Page 59

Teknik & Miljø / November 2012 park & landskab

Danmarks første undersøgelse af kommunernes vejtræs-diversitet Et nyligt færdiggjort speciale på Landskabsarkitektstudiet har kortlagt både forvaltningen af vejtræer i større danske kommuner og kommunernes brug af træregistrering som forvaltningsværktøj. Specialet viser, at landets kommuner er dårlige til at dele viden omkring træer, og det anbefaler derfor, at kommunerne udarbejder en fælles standard for registrering af træer.

Af | Pernille Thomsen og Palle Kristoffersen, landskabsarkitekter

Diversiteten og forvaltningen af vej- og gadetræer i 29 større danske kommuner er undersøgt for første gang. Der blev fundet mange ligheder, men også en del forskelle som kan forklares med kommunernes forskellige størrelse med hensyn til indbyggertal, geografiske udstrækning og urbaniseringsgrad. Der er store forskelle på, hvor systematisk og strategisk kommunerne arbejder med forvaltningen af deres træer. 59 procent af kommunerne har en træregistrering, men det er kun knap halvdelen af træregistreringerne, der er ajourført og bliver anvendt i den daglige forvaltning af træerne. Ganske få kommuner udnytter muligheden for at bruge træregistreringen i det langsigtede strategiske arbejde med udviklingen af træbestanden og kun 17 procent har en træstrategi. Ingen kommuner bruger træregistreringen til værdisætning af træbestanden eller til beregning af træernes økonomiske bidrag til blandt andet miljøet. På baggrund af data fra kommunernes træregistreringer blev der gennemført analyser af diversiteten på slægtsniveau og artsniveau for kommunernes vejtræbestande. Disse viser, at få slægter og arter udgør en stor andel af træbestanden i kommunerne.

Træers bidrag til mennesker og miljø Træer er det største og mest betydningsfulde element, vi har til begrønning af vore byer, og velsagtens derfor har byens træer fået deres egen betegnelse ”bytræer”. Bytræer er alle træer i byerne (vejog gadetræer, træer på pladser, torve og kirkegårde, ved institutioner, mm.), men kan også være træer med direkte forbindelse til byen som bynær skov. Bytræer er vigtige, fordi de er byboernes mulighed for at opleve årstidernes skifte og bringer dem tættere på naturen. De medvirker til at forskønne byer, giver dem et grønt image og bidrager positivt til miljøet på en lang række punkter f.eks. nedbringelse af CO2, lagring af kulstof, regnvandsafledning, temperatur-

regulerende m.v. I de senere år er der derudover blevet en stigende opmærksomhed omkring den sundhedsmæssige effekt af udsigten til grønt og ved ophold i naturen i form af stressreduktion, øget fysisk aktivitet og sundhed.

Bytræer er presset fra flere sider Samtidig med en øget bevidsthed om den gavnlige virkning af træer i bymiljøet, kan det konstateres, at bytræerne mange steder har svære vilkår i byerne. Træerne presses af den stigende urbanisering, udbredt brug af befæstede arealer, der mindsker tilførslen af vand, infrastrukturændringer, hårde vintre med saltning af veje, manglende forståelse for træernes værdi, der fører til selvtægt på træer, m.m., der alt sammen påvirker træernes vækst og vitalitet.

Vejtræer er med til at begrønne vore gader og veje. Her er det Tilia sp. på en gade på Frederiksberg (Foto: Pernille Thomsen).

59

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012