Page 1

‫داﻣﻪزراﻧﯽ ﮐﯚﻣﺎری ﮐﻮردﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﭼﻮارﭼێﻮهی ﺋێﺮاﻧێﮑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﻓﯿﺪراڵ دا‬

¼Ĥ˵ħŎōæêīµħĝÔīµ¼ŎÕñņīŀħĨ³ħō ĒÊëŇĈ¼ĤËĠħŀê˪

ňĜĪÊëµçĤňΗ—¼ŀňĠѵňλêËÕôīµ Ú¡êňµ»êËðňáŀíĔ»ňĤËåōçĤňÎ

ĞËĠ êňÏĠÊêňÎ »æňðňÈ ģŇðīà ¼Ĥ˵ňĤËĤÊĪçŇĜ »ÊĪæ »æħðħÈ»ĦĪħÈò˪ĢËōĪīĠħĨĢ˵ħŎōæêīµħĝÔīµĚĸňÜ ³ħō ħÎ ĪīÎ ĢËĠħŀê˪ »ĦæËĠËÈ ĢæêĪīÏŎĜ »ÊĪÊæ ŅÎ ħÎ ŅܼÔħōÊìĦļËĤ»ħĤËõŎĤħÎĢËŎĤËĠħĜê˪»êĪĪ±¼ÕñņīĜħĨ ÓõŇĨ ĒÊëŇĈ ¼ĤÊêňĥņīĤ ¼ĤňĠīÝĤňÈ ¼ĠÊçĤňÈ ¼ôĪëÔňÈ æÊĨêňĐ ³łêňðÓŇŀ¡æêĪīÕð¡æ»›œ»¡æËĠ¼ÔĪÊç¶ņ²ņĪīÔĪħĜ ňŎŎĤêËÜĞňµňōòňĠňÈňŎŎĔÊëŇĈ¼ÔňŀĪ¡æ»íĠ¡êêËĠѵ ňĜĢËĠÊĪÊæňōŃÎêËĠѵêňðêňðňÔ˵¡æòëņĨ ňðňµĪňÈ ĢËŎÕñōīŀ¡Ĩ æëµ ËðËō ¼ÔňŀĪ¡æ Ī ¼ĤËġÕõŎĤ ¼ĤËġōňªĪÊĨ »ÊĪÊæ»ÊĽņĪóŎĤÊĪňÈ»æňðňȼĤ˵ňĤÊĪçŇĜêňÏĠÊêňÎŅΡĨ ¼Õñņīŀ¡Ĩ ňĜ ëŎÏĈňÔ ňĤËĤÊĪçŇĜ ĞňÈ çĤËōňºĤËōÊê ĢæêĪīÏŇĜ ¼ÔħōŃä¼ÔňÏōËÔ¼ĤÊĪçŇĜī¶ŀňΐÒ˵ËĤ¼ĤËġÕõŎĤ¼ĤËġōňªĪÊĨ

»–˜¼ÔĪħ¶ņêĢÊëŇÈňĜ¬łëĠ¼ĐËĠ¼Ĥ˵ĸ˯¼ŀÊĪňĨ¼ŇªňÎ Êæň¶ō漶ŇÔňōËĥŎÜħĜĢÊëŇȼŎĠĹñŎÈ»êËĠѵ¼ġō²ōļêËÏĤÊëĐňÎ ¼Üêňµ»êËðňàľ¡íĔ»ňĤËåōçĤňμĤÊĪÊëµçĤňÎňĜîňµĢËō¡æ ¼ÔňĠŃÔĢËōĪīĠňĨňĤÊĪÊëµçĤňÎĪňÈľÊĪňĨ»¡ëņī¹ňÎÊæêÊæňĜ ÒňĤËĤňÔĪľËªħÔĦĪÊêæĢËōêňÏôŃĨ»¡æËĠ¼ĥÕôłëĐĪģņĽµ ňŀ˯¼Ĥ˵¡ĽðĪæêËð¡êĪĪ±ňĜ¸ĤËĠĢËō¡æĢËŎðňµģōçĤň¯ ¡ĪňÔňĤĪËĠÊæğō²ņļ¼Ĥ˵ňô¡ļ ¡ĪÊ뵡ĪňΡ±ËĠËÈÊçĤÊëŇȼ§łëĠ¼ĐËĠ¼Ĥ˵ĸ˯»ňŀÊĪňĨĪňĜ ňĜêňÎĪňĠňĜ±łļçĤň¯ĢĪīÎîňµ——ňµňĤÊĪÊëµçĤňÎĪňÈňµ ¼Ĥ˵ňŎðňµňµËÔ¡êĪĪ±ŃΡĪ¡êËðňáŀíĔ¼ĤÊçĥōì»—¼ôňÎ »êËōĽÎňÎňġĠňõŇð»±łļĪ¡ĪňÔňĤĪÊêíņī¹ňōňĤËåōçĤňÎĪňÈ ĢĪÊêæêÊæňĜ¼ĤËÝōêĸ¼ĔæËð

www.kurdistanukurd.com

‫ متﻪن‬١٥٠ :‫ﻧﺮخ‬

٥٧٤ :‫ژﻣﺎره‬

‫ﺋﯚرﮔﺎﻧﯽ ﺣﯿﺰﺑﯽ دێﻤﻮﮐﺮاﺗﯽ ﮐﻮردﺳﺘﺎن‬

٢٠١٢‫ى ژاﻧﻮﯾﻪ‬٥‫ ـ‬١٣٩٠‫ىﺑﻪﻓﺮاﻧﺒﺎری‬١٥‫ﭘێﻨﺞﺷﻪﻣﻤﻪ‬

çĤʱħĨ¼Ĥ˵ħĤÊæ²ōĪ»ħōŃŁÎËÔĪħȐâËĤĽô¼ĤÊĪËÔ ŀħĨ Õñņī ĢËġ

¼ðËŎð

ËÕðŃĠËĠ¼Ĥ˵ħÔĪ ĦæÊìĢħðħàŌŀĪĪçÎħĈ

ħĠËĥĤËōħÎ

¼ŀħĠѵħλêËÕôīµ »êĪīµËÎħĜæêīµ¼ĤÊê˶Ïð˵ ģōħµĦæĞĪī¶àħĠĢËÕðæêīµ

Êçŀħō»Īħô¼Ĥ±ħÜħĜ Êæ

٣ ¼ðËŎð

¼Ĝīä¼ĤæêʲÏŀħĨ Ī »æêīµ ħŎōêĦçĜÊĪħĨ ¼ŀÊĪħĨ »Ħëņī¹ ħÎ ëÏĠËñōæ »—žêħð ħĜ — »Īħô Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ĪïŎĝÜħĠ¼ĠħōŃĤ ¼¶ŀħä »æêīµ »êħÏŀѵ Ī ê˶Ïð˵ š• »ħ¶ōíĤ »êÊçôħμĤÊëōħĔ ĦĪħĤÊļħ¹ ¼Ô˵ ħĜ âËĤļħô ¼ĤËÎħĜħĔ »ħ¯ĪËĤ ĢËŎĤ˵ĦçĤī¹ŃÎĢËÕðæêīµ»êĪīôËμĤ˵ĦêĪīĥðħĜ ģÎĦæ ĪĪêĪĦêħÎ ³êīÔ ¼ĤÊìËÎêħð ¼ĥŎĠħµ ľħ¹ ħĜ ٤ ¼Ĥæë¶ĥŎÎÊæ ŃÎĪ ĢĪīÎ ĆËđōçŇÎ Ī ³ħ°ŇÎ ħµ ĢÊĪħÈ ¬łëĠ¼ĐËĠ Ī »êħÏŀѵ ħĜ ĢËōĪĪê ĢËŎĤ˵ħŀËĠħĥÎ ¼ĤËō± »īō²Î ĦĪħĤ˵ĦêĪīĥð ħĜ ³ħĠīÕô Ī ¼ĤħĠħÔĪīð ¼ĤËĥŇĨ ĪĢÊëŇȼŇĤĹġĝĠ ËŎ¯ĦĪ ĢÊë¶ÔĪĪê Ī ĢÊëŎ¹ ¼ðëÔ ħĜ ĪīÎæëµ ħŎµêīÔ¼ÔŋĪħĜæêīµ»±æĞħÕðĪĢÊĪËÔ»ĸŃλËŎĤæ¼ÝĤêħð »ëÏĠËñōæ »˜• »Īħô ħŎµêīÔ »Ëªīð ¼Ĥ˵Ħêħµļħô ħµłĽĐ ħ Ĝ¼ĤËĩŎÜ»ħºŀħĠѵ ńīĤŃÎĢËōŃäĢËĩŎܼ¶ŀ ħ ä»êłì Ħ ê ħ Ĩ» ħ ÎêłìÊç¶ŇÔ˵ ħ Ĝ—•–– ËõҵÊêÊæ ´ōíĤħĜ´ŇÔĪħ¶ôħÈħĜħōËĠêħðĞħÎËÔģņļħ¹ĦçŀħĨ ĢËŎôëŇĨæëµĦæĦæËĠËȼĤ˵ħġðĦļīņêĪ¼ĥŎōÊì¼ŀËð»ĦĪħĤĪīÎ ĢĦæêËôħàĢËōŃäŅĨīÝŇÎĪ¼¶ðŃÎłê¼Ĥ˵ĦçĤī¹ Êê˶ĤËÈ Ī ĚīÏĠħÕðħÈ ħĜ Ī ĢËÕðæêīµ »êĪīµËÎ ¼Ĥ˵ĦêËô ħĜ Êæ¼ĥŎōÊì»—•––¼ŀËð ħµħÔĪħ¶ôħÈĪĦêħÎģÕõōłê¼Ô˵ħĜĦĪħäÊæħÎĞŋħÎ »±æĢËōŃä¼ōĦļĪīÔĪ»êÊíŇÎĪĢ˵ħĠËĔħôêħðħĤʱêĢ˵Ħæêīµ ħÎĪĢËÕðæêīµ»êĪīµËÎħĜæêīµ»ê˶Ïð˵´ŇŀħĠѵêħðĦæëµ ħŎµêīÔ ¼Ĥ˵Ħêħµļħô ħµłĽĐ ¼ôëŇĨ êħÎ ħĤĪħµĦæ »ÊĪÊæêħðħĜÊæħŎōçĤĦīŇªĞħĜêħĨ»ĽÎêĦæħĤÊĪËÔĞħȼĤÊêĦçĠËÝĤħÈ êħĨÓñäĢÊçŇĜħĜĢËŎðħµ˜šħĜëÔËōì¼ŀæĦĪħĤ˵ËŎ¯Īīҵ»æħĔ ĢËŎĤ˵ĦêħĥŇÔĪīðħÏĠŃμĥðËÈĪë¹ËÈĪĢŃÎħÎĪ Ī¼ĤĦæħĠ¼Ĥ˵ĸ˯ĢËÕðæêīµ¼§łëĠ¼ĐËĠħĜ¼µŃµÊæ»ĪÊëå¶ņê êÊçĥōëÎ »çĤīÔħΐĢÊê±īµħĤ ħµ òħĤÊĪħÈ ÊæħōħĤÊçĤļæ ħôĽŇĨ ĪħĜ ĢĦæĦæÓðĦæħĜĢËŎĤËŎ¹ĢÊĪħĜîħµ™•»ħ¶ōíĤ ³ĦĪêËÏĤÊëĐħλ–š»±łêĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łêħĜ¬łëĠ¼ĐËĠ »ÊêĪëŎμōêÊíŇÎĪ¼ōĦļĪīÔ»ŃĨĦĪīΐħµËĥĠËðħĤÊĪËÔĞħÈĢĪīÎ ˾ ĢËō± »īō²Î ¼ĤæëµÊçōħªĪ »êħÏŀѵ ŃÎ ĢæëÎËĤħª Ģë¹ĦæĢæêÊīäħĜĢËĠħĤÊĪËÔĞħÈ»±æģōĽÎêĦæ¼ÔħōÊìĦêËĤ ħ¶ō漶ņêËÜĪÊæĢËĩŎÜĪħ¯ĪËĤ¼Ĥĸħ¹ĪæêīµīŇĤħĜ¼Õõ¹ ĢËĤ± ħµ ĦĪħĤ˵ĦêĪīĥð ħĜ ³ħĠīÕô ¼ĤËĥŇĨ »Ëºņê ħĜ ¼ĥŎĠħµĪģŎĠ¼ĤÊçōħĠīŇĤħÎĢĪīÎļħ«ŇÔħμÕñōīŇª ¼¶ĤËμĤÊæłêËĠħ¹¼ĤĪīĤËĔËĠËÎŃÈ ¼ōçĤħġÔħÏōËÔv »êŃÜĪÊêŃܼŎðëÔħĠĪËĠêħðĪĢ˵ĦêÊçµħ¯ĦíŇĨ ŃÎŃäňñĤÊêňĐĪËŎĤËÕōëÎ ģōëÔêÊçŎðëÔħĠ Ī ģōëÕÕäħð ħĜ ´Ňµħō ħōħĨ ħ¶ōæ ħ Ĝæêīµ¼Ĥ±» ĦĪħĥÔĪĪíÎ ňōêĪīðľň¹ňĜļňô Ī ¸ĤËĠ Ğħµ ħµ ħĤËÕðæêīµ ħĜ Ģ˵ħõŎª Ī ê˵ æëµĪĪ±ÊĪ¼ĤÊëŇȼōçĤĦĪËĤ çĤħ¯ħōħĨľËð»±łêĪĪħôĞħµÒħĤËĤħԐĪīÔĪħà uĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê ¼ÔĸħĨ±łêĪêĪīµËÎħĜ´ŀħä¼Ĥ˵ħŀłêħĜ¼ĤËÎêīĔ ħĥÕñä łêËĠħ¹ ¼Ĥ˵ħĠËÝĤĦêĦæ ħĜ ĢħµĦæĦæËĠËÈ ¼ĤæëÎËĤħªħĜ¼µĦêħð»êËÏĤÊĪËÔŅĥŇÕðħĤĢËÕðæêīµ ħÎ ĢÊëŇÈ ¼ōçĤĦĪËĤ ¼¶ĤËÎ êħð ٩ ħŎŎðëÔħĠĽªĦê˵ĞħÈŃÎĢËÕðæêīµ¼ĤËõҶÔħġàĦì ĞŋħÎ ĪīÎçĤËōħ¹Êê ĦëºĤѵ ¼ĤÊêħĥņīĤ »ĦĪħÔħĤ»±æħĜĢæêÊĪŋħĨ¼ÔħðËŎð¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ ¼ĤæëµĪ˯Ħê ħÎ ĦëºĤѵ ¼ĤÊêħĥņīĤ ¼ĤçĤËōħ¹Êê»çĤĦĪËĤ¼ōËÎìłëŎª¼ĠËōħª »êËÎ ħĜ ĢËÕðæêīµ ¼¶ŀħä ¼ĤÊëåņīºÕõª Ī æêīµ ĦĪÊæ ĢËŎŀĪħĨ Ģ˵ħŎōê˶ĤËðËÈ ĦíōêËÕŎĝŎĠ¼ĤËôħÏĤËôħµħōĦĪħĤĪī°ņļħÎĪ»êĪīÎËÈ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà ĦĪĦêËÎ ĪħĜ ¼«ð ¼¶ôѵ ¼ŎĤÊêħºŎĤ ńêæĦæŅª»Ħ²ņêæòËÕñŇÈËÔħĨĢËÕðæêīµ¼Ĥæëµ Ħ Ī ħ Ĥ ħ ¶ÎĞ ħ µ êħð ŃÎ ĢæëÎ òëŇĨ Êæ ŃÔĪħÈ ¼¶ŇÜêħĠīĜħĨ ħĜ ìłëŎªĢËԗ•–—¼ŀËð łêËĠħ¹ ¼ĤÊëµçĥðħª »ÊĪæħÎÊĪæ ˶ōëĠħÈ »êËĠѵêħð ËĠËÎŃÈ ³ÊêËÎ »ħµłëĐħÎĆËđōçŇμõҶÔħġàĦ켶ŀħäĪĢÊêħÏŀѵ ħµ ħ¶ŇĤÊĪËÔ ĢÊĪħÈ ¼ŀħĠѵ ħÎ »êËÕôīµ Ī ¼ºĤħÜ ¼ĤÊīŎÕõª ňÎ ËŎĤËÕōëÎ ¼ōë¹êňÎ ¼Ô¡êÊì¡Ī ħĜĢÊëŇȼōçĤĦĪËĤ¼¶ĤËÎêħðħĥÕñä ¼ōë¹êħÎ »ħÜæīÎ ¼ņīĤ ¼ĤĪīĤËĔ ¼ōËÎìłëŎª ¼Ġêħ¹ ħÎ —•–— ¼ŀËð ¼ĥÔËĨ »ħĤŃÎ ħÎ ħÎħōĦĪħÈ»ĪËŎôĪńë¹ËĤľħĨ´ņĪËð˪ħĥôħ¯®ŎĨ ¼Ęňōňŀŋň¹ çĤň¯ ¼ĤæëĘ ¡æËĠËÈ ¼ęōêňä ŃÔËĤ »ĦĪĦêĦæ¼ÔĦêÊìĦĪË¶ōëĠħÈ»ĦëºĤѵ ëÔçĤīÔ ħµ ĦĪæëµ ÊíġŎÈ »Ë¶ōëĠħÈ ¼ĤÊë¹ŃÈ ĞħÜêħð Ī ĢÊêħĥņīä ĢÊëºņī¹ ĢÊêħĥŎÎ ħĜ ħĜŅĤÊīÔËĤħŎµêīÔ¼ÔħŀĪĦæńë¶ÎĞĪī¶àħĠ»çĤīÔ uģōĽĐ ¡±æ »ň¯ĪËĤv ¼Ĥæëµ »êËōæ ŃÎ ¼ĥŇĩĤ ĪħÈ ¼ĤÊæłêËĠħ¹ çĤËōħºōÊê ħÔŋĪ ĪħÈ »±æ ħĜ Ģ˵łêËĠħ¹ »ĦĪħĤæëµ ģōħµĦæ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵ħĤħōħ¹Êê ĞħĜħ¶ōæ¼Ĥĸħ¹¼ĤÊīŎÕõªĪêŃåĠħä¼ŀłêĦĪħµħōĸ ËÔ¡êňðňōňŀŋň¹ĞňÈĞŋňΐĢňōêĪīð¼ÔŋĪňĜ êħð ħĜ ¼ōêħºōê˵ ģōëÕĠħµ ħ¶ĤËÎ ĪÒħµëŎôĪħȼĤÊæÊíð³ĦĪĢÊëŇÈ ¼¹êħĠ¼ĠħäħµŅŁņæĢËġŇÜħÎÊç¶ŇÔ˵ħĜ—•––¼ŀËð »ĦêĪħ¹¼ĤÊĪËԐĦĪħôħōĸĞħĜĪŅĥŎÏÎħōħ¯ĪËĤ »ĪÊëåęņê ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ōëŎºÕõª ňÎ ¼ÕñōīŇª Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħō ħÔŋĪ ¼Ĥ˵ħĤËġōħªĪËĨ ħŀħĠËĠħµńë¹ĦæŃäħĜħĤÊĪÊêìħĠÊæ ¼ŎĤÊëņīŀËĠĪuĢÊĪv»ħµĦìêħĜħĠĪīμŎĤËÎêīĔĢÊæħð ÊæĪħȼŎĤÊĽĠīµīàĪÒŋħðĦæëņ±ħĜħĥôħ¯ĞħĜ ĦĪħ¶ōæ ¼µħōĸ ħĜ ňōňĨ Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħō ĦĪħÔħĤ ŅÎĦæ ĢħµĦæĢÊëŇȼōçĤĦĪËĤ¼¶ĤËÎľħ¹ħĜ »êĪīµËÎ »ĪÊêçŇĜĦìêħĜħĠĪīÎ »ħ¶ōæ ¼ðħµ ĢÊêÊìħĨ ÊçÎĪĪê ¼ŎÔħŎµħō ¼ŎÕõ¹ »ëŇÔë¶ð ¼ÎĦêħĈ ěŎÎħĤ ¼ÔĦêÊìĦĪ »²ŇÎħÔĪ çĤĸŃĤ ËōêŃÕ¶ōĪ ËŎĤË«Ġѵ¼ĥÕõōħ¹ÊĽÕðĦæħĤĪīĤËĔĪħÈ ˜š ħĜ ëÔËōì ¼ŀħĠѵ ħÎ »êËÕôīµ ¼Ġħä ĢËÕðæêīµ Êçōê ħ Î ħ ä ¼¶ŇñĤÊĽđĤѵ ħ Ĝ ¼Î Ħ ê ħ Ĉ ¼ĤËÔŋĪ »ÊĽņĪ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà »ĪīÏÔī¹ ˶ōëĠħÈ »ĦĪĦêĦæ ¼¶ĤËÎľħ¹ħĜħŀħĠËĠ¼Ĥħōĸ¼Ĥ˵ħŎŎĤËŎÎ »ŃĨ ħÎ óŎĤËÕðæêīµ »êĪīµËÎ »æêīµ »êħÏŀѵ īŇĤ ħ Ĝ » ħ ōêĪīð ¼ô ħ Ôļ ħ È » Ħ Ī ħ ĤËõµ ¼ðËÎ ¼Ĝħ¹ ľħ¹ ħĜ ħōĦêĪħ¹ ħĤÊĪËÔ ĪħÈ ¼Ĥæë¶ĠĪī¶àħĠ ĪħÈ ¼Ĥ˵Ħ±łêÊĪæ ħĜ »ħŎµêīÔ ¼Ĥ˵Ħêħµêħô ħµłĽĐ ¼Ĥ˵ħŀłêĞħÜêħðĪĢËÕðæêīµ»êĪīµËÎħĜæêīµ ŅŀĦæ ÊçÔ˵ ĢËĠħĨ ħĜ ĞŋħÎ ĦĪæëµ Ģ˵ĦêËô ħÎ Ģ˵ħŎņīĤ ĦĪħĤæ붶ðħÔêħÎ ħÔŋĪ¼ōÊêÊæ¼ĠÊíŎĤħÎĢÊëŇÈ»çĤĦĪËĤ êħðħÔËĨÊæħŀËð ħōħĤÊçĤļæ ĦêËÕôīµ ĞħÈ »ħĤŃÎ ħÎ ĢËĠħµĦĪħÔħĤ êħðŃμµĦêħð»ħôĦļħĨĢ˵Ħ²ņĪËĨëŎÔ³ħÔ ħµ ģņëµĦæ ŅÜħÏŇÜ ³ħōĦīŇô ħĜ »ħĝŎð Ī ŅĥņĽ°ªĦæ Ģ˵ĦīÔ뺵ħō ĦīÔë¹ĢÊëŇȼĤ˵ħŎŎÔĪħĤħÔËĨÊæ —Ě ÒħŀĪĦæ ¼µêħÈ ħōÊĪ ĢËġŇª ħġŇÈ ˵Ħæ »æêĦæĪËĨ ¼ōçĤĦīŇªħĜêħĨĢħÔŋĪĪħȼĤĦæħĠ¼Ĥ˶ŀħä Ī ĢÊëŇÈ êħð ħĤħåÎ êËõĐ ģōëÔêłì ¼Ĥ˵ħŎŎÔħĠĪī¶à ĦêÊçōçĤĦīŇª ĦçĤĦĪËĤ Ī ˹ìĦæĪ ¼ĤæëµĦ±ËĠËÈħÎóŎōìīµêËðÊæħōêĪīðľħ¹Ħæ Ī ĢËÕðłæ ŃÎ ĢËŎôħõҵ ģōëÕĠħµ »Ńä ¼ŎĤÊêħºŎĤ ëÕõŇª ¼«ð ¼¶ôѵ ŅÎħĨ˶ōëĠħȼĤ˵ħĤħġōħªĪËĨ ¼ĤÊæÊíð»ÊĽņĪĪĦĪħĥŀѶÎħĤÊĪËÔĞħĜħōħÔĸĪĪħÈ ħĜ »ÊĪÊæ ìÊīåŎÕôËÈ ¼¶ŀħä »±ī¶ŀħĠѵ ħÎ ŅŁŇÎŅÜħÎÒŋħðĦææëµæħðħÈêËôħÎ êħÏĠÊêħÎ ĢËōŃä ¼µêħÈ ħÔËðĦê˵ ĪħÈ ¼ĤÊêËÏĤÊĪËÔ ¼ÜħÎ ħµħ¯ĪËĤ ¼¶ŀħäĪ Ģ˵ħŎŎĤËÎêīĔ ¼Ĥ˵ħŀËĠħĥÎ ¼¶Ň«ðĦæž•¼ÔħōĹōĪ»êŃĤËĠ ģĤħōħºÎ ĢËÎħĜħĔ»ħ¯ĪËĤ¼ĥņ±ħĩĤÊæ²ōĪĪģņìħÕŀæ¼ĤÊĪËÔ çĤīÔ¼µħōĦĪħĤĪīÎĪĪêħÎĪĪê ħµ ĦĪħÕŎĥŇġĜħðĦæ ħŎŎÕðÊê ĪħÈ ħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ħĜ¼ōĦĪħÔħĤ¼ĤæêÊĪŋħĨĪÒīµêħðĪĞíōêËÕŎĝŎĠ B¼ōìËÎêħð »êŃĤËĠ ¼ĤĪīÎ ĪÊĪħÔ ò˪ ħºÝŇΐÊææêīµ»ĦĪħÔħĤĚħ¹ħĜĦĪħĤĪīÎĪĪêħÎĪĪê ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ¼Ĥ˵ĦêÊçµħ¯ĦíŇĨ¼ōËōêĦæ ¼ōĪīÔëºĠËĔħðËĤĪĢÊëōħĔĪĢÊĪËÔĪÒËðĦê˵ħĜ ŃÎ ³ħōŃĤËô ëÔËōì ħµ îêËĐ »ĪÊçĤħµ ħĜ ħĤËōÊìËȼĤËĥĤÊæËŎĤħÔĪĦĪħÕŇÎËĤģŎôŅĜ»ħ¶ōæ¼°ŎĨ ÒŋħðĦæ¼Ĥ˵ĦêËðĪħĨ¼ĤæëµëÔçĤīÔ»ŃºĤĦæ »ĦīŇ¯êÊī¯ħĜħōĦĪħÔħĤĪħȼĤ˵ħŎōħĥŎ°ĥÎħĐËĠħÎ »łêËĠħ¹ ÒħÏōËÔ ħÎ Ī ğō²ņê ¼ĤËÕðĦæħÎ ¼µħōĦļħªĸ »ĦĪħĤÊçĜħĨ Ī Êæ ËŎµêīÔ ¼ÔŋĪ ĢÊīŇĤ »ħµĪĪçĤæ Ħļħô ‘ĢÊëŇÈ ¼ÔĪħĤ ¼ôħÎ ħÎ óŇª ħµ ħµêīÔ Ī æêīµ ¼ĤËō±ĦĪħ¶Ňª ħĜ ńīĤ æêīµ»±æòĦê»ħŀħªĪĢÊĪËÔ»ĦĪħĤĪīÏÔ˪ĪĪæ ˶ōëĠħÈ ¼Ĥ˵ħŎŎĤÊĪËōêĦæ ĦíŇĨ »Ń¯īÔËĨ ħōËĤ ¼Ňª ĢÊëŇÈ Ī˶ōëĠħÈ ¼ĤËðëªêħÎĦêĪħ¹ ńë¹ĦæÊæħÔŋĪĪħÈ»ĪĪ²ŇĠħĜ ħÎ ĢËōħōŃôīĠËĨ ĪħÈ ĪĦĪÊê²ņêÊæ ŃÎ ħĠËĤêħÎ ĦĪħ¶ō漶ŇäËĤŃĔ ĪËĥŇª ħĜ ĪħĤ˵ħŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ħĥÔĪħ¶¶ņê ¼Ňª çĤËōħºōÊê ¼áŀËð ĹŀīÈËÔħĈ ħ¶ōĦĪħÈ »ÊĪæ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà ¼ðËŎð»êħÕĐĦæ ŅÎĦæĞÊĪĦæêħÎÊæħµħ¯ĪËĤ¼õōËðËȼĥÕðÊê˪ uïĥŇÕñŎÈ ¼ð ĢËÜv »ëºŀħĨħµłëĐ »êŃªËª —•––»ëÏĠËñō滘• ħĜ ¼«ð ¼¶ôѵ ÊæħŎōçĤĦīŇª ĞħĜ êħĨ Ī ĪÊçĤħµ ¼Ĥ˵ĦĪËÈ ĦĪħÕņļħºÎ ħŎŎĤ »ŃÎ –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλž ¼ĤÊëŇÈ»ħĤÊêÊçôŃĨĞħÈÊçōĦĪħĤÊæê˵ģōëÕņīĤ ‘ĦĪī¯ êħðħÎ ˶ōëĠħÈ ¼ĤŃĠ±ħĨ ¼ĠĦæêħð ¼ĤÊìĢÊëŇÈ»ìÊĪĸ»ħōËĠħÎ çĤËōħºōÊêÊçĠŋĪħĜ˶ōëĠħȼōë¹êħμÔĦêÊìĪ


—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±

www.kurdistanukurd.com

²ņĪêŃĤ¼ÔŋĪħĜìĦĪËĠêħð»—›¼Ĥ²ŇܼĤĪī¯ĦīņļħÎ uÍŎĔ Ħê»ħÈv¼ŎÔħōÊĪħÔħĤ»æĪĪëðħÎħġðĦļīņêĪħÈ ¼ÔŋħĨ±łê ¼ÔÊëµŃġņæ ¼””ĤÊĪĸ ¼ŎÔħŎµħō ¼ðêѵ ĢħōĸħĜ ¼ÎíŎà»ħÕŎĠīµ¼ĠËōħªëÔÊĪæĪæë¶Ňª¼ÕðĦæĦĪħĤËÕðæêīµ ³ËµĢħōĸħĜĦĪħōħĤŃÎĪħβņĪêŃĤħĜĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ Êëµòħ¶õŇªĦĪħÕŎĠѵ¼ðëªêħΐ¼õĔňĤ»æňġàňÈ ¼ĤŋËðňĜň¹êňġõŇª¼ÔËÎňäňĜ´ņêĪËÈÊæňµňĠËōňªňĜ ĪīĠňĨ ňÎ ¡±ËĠËÈ ¼Ôêīµ ħÎ ĪĦĪє”ÎÊêæ ÊçōêÊçµħ¯ ¼ōë¹êħÎ ¼ĤĪçĤËĕŀīäň¹êňġõŇªňµĪīÎÊëµňĤËŎōìËĤËôĪħÈ ²ņĪêŃĤ ħĜ ÌíŎà »ħÕŎĠѵ ¼ĠËōħª »ħ¶ōæ ¼¶ŇôħÎ Ī ĢÊëŇÈ »ËÕñŇÈ ¼””äłæĪê˔”Î êħð ħĜ ¼ðËŎ𠼶ŇðËÎ ŃÎ ĪīÎÊëµĢËäêħÔĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê ¼ōËÎìłëŎª ¼ĠËōħª ÊæħġðĦļīņê ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼¶ŇôħÎ ħĜ Ģňġōæ Ģħ” ōĸħ” Ĝ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ¼ÔÊëµŃġņæ ¼””Ĥ˔”Ĥ± ¼ŎÔħŎµħō ¼ÔŋňĨ±łê ¼ÔÊëµŃġņæ ¼ĤÊĪĸ ¼ŎÔħŎµňō ¼ĠËōňª Ī êň¹ìêňÎ ĦĪħĤÊêçĥņīäĦĪħŎŎĐĪĪëĈňĠĢÊëōňðĢňōĸňĜĢËÕðæêīµ Ī ¼ĤÊêŃ¹ Ī ¼ðËġŎà »ëĉŇô Ī æĪ디ð »ĦĪħĤçĥņīä ĪħÈ »ħ¶ōæ ¼µħōħ¹ĽÎ çĤħ¯ ĢÊêÊ甔ôħ” Î ¼ŎôŃä Ī ¼ōËô ĢĪīÎħġðĦļīņê

ŃĝðŃÈ

ģŎÎÊ旕–—¼ŀËðħĜ Īī”””Ġħ”””Ĩħ””””Ĝæêī””””””µ»ĦĪħ”””””Ôħ”””””Ĥ ĢËŎŎĤËÕðæêīµĪĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ħôħÎ ŃÎĢ˔”Ŏ””ŀæË””Ŏ””Ĥæ¼””¶””Ŏ””ĥ””ņī””ôêħ”””Ĩħ””Ĝ »ĪËĥŇªħĜĪÊæĦçŎŀ¼ōĦĪħÔħĤ¼ōê˹ìê »ĦæËĠËÈÊæĦìłëŎªĪÊĪĦêħÝĤËĠËÈĞħÈ óŎĤÊëŇȼĤĸħ¹ģĤÊçŎĤËÎêīĔĪÒËÎħä ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ ħÎ ĢËōuËĤvħŀËð²ŇĠ ħĜ ħ”ĜĪĦī”””ÔĪĪī”””ÔĪħ”””µÊĪæĪłļĦêħ”””””ð Ī ÒËÎħä ħĜ ¼ĠĹñŎÈ »ê˔”Ġє”µ ľħ” ¹ ¼ÔËÎħä »ĪīÔËĨÊæ ħÎ ĢÊçŎĤ˵ĦêħÎêħÎ ¼ŀËðħĜĢÊëŇȼ¶ŀħäĪĢËĠħµĦĪħÔħĤ êħĨĪģŎĥŎÏôħ¹ÊæÊçŎĥŎōÊì»ĪīÔËĨÊæ ¼ŀËð¼ōËÎìłëŎªĦĪħŎŎĥŎÏôħ¹ĪÊīŎĨħÎ ĢËġĤÊë¹ŃÈ Īī””Ġħ”Ĩ ħ”Ĝ ¼ĥŎōÊì »Ħì˔””Ô ģōħµĦæ

¼””ÔÊ디µī””ġ””ņæ ¼””Î픔Ŏ””à »ç””ŀє”đ””Õ””ðє”È »ň””¯Ī˔”Ĥ ňÕŎĠѵ » ™ ňĠňõµňō »±łê »¡êÊī””Ň””È ²””ņĪêє”Ĥ ň””Ĝ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ »ň¹êňġõŇª »±łê »ħ” Ĥє”Î ħ” Î ¼¶ŇġðĦļīņê ê˔”Ï””ĤÊ디Đħ”Î æëÎĦīņļħÎĢËÕðæêīµ ÍŎĔĦê»ħȼŎÔħōÊĪħÔħĤ»æĪĪëðħÎħµÊæħġðĦļīņêĪħĜ ³çà»çŀŃĐçðŃÈ»ň¯ĪËĤňÕŎĠѵ¼ĠËōňªæëµŅª¼ÕðĦæ ¼ĠËōħªëÔÊĪæĪÊëµòň¶õŇªòňĠËĠĢËġðīĈ³ËµĢňōĸňĜ ÊæħġðĦêīņêĪħĜêÊçôħμĤ˵ĦĪÊëå¶ņêĪÌíŎàħĜ´ŇŀħĠѵ ĪīÎæêËĤĢËōħōħĤŃÎĪħÈŃÎħµĦĪħĤÊêçĥņīä ¼ĥōëņæ¼µħōħ¹êħġõŇªçĤħ¯ħÎĢËĥŇĜíņê¼Ôŋħä¼ĤÊçŇª ¼µħōħ¹ĽÎçĤħ¯¼ðËĠħà¼ĤËõäħªĪëĉŇôĦĪħĤçĥņī䐳çà ĢĪīÎħġðĦļīņêĪħÈ»ħ¶ōæ ¼ĠËōħª ħ”ĤÊĪÊ디唔¶””ņê Ī ÌíŎà Īħ” È ħ”µ ħðËÎ ¼ĤËōËô ĪīÎæêËĤħġðĦļīņêĪħÈŃÎĢËŎōËÎìłëŎª

ìłëŎªĢËԗ•–—¼ŀËð ¼ĤçĤËōħ¹Êê»çĤĦĪËĤ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà

¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼Ĥ˵ħĥÔĪħ¶ŇªĪ˯ Ī êÊ甔ōæ ¼ŎĠÊĪĦæêħÎ ħĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ħŎŎĤÊçĥōì ħĜ »ë¹êħÎ »±łêĢËÕðæêīµ¼Ĥ˵ħŎðËŎðĦĪÊëå¶ņêĪÌíŎàľħ¹ħĜ ħÎ ħĤħĠīÝĤħÈ Īħ”È ¼¶ŇÔħÉōħĨ êËÏĤÊëĐħÎ »› ħġĠħô Ņð ¼Ôê˪¼ŎÔħōÊêħĥņīĤ¼ĤÊæêħð»êĪīĤĢÊêŃð¼ŎÕðêħªêħð Ģħōĸ ħĜ Ī æ디µ ëŇĜĪħĨ »ê˔”ô ħĜ ĢËŎĤËÕðæêīµ ¼””ōæÊì˔”È ëŇĜĪħĨ »êËô ħĜ ħÎíŎà ĪħÈ »êħĥņīĤ ĦæÊíðËÎħĈ ê˔”¹ìê ÊëµŅĜĢËŎōìÊīõŇª

ħŎŎĤÊçĥōì ħĜ »ë¹êħÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼ÔħÉōħĨ ÊæĦêÊçōæ ĪħĜ »ĦêËÎ ħĜ ĢËŎ¶ŇðËÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ħĤħĠīÝĤħÈĪħȼĥÔËĩ¶Ňª¼Ĥ˵ħŎÕñōīŇªĪĢÊêìħĠÊæ¼ŎÔħŎĤŃ¯ ¼Ĥ˵ħŎðËŎð ħĤħōĸ Ī ÌíŎà ¼ōê˵ĪËĨ ¼Ĥ˵ħŎÕñōīŇª Ī ³ĦĪ´ņ±łê¼Ĥæëµ»êËōæĪĢħĠīÝĤħÈľħ¹ħĜĢËÕðæêīµ ¼ÔħÉōħĨľħ¹ħĜæêīµ¼ŎðËŎð¼ĤÊĪÊëµçĤħÎħĜ»ë¹êħλ±łê ńļŃ¹ħōËĥŇĨńīäħĤËä

¼ĤçĤËōħ¹Êê»çĤĦĪËĤ¼ōËÎìłëŎª¼ĠËōħª ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà Ħìє”Ĩ˔”ÎĞħ””ȼ””Ŏ””ĠÊĪĦæêħ” Îģ””ōħ”ōÊī””Ŏ””Ĩ ¼””””Ĥ˔”””äĪĪê Ê旕–— ¼””””ŀ˔”””ð ħ””””Ĝ ħōħ¯ĪËĤ ĞħÈ »ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ħŎōêŃÔËÕ¶ōæ »êËĠѵ ¼ġō²ņê ĪĪæ ¼ÔħÏōËÔ ħ”Î Ī ĦĪħÕņĪħ¶Î ŅĜ »ħōêĪīð Ī ¼ĠĹñŎÈ »ĦæÊ디Ŏ””ÈĪħ” ĤÊìÊī””å””Ĕħ” ༔”Ô˔”Îħ”äĪ ħ” ōêĪī””ðħ”Ĝæêī””µ¼””ōìÊī””å””ōê˔”¹ìê ¼ĤÊêħ¶ÔĪĦì êħð ħÎ ħŎµêīÔ Ī ĢÊëŇÈ Ģ˔”Ġħ”µĦĪħ”Ôħ”Ĥ¼””Ĥ˔”µħ”Ŏ””ōæÊì˔”ÈĪĎ˔”Ġ ĢËġÔÊĪËÈ ńĪħ””µêħ””ð Êæħ ””Ĥ˔”ÔŋĪ Īħ””Ĝ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ»êĪī”””ô˔””Îħ””Ĝħ”””ōĦĪħ”””È »ĦĪħ”ĥ””ÔĪħ”µğ””ņêħ” Ĩêħ” ðĦĪ»æħ” ō˔”ô Ģ˵ĦĪÊëĥņĽÎÊæ ħŎōæêīµħ¯ĪËĤ Ī êËô ¼ĤĪī°õŇªĪĦêħÎ Ī ĦĪħĤĪīÎëÕŀĪīĔ Ī æêīµ¼Ĥ˵ħŎōĦĪħÔħĤħÔĪħ¶ðĦæ»ëÔËōì

ĪľÊ

Ĩ Īħ

ĞÊê˔”ÈĢÊ甔Ĥħ”Ġêħ”Ĥī””ĨĢħ”ōĸħ”Ĝ¼””ĤÊêє”¹ ÒĪħµêħ𠐻êæ˔”Ĕ Ğ˵ËÈ Ê ĢħªæĦíŎÈ æħĠħáĠĪ»êæ˔””ĤÞĸħ””𐼔”ĠÊêĪħ” Ĩ ĢÊëµóҶõŇª¼ōĦīņì Īħ”””È»ħ””””¶””””ōæ¼”””µħ”””ōħ”””¹Ľ”””Îħ””””Ĝ æħ” Ġħ” ᔔĠ˔”Õ””ðє”Ġ˔”ĠÊæħ””””ġ””””ðĦļī””””ņê ¼ðËÎÊç¶ņêËÔĪħĜ ŃĠËĤ ĦæÊíĠħÕðłê »ËŎĤæ ħĜ ÊçĜħō »Īħ” ô »ħĐħñĜħĐ ħĜ ¼ĤÊëŇȼĤ˵ħĤѵħĥŎōËÈīŇĤħĜĪêËĤĪħµ æëµÊæêËĤĪħµ ¼””ĤÊ디Ŏ””Ĉ˔”ôÊæħ” º””Ĥħ” Ĩ˔”ÈĪħ” ôĪħ”””Ĝ ¼áÔħĐ æĪī””ĉ””ðħ” Ġ Ӕ”ðħ” Ĩ ĢĦĪ˔”””ä ¼ĜħĈ ÊìĦê ĢÊêħĠ˵ ¼ōħÝÎħĜħĨ ±łê ŃðËÈ Ī ¼ōѵ ²””ņê˔”𠐻æħ”ġ””àħ”Èê˔”ō ĢËŎĤ˵ħŎōëĉŇô ħ”Ġħ”Ĩêħ”Î ħ”Î Ò˔”Îħ”ä ĦĪĦçĤÊìÊêëÕªĢËōħµĦæËōĪħô

»±łê ì¡Ī˔””Ġêň”””ð »—› ¼Ĥ²ŇÜ ²””ņĪêє”Ĥ ¼”””ÔŋĪ ň””Ĝ ìêňÎ îňµ ĢÊæň””ð ¼ōêÊçôňÎ ňÎ ĢËÕðæêīµ »ň¹êňġõŇª ÊëŎ¹Êê ¼ĥōħĨ »±łê ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà »ħÕŎĠīµ ¼Ĥæë¶ŀħĨ »±łê ìĦĪËĠêħð »—› »ħĤŃÎħÎêËÏĤÊëĐňÎ »— ¼ÔħÏōËÔ ¼¶ŇġðĦêīņê ĢËÕðæêīµ »ħ¹êħġõŇª »±łê ĪŋËÈ æëÎĦīņêħβņĪêŃĤ»ĪīÕõŎĤÊæ¼ĤÊæêīµ¼ōêÊçôħÎħÎ

ħ Ĝ»ë¹êħμĤħĠīÝĤħȼ¶ŇÔħÉōħĨ¼Ĥ˵ĦêÊçōæ ĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê¼Ĥ˵ħŎŎðËŎðħŎŎĤÊçĥōì ĢËÕðæêīµ»æÊìËȼÔê˪»êħĥņīĤÊæħµĦêÊçōæ»Ħ²ņêæħĜ æëµħĤËÔħÎËÎĪħÈêħðħĜĢËōħµħÎíŎà¼Ĥ˵ÊļĪëŎÎħĜ¼ðËÎ ĪħÈ ¼ĤÊêìħĠÊæ ħĜ ĢËōŃä ¼ĤĪīÏôŃåŇª ¼ĥōĽÎêĦæ »ÊĽņĪ Ī ħĤħōĸĪÌíŎà¼ōê˵ĪËĨħÎħµÓðÊīä»ÊīŎĨħĤħĠīÝĤħÈ ¼Ĥ˵ħŎŎµĸ˯ Ī ê˔”µ ńëĤÊīÕÎ ¼ĤËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ħŎðËŎð ńêçÎŅª»ĦêħªëÔËōìĢħĠīÝĤħÈ »ë¹êħÎ ¼ĤħĠīÝĤħÈ ¼¶ŇÔħÉōħĨ ¼Ĥ˵ĦêÊçōæ »Ħ²ņêæ ħĜ ľħ¹ ħĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ħŎŎĤÊçĥōì ħĜ »±łê Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ĦĪÊ디唔¶””ņê Ī Ì픔Ŏ””à »ë¹êħμĤħĠīÝĤħȼ¶ŇÔħÉōħĨêËÏĤÊëĐħ띐ħġĠħõÝĥŇª ¼ĤÊæêħð ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ħŎŎĤÊçĥōì ħĜ ĎêËĈíņļħÎľħ¹ħĜĪæëµ¼ĤËÕðæêīµ¼ŎÕðħÎêħð ¼Ôê˪ ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜħ¶ōæ¼µħōĦêËĠ±ĪħÔê˪Īħȼµłêħð¼ĤËÜĦĪËÎ ħĜ¬łëĠ¼ĐËĠ¼ðëªêħðħĜħÎíŎàĪħȼōêħÏņê»ħ¶ōæ ¼ÔŋħĨ±łê ¼ŎðËŎð ¼ĤËŎĤÊçĥōì ¼äłæĪêËÎ Ī ĢËÕðæêīµ ´ņ±łê¼Ĥæëµ»êËōæêħðħĜ»ĦĪħĤĪīÏČËðĪĢËÕðæêīµ ĢËōÊļĪëŎÎ »êŃ¹īŀËÈ æêīµ ¼ŎðËŎð ¼ŎĤÊçĥōì »±łê ³ĦĪ æëµ ħŎŎĤÊçĥōì ħ” Ĝ »ë””¹êħ””Î ¼””Ĥħ”Ġī””Ý””Ĥħ”È »ħ”Ôħ”É””ōħ”Ĩ Īħ”””È ±łê Ģ˔”Ġħ”Ĩ êħ” Ĩ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ¼””Ôŋħ” Ĩ±łê ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð »ĽŎºôļŃô ¼ÔËÎħä ¼ŎðËŎð »êħÕĐĦæ »ħ¶ĥÎ ¼ĤÊæêħð ĪħÈêħðħĜîËÎĪħÕðħÎħĠĪħÈŃÎêħĨĪæëµĢËŎĤËÕðæêīµ ĢËÕðæêīµ »ĽŎºôļŃô ¼ÔËÎħä ¼¶ŇÔħÉōħĨ ľħ¹ħĜ ħĤËÔħÎËÎ »ħÕŎĠīµ ¼ĠÊçĤħÈ æêħ” Đ ¼ĤÊêīĤ ěŎĠ˵ ¼ŎÕðêħªêħð ħÎ ĦĪħĤĪīÎѵħōĦĪÊëå¶ņêĪħȼōçĤĦĪËĤ

ªÊê ÒêŃ

ĦĪÊçĜħō»Īħô»ħĤŃÎħδŇġðĦêīņê

²ņĪêŃĤ»çŀŃđÕðŃÈ»ň¯ĪËĤ

¼ŎĤËġŎÕõŎĤ ¼ŎÔħŎµňō Ī ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼Ôê˪ »²ņĪêŃĤ »ħÕŎĠīµ ‘çŀŃđÕðŃÈ »ň¯ĪËĤ ňÕŎĠѵ ĢËÕðæêīµ »ĪÊëå¶ņê Ī ĢÊëŇÈ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ĤËõҶÔňġà¡ì »ňŀňĠѵ ¼ôħÎĪËĨ¼ĠËōħªÊĪêħĨĪĢËÕðæêīµ»ëŇºôêÃô¼ÔËÎňä ¼ĤÊĪĸ ¼ŎÔħŎµňō Ī ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµŃġņæ ¼ĤËĤ± ¼ŎÔħŎµħō Êæħ” ġ””ðĦêī””ņêĪħ”””ĜĢ˔”Õ””ðæêī””µ¼”””Ôŋň”””Ĩ±łê¼””ÔÊ디µŃ””ġ””ņæ ĦĪħōÊêçĥņīä»Ħ²ņêæ

ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ĪÊ甔Ĝħ”ō»Īħ””ôĢ˔”Õ””ðìĪħ” ô»ħ”Ĥє”Î êīÕµĪæ¼ĤĪī϶ōÊæħĜ»æËŎŀËðÒ˵ĪËĨ ¼ŎÔħÏōËÔ ¼””¶””Ň””ġ””ðĦļī””ņê Īī””ĝ””ġ””ð˔”Ĕ Ī êæ˵ ħĜ îħµ ĢÊæħ”ð ¼ĤÊêÊçôħÎħÎ ¼Ĥ˵ħŀËĠħĥÎ ¼ĤËĠÊçĤħÈ Ī ħ¹êħġõŇª Ī Ì픔Ŏ””à ¼””Ĥ˔”µħ”«””Ġħ”µ ħ””Ĝ ŅÜħÕõŎĤ ĪħÈŃÎĪÊë¶õŇĩºĤËμĤÊīŎĠ³ħōĦêËĠ± æëÎĦīņêħÎĦæËō çĤħ¯ħ””Îħ””µÊæħ”””ġ”””ðĦļī”””ņêĪħ”””Ĝ ĦæÊíĤħðħàĹŀĪçÎħĈËÕðŃĠËĠ¼µħōħÔĪ ÊæĦæËō ĪħĜ ĢËōíņļħÎ æëµ Ņª ¼ÕðĦæ ¼¶ŇĤħōĸ 甔Ĥħ”¯ êħ””ð ħÕñä ¼¶õŎÔ ĪīĝġðËĔêīÕµĪæ¼ōë¶ŎĐ ĹŀĪçÎħĈ ËÕðŃĠËĠ ¼Ĥ˵ħÔĪ »ÊĪæ Ī´””ōìī””Ġħ” ¯ê˔”ª甔Ĥħ”¯ĦæÊ픔Ĥħ” ðħ” à

ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ŎÔħŎµħō¼¶ŇÔħÉōħĨ¼ĤÊæêħð ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ŎðËŎð»êħÕĐĦæħĜ ÊëµŅĜĢËŎōìÊīõŇª¼ġōêħµ ¼ŎÔħŎµħō Ī ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà ¼ōêħÏņê »ĦĪħĥÔĪĪíλêËŎÕðħĨ¼ÜêħĠīĜħĨĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ ¼ŎÔħÏōËÔ ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜ ħôħÎ ħĜ æêī””µ ¼ŎÕñōīŇªêħðħĜĪîËÎêħÎħōËĥŇĨĢËŎĤËÕðæêīµ¼ÔĸħĨ±łê Ģ˵ħŎŎðËŎðĦíŎĨ ¼ŎÔħÏōËÔ ħÎ æêī””µ »ĦĪħ”Ôħ”Ĥ ¼ōêËŎôĪ Ī »ê˔”µĪ˔”Ĩ Ī ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ōĪīÔ뺵ħō Ī ĦĪħ”Ô디¹Êæ ĢËŎŇª ¼ÜêħĠħÎĢËŎĤ˵ħŎŎðËŎðħĤħōĸĪíŇĨ»çĤħġĤĹª¼ŎÔËÎħäĪËĨ ¼ĤÊìłĽĠħÈ»ħČËĤŃĔĞħĜħĤÊĪīÔĪħµêħð¼ĤĪīÎìËÎêĦæ ¼ĤæêʲÏŀħĨÊæĦêÊçōæĞħȼĤ˵ħðËλħ¶ō漶ŇôħÎħĜ Êæ ľËñĠħÈ »ħġĠħôĦê ħĜ ħµ ĢÊëŇÈ ¼ñŎĝÜħĠ »ĪīÔËĨÊæ ĸĪĪæêħĨĦĪħôħōĦêËÎĞħĜîËÎêħÎħÔĪħµŅ¯ĦæĦīņêħÎ ĪæëµńīÔĪËÔĢËōħĤæêʲÏŀħĨĞħȼĤ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜĦçĤħĨĦê Ī¼ōËōêĪ»êĦçĤËõŎĤħµĪËÝĤī¹¼¶ŇÕñņīŀħĨ¼ĥÔë¹êħðħĜ Òë¹ÊæĢËŎŇªŅÎæêīµ¼Ĝħ¹¼ōĪīÔ뺵ħō

¼ĤÊæêħð ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ŎÔħŎµħō ¼¶ŇÔħÉōħĨ æëµ¼ĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ŎðËŎð»êħÕĐĦæ ¼¶ŇÔħÉōħĨ êËÏĤÊëĐħÎ »œ ħġĠħôêÊī¯ »łļĦīŎĥõŇª íņļħÎ ¼ŎÔħō˵łêħð ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ŎÔħŎµħō ¼ĤÊæêħð ħōĦĪÊëå¶ņê ĪħÈ »ëŇÔëę𠐻êħđĈħÜ ĢËġðīĈ »ħ¶ĥÎħĜ¼ĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼ŎðËŎð»êħÕĐĦæ ĢħōĸħĜĪæëµħōѵ»êËô´ōíĤħĜħÎíŎàĪħȼōçĤĦĪËĤ ¼ōçĤĦĪËĤ»ħÕŎĠѵĪ¼ðËŎð»êħÕĐĦæ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜ´ŇÔħÉōħĨ ľËĠħµíņļħμŎÕðêħªêħðħÎĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà

Êæ´ņêËĥŎġðħĜĢËôËĠëµĪĞĹŎȼĤ˵˹íņê˪ħÎëÔËōì¼ĤÊçŇª¼ºĥōë¹ »Ë¹íņê˪ ĪĪæêħĨ ¼¶ŀħä ¼ÔĪ Īæëµ ĢËōêŃÜĪÊêŃÜ ¼ĥŎōËÈ ĢËôËĠëµ ĞĹŎÈ ģĥôħ¯ ĦëĐ »ĦĪÊêÊì ¼ĤĦĪËä ĪħōħĨ ¼””Ĥ˔”µħ” ġ””ō²””ņê¼””ĤŔ”Ŏ””ª»ÊļĦêħ””””””ðĪ »ĦĪħ” È æêī”””µ ¼ōħ¯êË«µħō ¼””ĥ””Ġ±Īæ ĦĪħō˹íņê˪ ĪĪæ Ğħ” È ¼¶ŀħä »ĸħ” Î ħĤĪīÎæêīµħºĥōë¹ »Ħ²””ņêæ ħĜ »êħĐħð ľËÏĕŇÈ ³Ëµ ĪĪæ ĞħÈ ¼””ŀłê ħĜ ¼ðËÎ Êæ ¼Ĥ˵ħñĔ ÊçĤËōħµĦĪħÔħĤ»ĦĪħĥÔĪĪíÎħĜħō˹íņê˪ ¼””ōêÊ甔ôħ” Îħ” ÎĢÊæĦ±Ë”””Ġ˔””Èħ” ÎĪæ디”µ ħĜĢ˔”ô˔”Ġ디µ¼””¶””ŀħ”äħ””Ĝ´””Ň””Ĥ˔”ðħ”µ ĢÊêÊìħĨ¼ĤĪīÎĪÊçĤËÕðæêīµ»êËĠѵ ħĜ ħĤ˯ĪËĤ Ğħ” È »ħ¹êħġõŇª Īêæ˔””µ »ĦĪËĠ ħĜ ÒÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵Ħíōê ¼¶ŀħä¼””ÔĪÊæĪĪæ디””ÎÊê»ħ””ōĦæŅð ¼””Ôŋħ””Ĩ±łê»ĪĪêÊī”””””ä¼””Ĥ˔”µħ” ¯Ī˔”Ĥ ħĜ Êæ ´ŇČËĤŃĔ ®””Ŏ””Ĩ ħ” Ĝ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ĢËōħµĦĪħÔħĤ ¼ŎÔħōÊĪħÔħĤ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĢĪīÎħĤĿĐËČ ³Ë””µÊæ¼””Ĥ˔”µħ” ñ””Ĕ¼””ō˔”Ôє”µħ”””Ĝ ħĜ ģÔë¹ħĥäĦê »ÊĽņĪ »êħĐħð ľËÏĕŇÈ ħĜ Ģ˵ħŎōæêīµ ħÎíŎà »æêħ¶ĜħĠħĈ ĢÊçŎºĥō빐ĢËôËĠëµĪĞĹŎȼĤ˵ħ¯ĪËĤ êħð¼¶ŇµêħÈħλħō˹íņê˪ĪĪæĞħÎ ¼ĤÊì Ģ˵ħŎŎðËŎð ĦíŇĨ ĪīĠħĨ ¼ĤËô òħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ŃÎ ÊæħŎōçĤĦīŎª ĞħĜ Ī ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼””ōê˔”µ »Ħ±łë””””ª ĪĪæ Ğħ” Ĝ Ģæ디µ ê˔”µ є”Î ¼ĤËÕðæêīµ çĤËäëĤìêħÎħō˹íņê˪

»êËÔī¹ħÎĢÊæĦ±ËĠËÈħÎľËÏĕŇȳ˵ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ōĦĪħÔħĤ ĢÊçŎºĥō빐Êæ»Ńä»ê˵»ħĠËĤêħÎħĜ ħÎ ¼ĤËôËĠëµ Ī ĞĹŎÈ ¼Ĥ˵˹íņê˪ ħÎ ¼””ōĦĪħ”Ôħ”Ĥ »ĦĪħ” Ĥ甔ĥ””ņī””ä ħ” Ĝ ´ŇôħÎ ËĤÊæÌíŎà ÌíŎà¼ōçĤĦĪËĤ»ħÕŎĠīµ¼ĠÊçĤħÈ ÌíŎà»ĦĪħĤçĥņīäħĜ¼ðËμĥņêħÈħÎ »ħō˹íņê˪ĪĪæĞħÈľħ¹ħĜ»çĤĦīŇªħĜ ¼ÔĪ Īæëµ Êæ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ħÎ ĢÊçŎºĥōë¹ »Ħ±łë”””ª ¼ĥÔĪħµêħð ¼””Ôŋħ””Ĩ±łê»ĪĪêÊī”””””ä¼””Ĥ˔”µħ” ¯Ī˔”Ĥ ­ĪĦĪħŎōĦĪħÔħĤ»ĪĪêħĜ­ĢËÕðæêīµ »ĪīÔËĨÊæêħðħĜĦĪħŎÎíŎà»ĪĪêħĜ ¼””Ôŋħ”Ĩ±łê ħĜ ĢËĠħµĦĪħÔħĤ »ħõҵ ÒħÏðīĠ ¼””ōêħ” º””ōê˔”µ Ģ˔”Õ””ðæêī””µ ŅĤĦæÊæ ÊçōħµħðËÎ »ħ”¶””ōæ ¼””¶””ņêĦĪħ”Ô ħ”Ĝ ħĜ¼””ð˔”λêħ”””Đħ”””ðľË””Ï””ĕ””Ň””È픔”ņêħ”””Î ¼ðËŎ𠐼ōËŎĐÊë¹īÜ ħŎōçĤħġÔħÏōËÔ ¼Ĥ˵˹íņê˪¼Ĥ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵĪ¼ĥŎōËÈ æëµĢËôËĠëµĪĞĹŎÈ ĢËōíņêħÎÊæ¼Ĥ˵ħñĔħĜħôħÎĞħĜ ĪĪæĞħ”””ȼ”””ō甔”Ĥħ”””Ġħ”””ŀĪĦæħ”””Ĝ¼””ð˔”Î ¼ĥŎĠĦìëņ±»ËºĤ˵»ĪĪêħĜħō˹íōê˪ ħÎĪÒħµĦêħÎĪÓŎªĽª¼ÕôĪëðĪ ħĜħĤËō˹íņê˪ĞħȼōçĤħĠħŀĪĦæ¼ŎÕõ¹ æëµĦĪħŎōêĪīÎËÈ»ĪĪê ĪĪæ ĞħÈ ľħ¹ ħĜ »çĤĦīŇª ħĜ êħĨ ¼ðËλêħ” Đħ” ð픔ņêħ” ÎÊæħ” ō˔”¹í””ōê˔”ª ĦĪÊêÊì Ī ¼ĥŎōËÈ ¼””ōêє”ÜĪÊêє”Ü ħ” Ĝ ħĤËō˹íņê˪ ĪĪæ ĞħÈ ¼Ĥ˵ĦçĤħĠħŀĪĦæ

ħġĠħô ĪĪæ »±łê »łļĦīŎĥõŎª ³ħōĦêËĠ±¼ĤĪīÎĦæËĠËÈħÎêËÏĤÊëĐħλš Īêæ˔””µĪ¼””ōêħ””Ï””ņê¼””Ĥ˔”ĠÊ甔Ĥħ””Èħ”””Ĝ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼Ĥ˵ħ¹êħġõŇª ÌíŎà ¼ōçĤĦĪËĤ »ħ¶ĥÎ ħĜ ĢËÕðæêīµ ¼””ŀłê êħ”””ð ħ” Ĝ î˔””Î є”Î ´ņêËĥŎġð ħĜ ĢËôËĠëµ Ī ĞĹŎÈ »Ë¹íņê˪ ĪĪæ ŃÎÊæĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê»ĪīÔËĨÊæ »ħÕŎĠѵ¼ĠÊçĤħȐ»êħĐħðľËÏĕŇȳ˵ ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ōçĤĦĪËĤ ÒËĨ´Ňª »Ë”””ÔĦêħ”””ðħ”””Ĝ»êħ”””Đħ”””ð픔”ņêħ”””Î ¼Ĥ˵ĦæêË«ðÊê ħĜ ¼ðËÎ Êæ ¼Ĥ˵ħñĔ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà »–š »Ħ디º””Ĥє”µ ľħ” ¹ħ”””Ĝ»ç”””ĤĦī”””Ň”””ªħ”””ĜĢ˔””Õ”””ðæêī”””µ »êĪīôËÎ ¼Ĥ˵ħ¯ĪËĤ ħÎ ĢÊçŎºĥōë¹ æëµĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łê

ħĜĢËÕðæêīµ¼ŎÕðħÎêħð¼Ôê˪¼ĤÊæêħð ĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ŎðËŎð»êħÕĐĦæ

ħµĪī””””””ÎÊæòħ”””Ĝ˔””ðĪħ””””Ĝêħ””””Ĩ Ģ˔”ōĦæ¼””ĤÊ甔Ք”ðĦæħ”ĜĢËŎ¹»ÊļĦêħ””””ð ÒŋħĨ±łê»æêīµ»ê˶Ïð˵ĪêħÏŀѵ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ĦíŇĨ »ħĔħÔ ħÎ ħĜ æêī””µ »Īĸ ĢÊæħ”””ð ¼ĤÊëµçĤħÎ Ī ¼””Ĥ˔”µĦêĪī””ĥ””ð¼””ĤÊĪī””Õ””õ””Ŏ””ĤÊæĢÊ디Ҕ”È ë¹ËÈêħÎ ħĥÔĪħµ ĢËÕðæêīµ ¼ġņêħĨ ĢÊëŎÈ ¼ġō²ņê ĪĪæ ¼ĤçĤÊêËÏĥðËÈ Ī Ī ĪÊæĪĪê Ğħ”””È ľħ”””¹ ħ” Ĝ ħ” Ŏ””µêī””Ô Ī —•–– ¼ŀËðÊçôħĤËôŃäËĤ ħŎōêĦĪĦëŎÎ ¼¶ŀħä¼ōŃäħÎêħðĪĢĪīÎê˹ìê¼ŀËð ¼Ĥæë¶ŀħĨ ¼ŀËð ĢÊæĪī””ð »êĪīôËÎ ĢÊçŀĪħĨ êħ” ð ħĜ Ī î˔”Î êħ” Î ħÔĪħµ Ģ˵ħÔËĩõŇª ľħ¹ħĜ ¼ĤçĤËäĪĪê Ī »ìÊīåōæÊìËÈ »ìŃĨËÎ ĦĪÊëå¶ņê ĢÊīŇĤ »ħĤħōĸ ħĠħĨ ¼ōçĤĦīŇª Ī »ë¶ŎĐĪËĨ ŃÎ ħĜĢ˔”µħ” Ŏ””ōêє”Ô˔”Õ””¶””ōæħ””Ĝ³ħ”””ōĦê˔””Ġ± ĦĪħōÊëŎ¹ÊæŅªĢ˵ħŎŎĤËÕðæêīµ Īħ”ÎĪī”””ÎÊ甔Ք”ðÊêĦī””Ŏ””Ĥ¼”””Ôĸħ”””Ĩ±łê

¼ÕðħÎħĠħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ŎÕðħÎêħð ¼Ôê˪ ¼¶ŇÔħÉōħĨ ¼ÎíŎà ¼ŎðËŎð »êħ”””Õ”””ĐĦæ ľħ”””¹ ħ” Ĝ ÊļĪ디Ŏ””Î »ļє”¹ī””ŀ˔”È ¼ÎíŎà ¼ōçĤĦĪËĤ »ħ¶ĥÎ ¼ĤÊæêħð ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ æëµ¼ĤËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ ¼Ôê˪¼¶ŇÔħÉōħĨêËÏĤÊëĐħλ˜ħġĠħô»±łê¼ŎĤËōħÎ ĎêËĈ íņļħÎ ¼ŎÕðêħªêħð ħÎ ĢËÕðæêīµ ¼ŎÕðħÎêħð »êħÕĐĦæ »ħ¶ĥÎ ¼ĤÊæêħð ħÔê˪ ĪħÈ »ëŇÔë¶ð ¼ĤËÜĦĪËÎ ĢħōĸħĜ Ī æ디µ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ŎðËŎð ÊëµŅĜĢËŎōìÊīõŇªĦĪħÎíŎà¼ōêħÏņêħĜ´ŇÔħÉōħĨ ¼ŎðËŎð ¼””äłæĪê˔”Î ÊçĤħōĸ ĪĪæ êħ”Ĩ ¼¶ŇĥÕõŎĤÊæ ħĜ ¼Ĥ˵ħŎōħµīĤħĨ ħ” µêħ” È Ī Ģ˔”Õ””ðæêī””µ Ī ĢÊ디Ҕ”È »ËÕñŇÈ ĦĪħĤĪīÎĪĪļħÎĪĪļ ŃÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łê ¼Ĥ˵ħÎíŎà


—•–—»ħōīĤʱ»š - –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±

www.kurdistanukurd.comÒêŃªÊ

êĪľ

Ĩ ÊĪħ

ÊæÊçĜħō»Īħô¼Ĥ±ħÜħĜĦæÊíĤħðħàĹŀĪçÎħĈËÕðŃĠËĠ¼Ĥ˵ħÔĪ ĪħÈ ËÎ ğŇŀĦæ ģĠħÈ ĦĪĦļħ” ô ħĤĪħµĦæ ŅÎ ĢÊĪħ”””È ¼ÏŎðħĤ êħ””Ĩ ĦêËåŎÕđŎÈ ®ŎĨ ħ”Ĥ Ī ´””ņæêī””µ ®ŎĨ ħ”Ĥ ŌŀħõŎÈ »ê˔”Ġє”µħ” ĜĆ˔”đ””ōæє”Î´””ņêħ”ôє”¶””Ň””Ô »ħĝĜī¹¼ĤËčŀħĔħÔ˵ËĤ¼ºĥŎð¼ĠĹñŎÈ ¼ĠĹñŎÈ »ê˔”Ġє”µ »±æ ħ” µ ´ņíŇĨ

ģ”””””Ň”””””ŀĦæħ””””ġ””””Ň””””Èħ”””””””Î ħōíÝÔv ÌħŀħÔħōíÜħÔ ¼ĤËÔħĝĝŎĠ Ī æêī””µ uÍĝĀ ģŎĤ ĢÊ디Ҕ”È ¼””Õ””ðĦæ디ņ± Īħ””ÈÌħ”””ŀħ”””Ôħ”””ō픔”Üħ”””Ô ńĪħĩĤËōĦæ ħ”µ ĢħĤËðħµ ¼µħōħÕðĦæ¼ĨêħĨĢÊëŇÈ ħ¶ōæ¼ĤÊĪħÈĪŅμÔħÏōËÔ ģÎòħÏŇμŇĜ

ğÔīµ ħµ »ĪħÈ ľħ¹ħĜ ê˵ ħÕņĪħµĦæ ħġŇȼÔŋĪħÝĤÊìËĔħµħŎŎĤĦĪħÎĞļĦĪËÎ êħÎ ħÕņĪħ¶Î »Īħ”Ĝ ģŎ¶ŇôħÎ ħġŇÈ ħµ ħĤ˺ŇλħĝĠħà ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ »ì˔”Ï””ņê Ī ê˶ĐħÈ ¼Õô ģōÊçŇª »ĦêĪħ”””¹ êłì ¼”””ðêĦæ êī””Õ””µĪæģ””Ŏ””Î디Ҕ”ĐŅ””ĜŅ”””ÎĦæ»êłì êłì Īī””””Î ĦêĪħ”””””¹ êłì Īī””ĝ””ġ””ð˔”Ĕ ĪīĝġðËĔêīÕµĪæŅÎĦæĞŋħΐħōĦêĪħ¹ ħµŅÎëŎÎħĜĢËĠÊĪËȐģŎĥŎÏÎħōħĨ³ĦĪ ÒħĐħä ê˔”ÎĪê˔”Ü ģĠħÈ ģŎÎ ëŇĐ ¼ŇĜ ħĜĪħðħµêħĨËÕñŇÈğĥŎÎĦæħµĞŃäĦæ îħµêłìîħµĪīĠħĨ³ħĤĦĪħōŃä ³ħōĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ ĦĪħ” Ĥ˔”ōє”ä ħ” Ĝ ģŇŁōĦæħôŃäŅªĢËŎ¯ĢħµĦæÓðĪêæ ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ Īī””””µĦĪ ģ””Ň””ŀĦæ Ī ¼ÔħōīōæĪīĝġðËĔêīÕµĪæħĤÒī¶ōĦæ ¼ÔħōīŎðĪīĤ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ħĤ Ī ńæÊæĢ˔”Ŏ””ŀ˔”ōħ” äħ” δ””ņ디¶””Đêħ”””Ĩ˔”ō ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ »ĪËĤ ħÎ ńĪħĩĤËōĦæ êīÕµĪæģŎŇŁÎòĦĪħÈËÎĢħ¶Î¼ĩŎÜĪħÔ ĪīÎĢËñĥŎÈĢËĠĪīĠħĨ³ĦĪĪīĝġðËĔ ŅÎËĤ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ¼đōëĈħÔ ĦĪħÈ ÒħĔĪīĝġðËĔêīÕµĪæģŎŇŁÎêħ¹ħÈħµ Ëō ĦĪæ디µħ” Ĥ »ħŀħĨ ÊçōŃä ¼ĤËō± ħĜ ĪīĝġðËĔêīÕµĪæ»ê˶ĐħÈģŎŇŁÎêħ¹ħÈ ÊçōŃä ¼”””ĤÊêĪĦæ ħĜ ĦĪīÏōħĨ ¼¯êħĨ ħÕðĪĪêæ ĦĪħ”È êħĨ ħōËŎĤæ ËŎĤæ ËÔħĨ ńë¶ÎŅĜ»ĪĦĽōħªŅÎĦæĦĪħÈêħĨĪ ËÕñŇÈêħĨħōËÎËĠ»ŃäŃÎêħ¹ħÈħ¶Ĥī¯ ħµ»ļє”””¹Ħæ¼Õô´””ņ甔Ĥħ”Ĩ»Ń””äє”Î »ĪÊëÕðħÎĪ˯ħÎĦçĤĦĪħȼôħµħÎíŎà ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ »ê˶ĐħÈ »ËôËĠħÔ »ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ »êĪī””ªħ” Ĝħ” µ Ī ĦĪæëµħĤ Īī””ĝ””ġ””ð˔”Ĕêī”””Õ”””µĪæ»æ˔”””ōħ””ĜĪŌ”””ð ĢËĠīŇĤ ħ”Ĝ ħõŎĠħĨ »ì˔”Ï””ņê Ī »æ˔”ō Ğħ””””µĦæĪĪìĦê˔””””””ÈŅ””””ÎĪĪ甔”ĥ”””ōìÊæ ģŎŇŁÎĪģŎÎĦĪħÈ»ħÕñōËôĢËĠĪīĠħĨ êīÕµĪæ ħµ ģōĦìËÏņê ĪħÈ ¼¶ņìËÎêħð ĪīÎħĤĪħÈ»ìËÏņêĪīÎÊçŇÔ»ĪīĝġðËĔ óŇª»ĦêĪħ¹¼ĤÊçŎĨħô¼ĨħµĦìËÏņê ĪīĠħĨħĜĦæêīµ¼ĤÊêħÏņê¼ĨħõōĪħÈ óōĪħÈ Ğŋħ”Î ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ħ¯ê˪ »ĦìËÏņê ĪħÈ ¼Ĥ˵ĦêÊīðËô ħĜ ħ¶Ňµħō ŅÎħĨĢËĠħŎōħÕñōËôĪħÈĞêÊæÊīŎĨĪīÎ ğÔīµĦĪħõŇªħĜĪīµĦĪÊæĪīÔËĨÊæħĜĪ ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ »ËºŇÜ ģōħ¶Î ÊĪ êīÕµĪæ Ī ŅÎħĤ ľË””Ôħ”Î ÊæħġŇÈ īŇĤħĜ ģÎêłìĢËĠĪīĝġðËĔ ģÎĪīÔĪħµêħðĪæËôêħĨòĦīŇÈ

´ŇôħÎÒħĤËĤħÔĪóŎĤ˵ħŎŎĤÊëŇÈ»ë¶Đ ĪīÎ ĦĪħĜ »Ī˯ ĪħÈ óŎĤ˵Ħæêīµ ħĜ ¼ġŎĨËĐħĠ Ī ¼ðÊëµīġņæ êħ”¹ħ”È ħ”µ ĪīµĦĪŅĥŇÕñÎĦêħªÊæËŎĤæħĜ¼ōłļĪħÈ ¼””Ôħ”ŀĪĦæ ģōçĤħ¯ ˔”ªĪĪêī””È ħ”Ĝ ËÕñŇÈ ÒŋĪ³ħōħÎģÎĦæģ¶ōêħäŃäħÎêħð Êæ òħōħ¯ĪËĤ Ğħ”Ĝ Ī Êæ òħ””ÔŋĪ Ğħ”Ĝ ħÎ ģÏÎ ÒŋĪ ģōçĤħ¯ ˔”ō ÒŋĪ çĤħ¯ çĤħ¯ħÕŇÎĦæĢÊëŇÈħĤħÕäĦĪĪħȳħō ĢËġĤ˵ħđŎĜËäīĠ ħĜ ´ņçĥŇĨ ħµ ħ¯ê˪ ģĥŇðëÔĦæŅª»ħġŇÈËōģņçŀħĨ»êħÎħĜ ħ” ¯ê˔”ªħ”””Îħ”¶””ō甔Ŏ””¯Ģ˔””Õ”””ðæêī”””µħ”””Ĥ ģŎĤÊĪļĦæħġŇÈĦĪħÕŇĥŇĠĦæ»ĪÊëµħ¯ê˪ ŅÎ´Ňª´ŇĤŃŎðÊļçđĤѵħµ´ņ±łêŃÎ ¼ĤËÕñÎĦêħĈ ŅÎ ÊçŇÔ ¼ĤËÕðæêīµ ħµ Ī ĢËÕñµêīÔ Ī ĢËÕñðêËĐ Ņ””Î ÊçŇÔ êīÕµĪæ ¼ĥŎĤÊĪê ģÎ ÊçŇÔ ¼ĤËōĪīĠħĨ  Īī””Ô˔”ĨÊæ ŃÎ »ħµħÎíŎà Ī ĪīĝġðËĔ ħµ »ħĤÊĪħÈ ¼ĥŎĤÊĪê ħĜ ĦëÕĤÊĪÊëĐêħÎ ħµħŎōìħĔ »ËôËĠħÔ ¼ºĤħÔĪ˯êħÎ ħÎ ĢħµĦæ çĤħ¯ ěŎÎËĔīĠ »ħĜħðħĠ êħ”ð ħġņæ ÒÊ디µī””ġ””ņæ ¼ÎíŎà êħ” ÎĪħ” Ġħ” Ĝ ¸””Ĥ˔”Ġ ħÎ ÊæĪħ”””Ĝ ħ” µ æ디””µêĦæ ¼µħōħŎŎĤËōħÎ ħμÏŎĜħĜħµËŎÏŎĜ»ħĜħðħĠħÎĦ±ËĠËÈ »–žœ˜ »ħĠËĤêËōĽÎ ħÎ ģÕðħÎ Óõª ÒħōËġŎàÊêæêËōĽÎÒħŎŎĥĠħÈ»ÊļĪīô ¼””ĐÊìħ” Ĕ êħ”ġ””Ġħ”Ĉī””Ġ ¼ĤËđŎĜËäīĠ ħ” Ĝ ĪħÈ »ĦĪħ”””È є”Î ĞËÝĤħÈêħð Ī ńë¶Î ¼Ĥ˵ĦíŇĨ  ńë¶Î ¼ĜħĠħĈ ħÔħōËġŎà ħµħŎŎĤËōħÎ ĦĪħÈ æëµ ĢËŎÔħĜËåōæ ŃÔËĤ »ĦĪħ”””ÈŎ””Ĝ˔”äī””ĠĪē””Ŏ””ĐÊī””ĠĦĪ˔”””Ġ ¼¯ Ņ”””””ĤÊìĦæ ŅĥŎÏŎÎ ĦĪħ”Đ˔”ñ””ĥ””Ŏ””È ħ””Î ĢÊëŇÈ ŃÎ ħĝĠħà ħĤËĠīÔīµ ħĤ ħōÊçŇÔ ¼ĠÊíŎĤ ¼ÔħĜËåōæ ħĤËĠīÔīµ ħĤ ńë¶Î »ËºŀħĠѵ ħµ ĦĪæ디µ Ģ˔””ĠÊĪÊæ ńë¶Î æêīµ¼ÔħĝĝŎĠħĜ¼ĤÊīŎÕõª¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ ÒīµêħðÊçĤ˵ħÔŋĪĪËĤħĜ»çŎ¯ËÎ˶ΠħÕņëµħĤ¼Ŏõҵêħ¶ôħĜ»çŎ¯ĪńëµħĤ ħµ ¼Ł¯ĦīŎĤ ¼””ÔĪħ”¶””ðĦæ ËŎĤħÔ êħ” ð Ê甔Ĥ˔”Õ””ðæêī””µ»êĪī”””ô˔””Îħ”””Ĝæêī””””µ ħĜĪīĝġðËĔêīÕµĪæ¼ĜĪħĔħμÔħōħĨ ³ħōŌŀħĨħÎĢËōæëµĢ˵ĦëÕŎĤÊëŇÈħġŇÈ ĢËōħġŇÈÒħĤËĤħÔŅÎħĤêËōæ»êħðĪħÈ êīÕµĪæ »ìËÏņê ħĜ ħµ æëµ ĞħĨħÕÔīĠ ħĜ êħ””””Ĩ ĦĪÊæ Ģ˔”””Ġĸ òĪī””ĝ””ġ””ð˔”Ĕ »ħĠËĤ±łê »ħĤËŎōÊĪæ ĞħÈ ¼Ĥ˵ĦêËĠ± ħÎ ĦĪÊêæ ´ŇÎÊīÜÊæuĢ˔”Õ””ðæêī””µv êī””Õ””µĪæ ¼””Ĥ˔”µħ”ĥ””Ŏ””ðĪī””Ĥ ħ” Î æËĥÕñŎÈ »êÊĪËĨ ´ŇÕäĦĪ ĪīĠħĨ ħµ ĪīĝġðËĔ ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ»ħºŀħĠѵŅÎĦæħµĦĪæëµ êħðħĜĪŅ””ÎĦĪĦæêī””””µ»êÊĪ˔”””Ĩħ” Î ħÎ ŅÎ ¸””ĤĦæĦĪ æêī””µ ¼ÔħŎŎĠĪīĜìħĠ uÍĝĀħōíÝÔvÌħŀħÔħōíÜħÔģŇŀĦæħġŇÈ ĢÊëŇÈ ¼ÕðĦæëņ± ¼ĤËÔħĝĝŎĠ Ī æêī””µ ħµ ĢħĤËðħµ ĪħÈ ÌħŀħÔ ħōíÜħÔ ģŎĤ ¼µħōħÕðĦæ¼ĨêħĨĢÊëŇÈńĪħĩĤËōĦæ òħÏŇμŇĜħ¶ōæ¼ĤÊĪħÈĪŅμÔħÏōËÔ »ê˔”Ġĸħ” ª ¼đŎĜËäīĠ ħġŇÈ Ņ””ŀħ”Î ģ””Î ÒħĜ¼đŎĜËäīĠģŎĤÊëŇÈêħðŃμĠÊíŎĤ ®ŎĨ Ğŋħ” Î ģŎõŎĤÊëŇÈ ¼ĤĪīÎ Òħ” ª Ī ¼¶ņêħôѶŇÔ ®ŎĨ Ī ĿĔËĈ ¼¶ŇÔħĝĝŎĠ ´ŇÔŋĪ ¼ōħ¯êË«µħō є”Î »Ń””ä ĿĔËĈ Òѵ ÒħĔħĐ ÊçņĪħĜ ħµ Êæ˔”Ĥ ÓôīµħÎ ŅμôħÎĦêÊçŇðĪÒħªĪëŎÝĤìĪ ńĪħĩĤËōĦæĢ˵ĦëÕŎĤÊëŇÈħġŇÈħĜêħ¹ħÈ Ģħ¶Î ÊĪ ŅÎĦæ ŅĥŇġÎ ħ¯êË«µħō ĢÊëŇÈ ŃÎ ĢÊīĠħĨ ËÔ ŅÎ ĢÊĪīĠħĨ ¼Ĩ ĢÊëŇÈ ģôѶÏŇÔĪĢħ¶ÎÒËÎħä¼ĤËĠħ¯êË«µħō ËĥŎ¹ħÈĢħ¶ÎÊçŎĐĢËŎĤ˵ħŀłêÒħĤËĤħÔĪ ŅÎ ğµËà ħĕŎÕĤħĠ ĪħÈ ħµ Êç¶ŇÔŋĪ ħĜ ĦĪħĤħ¶ÎĦĪħĜëŎÎħōħĨĢËŎĔħàĢËÔħĝĝŎĠ ĦËĤī¹ ŅÎħĨ ĢËŎôŃä ¼ÔĸĪ ŅŀħÎ ħµ ®ŎĨ »łëÎ Ī ˯ »ëÔËä êħÎħĜ Ī ħŎŎĤ ĢËĠħµħĜħðħĠģŎŇŀĦæħġŇÈħµħŎĤîħµ ħōÊīĤËġŇª ģ””ōħ””µĦæ Ěħ””à Ê甔ĤÊ디Ҕ”È ħ” Ĝ ħĜ êħ”¹ħ”È Ī ħĝĜħà ¼ĝŎÎËĔ ÊçĤÊëŇÈ ħ”Ĝ Ěħà ¼ĜĪīðīÈ »ĦīŇô ħÎ ÊçõŎĤÊëŇÈ ¼””Ý””ĤÊì˔”Ĕ 󔔔ōæêī”””µ ¼ÔħĝĝŎĠ ń디¶””Î ħġŇÈŅÎħĤĦĪħ”Èêħ¹ħÈ˔”ĤĦæ˔”µĦæŅĜ Óôīµ ħ” Î ĢËĠħµħÔħĝĝŎĠ ńħ”ĩ””Ĥ˔”Ġ˔”Ĥ ħĜħµ´ŇÔħŎŎġµËàŃÎħĜĆËđōæŃμ°Î ĪīµĦĪ êħĨ ˵Ħæ ÒħĠĪī¶à Êæ ĢÊëŇÈ »ħŎŎĤËōħλææĦêħĜĪÊæħŎōçĤĦīŇªĪħĜ êłì Êæ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ģĤÊìĦæìÊīåōæÊìËÈħÎĢËōŃäħµħĤÊĪħĜ ńë¶Î ħĝĠħà êħ¹ħÈ ħµ æëµ ĢËŎĤĹĉŎÈ »êËĠѵ ¼ĤËôħÏĤËô ĢÊĪħ”È ĢÊëŇÈ ħÎ Ģ˵ĦêħµëŎ¹Êæ ĦíŇĨ »±æ ħĜ ¼ĠĹñŎÈ

ħŁŇĨ¼””Ôħ”Ï””ō˔”Ôħ”ÎÒÊ디µī””ġ””ņæ¼””Î픔Ŏ””à ĪĪæ ¼Ĥ˵ĦĪÊëµçĥðħª Ī Ģ˵ħŎŎÕõ¹ êłìÊçņĪħĜģōħ¶Î–šĪ–™»ĦëºĤѵ ĦĪħÔĦĪÊëµçŎ¶ÈħÔĪĦĪÊëÔīµ¼ĤĪĪêħÎ ĦêħªŅÎĦæ¼ÔħōÊĪħÔħĤ¼ÔËÎħäħġŇÈħµ ħÎ Ņ””ÎĦæ ĦĪħĥōħ¶Î ¼””ĔĦì Ī ģōĦçÎ Ņª ħĜ ¼ĤīŇĠêħô Ņ””Îħ”Î Ī Ďê˔”Ĉħ” Ô Ņ””Î ¼µħŎŇÜ êħ”””Ĩ ħ” Ĝ Ī ³ħ”Ŏ””Ň””Ü Īī””Ġħ” Ĩ ħĥŎĥŇÎ ħōħĜħðħĠ ĪħÈ ħōħĨ ĢËġĤ˶ġŎÈ ¼ŎĤŃŎĝŎĠ™•¼¶ŇÔħĝĝŎĠħġŇÈħµńļŃ¹ ĪĪÊ디¶””ôħ” ÎÊæÒŋĪ»ĪÊ디¶””Ň””Ĝğ”””ŀłì ÊçŀËà ¼ĥōħĈ ħĜ Ğŋħ” Î ģōĪÊêīåôħÎ »ĪÊĪħÔĢħ¶ÎħġŇÈ»ħĠËĤêħλËôËĠħÔ ÊçĤÊëŇÈ »Ħī””Ň””¯êÊī””¯ ħĜ ¼Ĥ˵ħÝĤËĠËÈ »ĪĪêħ””ĜĦĪħ”””ÈĢĪĪæ디”””µÞĦ디”Ôħ”””Ġ ¼ġôĪêæêħĨĢħĜħðħĠħōĦĪħĥÕõōħºŇÔ ħġŇÈє””äĢÊ디”Ň”””Èє””μ””ðÊ디µī””ġ””ņæ ħôŃåŇªòĸËġÔÊī¹ħĜĢËġŎðÊëµīġņæ ĢÊëŇÈ ŃÎ êħ” Ĩ ¼ðÊëµīġņæ ŃÎ »æħ” È ¼ō²ŎÔÊëÕð Ī »ìħµêħĠ »êËĈīô ħĜ êħ”Îħ”Ĝ’ħ” ōħ” ĨÊæÒÊ디µī””ġ””ņæ¼””Î픔Ŏ””à ¼ÜêħĠīĜħĨ ħĜ ħōÊīĤËġŇª ħµ ħ”ōĦĪħ”È »ħĜħðħĠ »êħ” ðĦê˔”¯ Êæ ĢËĠËÕñŇÈ ħÎ Êæ Ģ˵ħÔŋĪ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ æêī””µ ÊæħĤËÔŋĪĪħĜ¼ðÊëµīġņæêħ¹ħȼÔħÏōËÔ ħōħĨ ëÔËōì ¼Ĥ˶ġŎÈ Ņ””Î ļħĔħÕðīĠ ħÎ Ī ¼ÔħōīÔīµ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ êħĨ ĪħȼðËÎħġŇÈħµ¼ÔħōħĨóŎĥŎðĪīĤ ¼ÔħĤËĠĦì ģōÊçŎŇÔ ħµ ģōħµĦæ ħŁðħĤ ħġŇÈ êħ¹ħÈ ģōħµËĤ ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ħŁðħĤ ¼ÔħĤËĠĦì³ħĤģōħĨĢËĠŃäŃÎòËÕñŇÈ ¼ÔħĤËĠĦì ģōħµËĤ ĦçĥōËÈ ¼Ĥ˵ħĝðħĤ ĢËĠħµĦêËĈīôĢËġôŃäŃÎģōħµËĤĦĪħÈ »êÊæËĐĦĪÊçŇÜħĜŅÎĦĪħÈêħĨêħðËÔ ħÎ Ī ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ »ì˔”Ï””ņê ħ” Î »êËĈīôħµħŎĤĦĪħÈçŎĨħô¼ĤÊêħÏņê »êħðħĜ êħ” ð ËÔħĨ ĢÊĪħ”””È ¼”””ĤÊêĪĦæ ħÎħºĤĦêĢËÎËĠĢËōŃäŃÎêħ¹ħÈģōłĽÎ ĢËŎÔħðËŎð Ī êËĈīô ÚêħĠīĜħĨ ¼Ňª ģōļŃºōĦæģŎĤÊíÎêħ¹ħÈòħġŇÈËÏōļŃ¹ ħġŇÈħµĦīÔËĨĦĪħŎŎĨ˹ËÈħĜĦĪħÈĞŋħÎ ¼ðËŎð ¼ÔħōÊļħô ľħ¹ħĜ ËÕñŇÈ ŅÎĦæ Ī ĢËĠŃä ħĜ ĢËġŎðËŎð ¼ÔËĤ˶ġŎÈ Ī ĢËĠŃäĢ˔”Ġêħ”ÎĪĪêĪĦæħĜĪĢÊëŇÈħĜ Êæħ””ōĦī””Ň””¯êÊī””¯ Īħ”””Ĝ Ī ģŎĥŇÝĤīºÎ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ĤĪīĠìħÈ ģōħ¶Î ĚħĠħĈ ħġŇÈ ħ” Î ĢÊī”””Ü êłì ¼¶ŇÕô ĒÊ디Ҕ”Ĉ ĢËÕðæêīµ »êĪīôËÎ ħĜ æêīµ Ņ””ŀĦæ ´ŇĈĪħĤ ĢħÏōëĔħÔ ĦĪ–žž– ¼ŀËð ħĜ »çŎÈ ĦĪ—••˜ ħ” Ĝ Ī ħ”ōħ”Ĩ ¼””Ôħ””ŀĪĦæ ¼¶ŇÕäĦĪħōħĨ»ìËÕĠīĠ¼¶ŇÔħŎŎĈìĦĪ ĢæêʲÏŀħĨ Ī Êêìħ” ĠÊæ ħÔħĠĪī¶à ĪħÈ ģŇŀĦæ¼ŇªħµĢËÕðæêīµ¼¶ŇôħΐÊëµ ¼¶ŇÔŋħðĦæ ®ŎĨ ĢËÕðæêīµ ¼ġņêħĨ ĪīÎħĤ ĦĪĦêħðħÎ ¼ōìħµêħĠ ¼ÔħŀĪĦæ ħĜò˔”Ŏ””Ĥæ»ĦêĪħ”””¹Ħêħ””Ĩ¼””Ôŋħ” ðĦæ ľħ¹ħĜĪīλħµħŎōìħĔĪæêīµ¼Õõª óŎÔĦĪīĔħÎêłì¼ĤËġōħªĪËĨ´ņçĥŇĨ êËÎ Ī ê˔”Ü ħ” µæêī””µ ¼ĤÊêħÏņê Ğŋħ” Î ćĔÊĪËĤ ´ŇĠħµ ğŇŁÎ ËÎ ¼ðħµ ´ņçĥŇĨ ÊæħŀËà ĪħĜ ĢĦæĦæ ŅĜ ĢËōħĥĈħÔ ģŎÎ ÊçČħÎ ħĜ ĢËōħµħĜħðħĠ ħµ Êæ ĢËŎŀĪħĨ ħµĪīÎħĤĦĪħÈêħÎħĜĢħ¶ÎêħðĦê˯ ĢËōëĠīĈĪīĠħĨħµħĤÊêħÏņêĪħÈËōŃ¹ ¼Ĥ˵ħĐËĠ ¼ĤËĥŇĩÕðĦæĦĪ »ĪËĥŇª ħ”Ĝ ŃÎĢËōëÕĠħµĦĪæ디µĎêħ”ðÊææêī””µ Ğŋħ” Îħ” ¶””ōæ¼” ĤÊĪħ” Èħ” ĜńĪĦææêī”””µ êħ”ð ¼ÔĹŎ¶ôīĠ Īī”””Î ĦĪħ”””È êħ” Îħ” Ĝ ¼ĤÊíĤËōĦæ ¼ĤÊìĦæ ĢËōĦê˵ ĪħÈ »Ëºņê Īħ” ĜĢ˔”Õ””ðæêī””µ»ĦĪħ”””Ĥæ디”µÊæī””””Ü ħōŃÎ ńêħ”””ð ħÕŇ¯ËĤ Êæħ” Üêħ” Ġī””Ĝħ” Ĩ ħÎ Ģ˵ħŎŎĔÊëŇĈ ľħ¹ħĜ ĦĪÊæ ĢËŎŀĪħĨ ŃÎ ħōÊīġŇª ĢħºÎ ìÊīåŀæ ¼µħōħčŎð ħµħÜêħĠīĜħĨ êħ” ¹ħ” È ËÕÔħà ĢÊ디Ҕ”È »ħĜħðħĠ »êħ””ðĦê˔”¯ Ņ””Î óŎôËÎ ÊæËÕñŇÈ»ħĜħàêħĠħĜÊçĤÊëŇÈħĜæêīµ ĦĪ ŅÎħĨ ¼ðÊëµīġņæ »ħ”Ôêħ”ô Īħ” Î ŅÎĦæħµ»ĦêŃÜĪħÎæêīµ»ħĜħðħĠ ¼¶ŇĜħà ĢËñōæ ńë¶Î Ěħà ŅÎ Ěħà ­ ÊæĪī””Ô˔”ĨÊæ ħĜ ģŎĤÊíÎ ËÔ ĦëÕÏðËĤīĠ ħĜ ĞħĨ ħµ ğŇŁÎ ĦĪħÈ ħôŃåġŇª ŅÎĦæ ĞħĨ Ī Êæ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ¼ġŎĜËĈħÔ »ħĜħðħĠģōħ¹ĦçŎŇÔËÕñŇÈħġŇÈ»ĦĪħÈ ˺ņêĪħōħĨ¼ÕäĦĪ¼Ĝħà˺ņêæêīµ ħŎŇºĤħµħÔħĝĝŎĠĪħÈħōħĨ¼ōËĩŎĤ¼Ĝħà ³ħō ´””ņ±łê ŅÎĦæ êħĨ ĞŋħÎ ģŎĤÊìËĤ ĞŋħÎ ŅÏÎ ĦĪħÈ ŅÎĦæ êħĨ ĦĪħÕņëºÎ ÊçōŃä »ê˶ĐħÈ ħĜ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ħĜëÔĦêĪħ¹êłì¼µħōĦçĥōËÈħŎŎĤÊĪĽōĦæ

æ디”µĦæ»êÊĪ˔”””Ĩģ””Ŏ””ðĪī””Ĥħ” ΐìêħ””””Î ¼Ĥ˵ħôħÎ Īī””Ġħ” Ĩ ħ” Ĝ æêī”””µ êħ” ¹ħ” È ³ħō Ī ˶Πê˔”¹ìê »Ń””ä ÊçĤËÕðæêīµ ĦĪħÈ ŅĥŇÎ ´Ňª Òħ””ŀĪĦæ Ī ĦĪħÕņëºÎ æêīµĪĦĪħĤĪīÎËŎܳħĤħōĦĪħĥÔ뺵ħō ħµħōħĨ»ĦĪħȼĔħà´ŇÔħĝĝŎĠĪīµĦĪ ŅÎħĨ »ŃäŃÎ »ŃäħÎêħð ¼””Ôħ”ŀĪĦæ ¼ÕðĦæħĜ»ĦçĤĦĪħÈÊæòħŎōçĤĦīŇªĪħĜ æëµħĤ Ņčņêæ ´ŇÔħĐêĦæ ®ŎĨ ħĜ ÒËĨ ħĜğŇŁÎńëµĦæħµĪīÎæêīµ³ħōĦæÊļħÎ ¼Ĥ˵ĦêĪĦæĪËĨĪīĠħĨħĜÊçōŃä¼ĤÊêĪĦæ ¼ÔħĠíäëÔËōìæêīµ¼ĤÊêħÏņêħĜ»Ńä æêīµæëµ¼Õõ¹ħÎæêīµ»ħĜħðħĠħÎ óŇª ĢĪīÎħĤ ĪÊëðËĤħĤ »ħµħĜħðħĠ Ī ħÎ ĢËġÎīñðħĈħÔ ĞŋħΐóŎÕäĦĪ ĪħÈ ëÔËōìĢÊīĠħĨħĜģŎŇŁÎħµĦĪÊæħĤÚêħä æêīµĦĪĦêĦæ»ËŎĤæħµæëµ¼µħĠѵ ¼””ōæêĦæĪ˔”Ĩ Ī ŅðËĥÎ »ħµħĜħðħĠ Ī ģŎĠħµħō ħĤËĠëŎÎħĜ Ê甔ΠĢËõŎĤ ľħ¹ħĜ êħ” ðħ” Ĝ¼””ōĦĪħ” Ôħ” Ĥī””Ň””Ĥ¼””ñ””ĤÊĽ””đ””Ĥє”µ ´Ňª–žž¼ŀËðħµæêīµ»ħĜħðħĠ êīÕµĪæ ¼ĤËôѶŇÔ Ī ľĪħ” Ĩ ħÎ Ò˔”Ĩ ħµ »ĦĪħ” È êħÎħĜ Ò˔”Ĩ ´Ňª ĪīĝġðËĔ ¼ôĦê ¼ÕðĦæ Ī Óõōħ¹ħĤ ĦĪħäÊæħÎ Óõōħ¹ħĤ ģōçĤËÕðħÈ ŅĜ »ĪħÈ ĢÊĪËÔ Ņ””ÎêÊ甔”ôħ”””ÎÊæħ””µħ””ñ””ĤÊĽ””đ””Ĥє”µħ”””Ĝ Ī Ê디µ »æ˔”ō ÊæħµħñĤÊĽđĤѵ ħĜ Ğŋħ” Î êīÕµĪæ»æËōħÎòħ¶õŇªħµħñĤÊĽđĤѵ ¼ĥōħĈħĜÊëµĪīĝġðËĔ¼ĤËġàĦĽĜĪçÎħĈ ħĜ ħµ ´ņêŃÜ ħÎ Īī””Î ¼ĤÊëŇÈ ÊçŀËà ħÎÊæóŎĜħĠħĈħĜĪÊæëŎÏĈħÔħĜÊæħñĔ »Ńäħ¶ō漶ŀħäħµ¼ĤÊìĦæħĤ»ÊĪĦê ëÕŎĤÊëŇÈħÎĪħÈ»ħµħÔħĝĝŎŎĠħĜĪĪħÈħĜ ğŇŁÎ »ĦĪħ””È ħôŃåġŇª ÊæĦ디Ҕ”Ĝ Ņ””ĤÊ픔ΠĪòĪīĝġðËĔêīÕµĪæħÎîħµėņçĥŇĨ ËōŃ¹ħµģŇŀĦæóŎÔÊëµīġņæ¼ÎíŎàħÎ ëÕŎĤÊëŇÈħγħŎŎĤÊëŇÈĪīĠħĨħĜĢËōŃä ¼Õô Òħ”Ĕ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ģ”””ĤÊìĦæ ħµêËÜĚĦĪħÈĦīÔËĨħĤÊæĞĦæħλÊĪ ¼ÎÊīÜ ħĜ ËĥŇĨ ê˵ħÎ »ħōħġŎĜħµ ĪħÈ ¼¶ŇÕôÊææËō ĪīÎÊæ êæħð ¼ĤħÎ »ËČËÈ ¼ðĪīĤÒħĠĪËĔīĠ¼ŎĝĝŎĠ»ÊļĪīôŃÎ »Ńäêæħð¼ĤħλËČËȼðĪīĤÊçņĪħĜ ħōËĥĈħĠĪħΐŅĤÊìĦæëÕŎĤÊëŇÈħÎħġŇÈħĜ ¼µħōĦĪħĤÊç¶ŇĜ Ģħ”ĜĪī””ðī””È ĦĪħ””È ħ”µ ¼¶ŇµħōħĜĢËġ¶ŇµħōħºĤĦêħġŇÈħÔĪħ¯ ģŎŇŁÎêħ¹ħÈĞŋħÎģŎÎëÔêÊìīºÔħĠíäëÔ ģōæêīµ³ħōæħĔħÎĢËĠĪīĠħĨģōæêīµ ëÔìŃñŀæ »ħµħÔŋĪ ŃÎ ħºĤĦê ´Ňµħō æħĔħÎĪīĠħĨĞŋħΐëÔ¼¶ŇµħōħĜŅÎ »ħĠËĥðËĥô Ģħ”ÔŋĪ ĪħÈ ¼¶ŀħä ³ħō êħĨ´ŇÔŋĪêħĨ¼ĤËĤËġÕõŎĤĪËĨĪīĠħĨ »ħÕŀ˹Ģæë¶ŇªħÕŀ˹ĪīµĦĪħÕô³ħō êīÕµĪæ ħµ Êç¶ŇŀËà ħĜ Ğŋħ” Î ÒËĩŇª ¼ōħ¯êË«µħō ħ” Î »ļĦĪ˔”””Î Īī””ĝ””ġ””ð˔”Ĕ ¼ÔħŎŎĉĔÊĪ ĪīÎħĨ æêīµ Ī ĢËÕðæêīµ ģŎðĪīĤ ħ””Î æ디”””µĦæ ³êĦæ »±łê ¼õŎĤ˵ħŎŎĤÊĽĤħäīð ħĜ Ī ¼ÔħōīÔīµ ¼ōħ¯êË«µħō »ÊĪÊæ Ņ””ŀĦæ ħµ ħōħĨ Êæ ĢËÕðæêīµ¼Ĥæëµê˹ìêĪĢËÕðæêīµ »ËĥĈħĠħÎÊæĢËĠËÕñŇȼÜêħĠīĜħĨħĜ ħĜħ””””ÔŋĪêÊī””””¯»êĪī”””ĥ”””ð¼””ĤÊ甔¶””Ň””Ô ¼Ĥ˵ħ¯ĪËĤ ģōëÕðËñðħà ħĜ ´Ňµħō ĪħÈ ħÕðÊļĦīŇĤ ¼ÔŋħĨ±łê ħµ ÊæËŎĤæ ħōħĨĢ˔”Ŏ””ÔÊæÊ甔Ŏ””Õ””ġ””Ŏ””Èòħ””””ÔŋĪêÊī”””¯ ĦĪħ¶Ňª Ī ħ¶ōæ ¼””ÔŋĪ ģōçĤħ¯ ľħ¹ħĜ Ī ´ņíŇĨ ĦĪħÈ ŅÎÊĪħµ ĦĪħĤĪÊëÕðħÎ ĢħġÔħà ńĪĦæ »ë””Ô˔”ōì ¼µħōĪĪëŎĤ ĪħÈ ŌŀħôËĠĞŋħÎħĤËÔĪīÕñŎÎĢËÔêłì Īļī””µģ””Ň””Ĝêłì»Īĸ ħ” ġ””ðĦêī””ņê ĦīÕñŎÏĤËōħĤħµģŇĜ¼ĤħĠħÔĞħµ¼°µ ËôËĠħԐŅ”””ÎĦæ²””ņĪêє”Ĥħ” Ĝ¼””¶””ņê˔”Ü ¼µħōŃŁÎËÔ ÊçµħōĦĪħĤĪīÎѵ ħĜ ˔”µĦæ ĦĪÊëðĪīĤ ¼ŇĜĪ ĦĪÊëðĦĪŋħĨ ĦêĪħ¹ »Īī””Ô디º””µħ” ō¼”””Ĥ˔””Õ”””ðæêī”””µ»²”””””Îv ŅðëªĦæ ¼ŇĜ ´Ňµħō uÓñŎĜËŎðīð êłì¼¶ņêËĈīôŋĦĪŅŀĦæ’ħĤŃ¯ÓŇª ĦêËĈīôĪħÈĦīŇÈŃλæħÈŅŀĦæħĤÊīÜ êħĨħġŇÈŅŀĦæ ĪīĝġðËĔæ ’Ģë¹ËĥŀħĨ Ħæ ħÎ ħōħĨ ĢËĠħ¹êħġõŇª êÊìħ””Ĩ Ħæ ĢËġōêËÕäīĠæīäêħĨħ¹êħġõŇªêÊìħĨ ĪħÈ »ħĤÊĪħÈ Ħê˔”ōæÊĪ ńêçĥŇÕðĦæ ŃÎ ĦĪħ””Ĝ êłì Ħī””Ŏ””ðĪī””Ĥ Ģ˔”ōĦê˔”Ĉī””ô òËÕñŇÈ ħġŇÈ ħ””ōħ” Ĩ íŇĨ Ģ˔”ō디Ô˔”ōì ńêËÜģĠģōłļĦæĦìËÏņêĪħÈêħðħĜ ħµ Ğħ¶Î îËÎ »ħôħÎ ĪħÈ ńĪħĩĠĦæ ĢËĠŃä Ī ħġġŎĨīĠ ĢËĠŃÎ ĢËĠŃäŃÎ ĦĪħÕņë¹Ħæ ¼””Ĥ˔”µĦĪÊ디µç””ĥ””ðħ”ª»Ë””ô˔”Ġħ” Ôêħ” ¹ħ” È

ģōëºÎÊê¼ōĪĪçĥōì »æËōËōĪīĝġðËĔêīÕµĪæ»æËōĞŋħÎ ¼¶ņêħÏņê êħĨ çŎĨħô ¼¶ņêħÏņê êħĨ ģŎĥŇÎ »Ī˔”Ĥ ħŎŎĤ ĦĪħ” È Īī°ÕðĦæħĜ ħÔħŁðħä¼ðËÎÒħĤËĤħÔĪģōħ¶Î¼ðËÎ ĞŋħÎ ħôËÎ ĦĪħÈ ģōħ¶Î ¼õŎĤ˵ħôËÎ ħĜ ´ņçĥŇĨ ħĥŎÏÎ ŅÎËĤ ħŎŎĤ ¼Đ˵ ĦĪħÈ »ëµì»ĪīĨĪ»ËĨħÎħµĢËõņĪêĦæ »ĦĪħÈêËÜêłìĞŋħ”ΐĢħ” µĦæÊæī””ä Ģħ”””µĦæ ĦĪħ”””È ħŎŎĤ òє”ä ¼Ňª Êī””ä ĦĪħĥōħµĦæĢËġĤÊĪËŎªĦêĪħ¹»æËōħġŇÈ ħĜæëµĢËŎ¯ĢËō±ĢŃ¯ģŎĤÊíλĦĪŃÎ òħġŇÈËԐÊçĤËōħµħÔŋĪĪĚħ¹¼ÔħĠíä ĢÊĪħÈħµģōħ¶ÎħĤÊê˵ĪħÈĪģō²ÎÊĪ ¼ŇĜÒħĔĪĦīÔīµĞêËÜêłìħĤËōĪæëµ êłìĪīĝġðËĔêīÕµĪæħÕðÊêğÎËĤëŇÔ êīÕµĪæħÎĢĪī””ÎĞŋħ” ΐĪī””ÎĦêĪħ””¹ ħġŇÈ»ËÕñŇÈ»Īĸ»ĦêħÎŃÎĪīĝġðËĔ ħĤ ĢËġĤ˵ĦêÊĪĦçĥņīä ĦĪĸ Ī ²Ŏµ ŃÎ ħÎĪĢçĥņīäħÎĪħÈħŀËàħĠħĤĦëđµ ĪīÎĢËôѶŇÔħÎĪê˵ħÎĪħĈħĜËÔīĠ ĢËġôËÕñŇÈ»ħĤÊĪħÈĦĪËŎªĦêĪħ¹ĪħÎ ħĜ ģ”””Ô디”¹êĦĪ îêĦæ ħ”””Î ģ””””ĤÊī””””ÔĦæ ħĜ ħ¶ōæ ¼ĤÊêħÏņê Ī Īħ” È ¼ÔËġŎĝĈħÔ »çŎÈ ËÎ ĦĪħĤëºÎ ĪħÈ ¼ŇÜ ÊæĪīÔËĨÊæ ÒŋħĨ±łêħĜæêīµ¼ÔħĝĝŎĠģŎŇŁÎîħÎ êħĨ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġņæ ¼ÎíŎà Ëō ħĜģōĦçÎľĪħĨËÎĪīÎħĨ¼µħōĪīĝġðËĔ ĪīĝġðËĔĦĪħŎŎôŃäħÎģŎŇŁÎÊæĪīÔËĨÊæ Ģêłì ĪħõĠħÈ ħµ Ģħ¶Î ŅĜ ğŎōħĝ¹ ħºĤĦê ËÎħ”Ŏ””Ŏ””ôє”ä»Īħ””””ôĪæ˔””ō»Īħ””””ô »æËōħōŃÎħġŇÈĞŋħμðËŎðħĥōħ¶ōħĤ êīÕµĪæħµĦĪħĥōħµĦæĪīĝġðËĔêīÕµĪæ ÊæĦëŇĜĪīμðËŎð¼¶ņêħÏņêĪīĝġðËĔ ĪëŎÎħĜĢħōĸ³ħōËŎĤħÔħôŃåġŇªģĠ Ğħ¶Î îËÎ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ »ìËÏņê Ģ˔”ġ””Ŏ””ōÊĪæ»ħ”Ĥ˔”º””Ĥ˔”ĠĪ±łêĪħ””Ĝħ” µ êłì Êæ ĢËġŎōÊĪæ »ħ”Ĥŋ˔”ð Īħ”Ĝ Ëō Êæ ÊçÔÊëµīġņæ¼ÎíŎàīŇĤħĜħðËλħºŇÜ ÊæĪīĝġðËĔ »ìËÏņê ¼ĤÊëºÔÊëŎĠ īŇĤħĜ Ëō ĢÊçŎĤËĈīĠ ˔”ō ĢËđŎĜËäīĠ īŇĤħĜ Ī ËōĢËĠħµħÎíŎà¼ĤËĥĠ±ĪæīŇĤħĜÒħĤËĤħÔ ĦĪħÈ ¼ĝŎ¶ôīĠ óōĪħÈ ÊçĤËĠħµħÔħĝĝŎĠ ģŎõōæêīµËōģŎĤÊëŇÈËōģōæêīµħġŇÈħµ êłì ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ ’ģŎõŎĤÊëŇÈ Ī ĪīÎæëµ Ěħ”à »ħōħĜħðħĠ Īħ”È ò˔”Î ŅÜħÎ ħġŇÈ ŃÎ ¼ôËÎ êłì »ħÎĪëÜħÔ ĸĪħĜ ĪĹĠħĜ ģŎĥŎÎĦæ ËÕñŇÈ ĦīÕõŇĨ ¼ōħĝ¹ ÒħĤËĤħÔ ÊçÎíŎà īŇĤħĜ êËÜ êłì ħĜĢËġÎíŎà»ëŇÔë¶ðħµńëµĦæĦĪħĜ ¼ĤÊëŇÈ ¼ĤËÕðæêīµ »ħġŎĜħµ ŅÜ ĢŌĐ »ëĐīµ ħµ ħĤÊíÎÊĪêħĨ ÒËĨ ÊçĠĦæ ħÎ ¼ôħµħŎŎôŃä ĦĪæëµ ¼ĠËġŎÈ ĦæìÊĪæ ħĤÊæÊëŎÈĦêŃÜĪħÈ»ħĤÊĪħÈħµħōĦĪħÈ ÊçĤËĠŃä »ħµħÎíŎà īŇĤ ħ” Ĝ Ģ디”¹Ħæ »ì˔”Ï””ņê ħ” Ĝ ĢÊæĸ Īī”””µĦĪ ê˔”Ü êłì ħ” ōÊĪæ ģ””ð˔”ĤĦæ »ĪīĝġðËĔ êī””Õ””µĪæ ĢËġõŎĤËđŎĜËäīĠ ħµ »ĦĪħÈ êħð ħġņæ êīÕµĪæ ğÔīµ ĢħµĦæ »ËôËĠħÔ ÊĪêħĨ »ħŎōËÎħÔËĤ Īħ”È ÌËñŎà ħÎ ĪīĝġðËĔ ĚħĠħĈħĜĪīÎæêīµĪīÎæëµĚħàòËÎ ¼ºĤĦæ ħÎ »ħŎŇÜ ĪħÈ ËÔ ÊæħñĔ ħĜ Ī

òËÎ ĢËÕ¶ņĪħô ĪīĠħĨ Ī ĪħõĠħÈ Ģ˵ĦíōìËÈÊëÎĪ´ôīä Ģ˵ĦíņļħÎħĤÊīŎĠ »ìËÏņê ¼ĤËðËĥ¹ħĠħÈ Ī Ģ˔”Õ””ðłæ ĪīĝġðËĔêīÕµĪæ ĢËŎŇÜêłìħĜħōÊçĜħō»ĪħôĪħõĠħÈ ń디Ŏ””¹Ħæє”Î¼””ġ””ðÊêħ”ĠÊ甔Ĝħ” ō»Īħ”””ô ĞŋħÎ ÊçĤ˵ħŎŎĤÊëŇÈ īŇĤħĜ ¼ŎÔħÏōËÔħÎ ħÔħÏðËĤīĠ ĪĪæ ħġŇÈ »ÊçĜħō »Īħ”ô »ĪħȐħōħµħŎŎÕõ¹ħÔħÏðËĤīĠĢËŎ¶Ňµħō ħōĦĪħÈ ĦëÕºĤë¹ ħġŇÈ ŃÎ ħµ ĢËōħ¶ōæ »êħÏņê ¼ĤĪī϶ōÊæħĜ »±łĽ””Ĝ˔”ð ħ”µ ĢËġàĦĽĜĪçÎħĈ êī””Õ””µĪæ ĢËĠçŎĨħô ÊçÔħÏðËĤīĠ êłì ħĜ ħġŇÈ ħōĪīĝġðËĔ Ī ĦĪħĥōħµĦæ ĪīĝġðËĔ êīÕµĪæ »æ˔”ō êÊë¶ŎÔħºĤĦêħ¶Ĥī¯ħõŇÜħμ¶ņê˵ ¼ĤÊêħÏņêīŇĤħĜħµĦĪħġŇŁōĦæĞŋħÎŅÎ ĪīĝġðËĔêīÕµĪæğŇŁÎğĤÊīÔĦæÊææêīµ ĢÊĪīĠħĨ ħĜ ÊçņŃä »ħµħÎíŎà īŇĤħĜ ħµĢħĨÓôêłìĦĪīÎħĨ¼õĔħĤëÕª ĪīµĦĪńìËĤĦæĢËŎŇªÒÊëµīġņæ¼ÎíŎà ğŇŁÎğĤÊīÔĦæħµ¼ÏñŎĤ¼µħŎŎðÊëµīġņæ ŅÎħĨÊæħġŇÈ»ħĔħÕĤħĠħĜêħĨħōħĤÊĪħĜ

ħĜ ´ņçĥŇĨ ħĥŎÏÎ ŅÎËĤ Ī»Ë””Ĩħ”Îħ”µĢ˔”õ””ņĪêĦæ ĢħµĦæ Êæīä »ëµì »ĪīĨ Êīä»ĦĪħÈêËÜêłìĞŋħÎ ĦĪħ””Ȑħ”Ŏ””Ŏ””Ĥòє””ä¼””Ň””ª ĦêĪħ¹»æ˔”ōħġŇÈĢħ” µĦæ ĦĪħ””ĥ””ōħ””µĦæĢ˔”ġ””ĤÊĪ˔”Ŏ””ª ĢËō± ĢŃ¯ ģŎĤÊíÎ »ĦĪє”Î Ěħ¹¼ÔħĠíäħĜæëµĢËŎ¯ òħġŇÈËԐÊçĤËōħµħÔŋĪĪ ħ” ĤÊê˔”µ Īħ”””È Ī ģ””ō²””Î ÊĪ ħĤËōĪæëµĢÊĪħÈħµģōħ¶Î ÒħĔ Ī Ħī””Ôī””µ Ğê˔”Ü êłì ğÎËĤëŇÔ¼ŇĜ

¼ōŃäħÎêħð ħ” Î ĢĪī”””Î 甔Ĥħ”Î˔”ª ³ĦĪ ħµ ĦĪħ” È ³ĦĪ ĦĪħŎŎðËŎð Ī »ë¶ŎĐ óŇªĦĪ ħõŎĠħĨ ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ĝŎÈËðħĠ ³ĦĪËåμÎíŎàĪ¼ĨĪĪë¹¼ĝŎÈËðħĠ ħµ ¼ÎíŎà ¼ĜĪīðīÈ ¼Ĥæëµ ÒħōËĈĦê ħġŇÈŃÎĪīĝġðËĔêīÕµĪæħĜĢËōĪīĠħĨ ĪīĠħĨħĜħŎŇÜħÎŅÎÊĪħµĢĪËĠŅÜħÎ »æËōĦĪħĥōħ¶ÎŅĜ»æËōÊç¶ŇÔħÎħðËĤīĠ ģōħ¶Î »çĥŎŁÎ êħ””ð ģ””ō디¹Êê ìêħ”””Î ħΐ»ħ””µĦì˔”Ï””ņꐼ””Ĥ˔”µħ” Ŏ””ōê˔”¹±Ń””Ġ˔”È


www.kurdistanukurd.com ħĜ Ģ˵ħĤæêʲÏŀħĨ óŇª »ħĤÊĪīÔĪħà ´ŀħä ÊçĤ˵ħÎħŀħÕàĹñŎÈ ¼ĤĪīÎħĤ ĢÊçºĤĦæ ¼Ĥ˵ħĔĪĪçĥð êħð ¼õҶĜħª ŃÎ ÒħŎŎĈĪĪëôħĠ ĦêŃÝĠħÎ Ī Ģħ¶Î ĦĪħĤĽ¶ÎĢËōħµħġō²ņê ħµĦêÊīÎ ħµ óŎĤ˵ħÎħŀħÕàĹñŎÈ ľĪħĨ ģĤÊìħĤ òËÎ ħÎ »êÊçôħÎ ŃÎ ´ŀħäĢ˵ħĤæêʲÏŀħĨ¼ÔѶōËÎħÎĢĦæĦæ Ģ˵ħĔĪĪçĥð êħð ħĥ¯ħĤ ĢĦçÎ ĢËĨ ĢËñōæ êÊçÔŋħðĦæ ¼ŀËÎ ģŁŇĨħĤ Ī ëÔĪħÕªĢËōŃä¼ÔħŀÊĪê¼ÔħŎĈĪĪëôħĠ ĢËŎÕðĦæëÔËōìħµ»ħĤ˯ĪËĤĪħÈĢħ¶Î ¼¶ŀħä Ī Ģ˵ĦêĪħ¹ ĦêËô ‘ÊĪļĦæ ¼ŇĜ »êŃÕµËĐ ĪĪæ Ģī¯ ħÔŋĪ »çĤĦĪËĤ »êÊçÕðħÎħĠ¼ōêÊçôħÎêħðħĜêħºōê˵ Ī »êÊĪĦçĥņīä ¼ÕðËÈ ¼ðËŎð ĪħĜ ħŎōçĤħġÔħŀĪĦæ Ī ¼Õõ¹ ¼ōêËŎĤÊì ħĤ˵ĦêËĤħµħĜëÔËōìħĤ˯ĪËĤ Ģ˵ħŎōêĪīĥð Ī »êËĤħµ ħ¯ĪËĤ ¼ÕðËÈ ¼ĤĪīÏĠíĤ Ī »êʱħĨ »ŃĨ ħÎ ¼ōêËŎĤÊì ¼ĤĪīÏĠíĤ »īō²ÏôŃä ëÔËōì ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ħ¯ĪËĤ ħĜ ¼ŎÕõ¹ ¼ōĦĪÊëÕðħÎŅÎħĤêħĨĢħµĦæ»êÊçôħÎ ¼ŎÔħĠêËō Ī Ģ˵ħĤÊêËō ħÎ Ģ˵ħŀËĠħĥÎ ĪæÊçġŎÈ»ħÕŎĠѵ³ĦĪ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê ¼¶ŀħäòħĤËŎÔħĠêËōĪħȼĥōĽÎ¼ðëÔ Ģ˵ħĔĪĪçĥðêħð¼õŎ¶ŀħªħĤ˯ĪËĤĞħÈ »ŃĨ ħÎ ÊçôħĤ˯ĪËĤĪħĜ ĦêËōæ ˵Ħæ Ī ¼ÎħĨìħĠ Ī ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ōìÊĪËŎÜ ˹íņê˪ ŅÎ ĦĪħõŎÎÊíàħÈ ¼Ŏµŋ˯ ŅĠêĪ Ī ħĥð ¼Ĥ˵ħĥŎõĤæêīµ ĢËÕñ¯īĜħÎ Ī ĢËÕñŎð »Ë¹íņê˪Ī »ĦæÊê ÊæħĤËôħÎ ĪħĜ ĢìÊĪËŎÜ ÊçĤ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ħĜ Ģæë¶ōêÊçôħÎ Ī ĦĪīÎħĨ »êłì ¼¶ņìħÎÊæìħÏŀħĨ Ģ˵ħµĸ˯ ħŎŎÎħĨìħĠ ħÔĪĦê Ī Òê˪ ĢËōêħºōê˵ ģĤÊīÔĦæ ÊæħĤ˯ĪËĤ ĪħĜ ħÎ Ī ŅÎħĨ ´ŀħä ¼ōêÊçôħÎ êħð ħĜ Ī Ģ˵ħĤæêʲÏŀħĨ »ĦĪħĤæë¶ĤĪĪê »ĦæÊêħºŀħĠѵ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎðħŎŎÕðÊê Ģħ¶ÎæËōìËōĞħµ»êÊçôħÎ

’ĦĪħÕŇõҶÎÊê »ħµħŎŎĤËĠħŀļ˪ ħĤæêʲÏŀħĨ ò˪ Ī ħŎðĪĪê »ĪĪæëÎÊê ¼ŀËð ¼ĤÊëºĤħōĸ»Ħ²ņê¼ĥōìħÎÊæ¼ĥÔĪħµêĦæ ¼ðëª ĪīÔ뺵ħō »ħŎðĪĪê ¼Ôê˪ ¼ĤæêʲÏŀħĨħĜħÔŋĪĪħȼōêËĠѵêħð ËōËÈ ’ńçŇĜ ¼Ŏ¯ ĪīÔËĨÊæ ¼ŀËð ĢËō ĦĪħĠħĨĪĪæ ¼ČËĤŃĔ ħÕņĪħµĦæ ¼ĥÔĪħ¶¶ņê ¼ōħĤËġŎô »ĪÊêīŇŀ˪ ĪīÔ뺵ħō»ħŎðĪĪê»êħαæ¼ÎÊíàħÈ ’ńĪħµĦæêħðÊæuģŎÔĪīªvêħðħÎ uŃÈËÔ ¸ĥŎÜĪīĨv »ÊĪæ ¼ĥŎ¯ ’ĦĪħÕņë¹Ħæ¼ŇÜŅµĪńæêħðħμŎ¯ ħÔŋĪ ¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼Ĥ˵ħĠËÝĤħÈêĦæ ŅÎĦæ ¼¯ ĢÊļŃ¹ »ÊĪæ ¼Ĥ˵ħŎŎÎĦļħĈ ’ĦĪħÕņĪħµĦæŅĜ¼Ŏ¯Ī ħÎ ëÕºĥōë¹ ĢÊĪīĠħĨ ħĜ ħºĤĦê ¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼ðëª ĦĪħġŇÈ ÒħÏñŎĤ »ÊļĪīô ¼ñŎĝÜħĠ »ĦêËÝĠħÈ ¼ÔĪħµīñŀħĨ ŅÎ ĢÊëŇÈ ¼ŎĠĹñŎÈ ĦíŇĨ Ī ėŀħä »ĦêËÜĪħÈ ĦĪĦêĦæ Ī ŃäīŇĤ ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ’ŅÎĦæ ĢŃ¯ ÊæħĤæêʲÏŀħĨ ĞħÈ ľħ¹ħĜ »ĦĪĦêĦæ ¼ĤŃŎñōìŃªŃÈ ¼ÕñņīŀħĨ ìĪħð »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ÕñņīŀħĨ ’ÒŋĪ ¼ŀËÎ ’¼Õõ¹ħÎ Ģ˵ĦìÊīåĠêŃđņê Ī ħÎ ĪÊëðËĤ ¼ōËôħĠ Ī æʲĥōæħġàħÈ ħĜĪńæêħðħμ¯ħôÊĪħ¯¼ÔĪĦê ’ńë¹Ħæ ŅÜ ÊæħōħõҵĪËĨ ĪħÈ ¼ņīµ ¼ĤÊìÊīäł±ËĥÎ ĢÊīŇĤ ¼ōçĤħÎíōê ŅĜ ¼Ŏ¯ ¼ÔÊëđŎÈ Ī ¼ÔħĥĤīð »ĦĪħĤËĥŇĨ ĢĪīðħŀħĨ Ī ĦĪħÕņĪħµĦæ u¼Ĥħµ »ĪĦçĨħĠv ³ĦĪ ¼¶ŇĤËðħµ ’ħµħōËĤËĠ ­ ħÎ Ģ˵ħōu¼ÔħĥĤħÜv Ī ĞħĜ ĢÊêÊçð˪ »Ë«ð »ħºŇª Ī êĪĦæ ĪĦêħÎ Ī ŅÎĦæ ĢŃ¯ ÊæĦĪÊīŇô ĦļÊìËÎ Ī Ņ¯ ŅŀĦæ ¼ōħĥĠËä ’ËÎĦæ ¼ņīµ ĢŃ¯ ĢËōĦêËÝĠħÈ »ħµĦçĤêʲÏŀħĨ ’˵Ħæ»êËōìÊçĤħÈ ħĤħōĸĪíŇĨ»ĦêËÝĠħȼÕñņīŀħĨ ¼¯ ÌÊíàħÈ ÒħÏōËÔħÎ Ģ˵ħŎōæêīµ ħÎĪīõŇª³ĦĪóŎĤËñōæËōËÈĪŅÎĦæ »ĪÊë¶ōêËōæ ¼µħōħĠËĥĤËōħÎ ¼ĤæëµêĦæ ¦ŎÕµħÈËĤ ¼¶ŇÔѶōËÎ ħÎ ¼Õõ¹ ĞħÈ ¼ĜŃªħô ¼Ĥ˵ħÔËĩõŇª ħĜ ĢËōŃä ĢËōĦêËÝĠħÈËōĦĪħĤìæĦæòħĤæêʲÏŀħĨ ħÎ Ī ëÔħĤÊêËŎðëªêħÎ ¼µħōĦīŇô ħÎ ¼µħōħŀŋħ¹ Ī ÞêħÔ ¼Ĥæë¶ôħ¶õŇª »ëŎªĪĦêħÎ êĦçĠĸĦĪ »ħĤÊĪÊê²ņļÊæ ¼¥ŎÕµħÈ ¼ĤæëµħĤ ĢËō Ģæëµ ÒѶōËÎ ’ģ¯ĦæĦĪħĤËōħĤæêʲÏŀħĨĞħÈ

¬łëĠ

—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

¼ĐËĠ

šœ™ĦêËĠ±»êÊçôħμĤÊëōħĔĪïŎĝÜħĠ¼ĠħōŃĤ¼Ĝīä¼Ĥ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ¼ġŎàĦêËĨħÔĪ¼đōêħôæĪīġàħĠ »êËĠѵêħð ¼ĤæëÎĸ »ħŀŋħ¹ »ÊêËÈ ¼ġÕñŎð ŃÎ ğÕñŎð ¼ĥōļŃ¹ Ī ĞħĜ ħµ ĢÊëōìĦĪ ³łêħð ¼ĤËĠħŀê˪ ¼ºĤĦæħÎÒħŀĪĦæ¼µłêħðÊæħōĦīŇô Ī ńêæëņ²ÎËĥŀħĨ ´ŀħä »ŃäĪħÕðÊê ĦĪħŎōêħðħÎľłĽÕĤīµ»ëÔËōìïŎĝÜħĠ ħĤæêʲÏŀħĨ ĞħÈ ħōŃÎ êħĨ ħōħĨ Ğ˵êħĨĪĦĪīÎëÕºĤë¹ħ¶ōæ»çĥŇĨĪĪæ ĦĪħĥĥŇÎëÔËō켺ĤĦæĢËōÊêħºĜīðĪīÈħĜ »ĦĪħĤËĠ ¼ÕĤĦë¹ ÒŋħðĦæ ¼ĤÊĪ˪ ħĜ´ŀħä¼ōêÊçôħμÝĤīŇĤħĤËōëÔËōì ¼Ĥ˵ħñŎĝÜħĠ¼Ĝī䝼Ĥ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ĪÊëäíņĪÊêħªħ¯ĪËĤĪĦĪīΟš–ĪīõŇª Ģ˵ħµĪī°Î ĦêËô Ī Ģ˵ħŎōêĪīĥð Ī ħŎŎĤ»êħðħĜĢËōŃÔĪħȼµħŎōêħºōê˵ ´ņêħĥņīĤÊçĤæêʲÏŀħĨ»ĦìĪħà–œ•ħĜ »ħõŎµ ¼ĤçĤʱĪĪêĪ Ī ńêæëņ²ÎĦçŀħĨ ¼ºĤħĨêħĐ Ī ¼ōĦĪħÔħĤ Ī ¼¶ŎĥÔħÈ ĞħĜ ĢæêʲÏŀħĨ »êÊìËÎ ŅĤÊīÔĦæ ħĜ ¼¯êħ¹ħÈ ˶ΠëÕĠħµ ħĤ˯ĪËĤ ¼ÔħðËŎð¼ÕñĤÊìĦĪħŎōêīÉÔ»ħºĤÊĪê ¼ÕðËÈ ģōëÔêÊŃä ħÕņĪħµĦæ ĢÊçºĤĦæ »ħºĤÊĪê ħĜ ĞŋħÎ ¼ðËŎð ¼ōêÊçôħÎ ïŎĝÜħĠ¼ĠħōŃĤ¼Ĝīä¼Ĥ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ĢËġðËÎ »ħĤËōêËŎÕðħĨ ĞħÈ êħÎħĜ ģōëÕºĤë¹ ħĜ ´Ňµħō ħÎ ŅĤÊīÔĦæ æëµ ńëĥÎÊæĢÊëŇȼĤ˵ħĤæêʲÏŀħĨ »ĦêħÎĪĪæ ĦĪħµħōĸ ħĜ ľĪħĨ ÒŋħðĦæ īŇĤ »ÊêħºĜīðĪīÈ ¼Ĥ˵ħµħŀѵ ĦĪīÎ ´ŇĤŃ¯êħĨ ĢĦæĦæ ĢÊëŇÈ »ĪīÔËĨÊæ ħĜ ĢËōŃä ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤÊæĪËĔħĜ ħÎ ħºĤĦê Ī Ģħ¶Î ëÔĪħÕª Êæ ¼ĤçĤËĕŀīä Ī ëÕµħō ¼Ĥ˵ĦĪĦæëµ ĞħĜ ìŃĜËÈ ¼ōĦçĤħ¹ËªłĽª ¼¶Ňôħµ

ĦĪħŎōÊëºĜīðĪīÈ ¼ōĪīÔ뺵ħō »ĦêħÎ »ĦêħÎ ¼ĤËĠÊçĤħÈ ÊçõōêħÏĤÊêħÎ ħĜ »ĸħÎëÔËōì¼ōÊëºĜīðĪīÈ»ĪīÔ뺵ħō ħĜ ĢËōħĥäĦê »çĤīÔħÎ Ī ĢÊæ »êħÏņê »ë¹ÊçŇªĪ¼ÕŇĤ˶ņêĪËĨĪæʲĥōæħġàħÈ ħôÊĪħ¯ ¼ÔĪĦê ¼Đìħà êħð ħĜ ħÎ òħÔĪĦê ĞħÈ ħµ ĢħµĦæ ¼ĐÊëáĤÊ

ÒħÏōËÔħÎ êËĠѵêħ𠼶ōíĤ ¼ĤËðħµ çŎĠħà ¼ōËôħĠ ğŎàĦê êËōçĤħđðħÈ

¼ġôĪêæĪÒħŀÊĪêħĜħµĦĪħÈ»ŃĨħÎ ŃÔĪħÈ ¼µħŎōìÊĪËŎÜ ħōĦêħÎĪĪæ ĪħÈ Êæ ¼ĤÊê˵ħ§łëô »ħÎêłì ńëĥŎÎËĤ ĞŋħÎ ĦĪÊīŇô ŅĜ ĢËōêħð ¼ðËŎð ħŀËä »ëōħð ĦĪħĤËĠī¹ħÎ ŅÎĦæ ģōħ¶Î ħōĦêħÎ ĪĪæ ĞħÈ ¼Ĥ˵ħôħÎĪËĨ »êĪīõĤħĠ ĢËŎĤ˵ħôħÎĪËĨ ħŀËä ħµ ĢËōŃäĢħōĸĪĪæêħĨĪħŎōÊêħºĜīðīÈ »êħÏņê ¼Ĥ˵ħÕñņīŀħĨ »ĪĦĽŇª ħÎ

¼ġŎàĦê ÊìĦê æħġĠħáĠ Ī ¼ōËĔħÎ ĪÊëÎĪËĤ ¼ĤËðħµ ħĤʱłê ĞħÈ ńëÔĪĦæ ĦĪħÔħŀĪĦæ »ĦêħÎ ¼ĤÊëºĤħōĸ »ŋËÈ ħÎ ģĤæêʲÏŀħĨ ŃÎ ĦçĤħ¹Ëªłëª ¼ŀËĔêħð ĦĪħÈ »êħ¹ħÈ »ĦĪħÈ êħÎħĜ ĞŋħÎ ĢËÏĨħºŇĤ »ÊêĪīô ħōÊæ ńļŃ¹ ħĜ ‘˶Πľħ°Ň¹ ¼ôĪīÔ ĢËŎĤ˵ÊçōçĤ˵ ħĥĤħōħºĤËŎμºĤĦæŅÎħÎĢĦæĦæľĪħĨ æʲĥōæħġàħȼĤ˵ħŎōłļĦêħðïŎĝÜħĠ ħĜ »êħÏņê ľħ¹ħĜ ¼Ĥ˵ħÕµËÕĤѵ Ī ħĥÔËĨ »ŃĨ ĦĪħÔŃÎ ÊæĪĪæëÎÊê ¼ŀËð

»ĦêħÎ ¼ÔĪĦê ÊçŎÕðÊļħĜ ĞŋħÎ ģĤÊìĦæ »êËĠѵêħð »ĸħÎ ëÔËōì »ë¹ÊļŃä ĞħÈ Êæ ÒħŀÊĪê ħĜ ħµ ´ŇŀËä ħōÊæ ¼ĤĪīÎêĪīðĦĪħÔ˵ĦæËŎÜ´ŇĜħĤÊĪĪæ ¼ŎÔħōʱæ êħð ħĜ »ë¹ÊêŃä »ĦêħÎ ¼Î öÊīäv ĦuÒëŎùÎ ¼Î öÊīäv ħĜ ħµ ńëÔĪĦæ ħĤËðħµ ĪħÎ uÒëŎùÎ ¼Ĝīä ¼ĤæêʲÏŀħĨ »ÊĪæ ¼Ĥ˵ħŎōìŃŀËÈ ¼¶ŇÕñņīŀħĨ ÊçōêËĠѵêħð ¼ĠħōĦæ ħĤËÔħÏōËÔ ħðħµĪħÈ ĪīÎħĤ ĢËŎĤĪĪê ħÔħĤĪīÔĪħµ ÒëŎùÎ ¼Î öÊīä

—•–— »ħ¶ō漶ŇôħΐħŎŎÕҵħōĞħȼĤ˵ĦëÔ ¼ŀËð¼Ĥ˵ħŎŎÔħōÊìĦļËĤ¼ĥŎÔħμĠ±ĪħÔ ĦĪħÔë¹¼ĤËĩŎÜħµĪīΗ•–– ¼ŎÕҵħō ¼ĤËäĪĪê ò˪ ħĜ »ħŎðĪĪê ¼ĤÊêìħĠÊæ Ī ÒħŎ§Ńð ¼Ôê˪ ¼ĥÕõōħ¹ ÒŋħðĦæ ħÎ Ī ńīĤ ÊæħÔŋĪ ĞħĜ ĪīÔ뺵ħō »ħŎðĪĪê »çŎĨËô ħŎðĪĪê ¼ÔŋĪ íŎ¹êħĨ ¼ĥōêħÎ ¼ŎÔħōÊìĦļËĤ ¼¶ŇĤÊçĤËõŇªŃä ĦĪħÔĦĪīÎħĤ ê˪ ¼ŀËð »ħĥôħ¯ ĞħĜ »ÊĪæħλêĦĪËĠħܼµħōĦīŇôħÎħµ ¼Ĥ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ¼ĠËÝĤħÈ ¼ĤçĤËōħ¹Êê »ĦêËÎĪĪæ ¼ĥÔĪħµêħð Ī ĢËġŀê˪ ÊçŀħĨ»êħðêÊçÔŋħðĦæ¼ÎíŎà ĪīĠħĨ ĪħÈ ¼ĤÊçŀħĨêħð ħĥōļħªÊê Ī ĦĪħĥÔĪĪíÎ Ī ĢÊçĤËõŇªŃä ħŎōêĦĪËĠħÜ Ī ģōêħÎ ħŎŎÔħōÊìĦļËĤ ³ħō ĞħĜ ĢËĩŎÜ »ħĤËŎŎÔŋĪ ĢĪĪêĦæ ħĜĪħŎŎ¯»êħäêĦæÊæĪĪæëÎÊê»ħŀËð »ħÔËĩ¶ŇªËōËÈ’ģņĪæĦæÒħĕŎĔħàħĠ˵ ¼ĤËō±ħĜńīĤ¼¶ŇČËĤŃĔ¼ĤËĩŎܼŎÕõ¹ »ħµħŎŎĤËĠĦìëäËÈËÔÊĪĪńīŇªĦæ»Ńä ’ńæ»æĦĪ—•–—¼ŀËðŃÎuËĠËōѵŃĐv »ËŎĤæ ¼Ĥ˵ħĤħġōæĦêĪĪæ ĢŃ¯ Êæ —•–— ¼ŀËð ħĜ ¼Ôħō˧łëĠ »Ľ«¹ì æīä Ëō ģġŇĨ ¼¶ŇŀËð ’ģÎĦæ ħĜ ħ¶ōæ ¼ºĥōë¹ »ĪÊæĪĪê ´ŇŀħĠѵ ’ÊçŎōĦĪħÔħĤīŇĤ¼ÕðËÈ ĢËōĦæ ħÎ Ī ħĤÊêËŎðëª ĞħÈ ¼ĠŋĪ ħĜ òħĥôħ¯ ĞħĜ »ħ¶ōæ »êËŎðëª »êĪĪæ ĢÊçĤħ¯ ħĤ ¼µħōĪīÔËĨÊæ ¼ŀæ ħĜ êħĨ »ĦĪħÈ ¼¯ħµ ħōÊæ êËŎÕðħĨ ¼µħŎŎºĥōë¹ĪńëµĦçŇª¼ÕðħĨĦĪËÕñŇÈ ¼ŀËð ħÎ ĢÊçĤħ¯ ĪĪæ Ī ÓðħĨêħÎ »ÊļŃªËÈ Ī ¼ōĦëĐ ŅõäħÎĦæ ĪīÔËĨÊæ ³ħōĪêËŎÕðħĨħĤæêʲÏŀħĨħÕõ¹ĪħÈ ÒħÏōËÔ¼µħōËÔÊĪħµħōħĤ˵ħō»ÊĪæħĜ »ħĤÊĪĦêħµĹµħō ¼µħŎōçĤħġÔħÏōËÔ Ī ĪĦĪħĤÊç¶ŇĜħĜħŀËðĞħÎóŇµÊĽÝĤêħð Ģ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜħõҵĪËĨ¼ĠËÝĤħÈêĦæ ËōËÈÊæĦæÊçŎĤËĩŎܼĥōêħμ¶ŇÕðËÈħĜ Ī ńĪħµĦæ ŅĜ ĢËōĦêËÝĠħÈ uËĠËÎŃÈv êħðħĥņæ ˶ōëĠËÈ ħĜ Ģ˵ĦìÊīåōêËĠѵ »ħÎêłì ¼¶ŇÕōêħĤ ³ĦĪ ĢËō ê˵ òħ¶ō漶ņêËÜŃÎħÔŋĪĪħÈ»ħĤÊêËÜ ħÕņë¹Ħæ »êÊçÔŋħðĦæ ¼Ĥ˵īð ’ĦĪħÕņêæëņ²ÎĦçŀħĨ ĦêËÎĪĪæ Ī ÓðĦæ ¼Ŏ¯ ħñĤÊêħĐ ħĜ u»ìѵêËðv ŅĤÊīÔĦæ òħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ŃÎ Ī ńçŇĜ »ŃäĪĦêħÎėŀħä»ħĤËġÕĠ¼ÝĤêħð

ħĜĪĢĪÊëĤĸĦĪÒŋĪ¼ÔŋħðĦæ»ħĤìËÎ ¼Ĝīä ¼ĤæêʲÏŀħĨ ÊçĤæêʲÏŀħĨ ģŎōÊĪæ ħĥÔĪħµ»çĤīÔħÎ »êËĠѵêħð¼ĠħōĦæ ĞŋħÎ ìÊīåĤÊĪ˪ ¼ÔĪĦê ¼ÎĦìħČ êħÎ »ĪīõŇª»êËĠѵêħð¼ġÔËäæħġĠħáĠ ħĤËĥŇĨħÎÊçŎðËŎð¼¶ŇÔħµĦêħàħĜĢÊëŇÈ ¼ôħµ¼ÕñōĪ»ìÊīäÊæ´ņçĥŇĨ»ÊêËÈ ĦĪħÕŇĥŇñäĦĽÎ ĦêËÎĪĪæ ¼ōêÊçôħÎ ¼ÔĦļħĥÎ ĪĪæ ¼ġÔËä »ħµĦêËŎĥõŇª Ī Ģ˵ħŎŎðËŎð ħŎŎĤÊçĥōì ¼ōæÊìËÈ ħµĦĪħÔë¹Ħæ¼ðËŎð¼ôħµ»ĦĪħĤÊëµ ¼¶ŎĠŋĦĪ®ŎĨĦĪħĤÊêÊçÔŋħðĦæĢħōĸħĜ ÒħĤËĤħÔ Ī ĦĪħōÊêæħĤ Ņª ¼¶ŎÕµÊëª ´ņçĥŇĨ ¼Ĥ˵ħñĔ ¼ôëŇĨ êħÎ ħÔĪħµ ÒŋħðĦæħÎêħð»łļçĤīÔ¼ðħµ »ĪÊëå¶ņê ¼µĦêħð ¼ÎíŎàĪĪæ »ĦêħÎĪ¼ĠĹñŎȼÎĹĕĥŎȼĥōçŎĨËÜīĠ ¼ĤĪīĤËĔËĤ »ĦīŇô ħÎ ÒħµêËôīĠ ¼Ŏµĸ˯ ģĤÊīÔËĤ Ī ĢĪÊëĤħōħ¹Êê ËĠĪĪê »ħÎêłì Ī Ģħ¶Î ¼ðËŎð ħµ ĢÊæħĤËäĪīÔë¹ ħĜ ĢËŎĤ˵ħºĤËÎĪËĤħÎ ħÕŇÎĦæĞħōŃĤ¼ĤæêʲÏŀħĨ¼Ĥ˪ĦļŃ¹ħÔÊĪ ¼ŀËÎ Ģ˵ħŎņīĤ ħŀËÎ ¼ŇĤĹġĝĠ ¼ĤÊçōħĠ ĪĪæ ħÎ ĢĪīÎ ÊêħºŀīðĪīÈ ħÎ ĪÊëðËĤ »êħÏņêħĜħµëÔłļħĤËŎĠ»ĦêħÎĦêħÎ »ĪËĤħÎ ĦëÕ¶ōíĤ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼ōÊêħºĜīðīÈ »ĪīÔ뺵ħō »ĦêħÎ ¼Ĥħµ »ĪĦçĨħĠ ¼Ôħō˵łêħð ħÎ Ģ˹ĦëÎīä ¼ñĝÜħĠ ¼µłêħð ¼ĤÊĪīÔĪħ¶ĥņīô ¼ŎµĦêħð ¼ôħÎ ÊæêħÏĤÊêħÎ ħĜ ģĥņæ ´Ňª ¼ōêħÏņê ĦëōìĦĪ ħĜ ĪīÔËĩ¶Ňª »ë¹ÊļŃä »ĦêħÎ æʲĥōæħġàħÈêËĠѵêħð¼Ĥ˵ĦĪÊëµêĦæ ĢħĨ »æìħō ÞËÏñŎĠ ¼ŎÔħō˵łêħðħÎ

¼ĤËġàĦêËōêĪ

—•––

ňĤÊê¡ĪêňªæÊæËĤ Ī ¼ÔňōËĥŎ¯ ¼ĥōêňÎ ¼ō¡ĪňÔňĤ¼ĤËĠËð¼ĤæëęôňÎÊæ¼ĤĪīÎ ĞňÈ ¼ĤËĘ¡ìÊĪËŎÜ ňÔËĩęŇª ĢÊīŇĤ ňĜ ¼ŎÔħōÊìĦļËĤĪ¬ÊíδŇŀħĠѵÊæňĤËÔŋĪ ħµ ĦĪħÔĪħ¶ŇĜ ¼ōêĦĪËĠħÜ ¼ĥōêħÎ ľÊĪv »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ħÎ ¼Õõ¹ħÎ ĪæëµêĦæ»ĪËĤĦĪ˶ōëĠËÈħĜuÓōëÕð ¼ÔŋĪ ėņçĤħĨ ħµ Īī¯ħĤ Ņª »êłì »ħñĤÊļħĐ Ī ËŎĤËÕōëÎ ³ĦĪ ¼ôħ¶ōæ ¼ŎðËŎð ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ Ī ĦĪħÔë¹ ħÎ ê˯ËĤ »ħĤËÔŋĪ ĪħÈ ¼ōêĪīÎËÈ Ī ¼ĥņīôīņê ´ņçĤħĨ ¼ĤæëµĪ˯Ħê »êĪīÎËÈ ¼ÔħðËŎð ¼ņīĤ Ī ìÊĪËŎÜ ¼ōêĪīÎËÈ»ħÔËĩ¶Ňª¼ĤÊļŃ¹»ĪËĥŇªħĜ

¼ōŋĪīĔ ħÎ ĦĪħĥÕõōħºŇÔ Ī ¼Ĩ˹ËÈħÎ ŅĤÊíÎ »Ńä ¼Ĥ˵ħŎōËĤÊīÔ Ī ÒħŎŎĐêĦì ÊçōŃäīŇĤňĜĢÊļŃ¹»¡æÊëŎÈĪíŇĨĪ ëÕõŇªêň¹ňÈŅĥŇλêËĘňÎĪËåÎļň¹¡Ī ¼ęŇĥōļňªÊê Ī ¬ÊíÎ êňĨ ¼ĤĪĪê¡æ ňĜ ëÔËōìÊæňĤËÔŋĪ¡êŃÜĞňĜňĤÊìÊīåĤÊļŃ¹ ňĜĪĪīÎÊçņļŃ¹ňĜ¼Ę¡ê¡æ¼ęŇÕð¡æ ėņìÊëĠËÈ Ė¡Ī ėŀňä ¼ōËĤÊīÔ Ī íŇĨ æëĘ¡æŅª»ňĠň¹ĪÒ빡æê¡Ī¼ęŀňĘ ÒňÏōËÔňΡĪ¡ê¡æ¼ÔŋĪ¡êËÜĪňÈÊĪňÈ êňÏĠÊêňÎ ňĜ ňĘ ĢĪīÎ ĢËĘ¡íŇĩĜì ĢĪīÎ ê˯ËĤ ÊæňĤËĤÊļŃ¹ ¼ĜŃªňô ĪňÈ ÊçŇª¼ĤÊæĪĢňåÎėņêľň¹ňĜ¼ĤËōŃä ėņçĤňĨňºĤ¡êňĘÊçō¡ĪňÈľň¹ňĜģĥŇĥÎ

Ī Ī˯êħÎ ħŀËä ħĜ æëµ ĢËŎĤ˵ħÔŋĪ ĦĪħĥÔĪĪíÎ ĞħÈ ¼Ĥ˵ħõŇµÊĽÝĤêħð »çĤħĨĦêÊæħĤËĤÊçĤËõŇªŃäĪ¼ÔħōÊìĦļËĤ ¼ōêÊæëµ¼ōêħºōê˵ĪĦĪħĤæëµ¼ōËðĸ ħĜ ¼ōÊĪËȱłê ¼ōìÊļËĤ ¼ĤÊêĦçĤËõŇªŃä ÒħÏōËÔħμÎĦêħĈ¼ĤËÔŋĪ¼Ĥ˵ħĥņļħªÊê ħĜëñŎĠ»ĦëŎĨËĔ»uëōëàħÔv¼ĤÊçōħĠ êæ˯īŇĤħĜĢ˵ħĠËĔħôêħðħĜĦĪħĤËĠ ¼ÔħÏōËÔ ¼µħŎŎºĥōë¹ »Ńä ħµ ĪīÎÊæ ¼ĥŇõōĦíŎĜËÎŃĝ¹¼ÔĪĦê¼ōĦĪÊêçņë¹ħÎ ĪīÎÊæ¼ĤËĩŎܼōêÊæëµ ˪ĪĪêīÈ ¼ÔħŎµħō »êĪīÎËÈ ¼ÕĐë¹ »ĪĪļĪĦêħÎ »ħĤËŎŎÔħōÊìĦļËĤ ĪħÈ Ī ¼ĠÊçĤħÈ ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ ħĜ ėņçĤħĨ ÓðĦæ Ī ĦĪŃÎ ħŎŎÕҵħō ĪħÈ ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ »ĦĪħĤËõҵê˵ħĜ ¼Õðħä ¼¶ņêËôī¹ Ī ĢËĤŃō Ī ËŎĜËÕŎÈ ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ êħðħĜ »êĦĪËĠħÜ ¼ōêĪīôËÎ ħÔŋĪ ¼ōêĪīÎËÈ ¼ðËŎð

»ĪĪêĪ¡êňÎ »ňĤÊêÊçÔŋňð¡æ ĞňĜ ňĤËġōňªĪËĨ ňĜ ¡ĪňĤĪīÎ ĢËäĪĪê ģÎĪīÎĢËŎõŎĤËĘňęō²ŇÔÊëÕðĪÓðłæ ¼ĤËĘňõŇĘÊĽÝĤêňð ňŎōçĤňġÔňÏōËÔ ňĜ ¼Ĥ˵ħĤÊìÊīåŎÕôËÈĪìÊīåĤÊļŃ¹ňĥōļňªÊê ¼ĤËÔŋĪ ÒňÏōËÔňÎ ĪĪæëÎÊê ¼ŀËð Ėňō ¼ęĠň¯ »ëŎºÕõ¹ ¼ęŇĜŃªňô ¼Î¡êňĈ ê¡æňÎ ¼ōê¡Ī¡êňªæÊæ Ī »ìÊīåōæÊìËÈ »ËÕðÊêňĜĢËĘňŎō±ŃĜŃōçōËÈňęĠň¯ňĜ ¼ō¡ĪňÔňĤ¼ōłļ¡êňðĪ¼ĤËñĘňō¼ĐËĠ ¼ęŇĥņīä ňĘ ĪīÎ ÊæËðËō ¼Ôŋňð¡æ Ī »ê¡ĪËĠňÜ»êËĠ¡æňλňĤËõäňÎģō± æëĘ¡æÊæīōļňªÊê¼ōìÊļËĤ ėŇŀňĠŃĘ ¼ŀËð —•–– ¼ŀËð ¼ŎÔňōÊì¡ļËĤ»¡ĪňĥÔĪĪíÎĪĢÊçĤËõŇªŃä óŎōÊĪËȱłê ¼ĤËÔŋĪ ňĜ ÒňÏōËÔ ňĤÊĪÊæĪĪê ĞňÈ ňĘ çĤň¯êňĨ ĪīÎ ¼ęņæëęōĪĪê ëÔËōì ÊæňĤËÔŋĪ ĞňĜ ¼ōìÊĪËŎÜ ĪīÎňĨ ĢËōňĤËŎōêĪīÎËÈ

¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼äËĤŃĔ ģŎĠħµħō »ŃĤ¼ÔĪħ¶ņêĢÊëŇȼĠħōŃĤ¼ñŎĝÜħĠ Ģ˵ĦçōçĤ˵»ĪËĤ»êËĠŃÔħÎêËÏĤÊëĐħÎ ĞħÈ îħµ š/••• ħĜ ëÔËōì ħµ ĪīÎ ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ ŃÎ ĢæêʲÏŀħĨ »ħĜīä ħ¶Ĥī¯ ħºĥōë¹ êłì ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ êħðħÎ ľËð ĪĪæ ¼ĥōļħ«ŇÔ »ÊĪæ »êËĠѵêħð¼ĠħōĦæ¼Ĝīä¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼ĥŎ¯ ĦĪħÔĪħ¶ŇĜ ¼ōìŃŀËÈ ħµ ¼ĤËĥŇĩÕðĦæ ħÎ ¼ŀĪħĨ ħĜ ÊĪĦĽĤËĠêħĐ Ī ¼ÔħōĪī¯ ïŎµ ħĜ ¼ÔħŎĈĪĪëôħĠ ëÔËōìħõŎĠħĨħĜĢ˵ħŎŎµĦêĦæĦêËôī¹ ¼ġō²ņê ¼ĤÊêÊçÔŋħðĦæ ħÎ ĢËŎºĤħÔ ĦīŎĥ°ŀħĨ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ ÊçĤæêʲÏŀħĨ »ħĜīä ĞħĜ ÒŋħðĦæ êħð ŃÎ ´ŀħä ¼ĤËõҵÊê ħÎ ńĪħōĦæ ¼ĤħÔī¹ æêīµ ĢÊçºĤĦæ ¼Ĥ˵ħĔĪĪçĥð »êħÏņêĦĪħÕņëºÎĪĪæëÎĪËÈ»ħĠëŎð ¼µħōħõҵ ĦêËÜĪħÈ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ħōĪĪêĪĦêħÎ òħ¶ōæ ¼ōæçŎÜ »êËĠѵ »ħµËÕñŇÈ »êËĠѵêħð ĦĪīÎ ħĤʱłê ĞħÈ ħµħōĦêŃĠ ¼ĠĹñŎÈ ¼ŇµêħÏҵ Ī ŅĤĹġĝĠ »êħÕµħÈ ħÎ Ģ˵ħºŀħÎ »Ńä ¼Ĥ˵ĦêħĥŇĨÊê ľĪīĔ ¼¶ŇĥŇĜħµ ħµ ĢĦĪħÈ »êĦçĤËõŎĤ êÊçÔŋħðĦæ ¼Ĥ˵ħŀËÎ ĢÊīŇĤ ħÔĦĪīÔĪħµ »ĦêħÎ ĪĪæ Ī ĢËōÊêħºĜīðīÈ 

Ńä ģ¶ōêħä »êËĠѵêħð Ī »êħÏņê ĢħµĦæ ĦæËĠËÈ êÊĪ±æ ¼µħŎŇĤĹġĝĠ ŃÎ »ħĜīäĞħĜÊëµĦæĢÊĪļĦĪ˯³ĦĪêħĨ ħÎ ńĪħōĦæ ÒŋħðĦæ ÊçĤæêʲÏŀħĨ ĪĦĪħÔ˶ÎâËð»Ńä¼Ĥ˵Ħíōê»ĪÊĪħÔ ˶ÎÓðĦçµħōÒŋħðĦæīŇĤ¼Ĥ˵ĦêŃĠ ħĜ Ħ²ŇĠħĜ Ģ˵ħÎħŀħÕàĹñŎÈ çĤħ¯êħĨ

ĞħÎ Ī ľËñĠħÈ êĦæħĔ ħÎ ´ŇŀËð ®ŎĨ ĪħÈ »ëºŀħĨ ĦĪħŎōļŃ¹īŀËÈ ¼¶ŎĐÊëÔ ³ħō »ÊĪæ ħĜ ³ħō ĦĪÊæĪĪê ĦĪīĠħĨ ŅÎĪīÎħĤ ĦĪħµħōħÎ ĦêÊçōçĤĦīŇª Ī »ÊĽņĪĢËĩŎÜ»ĦêËÝĠħȼĤ˵ĦļŃ¹īŀËÈ ³ħŎōçĤĦīŇªĪ¼ōĦĪÊêçņë¹´ŇĜĪīĠħĨ Ğħ¶ŎĤĸ ¼¯ħµ ĪīÏōħĨ ÊæëÕµħō ľħ¹ħĜ »ħõäħĤ ħĜ ¼¶ŇĤÊļŃ¹ ®ŎĨ ËÕñŇÈ ËÔ Īī¶ŀħΐĦĪËĥŇĨħĤ´ŇªÊçĤËĩŎܼŎðËŎð ÊçĤ˵ħÔŋĪ »æīä »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ¼ĥŇÕðħÎ ¼Õõ¹ ħÎ Ī ĦīÔËĨ ´Ňª ħÎ B êĦĪËĠħÜ »ĦĪħĤĪīÎê˺ĤĦêħÎ ħĤÊìÊīåŎÕôËȼµħōĦīŇ¯êÊī¯ħĜ»êłì ĪīÎ ľÊì ¼ÔŋħðĦæ ľħ¹ħĜ B Êæ ħµ ĪīÎÊĪ ¼Ňª ´Ňðħµ ëÕĠħµ ħºĤĦê ³ĦĪ ¼ōêŃÔËÕ¶ōæ ¼¶ŇĜħºÔŋħðĦæ ħĜ ³ĦêËÎīĠ ïŇĤĪīÔ ħĜ ¼ĜħĈ ģŇÎ ĢħĠħō ħĜ ßŀËð ŌŀĪçÎħĈ Ī ëñŎĠ »Īī°ŇÔ ¼Ġħ¶ŎĤĸ ħÎ Ī ħōĦīŇô ĞħÎ êħÏĠÊêħÎ ħĜ ĦĪħŎōłëĠ Ī »ææËĠ Êç¶ŀħä ¼ōêĦĪËĠħÜ »ĦæÊëŎÈ Ī ÓñōĪ ¼Ňª Ņµ ģĥŇÎ ÒħĠĪī¶à ħĜ ìÊĪ ¼¶ŀħä ¼ōêĦĪËĠħÜ ¼ĥōļħªÊê ĪīÎÊĪ ¼Ĥ˵ħµħŀѵ ħōĦīŇô ĞħÎ ħōêĪīð ËÔ æħðħÈ ¼ÔħĠĪī¶à ¼ÕņêÊçÔŋħðĦæ ĢËō ÒËäĦæ ĦìêħĜĦĪ ĢËäĪĪê ¼ÕðËÈ ħĤËŎōêĦĪËĠħÜħĥōļħªÊêĞħÈ»íŇĨêħĨ óҵÊêħĠĪĢłæêŃȳĦĪ¼¶ŇĤËÔŋĪħĜ ¼µħōĦīŇô ħÎ ¼Ĥ˵ĦêÊçÔŋħðĦæ Ī ĢÊçŇªěĠĪħõµħô˪ħÎê˯ËĤÊë¶ôËÈ ’Ò˵ĦæĢËŎĤ˵ħŎōê˵ÊĪÊæĪÓðÊīäħÎ ¼ÏŎĜ »ħĜħðħĠ ÊæħĤÊīŇĤ ĞħĜ 

Ī »çĤħġÔħÏōËÔ ´ņçĤħĨ ĦëÔìÊĪËŎÜ ħºĤĦêħµħōħĨ»Ńä¼ŎÔħÏōËÔ»êŃÕµËĐ ÊæħÔħÎËÎ ĞħÈ ¼ŎÕõ¹ »ħÕðÊêËÈ ľħ¹ħĜ »Ńä ¼ÔħÏōËÔ ¼ðËÎ Ī ĦĪħÔħōħĤ êłì »ĦĪħĤÊç¶ŇĜĪ¼ÏŎĜħÎÒĦêËÎħðńĪĦæ ĢËÕÝĤêħð ħÔŋĪ ĞħÈ ¼Ĥ˵ħŎōļŃ¹īŀËÈ ĞħÎ êħĨ ´ņêËÔĪ »ĦĪħĤçĥņīä ŃÎ »ħĠËĤ±łê »š›› »ĦêËĠ± ħĜ ħĠħŀħĔ »ĪËĤ ħÎ ğõҵĦæÊê ĢËÕðæêīµ łëĠħȼĤÊêŃÔËÕ¶ōæŅĥņĪæ¼ĤËĤËĠĦêËĔ ¼Ĥ˵ĦêŃ¹īŀËÈ ¼ŎµĦêħð ¼Ŏºĥōë¹ »Ńäħµħ¯ĪËĤ»ĪĪæëÎÊê¼ŀËð³ħō ÒħĤËĤħÔħµĪīÎħŎŎÕðÊêĞħÈ»êħäêĦæ ģōëÔêħ¶Ôīµêħð Ī ģōëÔêŃÔËÕ¶ōæ êħÏĠÊêħÎ ħĜ òËŎĤæ ¼Ĥ˵ħÔħĠĪī¶à ¼ōêĦĪËĠħÜ ¼ĜŃªħô Ī ģōêħÎ »íŇĨ Ī ħŎŎĤ ĢËōŃÔĪħÈ ¼µħŎōËĤÊīÔ Êç¶ŀħä ´ŀħä ħµ ħōĦĪħÈ ¸ĥōë¹ ĢĪħµĦæÊæ

Ī ìÊêĪħĨ ĪīĠħĨ ħÎ —•–– ¼ŀË𠼶ŎŀËðĪīÎĪÊĪħÔĦĪħōŃä¼Ĥ˵ĦīŇõĤ ¼ðËŎð »êÊīÎ ħĜ ÒħÏōËÔħÎ ëōħð ħĜ Ģ˵ħŎŎðËŎð ĦļŃ¹īŀËÈ ¼ōĦëĐ Ī ģōëÔĦêĪħ¹ ħĜ ħºĤĦê ÊçŎĤËĩŎÜ ¼ÕðËÈ Ī »çĤħġÔħÏōËÔ ģōëÔĪ˯êħÎ Ī ĪĪæëÎÊê »ħŀËð ĞħÈ ¼Ĥ˵ħðËĥŇª ÊçŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ¼ĥōêħÎ ¼¶ŇÕðËÈ ħĜ ¼ÔħōÊìĦļËĤ ¼¶Ġħ¯ ħÎ Ħ±ËĠËÈ ģŎĤÊīÕÎ »íŇĨ »ĦĪħĤĪīÎ ħÕðħÜêħÎ Ī ¸ĤĦëĠħµ Ī »êĦĪËĠħÜ ¼ĤÊĪÊëĐêħÎ ¼ĥōêħμÔŋħðĦæĪ¼ōËĤÊīÔ»ĦĪħĤĪīÎ ĦêŃÕµËĐ ħĜ ģōħ¶Î Ģ˵ħŎōêŃÔËÕ¶ōæ ħŀËðĞħȼĤ˵ħõŇµÊĽÝĤêħðĪ¸ĥōë¹ Ī ħôħ¹ ħĜ ĪĪê ¼ĥŇÕðħÎ ¼ĥÔĪħµêĦæ ĢĪīÏŎĤËĩŎÜħμ¶Ġħ¯»ËÔÊĪ»êħºōê˵ ħµ ĪīÎ ÊçōŃä »ħĥōêħÎ ħÕðËÈ ĪħĜ »ËŎĤæ ³ħōĦæÊê ­ ËÔ Óñä »êĦæ ¼Ĥ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜ ħÔËĩ¶Ňª Ī łĽĠħÈ ľħ¹ħĜ ĞĦæêħð ¼ÕņêÊçÔŋħðĦæ ĦĪħ¶Ňª ĢËŎĤ˵ħŎōìÊĪËŎÜ ĪīĠħĨ ĦĪħÔħĤĪÊëÕðħÎ ĦĪħµħō ħÎ ĦçĤħ¯ Ī ŃäĪħÕðÊê ħŎōêħºōê˵ ëņ± ħĜ Ī êħĨ ĢÊæ ëÕµħō ¼Ĥ˵ħōŃäĪħÕðÊêËĤ ĢËðËĤê˵»ħÎêłìĢħōĸħĜĢŃ¯ĪīµĦĪ ¼Ĥ˵ħºŇª ĢĦĪËä ħŎŎðËŎð ħĠËĤ±łê Ī ħºĥņīĤ ¼ŀËð ħÎ ľËñĠħÈ ĦĪħôËŎĤæ Ģ˵ħŎŎÔħōÊìĦļËĤ »ĦĪħĤËôĪĦêæ Ī Êëµ ëņæĪËĤ ÊçŎōĦĪħÔħĤīŇĤ ¼ÕðËÈ ħĜ ĦĪÊæĪĪê »Ńµ ¼Ġ˵ËÈ ħĜ óŎÕðÊêħÎ ĢËĠĦĪħÈ ľËñĠħÈ ¼Ĥ˵ħĥōëŎô Ī ľËÔ íŇĨ¼ÕðËÈħµÒĪħµêĦæŃμĤĪĪêħÎ ħµ´ŇÔ˵êĦĪËĠħܼĥōêħμōËĤÊīÔĪ »Ńä ¼ŎĤĪĪêĦæ ¼Ĥ˵ħĥŎĔħÕðÊê ħÎ ħĜħĤÊĪīÔ뺵ħōĪÓðĦçµħōĪŅĤÊìĦæ ńêħªĦæÊêÊçôħÎĪËĨ¼¶ŇÝĤËĠËÈ»ĪËĥŇª ŅÎ ¼µħŎōËÕĤ˪ ­ Ī ³ħōĦæÊê ­ ËÔ ĦļŃÔËÕ¶ōæ¼ÔŋħðĦæ»ļħªĪħĜêĪīĥð ĦĪħÕņë¹Ħæ ĦĪħõŎĤ˵Ħêħ¶Ôīµêħð ĪĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ŎµĦêħð »ħÕðÊêËÈ ¼Ĥ˵ħŎōêĦĪËĠħÜ ħŎōÊìĦļËĤ ħĥōļħªÊê ħġÕñŎðħĜ»ĪĪê»êłìħÎľËðĞħÈ Ģ˵ħŎōêĪīÎËÈ Ī ¼ðËŎð ħŎōêŃÔËÕ¶ōæ ËĕōëĐËÈ »êĪīµËÎ »ħ¯ĪËĤ ħĜ ĪīÎ »±æ ħĜ ÊçÕðÊļĦīŇĤ ¼ÔŋħĨ±łê Ī ħĜ Ī ľÊì ¼ŎðËŎð »êÊçÔŋħðĦæ ¼ŎĤŃġņ²ŇĨ êħÏĠÊêħÎ ħĜ òÊĪËȱłê »êĪīÎËÈ»êÊçÔŋħðĦæ »ļħô ¼Ĥ˵ħŀËð »ÊĪæħĜ ħºĤĦê »ħŀËð çĤħ¯ Ī ¼ĤËĩŎÜ ¼ĠħĨĪĪæ ¼µŃĝÎ ¼ĤĪīÏôħÎÊæ Ī ĢËäĪĪĽ¶ŇÔ »êħñĠħÜ ¼ōÊĪËÉŀËĠ Ī ¼ÔŋħĨ±łê ÊçĤ˵ħŎŎĤËĩŎÜħõҵĪËĨħĜ¼ÕñŎĤŃĠѵ


ð

¼ðËŎ

www.kurdistanukurd.com ħĜ ëÔËōì »ħĤÊĪħÈ ĦĪŃÎËĠ ¼ōĦĪÊêËô ¼äËĤħĜĢËōĦêÊìËÈĞħÈĪīÎħōĦæĪĪæ ħñĔĦĪ óŎĤÊĪħÈ ĪīÏÔëºŀħĨ ÊçĤËōŃä ¼ñĥŎܼō²ņêçÕðĦæ»ħĜħðħĠģÔËĨ ĪŌÎêħμµħōĦīŇôħÎĢËŎĤÊçĥōìêħðŃÎ ĢÊëŇÈ»ħºŀħĠѵ¼ðÊīäĪîËÎħÎĪīÎ »²ņêçÕðĦæ ¼ĤËĤ± »²ņīÔĪ Ī ğĝŎĐ ĦĪħĤÊëµ ĪŌÎ ÊçĤ˵Ħļħ«ŀËĠ ħĜ ĪÊë¶Ňª ¼Ĥ˵ħŀËÔ ħŎōêĦĪĦëŎÎ ħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ¼ôĪīÔ »ħĤÊĪħÈ ŃÎ Ģ˵ħĤÊçĥōì īŇĤ ĪĪçĥōì ĢĪīÏÎ ĢÊçĥōì ¼Ĥ˵ĦêÊìËÈ Ģ˵ĦĪÊë¶ĠÊçĉŇÈħ°µ»ħŀËĠħĥÎĦĪħĤĪīÎ ĦĪħōĸīµ ĢËŎĤ˵ħĥōëÎ ħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ĢËŎĤ˵ħ°µ ħµ ĦĪħÔĪħµ ĢËōëŎÎ Ī ¼Ĥ˵ĦæĹĜħÜ Ģħōĸ ħĜ ĞÊçĉŇÈ óŇª ĦīÔËĨêħðħÎĢËŎŎ¯ĦĪħŎŎĥōħĠīä ħĜ ħōħµĪī¯ ¼¶ŇôħÎ ħÏŇÕµ ĪħÈ ¼ĤËō± ¼Ĥ˵ħôĦêĦ±łê »ĪĪ²ŇĠ òËÕñŇÈ ħµ Ģ± ¼ŎðËŎð ¼ĤËŎĤÊçĥōì ÊçĤ˵ħĤ˵ħĤÊçĥōìīŇĤħĜĪħōħĨ»Ħ²ņêæ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ĦæĹĜħÜ ĢħōĸħĜ ħĤËÔËðĦê˵ ĞħÈ ħĤʱłê ĦĪħŎŎĠĹñŎÈ ħĜ ¼ņī¹ óŎðħµ Ī ĦĪħĥÎĦæ ĦêËÎĪĪæ ħŎŎĤĢËŎŎĤÊçĥōì»ħŀËĤĪêÊĪËĨ ģŎĠħÈ »æËô ¼ôħÎĪËĨ ¼ŀĪħĨ  Ī ĢæëµĦæËĠËÈ ħĜ êæħð »æËô Ī ¼Î ÓōËĥÜv ¼ÏŇÕµ »ĦĪħĤæëµĪŌÎ ħŎôŃåÕðĦæĪíņê»ËºŇÜÊæuÓÎīĕĈ êÊìËÈêħðħĜĢËōĦæêħªħµòħĤËĤ±ĪħÈ ĢËŎĤ˵ĦçĤħÎĪËĨĪĢËōŃä»ħÝĤħ¶ôħÈĪ ¼ġō²ņê »ħĥŎĔħÕðÊê »ĪĪê Ī ĦĪÊæĸ »êËĠѵ »ê˶ÔħōËĥŎÜ Ī ģŇĕŀīåĤÊĪËÔ êħĨ ĦīÕñäêĦæ ëÕôËÎ ĢËŎŎĠĹñŎÈ ĪħÎ ģŎôŃåÕðĦæ Ī íņê »ĪËŎô ģÎ êłì ħĤÊê˵ĪħÈ »ħĤĪīġĤ »ħōÊīŎĨ ħ ĤÊæ²ōĪ Ī ¼Õõ¹ »ÊêĪëŎÎ »ĦĪħÈ ŃÎ ħĤËĤÊĪËÔ ĪħĜ ´ŇÔËð ŃÎ Ģ˵ĦêħÎħäħÎ »±æ ÊçĤ˵ħĤËåōçĤħÎ ħĜ ħµ ģÎħĤ ĿĐËČ ĞËÝĤħÈ ĢËĤ± ¼ÔħÏōËÔ ħÎ Ģ˵ħ§łëĠ ģōêæĦæ

ĞŋħÎ  ĢĪīÎħĤæêʲÏŀħĨ ĪħÈ ¼Ġ˵ËÈ ĪħÈ ¼ŎÔħōʱæ »ħºĤŃð ħĜ êħĨ ëÔÊĪæ ĢÊêÊçÔŋħðĦæ »ħŎōê˵ħÕäËð Ī ĿŇĐ Ī ĢĪīÎ ëÕŀ˶ōæÊê Ģ˵ħġôĪêæ ĢËōĦêħª ÒËĨĦæ ËÔ Ģ˵ħŎŎÔħōÊìĦļËĤ ĦĪħōËĤÊīÔ ĪīĠħĨ ħÎ ğō²ņê çĤËÕðĦæ Ī Êæ ¼¶ŀħä ¼Ôīµêħð ¼ŀĪħĨ Òë¹¼ōìÊêËĤ¼¶ŀħä»êłì¼µħōĦêËĠ±

ëÔÊĪæĢÊæ»êÊìËÈÊçĤ˵ħĤÊçĥōìīŇĤħĜĪ ĢĪīÎìËÎêĦæĢÊçĥōìħĜ»ħĤÊĪħĜ´ŇôħÎ ³ËĥðëÔ ¼¶ŇÔħōËĥŎÜ êħðħĜ ĢËōĦæêħª ĪīÎ ²ŇĠħĜ ħµ ´ŇÔħōËĥŎÜ ĦĪħōÊçŀħĨ ÊçŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħĤÊçĥōì īŇĤħĜ ħÎ êłì ¼µħōĦæÊê ËÔ ĞŋħÎ ÊëµĦæ

—•–—»ħōīĤʱ»š - –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±

ËÔ òħĤËÔħōËĥŎÜ ĪħÈ ¼ĤÊêħÎĦīņļħÎ Ī ³ħōĦĪħĥŎðë«ŇĜ »ĪĪļħÎĪĪê òËÕñŇÈ ĦĪħĤĪīÎħĤ ¼ñĥŎܼō²ņêçÕðĦæ»ħĜħðħĠĦêËōæ ĞŋħÎ ŅÎħĤ óōêËÜ Ğħµħō ŃÎ êħ¹ħÈ ÊëµĦīŇĜ ¼ðËÎ ĪŌÎêħÎ ¼µħōĦīŇôħÎ –˜ ¼ŀËð ¼Ĥ˵ĦĪÊæĪĪê »ÊĪæ ħĜ Ī Ģ˵ħĤÊçĥōì īŇĤ ¼ĤËĤ± ¼Ĥ˵ħŎŎĤËñĥŎÈ »ĦĪħÈ »ÊĪæ ĢÊëŇÈ ¼¶ŀħä ĪīÎ ħĜ´ŎÔËġÕñŎðĪĪŌÎêħμµħōĦīŇôħÎ ĦīņļħΛ•»ħōĦæ¼ōçĤħμĤËĤ±êħð ĦĪī¯ ĦīÔËĨ´ŇªòħÎçĤħ¯ħĜħÏŇÕµĞħÈ êħðħδŇĤçĤËõäĪ˯—¼µħõŇª– ¼ĤËôѶŇÔ¼ōĪĪ²ŇĠĪ¼ðËŎð¼ĥŇÕðħÎ –˜šœ ¼ôļŃô »ÊĪæ ĢËĤ± ¼ŎðËŎð Ģ˵ħŎŎñĥŎÜ ħŎō²ņêçÕðĦæ ˜ »²ņêçÕðĦ搴ŎÔËġÕñŎð¼ō²ņêçÕðĦæ

¼Ĥ˵ĦçĤĦĪËĠĦì ĞÊçĉŇÈ óŇª ĢË°µ ŃÎ ¼Ňª ħÎ »²ņêçÕðĦæ  ĢÊçĥōì īŇĤ ħÝĤħ¶ô ™ »æêīĠ Ģ˵ħðħµ »ĪŌÎêħμĤÊæêÊìËȐħ¶ōæ¼Ĥ˵ħŎñĥŎÜ Ģ˵ħŎŎñĥŎÜħĠÊçĤħȼĤÊæêÊìËȐ¼ñĥŎÜ »ħČËĥÎêħðħĜ»²ŎÔĪçĤīÔĪħÝĤħ¶ô ìħ¹Ħê »ħ¶ō漶ŇôħÎÊçĤÊçĥōìħĜ¼Ôħō˶ōÊæ ËĨĦĪêħĨ ĦĪËĥŇĨ ´Ŏª »ħÏŇÕµ ĞħÈ ¼ĤçĤËðËĤŃÎĦĪÊëµĢËäêħÔ¼õŎ¶ŇôħÎ ľħ¹ħĜ ĢËō²ņīÔĪ »ħĤËŎĤÊçĥōì ħĤ± ĪħÈ ĪĦĪÊëµ ĢËōĪīĠħĨĦīÔËĨÊæħÏŇÕµĞħĜ»ĦĪħÈ ĪħÈ »ĦêËÎ ħĜ ģäëĤ ħÎ ¼ōêËŎĤÊì ħÎ êħÏĤÊêħÎ Êæ ĢÊçĥōì ħĜ »ħĤËĤÊĪËÔ ¼ŎºĤë¹ĪĢĪÊêæĞËÝĤħÈ»çĤħμĤËĤ± ëÕºĤë¹»ĪīĠħĨħĜĞŋħΐħōħĨĢËōŃä »²ņêçÕðĦæ ¼ŎºĤĦçŇÎ ¼ĤçĤ˶ô ħµ ħōħĤÊĪËÔ ĪħÈ »ĦêËÎ ħĜ ĢÊĪÊë¶Ňª ĦĪÊëµ ĢËŎĔħàêĦæ ÊçĤ˵ħĤÊçĥōì īŇĤ ħĜ »ħĤÊĪħĜ îħµ ¼ōÊĪæ »ħĤŋËð ĞħÈ ËÔ »êËĠѶµłêħð ¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼Ġ˵ËÈ ĦæËĠËÈ êħð ħÔĦĪÊëµ ĢËŎō²ņêçÕðĦæ »ħĤËõŎĤ ħÎ ÊêçĤħōħ¹Êê ÊæħŀËð ĪħĜ ħµ Ģ± ´ŇŀħĠѵ Ģħ¶Î ¼ðËÎ ĢĪīÎħĤ »ħŎōê˵ħÕäËðĪĿŇĐĪħĜ¼ÔħōÊìĦļËĤ ĪĦīÔËĨĢËōĪËĤÊæħµħÏŇÕµ»ËÔĦêħðħĜ ĢËŎŇĜ ĦĪħÔħŎŎġµËà Ģħōĸ ħĜ ħµ Ī Ģ˵ħĠËĔħô êħð ħĤʱê ĪīÎÊëµ ÊçĤËŎĤ˵ħñĔħĜĦĪÊ뵾ħ¹ħĜĢËō²ņīÔĪ »ĦĪħĤËôĦīŀħĨ »êËōìÊīä ËÔĦêħð ħµ ´ŇÔħōËĥŎÜ êħðħÔŃÕñä ĢËŎ¶õŎÔ ĢĹŎĠËĈ Ī Ħīōļħ«ŇÔ ŅĜ ¼ŀËð ĢËōĦæuÊíñŇμĤÊĪËÔv ħÔħĤĪīÔĪħµ ÊæħĤŋËð ĪħĜ ħµ ˵Ħæ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħĤËåōçĤħÎ īŇĤ ħµŅÎĦæħĤÊêÊìËÈĪĢʱĪħÎľħ¶ŇÔĪ ħĤËōĪīÕôħ¯ ÊçĤÊçĥōì ħĜ ħĤËĤ± Īħ È ĪħÎ ĢĪīÏŀħ¶ŇÔ Ī Ģæë¶ÕðħĨ ħĜ ğðËÎ ÓðħĕĤħÈ ħÎ Ī æëµħĤÊêÊìËÈ Ī Ģʱ ŅÎħÎ ğĤÊìĦæ ħ¶Ĥī¯ ĢæëÏōħª Òī¶ĠħĤ ħĤËÔËĨêħðħÎ ĪħÈ ¼Ĥæë¶ĤĪīĠìħÈ Ī ħÝĤħ¶ôħÈ ĪħÈ ÒŃä ŃÎ »ĦĪħÉŇÎ »ħ¹êħÜīŇĤħĜĪŅÎêħðħÎÒħĤÊêÊìËÈ ĢÊĪħÎ ĢæëÏōħª ¼Î ÊæħµħÔËðĦê˵ ħŀËàħĠ »ĪÊëµçĤħμŎðËŎð¼ĤËĤ±»²ņĪīÔĪ ´ŇÕôêħĨóŇª»ĪËÔħĨ»›•»ħōĦæ ¼ĤËŎĤÊçĥōì ħµ ŅĥŇġĜħðĦæ ŃÎ ĢËĠĦĪħÈ ¼Ĥ˵ħÔËð Ğħµħō ħĜ êħĨ Ģ± ¼ŎðËŎð Ģ± »ŃĨ ħÎ ĦĪħĤÊçĥōì īŇĤ ħĤĪī¯ ¼Ĩ ħĜ êłì ĢËŎĤ˵ĦêÊìËÈ ĦĪħĤËŎĤĪīÎ ĦĪīÎ ëÔËōì ¼ðËŎð ¼ĤÊçĥōì ¼ĤÊĪËŎª ħĜêħĨŃÔvŅŀĦæħĤËĤ±ĪħĜ´Ňµħō Ğħµħō¼ĥŎĤÊĪêħĜêħĨĦĪĦíàħĜĞħµħō ÓĤĪīÎĢ±ħÎÓðħĨģĤÊĪļĦæÓŇĜħµ u»ħµĦæ ¼ñĥŎÜ »ħÝĤħ¶ô Ī »²ņêçÕðĦæ ĦçĤħ¯ ËÔ Ê曕 »ħōĦæ ħĜ ĢÊçĥōì ħĜ ħÎ ĢËō Ī ´ŎÔËġÕñŎð ĪÊëå¶ņê ’ĦĪī¯ ĦīņļħÎ ĪŌÎêħÎ ¼µħōĦīŇô ¼ĤËŎĤÊçĥōì »±æ ¼ñĥŎÜ »ħÝĤħ¶ô ģÔë¹êĦī¶ŀħµħÎĪĢŃ¯Ģ±¼ŎðËŎð ­ Ī ĦĪī¯ ĦīņļħÎ ´ŇĜħ¹ĦīŇô ­ ħĜ ’ĦĪīÎ Óõª ħĜ ¼¶ŇÕðħÎħĠ Ī ÛĤËĠËÈ ´ŇŀħĠѵ Ģħōĸ ħĜ ħĤÊêËŎðëª ĞħÈ ħÎ ħĤŋËð ĪħÈ ¼ŎĤÊçĥōì ¼ĤËĤ± ħĜ īŇĤ ¼Ĥ˵ħŀËÔ ħŎōêĦĪĦëŎÎ »ĦĪħĤÊĽŇ¹ ÊļĢ˵ħĠŋĪħĜĦĪħÔħĤĪÊêæĞŋĪĢÊçĥōì ¼ñĥŎÜ»êÊìËÈĪħÝĤħ¶ôńĪħµĦæêĦæ ħĐËĠ ¼Ĥæë¶ĝŇõŇª ħĜ ĦĪīÎ ´ŇôħÎ

¼àīÕĐĢËÕñņīµ óŎō²ņêçÕðĦæ Ģ˶ņçĥŇĨ ŃÎ ħºĤĦêv ĦĪħÈģĠĞŋħΐŅÎÊĪ³ħōħÝĤħ¶ô³ĦĪ »êÊìËÈğĤÊìĦæ»ħ ÝĤħ¶ôħĜëÔĦĪĸĪħÎ ĦĪħĤĪī¯ĞëŎÎħĜ³ħōĦĪËĠ»ÊĪæ¼°ĠËĔ ĢËōêÊìËÈ Ģ˵ħŎŎ°ĠËĔ »ħºŇÜ »çŎÈ Ī ħōÊçġŀħ¹ħĜħõŎĠħĨĢËōĪħÈĞŋħΐËĠħĤ ĦĪËĠ êħĨ Ī ŅÎËĤ ĪÊĪħÔ »ħµĦêÊìËÈ ĦĪħÕŇ¯ËĤ ĞëŎÎħĜ ĞħµĦæ ³ħŎŎ¯êħĨ ģĠħµħµħōħÝĤħ¶ôĦêŃÜ­ħĠħÈħäËÈ uğÎìËÎêĦæ»ħµĦêÊìËÈħĜğĤÊīÔËĤ ĢËĉĤħµ¼ĜËÈ»êĦìËÈ ħÝĤħ¶ô  ħµ ħŎĤ ÊæĦĪħĜ ´ô ÊçĤ˵ħĤÊçĥōì ħĜ ¼ñĥŎÜ »êÊìËÈ Ī »ħĠËĤê˵ ħĜ ĢĦĪÊëµħĤËŎÜ ¼¶ŇôħÎ ¼ġō²ņê ¼Ĥ˵ħĤÊçĥōì ¼ĤËÕðĦæħÎê˵ ĢÊëŇȼŎĠĹñŎÈ ÊíñŇÎ ¼ĤÊĪËÔ uÓÎīĕĈ ¼Î ÓōËĥÜv ĪħĜ ´ŇŀħĠѵ ¼ōê˵ĪËĨ ħÎ ħ¶ŇÏŇÕµ ÊçōĪËÔħĨ »›• »ħōĦæ ħĜ »ħĤËĤ± ¼ĠÊíŎĤ ľħ¹ ħĜ ¼Ôħōʱæ ¼ĤÊĪËÔħÎ ĢËŎĤħĠħÔ ħĜ ´ŇôħÎ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ »êËĠѵ ¼Ĥ˵ħµËĥðëÔ ħĤÊçĥōì īŇĤħĜ ĦĪÊëµ ĦæËĠËÈ ĦĪæëÎ êħðħÎ ÊçŎĠĹñŎÈ »ĦĪĦêĦæħĜ Ê旕–– »ëÏĠËñōæ ħĜ ħĜĪ ĦĪÊ뵨˯ÒŋĪ ĦuģŎĠħÈ »æËô vħµĦ±łëª ¼ðëªêħÎ ħĜ òħµħÏŇÕµ ¼ĤæëµĦæËĠËÈ ¼µêħÈ Ī ĦĪīÎuêæħð»æËôv»ŃÕðħÈ ¼¶ņæħĤħðuÓÎīĕĈ¼ÎÓōËĥÜv¼ÏŇÕµ »êËĠѵ¼Ĥ˵ħÔħōËĥŎÜĪğŀĪìħĜħōħ¶ōæ ¼ĤËĤ± ħÎ êħÏĤÊêħÎ ĢÊëŇÈ ¼ŎĠĹñŎÈ ¼ðËŎð¼µĸ˯ ĦĪħÕŇĥņīäĦæ ħÏŇÕµ ĞħÈ ħµ ´Ňðħµ ħĤËĤ± ĪħÈ ¼ĠħČ ¼ōŋĪīĔ ħÎ ÓðħĨ

Êæ¼ĥŎōÊì»—•––¼ŀËðħĜ¼ĤËĩŎܻ˺ŀħĠѵĪĢÊëŇȼŇĤĹġĝĠ ħµ ħÕðÊê Īī””Ï””ōêĪæ ľħ”Ĩ ŃÎ »ħñŎµ çĤħ¯ħĜëÔËōì»ĦĪËĠŃÎħĤÊĪÊæĪĪêĪħÈ ĢÊëŇÈ êħð ħĜ »ËŎĤæ ¼ÝĤêħð ¸ĤËĠ Ī ¬łë””Ġ ¼ĐËĠ Ī ¼ĠīÔħÈ »ħõҵ Ī ¼ĠĹñŎÈ »ê˔”Ġє”µ ¼Ĥ˵ħŎŎõҵêħð ¼””Ĥ˔”äĪĪê»ÊĪæħ””””ÎÊĪæĞŋħ””ΐ¼””ŀ˔”ĠÊê ħĜ Ģ˵ħĤÊëōħĔ ¼ĤçĤħðĦêħª Ī ¼ĐÊìħĔ ¼ŎµĦêħð ¼ĤËġōħªĪËĨ ³ĦĪ ħōêĪīð »ËºŀħĠѵ¼ÝĤêħð ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ ľħ¹ħĜ ĢËŎĤ˶ŇĤĹġĝĠ êħð ħĜ ¼ĤËĩŎÜ ĦĪħĤĪīÎĽ¯ĢÊëŇÈ ħĜ¼””ÎĦêħ””Ĉ»ê˔”Ĩħ””μ””””Ĥ˔”””µĦĪÊæĪĪê ħÎ Ģ˔”Ŏ””ō甔ĤĦī””Ň””ª Ī Êæ —•–– ¼””ŀ˔”ð ĦĪħôħ¶ōæ ¼µħō˺ŎĤħôŃ¹ ħĜ ĦĪħĤÊëŇÈ ĪħÈħ” µĢÊ디Ҕ”Èħ””ōĦĪħ””ĤĪī””ÎæêĪ¼ŇÜ ¼ĠĹñŎÈ ¼””Ĥ˔”ðÊê ħ””Î »ħ””Ĥ˔”ĥ””ōļħ””ªÊê ¼ÔĪħ¶ðĦæ ģōëÕĠħµ æ디”µĦæ ħðËĥŇª ģōļħªÊêĪħÈĪÊĽÎŅªħ” ĤÊĪÊæĪĪêĪħĜ ¼ōêÊçôħÎ »ĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ħĤÊļŃ¹īŀËÈ Ī ¼ĤÊĪħȼŀłêĪêĪĪíàĪĢ˵ħŎŎĠĹñŎÈ ÊæħĤËÔŋĪĪħȼĤ˵ħŎŎðËŎðĦĪÊæĪĪêħĜ ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵĞŋħΐĦĪĦæëµëÕäŃÔ Īī¶ŀħÎÊĽÎħĤŅª¼°ŎĨ³ħĤÊæĦīŇĤĪħĜ ´ņçĥŎĨ¼Ĥ˵ĦĪÊæĪĪêħĜĢÊæêĦīŇÕðĦæ ĪĢħ”Ġħ”ōħ” ōêĪī””ð³ĦĪ¼””Ĥ˔”ÔŋĪħ”Ĝ ¼Ĥ˵ĦĪħĤÊç¶ŇĜ »ħĤÊĪħ°Ňª ÊçĥōĦëàħÎ »Ń””ä¼”””Ĥ˔””ōìħ”””Îğ”””ō²”””ņê¼”””ĤÊêħ”””Ï”””ņê ëÕª¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵËÕñŇÈĪĦĪħō˶ô »ħŀË𠘘 »ĪĪ²ŇĠ ħĜ ´ŇÔ˵ êħĨ ħĜ ĦĪħÔŃÔĪħµëŎ¹ħôŃ¹Ī´ōêħÔÊçōŃä Êç¶ŇÔ˵ ħ”Ĝ ¼ĠĹñŎÈ »ê˔”Ġє”µ ËÕñŇÈ ĪīĠħĨ ħ”µ —•–— ¼ŀËð ħ” ÔĦĪ˔”Ĥ ¼Ňª ¼Ĥ˵ħŎŎõҵêħðĪ¼µŃµËĤ»ĦçĤĦĪêħª ¼ŎðêīĔêËÎħμĤËĩŎܻ˺ŀħĠѵľħ¹ħĜ ĢÊçÝĤêħð ħ”Î Ī ħ” ōŋĦĪ˔”È ĦĪĦ디Ô˔”ōì ¼ŎĥŎÏõŇª Ģ˵ħÔËĩõŇª Ī ĪÊæĪĪê īÎ ¼ŀË𐗕––¼ŀËðħµńëµĦæòĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ĢÊëŇÈ »ħõҵ »ĦĪĦêħ”µĹ””µħ”ō ŅμĤËĩŎܻ˺ŀħĠѵ

Ī ĦĪħÕŇŁņæ ¼””ōĦĪÊ디µ ħÎ ħ”ōĦ甔ĤĦĪêħ”ª Īħ”È»Īī””°””Ň””ÔŅ”””ÎĦæĢÊ디Ҕ”ȼ””ġ””ō²””ņê òħÕðħÎħĠĪħÈŃÎĪÊçλħŎō²ņêçÕðĦæ »ëņ²ÎêħÎĢÊĪħĜ³ħōĪ´ņëņ²ÎêħήŎĨ ńëĤËĤĸĦĪĢÊëŇÈ»±æħĜóŎŎĠÊíŎĤ »±æ ¼ĠÊíŎĤ »ê˔”Ġĸħ”ª ¼ÔħÎËÎ Ħê˔”ōæ êËÜ çĤħ¯ Êæ —•–– ¼ŀËð ħ”Ĝ ĢÊ디Ҕ”È »ÊĪæ Ī ĦĪħ””ōÊæ ¼ºĤĦê ÊçĤ˵ËōçŎĠ ħĜ ¼ĐÊìħĔ êħġĠħĈīĠ ¼ġō²ņê ¼ĤËäĪĪê ÊçŎĤŃōí§ħĜħÔ ¼¶ņ²ņĪīÔĪ ħĜ Ī ¼ÏŎĜ ħĜ »ĦĪĦêĦæ »ë””ōìĦĪ ĢŃÕĥŎĝµ »êĹŎĨ »êħÏņê ¼ÏŎĜ ħĜ ħµ çĤËōħºōÊê ˶ōëĠËÈ ¼ŎĤÊīŎÕõª »ÊĪÊæ ¼””ĐÊìħ” Ĕ ¼””ĤÊêħ” αæ ò˔”¶””ō디Ġ˔”ÈĪæ디”µĢ˔”Ŏ””Ôħ””ŀĪĦæī””Ň””Ĥ ¼ĐÊìħĔ Ī æ디µ ħ”””ōÊĪÊæ Īħ” Ĝ ¼ĤÊīŎÕõª »ÊĪæħ” ĜĪĢÊ디Ҕ”Èħ” ĜĞŋħ”””ΐ˔”””äĪĪê ¼””Ĥ˔”µħ” Ĥæêʲ””Ï””ŀħ” Ĩ¼””Ĥ˔”µħ” ĤÊ甔ŀħ” Ĩêħ” ð Òħ” ŀĪĦæ ¼ĤÊêËōħĤ ÊçōêËĠѵ ³łêħ””ð »ħĤÊĪçŇĜ ĪħÈ æëµħĤ ĢËŎµħōÊĪÊæ ËĨĪËÈ ħµħµĦĪħōÊêæ´ŇĜÊĪËÈħōÊĪæĢŃÕĥŎĝµ Ī ˶ōëĠËÈ ńĪħĤËŎÎ Ģ˵ħŎŎĤÊëŇÈ êħ¹ħÈ ³ħōÊĪÊæ ËĨĦĪ ¼ĝŎªĦêħÎ ¼ĤËĤËġōħªĪËĨ ģ¯Ħæ »ħºĤħÔ ħĜ ĢÊëŇÈ »Ħ±łê –• »ļŃĤËĠ ĪĢ˔””ġ”””Ġħ”””Ĉ»Ë”””””””ōêĦæĪìє”””Ġêє”””Ĩ ĢÊ디Ҕ”ȼ””Ĥ˔”Õ””ðĦæħ””Îê˔”µ»ħ”””ôĦļħ”””Ĩ ħĜ ìīĠêŃĨ »ħºĤħÔ ¼ĥÕñäÊæ ÒħÎËÎħĜ ĪÊæħÔŋĪĪħȼÔĪħĤ¼ġōëàħÔ»êħ¹ħÈ ¼Ĥ˹ĪËĤÒħÏōËÔħÎ˶ōëĠËÈ»ĦĪĦæëµ±æ òħ¶ōæ ¼¶ņêËÜ ħ” ÔŋĪ Īħ”È ¼ĠħÝĥŇª Ò디¹Êê Ņª êħ”ð ħĜ ĢËōħĤĪī¯ŃÎ Īħ”È ĢÊ디Ҕ”È ¼Ĥ˵ħŎŎõҵêħð êħ””¹ħ””È ħ””µ ˶ōëĠËÈ ¼Ĥ˵ŋËÎ ħŎōçĤĦĪĦ±êħÎ ľħ¹ħĜ ÊĪħÈ ģņëŎ¹ ´ŇÔ ¼ĤËĩŎÜ »ËºŀħĠѵ Ī »ê˔”Ġĸħ” ª»ë””ņ²””Îêħ” μ””Ĥ˔”ĥ””Ň””Ĩê˔”µĦæ Ħêħ¹ŃñĠĢÊëŇÈ»±æ¼ĠÊíŎĤ ĽªīÕµ ĦĪÊæĪĪê Ī ¼””ÎĦļħ” Ĉ »ê˔”Ĩħ” Î ħĜ ĢÊ甔ŀħ” Ĩêħ” ð Ī ¼Ĥ˵ħŎōĪËĥņīä Ī Ğ˵ËÈ ĪħÈ ¼ĤÊīÕōħĤ óŎŎÎĦļħĈ ¼ĤËÔŋĪ ħµŅ””Îħ”Ĩğ””ō²””ņêє”Î»ħ” ÔĪħ” ¶””ðĦæĪ

ĦĪħĥŎŀѶŇĜĪ¬łëĠ¼ĐËĠ¼Ĥ˵ĦĪÊëå¶ņê ħĤĪīÎ çŎĨħô æħġàħÈ ¼Ĥ˵ħÔêŃªÊê Ī »ļѵ»ħĠËĤêËōĽÎ¼Ĥæëµçĥðħª»ŃĨ »±æ ħĜ Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħō ĦĪħÔħĤ ¼ŎÕõ¹ ŅϺĤĦê Êæ ëÏĠËñņæ ¼ºĤËĠ ħĜ ĢÊëŇÈ »±æħōħĠËĤêËōĽÎĪħȼŀËäģōëÕºĥōë¹ ħÎ ħĠËĤêËōĽÎ ĪħÈ ħµ ŅÎÊæ ĦĪħĜ ĢÊëŇÈ ŅμºĤĦ曕ħĜëÕªĪŅŀħμºĤĦ杛 ħÎħÔÊĪ±æ¼ºĤĦæģōëÕĠħµħÎĪĢħōĸ ħĜĢËĩŎܼĤËÔŋĪ»Ī˯êħμŎºĤĦæѵ ÊëµçĥðħªĢÊëŇÈ»±æ

Ħ²ņêæ ¼ĤÊëŇÈ ħĜ ¬łë””Ġ ¼ĐËĠ ¼Ĥæëµ ģōëÔêłìÊæĦêÊīÎĪħĜ¼õōŃäŃΐÊçŇª êħðħōÊëä»êËõĐ ¼ĤæëµŅÜħÏŇÜħÎÊçõōħŀËðĪħĜĢÊëŇÈ ¼ŇªħÎ  ĞÊçĉŇÈ ¼ġµīà ›š• Ğħ¶ŎĤĸ ËŎĤæ ¼””ÔŋĪ ģŎĠħµħō »ħµħÔħġŎôħà ĞÊçĉŇÈ ¼ġµīà ¼””Ĥæ디µ ŅÜħÏŇÜ є”Î ¼ĤÊçĥōì ¼ðĪīĤħĠËĤ±łê ™˜ ħÎ Īī””Î »ĪĪê ħ”””Ĝ ˔”Ŏ””Ĥæ ħ”””Ĝ ÒŋĪ ģ””Ŏ””Ġħ” µħ” ō ĪÊëµçĤħÎ ¼ĤËðĪīĤħĠËĤ±łê ģōëÔêłì ¼ÕðËÈ ħĜ ÒŋĪ ģŎĠħµħō ËĨĦĪêħĨ Ī

»êËōĽÎ æħĔ ħÎ ħĤÊĪħĜ Ğ˵ ®ŎĨ Ğŋħ”Î ¼ĤæëµêËÏĤÊĪËÔħÎ˶ōëĠËÈ»æÊæ»ëōìĦĪ ħĜ¼””ĤĪī””Îħ” ĨÊ甔Ҕ”ÔӔ”””ðĦæħ””ÎĢÊ디Ҕ”È »í””ņī””ŀ˔”λêłë””Ň””Ô¼””ĤŔ”Ŏ””ª¼””ĥ””Õ””ôļÊæ ¼ġō²ņê »ħºŇª ˶ōëĠËÈ ħĜ ĢËÕñÎĦļħĈ ĦìêħĜħÕñäħĤĦĪĦêĦæ»ËŎĤæħĜ »ÊêĪī””””ôĦĪī””””¯ħ”””ōĦ甔”ĤĦĪêħ”””ªĪħ”””È ĦĪħ”””Ôħ”””Ĥ»ĪÊ디”å”””¶”””ņêĪÒħ””Ŏ””ĥ””Ġħ””È ħÎ ³ħōħĠËĤêËōĽÎ ħ”Î Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħō ĪħÈ ¼ĠÊçĤħÈ ¼””ÔŋĪ –•• ¼ŎĤÊīŎÕõª »êËĠѵ »ħōĦĪĦæëµ ĪħÈ ħōĦĪÊëå¶ņê ĦĪħ””Î Ī æ디”µ ĞĪī””¶””àħ” Ġ ¼ŎĠĹñŎÈ ¼ōËŎĥŀæħÎËÔĪīÎŋĦĪËÈ˶ōëĠËȼÕðĦæ ĦĪħÕŇÎĢÊëŇÈ»ê˺ĤĦêħÎĦĪĦëÔËōì Īħ” Èħ”””µ甔Ĥ˔”ōħ””º””ōÊê˔”Ġ˔”Îє”ȳÊê˔””””Î

¼ĤĦæħĠ ħŎōæÊìËÈ ¼””ĥ””Ġ±Īæ ³ĦĪ ËŎĤæ ĪħĤÊĪħÈ êħĨ ĪīÎ Ģ˵ħŎŎÔħōŋħĠѵ Ī ¼””Ĥ˔”µĦĪÊ디唔¶””ņêĪĢ˔””µĸ˔””¯¼””ŀĪħ””Ĩ ħµ »ĦĪħ””È »Ń””Ĩ ħĤĪīÎ ¬łë””Ġ ¼ĐËĠ ľħ¹ħĜÊçôĦêÊīÎĪħĜ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ ĪĪļĪĦêħÎ ¼ĤËĩŎÜ »ËºŀħĠѵ »ĦæÊëŎÈ ĦĪħÔħĤ ¼§łëĠ ¼ĐËĠ »ÊļĪīô ĦĪħÕŇÎ ¼””Ĥæ디µ»ê˔”””ōæħ””ÎĢ˔”µĦĪī””Ô디º””µħ””ō »ë””Ň””ĥ””Ôêє”ªÊê³ĦĪç””Ŏ””Ĩħ”ôæħ”ġ””àħ”È ŃÎ Ģ˔”µĦĪī””Ô디º””µħ”ō ĦĪħ” Ôħ” Ĥ ¼ŎÔħÏōËÔ ¼¶ņëÎĦì ĢÊëŇÈ ħĜ ¬łëĠ ¼ĐËĠ ¼ðëª »êËĠѵ¼ŎðËĠŃĝ«ōæ»Ë¹ìĦæħĜ»ħ¶ōæ Êæ¼ĠĹñŎÈ ¬łëĠ¼ĐËĠ¼ĤæëµěŇõŇª¼ŎĠÊĪĦæêħÎ ¼Ŏµĸ˯¼””Ġ˔”µË””ÈĪğ””ō²””ņêĢħ”””ōĸħ” Ĝ

ŃÎ ĢËŎµħōËġŎÕĥŎÈ ®ŎĨ ĢħµĦæ ÊĪËȱłê »êħðĦê˯ĪĢ˵Ħ²ņĪīÔĪ¼ŎĠÊĪĦæêħÎ »íŇĠ êħð ħĜ ĢÊëŇÈ ¼ŎĠīÔħÈ »ħõҵ ĦĪÊæħĤĢËõŎªŃäħĜ²ņĪīÔĪ »ħ”µħ”Ġ˔”º””Ĥħ”ĨĪŔ”ŀħ” ĨĽ””ªħ”””Ôêє””ªÊê ¼ĠīÔħÈ »ĦìĪ ¼ŎÔħŀĪĦæīŇĤ ¼ñĤʱËÈ ¼ŎĠÊíŎĤ ¼Ĥħōĸ ¼ĤĪīÎíŇĨħÎ ÒħÎËÎ ħĜ ¼ºĤËĠ ħ”Ĝ ĢÊ디Ҕ”È ¼ŎĠŃÔħÈ »ħ”Ġ˔”Ĥêħ”Î ¼¶ŇĜŃªħô»ĦĪħÈ»ŃĨĦĪīΐÊæëÏĠ˧ŃĤ »±æħĜĢ˵ħŎŎÔħŀĪĦæīŇĤĦêËõĐ»ħ¶ōæ ńêħÕņĪħ¶ÎĢÊëŇÈ ŃÎħ” Ôêє”ªÊêĪħ” ÎĢ˔”ÔŋĪ»ĦĪħ””ĤÊæê˔”µ ħĜ ëÔËōì Īī””Î ĽÏ¶¯êī¹ Ī ľËÔ ĢÊëŇÈ »êĪīÎËÈ »ËŎĤË«Ġѵ Ī ÒħµëŎô š•• ¼ĤËÔŋĪĢħōĸħĜĢÊëŇȼŎÔħŀĪĦæīŇĤĪ êħð ħōÊëä ĢËōłêËĠħ¹ ĦĪħŎōÊĪËȱłê Ī ¼ðËŎð ¼ÕðĦæħÎê˵ Ģ˔”ōĦæ ħÎ Ī ¼ÕñŎĜħĥÔĪħµĢÊëŇÈ»ìêħÎħō˪¼ŎĠÊíŎĤ ¼ĤËÔŋĪħĜĢËŎĤ˵ħĤËĠËð»ħĤËðħµĪħÈ Ī ńëŎ¹Ħæ ÊæêħðħÎ ĢËŎÕðĦæ ÊĪËȱłê ŅĥŇĠËĤħĤËÔŋĪĪħÈŃÎĢËōŃ¯īÔËĨ¼ĤíŎÈ ĪĦĪ˔”Õ””ðĦĪħ””ĤòĦ甔”ĤĦĪħ”””ÎÊĪ˔””””ȱłê êħ” ðħ” ĥ””Õ””ñ””äłê˔””Ġħ”””¹»ÊļĦêħ”””””””ð ¼ņīÔĪËÔģŎōÊĪæĪ¼ġŎôłëÕŇª¼ÔħĉĤħð »ĦìĪ ¼””Ôêħ” µ êħ” ð ħĥÕñä łê˔”Ġħ” ¹ »ÊĪħÔŋĪĪħȼÔĪħĤ¼ġōëàħÔĪĢÊëŇÈ ¼ðËŎð¼ĤÊëņæĦĪ˯»ħÎêłìħµĦĪæëµ ¼ŀËð¼ĥŎōÊì»—•–—¼ŀËðŅÎÊĪĢËŎŇª ¼ġō²ņê ¼ðĪīĤĦê˯ »ĦĪħĤĪīÎŵħō ĪħÈ»êŃÜĢËōĢËĠħĤĪĢËĠħÎĢÊëŇÈ ģŎōÊĪæħĜħµÒħÏōËÔħΐŅÎħĤËĠħĤĪĢËĠ ¼ĤæëµÊíġŎÈħÎÊæ—•––¼ŀËð»±łê ¼ōçĤĦĪËĤ ¼¶ĤËÎ êħð ħĥÕñä łêËĠħ¹ »êËĠѵ³łħðËÎËĠŃÈĢħōĸħĜĢÊëŇÈ ĪħÈĢ˵ħŎŎðËŎðĦĪĦêħ¶ŎôĦĪ˶ōëĠËÈ ¼ōêĪīÎËÈ»êËĠĦæËôħĜĢÊçŇĜħÎħÔħÎËÎ Ğ˵ËÈÊæ—•–—¼ŀËðħĜħµģĤÊìĦæĢÊëŇÈ ĢĪħµĦæêĦæëÔËōì¼Ĥ˵ħŎōêħºōê˵Ī »ĦĪħÈľħ¹ħĜÊçŎĥŎōÊì»—•––¼ŀËðħĜ ěŇõŇªĢÊêËÜħĜëÔļæ¼ĠĹñŎÈ»êËĠѵ

¼ČÊçμĜħĈ ĪĢÊ디Ҕ”Èє”μ””ĥ””Ŏ””ōÊì»—•––¼””ŀ˔”ð ľË””Ô ¼¶ŇŀËð ¼””ĤÊ디Ҕ”È ¼””Ĥ˔”Õ””ðæħ” Îê˔”µ ħĜĪī”””ÎĢ˔”µħ”ôє”ä˔”Ĥħ”Ô˔”ðħ” ĜĽ””ªĪ ĞħĨ ĢÊ디Ҕ”È ÊçŎĥŎōÊì » —•–– ¼””ŀ˔”ð Ī ¬łë””Ġ ¼ĐËĠ ¼Ĥæë¶ĝŇõŇª êħ” ð ħĜ »ħµħŎŎĠīÔħÈ ħõҵêħð êħð ħĜ ĞħĨ ŅϺĤĦêĪêħðħōÊëä»êËõĐģōëÔêłì ¼Ĥ˵ħÔËð ģ””Ŏ””ōÊĪæ ħ” Ĝ »Ħê˔”ōĽ””Î Īħ””È łêËĠħ¹ ħÔÊĪ ÊçŎĥŎōÊì » —•–– ¼ŀËð ħĜ ĢÊëŇÈ ¼ōçĤĦĪËĤ ¼¶ĤËÎ êħðħÕñä Êêæ ĢÊëŇÈ »±æ ħÎ ĦĪ˶ōëĠËÈ Ģħ” ōĸ ¼ĤËÕðĦæħÎê˵ ¼””ōĦļĪī””Ô Ī ¼ôŃäËĤ »Ńä »ļħ” ªĪħ” Î ¼ġō²ņê »ìêħ” Îħ” ō˔”ª ŅÎçĤËōħ¹ ħōÊĪĢËŎŇª¼ðËŎð¼ĤËðËĤê˵»ħÎêłì ħĤÊêħÏôëŇĨ Ī Ī±ËÈçĤīÔ ¼ÔħðËŎð ħµ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ »ĦĪħĤËĤ »īŇõÎ Ī ¼ōêËĠѵ³łêħ”””ð¼””ĠĦæêħ” ðħ”Ĝħ”µ ¼ŎµĦêĦæ¼ÔħðËŎðħĜÊææʲĤ»æħġàħÈ —•––¼ŀËðħĜĦĪħōÊæĢËŎºĤĦêÊçĤÊëŇÈ Ī»êħ” º””ōê˔”µģ”””ō디”ÔêłìÊ甔Ŏ””ĥ””Ŏ””ōÊì» ħΐĦĪħÔĪħµŅĜĢÊëŇÈ»±æħμĠ˵ËÈ »ĪĪ²ŇĠ ĪīĠħĨ ħĜ ĢÊëŇÈ ħµ ´ņêŃÜ ËÕñŇÈ »Ħ甔ĥ””Ŏ””Ĩ ÊçŎĠĹñŎÈ »ê˔”Ġє”µ ħÔħðËŎð »Ī˔”¶””ôħ” Ք”ðĦæ Ī ĪÊê픔Ҕ”Î ĦĪīÎħĤ¼Ĥ˵ħĤÊĪĦêçĤīÔ ŅϺĤĦê ħ” µ ĢÊ디Ҕ”È ¼ŎĠīÔħÈ »ħõҵ ¼ĤÊçōħĠ ģōëÕºĥōë¹ ³ĦĪ ÊæËÕñŇÈ ħĜ ÊĪ˔”””ȱłê »Ë””Ŏ””Ĥæ Ī ĢÊ디Ҕ”È ¼ŎĤĹġĝĠ ³ħĤ Êæ —•–– ¼ŀËð ħĜ ńë¶Î ħðËĥŇª Īī¶ŀħΐĦīÎħĤŵħōĢÊëŇȼÝĤÊìËĔħÎ ¼””Ĥ˔”µĦĪħ” ĤĪī””Îє”µ ¼Õñ¶ô »ÊĪæ ħ” Ĝ ĪħÈ ¼ºĤËĠ Ğħµħō ħĜ ħµ ĚĪīÏĤËÕñŎÈ ¼¶ŇĤÊļŃ¹ ħŀħĠѵ óŇª ħÔËĨ ÊæħŀËð òËÕñŇÈ ˔”Ô ħ”µ ËĥŇĨ Ê甔ōє”ä »ÊĪæ ħ”Î »ËŎĤæ ¼ŎÔħōÊêħĥņīĤ ħµ š+– ¼ĤËÔŋĪ


www.kurdistanukurd.com

¼ĐËĠ ¬łëĠ

—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜħµêħÈĪæêīµ¼ĤËĩŎܼŎðËĠŃĝ«ōæçōËðŃĥō± ¼µħō »ëŎºÕõª ħĜ ¼ÔħōīŎĤÊīÔ ÊçŎōÊĪæ ĪħĜ ħµ ŅÎ çĤħĠĦëĨħÎ ëÔËōì ¼ĤËĩŎÜ ¼ĥÔë¹êĦĪħÎĦ±ËĠËÈńëµĦæÊæħŎōçĤĦīŇª ÊæѶñŎĤīō »ĪÊëå¶ņê ħĜ ģŎÕðħĜħĐ »çōËðŃĥō±¼ÔħÎËÎħĜħºÜĦêËōæģōħ¶Î ģŎÕðħĜħĐ ¼””ð디ª Ī Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ħĜ ¼ĤËĩŎÜ ¼””ōê˔”µĪ˔”Ĩ Ī »ëŎºÕõª ĪĢÊæĪīðħĜĞłçĤÊĽđōê¼ĤĪī¯ĦīņļħÎ ¼ŀËð ħĜ ĢÊæĪīð »êĪīôËÎ ¼ĥÔËĩ¶Ňª »ëÔËōì ¼ĥÔĪħ¶ŇÜ »êħ””äêĦæ —•–– ¼ĐËĠ Ī îĪīĤĦê˯ ¼Ĥæë¶ōêËōæ ¼ĐËĠ ħ¶ōæ ¼µħōĸ ħĜ ħōÊçĤËĩŎÜ ħĜ ¬łë””Ġ ¼Ĥæë¶ōêËōæ ¼ĐËĠ »ëÔËōì ¼ĥÔĪħ¶ŇÜ ÊçĤËĩŎÜħĜ¬łëĠ¼ĐËĠĪîĪīĤĦê˯ ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ ¼””Ĥ甔Ĥ˔”ðĦêħ”ª »Ë”””ÔÊĪ ħ”Î ħōÊæĢËĩŎܼÕðËÈħĜ¼ōłëĠ ¼ŇĤĹġĝĠħ” ĜÊæħ”””ōÊìħ”””ĐĪħ” ĜĦ디Ҕ”Ĝ ¼ðËĠŃŁ«ōæĪ¼ōłëĠ¼ðËĠŃŁ«ōæĢÊīŇĤ Ī³êħȐÊçĤËĩŎܼÕðËÈħĜħĤËōêĪīÎËÈ ’ħŎŎ¯Ģ˵Ħæêīµ»çĤĦĪĦ±êħÎ ¼ĤËĩŎÜ ¼ōëŎºÕõª ħµ ĦçĤħ¯êħĨ »ç””ō˔”ðє”ĥ””ō± ¼ĥŎðËĤ ¼””Ġêħ” Đ ħ” Î ħ” Ĝ »ê˔”µŃ””Ĩė””ņ甔ĥ””Ň””ĨĢ˔”µħ” Ŏ””Ŏ””Ĥħ” Ġêħ” È ĪħÈ »ħäËĥÎ ĞŋħÎ ħÕõª ħĜ ¼ŎðËŎð ĦĪħĤ˵ħŎōæīĨħō Ģħōĸ ħĜ ħŎōëŎºÕõª ¼ĤçĤËðËĤŃÎĢÊĪħȼĤ˵ħŀĪħĨ»ŃĨħÎ çōËðŃĥō± ¼ĤæëµħðËĥŇª Ī Óð˵ŃĜŃĨ ÊêìħĠÊæ ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ ¼¶ŇĤÊĪËÔ ³ĦĪ ħĜÓð˵ŃĜŃĨħōÊç¶ŇŀËàħĜĦĪħÈĦêËōæ »çōËðŃĥō±Ī¼ĤËĩŎܼĠħĨĪĪæ»ļħô ¼Ġħµħō»ļħ”””ôħ” ĜĢ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥħ”Ġêħ”È »êħäêĦæħÔħÎËÎĪħÈÊæ»ĪĪê¼ĤËĩŎÜ ¼¶ŇªĪĪë¹ êħ” Ĩ ¼ÔËÎħä ħ”µ ħ” ōĦĪħ” È »çĤĦīŇª ¼ĥŎōËÈ Ī ¼¶ŎĥÕŇÈ ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ĤĪīÎêħÎħÕðĦæêħðħμōêħºōê˵Ī ħōħĨĢËĩŎÜ»ħ¶ōæ¼Ĥ˵ħªĪĪë¹¼ĐËĠ ¼ÔËÎħä ¼Ĥ˵ħÔĪħ¶ÕðĦæ ħĜ ĢËĩŎÜ Ī ¼ĥŎōËÈ Ī ¼””ōĦĪħ”Ôħ”Ĥ ¼¶ŇªĪĪë¹ êħ” Ĩ ĦçĤħĠĦëĨħÎ Ī êÊçôħÎ ¼Ĥ˵ħĐËĠ ŃÎ Ī ¼””Ĥ˔”ĩ””Ŏ””Ü ¼ōëŎºÕõª Ê甔Ŏ””Õ””ðÊê ħ””Ĝ Ī ĪÊëÕðħÏ¶Ňª Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ħ” µêħ” È êħĨ ħŎŇª Ğħ”Î ĢëÕµħō »ĪÊêçņ뺶ŇĜ ¼ĥŎōËÈĪ¼¶ŎĥÕŇȐ¼ōĦĪħÔħĤ¼¶ŇªĪĪë¹ Ê甔ōħ”µħ”Ô˔”Îħ”äħ” ĜĢ˔”ĩ””Ŏ””Ü»ĦĪħ””””Èє”Î ¼ĤËĩŎÜ »ëŎºÕõª ħ”Ĝ Ī ˶ΠêÊ甔ôħ” Î ħ” µêħ” Èħ” Ք”ñ””ōī””Ň””ªŅ””””Î甔Ĥħ””ĠĦ디Ĩħ””Î ńëºÎŃÕðħÈĦĪĢ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ¼Ĥ˵ħŎŎĤËĩŎÜħµêħÈħĜ´ŇµħōĦêËōæ »çōËðŃĥō± ¼ĥŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ æêī””µ Êæħ” Ŏ””ō甔ĤĦī””Ň””ªĪħ”””Ĝħ” Ĥ˔”µħ” Ŏ””Ŏ””Ĥħ” Ġêħ” È ¼Ôê˪ ĢËÕðæêīµ ¼ĤËġŀļ˪ ħÕñōīŇª ĦíŇĨ ¨æÌ ¼ðÊëµīġņæĪ¼ÕôËÈ »ħ” ¯ê˔”ª êÊī”””¯ êħ”””Ĩ ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ¼Ĥ˵ĸ˯ Ī ĢÊëŎϵËĤĪĪê ĢËÕðæêīµ ¼ĥŎðËĤ¼ĠêħĐħμŀĪħĨæêīµ¼ŎĤĦæħĠ ĢĦçÎĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ»çōËðŃĥō± ¼äħōËÎ ħÎ ÒĦêËÎħð ÊçŎōËÔѵ ħĜ ħĜ Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ħµêħÈ ¼ĥÔë¹ŃÕðħÈĦĪ ¼ŀËäĪĪæħÎĦ±ËĠËȐĢ˵ĦæêīµĢħōĸ ģōħµĦæ¸ĥōë¹ ´””Ň””ĥ””ņī””ô ħ””””Ĝ Ģ˔”””Õ””””ðæêī””””µ ”– ĦĪĸêÊī”””¯êħ”””Ĩħ” Ĝħ” µĦī””ÔĪħ” ¶””ŀħ” Ĩ ¼ōêĪīÎËÈ ¼ĠÊíŎĤ ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ ľħ¹ħĜ Īħ” ōêĪī””ðĢÊ디Ҕ”Ȑħ”Ŏ””µêī””Ô¼””Ĥ˔”ÔŋĪ ħĜĢ˔”µĦæêī””µħ”””ōĪĪļħ”””ÎĪĪêĒÊ디Ҕ”Ĉ ¼ōłëĠ ħµêħÈ ¼ĥÔë¹ŃÕðħÈĦĪ »ħºņê ľħ” ¹ħ” Ĝģ”””ĤÊī”””ÔĦæĢ˔”µħ” Ŏ””Ŏ””Ĥ˔”ĩ””Ŏ””Üħ”””ō »êÊçôħÎÊæĢËĩŎܼōłëĠ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ »íŇĨ Ī Ģħ¶Î Ӕ”ðĪĪêæ »çĤĦīŇª Ī êħÏĠÊêħÎħĜĢËĩŎܼōłëĠ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ êÊī¯ĪħÈ»êĪīÎËȐ¼ĠÊíŎĤ¼ðËĠŃŁ«ōæ ģÎçĤħĠĦëĨħΐħÔŋĪ Ī¼””ð˔”Ŏ””ðĦ픔Ҕ”Ĩ¼””ĥ””ÔĪħ” ¶””ņê”— »ħ” ¯ê˔”ªêÊī”””¯êħ”””Ĩ¼””Ĥ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””ĤĦæħ”Ġ ħō¼ōłëĠħµêħÈêħÏĠħĨħĜĢËÕðæêīµ ńêæĦæ ĞËÝĤħÈ ëÕĤËðËÈ Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ħµêħȼĥÔë¹ŃÕðħÈĦĪ»æīäÒ˵ĪËĨ ¼ôħÎĪËĨ Ģ˵ħŎŎĤËĩŎÜ ħ” ō ¼””ōłë””Ġ Ģ˔”µĦæêī””µ ĢÊī””Ň””Ĥ ¼ŎÕñņīŀħĨĪËĨ Ī ħµêħÈ ¼ĤçĤÊļħªÊê ħŎŇª ĞħÎ ˵Ħæ æËōì Òħ” Ġ픔äħ””ĜÒ˔””µĪ˔””ĨĢ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥ˔”ĩ””Ŏ””Ü æêīµ¼ĤĪīÎĪīÔ뺵ħōĪĢĪīÎëÕµĸ˯ ħōÊæ

¼”””Ĥ˔””µĦ²”””ņĪī”””ÔĪ Ī Ģ˔”µħ””Ŏ””Ŏ””Ĥħ””Ġêħ””È êħð ħĜ ĢËÝōËÎêĦìËÈ Ī ĢËÕñĤħĠêħÈ ĦĪīÎħĨ¼µĸ˯¼¶ŇŀłêĊËÎĦêħĔ ëÔËōì ħ” µ ħ” Ĥæ디µĦ±Ë””Ġ˔”È »ħºŇÜ ħñĤÊļħĐ ħĜ ¼ĤħĠêħÈ êÊìħ””Ĩ ›•• ħĜ ¼ĤħĠêħÈ»ÊêŃ«ðËōæĦêËōæģŇÜħÕõŎĤ »ç””ō˔”ðє”ĥ””ō± ¼ĥŎðËĤ ¼””Ġêħ” Đ ħ” Î ħ” Ĝ ħñĤÊļħĐ ¼ĤËġŀê˪ ħ”Ĝ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĢÊī””Ň””Ĥ¼””Ĥ˔”µħ”Ŏ””ō甔ĤĦī””Ň””ªĞħ””Üêħ””ðĪ ¼””¶””Ň””ŀłêĢ˔”Õ””ñ””Ĥħ” Ġêħ” ÈĪħ””ñ””ĤÊļħ””Đ Êæħ” ĥ””ōħ” ÎĞħ””””ĜĦĪÊĽ””””Ň””””¹»êħ”””º”””ōê˔””µ ħĜħ” ñ””ĤÊļħ” Đ¼””Õ””ñ””ņī””ŀħ”Ĩ´””Ň””Ĥ˔”ðħ”µ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ »ç””ō˔”ðє”ĥ””ō± êħÏĠħĨ ¼Ĥ˵ħĤæêʲÏŀħĨħÎĦĪħĤĪī϶ōíĤ»ŃĨħÎ ¼Ĥ˵ħŀĪħĨ Ī ħÔŋĪ ĪħÈ »êËĠѵêħ𠼺ĤĦæ ¼ĤËĥŇĩÕðĦæħÎ ŃÎ »ìє”µê˔”ð ĦĪħĤĦæĦæ´ŇĜħñĤÊļħĐ¼Ĥ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĞŋħÎ ħÕðÊê ħōĦĪħĤÊç¶ŇĜ Īħ”È Ħê˔”ōæ ĪħÈ ħ”ōħ”Ĩ ó””ō디ÔĦêĪħ” ¹ ¼µħŎŎÕðÊê ´ōíĤ ¼ĥōļħ«ŇÔ ħµ ħōĦĪħÈ òħŎŎÕðÊê »ç””ō˔”ðє”ĥ””ō±êħ””ðħ””ξ˔””ð–••ħ””Î ħĜ »ħðëª ĪħÈ ËŎĤħÔħĤ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ¼ŎÔħō˺ĥōë¹ »ç””ĤĦĪ˔”Ĥ »ħÝĤħª ģ””ņī””ô Īī””¶””ŀħ”Î Ħє”Õ””ñ””äħ”Ĥ ÊæħñĤÊļħĐ ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ êħðħÎ ¼ĤÊĪħÈ

Ģ˵ħŎŎĤħĠêħȼĥÕôīµħĜ¼ŀѶĤŅĤÊīÔËĤ ¼§łëĠ»ĦĪħÈŃÎÊæĦæľĪħĨĞŋħΐ˶ΠçōËðŃĥō± ¼ĤÊĪËÔ ¼ōËðêīĔ ħĜ ³êī””Ô ¼ņīĤ»ĦĪħ”””Ĥħ”µłë””Ġħ”È˔”¶””Îì˔””ÎêĦæ Êê˶ĤËÈ ¼Ĥ˵ħĠËĔħô ħĜ ´ŇÔ˵ ³êī””Ô ĦĪħÔ˵Ħæ ìêħ” Î »êħ” ð ĚŃÏĤËÕñŎÈ Ī ħĜ ħ”µ ńĪħ”””µĦæ ³ħōŃĝÎËÔ ħ”Î »Ī˔”¯ »êĦĪħ”””Õ”””äħ”””ÎvĦĪÊ디””ðĪī””””Ĥ»êħ””””ð ħÎ ´ôŅÎ Ğŋħ”Î u¼µêīÔ ħµ »ĦĪħ” Ĝ »çōËðŃĥō± ¼ĥŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ »ÊĪæ ³êīÔ ¼ÝĤħ¹ ħ¶ōçŎ¯ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĢÊê˔”Ü »ħŎōìŃĔ Ī ÓŎĔ Ī Ѷô Īħ”Î ³ĦĪ êħ” Ĩ Ħê˔””ōæ ńë¹ËĥŀħĨ Ī˺ĤħĨ ģÕõōłêŃγħŎŇªħμÕñōīŇª´ŇµËÔ ¼ÕñōīŇªóŎ¶ŇÔŋĪĪĦĪħÔħĤêħĨħōħĨ Ī¼ÔħōŋħĠѵ¼ĔĹäħȼµħōĪĪ²ŇĠħÎ ħōħĨ¼ðËŎð ħŎŇª Ī ĪĪ²””Ň””Ġ Īħ””È ÊæËÕñŇÈ ħ” Ĝ ÊçōŃä»Ī˔”Ĥħ” Ĩħ” Ĝ»ĦĪħ”””È»Ń””Ĩħ” Î ¼””Ŏ””Õ””ðĪêæ Ī ¼””µË””ª ħ” Ĝ ¼¶ŇÔħĕŎĔħĨ ³Ë””Ôħ” ΐĦī””Ô디º””ŀħ” Ĩ³êī”””Ô¼””§łë””Ġ ¼ōËŎĥŀæ ħŎµêīÔ ¼ÔħðËŎð Ī ħºŀħĠѵ ¼ĥÔë¹ŃÕðħÈĦĪ Ņ””õ””äħ” ÎĦæ íŇĨ Ī »ç”””ō˔””ðє””ĥ”””ō±¼”””Ŏ”””Ôħ”””ō˔””ð디”ªêħ”””Î ħ” Ŏ””µêī””ÔĢħ””””ōĸħ”””ĜĢ˔”µħ” Ŏ””Ŏ””Ĥħ” Ġêħ” È

”Ģ˔”Õ””ñ””Ĥħ” Ġêħ” ȼ””ō甔ĤĦī””Ň””ª ”ĜÊ –žž–¼ŀËðóŇªËÔĢËÕñĤħĠêħÈħŎµêīÔ ¼ÕñŎĜËŎðŃð ¼Ĥ˵ĦêËĠѵ ħĜ ´Ňµħō ˔”ĨĦĪêħ”Ĩ ĦĪī”””Î ÒħŎŎ§Ńð ¼ÔħŎµħō ģŎÕōëÎ ĢËÕñĤħĠêħÈ ¼ŇðĪÊêæ ¼ĤËÔŋĪ ĢËÕñÜêī¹ ĢËÝōËÎêĦìËÈ ħŎµêīÔ ħĜ ħĤʱłê ħµ Êç¶ŇĜËà ħĜ Ħê˔”ōæ ĢÊëŇÈ Ī ¼¶ŇĤËĩŎÜħĜħµģŎÎĦæĦĪħȼÕñŎÏņī¹ ĦêħĥŇĨļīðêħð ģ””ō±Ħæ ÊæêĪīĥðŅÎ ħŎµêīÔ”ĢËÕñĤħĠêħȼĤ˵ĦêĪīĥðħµ ĦĪ–žž˜ ¼ŀËð ħĜ ħŀËð –ž »ħ¶ōíĤ ĦĪÊ디”äÊæ ëÕµħō »ĪĪê ħÎ ËÕñŇÈ ËÔ »êĪīĥð¼ĤĪīÎħĤ»ŃĨħÎĢËÕñĤħĠêħÈ ħŎµêīÔ Ī ĢËÝōËÎêĦìËÈ ľħ¹ħĜ ĦĪÊ디µ ħµ »Ħļħ” ô ĪħÈ »ŃĨ ħÎ ËĨĦĪêħĨ Ī Īħ” Ŏ””ðĪêĢÊī””Ň””Ĥħ” Ĝ—••¼”””ŀ˔””ðħ” Ĝ ¼ĤÊëäÊæ Ī ĦĪÊê˔””È ħÔËĨ ĢËÕñÜêī¹ ” ĢËÕñÜêī¹ ” ĢËÕñĤħĠêħÈ »ħ”º””ņê »êËôī¹ ëņ± ħĜ ĦĪħÔĪħ¶ŇĜ »ħŎðĪê ¼”””ōĦĪÊ디”äÊæĦê˔”””ōæħ””””ōÊæ»êĪī”””Î˔””È ħŎµêīÔ ” ĢËÕñĤħĠêħÈ ĢÊīŇĤ »êĪīĥð ĦĪħÕņļħ¹Ħæê˵ŃĨĪĪæŃÎ »ħ””””ÎêłìĊ˔””ÎĦêħ”””Ĕ»ħ” õ””Ň””µ”– ħµĊ˔”ÎĦêħ””Ĕ»ħ” ¯Ī˔”Ĥ¼””ĤÊĪī””Õ””õ””Ŏ””ĤÊæ Ģ˔””Ý”””ō˔””ÎêĦì˔””ȼ”””µË”””äħ”””Ĝħ” ¶””Ň””ôħ” Î

»çōËðŃĥō± ¼ĥŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ æêīµ ¼Ĥ˵ħŎŎĤËĩŎÜħµêħÈ ħĜ ´Ňµħō ĦêËōæ ¼ÕôËȼÔê˪ĢËÕðæêīµ¼ĤËġŀļ˪ħÕñōīŇªÊæħŎōçĤĦīŇªĪħĜħĤ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĢËÕðæêīµ »ħ¯ê˪ êÊī¯ êħĨ ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð ĦíŇĨ  ¨ æ Ì ¼ðÊëµīġņæ Ī »çōËðŃĥō± ¼ĥŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ ¼ŀĪħĨ æêīµ ¼ŎĤĦæħĠ ¼Ĥ˵ĸ˯ Ī ĢÊëŎϵËĤĪĪê ĢĦçÎĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ

»ŃĨħÎħŎŇªĞħÎĦĪæëµëÔħÕðħÜêħÎ ĪËĥŇª ħĜ ¼ĤħĠêħÈ »ÊêŃ«ðËōæ ¼ŀĪħĨ ĢËōħµĦçōËðŃĥō± ¼ĥŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ ÊæħñĤÊļħĐ¼ŎðËĠŃŁ«ōæħĜ¬łëĠ¼ĐËĠ ĦĪæëµÊçōħª»ëÕºĥōë¹¼¶Ňĥņīô ħĜĢ˵ħŎŎĤËĩŎÜħµêħÈĪæêīµ ˜ »çōËðŃĥō± ħĜ ÊæħñĤÊļħĐ ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ ģŎÕðħĜħĐ ¼””ð디ª Ģ˔”µħ” Ŏ””Ŏ””Ĥħ” Ġêħ” È ĪËĥŇªħĜ ¬łëĠ ¼ĐËĠ ħĜ ¼Õõ¹ħÎ Ī ëÕĥōêħÎ ¼µħŎōçĤĦīŇª ¼Ĥæë¶ÕðĪêæ ÒŋĪ ėņçĥŇĨ êħð ħĥÕñä êËôī¹ Ī ħōÊç¶ŇŀËà ħĜ ĦĪħÈ ńëŎ¹ĦæêĦĪ ´ŀħµ ńêæĦæ ľĪħĨ ÊæħŎµêīÔ ¼ðËĠŃŁ«ōæ ħĜ »êĪīÎËȐ¼ĠÊíŎĤħĥÔĪħ¶¶ņê»ħºņêħĜ ¼””Ĥæ디¶””ōê˔”ōæ ¼””Đ˔”Ġ Ģ˵ħŎŎðËŎð Ī »çōËðŃĥō± Ģ˵Ħæêīµ ¼ðĪīĤĦê˯ ń디¶””Î ěŇõŇª Ī Ģ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥħ”Ġêħ”È Êæħ”Ŏ””µêī””Ô ¼ŎðËĠŃŁ«ōæ ħ” Ĝ ¼Õõ¹ħÎ ¼ĤæëµíŇĨħλħºņêħĜńêæĦæľĪħĨ »çĤħĨĦꐻêĪīÎËÈĪ¼ĠÊíŎĤ»çĤħĨĦê ńë¶Î ¸ĤĦĽĠħµ ¼ðËĠŃŁ«ōæ ¼ōłëĠ ¼ÔŋĪ —• ħĜ ëÔËōì ÊæËÕñŇÈ ħĜ Ħê˔”ōæ Ë¶ōëĠħȐħñĤÊļħАĢËĥÎīĜ³ĦĪĢËĩŎÜ »çōËðŃĥō± ¼ðëª Ī çŇÈīð ÊæËĤ˵ ĦīŎðËĤ ¼ĠêħĐ ħÎ ĢËŎĤ˵ħŎŎĤħĠêħÈ »ħĤŋËðĞħĜģŎÕðħĜħĐ¼ðëªËĨĦĪêħĨ

ĢËĠī¹ ĪĦêħ”Î ĦĪħÔ˵Ħæ ³ħ”””ōĦìÊĪêĦæ ħλæçŎܼµħōĦĪħĤĪī¯ÊçŇªĪģÕñä »ħĔĸĦæ ħĜ ħ”ÔŋĪ ĪħÈ »ĪĪ²ŇĠ êħð Ģ˵ĦĪħĥŎŀѶŇĜ ĦĪĦ甔ō˔”ðє”ĥ””ō± Īħ””È Ī Ģ˵ħĤçĤħōħ¹Êê īŇĤ ¼Ĥ˵ĦĽĠīÕõĠ »ĦĪħĥŎ°Ň«ŇĜ Ī êËŎðëª ¼Õõ¹ »ÊìħĐ êËÜÊĪæĪĢѵ»ĦĪħĤħĜńīĤ»ĦĪħĤ ĪĪ²ŇĠ ¼””Õ””ðĪêæ ¼””Ĥæ디µë””ņ±ĪĦêħ” ð Ò˵ĦçŇª ÓðĦæ ħŎµêīÔ ¼ÔħĕŎĔħĨ Ī »ç””ō˔”ðє”ĥ””ō±¼””ĥ””Ŏ””ð˔”Ĥ¼”””Ġêħ”””Đħ”””Î ŅĥŇĕŀīäĦæ ³ħ” ōÊìħ” Đ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĦêħÎĦêħÎ ³êī””Ô ¼§łëĠ ŃÎ ÊæĪħ” Ĝ ħµ Ģ˵ħĤËĠĦêËĔ ¼ĥōëŎô ħĜ Ģ˵ħĤĪħä »ëņīÎħĜĢ˵ĦìËÎêħðÒħðËĠħàħĜ òłë””””äĪòє”””Üħ”””ĜĢ˔”µħ””Ý””Ĥħ””¹ Ģ˵ĦêħðĪ¼ōĦĪÊëÏŇĜħĜĢ˵ħÔħðËŎð ĢĪħµĦ搻ìêħÎħĜ ” Ģ˔”Õ””ñ””Ĥħ” Ġêħ” È ¼””ō甔ĤĦī””Ň””ª Ì ¼””Ĥ˔”ÔŋĪīŇĤħ” Ĝħ” ñ””ĤÊêħ” Đħ” ñ””ĤÊêħ” Đ ¼ōçĤĦīŇª ģ””ō디Ô˔”ōì Êæ ¼”””ōÊĪ˔””ȱłê ¼””Ŏ””º””Ĥħ”Ĩêħ”ĐĪ¼””ð˔”Ŏ””ð»êĪī”””Î˔””È ħ”Ĥŋ˔”ðħ” ōħ” ĨĢ˔”Õ””ñ””Ĥħ” Ġêħ” Èľħ” ¹ħ” Ĝ ¼ĤħĠêħÈ »ê˵çĥņīä œš• ħĜ ëÔËōì ËĨĦĪêħĨ ħñĤÊêħĐ ¼Ĥ˵ѶĤÊì ħĥ¯Ħæ ħŎµêīÔĢÊīŇĤ¼Ĥ˵Ħ²ņĪīÔĪħĜħñĤÊêħĐ »çōËðŃĥō± êħ” ð ħĜ ĢËÕñĤħĠêħÈ Ī

ĢĪī”””Ô˔””Ĩ´””Ň””ªĢ˔”µħ””Ŏ””Ŏ””Ĥħ””Ġêħ””Èħ”””Ĝ –ž¼ŀËðħĜĊËÎĦêħĔ¼Ĥ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĢËōĦĪħĤĪīÎËŎÜĪ¼ōŃäħÎêħð¼ÕðÊīä »ÊĪæ ħÎ ńêє”¹ ËĥŇĨ ĢËÝōËÎêĦìËÈ ħĜ ¼””Ĥ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥħ”Ġêħ”È»ħ” Ք”ñ””ņī””ŀħ” ĨĪħ”””È ĢËÕñĤħĠêħÈ ĢÊīŇĤ »ħõҵ Ċ˔”ÎĦêħ”Ĕ »Ń伶ªłëÔħÕõōħ¹ĢËÝōËÎêĦìËÈĪ ħµ ´ŇĠłçĤÊëđņê ħ”Ĝ –žž– ¼ŀËð ħ”Ĝ »ħ” ĥ””ōêłìĪī””¯Ħī””ņļħ””ÎĊ˔”ÎĦêħ””Ĕħ” Ĝ ħÎ ĢËŎºĤĦæ ħōħ¯ĪËĤ ĪħÈ ¼ĤÊĪīÕõŎĤÊæ »ļħ”ô ħŎŇª Ğħ” Î Ī Êæ ¼ōŃäħÎêħð Ģ˔”Ý””ō˔”ÎêĦì˔”È Ī ĢËÕñĤħĠêħÈ ĢÊī””Ň””Ĥ –žž™ ¼””ŀ˔”ð ˔”Ôħ”Ĩ Ī æë¶Ňª ¼””Õ””ðĦæ »ŃĨ ħ”Î ÊæËÕñŇÈ ħ”Ĝ Ëõҵ »Ħ²”””ņêæ ĊËÎĦêħĔ »ħ¯ĪËĤ ĢËÕñĤħĠêħÈ »íŇĨ ħÔŃÔËĨ ĢËÝōËÎêĦìËÈ ¼ŀłëÕĤѵ ëņ± ħĜ ¼Ĥ˵ĦêĪīĥð ¼””ĤÊ디äÊæ Ğŋħ” Î ńêĦæ Ī ĢËÝōËÎêĦìËÈ ” ĢËÕñĤħĠêħÈ ĢÊīŇĤ ĦĪħÔŃÔĪħ¶ŇĜ»ħŎµêīÔ”ĢËÕñĤħĠêħÈ »çōËðŃĥō±¼ĥŎðËĤħĤ¼ĠêħĐħΔ— ĪħÈîħµ´ŇĜħ¹ħºĤĦêĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ³ħōŃĨ­ħΐħµńļŃ¹ħĥĥŇÎĦêËŎðëª »çōËðŃĥō± ħÎ ĢÊæ ħŎµêīÔ ¼ÔħŀĪĦæ ¼ÔħŀĪĦæ ĦêËōæ ŅĤËĤ Êæ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ¼ĠĦæêħðħĜħµŅĤÊìĦæ³Ë¯ħŎµêīÔ ħ¶ōçŎ¯ Êæ »ê˔””Ŏ”””ĤÊì Ī »±Ń””Ĝє”ĥ””µħ” Ô

»ĦêħÎĦĪī¯ÊçŎĤËĩŎܼĠħµħō»ļħô »ŃĨ ħÎ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ Ğŋħ” Î ĢËġŀËÈ ħĜ ħµ »Ħ²””””ņêæĪêĪĪæ ħĤĪīĠìħÈ Īħ”È ĪīÏĤËōħĨ Ģ˵ħµêīÔ »êłì Ī ğ””ŀĪì ÊçŎÕðÊêħĜæëµĢËōËŎðĪĪê¼ōëŎºÕõª ¼ĥÔĪħµêħðĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ»ħºĤÊĪêħĜ »ĦĪħĤçĤËðĪħ¯¼ĤËġðīĈ»êīÔÊë«ġŎÈ ħŎŇª ĞħÎ ĦĪħÔĪħµĦçŇĜ ¼ĤÊĪħÈ »ëÔËōì ĢËōŃä ¼ŎÕðħÎêħð Ī »æÊìËÈ »ÊīŎĨ ¼ĥÔĪħµêħðĪ¼ĤËġðīĈ¼Ĥ˶õ¶ŇÔħÎ ¼””ōêī””ÔÊ디«””ġ””Ŏ””È Êæ ń디””¹ ˔””Ŏ”””ðĪĪê ¼Ġħµħō »ļħ” ô ¼””ÔĪĦê ħĜ ¼ĤËġðīĈ ĦêĪħ¹ ¼¶ŇĤ˶õ¶ŇÔ ¼ôĪīÔ ÊçŎĤËĩŎÜ ¼ĤŋËðĢÊīŇĤħĜħµħōħºŇÜĪħÈËÔÒËĨ »ħµħµËä»æħðħĜš–ž–ËÔ–œ ÊæÓðĦæħĜ Ëô˪êĦī””Ĥħ” È Ģ˔””µĦĪĸħ”µêī””Ô ħÎ ˔””ô˔””ªľË”””Ġħ”””ܐ˔””ô˔””ªÒħ””ĉ””Ĝħ””Ô ¼ĤËÕŀīð ĦêĪħ” ¹ ħĤ˶õ¶ŇÔ Ğħ”È »Ń””Ĩ ĦĪĦê˔”ôī””¹ 디ņ± ħÕñä ĢËŎĤËġðīĈ »ļħô»ìŃŀËȼÜêħĠīĜħĨħĜĪīµËÔħĨ Ī ń디º””ÎêĦĪ ´ŀħµ ¼ĤËĩŎÜ ¼Ġħµħō ÒÊçÎĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ»ĦĪħĥōĽð¼ŀĪħĨ ħµ »ħĤËŎĤħĠêħÈ ĪħÈ ĪīĠħĨ ħŎŇª ĞħÎ ĪīÎľËðš•ËÔ–šĢÊīŇĤħĜĢËŎĤħĠħÔ ĢÊêçĤħ¶ŀħĨ Ģ˔”ōє”ä ¼ŀËà Ī ľË””Ġ ħ”Ĝ »±æħ”Îļħ” ô»ê˺ŇÎ디ņ±ħ”ĤÊ디äĪ êħð ŅÎ ÊçµħōħôŃ¹ ħĜ ĢËō ËŎðĪĪê »ħôħÎ ĪħÈ ËĨĦĪêħĨ ĢÊëµ ģņīô Ī ľÊçĥĠ ħ” Ĝ ħ” µ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ »ħ” ¶””ōæ ħÎ ĢĪīÏÔËĩ¶Ňª ĪīÔĪħ¶µħª Ī Ģ± Ī »ħ”¯Ī˔”ĤŅ”””ÎĦæħ” µ»ĦĪħ”””È»Īī””Ĥ˔”Ŏ””Î ħΐń디¶””ξє””¯ĢÊæÊ甔¶””Ň””ªĪļħ”””ô ħōêĪīð ¼Ĥ˵ĦêÊĪħŀŃ¯ ĪĦêħ””Î êłì ´ŇĜħ¹Ħê˔”ōæĢÊ디µńļħ”ÎĿðĪīĠĪ ¼ĤŋËð ħĜ ħµ Ģħ””äĦæêĦæ ĦĪħÈ ħºŀħÎ ´ōíĤ Êæ ¼””Ĥ˔”ĩ””Ŏ””Ü ¼””Ġħ” µħ” ō »ļħ””””ô ¼ÕðĦæ ħ”Î ¼ĤħĠêħÈ ĢŃŎĝŎĠ –/š ħ”Î ĢËō ŃäĪħÕðÊê »ĦīŇô ħÎ Ģ˵ħµêīÔ êÊĪ±æ¼ÜêħĠīĜħĨ¼ĤçĤ˪ħð»ŃĨħÎ ¼ÔĪĦê ħĜ ËĨĦĪêħĨ ĢĪÊëµ çōËðŃĥō± ĢÊêÊìħ””””ĨÊæħ” Ŏ””ōłë””Ġħ” Ô˔”ðĦê˔”µĪħ”””È ħñĤÊêħĐ ËŎðĪĪê »ĦêÊĪ˔”È ¼ĤħĠêħÈ ĢĪīÎĪĢËĥÎīĜ ¼ŎðËĠŃĝ«ōæ Ī çōËðŃĥō± — »ËÕôħĨ »ħ” ōĦæ ħĜ óŇª ËÔ ¼ĤËĩŎÜ ´ŇÔŋĪêħĨ¼ŎðËĠŃĝ«ōæĞħÕñŎμä˯ ÓðħÎĦæ»Ńä¼ŎĠÊíŎĤ»íŇĨħμÕõª »íŇĨ ¼ŎÕņçĤĦĪËĤ ħÎ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ħÔÊĪ ħĜ ´Ňĥôħ¯ Ī ÊĽ””Ň””¹Ħæ ¼””ŀłê ¼ĠÊíŎĤ ĪīÎÊæÊêËÈħĜ¼ĠÊíŎĤ¼ðËĠŃĝ«ōæ ¼ĤËĩŎÜ »ļħ”””ô ĪĪæ ¼”””””ĤÊæĪĪê ħĥôħ¯ Īħ” È ¼ÕðħĨêħÎ ¼””ÔĪħ””µêĦæ ħĜ ĦĪī”””Î ¼ðËĠŃĝ«ōæ Ī »çĤĦīŇª ħ”Ĝ ÒħŎŎ§Ńð »êħñĠħÜ ¼ĤËäĪĪê »ÊĪæ »±Ń””Ĝє”ĥ””µħ” Ô¼””ôļє”ô¼”””””ĤÊæĪĪêĪ ¼ĤĪīÎ ëÕºĤĦêĽª Ī Ģ˵ħŎōêËŎĤÊì Ī »êĪīÎËÈ »êħÕµËĐ ¼ĤËĩŎÜ ¼ōêĪīÎËÈ ¼””µħ”Ŏ””ōêħ”º””ōê˔”µÊæ¼””ð˔”Ġє”ĝ””«””ōæħ””Ĝ ħ¶ōæ ¼µħōËÔÊĪ ħÎ æëµ Êçōħª »ëÔËōì ĢÊļŃ¹ »çŎĨËô Êæ ĞħÕñŎÎ ¼ä˯ ħĜ »íŇĨ ¼””Õ””ņ甔ĤĦĪ˔”Ĥ ħ” Î ¼ðËĠŃĝ«ōæ ħ” Ĝ ĪĦêħ” Î ¼ĠÊíŎĤ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ¼ĠÊíŎĤ »êħÕµËĐ ¼””Õ””ņ甔ĤĦĪ˔”Ĥ ħ” Î ¼ðËĠŃĝ«ōæ ħĤËŎōêĪīÎËÈ ¼ðËĠŃĝ«ōæ »êĪī””Î˔”È Ğħ”Ĝ³ĪĪæêħ”””Ĩħ””ĜĦê˔”””ōæģ”””ōĪī”””Î ¼ĐËĠÊæ¼ĤËĩŎܼŎðËĠŃĝ«ōæħĜħĥôħ¯ ´ŇĜħ¹ĪĦĪī””ÎÊæ픔ņĪÊêħ” ªħĜ¬łë””Ġ ¼¶ŎĥÕŎÈ ¼ōĦĪħÔħĤ ħªĪĪë¹ ¼ĐËĠ êËÜ ÒħĤËĤħÔ ĦĪÊ디µ ěŇõŇª Ģ˵ħŎŎĥŎōËÈ Ī ¼ĤæëµÊçŎĐģŎŇŁÎêħ¹ħÈħŎŎĤ¼ōłêĦæËōì ¼””Ĥæ디µòє”””ªĦæêħ””””ªĪĢ˔””µħ”””§łë”””Ġ »ħðËĥŇª ħÎ ĪīÏÎ Ģ˔”µĦêĪħ” ¹ ħ”ĤÊĪ˔”Ô ĞħĜ ħĠÊê˵ ¼µħŎŎðËĠŃĝ«ōæ ¼ŎµĦêħð ¸ĥōë¹ ħÔħÎËÎ Īħ”È çōËðŃĥō± ÊæħĥōħÎ ¼ĐËĠ ¼ōêħºōê˵ ħµ ħōĦêËŎÕðħĨ Ī æËōì Êæ ¼ðËĠŃĝ«ōæ êħ” ð ħÎ ¼§łëĠ ħĜ ħ¶ōæ ¼¶Ňĥôħ¯ ħ¶ōêħä Ī ĦĪæ디µ ¬łëĠ¼ĐËĠ¼ŎÕņçĤĦĪËĤħμðËĠŃĝ«ōæ ħĜ ĦĪÊêËÈ ħÕŇĥņæ ¼ōłëĠ ¼ðËĠŃĝ«ōæ

¼ÔħÎËÎ ħ”µ »ħŎŇĤŌġŁĠ Īħ” È ÊæĦ²”””ņêæ »êĪīÎËÈ»çĤħĨĦêĢÊīŇĤħĜçōËðŃĥō± ÊçŎĤËĩŎÜ ¼ðËĠŃĝ«ōæ ¼ōłëĠ ¼ĐËĠ Ī ĢÊīŇĤ¼ŎðËĠŃĝ«ōæħĜĦĪæëµ¼ÕðĪêæ ”ĢËÕñĤħĠêħÈĪħŎµêīÔ”ĢËÕñĤħĠêħÈ ģōħµĦæóōËĠŃĤħñĤÊêħĐ

ĦæÊìĎĪëĈħĠêÊīÏņê —•–– »ë””Ï””Ġ˔”ñ””ņæ —— »±łê »çōËðŃĥō±ľħ¹ħĜ»çĤĦīŇªħĜħñĤÊêħĐ ħÎ –ž–š ¼ŀËð ħĜ ħµ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ĞËÝĤħÈ uĢ˔”””µĦĪĸ ħ” µêī””Ôv ¼””Õ””ðĦæ ¼Ňª ħ”Î æ디µ çĥðħª ¼µħōËðËō Êêæ ¼ŀѶĤ ´””Ň””ðħ” µ êħ”””Ĩ ħ” ō˔”ð˔”ō Īħ”””È Ë¶Î Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ¼ō±ī¶ŀħĠѵ ħ”Ĝ ĪĢÊ甔ĥ””ōìľË”””ð³ħ”””ō»ĪĪļħ””””””ÎĪĪê ¼””ōłêє”ōêÊìħ”””Ĩ™š»ħ””ĠÊêħ””Č¼”””ĤÊæ »ħÕñņīŀħĨĪħÈħŎµêīÔĦêËōæńëµĦæ ĪħÈËÔĦĪħōÊæĞŋĪ»çĤīÔħλħñĤÊêħĐ ¸ĤËÎïōê˪ħĜ»ħµĦíņīŀËÎħµħōħºŇÜ Òë¹Êê¼ĠÊíŎĤ¼Ĥ˵ħŎōê˵ĪËĨĦĪĦæëµ ¼ōçĤĦīŇª¼ÔѶōËλħôĦļħĨÒħĤËĤħÔĪ æëµ ħñĤÊêħĐ ħĜ ¼ōêĪīÎËÈ Ī ¼ðËŎð Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ»çōËðŃĥō±ħĜģÕõōħºŇÔ ¼ŎðËĠŃĝ«ōæħĜĦçōËðŃĥō±ĪħȼŀłêĪ ĪħñĤÊêħАħŎµêīԐĢËÕñĤħĠêħÈĢÊīŇĤ Êæ¼ĤËĩŎܼŎðËĠŃĝ«ōæīŇĤħĜ¼Õõ¹ħÎ »çōËðŃĥō±ĪæêīµêËÜÊĪæħäħōËÎĽª »ĪËŎôħµħōħÔħÎËÎĪħÈĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ħĤæëµħÕñņīŀħĨ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈĪçōËðŃĥō± – ¼ĐËĠ ¼ĤçĤËÕð ħĜ ħŎŎÕōëÎ çōËðŃĥō± ¼¶ŎĥÕŎÈ ¼””ōĦĪħ” Ôħ” Ĥ ħ” ªĪĪ디¹ ¼””Ĥ˔”ō± ĢŃÕñĥņĪ Ģ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””ĥ””Ŏ””ō˔”È Ī »æʱħ”””””Ĥ ¼ō±ī¶ŀħĠѵ ¼ĥŎĥŎÎ ¼Ô˵ ħĜ ěŎ¯ë¯ Ģ˵ħŎōìËĤ ¼ÕðĦæ ħÎ Ģ˵ħŎōæĪīĨħō ģÔī¹ ħĜ ¼ĤÊĪËÔv ħÎ »ĦĪÊæĪĪê ĪħÈ æëµëņæĪËĤuĪīÔËĨħĤ ĦĪħ”””Ôħ”””Ĥ»ĪÊ디””å””””¶””””ņê디””””””ÔÊĪæ »ëÏĠËñōæ »ž ħ” Ĝ Ģ˔”µĦĪī””Ô디º””µħ” ō »ĪÊæĪĪê ¼ōêħºōê˵ 디ņ± ħĜ –ž™™ ŅÎ ¼ĤËôѶŇÔ »ŃĨ ħÎ Ī Óð˵ŃĜŃĨ ěŎÈËĐÊê »æĪīĨħō »êħĤÊæËðËō ¼Ĥ˯Ī ģÕôīµ »çōËðŃĥō± ¼ĤÊĪËÔ ģŎ¶ĠħĜ ¼¶ŇĤÊĪËÔ³ĦĪ genoæʱħĤcide »ĪÊëå¶ņê æëµ ħðËĥŇª ¼ōĦĪħÔħĤīŇĤ »ħ ĤÊĪĦæëµĪħÈĢ˵ĦĪīÔ뺵ħōĦĪħÔħĤ Ëō ĪÊĪħ”””Ô ¼ĤæëÎīŇĤ ħ”Ĝ ¼ÕðħÎħĠ ħ”Î ¼””ōĦĪħ” Ôħ” Ĥ¼””¶””Ň””ªĪĪ디¹ħ””Ĝ´””Ň””ôħ” Î ĞËÝĤħÈ ¼ĥŎōËÈ ˔”ō »æʱħ”””Ĥ ¼¶ŎĥÕŎÈ ĪħÈÊæĞħŀħĔħĜçōËðŃĥō±ħÎńêæĦæ ħĜģŎÕōëÎħĤÊĪĦæëµ ¨ĪĪë¹ ¼Ĥ˵ħĠÊçĤħÈ ¼ĥÕôīµ B– »êËðħä »ĦĪħ”Ĥæ디µ ĪĪļħ”””ÎĪĪê B— ħμ”””””àłêĢ˔”””ō¼””¶””ō픔Ŏ””Đ¼””ōæ甔Ŏ””Ü ħÎ ¼ĤçĤ˪ħð B˜ ¨ĪĪë¹ ¼Ĥ˵ħĠÊçĤħÈ êħðħÎêÊĪ±æ¼¶ŇÜêħĠīĜħĨ¼ÕðħĕĤħÈ ¼ĤæëÎīŇĤ ħĜ ¼ÝĤËĠËÈ ħÎ Êæ ¨ĪĪ디¹ ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜ´ŇôħÎĢËōÊĽ¶ŇÔ¼Ŏ¶ōíŎĐ ËðËō ´ņçĥŇĨ ¼ĤçĤ˪ħð B™ ¨ĪĪ디¹ ¼”””ņìĪĪÊì ħ”Ĝ ģÔëºõŇª ¼ÕðħÎħĠ ħ”Î ¼ŎĝĠĦêłì¼ĥÕðÊī¹ÊêBš¨ĪĪë¹īŇĤ ¼¶ŇªĪĪë¹ īŇĤ є”Î ¨ĪĪ디”¹ ¼ĤŋÊçĥĠ ¼Ĥ˵ĦĪÊëµ çĥðħª ¼Ňª ħÎ ĦêËōæ ħ¶ōæ ĢÊçÝĤêħðħÎĪĢ˵ĦĪīÔ뺵ħōĦĪħÔħĤ »êËÕôīµĢ˵ħŎŎĤħĠêħÈ»ĦæëÎêħðħÎ 甔ō˔”ðє”ĥ””ō±»ħ””Ĥ˔”äħ” Ք”Ň””¯ĦæĢÊĪħ””””È ģÔĪħ¶ŀħĨ »Ń”””Ĩ ħ” Î Ģ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥħ”Ġêħ”È »êĪī””ÔÊ디«””ġ””Ŏ””Ȼ˔”Ŏ””ĐÊ디Čī””Üī””Ň””Ĥħ””Ĝ ĞÊĪĦæêħ”Î ËŎðĪĪê Ī ĢÊëŇȐ¼ĤËġðīĈ ħ¯ê˪ħ”¯ê˔”ª¼””ĤÊ디ņĪ»ĪĪļħ””””ÎĪĪê ĦĪħÔħĤĪīÎģÕôīµĪĢĪīÎ Ģ˔”µħ”µêī””Ô ¼””Ŏ””Ôħ”ō˔”ĥ””Ġ±Īæ Ī ģŎĔ ħĜħ”º””ÜĢ˔”µħ”Ŏ””Ŏ””Ĥħ”Ġêħ”Èêħ” ϔ”Ġħ” Ĩħ” Ĝ ĪĪæêħ”””ðħ””Ĝ»æʱħ””””””Ĥ¼””ōìÊĪ˔”Ŏ””Ü ĪīÏÔë¹ ¼Ł¶ô ¼ōħĥŎ°ĥÎ »ê˔”µŃ””Ĩ ĪīµĦĪ Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ¼ÔħġŎôħà – ħ”µêī””ÔĢÊī””Ň””ĤĦĪī””Ï””ÔĪħ””µ´”””ņêÊī”””ōæ ¼ĥÔËĩōæħÎĪĢ˵ħŎōìËĕĐħĔĪ¼ĤËġðīĈ ħĜ»Ń””””äĢÊêĪī””””””Ô¼”””””ÔŋĪ¼”””ĤĪħ”””ä Êæħ” Ŏ””ōłë””ĠĦêÊī”””””ōæĪħ”””ȼ”””Ĥ˔””äĪĪê Ģ˵ħŎŎĤħĠêħÈ ¼ĥŎōËÈ — ĦĪħ””Õ””ōæĦæ ¼ĤËġðīĈ »êīÔÊë«ġŎÈ ĪīÎ ¼áŎðħĠ Ī ĞĹñŎÈ ¼ĥŎōËÈ »ËĠħĥÎ êħðħĜ ħµ ĦëōħȐĪīÎÊëĤÒËŎĥμĥĤīð¼ÎħĨìħĠ ĞħŀħĔ ħĜ ħôĦļħĨ ħÎ ¼Ĥ˵ħĤËġŁðīĠ ³ħōĦīŇô®ŎĨħλħĤ˧łëĠĪħÈĪÊæĦæ ¼ÔħōËÕðłæ Ī Ģæë¶Ňª ħĤËġÕĠ »ĪËŎô ¼ĤÊìĦæħĤ ħĜ ¼ĤËġðīĈ »êīÔÊë«ġŎÈ Ħê˔””ōæ


www.kurdistanukurd.com ¼ĤË°Ę Ī ĢËĤ± ňĜ ĢËĘňÕŇĘêËĠêňªīð »¡ĪňÈ ŅÎ ĢĪīÔËĨ ėŇª ňĤËÔŋĪ ĪňÈ êłìňĜĞŋňΐ¡ĪňõŇªňÕŇÎŃÎĢËŎęŇÕĐë¹ »ňĤËĤ± ĪňÈ ÊæĪīÔĪňĘÊĪæ ¼ĤËÔŋĪ ňĜ ĢňĘ¡æêËĘÊçĤËĘňÕŇĘêËĠêňªŃðňĜňĘ ŃÎ ĢËōňõŇĘ Ī ģΡæ ÓĐë¹ ¼ôĪīÔ ňęōæ »ňĤĪīġĤ ĢËō¡æ Ī ńëĘ¡æ ìËð ńëĘËĤ Ńä ’ňŎŎ¯ êňð¡ê˯ ňōÊĪňĘ ģÔĪňęõŇª ¼ä˯ ňĘ ÊæňĠ¡æêňð ĞňĜ Ė¡Ī Ī ňĤËĘňŎōçĤ¡īŇª Ī »êËŎĤÊì Ī »çĤ¡īŇª ¼ĤËĘ¡ìÊëĠËÈ »ŃĨ ňÎ ģŇŀ¡æ ¼ęņçĤī¹ Ė¡Ī ĢËĩŎÜ ¡ĪňĥÔë¹ ĪīÔĪňĘÊĪæ¼ĤËÔŋĪ¡īÔËĨŅĜ¼ĘĪī°Î ÊçĤçĤňðňôň¹ ¼ŀËà ňĜ ¼ĤËÔŋĪ ĢËō »Ëō±ŃĜňĥĘňÔ ¼ĤËĥŇĨêËĘňÎ ňĜ ĢËōŃä Ńä »ňºņê Ī ĢëņīÏÎ Ğ¡æêňð ¼ęŇÕô ’Ģëņ²ÏŀňĨ ģÔë¹íņêňª¡êĪĪæ ¼ÝĤÊìËĔ ňÎ ňĤ Ī ŅÝĤī¹¡æňĤ ÊĪËÈ Êæ¡ëŇĜ »¡ĪňÈ ĞŋňÎ ňôňĤËÔŋĪ ĞňÈ ¼ŀËà ňĜ ¼ĤËÔŋĪ ňĘ ňō¡ĪňÈ ňºĥōë¹ ňĥĤÊĪĽÎ »æêĪ ňÎ ŅΡæ ĢçĤňðňôň¹ ¼ĤËÔŋĪ ¼ĤĪī°õŇªĪ¡êňÎ ¼ÔĪ¡ê ŃÎ ÓñōīŇª »êĪīÕĝĘ Ī ĪīÔĪňęõŇª ňĜ Ğ¡æêňð »Ëō±ŃĜŃĥĘňÔ ¼ĤËĥŇĨêËĘňÎ ģôŃęÏŇÔĪĢňęÎëŎºŇÜĢËŎĤËĘňºŀňĠŃĘ ŃÎ ńīĤ »Ëō±ŃĜŃĥĘňÔ ¼ĤËĥŇĨ ľň¹ňĜ ģÔë¹ê¡Ī ėŀňĘ »êīÕĝĘ ĢËŎĤËĘňÔŋĪ ¼ĔĹäňÈ ňęōæ ¼ĘňōËÔÊĪ ňÎ ĢËō »ëŇĐòňōËō±ŃĜŃĥĘňÔĞňȼĤËĥŇĨêËĘňÎ ĢňęÎĢËŎĤËĘňºŀňĠŃĘ¼ĤËĘňĘËÔ

ĢËĩŎÜ

—•–—»ħōīĤʱ»š - –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±ÊçĠňĩŇð¼ĤËĩŎܼĤËÔŋĪňĜ»êĪīÕĝĘ¼ĥÔĪňĘÊĪæ ĪīÔĪňęõŇª ¼ĤËÔŋĪ ¼ĤËĘ¡ĪÊëĥŇĨÊæ Ī ňÎ êłì »êĪīÕĝĘ ¼ĥÔĪňĘÊĪæ ģ¯¡æ ĢËĠĪīĠňĨ ňĘ ŅĥņīĤ¡æ »Ńä ¼Ĕ¡ì ÒËĨÊĪæ ¼ĥŎĥŎÎ ¼ÔňōËô êłì Ī ĞňĘ ģōňĨ ¼õŎĤËĘňŎŎĥņêňĤ ňĠËÝĤ¡ê¡æ Ī Ė¡Ī ¼ĤæëęōçĤ¡īŇª ¼ęņìÊëĠËÈ ėŇÔËĘ êËÜ ĞňĘňō ŃÎ ÓŇĤêňÕĥŎÈ ĢËō ěōËÎŃĠ ¨Êëä »ŃĨ ňÎ Ī ėŇÔŋĪ ňÔ˹¡æ ĢËŎ¹ »ŃĨ ňÕŇΡæ ¼ĤËĥŇĨêËĘňÎ »ļŃĘ Ī Īĸ ĢÊæňð ¼ĤÊçÕð¡æňĜ ėŇĜ ňŀËĠňĥÎ ĢËō¡æ »ļī¹īĠêň¹ ňĜ ňºÝŇÎ ģŎĤÊīÔËĤ ŅĥŇô¡Ī¡çŀňĨ »ňęōæ ¼ęņĪËĤ »êĪīÕĝĘ ¼ĥÔĪňĘÊĪæ »ææËĠ ¼ġäīÔ ňęĤī¯ ģŎŇĥÎ ŅĜ ĞŋňÎ ňōÊæ Óð¡æêňÎňĜ ňĘ¡êĪīÕĜīĘ »êĪīÕĝĘ ňÔÊĪ ňĘňŎōææËĠËĤ ňġäīÔ êłì¼ĤËĥŇĨêËĘňÎĪģÔë¹ê¡ĪŅĜėŀňĘ ĢËō¡æňÎňĤʱłļňōÊæĞíĤ¼ęŇÕðËÈňĜ ĪīÔĪňĘĪÊæ¼ĤËÔŋĪŃÎěŇÏĠłëÔ¼ĝņæŃĠ ĢÊĪňĜĖňōĪĢçĤňðňôň¹¼ŀËàňĜĪ ĞŋňÎ ģņæ ĢËĠŃä »ňĘňĤËÕðæêīĘ çĤň¯ ËÔ ňĤËōňºŀňĠŃĘ ĞňÈ ¼ĤËĘňĘËÔ ģÔë¹ê¡ĪŅĜėŀňĘ»êĪīÕĝĘ»Êì¡ļËô êłìňĜ’ģĝŇÏĠłëÔ¼ĥōļīåŇĜ¼ĔĹäňÈĪ ¼ĤÊêËŎôłëĐ ĪīÔĪňęõŇª ¼ĤËÔŋĪ ňĜ

ĢËō ëŇĠËÈ ňð¡êňĘ ėŇÔËĘ ģ¯¡æ ¡Ī¡ļÊìËÎ ňÕņëä¡æ ńīĤ ¼ęŇĤËĥŇĨÊæ ĞňĜģÔë¹ê¡ĪėŀňĘ¼ºĤňĨêňĐÒËĘĪËĨ ¼ĤËĘňĘËÔ »ëŇĐ òňĤËĥŇĨÊæ ĢËō ëŇĠËÈ

ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔ¡æ ňŎŎĤĪĪļĪ˯êňÎ ĞňÈ ¼Ĥňōĸ ÊçĘňō˺ŀňĠŃĘ ňĜ ÒËĘêňĨ ňĜ ëÔÊëŇä Ī ëÔêłì êĪīÕĝĘ »ææËĠ ŅÎ ÊæêňðňÎ ¼ĤÊļŃ¹ »ææËĠËĤ ¼Ĥňōĸ

ěōËÎŃĠĖ¡Ī¼ĤæëęōçĤ¡īŇª¼ęņìÊëĠËÈėŇÔËĘ ňÎ Ī ėŇÔŋĪ ňÔ˹¡æ êËÜ ĞňĘňō ŃÎ ÓŇĤêňÕĥŎÈ ĢËō ¼ĤÊçÕð¡æňĜĢËŎ¹»ŃĨňÕŇΡæ¼ĤËĥŇĨêËĘňΨÊëä»ŃĨ ėŇĜ ňŀËĠňĥÎ ĢËō¡æ »ļī¹īĠêň¹ »ļŃĘ Ī Īĸ ĢÊæňð »êĪīÕĝĘ¼ĥÔĪňĘÊĪæňĜňºÝŇÎģŎĤÊīÔËĤŅĥŇô¡Ī¡çŀňĨ ģŎŇĥÎŅĜ»ňęōæ¼ęņĪËĤ ¼ĤËÔŋĪ ňĜ ĞŋňÎ ńëĘ¡æ ňĘ˺ŀňĠŃĘ ÓñĤÊì¼ĥÔĪňęõŇªňĘÊçĠňĩŇð¼ĤËĩŎÜ Ğ¡æêňð »Ëō±ŃĜňĥĘňÔ Ī »êËŎĤÊì Ī ¼ōŃä¡êňðňĜ Ī ¼ōňĥŇô ňÎ ėŇĜň¹ ¼ęņļÊìËÎĖ¡ĪëÔËōìĪŅĤ¡æĪ˺ĤňĨ ĖňĠīÕô»¡ĪňĤæëĘæêĪĪĢËĥŇĨêËĘňÎ

ňĜ ĖňŎŎºĤňĨËĠňĨËĤ Ī ¼ōËôŃÎ ÊĪňÈ ÊæêĪīÕĝĘ »ňġäīÔ ĪĪæ ĞňÈ ĢÊīŇĤ ňŎŎºĤňĨËĠňĨËĤ ĞňÈ ŅΡæ Êçōňª ¡ĪňōËĘ ňÕŇĥņæ »êĪīÕĝĘ ¼ĥÔĪňĘÊĪæ ĪĪæ êňĨ ÊæĪīÔĪňęõŇª ¼ĤËÔŋĪ ňĜ óŇªĪ¡êňÎ ĢËôĪËĨ êĪīÕĝĘ ¼Ĥňōĸ

ĞňÈ ¼ĤËōËĤÊì Ī îËĥŀňĠŃĘ Ģňōĸ ňĜ ŃÎ »ËŎÜËŎÜ »ňðËĥŇª ¡Ī¡êÊīÎ Ģňōĸ ňĜ ňĤËðËĥŇª ĪňĜ ėŇĘňō ¡ĪÊëĘ ňĜ uêŃĝōËÔv ¼ĤËÕōêňÎ ¼ðËĥ§łëĠ ĪÊëÎĪËĤ ĪĪļňÔ¡ĪÊëä Ê斝œ– ¼ŀËð êĪīÕĝĘvňĘ¡ĪīΡļ¡ĪËÎĪňÈêňðňĜ ÓñĤÊì ňĜ ìŃŀËÈ ¼ęŇÕõ¹ ňĜ ňŎŎÕōëÎ ĪëŎÎĪêíĨĪêňĤīĨĪ»êËŎĤÊìĪ ÓōêňĤīÎÊæĪģŎĝ«ŎñōæĪËðËōĪļ¡ĪËÎ Óõ¹ ¼ÔêīĘ ňÎ ĢËĘňĤŃŎñōæÊëÔ Ī ňĘ »ňĤËÔ¡æËĈ Ī ĢĪīÎëŇĐ ĪňÈ ňºŀňĠŃĘ ¼ęŇĠÊçĤňÈ ĪīĘ¡Ī ėҧłëĠ ¡ĪňĤĪīÎæêĪ ňÎ uÓņë¹ĦçōêĦĪ »ňęōæ ¼ĤËĘňðËĥŇª Ī ňōňðËĥŇª ĪňĜ ¼ġäīÔ ĪĪæ ¼ĤĪĪļňÎ »¡īŇôĪËĨ ģĥņīĤ¡æ Ńä ÊæêĪīÕĝĘ ňĜ ìÊĪËŎÜ »ææËĠ ¼Ĥňōĸ ĢËō ğäīÔ ĢËŎęŇĘňō Ī ĞňĨêňÎ ĪňÈ Óõ¹ ňĘ êĪīÕĜīĘ ňĘ ¡ĪňÕņ빡æ ňĤËĤËĥŇĨÊæ Ī ňð¡êňĘ »ËÕñŇÈ ¼ĤËĘňĠÊçĤňÈ ŃÎ ÒÊëŎĠ Ė¡Ī ·êňÎīĝÜ Ė¡Ī ¡ĪňÔňĤĪËĠ ňºŀňĠŃĘ »¡ĪňÈ Ī Ëō±ŃĜŃĥĘňÔ Ī ĪīĤËä ¼ōææËĠËĤ ¼Ĥňōĸ ĢËō ğäīÔ ĢËōňęōæ ÓōêňĤīÎÊæ ĞêŃĤ ËĨňÎ Ė¡Ī êĪīÕĝĘ »ĪĪļňĥÕñä ňÎ Ī ğð¡ļīņê

êĪīªËðĪīĠĢÊĪëŎð êĪīÕĝĘ ňĜ îËÎ ńĪňĩĤËġÎ ėŇÔËĘ ģōňęÎ ¼ĤËĘ¡ìÊĪËŎÜ ¡çĤňĨ¡ê Ī »¡ĪÊêÊì Ī ėĠň¯ ėŇŀňĠŃĘ ĢËĠīºŇÎ êĪīÕĝĘ¡±æêĪīÕĝĘ¡æêĪĖ¡Ī»ňęōæ ¼ĤÊļŃ¹ »êĪīÕĝĘ ¼ōÊêň¹¡²ņê Ī »êĪīÕĝĘ ¼ĥÔĪňĘÊĪæ »êĪīÕĝĘ ģõŇĘ¡æÊê ĢËōŃä »ĸ ŃÎ ĢËġÝĤêňð ÊçĤËōŃä »ňºŇÜ ňĜ ĢËŎôĪīĠňĨ Ī »ĪËŎôĪÒňÏōËÔ¼ĘňŎŎºĥōë¹¼Ĥ¡ĪËä ģĤæëĘ îËÎ Ī ĢæëĘêňðňĜ ŋËÔīĠ ňÎ ňĤËġÕðňÎňĠ Êæ¡ëŇĜ »¡ĪňÈ ĞŋňÎ ģōňęÎ êňðňĜ ¼ĘňōňÕñņīŀňĨ ¼ÔêīĘ ňŎōêĪīÕĝĘ¼ĥÔĪňĘÊĪæĪĪêňĥōňåŎÎĪ ¼ŀËà ňĜ Ī ĪīÔĪňĘÊĪæ ¼ĤËÔŋĪ ňĜ »ňÎêłì ňĘ ėŇÕô ÊçĤçĤňðňôň¹ ĢĪĪļĪ¡êňÎ ¼ŀň¹ňĜ ňĤËÔŋĪ ĞňÈ Ī ÒËĨÊĪæ êËÜêłì ÒňĤËĤňÔ Ī ¼õōĪÊêìÊīäňĤ Ī ¼ĥņêňĤ ¼ĠËÝĤ¡ê¡æ ňŎŎ¯êĪīÕĝĘģŎĤÊíÎËΡĪňÕņĪňĘ¡æŅĜ ’¼¯ ¼ĤËō »êĪīÕĝĘ ¼ĥÔĪňĘÊĪæ Ī Ī ėĠň¯ êłì Ė¡ĪêňĨ óōêĪīÕĝĘ ¼ðËĥŀňĠŃĘ ¼ÕñĤÊì īŇĤ »¡ĪÊêÊì

ĦëÎħĔ»īŇĜêħðħĜĢËŎŇª»ĦļŃÔËÕ¶ōæÒĪħàĪħÈ ¼ČÊçμĜħĈĦĪħŎŎðêËĐħĜĢÊĽŎ¹êĦĪ

Ī ĦĪĦæêʲ””Î ľħĨ »ħµħÔŋĪ »êËĠѵ ħÎ ÊçõŎŀËðĪħÈ »ëÏĠËñņæ ¼ºĤËĠ ħĜ ¼ĤÊê˶ņëµ »ħµħĤÊçĤËõŎªŃä »çĤīÔ ¼ĤËÕñĔÊìħĔ»ÊĪËȱłêħĜÒĪħĤ¼Ôêħµ ħµ ÊæħĤÊçĤËõŎªŃä ĪħĜ æëµ Òīµêħð Ģ˵ħÕðĦçĔħà¼ÕðËÈ»êħðħĤæëÎŃÎ îħ”µ–›Ğħ”¶””Ŏ””ĤĸĪī”””ÎÊ디”ä»ë”””ĨĪ ŅŀĦæ ĢËġŀËÈ ¼ŎŀËĠ »íġōËÔ ĢÊê±ī””µ ¼ŀËðģŎōÊĪæ—•–—¼ŀËðħōħĤÊĪħĜħµ ¬ŃōËÎêĦìħĤ ¼ŎÔĦêÊçÔŋħðĦæ ¼ĤħĠħÔ ŅÎ ħÎêËÏÔħĠŃÔ»uëŎôħÏĜħÈêħĠīĈv ¼Ôħō˧łëĠ»±æÒħōËĥŎÜ ³łêħ”ð ģŎĠħµħō ëŎôħÏĜħÈ êħĠīĈ ¼””Ô˔”µħ””””Ĝħ””””µħ”””ō˔””Ŏ”””Ĥæ»ê˔””””Ġє””””µ »Ë¹æÊæĢħōĸħĜÊçōŃä¼ŎÔĦêÊçÔŋħðĦæ »çōËðŃĥņ±¼ĤÊĪËÔħÎĦĪħĨĸ¼ĤÊæÊíð ÒħōËĥŎÜħ” ÎêĪī””””ĐêÊæħ” Ĝ¼””ĤÊêħ””αæ ħĜ ĦĪÊ디”µ êËÏĤÊĪËÔ ¼Ôħō˧łëĠ »±æ êħĨ »ħµħ¶ŀħä »ħÎêłì ħµ êĪīĐêÊæ ¼ĤÊëºĤħōĸ Ī ëŎôħÏĜħÈ êħĠīĈ ³ĦĪ ĢÊæħðĪÊëÎĪËĤ»êËōĽÎħΐģĤËġŀīðīĠ Ī¼ōŃäīŇĤ»ļħ””ôħ”Ĝîħ” µêÊìħ”””Ĩ ÊæëÕµħōľħ¹ħĜĢ˵ĦìŃĨĢÊīŇĤ»ļħô ĦĪÊæÓðĦæħĜĢËŎĤËŎ¹ ¼ĤÊëµ êħ”ðħ”Ï””ðĦæ Ī ģÔë¹ ¼ġµīà ħÔŃÎ ĦĪħĨĸ »Ë¹æÊæ Ģħōĸ ħĜ ĪÊëÎĪËĤ ¼””ĤÊæêħ” ðħ” ĜĪÊ디ÎĪ˔”Ĥ»ĦĪħ”””È»Ń””Ĩ »Īī””ÔĪħ”µÊĪæ Ī òħÏŇÎ ¼ĥņīô êłì ¼””µêĦæ Ī ńëņīÏÎ »Ń””ä »ħ””µħ””ÔŋĪ ĦĪÊëäÊæ ÊæĪĪê ħÎ ¼ĤËÔŋĪ ŃÎ êħĐħð ĢĦæ˔”Ġ˔”È ËŎĤæ ¼””ÔŋĪ –•• Ğħ¶ŎĤĸ Ī ¼ÕðħÏŀŃĔËºÎÊê¼ņĪĢËŎÕðĦæħµêħĨ Ģħ¶Î»ħĨĸ»Ë¹æÊæ¼ÕðĦæÊêĪĢħ¶Î ¼ÔħōīŎðĪīĤ ĢËġŀËÈ ¼ŎŀËĠ »íġōËÔ ³ĦĪĪħ”””ȼ”””Ŏ”””ðĪÊêæ¼”””Ĥ˔””ÔŋĪħ”””µ Īģ””Ô디¹¼”””ÔÊìuæ˔””¯uĪu˔”Ŏ””ĥ””Ŏ””µv ĞŋħÎ ħŎĤ ĢËōĪÊëÎĪËĤ ¼Ĥæë¶ÕðĦæÊê ĢËŎ¶ņ±łêħµ ħōħĨ òĦĪħ”””È »êħ”¹ħ”È ¼ņê ħĜ ëŎôħÏĜħÈêħĠīĈ »ħµħµłĽĐ ¼ĤËġōħªĪËĨ Ī Ӕ””ðłæ ģ””Ŏ””¯ ¼”””ÔŋĪ ģōíĥŇÎ ¼ĤÊçŇĜ ŃÎ »Ńä ¼ŎĤËŎ¹ ¼ĤËŎ¹ »ê˯ËĤħμ¶Ŏĥ¶ŎÔ»ħõҵ»ŃĨħÎĢËō ĪħĜ »çŎÈ Ī ŅõŎĥÎ ħ¶ōæ ¼¶ŇÔŋĪ ħĜ »êÊæêłì¼ĤħĠħÔħµģŎŇŁÎŅÎĦæÊæħÔ˵ Ņª¼ōËÔѵĪÊëÎĪËĤ¼ŎÔĦêÊçÔŋħðĦæĪ ĦīÔËĨ

¼Ôħō˵Īīð ħ” Î »ħ”Ĥ甔ĤÊī””Ý””¶””ņĪ Īħ””È ëŇĝÕŎĨ ħµ ÒīºōĦæ Īī¶ŀħÎ ¼ĤÊìĦæħĤ »êĦĪêħªæÊæĪ¼ĤËñµħō¼ŀÊæĪħĈËŎĤħÔ ħ¹ìŃä Ī ĦĪīÎ »ħµħÔŋĪ ¼ęŀħä ŃÎ ĞĪīÎĦæëŇĝÕŎĨêËÜĢËōĦæħÎģĠħÈ ħÎ »Ńä ¼ĤÊë¹ħĥäĦê ĪīĠħĨ ŅÎ˹īĠ ħÎ »Ń””ä Ī u¼«ð ¼ÕñŎĜËōĽ«ġŎÈ v ŅĤĦæÊæĦīÎËÏġōì¼Ĝħ¹»êĦçōê˹ìê ŅÎ˹īĠħµŅŀĦæĢËġŀËȼŎŀËĠ»íġōËÔ »ħĥŎĔħÕðÊê»êËñäĪêĪĪìêłìêħĨ ĦêħÎħµê ĪīĠħĨ Ī Ӕ”ñ””äêĦæ »Ń””ä ħĜ ħ” ĤÊæ ħÎ ħ” ĤÊæ »Ń””ä ¼Ĥ˵ħŎŎðËŎð »ħôĦļħĨÒħĤËĤħÔĪæëÎĸńêêħð ¼ĤÊêħαæ ħĜ ¼ŀħĠѵ ħÎ ¼ō±īµħôĦê ¼ĤħĠħÔ ħÎ ĦļŃÔËÕ¶ōæ ĪħÈ æëµ »Ńä êħðħĜÊĪêħĨ¼ôŃäħĤħÎĪ¼ŀË𝜠òħŀËà Īħ” Î Ī ħ” Ôŋħ” ðĦæ ¼Ŏðêīµ »±æ ģōļħªÊê ¼ÔÊì »ħµħÔŋĪ ¼¶ŀħä ŅÎ˹īĠ ħµ ģ””ņļĦĪ˔”¯ Ī ħŎĤ Ģ˔”ōĪħ”È ĪĢÊĪħÈľŃµħĜ¼ÕôĪëð¼ĤæëĠħÎ ĦĪħÕŇÎĦīÎËÏġōì¼ÔŋĪ »ħµĦłļĦêħðĪļīĩĝĠ¬ŃōËÎêĦìħĤ ĢËÕñĔÊìħĔ ¼ĤËÔŋĪ Ī ˶ōëĠËÈ êłì ¼µħōĦĪËĠ ËÔ êĪī””Ĥ ħ” µ Īī”””ÎÊĪ ĢËŎŇª ¼””ō˔”ªĪĪêī””È ħŎŎĤ ´Ňðħµ ¬Ń””ō˔”ÎêĦìħ” Ĥ ĢËÕŀīð Ī ŅÎ ²””ņĪī””ÔĪ Ī ĢËÕðīĤÊæ »±æ ħµ ĢËŎŇªĢÊĪħÈģŇδŎª¼ŀħ¹ħĜńëµĦæ ĢËÕñĔÊìħĔ»êËĠѵ³łêħðħµĪīÎÊĪ ĦĪĦļħĤËŎĠ¼¶ņêŃÔËÕ¶ōæ ÊçŎĥŎōÊì » —•–• ¼ŀËð ħĜ ĢËÕñĔÊìħĔ ÒħŎĥĠħÈ »ĪÊëå¶ņê v ¼ŎÔħō˵łêħð ÓðĦæħÔë¹»u˪ĪĪêīȼōê˵ĪËĨĪ ĦĪħÎ »ÊĪ˔”ȱłê ¼ĤÊëņæĦĪ˯ ĦĪħ”È Ī ħĜħ¶ōêħäħÔŋĪĪħÈħµæëµģŎÏôħ¹ ĦĪħÕŇÎĦæëÕ¶ōíŎĤÊĪËȱłê¼Ĥ˵ħäħōËÎ ĪīÎ Êļє”ä ħĜ ħŎŎĥŎÏôħ¹ Īħ” È Ğŋħ” Î ¼””Ĥ˔”µħ” Ĥæêʲ””Ï””ŀħ” Ĩħ””Ĝ¬Ń”””ō˔””ÎêĦìħ”””Ĥ ĢËġŀËÈ»íġōËÔĦĪ˯êħð Êæ —•–– ¼””””ōê˔”””Ġє”””µ ³łêħ””””””””ð ¼ðêËĐ¼ôħΐDW»êħ«ŀËĠ ³łêħ”””ð ³ĦĪ »Ń”””ä òħ” µħ” Ĥ˔”ñ””ōæ

u˔”ªĪĪêī””È»ļє”Ô˔”Õ””¶””ōæģ””Ŏ””Ġħ” ōÊĪæv Ī¼””Ôħ””ō˔”ðħ””µĞŋħ””””ÎĪī”””Îæ디”ÎĪ˔””Ĥ îĪêĹÎ »êËĠѵ ³łêħð »ħĠËĤê˵ óŎñōÊêÊíŎĜÊçĤѵ»ħōĦ±ËĠËÈĪħÈŅÎħÎ »êĦæêËōĽÎĪÊëÎĪËĤĦĪ˯êħÎĪĢĪĪê »êĦçĤËõŎªŃä ĢÊêÊìħĨ ħÎ ¼Ôīµêħð Ī Ģ˵ħĤæêʲÏŀħĨ ¼Ġ˵ËÈ ħĜ »ìÊļ˔”Ĥ ħĜ îħµ ĢÊæħ” ð »ħĤËåōçĤħÎ ħĥÕñä ħÕŀ˹ħÎħµ¼ÔħōŃä¼ŎðËŎð¼ĤÊêËōħĤ

»ħ¶ĝŇĨħÎĦĪĦĪÊĪħ”Ô¼ŎĥōëŎôËĤħÎĪ ËÎĦæĪËĤĢËōīŎĤħ¹ŃÎ ìīäĪËð »êħÏņê ëÕõŎª ѶĤËô˵īĜ ĪīÎĢ˵ħŎōĽōìêĦĪħŎŎĤĪËĈħÔħÔÊĪ îĪêŔ”””Îħ”””Îħ”””µ¼””«””ð»ħ””””Ŏ””””ðĪê ¼””Ĥ˔”ä디ņ±ħ”””δ”””Ň”””ÔŋĪń디””ð˔”””ĤĦæ Ğŋħ”””ΐħ” ōĪī””ÔĪħ” ¶””õ””Ň””ª¼”””ōêĪī”””Î˔””È »ħÔŋĪ ĪħÈ ѶĤËô˵īĜ ¼Ĥ˵ħŎŎŀĦçĤħ¹ ¼äëĤĦĪ甔Ĥ˔”µħ” Ôľħ””Ĩ³ħ””ōêħ””Îħ” Ĝ ħĜ îĪêŔ”Î ħĜ »êĪī””Î˔”È ¼ĤËðĪŋħĨ »ļħ«ŇÔóō–••ÊæħðħĜ—•––¼ŀËð ĢËōŃä »êĪī””ĥ””ð Ģ˵ħŎŎĤËŎÎ Ħìêħ”””Ĕ ħĜîħ”””µêÊìħ””””ĨĢ˔”””ōĦæĪ甔ĤÊļħ”«””Ň””Ô Ī»ê˯ËĤ»ĪĪêħĜħÔŋĪĪħȼ¶ŀħä ħĜĢËōĪĪêÊæê˵¼ĥÕñåðĦæĪËĥŇªħĜ ĦĪæëµħŎðĪĪêĪģōÊëµŃÈ ħµ¼””Ôħ” ōī””Ŏ””ðĪī””ĤĢ˔”ġ””ŀ˔”Ȼ픔ġ””ō˔”Ô ħÎò˔”Õ””ñ””Ŏ””Èħ”””ōħ”””ĤÊĪħ”””Ĝє”¶””ĥ””ô˔”µŃ””Ĝ ŅÎòŃäêħðÊçÔŋħðĦæħĜ»ĦĪħĤËĠ ËÔ ħŎŎôŃäêħð Ī Ģ²ŇÜ Īħ” È Ğŋħ” Î ¼Ňª¼Õõª»ħĠÊíŎĤĪħÈħµħōħÔ˵ĪħÈ ŅÎËäĪĪêħĤĦīÕðħÎ ¼ÕñŇ«ôĦê »ļŃÔËÕ¶ōæ ŅÎ˹īĠ Óðêħªìħ¹Ħê ÒëŇÎÊê »Ń””ä ¼Ô˵ Ģ˵ħŎōËŎĤËÕōëÎ ĢËōĦīÎËÏġōì»êËĠѵ³łêħðŅÎ˹īĠ ĦëņêìĦĪ¼ōĪËĥņīä¼Ôīµêħð»ŃĨħÎ ëŇĝÕŎĨ ħÎ »ħµħÔŋĪ ¼Ĥ˵ħÕñŇª ¼«ð ³ħ” ĤŅ””Î˔”¹ī””ĠĞŋħ”””””Îæ디””””ÎĦæĪ˔”””Ĥ

ģņë¶Î êħ” ðħ” ϔ”ðĦæ ĢÊ디¹ħ” ĥ””äĦê Ī ĢËŎĠÊçĉŇȼġµīàĪģņêçÎħÝĤħ¶ôħÈ êíÎ ģņīô Ī »êçĥŇªħñÎ Êæêħ” ð ħÎ êħĨ ¼””ĤÊêĪī””¹ »±æ ħµ ĦĪħ” È ģņë¶Î Ī ħ”ĤÊ디Ҕ”È ħ” Ĝ ³ħ”Ŏ””ōì˔”ñ””µË””¯ ħĥôħ¯ ĦĪħÕŇÎĦæ¼ÕñŀħĨêħÎ »Īĸ »êħ” ϔ”ņê Ģī””È ¸ĤīÜ ğŎµ êĪīµËλĦêѵ »Ħêє”””µ¼””ņī””Ĥ»êħ”””Ï”””ņê»Ħê˔”””Îħ””””Ĝ ħµĪËÎ ¼ŎÔħġàĦê ¼ŇÜ ħ” µ êĪī””µË””Î ĪĿ””Ĕħ” ĤĦĪħ” Ôє”Ô디¹»ħ” µĦļє”Ô˔”Õ””¶””ōæ ħĤĪīġĤ є”Î Ģêłì ľħ”Ôħ”Ġ Ī ħĝōìħĤ ¼ÕŇŀËðçĤħ¯ŅĤÊìËĤîħµ ËÔ ¼¶ŇÔŋĪ ¼ōêħÏņê ĢīÈ ¸ĤīÜ ğŎµ »ħÕôŃªĪ³Ńµ¼ŇŁÎËԐĪêʱħĨ¼ŇŁÎ ĦīÔë¹ ŃÕðħÈĦĪ »êÊçµħ¯ Ī ¼ĠÊíŎĤ ħµ Ņ””ŀĦæ ĢËġŀËÈ »íġōËÔ »ħ” Ġ˔”Ĥ±łê »Ħêѵ¼ŎðħµĢŃŎĝŎĠ—™¼ÔħġŎôħà ħōħĨĢËŎÕĐë¹Īħõҵ¼ŇŁÎËÔêĪīµËÎ ĢĪī””Îê˔””¹ìêє”Îħ”””ÔŋĪĪħ””ȼ¶ŀħä

¼””Ôħ”ġ””àĦêħ””ĜĢ˔””ōĪ˔””¯¼””Õ””Ň””ð디Îħ””Ĝ Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħō ĦĪħ” Ôħ” Ĥ »ĪÊ디唔¶””ņê Ģīȸ””Ĥī””ܼ””µĪ˔”μ””¯ħ”µĪī””Ï””ōĽ””Î ĪīĠħĨħĜ¼ĠĽÎĦæĞ±īµĦæ»ħôĦļħĨ æëµĦæËŎĤæ ĢæêīÏŇĜ ¼””ōĦĪħ”Ôħ”Ĥī””Ň””Ĥ »ĪÊ디唔¶””ņê ¼ŎĤÊçĥōìêÊìħĨ—••Ğħ¶ŎĤĸħµ¼ŀĦæ ħĜêĪī”””µË”””λ˔””ōêє””µħ”””Ĝ¼””ð˔”Ŏ””ð ĢêħðħÏðĦæĢ˵ħŎŎĝĠĦêłì˹ĪĪæêŃÈ ĪħÈ ˔”¹Ë””ĤÊê ĢËŎņĪ ¼ÕðĦæ îħ” µ ħµ ¼Ô˵ ËōËÈ ħµ ¼ÔħōīŎðīĤ ħōħĠËĤ±łê ŃÎ ¼ĤËĩŎÜ »ËºŀħĠѵ ĦīÔËĨħĤ ĦĪħ” È Ī ¼ĠÊíŎĤ ĦëōħČ ¼¶ŀħä ħĜ »ë¹êħÎ Ī ŅÎ ĦĪħōËĤËĨ ħÎ ħ” ÔŋĪ Īħ”È ¼ĝŎ¥ð ’ŅĤħōħºÎŅÜħλŃä¼µêħÈ ¼ĤŃĠ Ī ±ë¹ »êħÏņê Ń¶ĥô˵īĜ Ģ˵ĦìīäĪËð »ĦĪĦêĦæ »ë””ōìĦĪ ï””ōÊê ÊíŎĜÊçĤѵ vĢ˔”Ŏ””¶””ņê˔”Ü˔”¶””ō디Ġ˔”È»Īī””õ””Ň””ª ³ĦĪ » uє”¶””ĥ””ô˔”µī””Ĝ 디ņ甔Ĥ˔”ñ””¶””Ĝħ”È

ÊĪ êłì ¼µħōĦĪËĠ ËÔ ħōŃÎ êħĨ Īī””Î æħðħÈê˔”ôħ” Îħ” µĪ˔”¯êħ” Îħ” Ô˔”ĨĦæ Ī ĞêħĤ »ħµĦļŃÔËÕ¶ōæ ħµĪËÎ ħĜ êłì ¼µĪËÎ ŃÎ òËÎ ¼¶ņëºÔÊëŎĠ Ī ĦëÕĤËŎĤ » –˜›– ¼ŀËð æħ”ðħ”È íĐËà Ņ””Î˔”Ĥ v ¼ōĪËĥņīä ¼Ôīµêħð ħ”Ĝ »Ī˔”Ôħ”Ĩ »êËô ħĜ Ģ˔”µĦ uģŎġŎĝðīġĜīĤÊīåŎÈ š ¼””ō±ī””µħ” ôĦê Ħê˔”ōĽ””Î Êæ uËġŎàv òËÕñŇÈ Ī Êæ ¼””ðħ”µ êÊìħ”””Ĩ –• ˔”Ô ĪêÊĪĦ甔ĥ””ņī””äĪòє”ª´ŎôĦļī”””µ ¼ºĤËĠž»ĦĪËĠħĜËŎĤħÔ»ħµħðËĥĐËĠ ħĜ îħ” µ š••• ħĜ ëÔËōì ÊæĪĪæ디””ÎÊê ĦīÕôīµ»ħµħÔŋĪ¼¶ŀħä ħµ¼””Ôħ”ōī””Ŏ””ðī””Ĥ픔ġ””ō˔”Ô»ħ”””Ġ˔””Ĥ±łê ¼ĐËĠ ÊæËÕñŇÈ ħĜ æħðħÈ êËôħÎ êħ¹ħÈ Ī ¼ĥŇĨħĤ ê˔”µħ”Î »Ń””ä ¼””ōĪÊê픔ņê˔”ª ħĤËŎŎÕôËÈ»ĦīŇôħÎÊæËÕñŇÈħĜêħ¹ħÈ ħĜ êħ”¹ħ”È ĦĪħÕŇõµħĤ Òŋħ”””ðĦæ ħ”Ĝ »ħµħðĪīĤĦê˯ ¼ôĪīÔ òħōêĪīð »Ë””¹æÊæ ħĜ ĢËĠī¹ ŅÎ ŅÎħĤ ¼””ĐÊìħ”Ĕ »Ń””ä Êæ uÊæħ””””Ĩĸ v ¼””Ŏ””Ôħ” ŀĪĦæī””Ň””Ĥ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæ ¼ĥŎōËÈ »êŃÔËÕ¶ōæ ¼ōħĥĠËä ¼ĜħĈ ĢÊëŇÈ êłì ħµ ¼ÔħōīŎðīĤ ĢËġŀËÈ »íġōËÔ »æĪī””ġ””àħ” Ġħ””µħ”””ōÊĪĢ˔”Ŏ””Ň””ªîħ”””µ »ĦĪ˯êħð Ī ê˵ŃĨ æʲĤ »æħġàħÈ ħĤÊëŇÈ ¼Ĥ˵ħŎŎÔħϹħĤ Ī ħõҵ ĪīĠħĨ

ħĜħµŅÎëŎÎħĜĢËĠĦĪħÈŅÎĦæĞŋħÎ »Ë¹ »êħð ģÎ ħĜ êÊīä ¼Ôħä ĢÊëŇÈ ÊĪæħµħŎōħĥĠËä¼ĜħĈĦĪħÈĪħōÊæëŎª ħĤÊëŇÈ»Ħê˵ħĠħĨĪêËōĽÎ ¼ÏĠŃÎ ÊæĦæ êËōĽÎ ħµ ħŎōħĥĠËä ĦĪħÈ ħÕņë¶ÎòëŇĨńë¶ÎÓðĪêæ¼ĠīÔħÈ ˶ōëĠËÈ »±æ ħ” Ĝ Ī ěŎÈÊĽñŎÈ êħ””ð ĦĪÊæ¼””ņêħ” µĦĪħ”””ÈĦĪħ” Ք”Ň””ÎӔ””ðÊê ĦçĤĦĪËĤ ħĜ ¼Ĥ˵ħŎōçĤĦīŇª Ī Ӕ”ðĦæ ĢÊêħαæÊçĤ˵ħŎōÊìħĔĪËĤħÎĪ¼ÔħŎĥĠħÈ

ĢËäĪĪê¼ŀËð¼ĥŎōÊì»—•––¼ŀËð ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤËôĦīŀħĨ ³ħō êħÎħĜ Ī ¼””Ĥ˔”ÔŋĪħ”””Ĝ´””ņêє”Ô˔”Õ””¶””ōæħ” ŀħ” Ġє”µ ¼ĜħĈ ģÎ ģōçÎËĉĜħĥōĦì ³ĦĪ ¼ŎÎĦļħĈ ëñŎĠħĜ³ĦêËÎīĠ¼ĥðīàïŇĤīÔħĜ ßŀËðŌŀĪçÎħĈ¼ĜħĈĪ¼ÏŎĜħĜ¼ĐÊìħĔ ħŀħĠѵòËÕñŇÈĞŋħΐĪīÎĢħĠħōħĜ ÊçĤËĩŎÜ ħ”Ĝ Ģħ” Ĩ ħ¶ōæ ¼¶ņêŃÔËÕ¶ōæ Ī¼””ōłļĦêħ””ðħ” ÎĦ²”””ņêæÊĪêħ”””Ĩħ” µ »ħ”Ĥ˔”Õ””ñ””ōĪє”äĪ˔”””ĨĦê¼”””Ôŋħ”””ðĦæ »uíġōËÔv »ħĠËĤ±łê ĢĦæĦæ ĢËōŃä »ħ¶ōæ »ļŃÔËÕ¶ōæ œ ħĜ ¼ðËÎ ĢËġŀËÈ —•–—¼ŀËðħµħōÊĪ¼ŇªĪĦĪæëµËŎĤæ ¼ĤËĥŇĩðĦêħĨĪĢËäĪĪê¼ŀËðńëµĦæ ŅÎħðħµœĪħȼōêŃÔËÕ¶ōæ¼ÔŋħðĦæ »ħµĦæÊíŀŋħà Ħļīµ æħðħÈ êËôħÎ ¼µĪËÎ íġōËÔ»ħĠËĤ±łêħµļŃÔËÕ¶ōæģŎĠħµħō ĦæħðħÈ êËôħÎ ÊĪĽ””Î ŅÎĦæ ħōÊĪ ¼Ňª ħÎŃÎĦĪħŎŎµĪËÎħĜ»ħµħŎōêŃÔËÕ¶ōæħµ ĦĪËĠÒÊëŎĠ æħðħÈ ê˔”ôħ” Î óŇª ĦĪħ”””Ĝ ľË””ð –– ¼”””µĪ˔””Î ¼”””Ň”””Ü ê˔”””Ġє”””µêħ””””ð ³ĦĪ »æħðħÈ íĐËà ĦĪħÔë¹ »ĪĪæë¶¯Ńµ ¼””¶””ņêħ”Ï””ņêæħ”””ðħ”””Èê˔””ôħ”””μ”””µĪ˔””Î ĒĦĽ””””ŀæ ¼””¶””ņļє”Ô˔”Õ””¶””ōæ Ī êÊæêłì


www.kurdistanukurd.com

æÊìËÈ»

ÊêĪëŎ

Î

—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±ğŇŁŎÎħôŃåġŇª»ĦĪħÈ

»ħµħÏŇÕµŃÎłæê˵îËōħĨuÒËÎħä¼ĤĪīĠìħÈv¼ÏŎÕµ»ê˵ĦæËĠËȼŎµħõŇª

æêīµ¼ÔËÎħä¼ÜêħĠīĜħĨħĤĪ˶ÎîËÎ ĦīÔËĩŇĜ»ÊĪóŎĤËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łļħĜ êħĨģņë¶ÎÊë¶ôËȼĤ˵ĦĪÊêËôĪīĠħĨ ĦæêħªŅÎĞĪīÎħĤĦĪħȼĤÊĪļĦĪ˯ħōŃÎ ĞŋĦĪóōêĪīĥðŅÎĪğĥŇĕŀīåÎêËŎðëª ¼ŀĪħĨĪīĠħĨòħŀËàĪħÎĦĪħĠë¹êĦĪ »ĦĪħĤæëµĢĪĪļ»ÊĪÊæĞħĨĦĪÊæĞŃä ĞħĨĪĞħ¶ÎêËŎð못˺ŇܼČËĤŃĔêłì ĢĪĪļ ¼Ŏºĥōë¹ ŃÎ ËÕðŃĠËĠ ¼ÝĤêħð uîËñðħàv¼Õô´ņçĥŇĨ»ĦĪħĤæëµ ĦīŎĤÊīÕĠħĤğŇĤĦæŅĜ¼ŇªÒħÏŀħĨğõҵÊļ »Ħ êŃÜĪħδņêËŎðëªĪīĠħĨ¼ĠŋĦĪ ĦĪħĠëºÎêĦĪ ĦĪīÎ ĞŃä ¼ÕðħÎħĠ ËÕðŃĠËĠ ĦĪħÈ ģŎĤÊíÎ ŅÎĦæ ĞŋħÎ ³ħĤ ĦĪħÔÊæĦæ ĞŋĦĪ ħōĦæÊì Ģħðħà ĪīĠħĨħĜħµĪÊëÎĪËĤ¼ōËðËȼ¶Ňðħµ ´ņêËÜħĔËÔŃÎÊæ»Ńä¼ŎðËŎð¼ĤËō± ÒħĤËĤħÔ¼µħŎŎĥŇĩĤ¼ĤæëµÊë¶ôËÈêħðħĜ êËŎðëªëņ±ħÔŃÔËĨħĤóŎŎÎíŎ༵Īī¯ ĪīĠħĨ¼ĠŋĦĪńëµħĤħµħŎŎōËðËÈêłì ħĜ »ĦĪħÈ ĦĪħōë¹êĦīŇĜ ¼¶ņêËŎðëª ĦĪŃÎ ĢĪĪļ ĞŃÎ ÊçĤ˵ĦêËŎðëª ¼ĠŋĦĪ ¼ĠŋĦĪ ħĤĸĪīÉðħĠ êłì ËÕðŃĠËĠ »±łļÊĪæ Ī ¼Õõ¹ ¼ÝĤÊìËĔ ĦĪħÔħĤĪÊæ ĢËōîħµŃĨŅÎĪĦĪīÎĪ˯êħÎħĜêłì ĦĪæëµħĤêËÏĤÊĪËÔ¼¶ŇĤħōĸ æëµ ğðËÎ ³ĦĪêħĨ ĞħĩŇð   »ĦĪħĤæëµ ĢĪĪļ ¼ŁðħÈ ¼ÕðħÎħĠ ¼ÎíŎà¼ÔËÎħäħÎêÊçōçĤĦīŇª¼Ĥ˵ħðËÎ ËÕðŃĠËĠ»æīäĪĢËÕðæêīµ¼ÔÊĽµŃġņæ ¼ÔÊĽµŃġņæ ¼ÎíŎà ħōÊë¶ôËÈ ĦĪīÎ ĦĪħō²ņêæĪêĪĪæ»ĪĪ²ŇĠħÎĢËÕðæêīµ êłì ¼Ĥ˶õŇÔ Ī ģÔĪħµêħð ¼ôĪīÔ ħĤħōĸ ľħ¹Ħæ ¼Ĥ˵ħŎōçĤĦīŇª ħĜ ĦīÔËĨ ŃλħõҵÊæĢ˵ħŎōæêīµËĤĪ»æêīµ ĪħĤħōĸĪĪæ»ļħôÒħĤËĤħÔĪĦĪīÎìËð ÊæĦêÊīÎĪħĜĦĪīÎÊçōħªŅĜ»ħĤħōĸçĤħ¯ ĪńļŃ¹ħĤĪīÔËĨêłì»êËŎðëªĦêËōæ ĦĪÊëµêŃÜĪÊêŃܼĤħōĸĪîħµ¼ðËÎ ÓðħÎħĠÊæħĤËĤħōĸĪîħµĪħȼðËÎħĜ ¼ōĪĪ²ŇĠ »êËÎ »ĦĪħĤĪīÎ ĢĪĪļ ËŎĤħÔ êŃÜ ®ŎĨ ħÎ ħ¶ōæ ¼ÕðħÎħĠ ĪĦĪīÎ ĪĪÊæĪĪļ¼ÕôĪëðĦĪÊëŎ¹ħĤĪ˯êħÎħĜ ĦīÕñōĪ »ĦĪħÈ ħōÊĪ »êËÜ Ģ˵ħðËÎ ńļŃ¹ħĥŇμĥŎÎŅÔŅÎĢ˵ĦêËŎðëªħµ Ņª ĢËōëÕáōêħð ¼ĠŋĦĪ »ĦĪħÈ ŃÎ êħ¹ħÈ ħĤÊêËŎðëª ĦêŃÜ ĪħÈ ĦĪħÕņêçÎ ħ¶ōæ¼ĤħōĸĪîħµľħ¹Ħæ¼ōçĤĦīŇªħĜ ĪËÕðŃĠËĠ»æīäŃÎĢĪÊëµîËÎÊĪËÈÊæ ĦĪīÎÊĪêħĨóŎÔÊĽµŃġņæ¼ÎíŎà ĞĦĪħÈ ¼ÔÊĪËÈ Ħ²ŇĠħĜ ĞĦêÊī¯   Ěħ¹ »ê˶ÔħĠíä »ħĤÊĪħÈ ĦīÕðÊīä »êæħĔ ĢĪËĠ ËÔħĨ ģĤËōŃä ¼ÔŋĪ Ī »Ī˯ êħÎħĜ Ī ńëŎºÎ ĢËŎĤ˵ħÔħĠíä ńë¶Î ĢËŎĤ˵ħôËÎ Ħê˵ ¼ðËÎ ĢËōŃä ¼¶ņê˵ ĢÊê˶ÔħĠíä ŃÎ êħ¹ħÈ ĦĪħÈ ħÕðÊļ êħĨ ¼ôħµħĤÊĪħ°Ňª ħôËÎ ÓðĦæħÎ ÒŋħðĦæ ĪħÈ ħ¹ìŃä ¼ĤËō ÓðħĕĤħÈ ħÎ »ħĤ˵łêħð ĪêħÏņļ Ī ĢçĤËōħ¹ ĢËōì »ŃĨ ħĥÎĦæ ħĤËĤÊìħĤ ĢËō ħÎ ĞŋħÎ Ħæêħª ŅÎ ¼Õõ¹ ¼ÝĤÊìËĔ ħÎ Ņª ĢËŎġàĦļ Ī ģņêçÎ ĪËĔħĜ ēŎÕĤħĠ Ī ÍōħĈ ĪīĠħĨ ľħ¹Ħæ ģĠħÈ ńëµħĤ »ŌŀĪçÎħĈ ËÕðŃĠËĠ ¼Ĥ˵ħŎōļīµīĠħµ ¼ĔæË𠼶ņêħôѶŇÔ ħÎ ĦæÊìĢħðħà Ī´ŀħ伶ņìŃñŀæħÎĪ»æÊìËȻ˺ņļ ħōŃÎêħĨğðËĤĦæëŎºĝŇô¼¶ŇĤËñĥŎÈħÎ ħÕŇ°ÎĞħ¶ŎĤĸģĠ»ħŀĪħĨĪħÈĞêÊæÊīŎĨ ¼Ĥ˵ħÔħġàĦìħĜ»êÊìīºð˪īð»ħĤËä ħōĦêĪħ¹¼¶ŇĥÔĪħµêħðģĠŃÎĦĪħÈ ¼ð˪īð ľæħÎĽª ŅÎĦæ ĞħÝĥŇª   ÊĪħõŇªv³ËµĢÊīÜê˵ĪĦëĨħÎħλĪĸ ¼ðĪħÈĪīĠħĨħĜħµĞħ¶ÎuêĪīª¼ĜħĈ ËÕðŃĠËĠ Ī ģĠ ħµ ÊæħÔËĈħð òħô Ī ¼ġĝŎĐ ģōĪīÎ îËÎĪħñĔ ¼¶ōêħä ĦīŎðËĤħĤ ¼ĤĪīÎ ĪĪçĤËĠ ĪĦīÔëºŀħĨ ĞìÊīäĦæŃμōêĦĪħÕäħλÊīŎĨ

ĪīĠħĨ »ĦĪħĥÔë¹êĦĪ ¼ĤÊíĠĦæ ĪīÎħĨ ĦĪħÈ ğŀĪħĨ ħōŃÎ ħĥŎ¶ĠīĠËĤ ´ŇĠŋĦĪ ¼ĝŎÎËĔħµğĥŇÝĤīºÎÊĪĢ˵ĦêËŎðëªĪīÎ ŅÎħĨ ĢËŎõŎĠŋĦĪ »ËºŇÜ Ī ģÎ îËÎ ĪĪçĤËĠŃäĞêłìÊæħōĦĪËĠĪħĜ¼Õõ¹ħÎ òħô ÛĥŇª ò˪ ĞËÝĤĦêħð ËÔħĨ æëµ ÓôļÊæ ğĤ˵ĦêËŎðëª ¼ĠħÜêħð ¸ĤËĠ ĢæêËĤĞŃÎĪ ËÕðŃĠËĠ ĪīÎ òŃäğŇª ģĠħÈ   ¼ĠŋĦĪ ģŎðĪīĤ ħÎ ĦæÊì Ģħðħà ĪĪæ Ğħ¶ŎĤĸħµ ĦĪħÔÊçÎ Ģ˵ĦêËŎðëª ¼ĠħŀħĔħµĦĪħÈĢËŎµħōĪīÎħĨ¼ÝĤÊìËĔ ĪħÈ »ĦĪħÈ ĪħŎĤ ÊçŇÔ »ħñĔ ËÕðŃĠËĠ ¼ĤËō ńĪËĤ »ĦĪħĤĪī¯ÊçŇª ŅðĪīĥōĦæ Ģ˵ĦêËŎð몼ÕñŇªħÎĽª¼ĠŋĦĪ¼ĤÊíĠĦæ ĦĪħõŎŎÎĦæħÈ »êËÎħĜ Ī ĦĪħÔÊæĦæ Ņĥņæ ´Ňª ÊçŇÔ ĢËŎÕðīŇª ¼ōê˶ĤÊīÜ »Ëºņļ ĪīÎ ĦĪħÈ »ħ¶ōæ »ħµħÝĤÊìËĔ êħÎĦĪ »ëÕŎĠŃĝŎµ êÊìħĨĪĪæ Ī ÓñŎÎ ËÝĤħª ě¯ »ËĠêħ¹ ħĜ ËÔħĨ ÊæĦæħĤ ģĠ ğõŎĤÊæ »ĪĪļħÎĪĪļ Êæħōѵ »ħÜĦêĦæ Ģ˵ħÔĦļËõŎÈĞŋħÎĞħ¶ÏŇĜ»êËŎðëªĪ ħōŃÎêħĨ ğÔī¹ĦçŇª ĢËōĦĪħÈ »ħĤÊĪħ°Ňª ²ņêæĪêĪĪæ ¼¶ņêħĐħð ŃÎ ĞŃä ĪīÎĦæ ÓñŎλ±łļæëµğôÊĪêħĨĞħµìËð ħĜ —–/š/—•–• »ËĠ ¼ºĤËĠ ¼µħō Ī

ńëŎºÎŅĜ»íņļĪńêçĥŇðËĥÎ »ĦëºĤѵ¼ĤĪīÎĪÊĪħÔ»ÊĪæêłì ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµŃġņæ ¼ÎíŎà »Ħæê˯ ËÕðŃĠËĠħĜ ĞÊĪÊæ ħĤËÕðłæ ħµ ĪīÎħĤ ¼ĤæëµĦæËĠËÈ Ī ģŎðĪīĤ ¼¶ōêħä æëµ Òë¹ÊæŅªğõōêłìŅμĤ˵ħŎōêĦĪĦëŎÎ òËÎ ¼¶ŇÔħĠíä ŅĤÊīÔĦæ Ħê˵ ĪħÈ ħµ ĢËĠħµħŀħĠѵ »ĪīÔËĨÊæ ¼Ĥ˵ħĝðħĤ ħÎ ëÔËōì ĢËōħµĦĪħÔħĤ »ĪĪæëÎÊļ ËÔħĨ ŅÎ »ŃäŃÎ »ĪīĤËŎÎ ´ņçĥŇĨ ħÎ ģðËĥÎ ¼ĜĪħĔ ĦæËð ģĠ ŃÎ Ī ľĪīÏĔ ¼ĝŎÎËĔ »ĦĪħÈÊæħĤ»Ħê˵ĪħȼĤæë¶ŇªÓðĦæ ğôħ¶ōæ»êËÜ — ĪĪæĞħ¶ŎĤĸħĠëŎÎħĜ ÒħĤËĤħÔ ĪæëµĦæ ŅĜ ħōÊĪÊæ ĪħÈ êħĨ ˵ħĤ ÊĪ ¼¶ŇÕô êħ¹ħÈ ĦĪħōËĥņæ ĞëŎÎĦĪ ĪīÎ êËōæ ÊĪ ńëðËĤĦæ ĞħäêħÕĠħµ ħÎ ħµ ĪīÎÊêæ ħµ ĪīÎ ĦĪħÈ êħĨ êËōĽÎ ğ¶ŎÕµËÔģĠħÈħōŃÎêħĨĞħµ»ËĤëŇäħĤ ĦĪĦæëµ¼ĔËÔĞħ¶ōæ¼µħō˺ņļĪ»ļŃ¹ æëµ ËÕðŃĠËĠ ħÎ ĞêËŎĥõŇª ëäËÈ »êËÜ ĢÊêËŎðëª ģĠħÈ ħōħĨ ¼Ĥ˶ġŎÈ ÊīäÊæ ’ĦĪħÔÊçÎ ĢËŎĠŋĦĪ óōĪħÈ Ī Ğħ¶Î Īæëµ¼đÔīĜĦĪħĤæëµëŎγħōĦĪËĠò˪ ĪħµËª ÊĪËÈ ÓÔħŎŎĤ ĞÊæËĠv »ĪīĠêħĐ uħŎĤğµħōħñĔ»ĦæĦæĢËõŎĤ»ìŃñŀæ ĪīÎÊĪ ğŇª ĪæëµħĤ ĞļĦĪËÎ ËÔĦêħð

»êħÎħä ¼µħō˹ìĦæ ĢËō ħĠËĤ±łļ »ëŇĥŀÊĪħĨ ³ĦĪ ģĠħÈ Ğêħ¹ Ņª »ļÊìËÎ Ī ğõҵêĦæ ËÕðŃĠËĠ ħĜ ħñĔ ĞĪī¯ħĤ ĞħĨĢËġµĪĪæêħĨ¼ōê˵ĪËĨħÎĪīÎĦĪħÈģĠ¼ŀĪħĨĞħ¶Î ĞħĨ Ī ĦĪħĥōĦçÎ ĢËŎÎËĤħÜ ¼ÔËÎħä Ī ĢËō±ħĜ ´ņļĪËÈ ¼ÎíŎà ¼ĤËôѶŇÔ Īê˵ »ĪĪ²ŇĠ ĦĪËÕðŃĠËĠ »ħºĤÊĪļħĜ ģŎĥŇºĤħðľħĨÒÊĽµŃġņæ

»±łļĪĞĪīÎĦæËĠËÈÒÊĽµŃġņæ»ŋħĔ ħÎ ĢËġÕðĦæ ¸ĤËĠ ¼ÝĥŇª Ī ÓñŎÎ ħµĦ²ņĪīÔĪ¼ºĤĦļĪ¸ĤĦæ¼ĤæëµêËĠŃÔ Ī¼ð¼Ġ˵ËÈĦĪħĥĥņīåōĦæ»ĦĪħÈæëµ ģĠ ¼ºĤĦæ »êËĠŃÔ ÒËĈħð ˜› òħô ħōËÕðŃĠËĠĪ ĪħµĦ²ņĪīÔĪ ¼ŎÔħŎĤŃ¯ »ĦêËÎħĜ   ¼ðËÎ ħÕñōīŇª Ģ˵ħĠŋĦĪ ĪêËŎðëª ĢħĤÊĪħÈħµĞħ¶ÎÓôçĤħ¯ »ëŇĥŀÊĪħĨ ³ĦĪ ģĠħÈ Ğħµħō   »êħÎħä ¼µħō˹ìĦæ ĢËō ħĠËĤ±łļ ğõҵêĦæ ËÕðŃĠËĠ ħĜ ħñĔ ĞĪī¯ħĤ ģĠ ¼ŀĪħĨ Ğħ¶Î Ğêħ¹ Ņª »ļÊìËÎ Ī ĢËġµĪĪæêħĨ ¼ōê˵ĪËĨ ħÎ ĪīÎ ĦĪħÈ ¼ÔËÎħä Ī ĢËō± ħĜ ´ņļĪËÈ ĞħĨ »ħºĤÊĪļħĜ ĞħĨ Ī ĦĪħĥōĦçÎ ĢËŎÎËĤħÜ ¼ĤËôѶŇÔ Īê˵ »ĪĪ²ŇĠ ĦĪËÕðŃĠËĠ ħµ ģŎĥŇºĤħð ľħĨ ÒÊĽµŃġņæ ¼ÎíŎà Ī ¼ÔħōËðħµ ¼ðËÎ ÊæĦêÊīÎ ĪħĜ ĦêËōæ ħĜ ħōŃÎ ńļŃ¹ ħÔŃÔËĨ òħ¶ōæ ¼Ĥħōĸ wËŎĜÊĽÕðīÈwłæê˵îËōħĨ ĦĪÊêæ ľĪħĨ Êæ Ģ˵ĦêËŎðëª ¼ĥÕôļÊæ —œ/—/—•–– ńëµĦæ»çĤĦĪħÈĪńë¶ÎëÔËōì¼Ôħĕĕōæ ńêŃ¹ħÔħōħĤ¼µĦĪĸ»ħĜħðħĠ ¼ÔħŎŎĉŎĔĪħĠħĤğĤÊìĦæģĠħȐĞħĨĪĪæ ´ŇÕôĪīĠħĨńë¹ĦæľħĨĦĪħÈËÕðŃĠËĠ

Ò˪ĪĪæ ğŇĜ ħōŃÎ ĞĪīÎ ¼ŀËà ¨Êêħä Ħê˵ ĪħÎ ħōĦĪħÈ ÓÕðħÎħĠv ĦĪĦæëµ ¼¶ōêħäŃÔħÈŅŀħλĪīĠêħĐu’¼ōìÊļ êħðħĜ ħōÊĪæ ħÎ ĢæëµìËðêËŎðëª ģŎņæ´ŇªħµħÔËĔĸīĠ»ĦīŇô Ò˵ĪËĨ ÊæħÔ˵ ĪħĜ çĤħ¯êħĨ   ĪĞĪīμōħÕðħÜ»ħõҵĪĪæ¼ôĪīÔ æëµĦæ ğĤÊêŃÕµĪæ »Ń¯īÔËĨ ĞÊĪĦæêħÎ óŇÈĪ¼ĤÊì´ŇĥÔĪħµêħðħÎĞĦĪħÈĞŋħÎ ħġÔĪħµ»çŎÈĦĪħĤĪī¯ëŎÎħĜĞêÊìËÈĪ ĞĪīÔëºŀħĨ ¸ĤĦ± »ëŎÎ ¼ĤæëµêĪħ¯ »ĦĪħÈ ĪĦĪħĠħåÎ »ļħ¹ĦĪ »ĦĪħÈ ŃÎ ¼ŇĜ ĦĪÊëµ ĦëŎäĦì Êæ ¼ŇÔ ħ¶ŇĤŋËð ħÎ ğÕðĦæ ħµ ĪīÎ ĦĪħÈ ğõҵêĦæ Īæëµ Ğê˵ æëµ ĢæëµìËðêËŎðëª ĦĪħĥÔë¹êĦĪ ĞŋĦĪ ŃÎ æëµ Ğê˵ Īħô Ģ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜ ħĜħðħĠ êħðħĜ ÓðĪêæ êËŎðëª ¼¶ōêħä ±łê Ī ģĠħÈ »ħµħŎŎÕðÊļ ĞĪīÎ Ģæëµ »çĈīÎ ³ħō Ģ˵ĦêËŎðëª ÓñōĪĦçĠħĤ æëµĦæ ìħà Ğêłì ģÎ ¼ōħõŎŁµ Ī ħġĥŇÎ Ģ˵ĦĪÊæĪĪļ ģōëÕðËðħà »ŃĨ ħÎ Ģ˵ħ¶¯Īīª ńë¹ Ī îËÎêħÎ ħŎōĪËŎðËĤ ĪħÎ ĦĪħĠħ¶Î ËÕðŃĠËĠ ĞĦæÊì Ģħðħà ËÕðŃĠËĠ êħðħĜ ħµ

¼ĤĪīĠìħÈv¼ÏŇÕµ ÒËÎħä ĪĢËō±ħĜ´ņļĪËÈ ĹŀĪçÎħĈ¼ÔËÎħä uĦæÊìĢħðħà ÊīŎĨÌ

Ģ˵ĦíņļħÎĦêħĥņīä ĦĪħĜ ĞŃä ¼ŎŀËáôŃä ğĤÊīÔËĤ   ¼¹êħÎêħðħÔŃÔĪħµĞĪËĤħµĦĪħĠêËõÎ ¼ÔËÎħäĪĢËō±ħμōçĤĦīŇªħµ´ŇÏŇÕµ ħōħĨ ĦĪĦæÊíĤħðħà ŌŀĪçÎħĈ ËÕðŃĠËĠ Ğ˵ËÈħÎ ŃÎ çĤħ¯êħĨ ĦĪħĠêËôËĤ ĢËÕŇĜ ¼¶ŇÔħġàĦì ħĠħĨêħÎ ĞħÈ ¼ĤçĤËōħ¹ Ī ďÔīĜ êħ¹ħÈ ĞŋħÎ ĦĪËõҵ Ğêłì ĪħÈ ħōËÎħĤ ËÕðŃĠËĠ »ëŇä ¼ÔħŎŎĤ ĦĪħōĦêËÎĪħĜĪīÎĦæħĤÍŎñĤħÎĞħñĤËô Ī ğĤÊìĦæ êĦĪħÕäħÎ ¼¶Ňðħµ ħÎ ĞŃä ĦĪħÕŇÎËĤğŇÜÊçĠŃä¼ÕñŇªħĜ ħµĞĪīÎuçġàʼĥÎë¶ÎīÎÊvËÕõŇĨ Ğu¼µËŎōħà»ŌŀĪçÎħĈvËÕðŃĠËĠ»ĪËĤ ³ĦĪ ÊëðËĤĦæ ĦĪËĤ ĪħÎ Ò˵ ĪħÈ w ÒËÎħä ¼ĤÊçōħĠ »êËŎôĪ ¼¶ņêħôѶŇÔ »ÊĪæ –˜š ¼ŀËð »íŎō˪ ÓñŎÎĦæ ħĜ ħºĤËĠ Ņð »ļħô ¼ĥÔĪħµêħð êĪĪæĪÊêĪĪæÊææËÎËĨħĠ»êËô¼¶ŇºĥŎÕŎĠ ħµ êËÜ Ğħµħō ŃÎ ÒĪħµ ¼Ňª ĞĪ˯ ¼ŀŃĔ ĪĪæ ¼¶ŇĥÕõŎĤÊæ ħĜ ĪŃäĪħÕðÊļ ¼ĥōĪËĨ ¼ōËÔѵ ğÕõōħ¹ ¼ÔħĠíä ħÎ Êæ »ëŇÔë¶ð»ëºŇÜħµĪīΖ˜›˜¼ŀËð ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµŃġņæ ¼ÎíŎà ¼ŎÕõ¹ uîËōħĨv ħĠĪīÏÎ ģĠħÈ Ò˵ĪħÈ ĪīÎ ĪīÎħĤ êħÎħä ®ŎĨ ułæê˵v ħĜ ĞŋħÎ ÍŎñĤħÎ ĞħñĤËô ĪħÈ ëÔÊĪæ ¼Ĥ˵ħŀËð ´ŇŀħĠѵ ĪËÕðŃĠËĠ ÓõŎĤħÔħĜ ĪīÎ »ħĤìËÎ īŇĤ ħĠĪħ¶Î Êæħ¶ōæ »ê˶ÔËÎħä ¼ĤÊêħðĪīĤ »ħÕðĦæ Ī ĢçĤËōħ¹Êļ ÊæħĤŋËð ĪħĜ uĢËÕðæêīµv »ħĠËĤ±łļ ĞħĨ Ī ğÎ ëŇĐ ¼ŇĜ ĞħĨ Êæ ğŀĪħĨ ħºĤĦļğðËĥλëÕôËÎğĤÊīÕλĦçĤĦĪħÈ ŅĜ¼ôËÎŅÎĪīÎħĤÊçŇÔĞĦĪħȼÔħŎŎĐêĦì ğðËĥŎÎħĠīŎĤÊīÔğĤÊíÎÊĪĞŋħΐğÎëŇĐ ĪĽª ¼ŀæ ħÎ –žž™ ¼ŀËð »íŎō˪   ğĤÊêħºĤħðĪËĨ »ļѵ ĢËōë¹ ħÎ »Ī˯ ĢÊêĦçĤħĨ »ħĤÊĪĦļ Ī ÓõŇĨ ŅÜħÎ ħµ ¼ÎíŎà ¼µħōħºŀħÎ ĪīĠħĨ ħĜ ĞĪīÎ ¼µħōħĠËĤ ĞêħÎ ¼ĠŃä ľħ¹Ħæ ğŎĤÊīÔ òËÕñŇÈ ħµ ĪīÎ ËÕðŃĠËĠ »ħĤËÕðłæ ĦĪħõŎÔ˵ĪħĜĦīÔë¹ĞÊļ»ê˹æËō³ĦĪ ĦĪħŎŎôŃäħÎģōêĪĪæ´ŇĜÊæĪħĠħÎħµ ĢËġōçĤĦīŇª Īħ¶ōíŎĤ ´ŇĜ ÊĪêħĨ ĢËĠëŎÎ ĦīÔĪħµħĥŇÔ¼ĥŇĜħµ ¼ÎíŎà »Ħæê˯ »ĦëºĤѵ »ÊĪæ   ËÕðŃĠËĠ ĢËÕðæêīµ ¼ÔÊĽµŃġņæ ¼ñĤËô çĤħ¯êħĨ ĦæÊíĤħðħà ŌŀĪçÎħĈ ¼ĠÊçĤħÈħμĤÊëņ²ÏŀħĨŃÎĪīÎħĨ¼Ġħµħō »ëŇÔë¶ð ÒħĤËĤħÔ Ī ¼ÔħōÊêħÏņļ »Ńä ħĤËĈËÜīô ¼¯ħµ óŎŎÕõ¹ ëÕņīĤ ¼ĝðħĤ ŃÎ »Ëºņļ ĪĦĪħōËõҵ »ĦĪħõŇª ¼Ĥ˵Ħíōļ ËÔħĨ æëµ êÊīĠħĨ »ÊĽņĪ ĦêËōæ ĦĪħĤħ¶Î Ľª »êħÏņļ ³Ëµ³ĦĪ»ħ¶ōæ¼ĤÊêħôѶŇԐËÕðŃĠËĠ ³ËµĪĢËōĪ˵¼àËÔħĐ³Ëµ¼ĤÊæ˹ěŎĜħÜ ĢËōħō˺ņļ ĪħÈ êħĨ óŎŎĤĦæħĠ ģŇðīà ´ņêËÔĪħĜÒ˵ĪħÈêħĨģĠħÈæêʲÏŀħĨ ħÎ ³ħōĦæêËōæv »Ľņæêħð ëņ±ħĜ Êæ »êĦìħĤuĦæÊìĢħðħàŌŀĪçÎħĈ»ĪËĤ »ĽÎêĦæĦĪĦêħôѶŇÔĪħÈ»ĦêËÎħĜĞŃä ĦæÊì Ģħðħà »ħĤĪīġĤ v ğŎðĪīĤ Ī ħĜ ´ņêĪīĤ ³ĦĪ ńëµĦæ ¼ĤËŎņêĪËĨ Ī Īńë¶ÎëōħðÊæĪ˯ħÕðīºĤħȼō˶ōêËÔ ħĜ ńīĤ ĪÊĪħÔ ¼µħōĦæêËōæ ÊçŎÕðÊļħĜ »ËĤËĠħμÔħōËÎíŎàĪ¼ðËŎð¼ÔËÎħä ğŇª êħĨ òËÕñŇÈ u¼ÔħōŃä ¼¶Ŏðŵ ëÔËōìŅÎĦæħĤËōÊìËÈÊĪËȼÕñņīŀħĨħōÊĪ

¼ĤĪīĠìħÈv¼ÏŇÕµÊ旕––¼ĜËð¼Ĥ˵Ħ±łêÊĪæħĜ ¼ÔËÎħä Ī ĢËō± ħĜ ħµħōĦĪħĤÊæļĪËÈ ħµ uÒËÎħä ħÎ łæê˵ îËōħĨ Ī ĦæÊíĤħðħà ĹŀĪçÎħĈ ËÕðŃĠËĠ »ĦæËĠËÈ ħŎŎÔħōËðħµ ĪħÈ Ěħ¹ ħĜ ²ņĪīÔĪ »ĦīŎô ¼µêħÈ êħð ħĜ Ī Êæ Ħļħªĸœ˜™ ¼ōīÔ ħĜ ĦĪæëµ »ħĤËåªË¯vħĜħōѵ¼õäħªĪĦĪħĥŎŀѶŇĜ»êħÕĤħðv ĦĪħōÊëµĪŌÎĪ¨Ë¯ëŎĜĪħĨħĜuÒŋħĨ±łê ħÔËäĦæ ´õŎÔ ¼¯êħ¹ħÈ uÒËÎħä ¼ĤĪīĠìħÈv Ī ¼ðËŎð ¼µħŎŎÔħōËðħµ ¼ÔËÎħä Ī ĢËō±êħð ¼ÔŋħĨ±łê »ĦĪĦêĦæħÎĪËĤ Ī ĽŇºÔËÎħä ¼ŎºĤħĨêħĐ ĞŋħΐħōĦæÊíĤħðħàĹŀĪçÎħĈ»ĪËĤħµĢËÕðæêīµ »êłìĦêħĨ»ħÎêłìħŎŎÔħōËðħµĪħÈħµĦĪħōŃĨĪħÎ ¼ōĦĪħÔħĤ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ÔħĠíä ħĜ »Ńä ¼ĤħĠħÔ ¼ÔÊëµīġōæ¼ÎíŎàĪĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łêħĜæêīµ »ìêħÎĦêħĨ¼ÕðËÈħĜĪĦĪæëµêħ«ŇÔÊçĤËÕðæêīµ »ħºĤŃð ħĜ ĦĪīÎ Êæ ģÕôļÊçÔħðËŎð Ī ĢÊæêËōĽÎ ¼Ĥħōĸ êłì ĦĪĦĪÊëÎĪËĤ ¼ÔËÎħä Ī ĢËō± ħĜ îËÎ ħÎ êÊçōçĤĦīŎª ¼Ĥ˵ħðëª Ī ĪÊæĪĪê ¼ĤĪĪļËĤ Ī ĿŇĜ ħÔĦĪÊëä ĢËŎ¶õŎÔ óŎĤËÕðæêīµ ¼ÔÊëµīġōæ ¼ÎíŎà ¼¯êħ¹ħÈuÒËÎħä¼ĤĪīĠìħÈv¼ÏŎÕµħŎŇªĞħÎêħð ĹĜĪçÎħĈ ËÕðŃĠËĠ ¼Ĥ˵ħŎōêĦĪĦëŎÎ »ħĤËä ħÕŇ¯Ħæ Ī ĞŋĪ ¼µłêĦĪËĤ »êËŎðëªêħÎ Ī ĦæÊì Ģħðħà Ģ˵ħĤĪī¯ŃÎ Ī ħºĤÊĪê ĞħÜêħð Ī Ģ˵ħŎōêĦĪĦëŎÎ ŅÎóŎ¶ĜħµħÎêłì¼µħōĦĪ˯êħðŅĤÊīÔĦ搼ÔħōŃä »ĪĪ²ŇĠ»ĦêËÎħĜ»êËŎĤÊì»ĪīĥŎÔ»ħĤËðħµĪħÈŃÎ ĞħÈ»ĪĪ²ŇĠêħðħĜńĪħĤËōĦæĪģÔÊëµīġōæ¼ÎíŎà Ģħ¶ÎĦĪħĥŎŀѶŇĜĪģðĪīĥÎħÎíŎà îËÎ ˜• ħĜ ëÔËōì »ÊļĦêħð ńëÔīºÎ ħÕñōīŇª ħĜ »²ņĪīÔĪ ħµħÏŇÕµ »ê˵ĦæËĠËÈ ħµ êĦĪħÔ Ëō ĦĪæëµ ĦæÊíĤħðħà ËÕðŃĠËĠ ľħ¹ ħĜ ĦĪħĤËōĦêËÎ ĢËŎōçĤĦīŇª ħµ óŎäëĤ ħÎ ¼ÕĥŇĠŃŎµłæ ˜• »ħ¶ōíĤ ¼Ĥ˵ħŎōŃäīŎĤ ĦĪÊæĪĪê Ī ĦĪħµħÏŇÕµ ¼Ĥ˵ħðËÎ ħÎ ÒÊëµīġōæ¼ÎíŎà¼Ĥ˵ħŎōçĤĦīŇªĪÒÊëµīġōæ¼ÎíŎà ĢĪÊ뵐ħōħĨĦĪħĤ˵ħŎŎĤÊëŇÈĪæêīµħŎŎðËŎðħĤħōĸĪ uÒËÎħä¼ĤĪīĠìħÈv¼ÏŎÕµ¼ĥäËÈīŇĤħÎ ģŎÕōëÎuÒËÎħä¼ĤĪīĠìħÈv¼Ĥ˵ħðËλĽņæêħð ħĜ ÍŎÕµ»ê˵ĦæËĠËȼŎµħõŇª ğŇŁŎÎħôŃåġŇª»ĦĪħÈ ŅªĪĢĪīδōÊæħĜ êĪĪ±ħĤĪī¯ŃγħōĦìÊĪêĦæ ¼ĤËō±¼ĤËĥŇĨ´Ňª ¼ÔħōËÎíŎàĪĢçĥņīä ģÕõōħ¹ êŃÕµĪæ ľħ¹Ħæ ¼ōËĥôËÈ ĢĪīÎĦêÊĪËÈ òħÎĪËĨ êħÏĠÊêħÎ ÒÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ÕñņīŀħĨ ĪīĝġðËĔ ÒÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ¼ōçĤĦīŇª ēŎĐŃÔ æħġàħÈ ħÎ ÌĦæħÈ ³æÞ ¼ŎÎĹŎĕĥŎÈ »ħÕŎĠīµ ĒÊĽŇĈ ľħ¹Ħæ ¼ÔÊĽµīġņæ ¼Ôê˪ Ī ³æÞ ¼ōçĤĦīŇª ÒħðËŎð Ī ¼ÎíŎàīŇĤ¼Ĥ˵ĦļŃ¹īŀËÈêħðħĜĢËñōæ ĢËÕðæêīµ ¼ġō²ņļ»±æħÎĢÊëŇȼ¶ŀħä¼ĥōļħªÊļ ÒÊĽµīġņæ »êËĠѵ Ī ÒÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ħŀħĠѵ ¼ÔħōËô˪ ¼ĥōçŎĨËÜīĠ Ī ÒÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà ĢÊëŇÈ ¼ŎĠĹñŎÈ ¼ŎÔħŎµħō Ī ÒÊĽµŃġņæ ¼ÎíŎà ¼ōçĤĦīŇª ēĜħä ¼ÎíŎàĪÒÊĽµīġņæ¼ÎíŎà ĢËÕðæêīµ¼ŎĤËġÕõŎĤ »êħÏņļ »ħ¶ĥÎ »ĦĪħĥÔìÊī¹ ĒÊĽŇĈ ¼ŎĈĪīŎô êħðħĜ ´ŇðËÎħÔêīµ ĢËÕðæêīµ »êĪīôËÎ ŃÎ »ħõҵ ´Ňŀī¹ »ħ°äËÎ êħĨ ħĜ ĞíŎĜËŎðŃð ¼ĤËäĪĪļ ĪīĝġðËĔêŃÕµĪæ»êłĽŇÔ ï¶ŎĐ¼ÕñŎĜ »êłĽŇÔ ¼Ĥ˵ħĠ˵ËÈ Ī ģŇðīà ĞÊææħð ¼ġō²ņļ ŃÎ ĢÊêħôѶŇÔ ¼ĥÕõōłļ »çĤħ¶ĐĦļħô êŃÕµĪæ »ħŀËĠħĥÎ »ĦĪħĥÔĪħµ ³ħōêħðĦĪ ħĤ˺ŇÎ ¼ĤËÔŋĪ ħĜ ÒÊĽµīġņæ ¼ĤÊêħôѶŇÔ ¼ÔħŎĥĠħÈ ÒÊĽµīġņæ ħĤÊêÊçµħ¯¼ÔËÎħä¼ĥÔë¹Êļ ĢËÕðæêīµ»êĪīôËÎ ÒÊĽµīġņæ¼ÎíŎà¼Ĥ˵ĦëºĤѵêħðħĜÓôńçĥŇĨ —••› –˜š¼ŀËðħĜÒÊĽµīġņæ¼ÎíŎà¼ĤĪīÎÒħĜ ¼ÔÊĽµīġņæ ¼ÎíŎà »Ħæê˯ »ĦëºĤѵ Êæ ħÎ Ģѵ ¼¶ņĪÊæĪĪļ ħĜ ĦĪħĤÊæļĪËÈ ĢËÕðæêīµ ľħ¹Ħæ »çĤĦīŇª ¼ÔħōËÎíŎà Ī ÒħðËŎð ħĜ êĪĪæ ĢÊëŇÈ»ËÕñŇÈ»ĦêËÎħĜêËŎðëªĪĪæ Ģ˵ħŎŎÔħōËðħµ ĦĪĦæêīµ»ħĜħðħĠĪ


ĢËĤ±

www.kurdistanukurd.com

—•–—»ħōīĤʱ»š - –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±¼Ĥæë¶ðËÎŃÎ˵ĦæĢËäêħÔ»ŃäÒŋħĨ±łê¼ĤËĤ±¼ñĤÊëđĤѵĞħĨĪĪæ¼ĤÊæ˹ĢËÕñņīµ

uĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łêħĜæêīµ¼Ĥ±»ĦĪħĥÔĪĪíμōçĤħġÔħÏōËÔv ´ŇªÒŋħĨ±łê¼ĤËĤ±¼ñĤÊëđĤѵģŎĠħĨĪĪæçŇÈīð¼ġŀŃĩµŃÕð»êËôħĜÊæ –˜ž–»ļħĠħĤËÎ »ħĠ¼ºĤËĠ¼ōËÔѵħĜħµĦĪÊæ»êÊæ˹ËÈ´ņĪÊêçĤËōħ¹Êê»ĦĪħĤæëµĪŌÎħÎÒŋħĨ±łê¼ĤËĤ±¼ñĤÊëđĤѵ»ê˵ĦæËĠËÈ»ħÕŎĠīµ Ņĥņæ ĦĪËĥŇĨ´ŇªħñĤÊëđĤѵĪħȼōêħÎĦīņļħλħÕŎĠīµ¼ĤËĠÊçĤħÈħĜħ¶ŇµħōĪ»±Ħæ²ņĪêŃĤ¼ÔŋĪħĜħµ¼ĤÊæ˹ĢËÕñņīµĪīÔËäĚħ¹ħĜĢËŎ¶ņ²ņĪīÔĪĦĪħĤŃÎĞħÎêħĨ ¼àīÕĐĢËÕñņīµħĤËġōæ ģō¡çÎ ĢËŎÔňĠêËō ģŎĤÊīÔ¡æ ňġŇÈ Êæ ĢËŎōêĪíà ¼ōêÊçôňÎ Ī ģÔËĨ ňĜ ĪňÈ ŃÎ Ò˵ĪËĨ Ī ÊçñĤÊëđĤѵ ňĜ ³ňōŃĨ êňĨ ňÎ ňµ òňĤËðňµ ĞŋňÎħŎĤ¼Ĥ˶ġŎÈĢËŎōêĪíà¼ĥÔËĨ

ňĜ ËŎĤħÔ ïĤÊëđĤѵ òň¶õŇª ÒňÎËÎ êňð Ģæëµ ňõĔËĤīĠ Ī Ģæëµ ¡ĪňÕŇÎËĤ ňðĸīä Êæ ¡īŇȼōê˵ĪËĨňÎѶĜňÎ ĚĪňĨ êÊçôňÎ ¼ĤÊíņêňÎ ¼¶ŇñĤÊëđĤѵ ģō¡æ¡æ ģōëºÎĪīÔĪňµêňðĪòËÎ îňµêňĨňµňōËĤËĠĪňÎ ëņ± ňĜ ŅĤÊīÕÎ ÓņĪňĩŎÎ ¼¶ŇĐ¡æňĨ Ī ÓðÊīä ³ňō ëņ± ňĜ òňÎĪËĨ ëÕµňō ¼ōê˵ĪËĨ ëÔň¯ ňÎ ģÕõōň¹ ËÔ ģŎÎ ĢËġĤ˵ňÝĤËĠËÈ

»ËºņêňĜ¡ĪÊëµçĤňðňªĢËōňµňÔňÎËÎ ÊĪ ¼¶ŇĜňĨ ¡ĪňÕŇĤëÕĥŎÈ ¼ōçĤ¡īōňª ģĤÊīÕÎ ĢËŎņêĪËĨ ňµ ģŎĥŇñä¡ê¡æ Ģň¶Î ňµňñĤÊëđĤѵ ¼ōêÊçôňÎ ¼ōêňÎīņļňÎ »ňÕŎĠѵ ³¡Ī ňġŇÈ ģō¡æ¡æ ĢËĠŃä »ĪÊĪňÔ ¼ĜĪňĨ ňµ »ňĤŋËĤ˵ ĪňÈ ĪīĠňĨ ňĜ ňµ ňĜ ÓŇÎňĨ ĢËŎōê˵ĪËĨ »ËĤÊīÔ ģŎÎÊæŃΡĪňōêÊçŎÈ»ê˵¼ÕðËÈ ģōëºÎê¡Ī ´ŀňµ  ÊíōĪ ¼Ĥæëµ »êÊçôňÎ Óä¡Ī ňÎ »¡ĪňÈ ŃÎ êňĨ ĞĸňÎ Ģň¶Î ňµňñĤÊëđĤѵ »ÊìĦêËô ³ňōĸ ĪīĠňĨ ³¡Ī ĢňĨ¡Ī¡ê¡æ¼ĤËÔŋĪ¼ōêÊçŎÈ»ê˵ ģŎĤÊīÔËĤĪÓņëµËĤ´ŇÔňĤËĠ¡ì®ŎĨ ³ňŎņêĪËĨ ®ŎĨ ¼ĤËĥŇĨ ¼ĜĪňĔ ňĜ ģŎĤóōçŇĠŃÈËĤ ĞŋňÎ ģō¡çÎ ĢËġĤËŎņêĪËĨ ¼Ĥæëµ »êÊçôňÎ ģĠ »êËŎĥõŇª Êê ĢËÕðæêīµ ňĜ ĢËÕðæêīµňĜĢËŎņļĪËĨňµňō¡ĪňÈ ĢËōÊíōĪŅΡæňµ»ňĤËÔĸĪĪňĜĪÊê ňÎ çÈŃð ŃÎ ĢËŎĥÔËĨ ŃÎ ÓŇÎňĨ ŃÎ Ī ĢëŇĥÎ ĢËŎĤ˵ňÔňÎËÎ Óä¡Ī çĤňðňªĢËŎĤ˵ħÔňÎËÎêň¹ňÈ»¡ĪňÈ ĢËŎōçĤ¡īōňªÒ˵ģōëÔĪĪìňÎĢÊëµ ¼ōê˵¡æËĠËÈ ŃÎ ģōëºÎ Ěň¹ ňĜ »ËĤÊīÔňĜ»ňÕðËÈĪňÈËÔÓñōīŇª ÓŇÎÊæ»êňÎīņļňλňÕŎĠѵ

­ ïĤÊëđĤѵ Ī ģŎĤňōň¹¡æ ŅÜ Ī ňĠËĤêňÎ ĢŃ¯ Ī ÒÊæ¡æ êËōëÎ ¡ĪňÈ ń²ņê¡æÊæ ĪīÔËĨÊæ ŃÎ ĢĹª êÊçôňÎ ¼ĤËôêňð ňÔĪīÔĪňµ êňĨ ĞĸňÎ ïĤÊëđĤѵ ¼ĤÊĪīÎ Ģ˵ňñĤÊëđĤѵ ¼ĥÔë¹ ňµ »¡ĪňÈ ňō¡ĪňÈ »ňĤËõŎĤ Ī ňōňĨ »ňĠÊçŎÈ ĢňĨ ³ĸ˯ ¼Ĥ± ´ŇĜňĠѵ ňµ Ī Ģňµ¡æ ĢĪī¯Êæ ÊĪæ ňÎ ňµ ¼ŇÜ Êæ¡ëŇĜ Ģňµ¡æ »²ņêňĠËĤêňÎ »ňÕŎĠѵ ňĜ îË«ð ňµ ¼ÔňōŃä ¼Ġňµňō ¼ñĤÊëđĤѵ ¼ōêňÎīōêňÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łê ¼ĤËĤ± ňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ¼ĥÔë¹ ňµ ģōň¶Î ňĜ ńīĤ ¼µňōËÔ¡êňð ňÎ ĪīÎ ¼µĸ˯ ¼Ĥ± »ĪňÕª ¼ōçĤ¡īōňª ĪĢËÕðæêīµ¼ÔĸňĨ±łêňĜæêīµ ¼¶ņçĤ¡ĪËĤ ¼ĤËĥŇĩ¶Ňª ¼ôňµňĠ˵ËÈ ĢæëÎīņļňμµêňÈňµňōŃäňÎêňð »ňĤŋËð ¼ñĤÊëđĤѵ ¼ĥÔë¹ Ī ňĜ ¼ĤËÕðæêīµ ¼ÔĸňĨ±łê ¼ĤËĤ± ³ňōňÕŎĠѵ ňŀËð êňĨ Ī ňōŃÕðňÈ ¼ĤæëÎīņļňμµêňȳĸ˯¼ĤËĤ±ňĜ Ģ빡æ¡ĪŃÕðňÈňÎňñĤÊëđĤѵĞňÈ ¼¶ŇÎíŎàĢËō´ŇĤňōĸ»¡ĪňÈŅÎňÎ ľň¹ ňĜ ÓŇÎ Óõª ňĜ ¼ðËŎð ĪīĠňĨňĜ¼ĤÊĪê¡Ī˯ňµÊ满ĪňÈ ê¡çŎÔňĠêËō ňµ Óņ뵡æ Ģ˵ňĤňōĸ ňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ¼ĥÔë¹ ňĜ ģÎ ¼ñĤÊëđĤѵ ňµ ģĥŎΡæ Êæ¡ëŇĜ ĞŋňÎ ¡ĪīÎňĤ ňÝŎÔňĤ ŅÎ Ğňµňō Ī ňōÊĪËð ńêËÜ ¼Ĥ˵ňÔĪň¶Õð¡æ ňĜ ê˵ Ī ĢÊçŎÔňĠêËō ňÎ ¼ÕñōīŇª ëÔËōì »¡ĪňÈ ŃÎ ňōňĨ Ģæëµ Ěň¹ ÓŇĥŇÎ Óð¡æ ňÎ ģÔĪňµêňð ¼ōêňÎīņļňÎ »ňÕŎĠѵ Ģňōĸ ňĜ ĢËÔËŎĥŀæ ĞňĨĪĪæ ¼ñĤÊëđĤѵ êňðňĜËŎĤħÔïĤÊëđĤѵňµĞňµ¡æ ňõĔËĤīĠĪĢæëµòň¶õŇªÒňÎËÎ ѶĜňÎ ¡ĪňÕŇÎËĤ ňðĸīä Êæ Ģæëµ êÊçôňμĤÊíņêňΡīŇȼōê˵ĪËĨňÎ ĪòËμ¶ŇñĤÊëđĤѵģō¡æ¡æĚĪňĨ ňµ ňōËĤËĠ ĪňÎ ģōëºÎ ĪīÔĪňµêňð ëņ±ňĜŅĤÊīÕÎÓņĪňĩŎÎîňµêňĨ ňĜòňÎĪËĨ¼¶ŇĐ¡æňĨĪÓðÊīä ëÕµňō ¼ōê˵ĪËĨ ëÔň¯ ³ňō ëņ± ĢËġĤ˵ňÝĤËĠËÈ ňÎ ģÕõōň¹ ËÔ ģŎÎ ÓŇΡæ ĢËōňĠÊçŎÈ ňĤËñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ¼ŎĤÊĪê¡Ī˯ óŎĜËð ňÎ ĚËð Ī ëÕõŇªĪ¡êňÎÓņ뵡æŅĜ»ëÔËōì »ëÕôËÎ ¼ÔĪň¶ð¡æ Ī ÓŇ¯¡æ ňÎ ĢËĠĪīĠňĨ êň¹ňÈ ÓŇΡæ ¼ōê˵ĪËĨ Ī ģŎĤÊíÎ ¼ĤËĠŃåŎĨ ģōň¶ÎëÕµňō ĢËĤ± ĢËÕðæêīµ ħĜ êħ¹ħÈ ÊçĤ˵ħðËÎħĜ »êÊçôħÎńĪħĤËŎÎ ´ņçĥŇĨ ’ŅÎĦæ ĢŃ¯ Ģħ¶Î ħōĦçÎĢËġōêËŎĤÊì ¼ĤæëµňĤ »êÊçôňÎ ¼ĜËġÕáŎÈ ĢËÕðæêīµ ¼ĤËŎņļĪËĨ ¼ōêĪĪíà ĞňȼĥÔë¹»ìÊĪĸ¼¶ŇŀËäŅθĤ¡ê ÒŋĪ»¡Ī¡ê¡æňĜÓŇÎňñĤÊëđĤѵ ¼ōêňÎīņļňÎ »ňÕŎĠѵ ³¡Ī ňġŇÈ ¼¶ŇÔňÎËÎêňĨĞňĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵ ňÎÊêĢËÕðæêīµňĜĢËŎņêĪËĨňĜňµ ĪīĠňĨ ³¡Ī êňĨ Ò˺ΠĢËġÕð¡æ ĪģŎĥŇºĤňð¡çŎĜňĨň¶ōæ¼Ĥ˵ňÔňÎËÎ êÊæ˹ËÈĢËŎņêĪËĨÒ˵ģōëÔĪĪìňÎ ´ŇÕðËÈ­ňĜģŎĤÊíÎňµ¡Īňĥōňµ¡æ

ĪĪæëÎÊê¼Ĥ˵ËÔňÎËÎĪîËλÊëņĪ ĢËŎ¶Ĝňµ ŅΡæ ĢĪīĠìňÈ ³¡Ī ňµ Ī˺ĤňĨŅΡæÒ˵ĪËĨģōë¹ê¡ĪŅĜ ĚňĨ ňĜ ňµ ¡ĪňĥŎĥŇĜňĨ ¡ĪňõŇª ŃÎ ĪīÔËĨÊæ»ĪÊë¶ĤÊĪê¡Ī˯¼ÜêňĠĪ ģŎÎňĤĢĹªĪňĠËĤêňÎŅÎňġŇÈÊæ ¼¶ņĪ˺ĤħĨ Ğħµħō ¼ñĤÊëđĤѵ »ĦĪħĤæëµŃµ ŃÎ ĪīÎ òËÎ »êĪĦæ ħĜ ÒŋħĨ±łê ¼ĤËĤ± êłì Êçµħō ¼ñĤÊëđĤѵ ħĜ ³ħō òħÎĪËĨ »ê˵ êħðħĜ çŎ¶ÈħÔ ¼¶ŇÔ ËÎ ħäĪËĥŇª ħĜ ħĤĪī¯ŃÎĪëŎÎ ÊëµĦæ ÊçôħÎĪËĨ ħĜ ¸ĤĦçµħō ĪīĠħĨ Ģ˵ĦìÊĪËŎÜ ³Ńµ ĢËĤ± ¼Ĥ˵ħĜħðħĠ êħ𠼶ŇĤĹª ïĤÊëđĤѵ ĞŋħÎ ĢĪīÎ ĢËÕŇª ËĤħĤÊæ ĪīÔËĨÊæ »ê˵ ŃÎ ĢŃ¯ ĞħĨĪĪæ ¼ñĤÊëđĤѵ ħōÊĪ ¼ñĤÊëđĤѵ ³ĦĪ êħĨ ’ŅÎĦæ ¼Ĥ˵ħðËÎîħµ´ŇŀħĠѵĞħµħō ëÕŎÈ Ī ĢħµĦæ òħ¶õŇª ĢËōŃä ’Óņæ¼ōËÔѵ Īêѵ ĪňÈĪ ïĤÊëđĤѵ ¼ĥÔë¹ ¼ÔňÎËÎîňµêňĨňµ»ňĤÊĪňĤĪīÎѵ ¼ōËÔѵ Ī Ò˶Πòň¶õŇª »Ńä ¼¶ņêËÜ ËÔ ¡êËÜ ĞňÈ ŃÎ Óņæ ňÎ ÒňÏōËÔ ħŎĤ ³ňō¡æêËōæ ň¶ōæ ĢËĤ±¼Ĥ˵ňñĤÊëđĤѵĪ¡ĪňĤĪīÎѵ ¡ĪňäÊæ ňÎ ňµ ňµňō¡æêËōæ ī¶ĜňÎ ŅĥŇĜËĤ¡æ¡īŇÕð¡æňÎĢËĠňµ¡ĪňÔňĤ ģōçĤň¯»ÊĪæňµħŎŎĤĢËðËÈêłì ¼ĤËĤ± ŃÎ ¼¶ŇñĤÊëđĤѵ ĚËð ňµ »ëºÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔĸňĨ±łê ¼¶ŇÎÊíàňÈ ňÎ êňð ĪňµËÔ êňĨ ¡ìÊĪËŎÜ ¼µħŎō±ŃĜłçŎÈ Ī ¼ðËŎð ňºÝŇÎ óŇª ĪňĜ ĚËð çĤň¯ ËÔňĨ ĢËĠň¶ōæ ¼ðňµ ĢËĠŃä ňĜ Ņª ĢËĠŃä ĪīĠňĨ Ī ¼ðËĤ¡æňĤ ĪīÎ ëÕôËÎ Ņª ĢËġÕõŎĤňÔ »ĪňÈňĜ ĢËġõŎĤËĤ± »ĪÊëå¶ņê Ò˵ĪËĨ Ī ¼ÎÊíàňȼÔËčŎĝÎňԻѵňðňÎĪīÎ ¡ĪňäÊæ ňÎ ĢËĠňĔĸňĈ »æêĪňĠ ňĤËðňµ¡êŃÜĞňÈģŎĤĞňµòËÕñŇÈ ňĜ ňĤÊĪÊëå¶ņê ¡êŃÜ ĞňÈ Ī ľň¹ňĜÒ˵ĪËĨĪÊæÊĪËȼ¶ŇĈì¡Ī ÒŋňĨ±łê ¼ĤËĤ± »ĪŌÎ Ī òëª ¼ĤĪīÎňĤňĜìÊĪËŎÜ»çĤĪÊ뺵ËÎňÎ ëŎ¹ňĠňĨ ĪŃäňÎêň𠼶ņĪÊëå¶ņê ­ģŎĤÊīÔ¡æňġŇȐĢňōĹŇÎÒ˵ĪËĨĪ ňĜËÎňĨëÔËōì¡ĪňĜĢËġµħŎŎĤÊĪê¡Ī˯ ňµ»¡ĪňÈêňĨĞňµňō¼ñĤÊëđĤѵ »¡ĪňĤæëµѵæëµĢËÕðËÎĢËÔŃä ĞňÈ »Êê¡êňð ÒŋňĨ±łê ¼ĤËĤ± ¼¶ņĪ˺ĤňĨ »Ńä ňŎōĪŌÎ Ī òëª ¼ñĤÊëđĤѵŃÎ ¡ĪīÎ ¡ĪêĪň¹ ĢËĤÊæňĠËĤêňÎĪĢÊ桲ņêæĞňµňō ĞňĨĪĪæ ¼ñĤÊëđĤѵ ¼ĥÔë¹ ŃÎ óŇªĪĦêňÎ »ň¶ōæ ¼¶ņĪ˺ĤňĨ ňĤŋËä ĞňÈ ňġŇÈ ňÔÊĪňµ ňĤĪī¯ ¼ōËÔ¡êň𠼶ŇÔĪň¶ð¡æ ³¡Ī »êŃÔ¼ĤçĤÊêìňĠÊæĪģōň¶ÏŇĜĪ˯ ³¡ĪģÕõōňºŇÔ³ňōňĜĪģŎðËĤ ¼Ĥ˵ňµêňÈ Ī Ģ˵¡ê˵ »ËÔ¡êňð ģŎĥņæêËĠ±ňÈňÎĢËĠĪīÔËĨÊæ Ī ¼ĤÊĪê¡Ī˯ ňÎ Ò¡êËÎňð êňĨĞňĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵ»ňĠËĤêňÎ ÊçĠňĨĪĪæ»êËŎð몼ĠĸĪňĜ³¡Ī »ňĠËĤêňÎ ¡Īæëµ Ņª Ğ¡êËõŎÈ »ÊĪæ ňĜ ĞŋňÎ ňōňĨ ňµ ÒňÏōËÔ ňÎ ĢËġĤ˵ňµêňÈ ĢŃ¯ ïĤÊëđĤѵ

¡īņêňμĠňµňō¼ñĤÊëđĤѵ»êËōëÎ ¡ĪæëÎ ľň¹ňĜ»çĤ¡īōňªňĜìÊĪĸ¼¶ŇŀËä ¼ÔĸĪ ňĜ ňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ¼ĥÔë¹ óōĪňÈÓŇÎňĨÓŇĤÊīÔ¡æňµçŇÈŃð »êÊçôňÎ »Ëºņê êň𠼫ðѵ ňÎ ¼ĤËðňµ »êĪĪíà ¼Ĥæëµ ňÎ ŅÎ ¸Ĥ¡ê ňµ ĢĪīÔËĩŇĜĪ ËĤÊīÔ »êËÎĪê˵ĪģÔë¹ê¡ĪÊíōĪ»ŃĨ ÒŋĪ»¡Ī¡ê¡æŃÎĢËŎĥÔËĨ»êÊçŎÈ ÓŇÝĤī¹ħĤ Ī ĢĹª ËōËÈ ħñĤÊëđĤѵ ĞħÈ ’ĦĪÊëµ »êËōæ ŃÎ »ħĠËĤêħÎ ­ħĜĞħĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵ¼ºĤë¹ ’¼ĥŎÎĦæÊæ ňĜ´ŇĤËðňµĢËōîňµĞňµËĤÊĪĽÎ ĪŌÎ ´ņĪêÊçĤňōň¹Êê ´Ŏĥņīô ®ŎĨ Ģ빡æ ´ŇñĤÊëđĤѵ ňµ ¡ĪňĤň¶Î »ŃÎ ĢËŎĤĹª Ī ňĠËĤêňÎ ĞŋňÎ Ī ňĠËĤêňÎ ĞňÈ ňµ »¡ĪňÈ ÓŇÎňĤ ÓŇΡæ ĪīÔĪňµêňð ¡çĤň¯ ňĤĹª ¼µňōňÝŎÔňĤ ­ ňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ Ī Ğňµňō ňĜ ¼µêňÈ ňĠňÈ ÓŇΡæ ĞňÈ ¼ōêňÎīņêňÎ ÊæňĜňàêňĠ ÒňÎËμĤæêʲÏĜňĨňĜňōňñĤÊëđĤѵ »æīä»êňÎīōêňÎĪģÕñå¶ņêĪ ¼µêňÈ ËĨ¡ĪêňĨ Ī ÊæňµňñĤÊëđĤѵ ňÎ ňµ ňñĤÊëđĤѵ ¼ĤÊīÎêÊçôňÎ ³ĸ˯ Ī »ê˵ĪËĨ Ī ¼ōËĤÊīÔ Ģ¡æ¡æ ³ňō¡ĪňĤÊçºĤ¡ê ­ ĢËŎĤĪīÎ ¡çĤň¯ĪňñĤÊëđĤѵĞňÈ»ĪĪêňÎ ňĜ ňñĤÊëđĤѵ ĞňĜ Ģ˵ňŎĤÊĪê¡Ī˯ ¼ĤæëÎīōêňÎ Ī ĢÊæêËōëÎ »Ëºņê ňμĤĹª¼ĤÊæĞËÝĤňÈĪĢ˵¡êËōëÎ ĪīĠňĨ»ŃµÊæĪīÔËĨÊæňĜ¡Ī¡æëµ ňµňñĤÊëđĤѵ ¼Ŏºĥōë¹ ňĤÊĪňÈ ÒËä¡æê¡æ Ò˵ĪËĨ ňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ¼ºĥōë¹ ¼ñĤÊëđĤѵ ³¡Ī êňĨ ŅĤÊīÔ¡æ ¼ĤËĤ± »¡ĪňĤæëµŃµ Ğňµňō »ÊĪëÎ ňÎ ňµ ÓŇÎ ÒŋňĨ±łê ¼Ĥ˵ňºĥōë¹ ňµêňÈ ňĜ ´Ňµňō ģĠ ŅĤÊīÔ¡æêňĨóŎĠňĩŇð¼ñĤÊëđĤѵ Ī »íōëµňō ÓŇÎ ¡ĪňÈ ÓŇΡæ Ī ňĜ ÒĸňĨ±łê ¼ĤËĤ± ¼ºĤ¡æ ³ňō ¼ĤËĤ± ¼ôňÎĪËĨ ¼ÕðÊīä ĪËĥŇª ÓŇÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔĸňĨ±łê êłì ¡ĪňĥĠ »ĸ ňÎ ňµ ¼¶ŇĜËä »ëÔËōì »ê˵ ĞêÊæÊīŎĨ Īňºĥōë¹ ¡æËĠËÈ ĢĪīÎ ¡æËĠËÈ ģōň¶Î ŃÎ ¼ÔŋňĨ±łê ňĜ æêīµ ¼Ĥ± ¼Ĥæëµ ³¡ĪêňĨ ‘ĪīÔËĨÊæ ŃÎ ĢËÕðæêīµ ňĤËĠĪËĥŇĨ ÊçĤËĠňµ¡ĪÊêçĤħōň¹Êê ňĜ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łê ¼ĤËĤ± ¼ŎÔňōŋňĠѵĪ¼ðËŎð¼¶ņļŃ¹īŀËÈ ňōŃÎ êňĨ ňōÊçõŇª ňĜ ĢËŎºĥōë¹ ³¡Ī ĢËĤ± ¼ÔËÎňä Ī ĢËĤ± ¼Ĝłļ îĪīĤ¡ê˯ Ī ¼ĝðňÈ ¼¶ņêňÕµËĐ ¼ÕñōīŇª Ī Óņ뵡æ »ëōňð ìËð ňōňĨëÔËōì¼ŎĥŎÎæêĪĪ¡ĪňĤÊç¶ŇĜňÎ ¼µňŎōËðêīĔňÎÓŇĤÊīÕλ¡ĪňÈŃÎ Ī îĪīĤ¡ê˯ ňĜ »êÊçôňÎ ëÔËōì »ĪīÔËĨÊæ ¼¶ŎÔÊëµŃġōæ ¼ġÕñŎð ¼ÕñōīŇª Ò˶ΠÊçĤËÕðæêīµ ¼ºĤ¡çµňō Ī ĢĪīÎ ¡æËĠËÈ ňÎ ňÎ ňµ ňōňĨ ëÔËōì ¼ōíōëµňō Ī ňĜ ´Ňµňō ŅΡæ ňĠňÈ ¡ĪňĥĠ »ĸ »Ī˺ĤňĨ ģŎĠňµňō Ī ģōëÕºĥōë¹ ňµÓŇÎĢËĤ±¼ĠňĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵ

ĞňÈ »Êê¡êňð ÒŋňĨ±łê ¼ĤËĤ± »¡ĪňĤæëµ ѵ ¡ĪīÎ ¡ĪêĪň¹ ¼¶ņĪ˺ĤňĨ »Ńä ňŎōĪŌÎ Ī òëª ĢËĤÊæňĠËĤêňÎĪĢÊ桲ņêæĞňµňō¼ñĤÊëđĤѵŃÎ »ň¶ō漶ņĪ˺ĤňĨĞňĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵ¼ĥÔë¹ŃÎ ňĤĪī¯óŇªĪĦêňÎ »¡ĪňÔňĤ ¼ĤÊīÕõŎĤÊæ »ĦêËĠ± ¼Ĥ˵¡æêīµ Ī ¼Õõ¹ ňÎ æêīµ ĢÊê¡çĤňĨňĜ¼ÔňÏōËÔňÎÒŋňĨ±łê ĞňÈ ¼ĥÔë¹ ÓŇÎ ¸Ĥ¡ê ňµ Ģêłì êËÜ Ğňµňō ŃÎ ňñĤÊëđĤѵ ¡êŃÜ ÒňÏōËÔ ňÎ ÒŋĪ »¡Ī¡ê¡æ ňĜ ĢňÏōëĔňÔ ňµ çŇÈŃð ¼ÔŋĪ ňĜ ¼Ŏµĸ˯ »çĤ¡ĪËĤ ¼¶ŇÔŋĪ ³¡Ī êËĠ±ňÈ ňÎ ÒŋňĨ±łê ¼Ĥ˵¡æêīµ ¦ŎÕŇðŃª ¼¶ŇŀËä ³¡Ī Óņæ »ňĤËðňµĪňÈĪÓņë¶ÎŅĜ»Ī˯ ¡īŎĤÊīÔËōňĤ ĪĪæëÎÊê ¼ŀËð ňµ ģÎ êÊçôňÎ ģĤÊīÕÎ ľËð ĞňÈÈ »ň¶ōæ ¼¶ŇĜËä ËĨ¡ĪêňĨ Ī ňµ ÓŇÎ ňĠňÈ ¼ĤÊīÔ¡æ ¦ÕŎðŃª ňÔŋĪňĜĢ˵ňñĤÊëđĤѵ¼ĥÔë¹ňÎ »ê˵ ĢËðËÈ ÊçĤ˵¡êŃÜĪêÊīÜ Ģ˵ňñĤÊëđĤѵ »¡ĪňÈ ŃÎ Óņë¶Î »ÊĪæ ňÎ ĢËōŃä ¼µêňÈ ³¡Ī ģōļňºÎ Êæ Ģ˵ËÔňÎËÎ Ī Ģ˵ňµËÔ ëÔËōì ňĤÊìÊĪËŎÜ ňĥņīô ĪňĜ Ī Ī ÓŇÎ ëÔ¡ĪÊëµ ĢËōê˵ ¼ðѵīĐ »çĤĪÊ뺵ËÎňÎëÔËōì¼ĤÊĪīÎêÊçôňÎ ňµ ģÎ Ģ˵ňñĤÊëđĤѵ ňĜ ìÊĪËŎÜ çĤňĠňĜĪ¡æ ňµňñĤÊëđĤѵ ģĤÊīÕÎ »ËºŇÜ ňµ »ň¶ōæ ¼¶ŇÕô Ģň¶Î óōĪňÈÓņë¶ÎŅª»¡±ËĠËȼÔňōŃä ¼ñĤÊëđĤѵ »êËōëÎ ¼ĤæëÎīņêňÎ Êæ»ëäËÈ»±łêňĜňµĪīÎĞňµňō ĞňĨĪĪæ¼ñĤÊëđĤѵňµÊêçĤňōň¹Êê ÓņëĥŇĨ¡æ ´Ňª çŇÈŃð ¼ÔŋĪ ňĜ ¼ōêňÎīōêňÎ »ňÕŎĠѵ ňÔÊĪňµ ÊçŎÕðÊê ňĜ ĞňĨĪĪæ ¼ñĤÊëđĤѵ ¼ĥÔë¹ ¼ĥņīô êňð ňĜ »êËōëÎ ī¶ŀňÎ ¡ĪÊæňĤ ĞňĨĪĪæ ¼ñĤÊëđĤѵ

ĪħÈ ĪīÎħĤ ëÕôËÎ ËōËÈ ´Ňª ĢËÕðæêīµ ħĜ ħñĤÊëđĤѵ ’ĦĪĦêĦæħĜ¼¯ŃΐËÏÔËĨ ¼ĤËĥŇĩ¶Ňª ģĠ »ÊĪëÎ ňÎ ňÎ ¼¹ňÕðňÎ òËÎ ¼¶ŇñĤÊëđĤѵ ī¶ŀňÎħŎŎĤïĤÊëđĤѵ¼ĥÔë¹¼ĥņīô ¼ĠËÝĤňÈê¡æĪÊĪňÕàňĠĪ¡īŇôňÎ ń뵡æ Ò˵ĪËĨ ňōňµňñĤÊëđĤѵ ňÎ ÒňÏōËÔ ´ŇÔ˵ ňµ ğŇĝÎ ÒňÏōËÔ¼¶Ňªłë¹ňÎĢËō´ŇÔňÎËÎ ¸Ĥ¡ê ģō빡æ ´ŇñĤÊëđĤѵ ňĥņīô ĪňĜ ňµ ÓŇÎ ëÕôËÎ ÊĪ ŅÎ ĢËō ňµňÔňÎËÎ ňµ ģōëºÎ ïĤÊëđĤѵ »ŃäÊæňĥņīôĪňĜëÔËōìňµňªĪë¹ ´ņĪ˯ êň¹ňÈ ĞŋňÎ ¡ĪňÕŇĥŎΡæ ģōň¶Î ňµňñĤÊëđĤѵ »ËġŇÔňĜ ¼Ĥ± »¡ĪňĥÔĪĪíÎ ¼ōçĤňġÔňÏōËÔv uĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łê ňĜ æêīµ ĢËĠňñĤÊëđĤѵ ĞňÈ ňġŇÈ ĪīΡæ ËÏÔë¹ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋňĨ±łê ňĜ ģŎĤÊì¡æ ĢËĠĪīĠňĨ ³¡Ī êňĨ ňµ êËŎðëª êň¹ňÈ ÓŇÝĤŃ¹ËĤ ĢËĠŃÎ »êĪīôËÎ ňĜ ŃÎ ňµ ňō¡ĪňÈ ¼ÕðÊê ģĥŇĨËĤ ¼¶Ňª ĢËÕðæêīµ ňĜ —•–– ¼ŀËð ňµ ňō¡ĪňÈ ĪÒËĩ¶ŇªňñĤÊëđĤѵĞňȼĤËġŇĝð ¼ōňĝ¹´ņçĥŎĨľň¹ňĜÒ˵ĪňÈêňĨ ňĜ ¼¯ŃÎ ňµ ¡ĪňĥōĪīÎ ĪĪļňÎĪĪê ňĜ ¡ĪīÔËĨňĤ ´Ňª ÒŋĪ »¡Ī¡ê¡æ îňµ ´ņçĥŎĨ óŎÔŋĪ »¡Ī¡ê¡æ ÓŇÎ ³ňōŃĨ êňĨ ňÎ ňµ ĢĪīÎňĨ ĢËÕðæêīµŃÎĢËō¡ĪňĤÊêň¹¼ĜËÜňĠ ńŃĨňÎ ¡ĪňäÊæňÎ ¡ĪīÎňĤ ĢËÕðæêīµ »ËÕñŇÈ ¼äłæĪêËÎ


www.kurdistanukurd.com ĦĪæëµ ĢËŎōêĦĪÊæ Ī ĦĪçĤ˺ĤħñŀħĨ ħĜ³ħōĦæÊļ­ËÔĢËōŃäģŇŁôËĤÒħĤËĤħÔ ģĥŎÎĦæÊæħµħĜħðħĠľħ¹ħĜ»çĤĦīŇª ĢÊæ ĦĪħÈ ¼Ġħä Ħæ ³ħōĦæÊļ ­ ËÔ ¼ŎÕôĪëð ¼ĐËĠ ħÎ ĢËōħµĦĪħÔħĤ ħµ ËÔĪ˺λŃä¼ðĪīĤĦê˯¼Ĥæë¶ōêËōæ ËĨĦĪêħĨģŇĤĦæÊæŃλħōËĠ´ŎÕðËÈ­ »ĪīÔËĨÊæ Ī ËÕñŇÈ ĪĪæëÎÊļ êħ¹ħÈ ĦçĥŇĨ ¼ĤÊêħÏņļ Ī ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħÈ ĢËŎµħō˺ņļ­ĢÊĪħȐħÕĐë¹Īńë¹Ľª ­Ī˵ħĤħŁÔħĨêÊīÏņļħµńæ´ôŅª ’ĦĪħĤìłæĦæħĤÊæêĦæĪħÈŃδŇĤËĠêĦæ »ħĜħðħĠ Êæ ĦëŇĜ ħōħĤÊĪħĜ ĦĪħĤæëµëŎÎ »ĦīŇô ħĜ ģÔë¹ħĥäĦļ Ī Ģæë¶ÔħðËŎð »ĦīŇô Ģ˵ĦĪÊæĪĪļ ľħ¹ ħĜ Ģæë¶ÔĪħµīñŀħĨ ĪĢæëÎĦīņļħλĦīŇô³ħōêħðħĜĪ ĪħÈ ¼ĤËðëªêħÎ Ī ĢÊêħÏņļ ¼ĤÊæêËōĽÎ ħÕñōīŇªńëÔīºÎĪóŇªħÕŇÎħĤËÎíŎà ¼ĥŎĤÊĪļ ħÎ æêīµ ¼ĤÊëŎϵËĤĪĪļ êħÎħĥĥŇÎħĤĸħðħĠĪħÈĦĪħĤÊë¹ħĥäĦļ ĦĪħÈ ĦêËōæ ħµ ĦĪħĥŀѶÎĢËŎŇĜ Ī îËÎ ħµĞĦļĦĪËÎĪħÈêħðħĜóŎĥĠĪħÕðÊļ »ëŎϵËĤĪĪļ´ŇŀħĠѵħõŎĠħĨħÕñōīŇª ¼ŇªħÎħµģÎħĨìÊĪËŎÜ»ëŎÎĢĦĪËä »ĦêħÝĤħª ħĜ Ī ĢËōŃä ¼ĥÕõōħºŇÔ ĦĪħĤÊë¹ħĥäĦļ Ī ħĤËĥŎÏÕðÊļ ¼¶ŇĥŎĤÊĪļ ħĜ ´ĠËĔ ģĥŇºĤħñŀħĨ Ģ˵ĦĪÊæĪĪļ »ÊêĪëŎΐģŇĥÎÊæĢ˵ħŀħªĪħŀħĨêħð ĢËōŃä ¼ĤĪī¯ŃÎ Ī ļĦĪËÎ ħĜ ¼Õõ¹ òĦĪħÈ ¼ÕðħÎêĦæ Ī ĦĪħĤħµ êÊæ˹ËÈ Ņµ Ī ħºĤĦæĪËĨ ĢËŎŀħ¹ ħĜ Ņµ ģÎħĤ ¼ĐËĠ Êæ ¼ÕðÊļ ħĜ ˵Ħæ ĢËŎŎÔħōʱæ ħĤ ÊļĪëŎÎ ¼ĥōĽÎêĦæ Ī ģÔë¹ħĥäĦļ ´ōçĤĦĪËĤĢËō´ŇĤħōĸħµńëõäħÎĦæ óŎðħµħĤĪ´ŇðħµħÎÊçŎÎÒŋħäħÎ ¼ōìÊĪËŎÜ ńëºÎŅª ¼õŇª ħōħĨ »ŃÎ Ī ¼ðêī¶ĤĦĪËä ¼ĤÊīÔħðËŎð ĢÊīŇĤ ħōÊæĦĪħĜêħĨóŎĥŎÏÕðÊļ»ëŎϵËĤĪĪļ ¼ĥŎĝ«Ŏñōæ Ī »çĤĦĪĦ±êħÎ ħÎ ĞħÈ ħµ ħÎ ĪħÈ Ī ĦĪħÔĦĪÊëðħÎ ĦĪħōħµħÎíŎà »æĪīð Ī ¼ÕðÊļ »ĦĪħĥņìłæ »ÊĪæ ¼ÕðħÎêĦæ Ī ńļħ¹Ħæ Êæ ¼Õõ¹ ħŎĤ¼ĨĪĪêī¹Ī¼ÎíŎà¼ÝĤÊìËĔ ¼ôŃäŃÎ ħĤÊĽņæ ĞħÈ »êħðĪīĤ ¼ÔĦļħĥÎ »êÊīÎ Ī ÒħÎËÎ ´ņçĥŇĨ ħĜ ÒħðËŎð ħĜ »ħĥäĦļ Êæ Ī˯êħÎ Ī ¼ÕñņīŀħĨ Ī ĢæëÎĦīņļħÎ »ĦīŇô ħŎĤÊĪ¼ŇªĪħōħĨĦĪħĥÔĪĪíμĤÊêħÏņļ òËÕñŇÈ­ĪÊæĪĪæëÎÊļħĜ­ĢÊĪħÈħµ ģÏÎ Ī ģÎĪīÎ ħŀħª Ī ħŀħĨ ħĜ êĪĪæ Ī ĢçĤ˺ĤħñŀħĨ ħĜ ħōÊĪ òËÎ ĞŋħÎ ¼ŎðËŎð ¼äłæĪêËÎ Êæ Ģ˵ĦĪħĤÊç¶ŇĜ ËĨĦĪêħĨĪħ¯ĪËĤĪĢÊëŇȐĢËÕðæêīµ Ī ¼ĤËĩŎÜ ¼ÔħðËŎð ¼ĤËĤÊçĥņīô Êë¶ôËÈ ¼ĤÊæêĦīŇÕÕðĦæ Ī êĪĪìīà Ī Ģ˵ħĤÊëŎÜ ħÔħŀĪĦæ ¼ŎĥŇĨħĤ Ī ħĜ Ī Ģ˵ħŎōĦĪĦêĦæ ħÔŋħðĦæ »ËĤÊīÔĪĢËÔĦêĦæÚêħĠīĜħĨêħÏĠÊêħÎ ħµĦĪħĥÔĪĪíμĤÊļĪīñŀħĨĪĢÊæļŃĤËĠ ŅÎĪ˯êħÎħĜ¼Õõ¹ħÎ Ī»ë¶ĐħäËĥÎêħðħĥÕñäĢËĠī¹ ĢËÕðæêīµ»ĦĪħĥÔĪĪíμĤ˵ħŎŎĜħĠħĈ ¼Ĥ˵ħŀłļ¼ĥņīäħÎħµ³ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ Ī ĦĪÊëŎ¹Êļ ĪĪçĥōì ħĤËġŎÕõŎÈ ĪħÈ »ĪËĤ »īŇõĤ Ī ìÊêĪħĨ Ľª »ĪĪ²ŇĠ ¼Ĥ˵Ħļħªĸ ħĜ »çŎĨħô ĢÊêÊìħĨ îĪħÔêħÎĦĪĪĦĪæëµêËĠŃÔÊæ»Ńä ¼Ĥ˵Ħêæ˵ Ī ĢÊêħÏņļ ¼ĤÊæêĹªĪ ģōëÕôËÎ ħµ ħōĦĪħĥÔĪĪíÎ ĪħÈ ħō˺ōļ ĪħĜ ĢËōŃä ¼ĤħĠħÔ ¼Ĥ˵ħŀËð ĪħĜ ħµ ħōĦīŇô ĪħÎ ĦĪæëµ ÓäħÎ Êæ ħÕŇ¯Ħæ ħĤ ńëĥŎÎĦæ Êæ ħĤÊĪÊëðĪīĤ ¼µħōĦĪħĤæë¶ĤĪĪļ »ĦīŇ¯êÊī¯ ¼Ĥ˵ĦæêĦæ ħĜ ´ņæêĦæ ħĤ Ī ĦĪħôËÎ ´ŇĤħōĸ ˵Ħæ ĢËĠêĦæ ħġŇÈ ¼¶ŀħä ŃäĪħÕðÊļËĤ ĢËō ŃäĪħÕðÊļ ħµ ¼ĥĠ±Īæ ńë¹ĦæêĦĪŅĜ »æĪīð ħÔÊĪ ĢÊëŇÈ ¼¶ŀħä ĪīĠħĨ ¼ōæÊìËÈ ħĤÊëŇÈ ¼ŎĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼ġō²ņļ Ī łļĦêħð ÓðêħªħĤѵ ħġō²ņļ ĪħÈ ħÔĪĦļ »çŎÈ ËÕñŇÈ ħµ »Ħêħ¶Ôīµêħð ĢËōŃÎ óŇĤ˵ĦìĪħð Ī ÌħŀħÕàĹñŎÈ ®ŎĨ ¼ŎĤÊĪļĦĪ˯ ħµ ĦĪħÔŃÎ ĢĪĪļ ľħ¹ħĜĪńëµËĤŅĜ¼¶ņļŃ¹īŀËÈħĥôħ¯ ħōħĤ˺ŇγħōĦĪħĤæë¶ņīĤħĥôħ¯êħĨ ēôËÈ ashiq46@gmail.com

¼ðËŎð

—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

šœ™ĦêËĠ±’ģŎõĤ˹ĪĪæêīÈħĠ˵’˹ĪĪæêŃÈĞ˵ ēôËĈ ħĜĢæë¶ōë¹êħÎŃÎħµħġŇÈ»ħĤÊêÊçµħ¯ ³Ëä Ī ĢËĠħµħ¶ŀħä ħĜ ĢËĠħµĦĪħÔħĤ ĢÊêÊìħĨ Ī ĦĪÊëå¶ņļ ĢËĠħµĦĪËÈ Ī ÊæŅÔ ĢËōŃä ¼ĤËŎ¹ æêīµ »ħ¹êħġõŇª ĦĪīÎħĤ ħŀħĨ êħĨ ³ħĤ ĦĪæëµ ÊçŎĐ ¼ĤËÕðÊæ ħĜ ĽªĪÊĽª Īī¶ŀħÎ ħŎĤ Ī ¼ŎÕñōĪħôŃä »ë¹ÊļŃä ħðËĠħà ¼Ĥæë¶ÕäħÎŃä Ī »ê˵ÊçŎĐ ĢËġŎÕõŎĤ ħōĦĪÊë¶ŇĝĠħÕð ĦĪħÔħĤ ĪħÈ ¼Ĥ˵ħŀłļ êËĠŃÔ Êæ Ī²ŇĠ ħĜ ħĤËĤËÕðÊæ ĪħÈ Ī ¼Ĥ˵ĦêħÎ ħµ ³ħōĪĪĪ²ŇĠ ģņëµĦæ ĦīŇª ¼ōìËĤËô Ī Ģħ¹Ħæ¼ŇÔ ĦçĥōËÈ ĢħµĦæ ħĤħµĦæòëŇĨĢÊĪħÈêËÜ´ņçĥŇĨ ĪħÈ Ī æêīµ ¼ĤÊìÊīäĦĪħÔħĤ êħð ĪîĪħÔêħÎħĤĦæĦæħĤÊæêīµĦëŎÏĤĦĪËä ¼ŎÔħōÊĪħÔħĤ¼ĐËĠħÎĢËōļĦĪËÎħµêĹª ħĜ ¼ÕôĪë𠼶ŇĐËĠ ³ĦĪ æêīµ ĪħōħĨÊæ»Ńä»ĪÊĪħÔĦêħĨ¼ÕðËÈ »ĦêĦĪħÔ³ĦĪħōÊĪĦļħĐËĠĪħȼĤĪīÎ »ħĤÊìÊīåōê˹ìļ ¼ÔËÎħä ¼ŎµĦêħð Ī ÊĪĦļ ¼µħŎŎÕñōīŇª ħÎ ĢËÕðæêīµ ĪħÈ ĢËÕðłæ ģĤÊìĦæ ĸĪħÈĪĹĠħÈŅÎ ³ĦĪ Êæ ËÕñŇÈ ¼ĠĦæêħð ħĜ ħōÊĪÊæ ¼ŇŀĦæ ģĥŎÎĦæ ’ ħĤÊīŎÕõªŅÎ ¼¶ŇŀĪīª

¼ĥŇÕðħÎ ħµ ĦĪħÔŃ¯ ëŎÎħĜ ĢËōĦĪħÈ ħġŇÈ »ĦĪħÔħĤ ¼ÔËÎħä ¼ŎµĦêħð ŃÎ îĪīĤĦê˯ ¼Ĥæë¶ōêËōæ ¼ĐËĠ ĪħÎ ħÔËÎħä ĪħÈ Ī ħĤËÕðæêīµ ¼¶ŀħä ĦīŇô ħĜ Ī ĦĪħŎŎ¶ō²ŇÔÊëÕð ħġôłêæ ħÎ ´ōíŇĤ Êæ êŃÜĪÊêŃÜ ¼Ł¶ô Ī ËÔêħ¹ħÈËÜħōÊæńļŃ¹ħĜħµħōĦæħð ¼ðËŎð ¼ŎÔħÏōËÔ ¼ÜêħĠīĜħĨ ËÕñŇÈ ¼ĥÔËĩņæĦĪ ħÎ ĢËŎÔħĐêĦæ ¼ōĪĪ²ŇĠ Ī ħÎíŎàĢËōĦĪÊæħĤħōÊĪĦļĦìÊīäÊæĪħÈ ħÎ êħĨ Ģ˵ħŎŎĤËÕðæêīµ ħŎŎðËŎð ħĤÊêËÎħĜËĤ ħäłæĪêËÎ ħĥôħ¯ ĪħÈ ¼Ňª ħĜ êħðĦê˯˺ņļ Ī ĦīŇô ħĜ ĢËōħñĔ ëÕ¶ðħÔêħÎ Ī ëÕĠíĤ »ĦæÊļ Ī ÓðËÈ ģÕõōħ¹ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ êħĨ ĞŋħÎ ”” ĦĪæëµ ””Êæ ħŎŎÔħōÊĪħÔħĤ ħĐËĠ ĪħÎ ĪħÈ ¼Ňª ħÎ ĢËōŃä »ħĠËĤêħÎ Ī ħŎĤħōËĤËĠĪħΐĦīÕñå¶ņļħĤËäłæĪêËÎ ħÝĤËĠËÈ ĪħÈ »çŎÈ æêīµ »ĦĪħÔħĤ ħµ ´Ňðħµ ĢËō ŅÎËĤ ĸĦĪ »ħŎŎµĦêħð ńëºÎ »ħōÊĪĦļ ÊĪÊæ ĪħÎ óŇª ŅĤÊīÕÎ ħŎŎÕôĪëð ħĐËĠ ĪħÈ ħōËÔħĨËÔħĨ ŃÎ Ī ˵ÒĪĦìŅĜ»ħōĸĪħÈĪĹĠħÈŅÎ ħĤÊìÊīåŀæ ¼¶ŇĥÔ뺵ħō ÒħÏŀħÈ ĦêËōæ ĢÊëŇÈ ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ ĪīĠħĨ ħĜ ĢËŎŇª ĢËġĤ˵Ħë¹ħĥäĦļ ħÕðłæ êħ¹ħÈ ħōĦĪħÔħĤĦëĐ ¼¶ŇÔŋĪ ĢÊëŇÈ ŅÎ ÊĪ ÒÊĽµŃġņæ ¼¶ŇĤÊëŇÈ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ¼ŎðËŎð ¼ÜêħĠīĜħĨ ħĜ ľÊļçŎĐ Ī ¼¶ņêħðĦê˯˺ņļ ŅĤÊīÔĦæ Êæ ËÕñŇÈ Ī ÓñōĪ ¼Ĥæë¶ĥŎÎÊæ ŃÎ ĪËÝĤī¹ ĪħÈ ŅÎ ħĤÊĪħÔħĤ ĪħÈ ¼Ĥ˵ĦìÊīäÊæ ĪīĠħĨ ģŎŇŁÎ ńëµĦæ ħµ ĦīŎÔËĤĽÕŀËÈ óŎĤ˵ħŎŎĤËÕðæêīµĦĪÊëå¶ņļĪÌíŎà ħÕĐë¹ ĪħÈ ¼ņë¹ ŅĤÊīÔĦæ ħĤËŎŀĪīÏĔ ģÔĪħ¶õŇª Ī ĦĪħÔ˶ΠħĤѵ Ī ìŃŀËÈ ĦçĥōËÈ ħĜ óŎĤÊëŇÈ ¼ōĪīÔëºĠËĔħð Ī ´Ňµħō êħ¹ħÈ ĞŋħÎ ˶ΠêħÎħÕðĦæ Êæ ŅĤÊíÎ ³ħōħĝª ħÎ »Ńä ħĤÊĪħÔħĤ ĪħĜ ĦæÒŋĪ¼ōêÊçŎÈĪ¼ðËŎð¼ÔŋħðĦæ ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ ńëºÎ »Ńä ¼ĤÊĪ˪ ŅÎħĤĦæËĠËÈĪ˶ÎŅĜĪ˯ĪĪæħĝª³ĦĪ ¼µħōĦīŇôħÎĪŅĥÎĸĦĪ¼ōł±ËÈçĤĦīŇĤ ħĜ ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ ¼ĐËĠ ħĤŋæËĈ ¼ĤæëÎĦīņļħÎĪÒŋħðĦæ¼Ĥæë¶ôħÎÊæ ¼ÕĐë¹ íŎ¹êħĨ Ë¶Î ľĪīÏĔ Êæ ÒŋĪ ÊæĢÊëŇÈħĜ¼ÔħōÊĪħÔħĤ¼ĐËĠĪħĜħðħĠ ³ħō˺ņļ»çŎÈĦêËōæĪŅÎËĤêħðĦê˯ ħÎ ÒËÎħä ¼ĤÊæĦ²ņêæ ħĜ ħºÝŇÎ ¼Ĥæë¶ōêËōæ¼ĐËĠħÎģÕõōħ¹¼ÕðħÎħĠ ģōëÔìêħÎĪģōëÔĪÊĪħÔħĜîĪīĤĦê˯ Êæ ¼ōŃäħÎêħð ħÔÊĪ »Ńä ¼ÕðËÈ ĦĪħÕŇĥŇĠËĤ ħµħōĦĪħÈÛĤêħð»ËºŇܼ¶ŇŀËä ĢËōŃäŃÎ ħĤËÕðłæ ĪħĜ êłì ¼¶ŇôħÎ ĪħĜ ĦĪĦæëµ ħÎ óō±łļ ³ħō ÒħĤËĤħÔ êŃÜĪÊêŃÜ »ĦīŇô ħÎ ħµ Êæ ħÔËÎħä ¼ŎĠĹñŎÈ»êËĠѵĦĪħÔ˵ĪħĜĞħµ¼Ĥĸ ħōĦĪħÕðĦæħÎ ¼ÔŋħðĦæ ĢÊëŇÈ Ī ĢĪīÎħĤ êÊçôħÎ ħōħĨ »Ħ²ņêæ ĢËŎĤ˵ĦĪÊæĪĪļ ĦĪĦêĪĪæ ħĜ êħĨ

ĪĢĪī¯ŃÎ¼ŇªħΐĢĪīÎÊæĢÊçōħĠħĜ ħÜêħĠīĜħĨ ħĜ ĢËōŃä ¼ĤçĤ˺ĤħñŀħĨ Ī ĦĪÊæ ĢËōêËōĽÎ Ģ˵ħŎŎĥōħĈ Ī ¼ĥōĦì ĪħÈ ¼Ĥ˵ĦļŃ¹īŀËÈ êħð ħĜ ĢËŎĥņīô ŅÎĦæŃÎËÕñŇÈ ĦĪËĤÊæĪĪ²ŇĠ»ħôħÎ Ī´ŇĈìĦĪħĜĢÊĪ»æêĦĪÊêħÎĪêËōĽÎ Ī ĢĪËō± Êæ¼ŇÔ ĢËōŃäŃÎ ħµ ´Ňäłæ ¼ĤĪī¯ŃÎĞŋħΐŅÎħŀħĨĢĪÊļĪīñŀħĨ ĪĪĪ²ŇĠêħðĦĪħĥōĦæĦæļĪËÈħµħġŇÈ ģō±ĦæÊæìÊĪËŎÜĪÊĪħÔ¼¶ŇäłæĪêËÎħĜ ĪħĜĢæë¶ōêĪÊæ¼ÕðÊļħÎ’ŅÎëÕÕðÊļ ħÔħġàĦìêłìÊæĦêËÎ »ħĜħðħĠ êħĨ êËÜĪħÈ ħÕŇÎĦæ ħµ ħŎĤ u¼ĥŎõĤ˹ĪĪæêīÈv ħĤËÕðłæ ĪħÈ »êĹªīðĪħÔ ŃÎ ĪīĤËŎÎ Ī ŃäĪħÕðÊļËĤ êËÜêËÜ ĢÊĪħÈ ī¶ŀħÎ Ī ŃäĪħÕðÊļ óōêËÎĪêËÜ Ī ĦĪËĤħªħĜ ¼ÔËÎħä³ĦĪ¼ÔħÎËδņçĥŇĨħĤÊĪ˶ôÊļ ħĤħäĦæ¼ÔħōÊĪħÔħĤ¼ðëªĪħĤÊêÊçµħ¯ »ħĤÊêÊçµħ¯¼ÔËÎħäħĥņĪŃÎĪîËÎêħÎ çĤħ¯ ħĜ ÒħĤËĤħÔ ”” æêīµ ¼ĤÊê˶ÔËÎħä ĢëŇĠ±ĦæħŀħĨħΔ”ÊæòĪĪæëÎÊļ»ħōĦæ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ ¼ĤÊêħÏņļ ¼ŇŀĦæ êħĨ ħäËĥÎ ħĜ Ģ˵ħ¹êħġõŇª Ī ĢËÕðæêīµ ¼ÔĦëŎôħĈ »êħµļħô ´ņçĥŇĨ Êæ ļħô »ë¹ŃÈ ħµ ħĤĪīÎ ¼µħŁŇä Ī ģĠ±Īæ ¼ŇŀĦæ ’ĢĪīÎ êËÕôīµ Ī êħĨ ¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ¼ġō²ņļ ħÔÊĪ ĢËÕðæêīµêħðŃÎòëŇĨħĜ¼õōëŎÎ ĦĪæëµìËð»ļħôæêīµĪĦĪħÔłæëµħĤ

’ĦĪħĤĪīÔĪħµêĪĪæĢËÕðæêīµ ļŃ¹īŀËÈĪħÈĢÊĪħÈħŎĤÊçŇÔ»ħñĔ ĦĪīÎħĤ òŃäŅª ĢËōħĤËŎҵļŃºŇÜ Ī ĦĪħĤĪīÎêĪĪæ Êæ ħäËĥÎ ħĜ ħ¶Ĥī¯ ’ŃÎ ľħ¹ ħĜ ĢËôѶŇÔ ¼ŎŁðħÈ ¼ĥņīô ħĜ ¼ŎĠÊíŎĤĪ¼ÔĹŎ¶ôħԐ¼ðËŎð¼ÝĤËĠËÈ ħĥōħÎ ĪħĜ êħ¹ħÈ ËÜ ĦĪħÔŃÔËĨħĤ ĢÊĪ ħÎħµĦĪħĥÔĪĪíμĤæëÎĦīņļħλêÊīÎÊæ ĢĪÊêæħŀħĨ»ļËōĽÎĦĪīÎìÊĪĸ¼Õõ¹ ĢËŎÝĤêħð ħµ ħĤĪīÎħĨ ħ¶ōæ »Ëºņļ ĢËōĦĪÊëµ¼ĠħäêħÕĠħµĪŅÔĦĪÊêæħĤ ħÕñōīŇªħōħĜħðħĠĪħÈÊæħäËĥÎħĜêħĨ ¼ĤĪī¯ŃÎĪëŎλħĔĸĦæĪħºĤÊĪļħĜ ħµ ńêçĥŇºĤħñŀħĨ ĦĪĦêŃÜĪÊêŃÜ ¼¶ŇðËÎ ĦĪħÈ  ńë¶Î ŅÎĦæ Ī ħÕðÊļ îħµ ĪīĠħĨ ŃÎ »Ë¹êĦæ ħµ ĦìÊĪËŎÜ »ĦĪħĤæëµħŎĤÊçŇÔ¼ĤËĠī¹ĪħōħŀÊĪËÈ ÊļĪëŎÎ »ļŃ¹īŀËÈ ĦĪħĥŎŀѶŇĜ îËÎ Ħ±ËĠËÈ Ī Ģ˵ħŀħĨ ¼Ĥæë¶ĤËõŎĥÕðĦæ ĪħĜ Ģ˵ħŎōìÊĪĸ ħÕäīĤ ħÎ Ģæëµ Īī¶ŀħΐħŎĤħŀħĨêħĨ³ħĤÊæħŎōçĤĦīŇª ĪÊĪħÔ òĦçĥōËÈ ¼ÝĤÊìËĔ ħÎ Ī ħŎŇÜħÎ ŅÎĦæ ħµğŇŁÎğĤÊìĦæÓñōīŇªħÎÊæĦëŇĜ »ĦīŇô Ī ħĤËÕðħÎħĠ ĪħÈ ¼µłêĦīŇĤ »ħÎêłì ħµ ËäĦæêĦæ ÊĪ ĢËŎĥōĽÎêĦæ ĪħĜ ĢËĠħĤÊêħðĪīĤ ħÕðłæ ĪħÈ ĢħĤÊìĪħðľËĠËÈĢËōÌħŀħÕàĹñŎÈĦīŎĤ »łĽĠħÈ ¼ÜêħĠīĜħĨ Ī ĪĪæëÎÊļ ħµ ħĜ ËŎĤħÔ ĢËÕðæêīµ »ĦĪħĥÔĪĪíÎ

ĢËō ´ņĪËĤ Êæ »Ńä ħĜ u˹ĪĪæêŃÈv ħĤ ÒħÏŀħÈ óŎĤĪīÎuģŎõĤ˹ĪĪæêŃÈvħĤĪħªÊëäĪ³Īīð¼¶Ňĥņīô ģÔë¹êĦĪħŀħĨħÎĞŋħÎńêæëŇĠ±ĦæÍōħĈħÎĪħĠêħô ¼ÕðħÎħĠħÎħĤÊĪÊêÊìĪħôĪħĥôħ¯ĪħȼĤËĥŇĨê˵ħÎĪ ÒĪħ¶ŀħĨħÎĢËōÓðħĕĤħÈħÎËܐĢÊçŇĜêħôħÔĪħĤËÔ ħōÊĪĦļËĤĪ¨Êë伶ŇÕô

¼ŇŀĦæĦĪçĤ˪ħðÊæ¼ġō²ōļêħðħÎĪ »ÊĪĦļ»ÊĪÊæ»ĦĪħÈŅÎħġŇÈ»ĦĪħÔħĤ Ī ńļŃ¹ ħÕŇÎËĥŇĨ ¼ĥġŇĨ ħÎ »Ńä ĦĪħÕŇÎæëµ¼ĔËÔ»ħĤÊìÊīåŎÕôËȻ˺ņļ ĦĪçĤËñŎōŋħĨ »ļħô ĦĪŃäħĜ ÊĪêħĨ ħµ ħĤʲņĪŃÔĪ Ī ģÕõŎĤÊæ ĪħÈ ¼ŇŀĦæ ŃÎ Ī Êæ êŃÜĪÊêŃÜ ¼ÜêħĠīĜħĨ ħĜ ¼ŎÔħōÊêħĥņīĤ¼ÔħÉōħĨv»ËºņļħĜħĥņĪ ¼ŀħĠѵĪļѵêłìĪuæêīµ¼¶ŀħä ¼Ĥ˵ħŀËðħĜÒÊĽµŃġņæ¼ÎíŎàĪħ¶ōæ ħºĤËĠŅð »ļħô ¼Ô˵ ħĜ  šž š Ī ĢÊëµ ğō²ņļ ľħ¹ ħĜ ĦĪħõōëÔÊĪæ Ī ĦĪħÔĪħµħĤŅĜ ĢËŎ¶ŇĠ˵ËÈ ħĥôħ¯ ®ŎĨ »²ņĪĸħ¹ »— ħĜ ¼ŎŀĦæ ĢĪÊëµëŎÎħĜ »±æ æËĩŎÜ ¼ĤËĠêħĐ Êæ –˜šž ¼ŀËð ĹŀīÔħōËÈ Ģħōĸ ħĜ æêīµ »ĦĪħÔħĤ êÊçð˪¼ŇŀĦæĦī¯ħĤêĦæĦĪħŎŎĥōħĠīä ¼ÔËðĦê˵ ğō²ņļ ¼Ĥ˵ħŎŎ¯ħÕŎĠѵ Ī ¼¶ŀħä¼Ĥæë¶ÔħªīÔħĜĪĞËĈīŁÔħĔ³ĦĪ uŅĤļËĔv³ĦĪ¼Ĥ˵ħĥŎõĤæêīµĦçĤī¹ ¼Ĥ˵v uòËĔêçĥŎÈ v uĢËÔŋħĔCv ĢËō Ī uĢËŎĐŃðv uĦçōħð ĞËĠ »ħĤÊçĤļæ ¼ôëŇĨ ¼ŇŀĦæ ĦĪçĤËĕĜīäħĤ ¼ĥōħĠīä »uĞĹñŎÈ »ë¶ôħĜv ħĥð ĢÊêËŎĠ˵ ¼Ĥ˵ĦêËô êħð ŃÎ ĢÊæħðĪêËõĤÊëŎªħĤËΐŃĥôæËÎËĨħĠ Òħō˶ŎàêħĨħ¶ōæ»ħ¶¯łêËôĪêËô ¼ĤÊê±īµ ¼ŇŀĦæ »æ ¼°ŎĨ Ī ĦĪīÎ ¼ĈËđōæŅÎ ¼¶ŀħä îħµ êÊìħĩĤËōĦæ ĪçĤī¹ĢÊæħð¼ĤÊë¶ĤÊëņĪĢËÕðæêīµ »ĪÊĪħÔħÎòħ¶ŀħäĪħȼĤËō±¼ĥņīô ¼ŇŀĦæÊæóŎōËÔѵħĜĪĦĪħĤĪī¯ëŎÎħĜ êħĨĪīĝġðËĔêīÕµĪæ³ĦĪ¼¶ņêħÏņļ ¼Ňª ħµ Êæ ħōĦæêËōæ ĪħÈ »ĪËĥŇª ħĜ »²ŇĠêħðħĜÓðÊļĪ¼ÕôËÈģŎŇŀĦæ ħġō²ņļĪħȼĤÊêħĥņīĤľħ¹ħĜ²ņĪīÔĪ ’ĦĪīÎħĤçŎĨħô ĢËōëŎÎ ¼ŇŀĦæ ĢËÕðłæ Ħëōħð ¼ÔËÎħäħµģĤÊìËĤĪĦĪħÔłæëµħĤĦĪħĜ

ĦĪħĤĦæĦæ ĢËŎ¶ŇĜ Ī ģĥŎÎĦæ Êæ ´ōêÊīÎ óōëōħð¼ÔħŎŇªĢËōļĦĪËÎĢËōŃäŃÎħµ ħĜ´ĠËĔ¼ĤĪĪļħλĦĪħÈŅÎħµħōĦĪħÈ ĦçĤħĜĪçĤħµĪÓĐ빐»ļĪīµīĠħµêħð ¼ŎÔËŎÜ ħĜ Ī ģŇĥÎÊæ Ģ˵ĦìËÔ Ī Ģѵ ŃÎ ĪËŎô ¼¶ņêħðĦê˯ ˺ņļ »ĦĪħÈ ©ðѵ¼ĤæëÎīŇĤħĜĪĢ˶ņë¹»ĦĪħĤæëµ ħĤħäĢËŎÎ Ī ĦĪħĤìłçÎ Ģ˵Ħêħ«ĠħĜ Ī ¼ĤÊêħôѶŇÔ Ī ´ŀħä »Ī˯êħÎ »ļŃ¹ħĤËĥŇĨ ħÎ »ê˹ìļ »Ëºņļ ¼ĥŎõĤ˹ĪĪæêŃÈv³ĦĪ¼ðËδņçĥŇĨ ĦĪĦêĦæ ŃÎ ĢÊêħôѶŇÔ ¼Ĥæë¶¯Ńµ uĪ »êÊçµħ¯ ¼ÔËÎħä ¼ĤĪīÎħŀħĨ ĢËōŃäŃÎËŎĤħÔħµ³ħōĦīŇôħÎóōĪħÈ ĪīĠħĨ ĦĪħĤĦæĦ漶ŇĜ Ī ħôŃäĢËŎŇª êħÎ ħĤĦæĦæ Ģ˵ħŎŎĤËÕðæêīµ ħÎíŎà ĢËōŃä»êĹªīðĪħÔĪħĥäĦļ¼Ġ±ĪħÔ ÛĤêħð ´ŇÔ˵ ËĨĦĪ êħĨ ĢËŎĤ˵ħĤĪī¯ŃÎ ¼µłêĦīŇĤ ħōĦæĦæ ¼Ĥ˵ĦĪÊæĪĪļ ĢÊĪħÈ ħµ ńĪħµĦæêĦæ ¼äłæĪêËÎħĜħµĪĪæëÎÊļ»ħōĦæçĤħ¯ ĦĪÊæĢËōĪĪļÊæËÕñŇÈħĜìÊĪËŎÜêłì ħÎ ĪĪ²ŇĠ ħĤĪīÎ Ī ĢĪī¯êħðħÎ Ģ˵ħĤĪī¯ŃÎ Ģ˵ħŎōë¶Đ ħäËĥÎ ¼Ňª Ģ˵ħŎōłĽĠħÈ ĦêŃÕµËĐ Ī Ģ˵ĦêĦīŇª Ī ĢħµĦæ æêĦĪÊêħÎ ģĥŇºĤħðĦæľħĨ òħĠħÈ êħĨ Ģë¹ĦæêĦĪ ŅĜ ĢËŎĠ˵ËÈ êËÎĪêÊīÎêłìħĜħµĦĪħÈ»ŃĨħÕŇÎĦæ Ģ˵ħŎŎÕŎðÊļľħ¹ħĜĢËŎĤæë¶ōêĦĪÊæÊæ ˶ΠĦĪħĜ ËôËà ŅĤÊīÔĦæ Ņµ ĦĪħÔħōħĤ êħðħĜńëµËĤ»ŃÎłĽĠħÈ»ĦĪħĤħµ ¼ĥŎÏĤËĩŎÜ ĢĪī¯ŃÎĦīŇô »ħäËĥÎ Ī ¼ðËŎð ¼ōêËŎĤÊì Ī ÓñĤÊì Ī ËÕñŇÈ ¼ĠĦæêħð ¼ŎÔħōŋħĠѵ Ħê˵ŃĨ Ī Ģ˵ĦĪÊæĪĪļ Ģ˵ħĤËõŎĤ »ĪĪĪ²ŇĠ ¼Ĥ˵ĦêħĥŇĩ¶Ňª Ī êħ¶ŇÔê˵ ŅðËĥÎ ÓñōīŇª »ĦæÊê ħÎ ĪĪæëÎÊļ ĦĪħôħĤÊĪħ°Ňª ħÎ ’ĦĪħÔÊæ ĢËŎ¶ŇĜ Ī ĢËōŃäŃÎħĤÊêĪĦæĪÒ˵ĪħÈ»ħĤÊĪħÈ

ħōħĤÊĪÊëå¶ņļĪ ËÕñŇÈ óŇª ³ħōĦĪËĠ çĤħ¯êħĨ ħĜêĪī«ĤÊëŇÈ»ëðËĤ³ËµíņļħμÕðłæ ´ñġÕñĠ »ħµĦĽņæêħðħµÊæ´ņêËÔĪ ¼ðêËĐ ħÎ Ī ĪīÎ »íŎÕðĦ˹ĪæêÊ ħĤËĤħōĸŅμ¶ŎĥŎĤÊĪļħΐĦĪĦæëµ»ĪŌÎ ħĜħºŀħλĦĪħĤËĥŇĨħÎĪħĤËĥŎÏÕðÊļĪ ĦĪÊĪæ ħōħºĤÊĪļ ĪħÈ ¼ĤĪīÎħŀħĨ êħð ĞŋħΐĦĪħÔłæëµ¼ô»ħōħĜħðħĠĪħÈĪ ÊæËÕñŇȼäłæħĜħÕðħÎħĠĪħÈħ¶Ĥī¯ ĦĪħºĤĦêæħÎçĤħ¯êħĨ””óŎĥĠħºĥōë¹ ĪħÈ īŇĤ ħġŇÎ ¼Ôêīµ ħÎ ńĪħĠĦæ ”” ğņĪçÎêħðħĜ¼¶ņçĥŇĨĪĦĪħðËÎ ³ħōĦæÊļËÔģĠ»ħµħðËμ¯êħ¹ħÈ ÊæëðËĤ³Ëµ¼ĤĪī¯ŃλĦīŇ¯êÊī¯ħĜ »ĦĪħĤËĥŇĨ ħÎ ĞŋħÎ ĦĪħÕŇĥŎÎĦæ »Ńä ľĪħĨ ħ¶ōæ »ħĤĪīġĤ ´ņçĥŇĨ ĦĪħõōìÊĪËŎÜ ¼µħōħºĤÊĪļ ħĜ ÊæĦæ ĪĪļħÔËåÎħĤËÕðłæĪħȼÔĪħµīñŀħĨ ħÔÊçÎ ÛĤêħð Êæ òħÔ˵ ĪħĜ êħĨ Ī ħĤĪī¯ŃÎ ħĥôħ¯ ĪħÈ ¼ĤÊĪħĥÎ Ī ÛĥÎ ħÎ ħµ ĦĪħÔ˶ΠĒĦì ĦêËŎðëª ĪħÈ Ī Ħīņīµ ħĜ ħōĦĪħĤÊç¶ŇĜ ĪħÈ ¼ÕðÊļ îËÎħÎńëµĦæŃÎ’ńë¹ĦæĦĪ˯êħð »ĦçĥōËÈ ńļŃ¹ ħĥĥŇĨ»Ħ æ »ħĤÊĪħÈ Ī ¼ĤÊê˶ÔËÎħäĪĢËÕðæêīµ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ òħÔ˵ ĪħĜ Ī ģĥŎÎĦæ ĢŃ¯ »ËÕñŇÈ òħĤÊêËŎðëª ĪħÈ »ĪÊĪħÔ ¼ĠŋĦĪ Êæ ĢËōŃä ËÔ ńëŇ«ñÎ ĢÊêħĥņīä ħÎ êħĨ ħµħĜħðħĠ ¼ĥÎĪêħð Ī ĦĪħĥÎ æêĪ ³ħōĦĪħĥĤħōħºÎ ¼µħōĦīŇôħÎħµĦĪħĜ¼ôŃªĪ˯ħÎ ¼ĥŎõĤ˹ĪĪæêŃÈ Ī ˹ĪæêŃÈ ¼Õõ¹ ģŎŇŁÎ ģŎĤÊīÔĦæ ĦĪħÕņêæĦæėŇĜ ĢŃ¯ ħÎ ¬łëĠ Êæ ËÕñŇÈ ¼äłæĪêËÎ ħĜ ħĥôħ¯ĪħÈëŎÎĦĪħĤËôĪĪħȼĥÕñŎÎ ¼Ĥ˵ħĤ˹êŃÈ ħµ ĦĪħÕņĪħµĦæ ħĤË«Ġħµ ĢËō Ģ˵ĦĪīÔ뺵ħōĦĪħÔħĤ »ĪÊëå¶ņļ ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ¼ĤËĩŎÜ »êĪī𠼯Ëä ¼Ġħµ¼Ĥĸ¼Ĥæë¶ĥŎÎÊæĪĢËŎ¹¼ĥÕðÊê˪ ħŀħĠѵ ĪħÈ ŃÎ ĢËō± ¼Ĥ˵ħŎŎÕñōīŇª »ŃĨ ħÎ ħµ ģĥņæ´Ňª ĢËōħĤ˶ŀħä ĢËōŃä »çņì ħĜ ĦĪĦĪʱËÈ Ī ļħô ĢËōŃä ¼ĤËō± Ī ľËĠ ħĜ Ī ĢĪÊëµêĦæ ¼ÕðħÎħĠ Êæ ´ŇŀËà ħĜ ĢĪīÎ ĦêħÔ ¼ĥņīôu˹ĪĪæêŃÈvħĜħĤËÕðłæĪħÈ ħÎíŎà¼ĤÊêħôѶŇÔ¼ĤËôѶŇÔĪĢËō± ħĤËÕðæêīµ »êĪīôËÎ ħĜ Ģ˵ħŎōæêīµ ŃÎ óōuģŎõĤ˹ĪĪæêŃÈv »ĦĪÊêÊì Ī ĪħȼĤ˵ħ¹êħġõŇªĪêæ˵ĪĢÊêħÏņļ ģĥņæê˵ħÎħĤÊĪÊëå¶ņļĪÌíŎà »Ńä ħĜ u˹ĪĪæêŃÈv ħĤ ÒħÏŀħÈ Ī ³Īī𠼶Ňĥņīô ĢËō ´ņĪËĤ Êæ óŎĤĪīÎuģŎõĤ˹ĪĪæêŃÈvħĤĪħªÊëä ĞŋħÎńêæëŇĠ±ĦæÍōħĈħÎĪħĠêħô ĪħÈ ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ Ī ģÔë¹êĦĪħŀħĨħÎ ¼ÕðħÎħĠ ħÎ ħĤÊĪÊêÊì Ī ħôĪ ħĥôħ¯ ĢËōÓðħĕĤħÈħÎËܐĢÊçŇĜêħôħÔĪħĤËÔ ħōÊĪĦļËĤĪ¨Êë伶ŇÕôÒĪħ¶ŀħĨħÎ Ħ²ņêæ Ò˵ĪËĨ Ī ĢËō± ĦĪħĤËĠ ¼¶ŇÜêħĠīĜħĨ ħĜ ÒËÎħä ¼ĤÊçŇª ģŇŀĦæ¼Ňª ĢËÕðłæ ħµ Êæ ŃÔĪħÈ ´ŇŀħĠѵ u¼ĥŎõĤ˹ĪĪæêŃÈv »ħõņêħð Ī ħõҵ ÓĐë¹ĪëŎ¹ ģŎĤÊīÔĦæ ħµ ħŀħ¹ħĜ »ŃäħÎ ÒħÏōËÔ ĦĪħĤËĠ »ĦêĪħ¹ ĦêħĨ »ħõҵ ģŎŇŁÎ »ħĤÊĪħ°ŇªħÎ Ī »ê˯ËĤ »ĪĪļ ħĜ ¼¶Ňĥņīô ħĜ Ńä ¼ÔŋħðĦæ Ī ÓñōĪ ÒËÎħä ¼ŎµĦêħð ¼ĤÊçōħĠ ħĜ êĪĪæ ¼ĤËÔĦêĦæ »ĦĪħĤĪī϶ðħÔêħÎ Ī Ī Ģ˵ĦĪÊëå¶ņļ ¼ĤÊļĪīñŀħĨ ÊĪĽÎ ĪīÎÊĪħµ ħōħ¹êħġõŇª ¼Ĥ˵ĦíŇĨ Ī ÓñōĪ ľħ¹ ħĜ ħĈìĦĪ ĪħÈ ĞħµËĤ ħµ ĦĪħÕŇÎ òħĤËðħµ ĪħÈ »ìÊīäÊæ ĢËōêħÏņļĪîëªêħγĦĪ­ĢËōŃä Ī ĢĪīÔĪħµ¼ŇÔ ħ¹êħġõŇª Ī êæ˵ ĞŋħÎ ģÎ ìËÎêĦæ¼ŇĜ ģĤÊīÔËĤ òËÕñŇÈ ĪĎËñĥŎȼĥÔë¹Ī˯êħÎĦĪħÎĪŅÎĦæ Ģ˵ĦļŃ¹ŃŀËÈêħðħδņĪ˯ĢÊæ²ōĪ ĪħÈ ¼Ĥ˵ĦêŃÜĪÊêŃÜ ħäłæĪêËÎ Ī »ĪĪæëÎÊļ »ĦçĤħĜĪçĤħµ Ľª ħŀËð ¼ð ĦĪħĥŎĥŇõåÎÊæĢËÕðæêīµ»ĦĪħĥÔĪĪíÎ Ī ŅµļŃºŇÜ ¼Ĥ˵ħōŃĨ ģŎĤÊíÎ Ī çĤĦĪËĤ »Ī˺ĤħĨħÎĪ˺ĤħĨ »ħõµħô˪ ħĤÊĪÊëå¶ņļ Ī ÌíŎà ĪħÈ ¼Ĥ˵ħºŇª Ī ¼ÔĸħĨ±łļħĜĢÊĪħȼ¯ŃÎĪĦĪīέ

¼µħōĦīŇô ħÎ »ħĤÊêħĥņīä ĪħÈ ħĜĪĢĦæĦæĢ˵ħÕōËð»êħðĞÊĪĦæêħÎ ĢËō˹ËÈ ĦĪħĤ˵ħŎŎÕõ¹ħĤħōħ¹Êļ »Ëºņļ ĢËÕðæêīµ ¼Ĥ˵ĦĪÊæĪĪļ Ī ľÊĪħĨ ħĜ ħÎĢËÕðæêīµ¼ÔŋħĨ±łļĪ¼Õõ¹ħÎ ħµħōĦĪËĠ ħµ ĢêÊæ˹ËÈ ħōħĨ ¼ÔħÏōËÔ ħŀËð ĪĪæ ³ħō ģŎŇŁÎ ëÕôËÎ ĢËō ĪħÈ »æêīµ »êħðĪīĤ ³ħōĦêËĠ± ´ŇĜħ¹êËÔĪ ħĜ ĢËÕðæêīµ »ħôħÎ ĢËōu¼ĥŎõĤ˹ĪĪæêŃÈv »ĦĪÊêÊì Êæ ´ņçĥŇĨ»ļŃ¹ħĤËĥŇĨŃÎĪīĤËŎÎħÔłæëµ »çĤĦīŇª ħĜ ħ¶ōæ ¼ÕðħÎħĠ Ī îËÎ ¼ĤÊêħÏņļ Ī ĢËĠÊçĤħÈ Ī êæ˵ ľħ¹ ħĜ êħĨ ħµ Êæ Ģ˵ħŎŎĤËÕðæêīµ ħÎíŎà òħĤËÕðħÎħĠĪħÎĦ±ËĠËÈÊæĦêËÔĪĞħĜ ĦĪÊêæ ľĪħĨ Êæ ħĤËðËÎ ĪħĜ ńëµĦæ ¼¶ŀħäÒħÏōËÔħÎĪ´ŀħäħÎËÔĦêħð ńêçĥŇġĜħñÎ ĢËÕðæêīµ ¼ÔŋħĨ±łļ »çŎÈĢËŎĤ˵ħĠÊçĤħÈĪħĤËÎíŎàĪħÈħµ ´Ĝħµ ħĜ Ī ģŎõĤ˹ĪĪæêŃÈ ħÔħĤĪīÎ ħōĦæêËōæ ĪħÈ óōëÔÊĪæ Ī ĢĪīÔĪħµ ħĜ êËÏĤËōì »êħ¶ŇÔê˵ Ī ê˵ŃĨ ³ĦĪ ÒËÎħäĪĢËôѶŇÔ¼ĤĪīÎìÊĪĸ¼ÔĪĦļ Êæ Ģ˵ħŎŎÔħōÊĪħÔħĤħÝĤËĠËÈ »ĪËĥŎª ħĜ ģĥŇðËĤ¼ÎĪĪĪļħĥĥŇĩÎ ÒħŀÊĪļ ħÎ ħĤÊêËÔĪ ħĥôħ¯ ĪħÈ »ĦĪħĤæëµëŎÎ ĦīŇô »êĦçĤËõŎĤ Ī ¼ÔħÏōËÔ ¼µħōħÕðĦæ ĢËō ´ŇŀħĠѵ ħĜ ħµ ĢËŎĤÊêħðĪīĤ Ī ģŎĤ ĪÊë¶ōêËōæ »æêīµ ¼ŀħĠѵ »êŃÜĪÊêŃÜ »²ņīÔ ģÔŋĪ »ĦĪĦêĦæ Ī ŃäīŇĤ ¼ŇÜħÕõŎĤ ĪÊëðËĤ¼¶ŇĤËðħµÒħĤËĤħÔêËÜ´ņçĥŇĨ »ìŃñŀæ³ĦĪëÔËōìħµģõōĪËĥôŃäĪ ńļŃ¹ħĥĥņæħĤËðÊīäĪîËÎĦêŃÜĪħÈ Êæ »ìÊīäçĤĦĪĦ±êħÎ ¼ĥŇÕðħÎ ħĜ Ī ĪħÈÒħÏŀħÈĢĽÎĦæêĦæĢËōŃä»ļĦĪËÎ ħĜĪêËÜ´ņçĥŇĨòħĤËĤĪī¯ŃÎĪîËÎ ĦĪħĤĪīÎæêīŇĜ»ËºŇÜĦĪĦêÊīδņçĥŇĨ ĢĦĪħĤÊç¶ŇĜĪ ħÎģĠğңδŇÕôĪīĠħĨóŇªËÎ »ë¹êħÎÊæħÔêīµĦêËÔĪĞħĜğŎĤËĠħÔ ĦīŇô Ī ħĤÊĪÊëå¶ņļ Ī ÌíŎà ĪħĜ Ğħ¶Î ĢËŎĤ˵ħĠËĤê˵ Ī ÒĪħµīñŀħĨ ĢËōŃäŃÎ ĦêËōæ Ī ħŎĤ ģĠ »ê˵ ĦĪħÈ ģņæÌÊīÜĦĪģĤÊíÎÓñōīŇªħÎêħ¹ħÈ ĢËĨģĠ»ĦĪħÈĢĦæĦæĦĪħĤæë¶ĤĪĪļĪ ģĠ ħōħĠħÈ ğÎ ħðËÎ ĪħÈ ¼ŀħ¶ŇÔ ÊæĦæ ÊæĪĪæëÎÊļ»ħōĦæŅðħĜħµğ¶ņæêīµ ħÎ Ğħ¶ōæ ¼ĤËġÕõŎĤĪËĨ ĢÊêÊìħĨ ³ĦĪ ħÔËÎħäĪħĜĞŃä¼ôħÎħÎĪËĤÊīÔ¼Ňª Ģ˵ĦļŃ¹īŀËÈħĜĞ˹ËȐĞĪīÎêÊçôħÎÊæ ħĥôħ¯ êħĨ ħōÊīġŇª Ī ĦĪīÎħĨ ´ŇĤçĤ˺ĤħñŀħĨĪĦĪħĤÊç¶ŇĜĦĪħĤÊĽŇ¹ ¼ÔËÎħ伶ņêÊīÎêħĨħĜĪêłìĪĞħµ ¼µË«ÕðĦæ ħÎ ŅÎĦæ Êæ ħġŇÈ »ĦĪħÔħĤ ¼¶ŇŀËäńë¶ÎħĤËōŃºÕðÊļĪ¼µËªìËŎĤ ĪħÈĪīĠħĨŃÎíņļħµħōĦĪħÈòħ¶ōæ ğŇĤĦæÊæĢËŎĤ˵ħĤĪī¯ŃÎĪħĤÊë¹ħĥäĦļ Ī ļĦĪËÎ ħµ òĦĪħÈ êħÎħĜ ëÔêłì Ī ĪīĠħĨ ħĜ óŎĤÊĪħÈ »ĦĪħĤÊç¶ŇĜĦīŇô ¼ðËÎ »ËºŇÜ ħµ Êæ ħĤĸħðħĠ ĪħÈ ÓñōīŇª ħÎ ģŎĤ ³ħō ³ĦĪ ĢħġŇÈ »ĦêËÔĪ ĞħĜ îħµ®ŎĨ »ĪËĤ ğĤÊìËĤ ¼ôħÎĪËĨ ¼ŀËä ĞŋħÎ ğĥŇÎ Êæ ĞŃä ħ Î ĢÊçäħōËÏĠħµ ħĤÊêËÔĪ ħĥôħ¯ ĪħÈ ¼ĤÊêħôѶŇÔ ¼ōê˵ÊçŎĐ Ī ÒħġàĦì ÒËÎħä ¼ĥÔë¹ħĤçĥŇĨħÎ ħĤËäËĤŃĔ ĪħÈ Ī Ģ˵ħŎōæêīµ ħÎíŎà ¼ĤÊļĪīñŀħĨ Ī çĤīÔ ¼¶ŇĥōĽÎêĦæĦīŇô ¼ĤËĥŇĨê˵ħÎ ħÎ ÒĦêËÎħð îĪħÔ Ī ĪËÔĸ ħĜ Ľª Ī ħĜ ÒËÎħä ¼Ĥ˵ħ¶ŎÕµËÔ ĢæëÎĦīņļħÎ Ī ĦīŇô Ī Êæ ĪĪæëÎÊļ »ħōĦæ çĤħ¯ ÌíŎàĪħȼĤÊêħôѶŇÔ¼ĤËō±¼ĥņīô


 ĤīĨ êħ

www.kurdistanukurd.com

—•–—»ħōīĤʱ»š- –˜ž•»êËÏĤÊëĐħλ–š

ħÈ ĪÌĦ æ

šœ™ĦêËĠ±»æêīĘ»ëĉŇô»êÊīð¡ļŃô¡êÊīð

¼ĥŇ¯ħŀħĨ

¼ĤËġà¡êËōêĪ

ħåŇôËĐħÕñĠ ÓŇĥŇĕŀīäĦæĢæëµê˵¼ÔħĐêĦæ¼ĥŇ¯ħŀħĨ ħÎ ĢËÕÕðĦæ ħµ êħĨ ğðëÔĦæ ĦĪħĜ êłì ĪīĠħĨħĜ êħÎ æëµ ĦĽņæ çĤħ¯ ĞħÈ »ĦĪħĤçĥņīä Ī uêŃ𠼶ŇĐËÜ ĞĦêħĔvħĤĦçÎ ÓðĦæ ´ŇÕô ģŇŁÎ Ī ĦĪħĤħ¶Î êĪīð ŅĜ ĞħµħÔħÎËÎ »Ľņæêħð ³ĦĪĪĞÊæĦīŇÈ»Êêľħ¹ħĜóŎĥĠħÕðÊê¼ĥ¯ħŀħĨ Ī ħŎŎºĤĦæĦëĐ ħĜ Ğìħà êłì ´ŇõŇªħĜĞæ ĪīĠħĨ ħĜ ğÕðħÎħĠ Ī Ğë¹ĦæêĦĪ çĥĨ ħÎ êħÏĤÊêħÎ ¼ºĤĦæ Ī ħŎŎĤ ÒÊêËĨħĠ Ī ÒÊêËĨħÎ ¼ĤËġÕõŎĤ óōuçĥĨv êħÏĤÊêħÎ ¼ºĤ¡æ ¼ĥōĽÎêĦæ ŃÎ ńī¹ ğŇŁÎ ÓņĪħĩĠĦæ ĦĪħĤÊç¶ŇĜĞħÈ¼ŇªňÎĞ빡æÊêĞŃä¼ĤĪī¯ŃÎĪÊļħÎ Óņë¹ĦæĢËġōŃäħĜĢËĠ˪¼ºĤíņī¹ËÔħĨħµħŀĪīĔ Ğħµħōu¼ĥŇ¯ħŀħĨv ħµ ğ¯ËĤ´ŇÔ ĦĪħÎ óŎ¶ŇŀËĔìŃÔ u¼ĥ¯ħŀħĨvħÎĢħ¶ÎŅĜ Ò˵¡æ ¼ĥŇ¯ňŀňĨ ¼ðËÎ ħµłĽņæ çĤħ¯ ĞħÈ »ħôĪ ĪĪæ ħĜ Ī ĦĪŋħ¶ŇÔ ¼µħōħôĪ ¼ĥŇ¯ħŀħĨ ÓðÊê»ËĤËĠħÎħŀħĨĦĪīÔËĩ¶ŇªuģŇ¯vĪvħŀħĨv ħĜ óōuģŇ¯v Ī ĦĪħōÊæ ´ņê˵ ħĜ ĢĪī¯ħĤêĦæ »ËĤËĠ uģŇ¯ħŀħĨv Ī ĦĪÊëŎ¹êĦĪ uĢçĤ˯v ¼¹Ī˯ ¼Ĥ˵ĦĪŋħ¶ŇÔ ħôĪ ³ĦĪ ÒÊæĦæ ħŀħĨ ¼ĤçĤ˯ êħĨ óōuģŇ¯ ħŀħĨv uģŇ¯êÊæv Ī uģŇ¯ĪŃÔv »ħµňĤçĤ˯ ĪŃÔ ģŇ¯ĪŃÔ Ò˵Ħæ ĢçĤ˯ »ê˵ ĪĦīŎĠ¼ĤĪīÎæËōìĪÒËĨÊæ¼ĤĪīÎæËōì»ŃĨħÕŇÎĦæ òħōħŁņĪħĤÊæ Ī ĦīŎĠ ĞħÈ ĦĪħÕōĪħµĦçŇĜ »ħŁņĪħĤÊæ Óņæ ÊæÊĪæħÎ »ħĤËäê˵ Ī ħ¹ê˵ »êŃÜ ģōçĤħ¯ Īu¼ĥŇĕŀīäê˵v ŃÎ ĦêĪħ¹ ¼¶ŇÔħĐêĦæ ħÕŇÎĦæ Ī ŅĜ ¼ÔŋĪ ¼ĥÔĪħ¶õŇª òħĤæëµê˵ ¼ÔħĐêĦæ ĞħÈ ĪħÈ ħōĦêŃÝĠħÎ êħĨ óŎĤçĤ˯êÊæ ¡ĪňÕņĪňµ¡æ ħÕäħÔĞħĨĪňōňĨĢËōĦīŎĠĞħĨģņêçĥŇ¯Ħæ»ħĤÊêÊæ ³ĦĪóŎĥĠħµĞħµĦæĢæêīÏŇĜ»ÊĪÊæ ´ôĪ»êÊæĪ ĞŋħΐĦĪħĠħµËĤ´ŇĜuÓäĦêævĪuêÊævĢËÔĪīĠħĨ u ģŇŀĦæŅª»êÊæĪīδôĪêħ¹ħÈÓäĦêæğĤÊìĦæ u¼ĥŇ¯ħŀħĨv ¼ôħÎĪËĨ ¼ŀËä ’¼ĥŇ¯ħŀħĨ ĞŋħÎ óōĪħȐħōĦĪħÈÊæv¼ĥŇ¯êÊævĪu¼ĥŇ¯ĪŃÔvľħ¹ħĜ ħōĦĪħȼôħµħŎōìÊĪËŎÜĪÓŇĥŇĕŀīäĦæê˵¼ÔħĐêĦæ Ī êħðĪīĤ ŃÎ ëÔËōì »ê˵ ħōu¼ĥŇ¯ħŀħĨv ĞħÈ Ī ê˶ņëµ ŃÎ ³ħĤ ÓŇĥŇĕŀīäĦæ ĢËðĪīĤħĠËĤ±łê ħµħŎĥŇ¯ħŀħĨħ ôÊĪ»êËÜħÔħÎËÎĞħĜ¼ÕôĪêËōìÊçĤħÈ ģÎĪêħðóŎĤÊêÊæňġÔňðËŎð¼Ĥ˵ĦĪħĤÊç¶ŇĜĪĢĪī¯ŃÎ ¼ŎÔħŎµħō¼µĪī°Î¼µňōħŀħĨĦĪĦêÊīä»ħĠħÈÒ˵Ħæ ĪīĠħĨŃÎê˵¼ÔħĐêĦæħµňĤËÕðæêīµ¼ĤÊêËÕĤËĠňĜê˪ ĢŃŎðìŃªŃÈ Ī ÒŋħÕðĦæ Ī êÊæħġÕðËŎð ħĜ ³ħōĸ ģŇ¯ħŀħĨĪÓñŎ«ōËÔĪħĤËåªË¯ĪîĪīĤħĠËĤ±łêĪ ĢŃōíĐħĜħÔ »ļÊìËÎ ÒħĤËĤħÔ ÓŇĥŇĕŀīäĦæ ģ¯ħŀħĨ Ī ¼µħōħÕðê òħĠħÈ Ò˵Ħæ Ğêħ¹ óŎÕŇĤëÕĥŎÈ Ī Ī ňĤÊêËÕĤËĠħĜê˪ ¼ŎÔħŎµħō »ĪÊêçĤËōħ¹Êê ¼ÜĦĪħÎ v ¡ĪīÔËĨ ňō¡īŇô ĞňÎ Êçºĥōë¹ ¼¶ņĪÊêçĤňōň¹Êê ňĜ ĪħÈ ¼Ĥæ뵼ÎħĥÎ ħĜ ģÔë¹ħºņê ŃÎ Ò˵Ħæ ÓñōīŇª ¼ĔËñŎĠ ħĤÊêÊçŎðëÔħĠ Ī óäħÏĤËōì ħĠËÝĤħÈêĦæ ģĠ±ĪæĪÓðłæňōÊæ¡ëŇĜËÈuÓņë¶ÎêŃĠĎĦêħô ĪÓŇĕŀīä¡æŃλ¡ĪňĤÊç¶ŇĜĪĢĪī¯ÊæÊĪæňμÔňĐê¡æ ÓņĪňµ¡æ»ê˶ŇΡĪîêīĔ¼¶ņìêī¹

ĭŎĤÊêŃ¹ĪêňĤīĨĭĤÊêŃåĠňäňĠňµ¡æ Ī ĢňµňĤ ëŎÎ ňĜ êÊæÊæ ňµ Ĭæêīµ ĢËĠňµňĜň¹ Ĭ¡ĪňÈ ŃÎ Ģň¶Î ĬëŎºÕõª Ī ŅÎňĤ òňÎ ŅÎ ňĤňð¡ļ ňºĤ¡æ ĪňĜ Ī ëÕôËÎ ĭĠňĨêňÎ ňÎ ŅĤÊīÕÎ óōĪňÈ ĭĤÊêŃ¹ ĬňĤËĠêňä ĞÊĪ¡æêňÎ ëÕņīĤ Ī ˶ΠëÔçĤňĠňŀĪ¡æ Ĭæêīµ ĬìÊĪËÈ Ī ňÎ ĢËġàłļ ĭĤ˵¡ĪīÎ ňµňŀňµ ňĠňä ĭ¶ĠňĠv ˶ΠģŇô¡ĪËÎ òŃä ĬìÊĪËÈ ģÔêīԐģÔêīµğŇĤÊëōňàêÊæìËĤńĪ¡æ ¡æ¡ĪňĤň¹ËĤňōŃÎêňĨģºĤňÎňôģ¶ĝô uňōÊæ¡æĬļīµ¡æĬêÊì ňàłļ ňĜ ĪŌð ĢËŎ¹ êÊæÊæ ÒňµňĤÊīÜňŎŎÕŇôňĜĪŌðÒňµ¡ìłíÎ ĭĤÊêŃ¹ ŃÎ ÒňµËª ňĕôňĈ ĪňĜ ĪŌð ňÎ ¡ĪĪæëµ ĬŃÔ ňµ ÒňµňĜň¹ ŃÎ Ī ò¡ĪňÈ ňµ ÓðÊļ Ī ³Ëª ĭ¶Ň§łëĠ ňµ ňō¡êÊĪ±æ ¡ê˹±łļ ĪňÈ ĭĠňĨêňÎ ¡ĪĪçĤÊêËäĬê¡Ī¡ëņīµĪĞňäňÎĬŃÔ ĭĤÊêŃ¹Ńΐ²ņêæÓĤňĠňÔĪìêňÎÒ¡êĪ ĬæêīµĭĤňð¡ļĬìÊĪËÈĪ

»ļħ«ŀËĠ uĢËäĦīōævħĜ ĪÊëŎ¹êĦĪ êĪī«ĥŇðīà»çŇĨ

¼ôļŃô¼ÔħĠíäħĜĪêĦçŎÔħĠêËō»ĦĪħÈ ĢĪīÎËÕðĦĪÊêÊæ»±æħĜģÎÊæĢËÕðæêīµ »ĦêĪ ĪĦĪħĤÊçŀæ uĢËōħÎ ¼°µv »ëĉŇô ĢËÕðæêīµ ¼¶ŀħä ħÎ ħōĦêÊīð »ìĪħð ¼µħōŃªËÔ Êæ òêŃô ¼Õñ¶ô »ÊĪæ ħĜ ħµ Êæêħð ħÎ ¼ŀËÎ ¼ōÊīŎĨ ŅÎ Ī Ğħä ħĜ Ľª ĦĪħäv »ëĉŇô ħĜ êÊīð ³Ëµ ĢĪīÎËõҵ ģōëÔíŇĨħÎĪģōëÔ¸ĤËÎĪËĤħÎħµÊæuħĥōæêħÎ êĦçĤËĨ »ĦīŇ¯êÊī¯ ħĜ ëÕŎÈ ¼ÕŇõŎĠħĨêħÎ ħĜ »ħµħºŀħĠѵ »ËŎĤħÔ ¼¶ŇõäħÎ ĦêĪ Ī Êæ »ê˹ìê Ī »æÊìËÈ ħÎ ģÕõōħ¹ »ĪËĥŇª ¼¶ņêËōìÊçĤħÈ »ĦêÊĪħĔ ħĜ Ī ĦĪħÕŇĥŇĠËĤ ¼ĤĪīĠìħÈ ĢĦĪËä ¼¶ŇðËĥņê Ī ÊìĦêËô ħÎ ¼Õõōħ¹ ŃÎ Êæ ĢËō± Ī ÒËÎħä »Ëºņê »ħõäħĤ Ī ńĪħµĦæêĦæ ¼ĤËĠêħĨ »ËōêĦæ ò˪ ÊæĦëĉŇô ĞħĜ ˵Ħæ òħ¶õŇª ˺ņê ħĜ³ħōĦĪħÔħĤ¼ōĪĪ²ŇĠ¼ÔħµĦêħà»ĦĪħÈ »ĪËÈħÎÊæ¼Ĥ˵ħÝĤËĠËÈħÎģÕõōħ¹»ĪËĥŇª ħÎ ģÕõōħ¹ ŃÎ ħµ ŅĥŇĩÎīôĦæ ´ņĪËŎĤ˵ ¼Ĥ˵ħ¶ōêËÔħŎōŋĪīĔħĜ»ŃäËōêĦæ»êËô êËÎĪĪê¼ÔËÎħä»ħºņêĪŅĥҶñªĦæÊêĢËĠĦì ¼Ĥ˵ĦìÊĪËŎÜħÔĪĦêħĜîËΐóŇªħÕņë¹Ħæ ËŎĤħÔ ħµ ËµĦæ ħōħðłĽª ĞħÈ »Ħ²ņêæ ĽªĦìËÏņêĞħȼōĪīÔĪħµêħðħÎĢËŎ¶Ňµħō ħĤËÔĪĦêĪħĜ´ŇµħōĢīŇªĦæħ«ðѵĪçĤħµ »Ńä»±æħĜĪæêħÎħÕŇÎĦæÊçŇÜħĜêħĨ ńīŇôĦæ ŅĜ »êħð ´ŇÔĪĦê ŅÕðĦĪĦæÊê īŇĤ ħĜ Ī ĦĪħÕŇĜīäĦæ ÊçōŃä ģņīô ħÎ Ī Ī ²¹ »ĦæĪīĜËÈ ´ŇÔĪĦê ńĪħµĦæ ÊæĪÊ²Ň¹ ÊçņļĸħÎĪŅÎĦæħµĦêËÎĪĪê»êËĤħµ»ËŎ¹ ĢËŎ¶ŇÔĪĦêËŎĤħÔÊæĞ˵ËÈħĜ¼¯ħµŅ¯Ħæ ®ŎĨ ËōêĦæ »êËô ħÎ ģÕõōħ¹ ħĜ ËŎÜ ħµ »ħµħĐħñĜħĐĪīĠħĨĪħŎĤ¸ĥōë¹Ńμ¶ŇÕô ĪĦĪæëµħðËĥŇªÊæĦĪËĥŇªĞħĜêħĨ¼ôŃä ńīŇªĦæ ńê ĢÊæħĥŀѵ Ī ĢËÕðĦĪÊê ŅÎ ħÎ êÊīð ³Ëµ Ò˹Ħæ ÛĤËĠËÈ ¼ĠËÝĤħÈêĦæ ħÎ ¼Ĥ˵ħÝĤËĠËÈ ħÎ ģÕõōħ¹ Ī ĦĪħĤËĠ »íĠĦê Ģæë¶ŀħĨĦĪħµħōħÎĪ¼ōËÎħÔħĜ³ħōĦĪħÔħĤ Ī ŅĤÊìĦæ ģÔĪħµêħð ĪĦêħÎ ģÔĪĦëðħĤ Ī »ħµħĜīµħĥÔĪĦëðħĤvŅŀĦæÊæ¼ōËÔѵħĜ uĦĪËȼàłê êħĨ òĦêÊīð ³Ëµ »æīä ¼ĤËō± ĞŋħÎ ĢħōËåÔêīµ ¼Ĥ˵ĦëĉŇô ĪīµĦĪ ĦĪħäÊæħÎ ĪīÎ âħōËÎĽª Ī ³łêĦĪËĤĽª ħĜ »ĪËÔħĨ »–˜š™ ¼ŀËð »êËÏĤÊëĐħÎ ĪĪìêłìĪæëµ¼ōÊĪæ¼¯ŃµĢÊêËÔ»êËô ÓõŇĨŅÜħλħµħĤËġÕõŎĤ ¼ÔŋĪ »ĦìêħÎħō˪ ĦëŎĈËô ĪħÈ īŇĤ ħĜ ĪĪ²ŇĠ »ħõŎĠħĨ ŃÎ »êÊĪĦæêīµ ¼ĤħðĦê ¼ÔËŎÎĦæħÈ Ī ëĉŇô ¼ĤÊë¹ŃĨ ¼ŀæ òËÕñŇÈ ĦĪħōËĠ ¼ōħĤÊæĪËÜ ħÎ Êæ »æêīµ ħĜ ĦæÊíŎĤËåĝŎÈ »ĦêÊīð ³Ëµ »Ń¶Ł¹ Ģ˵ŃÎ »uĢËŎĠËĠħàv »çĤī¹ ¼ĤËÕðļŃ¹ ¼ĤÊêÊīÏņê ¼ŎÕñōĪħôŃä ħĜ Ľª »ħ¹ĪĪê ¼ÔħōħµĦìłëŎªĦìËÏņê

ĭĤËō± ňµ ńĽŇ¹¡æ uģġŇĨ ĭĥŎôv ³¡ĪÓĠĪÓµò¡ëĠňĤ¡ëŎĈËôĪňÈ ňĜ ¡īŇĜ ĢÊīŇĜ ňµ ¡ĪīÎ êÊæÊæ ĭĤËō± ĪĢ˶õŀæĪĭĤňÔ¡Ī¡êĪĪæĪĭō¡êÊĪËÈ ĬæĪĪëðĬňµňĜň¹ĭÔËð¡ê˵ĪĞňä ĢËñōæ ÒňÏōËÔ ĭĝōËÕð ňÎ ¼ĤËġÕõŎĤ ĬìłíÎ ĭàłļ Ī êÊæÊæ ĭōÊì¡êËô ŅÎ Ī ĭÔêī¶Õð¡æ Êæ¡æ ĢËõŎĤ ĪňÈ ģĥŇñä¡ļËĤêÊæÊæŃÎÒňĐê¡æĭĤÊīŎÕõª ĭ«ŎĝµĪĬňµ¡êňĤīĨňÎÊçÎĭĠÊĪ¡æêňÎ Ī˶ÎìËðĭĤ˵ňŎŎĤÊêŃ¹ŃÎêŃÜĪÊêŃÜ Ī˶Îòň¶õŇªëÔ¡ìËÔĪ¡ìËÔĭĤËĥŇĨÊæ ĭĤ˵ňŎŎĤÊêŃ¹ňōŃΑńëðËĥÎĬŃ䳡Ī êÊĪ±æ Ī ËŎÜËŎÜ ĭÜêňĠ Ī ĚňĨ ňĜ ò¡êËĠ± ňÎ Ī ĢīōĽ¯ ÊæňĤÊêʱňĨ Ī ĭĤ˵ňŎŎĤ˵ ³¡Ī êÊæÊæ ËĥŎ¹ňÈ ģĠňµ ìÊĪËÈňĜÊæ¡æĢË«ŀīĔĭäËĤĢËÕðæêīµ ĚňÕàňĠĪĢËÕð¡ĪÊļĪńīĤĭŎĤÊêŃ¹Ī ĬňĥņĪ ĪĪæ ňõŎĠňĨ Ģ± ňŎŎĤ ĭĤĪīÎ ¡Ľª³ňōňĥņĪňōňĨêÊæÊæĬĸĬňĤÊĪň°Ňª ĭÕðêňªŃä Ī ĭōËĐ¡īŇÎ Ī Ģ˶õŀæ ňĜ ňĤ± ĬňĤ˧łëĠ ĬňĥņĪ óŎµňōňĥņĪ ĬĪËĤ ňÎ ĬňµňĠŃÏŀËÈ ¡êËÝĠňÈ êÊæÊæ ĬËŎĤĪæ ňĜ ³ňō¡ìêňĜňĠĪīÎ Ī ¡uĢ±v ňÎ ňµ ˵¡æ ÓðĪêæ ÊçŎĤÊêŃ¹ Ī ìÊĪËÈ ĭĤ˵ňŎŎĤÊêŃ¹ÒňÏōËÔĪńīĤĭ¶ŇĝōËÕð ğĠ¡æ ĬĪĪļ ÊçŎōËÔѵ ňĜ ĢīōĽ¯

ňōňĨ »ŋËÎ ¼ęŇÕð¡æ Êæ óŎðêËĐ »ëĉŇô uçŎôêīä ĢÊīäëÎv »íŇĨňÎ »ëĉŇô Ī Ģňġ¹¡æ¡êňĨ¡ëĉŇôňĜ¡ĪňŎŎĤËōňäêňÈňÎ ¼ðêËĐ ¼äêň¯ĪËĨ »ëĉŇô ¼ĤËĘňÎËōËĤ Ī ¡ëŎĈËô»íōêňĜ»¡êÊīðňĘńæÌËñŎàňÎ ¼äêň¯ĪËĨ »ëĉŇô ¼ĤËĘ¡ìêňÎ ¡êňĨ »¡ĪňĤĪīÎ ĪŌÎ ňºĤ¡ê ¡ĪËĤÊæ ¼ðêËĐ ňĜ îĪīĤ ¼ðêËĐ ¼ęņëŎĈËô »ëĉŇô ňĉġÜ ÌËÕĘ uňôīäv Ė¡Ī ¼ęŇĜň¹êË§Ń¹ ¼ĝ¯ »ňō¡æ ňĜ ÒňÏōËÔňÎ u Ī ģåð ňōÊīÎ ňĥņĪ ĞňĘ ¼ĘňōĪĪì¡êËÈ Êæ »ĪËÔňĨ ĪňĜ»êłìňÎêÊīðĖËĘ¼ĤËĘ¡ëĉŇô¼¯ňĘ Ğ¡æêňðĪňÈ»ňĤËŎΡæňÈňºĤËÎĪËĤňΡêË§Ń¹ ¼ĤËōËô ¼ÝĤêňð Ī ¡ĪňĤĪīΡæ ĪŌÎ Êæ ËõŇĘ¡æÊê ¡ĪňōŃä »ĸňÎ ¼õŎĤÊêňĥņīä ėðËĤÓðňĨêËÝĘňō¼ęņëŎĈËôêÊīðĖËĘ ¡ĪňōňĘňĤËġÕõŎĤĪňºŀňĠŃĘňÎÓð¡Īê¡æĪ Ī ËõŇÈ¡æ ¡ĪňĘËä ¼ĤËĘ¡êÊìËÈ Ğ¡æňÎ ĪīÎ ÒĪīęõª¡æ Êæ ėŇĤËōňÎêňÎ êňĨ ľň¹ňĜ ¼ðĪīĤ¡ê˯ ňÎ »ňĥņĪ ĞňĘ ¼ĘňŎōë¹ŃĨ ĪīÎňĨ¡ĪňÔŋĪ»±łêÊĪæĪ»ňĘ¡ĪňÔňĤ ¼ōêħºōê˵ ´ŇäłæĪêËÎ ëÕĠħµ ħºĤĦê ĪËĤÊæêħðħĜ»™œ™›¼ôļŃô»ĪÊæĪĪê »ĦĪħĤçĤ˵ëĠÊæ»ÊĪæ»çĤʱħŁôħōĦæÊêĞħÎ ¼ġō²ņêĢħōĸħĜ™œ™›¼ôļŃô»ë¹ËÈ ĞÊçĉŎÈ Ī ĢÊê±īµ ĪĦĪħĤÊëŇÈ ¼ŎÔħōËô˪ Ī ħ¹êħġõŇª ħĜ êłì ¼¶ŇôħÎ ¼Ĥæëµ ħĜ ÒÊëµīġņæ ¼ÎíŎà ¼Ô˵ĪħÈ ¼ĤÊêħÏņê ħµ ÊæħōħĤËĤËĠĦêËĔ ħôļŃô ĞħÈ ¼Ġ˵ËÈ êħĥŇäĪĪê ¼µħŎōÊīŎĨ ŅÎ Ī òĦê ¼¶ŇĠħÔ ÊçĤËÕðæêīµ »ÊìħĐ êħðħÎ ¼ðêīĔ ¼ŀËÎ ´ŇðħĥĔħĔ»ħĥņĪħÎêÊīð³ËµĪīÏÔë¹Êæ Ī ĦĪħōÊçŀħĨ »êħð Êæ ŃĠħĝō± ¼ŀæ īŇĤ ħĜ ħĜ ĪīęŀħÎ æëĠħĤ ĦêÊīð Òë¹ »ħñŇŁÎ ËĥŇĨ ¼ĤËō± ¼ĥŇ¹íĠ ĦĪħ¹êħĠ »ĪËĤħĨ īŇĤ ¼ōëĉŇô¼ĤËō±ħĜĦĪÊæĪĪêĞħȼōêħºōê˵ Ī ģōëÕôËÎ Ī ĪīÎ ħĥņĪ ŅÎ ÊæĦêÊīð ħĜ ħµ ¼Ĥ˵ħŎōëĉŇô ħĠħĨêħÎ ģōëÕäħōËÎĽª ĦĪÊæĪĪêĞħÈľħ¹ħĜŃäĪħÕðÊê¼µħŎōçĤĦīŇª ĢÊæĦĪÊæĪĪêĞħÈ»ÊĪæ¼Ĥ˵ħŎōêħºōê˵Ī ¼°µłêæ¼ŁŇä ĢħÔħÏōËÔħČËĤŃĔĪħȼĨ ³Ëµ ¼ĠËōêĦæ ŃÔ ħĥōæêħÎ ĦĪħä ĢËōħÎ ĪĢËō±»ëŎĈËô´ŇÕôĪīĠħĨħĜêħÎêÊīð ĪīμÔħō˧łëĠĪĢËō±¼Ĥ˵ĦìłëŎªħäħōËÎ ¼ĤËÕðĦĪħĤÊêĪģÕõōłêħμŀĪīĔ»ļĦĪËÎ ÛĤËĠËÈ ħÎ ģÕõōħ¹ »ĪËĥŇª ħĜ ĞÊĪĦæêħÎ ëÔËōì ËÔ ¼ō˶ōêËÔ ĪīÎÊĪ ŅŇª ĪīÎħĨ Êæ ëÔËōì ¼µËĤĪĪê ¼Ŏºĥōë¹ ĦĪħÕŇÎ Óðħä ŅÎëÔíŇĨħÎËÔħĨÒīµêħðĪńĪħµĦæêĦæ ĦëÔêÊçäħōËλæÊìËÈ ħĜ ¼ĤËō± »ħġČħĤ ģōëÕĥņĪĹÎ ¼Ĥ˵ ¼Ĥ˵ĦæêĪ ĦíŎä ¼ŀŋĪì »ħĠĦíĠĦì ¼ōæÊìËÈ »æĪĪëð ģōëÕôŃä Ī ÓñŎÎĦæ ¼ĤÊçĥōì ¼ĝōæ »Īħµ »ħ«ðËĔ īŇĤ ħĜ ¼ŁŇä v »ëĉŇô ĦĪħōìłæĦæ Êæ »êÊæ ĪħÎ ħōħĤÊĪ˶ôÊê ¼µħōĦĪĦæëµ±æ ułêæ ¼ŇÜħÎ »ħĤÊëŎϵËĤĪĪê ĪËĤ ħÎ Ħë¹ħĥäĦê

ÒËÎňäĪ¡ĪňĤĪīÎæêĪĪĢËĠÊļĭôĪīÔ ĭµĪËΐĢÊêňµëŎ¹ÊæĭġŀĪìňµ¡ĪĪæëµ ÊçĤÊêňµëŎ¹Êæ²¹ňγň¯ňÎÊæ¡æĢËĨ ÊçŎĐ ĭĤËŎ¹ Êçôňō˺ņļ ĪňĜ Ī ¡ĪňÕŇ°Î ÊæëÔ ĭ¶ŇÜêňĠ Ī ĚňĨ ňĜ êÊæÊæ Ëµ¡æ Ī ĭĤÊêŃ¹ Ĭ¡ĪňĤæëµĪĪçĥōì Ĭ˺ņļ ňĜ

ĭĤ˵ňĠňä êŃĝ¶ĜŃĐ Ī Ģňð¡ļ ĬìÊĪËÈ ĬňµňĜň¹ ĭĤ˵ňĠňä ňÎ ľň¶ŇÔ ĬŃä ňĜ Êæ¡æ ĪËÔ ĬŃä ĭ«ðňÈ Ī ˵¡æ ĬŃä ĬìÊīŇô ňÎ uŃĜň¹v ³ňōĸ ĭĠ¡æêňð ĭ¹êňÎ Ī ¡ĪňĤĪīÏņīĤ ňµ òĸĪňĜ Ī Ņŀ¡æ ¡ĪĪæëµ ÊæêňÎňÎ

Ī ¼ĤĪĪê¡æ »ňŀňęŀňĘ ÊçŎÕðÊê ňĜ ńëĘËĤ ģņīô Ī ģōëÕºĥōë¹ ňĜ »ëĉŇô ¼Ĥňð¡ê ħōĦêÊīðĖËĘ»ëĉŇô¼ĤËĘňĤňōĸģōëÔêňĤÊæ ¼ÔňŎŎĤňð¡ê¼ġäīÔíŎ¹êňĨĦīÕõŇĩōňĤňĘ Êæ ňęōæ ¼ęŇÕô ®ŎĨ »ĪËĥŇª ňĜ »ëĉŇô ¼ĤËĘňŎŎĤĪĪê¡æ ňęŎĥĘňÔ Ī ĢËĠì ŅĥņļĪçÎ »ëĉŇô ňĜ ĢËŎŎĘ¡êňð ¼ęņêĪ¡æ »ëĉŇô ¼ŎðËĤ¼ĤÊīܼġŇÔĪ¡ĪÊĽŇ¹ÊæêÊīðĖËĘ »ëĉŇô»ňĤÊçĤňĠêňĤīĨ¼ĥōĽÎê¡æĪĢËōňÎ

¼ĤËĘňõŇĘÊê ÛĤêňð Ī Ī˯êňÎ ňĤňōĸňĜ ňºĤ¡êĢêÊīðĖËĘ¼ĤËĘ¡ëĉŇô¼ōňõŎĠňĨ »ëĉŇô¼ōìÊĪËŎܼĤËĘňĤňōĸģōëÕºĥōë¹ňĜ ¼ĤÊëŎĈËô »ëĉŇô Ī˯ ňĜ êÊīð ĖËĘ ňĜ¼ôŃä»ÊĪæĪ»ŃäóŇªĪâêň¯ĪËĨ ŅÎÊæňĤËŎŎĘ¡ĪËĤňĠň¹¡ĪīĠňĨĪňÈ»ÊļŃªËÈ ¼ęņêÊīÎĪËęō¡æÊæĢËĠ컡īŇ¯êÊī¯ňĜňĘ ¼ĥōêňλň§ÊêňĜ»ňĥņĪĞňĘĪĢÊĪÊëĐêňÎ ¡īŎõäňÎŅª»ëĉŇô »¡īŇôňĜ»ňĤËĥņĪĞňĘňŎōìËðËĥņĪĪňÈ ¼ęņêËōìÊçĤňÈ Ī ËĤÊīÔ ňÎ ¼ęŇõŇĘê˺ŎĤ çĤňĠňŀĪ¡æ ¼ęŇĤËĠì »ňÔËĩęŇª ňĜ Êì¡êËô Êæ »êňĤīĨ »ËęŎÔËÕñŎÈ ¼ĥŇĕŀīäň§Êê Ī ňĜĖňō¼Ĥňġōæ¡êĪĪæ»ňºĥņīĤŅĥŇäëĥō¡æ ¼ĤËĘ¡ĪÊêňĨ »Ë¹ê¡æ »¡ĪňĤÊëĘ Ėňō êňð ¼ĤËĘ¡ëĉŇô ňĜ ÒňÏōËÔ ħÎ ňĘ ģŎĘËĤĪĪê Ī uĢËōňÎ ¼°Ęv Ī uňĥōæêňÎ ¡Īňäv »Ńä»ļňªĪňÎëÕŎÈÊæuŃŀňĨv¼ĤÊĽŇ¹ê¡Ī Ò˹¡æ ňĘ ňŎŎĤ ňōËĤËĠ ĪňÎ ¡ĪňÈ ÒňÏŀňĨ ĞňĜ»ëĉŇô¼ŎĤĪĪê¡æ¼ĠËōňªĪĖłļ¡ĪËĤ ģÎ ëÕºĤ¡ê ĞňĘ ĢËō ŅÎňĤ êËōæ ÊæňĤÊëĉŇô ¼ĤËĘ¡ëĉŇô»¡īŇ¯êÊī¯ňĜ¡ĪňĤÊĪň°ŇªňÎ ĢËô»ëĉŇô¼ĠËōňªĪĖłļ¡ĪËĤÊæ¡êÊīð Ī ňōňĨ ¼ĤĪīÎ ĞêŃĐ Ī ĢËĠì ¼ĤËô ňÎ ĢËĠňĨňĜ¼¯ňĘńĽŇ¹¡æĪ˯êňμęņêĪ¡æ ¼ÔňÏōËÔ ¼ĥōĽÎê¡æ Ī ÒňŎōëĉŇô ÊçõŎÔËĘ ¼ĤËĘ¡ìÊīŇô ģōëÔňĤÊêËŎÕðňĨ ňÎ »ëĉŇô »êÊīÎ ňĜ êÊīð ĖËĘ ¡ĪÊêíņê˪ ¡ĪňōŃä

¡êÊīð»ëĉŇôĪ¡êÊīðňĜĢæëęðËÎ êňÎňĜ Ī ¡ĪňĤĪīÎæêĪ ŅĜ ňÎ ¼ŎÕñōīŇª Ī ňÔňÏōËÔ »êŃÕĘËĐ ėņçĤňĨ ¼ĥÔë¹Ī˯ ¡Ī¡êŃÜĪÊêŃÜ»çĤňĨ¡êģōçĤň¯ňĜńëĘ¡æ ģŎĤÊĪĽÎ»ŃÎ ¡ĪňŎōëĉŇô¼ŎÔňōÊçĤň¯»êÊīÎňĜňºĤ¡ê ¼ĤËĘňĠňĨêňÎĽª¡ëŎĈËô»ňÕð¡æňĜ¡êÊīð ňĜ ¡ĪňŎōËŎĥŀæ ňÎ ¼¯ňĘ ŅÎňĤ »æêīĘ ¡ĪňĠňĨêňÎ ¼ŎÔňōËĤŃ¯ Ī¼ÔňŎŎ¯ »ňºĤÊĪê ¼ĤËġðËȼĤËĘ¡êÊçºĥô몡ëŇÕðňÈ¡êňĨňĜ ňÎ »æêīĘ ¼ÔËŎΡæňÈ Ī ëĉŇô »ĪĪ²ŇĠ ¼ĤËĘňŎōëĉŇô ňĠňĨêňÎ »ŃĘ ńæ ÌËñŎà ¡Īňäv »ĪËĤ ňÎ Êæ ėŇÏŇÕĘ ňĜ ¡êÊīð ¼¹êňĠňĤÊīÜ»ëŎĈËô¼ŀĪňĨňÎuňĥōæêňÎ »çĤ¡ĪËĤ ňĜ u¼ōËČËÈ ĎêËĠv æêīĘ ĢĪīÕõōň¹ ¨Ë¯ ňÎ ¼ÎīŎōňÈ ¼ĥōæňàĸňð »ëĉŇô–—Ī»æêīĘ»ëĉŇô–šËŎĤňÔňĘ ¡ĽÎĪňÈêňĨĞŋňΡĪīÔë¹ÊæŃäňĜ¼ŎðêËĐ ňÏŇÕĘ ĞňÈ »¡īŇ¯êÊī¯ ňĜ ¡ëĉŇô »ňĠňĘ ģōëÔ¡êĪň¹¼đōæ¡êňĜ»¡êÊīðÊæňĘĪī°Î »ĪĪ²ŇĠ ¼ĤÊëŎĈËô ģōëÔ ¼ĤËĠêňĨ Ī ¡êÊīð ¡ĪËĤÊæ »æêīĘ ¼ÔËŎΡæňÈ Ī ëĉŇô Ī ĢÊëŎĈËô »ļŃĘ īŇĤ ňĜ ňĘ ¡æÊíŎĤËåĝŇÈ ĖËĘvňÎëÔËōìÊæ»æêīĘ»ëĉŇô¼ĤÊë¹ŃĨ »ËČËÈ æňġàňÈ »ļīĘ ¡ĪÊëðËĤ uêÊīð »–˜–›¼ŀËð»ĪīÏęōÊæňĜĪňō¡æÊíŎĤËåĝŇÈ ĢÊīŇĤ » uĢËÜêīÔv »çĤī¹ ňĜ »ĪËÔňĨ ĢËōňĘňŀËĠňĥÎňĘŅΡæľÊçĥĠňĤËĘŃÎĪíĔňð ĢËĘŃλuíņī¹¡êňĔv»çĤī¹ŃÎĢňĘ¡æêËÎ Ī ¼ōËÔ¡êňð ¼ČËĤŃĔ ¡ĪňĥĥŇĠ¡æ ńĪňĜ Ī »çĤ¡ĪËĤÊĪæĪŅĥņīä¡æĢËĘŃÎňĜ»çĤ¡ĪËĤ ¼ÕðňÎňĠňÎĢËô˪ËĘ¡æĪÊĪňÔíņêĪňÔňĜ ĪĢÊêËÔňÕŇ¯¡æŋËμĤçĥņīäňÎĢÊ桲ņêæ ń빡æê¡ĪËðËō¼ñĤËñŎĜĢÊêËÔ»ŃęĤÊìňĜ ¼ôňÎňĜĪ¡ĪňÕŇĥŇĠ¡æńĪňĜêňĨóŎĤËô˪ ĪŅΡæêËĘňÎÓð¡æĢÊêËÔŃōæÊê¼ōæêīĘ »ĪËĤňÎ ¼Î¡æňÈ Ī ¼ºĤňĨêňĐ ¼ĘňōňĠËĤêňÎ ĪĢÊëºņī¹ňÎòňęõŇªvĿŇĜňĠĪīÎĪŃªËÔv ËĘ¡æ»æêīĘ¼Î¡æňÈĪ¸ĤňĨêňĐ¼ĤÊë¹ŃĨ ¼ôňōňĠËĤêňÎĪňȼĤËĘ¡ĪÊëðĪīĤ»ŃĘňĘ ĢÊīܼĤËõäňªĪêËÔĪģōçĤň¯ňĜëÔËōìňĘ ňĜ ¼ºĤňĨêňĐ Ī ¼Î¡æňÈ ¼Ęłê¡ĪËĤ Ľª Ī ĪňÎêňĨÊæėŇÏŇÕĘ¼ņīÔňĜń빡æÊçōŃä ¼ōÊĪæ»ňĤŋËðĞňĜĪ¡ĪňÔ¡ĪÊëĘŃĘ¡Ī¡ĪËĤ ¡ĪīÕõōň¹¨Ë¯ňÎÊæ êňΡêÊīð¼ºĤËÎĪËĤĪĪËĤÊçŎÕðÊêňĜ Ī ìêňÎ ¼ÕðËÈ »ŃĨ ňÎ ėŇÕô ĪīĠňĨ ňĜ Īňôň¹ňĜêÊīðĖËĘ¼ōêňºōêËĘĪêĪ¡æ »ëĉŇôÒňÏōËÔňλ¡çņì¼ĤæëĘçĤňĠňŀĪ¡æ Ī ¼Õõ¹ňÎ êň¹ňÈ ĪīÎ Êæ »æêīĘ ¼ņīĤ ËÕðŃĠËĠĢËÕðæêīĘ»êĪīôËÎňĜÒňÏōËÔňÎ »æêīĘ ¼ņīĤ »ëĉŇô ¼ĘĪËÎ Ė¡Ī ĢÊêŃ¹ êĪ¡æ ¡ĪňŎŎĤËōňäêňÈ ňÎ ÊĪňÈ ńëðËĤ¡æ óōêÊīð ĖËĘ »ňĥņĪ ŅÎ ¼ōêňºōêËĘ Ī »æêīĘ ¼ņīĤ »ëĉŇô »Ī¡ĽÎ Ī ňôň¹ ňĜ ŅĜ »ËôËà Êæ ĢËÕðæêīĘ ¼ÔŋňĨ±łê ňĜ

Ģňð¡ļĭ¶ŇºĤ¡æêÊæÊæËĐňÕñĠ ľĪīĔĭ¶ŇĠňäĪêÊçĥōëÎĭ¶ņêÊĪËĨ óŎĠňä ŅΡæ ¡êĪň¹ ËÔňĨ ¡īņĪňĜ ĭĤ˵ňÔËð¡ê˵ĬĪŋËÔ¡īņĪňĜ‘ëÔ¡êĪň¹ ĭĤ˵ňĥōëôËĤ ňĤňġōæ ń²Ň¯¡æ ê˹±łļ ¡ĪňÔňĤĭĤËĥĠ±ĪæĭĤ˵ňġŀĪìËºŀňĠѵ ĭĤ˵¡ĪĸĪĢ±ĪĪËŎªĭĤ˵ňĤĪīÏôňÏŇÎ ňĥΡæ ňĤ˧łëĠ ĭ¶ŇĤËō± ňĜ ĬňµňÔŋĪ ĬňĤʱłļĭĤ˵¡ĪĪçĥōìňõŎĠňĨňĤňġōæ ¡ĪĸĪňĜ ÓôĪëð ĞŋňÎ ‘ĭĤňĠňÔ òŃĨ ¡īŎõäňÎ Ņª ĭĥōĽņì ĭ¶Ň¹ļīĔ ĽªĪìłíÎĭ¶ŇàłļĪĪçĥōìĭ¶ŇŁĔňÈĪ ēôňĈĪĭÕñōĪňôŃäňĜĽªÓðňĨňĜ ňµ Ģňð¡ļ ĬêňĤīĨ ŃÎ Ī ¡ĪňÔňĤ ŃÎ êňĤīĨ ĭĥÕðÊê˪ ŃÎ ´ņìÊëĠËÈ ňÔ˶ō¡æ êňðňÎĢĪīÏŀÊìĪĬňµňĜň¹ĬìÊĪËÈĪ ĬŃĨv ÊçĤËō± ĭĤ˵ňÔËð¡ê˵ Ī Ğňä ňĥōÊëÎ ¡æ ĭĜň¹ ňĥōê¡æÊëÎ ¡æ ĭĜň¹ uňōÊêňÜËĠ¡æĭĜň¹ľň¹¡æ ĭµňō˺ĤËġōňª Ī ѶĤÊì ®ŎĨ êÊæÊæ ËĩĤňÔ ¡ĪĪæëµňĤ ĪÊĪňÔ ĬêňĤīĨ ĭĤËôѶŇÔňĜĽªĪêæňČňĜĽªĬĪĪ²ŇĠ ĢËōêÊæÊæĬňµňĤňð¡ļ¡êňĤīĨĬňµňĜň¹

ÊçŎĤÊĪļ¡Ī˯ňĜ¡êÊīŇÈËԐ¡ĪĪæëµÓŇô Ģ¡æËĤ Óä¡Ī ňÎ ńī¹ ģŁņæ ÓŇÜňÎ ģŇŀ¡æ Ī ģņæ Ńä¡Ī˵ňÎ ËÜĪňÈ ňµË¯ ģŎÔËĨ ¸Ĥ¡êæ ¡êĪīÏĤËġÎ ĢËŎ¹ êÊæÊæ ¡ĪňÈÒňĔ’ğŇŁÎŅªĢËŎŎ¯ģĠňȐëäËÈ ĪňÈËÕñŇÈu’Ģňµ¡æĭĥĠľň¹¡æ¡ê˵ ňŎŎĤËġŇĝðňĜ ĭäËĤ ňĜ êÊçĥōëÎ ĭµňōň¶ōë¯ ńê¡æ ňÕņæ ĬêÊĪ¡æêīµ ĬĪĪ²ŇĠ êËÎ ĬňµňĜň¹ ĭĠňä ňÎ ´ņêÊĪËĨ ĭĤ˵¡Ī˶õŀæ ňðËĤňĨ Ī Ğňä ‘¡ĪÊëµ Ī ľňĠѵ ĭĠňä ľň¹ňĜ ľň¶ŇÔ êÊæÊæ ľň¹ňĜ ĢĪīÎ ëŎºĤ˵ňō Ĭňµ¡ĪňÔňĤ ĪĪ²ŇĠĭōŋīĔĭĤ˵ňŎōêŃĝ¶ĜŃĐ¡ĪÊëĤŃĨ ňĜ ´ñŇĠëĐ Ī ¡ĪňÕŇĥŇĜīµ¡æ Ģ˵ňĥōëÎ ³¡Ī ´ŇºĤ¡æ ģĥņ±ļ¡çŀňĨ Ī˯ Ī âËĤ ³¡Ī Ģ˵¡ëĐňÎ ¡ĪīĤļ ĬĪËÈ Ĭ¡±ËĨ ń±ļ¡çŀňĨĪ˵¡æńĪ¡ìĪīĜĢ˵ňº§ËÔ ¡īŎðËĤňĤĭĠňäËÕõŇĨňµêÊæÊæ ĭµĪËÎ Ëµ¡æ ¡êÊæ ¡êÊæ ¡ìËÔ ĬçŎÈ ń뵡æ çŎĨňô ĭÕñōĪňôŃä

ëµňÎËÎģŇðĪ˵ ìłíΐĪ˶õŀ搳ËĥĠňäĭ¶ņĪËŎª ĬňµňĜň¹ĭĕôËĈêĪīĥðÊĪæËԐ´ņĪËŎª ÓðňĨĢÊīÜĭ¶ŇÕŇôÓŇôĭ¶ŇĕôËĈ ĬÊì¡êËô ľËĥĠ ³¡Ī ³Ëª Ī ´ðËĤ ³¡Ī ĪĪ²ŇĠ ĭĤ˵ňÔËð¡ê˵ Ī Ğňä ĬĪŌð êňĨ ĢŋËð ËÕôňĨ ĭ¶ņëŎª Ģѵ êłì ĭµňōËĥôËÈ ³¡Ī ň¶Î ŅĜ Ī ňõҵ Ī ĪĪ²ŇĠ ĭĤ˵ňÔËĨêňðňÎ ¼ŎĤÊêŃ¹ Ī êňĤīĨ ĬłĽġŎÈ ĭĤ˵ňÕĐë¹ īŇĤ ĭĤ˵ňŎŎĔ¡Ľŀæ ÒňĤËĤňÔ Ĭæêīµ Ëµ¡æ îËÎ ŃÎ Óõōæêīµ Ĭ˺ŀňĠѵ ÓĤæêīÏŇĜ ĬÊĪÊæ òĪĪì ĪĪì êňĨ uĬçĤËõŇÈĞêňðvŅŀ¡æĪ˵¡çŇĜ ĬêÊæÊæ ĢËō êÊæÊæ »ËĐňÕñĠ ĭĥŎôv Ī uĢËġÕõŎĤv Ī uŃĜň¹v ¡æňôĪĬæêīµňĝÜĪĬŃäňΐuģġŇĨ êňð ĭĤ˵ňŎōĪËĠňä ¡íÎ ¡Īňōňµňô¡ļ ĢËŎĥĠňÈ ňĤËŎŎĥŇĠêň¹ ĪňÈ ňµËµv ĢÊīŇĜ


.85',67$1 The Organ of Kurdistan Democratic Party

NO: 574

¼ō

Ġħ ÊĪŋË

ÊæÓŇĤëŇÕĥŎȼŎĤËĩŎÜ»ļŃÔħĜĢËÕðæêīµ¼ºĤĦæŃōæÊêuĢËÕðæêīµv»ħĠËĤ±łêĢËÕðæêīµ¼ÔÊëµīġņæ¼ÎíŎà¼ōçĤĦĪËĤ»ļħ«ŀËĠ www.kurdistanukurd.com info@kurdistanukurd.org info@kurdistanukurd.com www.kurdch.tv Hotbird:6 MHz 11604 polarization: Vertical-SR: 27500 - FEC

www.radiokurdistan.net dengikurdistan@gmail.com Radiopdk_Iran@yahoo.com Tel: 009647701597268

5 jan 2012

¼ĥŇĩĤ¼ÔĹŎ¶ôħÔ¼ĤĪīĐħĜħÔ 009647701901658 Kdp:Tashkilat@gmail.com Tashkilat82@yahoo.com

Î Ĝêħ

çŎàÊĪĪĪæ¼Ĥçĥņīä¼ĤËÕðÊæ ¼ōħ¯ĪËĤ¼ĤËĠì ËōêĪêæËĔ »uæÊíĠħĨv ¼ĤħÔīµ îêËĐ Ëō »ħĤÊĪĪæ uîëÔv ĪuĪļæv ģðêËĐ¼ĠíŎĥŎ§īôĪ¼ĤÊëŇȼĠíŎĜËĤŃŎðËĤ ĦĪħÔħĤ³ħō³ĦĪĢÊëŇȼĤæëµħðËĥŇª»ëŎÎħµĦĪĦê˹±łêĪħĜ ¼ĤËĠì ³ĦĪ Êæ ĢÊëŇÈ ¼¶ŀħä êħð ħÎ ¼ðêËĐ ¼ĤËĠì ¼Ĥæë¶ŀÊì Ī ¼ŀĪħĨ ÊæħÔħðËŎð ĞħÈ ¼ĤæëÎĦīņļħÎ »ĪËĥŇª ħĜ Ī ħōħĨ ĢÊĪīĠħĨ ĪułêævńêæĦæħ¶ōæ¼Ĥ˵ħĤËĠìĪĦĪħÔħĤ»ĦĪħĤçĤÊīÔĪĦĪħĥōĽð ĞíŎĜËĤŃŎðËĤĞħȼÕðĦæħÏÔŋħðĦæ¼ĤÊêħĥņīĤĪĢÊëºĤħōĸ»uîëÔv Ò˪ĪĪæ ĢĪīÎĪĪçĤËĠ Ī Ģæë¶ĠêħôŅÎ Ī ĞÊĪĦæêħÎ ħĠíŎĥҧŃô Ī ĪħÈ ¼ŎÔħŎŎ¯ Ī êŃÜ Ī ¼ðËŎð ¼ÔŋħðĦæ ¼ĤÊļŃ¹ ĦĪħÔŃÎ ¼¶ņëŎñÈħÔÊæuîëÔvĪułêævĪħȼŎĠÊĪĦæêħÎħĜòħÔŋħðĦæ ËÎ BħµħÔŋħðĦæ ¼ŎµĦêħð »êħĨĪħÜ ħ¶Ĥī¯ ĦĪīÎħĤ »ŃÔĪħÈ »ĪËĤħ¶ō漶ņ±łêĪŅÎĪīÎêħðħĜ¼ŎÔħōËô¼ġō²ņê»ĪËĤ´ņ±łê »ĦĪħĥōĽð Ī ê˶ĥŎÈ »ëŎÎ Ī ĞíŎĥҧīô ĢËĠħĨB¼ĠĹñŎÈ »êËĠѵ ĦĪīÎÊæĢÊëŇÈħĜêŃÜĪÊêŃÜ»ĦĪħÔħĤ Ī ĦīÔËĨ ´Ŏª ĦĪħÔħĤ ³ħōħĜ ĢÊëŇÈ ħµ ħōĦĪħÈ ħµħōułêæv ħµħōĦĪħÈòħµĦuîëÔvĦĪħÕņëµĦæ²ņĪ˵ĦĪħĤËñªŅÎħōłêæĞħÈ ĢÊçĝĠĪĢÊëŇȼĤ˵ĦĪħÔħĤ¼ōêŃÜĪÊêŃÜħδŇĤËĥĤÊæħĥôħ¯êħĨ Ī¼ōħ¯êË«µħō¼ĤĪī°¶ŇԐĢËŎĤ˵ħō¼ōĦĪħÔħĤĦìÊīäÊæĪÓñōĪŃÎ ĦĪħÕņĪħµĦæ¼Ĝ¼ĤÊëŇȼµËä¼ŎÔĦĪÊĪħÔ ħðëÔĞħÎĢÊçÝĤêħðħÎĪħōłêæĦļĦĪËÎĞħÈ»ħČËĥÎêħðħĜ »ÊêĦļħðĪÊ旖»ĦæħðħĜĢÊëŇȼĤ˵ħðêËĐËĤĦĪħÔħĤħµħōħŎŎĨÊĪ ¼ōĦĪħÔħĤ ¼ōæÊìËÈ Ī ĎËĠ ´ŇŀħĠѵ ¼ĤÊë¶ŇÜħÏŇÜ ¼ĤĪīÎëŎºĠħĜËĈ ħōËÕñŇÈħµòËÕñŇÈĪģĥņīåÎĢËōŃä¼ĤËĠìħÎħŎŎĤĢËōŃÎËÕõŇĨ ħĜêħĨĪħōħČĦæħĕŇĜĢËŎŎµËġ¹ì¼ĤËĠìħÎĢçĥņīäĢÊĪħȼĤŋÊçĥĠ »ÊļĦêħðģĥņīåÎħ¶ō漶ŇĤËĠìħÎŅÎĦæĦĪħĤËåÎËÔīĔ¼Ġħµħō»±łê ¼ÜêħĠīĜħĨ¼ōêħºōê˵ëņ±ħĜĪĢÊëŇȼŎÔĦļħĥμĤĪīĤËĔħĜ»ĦĪħÈ ħōħĨÊçĤÊëŇȼ¶ŀħä¼ōêŃÜĪÊêŃÜħÎĢËĥĤÊæ´ņêŃܐÊçôêŃô»ÊĪæ ¼ĤħĠħªË¯ħĜĢ˵ħŎŎĠĪħĔĪ¼ŇÜŃäħĤËĠìħĜģÔë¹êĦī¶ŀħµvĦĪÊëÔī¹Ī ¼ĤËĠì ÓõŎĤħÔħĜ ĢÊĪħÈ ¼ÔËŎÎĦæħÈ ¼ĤçĥņīäĪ Ģ˵ħŎŎÕõ¹ħĤħōħ¹ÊêĪ »êËĠѵ ¼ŎÕņêÊçÔŋħðĦæ ľËð ˜— ò˪ òËÕõŇĨvĦæÊìËÈ ÊçŎðêËĐ ¼Ĥ˵ĦĪħÔħĤ ¼ĐËĠ ģōëÔĪÊë¶ņī¹ī¶ĝµĪ ģōëÕŎōËÔĦêħð ĞħȐ¼ĠĹñŎÈ ¼Ĥ˵ĸ˯ Ī ĢÊêħôѶŇÔ òËÕñŇÈ »æħÔŃÔËĨħĤĦĪĦæëµħÎ ĢÊëŇÈ ĞħÈêħðħĜ»ë¹ÊçŇªĪĢæëµÊĪÊæ»ŃĨħÎĢÊëŇȼĤ˵ħÕðĦçĥÎĦĪħÔħĤ ħĤËåōçĤħÎħĤĪħµĦæĢÊëŇȼŎÔĦļħĥλËðËō»ħŁðħÈ »êËĠѵ¼Ĥ˵ħµħō»ÊĪæħĜ³ħōħÔħŀĪĦæħōĦĪħÈóŇµÊĽÝĤêħð ħÎ óŎĤÊëŇÈ ¼ŎðËðħÈ ¼ĤĪīĤËĔħĜ ħŁðħÈ ĪħÈ ¼µłêĦĪËĤ ¼ĠĹñŎÈ ¼Ĥæë¶ŇÜħÏŇÜ ħĜ ĢËōŃä ³ħōĸħĜ »ĦĪħÈ ŃÎ Ī ģĤÊìĦæ ¼ōĪĦļĦçņì ¼ŎŇÜŃäħĤËĠìŃÎĢËŎ¶ŇÕôħ¶ōæ¼µħōĸħĜĪĦĪħÕŇÏōìæħŁðħÈĪħÈ »íŇĨ ĪīĠħĨħÎ Ī ĦĪæëµ ĢËōuëġĕĜÊ ēôv ŅÎæëµ Ģ˵ħŎŎĠĪħĔĪ ĢÊĪħÈu»uÒËŎÎĦæħÈĪĢËĠìħĜçŎàÊĪĪĪæ¼Ĥçĥņīäv¼ĥŇŀħÎĢËōŃä ŃºðÊê ÊçôħĠħĜ ĞŋħÎ ĢËĤËĠìĪêÊì êħðħÔŃÕñä ĢËōħºÕñĤÊì ħĜ ¼ºĤĦæ¼ĤËõҵÊêŃÎĪÊçĤ˵ħĤæêʲÏŀħĨ»çĤħÎĪêħðħĜËŎĤħÔĪģŎĤ ĦĪħÕņæëŎÎĦĪĢËōħĥŇŀħÎĞħȐĢÊëŇȼĤ˵ħÕðĦçĥÎĦĪħÔħĤ êËĠѵêħð ĪīÎ ľËðêÊī¯ ħµ æʲĥōæħġàħÈ –˜ »êËĨħÎ ħĜ »ĪħðĪīĠ Ī ¼ÎĪļħµ ¼Ĥ˵ĦêħÎħĔê ¼Õōæ ´ŇÔ˵ĪīÎ ¼ĐËĠ ´ņçĥŇĨħĜ îËÎ ÊçĤËōŃä ¼ĤæêʲÏŀħĨ ¼ÔËčŎĝÎħÔ »ħĠËĤêħÎ ĪĪæv ¼Ĥçĥņīä Ěħª ħĜħªħÎ óōĪħÈ ĢħµĦæħĤÊuĞĪħĔv ĪħÈ »ÊļĪīô »çĥðħªħÎ »ħĤÊuĞĪħĔv ĪħÈ uÒËŎÎĦæħÈĪ ĢËĠìħĜçŎàÊĪ ĪīÎ ¼µłêħð »ŃäŃÎħµ çĤËōħ¹ ĢÊëŇÈ ¼ŎºĤħĨêħĐ »ìêħÎ »êħÏņê Ī ĢÊêÊçð˪ »Ëªīð »ĦíŎÝĈīĠħÎ ħµ ÊçôĦĪħÈ ľħ¹ħĜ ËĤêĦæĦĪ ĢÊçºĤĦæ ¼Ĥ˵ħĔĪĪçĥð ħĜ »êħð »ŃäŃÎ êħĨĞÊíŎĤ ËÔħĨ »ĦĪÊëµçĤħðħª ĞħÈ ¼ĤÊë¶ŇÜħÏŇܐêËĠѵêħðħÎĦĪŃÎ Ī ¼ñŎĝÜħĠ¼ĤæêʲÏŀħĨħµËÕñŇÈĞŋħÎĦĪħÔŃÔËĨħĤëŎÎĦĪħĤʱłĽĠħÈ ńĪħĤËōĦæ»ħµħġĔËÔĪæʲĥōæħġàħÈĪħōÊæńêħĜ¼ĠĹñŎÈ»ÊļĪīô ¼ºĤĦæòħÕðħÎħĠĞħÈŃÎĪïŎĝÜħĠħĤëŇĥÎĢËōŃä»çĤĦīŇªīÕðĦæ ħÕñōīŇª óŎĤ˵ħĤħġµêīÔĪ ÌĦêħĈ Ī ­ĪīĜħÎ Ī »êĦìËÈ Ī æêīµ ĪħȼĤçĥņīäħÎÒħÏōËÔ»ĪÊëµçĤħðħª¼Ĥæë¶ŇÜħÏŇÜħ¶ō漶ņêËÜ Ņª¼ĤæêʲÏŀħĨ»ļÊìËÎńĪħĤËōĦæĪĦĪħÔŃÔËĨëŎÎĦĪĢËōĦçŎàÊĪĪĪæ ħ¶ōĪËðĪÓŇôħδŀħä»ļħªĪħÈħĠħȼÕðÊêħÎńêħÈĢħ¶ÎĞêħ¹ ĦçĤĦĪħȼðħµÊçĤÊëŇȼĤ˵ħÕðĦçĥÎĦĪħÔħĤīŇĤħĜ¼ŇŁÎ’ħŎŎĤģŎĤÊì ÊæħÔ˵ĪħĜêħĨĪâħōËÏŎÎĪłêæħÎħĤËĥŇŀħÎĦêŃÝĠħÈŅÎħĨħ¶ĝōĪËð ’ŅĤÊìħĤĢÊëŇȼĤ˵ĦĪħÔħĤħμÔħō˵ĪīðħÎ

ĢÊĪňΡçÎňōêËōæĪňĜ ¡ĪňĤŃåŎÎģōË«ĠËô¼ŇÜňĜ ģŇÎÊæĞêň¹¡çĥŇĨĪī¶ŀňÎ ¡ĪňĥņīÕΨŃŀæ¨Ńŀæ

ÓĤËôêňð»ňÎêŃÔīŇĤ»êËōæ ňĥņīäĪëĐňÎ łĽÎłĽÎĪ¡ëºŎŀňĨ »ňōňºŇÜĪňÈňōň¹¡æËÔ Ģ²ŇΡæ¼Ňª ułëĠ¼ĐËĠ»ê¡íņê˪v

òňÏŇÎ ĦīÔë¹ĢËŎŇÜÊæĦíōêĪħÈīŇĤħĜuĢËÕŀīð »Ë¹íņê˪ ¼Ĥ˵ħ¶ŀŃªħÔ ħĜ ´ŀŃªħÔ –– ËĨĦĪêħĨ ħĜ ŌŀĪçÎħĈ ËÕðĦĪ ¼¶ŀŃªħÔv ħĜ ģŎÕōëÎ ħµ ħĥð ¼ōÊĪËÈ ħĜ òĦļĦæêħÎ ¼¶ŀŃªħÔv uÊĪÊëŎĠ ¼ōÊĪËÈ uÊĪÊëŎĠ¼ōÊĪËÈħĜĞħÕðłêëŎª¼¶ŀŃªħÔvuÊĪËÉŇä ¼¶ŀŃªħÔvuÊĪÊëŎĠ¼ōÊĪËÈħĜçĤĦĪêŃ伶ŀŃªħÔv ħŀѵ»ŋħĔ¼¶ŀŃªħÔvuĪËĤËŎð¼ōÊĪËÈħĜħĥōļĦì ħĜŅĠêħĨ¼¶ŀŃªħÔvuĦêËðħŀѵ¼ōÊĪËÈħĜĦêËð uÛĤêËĠ¼ōÊĪËÈħĜÛĤêËĠ¼¶ŀŃªħԐuĢËĤÊæ¼ōÊĪËÈ ¼¶ŀŃªħÔvuĢĹ¹ħĝŎµ¼ōÊĪËÈħĜĢ˵ËĠ¼¶ŀŃªħÔv uÊĪËÈ æħġàħÈ ¼ōÊĪËÈ ħĜ êĪīµËÎ »ËČËÈ Ģħðħà ³ĦĪ ěĠëÕôĪ ¼ōÊĪËÈ ħĜ ěĠëÕôĪ ¼¶ŀŃªħÔ Ī »ĪīĠħĨ ħµ ĢĪÊëµ êËĠŃÔ ¼ĤËġÕõŎĤ »êÊĪħĥņīô ĢÊêËŎĠ˵ »êËô »êħÎĪêĪĦæ ħĜ ħĤ˶ŀŃªħÔ ĪħÈ ĢËŎÎ ¼ōÊĪËÈ »Īī¯ŋËðħÎ »êÊæv Ī ĢĪīÔĪħ¶ŀħĨ »ħµħĜŃ¯ ħĤËĠì »êÊæ v  uħĤËÎ »êËô ħĜ ĦêĦæ »íņī¹ ě¯ ¼ČËÎ »êËô ħĜ ħôħ¹ ¼Ĥ˵ ¼ōÊĪËÈ ¼¶ŇĠħĨêħγĦĪóŎĤÊêËŎĠ˵»ħôħ¹¼Ĥ˵¼ōÊĪËÈ ĢĪÊëµêËĠŃÔ¼ĤËġÕõŎĤ

ěŇÈŃĤňÎËÎ ÓõŎŁŇġðĪóōêľËñĠňÈ ¡êĪīðÓĝÜĪĪŌµ³¡Ī ÒňµňÕôň¹¼¶Ň«ð¡æ¡êËōæ ģĠ¼µËäňĜ ¡êĪīµËÎňĜ

»íōêīŇĤħĜĢËÕðæêīµ¼ōĪĪ²ŇĠ»êÊĪħĥņīô—™¼ĤÊëµêËĠŃÔ ĢÊëŇȼĤ˵ħŎŎĤËġÕõŎĤħĠħĨêħÎ

uìÊĪħĤòŃä¼ŀËĠvu¼ōËÔħĈ¼ŀËĠvuêĪīġōħÔ êħð ÛĥŇªv Ī u¼ōħĥð ¼ĤËä »æËĨ ¼Ĥ˵ħŀËĠv êħðħĜģŎÕōëÎħµħĥð»êËô¼ōĪĪ²ŇĠ»ĦìÊĪêĦæ »æÊëĠ ¼ÏÔīĔ ¼ĤĪËĉĠ ¼Ĥ˵ħŀËĠ ¼Ĥ˵ĦìÊĪêĦæ ěŎµĦĪ ¼ÔĪħ¹íĠ »ĦìÊĪêĦæêħð Ī »æħġĠħáĠ

¼ºĤħĨêħĐħÔÊëŎĠ¼ŎÕõ¹»ĦêÊçŎȼÕðêħªêħð »Ë¹íņê˪¼Ĥ˵ħŎōêÊìī¹ĪÓôħ¹Ī¼ÕðĦæħõŎª ¼ōĪĪ²ŇĠ»êÊĪħĥņīô—™ħµæëµ»ĦĪħȼðËÎħĥð ¼Ĥ˵ħŎŎĤËġÕõŎĤħĠħĨêħλíōêīŇĤħĜĢËÕðæêīµ ĢĪÊëµêËĠŃÔÊçĤÊëŇÈ ¼ºĤħĨêħĐħÔÊëŎĠ¼ŎÕõ¹»ĦêÊçŎȼÕðêħªêħð »Ë¹íņê˪¼Ĥ˵ħŎōêÊìī¹ĪÓôħ¹Ī¼ÕðĦæħõŎª ³ĦĪ ¼Ĥ˵ħŎōĪħĥĈħĠ ħÔÊëŎĠ ħµ ¼ÔħōĪīÔī¹ ħĥð ¼Ĥ˵ħŎōħ¯ĪËĤ ħŎōêËōv uòŌµ ¼ôĪħµ ¼ĥŎĥ¯v Ī uħĥð »Ńª ³ħÔ ¼ôļħĐv uĢËĠÊêĪħĨ ¼¶ŇĠħĨêħÎ ³ĦĪ uêËÝŎÎ ¼ĤÊëŎºŁ¹ ¼ġðĦêīņêv ĢĪÊëµêËĠŃÔ¼ĤËġÕõŎĤ ¼Ĥ˵ËĥŎÎËĨĦĪêħĨħðëªêħÎĪħȼĤ˵ħñĔŅŇªħÎ Ģħðħà »ŋħĔv u¼ōÊëðħµ ¸ĤħĨêħð »ŋħĔv

ħĥð¼ŎĤ˵ħŎºĤħĨêħĐħÔÊëŎĠ¼µłêħð

ħäħōËÎŅÎíĔħð¼ōĪĪ²ŇĠ¼ÕĐËÎ »ÊêħñĤÊĪê˵ Ī ħōīņì ¼ōĪĪ²ŇĠ »æë¹ ĢËÜêīÔ íĔħð¼ĉĠËܼÔĪħ¹íĠÊçôĦīŇĤĪħĜħµ¼°ĤÊĪ±ËÔ ħōĦêËôĪħȼĤ˵ħĥņĪŅÎËĥŎÎħĜ´Ňµħō ¼ōĪĪ²ŇĠ»êËÎħĜíĔħð»êËôħµħðËμĤËōËô ģŎĠħµħō ħĜ Ī ħōħĨ »Ńä ħÎ ÒħÏōËÔ ¼Ŏºĥōë¹ ËÔëōíŎÈ »ĪËĤ ħÎ ĦêËô ĪħÈ Ģ˵ĦæËĠ ¼ĤËġōħªĪËĨ ¼Ĥ˵ħµłêħðÊæħĤŋËðĪħĜĦĪīÎĢ˵ĦæËĠ¼ÕäħÕŇª ĢËōŃäŃÎĢËō˹ĦêËÎĪħ¶ĥÎêËô»êħÎĪêĪĦæħĜæËĠ ģĤÊĪħĜËÕñŇÈ»ĪīÕĤĹªħĔĪħōīņìħµĪīÎæëµìËð

Ī ĦīÔë¹ ħĥð »Ë¹íņê˪ ¼Ĥ˵ħŎºĤħĨêħĐ ħÔÊëŎĠ ĪħÈíĔħð»êËôŃÎÊçŎ¶ŇĤÊæêħðħĜĪÊëÎĪËĤŅŀĦæ ŅðħĜħºÜĪĦĪæëµďðĦĪâħōËÎŅÎħλĦêËô ĪħŀËð¼ÜËà¼ĠËĠħàĦêËĥĠĪĪæ¼ÔĪħ¹íĠ»ËĥŎÎ »ħ¶ōæ ¼Ĥ˵ħŎōĪ²ŇĠ ËĥŎÎ ¼°ĤÊĪ±ËÔ »ÊêħñĤÊĪê˵ ĦīŎĤÊìħĤ¸ĥōë¹ħλĦêËôĪħÈ ¼ðËĤê˵ ĢËŎĥŎĠħÈ æħġĠħáĠ óōëÕõŇª ¼ŎºĤħĨêħĐ ¼ÔÊëŎĠ »ĦêÊçŎÈ ħĜ ĦĪħĤæë¶ĤĦ²ņīĤ ¼ŎºĤħĨêħĐ ¼ÔÊëŎĠ »ëŇĥŀÊĪħĨ ħÎ ħĥð »Ë¹íņê˪ ¼ōĪĪ²ŇĠ ¼ÕĐËÎ ħĜ »ħĤËōËĥŎÎ ĪħÈ ĪīÎçĤËōħ¹Êê ĪĪæ ¼ÔĪħ¹íĠ ħĜ ģŎÕōëÎ ĦĪħÔħĤĪËĠ íĔħð »êËô ¼ĉĠËÜ ¼ÔĪħ¹íĠ ħŀËð ¼ÜËà ¼ĠËĠħà ĦêËĥĠ

ħĥð¼ŎĤÊĪħŀ˪¼ġŎÔ¼ŎĤËĠĦêËĔ ÊçĤÊëŇȼÕðËÈħĜ

ÊçõŎĤ˵ħŎðħµħµËÔĦêħĤīĨ¼ôħÎħĜ »ħÕôê ħĜ ħĥð ħĜ ĢËōËô çŎĈħð ħĜ »êħÏĤħĈ ľī¹ ćĤËĔ ²ŎÕäêħ¯ ¼Ĥ˵ħĝªĦĪħĥðħĜîêīĔ¼ĝŎĠ»ħÕôê êħÎħÕðĦæ ĢËŎĤ˵ħōêħÎħµê ¼Ġħµħō ¼ŀÊçŎĠ¼ĤĦĪËäħĥÏÎħĤËōīŎĤÊīÔĪĦĪæëµ Ģ˶ҵĽÏҵħĜħĜīäĪħÈ»Ľņì »ħĝªħĥð¼ġŎÔÊçõŎġŎÔ¼ôħÎħĜ ĦĪħÔłæëÎ »ħĤËŎŎÔħĤÊĪħŀ˪ ĪħÈ ¼Ġħµħō óŎĤËôËĠëµ Ī ĢËÝĤĦì ¼Ĥ˵ħġŎÔ Ī »ħĤËŎŎÔħĤÊĪħŀ˪ĪħȼĠħĩŇðĪĞħĨĪĪæ ĦĪħÔĦĪËĥŇĨ

¼Ĥ˵ħŎōêħÎħµê¼ĜīäģŎĠħĨĪĪæħĜ ħÎ ĪīÎ ħĥð ¼ġŎÔ ÊçĤÊëŇÈ ¼ŎĤÊĪħŀ˪ ħĤËŎōêħÎħµêĪħȼĤËĠĦêËĔ Ģ˵ħŎŎðħµħµËÔĦêħĤīĨ¼Ĥ˶ҵĽÏҵ › ¼ōêÊçôħÎ ħÎ ¼ĤÊĪħŀ˪ ¼ĤÊêłì Ī ĢÊæħĠħĨ ĢËÝĤĦì ¼Ĥ˵˹íņê˪ ħĜ ğŎÔ ¼ġŎÔ ĪĪæ »ìħµêħĠ ĢËôËĠëµ ¼ĤŃŀËðħĜħĥð¼ĤÊĪĸĪĢŋËðĦêĪħ¹ Īī¯ĦīņļħÎħĥð»êËô¼ōæÊìËÈ ħĜ ÊæħĤËŎōêħÎħµê ĪħÈ ¼ōËÔѵ ħĜ »íōħĐĢËĠËðħĜ¼ĤÊĪħŀ˪¼ĤÊêłì¼ôħÎ ħĜ¼áŀËðçŎĈħðÊæŃĝŎµ›•¼õҵħĜ ħĜ¼ōÊìĦê¼ĜħĈħĥðħĜŃĝŎµœ•¼õҵ æËÈīĐĪĢËôËĠëµħĜÊæŃĝŎµ•¼õҵ ħĜ êħÏÝĤĦê ĢËġōħª Ī ĢËōæʲĤëŎĨËÔ ĦĪħĥðħĜÊ枕»ĦçņìĪž•¼Ĥ˵ħõҵ ĢËōħĤËŎōêħÎħµê ĪħÈ ¼Ġħµħō ¼Ĥ˵ħĝª ĦĪĦæëÎ

êħðĪħµ¸ĤħĨËÈ´ŎĤ

¼Ĥ˵ħŎºĤħĨêħĐħÔÊëŎĠ¼ĤËĠìËð¼µłêħð¼ĨĹŇÈ íĔħð»êËô¼ōĪĪ²ŇĠ¼ÕĐËÎħµŅŀĦæħĥð»Ë¹íņê˪ ħĤ˵ħŎōĪĪ²ŇĠĦêËôħĜħµíĔħð»êËôħäħōËÎŅÎ ĦĪħÕņļħ¹ĦæĢ˵ĦæËĠ¼ĠĦæêħðŃλħµĦĪĪ²ŇĠĪ ħÔÊëŎĠ ¼ĤËðëªêħÎ ¼ōæêËñĠħä êħÎ ħÔŃÔĪħµ ĢÊëŇȼĤ˵ħŎºĤħĨêħĐ ĦêÊĪħðËÈ ħĜ ´ŇôħÎ ÊæĪĪæëÎÊê ¼Ĥ˵ħŀËð ħĜ  ħµËÕñŇÈĪĢĪī¯īŇĤħĜíĔħð»êËô¼Ĥ˵ħŎōĪĪ²ŇĠ ¼ÕĐËÎħĜħôĦļħĨóŎĤËÔĪħĐĪĢËäĪĪê¼ŎðëÔħĠ ˵ĦæĦêËôĪħȼōĪĪ²ŇĠ ĪħĜ »êËġĉŇĠ ¼ðËĤê˵ ğŇĝðŃĠ ĞħðħÕĈīĠ ¼ĤËĠìËð ¼µłêħð ¼ĨĹŇÈ ħĜ »ħĥäĦê ĦĪĦêËÎ

opinion, politics  

kurd opinion, politics