Page 54

Teknik & Miljø / November 2012 Klima

Tid og plads til vandet forebygger oversvømmelser! Fremtiden bliver vådere. I Danmark vil vi oftere opleve skybrud. I sommeren 2012 blev cirka 500 ejendomme ramt af oversvømmende vand ved et skybrud i Aarhus. Nogle oversvømmelser kan vi forebygge ved at skabe ”tid og plads til vandet” - både i byerne og på landet. Samtidig kan vi bedre opfylde målene i de nye vandplaner for vandløb, søer og havet, og vi kan reducere tabet af levesteder for dyr og planter i Danmark. Vi får flere spændende rekreative områder, hvilket også har positive sidegevinster for vores sundhed og livskvalitet. Finansieringen af ”tid og plads til vandet” findes allerede i de eksisterende midler på området. Af | Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Når det regner i Danmark, skal vandet kunne strømme væk - vi skal af med vores vand! Den nuværende vedligeholdelse af vandløb, udretninger og opgravning af vandløb forcerer afstrømningen. Meget lokalt kan vandløbsvedligeholdelse kortvarigt løse problemet. Men når der er meget nedbør, er mere vandløbsvedligeholdelse som at tisse i bukserne for at holde varmen: Vi hælder vandet hurtigere ned i hovedet på medborgere, der allerede står med husene faretruende tæt på oversvømmelse. Vores effektive vedligeholdelse af vandløb i Danmark betyder mange steder, at vandet ikke i en kortere periode bliver liggende i vådområder og på engene i ådalene. Når det regner meget – og det kan vi lige så godt vænne os ti – går vi glip af disse naturlige magasiner for overfladevandet. Vi går glip af den udlignende effekt på de helt store afstrømninger, som et kortvarigt ophold på landet vil give anledning til. I stedet transporteres vandet unaturligt hurtigt og i accelererende mængder nedad i vandløbssystemet, hvor det buldrer ind i byerne. Mange store byer i Danmark er i sin tid bygget på begge sider af den lokale å’s munding ved fjorden eller bugten, f.eks. Randers, Aarhus, Horsens, Vejle, Kolding, Aabenraa, Odense og Næstved. Mange borgere i byerne har ikke gavn af, at vandløbene i oplandet vedligeholdes hårdt - tværtimod. Vi vil generelt være bedst tjent

54

med, at vandet gennem vandløbene strømmer naturligt af. Ved skybrud skal en del af vandet nemlig gerne en tur ind over engen, så vandet ikke i een stor, voldsom flom oversvømmer byerne. Der kan lokalt være enkelte strækninger – ved særligt værdifulde landbrugsområder, vej- og baneanlæg eller hvor der ikke ligger byer nedenfor - hvor det samfundsmæssigt giver god mening fortsat at vedligeholde vandløbene som nu. Her er tale om bevidste politiske prioriteringer baseret på hensyn og værdier.

Vedligeholdelse af mange vandløb er en kommunal opgave Gennem skatten betaler befolkningen i Danmark på denne måde for, at de selv risikerer at blive oversvømmet hurtigt og effektivt. Det kan vi sagtens gøre bedre i Danmark – og vi kan gøre det, uden at nogen taber derved! Ved skybruddet i august 2012 i Aarhus fungerede Egå Engsø, der blev gendannet for seks år siden, som et magasin for de voldsomme regnmængder. Her er der tid og plads til vandet. På kort tid blev 650.000 m3 vand opmagasineret i engsøen, og disse vandmasser gjorde ikke skade nedstrøms langs det bredfyldte vandløb, hvor der ligger mange hundrede oversvømmelsestruede ejendomme. Nogle løsninger kan og skal fortsat laves i byerne. Investeringerne er her mange steder godt i gang. Separering af regnvand og spildevand er et skridt på vejen. Hvor det er muligt, indbygger kommunerne nu lokal nedsivning af regnvand (LAR) som en del af løsningen. Befæstede overflader i byerne med asfalt og tage er – trods massive investeringer i lokale regnvandsbassiner - også en del af

Teknik & Miljø - november 2012  
Teknik & Miljø - november 2012