Page 1

Informasjonsblad for Kristiansund kommune

FEBRUAR 2012

Vi har lagt januar bak oss og sola har på ny klatret over Freikollen. Det blir hver dag litt lysere om morgenen og om ettermiddagen. Tekst og foto: Petter Ingeberg

www.kristiansund.kommune.no www.facebook.com/kristiansundkommune www.twitter.com/krsundkommune Trykker du når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune, får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.

Trykk her for å se tidligere nummer av infobladet Kristiansund


Nytt om navn Ansettelser Følgende er ansatt i faste stillinger i januar måned i 2012:  Odd-Arild Bugge har 01.01.12 tiltrådt i 100 % stilling som planlegger ved Plan- og bygningsetaten  Therese Engdal har 01.01.2012 tiltrådt i 53,52 % stilling som hjelpepleier natt ved Kringsjå sykehjem  May Toril Christiansen tiltrådte 02.01.2011 i 41 % stilling som miljøarbeider ved Bekkefaret bo- og dagtilbud  Svetlana Siverskaya har 01.01.2012 tiltrådt i 80 % stilling som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1  Temesgen Russom har 01.01.2012 tiltrådt i 58,65 % stilling som renholder ved Bygg og eiendom  Jurga Benkhauskeite har 01.01.2012 tiltrådt i 100 % stilling som miljøterapeut ved Dale bo- og dagtilbud  Linda Marlen Faksvåg har 01.01.2012 tiltrådt i 50 % stilling som hjelpepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 2  Alina Slovas Sund har 01.01.2012 tiltrådt i 47,06 % stilling som helsefagarbeider ved Kringsjå sykehjem  Eva Cecilie Lindin har 01.01.2012 tiltrådt i 50 % stilling som helsefagarbeider ved Kringsjå sykehjem  Tori Romuld har 01.01.2012 tiltrådt i 60 % stilling som sekretær ved Dale barneskole  May Brith Lyche har 01.01.2012 tiltrådt i 59,1 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten distrikt 1  Kristin Fjørtoft Lohne tiltrådte 01.01.2012 i 100 % stilling som kommunepsykolog ved Barn, familie og helse  Marianne Liland har 01.01.2012 tiltrådt i 56,3 % stilling som hjemmehjelp ved Hjemmetjenesten distrikt 1  Hanne Kvaløy Skjæran har 01.02.2012 tiltrådt i 15 % stilling som sykepleierstudent ved Rokilde sykehjem  Randi Eilertsen har 02.01.2012 tiltrådt i 60 % stilling som assistent ved Fosna barnehage  Tina Sætran Bjerkestrand tiltrådte 02.01.2012 i 40 % still som miljøarbeider ved Bekkefaret bo-/dagtilbud  Dagfrid Karin Stokke Løkvik tiltrådte 16.01.2012 i 75 % still. som sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 3  Randi Haavin har 16.01.2012 tiltrådt i 100 % stilling som sekretær ved Hjemmetjenesten distrikt 2.  Amal Ali Ahmed har 17.01.2012 tiltrådt i 63 % stilling som hjelpepleier natt ved Bekkefaret bo- og dagtilbud  Martin G. Rasten har 23.01.2012 tiltrådt i 100 % stilling som cellist/ kulturskolelærer ved Kulturskolen

Oppsigelser Følgende fast ansatte sa opp sin stilling i januar 2012:  Lilly Hoem har sagt opp sin 63 % still som hjelpepleier ved Naustveien bofellesskap, fratredelse 01.01.2012  Marthe Kjønnø har sagt opp sin 75 % still som hjelpepleier ved Rokilde sykehjem, fratredelse 01.01.2012  Øivind Johansen har sagt opp 100 % still som overingeniør v/Byingeniørens kontor, fratredelse 01.01.2012  Stine Marceliussen har sagt opp 50 % still som sykepleier v/Hjemmetjenesten D2, fratredelse 01.01.2012  Cathrin Møllerop har sagt opp 18 % stilling som hjelpepleier ved Bergan sykehjem, fratredelse 04.10.2012  May-Britt B. Reitan har sagt opp 23,85 % still som hjelpeleier v/Bergan sykehjem, fratredelse 06.01.2012  Else Neerland har sagt opp 50 % stilling som renholder ved Bygg og eiendom, med fratredelse 01.01.2012 Tekst: Sølvi Andersen Ness, sekretær

Utlyste stillinger Oversikt over utlysninger pr. 6. februar. INTERNT  Ingen utlyste stillinger. EKSTERNT - se Kristiansund.no for fullstendig utlysning.  100 % skatterevisor, fast. Økonomiseksjonen. Søknadsfrist: 10. februar.  50 % sykepleier, fast. Frei sjukeheim. Søknadsfrist: 13. februar.  100 % sykepleier, vikariat fra d.d.–01.02.2013. Hjemmetjenesten distrikt 1. Søknadsfrist: 13. februar.  50 % sykepleier, vikariat fra d.d.–31.08.2012, med mulighet for forlengelse. Hjemmetjenesten distrikt 3. Søknadsfrist 13. februar.  60 % hjemmehjelp, fast. Hjemmetjenesten distrikt 3. Søknadsfrist 13. februar.  Vikarer Hjemmetjenesten distrikt 3. Hjemmehjelp, tilkalling ved sykdom (ingen krav om fagkompetanse), sykepleiestudent(er), helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere som kan jobbe hver 3. helg. Søknadsfrist 13. februar.  15 % stilling for student. Barmanhaugen korttids- og etterbehandlingsavdeling. Frist: 13. februar.  60 % miljøterapeut, fast Tunet bo og avlastning, Rensviktunet. Søknadsfrist 20. februar.  50 % miljøterapeut, fast Tunet bo og avlastning, Rensviktunet. Søknadsfrist 20. februar. Tekst: Laila Karlsvik, personalkonsulent

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 2


Redusert sykefravær – positiv utvikling sykefravær og av sykmeldte – et gjensidig forpliktende samarbeid mellom leder og ansatte. Vi må være forberedt på at statistikk endrer seg – også negativt. Det er viktig at vi fortsetter med fraværsarbeidet ut fra de rutiner som er styrende, at det fortsatt får oppmerksomhet. Opplæring. Det nye systemet for oppfølging, med krav til så vel prosess som dokumentasjon, har utløst et behov for opplæring for enhetsledere og ledere som har direkte kontakt med og ansvar for personalforvaltning. Etter en negativ tendens i første og andre kvartal, viste tredje og fjerde kvartal 2011 meget positiv utvikling i forhold til redusert sykefravær. Spesielt merker vi oss fjerde kvartal, der det ”tradisjonelt” er sterk økning i fraværet. Etter

gledelige 8,12 prosent i tredje kvartal fikk vi en svært liten økning i fjerde kvartal, til 8,31 %. Dette er det høyeste nærværet vi har hatt i den ”nye” kommunen, og det er grunn til å berømme enhetene for det viktige arbeidet som legges ned i oppfølging av

Pr. tirsdag 7. februar har vi, i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter, holdt korte opplæringssekvenser for i alt ca. 50 personer i perioden desember – februar. Nå går vi ut med ytterligere tiltak, og regner med at det kan bidra positivt i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. Tekst: Arne Fjellstad, Personalkonsulent

Adgangskontroll innført ved rådhuset Dette innebærer at alle besøkende må komme inn via hovedinngangen og henvende seg til skrankepersonalet før de kommer videre inn i bygningen. De øvrige ytterdørene i bygget er stengt for de som ikke har nøkkelkort.

For å få bedre oversikt over besøkende til rådhuset er det innført begrenset adgangskontroll.

På denne måten får besøkende en bedre mottakelse og raskere kontakt med den de skal besøke.

var besøkende, som litt usikkert tuslet rundt i en litt uoversiktlig bygning, på leting etter den de skulle snakke med. I forhold til en sikkerhetsvurdering er også dette en klar forbedring. Kommunalt ansatte og folkevalgte er/blir utstyrt med nøkkelkort og vil derfor ikke bli berørt av den nye ordningen. Teks og foto: Petter Ingeberg

Dette er en klar forbedring i forhold til tidligere løsning der det daglig

Vinnere av 5-landsmarsjen 2012 Det var i alt 103 turdeltakere som sendte inn utfylte turkort etter årets populære 5-landsmarsj. De som hadde stempel på alle de 5 sjekkpunktene etter årets 5landsmars, kunne levere deltakerkortet på servicekontoret for å være med i trekning av 3 deltakerpremier. Trekningen er foretatt og heldige vinnere er: Claus Frode

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

de

side 3

Morch, Marianne Monica Bjerkelund.

Andersen

og

Trekningen ble høytidelig foretatt av Rigmor Holten og Eldbjørg Hogstad ved politisk sekretariat på Rådhuset. Deltakerpremien var boken ”Kæm va dæm” og den er nå sendt hver av de heldige og spreke vinnerne. Tekst og foto: Petter Ingeberg


Kristiansund kommune i front på helsenett Raske tilbakemeldinger prøver, MRbilder og epikrise fra sykehuset er viktig for det arbeidet kommunehelsetjenesten skal gjøre. Det blir enda viktigere ved innføring av Samhandlingsreformen når kommunen får mer behandlingskrevende pasienter. Elektronisk samhandling er en svært viktig faktor for å oppfylle intensjonene i reformen på en god og effektiv måte. Det er også viktig for å unngå mulige feilkilder som kan oppstå ved manuell postgang og håndtering av prøvesvar. Elektronisk meldingsutveksling i kommunehelsetjenesten er organisert i et nasjonalt program kalt Meldingsløftet. I programmet er det valgt ut 11 hovedsamarbeidskommuner med ulike prosjekt på elektroniske meldinger. Noen har fokusert på melding fra kommune til sykehus, andre fra sykehus til sykehjem. Prosjektet mellom Kristiansund sykehus og Kristiansund kommune kommer i tillegg til disse, men har fulgt samme mal som i Meldingsløftet.

Direktør Astrid Eidsvik i Helse Møre og Romsdal omtalte den elektroniske samhandlingsprosjektet som ”Kristiansundsmodellen” da prosjektet ble presentert i november

Kristiansund kommune er i front på landsbasis på å ta i bruk elektronisk samhandling mellom helseforetak, kommune og fastleger. De som har tatt i bruk hjelpemidlene har gitt entydige og positive tilbakemeldinger. Sykehjemsoverlege Reidun Sveeas på Etterbehandlingsavdelingen sier at tidsregningen ved avdelingen kan deles i to epoker: FØR og ETTER at elektronisk samhandling ble etablert. Pilotprosjektet i Kristiansund har ikke bare kommet langt på landsbasis. Det har også skjedd på rekordtid. På under ett år og med prosjektkostnad på om lag 200 000 kroner, samt disponerte personellressurser, er elektronisk meldingsutveksling etablert i vanlig drift.

Nærhetsprinsippet er lagt til grunn og det har vært en suksessfaktor. Prosjektet har også skrevet egen kokebok Koble sammen, som brukes i hele landet. Da prosjektet ble presentert før jul ble det omtalt som ”Kristiansundsmodellen” både av ordfører Per Kristian Øyen og foretaksdirektør Astrid Eidsvik. Onsdag 7. mars er representanter fra Kristiansund invitert til å presentere ”Kristiansundsmodellen” på et nasjonalt møte om samhandlingsreformen i Oslo. Elektronisk samhandling betyr i praksis at pasientinformasjon som tidligere kom per post og faks, nå kommer direkte inn i pasientens journal. Man har behandlingskritisk informasjonen tilgjengelig når man har bruk for den. Tidligere kunne det ta inntil fem dager fra prøvesvar forelå til de var kommet frem.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 4

I følge Helsedirektoratet er det ingen som er kommet så langt som Kristiansund med overføring av laboratorie- og røntgensvar fra sykehus til sykehjem. Systemet er nå i vanlig drift. Både omfanget og bruken utvikles fortløpende. For tiden er det oppkoblingen mellom kommunen og fastlegene som er under etablering. Testene er så langt meget positive. Når denne samhandlingen fullt ut er innført blir det en langt mer effektiv og oversiktelig hverdag for begge partene. Også helsesøster- og jordmortjenestene skal ta i bruk helsenettet våren 2012. Helsesøstrene for å sende informasjon om vaksiner til SYSVAK og jordmor skal oversende refusjonskrav til HELFO. Tekst: Atle Betten, prosjektleder Foto: Petter Ingeberg


Dinne mellom to permer I ungdomsårene gjorde Åge Tovan seg bemerket som bryter, fotballsparker og kanskje spesielt som rockemusiker i Kristiansund. Han spilte blant annet i det lokale bandet ”Dinne and his dynamites”. Åge var vokalist og kjent som en god tolker av sanger som Elvis hadde gjort verdensberømt.

Åge ”Dinne” Toven kommer nå i bokform. Åge er født og oppvokst i Kristiansund. Han var i voksen alder lærer på Nordlandet ungdomsskole i flere år før han og familien flyttet til Østlandet. Åge er nå inn i sin tredje periode som ordfører i Lørenskog. Her representerer han Arbeiderpartiet.

Gamle kunster er ikke så lett å glemme og det er ikke sjelden at Åge må dra en låt for et ganske så forskjellig publikum både på Østlandet og i Kristiansund. Han var blant annet solist på en populær reunion-konsert på Dødeladen for noen få år tilbake. Åge har fortsatt et stort og varmt hjerte for Kristiansund. Når det nå skal skrives en bok om ham og hans liv, var det helt naturlig å ta en tur sammen med forfatteren til hjembyen Kristiansund.

Her var han blant annet innom rådhuset og rådmann Just Ingebrigtsen. Med seg hadde han bandkompis Anders Olsen med gitar, samt kameratene Per Rognskaug og John Hammerås. Før forfatter Nina Hanssen fikk nærmere innblikk i Åges tid i Kristiansund ble det tid til en framføring på rådmannskontoret av ”That’s alright mama” med Åge som vokalist og Anders Olsen på gitar. De øvrige kollegaene på rådhusets andre etasje lurte en stund fælt på hva som foregikk inne hos rådmannen. Boka gis ut på Z-forlag, og forventes å komme ut før sommeren. En bok om Åge Tovan og hvordan han ble formet som lokalpolitiker, partisekretær i Akershus Arbeiderparti, stortingspolitiker og senere ordfører. Tekst og foto: Petter Ingeberg

Gratis juridisk bistand videreføres Prøveprosjektet med gratis juridisk bistand startet i Kristiansund i 2010. Ordningen ble videreført i 2011 og omfattet da også innbyggere fra Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa og Tingvoll.

Tilbudet om gratis juridisk bistand ved Kristiansund servicekontor videreføres i første kvartal 2012. Det er søkt om tilskudd til justisog politidepartementet om videreføring for hele året.

Tilbakemeldingene både fra advokatene og brukerne har gitt tilbakemeldinger om at dette er et nyttig og viktig lavterskeltilbud. Tilbudet ved Kristiansund servicekontor innebærer et publikumstilbud om gratis juridisk veiledning. En avtale varer i ca 30 min.

Tilbudet gis ukentlig i servicekontorets åpningstid to timer hver torsdag. Advokatene er medlemmer av Advokatforeningen i Møre og Romsdal. Tilbudet er åpent for alle og gjelder alle typer saker. Servicekontoret organiserer bestilling, skrankemottak og annonsering. I 2011 var fikk hjelp spørsmål. populær og

det 115 personer som og det ble stilt 124 Ordningen har vært pågangen stor.

Tekst: Annette Gundersen, enhetsleder Foto: Petter Ingeberg

Årsrapport 2011 Arbeidet med kommunens årsrapport for 2011 har pågått for fullt siden årsskiftet.

Årsrapport 2011 viderefører i hovedsak fjorårets innhold og layout.

Arbeidet styres etter en fremdriftsplan, som skal sikre at årsrapporten leveres revisjonen innen 31. mars 2012 i samsvar med gjeldende regnskapsforskrift.

Barn er i fokus for 2011 og både barneintervju og barnetegninger vil bli benyttet. I den forbindelse er alle elever på 4. trinn invitert med på en tegnekonkurranse. Vinnertegningen vil utgjøre forsiden på årsrapporten. I tillegg vil alle tegningene bli utstilt på kommunens servicekontor.

Arbeidet ledes og koordineres av controller ved økonomiseksjonen. Bestilling av bidrag sendes ut fortløpende til aktuelle bidragsytere.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 5

Tekst: Vibeke Grønvik, controller Illustrasjon: Petter Ingeberg


Kurs om autisme- og asberger autismespekterforstyrrelser. De betjener foreldre, fagfolk og personer med vansker innenfor autismespekteret. Mer informasjon om SPISS: www.spiss.no

Sykehuset i Kristiansund og Molde, avdeling for barn og unge arrangerer nå for tredje gang en kursserie om barn og unge med autismespektervansker/asperger syndrom. Kristiansund kommune er vertskap for kurset for Nordmørskommunene og kursene holdes i Bystyresalen. Helseforetaket er vertskap for Romsdalskommunene. Her holdes kursene på Knausen.

Målgruppe for kursrekken er fagpersoner som arbeider med barn/ungdom med autisme i 1.- og 2.linjetjenesten, ledere/ansatte i PPT, barnehager, helse og sosial, skoler og foreldre. Torill Fjæran Granum, Ellen Ekevik og Eli Marte Rusten fra SPISS kompetanseservice er forelesere. SPISS er en virksomhet med særlig kompetanse på tema knyttet til

Første kursdag for Nordmørskommunene var 17. januar med om lag 60 deltakere. Deretter blir det en kursdag hver måned frem til avslutning 8. mai. Da har man berørt temaene: Autismespekterforstyrrelse. Selvforståelse. Persepsjonsvansker. Støttesamtaler. Jenter og autismespektervansker. Til rettelegging for samspill, lek, kommunikasjon og selvstendighet. Tiltak i forhold til målvalgsarbeid, selvstendighet og overgangssituasjoner. Utfordrende atferd og søskenproblematikk. Tekst: Elin Fladset, kursansvarlig Foto: Petter Ingeberg

Nasjonalt forum besøker Kristiansund Forum for offentlig service er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt å fungere som en ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet. Alle offentlige virksomheter kan være medlemmer i Forum for offentlig service.

Foran fra venstre: Gunn Løken Moheim (Nav Oppland), Ingrid Trømborg(Fredrikstad + styreleder), Siv Brynestad (Husbanken), Annette Gundersen (Kristiansund), Torun Thuve (Tønsberg) og Anne Berit Ims (Randaberg). Bak: Espen Sunde (Nav), John Andrew Firing (Askim) og Torbjørn Vinje (forum for off. service).

Torsdag 9. og fredag 10. februar har det nasjonale styret i Forum for offentlig service møte i Kristiansund. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at møtet er lagt til februar måned og nettopp i Kristiansund. ’ I tillegg til møtevirksomhet skal styret se operaen Alkymisten og ta en runde med sundbåten.

Forum for offentlig service arbeider aktivt for at offentlige tjenester skal bli best mulig, både gjennomfysiske tilbud slik som servicekontorer og NAV-kontor, og gjennom etablering av ulike elektroniske tjenester. Forumet er en møteplass og arena for kompetanseutvikling for alle som arbeider i møte med brukerne av offentlige tjenester.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 6

Private virksomheter og enkeltpersoner kan være assosierte medlemmer uten stemmerett på landsmøtene. Styret i forumet består av 7 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Et av styremedlemmene er Annette Gundersen, leder for Kristiansund servicekontor. Forumet har nærmere 200 medlemmer i hele landet. Les mer om forumet her. Tekst: Annette Gundersen, enhetsleder Foto: Petter Ingeberg


Samarbeid Kristiansund og Averøy I diskusjonen etterpå ble det også, og kanskje ikke helt uventet, reist spørsmålet om en eventuell kommunesammenslutning. Averøyordfører og møteleder Ann-Kristin Sørvik sa at dette ikke var aktuelt politisk tema på Averøy nå, men utelukket samtidig ikke at det kunne bli et fremtidig tema hvis det kom som ønske fra grasrota. Ordfører Per Kristian Øyen poengterte at et eventuelt utspill om sammenslutning måtte komme fra Averøya og at Kristiansund i så fall var positiv til å delta i prosessen.

Etter initiativ fra ordfører Ann-Kristin Sørvik var det mandag 16. januar felles formannskapsmøte mellom Averøy og Kristiansund. Møtet ble holdt på Averøy. Representanter fra sentraladministrasjonen i begge kommuner var også med på møtet. Møtet startet klokken 9 om morgenen med befaring til baseområdet på Hestvikholmen. Deretter var det orienteringsmøte i kommunehuset om aktuelle samarbeidstema. Blant annet erfaringer fra felles legevaktsamarbeid, felles

barnevern og mulig samarbeid omkring felles brann- og feievesen for Kristiansund og Averøy. Sistnevnte var også satt opp som sak i formannskapet senere samme dag. Ordfører i Averøy Ann-Kristin Sørvik og ordfører i Kristiansund Per Kristian Øyen tok også en titt i ”glasskula” og skisserte andre mulige samarbeidsområder det kan være aktuelt å se nærmere på. Begge påpekte godt kommunesamarbeid, vilje til å lytte til hverandre og vilje til å finne gode løsninger.

Begge ordførerne påpekte viktigheten av regional arbeidsdeling og godt interkommunalt samarbeid mellom kommunene på Nordmøre. Etter lunsj var det videre diskusjon om framtidig samarbeid mellom Averøy, Kristiansund og andre Nordmørskommuner. Et samarbeid som styrker kommunene, regionsenteret og omlandet. Leder i Atlanterhavstunnelen Arve Mjelva informerte om høringen om Autopass. Etter orienterings- og drøftingsmøtet delte forsamlingen seg og avholdt kommunevise formannskapsmøter. Tekst og foto: Petter Ingeberg

Frisklivssentral – planlegging og utredning KRISTIANSUND Prosjektgruppen Frisklivssentral, har avsluttet arbeidet med mandatet om planlegging og utredning av en frisklivssentral i Kristiansund. I forbindelse med budsjettbehandlingen ble det ikke funnet økonomiske midler til oppstart av frisklivssentral i 2012. I tråd med Samhandlingsreformens intensjoner hvor det er behov for å styrke de helsefremmende og fore-

byggende helsetjenestene i kommunen, og etablere tiltak som bidrar til å utjevne sosiale helseforskjeller, arbeides det videre med å se på mulighetene for å kunne etablere en frisklivssentral i Kristiansund. En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging først og fremst innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Utover dette kan kommunen selv utvikle tilbudet i en frisklivssentral til de helseutfordringene vi har. Dette kan være både den psykiske helse, rus med mere. Det blir lagt

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 7

frem en sak til hovedutvalget helse, omsorg og sosial om dette 1. mars. En ressursgruppe er opprettet og skal arbeide videre med planlegging av frisklivstilbud i kommunen. Ressursgruppen består av: Enhetsleder Elisabeth Iversen, enhetsleder Åse Bjerkestrand, enhetsleder Bente Åsbø, konsulent Toril Kvisvik, (Lærings- og mestringssenteret), spesialkonsulent Stein Kulø og folkehelsekoordinator Bente Elshaug. Tekst: Bente Elshaug, folkehelsekoordinator


Rekruttering i helse- og omsorgtjenesten Det blir et stort behov for helsefagarbeidere i helsetjenesten. Tall fra SSB viser at landet kan mangle 41 000 årsverk med helsefagarbeidere i 2030. Rekrutteringsbehovet er stort. Satser på spill og blogger I år som i fjor satser Helsedirektoratet på å involvere bloggere i kampanjen. Ti ferdigutdannete helsefagarbeidere skal blogge om sin arbeidshverdag. De jobber i ulike deler av landet og på ulike typer arbeidsplasser.

Illustrasjon: Helsedirektoratet

Tirsdag 10. januar lanserte Helsedirektoratet årets rekrutteringskampanje for å øke søkningen til helse- og sosialfag og helsearbeiderfaget for å sikre tilgang på arbeidskraft i fremtidens helse- og omsorgstjeneste. I årets kampanje er elever og yrkesutøvere i fokus. Målet er å vise ungdom hvilke arbeidsmuligheter som finnes i yrket som helsefagarbeider. For fjerde år på rad står Helsedirektoratet bak en rekrutteringskampanje for helsearbeiderfaget. Innen 1. mars skal ungdom over hele landet velge utdanningsprogram i videregående opplæring. Målet med kampanjen er at enda flere ungdommer skal få informasjon om hvilke muligheter de har som helsefagarbeidere.

I tillegg følges tre elever på helseog sosialfag ved tre videregående skoler. På sin personlige blogg forteller de om tanker, opplevelser og forventninger til utdanningen de har valgt. Bloggene gir et bilde av en helsefagarbeiders hverdag, og av hvordan det oppleves å være i gang med utdanningen. Nytt av året er spillet ”Er du en hverdagshelt?”, som ligger på kampanjesiden. Gjennom spillet kan man på en uformell og underholdende måte teste om man har noen av de egenskapene en helsefagarbeider kan ha glede av. Ta gjerne testen selv og del resultatet med dine venner på Facebook.

Utdanningen Helsearbeiderfaget er en relativt ny utdanning. Fra 2006 erstattet faget omsorgsarbeider- og hjelpepleierutdanningene. Som helsefagarbeider jobber man med mennesker i ulike aldre og i ulike livssituasjoner. Helsefagarbeidere kan jobbe i hjemmetjenesten, på sykehjem, i sykehus, med psykisk syke, i rusomsorgen, med rehabilitering, i bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne og med barn og unge. Et variert yrke. De som velger det får mulighet til å bruke alle sider ved seg selv. Rekrutteringskampanjen er en del av Kompetanseløftet 2015, som er regjeringens handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i de kommunale omsorgstjenestene. Hensikten med kampanjen er:  Å øke rekrutteringen til Vg1 helse- og sosialfag  Å øke rekrutteringen til helsearbeiderfag Vg2  Å øke antallet som velger læretid som helsefagarbeider (Vg3) I kampanjeperioden har det vært en gradvis økning i antall ungdommer som søker helse- og sosialfag på videregående skole. Les mer om kampanjen her Tekst: Petter Ingeberg

Institusjonsmat og brukermedvirkning Alle disse, unntatt fårikål kommer på menyplanen i de kommende uker. Fårikål er en rett som tradisjonelt hører høsten og slaktetiden til Ellers arbeider de ansatte på felleskjøkkenet med å forandre litt på rutinene omkring fersk fisk og fiskemat.

Foran kokk Liv B. Aandahl og kokkepraktikant. Bak kokk Birgit Visnes.

Kommunens felleskjøkken er nå klare med resultatet av runde 2 i undersøkelsen ”nevn de 3 middager du liker best”. De 6 høyest rangerte rettene er. Kjøttkaker, balainnaball, fårikål, fiskekaker, stekt fisk og saltfisk med stappe.

Dette slik at vi kan servere den ferske fisken, så fersk som mulig. Kjøkkenet ønsker å servere fersk fisk og hjemmelaget fiskemat av ypperste kvalitet. Dette er også et resultat av de favorittretter det er gitt tilbakemelding om. Der har fisk og fiskemat en fremtredende plassering hos de fleste. Flere av ”kundene” har tilbrakt mange år ved kysten

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 8

og på sjøen. Mange har derfor god kunnskap om kvaliteten på fersk fisk. Personalet håper og tror at den justeringen som kjøkkenet nå foretar, gir en positiv opplevelse for alle de som verdsetter frisk fisk og fiskemat. I midten av februar er personalet også i gang med ett grønnsaksinspirasjons kurs. Målet er at dette bidrar til å gjøre maten litt mer fargerik og enda mer velsmakende.

Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef Foto: Petter Ingeberg


Grønn inspirasjon for kjøkkenpersonalet Onsdag 15. februar skal de ansatte på kommunens felleskjøkken, sammen med med frukt- og grøntleverandøren Bama, ha et inspirasjonsseminar om anvendelse av flere grønnsaker og frukt i matlagingen Seminaret består av to moduler. En teoridel før lunsj, og etter lunsj praktiske øvelser i felleskjøkkenet i Tempoveien 23. Dette er et kurs som flere lokale kjøkkenledere står for i samarbeid med Bama.

Målet er blant annet å få inspirasjon og nye impulser til å forbedre kosten i forhold til ernæring, utseende samt smak. I tillegg kommer en del nytenkning og inspirasjon som følger med at en utenforstående kommer og presenterer nye tanker og metoder. Ved å jobbe sammen i en litt annen sammenheng vil kjøkkenpersonalet også vise og oppdage nye sider av kollegaene og på den måten inspirere hverandre. Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Mer enn 100 deltok på seniorsamling Nina Schei fra DNB Liv orienterte deretter om pensjonsrettigheter og om ny folketrygd: Hva vil dette bety for deg som arbeidstaker i offentlig sektor. I forlengelsen av samlingen gjennomførte Nina Schei mer enn 40 individuelle samtaler med ansatte hvor disse blant annet fikk avklart sine pensjonsrettigheter. Samtalene forgikk også hele den påfølgende dagen. I samarbeid med DNB Liv (tidligere Vital) gjennomførte kommunen tirsdag 24. januar en samling for ansatte som er født før 1953. På samlingen deltok ca. 112 personer.

Nils Walseth og Sigvard Thy fra personalseksjonen orienterte innledningsvis om kommunens seniorordning og om praktiseringen av denne.

Det arrangeres hvert år slike seniorsamlinger for ansatte som er 60 år eller mer. Tekst: Sigvart Thy, personalrådgiver Foto: Petter Ingeberg

Beredskapsleder har tiltrådt Torbjørn Sagen er ansatt som beredskapsleder i Kristiansund kommune. Han tiltrådte stillingen mandag 5. februar. Sagen er utdannet ingeniør og kommer fra stilling som varabrannsjef i Kristiansund. Han forlater nå stillingen etter en arbeidstvist som oppsto i høst. Partene er etter drøftinger enige om å avslutte tvisten nå ved at Sagen fratrer stillingen som varabrannsjef og tiltrer stillingen som beredskapsleder i Kristiansund kommune.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 9

Beredskapsleder har kontorsted på rådhuset og rapporterer til kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth. Sagen har spesiell interesse for beredskap og gleder seg til å ta fatt på arbeidet. Som del av komptanseoppbyggingen er han også tatt opp som student ved det nye studiet om beredskapsledelse i ved høgskolesenteret i Kristiansund. Tekst og foto: Petter Ingeberg


Diplom for god arbeidstrening til ungdom I samarbeid med involverte tilretteleggere i Varde har prosjektledelsen trukket fram 3 enheter som i særlig grad har utmerket seg i 2011. Det er Rokilde sykehjem, Nordmøre Museum og kommunens IKT-dokumentsenter. Prosjektledelsen er enige om at kommunens IKT/dokumentsenter har utmerket seg i særlig grad og tildeles årets diplom. I begrunnelsen fra prosjektledelsen heter det blant annet at:

Ansatte ved IKT/Dokumentsenteret. Fra venstre: Nils Johan Staverløkk, Cecilie Rognskog, Ruth Ingeberg, Arne Gunnar Rovik, Bengt Brevik, Arild Ovesen, Svein Taknæs, Wenche Naas, Harald Rødahl, Marianne Rotvær og Hans Arvid Johansen.

Kommunenss enhet IKT/dokumentsenter ble fredag 3. februar tildelt diplom og blomster for utmerket arbeid i prosjekt Aktiv kommune. Gjennom prosjektet får 25 ungdommer tilbud om arbeidstrening. Med bakgrunn i høy arbeidsledighet blant ungdom de siste årene, har kommunen og NAV etablert et samarbeid for å gi arbeidsledig ungdom tilbud om arbeidspraksis i kommunen. Gjennom prosjektet ”Aktiv kommune” får 25 ungdommer til enhver tid tilbud om variert og verdifull arbeidstrening i kommunens mange enheter.

Med tilpasset tilrettelegging og god oppfølging har mange fått verdifull drahjelp ut av arbeidsledighet og inn i det ordinære arbeidslivet. De gode resultatene skyldes stor grad av velvillighet og raushet fra ledere og ansatte. Tiltaket har stor verdi for arbeidsledig ungdom, kommunen og lokalsamfunnet. NAV-leder Geir Obed Nordli opplyser at prosjektledelsen nå ønsker å gi en årlig honnør til en virksomhet som har utmerket seg i dette arbeidet. Det er mange som fortjener skryt, opplyser personalrådgiver Sigvard Thy, og det er noen enheter også har gjort en særlig innsats på dette området.

De ansatte ved IKT-dokumentsenteret har vist stor vilje til å ta imot ungdom som har hatt behov for tilrettelagt arbeidspraksis. De har vist stor evne til å inkludere ungdom i sitt arbeidsmiljø, vist omsorg og evne til å se hver enkelt deltaker. De har gitt ungdom god faglig utvikling og bidratt til økt motivasjon.

Sigvard Thy og Geir Obed Nordli sier at det står stor respekt av innsatsen som IKT-dokumentsenteret har gjort på dette området. De håper at utdelingen av diplomet ”Årets enhet” sporer enhetene i kommunen til å fortsette dette viktige arbeidet. Gjennom prosjekt Aktiv kommune har mange ungdommer kommet i arbeid, og kommunen framstår på denne måten som et godt eksempel også for andre bedrifter som ønsker å gi arbeidsledige eller yrkeshemmede arbeidstrening i egen bedrift. Tekst: Geir Obed Nordli, Nav-kristiansund Foto: Petter Ingeberg

Papirløse møter innføres i formannskapet Løsningen baseres på at representantene selv holder seg med ønsket utstyr for å håndtere digitale saksdokumenter. For dette tilstås hver representant en godtgjøring på tilsammen 6000 kroner for hele valgperioden for å dekke kostnadene til utstyr og nødvendig programvare.

Formannskapet vedtok i møte 7. februar å innføre en løsning med papirløse møter for perioden 2012 til 2014. Prøveordningen starter med formannskapet og evalueres høsten 2012 med tanke på videre gradvis utvidelse til fullelektroniske løsninger i alle utvalg.

Representanten må selv sørge for internettilgang hjemme. Det blir alltid mulig å benytte publikumsnettet i kommunale bygg for å få tilgang til saksdokumenter. Nyordningen forutsetter at alle møteinnkallinger og sakspapirer håndteres digitalt. Unntaket er saker som er unntatt offentlighet. Det kan også være helt spesielle

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 10

saker, for eksempel med store kart og foto hvor det må bestilles ekstraordinære trykkerijobber, men i utgangspunktet bør også kart og foto håndteres digitalt. Erfaringer fra blant annet Bergen kommune tilsier at de aller fleste folkevalgte er fornøyde med papirløse møter. Med visning på projektor under møtene samt mulighet for selv å se detaljene på eget utstyr opplever mange at dette gir bedre kvalitet enn i dag.

Tekst: Petter Ingeberg


Prosjekt uønsket deltid – veien videre viktig å vri ressursene til oppfølging av enhetene i prosjektet. En sentral oppgave har vært å følge opp enhetene i forhold til utfordringer med gjennomføring av delprosjekt, fag- og inspirasjonsdager, søknader om ekstern finansiering, månedsrapporteringer i forhold til måloppnåelse med økte stillingsstørrelser, redusert sykefravær, redusert forbruk og færre avvik med mer. Ved Bergan sykehjem er prøveperioden med økt grunnbemanning og styrt ressursbruk avsluttet med gode resultater. Delprosjektet videreføres i vanlig drift. Her vil 20 av 32 ansatte som har rapportert om uønsket deltid få fast økt stillingsstørrelse i 2012. Prosjekt uønsket deltid startet opp i 2010. Uønsket deltid er en utfordring i flere sektorer i kommunen. Politiske føringer og tidligere kartlegging gjorde at prosjektet i første omgang valgte å rette søkelyset mot pleieog omsorgssektoren. I oppstarsåret ble samtlige enheter innenfor pleie- og omsorg invitert til å være med og prøve ut aktuelle delprosjekter. I dag er Bergan sykehjem, Rokilde sykehjem og Tunet bo og avlastning med i prosjektet. Bystyrets behandling Prosjektgruppen la fram forslag til tiltak for bystyret 14. desember 2010. Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 1. Pågående tiltak med økt grunnbemanning og styrt ressursbruk fortsetter ved Bergan sykehjem ut 2011. 2. Tunet bo og avlastning prøver ut 33 turnus i ett år fra nyåret 2011. 3. Ytterligere tiltak mht. arbeidstidsordninger/turnuser med sikte på å redusere uønsket deltid, vurderes i tilknytning til behandlingen av budsjettet for 2012. 4. Skulle det gis rom for ytterligere tiltak i 2011 blir dette prioritert av formannskapet.

Administrativ oppfølging – økte stillingsstørrelser Ved fremlegging til politisk behandling hadde prosjektgruppen svart på sitt mandat. Bystyrets vedtak ble i 2011 fulgt opp av administrasjonen. Det var i denne sammenhengen

Den aktuelle avdelingen i Tunet bo og avlastning blir ferdig med prøveperioden med 3-3 turnus i mai 2012. Da blir det vurdert om tiltaket skal videreføres i vanlig drift. Foreløpige tilbakemeldinger er svært positive. De ansatte opplyser at de ønsker å fortsette med 3-3 turnus. Her har alle ansatte som er med i 3-3 turnusen fått økt stillingsstørrelse. I henhold til punkt 4 i bystyrets vedtak har Rokilde sykehjem, i samarbeid med tillitsvalgte, arbeidet for å legge forholdene til rette for utprøving av økt grunnbemanning med styrt ressursbruk. De nye turnusene er nå godkjent. De ansatte er i den sammenheng invitert til å fremme sine behov og ønsker. Finansiering Prosjektet er stolt over at vi i 2011 mottok totalt 2,7 millioner kroner i ekstern finansiering fra Vital forsikring og Arbeids- og velferdsdirektoratet. 300 000 fra Vital går til drift av prosjektet i 2011 og 2012. I november fikk prosjektet innvilget 2,4 millioner i statlige øremerkede midler til å utvikle og prøve ut nye delprosjekter med vikarpool ved Bergan sykehjem og Tunet bo og avlastning i 2012 2013. Ordningen er basert på frivillighet. Alle ansatte som har rapportert om uønsket deltid gjennom prosjektet kan i løpet av perioden få fast økt stillingsstørrelse med 10 % i vikarpoolen.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 11

Prosjektet fremhever også det gode samarbeidet med Arbeidslivssenteret (NAV) som både har bidratt med faglig ekspertise og gitt prosjektet tilskudd til gjennomføring av fag- og inspirasjonsdager. I kommunens budsjett er det satt av 450 000 kroner til prosjekt uønsket deltid i 2012. Prosjektet uønsket deltid har erfaring med et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Dette gjelder både arbeidet i prosjektgruppen og i den senere administrative oppfølgingen gjennom arbeidsgruppemøter med de involverte enhetene. Ny prosjektorganisering Da bystyrets vedtak nå er fulgt opp og prøveperioden snart er over for både Bergan sykehjem og Tunet bo og oppfølging, er det ønskelig at det i tillegg til arbeidsgruppene opprettes en partssammensatt prosjektgruppe, som blant annet drøfter hvordan erfaringene fra pilotene kan overføres til andre enheter og andre tjenester. Videre er det behov for å drøfte andre tilnærminger og tiltak som kan redusere uønsket deltid og styrke arbeidet med rekruttering og kompetanseheving. Prosjektet ser at det er viktig med solid forankring og ønsker i den sammenheng at Administrasjons- og likestillingsutvalget skal ha en aktiv rolle som styringsgruppe. Prosjektet legger fram en sak om dette for utvalget den 7. februar. Nåværende prosjektleder skal nå, på grunn av andre arbeidsoppgaver, slutte i prosjekt uønsket deltid, men fortsetter som mentor. Avtroppende prosjektleder retter en spesiell takk til alle involverte i prosjektet. Ikke minst gjelder dette dyktige enhetsledere som bruker tid og krefter på å prøve ut nye tiltak i egne enheter og ansatte som viser pågangsmot og endringsvilje i arbeidet for å redusere uønsket deltid i egne enheter. Nå ser vi at arbeidet har gitt resultater! Tekst: Margrete Mageerøy, prosjektleder Illustrasjon: Petter Ingeberg


Årstid og tradisjoner Morsdagen er den andre søndag i februar og ble innført i 1919. Kinesisk nyttår feires den første dagen med nymåne mellom 21. januar og 20. februar. Laupårsmesse eller den 24. februar er den dagen som i følge tradisjonen er den 23. for annen gang. Det er denne dagen som er tillagt som en ekstra dag i skuddår. Skuddår er i følge gamle sagn uheldig særlig om tallet 7 er i årstallet. Historier forteller om 1777, hvor snøen låg til juli, og da var det for sent å så. Februar er årets andre måned. Den har vanligvis 28 dager, og 29 dager i et skuddår. Februar er oppkalt etter Februus, Etruskernes gud for underverdenen og for renselse. Den 6. februar er samefolkets dag. 19 februar er fastelavnssøndag og 21. februar er både Kong Harald Vs fødselsdag og feittirsdag. Fetetirsdag er tirsdagen etter fastelavnssøndag og blåmandag samt dagen før askeonsdag. De tre

dagene er en del av en folkelig festtradisjon som ikke har noen plass i liturgiske kalendrer eller kirkeårsliturgier Februar var opprinnelig, i den eldre romerske kalender, den siste måned i året, og fikk av den grunn den ekstra dagen i skuddår.

Laupådagen er også, i følge tradisjonen, den dagen hvor kvinnene kunne fri og der mannen ikke kunne si nei.

Senere, rundt 452 f.Kr., ble den flyttet til mellom januar og mars.

I våre dager rekker det vist med et par skinnhansker. Kvinner kunne i følge norrøn tradisjon fri i hele måneden Gjø, som er fra den 12/213/3.

En del ikke-troende feirer den 1. februar Imbloc som er en keltisk feiring av vårens start. (feires 1. august på den sydlige halvkule.

Gjorde han dette så skulle ”plasteret på såret” være en ku om økonomien tillot det.

Tekst: Bjørn Nortun, kjøkkensjef

Uønsket oppmerksomhet om uønsket deltid Denne gangen var det en uskyldig kommunal stillingsannonse, som på et blunk skapte latter og oppmerksomhet landet rundt, og delvis også utenfor landegrensen. Man kunne få en oppfattning av at Kristiansund kommune nå skulle bekjempe uønsket deltid ved å opprette enda en ny deltidsstilling. Dette var gøy. Artig ordspill, og man skrev mye om det både i aviser og i sosiale medier.

Av og til lærer man så mye av småfeil at man kanskje burde gjort flere av dem.

Ordføreren la ved slutten av den samme uken også ut et lite hjertesukk på facebook, etter å ha blitt nedringt av en rekke aviser og medier. Dette fikk en haug med kommentarer og likere, og Tidens Krav laget raskt en oppfølger.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 12

Også blir man etterpåklok, og det er bra, for det betyr at vi har lært. Vi har lært at vi bør være smartere ved utforming av utlysninger. Vi lyste faktisk ut over 2 årsverk samme dag, i stillinger knyttet til dette flotte prosjektet. Dernest har vi lært smartere måter å svare media på når de henvender seg om saker. Dessuten har vi startet en viktig debatt rundt omtale av arbeidsgiver i sosiale medier. Nyttig voksenopplæring. Bra det ikke var en stor sak. Det var bare rystelser i et halvfullt vannglass. Tekst: Petter Ingeberg


Levekårsprosjektet – hovedprosjekt vedtatt 2. De økonomiske konsekvenser, en økning på kr. 200.000 fra 2013, dvs. til sammen en kommunal utgift på kr. 750 000, søkes innarbeidet i økonomiplan 2013-2016.

3. Rådmannen legger frem sluttrapport for hovedprosjektet med anbefalinger om hvordan prosjektets arbeid skal følges opp i vanlig drift for bystyret innen 31.12.2015.

Levekårsprosjektet er forankret i Kommuneplan for Kristiansund 2008-2020 - samfunnsdelen, som blant annet sier at arbeidet skal ha et spesielt fokus på barn og unge. I hovedprosjektet er målgruppen i første omgang definert som utsatte barn, unge og deres familier.

I møte 31. januar vedtok bystyret oppstart av hovedprosjektet for levekårsprosjektet. I samsvar med formannskapets innstilling og mot alternativt forslag gjorde bystyret, med 28 mot 15 stemmer, følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar rådmannens forslag til hovedprosjekt for Levekårsprosjektet i perioden 2012-2015 med oppstart 1.2.2012.

Videre er det også en målsetting å utvikle forbyggende strategier i forhold til generelle levekårsbelastninger for befolkningen i sin helhet. Samarbeid og koordinering av tjenestetilbudet er definert som et hovedsatsningsområde for prosjektet.

Prosjektet arbeider nå med å sette sammen den nye prosjektorganisasjonen med formannskapet som styringsgruppe. Prosjektgruppen settes sammen av representanter fra sentrale enheter og eventuelt andre viktige samarbeidsparter. Prosjektgruppen skal blant annet koordinere arbeidet og sørge for iverksettelse og oppfølging av tiltak og delprosjekter. Sist, men ikke minst vil representanter for brukerorganisasjoner, frivilligheten, næringslivet, andre tjenester og andre politikere med flere, bli viktige aktører gjennom ulike arbeidsgrupper og referansegrupper. Prosjektet ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid for å bedre levekårene for utsatte barn, unge og deres familier. Trykk her for mer opplysninger, blant annet forprosjektets rapport og forslag til hovedprosjekt. Tekst: Margrete Magerøy, prosjektleder Illustrasjon: Petter Ingeberg

I forslaget til hovedprosjekt er det lagt opp til at enheter, brukerorganisasjoner og andre involverte aktører skal være med og meisle ut konkrete målsettinger, delprosjekter og tiltak.

Studiepraksis i personalseksjonen Anna-Louise kommer opprinnelig fra Sandnes kommune i Rogaland. Etter videregående skole søkte hun nye utfordringer og dro til Esbjerg i Danmark for å begynne en proffesjonsbachelor i offentlig administrasjon, med en spesialisering innen HR-Management. Utdanningen går over 3 ½ år, inkludert et semester i praksis. Fra høsten 2011, etter to år i Danmark, la studiet opp til fjernundervisning i store deler av spesialiseringsperioden. Dermed flyttet hun og samboeren til Kristiansund i forbindelse med hans studier innen petroleumslogistikk. Anna-Louise Johannessen (21) har nylig flyttet til Kristiansund i studiesammenheng og jobber nå i kommunens personalseksjon.

Anna-Louise er nå inne i sitt sjette semester, og fra 1. februar til 1. juni er hun i arbeidspraksis ved kommunens personalseksjon.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 13

I praksisperioden skal hun arbeide med to hovedprosjekt. Det ene omfatter en kartlegging av rekrutteringsbehovet innen teknisk sektor. I det andre vil fokus være på HMSarbeidsmiljø, og blant annet deltagelse i en arbeidsgruppe med det formål å opprette prosedyrer i forbindelse med konflikthåndtering. Så langt har introduksjonen i personalseksjonen vært meget spennende, og Anna-Louise ser fram til å fordype seg i arbeidet i månedene som kommer. Vi får også håpe at oppholdet i Kristiansund gir mersmak slik at hun og samboeren får lyst til å bosette seg her. Tekst: Anna-Louise Johannessen/Petter Ingeberg. Foto: Petter Ingeberg


Ungdomsrådet møtte bystyret

Fire ungdommer fra ungdomsrådet var 31. januar med på å skrive Kristiansundshistorie. De fikk for første gang talerett i Bystyret for å tale barn- og unges saker. Lovende ungdomspolitikere Kristiansund ungdomsråd består av 17 unge, lovende ungdomspolitikere fra de tre ungdomsskolene samt de to videregående skolene. Ungdomsrådet har siden 2009 jobbet med mange ulike saker. En av disse er talerett i Bystyret. Dette innebærer at Ungdomsrådet kan delta med talerett på foreløpig tre møter per år. Aktuelle saker på dagsorden Martine Berg var den første på talerstolen. Hun fortalte om ungdomsrådets ulike saker, fra Ungdommens kultur mønstring til Levekårsprosjektet, og viktigheten av at barn og unge blir hørt.

Den neste på talerstolen var Mari Rogne. Hun fortalte at rådet har etablert en arbeidsgruppe som ønsker å jobbe for organisert aktivitet på kunstisbanen. Der er tak over banen er et aktuelt tema. Mari forteller at en innendørshall på 11 000 kvadratmeter vil føre til stor aktivitet og glede, hele året. Rådmannen forteller at dette vil bli lagt frem til bystyret som egen sak. Jon Dyrli ønsket å sette ungdom og rus på dagsorden. Han påpekte at det er enkelt å skaffe både tobakk, snus og alkohol - til tross for at man er under 18 år. Økt innsats for å motvirke denne trenden er hans klare tale.

3.9 kilometer til skolen, grunnet firekilometersgrensen for gratis skoleskyss. -Er dette rettferdig? spør hun. Rådmannen forteller at en transportplan for kollektivtransport er i anmarsj, der ungdomsrådet kan få ta del i diskusjonen. Det er ikke hver dag innlegg i bystyret høster applaus. 31. januar var en av disse dagene. Alle de fire fra ungdomsrådet fikk spontan applaus etter sine innlegg. Ungdom er klare og ærlige i sin tale. De vil, og blir hørt! Tekst: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent Foto: Petter Ingeberg

Skoleskyss og grenser Den siste på tarerstolen var Karen Sveggen. Hun satte transport på dagsorden ved å fortelle en historie om ei jente som hver dag må gå

Ble gjort stas på og lagt merke til Da kjøkkensjef Bjørn Nortun skulle få overrakt den første ”god – omdømme-koppen” ble dette også lagt merke til av Tidens Krav. Da rådmannen skulle overlever den første omdømme-koppen til en stolt mottaker var TK på pletten og foreviget hendelsen. -Det å få anerkjennelse for dette arbeidet er til inspirasjon både for meg og for mine kollegaer på felleskjøkkenet, sa en stolt Bjørn Nortun Fra Venstre Fredrik Pedersen (TK), rådmann Just Ingebrigtsen, kjøkkensjef Bjørn Nortun og servicekontorleder Annette Gundersen. Tekst og foto: Petter Ingeberg

da han fikk overrakt koppen. -Det er også en ekstra inspirasjon for oss til å videreføre utviklingsarbeidet

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 14

om samhandling og medbestemmelse mellom oss som produsenter og mottakerne som konsumenter.

Rådmannen sa at årets første utdelig er litt spesiell. Kriteriene for å motta koppen er noe endret. Etter forslag fra kommunens omdømmegruppe, kan også personer som har bidratt til å fremme kommunens omdømme motta koppen. -Bjørn Nortun og felleskjøkkenet har gjort en særdeles god jobb og har med gode trivselsfremmende tiltak, vært med på å fremme Kristiansund sitt omdømme betraktelig, sa

rådmannen.


UKM Kick-off i Omsundet grendahus UKM Kick-off arrangeres for å skape samhold blant deltakerne i forkant av den store mønstringen i Braatthallen. Dette er en arena der deltakere øver på innslagene, finner nye bekjente til nye gruppesammensetninger, inspirasjon og hyggelig sosialt samvær.

Her er deler av den dyktige arrangørgruppa. Fv: Jon Dyrlie, Lars Georg Enge Sæterøy, Karen Sveggen og Steffen Pettersen. I tillegg deltok Mari Rogne, Iren Tønnesen og Werner Oterholm som arrangører.

Stemningsrapport: Klokken er 17.00. Det er tirsdag 17. januar, og det er bare 1,5 time til publikum og deltakere ankommer Omsundet grendahus til UKM kick-off 2012. Ungdommene i arrangørcrewet finpusser bordsetting, pynt, ballonger, kanapeer, velkomstdrikk, sceneoppsett og lydtekniske prøver før deltakere og publikum entrer lokalet.

Dette er en litt mindre setting enn i Braatthallen, derfor er det lavere terskel for å prøve seg på scenen. Her er både deltakere på UKM og andre besøkende velkomne til å jamme, stille ut kunst og kose seg sammen. Arrangørcrewet er også deltakere

Arrangørcrewet består av åtte ungdommer fra Kristiansund ungdomsråd. De er også deltakere på Ungdommens kulturmønstring på lik linje som andre utøvere i kategorien scene, kunst, nettredaksjon. Her får ungdom som elsker å planlegge, organisere og til rettelegge for andre ungdommer vise hva de er gode til.

Med 10-15 innslag på scenen og godt over 50 besøkende var det duket for en innholdsrik kveld. Guttegruppa Thunder fra Halsa åpnet under kyndig veiledning av konferansier Iren Tønnesen og Mari Rogne. Gutta hadde tatt turen over fjorden for å opptre i Omsundet. De spilte rock-, pop- og blueslåter. Deretter opptrådte en dansegruppe til Madcons ”Beggin`”, før det var pause med aktiviteter, konkurranser og matservering for publikum og deltakere. Det var yrende liv og god stemning. Deretter var det åpen scene med pop, rock, punk og vitseinnslag av ymse slag. Vendela Neraas, Kristin Gundersen Røseth, Freakopathz, Kristin Gundersen Rødseth, og Kim Andre` Herskedal Hatlen var noen av aktørene på scenen. Her er det mange musikere, arrangørtalenter og entertainere vi kommer til å høre mer fra. Rock on! Tekst og foto: Gry Helen Olufsen, ungdomskonsulent

Kristiansund.no-koppen til Anni Jenssen Dette har selvsagt blitt lagt godt merke til. Sykehjemsmiljøet er selvsagt godt kjent med det. Lokale media fikk også raskt snusen i saken. Men det stopper ikke her. Ganske snart ble de gode resultatene kjent over hele landet. Henvendelsene har vært mange fra kollegaer som ønsket å komme for å se nærmere på prosjektet. Enhetsleder er også ved flere anledninger invitert til andre kommuner for å snakke om prosjektet.

Sykefraværsprosjektet ved Bergan sykehjem har vært positivt. Resultatet er blant annet nedgang fraværet, sparte utgifter til vikarer og overtid, bedre arbeidsmiljø og økt rekruttering.

Prosjektet ved Bergan er også viet stor og positiv nasjonal oppmerksomhet i blant annet fagbladet ”Sykepleien” i fagforbundets ”Fagbladet” og i ”Klassekampen”. Prøveprosjektet ved Bergan er avsluttet og videreføres nå i vanlig drift. Sykehjemmet har også fått

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 15

statlige øremerkede midler for å prøve ut en videreutvikling ved å etablere en vikarpool. Enhetsleder Anni Merete Jensen har i tillegg til å sørge for gode resultat på egen arbeidsplass også gjort Bergan sykehjem og Kristiansund positivt kjent langt ut over kommunegrensen. Hun fortjener så absolutt en kristiansund.no kopp. Kom med forslag på kandidater til andre som bør få koppen Vi vil veldig gjerne få forslag fra dere samt en kort begrunnelse på aktuelle kandidater som bør tildeles kristiansund.no koppen. Send forslag på e-post til

petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no. Tekst og foto: Petter Ingeberg


Foreslå kandidater til Den Store Prisdagen

Prisvinnere på Den Store Prisdagen 2011

Fredag 23. mars arrangeres ”Den Store Prisdagen” i regi av Kristiansund kommune. Da vil flere viktige priser deles ut under en festforestilling i Festiviteten. For flere av prisene er det innbyggerne som foreslår aktuelle kandidater. Det ønskes forslag på kandidater til Ungdommens pris, Seniorprisen, Byggeskikkprisen, Kristiansundsprisen, Nordeas kulturpris, Frivilligprisen og Årets servicebedrift. Til følgende priser ønskes det forslag på kandidater: Kristiansundsprisen Går til enkeltpersoner, samarbeidsgrupper, bedrifter, lag, foreninger eller andre organisasjoner som på en utmerket måte har drevet god markedsføring eller profilering av byen, og som gjennom sin innsats innenfor kultur, organisasjonsarbeid, næringsliv eller på annen måte har fått stor oppmerksomhet og oppnådd gode resultater. En jury (Formannskapet) velger blant innkomne forslag. Nordeas Kulturpris Gis til enkeltpersoner eller foreninger med tilknytning til Kristiansund som påskjønnelse for særlige prestasjoner innen det utvidede kulturbegrep der det både kan tas hensyn til enkeltprestasjoner og

samlet innsats. En jury (Formannskapet) velger blant innkomne forslag Frivilligprisen Tildeles enkeltperson(er) eller lag/foreninger i Kristiansund kommune som over lengre tid har utført et godt frivillig arbeid, gjerne rettet mot forebyggende barne- og ungdomsarbeid eller på annen måte rettet mot kommunens innbyggere. En egen jury velger blant innkomne forslag. Byggeskikkprisen Gis til bygning/anlegg som anses å være arkitektonisk/estetisk i tråd med omgivelsene. Dette innebærer tilpasning til bebyggelsen med tidsriktig utforming som volum, fargebruk og materialbruk. Terrengtilpasning vektlegges også. En jury (Byggeskikkutvalget) velger blant innkomne forslag. Ungdommens pris Gis til ungdom fra Kristiansund i alderen 15-23 år som har vist evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats ut over det vanlige. Det blir lagt vekt på kreativitet og faglig dyktighet. Prisen kan også gis til lag, organisasjoner eller institusjoner som gjennom siste året har ytt stor aktiv kulturinnsats mot ung-domsgruppen. Ungdomsrådet er jury.

Seniorprisen Gis til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som på en utmerket måte har drevet uegennyttig og frivillig arbeid blant eldre i Kristiansund i 2011. En jury (Eldrerådet) velger blant innkomne forslag. Årets servicebedrift Tildeles en forretning eller en bedrift i Kristiansund som i 2011 ga svært god hjelp og service, og der kundene ble møtt med åpenhet og vennlighet. Vinneren avgjøres på bakgrunn av innsendte stemmer. Stemmesedler er utlagt på Servicekontoret. Forslag med en kort begrunnelse leveres/sendes til Servicekontoret, Langveien 19, Postboks 178, 6501 Kristiansund. Du kan også stemme elektronisk via denne linken på hjemmesiden: Frist for innsending av forslag er 27. februar. "Årets hederspris" bestemmes av en egen jury. Under prisfesten tildeles det også utmerkelser til NM-vinnere i 2011. Dette er niende gangen ”Den Store Prisdagen” arrangeres i regi av Kristiansund kommune – og vi garanterer en feststemt kveld i Festiviteten med spenning og gode kulturinnslag. Tekst: Kristin Schrøder, Foto: Petter Ingeberg

Fokus blir ny bankforbindelse Det er gjennomført en anbudsprosess for ny hovedbankavtale. Resultatet ble at Fokus bank vant, og det blir derfor skifte av bank

forbindelse for kommunen.Det er forventet at det tar minimum 8 uker å foreta bankskiftet, og vi er inne i årsavslutningsprosessen for kommuneregnskapet nå. Dato for skifte til Fokus bank er derfor satt til 27. mars 2012.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 16

Frem til da skal vi forholde oss til Nordea på vanlig måte. Økonomiseksjonen vil komme med detaljert informasjon når skiftetidspunktet nærmer seg. Tekst: Per Sverre Ersvik, økonomisjef


Gjenreisningsbyen – kultursentrum

Byarkitektens skisse til kultursentrum datert april 1942. 70 år etter ble ideen lansert på nytt. Da som nytt opera- og kulturhus.

Å etablere et kulturkvartal i det området der det nye opera- og kulturhuset nå planlegges bygd, er slett ikke en ide man har kommet på i nyere tid. Allerede i 1942 hadde byarkitekt Arne Korsmo skissene klare for et kultursentrum i dette området. Som det går frem av tegningen over, datert april 1942, er det i dette kvartalet, i tillegg til ”den høiere skole” også tegnet inn bibliotek, svømmehall, bad og spareskillingsbank. I Møre Dagblads jubileumshefte som ble gitt ut i 1942 i anledning byens 200 års jubileum, skrev byarkitekt Korsmo blant annet følgende: ”I november 1940 innledet professor Pedersen et samarbeide med byarkitektkontoret. For reguleringens vedkommende var gjennømføringen av Storgaten – Hauggaten av betydning.

Fra byarkitektens side var fremlagt skisser av Brandstasjon, rådhus – med fiskehall og havnevesenets hjørne. Videre var området omkring den høiere almenskole til rettelagt efter prinsippet ”et kultursentrum” med skolebad, folkebad, svømmehall, turnhall og klubblokaler for turnforeningen – utvidelse av den høiere skole – forbindelse med bibliotek – kino – yrkesskole – trygdekasse. Det siste fremkom som resultat av tyske myndigheters ønske om at den offisielle festplassen skulde være omgitt av offentlige bygninger.”

I tillegg hadde byplanleggerne også tegnet inn forslag til en ny hovedkirke i området. Korsmo skriver blant annet at: Det frittstående tårn til kirken blev ført inn for å samle festplassen (Dagens Kongens Plass red. anm) om et hovedpoint, således at når man kom ovenfor Langveien så det gyldne spiret helt fra svingen ved innkjørselen.

Den endelige plasseringen av kirken var det imidlertid stor uenighet om. Sverre Pedersen pekte på Barmanhaugen. Arne Korsmo foreslo tomten der det gamle Tinghuset står i dag. Andre mente kirken absolutt burde reises på tomten der den gamle hadde stått. (kirktomta). Stiftsrådet anbefalte en folkeavstemming om saken. Byarkitekt Korsmo anførte følgende i jubileumsheftet: ”Jeg vil gjøre oppmerksom på at jeg i omtalen kun er refererende, idet jeg er enig med stiftsrådet i at det er en sak som får hvile til befolkningen avgir sin innstilling.” Tekst og foto: Petter Ingeberg Skanninger: Plan og bygningsenheten (Møre Dagblads jubileumshefte som ble gitt ut 29. juni 1942 var for øvrig på 104 sider og kostet kr. 1,00)

Professor Sverre Pedersens skisse til ny hovedkirke plassert på Barmanhaugen, datert; Trondheim mai 1941. Da lå Kristiansund sentrum i ruiner. Prosjektet om en kirke på Barmanhaugen ble aldri realisert. I 1964 ble den nye kirken i Roligheten innviet.

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 17


Møteplan februar/mars 2012 MØTEPLAN Møtedag/tid/sted Bystyret Ordfører: Per Kristian Øyen Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset FORMANNSKAPET Ordfører: Per Kristian Øyen Tirsdag kl. 13.00. Rådhuset Hovedutvalg SKOLE, BARNEHAGE OG KULTUR Leder: Line Hatmosø Hoem Torsdag kl. 13.30. Rådhuset Hovedutvalg

Februar

Mars

28.

27.

07. 14.

06. 13.

Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt offentlighet. Innkalling og protokoll legges på www.kristiansund.no. Det tas forbehold om endringer i møtedatoer og tidspunkt. Ring Kristiansund Servicekontor 71 57 40 00 for detaljert informasjon. Ekstraordinære møter kan forekomme.

01.

01.

HELSE, OMSORG OG SOSIAL

Leder: Maritta B. Ohrstrand Torsdag kl. 13.30. Rådhuset Hovedutvalg MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER Leder: Kirsten Irene Skaret Torsdag kl. 13.00 Rådhuset Hovedutvalg PLAN- OG BYGNINGSRÅDET Leder: Sven Erik Olsen Torsdag kl. 12.00. Brannstasjonen ELDRERÅDET Leder: Rolv Sverre Fostervold Mandag kl. 10.00. Rådhuset KONTROLLUTVALGET Leder: Viggo Jordahl Fredag kl. 10.00. Rådhuset NÆRINGSUTVALGET Leder: Pål Farstad Mandag kl. 13.00. Kongens Plass 1. OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Per Kristian Øyen Fredag kl. 09.00. Rådhuset RÅD FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00. Rådhuset UNGDOMSRÅDET Leder: Amalie O. Lundstad kl. 09.00. Møtested avtales VILTUTVALGET Leder: Stein Watten torsdag kl. 14.00. Brannstasjonen

08.

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad for ansatte og politikere i Kristiansund kommune. Bladet legges ut på kommunens hjemmeside. Trykk

her for å se tidligere nummer av infobladet. Utgiver: Kristiansund kommune

09.

01. 22.

Ansvarlig redaktør: Rådmann just.ingebrigtsen@kristiansund.kommune.no Redaktør, layout og produksjon: Informasjonsleder petter.ingeberg@kristiansund.kommune.no

20.

26.

16.

05.

17.

Kristiansund kommune Postadresse: Postboks 178, 6501 Kristiansund Sentralbord: 71 57 40 00, Faks: 71 57 40 35 Organisasjonsnummer: 991 891 919 Kommunenummer: 1505 Epost: postmottak@kristiansund.kommune.no Hjemmeside: www.kristiansund.no Intranett: http://ksuintra Facebook: www.facebook.com/kristiansundkommune Twitter: www.twitter.com/krsundkommune

8.

29.

02.

Bystyret tar de overordnede beslutninger om budsjett, grunnprinsipper og fører generell politisk debatt.

14.

Kristiansund servicekontor, (Langveien 19) gir informasjon om kommunale og statlige tjenester Tlf. 71 57 40 00, servicekontor@kristiansund.kommune.no

Formannskapet møtes ofte og er med ordføreren i spissen kommunens politiske ledelse. Bystyret har gitt formannskapet avgjørelsesmyndighet i mange saker. Formannskapet behandler også saker

som tidligere ble behandlet i administrasjonsutvalget, personal- og organisasjonssaker og saker tilknyttet kommunens arbeidsgiverfunksjon. Formannskapet er også kommunens likestillingsutvalg.

4 Hovedutvalg  Hovedutvalg - skole, barnehage og kultur  Hovedutvalg - helse, omsorg og sosial  Hovedutvalg - miljø og tekniske saker  Hovedutvalg - plan og bygningsrådet

Plan- og bygningsrådet ivaretar overordnede politiske oppgaver etter plan- og bygningsloven og brannloven. Hovedutvalgene har innstillingsrett til Bystyret.

Næringsutvalget arbeider med alle typer næringssaker unntatt olje- og energisaker. De arbeider også med kommunalt næringsfond og landbrukssaker. Utvalget behandler også saker etter Jordloven.

Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. Utvalget fører også tilsyn med at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med gjeldende forskrifter.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er både en rådgivende instans og en høringsinstans. Kan ta opp saker på eget initiativ når det faller under rådets arbeidsområde.

Olje- og energiutvalget har ansvaret for å styrke og utvikle petroleumspolitikken og ellers engasjere seg i energisaker.

Eldrerådet er et høringsorgan som skal ivareta og uttale seg om de eldres interesser, men kan også ta opp egne saker.

Skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse og nedsettelse av skatt når særskilte grunner foreligger. Ingen åpne møter.

Viltutvalget har forvaltningsansvaret av alt dyre- og fugleliv etter Naturmangfoldloven, og jakt- og fangstloven.

Ungdomsrådet ivaretar saker som angår unges oppvekstvilkår. Det skal medvirke til opplæring i demokratiske holdninger og handlemåter for å skape større engasjement og interesse for lokaldemokratiet.

Delegasjonsreglementet. Bystyret har vedtatt eget delegasjonsreglement som regulerer arbeidet i utvalgene

Infobladet Kristiansund

Februar 2012

side 18

Kristiansund  

Informasjonsbladet for Kristiansund kommune - februar 2012

Kristiansund  

Informasjonsbladet for Kristiansund kommune - februar 2012

Advertisement