Page 1

I põhipraktika

Koondhinnangu leht Üliõpilase nimi: ................................................................................. Praktika sooritamise aeg:....................... Arvestusnõuete täitmine Hindaja Juhendav õpetaja (koolis)

Hinnatavad tegevused (lävend on

Hinne (arvestatud/

kirjeldatud kursuseprogrammis)

mittearvestatud)

Allkiri

tundide läbiviimine tunnikonspektid

Juhendav õppejõud

tundide läbiviimine I eneseanalüüs tegevuskava vaatlustundide analüüsid tunnikonspektid klassiväline üritus (erialadel, mille ainedidaktika sisaldab tunnivälise töö metoodikat)

Peametoodik

individuaalne pedagoogiline ülesanne II eneseanalüüs praktika algusseminar praktika lõppseminar tegevuste aruanne praktikamapp

Praktika koondhinne (arvestatud/mittearvestatud) ............................................................ Kuupäev: .............................. Allkiri: ..................................... Eriala peametoodik (nimi)...............................................

_________________________________________________________________________________________________________ Pedagoogiline praktika | Arengumapp | Tallinna Ülikool

Koondhinnangu leht  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you