Page 1

    !

ħōêĪīð¼ĤĪīÎÊçŇÕðĦæ»êħ¹ħÈ

Ī¼¶ðīÎłê¼ĤËŎĤËÎêīĔ»æËō

ħŎµêīÔ»ħµĦĪħĥŎĔħÔħĜ

ÊëŎ¹ÊêìêħγħÔêīµ

 "O% +;eM;% + g^ ,! 4%'(  +#  &8e2% 2M 7_8 " e4- 3   < A +  % 5C $rs" % % % ,B "   2 8e2%  3 "  +;e  58e2% 7 +e+8 5 <e; t+&8e*"> $ % +#  "    2 !  > " $  P+!4 & &  0! &   45&  5!   2% 3 82 !  b " $ 5 % )e    2 7 + % 2+2 2 e!   !e O / 2u% * '" %   %A  + (%5v8e2% e 5 7M & % +# 8e2%

& % 2  ,! 92 '(

P #  +5+pC 82% 4 & %5+L+q2&c%5+& 4% 7 %M2% ++3+  A 4 (d/  82%    44& %   & ! ; %   .; !& C & +2( 2  +& 4 C ! % 2 + 45&    %.   J+ "  %5 7 %M2% ++3+  A 4 (d/

www.kurdistanukurd.com!" #

ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˹êŃÈ

  _   

ĦĪħÕҵħôĦæÊĪħõŇª¼ÕðĦæ»ŋËȐĦĪħÕŇôħºÎ²ņĪĸħ¹»—š¼ŀħåôħĠËÔ ĞËōħª

ÊĪê

ĢËġĥŎĤ

¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĠËōħª ĪÓðħô»ħĤŃÎħÎ »±łëŀËðģŎĠħÔĪħà ¼ÎíŎà¼ĤÊêìħĠÊæ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ

ħõŎĠħĨħĜëÕĠ˵ËĤ »ħ¹ĪĪêħÎĢĪīÎħĜ ÊæĢËĩŎÜ      ! "  # $   % & % '(

!)*+" !, - . / %  0       "  # %+1%

 ++2+2  " ! 3 43 5! "     6    7 2  50 "'( 893  : ++8* ; &&<% %  % !)*+" %    & % 2 " 4 ,-  +89  %   * 5= > " ? @A ;B 8%%5 3C ! 0 7 ,# !)*+" ! 80 8 D E $  2 & ,- "  8  +% '(  0 +%  & :  +1  3

F 3  "! &; >)*+" G ++/ * /2+2 H "'(

 "> "7 $ % '% $!C A I F 3 $ 0 > "  :   58; & & ; $ "'( '%+!)*+" $ 3 > '(  '( $J++!)*+" ,-   3 "7  %   2,- : +1  82"  J+53  ,- > " F 3 0 $ % K  ++ !  "   $82 ;,;8  !)*+" !  9 %5 82 !  5" ; 0    F 3 0 ),L! 7%54 9$ +++1 & % '(  * 5=   ! "  2 -!  " F 3 $    (C  C & @5%  +1 $%5!)*+" !4 " &  < <1 9+   %5   ,-

 & +! $, * %     !)*+" ! 5C  " 70% % % +1  3

 2% % "  (C ++!)*+" A ! &  +  % +; 89&  % > " > " 4  % M2" N5C   552,+ "$N * 5= 5<  5? +893  8 * 5=> " ++%!" O 2+2 $ % 8*"   "    ,- " 8* ; &  N$ '( P+" 5*" 2 Q $R 5= 8* ; & O 2+2 !)*+" ! +!  2 0 $ %   * 5= > "  7N, 2%

¼ðËŎð

»ĦĪħĥÔĪĪíλĦĪħĤĪīÎѵ ĪĢÊêËÔħĜĢ˵ħĤħōĹŇÎ ¼Ĥ˵ħÔĪħ¶ðĦæĪĪī°ŇÔ ğō²ņê

ĦĪħĤæëµæËō  4 % 2 4  ,2   > 2+2 8/%! 7 A + ;! +B  %A" d $ 5b 9 % ,2 >  > < %- %  2  $_ +B + #  d -!   2  ee& e& $_ +B % +& 4   9 & . . &  +B> ";#A 7 5+3 %82% ++2+2 

ĢŃŎĝŎĠ–š•êħðħμÕðĦæ˶ōëĠħÈ Òë¹ÊæĹŀīÎíŎà»êĸĪæ

'% 2 J !*%  % 5? . &   %5 C  +L+! [Xg v; +B p C# 3 C <  % M2%   d2 %! 7&

82%  < 5! " % +L+! ]Z^  2  753 %); +B + % 5?    d2%%!'%O 0 > " v; +B $5! "  3 C <   w 2 d2%%! 7&M2% %  5? " ( 2 %5   5 3

 % x   G9H 2;(

 5? p C#   v; +B ;(58 5 ' <!5! "7@d3% +1

¼ŎºĤë¹»ĦêËÎħĜ

 +B C ! % 2 F2Xc$F2> "- 3aZ ! "$ 4 > 7A I %82% 5,%  +B> " 53"82% 5,% +B 5<  82% , & $82% &'( 0 A ++ ,2  +1 1 1 7%5 J+82% , &  _ +B +2+2  8/%  

îħĘ™›šÊçĤÊìħĠĦļ¼ºĤËĠħĜ ĢÊê±īĘËōêĪīðħĜ S % UA 4 " _ BS 4  C ! T<! C & ` S U $ & 7 'VT% !T&  U !"   2  V5<V  9+0 %5UI82% 2% '% V ++ CA S %" T<!  % 2 " 4 S U 8*" V %5

  'V W V C & a^ J 2 T& C & $ % %  " C & ]^ S U b  T, &  T& 7%5V82% V

îĪīĤī¶ŎĠ»Ë¹æÊæ

²ņĪīÔĪ

ĪĞħäĪÓôĦæêħð Īħȼ¶ŀħä¼ÔħĥōħĠ ĦêËô 

SS 82%TU !"T $ 2 T4A4 T+< &! & S U  C ! T<!  & $ 'VW VXYZ C &[ 7N+% !T+& (C V  82% " S !" T S 4  V ++ # S (C V$S  %\4 ,% 7W V]Z^^ !' S& !" "T  &

¼ÔħōŋħĠѵ

¼ðëªêħÎŅµ »ŃäĪħÕðÊê ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ ħĜħĤ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵ ’ĢÊëŇÈ

»ËōêËÔë¶ð¼ĤÊæêħðĢËġðīĈæĪīġàħĠêŃÕµĪæíņļħÎ

ìłëŎªĢËÕĤÊìħĠĦê¼Ĥ²ŇÜ

æëµ¼ĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà

 C ! -1 &   C(5+ ,;%# $C(5+ 893  +1 ,;2!  F2> "7N % 82%   N % C ! -1 % .+ .40$82% + +2 % 0 % 4 (C !' , 5 ! !  89&$p C" 3  5  + C" 82%  C  ! &  +' F!  C ! <!    & 7 % . / % 53'(  % d '$0% 5+" %5+# 5 3 / % +40 +   C+ "  y(5!  M2 % <  0 % 5+" 7N, * %+C(5+A ! 0 ; 0 p 2  < >  &

 2 B% ! m! Cn 5$ %3 7 5C 9! 3  %  & $N89+ % . j2 !   2 $ C ! -1 C(5+ d jC   1 1 25 .+; ! 3" 38=3   n & +893 7 5 A5+  2  ,2j %,B ! 8% +B o 3 0 5 % + 82(% A 7 53 % 82%  5,% M2 0 O "  5,% +B 5  ; &%5 9 0%!" 7d % 25> 

]gh]/Z/ah ,! 4: "Z5!- ,2j%,B ! 8% Ga^]a/Y/]hH , %  2+2 2  % 2$ 82(% %82 ! k 5j 5,% +B +2+2  8/%   _ +B 52 %582% P+ 1 A   _ +B l &

 !  ++*+"  " 82%  ! +8*+ C  !  &7N+9%  "F 3 &  ! &  2 % > 82% ; 0 %   + 5 M2 % <   p!"  y(5! ! 0  * $% C"$84":C  -17NC 0%O " %%5;  4050 C(5+8 C !

7A I % 2

 

 !" ##$%#& ' "'()*'+ '&"'!,"+


   

 

www.kurdistanukurd.comª

ĞËōħ

»ħĤŃÎħμðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĠËōħª

ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ĤÊêìħĠÊæ»±łĽŀËðģŎĠħÔĪħàĪÓðħô C 9N+ C%M2 %b b % 1 (C:$N %+ ~eeee% eee"$eeee e 3eee! A 58  # N89+ %  <    % 53 

b0 5 . +. 893 A5+ %3" 7 ee% J+89+ %>  N+ 3%

 & 5+52 ee+ee e e % $ + %> O 5,%% B  8*; & % !  e "  e 2  $Oee& .+ $ % 5,% +B7 53 %, % C ! % ;2Xc 82%  0 % 1$ O%  C ?+ + 8* ; & 0ee; e &ee! e & eeee % R4  & e " %    N89 3    / % 7 8Cz 5 eeee ee; ee& eee ee ee+ee& eeee C ?;%!", ! & % . + & %  8  @    5 3 ! !  % ,   782% ; 0 ()* ' > $75 | :::$:::% ?7:::1::: @ ::::: /A:::::::: B  01/ $C D%, E4F E45 :G @ 5 ::G H:: B $ 345 9 E$% @ =< :::I::) %J% KL 02<M @9 =<

) 2 NO=N"#P"()*N' QERS$'&"'Q,"

 CB 1 1€4O >" ee2€ee8ee Aee3€%€eee"7e ee& € U$€ 5?U "€5<V p3! %$ V 1 !& $O ' €%€54U V+ € A % - ;& €  eeVee& ee ee0eeee V+++V 5?U F382(% 2€ee8ee Aee3€%eeVb€ee "7ee  + +89$82% V 5V, % +B ee ++V j! %ee! V nr 8 ! 2 N! 7 5V, % 82% V 5V, % +B 

>"€ 2V %0!+L % V $O&  %€- 3 <! +U"€ %A"V25 d%5V1 1$€%5V 2 F3 € >ee€%Cee €5<V 7 % 0  "  2+2 ee8ee/€% €€5eeeeeeCee eeeeIee+ee<ee5ee3ee eeeee C€% ++V V++V V + +89 Mee*eeeeee ee eeVee& ee  q9 %5V43 82! 7UN+ % ++V4U -[\U<!/* ee ee ee V ee 2 $ % eeeeeeeeeV eeee >C eeeee0€%O ee e"eeeeeeV€5ee<eeeeV UI2€%€5<V>"€"! +& ++V-!$5843V€ €% 7 %  ;2 N 0 ee vee2 5, %  ++V C4 d $82% V +++V" +&45! V€C(5+< ! €% !44 €5<V NV 2 &'( 5V, %  ++V 782% V

WW) U2X ="#P"/ /

E$'&"'/+/

  -+ 582 , & e M2% %%M2% %  *! , & " % F 3 ,- " z B ,# }53  ) +B  ee %   e ee eeee %5 F A !  b e " C  !)*+" ee!ee 7 5C  % eeeee"eeeeeeee2Oeee ee ee ee;%ee+eeee8ee2ee" eenee-ee

ee4ee %eeee0ee+eeee e ee   eee  5 # & ! &  " $ %+1 ,89+ ee2ee+ee2 ee ee   5" * 2 +   82% ee e &'( 893 F & ++  2 e  % eee e : ++, & 5< : b & ;0 . &  & F 3    ee  5  % O9 7 %!"0 82%  5,% +B . & #   & +  . +   & 82%  +2+2 4 %%5eeeee ee;ee2 ee e ~% ! & & 82 !  0 82 -   N89 3  e ee . + . eeee<ee e&ee& e5ee e > " 0 e 2 e7eeb e ee& Nee+eeeemee4ee0 e ,eeee" e e 2ee+ee2 +B e ee!ee9eeee eeee+ee ee& b$ % 5"82% 5,% O  2 F2b 4 I % + %> $_ +B (90 08*; &  3 %C8* ; &  e8ee2 ,"F ee3 e %ee!ee" e  -ee ee ~eeee%  ee0 > " ," $ 8/535+3  2  < &  " + 8*; &

 89 <  $@ %ee ++ !  ee e e% eeee ee ee eeeeee3C $ee8ee2eeee eeeeee% ++82  2 % Cee"  $0 > 82% , & 2 7N- 0 .; 0 $5 ++40     0   2% %5 0!C "  0 ;2a^  %#$% C"2 5,% $ 2% " 2 J+ ! &   C +1 1 ! & 2 7 e e& +82%  4 + % 2 2 % % ee$ %O% e e& e e> ee% % F C ee0  0 .ƒ# ee @ e % , 2% ee0  "% & 7M2% /! $ %J+82% 4 7 %4F &#  N J+ 5" ee2ee  e 3 e " 82%  +B  ," 0 % eee ee e 3  ee+ee e+ee e $ +  $82% ee e&'(

Oee ee2 ee ! ee& eee eee2  ee+eeLee2 e " eeeeee& .ee ee 8ee 2 e e e e N 8%> 82F 3    5C   0  7 2 >  %    & $+F & , -  <  %e % e+ee e C ee e 7eeee& .  e  2 > ># 4  2 5A% + 4N5 (C$ % % N C€%>&$NU & U7€& +4 >  M*+ €%2 y(5! O" 1 >ee& $V+% C" {ee! 6 + # !&!&4 7&+% C"{!>" €eee0eeUee 5ee?eeUee $ee+eeee>eee eeee ee+eeee+eeVee `€ eeee-eeee! %ee €5ee <ee ee V>ee e$O 5eeeVeee,eee % <53 eeV ee" $ eeeeee& % 4U ` ee" N58<53 7ee4 ee2 ee8ee eeV€% A  ` €€" 0 €" eeee&'( ee  ee eeV €U 6O06$ %82% V €€ €% 6 82% V , &

2" $ eeee" ee ee e 0  + + ee 5ee3 $ % e ; C +; 0 !   b eejC > e " A eeee2 $ & t+& e ee0 eeee!eenee-ee

 !  2 : %5 2+2   .; 0 ee3C%$@ e eeeeee0ee% e ! ee+ee8ee2%nee -ee eeee e e +ee+eeee! e " +1% N53 %5  p 4 " $ C ?% C"  5+  ee! % ee  e e" %5+ C % 2  W #,B ueeC 5eeC > ee $N 2%  82% ; 0 :  4A & %5  9 4 4 O 0 8%'%O 0 2 ; 55+<L+4 5 2  2 F 3  !)*+" ! $%5ee  e  %b e ejC e "  0 ! 4  (C $   ee ee ee % ee+ee8ee2% n# &  !  %  eee 8* 5+ e 5ee3 %5ee  &  +89 '%   2 8% ,-

 ee ee ee"ee  e e eeee; e0 ! N82  ,- " ! &  % 2 " 4  2% .; +8*1%%!+,+" % &O @53%  ! + ! /   ,- ee 5ee+ee<ee5ee e eeee& % "  Rj  9+0  2 N84 5+37  4  % C  2 ee eeee! e / e .4 '(   2 2  +82 e " <;  % %5eee

 !)*+" ee!ee ee e 2 e J%%F & ! & $5< % 2 " ,- 0  4 ,- 0   . !)*+" ee!ee % e 2 e "

 2% $ee C e ! %  .<! ee5ee ' eee e e;!0 $ee e e<ee ee8ee2% ee ee!ee . 82%  3 ,9 & F e3 ee e ee8ee2(%eeeeeeee$ee?ee $eeee C e ! % %  eeeee %  !C " O ee2% e"  ; 0 +!"  +& <1 e "ee!  e &$ee8ee2% ee > e e$ee O ee ee ee2% -! e <45 ee e e 7 !  3 *| 0  82%  5,% +B M0 2s# (C % ! !  +B> "$%5 I! 82" 0   2   2  9 4   O 0 F2 g[ b 7ee +!" & ee e ee4ee ee,ee-ee '% 82% !)*+" !  2 O53 F &% C 0 % O 0  b ,- " F 3  F2 gg ee!  7   $ %  3 '% ,- " ! + % & 2 & b8*" ee O 0 3 8  % 5+"    &  0 eeee ee1 ee1 ee  74 -::): ::::::;::<::/ -<!04)= Xc%eeee %.ee+eeee e e e ,ee+ee" 5,% +B C ! % ;2 ,- e e ee e %ee8ee2% ee !)*+" ee !ee ee8ee2 e e ee $ee2ee+ee2eeee e 8ee2ee"ee! ee& ee 2!LI%  " $ !  9 u 82" 4 % ;%+ <; !   $  (C 3 ( ee! e 3 eeee % e  5" ,-  e2     5+4 $ '% e ,- F 3   ,+ & $ % 5"

0ee+ee e ee eeee&GNee+eezee/ e8eeee! 4,- & 5" +82% % & e"  !   82%  &'(  7 %  n- 2%5!  4 $ee ee C  eeeee ee 5 C &  2% eeee5ee9eeee eee+eee4 eee;( ee  eee eeee&$ee ee ee *ee 0 % eeee  +82%  5,% +B e ee' e; e!ee 0  e 2 $ee C ee! %G{ee|'Hee8ee2% ee ee8ee2% eeee 5ee ee ,ee %ee e +eeB :| <; ! " A 2 3 %! 8*+2 . %  25+4 j 0 8 $F C % 2  5ee %ee! +2+2  !   C ee0 %M* e (C !% 2 " ++ !  +B> "  &$p3  8   (C ! ee e e eeee e05ee<ee; e&ee" %  4  (C 4  82%  % 4   % 0 %

@Aeee& eee eee ee!ee ee> eee"  8/% ! " % C %ee# 2 B aZ ,2A  _ +B 2+2 7 5b 9 %- 3 - ./01/ 2 345 -6 .* 78 % , -9 aZ ee  ee ee! ee Feee2 Xc ee e& ]ga[ ee;ee2 -ee ee3 ]h[Z 823" ]X   !  %.eeeee '( eeee& eee$ee ee +ee C % e ee4ee8ee2% eeeee eee&'(

 " e ee -! eeee %

 3 2  2  %

 &  e 3  < % ee  u53 3 80  ee $ !  0 & -! +B eee C eee! % % e e" 782% 5,% 82%  5,% +B 3   1 ! &   C ? 3C  0 H , & & % 3

ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ŎðËŎð»êňÕĐ¡æ¼ĠËōňª ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê¼ÔÊëĘīġņæ¼ĤÊĪĸ¼ŎÔňŎĘňō¼Ġňôňô»¡ëºĤŃĘŃÎ

>€%  $82% V V€ 1 1 40 & % A3 " ! +!% ee NU4 eeeeV€ 7 A3 ,"$ee8ee2% eeVee ee &'( ee 7N+€ +4 43 %4 & $J++2+2 ee + 3" C ?24  ee8eeeeV y+ ee 7N++€% %5V43>"$ % 5/ vee ee ,;& >ee" "$ &% +2€ 0 4 ee!C 82  0   ;y  "$@ %%% -1 %5   2! B  ," N;% , $N++ % %C( eee M* ; &  +4 L2 F 3  $eeeeee C e ee"7Nee A ee !p "F ! $+! 1 !  + ;% 5? 

bAeeeee4eeee;ee!eeVee ee ee V ee 2 2€% '%  €!1 A

 & 7N V€58+ 8U% 7V€A >"+V€ 2 €`w!V" " <;!V 0(%  %3" +% @€% $ V 5V, % U9 F!V"$+40 €%+% <€ 7A<N'€% %  + R+ 5*+! ee V€ €8 53 €0!$! VN 893 C 0 % !3>7>#4 2& % € % 4 ,+L2 ee" ++ y(5! +4 U+1 N A3 $ e F ' ee!€% ee2 ee" 7@€%+% C"2 5V, % J+82% V€82" ee4eeeee% eeeeeVNee+eeee+ee€%ee,eeee" %

 +B  ‚ " 7€ (C `€ 82% V !V O 5V, % +B ee" eeV ee€eeee U2€% "ee Cee! %ee ee&$€eeeeee&U €%5V v $€ %€ 5?U

 y3V$€ %D,89+ &E % 7€ O  % 082!O€€ €% 78&€ €%5U Mee2€% % ," 5V, % +B 5U4" 4U eeee0 %eeee $ee8ee2% eeV V ,8% $ 5eeee" + 4 ,-

O0+V€ 2 & 82% V 5V, % +B4U U;0 d<4A4 €  ++V$€V 3"782% V eeee8ee2Cee eee&O 5ee Vee ,ee %eeeee 4UAV€&€€]gZc $ %%5eee ee€%gee -ee % %ee0eeeeV€ e ee Ceeee& € ! 0€%5V€% € bU%V$82% V€ "4UU4 !& 7V€ 2 & $ % +B € V3 ,9 & ee4eeUeeee %C eeeeee#$ee8ee2% eeV 4 $b8*" & 7+V+ V +/ +B +*+" eee& (C € ee & 0 €5 $82% V 5V, % 7NV€O€€ €%O -X.!W)VU <U $ ++V €5<V >ee" 82% V  U1 !&  7@%  %  €  V," %%5ee ;2% Mee2 A€eeee ee ee &'( ee z5/" O NeeeeV @A€ %eeee4 %

 %#Aee&  ! > " 5< 5,2   %O 5,% + + ! 4 4 7 5b 9 T%U<U< ::)VU:: :: ::<U:: W) * UWU X.!W - WYU=?7 UCX$XUG WX)VUU% 9 8 ::WU::::::%::Z:: ::::$X  ::WU:::::::::: X:::C:::Z:::) - W E)/ *WUUWU +B +2+2 ee8ee/€% ! 3ee€eeee8ee2% eeVee 5eeVee,ee % UC(5+7>V€%8&50 >ee ee4ee €5<V >ee" 7>V€% 1b0 82% V 5V, % +B ee V +C 2 ;m40 <1 >" 4U e $ee8ee2% eeV ee  ! ;&V$ +B V<1 $ % V€ 1 1 € ee <; N584 <€ 7& % $ -ee ee ee +B >ee" 0 ee;ee2>ee Vee ee ee e&ee Ve e€eeee" 8*?U 0 $€ee+ee+ee Cee! % 4 €% € ee $ 8V $2+2  V   € % % eeeeee!eeV eeeeee2  0 O  5?U

 5V, % +BN+r@5V€%7& 5V, % ++V82% V 82 75ee8eeVee eeee %ee8ee2% eeV 5C82% 5V, % +B €&J+ 5V, % +B &€&  ++V ee Cee! %  €€"+ C! %€!>$€


 

»ħĤŃÎħÎĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ōæêĦæĪËĨ ĢÊëŇÈ»ÊĪËȱłê»êĪīµËμĤ˵ħ¹íņê˪ħĜĦìêħĜħĠĪīμĥÔËĨ  , " 7 3% 89 < +893 4  5 5C  & 3  89+ %  e O ; 0 7 % C  ! &   "#P"()*'' '&"'!,"'

 $ v - 3 aa$ ,! 9 (d! " W % 2% 5C$ % C  !> "!" W C &% . %M2% ++3 5 ;!4b ;! C & $ 5 7&;!C ee 5eeee,ee%ee e +eeBeeeeee ee3 eeeeee ++8452 2 > "   82%  4 89+ % 0% %&! 0& ;!    C  ! 3 C  5   ++ #  W 

$ 5 Oeej% _ +B    %5b 9  4 +2+2ee 0(% ee e ee+ee2ee$ eee %5eeee8ee2% ee eeeeee"'( ee8ee*eeee" + 5? _ +B + +89 7d %,89+ '( %  +B   $ %  > d % dee 82%  5, %  ee ee ee+eeBee ee+ee8ee9eeee e 2ee+ee2 $82%  '( ; 0   ;0O 2% 2 %.   > "% 4C  5  2  %5ee 82%   ++2+2  &%5  53 82% 0  4 > " 7%5

 5, % +B 0 8+! 2 ee ee e e e $ee8ee2% ee $ & j ,' m;2 o 1 7  0 %52 ,2 > " 3d  -ee+ee /d;% C! ee Aee3  & Aee   2  A $ !5&  &  _ +B 7  C $ % +"> " ee ee,ee 2 ee eee35eeeNeeee+eeee % 7 4 +893+A I; &

$-ee ee3 aX $ e,ee! e9eepeeeeee '(

82%  5, % +B l & $ee %ee3 P+ 1 :ee … e A e  e $_ +B -!   4  2 ! " $ 4 +0  C n 5 eeee eeee4 eeee eeeeeeee e 8ee+ee!ee 5, %  + %5 2 !p " $5 & 3  82%  +89 Aee 1 e e Nee+ee! e ee eee A eee ee 5, %   ! " $k%2 7 5+C 982% 82%  5, % +B l & C(5+ %  > "  2  + 5, % ee ee ee C e ! % e;ee2 XX ee+ee2ee%5eee@ee0 e ee0ee elee e& e 

+893 5eeee5eeee2 ee ee4 ee ee %eee$eee! eee eee" e e e e % eeeee2 ee 5eeee,ee %ee e +eeBeeee e3 e,ee9eeee %4 ,2  $82% > "4O 0F2Xc 

7 5 +B $ ,! 4  " Z 5!-  $ee ee& ]gh] -ee ee3 aZ $_ +B +893 552 ee ee4 e  W % 2 C j+0  3 ,9 %ee $ ! "   2 ;!  _ +B ! " %,2 $_ +B  5, % +B C ! % ;2Xc ;2 e .  e ee8ee2% ee _ +B+2+2 8/%  2 7 A    % ,2 > "  2 D„+# e "E +   %5ee2  Nee5ee3 e ee ee<ee% ee .2 82%  +& 4 5+ %ee +2+2 8/%! $%582%   82%  5, % +B  e e +eeBeee C eee! % ee;ee2Xc ! " $% C %ee# 2 B A  7  0 +B+2+2 8/% ee ee!'> ee ee& e e!ee eeee#% 7 %D82% E ee,ee2 ee eeee%eeeeee4 e ee C ! % ;2Xc % 53 C  $ ee ee 8ee 2% ee ee 5ee ee ,ee %ee ee+eeB  2 ++=2 5ee?eeee ee!ee e …ee8ee2% eeee 5eeee,ee %ee e +eeB ee &'( 5, %  + +  5, % ' + + $82% eeee+ee eeeeCee e!eepee e"$ee8ee2% ee ee8ee2% eeeee eee&'( ee+ee2ee+ee2

»ĦëºĤѵģŎĠħôħô¼ĥÔËĩ¶Ňª ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê¼ÔÊëµīġņæ¼ĤÊĪĸ¼Õҵħō

-eee eee3 a[ e ,ee! e 4 eee2 '(

Eeee5ee ' e .ee Aee$ee e e&]gh] 82%  5, % +B C ! %  + +  2  + <    D82%  &'( 5, % ee eeeA eee! ee e"eeee8ee2 eeb eee" ee ee&'( ee deeee,ee % ee e + + 7 A 82% +*+! 2   %Aee  ee8ee2% ee ee 5eeee,ee % +B ee4Cee!ee" ! "$82 b " A $ A  d, % ee + +    %5 b 9  $82%  &'(

 +B eeee C e! %E ee5ee '  . + +  2 + < O 5, % D82% &'( 5, %  5, % B C ! % s# 2 C ! %+8* <5382% ee & ee&  ee+ee e+ee e 5ee ?ee ee

   , %5 y(d4  %(dee! e " ee+ee% e ++8* 7%5 4  b 9 0  ++ 2 8/  O& +B  4 9

ħĜĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎ༶ŇÔħÉōħĨ¼ĤÊæêħð ¼Ôê˪¼ŎÔħōÊæëµêħð¼ĤħĠīÝĤħÈ ëŇĜĪħĨ»Ë¹íņê˪ħĜĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ

O 5eeee,ee % +B -! e eeeeeeee 4 & ;0 O 5eeee,ee % ee ee 7%5 % & 0-! % e4 eee& 89+ % > ee" -ee e % e %52 e e %Aee " dee  % eee& < e eee A3;" Nee+ee % e  2 +53 $ A3> % ;(

 5, % +B + +! %  82%  5, %  82% 7%5

a] ,! 4 ( ee+ee % […Zg 5!- X‡a  + e : e C e e !ee $-ee e 3 %   ee4  $ee 589

7 ' &  3  4 : %  C  ! P+% "$pC$)+3 3 3 ;!+3CN5 (C %7 ' &9! 5 +$ & "$#C 4 89+ % 789 3  %3R & (A+9  + + C % 5 3 

 ,! 4%'(

-eeeee eeeee3 ]Z ee*ee+ee.eee eee 5eee/ eeeeeeee*eeeeeeee eeee2 , & e * / % 2 82% +2+2  eee8eee/% ee 5eeee,ee%ee e +eeB %582% +0 A +82  2 _ +B  . l & 7 5C 9_ +B+893552 C j 5, % +B ee e %  ee& eeee 89+ % e  -!  + % * A / * 2 82%  A  * / F 3  82%  5,% +B  &%55+<1 > "C 050 ; !  50 %  84"ˆ(5!/!2 5,%5C 7 W  % 82(%  !0 (C  C /   % 89 % e 82(%    2  M0 1 % 1 A  O 82%  5,% +B  + 7 5 * / ;%

¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ĤçĤÊêìħĠÊæv»ĪËĤëņ±ħĜ´ņļѵ êħðħĜ¼Ĥ˵ħŎōêħºōê˵ĪĢËÕðæêīµ Īī¯ĦīņļħÎuÒÊëµīġņæ¼ĤÊĪĸ¼ŎÔħŎµħō

  + +  82%  d, % %5ee A   < ‚ ee& e& -ee!  ee2 e 80 1 5eeeeC %8*"  %   %5ee  * d=  9  ;0 N58<53 8*" s# >  4 4 7 5 2 82 %O d, % +B & %5 b 9 & &    +!% 28* C <  +2 82  7W  &†+C &C2 ! " %A  '!"<1  + +  5? 5<  +B 3 ,9  %ee ! " 7 4 82% 5, %

¼ĤÊêìħĠÊæ»ħŀË𛜻æËō ÊëŎ¹ÊêìêħÎĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà

ëŇĜĪħĨħĜħñĤÊêħĐ¼ĜĪīñĤѵêħð ¼ŎðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĤÊæêħð æëµ¼ĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà

¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà»êħĥņīĤ¼ōêÊçôħÎ Êæ³ħōĦĪħĤĪīÎѵħĜĢËÕðæêīµ ĢËÕðæêīµ»ÊĪʱłêħĜĢæë¶ŎĤÊīŎՔõ”ªŃÎ 0(% %5 82 !  eeee8eeee2% eeee  '( (deeee! eeee" 0  4 > " %   +89 4  :  $82%   ee e& 5? & 5, % +B : 82% 80 8 5 & ee4  82% 7 A 82% , & -e e 3 ]c $ ee,ee! e9eeee2 '(

 A3 A- :    _ +B    : e ee!' ee ee eeeee eeee&eeee e +eeeee+ee2ee+ee2 <e; ! 5?e A 82% eeee! ee e "  eeee2eeee eee% eee! 5ee ee L" ee;ee& e ee! e  e ~%Ee9+5 ' 5 & e4  8e* ; & 8e*? e e D8e2%  ee "'(A %55+<8e9e 7 50.

n 5 A   % e eeeee > e ee 5eeee,ee %ee e+eeB e ee ee$ee ee C Jee5eeee e & eeee4 eeee 8ee 2% ee    

Ĩ ľÊĪħ

ÒêŃªÊêĪ

www.kurdistanukurd.com

82% % C" 5?

82% 5, % + +  5"82%  ++ + +2 +/ +1 5? ; !+2 +/ 5"82% 0 O &'(  ; ! 5"82% 5, % + + 82% d<4 4 8 82% &'( +2+2+ C !p " 82% 5, %'8 59 82% &'(  1 ; ! 82% % C" +# 53 82% 5 % 3 ,9 ; ! 782% 5, %  -  '( % !  $ 5< N+! 4 4  @5< % W  % +893  A +2+2 $ %N89+ %N  *#$%52 + + 0d ! $< *; &  8+! %5  + + 4 1 1   2 F &82% &'( 5, % + +   A 7&    2% -

  2 ;2  .  - 3 ]c $ ,! 92 ( +9   4  $82%  5, % +B +2+2  8/%    $82%  5, % +B +893 552 $ eC ej +0  4 $82% , & !B 5+ 4( 5C +=2 5? N +  $O 5, % +B ! "    ; ! 5<  %5 - ; &   82%   5, % + + 5<N+! 4 4 %5,2 $ +! 7 A 82% &'(

D„+# "E+  %52  % ,2 > " 2  A $%582%82% +& 4 N53 <%.2 %O  O 5, % + + 552$ ,! 2 * ! 7%5 4 &50  + + 59 552 $,+ 2 ,B  4 7%5 5,% + + ! 4 25<$. O 5,% C ! % + +  50  %A" :  2 % ee > $%& ! 4 82% !!% 2 O 5, % + +  " ; ! O *+  % ,! m! Cee#  9 C e 5+  W 7  + + > " C ! %5 % 582%   ;( W % ee> " %4  O 2 % ! 4 5 %+  %> " 4A4 82% ee e&'( ee O  % ee ee 8*"  "  7 50: ++  & %  " ee 5< N+! 4 4 e%5ee ,2  % 4   $82% 5, % +B+2+2 8/%! %O 5, % 9 25   .  2+2 8/% ! " $  %# A  %D82% E !'>  & ! #%7  0 5? > " 77 v %O 5, % 5< %5,2  % 3d   $82% , & !B  5+ 4( 5C   , & 5+ 4( 5eeC e      $ e eB Fee! e47% 5, % ee ! 4 4 5<  b 9   82% 7%582% &'(

 $ 5< 4  C(5+ dee $ e eB Fee! e47% 4  +1  %5 82%  &'(    %  !  %J+5+  !: % F &2+2 7NO+C†+8 " <; !& %N: %5 - ; &  A  l & $ % ,2  % +4   B 82%  5, %  + + ! p 5< 2 : %%5ee ;2 2 ee!   %5 2  b 9  % % 4 74 2 ++ 25  % 5? > >  W    B 5% 2 Bv j82!!  7 4 % ,2   + + 925   + + 5< N+! 4 4 e%5ee ,2 0"  & 9 5p 2 ! &   82%  &'( 5, % & 82% 5, % +B &A  7 5b 9+ 4253 +! 82% +=+2 5? N  +'!"1 … N+85+4 % O 5, % 5<N+! 4 4


¼ðËŎð

www.kurdistanukurd.com

   

 ĪĢÊêËÔħĜĢ˵ħĤħōĸŅλĦĪħĥÔĪĪíλĦĪħĤĪīÎѵ ğō²ņê¼Ĥ˵ħÔĪħ¶ðĦæĪĪī°ŇÔ

[ ^%

_345 G!8 E=$`7aFb^G=LcC34dV<%GE$"Pe"1D%!faghiBjklminophqnrnisc F^K tuIELv *>E @KG5G K!%!G6=;45Y, 4G`E4F045%w\G!\%GEG tx%L8 , EK,% ,!G@=;45EK,,G!" \4,@TE);45 .C0)% ,4G;A!/G6Y"'&EK, 8%w\,=C0)8 .C0)E)!8C0)"&6Y'"==@ 01=5,Gyw4Yz2,G6Y #8,G6Y &8T*0%,G6Y'e @AE7`x>%!YK,AK ,YG;4G;)Lx#=EK,!@ EK,) % ,9tz2, @A. 4,G=!{ )V\%YG"#++1EK,!T%$5G !)*+" ; &  +82

@5 C% 8* j + ( 2   < <53 %5!      O  e  eee 9 e 7 % 2F 3 ee eeeeee! eee"F eeee3 eeeeOeeeeeeeeee&  eeeee"'( ee ee eeee ee4ee0ee  e e eeee> e "eeeeee A e 2+2ee0(% eeee& e ee  ++ <+$ 8*"+#zB ! "  4   %     > e " 7%55C eeeeeedeee % deeeeeeee eeeeee5eee!eee" A  0 !A2 2 & eee e e e eeee> ee"  !  ee AL!  %ee P! $ ++ ;% 2  d ! &   5? ( 2   %  3 "   %5ee 5<  d $ %  >  4 %& j  : ee" &5+ $ ee eee,ee-ee eeee e +ee e e eeee  % O d    % 7 ++ ;% : eeeeee& eeeee0(%> eeee"eeee  ee 25  ++ <+ > e"ee ee ee<eedee! e eeC ee9eeee 9+ $@ ee% %   +2+2 < <1  ++82 " eee e .ee e  5eeee" C   %+1 <; !    (C $eeee e e; es  2+2 ee!eeee" > " A  5eeeC  e  # 5" 8  5" C  <   .   !  +4 2% 7 !' " 8 % w e e ee2% 5eeee0 e eeeeee > e eeeeeee,ee-ee eeee e+ee+ee2ee+ee2 ee0 % eee0% % e eeeee e +ee % ee;ee! (C eeweeee > ee" !" "  0 1   nee-ee ee  ee2 ee ee8ee ee%ee 7Nr % % 4 ee C bv; +B  ?"5 % F(58k 5j D75< 5"  28*" 5" 1  &@ %$ C%0 < 2 7@ I < 2> ". 8l N+ %  '!"5! "53 5C %582 % 0 5" % ƒ+4 +9+L+! & 4  2 + j A 4 # 5j & , "2 7 % 2 " 4 ! ! !)*+" ! % 2% % 8 A 3 % (d! "  & & ee e2  ,8*+2 e"  2+2 L %! > e " ee e 2 !  %5 ee C%  &7 & % ee> %  5" & M2% !3   2& 4! #  *+ $+&  P+" 5*+" ; 7%5 ee9 e> " R 58+42"  5 3 eeee ee! C %  e;eeeeee %  @    5" *# 5"  5L!3 F e 3% > d3 '"  & 5"7 25  ee8ee2ee % ee ee  82% 5+" < K/ " )  - 3 a[ +#  'ee gX  ee e& %C5,+  5O 2 5C 5" 2 % + >  & 7 5 2 M2%

 5*+! ! :( e2 %5  5" 8* j 4 & & 7 & ++<53  e e e e" e e +ee+ee8ee2 > eeee +!LI% eeeeeeee ee eeee e   w  $5*+!  5"   n- 25   ++ ;% 8/53 .4 t+& 9  7  2  O +1F 3 5" 5v 58;# (C "'(

7N 5 2 +>  4ee ee4 e e O ee ee2 eeee0 eeeeeee (CJee+eeee8ee*ee eej ee+ee Aee e e +ee ee+eeeeeeee A  eeeeee7% e 8eeee 5eeee"  !)*+" eeee 9 '(

 +  8* j 80 8 Cee

ee+ee e! ee e"ee% ee2 e Iee; e & ee dee + +   2 *j ,-

.8*4 %!)*+" & +89I;  5"  2+2  $ ee !' e e" e ee& %% e e2 e e"ee,ee-ee

 p C"82 % +  < D*2p5 E 22+893! / GG>Aee0 NjHH ! 3 2! / .; ! 7N 5+3 8! F 3%!  ee1> ee ee eee" ee+ee8ee2 ee eeeeee e ee1Nee+ee % !)*+" !   2 2   ee2ee eeee2 O  e  : &7N 5+3% 2 025  (C *# !)*+" !  2% !)*+" ! 2$ %  @ % 5" < 2N+ % $ 2M9 <A 4  F 3% 0 &  5eeee"7 e eeee#eeeeee!'% +*C"  4 A 4  ee eeeeA eee4%5eeee ee  # $8* j ,;2! 4 %    +  7ee % eeee5ee! e"  '(  eeee A ee( e2 ee C N*B! eeee e +eeee' e ee%5eeee ee%  5eeee4ee" eeee!)ee*ee+ee" ee !ee  eee; eee&eeee;% ee ee -ee ee ee ee2eeee eeee;%eeeeeeeee0

 57 5" ++ 9 &Nee C% e "Eee;% %-ee % N & v; +B  2 $ '% 5"  2 b5& ,82% e  e " <  ," +I2eeeee %eeee eeee2 ee @ eee%  7eee3% M2 A 0d 28*" !B

 <160 5" 9+0 @ %  ++ ;%  < > " +2+2 eeee2 ee# e <ee > e  2  ++ ;%  .  %% F & 5" 7  > 0 > "! & 2&   > "( 2: .eeee e / %$eeeeee& %ee;ee2ee2ee > "   8 M2%   +  2 # 43 n-  2+2 ee!eeee" e  e  %  0 82"  7&4 & %%F & 5"& &  < 25  8* j 5*+! :  $+; 3  + %55 &  > ++K+L ; > " ƒ+"8*": & @5< ,;2! :0%5  > e"  2 +1  j &   2 %5 4   & 7%5ee %

 <1 bC e "   .  0+#zB2+2 < 7 % M2%   <; ! *j  !B  n- +89I; % 2 " 4   +89  2 ; 0 e ee,eeB ee ee8ee4ee    % 82% $ 2 :  54"  eee eeee ++8* (5+ )+  %  O&+%  43 n-

 +% C"  2 $ ee e" F 3  %5L9 O ee0eeee e N53ˆ(5! /! % %

 % 5"  ! ƒ+"  p 4 " ,+2 $ % , % 2 L9  ee2  8% 5" e  ++ ;% ee*ee   e& 7+1 ee e 8*0 .  5C . ! &  5" 7   > " %.0(%&  e,ee-ee eeee25ee e ee<ee  e     05  (C / %

 + " ( ee! e 3 ee e<ee ee " ( ! 3 7  % ee"'(

 2+2 !"  ++2+2   50  ,-  ; s 0(% N58 5 # $ 5"  2 $& . e > " + "  5" ee %   . 1   0 ee4C e" 82" N58!   " 2 & $ 53 %5F 5"; 0 !' 5" ;!  (C !' 5=2 2 %5+ %  7! 2  % e  %.eeeee e %5eee ee e BC e e !ee neeee-eeee $ eeeeee eeeeeeeeee3 eeee eeee ! 3 eeeeee3C%ee! % > e ee+ee+ee<eeee5ee3Nee5ee8ee! e ee!)ee*ee+ee" 4  2 ++8452 2  L3$ % > "; 0   % <53  .; 0 eeAee  ee! ezeeee & eeee& e e nee-ee

 %. e ee& e & $ ee C ee ! ! + %5+ %    2 ; 0 & &   C 9  N 3% ! # ! #  +++1 ++ ! $ eeeee% ee eeC e e e e!ee 5C & % B  O ee2  , % +L+! ]^^  7@5%‰ 0 ; 0> "!2   50 ee %Aee" > e " % $ > " + "  e e e b 5eeee0 eeee Aee" +1 w > e" 7  ++2+2 nee-ee ee ee2 ee # e +ee eeee" %5eeeeee0 e e e eeee> ee"  e  ++<53 e e" eeee9ee+ee  ,-  A < 

7 & 8*"nee-ee e + % eee.ee4 eeee e e e e2ee+ee2ee!eeee" e ee*ee ee2ee eeeeee ee6 e eeLee! ee e +ee+ee e ;%eeee ee!ee eedee 82 & 2+2  2 ! %  ! (5+ e  + +89 .ee! e& e5eeeeC$ee e;%eeee

 &Zeeeee '( ee eeee eedee N+! %C4 F*! " ! 0 ]^     > " A 7@582     % 1 ! & > e    e % 5eeee" 8*" ee0(% ee 7 ! A % 1  O ]a^ %589< ++J % > 4 $ > +!h^^^ . & + +!> " 3v   (C 1 0 w !"  e ee!ee" ee"  e 7 %% 9+ > " %!" - e  w  v    5"  '( X + +! > " 7@ r! 0% ,% +L+!]^^ 5C 53R (C 4%5+ % N  +!h^^^ B 4   )ee ee% P& %5+ % Nd & &  ee & O *4! % 2 % 01 0 +!%5 4 + %!"R52   ee eeeee A  + +! ee e ee A e  e e %Mee2ee"e 8ee+ee eeNee 5ee C ee ee (C p  +2 # 5%!" 7 5";,8  2 0% +L+8j $ ; 0w> <1 ee3C%ee! %  ee B : e " (C + +" C C +C2 9+    2  % % +L+!  7 2% % 5eeee" " C Wee ee tee+ee& %(dee ! e e"ee+ee% ee C   + eeee"  C 4 '( :  P+8j  5ee0 % "   +" ,8*+2 $ & > " w6. > " B: 50 % <6 7 5": J "$ + w> e "eeee ee eeee2 ee . 5eeee"ee eeee"ee e 2 ee# .ee Aee " ee@ eeeeee% %5ee8ee4ee 5ee ' e 5eeee"ee eeee"eee0(% eee

ÊææħðħÈ»Ī˶ĜĦìħĜĢÊëŇȼġō²ņê¼ŇªŅÜ T<1, <  -ee e3 ][  5" b  % \ee4 e,ee% e ee0 e (dee/ ! % C  w C  2  $!)*+" !$ ee 5ee+ee3 e 8ee! ee ee> e e" 893 e ee A e  e *ee& e 4 GGO eeC QB !C2 O 8jHH > " ee % : e e'%   $O eeC  0 2  ++  ;%    ++ !B eeee3 ee" ee e ;%4 5eeee7 %5eeee e ee+ee e eeeeee1 ee!ee ee&eee& ee ++w C t+& 5" 2 2 5ee % > 7 ++   +y  53 % Cee" 2 % 2 > ee" F e 3 e eeeeee e  %q+ 44 %5v 2  2C 22 eee2 e> eee"eeee eee2eee $5C %# 437 %9+ % e  % %5 +m;2 ! " eee2 e ee . & e N4  " 2 5 N+9 0 + C84 3  +%5% C" 2  ee2ee!eeLeeIee%ee; ee& ee ee 25   5! " 9+ >  e & 7ee C 2  e " +3

2 ga 5+3C 2  1 1   b %  5eee e 2 e ee2% %ee ee 2 +2 Q  5 % C" ac 7 %+2  &   % % Nee5eeCee ee ># 4  ># 4 A 4  ;B _ ; B \4 ,% ee 4 % 2   e! % e %  e ee4 e eeee2% Ceee" .+; !%%. 1 1 2 ee e 5" eeee&  e 2 e ee2%% Ceeeeee"eee eee2 + 5+3 % % & $ 5  4 (C 5"25  3 " < &! & 2 ++w C e 0 eeee ee ee+ee+ee e ! ee  %  <   %5  #  +  F 3% 0 + +*C" eeee ee1 ee1 4 >  & 7 ee% Cee" 5eeeeCeemeeee2 ee ee ee"ee eej + A ee2 n- % . & 2 + 5+"  2 5 #O W5 + +  4 ;# !% O  53 " <   [Y 5  2 2% %  7 

7% ++ A ee! ee&ee: eeee& 5eeee" eeee+eeee eeee eeeee eeee 5eeeeeeee4eeee"  eeee0 %  2+2 ƒ+4)+& 82 " : , &N58-+ 582 .  & e % e 2 e " ee4 e ee ee;% 4A4ee ee2eeee'( e  &: 2 3 ,& O 2% 9+@ - 

 90  2  \ < 40 ; 0 2 4 2 :  ee  5+3 7%5ee +8*1 + !  ! # ee ee %eeeeee4 ee<ee ee 5+3 8!   2  e  eeee 5eeee"ee ee &Neeee e  e ee1 ee1ee5ee ' '!" $ % O 2    2  90 4  - &5+ e e (C  ee"  e2G C ee 5ee+ee.eeH % + C  <; N   +5<; & ee3C% e   ee! e & eee eeeeeeveeeeeeee 5" , ' 4  9+  7 %  2 0 A 4  [Y <18*"  

 & 2 0+ A e 4 C +1 & $9% - %  1 1 8% +0 +'  +'53 9+  NL3% 9  5 #> 53 2 eeee e ;% eeeee %eeee ee+eeee8ee2 e 8ee2%7Neeeee% e eee  e 2  +1 <; ! 92" !p " e ee! e& &  5<    82 " +-+ "  & 5< ee0  5 +C  <; ! C 5+4  %  $ ee C 5ee8eeeeee eeeee ee2 +4 % ee1 ee1 4 ++y 53  7 %   e 2 ee eeee!ee"ee+ee4 ee ee  5% v M58+" A 7@ % %   5 # C;"  3 " 2 0 A 4  j ;% A 4 O ;   ee e  e % e 2 e "ee e&C e!  eee&> eeee$ e+ee+eeeeee2 e eee (C & e ee ee e 2 &   % 84  9  e" +/ 531  ; &   2  + <  5eeeeCMee2 Aeeeeee ee&'(


www.kurdistanukurd.com

ĂŚĂ&#x2039;Ĺ?

ĤÌ;

Č Īħ

   

 ŸĤĂ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2020;ğĪĂ&#x2039;ĨÄŞçĤħœÄ?ÄŚĂŞħôÄ&#x2019;ĂŚĂ&#x2039;Ă°ĂŚêĹ&#x201A;ĂŤĹ&#x2021;Ă&#x201D;ÂťħÄ&#x153;Ă&#x2039;Ă°Â&#x2014;Â&#x2022;ÌĂ&#x2039;Ĺ?ÄŞÄŚĂŞħĂ&#x17D;

ÎĪčĤĹ&#x192;ÂśĹ&#x17D;Ä ÂťĂ&#x2039;šÌĂ&#x160;ĂŚêĂ&#x2039;Ĺ?Ä˝Ă&#x17D;ÂźĹ&#x17D;ºĤ͚ČêĂ&#x2039;Ă&#x17D;ħÄ&#x153; \XH1U,|U ++  d ," $ 5" 0 ; " 5" +Â&#x20AC; %5 u 5 # 4 " F 3  0<!XÂ&#x20AC;"72+2 ! 0 %! m! 2 & Â&#x20AC;- %  ! 2 % - ;&  n- d" b 79 W+!3% %$ +82" ! & (C <  Â&#x20AC;% uÂ&#x20AC;% 5" ;0 <Â&#x20AC;% C ?   ;# 5" C ?! = Â&#x20AC; 0 7! 0%! m! " "n-

O% " %5" % " ;$ 7Â&#x20AC; %5 5" Â&#x20AC;%5 Â&#x20AC;" b  5" ,- +8* (5  % #  % Â&#x20AC; 82" n- $&.n- C! 4  "  5" Â&#x20AC; Â&#x20AC;% +  82%  4 O5<;& Â?5 !p" 82Â&#x20AC;% (CÂ&#x20AC;!>$ 0  84 O+1 (C 84 ,  5 % 5" 5+ +1 ++2+2  2 &5/ b %$:Â&#x20AC; Â&#x20AC; !' Â&#x20AC; $ 80! +Â&#x20AC;5+pC L# >" % (C . E 52 2+ 8 %5 Â&#x20AC;% DÂ? 4" 0 54"!&:Â&#x20AC;!b 84O +1"O % jv8" Â&#x20AC; CÂ&#x20AC;  !& 7N,-

N58 > +8+"5+!" Wj ! 2  5+" +2+2 + C  N" C 53 0 W+! 3% % d 2" s C ; %5 #4  +1 ! + 2Â&#x20AC;% % !)*" ! - d0 3% %>" W (C7@5Â&#x20AC;% &Â&#x20AC; 3 p Â&#x20AC; <Â&#x20AC;%  '& +1 !&  " A   3 ++ CÂ&#x20AC; 7%5 5",-

3% % 5 b o2c ,LÂ&#x2018; Â&#x2018;! ,,+& W+! ~ N 4  %Â&#x20AC; 4 !5+ B ,;"/ %C5,LÂ&#x2019; 5Â&#x20AC;% % W+! 3% % >Â&#x20AC;%  * 2 %  %2 ,2 !  4  " N53 !5+ B % ,0  W+! +&4 >" 4 % 4 ,L+ +! 7,2Â&#x20AC; 

0" N+25Â&#x20AC;% % %j 3%% % J5"  3" L,2# 8% (5Â&#x20AC;+;  (5 @ " $%5 + A& ," 2+! 84 "++(d!" 3"Â&#x201C; %Â&#x20AC;% ",5B5!" & 5C (C$Â&#x20AC;% 5",-

 5"+;Â&#x20AC;%! (55+<9 %5Â&#x20AC; " " ! " 5+ %2+9 " 3" 0" Â&#x201C;O53Â&#x20AC;% % +1 8Â&#x20AC;% !)*" ! 5 Â&#x20AC;  Â&#x20AC;+jz" Â&#x20AC; 3 Â&#x20AC;+! bÂ&#x20AC;+jz" +1 * 2 & +89   8Â&#x20AC;% $ 5" +!)*" ! O  5!" 5 !8I2 ]] 2Â&#x20AC; Â&#x201C;+z?  5% >" 2 :Â&#x20AC; +&4 (5+ %+;2 N+! 8*+ _ +B +&4!&W+! n Â&#x20AC;% %bC  2F3 $! %+1 > % +& +&4!& +&4" " 7N%Â&#x20AC;82 

 (C < + Â&#x20AC;+L+ F3 &3% % 2 + " O 5,% +B; J0bÂ&#x20AC;" W 5"+*C" !)2W+!Â&#x20AC; HÂ&#x20AC;& (C+<53 3C

 Â&#x20AC;+  3C " ,"+!+82 3 H7&+4(

58<53 " !& > W % 9# L( $ 5C (C ++2 Â&#x20AC;% 2 & Â&#x20AC; 2 <  3% %2(5Â&#x20AC;9Â&#x20AC; 7%5 : EGHGG7 !: 2 %2 ]| :Â&#x20AC; 5" +!)*" ! 5"9 M2!%M* (5,- B *+! n2z" a|  '% 2  (5 + 5" ,- +j)8" ,"! bA4% >&% 5++1 84 82Â&#x20AC;% !)*" !H

7@5Â&#x20AC;% +!j 8+!  4 8+! GÂ&#x20AC;-H  Â&#x2026;Â&#x20AC;C5+/ !0> +  Â&#x2039; !0J589+ j !:( 2Â&#x2039; p*/Â&#x20AC; ,4& " j 5"Â&#x20AC;Â&#x20AC; Â&#x20AC;%5CÂ&#x20AC;Â&#x2039; ) " jOj)8"5CÂ&#x20AC;Â&#x2039; ++Bv/ 2 I2 Â&#x20AC;! / Â&#x2039;  CÂ&#x20AC; N+*B! ~ %5/ Â&#x2026; DO+!j !Â&#x20AC;

 !Â&#x20AC; $ O+!j !Â&#x20AC; DLj +!)*" ! Â&#x20AC; /2  0 O+!" 8+!  5" 7 5" O  I2 Â&#x2026;O I2

% & 8* Â&#x20AC;Â&#x20AC; Â&#x20AC;%  W!B  ); +B :Â&#x20AC; I2:Â&#x20AC;b%Â&#x20AC; +!)*" %&1 $k 5j & ! > > & & 8& N+82 / 0 <1 N4 53 U )+ %51 1 Â&#x20AC; % 7@53Â&#x20AC;% Â&#x20AC; +8* +! + C :Â&#x20AC; (C 2I2:Â&#x20AC;n-

Â&#x20AC; 53 Â&#x20AC; + W%# I2 ); +B 7@53Â&#x20AC;% Â&#x20AC;  % +L+! N 2   $ @53Â&#x20AC;% Â&#x20AC; !)*+" ! 2+! (5 <!p " &Â&#x20AC; &  d3 Â&#x20AC; 3 (C 9# 90 2 7& 9# 1 (C  9+ 5" ); +B n- + +89 84 (C 2. & <1W+! (5+7Â&#x20AC; Â&#x20AC;% 5 (C$ 5"0+ % 53 ); B  5+< 5 0Â&#x20AC;% Â&#x20AC;% Â&#x20AC;" 7 5 C " 5< 5 %5 Â&#x2030; 0 Â&#x20AC;  !p"Â&#x192;+45382Â&#x20AC;% +<536n- Â&#x20AC;)382! 7&

%!l 5" Â&#x20AC; Â&#x20AC;% Â&#x20AC; CÂ&#x20AC;  53 .2 3"  5Â&#x20AC;% 2!LI% 2 O /! @53 Â&#x20AC;.;G2+2M+Â&#x152;!H 7@5% C"@5 C

7 5 Â&#x20AC;% 90 ! " W+! O++#B  % $% 3  5L,;(C 3 +!C! y(5!Â&#x20AC;'% Â&#x20AC;Â&#x20AC;%5 %# N5C  M* (5+ ,-

82Â&#x20AC;%  2 $ +82" $ Â&#x20AC;% 5 :Â&#x20AC; n- C  ) $ p */Â&#x20AC; $ !0 +1 " !p"  +B)/ (C ++ * +1 !2 o2a^Â&#x20AC;!n- Â&#x20AC; 3 Â&#x20AC; 3 "d"4 % 7 %+182"

 29+ 0 % 5 + 57W21%5 b 9;& 5" 7G&. %2 F3 ( J# 8* Â&#x20AC; % % C"+! >Â&#x20AC; 2Â&#x20AC;% $ 3 $ ," W+! (5+ 2 3 kB@5<& 3% % 7 b0( J# 3% % M4 : #  b8*" & Â&#x20AC;  ?2 >  Â&#x20AC;Â&#x20AC;! 8* Â&#x20AC; Â&#x20AC;% 8*

 +B + Â&#x20AC;  5" +*C" F3 O 5,%  Â&#x20AC; % 8* (5+ <Â&#x20AC;C  893 O 1 %3" 8*  O 5,% 7Â&#x20AC;%5 

UU(4%

X : G, L " ]^ !4 Q '(

& Â&#x20AC;A [^ ,B ]hhc Â&#x2026; Â&#x20AC;%W+!3% %  5" +!)*" ! (5  Â&#x20AC; A - % 3 UG %w\, %! )4 >B! + A& / 4 _y!0% j)8"5CÂ&#x20AC;53,B7 5 W+! 3% % d b +B)/j>)*+l 1B$n-

 O4 ]Y^ Â&#x2026; Â&#x20AC;+&4 7Â&#x20AC;<;Â&#x20AC;A C&%5 :a[c3% %H21HÂ&#x20AC; 21 9o22Â&#x2026;3% %Â&#x20AC;! 3% % $: ! +L+! Â&#x2026;h Â&#x2030; 0 N581 05 . W+! ,;"-!2Â&#x20AC; % % 7Â&#x20AC; ! <   ! n- @ 1 !& Â&#x2026;Â&#x20AC;+!)*" 0 Â&#x20AC; % >p" Â&#x20AC; (5 % +*C" 82" 8*0  0 Â&#x20AC;"  5" 7Â&#x20AC;845809 5+"+!)*" ! ; Â&#x2026;GH,;" N2B Â&#x20AC; 3% % !)*" ! ;2! %  L# (5+ 2& %+*C" 2 O % $ % 0 2 W+! (5 &: 5 Â&#x20AC; (5 (C ; % 7Â&#x20AC; d3+Â&#x20AC; ( % "  +&4 ;! Â&#x2026;Â&#x20AC;+&4

 !  (5+ Â&#x20AC;!p" !)*" !7 5"+!)*" %5 54"  %#  4A & Â&#x20AC;%  : +  d  !( 4  4A & J 5"  N 5"   95" O!LI% 55+3  5+<9 %   ?+8* (5 +;A 95" 9 !" 78&3% %  ++82 O53 Â&#x20AC; 3 +1 >" 4Â&#x20AC; ) 0 2)#@5 54" 7< "  J5" Â&#x20AC;% '  O 2 (CM0C < ++2+2 3 C Â&#x20AC; % % 2(5 1 1  ;Â&#x20AC;% " 7O53 O; % j # ++82 !& M2"  (C +3 C %2  % % 2 !j! 5,% +B 7 O M2Â&#x20AC;% d '% Â&#x20AC;"  82% 8*0 %  2  J5" ;% 8+82 (5+ "   (5 ! !)*" !  89 + A& L,2# 8% F3Â&#x20AC;% $Â&#x20AC; 3% % +# 3CÂ&#x20AC;% O;Â&#x20AC;%  bÂ&#x20AC;"7 J 5" % O 5,% +B % Â&#x20AC; " @ J 5" ;Â&#x20AC;% 7 4 ++2  C! 4 +1 82"  M5 (C Â&#x20AC; L&b8*" 54" % L,2# 8% L# Â&#x20AC;Â&#x20AC;  & Â&#x20AC;8 5 + A& !& %- Â&#x20AC;Â&#x20AC; " &'( % . % Â&#x20AC; 5&&82% 7Â&#x20AC;8!Â&#x20AC;%C +&4  (5 2 + A& L,2# 8% C! 3% %  C +1 & 5  C # ! 8*+2 W+!  % C#3C%F3,; " 82 %2 C 0'  O;Â&#x20AC;% " % (CJ5" C#4 7@ Â&#x20AC;%584 U$L y!0% A4 N+!&% % ]| 3% % 1N+!+1 2 ," 82% %  8j! ! .+;Â&#x20AC;% (5 7@A38+!)*" (5 Â&#x20AC; #/ Z^ 5Ca| " O % 84 5 ++!)*+" !   _ +B   W Yh & 5"% Â&#x20AC; 5?

$ 82"++3 (5 " & . %j 3% % > Â&#x20AC; (5 Â&#x20AC;!p"A %+1 Â&#x20AC;++ Â&#x20AC;+25I %H 3% % !)*+" ! 4 J+2 a^^ 5C 7G 5 5++ 82% > % -! Â&#x20AC;" |g C# 4 &   1  +/  C" 0 2 :Â&#x20AC; !' Â&#x20AC;% % 82% % 2 89& . 

N84 (5+N2Â&#x20AC;%+2    84 L+!j  % d 7 5Â&#x20AC;% ;(  W+! 3% % +C# (  +-! +&4 Â&#x20AC;-G +!j 8+! Â&#x20AC;C5+/48+!H 8+! "  (5  + Â&#x20AC; >p " Â&#x20AC;C5+/ 4 84  $ %Â&#x20AC;% @  Â&#x20AC; d  %% bÂ&#x20AC;C5+/ 4 8+! 

3% %"N+ (C!3 Â&#x20AC;A 2  3% % $ ~5 ! 3% % $ -! 3% % <Â&#x20AC; + 7& % +1 b% 52 3% % >" :Â&#x20AC; b " F3 J+2+! 3% % $ 52 7-! Â&#x20AC;A 2  u53 A4 Â&#x20AC;A3 W+! 5" +!)*" !    C ? 3C Â&#x20AC;  ,-   5" 82%    1 M* (5 7 5 %s 3  5" +!)*" ! / 4 k%2 8% (5 +! + 5Â&#x20AC;C  + A&  5,% +B %  Â&#x20AC; 3 2+2  > $  82% 82" 2!LI% K+L$ A(% % +1 +893 5+ 5C n- 7 C!A4 (C >p" " (5Â&#x20AC; #/Z^   W Yh  % 82%  5,% +B 2 % +2+2Â&#x20AC; 5?

7 5" 82%  % 3 ,9+ %a^^5C&Â&#x20AC; & Â&#x20AC; 5? _ +B !  (C 82%  &'(

 O 5,% 4  (5+  82  4 !)*"  ! 7 5+&4 +1 (5"!&  3C ! B!Â&#x20AC;+25 9 5 ,;& 1 & <& % (5!p " 2* /:Â&#x20AC; 3" 2  +80 4 L# & <Â&#x20AC;% $ 53 n- 2 (C + < 7 % Â&#x20AC; 1 && &N O % j +;M2% n-

 9 5A% 3C

Â&#x2026;w%8450  % % %5+ # ]| 3 C Â&#x20AC;Â&#x20AC;' O 2 "  " + <+ W5 | |a ! 39=" $ "  % 22  2  !)*+" &  &  + ++ ++ "08* (5+!j 7 % bo2%!)*" ! !  $  2 & %5  ;& +1  (C >&0>&0 '% 0 % Â&#x20AC; % O Â&#x20AC; Â&#x20AC;% 9 (C 2 $Â&#x20AC;Â&#x20AC; (C !0 7&M2Â&#x20AC;% < & /O ;  !)*" N584 ,-  2 +++" 221 ;  % N 4 "n- A?+2 A?+2% 5/"57Â&#x20AC; Â&#x160;!  5?  +%  (C %54A& AÂ&#x20AC; & < $% %5 >p"  N 2 2 Â&#x20AC; C% bÂ&#x20AC; ) 3 CÂ&#x20AC; 4 !)*+" ! 7n-

 W5 + >   "  (C  . (5 & !p"& 7/0W5 n- Â&#x20AC;Â&#x20AC;%5  . (5 Â&#x2026;Â&#x20AC;, (5!p"b %5&4 $ ++y 5+ + A&L,2# 8% + ++! " 3C% R+  & J5" ;Â&#x20AC;% %M2Â&#x20AC;%  82% (5 Â&#x20AC; 5 . (C $ + A& L,2# 8% % 5 O Â&#x20AC;%  C


www.kurdistanukurd.com

²Ĺ&#x2020;ÄŞÄŤĂ&#x201D;ÄŞ

   

 ÄŚĂŞĂ&#x2039;Ă´ÄŞħĂ&#x2C6;ÂźÄ&#x2122;Ĺ&#x20AC;ħäÂźĹ&#x17D;Ă&#x201D;ħļĹ?Ä§Ä ÄŞÄ&#x17E;ħäÄŞĂ&#x201C;Ă´ÄŚĂŚĂŞħð ÄŚÄŞħĤħ¾ĂŹĂŞħĂ&#x17D;ĢĂ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x192;䟺ĤÄŚĂŚÄŞÂźĹ?ħÄ?šĂ&#x201C;Ă´ÄŚĂŚĂŞħðŸœĹ&#x20AC;ħäħ¾ÄŚÄŤĂ&#x201D;Ă&#x2039;ĨÄŚÄŞħĂ&#x2C6;ÂźĂ&#x201D;Ă&#x2039;¾ÌĂ&#x160;ĂŚħàĢĂ&#x160;ÄŞĂŤĹ&#x17D;Ă° Â&#x201E; Gt_ @y4L*7$GÂ&#x2026;\4,,8>G E$=+G$? <<0<x' EVd4V @ /A.351 *GT<I4 ?%! 0,0350,G8 G04/7GÂ&#x2026;\4,,% ?G !\/038a cxG 0)()G8!,G%D,,5x %![<<G%D,34558 _ 45G61\1=G E/[<<<% ?G %$ /7 4504*  <34 , 8$ [<  > 4, %D, 0 FL C0) G = G }0[< < , } Y= , , .) >LI4L }, >Â&#x20AC;%*#>0:Â&#x20AC;8*"N! " > $!p" 25 :Â&#x20AC; : 5/!53 !p" Â&#x20AC;NM4Â&#x20AC;% 2+,+4 Â&#x20AC; 5?  2 +1 F38*"! "Â&#x20AC;5< 4 893 d 5? & "Â&#x20AC;&89+ % 4 8*  .4  Â&#x20AC;0 % > $ N+ % M4Â&#x20AC;% 2  +"  5" ;Â&#x20AC;%  :!! @ %W %3"N!Â&#x20AC;Â&#x20AC;"75M4Â&#x20AC;% 2 <Â&#x20AC; Â&#x20AC;" 82 n   N A?+2  5? >" Â&#x2122;!)*+" ! 

 =< E 7  I \, E  [< >Â  %, ;) = , }0 <!/ %/ G ! }  G It \ 61 $5 04 01/ 34 G , > \450\V< E }$.%/%  2+2 " & Â&#x20AC;"   %9 +25 1 5+ j *# " $%5 n2 Â&#x20AC;   Â&#x20AC;% 2+2 A47 53," 5% !Â&#x20AC; #  8* N;Â&#x20AC;;&,Â&#x20AC;%!C ! CBJA4 %7N9Â&#x20AC;%,;& ! Â&#x20AC;% Â&#x20AC;%,Â&#x20AC; 5N+ Â&#x20AC;" nN!7N+4  8*;& N5l2! Â&#x20AC; 25 N5Â&#x20AC; 3 Â&#x20AC; 3 d @5Â&#x20AC;%  5  +&4 0 ;0 !& 893  +,+4 589 >*# " N! " 7M4Â&#x20AC;% 2 M4Â&#x20AC;% 29 ! /!C > $ 8*+ J!  82"  !:( 25<1!C p!" 5+ jÂ&#x20AC;"$&0 <53 784Â&#x20AC;% 2 +&4 Â&#x20AC; % ;0!&Â&#x20AC;"80Â&#x20AC;8*" $Â&#x20AC;C 0L3M4Â&#x20AC;% 2 2+2_ +B!&8* N uÂ&#x20AC;% ++Â&#x20AC;%! ;!  8% M4Â&#x20AC;% 2 .  25! j $ ! Â&#x20AC;% 893  ;0 " ' 2 7&893 d+8* +!" 8* ;& Â&#x20AC; 1 " 7N '&Â&#x20AC;%M4Â&#x20AC;% 2

 %D,  ` ;)<|45Â&#x192;`8 }0! %,  53  !p" 7;  5  +,+4 5 Â&#x20AC; C! % ]gY^ ;2 M4% 2  2  opcw 5?  Â&#x20AC;5< Â&#x20AC; 5?

7& 2 % ! " !C2 & & !  !p " Â&#x20AC;'% !C2 N5Â&#x20AC; 3 ipb Â&#x20AC; 5? /)8+"  ! " Â&#x20AC;A4 % opcw > " ++Â&#x20AC;%! cwcc  Â&#x20AC; ! " "J+ !p " 7@52Â&#x20AC;% &  O ! 0 5  4 +,+4 5  O ! 0 , % , + /!  A 3 M4% 2 %  E%, , 8< , 7 "  E%, , != >  04d0,|Â&#x201A;\4,} !  ` yd ()G < G<,=035 }T434<.! b"WI2 nr 8 Â&#x20AC;+;%  M4Â&#x20AC;% 2 W t+& (d!" Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2039; 9 4 ,"  _ 0){) G :Â&#x20AC; 2 " O  ]gZg ;2 % %% B 5+2 ;! M4Â&#x20AC;% 2 4  & 3" 4 ,+ .4  % Â&#x20AC; I,+89+ d<4A4 M2&,";0$M4Â&#x20AC;% 2 Â&#x20AC; 2 ;2 7 . % 0  Â&#x20AC;% Â&#x20AC; +25  2Â&#x20AC; %!  0 Â&#x20AC; 0Â&#x20AC;%2"! "  A 3 %Â&#x20AC; 0 4A4 + ;*# Â&#x20AC; 1" 7 Â&#x20AC;% !LI%# /82" M4% 2 N893 dÂ&#x20AC;C%0 2 0 % 4 2 /+Â&#x20AC;%" > 7Â&#x20AC; 5 Â&#x20AC; 4 > O! 0 +! ]gY[;27> %  +#82 +!"!AÂ&#x20AC; 3" L+Lmx5 0AI;!.2 ;0 2+ ++! ""& Â&#x20AC; % +84Â&#x20AC;% 2 DÂ&#x20AC; 2E +!":Â&#x20AC;784Â&#x20AC;% 2  M2 Â&#x20AC; A :Â&#x20AC;   3AÂ&#x20AC; O % 89& Â&#x20AC; % 5+*/ 3 0 Â&#x20AC; 5d0 Â&#x20AC;  5C 7Â&#x20AC;%5  M4Â&#x20AC;% 2 ++3++!"! "Â&#x20AC; 3 W# # !p" F2  +3 +25! $," ;0  Â&#x20AC; A 82Â&#x20AC;% :Â&#x20AC; %  Â&#x20AC; '& ;0 " 2 d3 :Â&#x20AC; ]gYZ ;2   ;  +' - 5/!53 !p" Â&#x20AC; &L3 Â&#x20AC;% 1 (C  %5 - ;& M4Â&#x20AC;% 2 +,+4 ! 7+++!" 4 2  " " F2  N Â&#x20AC;% 2"  (C  0 !p"25 J5 %Â&#x20AC;   2Â&#x20AC; 9 7M!"N!"b,"  +,+4 /!  53 

 ,! M4Â&#x20AC;% 2 +,+4 Â&#x20AC; N89&!C2 % & 4opcw +,+4 .1Â&#x20AC;Â&#x20AC;%5 %3", " 5"& % !N 4 " &7%5+2:!'( opcw 2  ," O " <Â&#x20AC; 3 !Â&#x20AC;"+25! Â&#x20AC;+#  & b% ! ;0 ;! 0 5 '  8* $N! % M4Â&#x20AC;% 2 Â&#x20AC;",8m+" 4"C N 9IM !Â&#x20AC; 2 > .;0 2 25! <53N58!++WÂ&#x20AC;0 % t+& ++ n N! " 7O ," ' ," '  ," <' O 7u53O;Â&#x20AC;%82Â&#x20AC;% > ! 4, !  G ! }> , 3% G L } [\45 8 1  / E() 04* = ,  G %, \$ GE() 4G< ,7! 80 E%,L3 [\4534F,

}A0G  .L! t+& , N! Â&#x20AC;% Â&#x20AC; 4 %5 O! 0  %;2 aZ " Â&#x20AC;! 7++ ," Â&#x20AC; 5 +,+4  ! M4Â&#x20AC;% 2 Â&#x20AC; 5 22+2Â&#x20AC;3d+ + C"Â&#x20AC; 5b8*"Â&#x20AC;" Â&#x20AC; M4Â&#x20AC;% 2 C*;% .4 9+25  5<;% 9+!&  " N! d 7Â&#x20AC; Â&#x20AC; % ,";0'M2B++8* ;& Â&#x20AC; A +,8*+2 2+2 9Â&#x20AC;t+&Â&#x20AC;% 7++Â&#x20AC; 1%+!" "

M4Â&#x20AC;% 2 +,+4 5 <!! 753Â&#x20AC;% Â&#x20AC;! ! 5Â&#x201D;aZ5C " ++02" 2  . C 1 N+4! ]^ + b "  5 Â&#x201D;Z^ +! " 7NÂ&#x20AC;% W ]Z !& 8++.84b<! + ; Â&#x20AC;d +4 J"d'1 0:! b0 ! 7Â&#x20AC; 5 C"  ++  84 N+ CÂ&#x20AC;% !& 7Â&#x20AC;8 Â&#x20AC;% Â&#x20AC;C # $& ; 2  + b4! 7Mb <Â&#x20AC;

T41 ?!G! $ . % 6I  x "&& < , 81 && a~/ c $ ! !0)=\4, $ $ T)/ 1,G[<  4LG=,,} Â&#x20AC;E 61 ! } +! !& " r ;2 N A4 - %   3 82% 

' 2 0Â&#x20AC;% 25! '(

 2 %2@%;0 89+ % Â&#x20AC;5<  4 #  Â&#x20AC;%5 k M2Â&#x20AC;%  % $+&48*"b% %2 Â&#x201C;Â&#x20AC; 5 + (d!" > 4>". t+&8*"Â&#x20AC; ;0 +3 &b+;%Â&#x20AC; 5 %2,"7 " ," (3!4"+25! 1  J+ 1 > 25 7Â&#x20AC; %+ 1} 0 : !. !.;2 & %M4Â&#x20AC;% 2 4  +,+4 7 %5 - ; &M4% 2 ++893  3 !& Â&#x20AC; 5+ , - ` % G O"%5A+ 3 5" 1%0 ^%  G 5 G !/ %! `7 .4L 8 2I$ 5/!53 !p"

5C +8*  +,+4 Â&#x20AC;0 % > 7& N893 d +8* N5Â&#x20AC; 2 8*" N+ % M4Â&#x20AC;% 2 ;0 ' 7Â&#x20AC;9++,+4 5 $Â&#x20AC; 5 $++ 82 ,+ M4Â&#x20AC;% 2 Â&#x20AC;% b8*" + n;Â&#x20AC;% M4Â&#x20AC;% 2 4  40 ]^  :?40 Â&#x20AC; $N 5@AÂ&#x20AC; % 45!L+ <! Â&#x20AC;%J ' " 4 2 ! Â&#x20AC;% 8 ++ !& Â&#x20AC;" 1 7 40 b M4Â&#x20AC;% 2 4 ;0 7+,+4 5 &:Â&#x20AC;8 53Â&#x20AC;% . "  M4Â&#x20AC;% 2 5" % Â&#x20AC; & Â&#x20AC; 4 ++ 3 0 t+& 8 .;0 M 4?;% M4Â&#x20AC;% 2 489&7  ," ; ! ++ !  ;K4! % 4>.2N 8 :7N0 !C 2Â&#x20AC; ," 4+ 0 7+++82 4'+4t+& !&A>"+3 O 84Â&#x20AC;% 2 4;0 7O %Â&#x20AC;% C"5C+,+4 5 N25Â&#x20AC;% Â&#x20AC;" j : Â&#x2026;& 6 8* M4Â&#x20AC;% 2 rs4 8*M4Â&#x20AC;% 2 $ >" ;0 & ,+" %  N!" 2 8* ,Â&#x20AC;Â&#x20AC;5C& 84 ! 8+"Â&#x20AC; &L3 ! Â&#x20AC;% .9  8* $ Â&#x20AC;" & +,+4 5 +8* ,40 Â&#x20AC; 5C M4Â&#x20AC;% 2 7 !   N893 d  %Â&#x20AC;" 8* 8*: 2& 28w',+"," (d!" 84Â&#x20AC;% 2 Â&#x20AC;+;% 7++%5'+4 G  - ` < 01/ )? G [<  %0    % , }  A , ? 0G  }{5! <! ]a^^^"!& ,," A4 c '( 2 :Â&#x20AC;4 M4Â&#x20AC;% 2 4 Â&#x20AC;% N++,+4 C3  > $N % ,+B 5 5 ' [^^ 58! 8*" Â&#x20AC;0 % +,+4 ! "> :Â&#x20AC; W +! ++!B Â&#x20AC;Â&#x20AC; Â&#x201D;g + %  7@ %Â&#x20AC;%

5  - ` % G K0 >5 [ %?7G LG;4!5 G @! H a$% Fc >5 [ , L !5 [< T% <   K< }) %  > A G <!/ |45 @|)V. , , %Y  %() }T0>5[5 '< !&. $+Â&#x20AC;%Â&#x20AC; 582OÂ&#x20AC;%2" 893 d  %Â&#x20AC;" . . $ 5 8Â&#x20AC;% OÂ&#x20AC; 4 8Â&#x20AC;%M2"82(y(5!82&  2!&y(5! O +25Â&#x20AC;0 &9Â&#x20AC;%F Â&#x20AC; 4"@ "Â&#x20AC;%M2 % >;&Â&#x20AC;%n'Â&#x20AC;% +N! !& " M 5 & W Â&#x20AC;%5 

7  C*;%  C 0 4 > M4Â&#x20AC;% 2 N CÂ&#x20AC;% :Â&#x20AC; Â&#x20AC; 5+,+4 !+1  52 C& > $'Â&#x20AC;%  +,+4 "'+8* N5Â&#x20AC; 2 $@5N+ %Â&#x20AC;!z! %;0 !&Â&#x20AC; +25"2" (C Â&#x20AC;5" @ " 25I M J W @5Â&#x20AC;% F3 L! " + +A! M2B W  Â&#x201C; C +25  0 N CÂ&#x20AC;% O< O0  ,! J+< Â&#x20AC;% J+ +" Â&#x20AC; (C Â&#x20AC;Â&#x20AC;" >Â&#x20AC; 4 % Â&#x20AC;% Â&#x201C;Â&#x20AC; ++ J+2 Â&#x20AC;0 % $ 8 7! Â&#x20AC;% <Gx'  ! 8[< < \ 45 34 G y ,}<,01/ ? G   E \45 ,% 8= $.%/ V, Kt1234,  \ 45}}= .3 } % 3}T & :Â&#x20AC; M4Â&#x20AC;% 2 4 !& Â&#x20AC;% 5" % 4 @5N+ % 89+ %',+" <& /  "  6 C<! 0  6 4  + 0 :  Â&#x20AC; 4 7b% 4 !&  4 C3 M4Â&#x20AC;% 2 4Â&#x20AC;" F3 5C Â&#x20AC; 5  ! +,+4  5 89+ % W ]a^^^


Ġѵ

www.kurdistanukurd.com ;# 5 #  ; $ + ee2 e 0 eeeee (C7Jee+ee+ee e e !ee $œ # $%+8ƒ" …: ++ ! ++40  eeee! e 0 $'eeeeee0 s# 4(5=4 $ ++ % ;! C 5+4 4; $' ' ee& e eee (Cee4 e$ee8ee& 75eeee3%eee eee2 e +ee eeeeee  '   0  1 M2 &$ % 3 2  1 (C 7%.; . 7 F C 0  2  .; M2 & .2 $% % <; ! ;!  J+  3 " +u53O   B> "! & 7 >p "  5C (C ' 0 %  % 7 <; !  2 0 + # e+ee e eee ee"ee& e b e ! e " '    +##B ! #7 & 5"  54" (C!)*+" M2 %++*  y(5! 7%5  5" < !  -+ eee eee2 eeeee: eeeeee% A e e . 5 #:8*"2; ! ! & 3 " 5 # "7 % e e 2% e e e ee e 2 % e e2%  e& J+*%  % % e " 7  5 # e " ee 9  2  e 8* ! & eb ee2 ee> e "7 e e& +2%  3C%! % 8*N 5%1 1O 2%  &  1 ! & +!C  8*" e e 2%> e" e 0 % e  @5ee e +ee+ee Aee e ": e  %eeeeee > ee O e ee2ee! < &  20; $ 8; &  2   ++80 %  e  e" 7 & 5"; 0 M2% 2 M2%@5> eee0A% ,- e "ee@5eeee %  2  2%!4 +2 $ -ee ee 8* 7 ee% .; 0 <; ! eeeeee $ee2eeee % eeee eeW e e e e "$ee e% e e !  e% 8* C < & /   " eF e!ee e %5ee ee+ee4  82> $N C%0 -+ 3" +  '% 82 2%  <; ! %5 +4 Ot+& %5 + <    $n- +-+ d 2+2 7N œ/s

¼Ôħōŋħ   

 

ħŎō²ŎÔĪçĤīÔ»ŃäĪħÕðÊê¼ðëªêħÎŅµ ’ħ ĤÊëŇÈħĜĢ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵ  œ # : $. % 82%  '(  , "$ 1 1 v % 5"0  3  7 & 1 1 &$ % W; ! #v;! " 8%  ' &E…;% -  % <; ! -+ (C 0 82 % 2 % 2 7E & 

 53 ee 5 '  .; 0 . +;B %ee'w‰ e0 C;" %  9   8/ +&4 O! & $ & ! " -+ *; & ># 4 ;!   ;! 7N+%58 F 3 7 %> & -+  4 % ' & ;!   ! " Q 2 % ;! N% 3 ++;%  $+ 82 0 8 % eeee e eeAee ee ee"5eee (C  e e% ;!   0    ' e & 7 <; !  z;?8/535+3  e8eeee/ e eeeeee7 %: ee ee<ee ; ee!ee  eeee& e e  e& % 5ee ee " ee 8*" ' eeeee& O ee eeee"  9 + 

 %e ee e 2% e %e 2 e5eeeeC eeeee-ee+eeeeee eee8eee eee  e&7%5eeeee eee%ee& e % e <ee; e !ee > ƒ"$ 5eeee" e<ee; e!ee e 4 e ee  e2 : + +/ d2 N C%     y(5! "  8  " ! " 7%5ee F #  e& 5eeee" +!)*+" ee!ee ee % <; !  + !  2 

$ 8 82%.y(5! '/!  % eee2 ee" k eeeeB % J+ N %%& 5% 2 C & 7N 25  ,% e " 8% ee    2 O ;   82

! &> $ 8 %d2% % <; ! N% ,% "8%  "  <; ! %   %  "  &  "  7 %& %

 0 % %%55+<1; & N+ %  8!% +C 5+ 7  2 %9 ! &  % 4  5 % 7 %  5ee ee "ee+ee!)ee*ee+ee" eee!eee 04 ?:::= 45 ( 5G : y(5! 2 %5 A  ;  ! B $ w!# ee 2 2 0 dee  s % e  ' e & $ ! +C A  %5ee + 2  ++ ! +-+ "! & $ eeee; ee0eee eee eee> eeƒeeee" 7 &  5" <; !  (d! "  -+ < & / 0 82

0 !'( .  3 " <; ! +k %C 7  + 5" @ ee% % ! $N+9?  5" ee-ee ee % ;2%> "  !p " % e .eeee4 ee4  5" <; !  -+ !)*+" ee!ee ee e 2 & 7 2  (C p  84 M4 $ ee4A e&  $ee ™D%%5ee3> ee j Eee,ee4 % e (d! " 25 +-+ "  % 5" <; ! ;!  5ee %7eeee e 3 ee0eeee e e2 82% %5! ' : %%  G!)*+" !H4 ! &  F eeee!$%5eeee!ee8ee2% e'$' !  %5 * 2

7 % e8ee2 e1ee %5ee 'eeee"'eeee"  2 ee# e e  eeeeee ee0 w   ee 5%! %5ee   + +2)& @Aee & %5 +C 0 Aee "  8*+ w e Dee E ee! N 4 ! &  &  r# ! ƒ" 7 ; 0   2 F ! - 82% 7 % +!*+L1 ! '.; ! '  F ! - 82% 7 ,4 %+ %  F ! - 82% *% 7777 % + % ' 8% -+ ! & > " 82 A  “   2 +1 ::::::::1:::(:::::: :::::: 5 != T .1%!G( 5+<9 O 2%  " -+ 8/ 4  & e  ee% b ! " 7   #   1 14  -+ 9 %  eeee 7@5< 82" & ee%5ee5ee8ee4ee %ee8ee*eeee" e e $ ' & ; 0 " 1 ! & # e " e eedee2 ee4ee N %$  2 <" %  e 2 e ee +ee 4ee ee ee+ee ee<ee ee -+  eee e%5eeee! e 7 & 5 '  y(5! 84   eeee# %5 A  ! ; ! ; 0 "$ ; 0 : $@5+% ;2]Z 0 -+ %5!  @

C;"A "; $@53 7% M2 % % <; !  ! "  3 " O  .y(5!  & 84 . 1ee0ee$MeeeeJee ee ee ee  $ +-+       5"  (d! " e " ee A e $W eee C eeeee& % eeee2  G *< 2> ƒ"H%  <17@5% <; !k B %

2 \)  (C  !-+ (C> ee eeeeee+ee1eee e<ee; e!ee  <; ! e (C  % 7 & ee eee9eeee e<ee; e!eeee e eeee e $O !B e <1  5, % J++% ! 5? %+ . & e eee dee 2 eee%5eeeeee! eeeeee ! "5 2%55/-+ > 7 &%5,! B 58    <1 5" :  J+ 2%$  5? %+ " % <; ! -+  7 &+ 290  ; $ %Dee  !   eeE t+& eee % eee> eeee"™ eeee ee2 + e ' e $F eeee! e $.y(5! 50   3 " 7 + + ++! " e e e e& eee.ee eeeeee& eeee2 ee % 5eeee"ee0eeeeeeee e e e 3 e  " +82 $N+9? eee% vee 7@ % %! ƒ+" $eeee4 % %)ee;eeB ee 'ee  ;2 ]c r# ! ƒ" # 7W C &]Z 5C   C g^ ,! 4   ee& e  e ;ee2 ]Z ; ! ]gh^ w   + +40  %  5 ]]  $   e 2 e 5ee-ee ee8ee2%$ eeeeee/

7+845 % ' ]gh^  eeeeeC ]c W % 2)  e 2 e  0   9  2&  # ee$ e e ee8ee2ee!ee!eeee # N   2 5 45& 44 &>  7Š0ƒ # e e e $ eeeeee ee 2  ++4(5/d C C% 1N 5eee % eeeee%% eeee4 ee! eeee4 ]a ; ! 7M4 +9+4(5/5 C 2 1   4(5/ 5ee C ;2 C  <%  53  %eee3% % r#%5% +C#  % > ƒ"  % ee %   $ee  e 2 e b L3   e2 e  L3  r# 

ĪÊêçŇĜĦìêħĜħĠĪīμ¶ŀħäħĜğō²ņê¼ĤÊêħð»ĦĪħĤÊæļĪËÈ

: 4!> "$825  C p! $N 82 ,&$:  ! z ; 0  50A" ee ee@ eeeee% ee eeeee %eee0 ( 2 9+15%! 7>)*+"

'  ,89+& .; 0 ,- " 7+% % 0  !B ee ee3C  & > % %Q+2 8% ee% O !  O ; % j  W  2 eee4ee0 89 N 9

 2 !'( 7N 3C ! 2 p!  +# / )   + ; & *2 … & % p C" C e ee  4 + % > " E 53 +B  8*? A0 D+2C" 4; E G,+2H 9+bAE7G+H +! " '% < & % ee  7GM2 HGG7 +   L3 % %eeee& % e ,- $O 2% .; 0C3 3 !  +# / )    " ;(58  % e " % e e % eeIee2eeee2 e %5  "  Wee G ,LH 82 C e! % > "   ++ ! O  ee% + 3  z;"  e  nL+/ %ee +" 2 @5ee% Wee 8 5+< ; &  4 > J+ 

  ! 82 ee> e e&  8 d3% +&4 .V C % ++ ! O    82% 2 e  J+ J 2 <! @5+3% %  e2  + +   4 5 % 7 M2% w+& 9+ A   " ! &  , 'A 2 < A %% % 2 " : 8% # %5 ee3C ee &   5eeeeCee ee & % eeee2eeee+ee3 > 0: +# / ) 2% ,89+&+ 5 ;! " Fee# e 2C5eeIee4eeee; e ee0ee

> " 4  5<  8% %58 4N+4 ; 0 b " .; 0 +8* ; && & ,- 5C ! p C#  ,8*+2 !082 A% 2 ee e;% 7 ++ +# / O )  3  . 1  % ! m! 5 ;! 3%5+< 2 " O  ; 0> "  4 > " ; 0    d ; & +<%  N*+L1 !  ++! 0 8! > 0 + CA 7d % 5" ++ L e;eeee > e "ee ; ee& eeee+ee ee3 eee&: eee eeee; e $eeee eeee0 eeeC eee eee!eee  ee-ee % 2" eee '( ee O   % eeee0 eeee e!ee e 0E ! e !ee e goeeee 8* ; &  O53 9 D Cee N+9! 4   * &  e & e " ee !  ee4 4 N+9!   7ee %  & < ; %5'!"  ; & 584 !0 Wee+eeeepeeee Cee"eeee2 ee e M*+ %25  3 "7%5 eeeeC ee3 e eeee e<eeee 5!-  ?40  5 2  . & > $ $ ; 0 + !   0  3 . &N+;% +89 3 dI2% eee oeee  e e" e& b89&  '% A %% œ3 %. 5 '

; 0 eee eee;% ee O ee e  ! ee 50   4 ee % e2 ee &  A ee2 O ee;% 7 ee% %

 % 5 2  "! & +! <;% e ee!  +89 ee %  eeeeeeee eeeeee ee eeee; ee0 % +! z 4 : % % > 7N ' " 82%W  ) +!)*+" ! ,8*+2 . ;%: ,++ %+# / ,- ; %5  " 3 2 (C % 22 0$! z; 0  % 2% )+ $O ee;% !  ee( e2 ee % 4  e"  % ' % ,B " 5ee?eeee ee+ee e ! ee e " ee% ee2 ee" $@  !)*+"  & e 8ee2% e ee .,# ee0 e  7  53 8* j < L! .; 0 " % 4 ; 0  ++; 0 C eeee! %  5" %   ;,; & +;# 90 0  0 5 3 W  &  %5 ee % 4  

 % b ++ ! > " ee% + !    + 2% 53W n# " (C O 2% 5  "I2  < % ++ ! <

N 5 b % ++ ;% 3 " . 5C& 8 > " 7 5eeee"ee e 3.ee; e0 eeee 

= 89  e 2   5" + 1 1 7C  !   C 5+  ; 0 '  ee% ! z ee! %  7 89+ % % -ee e 3a] eeeeee" ee eee2 X$aX$g L : C  ! +9 C" 589 L  & " 4   % ; 0 O   ' & ee#C  7%5 ee2 e& J! 3   2  ee1 ee1 ee ee  !" v e C e ee > e " ++ 5 + & 5 3    5 ]^^ eea^   0 C e & ]a  +8* !5z % e 2  5C  ' &> "7 & ' $ e5ee3eeee#C  e& e" ee4 > "  ee % 3 e (C 7%5o   4 8 'd eee+ee2ee ee ee > e e" ++ 5 ;!  eeeeee  ee2 5C ; $ ++8452 %  " O ;%   4   eee0%   O ++,B . 2%O e ;% &7W  &  C ! %   %

 % e ee e ee 1> ee"eeee e   ; 0& ! & N++%ee ee (C ee% e eee2 ee 8 ee e 3 e " e  L ee ee e 2% ++ b p! 


¼ðËŎð

www.kurdistanukurd.com

¼¶ŎÔÊëµīġņæ¼ĤËĠìËð »æËō»ħĤŃÎħÎĢËðêËō ¼ĤçĤÊêìħĠÊæ»ħŀËð›œ

 8/%  % .!  ee 5eeee,ee %ee e +eeBee+ee2ee+ee2 eeeeeeee!Ceeee2$eeeeee8eeeeee2% eeeeee dee ee2 ee + 5, % ;2 Xc   C(5+  +& $ +B C ! % &  :  % 82%  ++2+2  7MC 0% !C2 C(5+ ee#%   2 + 5, % +B ee C ee! % e ;ee2 Xc …82% 5, % _ B2+2 8/€% A 82% O 5!% @8+! ! " F3 A 2+2 ee8ee/€% Ceee eee! $ee8ee2% eeO 5ee ee !%_ e eeB N+! Xc -eeee eeee3 aZ Nee ee & _ B Neee Ceee! % Aee3€ee;ee2 €" € 82% O 5!% C(5+ % OL! >1 2 _ B .1 !;& 7n+9 @€ee0Oee%ee1ee!O 5eeee!% 5" 82%  %5 >)ƒ" A"  ee/ !" % ee OL! /! ee Šee /€% .0 5 - 3 aZ 74 %5 4A A" 4  $eeee eeee % eeeeOeeLee!F% 7 2 9+ Fee !" <45 @€C ! F2 Xc W Cee& O 5!% _ B !L!% C"Š/€% A" t2€5/ %W€%+3 2+90! ".4 ee!Cee27ee!eeeeeeLee!% Ceeee" @ € ee2 ee .+ 5!% Nee Cee! % 'dee;ee2 N+! Xc C(5+F%€d B O! & AM 8+ A.2 A"@5& 3%53 M0 +3 B W€% ! " .4 +2&t2"W % 7!)*" ,1n'A 2 .+ 5!% !C2 -ee ee3aZeeMee eeC€ eeee" %5o#:'A85 €A3+2+2€ &M93 N 8 5"82% €C ! : €%; "4€ € 5"% C" A">1 7 €% Or!893 -eee eee3 aZ 5ee8eeee ee1 7C(5+,893 ;) %$

 $UU%U% '&"'/+/"

 ¼ÕäīªĪ¼ÔêīµħμðÊëµīġņæ ˶ōëĠħÈ»ĦĪĦêĦæ¼ÔĦêÊìĦĪ¼Ĥ˵ħŎōĦĪħÔħĤīŇĤħŎōêËŎĤÊì¼ōêħÎĦīņļħμµħōħ¶ĝŎĠËĤ

KDE45<„ Gt_2G {4

¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà ĢËÕðæêīµ

   

v  2   p  r @5% . 1  $   +82% " 2+2 $ 8L $ ! J+ +++" ++ O  753 %  9+ 5?

 d3 d  ;9+/(d  2  +'  0 |  5 % O  p!" " ++9  +5 % :  "  9 C ! % | <'  3 0 82    & %  7@d  5? " ! "  :   J+ !B +'  0 d3  )  " : $ % N++% 5! " 5<  !z,# !p "  + 4 ( 2  ) 3C% & &  3 4 .+&   )  %2 * 5< F 3 0 82  2 #   % 5! " 25 %5)  2 0 7N %  2+2 ++" > ++!   @5% 43 d3 <53 " 5  C;" d3 " 7 ! #  !' " 82% p 2 5 (C   N9% 0  89(d2%  82" > $ & 5 (C 5<  5  d3 J 1 (C    , 5?

  25 82 % 25  2  + < $N0 & &  <; ! ++893 75C82%  ++!B 5? 82 %  9 . ++ ;%    u53  &  5?U "7%5 % %5+ % 0 4  $:   ++8*  C+ N4.p!"$: <; ! &+1 2    & $ % <  $ 9 & &%5%   <53 25 893 p 2  2  5 %  ++,89+   O !B %5    +;( + O   "'(d%5r!%5 +25O  & %O !B 7 2  ?+!3 5?

 O !B : 1 3 ++!B &58 4 &. 4 7 & 58 F 3  % O !B  '(d   $%  +&   %5+ % ++!B 5?

 M* ! AI* & 7  '(d "8*0 2    ++!B 5?

++2+2 52 ,+8+"t+&      2   ++d3 p!" 5<  O p!" 4  N .p!" M2 ! ; ! ;0> 7 %o 3'   1 ! & & A u53  ++!B 5?  " +2+2 5 % N58! 5 '   - %  2% M!B 7%%+ ++

F2   & x  &    %5 A  . 1 3 5? :  % - ; & 7 0%. 0:+,89+ ,8*+2 % - ; &+dy &  5, %   2 .; 0 @+& $ wd 5< 1 (C > $  8 %  -! 3 J 1  "  +25   "  82 "  +%+1 u53   % % C 4A 8*0

   2 .; 0 !B 4  +& /! 8*? 82  2 C ?;%  1  +'  7@5<  $ 4+0

 .; 0   C ?+84" 0  N 8  <

O +893 2+2 5 - ; & 7 %

 % % O !B C

$N+*C" '% ;   3 " O !B  2+2  0

 W A3 &  53% 2+21 5<1 2+2  1 1   O !B +89 %5 ; &  0 d3   0    N%  +'  N %  ; 0  ++893 25 2   N 4  . +& 7- A% % ++2+2 '("  ++2+2 ,8*+2  2  u53  <    %. +B> "9

   % % ,8*+2   "  8/ $Q!" :  58<53 ++ ! < 

    %  8/ 7N %0 < C 4 N8*?  +B  58 F 3 +%5  % +  "  7C +1 ++,A ,8*+2 O !B : N++% ++ +B5/ .   3 5?

  4  N+LI+*%  4 2   M0 7N 5% A AI* % +4 %  %  5! " 5<  ) %   4 " $N++% " + 2    +B  d, % C ? ! x  &  (C 3 5?  v  ++  , " <; ! R 5< 

 ? / 5{

%0C0) O d, %  &  : ++&  & %  2 .; 0 5? . +&! "    :  J0 0 0 b 0 d3 " N4   +'   2   < . 1  N+ % O ++893  2+2    O 82%  0  4 N5< 3 7    53 0    d3 E 89(d2% > $ 0   D  +& ! &  " u53 O !B  &  N C% /!  % 3 2% +' 0 d3 " + p!" 53 N8*?

7% ++8  d3  . A(C $ " 25  43 0  ;89 3 C  (C   &  0% .

  2 .; 0  2% O 2% + 5 ++ +  7 & (C 89(d2%  d3(A ++ ;B & !'  +'  0 %%5 % d3 "

 5, %  2.; 0 F &   "  w 5 '  M2% N  +!  N  $ % O ;% 5 % % 0+89+" 2" 9'  

 7A I +89+  % *! 0  ++2+2 +B4 +   ;B  &   !B 82%  % - ; &  @%  N82  2  %  :   "  u53 U; 0p 2  "  (C ;   3 " …N 7N9 <; ! +82 &

.; 0 5<  <; !  ++;% +&  2 82 3 <   N'% C +1 A5+ 54"  2   œ  2  k B 584 .; 0 $@ %  2 % 50 $ 3% 58 0  <53   B 82   N 5% % C2  " 4 3 9 <

 A3  7% 5 5  $N5C A5+ 5C C ?;% !" b %

E  . 2 7 8 % … +2 DM "  3 % ,"% C" HH   : $ ,8! 1 .;    ; + 4  r2 0 7 & (C + 1 1 " !'( " !'  "  <  N (C yv  4 0 <+ 43 $ ++82 C(% *0A%  / % " ," ; 0   < ++82  0  5/ O +! "7777N- +

7GG %4 ! & C0) 8  / 5{ %0

 ? L! (C  @5  3 " 4  : ++&t+& 4 > $@d2+2 2%2 d, % .; 0 7 +3  C   2 . 0 +A   2  " "

!/$, % 2  F 3 O&  # (A " <; !    $C;"  50J+ ++893 2 $ y  $% : 3+!  3 „8 y3 !'(

 ; M58" : ++893 7 ++,2" .; 0 ! +   3  6M* 1 6 % 2 "F 3 5 84 $ !% A3  C +1 . % 0%5 > 25 + . 758  .; 0 7 %   3

M2 % p3 d % +893 2+2   2  4 O   1  O N89 3 d2%  ++8* 0  &7 )% + C   N+r @5% % +  3 ++ ;( : " % %5+ % +89 ++893 ++893  3 <% 7 ; 0 vA   N89 3  (C  .;     C +1 1 15+ 753   '% O    % 1 N++ ;( " O  ++893  3

  "  % - ; & ),L! O +<53@ % %58 >  !' +   & 0 N %  +  <%  ; F 3 0 82

  W  +    *#    " F 3 N % 7   %5 5 %   + !B  " <; ! % & 7 ++893  3 +! % + ; &  3 >  N53   N % < % N 4 82  & + ƒ#  0  2 ++82 " $ J   4 < 89    54" O ;% 82%  ƒ+"  525I   % 4   !   !B 7 +%5  !  & & ++893  3

 O  %5v <  N % +  2  ++893 2  5 ;(

 5 d< % <; ! W  " 82%   0 0 N %  O $ !% <  U; 0  !'( A I;! 7N <  " 2+2 +4 % ++893  3 b % DJ " $ <53 p   % 7D 890%5 % ;! N + ; & 

 +  . % ! & 9+82%%$ %!" 2 ! 6  2  ? .9+   . % O 16O N " " 7 ?@<89  ; & .84 6 % %  1  d " 7 ++ F &  2  0 82  <  A5+ s2 %55+ O  W5 !   & 893 7Np 2+4 +82 &u53  ++893  3 ;B  & 


www.kurdistanukurd.com %  <' ee    <' ee ee?ee! e 0 ee ee  ee ee! e &eeee!ee2 eee$eee8eee2% eee 7 >B !  C $ ++ y(5!  3 " $ @A3 8 % . +25 %5 .4  82%  A  e " " & Nee C% 0   O  3 ! “N+ +<+ ee9ee+ee2 ee/eeee!C ee eee&“Nee ee ;% N;% . 4  DNeeŸE ,89+ !C  $% ' @ ˆ(5!  DMotherlandEO 9+*+L<+" eee4 eee DFatherlandE    8 52% DHomeE 7M %D0EDF!E .,89+ e .eeee e,ee%  e 3 e " $N   2 ;B   Jee+ee ee"ee8ee*ee ee; e &Oeeeeee& N+< * ; & ,89+ " O *+  e"  N+r N+ % 2"  7N C 0 ee  82% ! "   &5+ 1 3C% 435 ' + !p " +!)*+" ee!ee ++ ++! " e eeC 5ee!ee" N58+ 2 e  F(5ee8eeeeeeee e 0> % eeeeee$ 7N53" ' _! eeee e 3eeee 8* ; & e 82%  e "  e  + 5" eeee8ee2% eeeeee0ee e 7N C0& % eeeeeeee eee3eeeeeeeeeeee %x]   5" 3 ! & /! +  +*q    % > " > $ e % ˆ(5! < ! +2+2   e  6 0 e 6 $ ee3eeee %@5 $O % 7@5  e " ee +ee % ee! ee eeee ee xa  ee 5eeee"  e 3eeee <; ! $J+y(5!/! O *+ e ++#)0 " ee(5ee! 7 eee % ee eey(5ee! 25 ee%5eevee e ee! e& eO e ee e $82% n-   & % - ; & +%5 O ee4

@5 % + '% 0 @5% _ e ej$: eeee e3Mee2ee" eH 7G 1  & 9+ ee8ee2% eeO e ee e  eee"xg  Nee Cee eeee0 ,89+ ee <' +25 ! ee4 M2" ee %ee  ++< ee8ee2% ee % - ; & % & +>  0 8% +  3  ! & e 2+2 ee ee%5ee'% 6 ee% $ !  3 eeeeC ee0 % $ !  ee" ee ee % 58! %  %%5eee 82"  O  7@5

ÔħĤ

¼ōĦĪħ

   

 ĦĪħÔħĤĦëĐ¼ÔŋĪĪħĤËōÊêħ¹çĤĦĪËĤ¼ĥŎĤÊĪê ee ee!ee:( eeee2ee ! ee%eeee0  25> $ 5 5" :H '!"82" + 5" $ %D ++! #! 82EGN;%0 A O $W  & 2+2 ++ C %   y(5! /! 52  ;B  ! " 7 &  % ! 5" % +2+2 Cag ! &  5ee >B ! > ƒ"  7 &+%5> ƒ" 3 ".  2  '( 89& 82%  4  2  % $ N '% 82%  &'( w A %  <' O   e 3 e "ee 07Neeee 5eeee%ee ee ee ee C +(5! ee e e<ee  e e A e e " "ee! e&25ee % e ee e& 25 " 75<   y(5! R+ # %% y(5!M2" + 9+% ,89+;  7 53  e ! % e ;2  e " e e ee8ee2% eeeeee eee8ee2 % 53" ++!)*+" ! 2% 82 % " 2 7Nee %%  89 ++2+2 <p!" + 2p!"% '!" %5 7> % +(5!%5 " ee e e eeee 8ee 2% ee G¡eeee eepee e 2b ee! ee"C eeee2 eeee2 9% ee0  +84 3 eeee& % (C ee4 ee Oeeeeee& ee0 e8ee2 e e eeee ee8ee9ee+ee % <' ee 5ee 3 ee0 e 8ee2 Aee eepeeee!ee"eee eee$Neeee8ee2% ee 0  "   2 ee 5ee3 eeee e ee8ee2% ee 7N 5",-

Nee %%5ee3ee" e eeee eee"G_   0  N 3 $ 5eee ee!ee  4 ee % ee  e ee4 e 3 e 3 e " e eee ee& O 0 C 4 " ; & 2 -+ 582  < 2  e" 7% 3 e9eeee deepee e2 %5ee ee eeee" $ 5eeee"ee,ee-ee deee e e e " J+ 5"  <' eeee 4  e " ?! 0  0 6 b8*" & Nee Cee ,89+ $5+<9 82 !  +8* ; &  53"  ' F(d8  3 O ™ % 9+0 %5v  0 ++2 /  eeeeeeeeee ee+ee CF eee& / % b ! " $%  2 : 5",- *0

-ee %  e5ee+ee3 %8 { eej

aaee e ee e $eeeee 5eeee" % +j5+4 5 $a^]a2 ! 0 5"y(5!/!H  ! G53 r +84"  eey(5ee! /! 5ee?eeee ee % '!" d 5<  5"  ˆ(5ee! /! %5L9  %$2+2+ C0(% 

  + 8 $ ! > & 1> $ 5"C +1 % /! "%5 8 82

 J+! & 5< & < & ! & e e ee +9+ %5eee 7 + /! & 8* & e " e 0 % e > ee +2+2 82" e +  q+<

% ,B "E b e ee% ;2 ee %5ee ˆ(5!/!5 :D+& 4  > e $ 8 %5 - ; & 5"  ee J p O eee e % e e!ee   ;B  ! " ™ & % 82% ˆ(5!/!%5L9 O#% %  4 O *+  58 4 <! > e  e& $ # e  ee% e ! $2+2 eeee ]h^ e W !'( $ˆ(5ee! /! ee+ee e e !ee 7777 ee ee! eeee &   5? ( 2 82 " ee0(% ee e %5eeeeee5ee<ee e ee 5eeee" e 2+2 + C N5 (C ee % ! e $@5 2 & +2 / + C % - ; & bee  2

4 N5 (C   R+ #  3 +% ! <; ! %   7 &  + 5" " +2+2   +  ee" % 5eeee" e e e N+  <; ! $5eeee3eeeeee ee8ee 2ee ee eeee eeee '  82   $5< ; &  " < & % +84" ee% e!  e (C ;  J+y(5!/!O  /!  ! &  < 8* ; & ˆ(5! $% ee 3 5L9  % +25 "  eee +  e & ˆ(5ee! /! 0" e “  3M2%  ee/ee! 5ee ?ee ee ah eeeeee ee W /  4  (5!

8*"  J+ + 2  .4 :$ 5" 2 % $N 52% !)*+" !  '% % ee8ee2% ee 0 *  e 3% % e 8*  ee ee ee eee ee7Neee eeeee! % eee%eeej 0t+& ++2+2'"+"  !% & C + e  $ 5"  e 3eeee & J++2+2 5/ Cee ee+eeee4 e5ee/ ee deeee ee@Aeeee3 N & J 3 " ee $ & 2+2 eee3ee ee+ee<ee% ee C eeeeee& C 0 4 <%  2 $C 0 54 !$G LŸM L2H 777C 2 $N+&1! b  > >w+&   54" 7 893 5" 3/!@ 7   %  3  & > &    e&  e " 0  0 @ee e  e 2  2 b8*" &  &7 & 53 5eeee"eeee e e : e  .ee C 5ee!ee"ee! e & e eee%  $53% .; % + <  % 54" + 4  > +; A/ + 3 A I;! ee e '% Neee C% C ?++1 e b89&   (C 4 7 % % W  + 5I,+" 0  _ e j: ee% ee 3 %C5!H 2 6  ™N C%0G 5 +s  0 J++2 5,% e b  & 7 &  3 5+<893+*C"8*" & +/ 5s1 8 H  * 2 ee e &$eeee eeee % eeeeeee" eeeeG 5eeeeee" ; 0  +1  ee0 8 : $O 0 eeee& e ; C " 7 2 %+1 q+58;" b5& 2+2 ee1 (C  I2 e  % ee  2 ++" ++!)*+" ! 2 ee1 eee e %5ee e ee% ™N C% 

> 2 5% % 2>   ! & 3  %5 : + 8+   $ 9  %  &  82    3 .  N89 < . ; & $ 5" ;0 % >   $!  %5+ +(5! 4 & $84",& d & % J+ " eee% eee% ee e ee  e  ee%5eeC eeee e eeee+ee; e & 0 <; ! 89 < %

$ eeee" $ee% e! $2+2 /! 

J2^% 45& %ee+ee;ee2 N+! & gg e !)*+" ! &  A% 8* $82% ; 0  2  $% 258*+" &N+ : % 6 893  3 “ 52 5"25: 25 25 " "0"N+r “N C%0 O . &  '!" %5 %5 8* ; &  @5ee% +   e 5"  3 5<; & 0   9 dp 2 Neeee e3eeee ee" e e e" 3 % W  &J 82%   ,89+% + 25> " %$N C 5"  8 R+ # %  3  ! &  _ eeej : ee ee e 3 ; $ & > $$ 8 53%J+ 25 @5     e " $W  5?   "! & '!" 82% 82" + 7> % 25 % ee ee e3 +   ee25ee 8* e  -! e 25 (C   %5+4     893  $ &  : e +/ 5s1 : 5"  4B 5 2 8*" & 5  5"  1 1 ˆ(5! C e & ee% % +  > % e > $ 82%  ++3  2 0 5" 2%  2 &b7% +84" ; & A 2$J++!)*+" !  2  % ee  (C $ e25ee eee" eee+ee8ee4ee"ee2ee+ee2 ! (A 2 ,- 0 %  2 %5ee ! + 45& !)*+"  0 A 4 82% (  $ & -ee % b8*" &  3 "  7O5ee3 % ee 3  ee!ee eeee ee e @ , N+ A <. +25! +!)*+" : eee% eeeee e 3ee0ee" e   N % _ e j 6  +84"  :  L & : 90 + “N-  !4 !  2 "  N 3% !"  !)*+" % 2% "0 + b  "0"> $ 3*! 0 5"  J++!)*+" !  <O%N%O 2%  .4 “Neeee $ee! ee" 84" O  ++2+2 _ +B

»êħôѶŇÔ¼ðĪīĤĦê˯»ĦĪħôĪħÈ »ļŃ¹¼ōìËĔ»êħĠīĈêÊæĪËĤ  " F 3  $N W [|g   . '( 4 + A& $ 2 B $)+C + % eeC Oee ee $ R! 9 % ee+ee8ee2 eee7Neeeeeeee eeeeeeeee >p 27N ,"+s2 - 3 ]X  4 % ! d  ee bee0  4 <! e C , % C % " +9  % C %1  N @A %  +w A I%& !ž! .  7DM+#%53E D3E 89&D 3%E+9 % %ee 1  ee2  < ee!eeee!  2  !j: e %ee1Neewee% eeeee! e 9eeee ! / 2   %& ! |ee! >p 2 7  / 2 % +! N+ ee  # 1  ,!  &  O5ee3

“ &%1+," + 2 % 7Neeee8ee2 ee!ee0 

J 4  &$ 5% 

+," ++ 2<  2 |]a e %7ee% %%1  % - 3]g ]a|]^4 )+C  # ! 8+! 3 ,9W +I2 "! & "7N  +9+C#  !j : 7ee "   !j :ee 7ee F e3 82 4 8+!25 O  %5 ee! $ee ee! Mee*ee e % ee ee  eeee @ +2+2  e8ee/%  8 A < &  3 ,9 7_ +B 2+2  ee8ee/% e ee e! e# e : %    & ee% 3% ++9+C#  !j + + ,+$ ,"7 8/%

Cee# e e!ee j:eeeee2ee . - 3]X b 7> % $ !  % @ ee!% % - 3]X 4  5+2 ! % &]gXa 7 A3 !j:' eee eee& ]gXa ee ee ee & ee e +ee Aee&ee eeNee !7eeee Mee4 ee3 eee  ee+ee e +ee e  K+L  )+4  A 3 7N % s  4   + A < M* !% : > 7 3 ,9 2%5 ' A b  4; '(   9 5+ |% e s e ee<ee e : e ee!  $ee O e ,eeBC  ee & e 4 e ee ! k 5j 5"A 4

]X  @ e !% ;2 -!  . 4 %ee % . - 3 %5ee  e 2  ! 4 Oee ee0 ee -eeee % O 5eeee,ee% +B eeeeee e  e "  eeeeee2 eee eee eee  e e ,eeBCQeee ee! ee& ee8ee2% eeee ee 3C ee<ee

$ % %%  % C" 0 2 Bb8*" ee0 % eb8*"ee7ee% e  % 0 +    "    $% &  + + $ee8ee2% ee  b ;B  $% 3C

2 BNr&J+ 25+ 0 ! %2" 79+ % %0 4 


   

Ĥ

¼ōĦĪħÔħ

www.kurdistanukurd.com

»Ħ²ņêæ

¼ðĪīĤĦê˯»ĦĪħôĪħÈ êÊæĪËĤ»êħôѶŇÔ »ļŃ¹¼ōìËĔ»êħĠīĈ N ! 4 .+2  +25b+A&   +;%    jC $%5%  % M* !%7! A 3$ +++," N+! <  2 : O %  N ! <  - %   @A b ! 7 d ; & ,  ++ %  / 2 F 3   !j  A < % % ,2 %: $%5,+   + N 4 > e $ % 8 3  !j : ;  4+  C !n 3> 7 %% 9+ b % 9+"%5u $%5,+ b ! 5C89&7 /t+&$N s 2 2 %,; & 7N+9%  %  < e" ! < ,j 2  !A2 2A 7 +, 4 5C 5% @A D3E  ee $ %  !j :ee    <+ % I2 ! 5 d $O bN+   0$! A& 4 w  " $ 3C $ % 4 B0  %  3 "N 7M+#%53 N+ %3    8+! + A&  (A+  eeee % ; 0$ 3%  % N&  0+ =+ 0 +2 G 3%5+ > H 3 .    +C#  !j :  2  N +;% e % 753 7!)*+" !82% 2& " 0 %   1 7!)*+" ! ?    !j : : 53 A0 2 %% >ee ee3C ?  2 > % (C84>%5% % ? C# !j & 2$5 %o2]^>p 27 C%   %& !$ !j: M*+>  0; . '( ]gca 7 52 " % & !F! 891 e !ee'( ee e 2ee e 8ee2% e : e +ee Aee&ee eF ee3 e  ee% 4 . (C 7 ! 0  D82% E $ % ?  N58 82% p 4 " C 4 &>5+ % %  &74  25n9O > %+; 3 J+! %

 &6 ! %!6 ! 82 7 d ; &, % 1 >Fm40 (C> 7%5W  d ; & 7 > A d!: 2&,0+! !j:  %. $ 2n   !j: % $!)*+" ! 4+ }    P #    (C  3 ,9  A + & .2 58! 7 25+3 . N A 3 %  "$GunH  *+! & 5 %! + C. ! (CJ2  !j:72 $ 4 ++40 & 0 %  2&,0+! %& !; 3 $%' p !  0 /  2&r3.  ! ,4 "   e ee4 ; 0   ; O r0 2  d '  $ !j: 7A I %8* 40,89+  % 2 % (C> 82F 3 %5 ; & %' % - ; &! !p$u  !'(% A I ee3'( 8* 40  A& e (C  % 7% + j /: CDCE 4 "$ !5+ A& $N+ % @A @ 0 22   ,B

D ;0E  9+! &  G 5+2H % Fee2 n8* 40 .< : % 4 ™ ;0E…>%5%< >D]X|4E1 2%N!7D +258 $N+ d

; & b "  $- 3]X 4 7O& %.9!  %5n4D4E$N%W2  4   + A&  >  2 " 7 4  % ! 3 2 , &'( d u!$ 3%

n+ A&/ 2 + ++ 1u!+ 7O&%F & +&: +% 7 %C3 ;! % > 4 % " C! 7n89 (A%% *# !  ++4?;% " C! $ +C#  !j : N5 %  4 F 3  ! / 2 % " C,4  4  ! / 2 %  %G 5+2H0%F2 n8* 40 A&F 3 82% 8 %L%  !j::J "$ %<!  3C0 $ ! % 40 % " %  8*" 7N!'(%     n !  =/C! :  1 5ƒ4 >C ee0%  !j: 5+<L% $ ! d3 < 5 '  … +2C#

+2 %5!ÃE +=2J 2 777+! b ! "#P"()*"e

 ¬łëĠ¼ĐËĠĪ¼ĤÊëŇȼĠíŎĜËĤŃŎðËĤ $†t%I)_! 4$KEF4 “N 3% ee1 e e eee eee!eeeeee   (C ee e % ee  +25 e & e ee ee" e e +ee+ee8ee2 7ee + N58!  ++8*++2 %5$ <$> 2F 3 +4 5/ $Ree 5eeeeee $% eeeee& Nd % % C"$2+2x 8 e&  e ++  ee# 7 e e& 777 . % > 2 % 8*++2 ! +;+2 " 3 " $ + 3'!"  d F 3 . 1 

> ++27 53 J+ +++" 24 58!  9++893 82  C +1 C 4 2  E 3 ,72%! / ' 8*  &D 2

+4 5/ 7N5<    ee" 7 ++ 2 ee e % ee% ee8eeee !C$% -ee $ee! e#ee% e & bee2eeee & e  e 3 e " ee8eeee 82" e ee*ee% $@5eeee es% e# 7N & N % % <; ! 0 ++8*++2 &$ %  5eeee3%ee1 eeeeeeee ee4 ee.eee

ee5eeee8ee+eeeeee eee eee2% eeee ee e e 2% 7@5eee+eee3% ee +; D 5 #E %% F & 58+ ee' ee $ eee %  e e  9+ +25 !   F 3 A   0(% 7  2 % Dee % eeee!'%E $> +5I! " ee ee% E eee!'%E e"  j+1$!)*+"C 0(' 7D +++E ++893! ' E ++ " eeee eeeeE$eeeedeeeeDeeee eeee eeee ; &&%25 ! DC " x  24 %5 4 0 7%%-! ,8*+2 e Deeee ee 5ee e #E %+1  +!)*+" ! $ 5 # " > $ 82 &  % eee e  %8*" ee1 e!ee e& e  @5ee% $8*++2 82 &    7 8 5  # : e%

N58! 8*++2 &J+ + +5+/ ! F e 3 e eeeeee %   % % $% C" <; ! . & + 7 & % e &  & eeweeee ee eeee" ee ++ 1 " <; ! ++ ! 7@50  & d + eeee% -ee  3 " 1 ! &  $ 5"  !!  8*++2 82 &  %8*" N  $ee e 2  e e % <; ! % eeNee e eeee eeeee+eeeeee& !B8*+! ++2 +4& eeee eeeeeeeee%$ eee eeeeee eeee C ee3 eeee e ee ee 9 C ?% C"    % 7N 5"0  25+ 

  2+2 e " 7 ee 8*++2 2 > %>  ;% > e+ee ++0 e ee eeeeee 70  " 89 3 : . <  e  % ‚ e ee  N53 ee D 5" 8 !E 82"%59!2% / . '( %b ! & 777 W /  '(

O  '(5 :w4 F e 3 e ee8ee*eeee"eeeeee7 eeee eeee3 eee % % eee$O ee,ee+ee"ee e ;%

3  : '(5 3 % 80 8  W /  A3 O e ee e ee ee2ee!ee e " 777 e e e e3 % ee"ee eejeee   %2 b 8*" & 25   ++K+L   F e &7ee e &!)*+" ee!ee O D  5 #E 2 J++8- 4  3 " !)*+" ! 25  $ee 7 ++ 2 ++8* eeee eeeee!)ee*ee+ee" eeee!eeee 4  %]gYY ;2 eeee %

O eee e$eee0eeee  e ee ee +89 9+! & e e4 e e  % eee 7 % Meee2% e $Mee2 ee% Jee e" $8*++2 ee8ee2 e& e  eee eeeeee eee eeej eee eee! eee eee ee e  e j'%ee ee%eeee2ee" 0 F e3 e 5" 8*+y4 41 ! &O / %$? !)*+" ! - %O 2+2  893 A5ee +ee ee eeee*ee0

 5 # ++ 2 4 ++ !  " $2+2  "  "7  % 7 ++ '  2 *# ++ !, 82 + + ,- %5 % 2 o(C 4 777 C 0 %#zB ee!eeeeee25ee e Dee ee0 e eeE eee' eee O *+ ee !)*+" 7 %% ee9ee+ee % .ee; e 0 eeee e/ee!  5" 82 0   $ &  ++! + ee   ee3 8*++2  e  e e % ee" ee 5+  &  %+1 ++ 5" "%5  + +  +  82"  .,- 6   .eee (C ee 7 e e ee $2+ 89 3 582% %ee0 $ ++ 5" eeee % $eeeeee e e O %  +C4 1 u53 $C2 9$ " + !   5" +2!LI% 8  A  2 / p+ 0  j  !  7 8 9 `7$%G! ee ee"ee+ee e 2 ee+ee25ee ! ++2 … e ee e % eeee% /! F e 3 e  + 6 ee 5eeee" “ &ˆ(5! ++8*++2 5ee+ee ee0ee"  82% + ! N % ®¯¯°…±±²²²7³´µ¶·| …ee ee2 zamaneh.com/society/human| "“N 5" ++% ! +  % rights/2012/05/04/14000 8*++2 5+  N82 89  - 40   e % % $84" 

 +!)*+" ee+ee8ee ee e 2% e ee0 2"  & .247? % +2+2 wO&%M2% . (C> $O53% F &  " ee%5eeee A e : .; 0 e .! & ! 8% ! 7M2 4 % 5 N5 3 5"!!+ + $ee M2 4 e % # ! & d&  ee8ee ee e 2% eee e $ e e e e % - 5; 82  O 2  ee ee J+ ++2+2 7% - ; &+ "6N  E%%E K1!

4, ]gX^ % ;2 %2:w; 3%5 %]gc^ ! 5"% - ; &: eeee e+ee ee3'ee!ee" e 5ee<ee e ee   $Meee4% C +#)0 "x+" %ee+ee1ee e eeee4 ee.ee; e 07eee $ 2 ,! 4  ,2 

  777 35! $% 2 ' 1 ,2  . 3n2 $%5% ee+ee%5eeee e eeeDee 5eeee"E  e e ee ! e eD eeeeeee2E.ee ee 1 0 7 !' " &%8 2% e " ee >)*+" J -eeee!  D 5"  5I,+"  3E : DC ! 4  2%E ‚  %4 %5% %    7ee e % % <53  3  $ ee+ee % : ++,89+x  &   % Nz?24 C 4  2+2F 3 A   $ 2% ++ !x 8 D2+2! E % . 1 7DNd % C E %5ee e" ee% ,  A     " ++53 w N58!  ++ + w ++2+2 753 & ee ee; e & e 2eeee1 e ! e % 5eeeee0 % eeeeee2ee+ee2ee+ee e '% 5eeee4ee" " ee ++ '% ee1 e " $ ++ F e3 e eeeeeeA eee ee eee1 % 82 1  $O e 2%   & &  % .; 0 9 O e 2%  . 3,& ee " 893 e ee  & % +; 3 7 %O ,& ee ee 1 e e! eee9eee+eee! eee&O eeee eeee; eeee&  2+2 F 3  A 

 " A 2 7 ++ +8 2% 82 & 8*++2 82 & e  !! ,& e ee %  eee& e 82 & eee1 ee" $Nee e ee o e 3 e N % J+58+   $ 82 & ee1 " 7N %2 Nee eeeee ee! e 1 ee eee<eee 

 Neee eee%ee4ee ee$ eee8eee 5eee3% ++8*+ 2+2 75< ee1 58+ e e 2% ;%!% 2 !)*+" !  > + $ +! 0 p */

 +  O ee2% 4 9+ M* $ & e e ;% & F 3  (C  % !  ee ee!% e2 e 7 e e&  ++   e  % F e e& +p */

'(5ee e %5eeee %ee"$ eeee" 7 8 5  # O ++ 5!j A   & J+! 0 ;% $ee0eeeee eee ee.eeee4 e ee ee+ee ee ee eeee& %C eeeeeee# : ee,ee4 % . & " & 777 D ++ 5" ! &  5" E % - % ,B " !% 2  > $ O& % 2 A3"  " 7O53 0 58%+1r4 !  54" !)*+" ee!ee $ e 5eeee" eeee 82 F 3 O&  %% F &  $ee0 D ++2+2 I+*dE 82 &  .+,8*+2 4

 5" e O eeee2% C eeeee! % e  eeee ee  ee2eee eeeeee3C% e +ee% Cee"{ee !Nee5ee8ee+eeee e 2 ee ee0ee"7@5eeee3eeeeJee +ee ee e e+ee +ee % e e! +  ++ 5" 8*++2   2  2+2  0 ( “5< %  C ! % " %55 &  eeee ee e;% ++8*++2 82 & 53A 6 %e % ;2 "! “ eeeeeeee&  eeeeeeeeeeeee eeeeeee0eeeeeee" N82 M9 e ++8*++2 N % 0 ++A  d   0(% 5"y(5! e & eeA eeee e “ e ee eeee3C

F 3  + 6 8*++2 “ &ˆ(5!/! ++8*++2 (5+ 0" 584 ee+ee e ! ee Nee ee% $84" $ - 40 $' $ 0(% “N% &%5,& K1!%w\,4\  eee eee+eee25eee eeee"eee! eee& e'eeee!eeee"eeeeeeee& % eeeeeeeeee2 ee 5eeee"  eee2 ee F C ee1 ee!ee ee& !   e% 2  5C 7 e %  !)*+" ee!ee ee8ee ee e2% %>  7@A  5" 2 F 3 $!)*+" ! C ! % A 4 !)*+" ! % " D_ jE 2 % F 3  '% %!" e ,ee3% e> ee$ee eeee0 x o # ; +*   % eeee eeeeee e ,89+ 7@5< .; 0 2+2 eeee% eeeee!)ee*ee+ee" eeee!eeee ee& e ee ! eeee  eeee2 eee$ eee8eee2 eee4 0 ++'"+"  & 1 & !  O e2% "  O 2+2 ++8* !)*+" ! 7  ++K+L 0(% 0$ %M2 42 F 3 eeeeee e %% % eee& e ++2+2 &! %  2 ++ <+J+ ++ % 43 &%b " &7 &! n4( % 3 & $ " $ 0- % +8  2+2 7 25 : .eeee ee3 eedee %5eeeeee ; !  84 $A e4 ee %-ee % % (5+$2+2+ C , 284 8/%5 %$O N+ % ! &  & 777 4

N89 < ee1 e"    7N  +;" % '  3 %5; : $J++,89+x  82 &  & $ -ee % v# j 2+2  ,8! ee1 e " eeee ee  ,8*+2 7 8 .  % 0 0(%  ee% %!" 58! 2+2 8*+;+2 82 &   $ %A 4 ,- e "  e 3 e "  e $ % eee ee2 5eeee,ee % I+*5 e  ee

 < e ee0eee @5ee3 e !)*+" !> $  82% 7%5ee eee ee" (Cee ee% ee +!35< !0   + 3  %5 ; M* ++8*++2 d5+ ee+ee e 3 e e  eeee"7eeee C% eeee +! / ee'eeee"ee+ee" e .eeee4 e e  % C% L& !B  &$  "7@5O 0'% $ o. & %5 % ;2  ee%ee+eeee (Cee> ee> e e  e u53 +4 $8/ & ,8*+2 eeee ee e > + e  ++< & /  2+2 bC!" $ % 2+2 "  !   7 5+% 82 8*++2 d& .4 : 3  +893  8 5" !! +  DC +1 24E $w N58! 


æħÈ ĪÌĦ

   

 ĤīĨ êħ

www.kurdistanukurd.com

¼ĥŇ¯ħŀħĨ

¼ŎµĦêħð»ê˵ŃĨ ĢËĠŃä»ĸ¼Ĥ˵ĦìêħĜħĠĪīÎ &  $C  ! N;% 0  +/  A3 8*"  O ; & 2 C 2C  AI* 8452  % : & N;%  % 5 2 43 NC 58  % 5 ' #   *! 1 C4<2\% d3 ; & 2C ! 3 43 &  d3  3 " 7O %; & 2 % ?< 82 ! 3 54"C B & " M 5C $O C 0 7M ++8252 % > " % + 2 C  !  3 " $ C< ! 0  d  (C 9+y(5! 8452  $M 8452  %

 ; & 2 z;0 + + > t+& N! 7  5! "  ' : %   % > " > :  &  M452  $ ++ +2 ! &7C +1 ,"8452F 3 (C % > $%; & 2 y(5!0  " C  y(5!0 9 ," C ! & > " C 0  C 3% 4  M2% 7 8  +8452 2  C n8*  $ ; & C(5  " : %5C  " A# % %5

 > " ,w%  +&82"  w!0 C  !  8 C 3%4O %; & 2 y(5!0 % .4  O !' B J+CC0 7 8 C % y(5!C 3 . 82 1 Q 2W !0y(5!:$ %    ! "  .+4  C   % C  ! b  & F ! % L +  .4     + t+& %  < ++ ; !+  ! " C  ! ; & 2  " ''  7MM2

# #  *! 1C " ," $ 8 %C  ! ' &% &N+C  .4 +%  L+ C U ;  ! "  .4   F 3  F ! ; & 2 + 2 & F ! %  7  5 C  ! k)0 " C 482!! . &: .84 ! &     $! /% I84 <; ! % L + % B ! " 0 .2 d0 3" % B .7O %; & 2  $O% % B M2 &< ! %  F &O O%O <2 2.84! & > "7O?  4 d0 & ! "O %%  .4  % F% $ ++8452  ' ;%   > " !"  M ' &% 3 ; ! % + > " + ' &  %5$ %   C 0 %  8! y(5! 4 % C  ! ; & 2 & 8% % ,"  7 3  5  82%  2 F C AI*   53 ; &4B ++82 > " ,"  3 ; !   ! &  82d  , 2 . 1  !% 2 > "  2 +8* C 7d  + $ > " C 82!!  5 % d 0 3"  % B % L + $ % !  3 C  !    4  & 25   %5 5+<9 82 !  8*  w 7M+ %5 %5 ' 9+! &  5 ;!C  !  < N584 0 0> "53   % > "  O%  %5 5+<9 … +8452 F <1 $<; !; C! "+|] d0 ! "  5+ ++$M .  7 <; ! % +  "F 3 <; !% L> &%+|a 8* $M % -# ;   M  <; ! L> +5 2: 4  C > & 8% > "7M ' + 7O %%+&5 3 C   % <; ! % L ! "   2 |g   82 3  %55+<9  8* ! "      F/9/ L1 $ +25 ! C  Nr&  I %  +d0 7 8  5 3 + +82 & 4    "…+   ' & (C % % A   $N> %  7N %% 2  F ' J C ;  .V  05  _  4   3 4  .  +p5 b! 75%C +4! 4   - A  +p5 > "  C  ! %   % d H Gn+! 0& ,;%# $p C" + %

 

$- !0 O€5ee2eeB Fee2 F3€ ee"ˆ(5ee!€ee nV+ A& 7ee „ee ees ee+ee4ee0 ee ee"ee!ee&Oee<ee€%eeee& ,2" ee +84& ; >& +!&1 $ %€% €C O<€% eeee& nV+ A& 7& 7-% C"ˆ(5!€$%5! %0 r€%Dw+E+% C""n C A$ee %Nee!ee;%ee€ee " €ee "eeeeV7ee eV€%eeee eeee >eeV€% e 82& ee ee ee 0VU"z+#B % C"!n 3C n 'A 7>-790€%ˆ(5! ˆ(5eeeee! eeeV @% eeeeee '(

U<€C€4 V2 Nee+ee % € eee3eeeeee!ee& %ee ee 0 eeeee €%eeeeVeeVeewee ++ƒ# V++j %! ee €ee8ee Aee3€% U4€% %!  $'€% +' %1 /*/ F3 7ee0 9+' z+#B V++€C Oz+#B €8€% 4" ee0 +8U% eesee 7€ee8eeeeee %€% 7€ 05/+€%€ V VVwy(5!" Nœ €+ 4y(5! 4+% ee +% & ee<ee€  e UeeLee 5eeee ee e e e e,ee % % & <€ 7€8 €A !3C0 ˆ(5eee!ee €%ee 2eeLee+ee€%ee >"4V€V %0 z;0++V€ 2U!% ˆ(5! 7'€%  4V€ %0 ' V€C  ;U;V U € 0 ee €%  U U &  ++ U! ee eeeeee" €ee+eeeeV€A€eeee€eeee!A€ee ;<€ $% C"N"7Nˆ(5! 7€53 0   N!A€% $% Cee" \9+j A€ee 7'€% U!$ 1d CUV" M4€% €C €8€% ˆ(5! ee%ee1ee/ee*eeee/eeeezee+ee#eeB ee3Cee0ee Oeee#$eeeeeeee&'(

7 %ˆ(5! >C€ ee " +3 & >eeee 5 € 3U %7 %€%*rOz+#B %ee 2eeˆ(5eee!€ee eee2ee ' &€ Oz+#B F3 ee3ee" ˆ(5ee! 7U4 

’æëĘĢĪĢËġÔňĕŎĔňàńīĘňĜ

ÒÊëĘīġņ滲Î

ěİħġıÈ

O " 3% %n+3 !

 C "dI;%z4 j5+*/  -! 3n+% N! &  2 "  %5d0C 0 ,! ! 1  <; N! *#  9( &  +2 2n; 0 3 ,9I+  8 ! !% W ; 0  M %'2@5 "- 5+ 0 C j "4d4 21M4 C 0>% ;0 % N!  2 %: "5+*/ n;% I+2893 z9+j C 8J+r# "5+

C &F65! = ++# " n % %  & 0L ,+"  4 %n!  ?,O 2

O 5V, % +B 2 % V O1 %%O 5V, % +B O!V%N!'%&4 "%+ O 5V, %-$O 5V, %- AM;%(5! "+3% V %!"`O  A  !  3C &!'% O 5V, %-$O 5V, %- u 1 ! % V 3 ,9 u r 54 @53 3  u%C ,"!'% u = eL3 ,2%<+2 O 5V, %-$O 5V, %- < A 453 '(

  `  & U ; <*+5 V  % V-1'( V(5! " O 5V, %-$O 5V, %- T4=!%%

()*'# =<>)V$

 ee ee ee9eeNee+ee %eeee& n% C"\9+j<

n+ J+!V <p 3" 5U!& DN,&E +% C" " n C ee Nee!ee;%ee€ee "eree€% @! + 5 +V€VF3 /EV€U !5+€" € $eeV€% 2 D+ V€C 7& C +1 b€ NV 82& €  €" V DL!4EeeVee€ee">ee V€%e &€%0U!"3 ee e €%eebeeee&ee Uee % €% -! - %V !!&

  "%  W / #   2  &W / 50" N% " %N+2 "% C";  %" +  ! "': @%82  2M53 "% )&+4  53+4 "W / #C "u -> ? + C A% 2  4 C> 0' 9+ @dW / # @d=; &4  )&8%C  "N50" %o 382 &  % 2 ,s  !C 82 ; "*!5/+4 @%% C"  &  ?% 2  1C  ,s "! 0! &  W / #;C "5+ 8 %nƒ#  ?  +& !'% " 2 A# ˆ<%%

1x

ĢËōħμ°µ €€C € $ % &+4!& € >& %2& &$"$:0 ,2"!€5& €A$!&ˆ(5! / €%€A 5/+3 ! +3 ;&!" %œs€%€ € 3&ˆ(5! %8@5<;& !C@5<% &$€%% %€" -% &ˆ(5! ,89+$0;!0& 82% 5 %0,89+&  . % & €ee" €% I2 !& ˆ(5! % C"- %4N+<!s0 " 4 7% %@d ;&82€%>82@d ;&u€% %\

¼¶Ň¹êħÎĪħĤ˹êħġõŇª¼ĤËō±ħĜëÔ¼µħōħôŃ¹ uĦĪħ¹êħġõŇª¼ŀѶôħµħĜv»ħ¶ōæ [ ^%

 %5ee > eeB  3 !'% 7O53 CC   ee ! ee& e eeee8ee> eeeee" eeeeee eeeee& %%F & 4 > 52 + 5+% : 43> & ! 2 + ! '( > " ee ee +ee ee  5eee '(A % N+ C%C(5+u53 $& % +82% 2 "! &N % +& : 43%5 ! %> $@% %0  O 0 ee '( -!   0$ K %% 3 7 +C4> .4  4 e " dee  e Neeee % . ,89+ % Cee"  8  0 % ee % ! &  $,89+ o 3  80  50 /C4 ! %J+ 7N & % d e -eeee! e Jee% eeee e3 +3  Cee" ee;(  +/ O 0  e e3eee eee3C ee eeee ee8ee2% ee2 ee > " 8*$ 5  ?4  +/%5 ! $ 5+  '(

 25  Cee " e ;( C +3  N "  +/ d C A e  % < $ %,89+o 3 53" b! / +  ! # > " %  %ee Aee ee,ee+ee"eeeeee e e @5eeee  D LŸ M+/jE > ee" ' 5 '   % !  C" 53 A0 %5 +/ % - ; & %N2"53"   +40 0 $+5+4 +3

n; "N! 2C 2; d/:  n; "N! O  ;! 4 4>% ;3 ; " d/:  6 2 % CF3 2 n; "N! + 1 % & & d353"! 5+2 & 3(d! " :(C  &,2 ,2"35! #F0 d AA -1 ; < 1  A~ 3 +8! ;! <1 4 4 % A4  #5+  3 C > 8* 40 r !+ p  + w ,% N! !C p  +% +0;C ! !C n 3 > 454  ! 42 >A 25/!& 2  ! 02 @% & O !%  82% +4 +80 84% @%w;3 @% -" r3 2 2 > % ; !n d 0 4; C;" ; !n  " & ; !n  A < 2 053 ! d##M0 2 %! < A > 8* 40 O &'(A 0  ," N53" 2 &'(A NC %NC N 5/ % ! #& A N53, 4 > 8* 40 r !+ p  + w ,% N! !C p  +% +0;C ! !C n 3

ee3 e  %%5eeeeeee '( ee e  ee D 3 ,9;4 E 8!% } %3P+ 1 A %5%!" ! &  8 > "  7ee v 3+   0 ? 8 % 7%C 82% &'( % ee 5ee+eeNeeee e ee 8> ee" !C  + 3 ,9 0 ee '(

> "  8 "  deeee3 % ! ; #    %A" $530  + 5+ ;(  +/ z;0 2! B  5eeee3 Aeeee0eeeeeee '( eeeO 5eeeeee,eee % ee e5ee+ee3 % e ee! e e eeee e  e 7 %82% 5eeeee3 Aeeeee0Oee e e e 0eeeeeeee '(

 & +/ C" ;( +   3C % Cee"  :  ee e 8ee0 e ee e eee,ee8ee9ee+eeeeee0 CM4, o 3> "-! 4 "$  3


.85',67$1 The Organ of Kurdistan Democratic Party

NO: 589

www.kurdistanukurd.com info@kurdistanukurd.org info@kurdistanukurd.com www.kurdch.tv Hotbird:6 MHz 11200 polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

www.radiokurdistan.net dengikurdistan@gmail.com Radiopdk_Iran@yahoo.com Tel: 009647701597268

21 agu 2012

Ă&#x17D; Ä&#x153;êħ Ă&#x2039;Ä ħ

Ĺ&#x2039;

ÂźĹ?Ă&#x160;ÄŞ

Ă&#x160;ĂŚĂ&#x201C;Ĺ&#x2021;ĤÍĹ&#x2021;Ă&#x2022;ÄĽĹ&#x17D;Ă&#x2C6;ÂźĹ&#x17D;ĤĂ&#x2039;ÄŠĹ&#x17D;Ă&#x153;ğĹ&#x192;Ă&#x201D;ħÄ&#x153;ĢĂ&#x2039;Ă&#x2022;Ă°ĂŚĂŞÄŤÂľŸºĤÄŚĂŚĹ&#x192;Ĺ?ĂŚĂ&#x160;ĂŞÂ?uĢĂ&#x2039;Ă&#x2022;Ă°ĂŚĂŞÄŤÂľvÂťÄ§Ä Ă&#x2039;Ĥ¹Ĺ&#x201A;ĂŞÂ?ĢĂ&#x2039;Ă&#x2022;ðÌêč¾ŸĂ&#x201D;Ă&#x160;;čĥĹ&#x2020;ĂŚÂźĂ&#x17D;Ă­Ĺ&#x17D;Ă ÂźĹ?çĤÄŚÄŞĂ&#x2039;ĤğħĹ&#x20AC;Ă&#x2039;Ä 

Ä&#x;ÄĽĹ&#x2021;Ä ÄŚÄŞĪĸĂŞħĨħĹ?Ă&#x160;ÄŞÄ&#x17E;ĂŹĂ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĥ ÄŚÄŞħĤĂ&#x160;ĪĸÂźĹ&#x17D;ĤĂ&#x2039;ÄŠĹ&#x17D;Ă&#x153;¹Ĺ&#x201A;ĂŞÂťħĤĹ&#x192;Ă&#x17D;ħĂ&#x17D;

 ( 0 .2  > 1  > " ;2 a^    $N 5+ ! 2 A I  y(5!E  M %o% "Â&#x2C6;(5!$N%5++ " 82% J+ !  3 "$O " + .2  & D75+ &$   ( 0 >  > " 1 >      3 "07n' / * /N  !%5n;% O j # >0 > + $J ,  +  1 > $'  +& $ % F%  > +&  >  &  + n %J++ . '( N89 3 +&$& % +&   '  %A"' ! ' $  0' ++ !80 24   % > d N! + > 7n- % + + 8! 7n %>05+ 2  %n+! (A+ % "0$n%5+  > F # 5?  > 2 %;%]gZY;2 + + 8*"n%5 %4 4 O 5,% +B   $ 5? "! " , n %$F2]X n !  A 8+! 1>  "7N2> O&.+ 5"82% 5,% + + +893  %5 84% 2 | 9 5+ <  2 D@ 0D 7F2 ]Y ! C $! "  > N! 0  y3 !'>  % &]gX^ C 0 . n 4 C4R4N! %D E 7 %n 0CN;%:$ & %%5%!" Â&#x201C;A I %  % > " 2 %2 5CC " %5 !$ !CF2A I> " + + 5<N+! 4 4 +!: 8*" $>N!n% % Â&#x201C;n+$> 4 %82% 5,%  > ": ! F2a^ > w% " J "Â&#x201C; ++$ 4 % 5<> %F 3 5<  ++82 7 80 2 %5; # Â&#x201C;>  & J+!  7n!b  "7N++ %+ ,  "  s $:. % ; !C B ! +"@ %Â&#x2C6;(5! @53% 2C " $%  +3  82 1 : 90  3 " 7 & $  !  % % 2 ' +3  82 1 + +  nw & + ! "7 & - % 40 4 A  4  9- %   1 $ % ++ +  " 1 1 "  4 &  7 %  + +  N! +! %  ?#$ C & % 2N!$  5?

 4+ = "  N& F !   5/ $,89+ 8*40  0 !: 5CN! 5<  & B(  82 1    . %  +! %  > & 7 & > &$Gn! %J+' >0@ 1 3 "H % w 7 +. %4O 0< %- %  5< 5M9 > " "$ n# B  2 %55+,#  $%>0  !   ! F2 gg ;2 ]X ; !d!  !  n 5< N+! 4 4 ! "  .   %5 > C4 M2 & 4 %  + + $!: C & !  % < > " 7 8! $+4L; & A I  4 !,+2 $n + %N!;    DJ52 B 5!j  &E !C 7@5%% $ ! C 0,2 ! 4%5 &$ % +& dDn82 &$>5+$n9!F% &> > 4A >0D% +8,+"E %  > 2$n+%&$n'5+4! & & % 7n! & >C+$n  %5+

_E4Fw0<2G 009647701901658 Kdp:Tashkilat@gmail.com Tashkilat82@yahoo.com

552 5<1 $m;2 o 1 2 A ħÄ&#x153;íĹ&#x2020;ĂŞĢĂ&#x2039;Ă&#x2022;ðÌêč¾ŸĂ&#x201D;Ĺ&#x2039;ħĨ¹Ĺ&#x201A;ĂŞÂźĂ&#x201D;Ă&#x160;;čĥĹ&#x2020;ĂŚŸĤĂ&#x160;ĪĸÂźĂ&#x201D;ħĹ&#x17D;ÂľħĹ? d % d $ + + +893 +& 4 "p!" %/23 ! " Ă&#x2019;͚²Ĺ&#x2020;ÄŞĹ&#x2039;ħšÂťÂ&#x2014;Â&#x2DC;ŸĤĂ&#x160;çĹ&#x17D;ĨħôÂťħĹ&#x20AC;Ă&#x2039;Ä ħļĂ&#x17D;  d C  %- % ; $ C  2 %5 O%  +& 4 "  2 ag +& 4 ;!   % 2   A  8+! 8    4 8    8+!   - 3 $ # /!2 A  B  82% &'( 5, %  d, %  + + +893 552 $82% 5, % +B+& 42% +& 4 C  2 ;!  b 9 %#!C %#$ 2 ! &Â? +& 4 7 5- 3ag 7 5+3 %# ag '(   & 5+ 4 ag  ,! 4% '( " $+& 4 ! / & ]gYc - 3 . l & $ & ]gh] - 3  3 ,9 % &  2 ! & +!   %# %# !C  %# +& 4 ]gYc - 3 ag +& 4 ;!   8+! ! "  .4 552   ! & +& 4 ;!  % 2 & ! " : !'& &  A   ++!)*+" ! ++ 3 '% & 7%5+!C %# 2 &'( d, %  + + 7 5+& 4M4% 2  %53  2 %  %5 2  >  &   % 2 82 !  $82% 

ÂťĂ&#x2039;ºþĹ?Ă&#x2039;ĥĤÄŁĹ&#x17D;Ä ħÄ?ÂŻŸĠĹ&#x192;Ä?ÂŤĹ?ĂŚÂťħĠĂ&#x2039;ĤĂ&#x160;ÄŞÄ˝Ă&#x17D;ĂŚĂŞÄŤÂľħ°¾ Ă&#x2039;ÄĽĹ&#x2021;ĨĂŽÄŚĂŚÄŚÄŞŸĤĂ&#x2039;ÂľħĤĂ&#x160;ÄŤĂ&#x153;ÄŚĂŞħĤĪčĨÂźĹ?ÄŚÄŞħĂ&#x201D;ħĤčĹ&#x2021;Ĥ

ZZ^c  5"  <9, > " ]]^    %5 > &  590 5 + ?8=+"!LI%> &   2   O +  

74!5 ;2h w$!  <53 A 2  '!" 1 % 5& 02  % %

,-  +  > > $ 5" +!)*+" !    (C  %  ;(

 % 4 bC 0 0 LN5C  %4 7 %0   LL+!

4!5 ; 0 % ; !  <9,N+! L  aX 4   1 & A +%Xc W C & ?8=+" !LI% % ! 7W% & +893  A 4!53 !5! ! h ! $!  2 $ <

 &'(  4!5 ; 0 ;2 Xc W C &aX 82% <9, N+! L   $+%  % !  1 &  7W% ?8=+"!LI%  <9, N+! L F*! " D *+E  1  & C & aX 4  .  +%Xc 4# ! & X[ 7 A 

ĂŞħðħĂ&#x17D;ÌĂ&#x2039;Ă&#x17D;Ă&#x2039;ÄŠÄ Ÿ°¾ÄŞğč¾ÄŞÄŞĂŚ ÄŞĢĂ&#x2039;Ă&#x2022;Ă°Ă­Ĺ&#x17D;Ä&#x201D;ĂŤÄ&#x201D;ŸĤĂ&#x2039;¾ČčĹ&#x2021;Âľ ÄŁĂ&#x201D;ÄŞħ¾êħðĂ&#x160;çĤĂ&#x2039;Ă&#x2022;ùœĹ&#x17D;Ă&#x153;Ă&#x2039;Ă&#x201D;

758+!c]g[ " C  !2 & & 4 ;? 2 B  + 04 53 %58*+1  2   2 7O  2 %  <+ 0 58+!c^]^ <+0 7C 

 w !1 " (5& F 3  %!  04  +  ,+ C 82 +#5# +  ;? 2 B !2   <+ 0  2 7O  28*+1 89+ 3 ; &  DC+% 82% E ]['( !1 "(5& 53 F 3 - 3  +  + 04  N+ 04  b N89+( 82 +#5# "  2  N  2 - 3 ag '(  A 3  2   2 +4 7%!

$40 u&" %5V S ) "  U %5V +C2Â&#x20AC;%!" w V $ 1 1 +L!Z^^% +L!aVÂ&#x20AC;'(5 7Â&#x20AC; (% * '"  '& 3"NASA % 2Â&#x20AC; 2& 2 U!Â&#x20AC;% 2 > $M5 C % V&&589  ' $VÂ&#x20AC; 2& / 531 7Â&#x20AC;!

(

(d! " V 28+2 V Â&#x20AC;89+ Ă&#x2026; ! 2  + 2% 3 ' &  3 " Ă&#x2026; ! Â&#x20AC; 2& 2 7 & 2% 3 * '" V3Â&#x20AC; VNASAU5!" E < +A=+V ,+ Â&#x2C6;(5! p!V 2 Â&#x20AC;- Â&#x20AC;U > H Ă&#x2026; ! Â&#x20AC; 2& $OUG 0S ; !VS 2 & ( %  bÂ&#x20AC;" 7DVÂ&#x20AC; 2&8+2 V " +84 2 Â&#x20AC;- % VÂ&#x20AC;! V 843 % $- AÂ&#x20AC;% % ) 84 3 V 2 Â&#x20AC;" !p" V ++% 3

ÂĄÄŞĹ&#x2C6;Ă&#x2022;Ĺ&#x2020;ĂŞĂŹĹ&#x201A;ĂŚÂĄĂŚĢĂ&#x2039;ÂľĂ&#x2039;Ĺ?çĹ&#x17D;Ä ŸĠ¥ÌêĹ&#x2C6;Ă°ŸœĹ&#x2021;ĤĂ&#x2039;Ă&#x2022;Ă°ÄźĹ&#x192;š  ; &  53  82 !  2 $ 5 % -! 82A3 > " 2 5C % % +;U 82% VA3  ; &  V 82A3 -! D7%5V " +Â&#x20AC; 2 Â&#x20AC;+; Â&#x20AC;5 3 Â&#x20AC;8A3Â&#x20AC;%+!!Â&#x20AC;% 282A3 !; Â&#x20AC;,2 4"!$+!++82 4! 7Â&#x20AC;%582Â&#x20AC;%Â&#x20AC;+; -!#. !!; # 2 4 &'(A 4 C 7Â&#x20AC;;& % 2  G+ICH G +I +"H  C   V $Ă&#x201E;+2 ! + C J ! 84 &  ! C&  2% V  4> " V& V + 4" 8V  4" V ;%   1 (C > " > $ 2  5V 45& $ " 82% V #C OUw+& 3 7 % 

Ă&#x2019;ÄŞħ¾Ĺ&#x2026;Ä&#x153;êÄŚĂŞÄŚĂŹÂ?ÄŞÄŤÂŻĂŞĂ&#x2039;Ä Ĺ&#x192;¾êħð³ČĪ

 O+! N&O % ' % % ,B " +2" 3 L1 N!  0 % n$   N ++N! "$n C  " 7@5nO # ++.2 + 5+2 %  % ;2 O B " !   % % ,B " : " & % ' $ &  &  % $  & F 3  " +" > ! > "  $C +1 %  " > &   w   7 % C

ĂŁĹ?ĂŞÄ§Ä ĂŞħðÄŚĂŚĂŞĂ&#x2039;ĤÄ­Ä&#x2122;Ĺ&#x2021;Ă&#x201D;Ĺ&#x192;Ă&#x17D;Ĺ&#x201A;ĂŞĂ&#x2039;Ă°Ă&#x2039;Ĥ

XZ  8 " 5+2 %,B ! (C " &  5" ;2 ! 2 % ' % ,B " :  ;2 O B ! % 7 5 0% #   nL+/ (C  2 !> " : +5< d5+pC $&&$45=8$ C<9 Ă&#x192;E %5 8 " %D777Â?54 2E: +! +2 ,L+/ $> 11N!  $b5=82%$%  % %,L+/ (CD4% % 7%5 F 3 -   8 " " F 3% %DC+ %5/E A I;! !% 2 8*0 5+ ! % 0 % - ; & "  %  ! 2 + 3(5   & % " Â&#x2026;;% $%5% % ' % ,B " 

 #2 4 N5 % 82A3 JF2 C&Â&#x20AC;-!Â&#x20AC; C(% 7Â&#x20AC;8 A3Â&#x20AC;%N+ C +84 2$% '5+1&! CÂ&#x20AC;5j !!; A3Â&#x20AC; ;& > " Â&#x20AC;C(% + !'( * d= Â&#x20AC;-! 3 -! 82A3 7Â&#x20AC;8 A3Â&#x20AC;%N+ CJF2 C& % 82A3> A3]^E<+4 5 4  A3 [ 589 V U; &  2" V +w0#   2 8*"  ; & V +-! 3 8LV 5+!+893 <! /

kurdistan_589  
kurdistan_589  

kurd kurdistan_589