Page 1

รายงานสรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทย กับ การออม” รายงานวันศุกร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 

“คนไทย” กับ “การออม” ชาวไทยยังให้ ความสาคัญกับการออมเงิน หวังใช้ ในยามฉุกเฉิน นิด้าโพล ทาการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่อง “คนไทยกับการออม” จากการสารวจพบว่ า ในปัจจุบัน ประชาชน ร้ อยละ 72.16 มีการเก็บออมเงิน มีเพียงร้ อยละ 27.84 เท่ านั้นที่ไม่ มีการเก็บออมเงิน สาหรับแหล่ งสะสมเงินออมที่ประชาชนนิยมมากที่สุด สาม อันดับ ได้ แก่ อันดับหนึ่ง ฝากธนาคาร ร้ อยละ 61.24 อันดับสอง ฝากสหกรณ์ ร้ อยละ 10.36 และอันดับสาม ซื้อประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ ร้ อยละ 9.52 โดยประชาชน ร้ อยละ 41.35 มีจุดมุ่งหมายในการออม คือ เพือ่ ใช้ ในเหตุฉุกเฉิน รองลงมา ร้ อยละ 26.08 เพือ่ ใช้ เป็ นการศึกษาของบุตร หลาน และ ร้ อยละ 23.81 เพือ่ ใช้ ในอนาคต/ใช้ ช่วงเกษียณอายุ ท้ ายสุ ดประชาชน ร้ อยละ 44.74 ระบุว่ามีการเก็บออมเงินมากกว่ า 5 ปี แต่ ไม่ ถึง 10 ปี และประชาชนร้ อยละ 32.23 มีระยะเวลาในการออมเงินอยู่ในระหว่ าง 1 – 5 ปี เรียน บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่ าว /หัวหน้ าข่ าว ศูนย์สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน “นิ ดำ้ โพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริ หำรศำสตร์ (นิ ดำ้ ) สำรวจควำมคิดเห็นควำมของประชำชน เรื่ อ ง “คนไทย กับ การออม” ระหว่ำ งวัน ที่ 28 มิ ถุ น ำยน – 18 กรกฎำคม 2555 โดยสำรวจจำกประชำชน กระจำยทุ ก ภู มิ ภำคทั่ว ประเทศ จำนวน 1,207 หน่วยตัวอย่ำง ผลกำรสำรวจสรุ ปได้ดงั นี้

1. ปัจจุบันท่ านมีการเก็บออมเงินหรือไม่ การเก็บออมเงินในปัจจุบนั

ร้ อยละ

มีการเก็บออม

72.16

ไม่ มกี ารเก็บออม

27.84 รวม

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

100.00


2. ท่ านมีการสะสมเงินออมอย่ างไร (ตอบได้มากกว่ า 1 ข้ อ) วิธีการสะสมเงินออม

ร้ อยละ

ฝากธนาคาร

61.24

ฝากสหกรณ์

10.36

ซื้อประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์

9.52

ซื้อหุ้น/พันธบัตร/สลากออมสิน

5.18

ซื้อทอง

5.10

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

3.09

เล่ นแชร์

2.92

สะสมเงินไว้ กบั ตัวเอง

2.59 รวม

3. จุดมุ่งหมายในการออมเงินของท่านคืออะไร จุดมุ่งหมายของการออมเงิน เพือ่ ใช้ ในยามฉุกเฉิน เพือ่ การศึกษาของบุตรหลาน เพือ่ ใช้ ในอนาคต/ใช้ ช่วงเกษียณอายุ เพือ่ ซื้อบ้ าน/ซือ้ รถ เพือ่ การศึกษาของตนเอง

100.00

ร้ อยละ 41.35 26.08 23.81 6.50 6.50

รวม

4. ท่ านมีการเก็บสะสมเงินออมเป็ นระยะเวลาเท่ าใด ระยะเวลาในการออมเงิน มากกว่ า 5 ปี แต่ ไม่ เกิน 10 ปี ระหว่ าง 1 – 5 ปี น้ อยกว่ า 1 ปี มากกว่ า 10 ปี

100.00

ร้ อยละ 44.74 32.23 11.85 11.18

รวม สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

100.00


ภาคผนวก ก : ผลการศึกษา ตารางที่ ก 1 ร้ อยละของประชาชนจาแนกตามการเก็บออมเงินในปัจจุบัน การเก็บออมเงินในปัจจุบนั

ร้ อยละ

มีการเก็บออม

72.16

ไม่ มกี ารเก็บออม

27.84 รวม

ตารางที่ ก 2 ร้ อยละของประชาชน จาแนกตามวิธีการสะสมเงินออม วิธีการสะสมเงินออม

100.00

ร้ อยละ

ฝากธนาคาร

61.24

ฝากสหกรณ์

10.36

ซื้อประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์

9.52

ซื้อหุ้น/พันธบัตร/สลากออมสิน

5.18

ซื้อทอง

5.10

ซื้ออสังหาริมทรัพย์

3.09

เล่ นแชร์

2.92

สะสมเงินไว้ กบั ตัวเอง

2.59 รวม

ตารางที่ ก 3 ร้ อยละของประชาชน จาแนกตามจุดมุ่งหมายของการออมเงิน จุดมุ่งหมายของการออมเงิน เพือ่ ใช้ ในยามฉุกเฉิน เพือ่ การศึกษาของบุตรหลาน เพือ่ ใช้ ในอนาคต/ใช้ ช่วงเกษียณอายุ เพือ่ ซื้อบ้ าน/ซือ้ รถ เพือ่ การศึกษาของตนเอง

100.00

ร้ อยละ 41.35 26.08 23.81 6.50 6.50

รวม สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

100.00


ตารางที่ ก 4 ร้ อยละของประชาชน จาแนกตามระยะเวลาในการออมเงิน ระยะเวลาในการออมเงิน มากกว่ า 5 ปี แต่ ไม่ เกิน 10 ปี ระหว่ าง 1 – 5 ปี น้ อยกว่ า 1 ปี มากกว่ า 10 ปี

ร้ อยละ 44.74 32.23 11.85 11.18

รวม

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

100.00


ภาคผนวก ข : ลักษณะทั่วไปของตัวอย่ าง ตารางที่ ข 1 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและเพศ เพศ ภูมภิ าค ชาย หญิง กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

รวม

127 (10.52) 145 (12.01) 140 (11.60) 130 (10.77) 121 (10.02)

119 (9.86) 102 (8.45) 103 (8.53) 105 (8.70) 115 (9.53)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

663

544

1,207

(54.93)

(45.07)

(100.00)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

ตารางที่ ข 2 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและศาสนา ศาสนา ภูมภิ าค คริสต์ พุทธ อิสลาม กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

รวม

1 (0.08) 1 (0.08) 2 (0.17) -

239 (19.80) 242 (20.05) 241 (19.97) 232 (19.22) 191 (15.82)

6 (0.50) 5 (0.41) 1 (0.08) 1 (0.08) 45 (3.73)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

4

1,145

58

1,207

(0.33)

(94.86)

(4.81)

(100.00)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555


ตารางที่ ข 3 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและช่ วงอายุ ช่ วงอายุ ภูมภิ าค

56 ปี 15-20 ปี 21-26 ปี 27-32 ปี 33-38 ปี 39-44 ปี 45-49 ปี 50-55 ปี

หรือ

รวม

มากกว่ า กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

1 (0.08) 6 (0.50) 15 (1.24) 17 (1.41) -

32 (2.65) 21 (1.74) 34 (2.82) 28 (2.32) 35 (2.90)

42 (3.48) 39 (3.23) 24 (1.99) 39 (3.23) 48 (3.98)

23 (1.91) 51 (4.23) 31 (2.57) 42 (3.48) 48 (3.98)

41 (3.40) 33 (2.73) 29 (2.40) 30 (2.49) 38 (3.15)

36 (2.98) 31 (2.57) 35 (2.90) 29 (2.40) 26 (2.15)

36 (2.98) 27 (2.24) 36 (2.98) 25 (2.07) 23 (1.91)

35 (2.90) 39 (3.23) 39 (3.23) 25 (2.07) 18 (1.49)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

39

150

192

195

171

157

147

156

1,207

(3.23)

(12.43)

(15.91)

(16.16)

(14.17)

(13.01)

(12.18)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

(12.92) (100.00)


ตารางที่ ข 4 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและระดับการศึกษา ระดับการศึกษา ภูมภิ าค

ตา่ กว่ า

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

ปริญญาโท

รวม

หรือสู งกว่ า

133 (11.02) 189 (15.66) 181 (15.00) 182 (15.08) 151 (12.51)

104 (8.62) 52 (4.31) 54 (4.47) 46 (3.81) 73 (6.05)

9 (0.75) 6 (0.50) 8 (0.66) 7 (0.58) 12 (0.99)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

836

329

42

1,207

(69.26)

(27.26)

(3.48)

(100.00)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555


ตารางที่ ข 5 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและอาชีพ อาชีพ ภูมภิ าค

กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

ธุรกิจ ส่ วนตัว

พนักงาน ข้ าราชการ/ รับจ้ าง เกษตร- พ่ อบ้ าน/ นักเรียน/ ว่ างงาน เกษียณ อาชีพ บริษัท

พนักงาน

ทัว่ ไป

กรรม

แม่ บ้าน นักศึกษา

เอกชน

รัฐวิสาหกิจ

28 (2.32) 19 (1.57) 16 (1.33) 10 (0.83) 13 (1.08)

83 (6.88) 62 (5.14) 26 (2.15) 45 (3.73) 61 (5.05)

32 (2.65) 33 (2.73) 32 (2.65) 34 (2.82) 44 (3.65)

13 (1.08) 40 (3.31) 17 (1.41) 24 (1.99) 13 (1.08)

2 (0.17) 23 (1.91) 45 (3.73) 36 (2.98) 20 (1.66)

19 (1.57) 19 (1.57) 14 (1.16) 10 (0.83) 16 (1.33)

21 (1.74) 9 (0.75) 28 (2.32) 21 (1.74) 22 (1.82)

86

277

175

107

126

78

(7.13)

(22.95)

(14.50)

(6.46)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

(8.86) (10.44)

รวม

อายุ

อิสระ

5 (0.41) 7 (0.58) 3 (0.25) 4 (0.33) 3 (0.25)

2 (0.17) 2 (0.17) 3 (0.25) 2 (0.17) 2 (0.17)

41 (3.40) 33 (2.73) 59 (4.89) 49 (4.06) 42 (3.48)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

101

22

11

224

1,207

(8.37)

(1.82)

(0.91) (18.56) (100.00)


ตารางที่ ข 6 จานวนและร้ อยละของหน่ วยตัวอย่ างจาแนกตามภูมภิ าคและระดับรายได้ ระดับรายได้ ภูมภิ าค

กทม.และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

รวม

ตากว่ า 5,000- 10,001- 20,001- 30,001- 40,0015,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 บาท บาท บาท บาท บาท บาท

มากกว่ า 50,001 บาท ขึน้ ไป

54 (4.47) 66 (5.47) 88 (7.29) 80 (6.63) 53 (4.39)

66 (5.47) 87 (7.21) 78 (6.46) 81 (6.71) 84 (6.96)

59 (4.89) 60 (4.97) 46 (3.81) 45 (3.73) 63 (5.22)

40 (3.31) 16 (1.33) 17 (1.41) 17 (1.41) 23 (1.91)

12 (0.99) 10 (0.83) 10 (0.83) 7 (0.58) 5 (0.41)

5 (0.41) 5 (0.41) 1 (0.08) 4 (0.33)

10 (0.83) 3 (0.25) 4 (0.33) 4 (0.33) 4 (0.33)

246 (20.38) 247 (20.46) 243 (20.13) 235 (19.47) 236 (19.55)

341

396

273

113

44

15

25

1,207

(9.36)

(3.65)

(1.24)

(2.07)

(100.00)

(28.25) (32.81) (22.62)

หมำยเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บสี แดงหมำยถึงร้อยละ

สรุปผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิดา้ โพล” เรือ่ ง “ คนไทย กับ การออม” รายงาน ณ วันศุกร์ที ่ 20 กรกฎาคม 2555

รวม

NIDA Poll - Thais And Savings  

ผลการสำรวจจาก Nida Poll หัวข้อ คนไทย กับ การออม รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555

NIDA Poll - Thais And Savings  

ผลการสำรวจจาก Nida Poll หัวข้อ คนไทย กับ การออม รายงานเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2555

Advertisement