Page 1

VP

Virksomhedsplan 2011


VP Virksomhedsplan 2011 Indledning Københavns Tekniske Skoles virksomhedsplan for året 2011 omfatter både en videreførelse og en skærpelse af allerede igangsatte tiltag, såvel som en iværksættelse af helt nye tiltag, der blandt andet er affødt af en ny lovgivning og de udbudsmuligheder, den har givet. Blandt de mange nye initiativer vil vi her fremhæve især to: De nye kombinerede 10. klassesforløb, hvor undervisningen i obligatoriske fag kombineres med værkstedsfag fra EUD-grundforløb. Dernæst det nye udbud af eux, der i ét og samme forløb omfatter en gymnasial eksamen og et svendebrev. Begge tiltag sætter nogle meget spæn-

dende og særdeles perspektivrige muligheder. Endelig er der grund til at nævne tiltagene for at sikre en høj kvalitet i SKP-forløbene. Praktikpladssituationen og den deraf følgende udvidelse af SKP-rammen gør fokusset mere nødvendigt end nogensinde. Vi skal sikre, at SKP-forløbene er attraktive og udfordrende. God læsning Direktionen Virksomhedsplan 2011 ligger i sin fulde længde på skolens hjemmeside KTS.dk Skolens Direktion – Fra venstre administrationschef Per Nielsen, direktør Mogens Nielsen, og vicedirektør Flemming Brandt

2

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS


Direktionens initiativer Mere nærvær i lærerrolle – større ansvar i ledelsen Alle opgaver og elev-støttefunktioner skal tilrettelægges, så de understøtter klasselærer-funktionen som den primært ansvarshavende og ansvarstagende i forhold til eleven. Kompetenceudvikling og koordinering af indsatsen mellem uddannelsesleder, lærer og vejleder m.fl. bør derfor have dette som sigte. • En styregruppe igangsætter et vejleder-seminar, drøfter inspirationstiltag og igangsætter og evaluerer forsøg i 2010 • Relevante emner fra forsøg implementeres • Det samlede projekt evalueres

Branding og professionel markedsføring KTS har netop fået et nyt brandinggrundlag med tilhørende logo og ny visuel identitet. Ved begyndelsen af 2011 er brandingplatformen og de markedsføringsmæssige referencer på plads, som er forudsætningen for en egentlig professionalisering. • Inden udgangen af 2010 sikres en optimal organisering af markedsføringen, der omfatter virksomhedssekretariatet, kommunikationsafdelingen og studievejledningen. Inden sommeren 2011 sikres de påkrævede informationsog kommunikationssystemer samt værktæjer, arbejdsgange og rutiner

Kompetenceudvikling Med etableringen af en fælles udviklingspulje og et fælles Pædagogisk Udviklingsforum, er der skabt en mærkbar udbygning af rammerne og betingelserne for et fælles arbejde med kompetenceudviklingen på KTS. En fuld udnyttelser fordrer, at der sker en tilsvarende opdatering af FUL-organisationen (Forsøg, Udvikling, Læring) samt at den elektroniske kompetenceregistrering gennemføres fuldt ud. • Sikre overensstemmelse vedrørende opgave og arbejdsfordeling mellem Pædagogisk Udviklingsforum, de lokale FUL-udvalg og de enkelte FUL-konsulentfunktioner • Implementere opfølgnings- og informationsrutiner vedrørende MUS og kompetenceudviklingsplaner i løbet af tredje kvartal 2011 • Undersøge og vurdere særlige KTS-relevante efteruddannelsesmuligheder inden medio 2011

Nye udviklingsmuligheder omkring udbud af 10. klasse KTS ønsker at opnå driftsoverenskomst på 10. klassesområdet med en eller flere kommuner i hovedstadsområdet med sigte på udbud af 10. Klassesmodeller på en eller flere KTS-adresser fra og med august 2011. • Nedsætte styregruppe med Stab 1 og de inspektører, som p.t. har budt ind med modeller for 10. klassesudbud i

• • •

Københavns Kommune. Udvikle strategi og plan for tilbud til øvrige kommuner i hovedstadsområdet Styregruppe vil drøfte sagen løbende med de UU-centre, der er skolens centrale samarbejdspartnere Styregruppen vil sikre, at interesserede kommuner bliver kontaktet med konkrete tilbud primo november 2011 Styregruppen vil sikre, at der efter en aftale om egentlig driftsoverenskomst mellem KTS og en eller flere kommuner nedsættes arbejdsgrupper, som forbereder det konkrete udbud af 10. klasse på de respektive KTS- adresser

Videndeling og virtuelle netværk på KTS Direktionen ønsker at etablere en intern netbaseret dialogplatform, som sikrer, at alle medarbejdere har nem adgang til ideer, nye tiltag, udveksling af undervisningsmateriale, konkrete projektopfølgninger med videre. • Nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af Fællesadministrationen, Kommunikationsafdelingen, inspektørområderne, en inspektør, en administrativ afdelingsleder og en uddannelsesleder. Administrationschefen leder gruppen, der skal udarbejde en udtømmende beskrivelse af brugerbehov samt løsnings- og implementeringsforslag

VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

3


Direktionens initiativer Indsats vedrørende den obligatoriske selvevaluering KTS har ajourført sine lokale uddannelsesplaner i henhold til den nye hovedbekendtgørelse 9. juli 2010. • Udarbejde en procedure, der sikrer, at skolens lokale uddannelsesplaner altid er i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser og uddannelsesordninger

4

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

Implementere eux på KTS

Ny strategiproces

Ny lovgivning gør det muligt at udbyde eux – en studentereksamen på hf-niveau samt et svendebrev i en og samme uddannelse. KTS har oprettet en eux-linje inden for tømreruddannelsen. Målet er at starte eux på flere uddannelsesområder fra august 2011. • Eux-tømrer: Direktionen nedsætter en arbejdsgruppe, som detailplanlægger grundforløbet. I efteråret 2011 skal undervisningsmaterialet for 1. og 2. hovedforløb udvikles • Eux i andre uddannelser: Direktionen nedsætter en arbejdsgruppe med ledere fra relevante uddannelser. De tilvejebringer grundlaget for at udbyde eux fra sommeren 2011

• På baggrund af evaluering af KTS 2012-strategigrundla• • •

get, udarbejdes et nyt tre til fem-årigt strategigrundlag, hvor skolens nye brandingplatform er et integreret led. Direktionen tilrettelægger overordnet køreplan for ny strategiproces i fjerde kvartal 2010 Evaluere KTS 2012 i første halvår af 2011 Gennemføre fornyet strategiproces i andet halvår af 2011, så rammesætningen for VP 2013 er foretaget på et fornyet strategigrundlag


Brønderslev Allé, Kastrup INFO

Mindre frafald

Årselever 268

• Evaluering af elevernes tilfredshed to gange i hvert under-

Personale (årsværk) 31 Omsætning 21 mio. kr. M2 7.792

• •

(Estimat 1 – 2010)

Grundforløb Medieproduktion, Strøm, styring og it Hovedforløb Film- og tv-produktionstekniker, Fotograf, Teater-, udstillings- og eventtekniker

visningsforløb Formalisere praktikmentorens og kontaktlærerens rolle Kurser og workshops for lærerne i relevante pædagogiske metoder Renovere skolens lokaler

• Justere kurserne gennem et samarbejde mellem UU og •

underviserne Gennemføre regelmæssige evalueringer og diskutere resultaterne med UU Udarbejde nyt præsentationsmateriale om forløbene

Eksempler på handleplaner

Flere elever

Styrke virksomhedskontakten

• Udvikle og afprøve systemer, der kan hjælpe elever i deres

• Invitere Det Lokale Uddannelsesudvalg til at deltage i

praktikpladssøgning og efteruddannelseskurser

• Udvikle nye kurser, baseret på It‘s Lerning • Deltage i internationalt samarbejde og udbyde internationale forløb

Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• Da de kvotebelagte uddannelser har stærke og målbevidste elever, er det primært elever på webintegrator og grundforløbspakken design og portfolio, der tilbydes differentierede forløb. Målet er at udvide færdighederne i it og engelsk

Flere på introduktion og brobygning

Efteruddannelse AMU- og it-kurser

• Nye uddannelsestilbud i form af individuelle uddannelser

Fokusområder

diskussionen om undervisningsmiljøet på KTS

• Knytte en KTS-kontaktperson til hver virksomhed • Eleverne lægger CV og opgaver ud på pixtures.dk, så virk•

somhederne kan se, hvem eleverne er og hvad de laver Styrke kommunikationen til mestre via ELEVPLAN

Mere kvalitet i SKP

I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Fokus på pædagogiske værktøjer, som er relevante for •

den enkelte undervisningssituation, fx Cooperative Learning, E-learning og værkstedspædagogik. Kontaktlærerordningen skal understøtte og vejlede eleverne i deres uddannelse

Skabe større værdi i uddannelsen

• Øge antallet af praktikpladsaftaler ved en bedre visitering og mere kontakt til virksomhederne

Øvrige fokusområder

• Skabe internationale kontakter for at kunne etablere en betalingsuddannelse

• Afdelingen har ikke SKP

VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

5


Fabriksparken, Glostrup - Marielundvej, Herlev Eksempler på handleplaner

INFO Årselever 661 Personale (årsværk) 86 Omsætning 54 mio. kr. M2 22.240 (Estimat 1 - 2010)

Grundforløb Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Strøm, styring og it

Flere elever

• Oprette internationale EUD-forløb • Etablere ny eux-uddannelse • Køre reklamekampagner i lokalområderne • Fortsætte og udbygge informationsaftener for elever samt fyraftensmøder for virksomheder

Hovedforløb Brolægger, Byggemontagetekniker, Ejendomsservicetekniker, Gulvlægger, Murer, Struktør og Tømrer

Mindre frafald

Efteruddannelse AMU-kurser

• Udvide vejledningstilbuddet i takt med et stigende elevtal

6

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

• Tilbyde tværgående undervisning på grundforløbende, hvor det er muligt

• Afholde sociale dage på tværs af grundforløbene ved uddannelsesstart

Flere på introduktion og brobygning

• Lærere og elever på flere folkeskolebesøg • Arrangere bustransport mellem folkeskolerne og KTS • Eleverne introduceres til alle de fag, skoleområdet udbyder

Styrke virksomhedskontakten

• Regelmæssig virksomhedskontakt skal imødegå fejlfortolkninger og manglende indsigt


Fokusområder • Afholde jævnlige møder med henholdsvis Dansk Byggeri og De Lokale Uddannelsesudvalg

Bedre SKP

Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• En løbende tilpasning af lærerkompetencerne • En koordineret, hurtig og konsekvent indsats over for

• Alle SKP-instruktører skal gennemgå kurser i alt hvad • •

der vedrører SKP-ordningen. Kurserne følges op minimum hvert halve år Sikre fagligt forskellige opgaver, som udfordrer lærlingen Afholde kvartalsmøder om den daglige drift af SKP med De Lokale Uddannelsesudvalg, uddannelsesledere, SKPinstruktører og elevrepræsentanter

frafaldstruede elever

• Flere udfordringer målrettet de stærke elever, fx eux I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Samarbejder med de skoler, der uddanner ingeniører og •

arkitekter, hvor elever fra skolerne er på KTS og gennemfører praktiske opgaver Er repræsenteret i lærebogsudvalg og i „Undervisningsbanken“

Skabe større værdi i uddannelsen

• Udvikle og tilpasse supportsystemer i forhold til både • •

elever og arbejdsgivere Bruge KTS‘ værdigrundlag som et væsentligt grundlag i hverdagen Nye elever skal tilbydes en international uddannelse

Øvrige fokusområder

• Tage nye initiativer til at forbedre miljøet på skolen for både elever og medarbejdere – initiativer i stil med itcafé, kondirum, frugtordning og gratis morgenmad, som allerede er etableret

VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

7


Julius Thomsens Gade, Frederiksberg C Fokusområder

INFO Årselever 575

• Styrke det sociale og kulturelle liv for eleverne, bl.a. er

Personale (årsværk) 62

studieturen til Berlin fremrykket til 10. uge efter start

Omsætning 41 mio.kr. M2 10.716

Flere på introduktion og brobygning

(Estimat 1 – 2010)

• Sende emails med informationer om skolens uddannelser

Grundforløb Medieproduktion Hovedforløb Grafisk tekniker, Mediegrafiker Efteruddannelse AMU-kurser

Eksempler på handleplaner Flere elever

• Øge AMU-aktiviteten ved at udvikle nye kurser, fx print• •

operatør Arbejde på muligheden for at køre 10. klasse med grundforløbsbevis inden for medie og kommunikation Arbejde på en samarbejdsaftale med tyske virksomheder, så mediegrafiker-elever kan søge praktik der

Mindre frafald

• Efteruddanne lærerne inden for pædagogisk kompeten•

8

ceudvikling Elever, der falder fra de ordinære forløb, opsamles på specielle hold med individuelle uddannelsesplaner

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

ud til alle unge, der har været i kontakt med skolen Invitere UU-vejlederne på besøg for at gøre dem til ambassadører for afdelingens uddannelser

Styrke virksomhedskontakten

• Besøgsaktiviteten for afdelingens to virksomhedskonsu• •

lenter skal øges Afholde arrangementer (herunder portfolio og vejledning i specialefag) for udvalgte virksomheder Kontaktlærerne skal i højere grad besøge virksomhederne i forbindelse med deres praktikforløb

Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• Fortsætte med at udvikle grundforløbspakker til særlige elevgruppers behov

I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Lærerne skal efteruddannes inden for didaktik og pæda• • • •

gogik Lærerne skal have mere psykologisk indsigt i målgruppen i forhold til at tilrettelægge undervisningen Øge den pædagogiske erfaringsudveksling med de øvrige inspektørområder Bruge personalemøder til foredrag med eksterne oplægsholdere eller PG/PD-vejledere Supervision af undervisning (fx ved kolleger, PG/PD-vejledere)

Mere kvalitet i SKP

Skabe større værdi i uddannelsen

• Tage uddannelsesplanen som Det faglige Udvalg har

• Styrke fagligheden og den differentierede undervisning.

udarbejdet skabelon til, i brug som det overordnede styringsværktøj Afholde seminar med SKP-afdelingen, hvor der forventningsafstemmes og udarbejdes reviderede retningslinjer for praktikmål i SKP

Læring på mange måder Styrke elevrettede aktiviteter og flere konkurrencer og udfordringer fx Roland Challenge og Fight Night

Øvrige fokusområder

• Fortsat ligge i den absolutte top, når kvaliteten af fagligheden inden for uddannelserne måles


Rebslagervej, København NV INFO

Mindre frafald

Mere kvalitet i SKP

Årselever 651

• Implementere Coorperative Learning på alle uddannelser • Introducere begrebet temauger på grundforløbene, så

• En klar og entydig beskrivelse af alle procedurer omkring

Personale (årsværk) 77 Omsætning 47 mio. kr. M2 18.420 (Estimat 1 – 2010)

Grundforløb Bygge og anlæg, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it Hovedforløb Byggemontagetekniker, Teknisk designer, Tømrer Efteruddannelse AMU-kurser

• •

eleverne oplever, at skolen er innovativ og gør brug af moderne undervisningsmetoder Indføre fokusgrupper med elevrepræsentanter på tværs af skolen, hvor eleverne kan bidrage med forslag til godt skolemiljø, kvalitet i undervisningen med mere Fortsætte de gode traditioner med events i lokalområdet, fx fodboldturnering og sæbekasseløb

Flere på introduktion og brobygning

Fokusområder Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• Hele tiden udfordre begrebet grundforløbspakker, så ele-

• Tilbud til stærke elever, som introduceres til EUD-uddanEksempler på handleplaner Flere elever

• •

• Tilbyde nye grundforløbspakker, fx 100 % digitalt byggeri • • • •

inden for træfagene Tilbyde erhvervsrettet 10. klasse, der er målrettet piger samt 10. klasse+ Starte eux-klasse for tømrer-elever Etablere internationale klasser med ophold i udlandet (praktikophold for grundforløbselever og skoleophold for hovedforløbselever) Etablere „En ny vej“ – eliteklasse på tværs af indgange, hvor der samlæses på grundfagene på C-niveau og udarbejdes et projekt, hvor alle håndværkselementer indgår

nelser, hvor der er oplagte muligheder for videreuddannelse Tilbyde brobygning for de 18-30 årige via jobcentrene Udarbejde kvartalsvise nyhedsbreve til overgangsvejledere

Styrke virksomhedskontakten

• Udbyde nye valgfrie specialer for hovedforløbselever på • •

træfagene Invitere mestre til „mesterdag“ på alle hovedforløb Iværksætte systematisk opfølgning på virksomhedsforlagt undervisning på tømrerfaget

skolepraktik Møder hvert kvartal mellem Det Lokale Uddannelsesudvalg, uddannelsesleder, SKP-instruktør og en elevrepræsentant. Desuden inviteres Uddannelsesudvalget på besøg på arbejdspladser

vernes kompetencer og interesser kan imødekommes bedst muligt

I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Krav om, at alle lærere arbejder med Cooperative Learning i undervisningen

• De enkelte medarbejderteam skal definere begrebet god kundeservice i forhold til skolens kerneydelser

Skabe større værdi i uddannelsen

• Deltage aktivt i udviklingsprojekter, blandt andre prak-

tikpladsmentorer for etniske elever, bæredygtigt byggeri i uddannelsen og en mere procesorienteret evaluering af ESEV Flere af de nye grundforløbspakker er med til at understøtte fokusområdet

VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

9


Carl Jacobsens Vej, Valby - Jagtvej, København Ø Eksempler på handleplaner

INFO Årselever 1180 Personale (årsværk) 126 Omsætning 80 mio.kr. M2 18.567

Flere elever EUD

• En arbejdsgruppe skal udvikle forslag til kreativ markedsfø-

(Estimat 1 – 2010)

Grundforløb Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it

højskoler

Htx

Htx: Teknisk Gymnasium

• Undersøge elevernes valg af htx ved fokusinterview med

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

• •

sterende undervisning Kundegrundlaget udvides, bl.a. ved opsøgende arbejde Nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udvikle nye AMUkurser målrettet faggrupper

Mindre frafald EUD

• Bruge ombygningen på Sukkertoppen til at samle EUD-

eleverne

• Etablere en gymnasieforberedende 10. klasse • Starte to nye studieretninger på Vibenhus, så afdelingen

adskiller sig fra Sukkertoppen Inddrage UU-vejledere i samtaler med frafaldstruede elever

10

• AMU-kvalitetsgruppen følger op på kvaliteten i den eksi-

ring

• Etablere kontakt til nye interessenter, fx efterskoler og

Hovedforløb Industrioperatør, procesoperatør, Produktør Efteruddannelse AMU- og it-kurser

AMU

aktiviterne fysisk, og samtidig skabe et bedre uddannelsesmiljø Tilbyde udvidet grundforløb for svage elever, og tilbyde læse- og matematikvejledning Indføre fysisk aktivitet i undervisningen på alle grundforløb


Htx

Mere kvalitet i SKP

Skabe større værdi i uddannelsen

• Tilbud om ekstraundervisning i lørdagsskole og læsevej-

Skoleområdet har ikke skolepraktik

• Studievejledningens tilbud skal nytænkes, så de er med

ledning Afholde „trivselssamtaler“ og indføre coachordning, som supplement til studievejledning

Flere på introduktion og brobygning

Fokusområder Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• Tilbud om støtteordninger, fx mentorordningen, og dif-

• En koordinator har ansvaret for at udvikle, planlægge og evaluere forløbene. Koordinatoren følger eleverne i hele forløbet og har den direkte kontakt til UU-vejlederne

Styrke virksomhedskontakten

• En ny arbejdsgruppe skal koordinere det opsøgende •

arbejde til virksomheder, jobcentre og A-kasser Udsende nyhedsbreve til alle interessenter

til at fremme elevernes trivsel på skolen Htx skal have flere tilbud om fritidsaktiviteter

ferentierede tilbud til både faglig og socialt stærke og svage elever

I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Cooperative Learning implementeres på samtlige afde• •

linger Fokus på at udvikle læringsstile og klasserumsledelse EUD-lærerne skal fortsætte deres uddannelse i EUD-it VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

11


Tuborgvej, København NV Fokusområder

INFO Personale (årsværk) 51

• Indføre en mere fast struktur på undervisningsforløbene • Gøre kontaktlærerne mere synlige

Omsætning 37 mio.kr. M2 10.540

Flere på introduktion og brobygning

(Estimat 1 - 2010)

• Udarbejde pjecer, der beskriver indholdet i tilbuddene.

Årselever 474

Grundforløb Produktion og udvikling Hovedforløb CNC-tekniker, Industritekniker, Klinisk tandtekniker-assistent, Laboratorietandtekniker, Metalsmed, Værkstøjsuddannelsen, Ædelsmed Efteruddannelse AMU- og it-kurser

Eksempler på handleplaner Flere elever

• Tilbud om studieophold i udlandet (Wales, Toscana, Prag •

og Bremen) Initiativer, der styrker det sociale liv, fx skolefester, fredagscafé, drenge/pige-aftener og foredrag

• •

Disse sendes til UU-centre og folkeskoler Udvikle faste programmer for forløbene, som er kendt af alle i afdelingen Undervisningen skal rotere mellem lærerne, så erfaringen bliver spredt mellem alle

• Den virksomhedsforlagte undervisning skal indarbejdes •

i elevpensum til eleverne på grundforløb. Indholdet udarbejdes sammen med virksomhederne En virksomhed, der har lærlinge tilknyttes én kontaktlærer, der holder kontakten til virksomheden og sørger for, at virksomheden bliver informeret om alt, der vedrører lærlingen både fagligt og socialt

• Styrke den virksomhedsforlagte undervisning • Starte en praktikmentor-ordning, hvor eleverne får gen-

• Eleverne skal i højere grad udføre virkelighedstro opgaver

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

• Nedsætte et lokalt pædagogisk råd, som skal styrke lærernes kvalifikationer

Skabe større værdi i uddannelsen

• Alle de indsatser, der er valgt, forventes at højne fagligheden og styrke skoleområdets omdømme

Øvrige fokusområder

• Fortsat arbejde på at sende elever på udlandsophold • Arbejde på at få større tilslutning og opbakning til projek•

og værktøjsuddannelserne med deadlines

• Tilrettelægge virksomhedsbesøg for eleverne • Oprette eget SKP-værksted for maskin- og værktøjsområdet

kerne ved en personlig samtale Tilbyde eleverne en 40-ugers grundforløbspakke, hvor de introduceres til de erhverv, som skoleområdets uddannelser retter sig mod

I spidsen for den pædagogiske udvikling

Mere kvalitet i SKP

• Etablere et særskilt værksted for SKP-elever på maskin-

12

• Alle nye elever skal præsenteres for grundforløbspak-

Styrke virksomhedskontakten

Mindre frafald

nemgået deres ansøgninger, afslag og oplevelser, og bliver coachet til at komme videre

Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

tet „Skud på Stammen®“, som har været tilbudt elever på industritekniker-uddannelsen Fortsætte arbejdet med valgfaget „Kulturfabrikken“, som har vist sig at være attraktivt blandt eleverne Som et initiativ, der skal øge elevtilfredsheden, afholdes en 2-dages elevcamp til efteråret


Tæbyvej, Rødovre INFO

Mindre frafald

Årselever 440

• Undervisningsmateriale skal gøres tilgængeligt på mobile

Personale (årsværk) 53 Omsætning 35 mio.kr. M2 10.333

• •

(Estimat 1 - 2010)

Grundforløb Bygge og anlæg Hovedforløb Byggemontagetekniker, Bygningssnedker, Møbelsnedker, Tømrer Efteruddannelse AMU-kurser

platforme, så eleverne kan se det på deres mobiltelefoner Indføre intro-tur for nye grundforløbselever Lærerne opkvalificeres, så de bliver bedre til elevsamtaler. Og uddannelseslederen skal gennem jævnlige samtaler med læreren følge med i udviklingen i frafaldet Implementere praktikmentor-ordning for elever med anden etnisk herkomst

Flere på introduktion og brobygning

• Det igangsatte arbejde med at udvikle introduktion og Eksempler på handleplaner

Flere elever

• Tilbud for europæiske elever om at tage hele eller dele af • •

deres uddannelse på Tæbyvej (Leonardo-program) Tilbyde både stærke og svage elever at deltage i en spændende aktivitet, som består i at opføre to udlejningshuse til KTS‘ personaleforening på skovgrund i Sverige Alle grundforløbselever uden læreplads tilbydes ti ugers supplerende undervisning. For at gøre det relevant for eleverne udvikles forløb, hvor fx tømrerne og murerne arbejder sammen om en konkret opgave

brobygning afsluttes og evalueres af FUL-konsulenterne Udvikle nyt undervisningsmateriale, hvor eleverne systematisk og progressivt kan afprøve deres evner inden for skoleområdets fag

Styrke virksomhedskontakten

• Opbygge en fokusgruppe, der består af mestre inden for •

snedker- og tømrerområdet. Gruppen skal involveres ved ændringer af skoleophold og uddannelsesordninger Administrationen udarbejder en oversigt over forretningsgange vedrørende kommunikation med virksomhederne. Oversigten ligger på hjemmesiden

Fokusområder Differentieret tilbud til alle, som kan og vil

• Udbyde flere internationale grundforløbs-linjer • Udbyde grundforløb for tømrere, snedkere og murere med fokus på bæredygtigt byggeri

I spidsen for den pædagogiske udvikling

• Indføre supervision kollegerne imellem for at gøre undervisningen endnu bedre

• Implementere den nye diplomuddannelse for undervisere Skabe større værdi i uddannelsen

• Mere enkel og klar information om det kommende skole• •

ophold i den elektroniske indkaldelse til eleverne Alle elever skal have tilbud om skoleophold i udlandet Lærlinge og virksomheder skal have tilbudt valgfrie påbygningsfag på hovedforløbet

Øvrige fokusområder

• Ved hjælp af supervision skal lærerne bevidstgøres om, hvordan de underviser, og hvordan de opfattes af eleverne. Feedbacken skal bidrage til at gøre dem bedre

Mere kvalitet i SKP

• For at gøre SKP-aktiviteten virkelighedsnær, skal så meget arbejde som muligt foregå uden for skolen. I den forbindelse skal der opbygges et tæt samarbejde med kommuner og offentlige institutioner VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

13


Fællesadministrationen (FA) INFO

Ressourceregnskab

Opfølgning på medarbejderudvikling

Fællesadministrationen (FA) består af en række administrative kontorer: Bygningstjeneste, It-afdeling, Løn- og personaleafdeling, Regnskabsafdeling, Sekretariatet og økonomisk planlægning. Antal medarbejdere 26

• Kortlægge præcise opfølgningsønsker – herunder over-

Strategiske indsatsområder

Alle erhvervsskoler skal fra regnskabsåret 2010 aflægge ressourceregnskab. Det består af tyve indikatorer og aflægges for skolen som helhed. Indikatorerne skal derfor fordeles på ansvarsniveau og indarbejdes i skolens interne styring • Udvikle handleplan for ressourceregnskabet, der samtidig skal sikre mindst muligt ressourceforbrug

Videndeling og virtuelle netværk på KTS

Introduktion for lærer-personale

• FA skal lede en arbejdsgruppe med regnskabsafdelingen

• Administrationschefen leder arbejdsgruppen, der skal

• Udarbejde en generel introduktionsfolder, der beskriver

udarbejde en kravspecifikation, løsnings- og implementeringsforslag. Mål: At alle medarbejdere smidigt kan følge med i og udveksle erfaringer omkring skolens udviklingsprojekter

skolens forventninger til lærerne samt lærernes rettigheder og forpligtelser

Forenkle arbejdsgange – hæve kvaliteten

• Undersøge, om hidtidige rutiner og procedurer kan optiSærlige initiativer Elektroniske skabeloner

• En tværgående arbejdsgruppe (it-afdelingen, kommunikationsafdelingen, sekretariatet) udarbejder relevante skabeloner, og sikrer både tilgængelighed for alle skolens medarbejdere, opdatering og vedligeholdelse

14

VP

Vi rks om h e d spla n 2 01 1 K TS

meres på udvalgte opgaver, ex Estimat II, månedsrapporten og processerne i lønforhandling

• •

Registrering af praktikpladssøgende elever og EASY-konsulenter, der skal udvikle og sikre en metode af registrering af KTS‘ praktikpladssøgende elever

Fokusområder Udvalgte partnerskaber

• FA skal i størst muligt omfang deltage i præsentationer

Reduktion af energiforbrug

• Udarbejde plan, der sikrer, at skolens energiforbrug er i overensstemmelse med Energiministeriets udmelding om, at institutioner under Undervisningsministeriet i 2011 har reduceret energiforbruget med 10 % i forhold til 2006

blik over hvilke oversigter og analyser, der kræves for at opnå kvalificering af kompetenceplanlægningen Afklare, om de nuværende systemer kan klare opgaven Udarbejde plan for implementering af opgaven

af systemer m.m. for at skabe relevante netværk. Dermed får skolen mere indflydelse på eksisterende og nye fælles administrative systemer og værktøjer for erhvervsskolerne Hver afdeling i FA skal være repræsenteret i eksternt erfasamarbejde


Virksomhedssekretariatet INFO Virksomhedssekretariatets opgave er at sikre flest mulige praktikpladser. Sekretariatet hjælper blandt andet virksomheder med at få lærlinge. Antal medarbejdere 8

Eksempler på handleplaner Flere uddannelsesaftaler

• Udvide målgruppen til også at omfatte kommuner uden for Storkøbenhavn, og opfordre kommunerne til at påtage sig et uddannelsesansvar

Flere kursister

• Ved alle virksomhedsbesøg skal konsulenten præsentere relevante informationer om KTS‘ efteruddannelsestilbud

• Indgå mindst tre specifikke kampagneaftaler med et eller flere skoleområder, der skal sikre fremgang i antallet af AMU-kursister

Styrke samarbejdet med inspektørområderne

• Møder hver måned med en fast dagsorden. Referat offentliggøres i „De offentlige mapper“ i Outlook

• Indgå mindst én kampagneaftale om praktikpladser eller øget efteruddannelsesaktivitet med alle skolens inspektørområder

områderne, kontakte virksomhederne igen for at høre om deres ønsker og behov Gennemføre mindst 3000 fysiske virksomhedsbesøg i 2011

Fokusområder Skabe større værdi i uddannelsen

• Minimum to gange om året vurdere egen indsats og eventuelt finde nye måder at gøre tingene på

Styrke virksomhedskontakten

Øvrige fokusområder

• Senest seks måneder efter at skoleområderne har været

• Arbejde på at synliggøre for alle på KTS, hvor mange prak-

i kontakt med virksomhederne på baggrund af tilbagemeldingerne i VTU´en (virksomhedstilfredsheds-undersøgelsen), skal konsulenterne, i samarbejde med skole-

tikpladsoprettelser, der sker pr. dag

VP

Vi rksomhedsplan 2 01 1 KTS

15


Virksomhedsplan 2011

VP Virksomhedsplan 2011  

Virksomhedsplan for Københavns Tekniske Skole 2011

VP Virksomhedsplan 2011  

Virksomhedsplan for Københavns Tekniske Skole 2011

Advertisement