__MAIN_TEXT__

Page 56

AFFALD OG RESSOURCER

FREDERICIA TRÆFFER VALG OM FREMTIDENS AFFALD Fredericia Kommune står overfor en vigtig beslutning om en ny affaldsordning. Organisk affald skal ikke længere bare brændes. Fremover skal næringsstofferne recirkuleres til landmændenes marker. Et utraditionelt samarbejde hjælper kommunen frem mod den mest bæredygtige løsning.

TEKST / LEIF BACH JØRGENSEN

Fagmedarbejder, Det Økologiske Råd SØREN HJORTSØ KRISTENSEN

Adm. direktør, Fredericia Spildevand og Energi POUL MØLLER

Affald & Genbrug, Fredericia Kommune PETER DAUGBJERG JENSEN

Projektleder, Fredericia Spildevand og Energi

F

redericia Kommune og Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE) står foran en vigtig beslutning om, hvordan det organisk affald i kommunen skal håndteres. Det skal opfylde EU’s ’Cirkulær Økonomi-direktiv’ og den danske nationale ressourcestrategi fra 2013. Der er fokus på, at ressourcerne ikke går tabt som ved forbrænding. Der er især spot på fosfor, som både er en begrænset ressource og kilde til forurening af vandmiljøet. De højere mål for genanvendelse af kommunalt affald er 55 pct. i 2025, 60 pct. i 2030 og 65 pct. i 2035. Det er en ambitiøs målsætning.

Kommunen ønsker en effektiv indsamlingsordning med en god økonomi for borgere, kommune og rensningsanlæg. Samtidig skal den være bæredygtig på den lange bane. Det flugter også med FRSE’s strategi, da rensningsanlægget generelt står for en høj miljømæssig standard og løbende arbejder på forbedringer. For at finde frem til de rigtige løsninger gik kommunen i 2017 sammen med FRSE, Syddansk og Aalborg universiteter og Det Økologiske Råd i projektet Energioptimering og Affaldshåndtering finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Målet er at bidrage til, at FRSE og Fredericia Kommune kan træffe en kvalificeret beslutning om den kommende affaldsordning.

VIDEN GENNEM DIALOG For at blive klogere på affaldets nye kredsløb iværksatte Det Økologiske Råd en interessentanalyse. Rådet har snakket med en lang række relevante aktører – fra embedsmænd i de statslige styrelser og i kommunen, aktører i affaldsog biogasbranchen til landmænd

og landbrugsorganisationer. Målet var at samle viden om muligheder, interessenternes præferencer og behov samt om eventuelle interessemodsætninger blandt aktørerne. Ca. 30 af de mest centrale aktører blev samlet til en workshop i Fredericia, som gav en intensiv og tætpakket vidensdeling og dialog.

ØKOLOGISKE BEHOV FOR NÆRINGSSTOFFER Landbruget vil gerne have næringsstofferne tilbage fra byerne. Når landmændene sender fødevarer til byen, forsvinder løbende store mængder næringsstoffer fra markerne. Og økologerne kan ikke som de konventionelle landmænd erstatte dem med kunstgødning. Økologisk landbrug har de seneste år oplevet en massiv vækst trukket af stigende forbrug herhjemme og stor efterspørgsel fra eksportmarkederne. Hvis den vækst skal fortsætte, er der brug for flere næringsstoffer til økologerne. Øverst på ønskesedlen står den kildesorterede organiske dagrenovation (KOD), dvs. organisk affald fra husholdninger, fødevareindustrier, restauranter og supermarkeder. Økologerne må bruge KOD, når det er afgasset i et biogasanlæg, og når affaldet ikke har været i kontakt med kloakaffald. På længere sigt ønsker økologerne også recirkulering af næringsstoffer fra slam fra rensningsanlæg.

JUNI 2019

RISIKO VED AT KØRE AFFALD PÅ JORDEN Vi har undersøgt risikoen ved at sprede organisk affald på landbrugsjord ved at se på eksisterende analyser af fx indhold af tungme-

Foto: Nature Energy

Nature Energy’s biogasanlæg i Ringe er en potentiel aftager af KOD fra Fredericia og deltog derfor i workshoppen i Fredericia. Anlægget i Ringe påbegynder snart etableringen af en separat økologisk linje på biogasanlægget, som også kan behandle KOD til gødning på økologiske marker.

56

TEKNIK & MILJØ

Profile for Teknik & Miljø - KTC

Teknik & Miljø - Juni 2019  

Teknik & Miljø - Juni 2019