Issuu on Google+

eitį Tavo sėkmingas skrydis į at

!

STUDIJOS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETE 2012 © Kauno technologijos universitetas | 2012


Kauno technologijos universitetas 2012

2

Mieli moksleiviai , Kauno technologijos universitetas (KTU), šiemet minėdamas 90-uosius gyvavimo metus ir Lietuvos universiteto pradžią, kelia ambicingą siekį ateinantį dešimtmetį tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje. Naujoji KTU vizija grindžiama Universiteto tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su pramone ir verslu, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru, taip pat besikeičiančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis. Tikiu, kad jūsų sėkmingos karjeros ir saviraiškos pradžia gali prasidėti čia. Universitete plėtojamos moksliniais tyrimais grįstos ir į veiklą nukreiptos, multidalykinės studijos, plėtojama talentų ugdymo sistema, kuriamos jungtinės programos su stipriais užsienio universitetais. Universitetas siekia užtikrinti pasirengimą studijuoti ir studijų prieinamumą visų šalies regionų ir socialinių sluoksnių Lietuvos piliečiams bei sudaryti sąlygas studijuoti užsienio studentams. Universitetas kviečia studijuoti į daugiau kaip 60 bakalauro studijų programų technologinių, fizinių, socialinių ir humanitarinių mokslų srityse. Žiniomis ir kompetencija su studentais dalijasi pripažinti mokslininkai, jaunieji tyrėjai ir praktikai. Didėjantis bendradarbiavimas su pramone ir verslu sudaro galimybes atlikti praktiką ir pasirengti profesinei karjerai perspektyviose Lietuvos ir užsienio įmonėse. Visi KTU fakultetai yra pasirašę daugiau kaip 300 studentų mainų ir bendradarbiavimo sutarčių su Europos, Azijos, JAV universitetais. Gabiausiems ir aktyviems studentams kasmet skiriama per 40 mecenatų stipendijų. Kviečiu susipažinti su KTU studijų aplinka ir studijų programomis ir pasirinkti tą, kuri įkvepia ir uždega širdį semtis žinių, tobulėti. O visa akademinė bendruomenė, vadovaudamasi Universiteto vertybėmis, padės Jums tapti savo srities profesionalu ir svarbia visuomenės dalimi. Linkiu visiems puikių brandos egzaminų rezultatų! Lauksime Jūsų Kauno technologijos universitete. Rektorius

Prof. Petras Baršauskas

© Kauno technologijos universitetas | 2012


4 6 8 10 11 12 14 16 18 20 23 26 28 30 32 35 39 42 44 46 47 48 51 52 54 55

© Kauno technologijos universitetas | 2012

KUR MUS RASTI

KUR KREIPTIS

KONKURSINIAI MOKOMIEJI DALYKAI

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultetas

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas

Europos institutas

Tarptautinių studijų centras

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas

Statybos ir architektūros fakultetas

Socialinių mokslų fakultetas

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas

Informatikos fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dizaino ir technologijų fakultetas

Cheminės technologijos fakultetas

2012 METŲ BENDROJO PRIĖMIMO PRINCIPAI

KAIP ĮSTOTI?

MOKSLEIVIAMS

PO PASKAITŲ

STUDIJŲ IR PRAKTIKOS UŽSIENYJE GALIMYBĖS

KODĖL VERTA STUDIJUOTI KTU?

STUDIJOS KTU

ISTORIJA IR DABARTIS


Kauno technologijos universitetas 2012

4

KTU istorija

Istorija ir dabartis Kauno technologijos universitetas yra kilęs iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 metų vasario 16 d. Kaune, pertvarkius 1920 metų sausio 27 d. įsteigtus Aukštuosius kursus. Lietuvos universitetas 1930 metais pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 metais – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas. 1944 m. Universitetas pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, 1946 metais – Kauno valstybiniu universitetu. 1950 m. Kauno valstybinis universitetas, atskyrus Medicinos fakultetą, reorganizuotas į Kauno politechnikos institutą, kuris 1990 m. spalio 31 d. tapo Kauno technologijos universitetu.

1998 metais Universitetas pasirašė Didžiąją universitetų chartiją, yra tarptautinių organizacijų narys: Europos universitetų asociacijos (EUA), Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos (CESAER), Tarptautinės tęstinio inžinerinio mokymo asociacijos (IACEE), UNESCO Tarptautinio inžinerijos studijų centro (UICEE), Europos inžinerinio mokymo draugijos (SEFI), Europos universitetų tęstinio mokymo tinklo (EUCEN), Baltijos jūros regiono universitetų tinklo (BSRUN). KTU yra Baltijos šalių techniškųjų universitetų mokslinio ir technologinio konsorciumo BALTECH vienas iš steigėjų.

Universitete įkurtas muziejus, kuriame atskleista turtinga šios aukštosios mokyklos istorija, siekianti Lietuvos tarpukario laikus. Jame galima susipažinti su nusipelniusiais Universitetui žmonėmis, svarbiausiais mokslo atradimais. © Kauno technologijos universitetas | 2012

Per dvidešimt pastarųjų metų Universitetas parengė daugiau kaip 66 tūkstančius bakalaurų, magistrų ir diplomuotų inžinierių, apie tūkstantį daktarų. Prieš kelerius metus išleido 100 000-ąjį absolventą! Be fizinių ir technologijos (inžinerijos) mokslų sričių, Universitete labai išplėtoti socialiniai mokslai; įdomią nišą mokslų sandūroje susirado Humanitarinių mokslų fakultetas. Iš Universitete leidžiamos studijų literatūros mokosi ir kitų šalies aukštųjų mokyklų studentai. Daugelio mokslo idėjų, naujų studijų formų iniciatyvų šaknys taip pat formavosi mūsų Universitete. Neperdedant galima sakyti, kad tai viena stambiausių ir iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, sėkmingai einančių modernizavimo keliu. Jos vėliavoje įrašytas šūkis „Scientia, ingenium, virtus!“ („Mokslas, kūrybingumas, dora!“) simbolizuoja mūsų akademinės bendruomenės siekius ir veiklos nuostatas.

Kviečiame apsilankyti KTU virtualiojo muziejaus svetainėje http://muziejus.ktu.lt/


Universitetas yra atviras, šiuolaikiškas, prieinamas kūrybingiems ir iniciatyviems visų socialinių sluoksnių atstovams. KTU sudaro 13 fakultetų (iš jų du Panevėžyje), Tarptautinių studijų centras, biblioteka, 12 institutų ir 6 mokslo centrai. KTU studijuoja apie 14 tūkst. studentų. Dirba daugiau nei tūkstantis dėstytojų. Kauno technologijos universiteto studentai yra aktyviausi ir išradingiausi akademinės bendruomenės nariai, nuolat išjudinantys Universiteto gyvenimą. Universitete sudarytos palankios sąlygos dalykiškai ir demokratiškai bendrauti su dėstytojais, semtis naujausių žinių, diskutuoti visuomenei aktualiais klausimais, įgyvendinti savo pilietines ir kūrybines idėjas. Be to, tai yra mokslą ir inovacijas propaguojantis ir diegiantis Lietuvos ir užsienio versle ir pramonėje Universitetas.

2011 m. KTU studentų miestelyje pradėtas statyti pasaulinio lygio Nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centras – slėnis „Santaka“, kuriame bus kryptingai plėtojamos Lietuvos ūkiui svarbios darniosios chemijos, mechatronikos, energetikos, informacinės ir komunikacinės technologijos, jau dabar sudarančios svarią šalies eksporto dalį. 2010 m. gruodžio 3 d. KTU atidarytas pirmasis Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centras Lietuvoje. Jis pastatytas ir įrengtas įgyvendinant vieną iš integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programų projektų. Studentai, įgiję teorinių žinių, jas galės pritaikyti praktikoje – aštuoniose moderniai įrengtose laboratorijose tobulinti ir gaminti naujus produktus, kuriuos siūlys gamintojams. Verslo įmonių technologams šiame centre sudarytos visos sąlygos patiems atlikti tyrimus ir bandymus. Pagal jau kelerius metus Demokratinės politikos instituto (DPI) kartu su savaitraščiu „Veidas“ rengiamą Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų reitingą KTU tarp Lietuvos universitetų yra vienas iš lyderių, o Pasaulio universitetų reitinge, kurį sudarė ir paskelbė Ispanijos visuomeninių mokslų organizacijos Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC), KTU jau kelerius metus yra Lietuvos universitetų lyderis.

Būk vienas iš mūsų Universiteto kūrėjų! © Kauno technologijos universitetas | 2012

KTU šiandien

Kauno technologijos universitetas 2012

5


Kauno technologijos universitetas 2012

6

KTU studijų sistema

Studijos KTU Universitete rengiami bakalaurai, magistrai, daktarai, teikiama mokytojo kvalifikacija. Organizuojamos papildomosios studijos, skirtos asmenims, ketinantiems stoti į magistrantūrą ir baigusiems tos pačios, į kurią stojama, studijų krypties kolegines studijas arba universitetines kitos studijų krypties studijas.

Kas yra studijų kreditas? Tai studijuojamo dalyko apimties matavimo vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų.

Taip pat siūlomos lanksčios socialinių, humanitarinių, technologinių, fizinių mokslų sričių neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos skirtos asmenims mokytis visą gyvenimą, tenkinti pažinimo poreikius, tobulinti turimas ir įgyti papildomų kompetencijų.

Už ką suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis? Bakalauras – pirmasis aukštojo universitetinio išsilavinimo kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam 180–240 kreditų apimties studijas, parengusiam ir apgynusiam baigiamąjį darbą. Jei studijuosite nuolatine forma, studijos truks 4 metus, jei ištęstine – iki 6 metų. Ištęstinės formos studijos ne tokios intensyvios ir sudaro galimybę dalį laiko skirti darbui ar kitoms studento reikmėms.

Pagrindinės studijų sritys: technologijos mokslai; fiziniai mokslai; socialiniai mokslai; humanitariniai mokslai; biomedicinos mokslai; menai.

Tu pakeisi pasaulį! © Kauno technologijos universitetas | 2012

Studijų programa – tai visuma dalykų, kuriuos Jums teks studijuoti, kad gautumėte siekiamo kvalifikacinio laipsnio diplomą. Programa rengiama atsižvelgiant į specialistų poreikį ir karjeros perspektyvas šalyje. Visi studijų programos dalykai skirti įgyti žinioms, supratimui ir gebėjimams, kurių reikia norint veikti konkrečioje srityje ar ūkio sektoriuje.

Kaip įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį? Universitete vykdomos studijų programos, kurias baigus suteikiamas dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Tokią programą sudaro dvi dalys: viena jų skirta studijų krypties, kurios kvalifikacinis laipsnis teikiamas, dalykų studijoms, kita – gretutinės studijų krypties, t. y. kitos, negu teikiamas kvalifikacinis laipsnis, studijų krypties dalykų studijoms. Kokį dokumentą gausite baigę Universitetą? Jei atsiskaitėte už studijuotus dalykus, apgynėte baigiamąjį darbą, Jums bus suteiktas bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir gausite tai pažyminčius dokumentus – bakalauro diplomą ir jo priedėlį (tarptautinio pavyzdžio). Europos Komisijos vykdomoji agentūra (EACEA) 2009 m. gegužės 20 d. KTU suteikė Diplomo priedėlio (Diploma Supplement) etiketę. Įgyti diplomai kartu su diplomo priedėliu pripažįstami visoje Europoje.


Kauno technologijos universitetas 2012

7

Š Kauno technologijos universitetas | 2012


Kauno technologijos universitetas 2012

8

Kodėl verta studijuoti KTU? Jeigu esi kūrybingas, kupinas idėjų, mėgsti spręsti inžinerines užduotis, konstruoti, projektuoti, nepaliaujamai sieki tobulėti, jei Tave įkvepia aukšti siekiai, Tau svarbi šalies ateitis, – ženk į Kauno technologijos universiteto mokslo, studijų, kūrybos ir plačių galimybių pasaulį! Universiteto dėstytojai pasiryžę atskleisti Tau technologijų, inžinerinių sprendimų subtilybes, suteikti saviraiškos laisvę kuriant naujoves ir pasirenkant tarpkryptinius dalykus.

Gabiems

Motyvuotiems

Planuojantiems

Turintiems labai aiškius akademinius tikslus gabius studentus buriame į sustiprintų studijų grupes (SSG), į kurias kviečiami jaunuoliai, įstoję į bet kurią fizinių arba technologijos mokslų studijų programą. Nuo pat pirmo kurso jiems sudaromos galimybės sustiprintai studijuoti tiksliuosius mokslus (matematiką, fiziką, informatiką ir kt.), be to, galima nemokamai studijuoti pačių pasirinktus papildomus modulius. Kiekvienam šios grupės studentui skiriamas akademinis globėjas, kuris padeda kiek galima sparčiau įsitraukti į dominančios srities mokslinę veiklą.

Motyvuotiems studentams, dėl kokių nors priežasčių patiriantiems mokymosi sunkumų, padedama didinti savo gabumo potencialą, įveikti mokymosi sunkumus ir sėkmingai įgyti universitetinį išsilavinimą. Organizuojamos papildomos matematikos, fizikos, chemijos, informatikos ir kitos konsultacijos.

Universitete studentai jau nuo pat studijų pradžios skatinami planuoti savo profesinę karjerą. KTU Karjeros centras teikia individualias konsultacijas karjeros planavimo, laiko ir streso valdymo, darbo paieškos strategijos, gyvenimo aprašymo, motyvacinio laiško rašymo klausimais. Konsultacijoms registruotis galima el. paštu karjera@ktu.lt.

Studentai, patiriantys mokymosi sunkumų, išgyvenantys asmenybės krizę, sumaištį, nerimą, depresiją, norintys atsikratyti priklausomybių ar turintys kitų asmeninio pobūdžio problemų, kviečiami į individualias konsultacijas. APC teikia pagalbą ir tiems jaunuoliams, kurie po bendrojo lavinimo mokyklos baigimo kurį laiką nesimokė aukštojoje mokykloje. Jiems sudaromos sąlygos įgyti kompetencijų, reikalingų sėkmingoms studijoms universitete. Be to, siūlomos asmenybės tobulinimo konsultacijos.

© Kauno technologijos universitetas | 2012

KTU Karjeros centras, rūpindamasis studentų karjeros ir praktikos galimybėmis, taip pat rengia seminarus ir mokymus, padedančius pasiruošti atvirai darbo rinkai, organizuoja KTU Karjeros dienas – vieną didžiausių Baltijos šalyse studentų ir įmonių kontaktų mugių. KTU Karjeros centro informacinė sistema skirta padėti studentams ir įmonėms užmegzti kontaktą, rasti vieniems kitus darbo rinkoje. Studentai, prisijungę prie sistemos, turi galimybę gauti aktualiausią KTU Karjeros centro informaciją, užsiregistruoti į jo organizuojamus renginius, užpildyti savo gyvenimo aprašymą, peržiūrėti Lietuvos ir užsienio įmonių darbo, praktikos ir stažuočių pasiūlymus, pateikti prašymus dalyvauti atrankose. Daugiau informacijos sužinosite internete www.karjera.ktu.lt


Kauno technologijos universitetas 2012

9

Mūsų Universitetas siūlo išskirtines studijų galimybes tiek gabiems, tiek mokymosi sunkumų patiriantiems studentams. Jais rūpinasi, paramą ir konsultacijas teikia KTU Akademinės pažangos centras (APC). APC tikslas – sudaryti sąlygas jaunuoliams, siekiantiems universitetinio išsilavinimo, maksimaliai tobulinti savo intelektinius gebėjimus, gabiems jaunuoliams – lavinti savo gabumus ir siekti pasirinktų mokslo krypčių studijų laimėjimų, tobulinti savo asmenybę, ugdyti socialines ir profesines kompetencijas. Daugiau informacijos http://apc.ktu.lt/

Pažangiausiems Pažangiems ir pasiekusiems išskirtinių studijų ir mokslinės (meno) veiklos rezultatų studentams skiriamos 5 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio rektoriaus stipendijos, o už gerus studijų, mokslinės (meno) veiklos rezultatus skiriamos 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos. Studentams, kurie yra aktyvūs sporto, kultūros, studentų projektų ir visuomeninėje veikloje, skiriamos vienkartinės skatinamosios stipendijos – iki 3 BSI dydžio. Taip pat įvairias stipendijas studentams skiria Universiteto mecenatai. Mecenatų stipendijų dydis svyruoja nuo 1000 iki 3000 Lt. Bendra šių stipendijų suma 2011 m. sudarė apie 221 tūkst. Lt. Tarp mecenatų yra daug garsių užsienio ir Lietuvos įmonių, užsienio lietuvių, kitų nusipelniusių asmenų, net buvusių Universiteto darbuotojų, taip pat fondų ir institucijų.

Besidomintiems

Neįgaliesiems

Universitete kasmet rengiama jaunųjų mokslininkų darbų paroda „KTU technorama“, kuri jau tapo mūsų Universiteto vizitine kortele. Tai puiki galimybė pristatyti savo darbus. Už geriausius jų skiriamos svarios piniginės premijos. Geriausi „Technoramos“ eksponatai vėliau pristatomi kitose pripažintose parodose, pavyzdžiui, „BaltTechnika“.

Kauno technologijos universitete siekiama sudaryti palankias sąlygas kiekvienam studijuojančiam asmeniui. Negalia nėra kliūtis studijuoti Universitete, siekti kokybiško aukštojo mokslo, užsiimti moksline, kultūrine ir šviečiamąja veikla. Universitete sėkmingai studijuoja daugiau kaip 70 negalią turinčių studentų.

Tavęs laukia ir KTU Studentų mokslinė draugija (SMD), kuri aktyviai dalyvauja šalies Universitetų studentų mokslinių draugijų sąjungos veikloje, bendradarbiauja su Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS). Kasmet organizuojamos mokslinės konferencijos, seminarai, stovyklos, kurių metu atliktų mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami spaudoje arba išleidžiami atskirais leidiniais.

Dėstytojai ir administracijos darbuotojai mielai suteikia pagalbą ir išsamią informaciją apie finansinę paramą, apgyvendinimą bendrabučiuose, fakultetų pastatų prieinamumą. Dauguma universiteto pastatų ir bibliotekų yra visiškai arba iš dalies pritaikyti asmenims turintiems judėjimo negalią. Studentams, turintiems judėjimo negalią, yra pritaikyti 02 ir 04 bendrabučiai. Universiteto Kūno kultūros ir sporto centre vedami įvairūs užsiėmimai turintiems specialius poreikius studentams. Stojantiems yra taikoma lengvata, skiriant vietą suteikiama pirmumo teisė.

Kasmet SMD padeda organizuoti mokslo festivalį „Pamatyk kitaip“, kuris skirtas aukštesniųjų klasių moksleiviams sudominti moksline veikla.

© Kauno technologijos universitetas | 2012


Foto A. Stankevičiūtė

Foto N. Gataveckas (Ispanija)

Kauno technologijos universitetas 2012

10

Studijų ir praktikos užsienyje galimybės KTU studentai turi daug galimybių keliauti, gilinti savo studijų žinias, susipažinti su kitomis kultūromis, susitikti su visuomeniškai aktyviais kitų šalių studentais, stažuotis, atlikti praktiką, įvertinti kitų šalių technologinę pažangą ir semtis naujų produktų kūrimo patirties. Universitetas skatina savo studentų dalines studijas ir praktiką užsienyje, nes tai puiki proga įgyti unikalios patirties, kurios vėliau reikės ir gyvenime, ir profesinėje karjeroje. KTU aktyviai dalyvauja Europos Sąjungos aukštajam mokslui skirtoje LLP/ ERASMUS programoje. Per 12 dalyvavimo programoje metų į įvairias ES aukštojo mokslo institucijas dalinėms studijoms buvo išvykę per 1700 KTU studentų. Nuo 2007 m. pagal šią programą atsirado galimybė atlikti praktiką užsienio įmonėse.

Nuo antrojo studijų kurso studentai turi galimybę vienam arba dviem semestrams pagal LLP/ ERASMUS programą išvykti į pasirinktas 27 ES valstybių narių, šalies kandidatės Turkijos, 3 asocijuotųjų šalių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos), Šveicarijos ar Kroatijos mokymo įstaigas, taip pat atlikti praktiką pasirinktoje Europos Sąjungos šalies įmonėje. Pasirašytos tarpuniversitetinio bendradarbiavimo sutartys suteikia unikalią galimybę gabiausiems KTU studentams išvykti į dalines studijas Kyung Hee ir Yonsei universitetuose (Pietų Korėja). KTU studentai taip pat gali dalyvauti IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) stažuočių programoje. Tai puiki galimybė turimas akademines žinias pritaikyti užsienio įmonėse ir organizacijose.

Išskleisk sparnus – čia atsiveria pasaulis!

© Kauno technologijos universitetas | 2012

Foto D. Rudytė (Norvegija)


Kauno technologijos universitetas 2012

11

Kiekvienais metais į Universiteto gyvenimą įsilieję studentai tęsia arba esmingai keičia pirmtakų kryptį. Sujudina nusistovėjusią tvarką ir studijas verčia sąmoningų ir konstruktyvių asmenybių bendravimu. Juk yra visos galimybės aktyviai dalyvauti KTU valdyme, priimant svarbiausius sprendimus, visuomeninėse organizacijose, darančiose įtaką Lietuvos politiniam, ekonominiam, socialiniam gyvenimui. Be to, meno ir sporto kolektyvai sudaro sąlygas jauniems žmonėms ugdyti estetinę pajautą, fizinę ištvermę ir grožio sampratą. KTU veikia daug visuomeninių studentų organizacijų:

• žygeivių klubas „Ąžuolas“;

• studentų

korporacijos „Plienas“ ir „Tautito“;

• 13 fakultetinių studentų atstovybių.

KTU Studentų atstovybė (SA) yra viena aktyviausių studentų atstovybių Lietuvoje, iškovojusi šauniausios Kauno nevyriausybinės organizacijos titulą, o 2011 metais pelniusi Studentų lyderio, Metų ryšio ir Metų projekto apdovanojimus.

KTU yra 12 meno kolektyvų, kurie rengia koncertus Lietuvoje ir užsienyje. Jų koncertų geografija išplitusi ne tik Europos, bet ir Amerikos šalyse. Tai: • Tautinio meno ansamblis „Nemunas“; • Mišrus choras „Absolventas“; • Akademinis choras „Jaunystė“; • Kamerinė vokalinė grupė „Studart“; • Folkloro ansamblis „Goštauta“; • Diksilendas „Old Cellar Dixi Band“; • Džiazo orkestras „Old Cellar Big Band“; • Pučiamųjų instrumentų orkestras; • Šokių klubas „Viesulas“; • Šokių grupė „MoDance“; • KTU teatras-studija „44“; • KTU-FOTO studija; • KTU dizaino studija.

Kolektyvams vadovauja profesionalai, kurie padeda studentams rasti savo kelią.

KTU Kūno kultūros ir sporto centre studentai gali lankyti 17 sporto šakų treniruotes. Merginų ir vaikinų krepšinio, merginų tinklinio, vaikinų rankinio, futbolo komandos sėkmingai dalyvauja Lietuvos čempionatuose, yra daugkartinės Lietuvos studentų pirmenybių čempionės ir prizininkės. KTU turi savo televiziją „Kobra TV“, kurios laidas, programas kuria patys studentai ir transliuoja bendrabučiuose gyvenantiems kolegoms. KTU radijo stotis „Gaudeamus“ – viena iš populiariausių nekomercinės, džiazo muzikos mėgėjų stočių. Jos laidas taip pat rengia studentai. KTU Studentų miestelyje įkurtas pirmasis Lietuvoje Studentų laisvalaikio centras, skirtas Kauno technologijos universiteto studentų įvairialypei laisvalaikio veiklai. Šiame centre siekiama aktyvinti jaunimą, skatinti bendrauti neformalioje aplinkoje, prasmingai ir turiningai leisti laisvas nuo paskaitų valandas.

© Kauno technologijos universitetas | 2012

Studentiška veikla ir laisvalaikis

Po paskaitų


Bendrabučiai, biblioteka, knygynai

Kauno technologijos universitetas 2012

12

Kur gyvensi? Universitetas turi 11 bendrabučių, kurių daugelis yra įsikūrę KTU Studentų miestelyje, šalia mokomųjų korpusų ir Gričiupio slėnio bei Ąžuolyno parko. Visi pirmakursiai, kurie to pageidauja, aprūpinami bendrabučiais. Juose įrengtas nemokamas spartus interneto ryšys, puikios savitarnos skalbyklos, galima žiūrėti internetinę KTU televiziją. Nuo KTU bendrabučių labai nesunku nukakti į miesto centrą ar į kitus Kauno rajonus.

Moksleiviams KTU siūlo: trumpam pasijusti tikrais studentais – klausytis paskaitų Universiteto auditorijose, bendrauti ir susipažinti su žymiais dėstytojais, apsilankyti įvairiose mokslinių tyrimų laboratorijose;

Kur ieškosi įvairios literatūros?

įvertinti žinias ir ruoštis studijoms dalyvaujant olimpiadose, konkursuose, forumuose ir kursuose;

Kauno technologijos universiteto biblioteka yra viena didžiausių ir seniausių Lietuvos bibliotekų, 2013-ais metais švęsianti 90-ąjį jubiliejų.

lavinti meninius gebėjimus įvairiuose KTU meno kolektyvuose;

Biblioteką sudaro Centrinė biblioteka (Kaunas, K. Donelaičio g. 20, II a.) ir fakultetų bibliotekos Kaune ir Panevėžyje. Centrinėje bibliotekoje gali skaityti visų fakultetų studentai. Čia daugiausia literatūros yra socialinių mokslų, ekonomikos ir vadybos, humanitarinių mokslų tematika. Daugiau info: http://ktu.lt/turinys/apie-biblioteka

Kur pirksi naujas knygas? Jei prireiks naujų mokslo knygų, Universitetas turi knygynus, kuriuose mūsų Universiteto studentai ir dėstytojai KTU leidyklos „Technologija“ leidinių gali įsigyti už jų savikainą. Ištęstinės studijų formos studentai knygas gali užsisakyti internetu ir jas gauti paštu. Visą informaciją apie naujus leidinius ir jų užsakymo galimybes gali rasti internete: www.knygininkas.lt, http://leidykla.ktu.lt © Kauno technologijos universitetas | 2012

individualiai konsultuotis savęs pažinimo (gebėjimų, interesų, asmenybės bruožų), karjeros planavimo, profesinio kryptingumo ir tinkamumo, laiko ir streso valdymo klausimais. Registruotis konsultacijai galima el. paštu karjera@ktu.lt; dalyvauti Universiteto studentų rengiamuose projektuose, visuomeninėse akcijose; mokslo ar laisvalaikio reikmėms pasinaudoti KTU studentų ir absolventų sukurtais produktais: mokomosiomis priemonėmis, kompiuteriniais žaidimais ir kt.


Kauno technologijos universitetas 2012

13

Universitetas yra visų kartų žmonių susitikimo, keitimosi patirtimi vieta, juk čia turi galimybių semtis žinių kartu su jaunais žmonėmis ir Trečiojo amžiaus universiteto (pagyvenusieji) lankytojai. Moksleiviai taip pat kviečiami dalyvauti įvairiuose konkursuose, renginiuose, seminaruose, kursuose.

Moksleivių universitetas 2011 m. savo veiklą pradėjo KTU Moksleivių universitetas, kurio tikslas – padėti moksleiviams pasijusti ,,savais“ sudėtingame mokslo ir technologijų pasaulyje, parodyti mokslines laboratorijas, supažindinti su naujausiais mokslo pasiekimais, Lietuvos ir pasaulio mokslininkų veikla. Moksleivių universiteto paskaitos skirtos 9–12 klasių moksleiviams. Visi dalyvavę užsiėmimuose gauna pažymėjimus, o per mokslo metus apsilankę ne mažiau kaip 8 užsiėmimuose moksleiviai gauna KTU Moksleivių universiteto baigimo pažymėjimą.

Tapk mūsų draugu internete: KTU moksleiviams

KTU renginiai moksleiviams: • Prof. Kazimiero Baršausko fizikos konkursas • Prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkursas

• Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas • Vytauto Andriaus Graičiūno jaunųjų vadybininkų ekonomistų konkursas

• Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumas

• Respublikinis LOGO konkursas-olimpiada • Prof. Antano Žmuidzinavičiaus piešimo olimpiada • Prof. Alfonso Jurskio jaunųjų radistų varžybos • Konkursas „IT galvosūkiai“ • Piešimo ir kompozicijos mokymo kursai „Trys laipteliai“

Kompiuterininkų mokyklos: • Jaunųjų kompiuterininkų mokykla (JKM) • Kompiuterinio dizaino mokykla (KDM) • Informatikos fakulteto Informatikos mokykla (IFIM)

JKM mokymo programos pritaikytos įvairaus amžiaus moksleivių grupėms (nuo 3 iki 12 klasės). Tad Jaunųjų kompiuterininkų mokykloje galima mokytis ne vienus metus ir kasmet įgyti aukštesnės pakopos žinių ir įgūdžių. KDM ir IFIM programos skirtos aukštesniųjų (9–12) klasių moksleiviams. Daugiau informacijos: http://www.jkm.lt © Kauno technologijos universitetas | 2012


Kauno technologijos universitetas 2012

14

Priėmimą į pirmosios pakopos (bakalauro) studijas organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO). Priėmimas vyksta dviem etapais – bendrojo priėmimo ir papildomo priėmimo. Studijų programų, į kurias priimama per bendrąjį priėmimą, sąrašas ir priėmimo tvarka skelbiami interneto svetainėje http://www.lamabpo.lt. Priėmimas į antrosios pakopos (magistrantūros), laipsnio nesuteikiančias ir papildomąsias studijas vyksta Universitete. Informacija apie priėmimo į studijas tvarką ir studijas teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo skyriuje ir fakultetų raštinėse. Išsamus priėmimo tvarkos aprašymas pateikiamas Universiteto priėmimo taisyklėse http://www.ktu.lt.

Dėl priėmimo į Kauno technologijos universitetą teirautis: KTU Priėmimo skyrius K. Donelaičio g. 73, 107 kab. Tel.: (8 37) 30 00 45, 32 41 11 El. paštas priemimas@ktu.lt

KTUpriemimas

© Kauno technologijos universitetas | 2012

Bendrasis priėmimas į pirmosios pakopos studijas

Priėmimo tvarka

Kaip įstoti? Kokia yra konkursinio balo sandara? Konkursinio balo dedamosios yra mokomųjų dalykų, paimtų iš brandos atestato ir (ar) jo priedo (priedų), įvertinimai (perskaičiuoti pagal „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2012 metais tvarkos aprašą“, patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. V-2486). Konkursinio balo sandaroje naudojami trijų mokomųjų dalykų brandos egzaminų (valstybinių arba mokyklinių) įvertinimai ir ketvirto dalyko, nesutampančio su dalykais, kurie įvertinami per brandos egzaminą, metinis pažymys. Meno srityje vietoj vieno (pagrindinio) dalyko imamas stojamojo egzamino įvertinimas. Jei stojantysis nėra laikęs vieno iš tai studijų krypčių grupei numatytų brandos egzaminų, vietoj nelaikyto brandos egzamino rezultato į konkursinio balo formulę įrašomas atitinkamo konkursinio mokomojo dalyko metinis pažymys, tačiau ši išimtis netaikoma pagrindinio studijų krypčių grupės mokomojo dalyko egzamino atžvilgiu. Kaip apskaičiuojamas konkursinis balas? Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas, susumavus lentelėje pateiktų konkursinių dedamųjų, perskaičiuotų į dešimtbalę vertinimo sistemą, ir svertinių koeficientų (SK) sandaugas.

Prisijunk ir Tu!


Kauno technologijos universitetas 2012

15

Papildomi balai (PB)

Kaip sudaroma geriausiųjų eilė?

Valstybinio brandos egzamino (VE) balas

13 + VE/10

Mokyklinio brandos egzamino (ME) pažymys *

+3

S arba A lygio brandos egzamino pažymys *

+4

B lygio brandos egzamino pažymys

+3

tikslinis (T) ir sustiprintas (S) lygiai

+2

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus. Eilės sudarymo sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

išplėstinis (A) lygis

+1

pagrindinis (B) lygis

+0

Metinis pažymys (MP)

Pažymys

* Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems iki 1998 m., brandos egzamino pažymys perskaičiuojamas į šimtabalę vertinimo sistemą. Pažymių perskaičiavimą žiūrėti taisyklėse.

Konkursinis balas (KB) apskaičiuojamas sudedant egzaminų pažymius (balus) (VE arba ME) ir metinius pažymius (MP) ir papildomus balus (PB), padaugintus iš svertinių koeficientų (SK). Papildomas balas priklauso nuo egzamino tipo arba mokymosi lygio, svertinis koeficientas – nuo dalyko ir pasirinktos studijų srities (svertinius balus žiūrėti „Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2012 metais“ tvarkos apraše, patvirtintame LR švietimo ir mokslo ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. V-2486).

Pagrindiniai kriterijai yra šie: pagrindinio dalyko brandos arba stojamojo egzamino įvertinimas; antrojo ir trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas; ketvirtojo dalyko metinis pažymys. Papildomi kriterijai: olimpiados arba konkurso I–III vietos laimėjimas; sporto laimėjimai; motyvacija; profesinė patirtis.

© Kauno technologijos universitetas | 2012


Kauno technologijos universitetas 2012

16

Priėmimo tvarka

2012 metų bendrojo priėmimo principai prašymai priimami tik internetu; 2010, 2011 ir 2012 metais išduotų brandos atestatų duomenys į priėmimo informacinę sistemą patenka tiesiai iš valstybinių duomenų bazių; vidurinį išsilavinimą anksčiau įgiję stojantieji duomenims įvesti atestatus turi pateikti LAMA BPO bendrojo priėmimo punktams; stojamosios studijų įmokos nėra – priėmimo išlaidas padengia ES struktūrinių fondų parama; priimtieji dokumentų įforminimo metu aukštojoje mokykloje moka registracijos mokestį; priėmimas į universitetus ir į kolegijas vyksta vienu metu; prašyme galima pateikti iki 12 pageidavimų į bet kurias aukštųjų mokyklų studijų programas; pagrindinis priėmimas vyksta dviem etapais: pirmajame etape stojančiajam parodoma galimybė laimėti vieną valstybės finansuojamą ir vieną valstybės nefinansuojamą vietą universitete ar kolegijoje; pakviestas asmuo gali priimti jį tenkinantį pasiūlymą arba, patvirtinęs apsisprendimą, dalyvauti antrajame etape; stojantieji, pirmojo etapo metu nepriėmę pasiūlymo studijuoti 1–2 pageidavimais pasirinktoje valstybės finansuojamoje studijų vietoje, antrajame etape nedalyvauja; antrajame etape prašyme įrašytų pageidavimų seką galima koreguoti; jei po pagrindinio priėmimo etapo lieka

© Kauno technologijos universitetas | 2012

laisvų valstybės finansuojamų studijų vietų, organizuojamas papildomas priėmimo etapas, kuriame gali dalyvauti tik pagrindiniame priėmime dalyvavę asmenys; teikiamas naujas prašymas; stojamieji egzaminai laikomi vieną kartą priėmimo taisyklėse numatytos sesijos metu; konkursiniam balui skaičiuoti imami dalykų, nustatytų aukštųjų mokyklų 2012 metų priėmimo sąlygose, įvertinimai; 2011 ir 2012 m. Lietuvoje vidurinį išsilavinimą įgiję asmenys, pretenduojantys į valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę: į universitetinių studijų programas, išskyrus meno, – tris valstybinius brandos egzaminus arba du valstybinius brandos egzaminus ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą; į universitetinių meno studijų programas – du valstybinius brandos egzaminus; du valstybinius brandos egzaminus ir vieną mokyklinį brandos egzaminą arba vieną valstybinį brandos egzaminą, vieną mokyklinį brandos egzaminą ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, jeigu pretenduoja į tas universitetinių studijų programas, į kurias stojant reikalingo dalyko organizuojamas tik mokyklinis brandos egzaminas; du valstybinius brandos egzaminus arba vieną valstybinį brandos egzaminą ir baigiamąjį kvalifikacijos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių koleginių studijų programas.


Kauno technologijos universitetas 2012

17

2012 m. bendrojo priėmimo etapų datos Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas* Pagrindinė stojamųjų egzaminų sesija Stojančiųjų į pedagogikos studijas motyvacinis testas Papildoma stojamųjų egzaminų sesija ir motyvacinis testas (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)

2012-06-01 – 2012-07-23 17 val. Sesija

2012-06-19 – 2012-07-04

Rezultatų paskelbimas

iki 2012-07-05

Sesija

2012-06-19 – 2012-07-04

Sesija

2012-07-09 – 2012-07-10

Rezultatų paskelbimas

2012-07-11 iki 2012-07-12

Užsienyje įgyto išsilavinimo ir iki 2010 m. gautų brandos atestatų pateikimas LAMA BPO

2012-06-01 – 2012-07-23 17 val.

Pagrindinis priėmimas

2010, 2011 ir 2012 m. brandos atestatų duomenų pateikimas LAMA BPO iš valstybinių duomenų bazių

1 etapas

2 etapas

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų galimybių ir geriausiųjų kvietimo studijuoti paskelbimas

2012-07-27 iki 11 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2012-07-27 14 val. – 2012-07-31

Likusių laisvų vietų paskelbimas

2012-08-01

Dalyvaujančiųjų antrajame etape pageidavimų patvirtinimas arba keitimas

2012-07-28 – 2012-08-02

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2012-08-03 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2012-08-04 – 2012-08-06

Likusių laisvų vietų skelbimas

2012-08-07

Atnaujintų prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas teikimas

2012-08-07 – 2012-08-09

Kvietimo studijuoti paskelbimas

2012-08-10 iki 17 val.

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas aukštosiose mokyklose

2012-08-11 – 2012-08-13

* Prašymo pageidavimų sąraše galima keisti ir papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį, tačiau negalima įrašyti tų studijų programų, kuriose numatytas stojamasis egzaminas, testas arba motyvacijos įvertinimas jau yra įvykę arba iki stojamojo egzamino, testo ar motyvacijos įvertinimo liko mažiau kaip 24 valandos.

© Kauno technologijos universitetas | 2012


nologijos Cheminės tech fakultetas Aplinkosaugos inžinerija

Cheminė technologija ir inžinerija

Maisto technologija ir inžinerija

Tai inžinerijos sritis, orientuota į ateitį, besirūpinanti aplinka, darniu gamtos išteklių valdymu ir taršos mažinimu. Mokslo ir inžinerijos principai taikomi gyvenamajai aplinkai (oro, vandens ištekliams) gerinti, siekiant užtikrinti švarų vandenį, orą ir žemę žmonių ir kitų gamtos komponentų vystymuisi. Aplinkosaugos specialistai sprendžia vietines, regionines ir pasaulines aplinkosaugos problemas, kurios, intensyviai plėtojantis ūkiui, tampa vis aktualesnės.

Lietuvoje svarbu išsaugoti ir padidinti mokslo ir pramonės potencialą, sparčiai kuriant ir diegiant naujas gamybos technologijas, kurias valdyti gali tik „techninė inteligentija“. Cheminė technologija ir inžinerija lemia naftos, tekstilės, trąšų, biotechnologijos, polimerų, kitų organinių ir neorganinių produktų pramonės vystymąsi ir pažangą.

Maisto technologas organizuoja, vykdo ir kontroliuoja maisto produktų gamybos technologinius procesus, analizuoja žaliavas ir parenka reikiamus mišinius tam tikrų produktų gamybai, tikrina maisto produktų kokybę, analizuoja ir vertina ekonominius rodiklius.

Studijuodami įgysite bendrosios inžinerijos, cheminės technologijos žinių, gilinsitės į aplinkos procesus, vandens ir oro valymo technologijas, atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo metodus, darnios plėtros principus, aplinkos ekonomiką ir teisę, mokysitės projektuoti ir eksploatuoti vandens gerinimo, nuotekų ir dujinių išlakų valymo, buitinių ir pramonės atliekų tvarkymo įrenginius.

Studijuodami įgysite chemijos ir chemijos inžinerijos žinių, gilinsitės į pažangiausias biotechnologijos, naftos perdirbimo, neorganinių medžiagų, polimerinių medžiagų, silikatų ir tekstilės apdailos gamybos technologijas ir jų valdymo bei projektavimo pagrindus, atliksite chemines ir fizikochemines analizes laboratorijoje, analizuosite ir vertinsite technologinius ir ekonominius rodiklius. Teorines žinias įtvirtinsite atlikdami profesinę praktiką didžiausiose Lietuvos chemijos pramonės įmonėse.

Baigę studijas galėsite dirbti pramonės, žemės ūkio, transporto ir kt. sektorių įmonėse, kurios eksploatuoja taršos mažinimo sistemas ar įrenginius, taip pat aplinkosaugos įrenginių (vandenvalos ir vandenruošos, oro taršos mažinimo, atliekų tvarkymo) projektavimo, eksploatacijos, įrangos techninės priežiūros, aplinkosaugos parametrų analizės įmonėse, konsultacinėse ir kitose techninės paramos organizacijose, valstybės institucijose, tęsti studijas magistrantūroje.

© Kauno technologijos universitetas | 2012

Specializacijos: organinių medžiagų technologija; neorganinių medžiagų technologija.

Baigę studijas galėsite dirbti visose chemijos pramonės įmonėse, kuriose diegiamos biotechnologijos, naftos perdirbimo, neorganinių medžiagų, polimerinių medžiagų, silikatų ir tekstilės apdailos gamybos technologijos ir kuriami nauji produktai. Galėsite tęsti studijas technologijos mokslų magistrantūroje.

Studijuodami mokysitės atlikti maisto žaliavų ir produktų analizę, kokybės, saugos ir gamybos kontrolę, mokysitės maisto cheminę sudėtį, taikydami naujausias maisto biochemijos, mikrobiologijos, toksikologijos žinias, kursite naujus produktus ir jų gamybos technologijas. Teorines žinias galėsite pritaikyti praktikoje – vienintelio Lietuvoje Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centro aštuoniose moderniai įrengtose laboratorijose galėsite tobulinti esamus ir gaminti naujus produktus. Baigęs studijas galėsite dirbti maisto pramonės (pieno, mėsos, vaisių ir daržovių perdirbimo gamyklose, duonos kepyklose, alaus daryklose, konditerijos, cukraus fabrikuose), viešojo maitinimo (kavinėse, restoranuose, viešbučiuose), prekybos įmonėse, maistą kontroliuojančiose institucijose arba tęsti studijas technologijos mokslų magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

19

Pramoninė biotechnologija

Taikomoji chemija

Biotechnologija – mokslo kryptis, jungianti biologijos mokslų ir pramonės galimybes bei užtikrinanti biologinių procesų naudojimą įvairiose pramonės srityse. Pramoninės biotechnologijos paskirtis – gaminti įvairius cheminius produktus (polimerus, vaistines medžiagas, maistą ir pašarus, popierių, tekstilę, kurą ir kt.) iš atsinaujinančių, daugiausia augalinės kilmės, žaliavų, apibendrintai vadinamų biomase. Vystantis pramoninei biotechnologijai naftą kaip cheminės pramonės žaliavą palaipsniui turėtų išstumti atsinaujinančios žaliavos.

Mes patys ir visas mus supantis pasaulis esame sudaryti iš atomų ir molekulių. Žmogaus organizmas – tai sudėtingas biochemijos „fabrikas“, kuriame kiekvienas veiksmas yra lydimas daugybės biocheminių reakcijų. Šiuolaikinis mokslas net žmogaus jausmus jau sugeba aprašyti cheminėmis reakcijomis. Norint suvokti mus supančią aplinką, suprasti, iš ko pagaminti kasdieniniame gyvenime naudojami daiktai, kas sudaro vaistus, buitinės chemijos ir kosmetikos preparatus, reikia gerai išmanyti chemiją. Ši programa ugdo plačios erudicijos chemijos specialistus, suvokiančius procesus, vykstančius gyvose biologinėse sistemose.

Studijuodami įgysite molekulinės biologijos, biochemijos, mikrobiologijos, biotechnologijos, bioinformatikos, genų inžinerijos žinių, laboratorijose išbandysite baltymų išskyrimo ir gryninimo technologijas, angliavandenių perdirbimo technologijas, modeliuosite biokatalizės ir kt. biotechnologinius procesus, analizuosite ir vertinsite technologinius ir ekonominius rodiklius. Teorines žinias įtvirtinsite atlikdami profesinę praktiką didžiausiose Lietuvos biotechnologijos įmonėse.

Šią studijų programą, be fundamentinių chemijos dalykų, sudaro mokslai, tiriantys procesus biologinėse sistemose: biochemija, mikrobiologija, bioorganinė ir bioneorganinė chemija, biotechnologija. Studijuodami išmoksite planuoti eksperimentus, organizuoti darbą tyrimo laboratorijose, atliksite chemines, biochemines ir fizikochemines analizes, vykdysite farmacijos technologijų, kosmetikos preparatų chemijos bei technologijų tiriamuosius darbus ir projektus.

Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose biotechnologijos, biochemijos mokslo įstaigose, maisto, žemės ūkio, farmacijos, bioenergetikos pramonės įmonėse. Galėsite tęsti studijas technologijos mokslų magistrantūroje.

Baigę studijas galėsite įsidarbinti chemijos ir farmacijos, kosmetikos bei buitinės chemijos įmonėse, įvairiose chemijos laboratorijose bei cheminėmis medžiagomis ir aparatūra prekiaujančiose organizacijose, dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Galėsite tęsti studijas fizinių mokslų magistrantūroje. Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Dizaino ir kultetas technologijų fa Aprangos mados inžinerija

Interjero ir eksterjero medienos inžinerija

Sparčiai tobulėjančios technologijos augina naująją kartą. Ja esi tu, aš, mes,... sutelk savo minčių armiją, išreikšk save...

Lietuvos miškai ir mediena – mūsų turtas ir dvasingumo šaltinis!

Šiuolaikinė aprangos gamyba – tai inovatyvių žinių reikalaujanti veiklos sritis, kuri sieja madingos ir specialios paskirties drabužių bei jų priedų dizainą ir gamybą. Aprangos kūrimo, projektavimo ir gamybos pramonė – mados verslo sritis, kuri sparčiai keičiasi ir modernėja ne tik pritaikant informacines technologijas ir automatizuojant didžiąją dalį gamybos procesų, bet ir diegiant tarptautinės vadybos ir rinkodaros principus, pristatant naujus prekės ženklus.

Medienos apdirbimas, baldų ir kitų interjero bei eksterjero medienos gaminių gamyba turi labai senas tradicijas Lietuvos pramonėje. Vietiniai medienos žaliavos ištekliai, modernios įmonės ir nuolat augantis eksportas lemia sėkmingą Lietuvos medienos pramonės integravimąsi į pasaulines rinkas.

Specializacijos: aprangos kūrimo technologijos; aprangos gamybos technologijos. Studijuodami gilinsitės į kostiumo istoriją, mados raidą ir tendencijas, aprangos kompoziciją, meninį, techninį ir kompiuterinį modeliavimą, mados vizualizavimą, medžiagas ir aprangos gamybos technologinius procesus, spręsite aprangos inžinerijos ir dizaino praktinius uždavinius kurdami aprangą, projektuodami jos gamybos technologijas, savo idėjas ir originalius kūrybinius darbus mokysitės pristatyti visuomenei ir verslui. Galėsite pagal studijų mainų programas, dalį studijų pasirinkti užsienio universitetuose ar atlikti praktiką užsienio įmonėse. Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose aprangos pramoninio dizaino, projektavimo ir gamybos įmonėse, prekybos bendrovėse, techninės priežiūros organizacijose, diegiančiose aprangos gamybos technologijas ir įrangą. Galėsite organizuoti savo aprangos gamybos verslą, taip pat tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų technologijos mokslų magistrantūroje.

Kolekcija „Šilta, kai šalta...“ sulaukė pripažinimo Tarptautinėje Maskvos mados ir tekstilės savaitėje. S. Mieliauskaitė laimėjo 1- ą vietą studentiškų darbų kategorijoje ir sertifikatą studijoms „Tarptautinis mados marketingas“ (Italija, Florencija)

Specializacijos: baldų dizainas ir technologijos; medienos gaminių dizainas ir technologijos. Studijuodami įgysite medienotyros žinių, gilinsitės į baldų ir kitų interjero bei eksterjero medienos gaminių dizainą, spalvotyrą ir kompoziciją, susipažinsite su įvairiais medienos gamybos procesais ir įrenginiais, išmoksite projektuoti ir valdyti technologinius procesus, įgusite kompiuteriu projektuoti baldus bei kitokius medienos gaminius ir vizualizuoti juos interjere. Baigę studijas galėsite dirbti įmonėse, kurios gamina medinius namus, baldus bei kitus interjero ir eksterjero gaminius, medienos apdirbimo įrankius, įrenginius, stakles ir jais prekiauja, teikia techninės priežiūros paslaugas, galėsite dirbti dizaino ir konstravimo studijose ir biuruose arba plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų technologijos mokslų magistrantūroje. Vaikų baldas „Kivi“ parodoje „KTU Technorama`2011“ laimėjęs III vietą. Autorės KTU Baldų ir medienos gaminių inžinerijos ir dizaino studijų programos studentė K. Kalvaitytė ir Šiaulių universiteto studentė V. Valčiukaitė


Kauno technologijos universitetas 2012

21

Inžinerinis dizainas Studijų programa parengta kartu su Vilniaus dailės akademija. Absolventams suteikiamas dvigubas Inžinerinio projektavimo (pagrindinė studijų kryptis) ir Pramoninio dizaino (gretutinė studijų kryptis) kvalifikacinis laipsnis. Tai šiuolaikinio dizaino, estetiškų, stilingų, paklausių, konkurencingų, funkcionalių, atsparių, saugių, ekonomiškų ir ekologiškų gaminių kompiuterinis projektavimas, sujungiantis inžinerinio projektavimo ir pramoninio dizaino principus. Gretutinė studijų kryptis – pramoninis dizainas. Studijuodami gilinsitės į dizaino koncepcijas, gaminio estetiką, kūrimo strategiją, ergonomiką, rinkodarą, intelektinės nuosavybės klausimus. Vykdydami projektus išbandysite pažangias inžinerines medžiagas ir gamybos technologinius procesus, kursite naujus ir tobulinsite dabartinius gaminius. Dizainui ir konstrukcijoms projektuoti, analizuoti ir optimizuoti naudosite šiuolaikines kompiuterines trimačio projektavimo, inžinerinės analizės, vizualizacijos ir animacijos programas. Mokysitės pristatyti idėjas ir kūrybinius sprendimus visuomenei ir verslui. Dizaino kūrimo žinias ir praktinius įgūdžius perteiks Vilniaus dailės akademijos dėstytojai. Papildomos patirties įgysite dalyvaudami studijų mainų programose, dalį studijų pasirinkdami užsienio universitetuose ar atlikdami praktiką užsienio įmonėse. Baigę studijas galėsite dirbti pramoninio dizaino kūrybinėse studijose, gaminių projektavimo, gamybos, reklamos, dizaino paslaugų srityse. Galėsite dirbti savarankiškai, plėtoti nuosavą dizaino, projektavimo ir konsultacijų verslą. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose technologijos mokslų magistrantūroje.

Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija Oda ir polimerai – tai amžių patirties ir mokslo pasiekimų rezultatas, kai gimsta nauji paklausūs stilingi produktai! Tai plati veiklos sritis, apimanti paklausių plastiko ir gumos gaminių (maišelių, plėvelių, maisto pakuočių, buitinės įrangos ir įrankių, žaislų, pirštinių, indų, langų rėmų, sklandytuvų, valčių, televizorių korpusų ir detalių), gaminių iš polimerinių kompozitų (aukšto slėgio vandens rezervuarų, baseinų, jūrinių katerių, jachtų, vėjo jėgainių korpusų), odinių aprangos aksesuarų (kasdieninės, išeiginės, sportinės, ortopedinės, apsauginės avalynės, rankinių, kuprinių, lagaminų, portfelių; ortopedinės paskirties priemonių) kūrimo, projektavimo ir gamybos verslą bei jų inovacijas. Studijuodami įgysite medžiagų asortimento, savybių, spalvotyros, kompozicijos, plastikų ir gumos gaminių bei odinių aprangos aksesuarų dizaino žinių, vykdysite projektus, kuriuose išbandysite pramoninius įrenginius, kursite ir projektuosite šiuolaikiško dizaino odos ir polimerinius gaminius bei jų gamybos technologijas, spręsti gaminių kokybės, gamybos planavimo ir organizavimo problemas. Galėsite savo jėgas išmėginti ir patobulėti dalyvaudami studijų mainų programose, dalį studijų pasirinkdami užsienio universitetuose ar atlikdami praktiką užsienio įmonėse. Baigę studijas galėsite įsidarbinti gaminių dizaino, projektavimo, gamybos verslo organizavimo, akredituotose bandymų laboratorijose ir sertifikavimo įmonėse arba plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Atrask menininką savyje!

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

22

Tekstilės dizainas ir technologija

Žiniasklaidos inžinerija

Pažink stebuklingą tekstilės pasaulį! Tekstilė – tai ne tik drabužiai ir buities dirbiniai, tai ir automobilio korpusas, ir dirbtiniai žmogaus organai, ir interjero detalės bei meno kūriniai!

Žiniasklaida aplink mus. Žiniasklaida yra visur. Įsijunk į kūrybos ir veiklos laisvę!

Su tekstilės produktais dažniausiai susiduriame buityje, tačiau šiuolaikinės tekstilės gaminiai labai plačiai naudojami ir kitose gyvenimo bei veiklos srityse: medicinoje, sporte, transporte ir aviacijoje, statyboje, žemės ūkyje ir kt. Studijuodami gilinsitės į tekstilės medžiagas bei gaminius, jų sandarą, savybes, tekstilės medžiagų kokybę ir jos vertinimą, projektavimo metodus, dizaino sprendimus, technologinius procesus ir jų valdymą. Studijuodami išmoksite projektuoti tekstilės gaminį ir jo gamybos technologinius procesus, planuoti ir organizuoti gamybos procesą, taikydami kompiuterines technologijas kursite ir atliksite įdomius ir originalius kūrybinius darbus. Įgytas žinias įtvirtinsite atlikdami profesinę praktiką Lietuvos tekstilės pramonės įmonėse. Galėsite dalyvauti studijų mainų programose, dalį studijų pasirinkdami užsienio universitetuose ar atlikdami praktiką užsienio įmonėse Baigę studijas galėsite dirbti gamybinį, technologinį, projektavimo darbą tekstilės ir jos gaminių tyrimo, gamybos ir prekybos įmonėse arba plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas Lietuvoje ar užsienio universitetų magistrantūroje.

Studijų metu suteikiama galimybė sužinoti, pamatyti, suprasti ir patiems prisiliesti prie naujausių mokslo pasiekimų tekstilės srityje – nanomedžiagų ir nanotechnologijų.

Žiniasklaidos inžinerija – tai žiniasklaidos priemonių (spausdintos produkcijos gamybos, elektroninės ir internetinės leidybos ir reklamos) technologijos. Specializacijos: reklamos inžinerinės technologijos; spaudos technologijos. Gretutinės studijų kryptys: ekonomika, marketingas, vadyba. Studijuodami gilinsitės į poligrafijos ir elektroninės leidybos technologijas, vykdysite realius projektus dirbdami su mechatroninėmis ir medijų leidybos ir reklamos sistemomis, skaitmeninės spaudos technologijomis, naudosite trimatę kompiuterinę vizualizaciją ir kompiuterinę animaciją, mokysitės tinkamai sukurti leidinio ar kito poligrafinio, ar elektroninio gaminio dizainą, parinkti įrangą bei medžiagas kūrybiniam sprendimui įgyvendinti. Baigę studijas galėsite dirbti spaustuvėse, leidyklose, reklamos agentūrose, medijų dizaino studijose arba plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas Lietuvoje ar užsienio universitetų magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

23

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Apskaita

Ekonomika

• Apskaitos ir audito žinios, garan• Gebėjimas spręsti finansinės, mo-

Ekonomikos studijų programa – tai naujausios ekonomikos mokslo žinios siekiantiems tapti kvalifikuotais ekonomikos specialistais, kurie geba taikyti ekonomikos modelius bei analitinius metodus pasauliniu, Europos Sąjungos, šalies, verslo rinkos ir įmonės funkcijų – apskaitos, finansų, marketingo, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, verslo organizavimo – valdymo lygiais.

Specializacijos: finansinė apskaita ir atskaitomybė; auditas.

Specializacijos: tarptautinė ekonomika ir prekyba; turizmo ekonomika; verslo ekonomika.

tuojančios sėkmingo integravimosi į darbo rinką galimybes. kestinės apskaitos ir audito problemas nacionalinėse bei tarptautinėse organizacijose.

Gretutinės studijų kryptys: finansai; marketingas; tarptautinė ekonomika ir prekyba; viešojo sektoriaus ekonomika; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami įgysite naujausių žinių, reikalingų apskaitos sistemos funkcionavimo ir organizavimo principams intensyvios konkurencijos nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose sąlygomis, taip pat audito metodologijos principams suprasti; mokysitės pagal organizacijos veiklos ir verslo specifiką praktiškai formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą taikant įstatymus ir teisės aktus, argumentuoti ir spręsti organizacijų veiklos problemas, remiantis finansų ir mokestinės atskaitomybės sudarymo ir kitos informacijos analizės metodų žiniomis bei prisitaikant prie aplinkos pokyčių. Baigę studijas galėsite dirbti audito, apskaitos įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, įvairių verslo šakų įmonių apskaitos ir audito padaliniuose ar steigti bei plėtoti savo verslą. Galėsite gilinti apskaitos ir audito žinias Apskaitos ir audito magistrantūros programoje.

Gretutinės studijų kryptys: apskaita; finansai; marketingas; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami įgysite naujausių žinių, būtinų suprasti ekonomikos procesams, jų turiniui ir ypatybėms nacionalinėje, tarptautinėje ar pasaulinėje rinkoje, mokysitės nustatyti rinkos parametrus, kaip naudotis alternatyviųjų kaštų koncepcija valdymo sprendimų efektyvumui didinti, gilinsitės į darbo ekonomiką, pramonės organizaciją, tarptautinius ekonominius santykius, ekonomikos planavimą, valstybės finansus, ekonominę analizę ir kt. Baigę studijas galėsite dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, valstybės institucijose (mokesčių tarnybose, savivaldybėse, ministerijose, ambasadose), taip pat vidurinės grandies specialistais bankuose, gamybos, paslaugų ir prekybos įmonėse, imtis savarankiško verslo arba tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Finansai Finansų studijų programa – tai naujausios finansų mokslo žinios, kurios įgalins spręsti privataus ir viešojo sektoriaus finansų valdymo problemas, kylančias globalioje aplinkoje ir intensyvios konkurencijos sąlygomis. Gretutinės studijų kryptys: apskaita; marketingas; tarptautinė ekonomika ir prekyba; viešojo sektoriaus ekonomika; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami įgysite naujausių žinių apie įvairiose veiklos srityse vykstančius finansų procesus, mokysitės analizuoti ir vertinti verslo įmonių finansinę būklę, investicinių projektų efektyvumą, parinkti verslo finansavimo šaltinius ir tinkamus atsiskaitymo būdus. Gilinsitės į finansų rinkų ir institucijų veiklą, verslo finansavimo būdus, finansinės analizės modelius, verslo investicijų valdymo principus, finansinių paslaugų verslui tipus, valstybės finansų sistemą, inovacijų valdymo principus, tarptautinių atsiskaitymų būdus, IRT (informacijos ir ryšių technologijų) finansinėse operacijose sprendimus ir kt. Baigę studijas galėsite dirbti verslo ar viešojo sektoriaus finansų tarnybose, finansų institucijose, imtis savarankiško verslo arba tęsti studijas magistrantūroje.

© Kauno technologijos universitetas | 2012

Marketingas •

Šiuolaikinio marketingo žinios veržliems ir ambicingiems žmonėms, siekiantiems karjeros marketingo, ypač prekės ženklo valdymo ir komunikacijos (reklamos), srityje. Gebėjimas atlikti marketingo tyrimus ir priimti rinkos situacijai adekvačius prekės ženklo, kainodaros, marketingo kanalų bei komunikacijos sprendimus.

Gretutinės studijų kryptys: apskaita; finansai; tarptautinė ekonomika ir prekyba; viešojo sektoriaus ekonomika; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami gilinsitės į šiuolaikines verslo, vadybos ir marketingo teorijas, mokysitės taikyti marketingo tyrimų ir rinkos analizės metodikas, prekės ženklo valdymo klausimus, kainodaros procesą, marketingo kanalų parinkimo ir įvertinimo metodus bei marketingo komunikacijos sprendimus. Įgysite marketingo komunikacijos specialistui būtinų tarpasmeninės komunikacijos, derybų, reklamos kompozicijos ir stiliaus derinimo, viešųjų ryšių, socialinės žiniasklaidos, kūrybiškumo technikų ir jų praktinio taikymo reklamoje gebėjimų. Baigę studijas galėsite dirbti specializuotose marketingo paslaugas teikiančiose įmonėse – reklamos, viešųjų ryšių ir kūrybinėse agentūrose bei konsultacijų ir verslo centruose; galėsite steigti ir plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Vadyba Vadybos studijų programa – tai naujausios vadybos mokslo žinios ambicingiems ir vadovo karjeros siekiantiems asmenims, kurie, spręsdami verslo įmonių veiklos problemas, geba taikyti įgytas finansų, marketingo, valdymo apskaitos, tarptautinio verslo, kokybės vadybos, elektroninio verslo ir žmonių išteklių valdymo žinias. Specializacija – projektų vadyba. Gretutinės studijų kryptys: apskaita; finansai; marketingas; tarptautinė ekonomika ir prekyba; viešojo sektoriaus ekonomika; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami įgysite vadybos mokslo žinių apie įmonių veiklą ir aplinką, mokysitės organizuoti ir atlikti organizacijų aplinkos tyrimus, priimti marketingo, žmonių išteklių, finansų, apskaitos, elektroninio verslo valdymo sprendimus, atpažinti, analizuoti valdymo problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Baigę studijas galėsite dirbti įmonių ir organizacijų veiklos planavimo ir organizavimo, marketingo, elektroninio verslo, finansų, apskaitos, žmonių išteklių ir kituose padaliniuose, o įgiję patirties – įmonių ir organizacijų arba jų padalinių vadovais. Galėsite vykdyti įvairias kitas vadybos funkcijas, imtis savarankiško verslo arba tęsti studijas magistrantūroje.

Šiandien studijose , rytoj versle!


Kauno technologijos universitetas 2012

25

Viešojo sektoriaus ekonomika Viešojo sektoriaus ekonomikos programa – tai naujausios viešosios ekonomikos žinios, kurios įgalins planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti viešojo sektoriaus veiklas, parenkant ekonomine argumentacija pagrįstus sprendimus. Gretutinės studijų kryptys: apskaita; finansai; marketingas; žmonių išteklių vadyba. Studijuodami įgysite ekonomikos mokslo žinių, gilinsitės į viešojo sektoriaus socialines sistemas, šio sektoriaus organizacijų funkcionavimo, planavimo ir valdymo ypatumus, juos lemiančias aplinkybes bei sprendimo priėmimo procesus. Vykdysite projektus, kurie bus grindžiami ekonominės politikos, vadybos ekonomikos, viešojo sektoriaus programų ir projektų vertinimo, viešųjų finansų, viešojo sektoriaus planavimo ir organizavimo, tarptautinės ekonomikos, elektroninės valdžios, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės žiniomis, metodikomis ir technikomis bei sudarys prielaidas gebėjimams plėtoti. Baigę studijas galėsite dirbti valstybės tarnautojais ministerijose, žinybose, savivaldybėse, atitinkamo profilio viešosiose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose arba tęsti studijas magistrantūroje.

Žmonių išteklių vadyba • Naujausios žmonių išteklių vadybos žinios

siekiantiems tapti kompetentingais naujos kartos žmonių išteklių specialistais.

• Gebėjimas

atlikti konkrečias žmonių išteklių vadybos funkcijas ir įgyvendinti bendrąsias žmonių išteklių valdymo priemones kasdieninėje veikloje, organizuoti ir kurti savo verslą.

Gretutinės studijų kryptys: apskaita; finansai; marketingas; tarptautinė ekonomika ir prekyba; viešojo sektoriaus ekonomika. Studijuodami gilinsitės į žmonių išteklių vadybos teorijas ir koncepcijas; mokysitės taikyti įvairias metodikas ir priemones, sprendžiant žmonių išteklių motyvavimo, darbo apmokėjimo ir kompensavimo, žmonių išteklių pritraukimo, išlaikymo, adaptavimo ir mokymo, pasiekimų vertinimo klausimus; įgysite komandinio darbo, konfliktų valdymo, taikomosios psichologijos praktinėje veikloje gebėjimų; tirsite ir analizuosite organizacijose vykstančius žmonių išteklių vadybos procesus. Baigę studijas galėsite dirbti žmonių išteklių specialistais ir vadovais įvairaus pobūdžio organizacijų žmonių išteklių valdymo padaliniuose ar savo versle. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


ldymo Elektros ir va kultetas inžinerijos fa Atsinaujinančioji energetika Atsinaujinančių energijos šaltinių konversijos technologijų įsisavinimas yra prioritetinė Europos Sąjungos energetikos politikos kryptis. Visuose be išimties Europos Sąjungos ateities energetikos plėtros scenarijuose ir prognozėse numatoma sparti tolesnė atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų plėtra ir slinktis į decentralizuotą energijos generavimą ir valdymą. Kuo daugiau šalis pasikliauja decentralizuotais vietiniais energijos šaltiniais, tarp jų ir atsinaujinančiais, tuo labiau energetiškai nepažeidžiama ir nepriklausoma ji tampa. Studijuodami gilinsitės į atsinaujinančios energijos technologijų taikymą, atsinaujinančių energijos šaltinių valdymą, galios elektroniką, termoinžineriją, atsinaujinančių energijos išteklių efektyvumą ir plėtrą, technologinę priežiūrą ir sąsajas su tradicine elektros energetikos sistema, mokysitės integruoti atsinaujinančios energijos šaltinius į elektros energetikos sistemą, projektuoti atsinaujinančių šaltinių valdymo ir apsaugos sistemas. Baigę studijas galėsite dirbti atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose organizacijose, kurių energetikos objektų priežiūrai, technologinei ir mokslo plėtrai reikalingi elektros inžinerijos specialistai. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Elektros energetikos technologijos Elektros energetika – viso ūkio ekonomikos pagrindas. Pasikeitus elektros energijos gamybos, perdavimo, vartojimo bei valdymo procesams Lietuvos elektros energetikos ūkiui labai reikalingi specialistai, išmanantys naujausias technologijas. Kadangi Europos Sąjungoje ir kitose šalyse daug dėmesio skiriama tradiciniams ir atsinaujinantiems energijos šaltiniams, labai svarbūs tampa elektros energetikos technologijų specialistai, kai reikia pasirinkti ir įvertinti įvairių energijos šaltinių efektyvumą. Studijuodami gilinsitės į elektros gamybos, perdavimo ir skirstymo technologijas, kokybinių ir kiekybinių elektros energetikos sistemų organizavimo ir valdymo uždavinių sprendimą, mokysitės praktiškai atpažinti ir analizuoti elektros energetikos problemas ir siūlyti sprendimo būdus, apskaičiuoti elektros energijos gamybos sąnaudas, įvertinti elektros tinklo ir tiekimo kokybę, patikimumą, atsinaujinančių energijos šaltinių įtaką elektros sistemai ir aplinkai, energetikos saugumą. Baigę studijas galėsite dirbti elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo įmonėse, pramonės įmonėse ir projektavimo organizacijose arba tęsti studijas magistrantūroje.

Elektros inžinerija Elektros inžinerija apima elektros energijos gamybą ir jos naudojimą gamyboje, transporte, buityje, informacinėse ar ryšių sistemose bei kitose žmogaus veiklos srityse. Elektros inžinerijos programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie turi elektrotechnikos, elektromechanikos, elektros energetikos, elektronikos ir automatinio valdymo žinių, išmano galios elektroniką, elektros mašinas; geba projektuoti ir eksploatuoti elektros ir elektronikos įrangą, spręsti jų gamybos problemas; turi specifinių pasirinktos specializacijos žinių ir gebėjimų. Studijuodami gilinsitės į elektrinių, elektroninių ar elektromechaninių automatikos ir energetikos įtaisų, energijos keitiklių valdymą, jų naudojimą įvairiose elektros ir elektronikos srityse; dalyvaudami projektuose mokysitės kurti, projektuoti ir eksploatuoti elektrinius, elektroninius ar elektromechaninius automatikos ir energetikos įtaisus, energijos keitiklius bei transformatorius. Baigę studijas galėsite dirbti įmonėse, susijusiose su elektroninės įrangos, valdymo įtaisų projektavimu, gamyba ar eksploatavimu, įvairių šakų pramonės bei energetikos įmonėse arba tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

27

Automatika ir valdymas Be automatikos neįsivaizduojamos jokios šiuolaikinės technologijos. Šiuolaikiniai buities prietaisai funkcionuoja naudojant tik automatikos priemones. Automatika yra technika, atliekanti tam tikras funkcijas žmogui tiesiogiai nedalyvaujant, pavyzdžiui: autopilotai, technologinių režimų palaikymo sistemos, modernioji medicinos įranga, transporto valdymas, saugos sistemos ir pan. Modernesnės automatikos taikymo pavyzdžiai: jūrų lainerio automatinio švartavimo ar kosminių objektų sujungimo sistemos. Valdymo sistemos atsiranda tuomet, kai automatiką papildo žmogus, kuris stebi, kaip vyksta procesas, nurodinėja automatams, kaip elgtis, o šie „klusniai“ vykdo žmogaus operatoriaus komandas. Šią klasę papildo ir visos dispečerinio valdymo sistemos (šiandien operatorius, stebėdamas vaizdą monitoriaus ekrane ir spaudydamas klavišus, kontroliuoja didžiulių gamyklų darbą, gali valdyti energetines sistemas, kontroliuoti visas šalies geležinkelio stotis ir kt.).

Robotika Robotika – tai mokslas apie robotus arba automatizuotas mašinas, galinčias pamėgdžioti įvairius gyvų organizmų veiksmus. Žodžio „robotas” kilmė – dirbtinė, šį žodį pasiūlė čekų rašytojas fantastas ir jis reiškia „priverstinis triūsas”. Paprastai robotai tai ir daro: valandų valandas kartoja vis tuos pačius užprogramuotus veiksmus ir nesiskundžia. Tiesa, mokslininkai kuria eksperimentinius robotus, bandančius kuo geriau perimti žmogaus gebėjimus ir juos kuo tiksliau atkartoti be klaidų. Klysti gali tiktai žmonės, o robotai – ne. Robotų judesiai nustatomi padedant inžinieriui ir valdomi sudarytomis programomis. Visi judesiai gali būti keičiami ir pritaikomi prie naujos darbo vietos. Dažniausiai robotai atlieka tuos veiksmus, kurie žmogui nuobodūs, varginantys arba pavojingi, pvz.: pakavimo, dažymo, perkėlimo darbus ir kt. Be to, šiuolaikinė robotika neapseina be naujausių dirbtinio intelekto sistemų, vaizdų apdorojimo ir signalų analizės algoritmų kūrimo ir taikymo. Manoma, kad nebe už kalnų ta diena, kai tarp mūsų gyvens robotai kaip lygiateisiai nariai.

Studijuodami gilinsitės į mechatroniką, mikroprocesorines ir intelektines sistemas, paprastų ir sudėtingų technologinių procesų automatizavimą, sausumos transporto priemonių ir jų srautų, paskirstytųjų sistemų valdymą, automatikos įtaisus bei sistemas, nutolusių objektų ir technologinių procesų valdymą. Drauge su patyrusiais mokslininkais kursite technologinių procesų valdymo sistemas, praktines užduotis atliksite su naujausia kompiuterizuota laboratorine ir pramonine įranga.

Studijuodami gilinsitės į robotiką, mechatroniką, intelektines valdymo sistemas ir dirbtinio intelekto kūrimo technologijas. Įgysite žinių ir suprasite, kaip mokomi ir kaip veikia dirbtiniai neuroniniai tinklai, kas yra evoliuciniai (genetiniai) algoritmai, kaip robotą greičiau išmokyti pritaikius ekspertooperatoriaus veiksmų klonavimo technologiją, kokios dalys sudaro robotą ir kas jas priverčia vieningai veikti siekiant įvykdyti nurodytas užduotis. Pritaikę įgytas žinias sukonstruosite ir suprogramuosite savo intelektualų, autonominį, mobilų robotą.

Baigę šią studijų programą galėsite dirbti intelektinį darbą: eksploatuoti, valdyti ar derinti sudėtingas automatines sistemas, dispečerinio valdymo sistemas įvairiose firmose ir organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Baigę studijas galėsite dirbti robotus ar robotų sistemas eksploatuojančiose ir kuriančiose kompanijose; visur, kur gamybos, technologinei ir mokslo plėtrai reikalingi robotikos specialistai, turintys žinių apie robotų kūrimą, konstravimą ir eksploatavimą.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


ųjų Fundamentali fakultetas

mokslų

Medžiagos ir nanotechnologijos

Taikomoji matematika Sėkmingas daugelio sričių karjeros raktas! Matematikos metodai plačiai taikomi įvairiose gyvenimo srityse. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami įvairias matematikos teorijas, skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus, kompiuterius ir naujausią programinę įrangą, sprendžia praktinius ekonomikos, inžinerijos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius. Jie dalyvauja kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę įrangą, analizuojant įmonių veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir kt. Specializacijos: verslo sistemų matematinis modeliavimas; duomenų analizės matematiniai metodai. Gretutinės studijų kryptys: taikomoji matematika + ekonomika; taikomoji matematika + informatika; taikomoji matematika + pedagogika. Studijuodami įgysite naujausių matematikos, informatikos ir ekonomikos mokslo žinių, gilinsitės į rinkos ekonomikos optimizavimo ir prognozavimo teoriją, finansų matematiką, rizikos teoriją, matematinių metodų taikymą draudime, mokysitės kurti ir įgyvendinti algoritmus, analizuoti ekonomikos, socialinius ir gamtos reiškinius, sudaryti šių reiškinių matematinius modelius, spręsti techninių ir verslo sistemų prognozavimo ir optimalaus valdymo uždavinius. Baigę studijas galėsite dirbti sistemų analitikais, rinkos tyrėjais, analitikais-programuotojais, modeliavimo ir duomenų analizės specialistais, aktuarais (draudimo matematikais), įvairių įmonių ir įstaigų modeliavimo, projektavimo, informacijos analizės skyriuose, draudimo kompanijose, bankuose, vertybinių popierių biržose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Studijuojantiesiems – gilios žinios, darbdaviams – garantas!

• • • •

Medžiagų ir nanotechnologijų, naudojamų elektronikoje, statybos pramonėje, metalurgijoje, šiuolaikinėse aukštosiose technologijose ir kt., pažinimas, jų vertinimas, kūrimas, savybių keitimas ir taikymo galimybių tyrimas; Modernius fundamentaliuosius tyrimus ir praktinę inžineriją apimantis mokslas; Naujos medžiagų ir nanodarinių technologijos; Įvairių nano- ir mikrotechnologijų supratimas ir diegimas.

Studijuodami įgysite žinių apie inžinerines medžiagas (polimerus, keramiką, puslaidininkius, metalus ir kt.), jų savybes, formavimo būdus, technologijas, tobulinimo tendencijas ir taikymą elektrotechnikoje, medicinoje, informacinėse technologijose, pažangiausiose statybinėse konstrukcijose; įsisavinsite naujausius fizikinius ir cheminius analizės metodus, šiuolaikinių inžinerinių medžiagų technologijas ir jų fizikinius pagrindus, mikro- bei nanotechnologijas ir naujų medžiagų, jų junginių ir struktūrų paieškos metodus; vykdysite projektus, kuriuose analizuosite inžinerines problemas, taikysite įgytas žinias parinkdami ir pritaikydami technologinius metodus bei modeliuodami problemų sprendimus. Baigę studijas galėsite įsidarbinti techniniais ekspertais įmonėse, naudojančiose šiuolaikines medžiagų analizės ir tyrimo metodikas bei įrenginius, įdiegiančiose, gaminančiose ir parduodančiose šiuolaikines medžiagas, dirbti tiriamąjį darbą mokslinių tyrimų institutuose ir universitetuose, organizuoti aukštųjų technologijų verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

29

Taikomoji fizika

Investuok į savo ateitį!

Investicija į ateitį!

• • • •

Fizikinių technologijų projektavimas; Naujų medžiagų kūrimas, taikant fizikines technologijas; Fizikinių matavimo metodų taikymas; Šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas aukštosiose technologijose.

Studijuodami gilinsitės į fizikinius procesus, jų dėsningumus, taikymą ir diegimą nano-, mikro- ir makropasauliuose, aukštųjų technologijų pagrindus ir jų tobulinimo tendencijas, šiuolaikines fizikines technologijas, eksperimentinį bei teorinį pagrindimą, mokysitės parinkti ir pritaikyti matematinius metodus fizikiniams procesams bei inžinerinėms problemoms modeliuoti ir analizuoti, įsisavinsite naujausius fizikinių matavimų metodus ir techniką. Baigę studijas galėsite dirbti mokslo centruose ir tyrimo įstaigose, organizuoti aukštųjų technologijų ir nanotechnologijų verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


ių mokslų Humanitarin fakultetas Kompiuterinė lingvistika Tai studijos, apimančios lingvistikos ir informatikos mokslus; tai – kalbos technologijos ir medijos, kompiuterinė kalbos analizė. Programa skirta tiems, kurie domisi kalbomis ir informatika. Studijuodami gilinsitės į šiuolaikines kalbotyros kryptis, kompiuterinę lingvistiką, kalbų tipologiją, reklamos kalbą, įsisavinsite naujausius statistinius lingvistikos metodus, taikydami informacines technologijas mokysitės atpažinti ir tirti lietuvių kalbą, modeliuoti ir kurti kalbos technologijas, naudoti ir kurti daugiakalbius informacinius produktus. Baigę studijas galėsite dirbti lingvistais, kalbos technologais, informacinių sistemų specialistais kalbos sintezės, leidybos, reklamos kompanijose; galėsite kurti kalbos analizės, mokomąsias programas, interneto svetaines ir duomenų bazes; taip pat galėsite lituanizuoti programinę įrangą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Medijų filosofija Tai studijos tiems, kurie nori studijuoti filosofiją ne tik skaitydami knygas, bet ir naršydami socialiniuose interneto tinkluose, žaisdami kompiuterinius žaidimus ar žiūrėdami kino filmus. Programa skirta tiems, kuriems patinka filosofija ir šiuolaikinės komunikacijos priemonės. Ši programa rengia komunikacijos ekspertus, suvokiančius komunikacijos būdo – medijos poveikį tiek dvasinei kultūrai, tiek viešiesiems ryšiams ar reklamai. Studijuodami gilinsitės į filosofijos, kultūros teorijos, medijų analizės ir kūrimo pagrindus, filosofijos istoriją, medijų teoriją, etiką, estetiką ir antropologiją, komunikacijos ir kino teorijas, kultūros industrijas, mokysitės, kaip panaudoti filosofinę analizę aiškinantis įvairių komunikacijos būdų ypatumus. Baigę studijas galėsite dirbti medijų analitikais, viešųjų ryšiu specialistais, reklamos kūrėjais reklamos ir viešųjų ryšių agentūrose, žiniasklaidoje, leidyklose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Technikos kalbos vertimas Lietuvių kalba – tai dovana, Užsienio kalbos – prabanga, Technologijos praverčia visada Ir visa tai siūlo „Technikos kalbos vertimo“ programa! Tai programa, kuri rengia kvalifikuotus vertėjus. Skirta tiems, kuriems patinka mokytis užsienio kalbų ir dirbti su tekstu. Studijuodami gilinsitės į mokslinio teksto vertimą ir analizę, lietuvių kalbos leksikologiją, gramatiką, redagavimą, vertimo technologijas bei jų taikymą verčiant ir redaguojant įvairių sričių tekstus iš užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių arba rusų); įgysite automatizuoto vertimo priemonių taikymo įgūdžių; mokysitės įgytas žinias taikyti verčiant ir redaguojant techninę literatūrą bei dokumentaciją, atliekant įvairių informacijos šaltinių paiešką ir analizę. Baigę studijas galėsite dirbti vertimų biuruose, įvairiose Europos Sąjungos institucijose, leidyklose, redakcijose, reklamos agentūrose, tarptautinėse kompanijose arba tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje. Laura Juknevičiūtė, baigusi „Medijų filosofijos“ studijas, dirba „Spil Games“ įmonės internetinės reklamos koordinatore. Ši įmonė yra įsikūrusi tikrame Olandijos „medijų mieste“ Hilversume, po „Media Park“ stogu subūrusiame pagrindines TV ir radijo stotis, filmavimo studijas ir kitas naująsias medijas.


v Giedrius Kuprevicius

Kauno technologijos universitetas 2012

31

Muzikos technologijos Jei domina garso technika ir mėgsti muzikuoti, studijų programa MUZIKOS TECHNOLOGIJOS skirta Tau!

• Muzikos ir naujųjų technologijų lydinys; • Garso fizika ir meno estetika; • Muzikos įrašai ir aranžuotės; • Profesionali programinė įranga ir meninės kūrybos laisvė; • UŽTIKRINTA ATEITIS!

Studijuodami gilinsitės į muzikos istoriją ir teoriją, kultūros vadybą, akustikos, vaizdo ir garso technologijų pagrindus, išmoksite valdyti muzikos aparatūrinę ir specializuotą programinę įrangą, komutuoti ir derinti įrašų studijos techniką, atlikti daugiakanalį įrašą, jį redaguoti ir restauruoti, generuoti garsų sintezę, projektuoti multimedijos procesus ir juos valdyti, sinchronizuoti garso ir vaizdo medžiagą, akustiškai testuoti renginių patalpas. Baigę studijas galėsite dirbti garso režisieriais ir muzikos renginių vadybininkais, muzikos įrašų studijose, teatruose ir koncertinėse organizacijose, radijo ir televizijos studijose, leidybinėse ir prodiusinėse kompanijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Kas tai? Vilius Keras, baigęs „Muzikos technologijų“ bakalauro studijas Kaune, studijavo Vokietijos Darmštado Taikomųjų mokslų universitete, „Medijų Direkcijos“ magistrantūros programoje. Atliko profesinę praktiką Berlyno Filharmonijoje.

2011 m. gegužę, 130-oje pasaulinėje garso inžinierių konvencijoje Londone studentų muzikos įrašų konkurse su G. Kuprevičiaus oratorijos „Lux Aeterna“ įrašu laimėjo bronzos apdovanojimą. Vilius specializuojasi klasikinės muzikos įrašų srityje. Atlieka Lietuvos akademinės muzikos atlikėjų ir kompozitorių garso įrašus. Šiuo metu dirba Garso režisieriumi Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje bei dėsto „Muzikos įrašų režisūros“ kursą KTU Humanitarinių mokslų fakultete.

Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


fakultetas s o k ti a m r fo In Elektroninio mokymosi technologijos nauja!

Informacinės sistemos

Išmok pats ir mokyk kitus!

Kas valdo informaciją, tas valdo pasaulį

Pagrindinis programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos elektroninio mokymosi technologijų specialistus, kurie gebės diegti ir naudoti informacines ir ryšių technologijas elektroniniame mokyme, patys organizuos ir realizuos elektroninį mokymą. Absolventai galės konsultuoti švietimo atstovus metodiniais ir technologiniais klausimais, analizuoti ir vertinti elektroninio mokymo priemones ir strategijas, kurios padės užtikrinti elektroninio mokymosi kokybę.

(Šarlis Morisas de Taleiranas-Perigoras)

Studijų programa skirta siekiantiems ne tik įgyti informatikos inžinerijos žinių, bet ir susieti savo veiklą su mokymu bei informacinių technologijų projektavimu ir taikymu elektroninio mokymo procese. Studijuodami gilinsitės į kompiuterių architektūrą ir operacines sistemas, kompiuterių tinklus ir internetines technologijas, programavimo inžineriją, procesų modeliavimą ir nuotolinį valdymą, technologijomis grįsto mokymosi priemones ir sistemas bei kitus su informatikos inžinerija ir pedagogika susijusius dalykus. Studijų metu atliksite praktiką bendrojo lavinimo mokyklose, verslo organizacijose ar kitose institucijose, kurių veikla susijusi su mokymu. Baigę studijas galėsite dirbti švietimo, verslo organizacijose ir kitose institucijose, kurių veikla susijusi su mokymu bei informacinių ir ryšių technologijų projektavimu ir taikymu elektroninio mokymo procese. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Programos tikslas – suteikti žinių, reikalingų kuriant įvairiausių organizacijų veiklą palaikančias ir aptarnaujančias informacines sistemas. Informacinių sistemų programos paskirtis – rengti specialistus, gebančius suvokti ir analizuoti informacija grindžiamus įmonių poreikius, planuoti, projektuoti, programuoti, diegti, tobulinti ir atnaujinti kompiuterizuotas informacines sistemas. Specializacijos: informacinių sistemų projektavimas ir projektų valdymas; interneto informacinių sistemų ir duomenų bazių programavimas. Gilinsitės į verslo ir kitokių organizacijų veiklos procesų ir informacinių poreikių analizę, informacinių sistemų bei duomenų bazių projektavimą ir programavimą, organizacijų veiklos procesų modeliavimą, verslo valdymo sistemų pritaikymą ir diegimą, projektų valdymą; mokysitės praktiškai naudoti šiuolaikines informacinių sistemų projektavimo ir programavimo priemones; išmoksite analizuoti, projektuoti, programuoti, diegti, vertinti ir tobulinti informacines sistemas, dirbti savarankiškai ir grupėmis, bendradarbiauti su komandos nariais, bendrai naudoti ir jungti į visumą gautus rezultatus, spręsti sudėtingas problemas ir priimti teisingus sprendimus. Baigę studijas galėsite dirbti informacinių sistemų ir duomenų bazių programuotojais, informacinių sistemų analitikais ar architektais, informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriais įvairiose technologijų, gamybos ir prekybos įmonėse, bankuose, valstybės valdymo institucijose, savivaldybėse ir kitose organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje. KTU Informatikos fakulteto studentas Paulius Liekis studijų metais kartu su kolegomis subūrė komandą „Nesnausk!“, kuri dvejus metus iš eilės puikiai pasirodė „Microsoft“ organizuoto pasaulinio programavimo konkurso „Imagine Cup“ finale. Baigus studijas Pauliaus laimėjimai tęsiasi. Vienas naujausių – 2011 m. pradžioje laimėtas mobiliųjų technologijų gamintojos „Qualcomm“ organizuotas papildytosios realybės (angl. „augmented reality“) programuotojų konkursas. Pauliaus kartu su kolega sukurtas žaidimas „Paparazzi“ buvo pripažintas geriausiu.


Kauno technologijos universitetas 2012

33

Informatika

Programų sistemos

Valdyk IT!

Programos valdo technologijas!

Programos tikslas – rengti kvalifikuotus informatikos specialistus, kurie puikiai išmano programavimo, interneto ir trimatės grafikos technologijas, geba profesionaliai ir sistemingai savo darbe taikyti įgytas žinias.

Studijų programos paskirtis – parengti aukštos kvalifikacijos kompiuterių programų sistemų specialistus, sugebančius analizuoti, kurti, diegti ir testuoti programinius produktus.

Specializacijos: kompiuterių tinklai ir internetas; multimedijos sistemos; bankų duomenų centrai. Gretutinė studijų kryptis – taikomoji matematika. Studijuodami gilinsitės į informatikos teoriją, kompiuterių techninę ir programinę įrangą, informacinių sistemų projektavimą, kompiuterių tinklų, multimedijos sistemų, bankų duomenų centrų, programavimo technologijas; mokysitės parinkti ir kurti programas įvairiems praktiniams uždaviniams spręsti, dirbant individualiai ir projektinėse grupėse. Baigę studijas galėsite kurti ir diegti originalią programinę įrangą, automatizuoti projektavimo ir gamybos procesus, projektuoti kompiuterių ir interneto tinklus, administruoti ar projektuoti informacijos sistemas ir duomenų bazes Lietuvos ir užsienio įmonėse. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Studijuodami gilinsitės į procedūrinį, objektinį ir lygiagretųjį programavimą, programavimo kalbų teoriją, diskrečias ir duomenų struktūras, skaitinius metodus ir algoritmus, algoritmų sudarymą ir analizę, operacines sistemas, kompiuterių tinklus; susipažinsite su programų sistemų analizės ir projektavimo įrankiais, objektiniu programų projektavimu, saityno taikomųjų programų projektavimu, robotų programavimo technologijomis ir programavimo inžinerija; mokydamiesi taikysite probleminio mokymo metodus. Galėsite atlikti praktiką Lietuvos, Danijos, Italijos, Norvegijos, Vokietijos įmonėse, o baigę universitetą, galėsite tęsti darbus nuotoliniu arba tradiciniu būdu tose pačiose įmonėse. Baigę studijas galėsite dirbti analitikais, projektuotojais, programuotojais, testuotojais visuose pramonės sektoriuose, valstybinėse institucijose, steigti ir plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Informatikos fakultete studijuojantys jaunuoliai kartu su bendraminčiais susibūrė į žaidimų studiją „Tiny Lab Productions“, kuri sukūrė naršyklei skirtą strateginį žaidimą „Nebula 44“. Tai pirmasis studijos projektas, pareikalavęs dvejų metų nuoširdaus ir atsakingo darbo, kūrybingumo, programavimo žinių, vadybos ir kitų sričių įgūdžių. Žaidimą nemokamai galima žaisti internete www.nebula44.lt

Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

34

Informatikos inžinerija

Multimedijos technologijos

Čia idėjos tampa realybe!

Daugiau kūrybiškumo!

Programos tikslas – parengti kvalifikuotus specialistus, kurie įgytų teorinių žinių apie programavimą, kompiuterių architektūrą, kompiuterių sistemas, informacijos saugą, daiktų ir paslaugų internetą, išmaniąją aplinką, intelektualių sprendimų priėmimą, daugiaagentes sistemas, informacines technologijas ir gebėtų šias žinias pritaikyti praktikoje. Šios srities specialistai – informacinių technologijų analitikai ir integruotojai, kūrėjai, programuotojai, diegėjai ir tobulintojai, kurie geba atlikti technologinių sprendimų analizę, projektuoti, programuoti ir diegti integruotuosius taikomuosius informacinių komunikacijų technologijų sprendimus.

Multimedijos technologijų studijų programos tikslas – suteikti kompiuterinės grafikos ir garso apdorojimo, tradicinės ir interneto žiniasklaidos turinio rengimo, multimedijos sistemų inžinerijos, kompiuterių ir skaitmeninės technikos žinių.

Specializacijos: informacinės technologijos; kompiuterinių sistemų inžinerija.

Studijuodami mokysitės projektuoti, diegti ir profesionaliai panaudoti bei tobulinti garso ir vaizdo bei interaktyvių medijų sistemų techninę ir programinę įrangą, dirbti savarankiškai ar projektinėje komandoje su kitais kūrybiniais darbuotojais, jų idėjas įgyvendinti multimedijų sistemose.

Studijuodami gilinsitės į realaus laiko integruotų ir įterptinių kompiuterinių sistemų, informacijos surinkimo, apdorojimo, valdymo, perdavimo ir atvaizdavimo sistemų projektavimą ir programavimą, mokysitės organizuoti, kurti, valdyti ir diegti kompiuterinių sistemų projektus, taikyti ir tobulinti informacinių technologijų ir informacijos saugos sprendimus, įgysite integracijos bei sistemų administravimo ir priežiūros žinių ir gebėsite atlikti technologinių sprendimų analizę, projektuoti, programuoti ir diegti integruotuosius taikomuosius informacinių komunikacijų technologijų sprendimus ir projektus. Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose gamybos įmonėse, valstybinėse įstaigose, kompiuterių sistemų kūrimo ir projektavimo bendrovėse, informacinių technologijų mokymo centruose, steigti smulkias ir vidutines informacinių technologijų verslo įmones. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje. Sulaukęs vos 24 metų Darius Lebedzinskas kartu su bendraminčiais įkūrė vokiečių-lietuvių kapitalo įmonę „Net Frequency“, kurios veiklos apėmė programinės įrangos kūrimą, pasitelkiant aukštąsias technologijas. Pastaruoju metu Darius ne tik vadovauja minėtai įmonei, bet įgyvendinama daugybę įvairių idėjų. „Darbas man iki šiol teikia didelį pasitenkinimą. Galėčiau daryti bet ką – galėčiau ir nedirbti. Bet man taip patinka įgyvendinti projektus internete, kad tenka save stabdyti ir neprisigalvoti daugiau verslų, kuriais norėčiau užsiimti“, - tikino Darius.

Specializacijos: multimedijos inžinerija, žiniasklaidos informacinės technologijos.

Baigę studijas galėsite dirbti žiniasklaidos – televizijos, radijo, leidybos, reklamos, interneto žiniatinklių kūrimo ir multimedijų projektavimo, nuotolinio mokymosi medžiagos ir kompiuterinių žaidimų kūrimo įmonėse, garso ir vaizdo, radijo ir televizijos studijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

35

Mechanikos ir mechatroniko s fakultetas Aviacijos inžinerija

Branduolinė energetika

Aviacijos inžinerija – tai intelektinė inžinerinė veikla, susijusi su orlaivių projektavimu ir technine priežiūra. Programos tikslas – suteikti teorinių orlaivių projektavimo ir techninės priežiūros technologijų žinių, išugdyti gebėjimus analizuoti ir spręsti aviacijos inžinerijos technologijų kūrimo, diegimo ir valdymo uždavinius taikant šiuolaikiškus informacinių technologijų, projektavimo, gamybos ir diagnostikos metodus bei priemones, įvertinant socialines bei aplinkosaugines veiklos aplinkybes.

Branduolinė energetika tai tiltas į atsinaujinančių šaltinių energetiką!

Specializacijos: orlaivių projektavimas, orlaivių techninės priežiūros technologija. Studijuodami aviacijos inžinerijos studijų programą įgysite žinių apie aerodinamiką, orlaivių konstrukcijas ir jų tipus, aviacines medžiagas, aviacinių variklių, orlaivių sistemų veikimo principus, jų valdymo būdus; gilinsitės į orlaivių projektavimo, moderniosios gamybos technologijų, skrydžio dinamikos teoriją; mokysitės, kaip organizuoti orlaivių techninę priežiūrą taikant neardomosios kontrolės metodus, spręsti orlaivių mechaninių, hidraulinių, pneumatinių bei avionikos sistemų funkcionalumo ir patikimumo problemas; taikysite kompiuterinės lengvųjų konstrukcijų analizės metodus, sistemų ir jų elementų diagnostikos ir projektavimo metodikas. Įgytas žinias pritaikysite kūrybinėje veikloje, projektuodami skraidančiuosius aparatus bei analizuodami jų eksploatacijos ypatumus. Baigę studijas galėsite gauti orlaivių techniko ar inžinieriaus licenciją, dirbti orlaivių projektavimo, gamybos ir remonto įmonėse, įvairiose aviakompanijose, dalyvauti orlaivių gamybos ir atnaujinimo projektuose, o pratęsus studijas magistrantūroje, siekti karjeros Europos aviacijos saugos agentūroje ir Lietuvos civilinės aviacijos administracijoje.

Branduolinė energetika nagrinėja branduolių skilimo fizikinius procesus, jų valdymą, išsiskyrusios energijos naudojimo metodus ir būdus. Neatsiejama branduolinės energetikos dalis – apsaugos nuo radiacijos inžineriniai principai ir metodai, tam reikalingos sistemos, įrenginiai ir medžiagos. Naudojant „ekologiškai švarią“ branduolinę elektrą pagamintas vandenilis perspektyvoje pakeis transporto naudojamus degalus. Specializacijos: atominės elektrinės; branduolinės energetikos inžinerija. Studijuodami gilinsitės į branduolinės energijos atsiradimo, valdymo ir naudojimo bei apsaugos nuo radiacijos inžinerinius principus ir metodus, tam reikalingas sistemas, įrenginius, procesus ir medžiagas, mokysitės, kaip taikyti inžinerinio projektavimo, neutronų dinamikos ir termohidrodinaminės analizės metodus reglamentuojant, numatant, valdant ir įvertinant sistemų, kuriose vyksta branduolinės reakcijos, funkcionavimą, saugią ir efektyvią jų eksploataciją, šių sistemų pagrindinių bei šalutinių produktų taikymą ir tvarkymą. Baigę studijas galėsite dirbti atominėje elektrinėje, kitose branduolinės energetikos infrastruktūros institucijose: branduolinės ir radiacinės saugos kontrolės tarnybose, panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijose, įrangos techninio aptarnavimo bei remonto subrangovinėse organizacijose, mokslinių tyrimų, konsultacinėse ir kitose energetikos įmonių techninės paramos organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Gamybos inžinerija ir technologijos

Mechatronika

Civilizacija yra technologijų suma. (S. Lem‘as)

Mechatronika – ateities mokslas šiandien

Tai yra įvairialypė veikla kuriant, organizuojant ir valdant gamybos technologijas ir procesus. Ši veikla pagrįsta giliu gamybos, jos rengimo ir valdymo procesų supratimu, gebėjimu racionaliai taikyti modernias mechatroninių įrenginių gamybos technologijas, šiuolaikinę kompiuterizuotą technologinę ir programinę įrangą, informacines ir technines gamybos planavimo ir valdymo sistemas. Šios srities specialistai yra būtini apdirbamajai pramonei.

Šiuolaikiniai technologiniai įrenginiai, įvairios mašinos, robotai, matavimo, kontrolės ir valdymo įrenginiai, mikromechanizmai ir net buities prietaisai jau tampa sudėtingomis techninėmis sistemomis, kurios kuriamos remiantis mechatronikos principais, t. y. panaudojant naujausius mechanikos ir elektronikos bei informatikos pasiekimus ir galimybes.

Specializacijos: inovatyvių produktų kūrimas; gamybos technologijos; medžiagų inžinerija. Studijuosite mašinų, prietaisų ir jų elementų gamybos technologijas ir jų projektavimo, modernizavimo bei efektyvaus panaudojimo metodus, mokysitės analizuoti gamybos procesus taikomų technologijų, įrangos, valdymo, ekonominio efektyvumo požiūriu ir priimti sprendimus, dirbti komandoje su projektavimo, rinkodaros, informacinių sistemų ir kitų sričių specialistais, kuriant kokybiškus, konkurencingus produktus ir jų gamybos procesus. Baigę studijas galėsite dirbti visose metalo ir polimerų apdirbimo, mašinų, prietaisų ir jų elementų gamybos, inžinerinių paslaugų, konsultacinėse, tiekimo įmonėse, taip pat energetikos, chemijos, lengvosios pramonės ir kt. įmonių mechaninėse, techninės priežiūros tarnybose, mokslinėse ir techninėse laboratorijose. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Studijuodami gilinsitės į intelektualiąsias mechatronines ir robotizuotos gamybos sistemas, mechatronikos įrenginių komponentų gamybos technologijas; mokysitės analizuoti, formuluoti ir spręsti mechatronikos praktinius uždavinius, projektuoti integruotas inžinerines sistemas, jas tirti, parinkti jų elementus, kurti mechatroninių gaminių gamybos technologijas, dirbti komandoje su mechanikos, informatikos technologijų ir valdymo sistemų specialistais, su medikais bei kitų mokslo sričių atstovais kuriant medicininę ar kompensacinę mechatroninę įrangą. Baigę galėsite dirbti technologinį, konstravimo ir mechatroninių sistemų eksploatacijos priežiūros inžinerinį, ekspertinį konsultacinį darbą aukštųjų technologijų įmonėse bei eksploatacinėse tarnybose, mokslo tyrimų institutuose ir universitetuose, mokslinėsekonsultacinėse firmose arba tęsti studijas magistrantūroje.

Mechanikos inžinerija ir mechatronika – visuomenės gerovės ir pažangos pagrindas: tai patvirtina žmonijos istorija , tai rodo ateities mokslo ir inžinerijos prognozės


Kauno technologijos universitetas 2012

37

Mechanikos inžinerija

Sporto inžinerija

Studijų programos tikslas – išmokyti transformuoti idėjas į inovatyvius, funkcionuojančius ir rinkoje paklausius gaminius. Studijų programa skirta kūrybiškai mąstantiems ir idėjų turintiems žmonėms, kurie trokšta praktiškai įgyvendinti savo sumanymus, pavyzdžiui, sumodeliuoti savo kūrinį, patikrinti jo stiprumą, funkcionalumą, suprojektuoti jo konstrukcijas, kurios būtų lengvai ir pigiai pagaminamos bei paprastai ir greitai surenkamos.

Studijuok ne tik tai, kas paklausu ir šiuolaikiška, bet dar ir įdomu bei patrauklu

Specializacijos: biomechanikos inžinerija; gamybos sistemos; inžinerinis projektavimas. Studijuodami gilinsitės į klasikinę ir moderniąją mechaniką, biomechanikos inžineriją, gamybos technologijas, mechaninių sistemų projektavimą ir modeliavimą, medžiagų inžineriją, mokysitės formuluoti, analizuoti ir spręsti techninius mechanikos inžinerijos uždavinius, projektuoti mechaninius ir mechatroninius įrenginius ir jų gamybos įrangą, atlikdami laboratorinius tyrimus, parinkdami, projektuodami ir eksploatuodami technologinius įrenginius. Galėsite dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą mašinų gamybos, metalo apdirbimo įmonėse, chemijos, elektronikos, lengvosios pramonės, medienos apdirbimo, maisto pramonės, ortopedijos, sporto įrenginių gamybos ir kitose įmonėse, kurios kuria arba gamina įvairios paskirties technines sistemas arba kasdienei žmogaus veiklai reikalingus gaminius, galėsite konsultuoti įmones įsigyjant, parduodant, modernizuojant mechaninę, elektromechaninę, pneumatinę, hidraulinę ir kt. techninę įrangą, įrenginius ar įrankius. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Šiuolaikinės inžinerijos studijos plėtojasi apimdamos kelių mokslo krypčių žinias. Viena perspektyviausių inžinerijos krypčių – biomechanikos inžinerija ir jos dalis – sporto inžinerija yra glaudžiai susijusi su mechanikos inžinerija. Sporto inžinerijos specialistai turi universalių mechanikos žinių ir gerai išmano žmogaus kūno sandaros ypatumus ir jo judėjimo dėsningumus. Išmokę modeliuoti biomechanines sistemas, jie gali padėti žmogui maksimaliai panaudoti savo fiziologines galias sporto ir kitoms reikmėms, o prireikus tas galias atkurti ar kompensuoti. Be to, jie gali projektuoti, tirti ir gaminti įvairiausias mašinas ir įrenginius, įskaitant sporto ir laisvalaikio praleidimo technines priemones, atsižvelgdami į jų sąveikos su žmogumi ypatumus ir ergonomikos reikalavimus. Studijuodami įgysite mechanikos ir biomechanikos inžinerijos žinių, išmoksite modeliuoti ir analizuoti mechanines ir biomechanines sistemas ir šias žinias panaudoti sporto, laisvalaikio praleidimo ir žmogaus prarastų judėjimo funkcijų kompensavimo techninėms priemonėms kurti, sportininkų treniruočių efektyvumui didinti ir jų pasiekiamiems rezultatams gerinti. Studijuodami turėsite galimybę naudotis ne tik mūsų, bet ir Lietuvos kūno kultūros akademijos laboratorijomis ir sporto baze. Baigę studijas galėsite dirbti visose įmonėse ir organizacijose, kuriose kuriamos, gaminamos ir naudojamos techninės sporto priemonės bei įranga neįgaliesiems ir laisvalaikiui, sporto klubuose ir neįgaliųjų sporto organizacijose; galėsite kurti ir tirti netradicines technines sporto priemones bei laisvalaikio įrangą ir kitus inžinerinius gaminius. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

38

Šilumos energetika ir technologijos Liaudies išmintis sako: „Šiluma kaulų nelaužo...“ Nors, pasak legendos, pirmąją ugnį žmonėms padovanojo Prometėjas, tačiau šiuolaikinei civilizacijai pamatus padėjo ir jos sėkmingą raidą palaiko patikimas ir pakankamas energetinis aprūpinimas. Pirminis ir pagrindinis energijos šaltinis technikoje – šiluma. Specializacijos: naftos, dujų ir biokuro inžinerija; šaldymo inžinerija; šilumos energetika. Studijuodami nagrinėsite ir analizuosite šiluminius ir hidrodinaminius reiškinius, atsinaujinančių išteklių naudojimą šilumos energetikoje, biosferos apsaugą nuo šiluminių elektrinių, katilinių, šilumos tiekimo ir pramonės įmonių taršos, šiluminių matavimų ir technologinių procesų valdymą, šaldymo ir šilumos siurblių sistemas, pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginius ir sistemas, naftos, dujų ir biokuro gamybos ir tiekimo procesus bei sistemas. Baigę studijas galėsite projektuoti, montuoti ir eksploatuoti sudėtingus ir modernius šilumą naudojančius įrenginius, šilumines sistemas, dirbti gamybinėse, šaldymo, šilumos generavimo ir naudojimo, kuro tiekimo technologijų projektavimo, montavimo ir eksploatavimo įmonėse, konsultuoti energetikos inžinerijos klausimais. Galėsite steigti savo įmones, taip pat tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Transporto priemonių inžinerija Kiekvieną dieną susiduriame su įvairiomis transporto priemonėmis, kurių tinkamas funkcionavimas priklauso nuo specialistų kvalifikacijos, jų turimų žinių ir praktinių įgūdžių. Šios studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų sausumos transporto priemonėms prižiūrėti ir tinkamai eksploatuoti, naujų transporto sistemų elementams projektuoti ir gaminti. Taip pat suteikiama žinių, reikalingų įvairiems transporto logistikos uždaviniams spręsti, supažindinama su naujausiomis transporto technologijomis. Specializacijos: geležinkelio transporto priemonių inžinerija; kelių transporto priemonių inžinerija. Studijuodami gilinsitės į kelių ir geležinkelio transporto priemonių teoriją, konstrukcijas, gamybą ir techninį modernizavimą, riedmenų diagnostiką, eksploataciją ir remontą, transporto organizavimą; mokysitės, kaip organizuoti transporto priemonių priežiūros ir remonto procesus ir spręsti transporto sistemos darniosios plėtros, energijos sąnaudų ir ekologines problemas; išmoksite taikyti transporto sistemų ir jų elementų diagnostikos ir projektavimo metodikas. Baigę studijas galėsite dirbti transporto priemonių remonto įmonėse; įmonėse, gaminančiose įvairios paskirties žemės ūkio technikos įrenginius, vairuotojų ar vairavimo instruktorių rengimo organizacijose, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, krovinių gabenimo, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse. Taip pat galėsite kurti savo verslą arba tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

39

Socialinių mo kslų fakultetas Lyderystė

Socialinė pedagogika

Aquila non captat muscas! (Erelis musių negaudo!)

Susikurk ateitį! Jeigu tavo jautri širdis, esi išradingas, nori padėti žmonėms, turėti darbą, kuriame visada garantuotas atlyginimas, studijuok socialinę pedagogiką.

Beveik visose įmonėse ir organizacijose trūksta darbuotojų, gebančių pasiūlyti naujų idėjų, jomis sudominti kitus žmones ir juos motyvuoti šias idėjas įgyvendinti. Lyderystė – tai pirmoji ir vienintelė tokia studijų programa Lietuvoje. Šioje programoje akcentuojama: • novatoriškas strateginis požiūris į vadybinę veiklą; • siekis suteikti plačią ir patikimą atspirties platformą profesinei karjerai; • lyderystės praktikai vertingos kompetencijos ugdymas. Lyderiui svarbu gebėti savo viziją ir idėjas perteikti kitiems žmonėms, įkvėpti juos siekti puikių veiklos rezultatų. Todėl ši programa skirta ambicingiems ir asmeninę iniciatyvą vertinantiems žmonėms, siekiantiems būti savo profesinės karjeros šeimininkais. Studijuodami gilinsitės į lyderystės fenomeną, bendravimo bei kūrybinės veiklos psichologiją, žmogiškųjų išteklių, pokyčių, strateginę ir šiuolaikinę vadybą, dalykinę komunikaciją ir derybas, tinklaveiką, lyderio veiklos metodus, įvaizdžio ir reputacijos valdymą, efektyvios prezentacijos metodus, retoriką, filosofiją, sociologiją ir dar daugelį kitų dalykų. Mokysitės kūrybiškai ir novatoriškai mąstyti, modeliuoti, spręsti konkrečias pokyčių, organizacinio vystymo problemas, motyvuoti kitus žmones, taikyti lyderystės instrumentus. Baigę studijas galėsite dirbti bet kurioje pramonės ar paslaugų įmonėje, įvairaus lygio valstybės valdymo institucijose, kūrybinėse ir švietimo bei mokslo organizacijose. Nuo studijų pradžios studentai, kartu su sėkmingais verslininkais ir visuomenės lyderiais dalyvaudami Lyderystės ir inovacijų akademijos veikloje, turi puikią galimybę ne tik iš jų mokytis, bet ir kurti sau patrauklią darbo vietą norimoje organizacijoje.Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Socialinė pedagogika nagrinėja ugdymo problemas, susijusias su žmogaus socialine aplinka, jo gyvensena. Socialinis pedagogas – žmogaus gerovės advokatas, sėkmingo gyvenimo vadybininkas, kuris padeda žmogui susigrąžinti gebėjimą gyventi prasmingai ir sutariant su kitais žmonėmis, moko žmogų bendrauti, padeda tapti savarankiškam, užmegzti ryšius su vietos bendruomene ir pasauliu. Absolventas įgyja pedagogikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją. Specializacijos: socioedukacinio darbo vadyba; socioedukacinis darbas bendruomenėje, šeimos ir vaiko teisų apsauga. Studijuodami įgysite bazinių edukologijos ir jos branduolio – pedagogikos mokslo žinių, gilinsitės į socialinio ugdymo teorijas ir principus, individo socializacijos, socialinės aprėpties ir atskirties, delinkvencijos, resocializacijos procesus, įgysite gebėjimų diagnozuoti, interpretuoti ir vertinti socioedukacines problemas ir projektuoti jų sprendimo pedagoginius kelius, įvaldysite socialinio pedagogo darbo metodus sėkmingam socializacijos, prevencijos ir resocializacijos programų vykdymui. Baigę studijas galėsite dirbti pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse mokyklose, gimnazijose ir kitose ugdymo institucijose socialiniais pedagogais, taip pat socialinių reikalų skyriuose, savivaldybėse, žmogiškųjų išteklių valdymo struktūrose, nevyriausybinėse organizacijose, darbo biržose, dienos centruose ir kt. Studijuojant įgyta patirtis ir pasirinkta specializacija leis dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose, savanoriškoje veikloje, įvairiose misijose, nevyriausybinių organizacijų darbe. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Sociologija Kitoks žvilgsnis į įprastus dalykus! Sociologija – tai ne tik akademinė disciplina. Tai – tarsi būdas žvelgti į pasaulį. Sociologai – tai žinių ir naujovių ieškantys profesionalai, kuriems rūpi socialinės problemos organizacijoje, valstybėje, pasaulyje. Studijuok sociologiją, jei nemėgsti plaukti pasroviui, nesibijai šokiruojančių atradimų ir nori pažinti tikrąją socialinių reiškinių prigimtį! Štai dalis klausimų, į kuriuos ieškosite atsakymų studijuodami: Kodėl vieni lobsta, o kiti skursta? Ar dėl klimato kaitos kaltas žmogus? Kaip Google pakeitė pasaulį? Kodėl vienos valstybės klesti, o kitos žlunga? Kaip mus įtikina pirkti ir vartoti? Ar vyrai ir moterys lygūs? Kaip kuriami ir griaunami tabu? Kam naudinga medicina? Ar nuo organizacijos kultūros priklauso jos sėkmė? Kas kuria įstatymus? Kaip tinkamai spręsti konfliktus? Pagrindinės studijų kryptys: organizacijų sociologija, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai, socialinė politika, naujosios technologijos ir socialiniai pokyčiai, aplinkosauga ir visuomenė, vartojimo sociologija. Įgiję platų žinių ir gebėjimų spektrą, išlavinę kritinį ir kūrybišką mąstymą, sociologai laukiami įvairiose veiklos srityse. Tai: visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimai, socialinės paslaugos, personalas ir žmogiškieji ištekliai, viešieji ryšiai, pardavimai, mokymai ir švietimas, pilietinis aktyvizmas, valdžios ir viešojo administravimo institucijos, mokslinė tiriamoji veikla. Bedarbių gretose sociologų nerasi!

Verslo administravimas Kiekvieną kartą, kai matau sėkmingą verslą, žinau – kažkas priėmė drąsų sprendimą! (P. Druker) Verslo administravimo programa skirta rengti plačios erudicijos, kūrybiškai mąstantiems, gebantiems visą gyvenimą tobulėti verslo administravimo specialistams, sėkmingai taikantiems verslo valdymo ir administravimo teorines žinias praktinėje veikloje. Verslo administravimo specialistai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įvairių organizacijų veiklą, priima verslo valdymo sprendimus ir vadovauja kitiems darbuotojams. Specializacijos: paslaugų vadyba; tarptautinis verslas. Studijuodami įgysite žinių būtinų verslo idėjų kūrimui ir jų įgyvendinimui, mokysitės taikyti verslo aplinkos analizės ir įmonės veiklos procesų vertinimo metodikas ir strategijas, analizuosite ir vertinsite, kokie sprendimai leidžia įmonei tapti konkurencinga tarptautinėje rinkoje, plėtosite socialinės verslo atsakomybės, darbuotojų motyvavimo sėkmingai veiklai, šiuolaikinės organizacijos kultūros ir klimato sukūrimo gebėjimus. Baigę studijas galėsite dirbti verslo įmonėse, viešosiose įstaigose, savivaldos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose įvairių lygių vadovais ar specialistais (finansų, rinkodaros, personalo ir kt.), kurti ir plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Sociologė studentė Simona Šatrauskaitė 2011 m. KTU Technoramoje pristato su bendraautoriumi sukurtą konkursinį projektą apie benamių teritorinę sklaidą Kauno mieste. Studentai apdovanoti pagyrimo raštu ir vizitu į Prancūziją bei Belgiją, kur projektą pristatė tarptautinei bendruomenei Lietuvos ambasadose.

Verslo apskaitos patirties Verslo administravimo studentai A. Kanapkis, L. O. Subatkytė ir E. Jankūnaitė sėmėsi tarptautiniame ETAP (European Taxation and accounting in Practice) tinklo projekte „12th European Accountancy Week“ Čekijoje, Brno mieste.


Kauno technologijos universitetas 2012

41

Viešasis administravimas

Viešoji politika*

nauja!

Užtikrinkime efektyvų, skaidrų ir teisingą valstybės politikos įgyvendinimą!

*Nauja studijų programa. Į programą bus priimama tuomet, kai ją patvirtins Studijų kokybės vertinimo centras.

Viešasis administravimas – ne tik viešojo sektoriaus subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti valstybės valdymo ir organizacijų vidaus administravimo srityse, bet ir ypatinga atsakomybės rūšis, svarbi siekiant modernizuoti valstybės politikos įgyvendinimą, etiškai ir produktyviai teikti viešąsias paslaugas, kokybiškai atlikti viešųjų institucijų planavimo, organizavimo, vadovavimo, koordinavimo ir veiklos kontrolės funkcijas. Šios programos specializacijos suteikia galimybes savo patirtį ir administravimo žinių potencialą kreipti vietos savivaldos arba viešosios (globaliosios ir viršnacionalinės) vadybos linkme.

Norintiems atsakingai kurti dabartį ir ateitį!

Specializacijos: vietos savivalda; viešoji vadyba. Įgysite žinių ir gebėjimų, būtinų suprasti, analizuoti ir vertinti viešojo administravimo institucijų funkcionavimo, viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus, viešojo administravimo reikšmę. Gilinsitės į organizacijų teorijas ir jų kuriamas galimybes politinio proceso kontekste, į institucijų ir jų padalinių vadovų darbo organizavimą, išteklių strateginio valdymo procedūras, išmoksite taikyti administracinius metodus, tyrinėsite veiksnius, darančius įtaką vietinei, nacionalinei ir tarptautinei politikai, jos įgyvendinimui. Baigę studijas galėsite dirbti valdžios institucijose, įvairias viešąsias paslaugas teikiančiose organizacijose (švietimo, sveikatos priežiūros, aplinkosaugos, socialinių paslaugų, ekonominės plėtros, turizmo, kultūros ir pan.), nevyriausybinėse ir tarptautinėse (ES, Jungtinių Tautų ir kt.) organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Valdyti reikia mokėti, nes įstatymai patys neveikia. Viešoji politika – tai veiklos vykdymas tų asmenų, kuriems svarbu spręsti žmogaus, organizacijos, visuomenės, valstybės ir pasaulio problemas. Taikydami naujausius mokymosi metodus ir padedami dėstytojų sužinosite apie tai, kas yra ir kaip veikia valdžia ir politika, viešoji politika, viešasis administravimas, teisė ir įstatymai, tarptautinė politika, ekonomika, valstybės finansai, viešieji ryšiai, Europos Sąjunga. Išmoksite taikyti įvairius tyrimų metodus viešosios politikos analizėje ir konkrečiose jos srityse – socialinėje, ekonominėje, sveikatos, švietimo, kultūros, aplinkos ir kt. Gebėsite spręsti aktualias viešąsias problemas, tokias kaip nedarbas, migracija, korupcija ir kitas; pritaikyti jas praktinėje veikloje, nes studijuojant atliksite praktiką viešojo, privataus ar nevyriausybinio sektoriaus organizacijose; efektyviai dirbti komandoje. Galėsite dirbti viešajame sektoriuje: ES institucijose, tarptautinėse organizacijose, įvairiose valdžios institucijose, diplomatinėje tarnyboje, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, kultūros įstaigose, valstybinėse įmonėse, mokslo ir studijų organizacijose ar kt.; nevyriausybiniame sektoriuje: viešosiose įstaigose, asociacijose, paramos, labdaros, globos organizacijose, partijose, misijose ar kt.; privačiame sektoriuje: konsultacinėse, tyrimų, projektų valdymo, žmogiškųjų išteklių agentūrose, įmonėse, kurios dalyvauja įgyvendinant viešąją politiką. Taip pat galėsite tęsti studijas magistrantūroje ir doktorantūroje.

Ar žinote, kad... Greta pasirinktos pirmosios pakopos pagrindinių studijų programos, Fakultete galite rinktis ir gretutinės krypties – Lyderystės, Sociologijos, Verslo, Viešojo administravimo, Pedagogikos ir Psichologijos (60 ETCS kreditų apimties) studijas. Baigus šias studijas suteikiamas dvigubas (pagrindinės studijų krypties ir gretutinės studijų krypties) bakalauro laipsnis.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


hitektūros c r a ir s o b ty S ta fakultetas Architektūra Architektūra – tai meno šaka, apimanti žmogaus aplinkos erdvių formavimą, statinių bei jų kompleksų ar ansamblių projektavimą. Architektas formuoja pastatą, erdvę, teritoriją, kurie dera su juos supančiu kontekstu, yra estetiškai patrauklūs ir funkcionalūs. Studijuodami gilinsitės į estetiką ir architektūros meno filosofiją, architektūros ir urbanistikos istoriją, architektūrinę kompoziciją, pastatų konstrukcijas, statybinę mechaniką, statybos projektinių sprendimų ekonomiką, architektūrinį projektavimą, teritorijų planavimą, kraštovaizdžio architektūrą, taikomąją dendrologiją, kraštotvarką, mokysitės įgytas žinias kūrybiškai jungti ir taikyti praktikoje rengdami pastatų, jų grupių, urbanistinių kompleksų projektus. Baigę studijas galėsite dirbti gyvenamųjų, visuomeninių, gamybinės paskirties pastatų ir jų kompleksų architektūrinio projektavimo, pastatų interjero projektavimo įmonėse; bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų teritorijų planavimo, kraštovaizdžio tvarkymo ir projektavimo ir kitose organizacijose; kurti savarankišką architektūrinio projektavimo verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Pastatų inžinerinės sistemos Pastatų inžinerinės sistemos – tai pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, dujotiekio, elektros, vandentiekio ir kiti tinklai, be kurių nefunkcionuos nė vienas statomas ar atnaujinamas pastatas. Šios studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie mokėtų projektuoti statinių inžinerines sistemas, turėtų žinių apie statybines medžiagas ir konstrukcijas, pastatų ūkio sistemų valdymą ir inžinerinių tinklų kompiuterizavimą. Studijuodami gilinsitės į gyvenamųjų, administracinių ir pramoninių pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimą, skysčių tekėjimo ir šilumos procesus, šilumos generavimo sistemas, geodezijos ir geologijos mokslus, statybines medžiagas ir konstrukcijas, elektros, apsaugos ir transportavimo sistemas; išmoksite įgytas žinias kūrybiškai jungti ir taikyti praktikoje, spręsti statybos inžinerijos darbo uždavinius, įvertinti statybos projektų išlaidas. Baigę studijas galėsite dirbti statybinėse organizacijose, inžinerinių sistemų energetinio audito įstaigose, pastatų inžinerinių sistemų projektuotojais, pastatų inžinerinių sistemų renovacijos, techninės priežiūros ir eksploatacijos inžinieriais ir techniniais ekspertais. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

43

Statybos inžinerija Statybos inžinerija – tai statybos ir kitų su ja susijusių sričių inžinerinio darbo uždavinių sprendimas. Statybos inžinerijos bakalauras gebės inžinerinius sprendimus pritaikyti architekto pasiūlytoms statinio idėjoms. Studijuodami gilinsitės į statybinių medžiagų ir gaminių technologijas bei gamybos procesus, gamybos procesų priežiūrą ir valdymą, statybos technologijas, jų organizavimą, ekonomiką ir valdymą, statybos teisinio reglamentavimo pagrindus, geodeziją ir geologiją, mokysitės projektuoti, prižiūrėti ir valdyti statybos ir gamybos procesus, taikyti statybinių konstrukcijų skaičiavimo, projektavimo ir bandymo metodus, projektuodami medines, metalines, gelžbetonines ir mūrines konstrukcijas. Baigę studijas galėsite dirbti statybos ir statybos pramonės, konsultavimo, projektavimo, statybos priežiūros bei valstybinės statybos kontrolės įmonėse; tyrėjais mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Statybų technologijos

Statyba yra viena iš seniausių ir reikalingiausių žmonijos istorijoje specialybių, turinčių ilgaamžes tradicijas. Statybų technologijų bakalaurai gebės organizuoti ir valdyti pagrindinius statinių statybos ir statybos produktų gamybos technologinius procesus, spręsti statybų technologijų problemas, priimti, analizuoti ir įgyvendinti sprendimus, atsižvelgdami į nuolat kintančias aplinkos sąlygas. Studijuodami gilinsitės į statybos procesus, statybos organizavimą, ekonomiką ir valdymą, pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijas, statybos technologijų ar statybos produktų gamybos technologijų projektavimą, statybos teisinį reglamentavimą, įgysite geodezijos, geologijos, statybinių medžiagų, statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindų žinių, mokysitės rengti statybų technologijų projektus pagal statybos reglamentų reikalavimus ir vadovauti statybos ar statybos pramonės įmonėms. Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose statybos, projektavimo ar kitose statybos pramonės įmonėse, statybos priežiūros bei valstybinės statybos kontrolės įstaigose, nekilnojamojo turto agentūrose; kurti ir plėtoti savo statybos verslą; tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


cijų ir Telekomunika kultetas elektronikos fa Biomedicininė elektronika Tai trijų jaudinančių pasaulių – žmogaus, kaip tobuliausios gamtos sistemos, juo besirūpinančios medicinos bei svaiginančiais tempais besivystančių elektroninių sistemų draugystė. Programa atskleis Jums žmogaus fiziologinių sistemų paslaptis bei atvers kelią įvaldyti ir kurti protingas sistemas sveikatai stiprinti, ligoms diagnozuoti, joms išvengti ir gydyti. Susipažinsite su bevielių jutiklių tinklais judesiams ir biosignalams registruoti, medicininių vaizdų bei robotizuotos chirurgijos įranga, kompiuterių programomis, skirtomis ne tik duomenims apdoroti, bet ir patarti gydytojams, kai jiems sunku nustatyti diagnozę. Junkitės prie mūsų ir padėkite kurti ir diegti naujausias technologijas žmogaus sveikatai! Studijuodami įgysite žinių apie biomedicinos objektą – sudėtingiausią visatoje „mašiną“ – žmogaus organizmą, jo fiziologiją, gilinsitės į elektroninės medicinos įrangos principus, biojutiklius, biosignalų ir vaizdų apdorojimą. Aiškinsitės, kaip, pasitelkiant šiuolaikines elektronikos, komunikacijų bei informatikos žinias, kuriamos biomedicininės elektronikos sistemos, leidžiančios pažvelgti į žmogaus vidų, diagnozuoti ir gydyti ligas, stebėti žmogaus sveikatos būseną per atstumą, registruoti ir apdoroti žmogaus gyvybei svarbius duomenis. Išugdytus universalius problemų sprendimo, kūrybinio, komandinio darbo gebėjimus nesunkiai perkelsite ir į kitas inžinerijos sritis. Baigę studijas galėsite rengti techninius projektus, diegti ir eksploatuoti medicinos įrangą, vykdyti medicinos įrangos patikrą ir kontrolę sveikatos apsaugos įstaigose; organizuoti medicinos įrangos rinkodarą, logistiką, projektavimą ir gamybą, ligoninių aptarnavimą; mokslo tyrimo įstaigose ir universitetuose projektuoti, bandyti ir diegti naujas biomedicininės elektronikos sistemas. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Elektronikos inžinerija Ateities technologijos dabar! Elektronikos inžinerija yra bene sparčiausiai besivystanti technologinių mokslų šaka, plačiai įsiskverbusi į daugelį mokslo ir pramonės sričių. Šiandien sunku rasti sritį, kurioje nenaudojama kompiuterizuota elektronika, ar tai būtų telekomunikacijos, kompiuteriai, pramonė, medicina, karyba, mechatronika, transportas, buitis ar žemės ūkis. Elektroninės įrangos projektavimas, gamyba ir verslas yra sudėtingas, didelės techninės kompetencijos ir žinių reikalaujantis procesas, bet kartu tai ir įdomus, daug kūrybiškumo reikalaujantis darbas, kuriam pasirengti yra būtinos universitetinės elektronikos inžinerijos studijos. Studijos pradedamos nuo fundamentalaus bendrojo pasirengimo, paskui nuosekliai pereinama prie sudėtingesnių skaitmeninių ir analoginių elektronikos komponentų, grandinių, signalų, mazgų ir sistemų studijų. Programavimas yra elektronikos inžinieriaus kompetencijos pamatas, nes visa be išimties šiuolaikinė elektroninė įranga yra kompiuterizuota. Sudarytos sąlygos laisvai pasirinkti dalį dalykų pagal savo interesus bei galimybė vieną semestrą studijuoti pasirinktame Europos Sąjungos universitete, su kuriuo sudaryta ERASMUS bendradarbiavimo sutartis. Baigę studijas galėsite kurti didelės pridedamosios vertės produktus elektronikos įmonėse, projektuoti sudėtingą aparatūrą ir programinę įrangą; galėsite dirbti inžinieriais, aptarnaujančiais ir diegiančiais elektroninę įrangą; inžinieriais televizijos ir radijo stotyse; komunikacijų specialistais profesionalioje Lietuvos kariuomenėje ir telekomunikacijų įmonėse. Galėsite įkurti savo inovatyvią įmonę arba tęsti studijas magistrantūroje.

Arčiau ateities!


Kauno technologijos universitetas 2012

45

Telekomunikacijos Informacijos perdavimas – raktas į pasaulį! Kiekvieno iš mūsų gyvenimas glaudžiai susijęs su telekomunikacijomis: su artimaisiais ir pažįstamais susisiekiame telefonu, laisvalaikį leidžiame interneto platybėse, pasaulio naujienas išvystame stebėdami televizijos transliacijas ir pan. Naujausios ir inovatyviausios telekomunikacijų technologijos suteikia galimybę perduoti bet kokią informaciją, o telekomunikacijų specialistai užtikrina, kad ši informacija tikrai saugiai pasiektų net ir pačius tolimiausius pasaulio kampelius. Todėl šie specialistai yra labai paklausūs darbo rinkoje. Specializacijos: belaidžio ryšio technologijos; optinio ryšio technologijos. Studijuodami gilinsitės į optinį, belaidį ir mobilųjį ryšį, informacijos perdavimo būdus, informacijos apsaugą; mokysitės taikyti ir diegti informacines technologijas telekomunikacijų sistemose ir tinkluose, kurti telekomunikacijų ir radijo ryšio sistemų programinę įrangą. Galėsite atlikti praktiką didžiausiose telekomunikacijų įmonėse, turėsite galimybę studijuoti pasirinktame Europos Sąjungos universitete pagal ERASMUS programą. Baigę studijas galėsite dirbti informacinių ir telekomunikacijų verslo įmonėse, telekomunikacijų ir projektavimo organizacijose, kuriančiose telekomunikacijų ir radijo ryšio sistemų tinklus ir jų programinę įrangą, galėsite atlikti telekomunikacijų paslaugų kokybės, stebėjimo ir diagnostikos darbus, atlikti mokslinius tyrimus, projektuoti ir eksploatuoti modernius fiksuotojo ir mobiliojo ryšio tinklus, kurti naujas telekomunikacijų paslaugas. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Transporto elektronika* nauja! *Nauja studijų programa. Į programą bus priimama tuomet, kai ją patvirtins Studijų kokybės vertinimo centras.

Važiuojam į ateitį! Esminius proveržius transporte – greitį, saugumą, ekologiškumą, komfortabilumą, ekonomiškumą lemia elektronika. Šiuolaikinis transportas – nuo automobilio iki sudėtingos išmanios didmiesčio transporto valdymo sistemos, neįsivaizduojamas be elektronikos. Studijuodami gilinsitės į automobilių ir elektromobilių elektronines sistemas, jų eksploataciją, transporto sensoriką, valdiklius, energijos šaltinius transporte, mokysitės dirbti su testavimo ir diagnostikos priemonėmis, kursite ir projektuosite transporto srautų valdymo ir automobilių statymo sistemas, elektronines logistikos sistemas ir tinklus. Baigę studijas galėsite dirbti ekspertais, inžinieriais, projektų vadovais, transporto technologijų organizavimo ir valdymo, techninės priežiūros ir eksploatacijos specialistais, dalyvauti transporto priemonių bei sistemų kūrimo ir modernizavimo projektuose. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

46 studijų Tarptautinių centras Eksporto inžinerija

Stojantieji į šią studijų programą gali rinktis gretutinę ekonomikos studijų kryptį. Baigus studijas bus suteiktas pagrindinės ir gretutinės studijų krypties dvigubas bakalauro kvalifikacinis laipsnis – pramonės inžinerijos ir ekonomikos bakalauras. Todėl mes laukiame studentų, kuriems įdomi pramoninė gamyba, tarptautinis verslas, aukštųjų technologijų bei gaminių importo ir eksporto organizavimas. Būsimieji pramonės inžinerijos ir ekonomikos specialistai įgytas žinias galės tobulinti net 30-yje Europos universitetų. Gretutinė studijų kryptis – ekonomika. Studijuodami gilinsitės į gaminių eksporto ir importo technologijas, gaminių kokybės užtikrinimą ir valdymą, projektuojamų gaminių estetines charakteristikas, kompiuterinį projektavimą, inovatyvios gamybos technologijas ir įrangą, transporto sistemas ir logistiką, gamybos organizavimą, techninės dokumentacijos rengimą, medžiagų savybes; mokysitės taikyti inžinerijos žinias spręsdami projektavimo uždavinius, vykdyti technologijų, pramonės gaminių bei rinkos ekspertizę, kurti, modernizuoti ir valdyti technologinius procesus, optimizuoti gamybą, analizuoti rinkos pokyčius, bendrauti su užsienio partneriais. Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?

Baigę studijas galėsite dirbti gamybos ir verslo įmonėse, vykdyti technologijų, pramonės gaminių ir rinkos ekspertizę, atstovauti privataus verslo ir valstybinių įmonių interesams užsienyje ir Lietuvoje, dirbti rinkos tyrimo srityje, organizuoti eksportą, konsultuoti įmones inovacijų diegimo klausimais. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje, o vėliau doktorantūroje.

Martynas Ubartas: „2003 m. įstojau į Eksporto inžinerijos programą vokiečių kalba. Vienerius metus pagal „InWent“ programą studijavau Kylio mieste, Vokietijoje, ir atlikau 6 mėnesių profesinę praktiką Vokietijos karo pramonės tankų įmonėje. 2009 m. baigiau Mechatronikos magistrantūros studijų programą. Dalyvavau „Erasmus“ programoje Vokietijos Braunšveigo universitete. Šiuo metu studijuoju doktorantūroje. Naujų žinių įgijau Prancūzijos Ansi mieste, Savojos universitete. Nuo pat pirmo kurso įsitraukiau į KTU studentų atstovybės veiklą, buvau TSC SA pirmininku, vėliau KTU SA viceprezidentu, akademinių reikalų koordinatoriumi, Lietuvos studentų sąjungos akademinių reikalų komiteto nariu. Beveik 9 metai aktyviai dalyvauju visuomeninėje ir studentiškoje veikloje. Šiuo metu esu KTU tarybos narys, Studentų reikalų tarnybos direktorius, Studijų kokybės vertinimo centro studijų programų vertinimo ekspertas.“ Ingrida Kazlauskaitė: „TSC studijos man suteikė didelį žinių bagažą, padėjo išugdyti tvirtą valią ir ryžtą sėkmingai siekti tikslo, tobulumo ir karjeros aukštumų. Nors dabartinė mano veikla pakankamai nutolusi nuo mano specialybės, tačiau TSC studijų metu įgytas žinias puikiai pritaikau ir savo dabartinėje srityje.“ 2003–2007 m. Kauno technologijos universitete Tarptautinių studijų centre I. Kazlauskaitė studijavo ir baigė Eksporto inžinerijos programą prancūzų kalba. Ji tapo viena iš šimto geriausių 2006–2007 m. techniškųjų universitetų absolvenčių. 2006 m. pavasario semestre pagal ES „ERASMUS Socrates“ programą Ingrida studijavo Savojos universitete, Prancūzijoje. 2008 m. ji atstovavo Lietuvai pasauliniame, ekologiją skatinančiame, konkurse „Miss Earth“ Filipinuose kaip „Miss Earth Lithuania 2008“. Šiuo metu I. Kazlauskaitė dirba prodiuserinėje kompanijoje „TV Production Team“ ir yra gyvenimo būdo laidos „Gyvenimas yra gražus“ ir pokalbių laidos „Negaliu tylėti“ redaktorė, taip pat įvairių TV muzikinių projektų dalyvė (LNK „Žvaigždžių duetai 3“) ir atlikėja. Foto V. Skaraičio

Eksportas – vienas iš pagrindinių valstybės pažangos ir gerovės garantų. Eksporto procesas prasideda gaminio idėja, jo kūrimu, ekspertize ir sėkmingu realizavimu Lietuvos ir tarptautinėje rinkoje. Todėl Eksporto inžinerijos programa – tai plačių mokslinių žinių, importo ir eksporto technologijų, tarptautinio verslo ekonomikos ir vadybos pagrindų derinimas su puikiu užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų ir vokiečių) mokėjimu.

Tarptautinių studijų centras – Tavo svajonių centras


Kauno technologijos universitetas 2012

47

Europos instit utas Europos studijos*

nauja!

*Nauja studijų programa. Į programą bus priimama tuomet, kai ją patvirtins Studijų kokybės vertinimo centras.

Ši studijų programa skirta norintiems išmanyti Europoje vykstančius politinės, ekonominės ir kultūrinės integracijos procesus, jų priežastis, įtaką įvairioms valstybės ir visuomenės gyvenimo sritims, gebančius laisvai dalykiškai komunikuoti lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis, galinčius dirbti tarptautinėse, nacionalinėse ir regioninėse institucijose ir organizacijose bei savarankiškai taikyti ir plėtoti įgytus specialiuosius ir perkeliamuosius gebėjimus praktiniame darbe bei tolesnėse studijose ar tyrimuose. Darbuotojų su tokiomis kompetencijomis reikia šiuolaikinei Europai, pasižyminčiai kalbų ir kultūrų įvairove bei itin glaudžiu, niekur kitur pasaulyje nesutinkamu, valstybių politiniu ir ekonominiu bendradarbiavimu. Studijuodami gilinsitės į modernią Europos istoriją lyginamojoje perspektyvoje, Europinio bendradarbiavimo procesų kompleksiškumą, šalių kultūrinius skirtumus, Europos Sąjungos plėtros ir integracijos procesų daugialypiškumą, mokysitės interpretuoti Europoje vykstančius pokyčius bei vykdomas politikas, dalyvausite ir vykdysite projektus, kur mokysitės dirbti daugiakultūrinėje komandoje ir plėtosite diskusijos, projektinės veiklos, tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus; taip pat turėsite galimybę išmokti dalykiškai laisvai komunikuoti lietuvių, anglų ir prancūzų ar vokiečių kalbomis. Jūsų lauks Lietuvos ir Europos Sąjungos administracinės struktūros bei tarptautinės organizacijos, regioninės ir vietos valdžios institucijos bei įvairios verslo kompanijos, veikiančios vietinėse ar užsienio rinkose, taip pat nevyriausybinės organizacijos.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


stituto Panevėžio in fakultetas Technologijų Automatika ir valdymas Be automatikos neįsivaizduojamos jokios šiuolaikinės technologijos. Šiuolaikiniai buities prietaisai funkcionuoja naudojant tik automatikos priemones. Automatika yra technika, atliekanti tam tikras funkcijas žmogui tiesiogiai nedalyvaujant, pavyzdžiui: autopilotai, technologinių režimų palaikymo sistemos, modernioji medicinos įranga, transporto valdymas, saugos sistemos ir pan. Modernesnės automatikos taikymo pavyzdžiai: jūrų lainerio automatinio švartavimo ar kosminių objektų sujungimo sistemos. Valdymo sistemos atsiranda tuomet, kai automatiką papildo žmogus, kuris stebi, kaip vyksta procesas, nurodinėja automatams, kaip elgtis, o šie „klusniai“ vykdo žmogaus operatoriaus komandas. Šią klasę papildo ir visos dispečerinio valdymo sistemos (šiandien operatorius, stebėdamas vaizdą monitoriaus ekrane ir spaudydamas klavišus, kontroliuoja didžiulių gamyklų darbą, gali valdyti energetines sistemas, kontroliuoti visas šalies geležinkelio stotis ir kt.). Specializacija – mechatroninės sistemos. Studijuodami gilinsitės į mechatroniką, mikroprocesorines ir intelektines sistemas, paprastų ir sudėtingų technologinių procesų automatizavimą, sausumos transporto priemonių ir jų srautų, paskirstytųjų sistemų valdymą, automatikos įtaisus bei sistemas, nutolusių objektų ir technologinių procesų valdymą. Drauge su patyrusiais mokslininkais kursite technologinių procesų valdymo sistemas, praktines užduotis atliksite su naujausia kompiuterizuota laboratorine ir pramonine įranga. Baigę šią studijų programą galėsite dirbti intelektinį darbą: eksploatuoti, valdyti ar derinti sudėtingas automatines sistemas, dispečerinio valdymo sistemas įvairiose firmose ir organizacijose. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Gamybos inžinerija ir technologijos Tai yra įvairialypė veikla kuriant, organizuojant ir valdant gamybos technologijas ir procesus. Ši veikla pagrįsta giliu gamybos, jos rengimo ir valdymo procesų supratimu, gebėjimu racionaliai taikyti modernias mechatroninių įrenginių gamybos technologijas, šiuolaikinę kompiuterizuotą technologinę ir programinę įrangą, informacines ir technines gamybos planavimo ir valdymo sistemas. Šios srities specialistai yra būtini tiek Lietuvos, tiek užsienio apdirbamajai pramonei. Specializacija – kompiuterizuotos gamybos technologijos. Studijuodami gilinsitės į mašinų, prietaisų ir jų elementų gamybos technologijas ir jų projektavimo, modernizavimo bei efektyvaus panaudojimo metodus, mokysitės analizuoti gamybos procesus taikomų technologijų, įrangos, valdymo, ekonominio efektyvumo požiūriu ir priimti optimalius sprendimus, dirbti komandoje su projektavimo, rinkodaros, informacinių sistemų ir kitų sričių specialistais, kuriant kokybiškus, konkurencingus produktus ir jų gamybos procesus Baigę studijas galėsite dirbti visose metalo ir polimerų apdirbimo, mašinų, prietaisų ir jų elementų gamybos, inžinerinių paslaugų, konsultacinėse, tiekimo įmonėse, taip pat energetikos, chemijos, lengvosios pramonės ir kt. įmonių mechaninėse, techninės priežiūros tarnybose, mokslinėse ir techninėse laboratorijose. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Jūs tikrai rasite vietą šiuolaikinėje darbo rinkoje ir sėkmingai kursite savo ateitį!


Kauno technologijos universitetas 2012

49

Mechanikos inžinerija

Robotika

Kasdieninis gyvenimas yra neįsivaizduojamas be įvairių mechanizmų ar mašinų, kurios palengvina mūsų kasdieninę buitį, didina ištaigą. Studijų programos tikslas – išmokyti transformuoti idėjas į inovatyvius, funkcionuojančius ir rinkoje paklausius gaminius. Ji skirta kūrybiškai mąstantiems ir idėjų turintiems žmonėms, kurie trokšta praktiškai įgyvendinti savo sumanymus, pvz. sumodeliuoti savo kūrinį, patikrinti jo stiprumą, funkcionalumą, suprojektuoti jo konstrukcijas, kurios būtų lengvai ir pigiai pagaminamos bei paprastai ir greitai surenkamos.

Robotai, kompiuterinė rega ir skaitinis intelektas skverbiasi į visas gyvenimo sritis ir tampa visaverčiais žmogaus pagalbininkais gamybos, buities, pramogų ar poilsio srityse. Pasaulinėje pramonėje sparčiai auga robotikos technologijų ir jų specialistų poreikis, ypač maisto, metalo ir medžio apdirbimo, medicinos, įrankių, elektronikos komponentų, laivų statybos, aeronautikos ir automobilių gamyboje. Plečiasi ir paslaugų robotų naudojimo sritys – jie naudojami gynybos, apsaugos, lauko darbų srityse, logistikos centruose, medicinoje, studijose, taip pat asmeniniams tikslams. Visose šiose srityse robotams diegti ir tinkamai eksploatuoti, valdymo sistemoms kurti ir derinti reikalingi robotikos specialistai.

Specializacija – gamybos sistemos. Studijuodami gilinsitės į klasikinę ir moderniąją mechaniką, biomechanikos inžineriją, gamybos technologijas, mechaninių sistemų projektavimą ir modeliavimą, medžiagų inžineriją, mokysitės formuluoti, analizuoti ir spręsti techninius mechanikos inžinerijos uždavinius, projektuoti mechaninius ir mechatroninius įrenginius ir jų gamybos įrangą, atlikdami laboratorinius tyrimus, parinkdami, projektuodami ir eksploatuodami technologinius įrenginius. Galėsite dalyvauti jungtiniuose Panevėžio instituto vykdomuose ilgalaikiuose projektuose: mobilių robotų projektavimo; sportinio automobilio (bagio) kūrimo; elektromobilio ir sportinio motociklo projektavimo ir gamybos; vėjo jėgainės kūrimo. Galėsite dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą mašinų gamybos, metalo apdirbimo įmonėse, chemijos, elektronikos, lengvosios pramonės, medienos apdirbimo, maisto pramonės, ortopedijos, sporto įrenginių gamybos ir kitose įmonėse, kurios kuria arba gamina įvairios paskirties technines sistemas arba kasdienei žmogaus veiklai reikalingus gaminius, galėsite konsultuoti įmones įsigyjant, parduodant, modernizuojant mechaninę, elektromechaninę, pneumatinę, hidraulinę ir kt. techninę įrangą, įrenginius ar įrankius. Galėsite tęsti studijas Lietuvos ir užsienio universitetų magistrantūroje.

Gilinsitės į robotiką, mechatroniką, intelektines valdymo sistemas ir dirbtinio intelekto kūrimo technologijas. Suprasite, kaip mokomi ir kaip veikia dirbtiniai neuroniniai tinklai, kas yra evoliuciniai (genetiniai) algoritmai, kaip robotą greičiau išmokyti pritaikius ekspertooperatoriaus veiksmų klonavimo technologiją, kokios dalys sudaro robotą ir kas jas priverčia vieningai veikti siekiant įvykdyti nurodytas užduotis, išmoksite valdyti pramoninius robotus, projektuoti robotų darbo celes, gebėsite objektyviai vertinti robotų taikymo galimybes pramonėje ir aptarnavimo sferose. Išmoksite kurti kompiuterinės regos ir skaitinio intelekto sistemas. Konstruosite mobiliuosius robotus ir kursite jų valdymo sistemas. Baigę studijas galėsite dirbti robotus ar robotų sistemas eksploatuojančiose ir kuriančiose įmonėse; visur, kur gamybos, technologinei ir mokslo plėtrai reikalingi robotikos specialistai, turintys žinių apie robotų kūrimą, konstravimą ir eksploatavimą. Taip pat galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

50

Statybos inžinerija

Statybų technologijos

Transporto priemonių inžinerija

Statybos inžinerija – tai statybos, statybinių medžiagų ir gaminių gamybos procesų priežiūra ir valdymas, praktinis statybos ir kitų su ja susijusių sričių inžinerinio darbo uždavinių sprendimas.

Statyba yra viena iš seniausių ir reikalingiausių žmonijos istorijoje specialybių, turinčių ilgaamžes tradicijas.

Kiekvieną dieną susiduriame su įvairiomis transporto priemonėmis, kurių tinkamas funkcionavimas priklauso nuo specialistų kvalifikacijos, jų turimų žinių ir praktinių įgūdžių. Šios studijų programos tikslas – suteikti žinių ir gebėjimų, reikalingų sausumos transporto priemonėms prižiūrėti ir tinkamai eksploatuoti, naujų transporto sistemų elementams projektuoti ir gaminti. Taip pat suteikiama žinių, reikalingų įvairiems transporto logistikos uždaviniams spręsti, supažindinama su naujausiomis transporto technologijomis.

Studijuodami gilinsitės į konstrukcijų projektavimą, statybinių medžiagų ir gaminių technologijas bei gamybos procesus, gamybos procesų priežiūrą ir valdymą, statybos technologijas, jų organizavimą, ekonomiką ir valdymą, statybos teisinio reglamentavimo pagrindus, geodeziją ir geologiją; mokysitės projektuoti, prižiūrėti ir valdyti statybos ir gamybos procesus, taikyti statybinių konstrukcijų skaičiavimo, projektavimo ir bandymo metodus, projektuodami medines, metalines, gelžbetonines ir mūrines konstrukcijas. Baigę studijas galėsite dirbti statybos ir statybos pramonės, konsultavimo, projektavimo, statybos priežiūros bei valstybinės statybos kontrolės įmonėse; tyrėjais mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose ar tęsti studijas magistrantūroje.

Statybų technologijų bakalaurai gebės organizuoti ir valdyti pagrindinius statinių statybos ir statybos produktų gamybos technologinius procesus, spręsti statybų technologijų problemas, priimti, analizuoti ir įgyvendinti sprendimus, atsižvelgdami į nuolat kintančias aplinkos sąlygas. Studijuodami gilinsitės į statybos procesus, statybos organizavimą, ekonomiką ir valdymą, pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijas, statybos technologijų ar statybos produktų gamybos technologijų projektavimą, statybos teisinį reglamentavimą, įgysite geodezijos, geologijos, statybinių medžiagų, statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindų žinių, mokysitės rengti statybų technologijų projektus pagal statybos reglamentų reikalavimus ir vadovauti statybos ar statybos pramonės įmonėms. Baigę studijas galėsite dirbti įvairiose statybos, projektavimo ar kitose statybos pramonės įmonėse, statybos priežiūros bei valstybinės statybos kontrolės įstaigose, nekilnojamojo turto agentūrose; kurti ir plėtoti savo statybos verslą; tęsti studijas magistrantūroje.

Gilinsitės į kelių ir geležinkelio transporto priemonių teoriją, konstrukcijas, gamybą ir techninį modernizavimą, riedmenų diagnostiką, eksploataciją ir remontą, transporto organizavimą; mokysitės, kaip organizuoti transporto priemonių priežiūros ir remonto procesus ir spręsti transporto sistemos darniosios plėtros, energijos sąnaudų, eismo saugumo ir ekologines problemas; taikysite transporto sistemų ir jų elementų diagnostikos ir projektavimo metodikas. Galėsite dalyvauti įvairiuose jungtiniuose Panevėžio instituto vykdomuose ilgalaikiuose projektuose: mobiliųjų robotų projektavimo; vidaus degimo variklio maitinimo sistemų modernizavimo, sportinio automobilio kūrimo; elektromobilio ir sportinio motociklo projektavimo ir gamybos. Baigę studijas galėsite dirbti transporto priemonių remonto įmonėse, įmonėse, gaminančiose įvairios paskirties žemės ūkio technikos įrenginius, vairuotojų ar vairavimo instruktorių rengimo organizacijose, transporto priemonių ir jų komponentų prekybos organizacijose, krovinių gabenimo įmonėse, kelių ir terminalų įrangos pardavimo ir priežiūros įmonėse. Taip pat galėsite kurti savo verslą arba tęsti studijas magistrantūroje.


Kauno technologijos universitetas 2012

51

Panevėžio in stituto Vadyb os ir administra vimo fakulteta s Ekonomika

Vadyba

Ekonomikos programa – tai naujausios ekonomikos mokslo žinios siekiantiems tapti kvalifikuotais ekonomikos specialistais, kurie geba taikyti ekonomikos modelius bei analitinius metodus pasauliniu, ES, šalies, verslo rinkos ir įmonės funkcijų – apskaitos, finansų, rinkodaros, tarptautinės ekonomikos ir prekybos, verslo organizavimo – valdymo lygiais.

„Tik teisingi veiksmai gali pagerinti mūsų padėtį”. (Aristote-

Specializacija – tarptautinė ekonomika ir prekyba. Įgysite naujausių žinių, būtinų suprasti ekonomikos procesams, jų turiniui ir ypatybėms nacionalinėje, tarptautinėje ar pasaulinėje rinkoje, mokysitės nustatyti rinkos parametrus, kaip naudotis alternatyviųjų kaštų koncepcija valdymo sprendimų efektyvumui didinti, gilinsitės į darbo ekonomiką, pramonės organizaciją, tarptautinius ekonominius santykius, ekonomikos planavimą, valstybės finansus, ekonominę analizę ir kt. Baigę studijas galėsite dirbti šalies ir regionų ekonominėse institucijose, valstybės institucijose, taip pat vidurinės grandies specialistais bankuose, gamybos, paslaug�� ir prekybos įmonėse, imtis savarankiško verslo arba tęsti studijas magistrantūroje.

lis)

Vadybos studijų programa – tai naujausios vadybos mokslo žinios ambicingiems ir vadovo karjeros siekiantiems asmenims, kurie, spręsdami verslo įmonių veiklos problemas, geba taikyti įgytas finansų, marketingo, valdymo apskaitos, tarptautinio verslo, kokybės vadybos, elektroninio verslo ir žmonių išteklių valdymo žinias. Studijuodami įgysite vadybos mokslo žinių apie įmonių veiklą ir aplinką, mokysitės organizuoti ir atlikti organizacijų aplinkos tyrimus, priimti marketingo, žmonių išteklių, finansų, apskaitos, elektroninio verslo valdymo sprendimus, atpažinti, analizuoti valdymo problemas ir rasti jų sprendimo būdus. Baigę studijas galėsite dirbti įmonių ir organizacijų veiklos planavimo ir organizavimo, marketingo, elektroninio verslo, finansų, apskaitos, žmonių išteklių ir kituose padaliniuose, o įgiję patirties – įmonių ir organizacijų arba jų padalinių vadovais. Galėsite vykdyti įvairias kitas vadybos funkcijas, imtis savarankiško verslo arba tęsti studijas magistrantūroje.

Verslo administravimas Programa skirta rengti plačios erudicijos, kūrybiškai mąstantiems, gebantiems visą gyvenimą tobulėti verslo administravimo specialistams, sėkmingai taikantiems verslo valdymo ir administravimo teorines žinias praktinėje veikloje. Verslo administravimo specialistai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įvairių organizacijų veiklą, priima verslo valdymo sprendimus ir vadovauja kitiems darbuotojams. Specializacijos: paslaugų vadyba; tarptautinis verslas. Studijuodami įgysite žinių būtinų verslo idėjų kūrimui ir jų įgyvendinimui, mokysitės taikyti verslo aplinkos analizės ir įmonės veiklos procesų vertinimo metodikas ir strategijas, analizuosite ir vertinsite, kokie sprendimai leidžia įmonei tapti konkurencinga tarptautinėje rinkoje, plėtosite socialinės verslo atsakomybės, darbuotojų motyvavimo sėkmingai veiklai, šiuolaikinės organizacijos kultūros ir klimato sukūrimo gebėjimus. Galėsite dirbti verslo įmonėse, viešosiose įstaigose, savivaldos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose įvairių lygių vadovais ar specialistais (finansų, rinkodaros, personalo ir kt.), kurti ir plėtoti savo verslą. Galėsite tęsti studijas magistrantūroje.

Kas tai? Kokių žinių ir gebėjimų įgysite? Kokios karjeros galimybės?


Kauno technologijos universitetas 2012

52

Konkursiniai mokomieji dalykai pagal studijų sritis ir programas Technologijos mokslų studijų sritis Aprangos mados inžinerija Atsinaujinančioji energetika Automatika ir valdymas Aviacijos inžinerija Biomedicininė elektronika Branduolinė energetika Eksporto inžinerija Elektronikos inžinerija Elektros energetikos technologijos Elektros inžinerija Gamybos inžinerija ir technologijos Interjero ir eksterjero medienos inžinerija Ižinerinis dizainas Mechanikos inžinerija

• Matematika • Fizika

Mechatronika Medžiagos ir nanotechnologijos Odos ir polimerinių gaminių dizainas ir technologija Pastatų inžinerinės sistemos Pramoninė biotechnologija Robotika Sporto inžinerija Statybos inžinerija Statybų technologijos Šilumos energetika ir technologijos Tekstilės dizainas ir technologija Telekomunikacijos Transporto elektronika* nauja! Transporto priemonių inžinerija Žiniasklaidos inžinerija

Aplinkosaugos inžinerija Cheminė technologija ir inžinerija Maisto technologija ir inžinerija

• • • •

Matematika Chemija Lietuvių k. Užsienio k.

Elektroninio mokymosi technologijos nauja! Informatikos inžinerija Multimedijos technologijos

• • • •

• Lietuvių k. • Užsienio k.

Matematika Informacinės technologijos Lietuvių k. Užsienio k.

Fizinių mokslų studijų sritis Informacinės sistemos Informatika Programų sistemos

• Matematika • Informacinės technologijos • Lietuvių k. • Užsienio k.

Taikomoji chemija

• • • •

Chemija Matematika Lietuvių k. Užsienio k.

Taikomoji fizika

• • • •

Fizika Matematika Lietuvių k. Užsienio k.

*Nauja studijų programa. Į programą bus priimama tuomet, kai ją patvirtins Studijų kokybės vertinimo centras.

Taikomoji matematika

• • • •

Matematika Lietuvių k. Užsienio k. Fizika arba Informacinės technologijos


Kauno technologijos universitetas 2012

53

Socialinių mokslų studijų sritis Apskaita Ekonomika Finansai Lyderystė Marketingas

• • • •

Sociologija Vadyba Verslo administravimas Viešojo sektoriaus ekonomika Žmonių išteklių vadyba

Matematika Lietuvių k. Užsienio k. arba istorija Istorija arba užsienio k.

Socialinė pedagogika

• • • • •

Europos studijos* nauja! Viešasis administravimas Viešoji politika* nauja!

Istorija Lietuvių k. Užsienio k. Matematika Motyvacinis testas

• • • •

Istorija Lietuvių k. Užsienio k. Matematika

Humanitarinių mokslų studijų sritis Kompiuterinė lingvistika Technikos kalbos vertimas

• • • •

Medijų filosofija

• • • •

Lietuvių k. Užsienio k. Istorija Antroji užsienio k. arba gimtoji k.

Istorija Matematika Užsienio k. Lietuvių k.

Menų studijų sritis Architektūra

• • • •

Stojamasis egzaminas Matematika Lietuvių k. Užsienio k.

Muzikos technologijos

• • • •

Stojamasis egzaminas Muzika arba muzikologija Lietuvių k. Užsienio k.

Pasirink teisingai! © Kauno technologijos universitetas | 2012


Kauno technologijos universitetas 2012

54

Kur kreiptis Dėl priėmimo į Kauno technologijos universitetą teirautis: KTU Priėmimo skyrius K. Donelaičio g. 73, 107 kab. Tel.: (8 37) 30 00 45, 32 41 11 El. paštas priemimas@ktu.lt

Adresai ir telefonai

KTUpriemimas

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas Studentų g. 50 LT-51368 Kaunas Tel. (8 37) 30 03 00 El. paštas fmf@ktu.lt www.ktu.lt/fmf Humanitarinių mokslų fakultetas Gedimino g. 43, LT-44240 Kaunas Tel. (8 37) 32 05 04 El. paštas hmf@ktu.lt www.ktu.lt/hmf

Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas Tel. (8 37) 30 05 00 El. paštas tef@ktu.lt www.ktu.lt/tef Tarptautinių studijų centras A. Mickevičiaus g. 37 LT-44244 Kaunas Tel. (8 37) 22 30 78 El. paštas tsc@ktu.lt www.ktu.lt/tsc Europos institutas Kęstučio g. 8, LT-44320 Kaunas Tel. (8 37) 30 01 40 El. paštas euroi@ktu.lt www.ktu.lt/ei

Cheminės technologijos fakultetas Radvilėnų pl. 19, LT-50254 Kaunas Tel. (8 37) 30 01 50 El. paštas ctf@ktu.lt www.ktu.lt/ctf

Informatikos fakultetas Studentų g. 50 LT-51368 Kaunas Tel. (8 37) 30 03 50 El. paštas if@ktu.lt www.ktu.lt/if

Dizaino ir technologijų fakultetas Studentų g. 56, LT-51424 Kaunas Tel. (8 37) 30 02 00 El. paštas dtf@ktu.lt www.ktu.lt/dtf

Mechanikos ir mechatronikos fakultetas Kęstučio g. 27, LT-44312 Kaunas Tel. (8 37) 30 04 00 El. paštas mmf@ktu.lt www.ktu.lt/mmf

Ekonomikos ir vadybos fakultetas Laisvės al. 55, LT-44309 Kaunas Tel. (8 37) 30 05 50 El. paštas evf@ktu.lt www.ktu.lt/evf

Socialinių mokslų fakultetas K. Donelaičio g. 20 LT-44239 Kaunas Tel. (8 37) 30 01 00 El. paštas smf@ktu.lt www.ktu.lt/smf

Panevėžio instituto Technologijų fakultetas S. Daukanto g. 12 LT-35212 Panevėžys Tel. (8 45) 51 61 61 El. paštas tf@ktu.lt www.ktu.lt/tf

Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Tel.: (8 37) 35 12 16, 30 32 50 El. paštas evif@ktu.lt www.ktu.lt/evif

Statybos ir architektūros fakultetas Studentų g. 48, LT-51367 Kaunas Tel. (8 37) 30 04 50 El. paštas saf@ktu.lt www.ktu.lt/saf

Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakultetas Nemuno g. 33, LT-37164 Panevėžys Tel. (8 45) 57 00 30 El. paštas vaf@ktu.lt www.ktu.lt/vaf

KTU Panevėžio instituto stojančiųjų atrankos grupė Klaipėdos g. 3 – 410 LT-35209 Panevėžys Tel. (8 45) 46 56 87 El. paštas priemimas.pi@ktu.lt


Kauno technologijos universitetas 2012

55

Kur mus rasti

A6

A1

O

9

A1

2 1

A G

s ario om un Ka

1

2

KTU Kauno miesto plane

A5

1 – KTU pastatai miesto centre 2 – KTU Studentų miestelis O – Oro uostas A – Autobusų stotis G – Geležinkelio stotis

130 139

3

4

5

12 6

11 10

9

7

Putvinskio g. 8

2 3 9 9

S. Daukanto g.

6

Gedimino g.

5 8

Vytauto prospektas

4

1

7

KTU rūmai ir padaliniai Kauno miesto centre 1 – Centriniai rūmai (K. Donelaičio g.

73) Universiteto administracija, Studentų atstovybė 2 – I rūmai (A. Mickevičiaus g. 37) Universiteto aula, Tarptautinių studijų centras

3 – II rūmai (K. Donelaičio g. 20)

Socialinių mokslų fakultetas, Centrinė biblioteka, Aplinkos inžinerijos institutas, Energetikos technologijų institutas

4 – V rūmai (Gedimino g. 43) Humanitarinių mokslų fakultetas, Užsienio kalbų centras, Vokiečių informacijos centras, Kultūros projektų centras, radijo stotis „Gaudeamus“

KTU Studentų miestelis 1 – IV rūmai (Radvilėnų pl. 19) Cheminės technologijos fakultetas, Sintetinės chemijos institutas, Maisto mokslo ir technologijų centras

2 – XV rūmai (Studentų g. 54) KTU leidyklos „Technologija“ spaustuvė 3 – XII rūmai (Studentų g. 52) Dizaino ir technologijų fakultetas 4 – XI rūmai/Elektronikos rūmai (Studentų g. 50) Fundamentaliųjų mokslų fakultetas, Informatikos fakultetas, Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Metrologijos institutas, Biocheminės inžinerijos institutas, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, Skaičiuojamųjų technologijų centras

5 – VII rūmai (Laisvės al. 55) Ekonomikos ir vadybos fakultetas

5 – IX rūmai / Statybos rūmai (Studentų g. 48) Statybos ir architektūros fakul-

6 – III rūmai (Laisvės al. 13) Kultūros centras, meno kolektyvai, koplyčia

7 – Akademinės pažangos centras

7 – VIII rūmai (Kęstučio g. 27) Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Mechatronikos mokslo studijų ir informacijos centras, Gynybos technologijų institutas, Technologinių sistemų diagnostikos institutas 8 – XIV rūmai (Kęstučio g. 8)

Europos institutas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

tetas, Elektros ir valdymo inžinerijos fakultetas, Kūno kultūros ir sporto centras

6 – Informacinių technologijų plėtros institutas, E. mokymosi technologijų centras 8 – Sveikatingumo centras 9 – Studentų bendrabučiai 10 – Mikrosistemų ir nanotechnologijų mokslo centras, KTU regioninis mokslo parkas, KTU gimnazija, Biomedicininės inžinerijos institutas 11 – Studentų laisvalaikio centras 12 – Slėnis „Santaka“

Laukiame Jūsų! © Kauno technologijos universitetas | 2012


Daugiau informacijos:

www.ktu.lt

Pasirink sau tinkamiausią studijų programą: www.kastudijuoti.lt Apie studijas KTU iš pirmų lūpų: www.ikraunam.lt Kviečiame į Atvirų durų dienas visus mokslo metus! Išankstinė registracija vyksta internetu www.atvirudurudiena.ktu.lt KTU PRIĖMIMO SKYRIUS K. Donelaičio g. 73, 107 kab., LT-44029 Kaunas Tel.: (8 37) 30 00 45, 32 41 11, faksas (8 37) 30 00 44 El. paštas priemimas@ktu.lt


2012 m. KTU informacinis leidinys stojantiesiems