Page 1

RAPPORT

ANNWALI

1011

Rapport Annwali 2010.2011 | 1


EZEKUTTIV

1011 Carl Grech President

James Cassar Viċi-President

Karl Agius

Segretarju Ġenerali

Martina Galea Uffiċjal Finanzjarju

Rachel Cassar

2 | ksu.org.mt

Kummissarju Edukazzjoni

Angelo Micallef

Kordinatur Edukazzjoni

Roberta Rizzo

Mario Cachia

Uffiċjal Kultura u Divertiment

Kordinatur Kultura u Divertiment

Stephanie Soler

Uffiċjal Internazzjonali

Larkin Zahra

Kummissarju Politika Soċjali

Michela Boffa

Matthew Bonett

Nota tal-Editur

Il-materjal ippublikat f’dan ir-Rapport Annwali kien korrett u kif pjanat fl-4 ta’ April 2011 meta [ie stampat.

Kordinatur Politika Soċjali

Francesca Scicluna

Kordinatur Internazzjonali

Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi

Rapport Annwali 2010.2011 | 3


Il-KSU hu r-rappreżentant tal-istudenti. Il-KSU hu dak li nirrappreżentaw, dak li aħna u dak li nemmu fih. L-istorja ta’ dan il-Kunsill tmur lura 110 snin. Dan hu anniversarju importanti mhux biss għax idaħħal lill-KSU fid-deċenju li jmiss ta’ dan is-seklu l-ġdid, imma għax juri l-ħtieġa importanti ta’ din l-organizzazzjoni biex tibqa’ kontinwament miftuħa għal żviluppi ġodda fl-oqsma kollha tal-ħidma tagħha. F’dawn l-aħħar snin rajt lill-KSU jiżviluppa u jikber. Ilħidma tiegħu qed iġġib aktar kisbiet u suċċess. Ftit ftit, il-livell dejjem qed jogħla. Il-kwalità li qed jimmira għaliha l-KSU bħala rappreżentant tal-istudenti, tirrifletti l-kwalità li nistennew li nilħqu bl-għajnuna tal-imsieħba li naħdmu magħhom. Ħafna drabi nisma’ lil dawk li mhumiex familjari maxxogħol ta’ din l-Universita’ jgergru dwar il-fatt li l-istudenti huma mfissda u protetti żżejjed. Din l-idea tal-pubbliku dwar l-istudenti turtani u ddejjaqni. Bħala rappreżentant tal-istudenti naf fiċ-ċert li din hi l-aktar deskrizzjoni simplistika li ma tistax tkun aktar ’il bogħod mir-realtà. Bħala student inħoss li din il-fehma tweġġa’ u turi nuqqas ta’ rispett. Iżda nemmen li bosta studenti ma jiġġustifikawx jew ma jistgħux jiġġustifikaw il-preżenza tagħhom hawnhekk. Barra minn hekk, sinċerament nemmen li l-maġġoranza tal-istudenti li jistudjaw fl-Università ta’ Malta huma r-riżultat ta’ mentalità magħluqa li trabbew fiha. Ma nistgħux nistennew lill-istudenti jisfidaw din il-fehma għax, fir-realtà, ħafna minnhom jaqblu magħha. Fl-opinjoni tiegħi din l-idea hi kompletament żbaljata. L-ironija li nara hi li l-istudenti li huma mistennija li jkunu jafu kif jevalwaw, jeżaminaw u jaħsbu b’mod kritiku, ma jistgħux jisfidaw din it-tip ta’ akkuża. Din fiha nnifisha turi li s-sistema għad fadlilha fejn tirranġa, u dan mhux biss fil-livell terzjarju iżda fil-livelli kollha tal-edukazzjoni.

President CARL GRECH

Il-problema hi li l-istudenti mhumiex imħarrġa biex jaħsbu dwar l-aspettazzjonijiet tagħhom u tas-servizz li qed jirċievu mill-istituzzjoni. Iva, it-tagħlim hu b’xejn; iva, nirċievu l-istipendju; u iva, hekk għandu jkun; u dik hi s-sistema li għandu jkollhom il-kumplament taloqsma l-oħra tal-edukazzjoni ogħla u s-46 pajjiż l-ieħor li għadhom ferm ’il bogħod milli jkollhom din is-sistema. Aħna bħala studenti qed niddedikaw il-ħin, l-enerġija u anke saħħitna għall-istudji tagħna u għalhekk għandna nistennew l-aħjar għalina nfusna. Dan ma japplikax biss għall-kontenut iżda wkoll għall-metodi pedagoġiċi tattagħlim f’dak li għandu x’jaqsam mar-riżorsi aċċessibbli, id-dimensjoni soċjali tal-istudenti, l-opportunitajiet li jinħolqu għalina u l-aktar importanti, il-kwalità tat-tagħlim li qed nirċievu. Inkun qed nigdeb jekk ngħid li l-istituzzjoni tagħna

4 | ksu.org.mt

mhux qed tkun ta’ servizz tajjeb għall-pajjiż jew għalina f’dan il-mument. Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi li ma naqqsitx il-fondi għas-settur tal-Edukazzjoni Ogħla matul u wara l-kriżi finanzjarja dinjija. Nemmen li dan kien fattur importanti ieħor biex l-impatt ta’ din il-kriżi ma kienx daqstant kbir għal Malta. Minkejja dan, wieħed irid jinnota li bħal kull istituzzjoni ħajja, l-implimentazzjoni ta’ dawn il-linji politiċi kontinwament tinbidel fl-Università.

din l-istituzzjoni. Dan in-nuqqas ta’ informazzjoni hu preċiżament dak li l-KSU ilu jipprova jindirizza matul iddiversi kampanji ta’ informazzjoni tiegħu. Pereżempju mhux aċċettabbli li numru kbir ta’ studenti m’għandhomx l-iċken idea dwar x’inhu l-Proċess ta’ Bolonja, dwar ilfondi li huma aċċessibbli għalihom, jew dwar l-iżviluppi politiċi li qed iseħħu u li bla dubju se jkollhom impatt importanti fuq it-tagħlim tagħhom xi darba jew oħra.

F’dawn l-aħħar snin kelli x-xorti u l-pjaċir li naħdem millqrib mal-amministrazzjoni tal-Università. Ma nistax ma nfaħħarx l-isforzi numerużi li saru mill-amministrazzjoni ta’ din l-Università biex jinħolqu diversi inizjattivi li jippruvaw iressqu lil din l-istituzzjoni lejn ċentru ta’ eċċellenza li dejjem taħdem biex tkun. Ir-Rettur, ilProf. Camilleri, il-Pro-Retturi Prof. Lauri, Prof. Vella u Prof. Muscat, ir-Reġistratur, Veronica Grech, u l-uffiċċju tagħha kif ukoll dawk li jaħdmu fl-Uffiċċju Internazzjonali u fl-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni, kollha jirrikonoxxu l-iżviluppi importanti li saru f’dawn l-aħħar ftit snin. Dawn il-persuni kollha rrikonoxxew il-fatt li l-viżjoni futura għandha tkun iffukata fuq tagħlim ta’ kwalità li jqiegħed lill-istudenti fiċ-ċentru u hu ferm evidenti li, għallinqas mill-perspettiva tal-istudenti stess, dawn il-persuni qed jagħmlu ħilithom kollha biex dan jintlaħaq, u ta’ dan nixtieq nirringrazzjahom tabilħaqq.

Ix-xogħol li l-KSU għamel matul din is-sena kien strutturat b’tali mod li jilħaq id-diversi aspetti tal-Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué (April 2009) kif ukoll tal-Vienna/Budapest Communiqué (Marzu 2010) millProċess ta’ Bolonja, kif ukoll l-għan tal-Viżjoni 2015 u tal-istrateġija tal-UE 2020. L-għan ma kienx li nikkupjaw, iżda li l-mod ta’ ħsieb tagħna jkun jaqbel mal-bidliet li qed iseħħu madwar id-dinja kollha. Nemmnu li kien ikun ħela ta’ ħin, flus u riżorsi kieku ħdimna biss biex nilħqu l-għanijiet biex ngħidu li lħaqniehom. Għal din ir-raġuni rajna li l-għanijiet tagħna jkunu jaqblu ma’ dawk ta’ linji politiċi ewlenin li se jsawru l-ambjent tagħna illum bħala studenti u fil-futur bħala parteċipanti sħaħ u attivi fissoċjetà.

Jekk wieħed ikollu jħares lejn in-numru ta’ lmenti li rċivejna matul dawn l-aħħar ftit snin, jidher ċar li l-problemi li qed tħabbat wiċċha magħhom din l-Università, mhumiex bladdoċċ; imma huma pjuttost sistematiċi u jsegwu stil ċar ħafna li hu evidenti kważi mill-ewwel. Anke jekk l-ogħla livelli tal-amministrazzjoni jistinkaw biex jiksbu l-bidla li jixtiequ jaraw f’din l-istituzzjoni, kemm-il darba smajna mingħand dawn l-istess persuni li l-bidla qed issir bil-mod. Filwaqt li nirrikonoxxu li l-kontabbiltà u t-trasparenza flakkademja sfortunatament huma miriet diffiċli ħafna għal din l-istituzzjoni, il-membri ta’ din l-istituzzjoni b’mod speċjali l-istudenti - għadhom għatxana għal dan. Il-kontabbiltà hi responsabbiltà pubblika mhux biss lejn l-istudenti iżda aktar importanti minn hekk lejn dawk li qed iħallsu t-taxxi għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-Università tagħna. L-ego personali u politika interna m’għandhomx ikunu ta’ tfixkil għal xi ħadd jew għal xi ħaġa u f’kull livell għandha tittieħed azzjoni konkreta f’dan ir-rigward. Filwaqt li ma rridx nidher bħala promotur ta’ politika stretta, ma nistax ma ngħidx li l-għanijiet importanti, bħall-kisbiet tal-Università tat-Tielet Età, ma jistgħux jintlaħqu mingħajr ma jittieħdu deċiżjonijiet kuraġġużi f’dan il-proċess.

F’dak li għandu x’jaqsam mad-dimensjoni soċjali, stqarrejna kemm-il darba li nemmnu fl-istrutturi ta’ għajnuna li huma meħtieġa għall-istudenti biex ikunu jistgħu jipparteċipaw bis-sħiħ fl-edukazzjoni ogħla. S’issa rnexxielna nsalvaw, b’mod effettiv, il-miżura unika u l-aktar importanti li tħares id-dimensjoni soċjali tal-istudenti f’Malta: l-ismart card u l-istipendju. Dawn saru suġġetti importanti fl-aġendi taż-żewġ partiti politiċi ewlenin. Dan il-livell ta’ garanziji politiċi jassigurana li din il-miżura se tinżamm fis-snin li ġejjin, irrispettivament millfama negattiva li għandhom l-istudenti minħabba fihom. Nixtieq nenfasizza li l-punt li għandna niġġieldu bis-sħiħ huwa il-kunċett li huma biss l-istudenti Maltin li jirċievu l-għajnuna waqt li jkunu qed jistudjaw fl-Università. Dan mhux minnu. Ħafna studenti f’diversi istituzzjonijiet madwar l-Ewropa u l-EHEA jirċievu għajnuna finanzjarja u l-għajnuna tingħata wkoll permezz ta’ forom oħra ta’ sussidji. Hu biss fil-mudell strett Britanniku li għadna nsegwu minħabba l-kolonjaliżmu tal-passat, li l-istudenti huma nieqsa minn ħafna għajnuna. Għaldaqstant, huma jridu jitgħallmu mingħandna u mhux bil-kontra.

Barra minn hekk, nixtieq ngħaddi l-ħsibijiet tiegħi fuq il-parti nieqsa mill-istampa kollha. Xi drabi bħala KSU ġejna kkritikati li naddottaw l-istil ta’ shotgun – stil li bih nippruvaw nilħqu kemm jista’ jkun oqsma possibbli. Imma dan isir għax attwalment il-KSU qed tipprova timla l-vojt li jeżisti. Qed nirreferi għannuqqas li jeżisti fl-għoti tal-informazzjoni. Din il-lakuna ma tinsabx biss bejn l-istudenti, iżda wkoll fost l-istaff akkademiku u amministrattiv. Ħafna drabi l-istudenti ma jifhmux ir-raġunijiet ta’ ċerti deċiżjonijiet politiċi, u l-istess jista’ jingħad għall-partijiet kollha konċernati ta’

Id-Dimensjoni Soċjali

Aspett ieħor fejn is-sistema tista’ tkun qed tfalli lillistudenti hu r-rikonoxximent tat-tagħlim li jkun sar qabel kif ukoll id-disponibbiltà ta’ toroq flessibbli għall-istudenti full-time u part-time. Iċ-ċirkostanzi soċjo-ekonomiċi attwali jistgħu ma jippermettux lill-istudenti biex ikunu dipendenti għalkollox fuq il-membri tal-familja tagħhom. Ħafna studenti jkollhom isibu xogħol u n-numru ta’ studenti li jkollhom jieħdu ħsieb il-familja tagħhom kulma jmur dejjem qed jiżdied. Il-korsijiet għandhom ikunu aktar addattati għal dawn is-sitwazzjonijiet. Barra minn hekk, l-istudenti m’għandhomx ikunu mxekkla milli jkomplu l-istudji tagħhom irrispettivament minn jekk għandhomx impjieg full-time jew part-time. Ix-xogħol Rapport Annwali 2010.2011 | 5


tal-istituzzjoni mhuwiex li jevalwa jekk l-istudenti humiex kapaċi jqassmu l-ħin bejn ix-xogħol u l-istudju tagħhom iżda għandu jeżamina jekk l-istudenti laħqux jew le l-miri tat-tagħlim ta’ kors partikolari. Kull konsiderazzjoni oħra li m’għandhiex x’taqsam ma’ dan hi rrelevanti għallistituzzjoni. Jekk student sejjer tajjeb akkademikament kif f’ħafna każijiet ikun il-każ - allura biżżejjed. L-irwol talistituzzjoni hawnhekk hu wieħed li jrid iħares il-provista tat-taħriġ u t-tagħlim biex il-progress tal-istudenti ma jmurx lura, u mhux bil-maqlub. Aspett importanti ieħor f’dan ir-rigward huma l-istudenti tal-Junior College. Sfortunatement ikolli ngħid li l-amministrazzjoni ta’ din l-istituzzjoni hi kompletament maqtugħa mill-ħtiġijiet tal-istudenti li jattendu din l-istituzzjoni. L-ambjent mhux biss mhux addattat għattagħlim, iżda dan qed ikun ta’ żvantaġġ akbar minħabba prattiċi amministrattivi li qed ixekklu l-parteċipazzjoni tal-istudenti u li mhumiex inklużivi biżżejjed. Bħalissa l-Kulleġġ mhux qed ikun ta’ servizz xieraq għall-ħtiġijiet kollha tal-istudenti. Is-servizzi tal-pariri huma limitati ħafna; il-faċilitajiet sportivi tal-kulleġġ jeħtieġu attenzjoni immedjata; diversi klassijiet għandhom bżonn titjib; u t-teatru - proġett li kellu finanzjar dirett għal diversi snin – qed jinżamm magħluq kważi s-sena kollha. Ma nistax ma nfaħħarx inizjattivi bħall-Chrisco, l-orkestra, l-MEA, in-numru ta’ skambji tal-istudenti u s-Soiree tal-Junior College li hi sponsorjata ukoll mill-KSU. Iżda fl-istess ħin ma nistax ma nikkundannax il-mod li bih huma ttrattati l-għaqdiet tal-istudenti f’dan il-kulleġġ. Dawn mhux biss mhumiex rikonoxxuti għall-valur akkademiku tagħhom u għal-livel ta’ inklużjoni li joħolqu fil-kulleġġ, iżda issa qed jiġu wkoll imxekkla f’xogħolhom minħabba s-sempliċi raġuni li l-amministrazzjoni ma tistax issib modi addattati kif tista’ taħdem magħhom. Iva jistgħu jkunu storbjużi, u

jistgħu jfixklu, iżda huma utli mmens għall-valuri li jagħtu lill-istudenti u għall-impatt li jħallu fuq l-esperjenza talistudenti fil-kulleġġ.

It-Tagħlim tul il-Ħajja Il-kunċett tat-Tagħlim tul il-Ħajja kien imħaddan millKSU numru ta’ snin ilu. Rajna diversi żviluppi li permezz tagħhom applikaw numru ta’ studenti maturi kemm f’korsijiet full-time u part-time fl-Università. Il-kampus ta’ tal-Qroqq u dak tal-Junior College ngħataw il-ħajja wara l-ħamsa ta’ filgħaxija. Dawn huma inizjattivi tajbin u jixirqilhom kull tifħir. Iżda l-problema li semmejt ukoll aktar qabel, hi li l-istituzzjonijiet jista’ jkun li mhux qed jifhmu biżżejjed il-ħtiġijiet tal-istudenti. Hemm bżonn li jkun hemm analiżi aktar profonda u dettaljata ta’ dawn il-ħtiġijiet varji. Mhux ġust li dawk li jirċievu l-pensjoni jitħallew jattendu kors meta l-aktar affarijiet importanti għall-istudju tagħhom mhumiex aċċessibbli b’mod liberu fil-librerija jew jaqbżu l-limitu tal-baġit tagħhom minħabba l-fatt li dawn in-nies ma jkollhom l-ebda dħul finanzjarju ieħor ħlief il-pensjoni. Id-diskussjonijiet fuq dan is-suġġett jistgħu jmorru lil hinn mill-iskopijiet tattibdiliet regolatorji li saru, imma issa ninsabu f’pożizzjoni li nistgħu nibdew niddiskutuhom. Sfida oħra hi t-toroq flessibbli ta’ tagħlim. F’dan ir-rigward, s’issa l-Università kellha biss suċċess limitat bi ftit li xejn studenti millITS u l-MCAST jitħallew jidħlu l-Università wara li lestew il-korsijiet f’dawn l-istituzzjonijiet. Nemmen li jekk l-Università trid iżżomm ir-relevanza tagħha bħala l-aktar istituzzjoni importanti tal-edukazzjoni ogħla f’Malta, kemm jekk privata jew pubblika, hemm bżonn li jsiru sforzi serji li jindirizzaw din is-sitwazzjoni fejn il-

possibbiltà ta’ toroq flessibbli ta’ tagħlim għadha fi stadju bikri. Finanzjarjament u politikament, l-Università ma tistax taffordja li titlef aktar studenti sempliċiment għax il-korsijiet ma jistgħux ikopru għal studenti potenzjali.

L-Impjiegi Il-KSU stqarr għal diversi drabi li s’issa din l-istituzzjoni kienet ta’ servizz tajjeb għall-pajjiż. Il-gradwati tagħha saru l-muturi għall-bidla soċjo-ekonomika li rajna f’pajjiżna f’dawn l-aħħar snin. Minkejja dan, id-djalogu mad-dinja ta’ barra ma jista’ jieqaf qatt u r-relevanza tiegħu tidher fix-xenarju tal-kriżi postfinanzjarja. Ilproblema ta’ akkademiċi li ma jkunx hemm bżonnhom qed tmur għall-agħar u l-valur mogħti lid-Dottorat għandu biss ftit aktar punti mill-grad tal-Masters. Id-Dottorat sar ferm relavanti għal impjieg fl-akkademja, u m’hemmx ħafna b’dan il-grad lanqas. Hemm bżonn li jsiru aktar sforzi biex il-korsijiet ikunu aktar immirati għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Mhux qed nitkellem fuq id-dibattitu tal-prattika kontra t-teorija, iżda aktar dwar ir-relevanza tal-kontenut li l-istudenti jridu jistudjaw. Dan il-kontenut għandu jkun aġġornat u jkun jaqbel mal-ħtiġijiet tal-impjegaturi. Fl-istadji talgrad tal-Baċellerat, l-istudenti jridu jiksbu l-kompetenzi li huma trażversali fin-natura tagħhom u li ma jistgħux jgħaddu mingħajrhom kemm għal impjieg fl-industrija u kif ukoll għall-akkademja. Iżda ċerti kompetenzi li jridu jinkisbu lejn l-aħħar snin, u anke fil-korsijiet talMasters huma aktar relatati mal-ħtiġijiet tal-industrija u l-istituzzjoni għandha tassigura li n-natura tal-kontenut mgħoddi fil-fatt ikun dak li min jimpjega jkun qed ifittex minn gradwati friski. Nemmen li biex dan it-tqassim ta’ informazzjoni jkun suċċess, għandu jsir fuq livell ta’ fakultà u ta’ dipartiment, u l-programmi tal-korsijiet jinbidlu skont dawn il-ħtiġijiet. Ikun ta’ xejn li l-istudenti jitgħallmu dwar is-switchboards jekk dawn issa ssibhom biss żarmati fl-impjanti tar-riċiklar.

L-istudenti fiċ-Ċentru tat-Tagħlim Għalkemm dan il-kunċett hu sabiħ u attraenti, ikolli ngħid li l-bidla pedagoġika li hemm bżonn li ssir biex dan iseħħ għadha ferm ’il bogħod. Nista’ nsemmi numru ta’ raġunijiet għal dan. L-ewwel raġuni hi l-aċċessibbiltà tarriżorsi, kemm dawk akkademiċi u dawk li mhumiex. Biex l-istudenti jkunu jistgħu jistudjaw waħedhom, għandhom bżonn ir-riżorsi u l-faċilitajiet li jakkomodawhom. Rajna diversi tibdiliet infrastrutturali, iżda nemmen li għad hemm ħafna xi jsir. Dar l-Istudenti għandha tkun il-post ideali għal dan: il-post li jippermetti djalogu kemm akkademiku kif ukoll dak mhux akkademiku. Iżda minkejja li bħalissa bilkemm għandna spazju fejn nieħdu nifs, il-proġetti għal dan il-post jidhru li tpoġġew fuq l-ixkaffa. Barra minn hekk, qabel dan ikun jista’ jsir, hemm bżonn li jerġa’ jkun hemm taħriġ għall-għalliema u jkun hemm ambjent ta’ klassijiet żgħar u titjib fir-riżorsi tat-tagħlim elettroniku. Għadna ma wasalniex, iżda nittama li l-Università tieħu inizjattivi aktar speċifiċi f’dan ir-rigward, anke jekk fil6 | ksu.org.mt

verità ma narax dan il-kunċett bħala l-aktar problema attwali.

L-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni L-istudenti li ggradwaw s’issa ħafna minnhom huma professjonali fl-ikkupjar. Sa mill-bidu, nitħarrġu biex nitgħallmu bl-amment u nirrepetu dak li jintqal lilna. Ilħiliet tagħna tal-innovazzjoni u tal-ħsieb kritiku kienu mxekkla meta konna żgħar u issa rridu nagħmlu sforzi kbar wara 20 sena ta’ tagħlim bi stil antik biex niksbuhom. Dan l-istatus quo mhux se jibqa’ jiġi aċċettat aktar u dan ifisser differenza bejn li jkollna vantaġġ kompetittiv fuq il-kompetituri tagħna jew li naqgħu lura. Barra minn hekk, filwaqt li l-kelma ‘riċerka’ ilha kelma importanti sa minn meta sirt membru ta’ din l-istituzzjoni, l-ammont ta’ riċerka li fil-fatt qed issir jidher li mhix għal kollox aċċessibbli. Filwaqt li f’dawn l-aħħar snin saru xi żviluppi importanti, mhux daqstant ċar jekk dawn kinux riżultat ta’ żieda fl-importanza mogħtija lir-riċerka jew kinux riżultat ta’ inizjattivi personali li saru minn dawk konċernati. Mhux ċar ukoll jekk l-istaff akkademiku hux jaqdi d-dmirijiet ta’ riċerka skont l-aħħar ftehim kollettiv. Hawnhekk ukoll il-problema tidher li tikkonċerna l-fatt li anke jekk l-amministrazzjoni tirrikonoxxi l-ħtieġa ta’ aktar riċerka, mhux l-istess jista’ jingħad għal akkademiċi individwali. Hemm ukoll il-fatt li l-aċċessibbiltà mogħtija lill-istudenti biex jagħmlu riċerka hi limitata minħabba nuqqas ta’ riżorsi. Ħafna drabi l-istudenti jkollhom iħallsu l-proġetti ta’ riċerka tagħhom, sakemm l-Università ma toffrix l-għajnuna tagħha. Hemm bżonn li jkun hemm aktar djalogu bejn is-settur pubbliku u privat biex l-istudenti mhux biss jakkwistaw esperjenza ta’ xogħol, imma jkollhom l-opportunità li jiksbu l-ħiliet fil-qasam rispettiv tagħhom. Dawn is-sħubijiet ikunu mitqlu deheb biex Rapport Annwali 2010.2011 | 7


joffru fondi ħalli jkunu jistgħu jsiru aktar proġetti ta’ riċerka għall-Università.

Il-Mobilità Din is-sena partikolari kienet imtebbgħa bis-sospensjoni tal-fondi minħabba amministrazzjoni ħażina flAġenzija Nazzjonali EUPA. Minħabba f’hekk kien hemm sospensjoni tal-programmi Youth in Action u Tagħlim tul il-ħajja Dan kien ifisser li l-istudeni ma setgħux jipparteċipaw fi programmi ta’ skambju u filprogramm tal-Erasmus. Ftit li xejn kienu rrappurtati problemi fil-programm ta’ skambju dirett li nħoloq millgvern biex jagħmel tajjeb għall-fondi li ġew sospiżi mill-UE. Għandha ssir nota ta’ rakkomandazzjoni lillUffiċċju Internazzjonali tal-Università għall-mod kif ġiet ittrattata din il-kriżi. Ħafna mill-istudenti li ġew lura millprogramm ta’ skambju barra minn Malta kienu sodisfatti bl-esperjenza li ħadu u sa issa, ir-rispons ta’ dawk li bħalissa qed iqattgħu s-semestru barra minn xtutna, b’mod ġenerali kien pożittiv. Iżda l-miri li hemm fil-communiqué tal-2009, li sal2020 tal-anqas 20% ta’ dawk l-istudenti li jiggradwaw minn qasam Ewropew tal-edukazzjoni ogħla jridu jkunu qattgħu perjodu ta’ żmien jistudjaw jew jitħarrġu barra minn Malta, hi mira li mhux se tintlaħaq bir-rati li għandna bħalissa. Matul din is-sena l-KSU talab lillKummissjoni Ewropea biex jiżdiedu n-numru ta’ postijiet għall-istudenti fil-programm tal-Erasmus minħabba li dan żied il-popolarità tiegħu matul is-snin.

Il-ġabra ta’ informazzjoni Matul l-aħħar sena, il-KSU għamel sforz biex jiġbor stampa ċara ta’ dawk il-punti li qed iħassbu lill-istudenti. Fost dawn insemmu l-istħarriġ li sar lill-istudenti talErasmus, dawk li jużaw il-kantin, u lil dawk li jużaw isservizzi tal-counsellors. Sfortunatament il-kultura talġbir tad-data fis-settur tal-edukazzjoni ogħla għadha fi stadju bikri. L-impatt li dan iħalli hu li ma tistax tinħoloq politika skont il-ħtiġijiet tal-istudenti Maltin iżda din qed tkun ikkaratterizzata l-aktar fuq aġendi politiċi. L-uniku u l-aktar stħarriġ komprensiv li jeżisti dwar l-istudenti hu l-istħarriġ Eurostudent li nġabar lejn tmiem l-aħħar sena akkademika. Dan se jkun ippubblikat f’Ġunju 2011 u se jkun f’forma ta’ analiżi li titqabbel ma’ dik ta’ stati membri oħra tal-UE. Ma jeżistux prattiċi simili ta’ ġbir ta’ data fi ħdan l-istituzzjoni nnifisha, fil-Kunsill Malti tal-Kwalifiki, fil-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla jew fi ħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Il-Fondi Matul din l-aħħar sena, is-suġġett tal-fondi għallUniversità u għas-settur tal-edukazzjoni ogħla kien diskuss ferm mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni. Ilkunċett tal-ħlas għat-tagħlim kien inkluż fir-rapport tarrettur, ‘Vision 2020 or Optical Illusion’. Dan is-suġġett 8 | ksu.org.mt

kien ta’ tħassib għall-KSU għal diversi raġunijiet, ewlenin fosthom minħabba l-kontabbiltà tal-korp akkademiku u l-livelli ta’ trasparenza tal-istituzzjoni, kif ukoll minħabba kwistjonijiet oħra bħall-assigurazzjoni tal-kwalità u l-aċċessibbiltà tar-riżorsi. Sar ftehim biex il-KSU ma jappoġġjax il-ħlas għat-tagħlim peress li dan mhux skont il-ħtieġa tad-dimensjoni soċjali tal-istudenti u l-vantaġġ tiegħu hu biss limitat f’dak li għandu x’jaqsam dwar it-titjib fir-riżorsi akkademiċi u l-ambjent tat-tagħlim tal-istudenti. L-introduzzjoni tal-ħlas għat-tagħlim ma tfissirx kwalità aħjar għall-edukazzjoni mogħtija f’din l-istituzzjoni. Il-problemi li din l-istituzzjoni qed tħabbat wiċċha magħhom mhumiex strettament relatati malfinanzi u jekk nipprovdu l-flus għall-problemi li diġà jeżistu nkunu qed inżidulhom l-importanza aktar milli nnaqsuhielhom. Minkejja dan, hemm nuqqas ta’ fondi meħtieġa direttament mill-istudenti. Il-KSU ried jiffinanzja r-riżorsi tiegħu li kienu jammontaw għal €40,000, €15,000 għall-fond tal-opportunitajiet għall-istudenti, €10,000 għall-fond tar-riżorsi u €5,000 għall-fond tal-għaqdiet tal-istudenti kif ukoll madwar €4,000 għax-xiri ta’ kompjuters ġodda għall-għaqdiet tal-istudenti u madwar €6,000 għat-tisbiħ tas-sala tal-KSU. Waqt li ninsabu grati għall-isponsers tagħna li pprovdewlna fondi biżżejjed biex stajna nagħmlu dan kollu, naħseb li wrejna wkoll li s-sħubija ma’ terzi persuni taħdem u twassal għal riżultati vantaġġjużi għall-istudenti. Anke jekk dawn ilflus intużaw għal kawżi neċessarji u li kien jixirqilhom, nispera li l-partijiet kollha konċernati jintebħu bis-sinifikat ta’ dawn il-figuri. Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji qatt ma kellu jiffinanzja hu stess dawn il-proġetti, anke jekk dan għamlu bil-qalb. Dawn il-proġetti huma sinjal ċar li l-istituzzjoni għandha bżonn kbir ta’ riżorsi. Il-KSU kien qed jixtri kotba għall-librerija u dan juri b’mod ċar li l-flus għandhom jintefqu fejn hemm ħtiġijiet reali. It-22 miljun ewro li ntużaw din is-sena għall-istipendji m’għandhomx jitqiesu bħala flus li minnhom għandha tibbenefika l-istituzzjoni. Dawn il-flus huma allokati biex jgħinu lill-istudenti u għandhom jibqgħu hekk. L-Università għandha biżżejjed assi u riżorsi biex tkun tista’ tiffinanzja lilha nnifisha. Barra minn hekk, b’urġenza għandu jsir proġett dwar il-kapital reali talpropjetà intelletwali li tiġġeneralizza din l-istituzzjoni. IlKSU jemmen li din l-istituzzjoni diġà għandha r-riżorsi li huma meħtieġa biex tkun aktar awtonoma f’termini ta’ fondi u għandu jsir eżerċizzju li jirriżulta fl-użu massimu tal-assi li għandha l-università. Fatt diżappuntanti hu li t-Trust Fund li kien imwiegħed fil-baġit tal-2010 għadu mhux qed jiffunzjona u għalhekk il-possibbiltà li l-proġetti għall-Università jkunu ffinanzjati minn terzi persuni qiegħda tkun imxekkla. Tajjeb li nsemmi wkoll numru ta’ suġġetti li huma relevanti għall-istudenti tal-lum. L-ewwel u l-aktar suġġett importanti hu l-Att dwar l-Edukazzjoni Ogħla. Dan il-proġett jidher li ttardja b’mod indefinit. Il-KSU ta r-reazzjoni tiegħu għall-bżonnijiet li għandhom ikunu inklużi f’dan l-Att, fosthom l-appell biex ikun hemm rappreżentanza akbar tal-istudenti fis-Senat u l-Kunsill u

li jkun hemm rikonoxximent legali tal-KSU bħala l-Unjin Nazzjonali tal-Istudenti. Jidher, iżda, li dan il-proġett intefa’ fuq l-ixkaffa għax għal żmien twil ma nstema’ xejn dwaru. Għal din ir-raġuni, nixtieq nagħmel appell formali lill-Gvern biex għal darb’oħra jmexxi dan il-proġett u jekk ikun hemm bżonn jerġa’ jiftaħ sejħa għall-konsultazzjoni fuq din l-inizjattiva. Fatt ieħor ta’ tħassib hu li ħlief għall-istrateġija tal-NCHE 2020, sa fejn naf jien, m’hemm l-ebda dokument ieħor ippubblikat b’politika dwar l-edukazzjoni ogħla f’Malta għas-snin li ġejjin. L-edukazzjoni ogħla tissemma filViżjoni 2015, iżda wieħed jistenna li jkun hemm linja politika aktar speċifika dwar dan is-suġġett. Suġġeriment għall-membri tal-eżekuttiv futuri tal-KSU hu li jagħmlu dan il-proġett huma stess billi jgħidu x’qed jistennew minn din il-linja politika, li hi fl-interess tal-istudenti kollha li jirrappreżentaw. Kwistjoni oħra li l-KSU ilha tappella għaliha xhur sħaħ hi l-ħolqien ta’ Aġenzija għallAssigurazzjoni tal-Kwalità Esterna. Peress li l-istituzzjoni ilha ħajja għal numru kbir ta’ snin, hu mistenni li l-istituzzjoni tista’ ssibha ferm diffiċli biex tintroduċi elementi effettivi dwar l-assigurazzjoni tal-kwalità; iżda fil-verità l-isforzi li rajna s’issa kienu fil-biċċa l-kbira tagħhom suċċess. Minkejja dan, għad hemm il-bżonn ta’ reviżjoni esterna tat-taqsimiet-studju fl-Università. L-importanza ta’ dan tiżdied ukoll bl-introduzzjoni ta’ korsijiet ġodda li qed jinħolqu għall-istudenti barra millUniversità – il-piż ta’ dawn il-programmi għandu jkun ikkwalifikat u eżaminat kif suppost. Il-ftehim dwar l-Istudents Charter ilu li sar żmien twil. Wasal iż-żmien li din l-inizjattiva tinbidel fi prova ħajja ta’ kontabbiltà u trasparenza. Nissuġġerixxi lil din l-istituzzjoni biex b’mod formali taħdem fuq dan il-proġett biex l-istqarrijiet elenkati f’dan id-Dokument jinbidlu f’regolamenti u b’hekk din l-istituzzjoni tkun sinjal ċar ta’ tagħlim li fih l-istudenti jkunu fiċ-ċentru. Ġejna infurmati li dan il-proġett jista’ jkun possibbli biss fin-negozjar għallftehim kollettiv tal-istaff akkademiku li jmiss, u għalhekk nissuġġerixxi li dan il-proġett jittieħed mir-rappreżentanti futuri tal-istudenti.

F’isem il-kollegi tiegħi, nista’ ngħid li x-xogħol li sar millkunsill din is-sena kien kollu relatat mad-dokumenti msemmija aktar qabel, u aktar importanti minn hekk, kollox sar fl-interess tal-istudenti. Ħdimna biex inkunu kemm jista’ jkun trasparenti fl-etika tax-xogħol tagħna għalikom l-istudenti. Nassigurakom li ħafna mid-deċiżjonijiet li ttieħdu matul din is-sena ma kinux faċli. Kull meta l-KSU rċieva kritika kostruttuva din dejjem ittieħdet bl-akbar serjetà u kull suġġeriment li stajna nwettqu għamilnieh. Dan jista’ jidher mhux biss mir-riżultat finali ta’ ħafna mixxogħol li wettaqna, imma wkoll mill-mod li bih wettaqna l-ħidma tagħna. Konna marbutin b’mod strett mal-istatut, il-programm elettorali u mal-istanding orders, imma l-prijorità ewlenija tagħna dejjem kienet l-interess talistudent. Fuq nota personali, nixtieq nirringrazzja lir-rappreżentanti kollha tal-istudenti għax-xogħol imprezzabbli tagħhom, lill-għaqdiet tal-istudenti għad-dedikazzjoni li wrew u lill-amministrazzjoni tal-Università, u lill-partijiet kollha konċernati - nazzjonali u internazzjonali - talli dejjem semgħuna. Grazzi kbira tmur lil Roberta Avellino, Benjamin, Matthew Agius, Krissy, Andrew, Daniela Bartolo, Ivan, Daniela Cassar, Dylan, Matthew Paris, Vivienne, Nerissa, Nadya, Maria, Andrea, Neil, Samaria, James, Karl, Rachel, Martina, Roberta Rizzo, Angelo, Larkin, Francesca, Matthew Bonett, Michela, Stephanie u Mario li bis-saħħa tagħhom ksibt esperjenza kbira ta’ tagħlim, lil Lucianne għall-paċenzja u l-imħabba tagħha u talli dejjem appoġġjatni, lil Rita għall-imħabba kbira tagħha u lill-istudenti u lil dawk kollha li bis-saħħa tagħhom din l-esperjenza setgħet tkun possibbli. Lillistudenti ngħidilhom biex jieħdu l-inizjattivi u jkunu attivi, jipparteċipaw, jitgħallmu u jiskopru. Naħlef li din kienet l-isbaħ esperjenza li għaddejt minnha s’issa.

Minħabba ż-żieda fil-popolazzjoni tal-istudenti u minħabba l-limitazzjonijiet fis-sistema tat-trasport pubbliku aċċessibbli għall-Università, il-problema tal-ispazji għall-parkeġġ kibret b’mod drastiku. Middiskussjonijiet li għamel il-KSU mal-operaturi l-ġodda tat-trasport pubbliku jidher li s-sitwazzjoni se titjieb. Minkejja dan, wieħed ma jistax jinnega l-fatt li l-problema hi purament minħabba nuqqas ta’ spazju. L-Università hi magħluqa minn kull naħa u sakemm ma jsirx proġett infrastrutturali kif suppost - proġett li l-KSU ilu jappella għalih minn tal-anqas ħames snin - il-problema se taggrava biż-żieda fin-numru ta’ studenti li mistennija jidħlu l-Università fis-snin li ġejjin. L-Università u l-awtoritajiet tal-Gvern ma jistgħux ma jagħtux aktar importanza lil din il-kwistjoni. Filwaqt li l-KSU ħareġ aktar minn 4,000 permess, hemm biss 665 spazju għallparkeġġ allokati għall-istudenti. Dan ifisser bejn wieħed u ieħor 7 karozzi għal kull spazju. Għaldaqstant hemm bżonn li tittieħed azzjoni konkreta b’mod immedjat. Rapport Annwali 2010.2011 | 9


Il-Viċi-President għandu numru ta’ rwoli oħra minbarra dak li jgħin lillPresident. Dak kollu li beda jsir minn Viċi-Presidenti ta’ qabel tkompla u dak li ġie imwiegħed ġie mwettaq matul din is-sena. Is-Sala tal-KSU (Common Room) Waħda mir-responsabbiltajiet tal-Viċi-President hi l-manutenzjoni u ż-żamma tas-sala tal-KSU. Din issala sservi ta’ post fejn l-istudenti jiltaqgħu fil-ħin liberu tagħhom u ta’ spiss tintuża mill-għaqdiet talistudenti għal-laqgħat tagħhom. Biex dan il-post ikun aktar komdu, matul is-sajf li għadda l-KSU rrinovah. Inxtraw sufanijiet ġodda biex ikun hemm aktar post fejn wieħed jista’ jpoġġi. Inżebgħet mill-ġdid u tpoġġiet ukoll għamara ġdida. Nixtieq nirringrazzja lill-kollegi u l-ħbieb għall-għajnuna tagħhom biex dan seta’ jkun possibbli. Fuq wara tas-sala tpoġġew ukoll diversi bean bags biex joħolqu atmosfera rilassanti. Il-blinds kienu żieda importanti oħra għaliex permezz tagħhom il-kamra tista’ tinbidel skont il-bżonn. Żdiedu wkoll żewġ kompjuters għall-użu tal-istudenti kollha. Barra minn hekk, ir-rati tal-kiri tas-sala tal-KSU ġew riveduti għall-benefiċċju tal-għaqdiet tal-istudenti biex ikunu jistgħu jibbenefikaw aktar minn dan il-post.

Imsieħba korporattivi Responsabbiltà oħra tal-Viċi President hi li jsaħħaħ ir-relazzjonijiet mal-imsieħba eżistenti u sponsers korporattivi. Reġa’ sar negozjar għal uħud mill-kuntratti eżistenti, u nbnew ukoll relazzjonijiet ġodda malkumpanija Vodafone. L-istudenti reġgħu kienu offruti apprentistati mal-imsieħba korporattivi tal-KSU. Dawn kienu wkoll promossi biex jgħinu lill-istudenti jifhmu x’titlob minnhom id-dinja tax-xogħol. Dan seħħ permezz tal-opportunità li ngħatat biex l-istudenti jkollhom esperjenza diretta f’diversi oqsma tal-ispeċjalizzazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, għal darb’oħra nkrew ilħwienet li hemm f’Dar l-Istudenti biex b’hekk setgħu jinħolqu fondi li l-istudenti qed jibbenefikaw minnhom direttament.

Ringrazzjamenti Ix-xogħol li għalih kont responsabbli ma kienx jista’ jsir mingħajr l-għajnuna ta’ studenti ohra kif ukoll tal-familja tiegħi u ta’ sħabi. Hawn irrid insemmi b’mod speċjali lil missieri George Cassar, kif ukoll lil Albert Camilleri, Timothy Falzon u Clementina Camilleri għas-sostenn tagħhom matul is-sena kollha.

Stħarriġ fuq il-kantin Peress li din is-sena l-kantin kellu sidien ġodda, il-KSU xtaq li jkollu l-fehma tal-istudenti, li jużawh ta’ kuljum, fuqu. L-għan ta’ dan l-istħarriġ kien biex, jekk l-istudenti jħossu li xi affarijiet għandhom jinbidlu, issir pressjoni lis-sidien il-ġodda ħalli dan isir. L-istħarriġ kien maħsub bħala l-aħjar għodda li biha l-KSU seta’ jilħaq lill-istudenti sabiex jgħinhom iwasslu l-opinjonijiet tagħhom dwar dan is-suġġett. Rapport dwar ir-riżultati ta’ dan l-istħarriġ ser jinħareġ tul il-ġimgħat li ġejjin.

Vici-President JAMES CASSAR

10 | ksu.org.mt

Stħarriġ fuq il-parkeġġ Il-KSU ilu jipprova jsib soluzzjoni għall-problema talparkeġġ fl-Università. Anke jekk il-kwistjoni mhix filkontroll tiegħu, il-KSU ilu jara jsibx alternattivi, imqar għal perjodu qasir, ħalli jiżdied l-ispazju tal-parkeġġ b’ammont żgħir imma li xorta jkun utli ħafna f’dan iżżmien. Sar stħarriġ tat-traffiku li jgħaddi mit-triq ta’ maddawra tal-Università (ring road), li tagħti għall-faċilitajiet sportivi fuq il-Kampus. L-għan ta’ dan l-istħarriġ kien biex tiġi evalwata l-possibbiltà li din it-triq ikollha karreġġjata waħda u b’hekk jinħolqu spazji ġodda għall-parkeġġ mannaħa l-oħra tat-triq. Wara sar rapport fuq dan l-istħarriġ li kien mgħoddi lill-Uffiċċju tal-Precincts. Dan jinsab fis-sit tal-KSU www.ksu.org.mt fit-taqsima tar-riżorsi. Rapport Annwali 2010.2011 | 11


Li sservi mandat ta’ sentejn fl-eqdem Kunsill tal-Istudenti fl-Ewropa mhix esperjenza li tgħaddi minnha ta’ kuljum jew li ma titqiesx importanti. Għalija din kienet esperjenza ta’ unur u ta’ impenn mimlija b’numru ta’ sagrifiċċji personali. Kienet opportunità li permezz tagħha esperjenzajt iċ-ċirkustanzi pożittivi u negattivi li rappreżentant tal-istudenti jrid jaffaċċja mill-istudenti u minn istituzzjoni ta’ Edukazzjoni Ogħla (fejn trid tikkritika jekk ikun meħtieġ). Kien bis-saħħa tal-persważjoni u r-reżistenza li f’dawn is-sentejn stajna niksbu daqstant riżultati, ħidma li saret għall-benefiċċju tal-kunsill, talistudenti u tal-istituzzjoni nnifisha. Minuti, laqgħat tal-eżekuttiv u laqgħat oħra

Segretarju Generali KARL AGIUS

Matul din is-sena saru diversi laqgħat li fihom ġew diskussi diversi temi u proġetti relatati mal-KSU. Wara l-laqgħat importanti li saru ma’ kull uffiċċju u kummissjoni fi ħdan il-kunsill, sar weekend ta’ ppjanar intensiv biex ikun assigurat li l-avvenimenti u l-proġetti jkunu mferrxa tajjeb matul is-sena u biex isiru fi żmien tajjeb. Barra minn hekk, il-KSU għamel laqgħat mal-persuni kollha konċernati fil-qasam tal-Edukazzjoni Ogħla li kienu jinkludu l-NCHE, l-MQC, ir-Rettorat tal-Università, ilGvern u l-Oppożizzjoni fost oħrajn. Saru wkoll laqgħat ma’ entitajiet u uffiċċji fl-università fosthom l-Uffiċċju talPrecincts li miegħu l-KSU ħadem mill-qrib matul is-sena kollha.

Il-KSU l-Bord tal-Klassifikazzjoni talGħaqdiet tal-Istudenti, l-Uffiċċji f’Dar l-Istudenti, il-bords ta’ informazzjoni f’Dar l-Istudenti, ir-regolamenti tal-istands fi Freshers’ Week (CONF): ir-riforma. Id-diskussjonijiet dwar il-proċess biex jiġu allokati l-uffiċċji f’Dar l-Istudenti qajmu xi kwistjonijiet li riedu jiġu indirizzati. Dawn id-diskussjonijiet taw spunt għal riforma fis-sistema, u nazzarda ngħid ukoll, għal riforma fil-mentalità ta’ dan il-proċess. Ġiet proposta riforma għas-sistema u t-tibdiliet kollha kienu milqugħa u mtejba. Ir-riforma kienet ibbażata fuq tliet kelmiet: Trasparenza, Rispett u Maturità.

12 | ksu.org.mt

Il-KSU approva bord magħmul minni bħala l-President, Randolph Debattista (eks-President tal-Pulse) u Geraldine Sapiano (eks-President tal-USTA), wara r-rakkommandazzjoni tiegħi. Dan ġie appuntat millKummissjoni għall-Politika Soċjali. Is-Sur Melchior Cini (eks-Teżorier ta’ S-cubed) kien membru ta’ riserva fil-bord. Nirringrazzja lill-membri kollha tal-bord għaxxogħol tagħhom. Għall-ewwel darba l-bord ippubblika għadd ta’ skadenzi dettaljati li nżammu dejjem mill-bord. Dan sar wara li l-istess lista tal-iskadenzi ġiet approvata mill-KPS. Wara li r-riżultati ġew ippubblikati, ingħata żmien biex kull għaqda tgħaddi xi kummenti jew mistoqsijiet li seta’ kellha. Kien hemm 5 għaqdiet li applikaw għal reviżjoni u 3 għaqdiet minnhom ġew mogħtija aktar punti. L-SDM ikklassifikat fl-aħjar pożizzjoni (2008-2009 & 2009-2010) filwaqt li l-Pulse kienet ikklassifikat fl-ewwel post fl-20092010. Kull għaqda ngħatat rapport dettaljat bil-marki li rċivew l-għaqdiet f’dawn l-aħħar tliet snin. Dan kien jinkludi wkoll il-metodu ta’ kif dawn ingħataw dawn il-marki minn sena għal oħra u spjegazzjoni tal-marki li ngħataw għal kull taqsima tal-applikazzjoni, kif ukoll kummenti u raġunijiet għal kwalunkwe tnaqqis fil-marki. Inħatar grupp apposta biex jemenda Appendiċi A tarRegolamenti. Dan il-grupp se jħejji rapport u jippreżentah lill-KPS għall-approvazzjoni. Ir-rapport b’dak kollu li għamel il-bord kien ippubblikat u jinsab fis-sit tal-KSU.

L-Uffiċċju tal-KSU L-Uffiċċju tal-KSU f’Dar l-Istudenti hu l-bażi tal-KSU peress li dan il-post kuljum iżuruh diversi studenti biex jgħaddu xi lment akkademiku jew biex jiksbu servizz mill-KSU. Għal din ir-raġuni hu ferm importanti li l-post jinżamm fi stat tajjeb u jkun mgħammar biex jagħti servizz tajjeb lill-istudenti u biex iħaffef ix-xogħol tal-membri eżekuttivi li jqattgħu sigħat twal fih matul il-mandat tagħhom. Għal dan il-għan, sar investiment li permezz tiegħu żdiedu l-ixkafef, l-iskrivaniji u l-kompjuters. Fluffiċċju sar ukoll xogħol ieħor ta’ infrastruttura bħal tibjid u installazzjoni tad-dawl. L-ACs kienu wkoll mibdula.

Dar l-Istudenti Bis-saħħa tal-koperazzjoni b’saħħitha bejn il-KSU u l-Uffiċċju tax-Xogħlijiet u l-Bini tal-Università, Dar l-Istudenti ngħatat dehra ġdida. Il-ħitan ġew imbajda u ġiet installata art tal-vinyl fl-entratura. Tpoġġew ukoll sufanijiet biex l-istudenti jkunu jistgħu jiddiskutu u jistrieħu fil-ħin liberu tagħhom. Tbajdu wkoll xi uffiċċji oħra f’Dar l-Istudenti. Inbniet kamra għall-ħażna tal-affarijiet fuq wara ta’ Dar l-Istudenti u għaldaqstant il-klinika, li sa dan iż-żmien serviet ta’ maħżen, tnaddfet. Il-KSU ddiskuta mal-Ministeru tas-Saħħa dwar il-possibbiltà li jkun hemm

infermier/a preżenti fuq il-kampus iżda minħabba li l-isptar ġenerali Mater Dei jinsab biss ftit metri ’l bogħod din it-talba ma ntlaqgħetx. Din il-kamra għalhekk se tkun aċċessibbli għall-persuni bi bżonnijiet speċjali li jkunu jixtiequ jistrieħu u għall-ommijiet-studenti li jkollhom bżonn ireddgħu lil uliedhom. Rita Borg kienet persuna strumentali fiż-żamma ta’ Dar l-Istudenti u ninsab grat ħafna lejha. Nirringrazzja wkoll lil Carmen Mangion u lillPerit Christopher Spiteri għax-xogħol tagħhom.

L-Istandard Żewġ ikoni ewlenin li huma ta’ importanza storika għall-Kunsill tal-Istudenti huma l-bust ta’ Ċesare (li ġie rrestewrat is-sena l-oħra minni u minn Andrea Pace) li taw it-Taljani lill-Maltin fl-1934 u standard li jmur lura għal 1951 meta l-Prof. Guido de Marco kien iservi bħala Segretarju fl’SRC. L-istandard jintuża f’ċerimonji importanti organizzati mill-Università fosthom ilGradwazzjonijiet u l-Honoris Causa. Wara mozzjoni approvata mill-eżekuttiv, ġie deċiż li l-istandard preżenti jkun konservat u jsir standard ġdid li jirrifletti l-viżjoni talKSU tal-lum. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Anthony Mifsud Bonnici għax-xogħol tiegħu fuq dan il-proġett storiku u lil Emanuel Bonnici li prepara id-disinn.

L-Arkivji Matul is-sajf tal-2010 ġie mniedi proġett ġdid li fih l-arkivji kollha tal-KSU reġgħu kienu organizzati. Dokumenti u minuti oħra li jmorru lura għall-1929 inġabu minn kollezzjonijiet privati. Nixtieq nirringrazzja lill-Robert Thake għall-kontribuzzjoni kbira tiegħu f’dan il-proġett u għad-dedikazzjoni li wera. Importanti li issa dan ilproġett jitkompla u jinżamm.

LĠA Wara mozzjoni mressqa u approvata waqt l-aħħar LĠA, li saret fis-17 ta’ Marzu 2010, infetħet sejħa għal massimu ta’ 8 membri alumni tal-eżekuttiv tal-KSU biex jaħdmu f’sottokumitat bl-għan li jistudjaw l-istruttura u r-riżorsi tal-eżekuttiv attwali tal-KSU. L-eżekuttiv iddeċieda li l-istudenti li resqu u ssekondaw din il-mozzjoni ma jistgħux ikunu parti minn dan is-sottokumitat anke jekk huma alumni tal-KSU. Nirringrazzja lil dawn l-alumni, speċjalment lil Justin Fenech u lil Annalisa Schembri għall-ħin u d-dedikazzjoni tagħhom. Meta kont mitlub u meta kien hemm bżonn, għent lil dan is-sottokumitat fix-xogħol tiegħu biex il-bord seta’ jkun awtonomu u jaħdem liberament. Ġie appuntat ukoll sottokumitat biex jiddiskuti xi kwistjonijiet qabel il-LĠA. Il-LĠA hi l-ogħla organu tal-KSU u għalhekk għandha tingħata l-importanza li jixirqilha. Il-LĠA ta’ din is-sena mxiet għall-post akbar u aktar addattat li kien jintuża għal dan l-għan fil-bidu tassnin 2000. Id-dokument u l-avviżi kollha relatati tqiegħdu Rapport Annwali 2010.2011 | 13


man-noticeboards, f’gazzetti u ntbagħtu lill-istudenti fil-ħin. Ġiet diskussa wkoll il-possibbiltà li tkun użata sistema diġitali aktar effettiva biex tgħin fil-votazzjoni u fl-għadd.

Il-Ġirja tal-President għall-Karità u inizjattivi oħra. Matul din is-sena, il-KSU ta wkoll importanza mistħoqqa lill-karità u lill-għajnuna lil dawk fil-bżonn. Għall-ewwel darba, l-eżekuttiv tal-KSU u diversi studenti universitarji oħra ħadu sehem fit-tieni edizzjoni talĠirja tal-President għall-Karità fost is-7000 parteċipant li attendew l-edizzjoni ta’ din is-sena. L-avveniment kien organizzat bl-għan li jinġabru fondi għall-Malta Community Chest Fund. Il-KSU għen ukoll fil-kampanja għall-ġbir ta’ fondi għal studenta universitarja (Angie Bajada) li kellha bżonn l-għajnuna.

avvenimenti li kienu jinkludu taħditiet, dibattiti, attivitajiet sportivi u kampanji. Il-KSU ħa wkoll din l-opportunità biex jgħaddi tagħrif dwar il-pjan ta’ ħidma u nieda l-Fond tar-Riżorsi, ilFond tal-Opportunitajiet għall-Istudenti u l-Fond għallGħaqdiet tal-Istudenti. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ppubblika wkoll rapport ta’ Evalwazzjoni tal-Erasmus. L-istudenti li żaru l-istand tal-KSU ngħataw pakkett speċjali u innovattiv li kien jikkonsisti f’basket li fih kien hemm il-Magazin @Freshers’ u d-djarju tal-KSU. Dan l-avveniment żaruh ukoll diversi persuni distinti. Dan l-aħħar tqajmu xi mistoqsijiet dwar it-trasparenza u l-kontabilità tal-KSU f’dan l-avveniment. Saru wkoll allegazzjonijiet foloz dwar membru ieħor tal-eżekuttiv. Din is-sena ġie ppubblikat rapport bħala prova tattrasparenza u l-kontabilità. Hu importanti ħafna li wieħed jifhem lil l-Freshers’ Week hi waħda mill-avveniment li tista’ tħalli profitt biex tgħin finanzjarjament l-avvenimenti u l-inizjattivi l-oħra li jiġu organizzati mill-KSU matul issena. Lucianne  Caruana  tatni  għajnuna  kbira f’dan il-każ  u  jien grat ħafna.  Nirringrazzja wkoll lil  Francesca  Scicluna  u  lil Samaria  Bezzina għall onijiet  artistiċi.  Emannuel  Bonnici  kien  strumentali  fiddisinn  u l-kunċett  tal-avveniment.  Neil  Ferris  mar  minn triqtu  biex jgħin  lili  f’dan l-avveniment  speċjalment  blideat  innovattivi  tiegħu  u  ta dan nirringrazjah. Joseph Micallef u l-ħaddiema jistħoqilom kliem ta’ ringrazzjament ukoll.

In-noticeboard diġitali f’Dar l-Istudenti biex tippromwovi kemm ix-xogħol talKSU u kemm ix-xogħol tal-għaqdiet tal-istudenti F’Dar l-Istudenti tpoġġiet noticeboard diġitali biex jintwera x-xogħol tal-KSU, l-attivitajiet organizzati millgħaqdiet tal-istudenti u opportunitajiet ġenerali oħra għall-istudenti. Dan is-servizz kien ipprovdut mingħajr ħlas. Din l-inizjattiva kellha l-għan ukoll li ttejjeb il-ħajja fil-kampus u l-parteċipazzjoni tal-istudenti.

L-Organizzazzjoni tal-Freshers’ Week blgħan li tgħin lill-istudenti jaqbdu art fuq il-kampus Bejn it-Tnejn 4 u l-Ġimgħa 8 ta’ Ottubru, il-KSU organizza l-Freshers’ Week 2010. Dan l-avveniment ewlieni mifrux fuq ġimgħa u jikkonsisti fi programm ippakkjat b’avvenimenti relatati mal-istudenti. L-għan ewlieni ta’ dan l-avveniment hu li jagħti merħba fuq ilkampus lill-istudenti l-ġodda u lill-istudenti l-oħra kollha wara l-btajjel tas-sajf. Għan ewlieni ieħor ta’ dan l-avveniment hu li jippromwovi l-ħajja fuq il-kampus. Fil-fatt, matul din ilġimgħa l-għaqdiet tal-istudenti organizzaw numru ta’ 14 | ksu.org.mt

Dan il-proġett intlaqa’ tajjeb mill-għaqdiet tal-istudenti. Ġew imfassla linji gwida u regolamenti dwar l-użu ta’ din in-noticeboard u fis-sit tal-KSU hemm rapport dwar dan il-proġett.

Ħidma għall-possibilità li tinħoloq Green Area mgħammra b’bankijiet u aċċess għall-wi-fi Is-sit magħżul għal dan il-proġett kienet wesgħa qrib il-Fakultà tal-Ambjent Mibni li fiha tpoġġew għadd ta’ bankijiet u mwejjed. Issa diversi studenti qed iżuru dan il-post kuljum. L-għan ta’ dan il-proġett kien li l-kampus jilqa’ aktar lill-istudenti u biex jinħoloq post li jkun jista’

jintuża mill-istudenti għal diversi għanijiet. Dan l-ispazju jista’ jintuża bħala post li fih tista’ ssir ħidma fi gruppi u fejn jistgħu jsiru diskussjonijiet soċjali. Dan il-proġett sar b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Precincts. L-Uffiċċju tas-Servizzi tal-IT tal-Università pprovda wkoll il-wifi. Din hi t-tieni Green Area li nħolqot mill-KSU f’dawn l-aħħar sentejn. Matul is-sena akkademika 2009/2010, nfetħet wesgħa oħra ħdejn Dar l-Istudenti. L-istaff talUffiċċju tal-Precincts kien ta’ għajnuna kbira u għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-Joseph Camilleri u lill-Maronia Schembri.

Allokazzjoni ta’ €10,000 għall-Fond tarRiżorsi l-ġdid. It-talbiet tal-istudenti, ir-rappreżentanti tagħhom u talletturi jiġu evalwati minn bord maħtur apposta. Dawn ilfondi jingħataw għal xiri ta’ materjal ġdid għal-Librerija u għal materjal utli ieħor, ikkunsidrat li jkun ta’ għajnuna għall-istudenti biex ikabbru l-potenzjal tagħhom. L-għan ta’ dan il-fond kien li jagħti l-opportunità lillistudenti li jużaw kotba, ġurnali u mezzi oħra relevanti li ma jistgħux jinkisbu mill-Librerija tal-Università u li huma pjuttost għoljin fil-prezz u għalhekk ma jistgħux jitħallsu mill-istipendju jew mill-ismart card. Il-fond jikkonsisti f’mhux inqas minn €10,000.

Il-fond kien allokat għall-attivitajiet, proġetti u inizjattivi edukattivi li jorganizzaw l-għaqdiet tal-istudenti rikonoxxuti mis-Senat tal-Università. Dawn kienu jinkludu seminars, programmi ta’ skambju, pubblikazzjonijiet akkademiċi u diversi inizjattivi oħra li l-bord appuntat biex jamministra dan il-fond ra li kienu ta’ benefiċċju għall-istudenti. Tħejjiet formola apposta u l-għaqdiet tal-istudenti riedu jippreżentaw rapport li kellu jinkludi dikjarazzjoni finanzjarja dwar kif se jintefqu l-flus, dikjarazzjoni dwar kif il-proġett se jikkontribwixxi fil-ħajja fuq il-kampus u spjegazzjoni dettaljata tal-attività. Il-bord magħmul minni f’isem il-KSU, fil-kariga ta’ President, l-avukat Leonard Bonello (eks-Segretarju Ġenerali tal-KSU u eks-membru tal-Bord għall-Fond għall-Għaqdiet tal-KSU) u l-avukat George Bugeja (eksSegretarju Ġenerali tal-GħSL) evalwa l-applikazzjonijiet u l-flus ingħataw lill-għaqdiet waqt Jiem l-Għaqdiet li ttellgħu fl-Università fi Frar. Il-bord tal-appell kien dak appuntat waqt il-LĠA li għaddiet. Fis-sit tal-KSU hemm rapport bil-miżuri li ttieħdu minn dan il-bord.

Kienu ppreparati għadd ta’ regolamenti li kienu aċċessibbli għall-istudenti. L-applikazzjonijiet millinternet infetħu f’Novembru u f’Marzu. L-istudenti li applikaw riedu jagħtu deskrizzjoni dettaljata tal-ktieb/ riżorsa oħra u l-importanza tiegħu għall-kors jew għall-proġett tar-riċerka. Il-kotba nxtraw mil-Librerija tal-Università u l-KSU ħallas l-ispejjeż. Il-kotba kienu aċċessibbli l-ewwel għall-istudenti li applikaw għall-fond iżda mbagħad irritornawhom biex ikunu aċċessibbli filLibrerija għall-istudenti kollha. Ġie appuntat bord li kien jikkonsisti minni (f’isem KSU) bħala l-President tal-bord, is-Sa Alison Agius (Maniġer tal-Fergħa tal-HSBC fl-Università), is-Sur Kevin J. Ellul (Direttur tas-Servizzi tal-Librerija), is-Sa Joanna Felice (Assistent Direttur tas-Servizzi tal-Librerija) u l-Prof. Alfred Vella (Pro-Rettur għall-Affarijiet Akkademiċi u Istituzzjonali). Dan il-bord kien maħtur speċifikament biex jevalwa l-applikazzjonijiet. Il-bord tal-appell kien magħmul mill-bord tal-appell tal-KSU appuntat waqt il-LĠA li għaddiet. Ir-rapport interim ta’ dak kollu li sar minn dan il-bord kien ippubblikat fis-sit tal-KSU. Rapport sħiħ  se jkun ippubblikat meta jkunu evalwati t-talbiet tat-tieni grupp ta’ applikazzjonijiet.

Ħidma biex Dar l-Istudenti tkun aktar effiċjenti fl-enerġija u studju dwar ilpossibbiltà li jiġu installati għadd ta’ ċelloli fotovoltajċi fuq il-bejt ta’ Dar l-Istudenti

It-tnedija tal-Fond għall-Għaqdiet talIstudenti biex jgħin lill-għaqdiet talistudenti fil-ħtiġijiet finanzjarji tagħhom

Fil-bidu ta’ din is-sena, il-kameras ta’ Dar l-Istudenti tbiddlu ma’ kameras infra-red u dan wassal biex ilpost issa jista’ jintefa wara li jingħalqu l-uffiċċji ta’ ġo fih. Permezz tal-meters installati fl-Università, il-KSU kkonferma li l-konsum tal-elettriku f’Dar l-Istudenti naqas b’ammont sostanzjali.

L-għan ta’ dan il-fond ta’ mhux inqas minn €5000 hu li jagħti għajnuna finanzjarja lill-għaqdiet tal-istudenti rikonoxxuti mis-Senat tal-Università ta’ Malta.

Saru numru ta’ laqgħat ma’ Prof. Micallef. Il-KSU kien assigurat li fil-futur qrib, se jiġu installati għadd ta’ ċelloli fotovoltajċi b’fondi mill-UE. Kienet ikkunsidrata wkoll ilRapport Annwali 2010.2011 | 15


possibbiltà li jiġu installati ċelloli fotovoltajċi fuq il-bejt ta’ Dar l-Istudenti mill-fondi tal-KSU. Madankollu dan il-proġett  ma  setgħax  jitwettaq  minħabba  nuqqas  talfondi. Il-KSU installa sistema ġdida ta’ dawl u dan se jkun pass ferm importanti biex dan il-post ikun aktar effiċjenti fl-enerġija.

Implimentazzjoni mingħajr problemi tar-riforma tat-trasport pubbliku, b’mod partikolari fir-rotot tal-karozzi tal-linja talUniversità għall-istudenti Għawdxin Matul dawn l-aħħar xhur, il-KSU ħadem fil-qrib mal-Ministeru għall-Infrastruttura, it-Trasport u l-Komunikazzjoni (MITC) biex jassigura li jkun hemm implimentazzjoni bla skossi tar-riforma tat-trasport pubbliku, speċjalment għar-rotot tal-karozzi tal-linja talUniversità għall-istudenti Għawdxin. Saru laqgħat mażżewġ partijiet ewlenin f’dan il-proġett. Il-KSU kien assigurat li: •

L-istudenti Għawdxin li jivvjaġġaw lejn u millUniversità ma jkollhomx għalfejn ibiddlu il-karozza tal-linja. Dan għaliex se jkun hemm servizz dirett bejn iċ-Ċirkewwa u l-Università li jibda mill-5.30am u jieqaf fil-11.00pm, b’servizz kull siegħa. L-istudenti kollha li jivvjaġġaw f’Malta jibbenefikaw minn nollijiet irħas meta jixtru biljett għal 30 jew 90 ġurnata. In-noll tal-biljett ta’ xahar hu ta’ €21 minflok €45, filwaqt li dak ta’ tliet xhur hu ta’ €60 minflok €120. Dawn ir-rati japplikaw għall-istudenti ta’ bejn il-11 u s-16-il sena u għal dawk li jipprovdu evidenza li qed isegwi kors full-time għal minimu ta’ 3 xhur. L-istudenti jridu jkunu qed isegwu kors f’istitut li hu rreġistrat mal-Ministeru tal-Edukazzjoni.

Dawk il-karozzi tal-linja li jaħdmu bejn iċ-Ċirkewwa u l-Università, minbarra li jesgħu aktar nies, se jkollhom ukoll l-ispazju għall-bagalji.

Matul il-Freshers’ Week u l-Fiera Ambjentali, ilKSU ppromwova u għadda proposti għar-rotot talkarozzi tal-linja li se jaħdmu mill-konsorzju l-ġdid Arriva Malta. Il-KSU jixtieq jirringrazzja lil GUG u lil Emanuel Delia, Amanda Ciappara u Pierre Carabott mill-MITC għall-kollaborazzjoni tagħhom f’dan ilproġett.

L-Installazzjoni ta’ kompjuter f’kull uffiċċju tal-għaqdiet tal-istudenti f’Dar l-Istudenti L-għan ta’ dan il-proġett kien li jtejjeb ir-riżorsi tal-għaqdiet tal-istudenti biex jagħmlilhom xogħolhom eħfef. Ġew installati għaxar kompjuters b’kollox f’għaxar uffiċċji li bħalissa qed jintużaw mill-għaqdiet. Dan l-investiment ta’ €7000 kien sponsorjat mill-Merlin Computers. Bis-saħħa tas-Servizzi tal-IT tal-Università, ingħaddew il-wajers 16 | ksu.org.mt

neċessarji u ġie installat l-internet. Nixtieq nirringrazzja lis-Sur Sandro Musù u lis-Sur Bertrand Micallef millMerlin Computers għall-għajnuna u l-appoġġ tagħhom.

L-ESU Matul it-tieni mandat tiegħi fil-KSU sirt membru tal-bord tal-Esperti tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-ESU u bdejt nirrappreżenta lill-istudenti lokali f’avvenimenti relatati mal-assigurazzjoni tal-kwalità organizzati mill-European Students Union (ESU). Attendejt sessjoni ta’ studju “Enhancing student participation in the process of QA in education” organizzata mill-ESU, b’kollaborazzjoni mad-Direttorat taż-Żgħażagħ u; l-Isport tal-Kunsill talEwropa. Dan l-avveniment sar fiċ-Ċentru Ewropew tażŻgħażagħ fi Strasburgu mill-4 sal-10 ta’ Lulju 2010 u fih kelli l-opportunità nippreżenta riżultat ta’ studju li għamilt f’isem il-Kummissjoni tal-Edukazzjoni tal-KSU f’Mejju 2010: Agius, K. (2010). KSU’s Report on Quality Assurance. Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji, Malta (National Union of Students) http://www.ksu.org.mt/images/stories/ resources/qake2010.pdf. F’dan l-avveniment kelli wkoll l-opportunità li naqsam ilprattiċi tajba tagħna u fil-fatt, b’kollaborazzjoni mill-qrib ma’ Christian H. Bjerke mill-NSO (Norwegian Student Organisation) ktibt ktiba li ngħatat lill-kumitat talEuropean Quality Assurance Forum (EQAF): Agius, K. & Bjerke, C. (2010). Focus groups – proposing a new tool for empowering students in quality assurance. http://www.eua.be/Libraries/EQAF_2010/ PaperAbstracts_WGSIb_2_Agius_Hemmestand_ Bjerke.sflb.ashx. Din il-ktiba ntgħażlet u ġiet ippreżentata miż-żewġ awturi fil-ħames European Quality Assurance Forum (EQAF) – avveniment koorganizzat mill-grupp E4 (ENQA, ESU, EUA u EURASHE) megħjun mill-Kummissjoni Ewropea permezz tal-Programm tat-Tagħlim tul il-Ħajja li ttella’ fl-Università Claude Bernard, Lyon, fi Franza bejn it-18 u l-20 ta’ Novembru 2010. Attendejt ukoll is-seminar annwali tal-Institutional Evaluation Programme (IEP) li sar fl-Iskola tan-Negozji f’Kopenħagen f’Settembru 2010. Intgħażilt mill-ESU u mill- European University Association (EUA) biex nagħmel rapport ta’ dak li jkun sar wara l-IEP f’żewġ universitajiet, waħda fir-Repubblika Ċeka u l-oħra fil-Portugall. Attendejt ukoll u ppreżentajt poster fis-seminar “Quality Assurance – the ultimate tool?” organizzat mill-ESU. Dan ittella’ mill-ESU u min-National Union of Israeli Students (NUIS) f’Ġerusalemm bejn il-Ħadd 31 ta’ Ottubru u t-Tlieta 2 ta’ Novembru. Bejn il-Ġimgħa 4 u l-Ħadd 6 ta’ Frar, kont preżenti għal sessjoni ta’ taħriġ f’Mainz, il-Ġermanja, li kellha l-għan li tevalwa l-użu u l-impatt tal-European Standards and Guidelines (ESG) fl-Assigurazzjoni tal-Kwalità.

Matul id-59 laqgħa tal-bord tal-ESU, li saret nhar l-Erbgħa 3 ta’ Novembru 2010, ġejt elett fil-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali tal-ESU għal mandat ta’ sena. L-ESU, li għandha l-kwartieri tagħha fi Brussell, hi l-ornganizzazzjoni li tiġbor fiha il-45 unjin nazzjonali tal-istudenti minn 38 pajjiż. L-ESU tirrappreżenta u tagħti pariri edukattivi, soċjali, ekonomiċi u kulturali lill-istudenti fil-livell Ewropew: l-Unjoni Ewropea, il-Kunsill tal-Ewropa, l-UNESCO u l-Bologna Follow Up Group. Permezz tal-membri tagħha, l-ESU tirrappreżenta aktar minn 11-il miljun student flEwropa. Daniela Bartolo, studenta Maltija oħra li diġà serviet fl-ESU u l-KSU, reġgħet ġiet eletta fil-Kumitat għall-Iżvilupp Intern. Nixtieq nirringrazzja lil Larkin Zahra u lil Francesca Scicluna għall-għajnuna kollha fix-xogħol relatat mal-ESU.

servew bħala  Segretarju Ġenerali  tal-SDM) li kienu ta’ ispirazzjoni kbira għalija.

L-Edukazzjoni: il-pilastru ewlieni tal-KSU. Wara sena fil-kariga ta’ Kummissarju tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni u ħames snin membru tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni, post li għadni nżomm sal-lum, komplejt nipprattika l-viżjoni personali tiegħi: li l-pilastru ewlieni tal-KSU hi l-edukazzjoni u d-drittijiet tal-istudenti. Għal din ir-raġuni, komplejt naħdem fuq diversi suġġetti relatati mal-edukazzjoni ogħla u mal-Università tagħna, fosthom bis-sehem dirett tiegħi fid-diskussjonijiet li saru fi ħdan il-Kummissjoni għall-Edukazzjoni u fil-kwistjoni tal-karti tal-eżamijiet. Dawn tal-aħħar issa jinsabu fuq l-internet permezz tal-VLE wara li għaddiet mozzjoni mis-Senat li ġiet segwita din is-sena. Kwistjoni oħra li segwejt kienet tikkonċerna l-istruttura tal-korsijiet professjonali bħall-Edukazzjoni u l-Mediċina. Dawk l-istudenti li ma jirnexxilhomx jispiċċaw il-kors mhumiex jingħataw iċ-ċertifikati relevanti. Din il-problema ġiet diskussa fis-Senat. Saru wkoll diskussjonijiet malOmbudsman tal-Università u ntbagħtu ittri lis-Senat talUniversità. L-introduzzjoni tal-grad tal-Liberal Arts tista’ b’xi mod issolvi din il-problema iżda hemm bżonn ta’ aktar ħidma fuq dan. Sar ukoll xogħol fis-sottokumitati li jinkludu l-Kumitat tal-Librerija u ngħatat għajnuna lil numru ta’ studenti li talbu informazzjoni dwar it-teżijiet tagħhom tal-ewwel grad kif ukoll fi kwistjonijiet talistudenti u fil-qasam tal-edukazzjoni ogħla.

Għeluq Nixtieq nirringrazzja lil diversi individwi għall-għajnuna tagħhom. Mingħajrhom ma stajtx inwettaq aktar minn tletin proġett/kampanja/inizjattiva matul il-mandat tiegħi ta’ sentejn fil-KSU, kemm bħala Kummissarju tal-Edukazzjoni kif ukoll bħala Segretarju Ġenerali. Nixtieq nirringrazzja wkoll lill-familja tiegħi u lil Michela Boffa għall-appoġġ tagħhom matul dawn is-sentejn kif ukoll lill-istudenti kollha li apprezzaw xogħli u li tawni rispons kontinwu. Ninsab ġrat ukoll għal dawk l-istudenti li ħadmu għall-istudenti sħabhom u li xi drabi ma kinux apprezzati. Ma nistax nagħlaq dan ir-rapport u ma nirringrazzjax lil Robert Thake u lil Andrea Pace (li tnejn Rapport Annwali 2010.2011 | 17


Ufficjal Finanzjarju MARTINA GALEA

18 | ksu.org.mt

Hekk kif inħtart Uffiċjal Finanzjarju għal din is-sena akkademika, mill-ewwel fhimt ir-responsabbiltà li ġġorr magħha din il-kariga. Irrikonoxxejt il-fatt li l-finanzi tal-KSU huma għodda li trid tintuża b’mod responsabbli għall-ġid tal-istudenti peress li dawn huma l-persuni l-aktar fil-mira tal-Kunsill u aħna leali lejhom. Din hi l-attitudni li kont ċerta li nsegwi sa mill-bidu nett tat-terminu tiegħi u kburija li waqt kull deċiżjoni finanzjarja li ttieħdet mill-eżekuttiv, dejjem żammejna f’moħħna l-ġid tal-istudenti, kemm dawk preżenti u anke dawk futuri.

uffiċċji tal-għaqdiet f’Dar l-Istudenti, li kien jinkludi x-xiri ta’ 10 kompjuters ġodda, din is-sena l-KSU alloka wkoll total ta’ €2,000 biex jitqassmu skont id-deċiżjonijiet li jittieħdu minn bord indipendenti maħtur għal dan il-għan. Permezz ta’ dan il-fond ibbenefikaw b’kollox 25 għaqda tal-istudenti li ħadu bejn €80 u €150 kull wiehed.

Fondi

Żieda fl-Assi Fissi

Eżempju ewlieni ta’ din l-attitudni kienet iż-żamma u t-tkabbir tal-fondi li nbdew mill-KSU fis-sena akkademika 2009/2010. Il-Fond tal-Opportunità tal-Istudent, li jagħti lill-istudenti l-opportunità li jingħataw flus għall-ispejjeż li jkollhom relatati ma’ proġetti li jagħmlu fl-istudju tagħhom, reġa’ kien offrut għat-tieni sena konsekuttiva. F’din is-sena akkademika, dan il-fond inbidlitlu l-istuttura tiegħu u issa għandu limitu ta’ €15,000 u l-applikanti jistgħu jirċievu sa massimu ta’ €300 kull wieħed/waħda. Finalment ikun hemm bord indipendenti maħtur apposta li jiddetermina l-flus mogħtija. Ir-riżultat li ġie deciz millBord tad-Deċizjonijiet għal dan il-fond fit-22 ta’ Frar juru li kien hemm total ta’ 27 student li bbenefikaw minn dan il-Fond fl-ewwel semestru ta’ din is-sena akkademika meta mqabbel mal-34 student fl-istess semestru tassena akkademika l-oħra. L-applikazzjonijiet għat-tieni semestru ntlaqgħu u jinsabu fil-proċess ta’ evalwazzjoni.

Din is-sena l-eżekuttiv ħass il-ħtieġa li jkabbar l-investiment kapitali fl-assi tal-KSU għal raġunijiet ta’ bidla u titjib. Dan l-investiment kien jinkludi numru ta’ assi fissi mniżżla hawn taħt:

Għalhekk nixtieq nirringrazzja lill-isponsers kollha, kemm dawk fuq bażi korporattiva kif ukoll dawk ta’ darba, għall-għajnuna u l-koperazzjoni tagħhom. Mingħajrhom l-attivitajiet tal-Kunsill kien ikollhom ikunu fuq skala iżgħar, b’detriment għall-persuni konċernati, jiġifieri l-istudenti kollha. Is-sena li għaddiet, kellna l-pjaċir nikkoperaw fuq bażi professjonali mal-HSBC Malta, Deloitte, Gasan Enterprises Ltd u 89.7 Bay bħala l-isponsers korporattivi tagħna. Saħħaħna wkoll ir-relazzjonijiet tagħna mal-NSTS permezz ta’ ftehim ġdid li jassigura li l-istudenti jkollhom kemm jista’ jkun benefiċċji permezz tas-servizzi offruti lilhom.

Avvenimenti

Investiment ta’ €6,124 f’tisbiħ tas-Sala tal-KSU;

Investiment ta’ €3,006 f’titjib fl-għamara tal-uffiċċju minħabba l-użu ta’ kuljum u li għalhekk kien hemm bżonn li tinbidel;

Investiment ta’ €4,000 fix-xiri ta’ kompjuters ġodda għall-uffiċċji tal-għaqdiet tal-istudenti f’Dar l-Istudenti;

Investiment ta’ €2,023 fix-xiri ta’ faxex u berittini ġodda għas-Servizz tal-Kiri tat-Togi;

Barra minn hekk, din is-sena l-KSU nieda żewġ fondi ġodda – il-Fond tar-Riżorsi u l-Fond tal-Għaqdiet talIstudenti. Il-Fond tar-Riżorsi jikkonsisti f’fond ta’ €10,000 allokati għal xiri ta’ testi, ġurnali u materjal ieħor li jintalab speċifikament mill-istudenti fl-Università u li ma jinstabx fil-librerija jew f’taqsima oħra tar-riżorsi. Fl-ewwel semestru ta’ din is-sena akkademika ntalab total ta’ aktar minn €1000, għal xiri ta’ kotba ta’ ġeneri differenti. Il-KSU jħeġġeġ lill-istudenti biex jieħdu din l-opportunità u jużaw dan il-fond.

Investiment ta’ €3,198 għal xogħol ta’ titjib f’Dar l-Istudenti

Id-deċiżjonijiet kollha biex saru dawn l-investimenti ttieħdu permezz ta’ vot matul il-laqgħat tależekuttiv. Kien approvat ukoll standard ġdid għallKSU u bħalissa jinsab fil-proċess ta’ produzzjoni.

Il-Fond tar-Riżorsi hu mod ieħor kif ikun assigurat li r-riżorsi tal-KSU qed ikunu mmirati għall-proġetti li minnhom l-istudenti jibbenefikaw b’mod dirett u effiċjenti. It-tieni fond, imniedi din is-sena, kien il-Fond tal-għaqdiet tal-istudenti. Barra mill-investiment f’tagħmir għall-

Kull sena, id-dħul finanzjarju u l-għajnuna li nirċievu mingħand l-isponsers korporattivi huma ta’ importanza kbira għall-operat tal-Kunsill. Dawn dejjem tawna l-opportunità li nibqgħu ninvestu fi proġetti li minnhom jibbenefikaw l-istudenti kollha minn diversi aspetti.

Sponsers Korporattivi

Qabel kull avveniment imtella’ mill-KSU, saru laqgħat mal-uffiċċju inkarigat mill-avvenimenti biex niddiskutu l-baġit meħtieġ. Ġew allokati baġits raġjonevoli bittama li jinħoloq bilanċ bejn il-vijabbiltà finanzjarja u l-kwalità ta’ dawn l-avvenimenti organizzati matul is-sena. Meta kienu qed jiġu allokati dawn il-baġits, tpoġġew ukoll ċerti limiti biex ikun assigurat li dawk l-avvenimenti li kien se jkollhom telf bla bżonn ma jsirux, biex ir-riżorsi jkunu allokati għal proġetti ta’ benefiċċju akbar. Saret evalwazzjoni tal-ispejjeż u l-benefiċċji u d-deċiżjonijiet ittieħdu bl-għan li l-avvenimenti joffru benefiċċji lill-istudenti u fl-istess ħin il-finanzi jkunu f’saħħithom. Kien ferm importanti li nżomm kuntatt kontinwu mal-uffiċċji differenti waqt li kienu qed jiġu organizzati l-avvenimenti. Dan il-kuntatt għen biex iddħul u l-infiq matul kull avveniment jiġu ssorveljati. Dan hu ferm importanti, speċjalment għal avvenimenti ta’ skala kbira bħall-Freshers’ Week u l-Fiera tal-Karrieri li kienet organizzata b’mod eċċezzjonali mal-AIESEC. Ta’ dan nixtiequ nirringrazzjawhom għall-koordinazzjoni impekkabbli tagħhom. Bi pjaċir nistgħu ngħidu li dawn l-avvenimenti kienu ta’ suċċess u ta’ benefiċċju għallistudenti, kemm għaliex dawn setgħu jibbenifikaw b’mod dirett, kif ukoll minħabba li ż-żewġ avvenimenti ħallew qliegħ finanzjarju għall-KSU li se jintuża b’mod responsabbli fl-interess tal-istudenti. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja l-ewwelnett lill-membri tal-eżekuttiv kollha hawn madwari li kelli x-xorti naħdem magħhom f’din l-aħħar sena. Nirringrazzjahom talprofessjonalita’, maturita’ u l-ħidma bla waqfien tagħhom matul it-terminu tagħna. Nixtieq nirringrazzja ukoll lil Lucianne għad-dedikazzjoni bla qies lejn dan l-eżekuttiv u għax-xogħol imprezzabbli tagħha, kif ukoll lil Rita għall-appoġġ kontinwu li tatni speċjalment fi żminijiet diffiċli. L-aħħar u mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li b’xi mod għenu biex itejbu lill-KSU matul din is-sena kif ukoll lill-familjari u l-ħbieb tiegħi talli dejjem kienu warajja tul din l-esperjenza.

Rapport Annwali 2010.2011 | 19


Ir-rwol tiegħi bħala Uffiċjal għarRelazzjonijiet Pubbliċi beda bħala sfida u spiċċa biex kien esperjenza kbira ta’ tagħlim. Fit-tieni sena tiegħi fil-KSU, xtaqt naħdem biex il-KSU jissemma aktar fil-midja lokali filwaqt li nkompli nibni fuq ix-xogħol li għamlu dawk ta’ qabli biex itejbu r-relazzjonijiet ma’ terzi persuni. Sibt bażi soda fuq xiex stajt nibni u dan kollu jidher fil-kisbiet li rnexxielu jagħmel il-KSU matul din is-sena.

Il-Portal tal-KSU - www.ksu.org.mt Fl-1 ta’ Ottubru 2010, il-KSU nieda sit b’dehra ġdida b’numru ta’ tibdiliet fit-taqsimiet tiegħu wkoll. L-aċċess għall-informazzjoni sar eħfef u s-sit sar aktar effiċjenti. Din is-sena l-KSU pprova jgħin ukoll lill-istudenti jiffrankaw il-ħin billi għamilha possibbli għalihom li japplikaw għallpermess tal-parkeġġ mis-sit stess. Hu possibbli wkoll li l-istudenti jissieħbu fil-lista postali tal-KSU mill-kumdità ta’ darhom. Aktar tard matul is-sena, ġiet imnedija wkoll taqsima birritratti u għalhekk l-istudenti issa jistgħu jaraw ir-ritratti li jkunu ttieħdu matul l-avvenimenti tal-KSU. Dan sar biex is-sit ikun aktar interattiv u biex wieħed ikun jista’ jara xi jkun hemm fl-avvenimenti mtellgħa mill-KSU.

Ufficjal Relazzjonijiet Publici RACHEL CASSAR

Is-sit kien mezz li bih inġabru l-flus għall-karità waqt l-attivitajiet tal-Christmas on Campus. Il-KSU ħeġġeġ ilkunċett li l-istudenti jagħtu ewro mill-ismart card tagħhom billi jimlew formola li kien hemm fis-sit. Il-portal tal-KSU jservi wkoll bħala noticeboard li fuqha jkun hemm avviżi dwar dawk l-opportunitajiet kollha li jsir jaf bihom il-KSU u li jkunu ta’ benefiċċju għall-istudenti.

Id-Dehra tal-KSU. L-immaġini hi ferm importanti u għalhekk l-Uffiċjal tal-KSU għar-Relazzjonijiet Pubbliċi dejjem qies ilbranding bħala għodda importanti. Biex tkun assigurata l-professjonalità fl-immaġini u l-perċezzjoni tal-KSU, kien hemm bżonn li jiġu mħarsa l-linji gwida dwar il-branding. Il-logo tal-KSU kif ukoll il-logo tal-isponsers korporattivi tal-Kunsill kienu inklużi fuq il-materjal neċessarju kollu sabiex il-parteċipazzjoni u l-impenn tal-KSU jkunu murija fl-avvenimenti u l-attivitajiet kollha tiegħu. 20 | ksu.org.mt

Il-Komunikazzjoni Din is-sena kien deċiż li n-Newsletter tal-KSU, “Il-Kokka” , terġa’ tibda tittella’ fuq l-internet. L-għan ta’ din il-gazzetta hu li, kemm jista’ jkun, jinżamm il-kuntatt mal-istudenti. Il-Kokka, li tintbagħat kull xahar lil kull min qiegħed fillista postali elettronika tal-KSU, tagħti informazzjoni fuq l-avvenimenti li jkunu ġew organizzati mill-KSU fix-xahar ta’ qabel, filwaqt li tagħti ħarsa ħafifa lejn l-avvenimenti li jkunu ġejjin. Fiha żdiedet ukoll taqsima għall-għaqdiet tal-istudenti biex dawn ukoll jingħataw l-opportunità jippromwovu aktar l-attivitajiet tagħhom.

Kuntatt bil-posta u l-SMS Bħalma jagħmel kull sena, il-KSU qed juża l-ġabra taddata tal-istudent biex jinfurmahom bl-opportunitajiet u l-avvenimenti li jkun hemm. Dis-sena dan qed isir ukoll permezz tal-SMS.

Stazzjon fil-Youtube Inħoloq channel tal-KSU fil-Youtube li fih qed jittellgħu klips, reklami u vidjows li jkunu ta’ interess għall-istudenti u li jkunu aċċessibbli minn kulħadd.

Il-kartolina tal-Milied u l-animazzjoni Għaż-żminijiet tal-festi, il-KSU ħoloq animazzjoni li ntbagħtet lill-istudenti kollha li qegħdin fil-ġabra tad-data tal-KSU. Saret ukoll kartolina tal-Milied li ntbagħtet lil dawk kollha li joffru l-appoġġ kontinwu tagħhom lill-KSU.

Reklamar TheCodeTv. Għall-ewwel darba din is-sena, il-KSU kellu żewġ paġni f’xi xhur fil-magażin The codetv – magażin fuq l-internet li jitqassam liż-żgħażagħ f’Malta. B’hekk l-avvenimenti u l-inizjattivi kollha tal-KSU kienu mwassla lil numru ikbar ta’ nies. Iċ-Ċinema Bis-saħħa tal-arranġamenti li saru mal-isponsers korporattivi tagħna, il-KSU issa għandu l-faċilità li jirreklama fis-swali taċ-ċinema lokali u b’hekk jilħaq aktar nies. Kampanji Inizjattivi bħall-Fond tal-Opportunitajiet għall-Istudenti, il-Fond għar-Riżorsi, il-Fond għall-Għaqdiet eċċ. kollha jeħtieġu kampanji estensivi ta’ reklamar biex l-istudenti

jsiru konxji tal-opportunitajiet li jeżistu. Barra minn hekk, matul is-sena ġew organizzati diversi kampanji oħra fosthom il-promozzjoni għall-kampanja tal-karità Milied fil-Kampus, “Agħti Ewro”.

Materjal Promozzjonali Matul is-sena, il-KSU qassam diversi materjali promozzjonali differenti biex jgħin lin-nies jsiru jafu aktar fuq il-KSU u l-ħidma tiegħu. F’diversi avvenimenti li saru, anke barra mill-kampus, tqassmu fuljetti li fihom kien hemm deskrizzjoni ħafifa fuq l-għanijiet tal-KSU. Il-KSU investa wkoll f’pop up stand u li issa qed tkun armata matul l-avvenimenti li jsiru. Saru wkoll lanyards ġodda biex jitqassmu waqt l-avvenimenti. Barra minn hekk, fil-bidu tas-sena akkademika l-ġdida reġa’ tqassam iddjarju tal-KSU u tqassam matul il-Fresher’s Week. Iddjarju hu mezz importanti li permezz tiegħu l-KSU jkun irreklamat.

Stqarrijiet għax-Xandir Hu importanti li l-KSU jsemma’ leħnu matul is-sena partikolarment fuq suġġetti li jaffettwaw lill-istudenti. Minbarra l-istqarrijiet tas-soltu, fuq inizjattiva personali tiegħu, il-KSU qed jippubblika wkoll numru ta’ stqarrijiet oħra approvati mill-Kummissjoni tal-Politika Soċjali, jiġifieri wara li l-għaqdiet kollha tal-istudenti jaqblu li joħorġu stqarrija komuni, dwar suġġetti partikolari. Din issena, dawn l-istqarrijiet importanti kienu fuq il-pożizzjoni tal-KSU għas-sospensjoni tal-Fondi għall-Programmi tal-UE għat-Tagħlim Tul il-Ħajja u tal-Erasmus, fuq irreazzjoni tal-KSU għat-tibdiliet fis-sistema tar-reviżjoni tal-karta tal-eżami u dwar il-kwistjoni tal-kors talinġinerija. Lista kompluta tal-isqarijiet li ntbagħtu din is-sena tinsab hawn taħt: •

Kjarifika fuq il-kotba miżmuma fil-magħluq milLibrerija tal-Università

Il-kummenti tal-KSU fuq l-Evalwazzjoni tas-Sistema tar-Reviżjoni tal-Karti

Ir-reazzjoni tal-KSU ghal-Kummenti tal- Gvernatur tal-Bank Centrali dwar l-istipendji.

Ir-Reazzjoni tal-KSU għall-Azzjoni Industrijali talATP

Ir-Reazzjoni tal-KSU għall-Baġit 2011

Il-KSU jieħu Azzjoni fuq il-Kors tal-Inġinerija

Ir-reazzjoni tal-KSU għall-Pjan Strateġiku ta’ Ħames Snin fuq is-Sostenibbiltà u s-Suffiċjenza tal-Pensjonijiet Rapport Annwali 2010.2011 | 21


Ir-reazzjoni tal-KSU għad-Dokument ta’ Qabel ilBaġit 2011

Il-KSU mħasseb bil-bidliet fil-mekkaniżmu tarreviżjoni tal-karti

Il-KSU juri t-tħassib tiegħu fuq numru ta’ riżultati li għadhom ma ħarġux

Nuqqas ta’ Infermiera: Hu meħtieġ li jintużaw aħjar ir-riżorsi industrijali privati

Ir-Reazzjoni tal-KSU għar-riżultati tal-MATSEC u ċ-ĊES

Ir-Reazzjoni tal-KSU għall-aġġornament tassitwazzjoni tal-fondi tal-Programmi tat-Tagħlim Tul il-Ħajja

Ir-Reazzjoni tal-KSU għar-Rapport maħruġ millBord ta’ Inkjesta maħtur biex jevalwa l-avvenimenti li wasslu għas-sospensjoni tal-fondi Ewropej

Il-Ktejjeb fuq l-Għaqdiet tal-Istudenti Kif kien wiegħed, il-KSU ppubblika ktejjeb fuq l-għaqdiet tal-istudenti. Dan tqassam lill-għaqdiet matul il-ġimgħa ddedikata għalihom. Bħala URP tal-KSU, flimkien malkollega tiegħi Matthew Bonett, tajt il-kontribut tiegħi fittaqsima tar-Relazzjonijiet Pubbliċi u l-Midja.

Annwali ngħaqdu flimkien f’pubblikazzjoni waħda. Dan sar sabiex ikun aċċertat li l-istudenti kollha jkollhom it-tagħrif kollu meħtieġ fuq il-KSU. Dawn ir-rapporti intbagħtu ukoll elettronikament lill-istudenti kollha rreġistrati mal-Università ta’ Malta u ttella’ wkoll fis-sit tal-KSU.

Ringrazzjamenti Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu ta’ għajnuna għalija matul dawn is-sentejn li kont nifforma parti mill-KSU. Nixtieq nirringrazzja, b’mod speċjali lid-disinjaturi, lill-amministratur tas-sit elettroniku, littraduttur u lil dawk kollha li mingħajrhom ma stajtx inwettaq ix-xogħol kollu li sar. Ringrazzjamneti specjali jmorru lil Lucianne u lil Rita, li mingħajr l-għajnuna tagħhom ma kienx jirnexxili nagħmel dak li għamilt tul dawn is-sentejn.

Branding tal-Common Room Minħabba tibdil fi sponsers il- Branding tal-Common Room din is-sena kien hemm bżonn li jinbidel. Għalhekk dehra ġdida ingħatat lill-Common Room, u din id-darba id-dekor sar sabiex jirrifletti l-uffiċċini u kummissjonijiet fi ħdan il-KSU jiġifieri, l-Uffiċju Kultura u divertiment, L-Uffiċju Internazzjonali u l-Kummissjonijiet tal-Politika Soċjali u tal-Edukazzjoni.

MARCH 2011

Stħarriġ Sabiex il-KSU ikun jista’ jħejji ammont ta’ rapporti, kien jinħtieġ li ammont ta’ surveys jiġu krejati u mibgħuta liddatabase tal-KSU ħalli tinġabar l-informazzjoni meħtieġa. Dan sar permezz tas-sit fuq diversi suġġetti fosthom fuq is-servizzi ta’ parir għall-istudenti offruti mill-Università, il-kantin tal-Università, l-assessjar tal-Erasmus u ħafna aktar. Imbagħad il-KSU ħareġ rapporti fuq dawn issuġġetti, li jistgħu jinkisbu mit-taqsima tar-riżorsi tas-sit stess.

Posters

Pubblikazzjonijiet @KSU Il-pubblikazzjoni tal-KSU li toħroġ darba kull tliet xhur din is-sena ngħatat dehra ġdida. Saret bidla fid-disinn biex ikun aktar attraenti u li jista’ jinqara faċilment. 22 | ksu.org.mt

Għal kull avveniment, proġett jew attivita’ li organizza l-KSU sar poster minn wieħed mid-diżinjaturi ta’ KSU jew minn xi ħadd mill-eżekuttiv stess. Dan kien imbagħad jiġi użat sabiex jipromwovi l-avventiment bl-aktar mod effettiv possibli u li jolqot l-għajn.

Ir-Rapport Annwali Kif wieħed jista’ jara, ir-rapport annwali ta’ din is-sena nħadem f’format li hu differenti minn tas-soltu. It-tliet pubblikazzjonijiet tar-rapporti tal-KSU, jiġifieri r-Rapport Amministrattiv, ir-Rapport Finanzjarju u r-Rapport Rapport Annwali 2010.2011 | 23


L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU fassal strateġija għas-sena li għaddiet, jiġifieri li jiżgura li studenti lokali jkunu qed jieħdu l-benefiċċji kollha tal-programmi ta’ mobiltà li huma ntitolati għalihom, bħallErasmus, kif ukoll jiżgura li studenti barranin li jagħżlu li jistudjaw fl-Università ta’ Malta jkollhom esperjenza produttiva u memorabbli. Dan sar kemm bi proġetti li kienu implimentati u studjati fuq medda qasira ta’ żmien, kif ukoll bi proġetti fuq medda twila li eventwalment jagħtu r-riżultati tagħhom fis-snin li ġejjin. Erasmus Assessment Report Outgoing Students (2010) L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU nieda l-Erasmus Assessment Report li ffoka fuq l-istudenti li jkunu fuq ilprogramm tal-Erasmus. Ir-rapport evalwa s-sitwazzjoni attwali ta’ dan il-programm bl-intenzjoni speċifika li jevalwa jekk l-istudenti jkunux qed jieħdu l-benefiċċji kollha li l-programm jista’ joffri. Intuża approċċ ħolistiku, speċjalmet fil-Focus Group tal-Erasmus, li nkluda rappreżentant mill-maġġoranza tal-Fakultajiet, Istituti u Ċentri tal-Università ta’ Malta u wkoll il-kwestjonarju dwar l-Erasmus li mlewh aktar minn ħames mitt student.

Kordinatrici Ufficjal Internazzjonali Internazzjonali FRANCESCA SCICLUNA

LARKIN ZAHRA

Ir-rakkomandazzjonijiet li ħarġu minn dan ir-rapport influwenzaw il-pjan ta’ azzjoni tal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU sabiex iħajru aktar studenti japplikaw biex imorru fuq Erasmus, filwaqt li jiżguraw li dawn l-istudenti ma jesperjenzaw ebda diffikultà matul il-proċess ta’ applikazzjoni u waqt li jkunu qed jistudjaw jew ikunu joqgħodu barra mill-pajjiż. Wieħed mill-metodi li kien identifikat bħala essenzjali biex jiżdied in-numru ta’ studenti li japplikaw biex imorru fuq Erasmus kienet l-organizzazzjoni ta’ kampanja ta’ informazzjoni. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU se jkun qed jorganizza din il-kampanja meta l-applikazzjonijiet ikunu disponibbli għall-istudenti, la darba titneħħa s-sospensjoni talProgramm għat-Tagħlim Tul il-Ħajja b’mod uffiċjali. Għal aktar informazzjoni dwar dan ir-rapport, wieħed jista’ jidħol fis-sezzjoni tar-Riżorsi fuq il-websajt tal-KSU.

24 | ksu.org.mt

Rappreżentazzjoni Internazzjonali tal-Istudenti Matul is-sena, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU irrappreżenta lill-istudenti u pparteċipa b’mod attiv f’diversi avvenimenti internazzjonali. Matul iż-żmien ta’ handover, bejn it-22 u t-28 ta’ April 2010, l-Uffiċju Internazzjonali l-ġdid tal-KSU u Nadya Papagiorcopulo, li f’dak iż-żmien kienet għadha fil-kariga tal-Uffiċjal Internazzjonali, attendew laqgħa ta’ MedNet (Netwerk tal-Mediterran tar-Rappreżentanti tal-Istudenti) f’Tel Aviv, f’Iżrael. L-għan ta’ din il-laqgħa kien li jkomplu jissaħħu r-relazzjonijiet bejn il-membri tal-MedNet, li għandhom storja u viżjoni komuni, kif ukoll jiddiskutu l-prijoritajiet ta’ MedNet għas-sena li kienet ġejja. Ġiet miftehma wkoll strateġija għat-58 Board Meeting talESU f’Madrid. Bejn l-4 u t-8 ta’ Mejju 2010, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU u Nadya Papagiorcopulo attendew it-58 Board Meeting (BM) tal-ESU organizzata minn CREUP f’Madrid, kif ukoll is-seminar preċedenti li ffoka fuq id-Dimensjoni Soċjali u l-Għoti ta’ Fondi. Matul dan ilBoard Meeting, seħħu numru ta’ elezzjonijiet, fosthom l-elezzjoni tal-President, il-Viċi President, il-membri talKumitat Eżekuttiv u l-membri tal-Kumitat għall-Affarijiet Akkademiċi (AAC). Bejn is-16 u s-17 ta’ Ottubru, il-KSU kien preżenti għall-20 Konvenzjoni tal-Istudenti Ewropej. Din il-konvenzjoni ffukat fuq il-proġett T4SCL (Żmien għal Tagħlim Iċċentrat fuq l-Istudenti). Bejn it-3 u l-5 ta’ Novembru 2010, Carl Grech, Karl Agius u Francesca Scicluna attendew id-59 Board Meeting tal-ESU ospitata minn NUIS f’Tel Aviv, f’Iżrael. Matul ilBoard Meeting, ġew adottati l-Pjan ta’ Ħidma tal-ESU għall-2011 u l-Baġit tal-ESU għall-2011. Il-Pjan ta’ Ħidma tal-2011 iffoka fuq l-iffinanzjar tal-Edukazzjoni Ogħla minħabba li xi pajjiżi Ewropej kienu sofrew tnaqqis kbir fil-finanzjar pubbliku għall-edukazzjoni matul is-sena ta’ qabel, kunċett ta’ kwalità għall-istudent għall-Edukazzjoni Ogħla u l-promozzjoni ta’ Trattat għall-Mobilità talIstudenti Ewropej, fost l-oħrajn. Il-Board Meeting kien ikkaratterizzat ukoll minn diversi diskussjonijiet, inklużi dawk fuq id-Dokument dwar il-Politika għall-Edukazzjoni fuq livell ta’ Dottorat u d-Dokument dwar il-Politika għasServizzi ta’ Appoġġ għall-Istudenti. Saru elezzjonijiet għal diversi pożizzjonijiet fi ħdan il-Kumitati tal-ESU. Iżżewġ kandidati Maltin, Karl Agius u Daniela Bartolo, ġew eletti fil-Kumitat għall-Affarijiet Soċjali (SAC) u fil-Kumitat għall-Iżvilupp Intern (CID) rispettivament. Qabel il-Board Meeting, sar seminar bl-isem ta’ “Quality Assurance the ultimate tool?” f’Ġerusalemm, li għalih attenda wkoll Karl Agius. Bejn il-15 u d-19 ta’ Frar 2011, il-KSU attenda il-21 Konvenzjoni tal-Istudenti Ewropej f’Budapest, fl-Ungerija. Din il-konvenzjoni ffukat fuq l-isfidi u opportunitajiet oħra għall-parteċipazzjoni tal-istudenti f’governanza għallRapport Annwali 2010.2011 | 25


Edukazzjoni Ogħla fuq livell internazzjonali, nazzjonali u istituzzjonali. Aħna ipparteċipajna f’diversi gruppi ta’ ħidma u tajna wkoll preżentazzjoni dwar il-livelli ta’ parteċipazzjoni tal-istudenti f’Malta. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU qiegħed jippjana li jattendi is-60 Board Meeting tal-ESU f’Tallinn, fl-Estonja, kif ukoll is-seminar li se jsir eżatt qabel, dwar l-”Iffinanzjar tal-Edukazzjoni Ogħla”.

One World Week Waħda mill-avvenimenti ewlenin matul it-terminu tagħna kienet l-organizzazzjoni ta’ One World Week li saret bejn it-Tnejn 18 u l-Ġimgħa 22 ta’ Ottubru. Dan l-avveniment kien organizzat bl-għan li jħeġġeġ id-diversità fuq ilKampus tal-Università ta’ Malta. Il-Common Room talKSU nbidlet f’ċentru ta’ djalogu internazzjonali. Barra minn hekk, dan l-avveniment iffoka wkoll fuq l-istorja, il-kultura u l-opportunitajiet li joffru kontinenti differenti. Ittellgħet firxa wiesgħa ta’ avvenimenti biex turi d-diversità filwaqt li tgħin biex jissaħħaħ is-sens ta’ komunità fost id-diversi nazzjonalitajiet fuq il-Kampus. Kull jum tal-ġimgħa kien iddedikat lil kontinent partikolari li fihom madwar wieħed u għoxrin għaqda tal-istudenti, bbażati fl-Università ta’ Malta, organizzaw l-avvenimenti tagħhom u tellgħu l-istands tagħhom. Barra minn hekk, kien hemm għadd ġmielu ta’ missjonijiet diplomatiċi għal Malta li organizzaw ukoll l-avvenimenti tagħhom.

il-ħtieġa li l-istudent ikun aktar infurmat dwar din ir-realtà fl-Edukazzjoni Ogħla. Ġew imqassma fuljetti informattivi lill-istudenti madwar il-Kampus. Il-ktejjeb ikopri l-iżviluppi storiċi tal-Proċess ta’ Bologna, il-futur ta’ dan il-Proċess u r-riżultati talimplimentazzjoni ta’ dan il-Proċess fis-sistema talEdukazzjoni Ogħla f’Malta. Barra minn hekk, sar ukoll video qasir biex ikompli jinforma lill-istudent. Il-video ttella’ fuq il-websajt tal-KSU, fuq netwerks soċjali u fuq id-Digital Notice Board. Barra minn hekk, fit-3 ta’ Marzu 2011, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU b’kollaborazzjoni malKummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla (NCHE) organizza sessjoni informattiva dwar ilProċess ta’ Bologna li kienet mogħtija primarjament lir-rappreżentanti tal-istudenti fi ħdan il-Kummissjoni Edukazzjoni kif ukoll lill-Uffiċċjali tal-Edukazzjoni talgħaqdiet studenteski. Din is-sessjoni rrispondiet għal kull diffikultà li l-istudenti kellhom kif ukoll infurmat lillistudenti fuq dan il-Proċess. Il-video li sar mill-ESU – ‘Faces of Bologna’ – ntwera wkoll lill-istudenti matul din is-sessjoni.

Fil-fatt, l-Ambaxxata tal-Istati Uniti f’Malta organizzat Digital Video Conference ma’ Prof. Burton dwar Stħarriġ Ġeoloġiku tal-Programm ta’ Periklu Vulkaniku b’kollaborazzjoni mas-Soċjetà Ġeografika tal-Università ta’ Malta. L-Ambaxxata taċ-Ċina f’Malta organizzat Jum iċ-Ċina li kienet tinkludi sessjonijiet ta’ Tai Chi u kanzunetti tradizzjonali Ċiniżi flimkien ma’ student Ċiniżi li qed jistudjaw fl-Università. Għadaqstant, One World Week tat iċ-ċans biex l-istudenti lokali u internazzjonali jingħaqdu flimkien. Dan l-avveniment żaruh numru kbir ta’ studenti universitarji. Attendew ukoll is-Segretarji Parlamentari Clyde Puli, l-President tal-Partit Laburista Stefan Zrinzo Azzopardi, l-Ambaxxatur Libjan għal Malta Dr. Saadun Suayeh, u diversi uffiċjali distinti mill-Ambaxxati taċ-Ċina u l-Eġittu, l-EwroParlamentari Edward Scicluna (Grupp PES) u l-EwroParlamentari Simon Busuttil (Grupp EPP).

Jiem ta’ Informazzjoni fuq il-Proċess ta’ Bologna Bejn l-1 u t-3 ta’ Marzu saret kampanja informattiva fuq il-Proċess ta’ Bologna kemm fl-Università ta’ Malta kif ukoll fuq il-Kampus ta’ G. F. Abela Junior College. L-implimentazzjoni tal-Proċess ta’ Bologna affettwat issistema tal-Edukazzjoni Ogħla fuq livelli varji f’Malta kif ukoll f’bosta pajjiżi Ewropej. Għal din ir-raġuni, inħasset 26 | ksu.org.mt

L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU organizza International Cuisine Night fl-24 ta’ Frar ġol-Common Room tal-KSU. Din l-attivita’ kienet imtellgħa b’kollaborazzjoni ma’ sitt għaqdiet studenteski: AEGEE-Valletta, GħSK, GUG, JEF Malta, TSA u Y4TE. Din l-attivita’ saret waqt Jiem l-Għaqdiet organizzati mill-KSU. Dan l-avveniment offra opportunità għall-istudenti lokali u dawk internazzjonali biex jiltaqgħu flimkien u jħejju speċjalitajiet kulinarjii minn pajjiżhom waqt li fl-istess ħin, l-istudenti żaru bosta mwejjed ta’ ikel ippreparati minn kull nazzjonalità. nazzjonalità

pparteċipaw

Il-Buddy System tal-KSU ġiet implimentata għall-ewwel darba din is-sena mill-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU. Din l-iskema mhux obbligatorja kienet offruta, matul iż-żewġ semestri, lill-istudenti internazzjonali kollha li jistudjaw l-Università ta’ Malta. Is-sistema serviet ta’ opportunità biex tissaħħaħ ir-relazzjoni ta’ bejn l-istudenti lokali u barranin, filwaqt li tgħinhom joħolqu netwerk soċjali, kulturali u akkademiku. Din is-sistema għenet biex l-istudenti jwessgħu l-opportunitajiet tagħhom u jtejbu l-ħiliet tal-lingwa taghħom filwaqt li jkabbru l-grupp tal-ħbieb tagħhom.

Apparti dan kollu, ġew ippjanati ukoll numru ta’ sessjonijiet bejn it-18 u d-19 ta’ April b’kollaborazzjoni mal-MEUSAC. Dawn is-sessjonijiet ser ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet miksuba mis-seminar ta’ Marzu peress li huma se jkunu aktar iffukati bi gruppi iżgħar li se jibdew jiġu nvoluti kull darba. Il-gruppi se jkunu maqsuma bejn dawk l-għaqdiet studenteski li jorjentaw fuq livell aktar soċjali u dawk li jiffukaw aktar fuq applied sciences. Dawn is-sessjonijiet se jippermettu lill-parteċipanti li joħolqu sitwazzjoni fittizja u jgħaddu mill-proċess ta’ mili tal-applikazzjoni daqs li kieku kellha timtela tak il-ħin stess.

Il-lejla kienet animata minn mużiċisti Maltin li daqqew numru kbir ta’ kanzunetti lokali u tradizzjonali li qajmu l-interess kemm tal-istudenti lokali u kif ukoll ta’ dawk l-istudenti internazzjonali li kienu preżenti għal din l-attività. Barra minn hekk, il-mużiċisti Maltin daqqew ukoll dawk il-kanzunetti li l-istudenti preżenti bdew jirrakkomandaw waqt l-avveniment. Id-divertiment provdut kellu wkoll elementi internazzjonali bi student Sudaniż li kellu l-opportunita’ li jkanta xi kanzunetti misSudan filwaqt li grupp ta’ studenti internazzjonali Taljani kantaw numru ta’ kanzunetti popolari Taljani.

Il-Buddy System bdiet bi żjarat madwar il-Fakultajiet li kienu organizzati mill-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU fis-6 ta’ Ottubru 2010 waqt Freshers’ Week u matul l-Orientation Day li saret fit-tieni semestru, proprju fis7 ta’ Frar 2011. Wara dawn il-laqgħat, l-istudenti Maltin kienu assenjati ma’ numru ta’ studenti internazzjonali (madwar 3 ma’ kull studenti Malti). Dawn iltaqgħu flimkien għal mill-anqas għoxrin siegħa. Il-KSU pprepara reġistru (logbook) għas-sieħeb/sieħba u għall-istudent/a internazzjonali li ried jimtela fl-aħħar tas-semestru bħala prova li jkunu temmew b’suċċess il-Buddy System tal-KSU. Kien hemm madwar disgħin student lokali li applikaw biex jipparteċipaw f’din is-sistema u aktar minn mija u disgħin student internazzjonali, li ħafna minnhom temmew il-Buddy System b’suċċess.

International Cuisine Night

Sittax-il

Il-Buddy System tal-KSU

numru ta’ Funding Training Seminars bl-għan li jiżdied l-għarfien dwar il-finanzjament disponibbli għal dawn l-għaqdiet hawn imsemmija. L-ewwel sessjoni saret fit12 ta’ Marzu 2011 fejn membri minn ammont imdaqqas ta’ għaqdiet attendew. L-Aġenzija Żgħażagħ għenet florganizzazzjoni ta’ din l-attività billi offriet il-kompetenzi tagħha waqt is-sessjonijiet ta’ dan is-seminar. Dawn is-sessjonijiet kienu jinkludu ntroduzzjoni għall-fondi li l-għaqdiet tal-istudenti u taż-żgħażagħ jistgħu japplikaw għalihom (kemm fondi tal-UE kif ukoll dawk li ma joħorgux mill-fondi tal-UE), qsim ta’ prassi tajba millistudenti li għandhom esperjenza fl-applikazzjonijiet talfondi fl-għaqdiet tagħhom, tlett sessjonijiet ta’ taħriġ li koprew diversi temi relatati ma’ dan is-suġġett bħal kif jikkonvertu idea tajba fi proġett ta’ suċċess u elementi neċessarji li formola tal-applikazzjoni tajba għandu jkollha. Barra minn hekk, l-aħħar sessjoni kienet waħda kreattiva’ fejn il-parteċipanti kellhom l-opportunità li joħolqu proġett tagħhom stess bl-għajnuna ta’ uffiċjali esperjenzati.

preparamenti ta’ ikel tradizzjonali filwaqt li madwar mija u ħamsin student attendew din l-attività. Il-mejda Maltija ttellgħat b’kollaborazzjoni mal-Istitut għall-Istudji Turistiċi (ITS) filwaqt li l-mejda Għawdxija kienet ippreparata millGUG – Grupp Universitarji Għawdxin.

direttament

bil-

L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ħadem mill-qrib ukoll mal-Uffiċċju Internazzjonali u dak tal-UE tal-Università ta’ Malta billi ppromwova s-sistema mal-istudenti internazzjonali qabel ma dawn waslu Malta, kif ukoll mal-Uffiċċju tad-DegreePlus biex dan il-proġett ikun rikonoxxut mill-istess uffiċċju.

Funding Training Seminars Sabiex ikompli jgħin lill-għaqdiet tal-istudenti u dawk taż-żgħażagħ, kif ukoll jinkoraġġixxi iktar attiviżmu studentesk, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU organizza

Skambju mal-Università ta’ Szeged (Ungerija) Waħda mill-prijoritajiet tal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ta’ din is-sena kienet li tiżdied il-mobiltà talistudenti lokali. Din iż-żieda fil-mobiltà tista’ ssir b’modi varji bħal pereżempju bl-organizzazzjoni ta’ skambju Rapport Annwali 2010.2011 | 27


ma’ università barra minn Malta. Fil-fatt, grupp ta’ tnaxil student li qed jistudjaw fl-Università ta’ Malta kellhom l-opportunità li jattendu lekċers relatati mal-istudji tagħhom u jesperjenzaw il-ħajja ta’ student ta’ waħda mill-universitajiet l-aktar importanti u prestiġjużi fiċċentru tal-Ewropa: l-Università ta’ Szeged fl-Ungerija. Dan l-iskambju ta’ ġimgħa fl-Ungerija ġie organizzat misSibt, 5 ta’ Marzu sal-Ġimgħa, 11 ta’ Marzu 2011. Apparti l-attendenza ta’ lekċers li ngħataw mill-lekċerers talUniversità ta’ Szeged, KSU flimkien mal-għaqda lokali tal-istudenti ta’ din l-università (SZTE) ippreparaw numru kbir ta’ attivitajiet għall-parteċipanti ta’ dan l-iskambju: numru ta’ programmi kulturali, attivitajiet fil-klabb talUniversità, ħarġa ġewwa spa li huma famużi ħafna flUngerija, nofs ta’ nhar ġewwa l-Aquapolis ta’ Szeged u postijiet ta’ interess oħra bħal mużewijiet, knejjes, zoo, parties, ġnien botaniku u teatru. Il-parteċipanti magħżula qagħdu ġewwa dormitorju ġdid f’Szeged u ġew mogħtija ikla kuljum b’xejn. Barra minn hekk, it-trasport pubbliku ta’ Szeged kien ukoll b’xejn. KSU innegozja dawn il-kundizzjonijet vantaġġużi sabiex iħajjar aktar studenti tal-Università ta’ Malta biex jipparteċipaw f’dan l-iskambju kienet x’kienet issitwazzjoni tagħhom f’Malta. Grupp ta’ tnax-il student mill-Università ta’ Szeged irritornaw iż-żjara tagħna billi ġew Malta: mill-Ġimgħa 11 sal-Ġimgħa 18 ta’ Marzu 2011. Dawn l-istudenti ġew offruti l-istess kundizzjonijiet bħall-istudenti Maltin fl-Ungerija minn KSU: jattendu lek`ers fl-Università ta’ Malta filwaqt li jkollhom l-opportunità li jiskopru l-pajjiż fl-attivitajiet numerużi li KSU organizzalhom. Dawn l-attivitajiet inkludew picnic f’Ta’ Qali, żjara fir-Rabat fejn l-istudenti Ungeriżi daqu l-pastizzi tradizzjonali Maltin għall-ewwel darba, żjara fl-Imdina bil-lejl, fenkata organizzata ġewwa l-Imġarr, żjara ta’ ġurnata f’Għawdex, tour tal-Belt, kwizz internazzjonali fl-Università, żjara f’Golden Bay u żjara oħra fin-naħat ta’ Tas-Sliema fejn l-istudenti kellhom l-opportunità li jmorru jixtru fl-istabbilimenti.

Skambji Oħra L-iskambju mal-Università ta’ Szeged (Ungerija) mhux ser ikun l-unika waħda. Fil-fatt, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU għamel kuntatt ma’ universitajiet oħra barra minn xtutna bħall-Università ta’ Skopje fl-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja u l-Università ta’ Groningen flOlanda sabiex ikun hemm aktar studenti li jibbenefikaw minn din l-esperjenza innovattiva għall-istudenti lokali.

Kollaborazzjoni mill-qrib mal-Għaqdiet tal-Istudenti u ż-Żgħażagħ Din is-sena l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU kellu bħala prijorità l-kollaborazzjoni mill-qrib mal-għaqdiet tal-istudenti u ż-żgħażagħ li jaħdmu fuq il-Kampus talUniversità ta’ Malta. Fil-fatt, saru diversi laqgħat biex jiġu evalwati l-modi ta’ kif stajna nikkollaboraw flimkien matul 28 | ksu.org.mt

it-terminu tagħna fil-KSU. Dawn il-kollaborazzjonijiet kienu jinkludu l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti flimkien u fil-promozzjoni tal-attivitajiet tal-għaqdiet mal-istudenti internazzjonali permezz ta’ e-shots li jintbagħtu liddatabase ta’ studenti internazzjonali tal-KSU. Saru sittaxil laqgħa b’kollox u nżammu l-minuti ta’ dawn il-laqgħat. Il-minuti servew ta’ gwida għall-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ta’ din is-sena u jistgħu jkunu ta’ għajnuna għal dawk li se jkunu f’din il-kariga fil-futur minħabba li jinkludu numru ta’ modi kif tista’ tinżamm din il-kollaborazzjoni. F’dan it-terminu, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ħadem ukoll ma’ numru ta’ għaqdiet tal-istudenti u ż-żgħażagħ biex jorganizzaw diversi attivitajiet. Matul One World Week, wieħed u għoxrin għaqda organizzaw avveniment, u ħamsa minnhom kellhom stand matul ilġimgħa kollha. Barra minn hekk, matul One World Week, il-KSU organizza dibattitu ma’ JEF Malta dwar jekk l-UE tiflaħx aktar tkabbir. Sitt għaqdiet oħra kienu involuti wkoll fl-organizzazzjoni tal-International Cuisine Night. Din hi prova oħra ta’ kemm l-Uffiċċju Internazzjonali talKSU stinka biex jikkollabora mill-qrib mal-għaqdiet talistudenti u ż-żgħażagħ.

Kollaborazzjoni mill-qrib mal-Ambaxxati f’Malta L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ħadem mill-qrib ma’ numru kbir ta’ ambaxxati f’Malta. Saru laqgħat ma’ diversi uffiċjali biex jiġu diskussi modi kif l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU jista’ jaħdem ma’ dawn l-ambaxxati. Dawn il-laqgħat saru ma’ uffiċjali millAmbaxxati tal-Belġju, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Istati Unitoi tal-Amerka, l-Awstralja, il-Portugall u l-Italja, fost oħrajn. Barra minn hekk intbagħtu diversi emails lil dawk l-ambaxxati li m’għandhomx uffiċċju f’Malta biex inkunu nistgħu nikkollaboraw magħhom bil-korrispondenza. Din il-kollaborazzjoni wasslet lil numru ta’ ambaxxati sabiex jipparteċipaw b’mod attiv fl-avvenimenti li kienu organizzati matul din is-sena. Matul One World Week, ipparteċipaw l-ambaxxati tar-Renju Unit, iċ-Ċina, l-Eġittu, il-Libja, il-Palestina u l-Istati Uniti tal-Amerka u numru ta’ ambaxxaturi attendew dan l-avveniment u indirizzaw lillparteċipanti fil-Common Room tal-KSU.

Promozzjoni ta’ Opportunitajiet Edukattivi Internazzjonali Wieħed mill-għanijiet tal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ta’ din is-sena kien li jżid il-mobiltà talistudenti. Għaldaqstant, inżamm kuntatt mill-qrib mal-missjonijiet diplomatiċi assenjati f’Malta sabiex jibagħtulna l-opportunitajiet edukattivi internazzjonali li l-istudenti Maltin ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom. Fil-fatt, promwovejna numru kbir ta’ opportunitajiet internazzjonali bħall-ENS Cachan International Scholarship Programme li ġie promoss mill-Ambaxxata ta’ Franza, Nuffic (Netherlands Organisation for

International Co-coperation in Higher Education) promoss mill-Ambaxxata tal-Olanda, DAAD (German Academic Exchange Service) promoss mill-Ambaxxata tal-Ġermanja, il-Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship Summer Institute promoss mill-Ambaxxata tal-Istati Uniti u l-Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan promoss mill-Kummissjoni Għolja Brittannika fost l-oħrajn.

Freshers’ Week Matul il-Freshers’ Week ta’ din is-sena, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU tella’ stand bl-għan ewlieni li jilqa’ lill-istudenti internazzjonali l-ġodda. L-istudenti kellhom l-opportunità li jsiru jafu lill-membri tal-eżekuttiv tal-KSU u ngħataw welcome pack ippreparat mill-KSU. Dan ilwelcome pack kien jinkludi d-djarju tal-KSU, CD bl-isem ‘KSU tilqa’ lill-Istudenti Internazzjonali fl-Università ta’ Malta’ bi gwida fuq il-ħajja f’Malta u tagħrif dwar il-KSU, l-għaqdiet tal-istudenti u taż-żgħażagħ u r-rappreżentanti tal-istudenti fl-Università ta’ Malta. Il-pakkett kien jinkludi wkoll fuljetti dwar Malta u l-istorja tagħha mogħtijin millAwtorità Maltija tat-Turiżmu u Starter Pack tal-Vodafone. Matul il-Freshers’ Week kienu organizzati żjarat madwar il-Fakultajiet għal dawk l-istudenti barranin li pparteċipaw fil-Buddy System tal-KSU.

Orientation Days Fit-23 u d-29 ta’ Settembru ġew organizzati Orientation Days għall-istudenti internazzjonali tal-Kors ta’ Fondazzjoni, tal-programm Erasmus, tal-programmi ta’ skambju u l-istudenti full-time rispettivament. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU kien preżenti matul dawn iljumejn biex jipprovdi informazzjoni dwar il-ħajja talistudenti f’Malta, jistieden lil dawn l-istudenti biex jipparteċipaw b’mod attiv f’avvenimenti mtella’ għallistudenti u biex joffri l-għajnuna lill-istudenti li jkollhom xi problema fiż-żmien tagħhom f’Malta. Matul dawn il-jiem, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU organizza wkoll |jarat mal-Kampus li fihom l-istudenti internazzjonali kellhom l-opportunità li jduru mal-kampus għall-ewwel darba u jsiru jafu fejn huma l-postijiet ewlenin fl-Università ta’ Malta. Din l-istess attività kienet organizzata għall-istudenti internazzjonali li ġew fit-tieni semestru. Din saret fis-7 ta’ Frar 2011. Wara din il-ġurnata, l-istudenti kellhom iċ-ċans jiltaqgħu mar-rappreżentanti tal-KSU u kienu mogħtija welcome pack tal-KSU, simili għal dak li ngħata fi Freshers’ Week 2010. Wara, saret laqgħa dwar ilBuddy System tal-KSU.

Welcome Parties Fit-30 ta’ Settembru 2010 u t-12 ta’ Frar 2011 kienu organizzati Welcome Parties għall-istudenti internazzjonali l-ġodda tal-ewwel u t-tieni semestru. Dawn kienu organizzati fi Q-Bar fil-Valletta Waterfront.

Madwar 450 student attendew dawn il-parties li tawhom l-opportunità li jsiru jafu lil xulxin qabel jibdew issemestru. Il-KSU organizza t-trasport fiż-żewġt iljieli.

Assistenza għall-Istudenti Internazzjonali L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU minn dejjem qies bħala prijorità l-fatt li l-istudenti internazzjonali ikunu għal qalbhom f’Malta. Aħna konna dejjem lesti biex ngħinu dawn l-istudenti kull meta kellhom xi problema li tvarja minn problemi akkademiċi għal problemi aktar relatati mal-akkomodazzjoni tagħhom. Barra minn hekk, aħna ppruvajna nintegraw b’mod kostanti l-istudenti barranin fis-soċjetà u l-ħajja Maltija. Eżempju ta’ din ilħidma hi l-għajnuna li tajna lill-istudenti tal-Kuwajt sabiex jiltaqgħu ma studenti oħrajn kemm dawk Maltin kif ukoll l-istudenti internazzjonali l-oħra. Dan sar permezz talorganizzazzjoni ta’ attivitajiet varji bħall-Quiz Game interattiv li kien mtella’ l-Erbgħa, 16 ta’ Marzu 2011 filCommon Room tal-KSU.

Rappreżentazzjoni Lokali tal-Istudenti L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU irrappreżenta lillistudenti f’numru kbir ta’ okkażjonijiet. Fil-fatt attendejna l-laqgħat kollha li saru tal-Kumitat tas-Selezzjoni talErasmus u tal-Allokazzjoni tal-Grants (l-Erasmus Selection/Grant Allocation Committee) f’April 2010 matul il-perjodu ta’ hand-over. Din il-laqgħa tara li l-istudenti li applikaw biex imorru fuq Erasmus huma eleġibbli filwaqt li talloka l-fondi lil dawn l-istess studenti. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU assigura li l-proċess ta’ għażla kien wieħed ġust għall-benefiċċju tal-istudenti li applikaw. Barra minn hekk, attendejna ukoll għall-sessjoni ta’ taħriġ li ġie organizzat mill-MEUSAC dwar fondi li ġejjin mill-UE. Dis-sessjoni kienet essenzjali biex nippjanaw b’mod tajjeb għall-Funding Training Seminars li l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU organizza għall-għaqdiet talistudenti u ż-żgħażagħ fl-Università ta’ Malta. Fl-aħħarnett, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ipparteċipa b’mod attiv fil-Ġurnata Informattiva dwar l-Erasmus Mundus li kienet organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla (NCHE). L-għarfien miksub matul dan il-jum għenna biex nippromwovu aktar din l-opportunità ma’ l-istudenti sabiex jiżdiedu l-istudenti li japplikaw għal dan il-programm edukattiv internazzjonali.

Kollaborazzjoni mal-KE u l-KPS L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ikkollabora kemm malKummissjoni Edukazzjoni u kif ukoll mal-Kummissjoni Politika Soċjali tal-KSU biex taġġorna lil dawn l-kummissjonijiet dwar dak li jkun qed jiġi diskuss fil-fora internazzjonali li huwa relatat u ta’ interess għalihom. Barra minn hekk, kienu organizzati diversi laqgħat u seminars mal-membri taż-żewġ Kummissjonijiet sabiex Rapport Annwali 2010.2011 | 29


nagħddu l-għarfien neċessarju li jista’ jkun ta’ benefiċċju ghalihom fix-xogħol tagħhom bħala rappreżentanti talistudenti.

Laqgħat ma’ Studenti, Lekċerers u Kapijiet ta’ Skejjel fuq Żjara f’Malta L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU dejjem kien lest biex jiltaqa’ mal-istudenti, lekċerers u kapijiet ta’ skejjel li jiġu fuq żjara ġewwa l-Università ta’ Malta. Fil-fatt, ingħatat preżentazzjoni dwar il-KSU, l-istrutturi tagħha u l-attivitajiet ewlenin li aħna organizzajna lil lek`erer |żvediża f’Mejju 2010, lil grupp ta’ Kapijiet ta’ Skejjel Indjani f’Ġunju 2010 u grupp ta’ studenti prospettivi talUniversità ta’ Malta li ġew mill-Indja f’ Novembru 2010.

Stħarriġ L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU pparteċipa f’għadd ta’ stħarriġ tal- ESU li huma essenzjali sabiex ikun hemm indikazzjoni ċara ta’ dak li qed jiġri f’kull stat membru taż-Żona Ewropeja għall-Edukazzjoni Ogħla (European Higher Education Area - EHEA) dwar kwistjonijiet varji u sabiex l-istrutturi tal-ESU jiġu mtejjba bħall-Manwal talUnjonijiet Nazzjonali tal-Istudenti li qiegħed jiġi miktub f’dawn iż-żminijiet. Ir-riżultati li joħorġu minn dawn ilkwestjonarji se jgħinu eventwalment lill-ESU sabiex tiffoka b’ mod aktar effettiv fuq il-ħtiġijiet tal-istudenti Ewropej. Barra minn hekk, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU mela wkoll kwestjonarji oħra sabiex jagħti r-rispons tiegħu dwar suġġetti varji. Dawn jinkludu stħarriġ dwar id-Direttiva tal-UE 2004/114 li timmira li tqarreb il-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar il-kundizzjonijiet għallammissjoni u reżidenza ta’ ċittadini minn pajjiżi barra mill-UE li jidħlu fl-UE bħala studenti, studenti fl-iskejjel, dawk li qed jitħarrġu bla ħlas u voluntiera u l-kwestjonarji tal-EHEA dwar l-istudenti u l-mobilità tal-istaff.

Appoġġ lill-istudenti tal-Belarus L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU ħa azzjoni biex jagħti l-appoġġ tiegħu lill-istudenti tal-Belarus. Fil-fatt, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU bagħat ittra lill-Ministru tal-Edukazzjoni, x-Xogħol u l-Familja Dolores Cristina, biex iħeġġiġha tibgħat talba lill-Ministru tal-Edukazzjoni tal-Belarus, is-Sur Alexandr Mikhailovich Radkov, ħalli l-istudenti li ħadu sehem fil-protesti li saru fid-19 ta’ Diċembru ma jitkeċċewx mill-universitajiet tagħhom. L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU bagħat ukoll ittra diretta lill-Ministru tal-Edukazzjoni tal-Belarus, is-Sur Alexandr Mikhailovich Radkov, u lir-Retturi tas-sittax-il istituzzjoni ta’ edukazzjoni ogħla fil-Belarus biex jagħmel pressjoni dwar is-sitwazzjoni u biex juri li dawn l-azzjonijiet mhux aċċettabbli qed ikunu segwiti minn diversi pajjiżi madwar l-Ewropa. Fil-fatt, din l-azzjoni kienet appoġġjata wkoll mill-ESU u saret flimkien mal-Unjonijiet Nazzjonali tal30 | ksu.org.mt

Istudenti fi ħdan l-ESU. Barra minn hekk, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU qiegħed f’kuntatt dirett mar-Rettur tal-Università ta’ Malta, Prof. Juanito Camilleri, u l-Ministru Dolores Cristina sabiex jipprovdu borża ta’ studju għal student mill-Belarus li ġie mkeċċi wara l-protesti li saru fid-19 ta’ Diċembru. Din il-borża ta’ studju għandha tkopri l-miżati u l-ispejjeż tal-akkomodazzjoni. Riżultat pożittiv ta’ dan l-objettiv tal-KSU għandu jwassal għal opportunità oħra għal dawn l-istudenti. Dan juri wkoll li kemm KSU u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla f’Malta huma proattivi f’dan ir-rigward.

mill-KSU fi ħdan l-istrutturi ta’ l-ESU. Din is-sezzjoni tinkludi intervisti ma’ membri fil-Kumitat Ezekuttiv ta’ l-ESU kif ukoll ma’ membri ta’ Kumitati differenti, informazzjoni dwar attivitajiet tal-ESU u informazzjoni ġenerali oħra dwar din l-Unjoni li tirrappreżenta ‘l fuq minn 11-il miljun student madwar l-Ewropa. Barra minn hekk, waqt il-KE/KPS Seminar li sar is-Sibt 2 t’April 2011, saret ukoll sessjoni informattiva dwar l-ESU. Din saret sabiex tagħti aktar informazzjoni lillistudenti lokali dwar ir-rappreżentanza tal-KSU fuq livell internazzjonali kif ukoll tat opportunità lil dawn l-istudenti li jiltaqgħu ma’ studenti oħra li ġew eletti fl-ESU.

Affiljazzjoni mal-Erasmus Student Network (ESN)

Applikazzjoni sabiex KSU jospita it-63 Board Meeting tal-ESU f’Malta

L-Uffiċċju Internazzjonali fi ħdan il-KSU ħadem sabiex nerġgħu nattivaw is-sħubija tal-KSU fl-ESN bl-għan li nsiru membri uffiċjali ta’ dan in-netwerk. ESN hija waħda mill-akbar assoċazzjonijiet studenteski internazzjonali li taħdem biex toħloq ambjent edukattiv aktar mobbli u flessibbli. Għalhekk, is-sħubija tal-KSU fi ħdan l-ESN tista’ tgħinna biex niżguraw li l-istudenti internazzjonali hawn Malta jkollhom esperjenza pożittiva f’Malta u niffaċilitaw l-integrazzjoni effettiva tagħhom ma’ l-istudenti Maltin.

L-Eżekuttiv tal-KSU iddeċieda li jitfa’ l-applikazzjoni sabiex jorganizza it-63 Board Meeting tal-ESU f’Malta f’Novembru tal-2012. Għadda daqxejn ta’ żmien mhux ħazin mill-aħħar darba li ġiet organizzata laqgħa ta’ dan it-tip f’Malta. Din l-applikazzjoni turi d-determinazzjoni tal-KSU sabiex iġib l-ESU aktar qrib tal-istudenti lokali ħalli huma jkunu infurmati dwar l-attivitajiet u x-xogħol talESU li jinfluwenzaw l-edukazzjoni tagħhom stess. Din l-applikazzjoni se tiġi preżentata  mir-rappreżentanti talKSU li se jattendu is-60 Board Meeting tal-ESU f’Tallinn, fl-Estonja.

Il-formula ta’ l-applikazzjoni giet ippreżentata minn Carl Grech u Mario Cachia waqt il-Kunsill tar-Rappreżentanti Nazzjonali (CNR) li sar f’Eskisehir fit-Turkija millĦamis 10 sat-Tnejn 14 ta’ Frar 2011. Hemmhekk saret preżentazzjoni minn dawn ir-rappreżentanti tal-KSU dwar l-applikazzjoni tagħna biex nissieħbu fl-ESN. Il- Kunsill tar-Rappreżentanti Nazzjonali ddeċieda unanimament li jaċċetta lill-KSU bħala sezzjoni kandidata tan-netwerk. Wara dan saret żjara mingħand is-segretarju ta’ l-ESN Leo Smith, mill-Ħamis 17 sas-Sibt 19 ta’ Marzu 2011. Waqt din iż-żjara saru l-laqgħat mal-eżekuttiv tal-KSU, il-bord tal-KSU-Università ta’ Malta u d-Direttriċi talUffiċċju Internazzjonali u tal-UE fl-Università ta’ Malta, Stefania Fabri. Larkin Zahra attenda l-Kunsill tar-Rappreżentanti Nazzjonali tal-ESN li sar qabel il-Laqgha Ġenerali Annwali, il-Laqgħa Ġenerali Annwali ta’ l-ESN u l-Kunsill tar-Rappreżentanti Nazzjonali tal-ESN li saret wara ilLaqgħa Ġenerali Annwali li ġew organizzati f’Budapest mill-Ħadd 27 ta’ Marzu sat-Tlieta 5 ta’ April 2011. Malta ssieħbet bħala membru sħiħ fi ħdan l-ESN nhar it-Tnejn 28 ta’ Marzu 2011.

Ħidma biex l-ESU isir aktar qrib l-istudenti L-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU nieda sezzjoni ġdida fuq is-sit tal-KSU li tiffoka fuq il-European Students’ Union (ESU). Il-mira ta’ din is-sezzjoni hi li l-istudenti lokali jsiru jafu aktar dwar ir-rappreżentanza internazzjonali li ssir

Ringrazzjamenti Jekk wieħed iħares lura lejn ix-xogħol li l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU rnexxilu jagħmel din is-sena, hi responsabbiltà tagħna li nirringrazzjaw diversi persuni li tawna għajnuna waqt li konna qed inwettqu xogħlna, primarjament l-Eżekuttiv tal-KSU għas-sena 2010-2011. Kien ta’ unur għalina li naħdmu ma’ kull membru ta’ dan l-eżekuttiv. Għalhekk nixtiequ nieħdu din l-opportunità sabiex nirringrazzjaw lil Carl Grech, James Cassar, Karl Agius, Martina Galea, Rachel Cassar, Michela Boffa, Matthew Bonett, Angelo Micallef, Roberta Rizzo, Mario Cachia u Stephanie Soler, tax-xogħol siewi li intom għamiltu, tad-determinazzjoni tagħkom ta’ kif wettaqtu dan ix-xogħol u għaldaqstant nawgurawlkom suċċess filkarrieri futuri tagħkom.

Questionnaire. Fl-aħħar nixtiequ wkoll nirringrazzjaw lil parteċipanti tal-iskambju mal-Università ta’ Szeged (Ungerija) talli għamlu din l-attività waħda ta’ suċċess. Fuq livell personali, nixtiequ nirringrazzjaw lil Lucianne Caruana, Rita Borg, Nicolo Bencini, Albert Camilleri, Tamara Gauci u lil Lina El-Nahhal talli dejjem għenuna meta kellna bżonn u fl-aħħarnett lil Carl Grech u Mario Cachia għall-għajnuna tagħhom fl-applikazzjoni tal-KSU biex issir membru tal ESN (Erasmus Student Network). L-akbar ringrazzjament tagħna tmur ukoll lill-familji tagħna tal-appoġġ kontinwu tagħhom.

Kien ukoll memorabbli ħafna l-fatt li kellna l-opportunità naħdmu ma’ diversi għaqdiet studenteski kif ukoll l-għaqdiet taż-żgħażagħ li huma bbażati fl-Università. Barra minn hekk, l-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU jixtieq jirringrazzja l-Uffiċċju Internazzjonali u tal-UE talUniversità ta’ Malta, l-Aġenzija Żgħażagħ, il-MEUSAC, l-NCHE, l-Uffiċċju tad-DegreePlus, l-amministrazzjoni tal-G.F. Abela Junior College u diversi ambaxxati li għenuna matul it-terminu tagħna. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lill-ESU u l-Unjonijiet Nazzjonali tal-Istudenti fi ħdan l-ESU talli wrew l-appoġġ tagħhom lejn l-istudent lokali meta twaqfu l-fondi tal-Programm tat-Tagħlim Tul il-Ħajja u tal-Youth in Action kif ukoll il-membri tal-Erasmus Focus Group u l-istudenti li wieġbu l-Erasmus Assessment Rapport Annwali 2010.2011 | 31


Billi l-edukazzjoni hija fost il-prijoritajiet tal-KSU huwa mingħajr dubju ta’ xejn li l-Kummissjoni tal-Edukazzjoni fi ħdan il-KSU ikun attiv matul is-sena kollha. L-Kummissjoni tal-Edukazzjoni fi ħdan il-KSU matul is-sena ħareġ numru ta’ rapporti dwar kwistjonijiet ta’ politika edukattiva u dan permezz tal-ħidma tal-Kummissjoni Edukazzjoni, nieda diversi inizzjativi sabiex itejjeb l-esperjenza universitarja u jirrapreżenta b’mod aħjar l-interessi ta’ l-imsemmija studenti filwaqt li organizza seminars u lezzjonijiet rikonoxxuti mid-Degree Plus sabiex jgħati lir-rappreżentanti tal-istudenti u l-istudenti nfushom l-opportunita’ li jitgħallmu u jiskopru affarijiet ġodda. Ir-rapport dwar it-Tieni Università

Kordinatrici Kummissarju tal-Edukazzjoni tal-Edukazzjoni ROBERTA RIZZO

ANGELO MICALLEF

Waħda mill-ħidmiet tal-Kummissjoni tal-Edukazzjoni għal din is-sena kienet it-tkomplija tal-politika tal-KSU dwar ilproposta għat-Tieni Università. Kienu organizzati laqgħat mal-partijiet konċernati ewlenin, primarjament mal-Partit Laburista minħabba li din il-proposta tressqet waqt attività tal-Partit Laburista, mal-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla (NCHE) u mar-Rettur. Sar ukoll tentattiv biex tkun organizzata laqgħa mal-MCAST iżda ma ħadna l-ebda risposta mill-MCAST. Dawn il-laqgħat kienu l-bażi fundamentali għad-diskussjoni fi ħdan ilKummissjoni tal-Edukazzjoni biex ikun ippubblikat rapport b’analiżi dettaljata tas-sitwazzjoni attwali u talprospetti għall-Edukazzjoni Ogħla f’Malta, dejjem jekk il-proposta għat-Tieni Università tkun materjalizzata b’xi mod jew b’ieħor. Ir-rapport ingħata spazju filpubblikazzjoni tal-KSU @KSU u jinsab ukoll fis-sit talKSU.

Id-Degree Plus Din is-sena, l-Uffiċċju tal-Edukazzjoni fi ħdan il-KSU xtaq isaħħaħ l-inizjattivi tad-Degree Plus billi introduċa taqsima-studju ġdida dwar suġġett li ma kienx offrut qabel. Għaldaqstant saret proposta biex ikun hemm it-taqsima-studju “L-abbuż tad-droga fis-soċjetà”. Din kienet tikkonsisti f’għaxar lezzjonijiet ta’ sagħtejn il-waħda u inkludiet fiha l-aspetti differenti tal-abbuż tad-droga 32 | ksu.org.mt

bħall-aspett legali, il-forensika medika, il-mediċina, ilfarmaċewtika, l-investigazzjonijiet tal-pulizija, l-istatistika u aspetti oħra. Il-lezzjonijiet saru fl-ewwel semestru, kull nhar ta’ Erbgħa waqt il-ħinijiet tad-Degree Plus. Biex ikun hemm kordinazzjoni aħjar ta’ din it-taqsima ta’ studju, ilKSU ħadem id f’id mal-Għaqda Studenti tal-Kriminoloġija (GħSK). Ir-rispons kien ikbar minn dak mistenni u kien hemm aktar minn mitt applikazzjoni. L-interess f’dan issuġġett nżamm matul is-semestru kollu. Saret ukoll ħidma mill-KSU mal-Uffiċċju tad-Degree Plus dwar ir-rikonoxximent tar-rappreżentanti tal-istudenti għal xogħolhom. Saru diversi laqgħat biex jinstab mod kif ir-rappreżentanti tal-istudenti jistgħu jiġu rikonoxxuti u fl-istess waqt tkun rispettata l-bażi fundamentali li għaliha nħoloq id-Degree Plus. Ix-xogħol minn naħa talKSU f’dan ir-rigward għadu għaddej bit-tama li f’qasir żmien il-kwistjoni tasal għal tmiem sodisfaċenti.

Is-Seminar tal-KE/KPS Kif sar f’dawn l-aħħar snin, il-Kummissjoni talEdukazzjoni u l-Kummissjoni tal-Politika Soċjali ngħaqdu flimkien biex jorganizzaw seminar. Din is-sena ġew organizzati żewġ seminars. L-ewwel seminar sar fis17 u t-18 ta’ Settembru 2010 fis-sala tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. L-Uffiċċju tal-Edukazzjoni organizza wkoll sessjoni ta’ taħriġ fuq l-edukazzjoni ogħla u r-rapport fuq it-Tieni Università, li sa dak iż-żmien kien għadu ma ġiex finalizzat u kien għadu fuq l-aġenda għad-diskussjoni talKummissjoni tal-Edukazzjoni. Din is-sessjoni ta’ taħriġ tmexxiet minn Jean Paul De Lucca li għandu esperjenza kbira kemm fil-ħidma fost iż-żgħażagħ u l-istudenti, kif ukoll fl-aspett akkademiku. Dawn is-sessjonijiet rabtu tajjeb mat-tema tat-taħditiet li ġew organizzati u li kienu jiffukaw fuq id-drittijiet u d-dmirijiet tal-istudenti. Fit-2 ta’ April 2011 sar it-tieni seminar bejn il-Kummissjoni tal-Edukazzjoni u l-Kummissjoni tal-Politika Soċjali. Din id-darba is-seminar sar fil-Common Room tal-KSU. L-Uffiċċju tal-Edukazzjoni hawnhekk organizza sessjoni ta’ informazzjoni flimkien mal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU dwar l-ESU (European Students Union). Sar ukoll workshop dwar il-kunċett ta’ Student Centered Learning. Minn naħa tal-Politika Soċjali sar dibattitu dwar id-divorzju bejn rappreżentanti tal-Moviment Iva Għaż-Żwieġ Iva Għad-Divorzju u Moviment Żwieġ Bla Divorzju.

Laqgħat mal-Għaqdiet Minkejja li tradizzjonalment il-kuntatt ta’ bejn il-KSU u l-għaqdiet tal-istudenti dejjem kien f’idejn il-Kummissjoni tal-Politika Soċjali u dejjem sarraf f’riżultati pożittivi, ilKummissjoni tal-Edukazzjoni din is-sena ddeċidiet li tibni kuntatt ma’ dawk l-għaqdiet tal-istudenti li huma bbażati f’xi fakultà jew li jindirizzaw settur speċifiku ta’ studenti. Dan l-għan intlaħaq permezz ta’ laqgħat individwali organizzati mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni u r-rappreżentanti tal-għaqdiet rispettivi. Għalkemm Rapport Annwali 2010.2011 | 33


mhux l-għaqdiet kollha laqgħu din is-sejħa, ir-rispons kien pożittiv u jawgura tajjeb għall-futur. Intgħażlet ukoll persuna ta’ kuntatt mal-Uffiċċju tal-Edukazzjoni mill-għaqdiet konċernati. Permezz ta’ dan, il-KSU u l-għaqdiet tal-istudenti rispettivi ħadmu aktar flimkien fuq suġġetti akkademiċi.

kkupjar, tagħrif fuq is-softwer il-ġdid ‘Turn it in’ u ideat fuq kif tista’ tevita l-ikkupjar fix-xogħol ta’ riċerka. Dan il-ktejjeb kien aċċessibbli għall-istudenti f’Jannar, kemm fl-Università kif ukoll fil-Junior College. Jinsab ukoll fis-sit tal-KSU fit-taqsima tar-riżorsi.

You Complain You Gain

L-Elezzjonijiet għar-Rappreżentanti talIstudenti

Din is-sena l-kampanja “You Complain You Gain” kienet suċċess. Kienu qed jiġu pproċessati aktar minn 20 ilment fix-xahar. Tpoġġiet kaxxa ġdida fil-Junior College u l-istudenti użaw ukoll il-formola anonima li hemm fissit.

Din is-sena saru żewġ elezzjonijiet biex jippromwovu u jżidu r-rappreżentanza tal-istudenti fuq il-kampus. Saret kampanja estensiva bl-għan li tħeġġeġ l-istudenti jitfgħu n-nominazzjonijiet tagħhom u jivvutaw fil-ġranet talvotazzjoni. Il-messaġġ ta’ din il-kampanja kien: “Tħalli lil ħadd jiddeċiedi għalik, ivvota!” Kien hemm rispons tajjeb u fil-fatt il-postijiet tal-bordijiet tal-fakultajiet imtlew.

Id-Dokument tal-Istudenti Parti mix-xogħol tal-Uffiċċju tal-Edukazzjoni jinkludi l-parteċipazzjoni fis-sottokumitat responsabbli millimplimentazzjoni tad-Dokument tal-Istudenti. Ħassejna li dan id-Dokument kellu bżonn jingħata aktar attenzjoni u jiġi aġġornat. Wara diversi laqgħat mal-Pro-Rettur Lauri u l-membri l-oħra tal-kumitat, saru numru ta’ tibdiliet. Xi suġġerimenti li tressqu, b’mod speċjali dawk marbuta mar-rispett u l-libertà tal-espressjoni, ittieħdu mid‘Dokument tal-Istudenti’ tal-Unjoni tal-Istudenti Ewropej. Issa d-Dokument qiegħed fl-aġenda tas-Senat għallapprovazzjoni. Ladarba jkun approvat, is-sotto kumitat se jara li jsiru u jitqassmu kopji tiegħu lill-istudenti ħalli dawn ikunu jafu bih.

Il-Professur/a favorit/a tiegħi Dan il-proġett ġdid li sar mill-Kummissjoni tal-Edukazzjoni fi ħdan il-KSU, serva biex issir kampanja pożittiva blgħan li tippromwovi u tawgura lil dawk il-lekċerers li jaħdmu bis-sħiħ biex joħolqu ambjent tajjeb ta’ tagħlim għall-istudenti. Il-KSU ħass li kien importanti li jkunu identifikati l-kriterji tajba li jfittxu l-istudenti Maltin fillekċerers tagħhom u li jippremjaw lil dawk li jilħqu dawn il-kriterji sabiex ikunu ta’ eżempju għal oħrajn. L-ewwel parti tal-kampanja kienet tinkludi l-ġabra tal-kummenti u l-esperjenzi mill-ħajja ta’ kuljum ta’ prattiċi tajba ta’ tagħlim. Imbagħad dawn inġabru u kienu ppreżentati f’rapport. Ir-rapport għadu mhux finalizzat. Issa jmiss li jinġabru n-nominazzjonijiet għall-professur/a favorit/a tal-istudenti.

Plagiarism Biex jgħin lill-istudenti jinfurmaw ruħhom bir-regolamenti l-ġodda għall-ikkupjar (plagiarism), il-Kummissjoni talEdukazzjoni ħasbet li tipprovdi ktejjeb ta’ informazzjoni fuq l-ikkupjar. Il-ktejjeb fih deskrizzjoni ta’ diversi tipi ta’ 34 | ksu.org.mt

ċ-ċirkustanzi preżenti. Dan ir-rapport se jkun approvat mill-Kummissjoni għall-Edukazzjoni.

Ir-Rapport tar-Rettur Fl-aħħar xhur tal-2010, ir-Rettur tal-Università ta’ Malta l-Professur Juanito Camilleri, ippubblika rapport li fih ta deskrizzjoni dettaljata tal-viżjoni tiegħu għall-Università ta’ Malta. Dan ir-rapport inkluda fih firxa wiesgħa ta’ suġġetti li kienu jvarjaw mill-proġetti infrastrutturali, kemm dawk li għaddejjin bħalissa u dawk li għadhom fl-istadju tal-bidu tagħhom, sal-kunċett tal-ħlas għat-tagħlim. IlKSU ħass li kien hemm bżonn ta’ reazzjoni dettaljata għal dan ir-rapport. Din ir-reazzjoni ma setgħetx tkun sempliċiment stqarrija għall-istampa dwar il-kwistjoni kontroversjali tal-ħlas għat-tagħlim, iżda kellha tkun fuq id-dokument kollu b’mod sħiħ. Għaldaqstant ilKummissjoni għall-Edukazzjoni ddiskutiet ir-rapport tarRettur fid-dettall, bil-ħsieb li tagħti kontribut fid-dibattitu. Fir-rapport ta’ reazzjoni tagħha, il-Kummissjoni qieset irrapport tar-Rettur bħala wieħed pożittiv li qajjem il-viżjoni futura tal-Edukazzjoni Ogħla għal dibattitu nazzjonali. Il-viżjoni tar-Rettur li l-kampus ikollu infrastruttura aħjar kienet meqjusa b’mod pożittiv ukoll. Il-Kummissjoni għall-Edukazzjoni ħasset li ma kellhiex pożizzjoni realistika x’tieħu aktar milli tikkritika l-proposta li jkun introdott il-kunċett tal-ħlas għat-tagħlim u din il-pożizzjoni taqbel ma’ dik tal-ESU (European Students Union). Iżda fl-istess ħin, ma’ din il-kritika ngħataw ukoll proposti realistiċi bħala sorsi alternattivi ta’ fondi, biex jinfurzaw il-kunċett oriġinali tal-KSU – dak li r-reazzjoni tal-KSU tkun ta’ kontribut fid-dibattitu.

Ir-Rapport tal-Ilmenti u l-Eżamijiet

Jikkompila informazzjoni miġbura matul dawn l-aħħar sentejn mill-’You Complain You Gain’ Campaign sabiex jiġu identifikati setturi speċifiċi li jridu jiġu trattati L-ilmenti milqugħa (aktar minn 149 ilment) intgħażlu skont il-fakultà u l-kwistjoni tagħhom. B’hekk jiġu stabbiliti faċilment l-aktar oqsma problematiċi għall-istudenti. Kif imsemmi diġà, ħafna mill-ilmenti kellhom x’jaqsmu mal-assessjar. Kienu nnutati wkoll iż-żmien li jittieħed biex jissolvew l-ilmenti mressqa, kif ukoll l-għajnuna li tingħata mill-uffiċjali tal-fakultà. Ir-riżultat kien ippubblikat f’rapport intern li tpoġġa fis-sit tal-KSU. Ir-rapport tależamijiet li ġie ppubblikat is-sena l-oħra kien rivedut u ntbagħtet verżjoni aġġornata tiegħu lir-Reġistratur u lillKumitat tas-Senat għall-Validità tal-Progammi.

tat-tuturi tat-teżi. Żgur li kull student/a xi darba jew oħra sema’ b’xi student, jew kien hu/hi stess, li lmenta fuq it-tutur tat-teżi tiegħu/tagħha. Ir-rapport tal-KSU għandu l-għan li jinkludi din il-kritika u jagħmel għadd ta’ kummenti pożittivi f’rapport wieħed dettaljat li jagħti stampa aktar ċara tal-qagħda ġenerali tas-sitwazzjoni. B’hekk jgħin biex din is-sitwazzjoni titjieb. L-għan tarrapport huwa wieħed pożittiv, sabiex mill-kritika u millistatistika miġbura jinħargu proposti li jkunu jistaw iservu ta’ ġid.

Kartolina għall-Kummenti ta’ l-Istudenti Inizjattiva oħra tal-Uffiċċju tal-Edukazzjoni kienet ittnedija tal-Kartolina għall-Kummenti tal-Istudenti jew kif inhi aħjar magħrufa “Student Comment Card”. L-idea hi li l-istudenti jkollhom mezz ieħor li bih ikunu jistaw iwasslu l-kummenti tagħhom, kemm pożittivi kif ukoll negattivi, dwar xi kreditti speċifiċi. Dan isir b’mod interattiv li jippermetti lill-istudenti jaqsmu l-ideat tagħhom flimkien. Permezz ta’ din l-inizjattiva l-għan tal-KSU huwa li jsaħħah il-vuċi tal-istudent filwaqt li jgħin b’mod kostruttiv fit-titjib tal-Università.

Ringrazzjamenti Ma’ nistawx ngħalqu dan ir-rapport mingħajr ma’ ngħatu ħajr u ġieħ lil diversi nies li kienu ta’ għajnuna kbira għalldan l-uffiċċju u allura kienu ta’ servizz għall-istudenti kollha. Grazzi in partikolari tmur lill-membri kollha talKummissjoni Edukazzjoni tal-ħidma tagħhom, lill-kollegi tagħna fl-eżekuttiv tal-KSU, lill-familji taghna, lill-Isabelle Camilleri, Ivan Vassallo, Geraldine Sapiano u Matthew Agius tal-għajnuna li dejjem taw, lil Benjamin Pulè, Nerissa Pace u Alessia Zammit tal-ħidma tagħhom fi ħdan il-bord tal-għażla għad-diskorsi tal-gradwazzjoni, lil Maria Filetti mill-Uffiċċju tar-Registrar, il-Pro Retturi u l-iktar apprezament jmur lejn dawk iż-żewg persuni li vera għandhom l–istudent u l-KSU għall-qalbhom – Lucianne Caruana and Rita Borg.

It-Tagħlim Tul il-Ħajja It-Tagħlim Tul il-Ħajja minn dejjem kien ta’ prijorità għallKSU u għal diversi għaqdiet simili tal-istudenti barra minn Malta. Biex ikunu mħeġġa aktar dawn l-attivitajiet fl-Università tagħna, se jsir studju intensiv ħalli tkun analizzata s-sitwazzjoni f’Malta, l-opportunitajiet offruti lill-istudenti u l-metodi possibbli li jistgħu jtejbu

Ir-Rapport dwar it-Tuturi tat-Teżi Biex ikompli jaħdem għall-ġid tal-ħajja edukattiva talistudenti, il-KSU qed iniedi rapport li jistudja s-sitwazzjoni Rapport Annwali 2010.2011 | 35


Il-bidu tas-sena tal-KSU kien wieħed bieżel għall-Kummissjoni għallPolitika Soċjali bi preparazzjoni għas-sena li kien hemm quddiemna, kemm f’dak li għandu x’jaqsam ma’ attivitajiet kif ukoll laqgħat. Iltqajna kemm-il darba biex niddeċiedu dwar id-dati u l-organizzazzjoni tal-attivitajiet li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà talKummissjoni għall-Politika Soċjali. F’dan il-punt, nixtiequ nirringrazzjaw lill-Kummissarju għall-Politika Soċjali preċedenti, Andrea Pace, u lill-Kordinatur għall-Politika Soċjali preċedenti Rachel Cassar, għallpariri siewja u l-għajnuna li tawna fiż-żmien tranżitorju.

Is-Seminar tal-KE/KPS ta’ Settembru Ix-xogħol tal-Kummissjoni għall-Politika Soċjali (KPS), mhux biss li tagħmel il-laqgħat iżda li tfisser l-irwol talgħaqdiet lill-membri eżekuttivi tagħhom u li tagħtihom aktar tagħrif dwar id-drittijiet u d-dmirijiet tagħhom. Flimkien mal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni, matul Settembru, il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali organizzat is-Seminar tal-KE/KPS. L-ewwel ħsieb kien li jiġi organizzat seminar fi tmiem il-ġimgħa li fih isiru diversi laqgħat. B’xorti ħażina ma kienx hemm rispons pożittiv u għalhekk il-programm ġie emendat u s-seminar kien mifrux fuq jumejn fis-sala tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Illaqgħat kienu indirizzati mill-Ombudsman tal-Università, il-Koordinatriċi tal-Edukazzjoni tal-KSU Roberta Rizzo, il-President preċedenti tal-KSU Paul Gonzi, il-President preċedenti tal-KSU Emanuel Delia, u l-President attwali tal-KSU Carl Grech. Minbarra l-laqgħat ta’ informazzjoni, saru wkoll diversi sessjonijiet ta’ taħriġ. L-ewwel wieħed kien dwar iċCharter tal-Istudenti u kien immexxi mill-Kummissarju għall-Edukazzjoni preċedenti tal-KSU Jean Paul de Lucca, waqt li t-tieni wieħed li kien dwar l-ugwaljanza tas-sessi, kien immexxi minn Dr. Romina Bartolo, l-Kummissarju għall-NCPE.

Is-Seminar tal-KE/KPS ta’ April Il-Fiera tal-Fakultajiet

Fiera tal-Fakultajiet organizzata għall-istudenti tal-Junior College

Kordinatur Kummissarju Politika Socjali Politika Socjali MATTHEW BONETT

MICHELA BOFFA

L-ewwel attività li l-Kummissjoni għall-Politika Soċjali organizzat matul din is-sena, kienet il-Fiera talFakultajiet. Din saret f’Lulju u kienet immirata għallistudenti li xtaqu jidħlu fil-Junior College. Fiż-żmien li fih kienu qed isiru l-laqgħat introduttorji dwar il-Junior College fis-sala Sir Temi Zammit, il-Kummissjoni għallPolitika Soċjali organizzat din il-fiera fl-entratura ta’ dan l-istess bini. Kien hemm diversi stands li pprovdew informazzjoni dwar il-korsijiet offruti fl-Università ta’ Malta. Dan sar bl-intenzjoni li qabel mal-istudenti jagħżlu s-suġġetti tagħhom fil-Livell Avvanzat, ikollhom l-opportunità li jwessgħu l-għarfien tagħhom dwar il-karrieri li jixtiequ, u jiksbu informazzjoni dwar il-korsijiet offruti fl-Università. Għall-futur, nissuġġerixxu li jkun hemm aktar komunikazzjoni mal-amministrazzjoni tal-Junior College biex din l-attività tkun organizzata aħjar. F’dak li għandu x’jaqsam ma’ din l-attività, nixtiequ nirringrazzjaw lil dawk l-għaqdiet studenteski u rappreżentanti tal-istudenti li attendew għall-fiera u kienu lesti jwieġbu l-mistoqsijiet tal-istudenti li attendew.

36 | ksu.org.mt

Fil-bidu ta’ April, kien organizzat Seminar tal-KE/ KPS ieħor mal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni. Dan is-seminar sar fil-Common Room tal-KSU. Waqt isseminar, saret sessjoni informattiva dwar id-divorzju, li nkludiet dibattitu bejn membri tal-Moviment Żwieġ Bla Divorzju u membri tal-Moviment Iva għaż-Żwieġ Iva għad-Divorzju. Minbarra d-divorzju, ġew diskussi suġġetti oħra. Fil-fatt, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU, saret sessjoni ta’ informazzjoni dwar l-ESU, l-European Students Union. Kien hemm ukoll żewġ sessjonijiet ta’ taħriġ, wieħed dwar it-tmexxija u l-ieħor dwar it-tagħlim iffukat fuq l-istudent. Kemm għal dan is-seminar kif ukoll għal dak organizzat f’Settembru, nixtiequ nirringrazzjaw lill-dawk l-għaqdiet studenteski u rappreżentanti tal-istudenti li attendew. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil kelliema, li b’mod volontarju, ddedikaw il-ħin u attendew is-seminars.

Filmati tal-Għaqdiet Sabiex issir promozzjoni tax-xogħol li jagħmlu l-għaqdiet tal-istudenti minn żmien għall-ieħor, il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali ddeċidiet li minn din is-sena jkun hemm preżentazzjoni viżiva dwar l-għaqdiet tal-istudenti fis-sit tal-KSU (www.ksu.org.mt). Rapport Annwali 2010.2011 | 37


F’Settembru, rappreżentant minn kull għaqda talistudenti kellu l-opportunità li jkun iffilmjat u jitkellem dwar ix-xogħol u l-għanijiet tal-għaqda tagħhom. Dawn il-filmati kienu miżjuda fis-sit tal-KSU fil-paġna rispettiva ta’ kull għaqda. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-ħaddiema tal-istudios f’Gateway Building li pprovdew l-apparat neċessarju u lil Jeremy Dalli li kien responsabbli mill-muntaġġ.

Jiem tal-ETC YEP Programm ta’ Impjiegi għaż-Żgħażagħ Il-KSU ħa sehem fil-jiem tal-Programm ta’ Impjiegi għaż-Żgħażagħ fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 2010. Dan l-avveniment ittella’ fuq il-Fosos tal-Furjana bil-għan li jippromwovi l-impjiegi u l-opportunitajiet li jeżistu għażżgħażagħ. Il-KSU kellu stand li kienet tippromwovi l-attivitajiet u l-avvenimenti futuri u tqassmu wkoll karti b’informazzjoni għall-istudenti universitarji attwali u prospettivi dwar l-opportunitajiet offruti mill-KSU kif ukoll dwar l-għajnuna li jagħti l-KSU fi kwistonijiet akkademiċi.

Saru diversi laqgħat biex diversi entitajiet minn setturi varji jkunu mħeġġa jipparteċipaw f’din il-fiera u biex jintwera l-potenzjal li għandhom l-istudenti tal-Università fis-suq tax-xogħol. Permezz tal-isforzi li saru, matul din ilġimgħa kienu rrappreżentati diversi setturi fuq il-Kampus u b’hekk aktar studenti setgħu jipparteċipaw f’din il-fiera, li issa saret avveniment ta’ kull sena. Bħas-snin ta’ qabel, l-entitajiet preżenti fuq il-Kampus kienu rappreżentati wkoll fuq l-internet, fis-sit tal-Fiera tal-Karrieri (www.careersconvention.com), u tqassmet ukoll pubblikazzjoni b’xejn lill-istudenti kollha li żaru l-fiera. Matul il-ġimgħa ta’ dan l-avveniment, saru diversi laqgħat li fihom rappreżentanti mill-entitajiet kellhom l-opportunità li jkellmu lil numru kbir ta’ studenti. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-President tal-AIESEC Nicole Farrugia għas-sapport u l-għajnuna kostanti tagħha matul l-attività.

Christmas on Campus 2010

akkademika. Kull għaqda tal-istudenti għandha għanijiet differenti u l-potenzjal tagħha.

Il-KSU, flimkien mal-Uffiċċju tal-Precincts, il-Kappella tal-Università u d-DegreePlus, organizza l-Milied fuq il-Kampus 2010. Dan l-avveniment mifrux fuq xahar sħiħ, kellu programm mimli b’attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi għad-Dar tal-Providenza u għall-Istrina filwaqt li ħoloq atmosfera ta’ Milied fuq il-kampus matul ix-xahar ta’ Diċembru.

Kull għaqda ngħatat l-opportunità li turi l-kwalitajiet diversi tagħha filwaqt li tħeġġeġ lill-istudenti biex jingħaqdu u jkunu membri attivi. Fil-Kwadranglu tal-Università ntramaw numru ta’ stands biex diversi għaqdiet juru xogħolhom filwaqt li kien hemm ukoll spazju għaddibattiti.

Bl-għajnuna tal-Beadle ta’ Dar l-Istudenti Rita Borg u s-Segretarja Amministrattiva tal-KSU Lucianne Caruana, il-KSU ddekora Dar l-Istudenti. Tajna l-kontribut tagħna fil-preparazzjoni u l-bejgħ tal-mince pies, mulled wine u speċjalitajiet oħra ta’ ikel tal-Milied. Il-KSU kkoordina wkoll il-kampanja “Agħti €1 mill-ismart card tiegħek għall-karità” li tat iċ-ċans lill-istudenti universitarji li jagħmlu għotja żgħira mill-ismart card tagħhom għallkampanja ġbir ta’ fondi li saret f’Diċembru.

Matul Jiem l-Għaqdiet 2011 ttellgħu diversi attivitajiet, fosthom dibattiti, diskussjonijiet, kwiżżis, logħob u tnedijiet ta’ siti fuq l-internet u opportunitajiet ġodda offruti mill-għaqdiet. L-għaqdiet ħolqu Kwadranglu mimli attività, eċitament u enerġija.

Il-KPS organizzat ukoll il-festin annwali tal-Milied għattfal. Din is-sena dan kien organizzat għal dawk it-tfal li huma megħjuna mill-Missjunarji tal-Karità f’Bormla. Din l-attività kienet appoġġjata wkoll minn 10 għaqdiet talistudenti, l-AEGEE, l-ASA, l-MUSC, il-JEF Malta, il-Beta Psi, il-Grupp Bibliku tal-Università, il-CommA, l-MKSU, il-KNŻ u l-AIESEC. Dawn l-għaqdiet taw għotja li biha nxtraw ir-rigali għal 45 tifel u tifla.

Il-Fiera Ambjentali 2011

Il-kampanja ġbir ta’ fondi laħqet is-somma ta’ €4,000 li mbagħad inqasmet bejn żewġ entitajiet tal-karità.

Nixtiequ nirringrazzjaw lill-għaqdiet li pparteċipaw, għaxxogħol siewi tagħhom u għall-ħin li ddedikaw biex din l-attività setgħet tkun suċċess.

Tiġi organizzata l-Fiera Ambjentali b’kollaborazzjoni mal-għaqdiet studenteski Il-Fiera Ambjentali 2011 tal-KSU saret bejn it-23 u l-25 ta’ Marzu. L-għan ta’ dan l-avveniment mifrux fuq tlett ijiem kien li jkun hawn kampanja li tqajjem kuxjenza dwar il-promozzjoni ta’ għajxien sostenibbli u kuxjenza ambjentali mill-perspettiva tal-istudenti. Matul il-programm, l-għaqdiet tal-istudenti ppreparaw l-attivitajiet tagħhom biex iqajmu kuxjenza u jippromwovu s-sostenibbiltà. Waħda mill-attivitajiet ewlenin kienet ittħawwil tas-siġar, liema attivitajiet ipparteċipaw ħafna studenti fihom. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-Kumitat talAmbjent u l-Iżvilupp Sostenibbli u l-għaqdiet kollha li pparteċipaw fil-Fiera Ambjentali.

Inizjattiva Kokka Ħadra Din is-sena, l-Kumitat tal-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli tal-KSU introduċa kompetizzjoni bl-isem ‘Il-KSU – 89.7 Bay Green Gene Competition’, bħala parti mill-inizjattiva tal-Kokka l-Ħadra fil-Fiera Ambjentali. Il-kompetizzjoni kienet miftuħa għall-istudenti kollha tal-Università u l-Junior College li kienu interessati biex jaqsmu ideat oriġinali u joħolqu proġetti innovattivi li jippromwovu għarfien ambjentali u żvilupp sostenibbli, filwaqt li jkollhom impatt pożittiv fuq dawk ta’ madwarhom.

Taħdita dwar il-Faqar: Il-perċezzjoni taqbel mar-realtà? Il-Fiera tal-Karrieri

Ħidma biex ikun hemm għarfien akbar dwar oqsma ta’ studju u opportunitajiet relatati mal-impjiegi matul ‘IlFiera tal-Karrieri’ Għas-seba’ sena konsekuttiva, il-Kummissjoni għallPolitika Soċjali, f’isem il-KSU, ingħaqdet mal-għaqda tal-istudenti AIESEC biex torganizza l-Fiera tal-Karrieri bejn il-15 u d-19 ta’ Novembru. Għal darb’oħra, l-għan ta’ dan l-avveniment kien li joffri lill-istudenti l-opportunità li jiltaqgħu ma’ impjegaturi potenzjali, kemm biex jiddiskutu l-istudji tagħhom kif ukoll biex jiġu offruti mpjiegi fuq bażi part-time u full-time. 38 | ksu.org.mt

Fl-10 ta’ Diċembru, madwar id-dinja kollha, jiġi ċċelebrat il-Jum għad-Drittijiet tal-Bniedem mill-istati membri tan-Nazzjonijiet Uniti. Is-sena li għaddiet, dan sar biex jitfakkar dan il-jum importanti kif ukoll biex tingħalaq issena 2010, li kienet is-Sena Ewropea għall-Ġlieda kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali. Il-KSU, flimkien mal-JEF Malta, stieden lill-ħaddiema fil-komunità soċjali Nora Machelli u Ruth Brincat mill-Fondazzjoni Jean Antide f’Ħal Tarxien biex jiddiskutu r-realtà soċjali tal-faqar f’Malta – ‘Il-Faqar – Il-perċezzjoni taqbel mar-realtà?’ Magħhom ġabu wkoll persuna li qed tirċievi s-servizz biex taqsam l-esperjenza tagħha u biex titkellem fuq l-għajnuna li ngħatat minn din il-fondazzjoni. Il-ħaddiema soċjali ddiskutew ix-xogħol li jagħmlu ma’ persuni li jgħaddu minn tipi differenti ta’ faqar, kemm emozzjonali kif ukoll fiżiku.

Organisation Days 2011

Publikazzjoni tal-Fiera Ambjentali

Jiem l-Għaqdiet 2011 kienu organizzati bejn it-22 u l-25 ta’ Frar. L-għan ta’ dan l-avveniment kien li juri l-ħidma u l-isforzi li jsiru mill-għaqdiet tal-istudenti matul is-sena

Din il-publikazzjoni hija ġabra ta’ artikli miktuba minn diversi kittieba, li jinkludu żewġ għaqdiet studenteski li huma relatati mal-ambjent, Y4TE u Greenhouse, l-għaqda studenteska Insite, kif ukoll numru ta’ akkademiċi, fosthom Dr. Maria Attard, id-Direttur talIstitut għall-Iżvilupp Sostenibbli, u l-Professur Paul J. Pace, d-Direttur taċ-Ċentru tal-Edukazzjoni u Riċerka

Jiġu ospitati Jiem l-Għaqdiet biex juru l-ħidma u l-opportunitajiet offruti mill-għaqdiet tal-istudenti, u biex jippromwovu l-attiviżmu tal-istudenti fi ħdan l-għaqdiet preżenti

Rapport Annwali 2010.2011 | 39


Ambjentali, fost l-oħrajn. L-artikli f’din il-publikazzjoni jirriflettu l-ideat tal-awturi dwar għarfien ambjentali u żvilupp sostenibbli. Din il-publikazzjoni kienet immirata biex toħloq għarfien dwar it-tibdil fil-klima, t-tisħin globali u bidliet fiżiċi oħra li jiġru madwarna.

Diskussjoni dwar l-abbuż tad-droga Nhar l-Erbgħa 30 ta’ Marzu, l-Kummissjoni għall-Politika Soċjali organizzat diskussjoni pubblika dwar l-impatti tal-abbuż tad-droga. Waqt din id-diskussjoni, li saret filKwadranglu tal-Università, resident ta’ San Blas qasam l-esperjenza tiegħu dwar kif id-droga affetwatlu ħajtu. Kien hemm ukoll tabib li ta l-perspettiva medika kif ukoll rappreżentanti tas-Sedqa u l-Caritas li spjegaw isservizzi li huma joffru. Minbarra l-fatt li l-Kummissjoni għall-Politika Soċjali trid toħloq għarfien dwar l-abbuż tad-drogi, din l-attività saret wara li s-sena l-oħra, l-KSU sar firmatarju talAzzjoni Ewropea dwar id-Drogi, inizjattiva mnehdija millKummissjoni Ewropea.

Stħarriġ dwar is-Servizzi tal-Counsellors u l-iStudent Advisory Services

Inħarsu lejn il-possibilità li jkun hawn aktar counsellors għall-istudenti Il-KSU jemmen li l-istudenti għandhom ikollhom servizzi tal-counselling tajbin. B’dan il-għan, il-KSU wettaq stħarriġ dwar is-servizzi tal-counselling u dawk tal-‘Student Advisory Services’ li l-istudenti isibu fuq ilkampus tal-Università. Dwar dan l-istħarriġ, se jkun qed jiġi ppublikat rapport fil-jiem li ġejjin, li se jkun qed jiġi ppreżentat lill-amministrazzjoni tal-Università biex jikkunsidraw il-possibilità li jżidu n-numru ta’ counsellors fuq il-Kampus.

Sotto Kumitati tal-KPS Fil-bidu tas-sena tal-KSU saret sejħa lill-għaqdiet studenteski li fiha ġew infurmati li se jkunu qed jiġu stabbiliti s-Sotto Kumitati li ġejjin:

iddiskuta wkoll diversi kwistjonijiet dwar id-divorzju fosthom l-impatti ekonomiċi, l-effetti soċjali li jiġu kkawżati bid-divorzju, u l-effetti tad-divorzju fuq it-tfal. Is-Sotto-Kumitat organizza wkoll sessjonijiet ta’ Mistoqsijiet u Tweġibiet maż-żewġ movimenti favur u kontra d-dħul tad-divorzju f’Malta, l-Moviment Żwieġ Bla Divorzju u l-Moviment Iva Għaż-Żwieġ Iva GħadDivorzju. Dawn is-sessjonijiet kienu miftuħa għallpubbliku sabiex il-mistoqsijiet tal-istudenti setgħu jkunu mwieġba. Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali Dan il-Kumitat kien magħmul minn żewġ gruppi: Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Baġit Il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali pprepara r-reazzjoni kemm għal żewġ dokumenti, dak tal-Pre-Budget, kif ukoll dak tal-Budget. L-abbozzi ta’ dawn id-dokumenti kienu preparati mill-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali u ġew approvati mill-Kummissjoni għall-Politika Soċjali. Dawn ġew preżentati lill-Ministeru tal-Finanzi. Id-dokumenti provdew reazzjoni komprensiva għallkontenut tas-sezzjoni tal-kapitlu li jitratta l-edukazzjoni. Il-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Pensjonijiet Wara laqgħa ta’ konsultazzjoni ma’ David Spiteri Gingell, ċ-Chairman tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Pensjonijiet talGvern, l-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Soċjali ħoloq focus group dwar ir-riforma tal-pensjonijiet. Il-Kumitat prepara reazzjoni għall-Qafas tal-Pensjonijiet li hu bbażat fuq ħames snin dwar ir-Reviżjoni Strateġika dwar is-Sostenibbilità u l-Adegwatezza, li tirrifletti l-prijoritajiet u t-tħassib tal-istudenti universitarji. Kumitat dwar il-Monitoraġġ tal-Media L-għan ta’ dan il-kumitat kien li jiddiskuti numru ta’ kwistjonijiet soċjali li jolqtu l-istudenti universitarji, liema suġġetti ġew preżentati fil-media, kemm dik lokali kif ukoll internazzjonali. Il-Kumitat qed jaħdem ukoll fuq stħarriġ dwar il-ħajja wara l-Università.

Sotto Kumitat tad-Divorzju

Kumitat dwar l-Ambjent u l-Iżvilupp Sostenibbli

Is-Sotto Kumitat tad-Divorzju ġie stabbilit minħabba li matul din is-sena, id-divorzju sar suġġett relevanti f’Malta. Dan is-Sotto Kumitat kien magħmul minn studenti ġejjin minn għaqdiet differenti, kif ukoll kellhom ideoloġiji politiċi differenti. F’dan is-Sotto Kumitat saru diskussjonijiet differenti, kemm favur kif ukoll kontra d-dħul tad-divorzju f’pajjiżna. L-għan ta’ dan is-Sotto Kumitat kien li jipprovdi informazzjoni dwar id-divorzju fil-kuntest Malti.

Dan il-Kumitat kien magħmul minn numru ta’ studenti interessati li jkabbru l-għarfien tal-ambjent u ħajja sostenibbli fl-Università. Flimkien, dan il-Kumitat ħadem biex organizza u ħoloq l-ideat għall-Fiera Ambjentali. Dan il-Kumitat għamel kuntatt ukoll mal-operatur talCanteen ta’ Dar l-Istudenti biex jinkoraġixxi l-istudenti jnaqqsu l-konsum għalxejn ta’ utensili kulinarji.

Is-Sotto Kumitat iltaqa’ diversi drabi u saru diskussjonijiet dwar l-ewwel Private Members Bill li ġie ppreżentat filParlament, kif ukoll dwar il-verżjoni emendata li kienet aktar addattata għall-kuntest Malti. Is-SottoKumitat 40 | ksu.org.mt

Kumitat għas-Saħħa Dan il-Kumitat, magħmul minn 8 studenti minn 6 għaqdiet differenti, kellu għan wieħed – dak li jipromwovi ħajja aktar b’saħħitha fost il-popolazzjoni studenteska, billi

jtejjeb il-faċilitajiet fuq il-Kampus tal-Università, joħloq inċentivi, u jipromwovi s-saħħa pubblika. Primarjament, dan sar billi l-Kumitat preżenta ħames rakkomandazzjonijiet dwar l-isfidi relatati mas-saħħa fl-Università: Rifużjonijiet mill-Ismart Card għall-Attività Fiżika, Sapport ta’ Ħajja Bażika fuq il-Kampus, Iġene talIdejn fuq il-Kampus, Funtana tal-Ilma fuq il-Kampus, u n-Nutrizzjoni fuq il-Kampus. Sforz ieħor ta’ dan il-Kumitat kien li jipromwovi u jassisti avvenimenti relatati mas-saħħa organizzati millgħaqdiet tal-istudenti matul is-sena. Eżempju ta’ dawn hi l-kampanja tas-Saħħa Mentali li saret waqt il-Milied fuq il-Kampus, fejn il-Kumitat ingħaqad mal-Malta Mental Health Network waqt dan l-avveniment mifrux fuq jumejn li ħoloq kuxjenza dwar l-istigma tas-saħħa. Fl-aħħar nett u l-aktar ħaġa importanti, dan il-Kumitat ħeġġeġ lil kull student u studenta biex ikunu proattivi f’dan li għandu x’jaqsam mas-saħħa personali kemm tiegħu kif ukoll tagħha, kif ukoll tal-komunità. Huwa importanti wkoll li nżommu f’moħħna, kif tiddikjara l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, li s-saħħa hi stat fiżiku, mentali u ta’ benessri soċjali u mhux biss finnuqqas ta’ marda jew infermtià. Il-Kumitat għas-Saħħa tal-Kummissjoni Politika Soċjali 2010 kien presedut minn Jacob Vella. Il-Kummissjoni Politika Soċjali stiednet lis-Servizzi talPromozzjoni tas-Saħħa fuq il-Kampus waqt Freshers’ Week. Huma kienu qed jipromwovi ħajja b’saħħitha u jagħtu informazzjoni dwar il-waqfien mit-tipjip u t-tipjip passiv. L-istess Servizzi tal-Promozzjoni tas-Saħħa kienu mistiedna wkoll waqt Jiem l-Għaqdiet bejn it-22 u l-25 ta’ Frar fejn ppromovew in-nutrizzjoni u l-attività fiżika, waqt li taw informazzjoni u pariri dwar is-saħħa sesswali u infezzjonijiet trasmessi sesswalment.

Parteċipazzjoni mal-Għaqdiet Studenteski flimkien mad-Degree Plus ‘Il-Parteċipazzjoni mal-Għaqdiet Studenteski’ hu proġett koordinat mad-DegreePlus flimkien mal-KSU bl-għan li t-tagħlim mhux formali u informali li jsir matul attivitajiet organizzati mill-għaqdiet tal-istudenti, ikun rikonoxxut u mogħti ċertifikat. Dan il-proġett jagħti rikonoxximent lill-attivitajiet edukattivi mtellgħa mill-għaqdiet filwaqt li jagħti ċ-ċans lill-istudenti li jattendu u jipparteċipaw f’dawn l-avvenimenti li jirċievi ċertifikat tad-DegreePlus.

Handbook tal-Għaqdiet

Jinħoloq Handbook għall-Għaqdiet Studenteski

joħolqu għaqda ġdida. L-għan ta’ din il-publikazzjoni hu li jipprovdi pariri u suġġerimenti għal kuljum għall-għaqdiet studenteski. L-artikli jinkludu kif għaqda għandha tapplika biex tkun rikonoxxuta mis-Senat, kif tapplika għall-fondi, ilfinanzjament, kif tikteb stqarrija għall-istampa, kif tiġi organizzata attività, kif għaqda għandha taħdem fuq livell internazzjonali, u kif titrattata kwistjonijiet akkademiċi.

Laqgħat tal-KPS Matul din is-sena, saru numru ta’ laqgħat tal-KPS. Dawn il-laqgħat kienu preseduti mill-Kummissarju għall-Politika Soċjali tal-KSU Michela Boffa, waqt li l-minuti ttieħdu mill-Koordinatur għall-Politika Soċjali tal-KSU Matthew Bonett. Il-laqgħat saru fuq bażi regolari. Waqt il-laqgħat, ġew diskussi numru ta’ temi soċjali kif ukoll dawk li jolqtu l-għaqdiet u l-istudenti. Ġew preżentati wkoll numru ta’ stqarrijiet għall-istampa li ġew approvati waqt dawn illaqgħat.

Laqgħat mal-Għaqdiet Studenteski Prospettivi Saru numru ta’ laqgħat ma’ studenti li xtaqu jwaqqfu għaqda ġdida. Waqt dawn il-laqgħat, aħna tajna informazzjoni dwar il-proċeduri tal-Università, bħal kif tifforma eżekuttiv ġdid u kif għandu jinkiteb l-istatut. Tajnihom ukoll informazzjoni kif jistgħu jkunu rikonoxxuti mis-Senat.

Għeluq Il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali tixtieq tirringrazzja lill-għaqdiet kollha li pparteċipaw fil-laqgħat talKPS, fl-attivitajiet kif ukoll fis-Sotto Kumitati. Nixtiequ nħeġġuhom biex ikomplu bix-xogħol siewi tagħhom u jkomplu jiġġieldu l-battalja kontra l-apatija fost l-istudenti. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lill-Beadle ta’ Dar l-Istudenti Rita Borg u s-Segretarja Amministrattiva tal-KSU Lucianne Caruana, għall-għajnuna kostanti u l-paċenzja li jieħdu bina, kif ukoll lid-designers Emanuel Bonnici, Neil Ferris u Matthew Spiteri għall-ideat innovattivi. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lill-amministrazzjoni talUniversità, speċjalment lill-Uffiċju tal-Precincts’. Fl-aħħar u mhux l-anqas, nixtiequ nirringrazzjaw lillkumplament tal-eżekuttiv, lill-sħabna, u lill-familjari li kienu ta’ sapport kontinwu matul is-sena kollha.

Il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali, flimkien mależekuttiv tal-KSU, nediet publikazzjoni bl-isem ta’ ‘IlHandbook għall-Għaqdiet Studenteski’. Dan il-ktieb jinkludi aspetti differenti u informazzjoni dwar l-għaqdiet studenteski. Jinkludi wkoll informazzjoni għall-għaqdiet eżistenti kif ukoll dawk ġodda u gruppi oħra li jaspiraw li Rapport Annwali 2010.2011 | 41


Sa mill-bidu tat-terminu tagħna flUffiċċju għall-Kultura u d-Divertiment tal-KSU, ħloqna għanijiet strateġiċi għal xogħolna biex ikun stabbilit standard għall-avvenimenti kollha. B’sodisfazzjon issa nistgħu ngħidu li dawn il-miri lħaqniehom. Dan għaliex l-avvenimenti kollha li saru s’issa kienu suċċess u laħqu l-għanijiet li ppjanajna li nilħqu.

Fit-12 ta’ Frar, flimkien mal-Uffiċċju Internazzjonali tal-KSU, ġie organizzat it-tieni End of Exams Bash, li serva wkoll bħala Party ta’ Merħba għall-istudenti internazzjonali. Dan l-avveniment li sar fi Q-Bar fix-Xatt ta’ Pinto (Valletta Waterfront), ta opportunità lill-istudenti biex jistrieħu wara ż-żmien stressanti tal-eżamijiet, filwaqt li l-istudenti Maltin kellhom iċ-ċans li jissoċjalizzaw mal-istudenti internazzjonali li kienu għadhom kif bdew il-ħajja universitarja f’Malta. Dan l-avveniment kellu attendenza tajba kemm mill-istudenti lokali u kif ukoll minn dawk internazzjonali.

Fost dawn l-għanijiet kien hemm l-aspirazzjoni li nżidu l-parteċipazzjoni tal-istudenti fl-attivitajiet fl-Università u li noħolqu sens akbar fl-istudenti li jħossuhom parti mill-Kampus. Ittellgħu numru ta’ avvenimenti li kienu jvarjaw minn parties għal festivals bħall-Campus Fest u l-Ballu tal-Gradwazzjoni, iljieli kulturali bħal Students’ Fest u Singers’ Songwriters Showcase kif ukoll avvenimenti sportivi, bħall-Euromilano. Din il-varjetà fl-avvenimenti li ttellgħu għenitna nilħqu numru akbar mill-popolazzjoni tal-istudenti minħabba li xi attività jew oħra interessat lill-istudenti u għalhekk ġew imħeġġa jipparteċipaw aktar. Kien hemm kollaborazzjoni ma’ diversi għaqdiet studenteski bbażati fuq il-Kampus biex ikun hemm parteċipazzjoni akbar ta’ studenti, mhux biss fl-attendenza iżda wkoll fil-preparazzjoni u l-organizzazzjoni ta’ dawn l-istess avvenimenti.

Kordinatur Kultura u Divertiment STEPHANIE SOLER

42 | ksu.org.mt

Ufficjal Kultura u Divertiment MARIO CACHIA

End of Exams Bash

BBQ għall-Għaqdiet Studenteski

Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew fit-23 ta’ Ġunju 2010, biċċelebrazzjoni tradizzjonali għal tmiem l-eżamijiet li saret f’Hacienda, Baystreet. L-attendenza kienet tajba ħafna u l-istudenti ħonqu l-klabb filwaqt li ssoċjalizzaw u żifnu mal-mużika li ndaqqet mid-DJs magħrufa Luc Adams u Nathan D minn 89.7 Bay.

Fid-19 ta’ Awwissu 2010, il-KSU organizza BBQ fil-bajja ta’ Għajn Tuffieħa għall-membri tal-eżekuttivi tal-għaqdiet studenteski. Il-mistednin gawdew minn għażla kbira ta’ ikel u xorb b’xejn, fl-atmosfera sajfija rilassanti ta’ Għajn Tuffieħa. Ħafna mill-għaqdiet studenteski attendew għal dan l-avveniment. Bis-saħħa ta’ dan il-barbikju, dawk preżenti kellhom l-opportunità jitkellmu ma’ studenti ta’ għaqdiet oħra u dan għenhom biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-għaqdiet differenti li hawn fuq il-Kampus u jippreparaw għas-sena akkademika l-ġdida li kien imiss.

Il-KSU Pepsi Campus Fest 2010 Għal darb’oħra din is-sena ttella’ l-Kampus Fest tradizzjonjali li laqa’ l-istudenti l-ġodda u l-istudenti l-oħra għal sena akkademika ġdida fl-Università. Iżda b’differenza minn dak li seħħ fis-snin l-imgħoddija, il-Campus Fest ta’ din is-sena ttella’ f’lejla waħda fit8 t’Ottubru 2010 u kien suċċess. Il-Kwadranglu talUniversità kien maħnuq bi studenti lokali u barranin jiżfnu, jissoċjalizzaw u jieħdu gost flimkien. The Crowns u Relikc, żewġ gruppi mużikali lokali pjuttost ġodda, fetħu din il-lejla permezz tal-kompożizzjonijiet oriġinali tagħhom u melodiji popolari oħra. Rapport Annwali 2010.2011 | 43


Warajhom daqqew ukoll il-gruppi lokali popolari Dolls for Idols kif ukoll Red Eletrick u Airport Impressions li qajmu sew l-entużjażmu tal-udjenza. Il-KSU ġab ukoll mistiedna sorpriża, Tiffany Pisani - ir-rebbieħa talBritain’s Next Top Model ta’ din is-sena, li flimkien malpreżentaturi popolari tar-radju Matt u Nathan ippreżentat kompetizzjoni fuq il-palk. Matul din il-lejla kien hemm ukoll attrazzjonijiet oħra fosthom persuni ta’ attrazzjoni li jimxu fuq l-istikek, żeffiena bin-nar, u parti unika ta’ rilassament b’tema Għarbija. L-avveniment kien estiż ukoll għal fuq xarabank tradizzjonali lokali, li ġiet mibdula fi klabb żgħir biex l-istudenti jkunu jistgħu jirralassaw fiha.

Singers’ Songwriters Showcase u Wirjiet tal-Arti u l-Fotografija Fis-6 ta’ Novembru, bl-għajnuna tal-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Arti (ASA), il-KSU organizza serata ta’ mużika, arti u fotografija li fiha l-istudenti ngħataw l-opportunità juru t-talenti tagħhom f’diversi oqsma talarti. Ġew organizzati tliet kompetizzjonijiet f’kull dixxiplina u ngħataw premijiet lir-rebbieħa kollha li ntgħażlu minn bord ta’ ġurija esperta. Dan l-avveniment ittella’ f’Villa Madama f’Ħal Balzan u l-post kien ippakkjat bi studenti jieħdu pjaċir f’atmosfera rilassanti, filwaqt li japprezzaw it-talenti vasti li għandhom x’joffru l-istudenti.

L-Euromilano 2010 Fis-17 ta’ Novembru 2010, l-Uffiċċju tal-KSU għallKultura u d-Divertiment ħa grupp ta’ 27 student universitarju f’Milan biex jipparteċipaw fit-tornew sportiv tal-universitajiet interkontinentali – l-Euromilano 2010. Aktar minn 1000 student universitarju minn madwar iddinja kollha, ikkompetew f’diversi dixxiplini sportivi bħallfutsal, il-basketball, il-volleyball u t-tennis. Il-KSU tella’ żewġ timijiet tal-irġiel u tim tan-nisa tal-futsal kif ukoll tim tal-irġiel tal-basketball. It-timijiet kollha kisbu riżultati pożittivi f’kompetizzjoni iebsa u wieħed mittimijiet tal-irġiel tal-futsal, saħansitra rnexxielu jgħaddi mill-istadju tal-gruppi u pproċeda għall-finali fost tmienja. Permezz ta’ din is-safra, l-istudenti kellhom l-opportunità li jiltaqgħu u jissoċjalizzaw ma’ studenti mid-dinja kollha, filwaqt li jiżviluppaw u juru t-talenti tagħhom f’livell internazzjonali u jieħdu pjaċir permezz tal-isport. Il-KSU sodisfatt bix-xogħol iebes u d-determinazzjoni li wrew l-istudenti kollha li ħadu sehem u hu sodisfatt ukoll birriżultati pożittivi li kisbu t-timijiet.

Il-Ballu tal-Gradwazzjoni Għal darb’oħra, il-KSU organizza l-Ballu tal-Gradwazzjoni li ħafna jkunu qed jistennew fil-11 ta’ Diċembru 2010. Il-Grand Ballroom, tal-lukanda Grand Hotel Excelsior, kienet mimlija b’aktar minn 950 persuna li kollha flimkien iċċelebraw is-suċċessi tagħhom. Il-kodiċi tal-ilbies magħżul għal dan l-avveniment kien black tie, li qatgħet 44 | ksu.org.mt

ferm mad-dekor lussuż li hemm fil-Grand Ballroom. Dawk li attendew setgħu jgawdu minn varjetà mużikali bis-sehem tal-grupp lokali Funk Initiative kif ukoll tad-DJs magħrufa Luke Funk u Ziggy u setgħu jduqu wkoll ikel Asjatiku mill-aqwa li tħejja apposta mill-istaff tal-lukanda Excelsior.

Jamming Sessions Fis-7 ta’ Diċembru u l-25 ta’ Marzu, il-KSU organizza għall-ewwel darba avveniment ġdid bl-isem ta’ Lets Jam. Fis-serata l-istudenti setgħu jiltaqgħu u jdoqqu flimkien, f’atmosfera informali u rilassanti. L-istudenti kienu mħeġġa jġibu l-istrumenti mużikali tagħhom fil-Common Room u l-Kwadranglu ta’ l-Università u ngħataw l-opportunità juru t-talenti tagħhom kif ukoll jisimgħu u japprezzaw il-mużika ta’ studenti oħra. Matul l-avveniment kollu kien servut l-ikel u x-xorb u l-istudenti ħadu gost ikantaw flimkien ma’ diversi kanzunetti li kienu qed jindaqqu.

Workshops tal-Fotografija Din is-sena l-Uffiċċju tal-Kultura u d-Divertiment ried imur pass ’il quddiem billi mhux biss iżid il-parteċipazzjoni tal-istudenti imma wkoll jagħtihom iċ-ċans itejbu u jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom u jiskopru talenti ġodda. Għal dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ, intgħażlet id-dixxiplina talfotografija. Dawn is-sessjonijiet ta’ taħriġ kienu mmexxija minn professjonist li żviluppa kors qasir u intensiv għallistudenti u għaddielhom tagħrif u ħiliet bażiċi fid-dixxiplini rispettivi. Dawn is-sessjonijiet saru f’żewġ Sibtijiet f’Marzu, f’sessjonijiet ta’ tliet sigħat il-waħda u kienu jikkonsistu f’teorija u prattika. Il-konkorrenza għalihom kienet ferm pożittiva u r-rispons li ngħata mill-istudenti kien inkoraġġanti ħafna. L-istudenti dehru li ħadu gost u tgħallmu ħafna.

fosthom il-band, żfin, kant, reċtar, kru u aspetti oħra ta’ dan l-avveniment. Aktar minn 150 student b’talent, għamlu aktar minn 5 ġimgħat jiżfnu, ikantaw u jirreċtaw flimkien bi preparazzjoni għax-xow spettakolari li ttellgħet fis-sala Sir Temi Zammit. Għall-ewwel darba din is-sena, il-musical kien akkompanjat minn grupp mużikali li daqq b’mod dirett fuq il-palk, u għalhekk il-mużiċisti kellhom iċċans jingħaqdu flimkien f’din l-esperjenza ta’ darba fuq il-Kampus. Ix-xow setgħet issir bis-saħħa ta’ grupp ta’ studenti ddedikat li fforma l-kru u ħoloq sett spettakolari u props addattati għall-perjodu tal-musical.

Kokka Night Kokka Night se tkun l-aħħar avveninemt għat-terminu tagħna fil-KSU. Wara s-suċċess tas-sena li għaddiet, ilKSU ddeċieda li din il-lejla terġa tittella’, sabiex jintwera’ apprezzament lil dawk l-istudenti li matul is-sena urew entużjażmu u dedikazzjoni lejn diversi attivitajiet li jsiru matul is-sena. Kulħadd jaf kemm hawn studenti li matul is-sena jkunu involuti f’diversi għaqdiet studenteski u oħrajn li juru impenn sħiħ lejn l-attivitajiet li jsiru ġewwa l-Università. F’din il-lejla issir ċerimonja ta’ għoti ta’ premjijiet lil dawn l-istudenti li jiġu magħżula minn qabel minn ġurija, li tiddeċiedi min għandu jkun ir-rebbieħ ta’ kull premju. Isir ukoll riċeviment żgħir wara ċ-ċerimonja fejn ir-rebbieħa, nominati u mistiedna ikollhom ħin sabiex jissoċjalizzaw flimkien. F’din il-lejla se jiġi wkoll mniedi l-ewwel volum tal-kotba fuq il-passat tal KSU. Nixtiequ nirringrazzjaw lil membri ta’ dan l-eżekuttiv talgħajnuna, sapport u pariri tagħhom matul din is-sena. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll lil Lucianne Caruana u Rita Borg li dejjem kienu lesti jgħinuna f’kull ma kien hemm bżonn, kif ukoll lil familjari tagħna tal-pa`enjza kontinwa tagħhom. Ir-ringrazzjamenti speċjali tagħna jmorru wkoll

Il-Preparty Ufficjali ta’ Malta vs Greċja Sabiex inħeggu l-istudenti juru s-sapport tagħhom lejn it-tim nazzjonali Malti, il-KSU iddeċieda illi jorganizza preparty qabel il-logħba Malta kontra Greċja, flimkien mas-South End Core, fis-26 ta’ Marzu. Dan l-avveniment kien lok għal dawk l-istudenti u nies oħrajn akkaniti tal-logħba tal-futbol sabiex jingħaqdu f’post wieħed bi preparament biex jissapportjaw lit-tim nazzjonali Malti.

Students’ Fest 2011 Kif inhi t-tradizzjoni, l-Uffiċċju tal-Kultura u d-Divertiment għal darb’oħra tella’ l-Festival annwali tal-Istudenti fl1, it-2 u t-3 ta’ April. It-tema ta’ din is-sena kienet ‘Oh My Grease!’, produzzjoni mill-ġdid tal-musical klassiku b’laqta Maltija. L-udjenza marret lura għas-snin talħamsinijiet u żifnet mal-melodiji li ma jmutu qatt. Inħoloq ukoll Sotto Kumitat magħmul minn 7 studenti li kienu responsabbli għall-aspetti differenti ta’ dan ix-xow, Rapport Annwali 2010.2011 | 45


RAPPORT

1011

AMMINISTRATTIV L-Eżekuttiv tal-KSU

Matul il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-KSU ta’ nhar l-Erbgħa, 17 ta’ Marzu 2010, ġew okkupati tmien pożizzjonijiet permezz ta’ vot ta’ fiduċja li għadda nem con. Dawn il-pożizzjonijiet huma murija hawn taħt. James Cassar Viċi-President Martina Galea Ufiiċjal Finanzjarju Rachel Cassar Uffiċjal Għar-Relazzjonijiet Pubbliċi Larkin Zahra Uffiċjal Internazzjonali Francesca Scicluna Kordinatur Internazzjonali Mario Cachia Uffiċjal Kultura u Divertiment Stephanie Soler Kordinatur Kultura u divertiment Roberta Rizzo Kordinatur tal-Edukazzjoni L-elezzjonijiet ta’ nhar il-Ħamis, 25 ta’ Marzu 2010 kellhom ir-riżultati li ġejjin: Pożizzjoni Il-President Is-Segretarju Ġenerali Il-Koordinatur għall-Politika Soċjali

SDM Carl Grech Karl Agius Matthew Bonett

Voti 1332 1345 1337

MI Andre Vella Robert Fenech Mark Camilleri

Voti 429 407 425

Nhar it-Tlieta, 13 ta’ April 2010, il-Kummissjoni għall-Politika Soċjali ħatret lil Michela Boffa bħala Kummissarju talKummissjoni għall-Politika Soċjali. F’laqgħa oħra fl-istess ġurnata, il-Kummissjoni għall-Edukazzjoni ħatret lil Angelo Micallef bħala Kummissarju tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni. Iż-żewġ Kummissarji huma membri ex-officio tależekuttiv tal-KSU skont l-istatut tal-KSU. Għalhekk l-eżekuttiv tal-KSU għas-sena 2010/2011 kien magħmul minn:

(mix-xellug) L-ewwel Filliera: Martina Galea, Larkin Zahra; It-tieni Filliera: James Cassar, Matthew Bonett, Stephanie Soler, Carl Grech, Francesca Scicluna, Karl Agius; It-tielet Filliera: Mario Cachia, Rachel Cassar, Michela Boffa, Angelo Micallef, Roberta Rizzo

Il-laqgħat tal-Eżekuttiv tal-KSU B’kollox, saru 15-il laqgħa uffiċjali tal-eżekuttiv bejn Ġunju 2010 u April 2011. It-tabella hawn taħt turi n-numru ta’ laqgħat li attenda kull membru tal-eżekuttiv. L-Eżekuttiv tal-KSU 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Carl Grech

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Il-Viċi-President

James Cassar

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Karl Agius

Is-Segretarju Ġenerali

Karl Agius

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Martina Galea

L-Uffiċjal Finanzjarju

Martina Galea

P

P

P

P

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Rachel Cassar

L-Uffiċjal għar-Relazzjonijiet Pubbliċi

Rachel Cassar

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Larkin Zahra

Larkin Zahra

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

L-Uffiċjal Internazzjonali

Francesca Scicluna P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Francesca Scicluna

Il-Kordinatur Internazzjonali

Mario Cachia

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mario Cachia

L-Uffiċjal għall-Kultura u d-Divertiment

Stephanie Soler

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Stephanie Soler

Il-Kordinatur għall-Kultura u d-Divertiment

Angelo Micallef

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Angelo Micallef

Il-Kummissarju għall-Edukazzjoni

Roberta Rizzo

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Michela Boffa

P

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Roberta Rizzo

Il-Kordinatur għall-Edukazzjoni

Matthew Bonett

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Michela Boffa

Il-Kummissarju għall-Politika Soċjali

P = Preżenti; S = Skużat;

Matthew Bonett

Il-Kordinatur għall-Politika Soċjali

Carl Grech

Il-President

James Cassar

46 | ksu.org.mt

Rapport Annwali 2010.2011 | 47


Il-minuti għal dawn il-laqgħat inkitbu mis-Segretarju Ġenerali tal-KSU u ġew approvati mill-eżekuttiv tal-KSU.

Laqgħa mal-operatur tal-Kantin

Is-Sur Vella Bonnici (Segretarju Ġenerali ta’ Pulse) talab kopja tal-minuti għal-laqgħa tal-eżekuttiv ta’ nhar it-Tnejn, 3 ta’ Jannar 2011 u ġie mogħti s-siltiet relevanti mill-minuti.

Nhar il-Ħamis, l-1 ta’ Lulju, il-KSU ltaqa’ mal-operatur il-ġdid tal-kantin. Matul din il-laqgħa, l-eżekuttiv tal-KSU immedjatament ta r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u informa lis-Sur Micallef, l-operatur il-ġdid tal-kantin, li l-KSU kien ippjana li jwettaq studju dwar l-ikel ipprovdut fil-kantin. Dan l-istudju għandu jingħata lill-operatur tal-kantin biex jiġi kkunsidrat bis-serjetà.

Silta mill-minuti tal-laqgħa tat-23 ta’ Frar, li kien fiha deċiżjonijiet meħuda mill-eżekuttiv fir-rigward tal-iStudent Opportunity Fund, ingħatat ukoll lill-iStudent Opportunity Fund Board. F’affarijiet oħra l-minuti dejjem inżammu kunfidenzjali.

Laqgħat u ftehimiet mal-NSTS

Laqgħat ma’ partijiet interessati oħra

Saru bosta laqgħat mal-NSTS, affiljat tal-KSU. Ġew iffirmati wkoll numru ta’ ftehimiet bejn il-KSU u l-NSTS. Dawn ilftehmiet kienu jittrattaw l-akkomodazzjoni u servizzi oħra għall-istudenti. Il-KSU u l-NSTS se jagħmlu wkoll xi postijiet fejn tiltaqa’ disponibbli għall-istudenti, ftit metri ‘il bogħod mill-kampus.

Matul is-sena akkademika l-KSU ltaqa’ ma’ bosta partijet interessati fl-Edukazzjoni Ogħla biex jiddiskuti l-Pjan ta’ Ħidma tal-eżekuttiv tal-KSU, iqajjem kwistjonijiet fil-Qasam tal Edukazzjoni Ogħla lokali, u l-possibilità ta’ kollaborazzjoni ma’ Aġenziji u Istituzzjonijiet oħra.

Laqgħat mar-Rettorat Matul is-sena saru numru ta’ laqgħat (inklużi dawk li saru nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Ġunju 2010 u t-Tlieta, 14 ta’ Settembru) mar-Rettur Prof. Juanito Camilleri, il-Pro-Retturi u r-reġistrar biex jiġu diskussi numru ta’ kwistjonijiet u dokumenti ppubblikati mill-KSU.

Laqgħat mal-MQC

Laqgħa mal-Onor. Clyde Puli Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Lulju 2010, saret laqgħa mal-Onor. Clyde Puli. F’din il-laqgħa saret diskussjoni dwar kif is-segretarjat jista’ jgħin lill-KSU f’avvenimenti sportivi, bħal EuroMilano. Is-segretarjat ta wkoll stampa ġenerali fil-qosor dwar ir-riżorsi disponibbli għall-istudenti.

Laqgħa mal-Onor. Owen Bonnici

Nhar il-Ħamis, l-1 ta’ Lulju, il-KSU ltaqa’ mal-MQC. Uħud mis-suġġetti ewlenin li ġew diskussi kienu l-Att dwar l-Edukazzjoni l-ġdid, il-proposta għat-tieni Università, serje ta’ Seminars mill-MQC, is-Supplement għad-Diploma u l-Process ta’ Bologna.

Nhar il-Ġimgħa, 16ta’ Lulju 2010, saret laqgħa mal-Onor. Owen Bonnici. F’din il-laqgħa ġiet diskussa s-sospensjoni ta’ fondi mill-UE fost kwistjonijiet oħrajn, bħall-kwistjoni taċ-ċensura. L-Onor. Bonnici ta wkoll stampa ġenerali fil-qosor dwar il-Pjan ta’ Ħidma tal-KSU u l-Kalendarju ta’ Avvenimenti.

Laqgħat mal-NCHE

Laqgħat ma’ Pulse

Nhar il-Ġimgħa, 2 ta’ Lulju, il-KSU ltaqa’ mal-NCHE. Wieħed mis-suġġetti ewlenin kien il-kollaborazzjoni mill-qrib għal serje ta’ avvenimenti. Il-KSU irrakkomanda li l-NCHE tipparteċipa fil-Freshers’ Week, fil-Careers Convention, fil-Faculty Convention u fis-seminar tal-KE/KPS. Uħud mis-suġġetti li ġew diskussi kienu l-Att dwar l-Edukazzjoni l-ġdid, il-proposta għat-tieni Università, il-Quality Assurance u l-EuroStudent Survey.

Saru tlett laqgħat mal-oragnizzazzjoni tal-istudenti Pulse, sabiex tiġi diskussa r-riforma proposta għall-elezzjonijiet talKSU. Għall-ewwel laqgħa marru Carl Grech u Karl Agius minn naħa tal-KSU u Glenn Micallef u Vella Bonnici minn naħa ta’ Pulse. Għat-tieni u t-tielet laqgħa marru ż-żewġ eżekuttivi sħaħ miż-żewġ naħat. L-ewwel laqgħa kienet dwar il-proposta tal-PR għar-riforma elettorali filwaqt li t-tieni u t-tielet laqgħa ffukaw fuq l-attiviżmu tal-istudenti fuq il-kampus.

Laqgħa mal-Ministru tas-Saħħa

Laqgħa mal-KSJC

Nhar it-Tnejn, 17 ta’ Mejju 2010, saret laqgħa mal-Ministru tas-Saħħa, Dr. Joe Cassar, biex tiġi diskussa l-possibbiltà li jkun hemm Spiżerija fuq il-Kampus. Għalkemm dan ma kienx possibbli minħabba s-suq ristrett tal-liċenzji għall-ispiżeriji, il-Ministru ssuġġerixxa li l-KSU jiftaħ ħanut għas-saħħa fuq il-Kampus. Din ir-rakkomandazzjoni ntlaqgħet mill-KSU u ġiet implimentata fis-sħiħ.

L-eżekuttiv tal-KSU talab li ssir laqgħa mal-KSJC. Din il-laqgħa saret fil-21 ta’ Marzu 2011 u gie diskuss kif il-KSU u ilKSJC jistaw jahdmu flimkien.

Laqgħa mal-Ombudsman tal-Università Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Lulju 2010, l-eżekuttiv tal-KSU ltaqa’ mal-ombudsman tal-Università ta’ Malta. F’din il-laqgħa ġie ppreżentat rapport dwar ix-xogħol mwettaq mill-KSU fis-sentejn qabel ma kien ippreżentat l-uffiċċju tiegħu. L-eżekuttiv iddiskuta wkoll il-possibbiltà li jkun hemm aktar kollaborazzjoni. L-ombudsman inkoraġġixxa lill-KSU biex jaħdem fuq każijiet speċifiċi fejn kien hemm inġustizzja mal-istudenti. Il-każijiet relevanti kienu dawk fejn studenti minn Korsijiet Professjonali speċifiċi, bħal studenti tal-mediċina, għalliema studenti u studenti tad-dentistrija, ikunu fallew fis-sena ta’ qabel tal-aħħar jew fl-aħħar sena u jispiċċaw mingħajr edba kwalifika jew b’ċertifikati inadegwati.

Laqgħa mal-Gvern ta’ Malta Nhar l-Erbgħa, 21 ta’ Lulju 2010, saret laqgħa mal-Prim Ministru, l-Onor. Lawrence Gonzi u mal-Ministru tal-Edukazzjoni, l-Onor. Dolores Cristina. F’din il-laqgħa ġiet diskussa s-sospensjoni tal-fondi tal-UE għall-programm ta’ mobilità Erasmus. Kienu ppreżentati u diskussi numru ta’ rapporti, fosthom ir-Rapport dwar il-Quality Assurance u l-proposti tal-KSU għallAtt dwar l-Edukazzjoni. 48 | ksu.org.mt

Laqgħa mal-MCAST L-eżekuttiv tal-KSU talab li ssir laqgħa mal-Prinċipal tal-MCAST biex jiġu diskussi numru ta’ kwistjonijiet, fosthom isSecond University Report. L-amministrazzjoni tal-MCAST qatt ma kkuntattjat lill-KSU dwar il-laqgħa, minkejja l-fatt li ntbagħtu xi noti ta’ tfakkir.

Reazzjonijiet maħruġa mill-KSU Inħarġu mhux anqas minn 14-il stqarrija għall-istampa mill-KSU. Il-PRs kienu abbozzati mill-PRO u ġew approvati millKSU jew mill-kummissjoni relevanti, fil-każ ta’ PR dwar Politika. Il-PRs jinkludu: • • • • • •

Kjarifika dwar kotba miżmuma msakkra fil-Librerija tal-Università Il-kummenti tal-KSU dwar ir-Reviżjoni tal-Paper System Review Ir-reazzjoni tal-KSU għall-Istqarrija dwar l-Istipendji mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Ir-reazzjoni tal-KSU għall-Azzjoni Industrijali tal-ATP Ir-reazzjoni tal-KSU għall-Baġit L-azzjonijet tal-KSU dwar il-Kwistjoni tal-Kors tal-Inġinerija Rapport Annwali 2010.2011 | 49


• • • • • • • •

Ir-reazzjoni tal-KSU għall-Proposed Pensions Framework Ir-reazzjoni tal-KSU għad-Dokument ta’ qabel il-Baġit tal-2011 It-tħassib tal-KSU dwar bidliet fir-Revision of Paper Mechanism It-tħassib tal-KSU dwar numru ta’ riżultati li kienu għadhom ma ġewx ippubblikati Nuqqas ta’ Infermiera: Il-bżonn ta’ użu aħjar tar-riżorsi tal-Industrija Privata Ir-reazzjoni tal-KSU għar-riżultati tal-MATSEC u s-SEC Ir-reazzjoni tal-KSU għall-aġġornament dwar fondi għall-Lifelong Learning Programme funds Ir-reazzjoni tal-KSU għar-Rapport maħruġ mill-Bord ta’ Inkjesta maħtur biex jevalwa l-avvenimenti li wasslu għassospensjoni ta’ fondi Ewropej

Materjal ieħor li intbagħat lill-mezzi tax-xandir jinkludi: • • •

Il-KSU jibgħat il-kondoljanzi lill-familja Cauchi Il-KSU jibgħat il-kondoljanzi lill-familja De Marco Il-KSU jiltaqa’ mal-Prim Ministru u mal-Ministru Dolores Cristina

Inizjattivi tal-Eżekuttiv tal-KSU Hawn taħt hawn rendikont qasir tal-proġetti, kampanji u avvenimenti ewlenin imwettqa mill-eżekuttiv tal-KSU. Rendikont dettaljat ta’ dan ix-xogħol jista’ jinstab fir-rapport individwali ppubblikat minn kull Uffiċċju/Kummissjoni u ċertu rapporti speċifiċi jinstabu online fuq il-portal tal-KSU.

Finanzjament Din is-sena l-KSU ta mhux anqas minn €30,000 lil studenti u organizzazzjonijiet tal-istudenti. Ingħataw €15,000 permezz tal-iStudent Opportunity Fund, €10,000 permezz tal-Fond għar-Riżorsi u €5,000 permezz tal-iStudent Organisations’ Fund.

Servizzi Il-KSU kompla jagħti numru ta’ servizzi lill-istudenti. Dawn is-servizzi kienu jinkludu s-solviment ta’ lmenti akkademiċi u l-ħruġ ta’ rimborsi għal smart cards. Servizii oħra kienu jinkludu l-ħruġ ta’ permessi għal parkeġġ u forniment ta’ akkomodazzjoni permezz tal-NSTS fil-każ ta’ studenti barranin. Fuq il-portal tal-KSU ġew ippubblikat opportunitajiet ta’ impjieg, internships ma’ kumpaniji ewlenin u kif ukoll is-Summer Work Phases ma’ istituzzjonijiet lokali.

Avvenimenti Saru diversi avvenimenti matul is-sena. Dawn kienu jinkludu l-Freshers’ week, fejn l-istudenti ntlaqgħu lura fuq il-kampus, il-Campus Fest, il-Careers Convention li ppromwoviet opportunitajiet ta’ xogħol lilll-istudenti, l-iStudent Organisations’ Days, il-Fiera Ambjentali, l-iStudents Fest, il-jiem ta’ Informazzjoni dwar il-Bologna, il-Cuisine night, il-One World Week u l-Elezzjonijiet għar-Rappreżentanti tal-Istudenti, fost il-ħafna oħrajn. Il-kalendarju tal-avvenimenti kien ippakkjat b’firxa wiesa’ ta’ attivitajiet li l-istudenti setgħu jipparteċipaw fihom.

Infrastruttura Il-KSU kompla jikkontribwixxi għall-infrastruttura permezz tal-Green Area ħdejn il-Fakultà tal-Arkitettura. Ġiet installata Notice Board Diġitali biex tippromwovi x-xogħol tal-KSU u tal-Organizzazzjonijiet tal-Istudenti. Il-Common Room tal-KSU ġiet mgħammra b’kompjuters, sufanijiet u siġġijiet ġodda u kif ukoll branding ġdid. Ġew installati kompjuters fl-uffiċċji kollha fl-iStudents’ House. Qiegħed jiftaħ ukoll ħanut għas-saħħa, biex b’hekk ikomplu jiżdiedu s-servizzi disponibbli għall-istudenti fl-iStudent’s House. L-iStudent’s House ġiet mgħammra wkoll b’sistema ta’ dwal li taħdem b’enerġija effiċjenti.

ippubblikati wkoll numru ta’ fuljetti informattivi dwar il-KSU, il-Proċess ta’ Bologna u l-Plaġjariżmu. Il-Magazin tal-KSU, @ KSU, jiġi ppubblikat kull tliet xhur u s’issa ġew ippubblikati żewġ edizzjonijiet.

Rapporti Ir-rapporti ppubblikati kienu jinkludu l-Erasmus Assessment Report - Outgoing Students 2010, is-Second University Report u r-reazzjoni għar-Rapport tar-Rettur Vision 2020. Ġew ippubblikati wkoll numru ta’ rapporti li ddeskrivew ilproċediment ta’ proġetti mwettqa mill-KSU u dawn huma disponibbli fuq il-portal tal-KSU. Se jinħarġu aktar rapporti flaħħar tat-term ta’ dan l-eżekuttiv, minħabba li numru ta’ stħarriġ u riċerka għadhom għaddejjin.

Relazzjonijiet Internazzjonali Il-KSU żamm ir-rabtiet sodi tiegħu ma’ pajjiżi oħra fin-Network tal-Mediterran (Med NET). Il-KSU kien rappreżentat f’avvenimenti organizzati mill-Unjoni tal-Istudenti Ewropej. L-avvenimenti li attenda l-KSU jinkludu l-59 Laqgħa tal-Bord f’Tel-Aviv (Iżrael), is-60 Laqgħa tal-Bord f’Tallinn (Estonja), il-European Students Convention 20 f’Leuven (Belġju), u l-European Students Convention 21 f’Budapest (Ungerija). Kien organizzat ukoll skambju bejn studenti Ungeriżi u Maltin. Il-KSU applika wkoll sabiex jospita Laqgħa tal-Bord f’Malta fis-snin li ġejjin. Il-KSU applika u sar membru fl-Erasmus Student Network. Ingħata appoġġ lil studenti Bjelorussi permezz ta’ numru ta’ ittri mibgħuta lill-awtoritajiet Bjelorussi u kampanji li pparteċipa fihom il-KSU meta dawn kienu għaddejjin minn żminijet diffiċli.

Storja Din is-sena nzertat il-110 anniversarju minn mindu twaqqaf il-KSU. Fix-xhur li ġejjin, se jkun ippubblikat u ppreżentat ktieb dwar ix-xogħol imwettaq mill-KSU bejn l-1901 u l-1970. Fuq mozzjoni mresqa mis-Segretarju generali inħadem ukoll standard ġdid sabiex l-istandard li nħadem propju 60 sena ilu fuq mozzjoni ta’ Guido de Marco jiġi konservat.

Pubblikazzjonijiet Ġew maħruġa numru ta’ pubblikazzjonijiet mill-eżekuttiv tal-KSU. Dawn kienu jinkludu l-Magazin tal-Freshers’ Week, il-Magazin tal-Careers Convention, il-Manwal tal-Organizzazzjonijiet tal-Istudenti u l-Magazin tal-Fiera Ambjentali. Ġew 50 | ksu.org.mt

Karl Agius

Segretarju Ġenerali 2010-2011

Rapport Annwali 2010.2011 | 51


ANNUAL

REPORT

52 | ksu.org.mt

1011

Rapport Annwali 2010.2011 | 53


Material published in this Annual Report was correct and as planned on the 4th April 2011

Editor’s Note

54 | ksu.org.mt

Culture and Entertainment Officer

Mario Cachia

Culture and Entertainment Coordinator

Stephanie Soler

Social Policy Commissioner

Michela Boffa

Social Policy Coordinator

Matthew Bonett

Education Commissioner

Angelo Micallef

Education Coordinator

Roberta Rizzo

International Officer

Larkin Zahra

Francesca Scicluna International Coordinator

EXECUTIVE 1011 Carl Grech

President

James Cassar

Vice-President

Karl Agius

Secretary General

Martina Galea

Financial Officer

Rachel Cassar

Public Relations Officer

Annual Report 2010.2011 | 55


KSU is the student body. KSU is what we stand for, who we are and what we believe in. The story of this organisation is one that spans over 110 years. An important anniversary not only because it is one that now brings it into the next decade of this new century but one that highlights the need for this organisation to remain constantly on the look out for the developments in all the environments in which it is meant to operate. In the past few years I can say that I have seen KSU develop and flourish. There is a greater sense of accomplishment and achievement. The bar is consistently being set a few notches higher. The quality that KSU as the student representative body is setting for itself is one that reflects the quality that we have come to expect out of the stakeholders that we necessarily have to work with in the course of our work. Many times I hear those who are not acquainted with the workings of the University complain about the fact that we students are pampered, mollycoddled, spoilt. This public perception of students annoys and disturbs me. As a student representative I know for a fact that this is the most simplistic depiction that couldn’t possibly be further from the truth. As a student I feel this is hurtful and disrespectful. Nevertheless I believe that many students either do not or cannot justify their presence here. And more than that, I sincerely believe that the problem is that the majority of the students studying at the University of Malta are the result of the insular mentality most of us are brought up in. Students cannot reasonably be expected to challenge that perception, because quite frankly, many actually agree with it.

President CARL GRECH

56 | ksu.org.mt

In my opinion this is completely wrong. The real irony that I see in this scenario is that students who are expected to know how to evaluate, assess and think critically cannot challenge that sort of accusation. This in itself is a depiction of the fact that the system still requires some tweaking, and not only at the tertiary level, but all levels of education. The problem is that students are not trained to think about the expectations they should have of themselves and of the level of service they are receiving from the institution. Yes our tuition is free; yes we receive a stipend; and yes that is how it should be; and that is what the rest of the Higher Education Area, all the other 46 countries are still light years away from achieving. Nevertheless, we as students, are dedicating our time, energy and even health to our studies and thus we should be expecting the best for ourselves. This applies not only to content, but even to pedagogical methods of teaching, in terms of the resources available, of the attention to the social dimension of the student body, of the mobility opportunities that are available to us and

most importantly, the Quality of the level of tuition that we are receiving. I would be lying if I had to say that our institution does not currently serve the country or us well at the moment. Malta was one of the very few countries where funding for the Higher Education sector was not cut through after the financial crisis. This I believe was also a contributory factor to the fact that the impact of the crisis was very mitigated in Malta. Having said that however, one must still point out that as with any living institution, the level of implementation of these policies is in constant flux at the University. In the past few years I have had the luck and the joy to work very closely with the Administration of the University. I cannot but commend the numerous efforts that the administration of this University in the creation of various initiatives that try to bring this institution towards the centre of excellence that it strives to be. The Rector, Prof. Camilleri, Pro-rectors Prof Lauri, Prof. Vella and Prof. Muscat, the Registrar Ms. Grech and her office and even the people who work in the international office and Communications Office all acknowledge the important policy developments that have been taking place over the past few years. All of these people have acknowledged that the way forward is quality driven student centred learning and it is very evident, at least from KSU’s perspective, that they are doing their utmost for this to be achieved, and for this I thank them deeply. As a matter of fact, if one had to look at the number of complaints that we have received over the past few years, it is very evident to see that the problems that this University faces are not simply random; but are quite systematic and follow a very clear, almost immediately evident pattern. Even if the top levels of the administration do strive towards the change they want to see in this institution, too often have we heard from these same people that change is slow. Whilst we do acknowledge that accountability and transparency in academia are sadly still a very difficult milestone for this institution to achieve; the members of this institution, with particular reference to students, are still very thirsty for this. A public responsibility towards accountability exists not only vis-a-vis students, but more importantly towards the taxpayer that contributes to the development and growth of this institution. Personal egos and internal politics should not be getting in the way of anyone or anything at any level, and concrete action needs to be taken in this regard. Whilst not wanting to be seen as an advocate for strict policing, which I am not, I cannot but state that bold aims like the achievement of a third generation University cannot be achieved without making bold decisions in the process. Having said that I must also comment about the missing puzzle piece in the whole picture. As KSU we have sometimes been criticised that we adopt a shotgun approach – one where we try to tackle as many areas as possible. But this is only the case because KSU is

currently trying to fill in the vacuum that exists. I am talking about the vacuum of information. This lacuna is present not only within the student body, but even within the academic staff as well as the administrative staff. Many times students do not understand the reasons behind certain policy decisions, and the same can be said for other stakeholders of this institution. This lack of information is precisely what we as KSU have been trying to address through our various information campaigns. It is unacceptable that many students do not even have the slightest clue of what the Bologna Process is, of what funding is available for them, or of what policy developments are taking place now that will undoubtedly have an important impact on their tuition at one stage or another. The work that KSU has carried out over this year has been structured in such a way as to tackle the various aspects of both the Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué (April 2009) as well as the Vienna/ Budapest Communiqué (March 2010) from the Bologna Process, as well as Vision 2015 and the EU 2020 strategy. The aim was not to plagiarise, but rather to align our mode of thinking to that of the changing world around us. We believed that it would have been a waste of time, money and resources to pursue objectives for their own sake. For this reason we sought to align our objectives with those of the main policies that are going to shape our environment as students today and as full and active participants in society tomorrow.

Social Dimension With regards to the social dimension, we have reiterated many times our belief in the support structures that are necessary for students to be able to participate fully in higher education. We have thus far managed to effectively safeguard the single most important measure that looks after the social dimension of students in Malta: the smart card and the student maintenance grant. These have become staples on the agendae of both major political parties. This level of political guarantees gives an assurance that this measure will be safeguarded for the coming years, irrespective of all the bad rep that students get because of it. I must here point out that we must actively fight the notion that it is only Maltese students who get support for studying at University. This cannot possibly be further from the truth. Most students in most institutions within Europe and the EHEA do get some form of support and whilst not every student gets financial support, support is also provided through other forms of subsidy. It is only in the strict British model, which due to our colonial past we still look up to, that students do lack a lot of support. But on this matter, it is they who have to learn from us, and not the other way around. Another aspect where the system may be failing its students on this level is both on the recognition of prior learning, as well as on the availability of flexible pathways for full-time and part-time students. Current socio-economic circumstances may not allow students Annual Report 2010.2011 | 57


to be entirely dependant on family members. Students need jobs and an increasing number of students need to look after their families. Courses have to become increasingly adapted to this scenario and more importantly students should not in any way be hindered from continuing with their studies regardless of whether they have a part time or full time job. The institution’s job is not to assess whether a student is capable of dividing his time between his work and studies; but rather it should simply stick to assessing whether a student has achieved or not the set learning outcomes for a particular study unit. Any consideration above or below that is and should be irrelevant to the institution. If a student is performing properly, as is the case in most of these cases, then so be it. The role of the institution here is rather one where it has to look to the provision of training and tuition in such a way as not to hinder the students’ progress, and not the other way around. Another important aspect to be mentioned in this regard are the Junior College students. It is with great sadness that I must state that the administration of this institution is completely desynthetised to the needs of this very particular student body. Not only is the environment for these pupils not suitable for learning; but this is being hindered even more by administrative practices that hinder student participation and that are not inclusive enough. At the moment the college does not cater for the needs of its student body. Counselling services are very limited; the sports facilities of the college need immediate attention; most classrooms need proper upgrading; and the theatre, a project in which finances were directed for years, is kept closed throughout most of the year. Even if I cannot but praise initiatives such as Chrisco, the orchestra, the MEA, a number of

student exchanges and the Junior College Soiree, that KSU actually sponsors, I cannot but condemn the way in which student organisations are treated at this college. Not only are student organisations not recognized for their academic value and the level of inclusiveness that they bring to the college, but also they are now being hindered in their work for the simple reason that the administration cannot find the proper means of how to deal with them. Yes they can be noisy, and they can be rowdy, but they’re worth every decibel for the values they can impart on a student and on the impact they have on the student experience at college.

Lifelong Learning The concept of Lifelong Learning is one that has been endorsed by KSU for a number of years. We have seen various developments that have allowed for the enrolment of a number of mature students in both fulltime and part-time courses at the University. Both the Tal-Qroqq and the Junior College campuses come to life after five. These initiatives are good and deserve praise. But the problem that was also mentioned above is that the needs of these students may not be fully understood by the institution. A closer and more detailed analysis should be made about these requirements. It is unfair to allow a pensioner to join a course when the key materials needed for him to study are not freely available in the library and are beyond his budgetary limit for the simple reason that he has no other income but his pension. Such discussions may be beyond the scope of the regulatory changes that have taken place, but we are now in a position where we have to start discussing them.

Flexible learning pathways is also another challenge. Thus far the University has only been limitedly successful in this regard with only very few students from ITS and MCAST being allowed to join the University after completion of their courses at these institutions. I believe that if the University is to retain its relevance as the most important higher education institution in Malta, whether public or private, then serious efforts are needed to address this situation where the availability of flexible learning pathways is still in its infancy. Financially and politically, the University cannot afford to lose more students simply because its courses cannot cater for its potential learners.

Employability KSU has reiterated, time and time again, that thus far this institution has served the country well. Its graduates have become the motors for the socio economic change that we have seen in the country in the last few decades. Nevertheless, the dialogue with the world out there can never cease and its relevance is highlighted in the postfinancial crisis scenario. The problem of the disposable academic is today exacerbated and the added value of a PhD is only a few points lower than that of a Masters level degree. PhDs have become mostly relevant for a job in academia, and there aren’t too many of that either. More efforts need to be made for the courses to be more oriented towards the needs of the labour market. I am not here talking about the practice versus theory debate, but rather about the relevance of the content that students have to study. This content has to be up-to-date, and in accordance with the needs of the employers. In the initial stages of a Bachelor Degree, students have to acquire competences that are transversal in nature and which they cannot do without either for a job in industry or in academia. But certain competences that are delivered in later years, and even in Masters courses are more related to the requirements of industry and the institution has to make sure that the nature of the content that is delivered is actually what the employers will be looking out for in fresh graduates. I believe that for such a sharing of information to be successful it has to be undertaken at faculty or even departmental level, with course programmes being remodelled around these needs. It is useless for students to learn about switchboards that one can now only find dismantled in recycling plants.

Student-centred learning approach As beautiful and attractive a concept this may sound I must say that the pedagogical shift that is required for this to happen is still not anywhere close to the pipeline. I can point out a number of reasons for this. The first is the availability of resources, both academic and nonacademic. In order for students to be able to study on their own, they need the resources to do it and the facilities that can accommodate them. We have seen a number of infrastructural changes but I believe that more is required. Students’ House should be the ideal venue 58 | ksu.org.mt

for this: a place that should allow for academic and nonacademic dialogue. But even though we barely have the space to breathe in there at the moment, the projects for it seem to have been indefinitely shelved. Moreover, adequate teacher re-training is required; along with the availability of small classroom environments and enhanced e-learning resources. We are not there yet, but I hope that the University will take more specific initiatives in this regard, even if, quite frankly I do not see this as the topmost pressing concern.

Education, Research and Innovation Students going through the system we have gone through are professional plagiarists. We are taught from day one to learn by rote and to repeat what we are told. Our skills for innovation and critical thought were stifled when we were young and now we struggle after about 20 years of old school teaching to bring them back. This status quo will not be acceptable for much longer and this will mean the difference between having the competitive advantage and lagging behind. In addition to this I must also state that whilst research has been a buzzword for as long as I’ve been a member of this institution the amount of research that is actually being done is not immediately evident. Whilst there have been some important developments in the recent years, it is not immediately clear whether this is the result of increased importance given to research or whether it is due to the personal initiatives of those concerned. And more importantly neither is it clear whether all of the academic staff is performing their research duties as per their latest collective agreement. Again the problem here seems to be one where even if the administration does acknowledge the need for more research, the same cannot be said for all of the individual academics. In addition to this I must also add that the availability for Annual Report 2010.2011 | 59


students to carry out research in this institution is limited by the lack of resources. Many times students have to finance their own research projects, unless the University itself endorses them. This calls for greater public-private partnerships that would not only allow for students to gain work experiences and more competences in their respective field, but would also allow for increased funding for research projects for the University.

Mobility On the aspect of mobility, this year was particularly blighted with the suspension of funds due to mismanagement in the National Agency, the EUPA. This resulted in the suspension of Youth in Action and the Lifelong Learning Programmes. Tangibly this meant that students could not participate in mobility exchanges or more importantly in the Erasmus programme. It must be said that little or no problems were reported with the direct exchange programme that was set up by government to make good for the funds that were suspended. A note of recommendation must also be made to the University International Office for the way in which this crisis was managed. Most students who have returned from their mobility exchanges abroad were mostly satisfied with their experience and so far we have received mostly positive feedback from those who are currently doing their semester abroad. Nevertheless, the targets that are set in the 2009 Communiqué, that of at least 20% of those graduating in the European Higher Education Area should have had a study or training period abroad by 2020 is still an objective that is one that will not be achievable at the rates which we have now. It is apt to note that throughout the year KSU has also lobbied with the EU Commission in order for it to increase the number of available placements for students on the Erasmus programme as this has risen in popularity over the years in this institution.

Data Collection KSU has endeavoured over the past year to collect a number of snapshots that concern student perception, namely amongst which a survey amongst outgoing Erasmus students, canteen patrons, and those that have used the counselling services. Sadly one has to note that this culture of data collection in the higher education sector in Malta is still in its infancy. The impact of this is that policy may not be created according to the needs of the Maltese students, but it is being centred mostly around political agendae. Apt to note is the fact that the single most comprehensive survey that exists about the student body is the Eurostudent survey that was collected late in the last academic year and which will be published in June 2011 as a comparative analysis to other EU member states. No such data collection practices exist either within the institution itself, within the Malta Qualifications Council, the National Commission for Higher Education or the Ministry of Education. 60 | ksu.org.mt

Funding The matter of funding for the University and the Higher Education sector in Malta is one that was hotly debated by the Education Commission throughout this past year. The concept of tuition fees has reared their ugly head through the rector’s report, Vision 2020 or Optical Illusion. This was a matter of concern for KSU for a number of reasons, namely amongst which the accountability of the academic body and the transparency levels of the institution, along with other issues of quality assurance and the availability of resources. It was agreed that KSU should not support tuition fees as these are not in accordance with the needs of the social dimension of the student body and are only limitedly conducive to an improvement of the academic resource and learning environment of the student. An introduction of tuition fees will not equate to better quality education at this institution. The problems that this institution faces are not strictly related to finances and showering the problems that exist with money will make them more important rather than mitigate them. A point that I would also like to make however is that regardless of what was stated above, a level of funding that is required directly by the student body is still missing. KSU had to finance of its own resources a grand total of €40,000 in Student Opportunity Fund, €10,000 in the Resources Fund, and €5,000 in the Student Organisation Fund, along with approximately €4,000 on buying new computers for the student organisations and approximately another €6,000 on refurbishing the Common Room. Whilst we are thankful to our sponsors for providing us with sufficient funding to be able to do this, I think we have also amply shown that partnerships with third parties do work and do result in tangible benefits for the student body. Even if this money was used for necessary and very deserving causes, I do hope that all the stakeholders concerned do realise the real significance of these figures. The Student Union should have never had to finance these projects itself, even if it did so willingly. These projects are a very clear sign that the institution is desperate for more resources. The Student Union was buying books for the library. This should be a clear sign that more money should be placed where the real needs of the institution lie. It must also be stated however that the €22 million that were used this year to finance the Student Maintenance Grant should not be looked upon as a cash cow for the institution to benefit from. This money is budgeted for student support and it should remain as such. The University has sufficient as sets and resources to be able to finance itself. Moreover a project about the proper capitalisation of the intellectual property that this institution generates should be urgently looked into. KSU believes that this institution already has the resources its need to become more self sufficient in terms of funding and an exercise that should result in the maximisation of the use of the assets that the University holds should also be carried out.

A very disappointing fact is also that the Trust Fund which was promised to be set up in the 2010 budget is still not yet functioning, thereby hindering even more the possibility of third party financing for projects at University. Having mentioned all this, I must also mention a number of other issues that are relevant to students today. The first and most important amongst these is the Higher Education Act. This is a project that now seems to be indefinitely delayed. KSU has shaped its reaction to the needs that have to be included in this; namely amongst which was the call for increased student representation on Senate and on Council and the legal recognition of the KSU as the National Student Union. Nevertheless, this project seems to have been put on the backburner as nothing has been heard about it for a very long time. For this reason I would also like to formally call upon the Government to once again put some steam behind this project and if need be to re-open a call for consultation on this initiative. Another pressing concern is the fact that other than the NCHE 2020 strategy, to my knowledge there does not seem to be any published policy on Higher Education for Malta for the coming years. A mention about higher education can be found in Vision 2015, but one would expect a more specific policy to be made available on the topic. A suggestion for future KSU executives would be to take on this project themselves, and to come up with their expectations out of such a policy, which is in the interests of the students they represent. Again, another issue that KSU has been calling upon for months is the creation of the External Quality Assurance Agency. Being centuries old, it is understandable that this institution would find it very difficult to introduce effective quality assurance measures; but quite frankly the efforts that we have seen so far are only relatively successful. Nevertheless, this does not diminish the need for an external review of the study units at the University. The importance of this is also increased in the light of the new courses that are being made available to students outside the University – the weight of these programmes needs to be properly qualified and assessed. The Students’ Charter has been a gentleman’s agreement for far too long. It is high time that this initiative be turned into living proof of the accountability and transparency that this University should be striving to achieve. It is my suggestion to the institution that it formally takes up the project to turn the statements in the Charter into binding regulations – thereby making this institution a shining beacon for Student Centred Learning. This project, we are told, can only be made possible with the next round of negotiations for the academic staff’s collective agreement, so it is my suggestion that this project be pursued by future student representatives. Due to increase in size of the student population and to the limitations of the public transport system that is made available to University we have also seen a drastic

increase in the problem of availability of parking space at the University. From the discussions that KSU has had with the new public transport operators, it seems that the situation should be made better. Nevertheless, there is no denying that the problem is purely one of space. The University is enclosed on all sides and unless a proper infrastructural project is seen to, one that KSU has been calling upon for at least the past 5 years, the problem will only get worse with the increasing number of students that are expected to join the University in the coming years. University and Governmental authorities cannot snub this off as a petty issue any longer. At current levels, KSU has issued over 4,000 permits, and only 665 parking spaces are available to students. That translates into approximately 7 cars for every spot that is available. Concrete action, through adequate infrastructural projects, needs to be taken about this immediately. With regards to the work that was carried out by the Council this year, I think I can speak on behalf of my colleagues when I say that we did whatever we did both in line with the above mentioned policies, but more importantly in the interest of the student body. We have sought to be as transparent as possible in our work ethic, and we want to be accountable to you, the students. I can assure you that most decisions taken throughout this year were not particularly easy. More importantly, I would also like to state that where level-headed and constructive criticism was published against the work of the KSU Executive, this was taken very seriously and any workable suggestions were taken on. This can be seen not only through the end result of most of what we did throughout the year but also on the way we conducted our work. We were strictly bound by statute, electoral programme, and standing orders, but our utmost priority has always been the student interest. On a more personal note I would like to thank all the student representatives for their priceless work, all the student organisations for their dedication, the university administration, national and international stakeholders for listening and most importantly Roberta Avellino, Benjamin, Matthew Agius, Krissy, Andrew, Daniela Bartolo, Ivan, Daniela Cassar, Dylan, Matthew Paris, Vivienne, Nerissa, Nadya, Maria, Andrea, Neil, Samaria, James, Karl, Rachel, Martina, Roberta Rizzo, Angelo, Larkin, Francesca, Matthew Bonett, Michela, Stephanie and Mario for the wonderful learning experience I wouldn’t have had without you all, to Lucianne for her kind and loving patience and for actually sticking by me, to Rita for her sheer love for the student body and to all those that made this possible for me. My parting message is to all students to take the initiative and to be active, to participate, to learn and to discover. I swear this has been the best thing that has happened to me yet.

Annual Report 2010.2011 | 61


The Vice-President has a number of other roles, besides that of supporting the President in all that needs to be done. The foundations found from previous Vice-Presidents were built upon, and what was promised was delivered throughout this year in KSU. Common Room One of the responsibilities of the Vice President is that of taking care of the KSU Common Room in terms of maintenance and upkeep. The Common Room serves as a meeting place for students during their free time, and is also frequently booked by Student Organisations for their executive meetings or gatherings. In order to make this a more comfortable place, KSU has this year refurbished the Common Room during the summer. New sofas have been bought, so as to increase the seating capacity of the room. It has been painted and new furniture and branding put in. I would like to thank colleagues and friends for their help to make this possible. Bean bags were also put at the back of the Common Room, offering a relaxing area.

importance at this point in time. A traffic survey was carried out in the road leading to the sports facilities on Campus from the ring road. Its purpose was to check the possibility of making this road a one way and creating new parking spaces for the students on one side of the road. A report was then compiled and handed to the Precincts Office. This can be found on the KSU portal www.ksu.org.mt in the Resources section.

Acknowledgements My job couldn’t be carried out in the efficient way they were carried out without the help of other students as well as family and friends. Here I must mention my father George Cassar, as well as Albert Camilleri, Timothy Falzon and Clementina Camilleri for their contribution throughout the year.

Corporate Partners Another responsibility of the Vice President is to seek to strengthen the relationships with existing partners and corporate sponsors. Some of the existing contracts were re-negotiated and new affiliations have been made with the company Vodafone. The internships with KSU’s corporate partners were offered to students once again, as well as promoted as a way to help students understand what the working world asks of them. This was done through the opportunity of experiencing first-hand work in their various areas of specialisation. Furthermore, the outlets at Students’ House were once again leased in order to be able to be able to create various funds from which students could directly benefit.

Blinds were also an essential addition, in order to make the room alterable according to need. Two computers were installed and are available for the use of all students. Furthermore, the common room rates were revised in order to make them more advantageous to student organisations allowing them to benefit more from this facility.

Canteen Survey

Vice-President JAMES CASSAR

Since there was a change in the ownership of the canteen this year, KSU wished to get feedback from the students who make use of it everyday. The aim behind this is to put pressure, if need be, on the new proprietors should the students have felt that some things need to change. The survey was thought to be the best means by which KSU could reach out to the students in order to help them voice their opinions on the matter. A report according to the results of this survey will be published in the coming weeks.

Parking Survey KSU has been trying to find a way to solve the parking issue at University. Even though this issue is way beyond its control, KSU has been trying to find alternatives at least for the short term, thus increasing parking spaces by small amounts, but which nevertheless are of vital 62 | ksu.org.mt

Annual Report 2010.2011 | 63


Serving a 2 year mandate in the oldest Students’ Council in Europe is not an every day experience or something which one should take for granted. For me it has been an honour, a great commitment linked with several personal sacrifices, and an opportunity to experience both positive and negative circumstances that a student representative has to face from fellow students and from a Higher Education institution (which he/she needs to criticize if necessary). It is thanks to persuasion and endurance that these two years have resulted in all this work, which work has been carried out for the benefit of the council, the students and the institution itself. Minutes, executive meetings and other meetings

Secretary General KARL AGIUS

Throughout the year regular executive meetings were held to discuss several issues and projects related to KSU. An intensive planning weekend took place after meetings with each office and commission within the council that were of crucial importance to make sure that the events and projects were well spread throughout the year and that all commitments were to be done in due time. KSU also held several meetings with stakeholders in Higher Education Area including NCHE, MQC, UOM Rectorate, Government of Malta, the Opposition party and others. Meetings were also held with other entities and offices at university such as the precincts’ office with whom KSU works closely year in year out.

KSU – Student Organisations’ Classification Board, Offices in Students’ House, Notice boards in Students House, Freshers’ Week Stands (CONF) Regulations: the reform. Discussions on the method utilized by KSU to allocate offices within Students’ House had pointed out some issues which had to be tackled and stimulated a reform in the system and I dare to say in the mentality of this process. A reform to the system was proposed and all amendments were accepted and fine tuned. The reform was based on three words: Transparency, Respect and Maturity.

64 | ksu.org.mt

A board composed ofmyself as chair, Mr. Randolph Debattista (ex-Pulse President) and Ms. Geraldine Sapiano (ex-USTA president). The board was approved by KSU after my recommendation and appointed by the Social Policy Commission. Mr. Melchior Cini (ex-Scubed Treasurer was reserve member to the board). I thank all board members for their work. The board for the first time published a detailed timeline which was fully respected by the board after being approved by KPS. Once the results were published, time was given for each organization to point out to the board any possible misunderstandings. There were 5 organisations which applied for a revision for which 3 organizations were awarded additional points. SDM placed first over all (2008-2009 & 2009-2010) whereas Pulse placed first for (2009-2010). Each organization was given a detailed report showing the marks organizations received overall in the last three years, the working showing how marks were recurred from one year to another and an explanation for the marks awarded per section of their application complimented with comments and reasons for any loss of marks. A focus group was set up to amend Annex A of the regulations. The group shall also draft a report and present to KPS for approval. A report on the proceedings of the board was published and is available online.

The KSU office The KSU Office within Students’ House is the basis of KSU in the sense that it is the place visited daily, by dozens of students to lodge an academic complaint or to get a service from KSU. For this reason it is of utmost importance to keep the place well kept and equipped to give students a good service and facilitate the work of the executive members who spend endless hours here throughout their mandate. For this reason an investment was made whereby additional shelving, desks and computers were installed. Other infrastructural work was carried out in the office such as painting and fixing of electricity circuits. The AC’s were also replaced.

Students’ House Thanks to the strong cooperation between KSU and the University Works and estates office, Students’ House was given a face lift. Starting from the whitewashing and continuing with the vinyl flooring which was installed in the lobby area, Students’ House was given a new look. Sofas were placed in this area to provide students with an area where they could debate freely orrelax in their free time. Some offices in Students’ House were also whitewashed. A new store-room has been built at the back of Students’ House. Thus the clinic which was to date serving as a store room has been cleaned up. KSU

has held discussions with the Ministry for Health, yet it resulted that it is not worth having a nurse on campus when Mater Dei General Hospital is just few metres away. The room will now be made available to people with special needs who need to rest and also to student mothers who need facilities for breast feeding. Ms. Rita Borg has been instrumental to keep Students’ House in a good state and we are very grateful. I also thank Ms. Carmen Mangion and Architect Christopher Spiteri for their work.

Standard Two main icons which are of historic importance to the Students’ Council are the Bust of Cesare (which was restored last year by myself and Mr. Andrea Pace), donated to the Maltese by the Italians in 1934 and a Standard which dates back to 1951 when the late Prof. Guide de Marco served as SRC Secretary. The standard is utilized in major ceremonies organized by University such as Graduations and Honoris Causa ceremonies. Follow a motion approved by the executive it was decided to conserve the current standard and to make a new standard to reflect the vision of KSU nowadays. I would like to thank Anthony Mifsud Bonnici for his work on this historic project and Emanuel Bonnici for the design.

Archives Throughout the summer of 2010 a new project was launched whereby all the archives of KSU were reorganised. Other documents and minutes dating back to 1929 were obtained from private collections. I would like to thank Mr. Robert Thake for his great contribution in this project and for the dedication he has shown. It is now of fundamental importance to follow up this project.

AGM Following a motion which was presented and approved during the last AGM held on the 17th March, 2010, a call for a maximum of eight (8) KSU alumni executive members to work on a subcommittee with the aim of studying the structure and resources of the KSU executive. The executive decided that students who proposed and seconded this motion could not be part of the subcommittee even if they are KSU alumni. I thank these alumni especially Justin Fenech and Annalisa Schembri for their time and their commitment. I assisted the subcommittee in the work when requested and when necessary in order to keep this board autonomous and able to work freely. A subcommittee was also set up to discuss some issues ahead of the AGM. The AGM as the highest organ of KSU deserves due importance. This year’s AGM was in fact moved to a bigger and more adequate venue which had been used for such purposes back in the early 2000’s. All relevant Annual Report 2010.2011 | 65


documents and notices were put up on notice boards, newspapers and sent to students via mail in due time. The possibility of using a more efficient digital system to assist in headcounts was also looked into. The President’s Charity Fun Run and other initiatives. Throughout this year KSU has also given due importance to charity and support to those in need. For the first time, the KSU executive and several other University Students participated in the second edition of the President’s charity fun run amidst the 7000 participants who attended this year’s edition. This event was organised to raise funds for the Malta Community Chest Fund. KSU also assisted a fundraising campaign for a university student (Angie Bajada) who required support.

plan and launched the Resources Fund, the Student Opportunity Fund and the Student Organisations’ Fund. KSU International office also published an Erasmus Assessment report. Students who visited the KSU stand were also given a special innovative pack consisting of a bag containing the Freshers’  Week  Magazine and the KSU Year Planner. The event was also visited by a number of dignitaries.   Some questions were recently raised on the transparency and accountability of KSU vis-à-vis this event. Several false allegations were also made on another member of the executive. This year a report was published as proof of transparency and accountability. It is of fundamental importance to understand that Freshers’  Week  is one of the events which may generate profit so as to support financially the events and initiatives organized throughout the year by KSU.   Ms. Lucianne Caruana has given me great assistance in this event and I am very grateful. I also thank Francesca Sicluna and Samaria Bezzina for artistic impressions. Emmanuel Bonnici has been instrumental in the design and concept of the event. Neil Ferris has gone out of his way to help me in this event especially with his innovative ideas and I am greatly indebted to him. I also thank Joe Micallef and his workers.

Create a digital notice board within Students’ House to promote both KSU work and other work carried out by Student Organisations A digital notice board was set up in Students House to promote the work carried out by KSU, the activities organized by student Organisation and other general opportunities available to students. This service was provided free of charge. This is also an initiative which aimed at enhancing campus life and student activism.

Organise an eventful Freshers’ Week aimed at helping new students to settle on campus Between Monday 4th and Friday 8th October, KSU organised the KSU Freshers’ Week  2010.  Freshers’  week  is a major event held over a oneweek span, comprising of a jam-packed programme of student-centred activity. The main aim of this event is to welcome the Freshers’ for the first time and all other students back on Campus after the Summer holidays.   Another major aim of  Freshers’  week  is to promote campus life. In fact during this  week  several Student Organisations organised a number of events ranging from talks, debates, sports activities and campaigns.   KSU also took this opportunity to promote its work 66 | ksu.org.mt

This project was welcomed by student organizations. Guidelines and regulations on how to make use of such notice board were developed and a report on this project was prepared and is available online.

Work towards the possibility of creating another green area which will be equipped with the necessary seating and wi-fi access The site earmarked for this project was an area close to the Faculty for the Built Environment and wooden table benches have been installed. This area is nowadays frequented by several students daily. The aim of this specific project was to make campus friendlier to students and to create an area which can be used by students for several purposes. This site can be used as a place where group work can be carried out and where social discussions can be held. This project has been carried out in collaboration with the Precincts office. Wi-fi facilities have been provided by the University of Malta

IT services. This is the second green area created by KSU in the last two years. During the academic year 2009/2010 a green area was created next to Students’ House. The staff at the Precincts office has been very helpful and thus I would like to thank Mr. Joseph Camilleri and Ms. Maronia Schembri.

Allocate €10,000 for a New Resources Fund where requests from students, student representatives, and lecturers will be assessed by an appointed board. Such funds will be assigned for the acquisition of new material for the Library and other relevant material which is considered to be a genuine aid so as to maximise the potential of students. The aim of this fund was to give the opportunity to students to make use of books, journals or other relevant media which is not available at the Library of the University of Malta and which is fairly expensive and thus cannot be covered by the student maintenance grants or smart card. The fund consisted of no less than €10000.

initiatives which were considered to be of benefit to students by the board appointed to administrate the fund. Regulations were prepared and made available. A template was prepared and student organizations had to present a report which had to include financial statements on how the money would be spent, a declaration of how the project will contribute to campus life, and a detailed explanation of the activity. A board composed of myself on behalf of KSU and as chairman, Dr. Leonard Bonello ex-KSU Secretary General, ex-member of the KSU Organisation Fund Board) and Dr. George Bugeja (ex-GhSL Secretary General) evaluated the applications and the relevant grants were presented to student organizations during Organisation Days held in February. The board of appeal was composed of the KSU Board of appeal appointed during the AGM. A report on the proceedings of this board was prepared and made available online.

Regulations were prepared and made available to students. Applications were made available online in November and March. Students who applied had to give a detailed description of this book/other resource, and its relevance to their course or research project. The books were bought by the University Library whereas KSU paid all the relevant expenses. The books were first made available to students who applied for the fund but were then returned by the users and made available at the Library for all students. A board consisting of myself from KSU as Chairperson of the board, Ms. Alison Agius (HSBC Campus Branch Manager), Mr. Kevin J. Ellul (Director Library Services), Ms. Joanna Felice (Deputy Director Library Services) and Prof. Alfred Vella (Pro Rector for Academic and Institutional affairs) was appointed specifically to review the applications.The board of appeal was composed of the KSU Board of appeal appointed during the AGM. An interim report on the proceedings of the fund has been published and is available online. A full report will be published once the 2nd batch of applications are received and reviewed by the board.

Commence a Student Organisations’ Fund to aid student organisations with their financial needs This fund of no less than €5000 had the aim to financially support Student Organisations recognised by the Senate of the University of Malta. The fund was allocated for educational activities, projects or initiatives which Student Organisations recognised by the University Senate organised. Such activities, projects or initiatives ranged from seminars, exchange programmes, academic publications, and several other

Work so that Students’ House will become more energy efficient and shall study the possibility of installing photovoltaic cells on the roof of Students’ House In the beginning of this year all cameras in Students’ House were replaced with Infra Red cameras. This allowed for Students’ House to be switched off during non-office hours. KSU has confirmed through meters installed in University that the electricity consumption in Students’ House has decreased substantially. A number of meetings were held with Prof. Micallef. KSU was assured that in the near future photovoltaic cells will be installed through EU funding. The possibility of installing photovoltaic cells on the roof of Students’ House through KSU funding has also been looked into. However such project could not be carried out due to lack of funding. Meanwhile KSU has installed a new Annual Report 2010.2011 | 67


lighting system in Students’ House which will be a major contribution to make Students’ House more energy efficient.

Ensure the smooth implementation of the public transport reform with specific reference to the University bus routes for Gozitan Students Throughout the last months KSU has been working closely with MITC to ensure the smooth implementation of the public transport reform with specific reference to the University bus routes for Gozitan Students. Meetings were held with both parties, the two major stakeholders in this project. KSU has been assured that: •

Gozitan Students travelling to and from University do not need to exchange buses as a direct service between Cirkewwa and University is being catered for. Service starts at 5.30am and ends 11.00pm with an hourly service

and Mr. Bertrand Micallef from Merlin Computers for their help and support.

ESU Throughout my second mandate in KSU I became member of the ESU Quality Assurance Experts pool and started to represent local students in events related to Quality Assurance organized by the European Students Union (ESU). I attended the study session “Enhancing student participation in the process of QA in education” organized by the European Students Union (ESU) in co-operation with the Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe, hosted at the European Youth Centre in Strasbourg from the 4th to 10th July, 2010. In this event I had the opportunity to present the results of a study which I completed on behalf of KSU’s Education Commission in May 2010: Agius, K. (2010). KSU’s Report on Quality Assurance. Kunsill Studenti Universitarji, Malta (National Union of Students) http://www.ksu.org. mt/images/stories/resources/qake2010.pdf.

Any student travelling in Malta will benefit from reduced fare prices when purchasing 30 and 90 day tickets. The ticket prices for a 30 day student pass ticket are EURO 21 instead of EURO 45, whilst those of a 90 day ticket are EURO 60 instead of Euro 120. These rates apply to persons between the ages of 11 and 16 and to those persons that can provide evidence that they are enrolled in a full time course with a minimum duration of 3 months. The institute that they are enrolled with must be registered with the Ministry of Education.

Buses operating between Cirkewwa and University, besides being high capacity buses will also have the space to accommodate luggage.

During this event I also had the opportunity to share good practices and in fact thanks to close collaboration with Christian H. Bjerke from NSO (Norwegian Student Organisation) I coauthored a paper which was submitted to the European Quality Assurance Forum (EQAF) steering Committee: Agius, K. & Bjerke, C. (2010). Focus groups – proposing a new tool for empowering students in quality assurance. http://www.eua.be/ Libraries/EQAF_2010/PaperAbstracts_WGSIb_2_ Agius_Hemmestand_Bjerke.sflb.ashx. The paper was selected and was presented by both authors at the Fifth European Quality Assurance Forum (EQAF) – an event co-organised by the E4 group (ENQA, ESU, EUA and EURASHE), supported by the European Commission through the Lifelong Learning Programme and hosted by the University Claude Bernard, Lyon I, France between the 18th and 20th of November 2010.

During Freshers’ Week and Environmental Fair KSU has promoted the proposed bus routes which will be run by the new service provider Arriva. KSU would like to thank GUG, and Emanuel Delia, Amanda Ciappara and Pierre Carabott from MITC for their collaboration in this project.

I also attended the Institutional Evaluation Programme (IEP) Annual Seminar hosted by the Copenhagen Business School in September 2010. I was selected by ESU and European University Association (EUA) to carry out IEP follow ups in two Universities in Europe, one in Czech Republic, and one in Portugal.

Install a computer in every Student Organisation Office within Students’ House The aim of this specific project was to enhance the resources of Student Organisations so as to facilitate their work. In total 10 computers have been installed in the ten offices within Students’ House which are currently being used by Student Organisations. This was an investment of Euro 7000 sponsored by Merlin Computers. Thanks to the UoM IT services, the relevant wiring and internet set up has been has been installed. A report regarding this project will be compiled and made available online. I would like to thank Mr. Sandro Musu 68 | ksu.org.mt

I also attended and presented a poster at the seminar “Quality Assurance – the ultimate tool?” Organized by ESU, co-hosted in Jerusalem by ESU and the National Union of Israeli Students (NUIS) from Sunday 31st October and Tuesday 2nd November. Between Friday 4th and Sunday 6th February I attended a workshop in Mainz, Germany aiming at evaluating the use and impact of the European Standards and Guidelines (ESG) in Quality Assurance. On Wednesday 3rd November 2010, during the 59th Board Meeting of ESU held at Tel Aviv, I was elected on the Social Affairs Committee of the European Students Union (ESU) for a mandate of 1 year. ESU, headquartered

in Brussels, is the umbrella organisation of 45 National Unions of Students from 38 countries. ESU represents and advocates the educational, social, economical and cultural interests of  students at the European level: European Union, Council of Europe, UNESCO and the Bologna Follow Up Group. Through its members, ESU represents over 11 million students in Europe. Daniela Bartolo, another Maltese Student who has already served in ESU and KSU was elected on the Committee for Internal Development. I would like to thank her and also Larkin Zahra and Francesca Scicluna for their support in all work related with ESU.

Education, the main pillar of KSU. Having served for a year as President of the Education Commission and 5 years as a member of the Education Commission, a post I still hold today, I continued to practice my personal vision, i.e. that the main pillar of KSU is Education and Students’ Rights. For this reason I continued to work on several issues related with Higher Education and our university ranging from my direct contribution in the discussions held within the Education commission to the Past papers issue. The latter are now available online through VLE after a motion which passed through Senate last year and followed up this year. Another issue which I followed is that concerning the structure of the professional courses such as Education and Medicine. Students who do not manage to complete the course are not being given the relevant certification. This problem has been discussed in senate. Discussions on this issue with the University Ombudsman were held and letters were sent to the university senate. The introduction of the Liberal Arts degree may somehow solve this problem but more needs to be done. Work in other senate subcommittees including the Library Committee also took place and assistance to a number of students who requested information for their undergraduate dissertations vis-à-vis student issues and the higher education area was given.

Envoi I would like to thank several individuals most of whom already mentioned above for their support. It is thanks to their help that I managed to realize over 30 projects/ campaigns/initiatives in my two year mandate in KSU both as Education Commissioner and Secretary General. I would also like to thank my family and Michela Boffa for supporting me throughout these two years and the students who have appreciated this work and who have given me feedback continuously. I am also grateful to those students who have worked for their fellow students sometimes without being appreciated. But how can I conclude this report without thanking two special persons for me. I am referring to Robert Thake and Andrea Pace (both of whom have served as Secretary general of SDM); you have both been an inspiration to me. Annual Report 2010.2011 | 69


Financial Officer MARTINA GALEA

70 | ksu.org.mt

Upon being appointed as Financial Officer for the current academic year, I immediately understood the responsibility involved in this post. I recognized that KSU’s finances are tools to be used responsibly for the good of the student body as they are the stakeholders of this Council and our loyalty lies with them. This is a mantra I vowed to uphold from the start of my term as Financial Officer and I am proud to affirm that every financial decision by this executive has been taken with the good of the student body in mind both in the present and in the future.

fixtures in the organisations’ offices within student’s house in the form of 10 new computers, this year KSU has also allocated a total of €2000 distributed as per the decisions of the independent Board in action. A total of 25 student organizations on campus benefitted from this fund with grants ranging from €80 to €150 each.

Funds

This year the executive felt the need for capital investment in the assets of KSU both for replacement and improvement reasons. This investment occurred in the form of a number of fixed assets listed below:

A prime example of this attitude is the maintenance and enhancement of the Funds first started off by KSU in the academic year 2009/2010. The Student Opportunity Fund, giving students the opportunity to be reimbursed for expenses incurred in relation to projects related to their course of studies, has been maintained for the second year running. This academic year, the structure of this Fund has changed to the effect that it has been capped at €15,000 whereby applicants can receive a maximum of €300 each. The final grants rewarded are determined by the independent board in charge and results issued by the Student Opportunity Fund board on the 22nd February show that a total of 27 students have benefitted from this Fund in the first semester of this academic year compared to a total of 34 students in the same semester of the last academic year. Applications for the second semester have also been accepted are in the process of being examined. Moreover, KSU has this year introduced two new funds namely the Resources Fund and the Student Organisations’ Fund. The Resources Fund consists of a €10,000 fund to be allocated to the purchase of texts, journals or other material specifically requested by any student at the University which he or she may find to be missing from our library or other resource sources. In the first semester of this academic year a total of over €1000 was claimed from this fund for texts of a varying nature. KSU encourages more students to make use of this opportunity. The Resources Fund is another way to ensure that KSU’s resources are being directed to projects that benefit the student directly and efficiently. The second fund introduced this year is the Student Organisation’s Fund. Apart from our investment in the

Without them, the activities of the council would have had to be sized down to the detriment of its stakeholders, that is, the student body. In the past year, we have had the professional pleasure of co-operating with HSBC Malta, Deloitte, Gasan Enterprises Ltd and 89.7 Bay as our corporate sponsors. We have also strengthened relations with our partners NSTS through newly-strengthened agreements in order to ensure that as many benefits as possible are being reaped by the students from the services available to them.

Events

Fixed Assets Additions

€6,124 invested in the newly refurbished common room;

€3,006 in improvement to office equipment due to wear and tear and, therefore, necessity of replacement;

€4,000 invested in new PCs for student organizations’ offices within Student House;

€2,023 in new sashes and trenchers for our Toga Rental Service;

€3,198 in improvements to Student House

All decisions for the acquisition of the above were taken by a vote during our executive meetings. A new standard for KSU was also approved.

Corporate Sponsors

Before every event taken on by KSU, I met the office in charge of the event in question to discuss the budget involved. Reasonable budgets were set up in the hope of reaching a balance between financial viability and high-quality events throughout the year. While setting these budgets, certain limits were also set to ensure that events promising unnecessary loss-making were set aside to allocate these resources to other more beneficial projects. Costs were weighed against benefits and decisions were made accordingly with the aim of providing the most benefit to the student body while keeping a healthy financial environment. It was important for me to have constant communication with the different offices as each event was being organized and carried out. This co-operation led to the helpful monitoring of income and expenditure throughout each event, which is vital especially for large-scale events such as Fresher’s Week and Careers’ Convention which was seamlessly co-organized with AIESEC whom we thank for their impeccable co-ordination. We have the pleasure to announce that both these events were a success from which only the students stand to benefit, both during these events directly as well as through the financial gains they leave to KSU to be used responsibly for the good of its stakeholders. I would like to conclude by thanking, first and foremost, all the members of this executive whom I was blessed to have worked with during the past year. I thank them for their professionalism, maturity and hard work throughout our term. I would also like to thank Lucianne for her boundless dedication to this executive and the priceless work she does with us, as well as Rita for the constant support she gave me especially during difficult times. Last but not least I would like to thank all those who in any way helped us to make KSU a better council this year, as well as all my family and friends for always being behind me throughout this experience.

The income and support received from our corporate sponsors each year has been vital for the operation of the council and has given us the opportunity to keep investing in projects that benefit the student body as a whole from many aspects. I would, therefore, like to thank our sponsors not only at a corporate level but also one-off event sponsors for their support and cooperation. Annual Report 2010.2011 | 71


The role of Public Relations Officer started out for me a challenge and turned out to be a huge learning experience. Being my second year in KSU I wanted to work towards increasing KSU’s coverage in the local media as well as continuing on the footsteps of those before me by further improving relations with third parties. I found a strong foundation on which to build and I believe this can be seen clearly in the achievements KSU has managed to make this year.

Communication

on Campus Donate 1 Euro to charity campaign.  

This year it was decided to revive the KSU online Newsletter entitled Il-Kokka. This has been started by a previous executive but had eventually stopped being produced. The idea behind the newsletter is for KSU to keep in touch with students as much as possible. Produced and sent out to the KSU mailing list once monthly, il-Kokka gives a recap of the events that have been organised during the previous month and a taste of what is yet to come. A section for student organisations has also started to be included in order to allow these the opportunity to promote their activities further.

Promotional material

The KSU Portal- www.ksu.org.mt

Youtube Channel

On the 1st October 2010 KSU launched a new look for its website with a number of changes in appearance and functionality. Accessing information about upcoming events became easier and the website as a whole is now more efficient. This year KSU also tried to help students save time by making it possible to apply for parking permits from the comfort of one’s home. It is now also possible to subscribe to the KSU Mailing list from home. A gallery was also introduced later on in the year, making it possible for students to access the photos taken during KSU events. This was done in order to make the website more interactive and better show what KSU activities are all about.

A KSU Youtube channel was created where any clips, promos or videos that are of interest to students are uploaded and made accessible to all.

The website also served as a means to donate to charity during the Christmas on Campus Activities. KSU promoted the concept of each student donating 1Euro from his or her smart card by filling a form available on the website.

TheCodeTv.

Public Relations Officer RACHEL CASSAR

The KSU Portal also serves as an online notice board where all opportunities KSU learns of that are of benefit for students are uploaded for students’ benefit.

Branding Image is extremely important and this is kept intact year after year by the KSU Public Relations Officer. Following the branding guidelines is a must in order to ensure professionalism in the image and perception of KSU. The KSU logo as well as the logo of the Corporate Sponsors of the Council where included on all the necessary material in order to show KSU’s participation and commitment to its events and activities.

72 | ksu.org.mt

Mail shots & SMS shots Like it does every year, KSU is using its student database in order to inform student of opportunities and events. This year this is also being done also done through SMS.

Christmas card and animation For the festive season, KSU created an animation that was sent out to all students in its database. A KSU Christmas Card was also made in order to be sent out to those who throughout the year support KSU constantly.

Advertising For the first time this year, KSU has every month had a double spread in The codetv magazine - an online magazine distributed to youth across Malta. This meant that the events and initiatives taken up by KSU were promoted to a wider spectrum of people. Cinemas Thanks to agreements with our corporate sponsors, KSU also has the facility of advertising in local cinemas, making it possible to reach out to more people than simply those present on campus. Campaigns Initiatives such as the Student Opportunity Fund, Resources Fund, Organisations Fund etc all require extensive PR campaigns so as for the student population to become aware of what is available to them. Many other campaigns were organised throughout the year including awareness and promotion for the Christmas

Throughout the year, KSU has distributed various different promotional material in order to help people better familiarise themselves with what KSU is and does. Flyers describing KSU’s objectives briefly were made and distributed during various events, even off campus. KSU also invested in a pop up stand which is now put up during events. New lanyards for use during events and to be distributed were also made this year. Also, at the start of the academic year the KSU active planner was once again put together and distributed during Fresher’s Week. This diary is a useful manner in which to promote KSU.

Press Releases It is essential for KSU to make its voice heard throughout the year particularly on issues that effect students. Besides Press Releases on its own initiative, KSU also publishes a number of PRs that are approved by the Social Policy Commission, that is; when all the Student Organisations on Campus agree to issue a common Statement on a subject. This year, PRs of particular importance were KSU’s Stand on the Suspension of LLP and Erasmus Funds, KSU’s reaction to the changes in the Examination Paper review System and the PR on the Engineering course issue.   A full list of Press releases sent out this year can be found below: •

Clarification about books kept under lock and key at the University Library

KSU’s comments on the Revision of Paper System Review

KSU’s Reaction to the Statement on Stipends by the Governor of the Central Bank

KSU’s Reaction to ATP Industrial Action

KSU’s Reaction to the Budget

KSU acts on the Engineering Course Issue

KSU’s reaction to the Proposed Pensions Framework

KSU’s reaction to the Pre-Budget Document 2011

KSU concerned about Changes in the Revision of Paper Mechanism

KSU expresses its concern on the number of results still unpublished

Nursing Shortages: A need for better use of Private Industry resources Annual Report 2010.2011 | 73


KSU ‘s reaction to the MATSEC and SEC results

KSU’s Reaction to the update on Lifelong Learning Programme funds

KSU’s reaction to the Report issued by the Board of Inquiry appointed to evaluate the events that led to the suspension of European funds

as to compliment the new fresh look that the Common Room was given, the artwork for decoration inside was made to reflect the important pillars that KSU consists of. The new branding material to be found in the Common Room portrays images linked to the Education Commission, Social Policy Commission, Culture and Entertainment Office and International Office – those that make up KSU.

Acknowledgments I would like to close my section of this report by thanking all those who have been of support to me throughout both the years I have spent as part of KSU. I would like to particularly thank KSU’s designers, web-master, translator and any one else without whose help I would not have been able to carry out the work that has been completed. Special thanks go to Lucianne and Rita without whose help I would not have managed to accomplish what I have throughout these two years.

In order for KSU to put together a number of reports, surveys needed to be created and sent to the KSU database in order for the required data to be compiled.

MARCH 2011

Surveys

The website was also used to conduct a number of online surveys on subjects such as the University Student Advisory Services and Counsellors, the University Canteen, Erasmus Assessment and many more. KSU then issued reports on these matters, which are all available on the resources section of the Website.

Posters Publications @KSU KSU’s quarterly publication entitled @KSU has this year been given a revamp. The design has been altered in order to make it more attractive and as reader friendly as possible. Student organisation handbook As promised, KSU has published a Student Organisation Handbook. This was distributed to organisations during Organisations Week. As PRO of KSU together with my colleague Matthew Bonett, I contributed to the section on Public Relations and the Media.

Common Room Branding Due to change in Corporate Sponsors, the Common Room Branding needed to be changed. This year so, 74 | ksu.org.mt

For each and every event, project or activity taken on by KSU a poster was created by one of KSU’s designers or event by an executive member themselves. This was used on various media to promote the particular activity in an as attractive a manner as possible. Often various variations of the poster were needed according to the particular event and according to were the poster would be used.

Annual Report As can be seen, this years annual report was put together in a manner different than usual. Combining all three of the reports KSU issues, that is; the Administrative Report, the Financial Report and the Annual report and sending it to the homes of all students, is a new initiative which KSU has decided to take up in order to ensure that all students truly do have access to all the information they require about KSU. This report has also been sent out by email to all students registered at the University of Malta, as well as uploaded on the KSU Website. Annual Report 2010.2011 | 75


The KSU International Office has set up a strategy for the past year, that of ensuring that local students are reaping the full benefits of mobility programmes they are entitled to, such as Erasmus, as well as ensuring the foreign students who opt to study at the University of Malta have a fruitful and unforgettable experience. This was done with both short term projects that were studied and implemented but also with long term projects that will eventually reap results in the coming years.

the 28th April 2010, the KSU International Office and Nadya Papagiorcopulo attended a MedNet Meeting (Mediterranean Network of Student Representatives) held in Tel Aviv, Israel. The aim of this meeting was to further strengthen the relationships between the MedNet members, who share a common vision and history as well as discuss MedNet priorities during that coming year. A strategy for the upcoming 58th ESU Board Meeting in Madrid was also agreed upon.

KSU’s International Office launched the Erasmus Assessment Report that focused on outgoing students. The report assesses the current situation of this programme with the specific intention of assessing whether students are reaping the full benefits it can offer. A holistic approach was used especially through the Erasmus Focus Group that include a representative of the majority of the Faculties, Institutes and Centres at the University of Malta and the Erasmus Assessment Questionnaire that was completed by more than five hundred students.

Between the 3rd and 5th November 2010, Carl Grech, Karl Agius and Francesca Scicluna attended the 59th ESU Board Meeting hosted by NUIS in Tel Aviv, Israel. During the Board Meeting, the ESU Plan of Work for 2011 and the ESU Budget for 2011 were adopted. The Plan of Work for 2011 focused on financing of Higher Education as some European countries had suffered major cut backs in public financing of education during the past year, a student quality concept for Higher Education and the promotion of a European Student Mobility Treaty amongst others. The Board Meeting was also characterised with various discussions including those about the Doctoral Education Policy Paper and the Student Support Services Policy Paper. Elections were held for various positions within the ESU Committees. Two Maltese candidates, Karl Agius and Daniela Bartolo, were elected to the Social Affairs Committee (SAC) and the Committee for Internal Development (CID) respectively. Prior to the Board Meeting, a seminar named “Quality Assurance - the ultimate tool?” was held in Jerusalem, Israel which was also attended by Karl Agius.

Erasmus Assessment Report Outgoing Students (2010)

International Coordinator FRANCESCA SCICLUNA

International Officer LARKIN ZAHRA

The recommendations arising out of this report influenced the plan of action of this year’s KSU International Office in order to get more students to apply to go on Erasmus while ensuring that these students do not experience any difficulties during the application process or while studying or on a placement abroad. One of the ways which was identified as being essential to increase the number of students who apply to go on Erasmus, was the organisation of a well-targeted information campaign. KSU’s International Office will be organising this campaign when the applications are available to the students once the Lifelong Learning Programme suspension of funds is officially lifted. This report can be accessed in the Resources section on the KSU website.

International Representation of Students The KSU International Office has throughout the year represented the students and actively participated in various international events. During the hand-over period between the 22nd and 76 | ksu.org.mt

Between the 4th and 8th May 2010, the KSU International Office and Nadya Papagiorcopulo (who was still in office) attended the 58th ESU Board Meeting hosted by CREUP in Madrid as well as the preceding seminar focusing on Social Dimension and Funding. During this Board Meeting, a number of elections took place including the election of the Chairperson, Vice Chairperson, Executive Committee members and Academic Affairs Committee (AAC) members. Between the 16th and 17th October, KSU was present at the 20th European Student Convention. This convention focused on the T4SCL (Time for Student Centred Learning) project.

Between the 15th and 19th February 2011, KSU attended the 21st European Students’ Convention held in Budapest, Hungary. This convention focused on challenges and other opportunities for students’ participation in Higher Education governance on an institutional, national and international Level. We participated in various workshops and also delivered a presentation about the student participation levels in Malta. The KSU International Office also plans to attend the 60th ESU Board Meeting in Tallinn, Estonia as well as the preceding seminar about “Financing of Higher Education”. Annual Report 2010.2011 | 77


One World Week One of the main events was the organisation of the KSU One World Week from Monday, 18th October till Friday, 22nd October 2010. This event was organised with the aim of encouraging the campus’ diversity as the KSU Common Room was converted into a hub of international dialogue. Moreover, this event aimed to reach out to the history, culture and opportunities which the different continents have to offer. A wide range of events were held to outline such diversity while a sense of community among the various nationalities was enhanced on campus. Each day of the week was dedicated to a particular continent were around twenty-one student and youth organisations based at the University of Malta organised their events and manned their stands. Moreover, a large number of diplomatic missions to Malta also organised their own events.

Furthermore, on the 3rd of March 2011, KSU’s International Office in collaboration with the National Commission for Higher Education (NCHE) organised an informative session about the Bologna Process which was mainly given to the Education Commission student representatives and the Education Officers within the student organisations. This session cleared any difficulties that the students might have had as well as further informed the students on this process. The video produced by ESU - Faces of Bologna - was also shown to the students during this informative session.

Bologna Process Information Days Between the 1st and 3rd March, an informative campaign was launched about the Bologna Process both at the University of Malta and the G.F. Abela Junior College campuses. The Bologna Process’ implementation has affected the Higher Education system on various levels in Malta as in other European countries. For this reason, the need for the students to be further informed about this reality within the Higher Education was needed. Informative booklets were distributed to the students around campus. The booklet covers the historical developments of the Bologna Process, the future of this process and the situation of the implementation of this process in Malta’s Higher Education system. Additionally, a short video was also made to further inform the student. The video was uploaded on the KSU Website, on online social networks and on the KSU Digital Notice Board. 78 | ksu.org.mt

KSU Buddy System The KSU Buddy System was implemented by the KSU International Office for the first time this year. This optional scheme was offered to all incoming International students studying at the University of Malta for both semesters. This system offered the opportunity to strengthen the connection between foreign and local students and help them establish a social, cultural and academic network. It has been an advantageous chance for both participants to broaden horizons as well as a means to improve one’s’ language skills and expand one’s circle of friends.

of a good application form. Moreover, the last session was a creative one whereby the participants had the opportunity to create their own project with the help of experienced officials. Additionally, a number of sessions have also been planned to be organised between the 18th and 19th April in collaboration with MEUSAC. These sessions will develop the skills obtained from the March funding seminar as they are more focused since a smaller group will be taken up each time. Groups will be divided into social-oriented student organisations and those focusing more on applied sciences. These sessions will enable the participants to create a fictitious situation and go through the application process as if it had to happen.

The KSU Buddy System started off during Faculty Tours on campus organised by the KSU International Office on the 6th October 2010 and during the Orientation Day of the second semester on the 7th February 2011. After these meetings, the buddies were assigned a number of international students (around 3 per buddy) who met each other for a minimum of 20 hours. KSU has prepared a logbook for the buddy and the international student to compile at the end of the semester as a proof that the KSU Buddy System has been completed successfully. There were around 90 local students who applied to participate in this system and over 190 international students, many of which completed the KSU Buddy System successfully.

In fact, the US Embassy to Malta organised a Digital Video Conference with Prof. Burton from the US Geological Survey on the Volcano Hazard Programme in collaboration with the University of Malta Geographical Society. The Embassy of the People’s Republic of China to Malta organised a China Day which included Tai Chi sessions and traditional Chinese songs in conjunction with Chinese students studying at the University of Malta. For this reason, the KSU One World Week offered the opportunity for international students and locals to come together. This event was visited by a large number of University students. Moreover, Hon. Parliamentary Secretary Clyde Puli, PL President Dr. Stefan Zrinzo Azzopardi, the Libyan Ambassador to Malta Dr. Saadun Ismail Suayeh, high profile officials from the China and Egypt Embassies to Malta, MEP Prof. Edward Scicluna (PES Group) and MEP Dr. Simon Busuttil (EPP Group) also visited this event.

with a Sudanese student who had the opportunity to sing songs from Sudan whereas a group of Italian international students sang a number of popular Italian songs.

International Cuisine Night The KSU International Office has organised the KSU International Cuisine Night on the 24th February at the KSU Common Room. The event was held in collaboration with six student organisations: AEGEE Valletta, Gh.S.K., GUG, JEF Malta, TSA and Y4TE. The event was held during Organisations’ Days organised by KSU. This event offered an opportunity for the local students and International Students to come together and prepare culinary delights from their countries as students visited the various food stalls prepared by each nationality. A total of 16 nationalities participated directly by preparing traditional food whereas a total of around 150 students attended this event. The Maltese Stand was set up in collaboration with the Institute of Tourism Studies (ITS) while the Gozo stand was prepared by GUG - Grupp Universitarji Għawdxin. Maltese musicians animated the evening as they played a large number of traditional local songs which grabbed the interest of both the locals and the international students present during this event. Moreover, the Maltese musicians also played the songs which the students present at the event recommended. The provided entertainment had also international elements

The KSU International Office has also worked closely with the University of Malta International and EU Office by promoting the system with the incoming international students before they arrived to Malta and with the DegreePlus Office in order to be recognised by the same office.

Funding Training Sessions In order to further assist student and youth organisations as well as further encourage student activism, the KSU International Office has organised Funding Training Seminars aimed to increase the knowledge about the funding available for these said organisations. The first seminar was held on the 12th March 2011, where members from a large number of organisations participated. Aġenzija Żgħażagħ helped in the organisation of this event by offering its expertise during the various sessions of this seminar. These sessions included an introduction of what funds can the student and youth organisations apply for (including both EU and non-EU funds), sharing of good practices by students who are experienced in applying for funds with their own organisation, three workshops covering various discussions of funding such as how to translate a good idea into a successful project and must haves

University of Szeged (Hungary) Exchange One of the priorities of this year’s KSU International Office is to increase the mobility of the local student. Increasing mobility can be done in various ways, case in point student exchanges. In fact, a group of twelve students studying at the University of Malta had the opportunity to attend lectures related to their field of study and experience the student life of one of the most important and prestigious universities in Central Europe: the University of Szeged in Hungary. This week-long exchange in Hungary was organised from Saturday, 5th March till Friday, 11th March 2011. Apart from attending lectures given by the University of Szeged lecturing staff, KSU in conjunction with the local student union of this university (SZTE) prepared a large number of activities: various cultural programmes, events at the local university club, going to the famous Hungarian spas, an afternoon at the Szeged Aquapolis and various other places of interest such as museums, churches, a zoo, parties, a botanic garden, a theatre and other sightseeing programmes amongst others. Annual Report 2010.2011 | 79


The selected participants stayed in the newest dormitory in the city of Szeged and were provided a meal per day for free. Moreover, all the transportation with the Szeged public buses was also free of charge. KSU negotiated these advantageous conditions in order to attract all the University of Malta students to participate in this exchange no matter what their situation in Malta is.

Cuisine Night. This further testifies the willingness of the KSU International Office to collaborate closely with the student and youth organisations.

A group of twelve students from the University of Szeged returned the visit in Malta: from Friday, 11th March till Friday, 18th March 2011. These students were offered the same conditions as the local students covered by KSU: attending lectures at the University of Malta while having the opportunity to discover the country in the numerous activities KSU organised for them. These included a picnic in Ta’ Qali, a visit to Rabat where they tasted the traditional Maltese pastizzi, a trip to Mdina by night, a fenkata organised in Imġarr, a day trip to Gozo, a tour of Valletta, an international quiz at University, a visit to Golden Bay and a visit to the Sliema area where they had the opportunity to do some shopping.

KSU’s International Office has collaborated closely with a large number of Embassies assigned to Malta. Meetings were set up with various officials in order to discuss the ways in which the KSU International Office could work with these Embassies. These meetings were held with officials from the Embassies of Belgium, Germany, the Netherlands, the United States of America, Australia, Portugal and Italy amongst others. Moreover, several emails were sent to those Embassies that do not have an office in Malta so that we could collaborate with them through correspondence.

Other Exchanges The exchange with the University of Szeged (Hungary) will not be the only exchange. In fact, the KSU International Office has been in contact with other foreign universities such as the University of Skopje in the Former Yugoslav Republic of Macedonia and the University of Groningen in the Netherlands in order to have more students benefitting from this innovative experience for the local students.

Close Collaboration with Student and Youth Organisations The KSU International Office has this year considered a close collaboration with the student and youth organisations based on campus as a priority. In fact, a large number of meetings were set up in order to assess the ways in which we could collaborate together during our term in KSU. Such collaborations included organising a number of events together and to promote the organisations’ activities with the incoming International Students through e-shots from our database. A total of sixteen meetings have been set up. The minutes of these meetings have been compiled. These minutes could guide us and the incoming International Office members with possible ways of keeping this collaboration going. Moreover throughout the term, KSU’s International Office has also worked with a number of student and youth organisations in order to organise various activities. During One World Week, a total of twentyone organisations organised an event, five of which had a manned stand all throughout the week. Additionally during One World Week, KSU organised a debate with JEF Malta on whether the EU can withstand further enlargement. A total of six other organisations were also involved in the organisation of the International 80 | ksu.org.mt

Close Collaboration with Embassies assigned to Malta

This collaboration led to numerous Embassies to actively participate in the events that were organised throughout the year. During One World Week, the Embassies of Britain, China, Egypt, Libya, Palestine and the United States of America participated with a number of Ambassadors attending the event and addressing the participants at the KSU Common Room.

Promoting International Educational Opportunities One of the aims of this year’s KSU International Office has been to increase the mobility of students. To this end, a close contact was kept with the diplomatic missions assigned to Malta in order to send us any international educational opportunity which the Maltese students could benefit from. In fact, we have promoted various international opportunities such as the ENS Cachan International Scholarship Programme promoted by the French Embassy, Nuffic (Netherlands Organisation for International Co-operation in Higher Education) promoted by the Dutch Embassy, DAAD (German Academic Exchange Service) promoted by the German Embassy, the Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship Summer Institute promoted by the US Embassy and the Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan promoted by the British High Commission amongst others.

Freshers’ Week During the KSU Freshers’ Week, the KSU International Office set up a stand with the specific intention to welcome the incoming International students. The students were given a chance to get to know the KSU executive members better, while a KSU Welcome Pack was prepared for each student. The welcome pack included a KSU diary, a ‘KSU Welcomes the International Students to the University of Malta’ CD which contained a Living Out Guide for Malta and information about

KSU, the student representatives and the student and youth organisations at the University of Malta. Booklets about Malta and Maltese history provided by MTA and a Vodafone Starter Pack were also included. During Freshers’ Week, Faculty Tours were organised for the International Students who participated in the KSU Buddy System.

Orientation Days On the 23rd and 29th September, Orientation Days were organised for the incoming International students of the Foundation Courses, Erasmus Programme, Transfer Exchange and Full-Time students respectively. The KSU International Office was present during both days to give an insight on student life in Malta, to invite them to actively participate in the events held for the students and to offer assistance to the students with any problems they may encounter during their stay in Malta. The KSU International Office also organised Campus Tours during these days where the incoming International students had the chance to go round campus for the first time and learn where the University of Malta’s key locations are. This same activity was organised for the second Semester incoming International Students. This Orientation Day was held on 7th February 2011. After the Orientation Day, the students had a chance to meet the KSU Representatives and were also given a KSU Welcome Pack, similar to that given during the KSU Freshers’ Week 2010. A meeting about the KSU Buddy System followed.

Welcome Parties On the 30th September 2010 and the 12th February 2011, International Welcome Parties were organised for the incoming International Students of the first and second semester respectively. These welcome parties were organised at Q-bar, Valletta Waterfront. Around 450 international students attended these welcome parties, offering the opportunity for the students to get to know each other before they start the semester. Transport was also organised by KSU on both nights.

Assistance for International Students The KSU International Office has always deemed the well-being of the incoming International students as a priority. We were always ready to help the students whenever they had a problem varying from academic problems to problems related to their accommodation. Moreover, we were constantly trying to integrate the incoming international students to the Maltese society and way of life. A case in point is the assistance done with the Kuwaiti students in order to let them meet more local and other international students. This was done through various activities such as an interactive Quiz Game which was organised on Wednesday, 16th March

2011 at the KSU Common Room.

Local Representation of Students KSU’s International Office has represented the students in a large number of occasions. In fact, we attended all the meetings of the Erasmus Selection/Grant Allocation Committee that were held in April 2010 during the hand-over period. This meeting accepts the students to go on Erasmus and awards the grants to the same students. The KSU International Office made sure that the selection process was fair for the benefit of all the students who applied. Moreover, we also attended a MEUSAC workshop on EU Funding. This was essential in order to successfully plan the Funding Training Seminars which KSU’s International Office organised for the University of Malta student and youth organisations. Finally, KSU’s International Office also actively participated in the Erasmus Mundus Information Day which was organised by the National Commission for Higher Education (NCHE). The knowledge gained during the day helped us to further promote this opportunity with the students in order to increase the take-up of such an international educational programme.

Collaboration with KE and KPS KSU’s International Office has collaborated with both the Education and Social Policy Commission of KSU in order to update the Commissions on what was discussed at international fora which is related to their area of interest. Moreover, several meetings and seminars were organised for the members of both commissions to pass on the knowledge that could benefit them in their work as student representatives.

Meetings with Visiting Students, Lecturers and Head of Schools KSU’s International Office has constantly been willing to meet all the visiting students, lecturers and head of schools that come to the University of Malta. In fact, a presentation about what KSU is, its structures and its main activities was given to a Swedish lecturer in May 2010, a group of Indian Head of Schools in June 2010 and a group of prospective University of Malta students coming from India in November 2010.

Filling in of Questionnaires KSU’s International Office has filled in a number of ESU questionnaires which are essential in order to have a clear indication of what happens in each and every European Higher Education Area (EHEA) member state on various issues and to improve the ESU structures Annual Report 2010.2011 | 81


such as through the ESU National Union of Students Handbook which is being produced. The results arising out of the questionnaires eventually help ESU in focusing effectively on the European students’ needs. Moreover, the KSU International Office has also filled in other questionnaires in order to give feedback on various topics. This included the questionnaire on the EU Directive 2004/114 which aims at approximating Member States’ national legislation on the conditions for admission and residence of third country nationals coming to the EU as students, school pupils, unremunerated trainees and volunteers and the EHEA questionnaire on student and staff mobility.

Support to Belarusian Students KSU’s International Office took action to show support to the Belarusian students. In fact, the KSU International Office has sent a letter to the Minister of Education, Employment and the Family Hon. Dolores Cristina to urge her to send a request to her Belarusian counterpart, Mr. Alexandr Mikhailovich Radkov, not to expel students that took part in the protests on December 19th from their universities. The KSU International Office has also sent a letter directly to the Belarus Minister of Education Mr. Alexandr Mikhailovich Radkov and to the Rectors of 16 Belarusian Higher Educational Institutes in order to directly put pressure on this situation and to show that these unacceptable actions are being monitored from various countries around Europe. In fact, this action was also supported by ESU and was made in conjunction with all the National Union of Students within ESU. Moreover, KSU’s International Office is in contact with Prof. Juanito Camilleri, the University of Malta Rector, and Hon. Dolores Cristina in order to provide a scholarship to a Belarusian student who was expelled following the December 19th protests. This scholarship would cover the University of Malta tuition fees and the accommodation expenses. A positive outcome of this KSU intiative would this student another chance and would show that both KSU and the local Higher Education institutions are pro-active in this regard.

Erasmus Student Network (ESN) Affiliation The KSU International Office has worked on the reactivation of the ESN membership to become an official ESN section member. ESN is one of the biggest international student associations which works to create a more mobile and flexible education environment. Thus, the reactivation of this process will help KSU in ensuring the international students experience a positive stay in Malta and facilitate their smooth and effective integration with the local students. The application form was presented by Carl Grech and Mario Cachia during the Council of National 82 | ksu.org.mt

Representatives (CNR) held in Eskisehir, Turkey from Thursday, 10th February till Monday, 14th February 2011. A presentation was given by the KSU representatives on our application to join ESN. The Council of National Representatives unanimously decided to accept KSU as a candidate section of the network. A study-visit followed by ESN’s Secretary Mr. Leo Smith from Thursday, 17th March till Saturday, 19th March 2011. Meetings were set up with the KSU Executive, the ESN - University of Malta Board and the Director of the International and EU Office, Ms. Stefania Fabri. Larkin Zahra attended the ESN pre-Annual General Meeting, the ESN Annual General Meeting and the ESN post-Annual General Meeting which were held in Budapest from Sunday, 27th March to Tuesday, 5th April 2011. Malta became a member country within ESN on Monday 28th March 2011.

Bringing ESU closer to the students The KSU International Office has launched a new section on the KSU website focusing on the European Students’ Union (ESU). This section aims at increasing the knowledge of the local students about the international representation done by KSU within the ESU structures. The ESU section includes interviews with ESU members in the Executive Committee and with the members of the different Committees, updates regarding events which took place and general information about ESU which represents over eleven million students in Europe. Additionally, during the KE/KPS Seminar which was held on Saturday, 2nd April 2011, a session about ESU was included. This session was aimed to further enhance the knowledge of the local student representatives about KSU’s representation on an international level as well as having the opportunity to meet students who have been elected in ESU.

Looking back at the work the KSU International Office has completed, it is our responsibility to thank the various people, who helped us achieve our strategy, primarily, the KSU Executive Committee for the year 2010-2011. It has been a pleasure to work with all the members throughout the term. It is a good opportunity to congratulate all of you, Carl Grech, James Cassar, Karl Agius, Martina Galea, Rachel Cassar, Michela Boffa, Matthew Bonett, Angelo Micallef, Roberta Rizzo, Mario Cachia and Stephanie Soler, for your hard work and determination and to wish you success in your future careers. Furthermore, it has also been memorable to work with the various student and youth organisations on campus. Additionally, the KSU International Office would like to thank the University of Malta International & EU Office, Aġenzija Żgħażagħ, MEUSAC, NCHE, the DegreePlus Office, the G.F. Abela Junior College administration and the various embassies for their collaboration throughout. KSU’s International Office would also like to thank the European Students’ Union and the various National Union of Students who showed their support towards the local students when the Lifelong Learning and Youth in Action funds were suspended. The KSU International Office would like to thank the Erasmus Focus Group members as well as all the students who compiled the Erasmus Assessment Questionnaire for their time and input in the Erasmus Assessment Report for Outgoing Students. Finally, we would also like to thank the participants of the Hungary Exchange for making this event a successful and fruitful one. On a personal basis, the KSU International Office would like to thank Lucianne Caruana, Rita Borg, Nicolo Bencini, Albert Camilleri, Tamara Gauci and Lina ElNahhal for their constant help throughout our term and finally Carl Grech and Mario Cachia for their support in KSU’s application to become an ESN candidate member. The greatest gratitude goes to our families for their constant support.

Applying to host the 63rd ESU Board Meeting in Malta The KSU Executive has decided to place its bid to host the 63rd ESU Board Meeting in Malta in November 2012. It has been quite some time since the last major international ESU event was organised in Malta. Moreover, this bid further shows the determination of KSU to bring ESU closer to the local students so that they are informed about the issues that are discussed in ESU that ultimately influences their education. This bid will be presented by the KSU representatives attending ESU’s 60th Board Meeting in Tallinn, Estonia.

Acknowledgements Annual Report 2010.2011 | 83


With Education being at the forefront of KSU’s interest it goes without saying that KSU’s Education Commission was active throughout the year. KSU’s Education Commission tackled issues of educational policy by means of various reports compiled by the Education Commission. It launched new initiatives in order to help ameliorate the students experience as a university student as well as better represent the interests of the aforementioned student as well as holding seminars and Degree Plus recognized lectures to give student representatives and the students themselves the opportunity to learn and discover new things. Second University Report

Education Coordinator ROBERTA RIZZO

84 | ksu.org.mt

Education Commissioner ANGELO MICALLEF

One of the first tasks to be taken on by the Education Commission this year was continuing the work started from the previous term in completing KSU’s policy on the Second University proposal. Meetings were organized with the main stakeholders namely with the Labour Party since the proposal had originated during a Labour Party activity, the National Commission for Higher Education (NCHE) and the Rector. An attempt had also been made to organize a meeting with MCAST however no reply was ever received from MCAST. These meetings served as the fundamental bases for the discussion held in the Education Commission which led to a publishing of a report which brought forward a detailed analysis of the current situation and the prospects for Higher Education in Malta should the Second University proposal materialize in some form or another. The report was given adequate space in KSU’s publication @KSU and was made available online on the KSU website.

the police investigation, the statistical and other aspects. Lectures where given every Wednesday during the Degree Plus hours during the first semester. In order to better facilitate the coordination of this unit KSU worked hand in hand in collaboration with the Ghaqda Studenti tal-Kriminologija (GHSK) in setting up and coordinating the unit. The response was far better than anticipated with well over a hundred applications being received. Interest in the credit was maintained throughout the semester. KSU’s work with the Degree Plus Office also extended unto another matter namely recognition for the work carried out by student representatives. Several meetings to this end where held in order to find a way in which student representatives could be given due recognition whilst at the same time respecting the fundamental bases for which Degree Plus was set up. Work in this regard on the part of KSU is still ongoing with the hope that the matter will soon come to a successful conclusion.

KE/KPS Seminar As has been practice for the past years the Education Commission and the Social Policy Commission join up to organize a seminar. This year two seminars where organized. The first one was held on September 17th and 18th 2010 at the Centru Civiku Naxxar. The Education Office organized a workshop about Higher Education and the Second University Report which at that time had not been completed and was this still very much on the Education Commission’s agenda for discussion. Jean Paul De Lucca, well versed and experienced both in terms of youth and student representation as well as academic representation led the workshop. These workshops tied in very well with the theme of the talks organized, all of which focused on students rights and duties. April 2nd 2011 saw the holding of the second seminar organized by the Education Commission and the Social Policy Commission. The seminar was this time held in the KSU Common Room. The Education Office in collaboration with KSU’s International Office this time organized an information session about the ESU (European Students’ Union) as well as a workshop on the concept of Student Centered Learning. On the Social Policy front a debate about divorce was organized between representatives of the Moviment Iva Għaż-Żwieġ Iva Għad-Divorzju and Moviment Żwieġ Bla Divorzju.

Degree Plus

Organisations Meetings

The Education Office within KSU this year sought to strengthen the Degree Plus initiative by introducing a new unit on a subject matter not previously dealt with. For this end a proposal was put forward to have a unit entitled “Drug Abuse in Society”, a unit comprised of ten lectures of two hours each dealing with the various different aspects of drug abuse such as the legal aspect, the forensic medical, the medical, the pharmaceutical,

Although the role of keeping the chain of contact between KSU and student organizations very much alive is a task traditionally worked upon mostly by the Social Policy Commission and such contact has led to many positive results, the Education Commission this year sought to build a bridge with those student organizations who are either directly faculty based or else are focused towards a specific sector of students. This was sought by individual Annual Report 2010.2011 | 85


meetings organized between the Education Commission and representatives from the respective organizations. Although not all organizations answered the call, the response generated was positive and augurs well for the future. A contact person between the Education Office and the organizations concerned was selected by the respective organization and the system has led to KSU and the respective student organizations working closer together in tackling academic issues.

You Complain You Gain This year was a successful year for the You Complain You Gain campaign, with over 20 queries a month being handled. A new box was put up at the Junior College and students made use of the Anonymous online form available on the website.

of plagiarism, information on the new plagiarism software Turn It In, and tips on how to avoid plagiarism. This was made available to students in January, both at the University as well as Junior College. It is also available on the KSU website under the resources section.

Student Representative Elections Two elections were held this year, in order to continuously promote and increase student representation on campus. An extensive campaign was held in order to encourage student nominations and voting on the day. The campaign included the slogan: Don’t let anyone decide for you, go vote! A relatively large turnout was observed and all the Faculty Board posts were filled.

Students’ Charter Part of the work of the Education Commission involves participating in the subcommittee responsible for the implementation of the students’ charter. We felt that this charter needed to be given more attention and was in dire need of being updated. After a number of meetings with Pro Rector Lauri and the other members of the committee, a number of changes were made. Some suggestions put forward were taken from the European Students’ Union’s Students’ Charter especially were respect and freedom of speech were concerned. The Charter is now on the Senate’s agenda for approval. After this, the subcommittee will ensure that copies are made and distributed to students in order to make them more aware of the existence of this Charter.

Complaints and Examinations Report

Compile Data gathered over the last two years from the “You Complain You Gain” campaign to identify specific sectors which need to be tackled

My Favourite Professor This new project taken up by the Education Commission within KSU, served to act as a positive campaign to promote and applaud those lecturers who truly work hard to provide a good teaching environment for the students. KSU felt it was important to identify the good criteria that Maltese students look for in lecturers and award those who actually meet the criteria, to serve as an example to others. The first part of the campaign included the gathering of comments and real life experiences of good teaching practices and compiling them into a report. This is currently underway. Nominations will then be collected for students’ Favourite Professor.

Plagiarism With the onset of the new regulations in place for plagiarism, the Education Commission felt that it would be helpful to provide an information booklet on plagiarism. The booklet contains a description of the different forms 86 | ksu.org.mt

The complaints received (over 149 complaints) were sorted by Faculty and issue in order to see the most problematic areas for students. As mentioned previously, most of the complaints regarded assessment. The time taken to resolve matters as well as the help received from various faculty officers was noted as well. These results were published in an internal report and made available online. The Examinations Report published last year was also reviewed and an updated version sent to the Registrar and the Programme Validation Committee on Senate.

circumstances can improve. This report will be presented to the Education Commission for approval.

Rector’s Report In the closing months of 2010 the University of Malta Rector Professor Juanito Camilleri published a report in which he detailed his vision for the University of Malta. This report tackled a whole plethora of issues ranging from infrastructural projects, both those currently underway and others which are still at proposal stage to the introduction of the concept of tuition fees. To this end KSU felt that a detailed reaction was absolutely necessary. This reaction could not simply be a mere press release on the more controversial issue of tuition fees but rather had to tackle the document as a whole. The Education Commission thus discussed the Rector’s Report in detail with a view of contributing further to the debate. In its reactionary report the Education Commission saw the Rector’s Report as being positive in having raised the future of Higher Education onto the national debate. It also viewed as positive on the whole the rector’s vision for an improved campus infrastructurally speaking. Whilst the Education Commission felt that it had no other realistic position to take other than being critical of the proposal to introduce the concept of tuition fees and this in line with the position of ESU (European Students Union). At the same time however this criticism was accompanied by realistic proposals as alternative sources of funding, thus further enforcing the original concept, that of KSU’s reaction being a contributor to an ongoing debate.

Thesis Tutor’s Report KSU is continuing its commitment towards striving for the betterment of the students’ educational life by commissioning a report which would study the situation of thesis tutors. Every student has undoubtedly at some point in time heard a fellow student or perhaps him or her self complaining about a thesis tutor. KSU’s report aimed at putting these individual criticism and even positive comments into one detailed report which would give a clearer picture of the general outlook of the situation thus aiding in further improving the situation. The aim of the report remains solely a positive one where any criticism levelled and the statistics gathered are to be used in drafting proposals which would serve for the betterment of the situation at hand.

Student Comment Card Another initiative by KSU’s Education Commission is the concept of the Student Comment Card. The idea is to give the students another channel by which they would be able to transmit their thoughts, both positive and negative with regards to specific credits and this in an interactive manner. The idea behind the initiative is that of strengthening the students’ voice whilst contributing constructively to the betterment of our University.

A Word of Thanks It would be wrong for us to conclude this report without giving credit to a number of people who throughout this year helped this office and hence the general student populace. Particular thanks goes to all the members of the Education Commission for their work, our families, our colleagues within the KSU Executive, Isabelle Camilleri, Geraldine Sapiano, Ivan Vassallo and Matthew Agius for their invaluable help, Benjamin Pulè, Nerissa Pace and Alessia Zammit for their work in the Graduation Speeches selection board, Maria Filetti from the Registrar’s Office, the Pro Rectors and most of all the two people who truly have the student and KSU at heart, Lucianne Caruana and Rita Borg.

Life Long Learning Life Long Learning has always been a priority for KSU and many similar students’ unions abroad. To encourage such activities which are increasing at the University of Malta, an in depth study will be taken so as to serve to analyse the Maltese situation and opportunities offered to students as well as to see possible ways in which the Annual Report 2010.2011 | 87


The start of the KSU year was very hectic for the Social Policy Commission in terms of preparing the upcoming year, regarding both events and meetings. Several meetings were held to decide on the dates and organisation of all the events that the Social Policy Commission was responsible for. At this point, we would like to thank the previous Social Policy Commissioner, Andrea Pace, and the previous Social Policy Coordinator, Rachel Cassar, for their precious advice and help which was given to us during the handover period. Faculty Convention Organise Faculty Convention for Junior College Students The first event that the Social Policy Commission organised during this year was the Faculty Convention held in July. This event was aimed at all prospective Junior College students. At the time when the introductory meetings about Junior College were being held at Sir Temi Zammit Hall on Campus, the Social Policy Commission organised the Convention in the foyer of the same building.

Social Policy Coordinator MATTHEW BONETT

Social Policy Commissioner MICHELA BOFFA

In conjunction with the KSU Education Commission, during September, the Social Policy Commission organised the KE/KPS Seminar. Initially, the idea was to organise a weekend seminar in which different meetings would be held. Unfortunately, the feedback was negative and therefore, the programme was amended and the seminar was held over two days at the Local Council Hall in Naxxar. Meetings were addressed by the University Ombudsman, KSU Education Coordinator Roberta Rizzo, former KSU President Paul Gonzi, former KSU President Emanuel Delia, and KSU President Carl Grech. Besides the informative meetings, two different workshops were held. Former KSU KE Commissioner Jean Paul De Lucca chaired the first one, with the topic ‘Students Charter’, whilst Dr. Romina Bartolo, NCPE Commissioner, chaired the second one, on Gender Equality.

April KE/ KPS Seminar Another KE/KPS Seminar in conjunction with the Education Commission was organized in the beginning of April. This seminar was held at the KSU Common Room. During this event, an informative session on divorce was held, including a debate between a member of the Moviment Zwieg Bla Divorzju and a member of the Moviment Iva Ghaz-Zwieg Iva ghad-Divorzju. Besides the topic of divorce, other topics were tackled. In fact, in collaboration with the KSU International Office, an information session on ESU, the European Students’ Union was held. There were also two workshops, one on leadership and the other one on student-centered learning.

Various stands were set up with information about the courses offered at the University of Malta. This was done so that before choosing their Advanced Level subjects, students have the opportunity of furthering their knowledge about University courses and potential career paths.

Both for this seminar and the one held in September, we would like to thank those student organisations and student representatives who attended. Also, we would like to thank the several speakers, who on a voluntary basis, dedicated time to give a session during these seminars.

For future reference, we suggest that better communication with the Junior College administration should be bettered to improve the organisation of such an event.

Organisations’ Video Clips

We would like to thank all those student organisations and student representatives that were present at this event to answer questions put forward by prospective Junior College students.

September KE/KPS Seminar The Social Policy Commission’s work isn’t restricted to the holding of KPS meetings, but further encompasses 88 | ksu.org.mt

the duty of explaining the role of the organisations to their executive members and to give them further information about their duties and rights.

In order to promote the work that student organisations do from day-to-day, the Social Policy Commission decided that from this year, visual information about the student organisations will be present all year round on the KSU website (www.ksu.org.mt). In September, a representative from each student organisation had the opportunity to be filmed speaking about their work and the aims of their organisation. These videos have been uploaded on the KSU website on the respective page of each organisation. Annual Report 2010.2011 | 89


We would like to thank the personnel at the Recording Studios at Gateway Building who provided the necessary equipment and Jeremy Dalli for editing the videos.

ETC YEP Days - Youth Employment Programme KSU took part in the Youth Employment Programme organised by ETC on the 15th and 16th October 2010. The event was set up in Floriana with the aim of promoting employment and opportunities available to youth.

campus were also represented online, on the Careers’ Convention website (www.careersconvention.com), together with a publication which was distributed free of charge to all students who attended this convention. During the week of the event, a number of meetings were held in which representatives from the entities had the

The Social Policy Commission also organised what has now become the annual Children’s’ Christmas Party. This year it was organised for the children who are assisted by the Missionaries of Charity in Bormla. This activity was also supported by 10 student organisations, AEGEE, ASA, MUSC, JEF Malta, Beta Psi, University Bible Group, CommA, MKSU, KNZ and AIESEC. We would like to thank all these organisations for their support in the organisation of the Christmas Party. These organisations also gave a donation so that presents for all 45 children could be purchased.

The Social Policy Commission set up a stand promoting KSU’s activities and events that were to be held throughout the year and also distributed pamphlets to inform current and prospective University students about the opportunities offered by KSU and also about the support KSU can provide regarding academic issues.

Careers’ Convention

Strive to incorporate more study niches and job-related opportunities during ‘Careers’ Convention’ For the seventh consecutive year, the Social Policy Commission, on behalf of KSU, has teamed up with

The Christmas on Campus fundraising led to the total sum of €4,000 which was split between the two charities, Dar tal- Providenza and L-Istrina. opportunity of speaking to a large number of students at one go. We would like to thank Nicole Farrugia, the President of AIESEC who was of constant help and support throughout the whole event.

Talk on Poverty: Does common perception match reality? Human Rights Day, on the 10th December, is celebrated all over the world by United Nations member states. To commemorate such an important day and also bring to a close the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, KSU together with JEF Malta invited Community Social Workers Nora Machelli and Ruth Brincat from the Jean Antide Foundation in Tarxien, to discuss the social reality of poverty in Malta – ‘Poverty: Does Common Perception Match Reality?’ the student organization AIESEC to organize Careers’ Convention, between the 15th and the 19th of November. Once again, the aim of this event was to offer students the opportunity to meet up with potential employers, both to discuss their studies and to be offered jobs, both on a part-time and full-time basis.

They also brought a service user who shared her experience and spoke about the support that she received from the foundation. The social workers discussed the work that they do with people who experience poverty, different kinds of poverty, both emotional and physical poverty.

Various meetings were held in order to encourage different entities from various sectors to participate in this convention and to show them the potential that University students have within their market. The effort made resulted in different sectors being represented on campus during this week, thus enabling more students to benefit from this yearly event.

Christmas on Campus 2010

As during the previous years, all entities present on 90 | ksu.org.mt

KSU, with the help of Students’ House Beadle Rita Borg and KSU Administrative Secretary Lucianne Caruana, decorated Students’ House. KSU contributed in the making and selling of mince pies, mulled wine and other Christmas specialties. KSU also coordinated the ‘Donate 1€ from your Smart Card for Charity’ initiative, which enabled all University students to donate towards the Christmas on Campus fundraising from their smart card during the month of December.

KSU, together with the Precincts Office, University Chaplaincy and Degree Plus organised Christmas on Campus 2010. This month-long event contained a jampacked programme with many fundraising activities in aid of Dar tal- Providenza and L-Istrina, and also with the aim of creating a Christmassy atmosphere on Campus in the month of December.

Organisations’ Days 2011

Host Organisations’ Days to showcase the work and the opportunities offered by student organisations, and to promote student activism within the organisations present Organisations’ Days’ 2011 were held between the 22nd and 25th February. The aim of this event was to promote the hard work and efforts done by the student organisations throughout the academic year. Each student organisation has a different purpose, and its own potential. They were all given the opportunity to showcase their diverse qualities whilst encouraging students to join and

become active members. The University Quadrangle was set up with many stands for the various organisations to promote their work, and there was also the facility of the debate area. Many activities took place during Organisations’ Days 2011, namely debates, discussions, quizzes, games and launches of websites and new opportunities offered by the organisations, amongst others. The Quadrangle was buzzing with excitement and energy, produced by the many different organisations. We would like to thank all participant organisations, for all the hard work and time that they dedicated towards the success of this event.

KSU Environmental Fair 2011

Organise the KSU Environmental Fair in collaboration with student organisations KSU organised the ‘KSU Environmental Fair 2011’ between the 23rd and the 25th March. The Environmental Fair was a three-day awareness campaign promoting sustainable living and environmental awareness from the students’ perspective. The objectives of the event were to increase student involvement, to provide information about environmental awareness, encouraging a proactive approach towards the environment and also encouraging individuals to engage in environmentally friendly and sustainable practices. Throughout the programme, University student organisations hosted various activities that promote environmental responsibility and encourage other students to take part in similar environmentally friendly practices such as advocating the use of environmentally friendly products, exhibitions, debates, discussions and films amongst other activities. One of the main activities was the tree planting and tree watering activity in which many organisations took part. We would like to thank the Environmental and Sustainable Development Committee and also all the organisations that participated in the Environmental Fair.

Green Kokka Initiative This year, KSU’s Environmental and Sustainable Development Committee introduced a competition called The ‘KSU - 89.7 Bay Green Gene Competition’ as part of the Green Kokka Initiative during the Environmental Fair. The competition was open to all University and Junior College students who were interested in sharing original ideas and creating innovative projects promoting environmental awareness and sustainable development, whilst also having a positive impact on the people around them.

Environmental Fair Publication This magazine is a compilation of articles written by various authors, such as the two environment related student Annual Report 2010.2011 | 91


organisations, Y4TE and Greenhouse, the University media organisation Insite, and various academics, including Dr. Maria Attard, Director of the Institute for Sustainable Development, and Prof. Paul J. Pace, Director of the Centre of Environmental Education and Research, amongst others. The articles included in this magazine reflect the ideas of the authors regarding environmental awareness and sustainable responsibility. The magazine was aimed at increasing awareness of climate change, global warming and all other physical changes going on around us.

Discussion on the misuse of drugs On Wednesday 30th March, the Social Policy Commission organised a public discussion on the impacts that the misuse of drugs have on people. For this discussion, which was held in the University Quadrangle, a San Blas resident gave his experience of how drugs affected his life. Also, a doctor gave a medical perspective of the misuse of drugs and a representative of Sedqa and Caritas gave an overview of the services they offer, respectively. Besides the fact that the Social Policy Commission wants to create an awareness of the misuse of drugs, this event was also held in view that last year, KSU became a signatory of the European Action on Drugs, an initiative of the European Commission. Survey on Counselling and Student Advisory Services Look into the possibility of having more counselors available for students KSU believes that students should be offered more counselling services than are being offered today. Keeping this in mind, KSU has done on a survey on the counselling services and the Student Advisory Services offered on campus for students. A report on the survey will be issued in the coming days, which will be presented to the University administration to consider the possibility of increasing the number of counsellors available on Campus.

KPS Sub-Committees A call was sent to all the student organisations on Campus informing them of the establishment of the following KPS subcommittees: Divorce Sub-Committee The Divorce Sub-Committee was set up due to the fact that divorce has become an issue of great relevance in the Maltese scenario. The Sub-Committee was made up of students coming from different organisations and also political ideologies, maintaining constant yet healthy arguments and discussions, both in favour and against the introduction of divorce in Malta. The aim of this SubCommittee was to provide information about divorce in the Maltese context. 92 | ksu.org.mt

The Sub-committee held various meetings and discussed topics such as the first Private Member’s Bill presented in Parliament, and also the amended version, which was adapted more to suit the local scenario. The Sub Committee also discussed various issues related to divorce such as the  economic effects of  divorce, the social effects caused by divorce, and the effects of divorce on children, amongst other topics. The Committee held Question and Answer sessions with both  Moviment Zwieg Bla Divorzju  and also  Moviment Iva Ghaz-Zwieg Iva Ghad-Divorzju. These sessions were open to the general public so that their questions regarding divorce could be answered.  Economic and Social Affairs Committee This Committee was made up of two groups: The Budget Working Group The Social Policy Commission produced the annual PreBudget and Budget Reaction. The draft documents were prepared by the Economic and Social Affairs Committee and taken up to the Social Policy Commission for approval and presented to the Ministry of Finance. The documents provided a comprehensive reaction to the contents of the sections of the chapter that dealt directly with education. The Pensions Working Group Following a consultation meeting with Mr. Spiteri Gingell, the national Pensions Working Group Chairman, KSU’s Economic and Social Affairs Committee set up a Pensions Focus Group. The group prepared a reaction to the proposed Five Year Strategic Review on Sustainability and Adequacy of the Pensions Framework, reflecting University students’ priorities and concerns on the pension’s reform. Media Monitoring Committee The aim of this Committee was to discuss social issues relevant to University students, issues that are presented in the media, both locally and internationally, and also to discuss upcoming topical issues. The Committee is working on compiling a survey about life after University. Environmental Committee

and

Sustainable

Development

This Committee was made up of various students interested in environmental awareness and sustainable living within University, who worked on the organisation and ideas for Environmental Fair. The Committee also contacted the Students’ House Canteen operator to encourage students to reduce the consumption of unnecessary culinary utensils. The Committee also worked on providing recycling bins for the student organisations’ offices within Students’ House. Health Committee

This Committee, composed of 8 students from 6 different organisations, had one main aim – that of instilling a healthier lifestyle among the student population by improving the Campus range of facilities and incentives and by public health promotion. This has been mainly achieved by the presentation of 5 recommendations on health-related challenges on Campus: Smart Card Refunds for Physical Activity, Basic Life Support on Campus, Hand Hygiene on Campus, Water Fountain on Campus, and Nutrition on Campus. Another effort of the Committee was to promote and assist health-related events organised by students’ organisations throughout the year. An example was the Mental Health campaign during Christmas on Campus where the Committee joined the Malta Mental Health Network on this 2-day mental health stigma awareness event. Ultimately and most importantly, the Committee encourages each and every student to be proactive when it comes to one’s health and that of the community. It is also important to keep in mind that as the WHO states, health is a state of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. The KPS Health Committee 2010 – 2011 was chaired by Jacob Vella. The Social Policy Commission invited the Health Promotion Services on Campus during Freshers’ Week. They were promoting healthy lifestyles and giving information on quitting smoking and passive smoking. The Health Promotion Services were also invited on Campus during Organisations’ Days between the 22nd and 25th February during which they promoted nutrition and physical activity and gave information and advice about sexual health and sexually transmitted infections.

Participation with Student Organisations coordinated by Degree Plus with KPS ‘Participation with Student Organisations’ is a project that is being coordinated by Degree plus together with the Social Policy Commission within KSU. It aims to acknowledge and certify the non-formal and informal learning which takes place during activities organised by student organisations. This project gives recognition to educational activities hosted by organisations and also allows students who attend and participate in such events for a minimum of 20 hours in a semester to receive Degree Plus Certification.

Organisations Handbook

Handbook’. This handbook includes different aspects and information on student organisations. It includes information for existing organisations and also new and aspiring groups. The aim of this publication is to provide advice and suggestions for the day-to-day running of student organisations. Articles include information on how to apply for senate recognition, applying for funds, financing, writing a press release, organising an activity, working at an international level, and dealing with academic issues, amongst others.

KPS Meetings A series of KPS meeting were held throughout the year. Michela Boffa, KSU Social Policy Commissioner, chaired the meetings and Matthew Bonett, KPS Social Policy Coordinator, took minutes of the meetings. The meetings were held on a regular basis. During the meetings, social issues and issues affecting the organisations and the student body in general were discussed. A number of press releases were presented for approval of the KPS members.

Meetings with Prospective Student Organisations A number of meetings were held with students who wanted to start new student organisations. During these meetings, we helped the students by giving them information on the University procedures, such as forming an executive and writing a statute. We also gave them information on how to achieve senate recognition.

A Word of Thanks The Social Policy Commission would like to thank all the student organisations that participated in KPS meetings, activities and Sub-committees. We would like to encourage them to keep up their hard work and maintain the battle towards overcoming student apathy. We would like to thank the Students’ House beadle Rita Borg and KSU Administrative Secretary Lucianne Caruana, for their constant assistance, help and patience, and designers Emanuel Bonnici, Neil Ferris and Matthew Spiteri for their creative ideas. We would also like to thank the University administration, especially the Precincts’ Office. Last but not least, we would like to thank our executive colleagues, our friends and families whose constant support throughout the year was priceless.

Create a Student Organisation Handbook KPS, together with all the KSU executive members, launched a publication called the ‘Student Organisations Annual Report 2010.2011 | 93


From the very start of our term as the KSU Culture and Entertainment Office, we set out strategic work plans in order to establish a standard that was to be achieved in all events. We are now pleased to say that we feel that we have reached this goal, as all the events so far were successful and fulfilled the aims that were set out in the beginning. Among these aims we had the aspiration to increase student participation in University activities and instil in students a greater sense of belonging on Campus. A number of events were held, ranging from parties and festivals such as Campus Fest and the Graduation Ball, cultural nights such as Students’ Fest and Singers Songwriters’ Showcase, and also sports events such as Euromilano. The diversity of events enabled us to reach out to a wider spectrum of the student population, as at least one of these would appeal to them and encourage them to participate. Collaboration with various Campus-based student organisations was also sought in order to increase student participation, not only in the attendance of such events but also from the organisational aspect.

International Office, the second KSU End of Exams Bash was held, together with the Welcome Party for international students, at Q-Bar at the Valletta Waterfront. This event gave students the opportunity to unwind after the stressful exam period and allowed Maltese students to socialise with the international students who had just started their university life in Malta. The event was well attended by both local and international students.

Student Organisations’ BBQ On the 19th August 2010, KSU organised a BBQ at Golden Bay for all executive members of student organisations. The guests enjoyed a wide selection of complimentary food and beverages in the relaxed summery atmosphere of Golden Bay. The event was attended by most organisations, and gave those present the opportunity to interact with other students from different organisations, allowing them to become more familiar with the different organisations present on Campus and prepare for the new scholastic year ahead of them.

The KSU End of Exams Bash We kicked off our calendar of events on the 23rd June 2010, with the traditional End of Exams Bash, held at Hacienda in Baystreet. This event had an excellent attendance, with students filling up the club, socialising and dancing to a variety of music, played by well-known guest DJs Luc Adams and Nathan D from 89.7 Bay. On the 12th February, in collaboration with the KSU

Culture and Culture and Entertainment Entertainment Coordinator Officer STEPHANIE SOLER

94 | ksu.org.mt

MARIO CACHIA

The KSU Pepsi Campus Fest 2010 In order to welcome freshers and other students to another year at University, KSU once again held the traditional Campus Fest. However, in contrast to other years, this was held on only one evening, on the 8th of October and was a great success. The University Quadrangle was jam-packed with both local and international students dancing, socializing and buzzing with excitement. The night kicked off with two up-andcoming student bands, The Crowns and Relick, who got the crowd going with their original compositions as well as popular well-known tunes. They were followed by the popular local band Dolls for Idols and then by Red Electrick and Airport Impressions, who got the crowd on their feet dancing the night away. KSU also provided the Annual Report 2010.2011 | 95


crowd with a surprise guest, Tiffany Pisani, winner of last year’s Britain’s Next Top Model, who joined Bay’s popular radio hosts Matt and Nathan in presenting a competition on stage. The night also featured various attractions, such as stilt walkers, fire dancers and a unique chillout area with Arabian themed decor. The party was also extended onto a party bus, where students could relax in this traditional local bus transformed into a mini-club.

Singers Songwriters’ Showcase and Art & Photography Exhibition On the 6th of November, KSU, with the support of the Arts Students Association (ASA), organized a night packed with music, art and photography, giving students the opportunity to display their talents in various artistic disciplines. Three competitions were organized in each discipline, and prizes were given to all winners, who were chosen by an expert panel of judges. The event was held at Villa Madama in Balzan and was packed with students enjoying the relaxed atmosphere, whilst appreciating the vast talents that the student population has to offer.

Euromilano 2010 On the 17th November 2010, the KSU Culture and Entertainment Office took a group of 27 University students to Milan, to participate in the Intercontinental University Sports Tournament - Euromilano 2010. Over 1,000 university students from all over the world, competing in different sports such as futsal, basketball, volleyball and tennis, attended this tournament. KSU took up 2 male futsal teams, 1 female futsal team and 1 male basketball team. All teams achieved positive results in the face of stiff competition, with one of the male futsal teams winning the Group stage and proceeding to the next round. This trip gave the participating students the opportunity to meet and socialise with students from all over the world, whilst developing and demonstrating their talents on an international stage and enjoying themselves through sports. KSU is very pleased with the hard work and determination that was demonstrated by all participating students and is very happy with the positive results its teams achieved.

The KSU Graduation Ball Once again KSU held the highly awaited Graduation Ball on the 11th December 2010. The Grand Ballroom at the Grand Hotel Excelsior was filled with well over 950 guests, who were celebrating their significant achievement. A black tie dress code was adopted for this event, fitting in perfectly with the luxurious decor of the Excelsior Ballroom. The attendees enjoyed a variety of music performed by local band Funk Initiative and well known DJs Luke Funk and Ziggy, and mouth-watering 96 | ksu.org.mt

Asian delights, carefully prepared by the Excelsior staff.

Jamming Sessions On the 7th December and 25th March, KSU held for the very first time a new event called ‘Let’s Jam’. This was an evening where students were able to meet and jam together, in an informal and relaxed atmosphere. Students were encouraged to bring along any instruments that they had to the KSU Common Room and University Quadrangle and were given the opportunity to display their talents and listen to and appreciate music played by other students. Food and beverages were served throughout the night, and all the students enjoyed socialising, singing and dancing to the various songs that were being performed.

Photography Workshops This year the KSU Culture and Entertainment Office wanted to go a step further by not only increasing student participation, but also giving them the opportunity to improve and develop their skills and discover new talents that they never knew they had. In order to do this we set up workshops in Photography. These workshops were carried out by a professional photographer, who developed a short, intensive course for the students, providing them with basic knowledge and skills. These workshops were held over two Saturdays in March, in two three-hour sessions, and were composed of both theoretical and practical work. The turnout for these was very positive and the feedback from students was very encouraging, as they seemed to enjoy and achieve a lot from these sessions.

The Official Malta vs Greece Preparty In order to encourage the students to support their national team in sports event, together with South End Core, KSU organized a pre-match party on the Quadrangle on the 26th March, before the EURO 2012 qualifying match between Malta and Greece. This was the official pre-party of the match, and several students and football fanatics got together in this relaxed atmosphere in preparation to support their national team.

been dancing, singing and acting together in preparation for the spectacular show which was put up at Sir Temi Zammit Hall. For the first time in years, the musical was accompanied by a live band performing on stage, thus also giving musicians a chance to join in this onetime Campus experience. The show was supported by a dedicated group of students who formed the crew, creating a beautiful set and era appropriate props.

Kokka Night

Kokka Night will be our last event for our term in KSU. After the success of last year’s event we decided to hold it again this year as we feel it is appropriate to award those students who showed dedication and enthusiasm in different activities throughout the year. We are well aware that there are many students who are fully committed and dedicated to student organisations and others who show great participation and enthusiasm towards activities which have been held on campus. This event aims at showing appreciation for these student’s hard work and effort and so an award ceremony will be held in order to do so. Students will be able to nominate others for the different awards and a judging panel will deliberate and choose the right winner for each award. A reception will then follow, in which the winners, nominees and guests will have time to socialise and enjoy the relaxed music. The first volume of a KSU history book shall also be launched during this event, which shall be about the history of KSU. We would like to thank all of our fellow executive members for all the help, support and advice that they have shown us throughout the year. We would also like to thank Lucianne Caurana and Rita Borg for always lending a helping hand and to our families for all their patience and support. A big thank you goes to all students, friends, student organizations and everyone who has helped us in every event throughout the year. Your contribution is greatly appreciated.

Students’ Fest As per tradition, the KSU Culture and Entertainment Office once again held the annual Students’ Fest on the 1st, 2nd and 3rd April. This year’s theme was ‘Oh My Grease!’, a re-make of the classic musical with a Maltese twist. The audience was transported back to the 1950s, and were dancing in their seats to these timeless tunes. A Sub-Committee of 7 students was set up, with each student being responsible for a different aspect of the show, including the band, dance, singing, acting, crew and the promotional aspect of this event. For over 5 weeks, more than 150 talented students have Annual Report 2010.2011 | 97


ADMINISTRATIVE

1011

REPORT KSU Executive

Eight posts were filled during the KSU AGM on Wednesday 17th March 2010 through a vote of confidence which passed nem con. These posts are shown below. James Cassar Vice-President Martina Galea Financial Officer Rachel Cassar Public Relations Officer Larkin Zahra International Officer Francesca Scicluna International Coordinator Mario Cachia Culture and Entertainment Officer Stephanie Soler Culture and Entertainment Coordinator Roberta Rizzo Education Coordinator The elections held on Thursday 25th March 2010 had the following results: Position President Secretary General Social Policy Coordinator

SDM Carl Grech Karl Agius Matthew Bonett

Votes 1332 1345 1337

MI Andre Vella Robert Fenech Mark Camilleri

Votes 429 407 425

On Tuesday 13th April 2010 the Social Policy Commission elected Michela Boffa as chairperson of the Social Policy Commission. In a separate meeting on the same day the Education Commission elected Angelo Micallef as chairperson of the Education Commission. Both Commissioners are ex-officio members of the KSU executive as per KSU statute.

1st Row: Martina Galea, Larkin Zahra; 2nd Row: James Cassar, Matthew Bonett, Stephanie Soler, Carl Grech, Francesca Scicluna, Karl Agius; 3rd Row: Mario Cachia, Rachel Cassar, Michela Boffa, Angelo Micallef, Roberta Rizzo

The KSU executive for the year 2010/2011 was thus composed of:

KSU Executive Meetings

Carl Grech

President

James Cassar

Vice-President

In total 15 official executive meetings were held between June 2010 and March 2011. The table below shows the number of meetings attended by each executive member.

Karl Agius

Secretary General

Martina Galea

Financial Officer

Rachel Cassar

Public Relations Officer

Larkin Zahra

KSU Executive

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Carl Grech

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

James Cassar

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Karl Agius

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

International Officer

Martina Galea

P

P

P

P

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Francesca Scicluna

International Coordinator

Rachel Cassar

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Mario Cachia

Culture and Entertainment Officer

Larkin Zahra

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Stephanie Soler

Culture and Entertainment Coordinator

Francesca Scicluna P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Angelo Micallef

Education Commissioner

Mario Cachia

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Stephanie Soler

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Roberta Rizzo

Education Coordinator

Angelo Micallef

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Michela Boffa

Social Policy Commissioner

Roberta Rizzo

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Matthew Bonett

Social Policy Coordinator

Michela Boffa

P

E

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Matthew Bonett

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P = Present; E = Excused 98 | ksu.org.mt

Annual Report 2010.2011 | 99


The minutes for these meetings were written by the KSU Secretary General and approved by the KSU Executive. Mr. Vella Bonnici (Pulse Secretary General) requested a copy of the minutes for the executive meeting held on Monday 3rd January 2011 and the relevant excerpt from the minutes were made available. An excerpt from the minutes of the meeting held on the 23rd February containing decisions taken by the executive with regards to the Student Opportunity Fund, was also given to the Student Opportunity Fund Board for its perusal. Otherwise minutes were always kept confidential.

Meetings with other stakeholders Throughout the academic year KSU met with several stakeholders in Higher Education to discuss the Work Plan of the KSU executive, issues arising in the local Higher Education Area, and possible collaboration with other Institutions and Agencies.

Meetings with Rectorate A number of meetings (including those held on Friday 18th June 2010 and Tuesday 14th September 2010) were held throughout the year with the Rector Prof. Juanito Camilleri, the Pro-Rectors and the Registrar to discuss a number of issues and documents published by KSU.

Meeting with MQC On Thursday 1st July KSU met with MQC. The new Education Act, the proposal of a second University, a series of Seminars by MQC, the Diploma Supplement and the Bologna Process were some of the major topics discussed.

Meeting with NCHE On Friday 2nd July KSU met with NCHE. Close collaboration in a series of events organized by KSU was one of the major topics. KSU recommended that NCHE participate in Freshers’ Week, Careers Convention, Faculty Convention and the KE/KPS seminar. The new Education Act, the proposal of a second University, Quality Assurance, and the EuroStudent Survey were some of the topics discussed.

Meeting with Minister for Health A meeting was held with the Minister for Health Dr. Joe Cassar on Monday 17th May 2010 to discuss the possibility of having a pharmacy on Campus. Although this was not possible due to the restricted market of pharmacy licenses, the Minister suggested that KSU open a health shop on Campus. This recommendation was welcomed by KSU and fully implemented.

Meeting with University Ombudsman On Wednesday 14th July 2010 the KSU executive met the UoM Ombudsman. In this meeting a report on the work conducted by KSU in the previous 2 years vis-à-vis his office was presented. The executive also discussed the possibility of further collaboration. The Ombudsman also encouraged KSU to work on specific cases which were unfair for students. One such situation related to students from specific Professional Courses such as medicine students, student teachers, and dentistry students who failed in the penultimate or final year ended up without any qualifications at all or with inadequate certificates.

Meeting with the Government of Malta On Wednesday 21st July 2010 a meeting was held with the Prime Minister Hon. Lawrence Gonzi and with the Minister for Education Hon. Dolores Cristina. In this meeting the Suspension of EU funding for the mobility programme Erasmus was discussed. A number of reports including the Quality Assurance Report and the KSU’s Education Act proposals were presented and discussed. 100 | ksu.org.mt

Meeting with Canteen operator On Thursday 1st July KSU met with the new canteen operator. During this meeting the KSU executive immediately gave recommendations and informed Mr. Micallef, the new canteen operator, that KSU had planned to carry out a study on the food provided at the canteen. This study was to be provided to the canteen operator to be seriously taken into consideration.

Meetings and agreements with NSTS Several meetings were held with KSU affiliate NSTS. A number of agreements were also signed by KSU and NSTS. These agreements dealt with accommodation and other student services. KSU and NSTS will also be making available to students meeting places just a few meters off campus.

Meeting with Hon. Clyde Puli A meeting was held with Hon. Clyde Puli on Tuesday 6th July 2010. In this meeting, discussion on how the secretariat could assist KSU in sports events such as Euromilano was entered into. The secretariat also gave a brief overview of resources which were available te youths.

Meeting with Hon. Owen Bonnici On Friday 16th July 2010 a meeting was held with Hon. Owen Bonnici. In this meeting the suspension of EU funding was discussed amongst other matters such as the issue on censorship. Hon. Bonnici was also given a brief overview of KSU’s Work Plan and Calendar of Events.

Meetings with Pulse Three meetings were held with Pulse to discuss the reform proposals for the KSU elections. Carl Grech and Karl Agius attended from KSU’s side and Glenn Micallef and Marc Vella Bonnici for Pulse. The second and third meetings were attended by the entire executives for both organisations. The first meeting dealt with the PR proposal for the electoral reform whereas the second and third meetings focused on student activisim on campus.

Meeting with KSJC The KSU executive requested a meeting with KSJC. This meeting was held on the 21st of March 2011 and various means of how KSU and KSJC could collaborate were discussed.

Meeting with MCAST The KSU Executive requested a meeting with the MCAST Principal to discuss a number of issues including the Second University Report. Although a couple of reminders were sent, the administration of MCAST never got back to KSU for a meeting.

Reactions issued by KSU No less than 14 press releases to date were issued by KSU. The PR’s were drafted by the PRO and approved by KSU or the respective commission in case of a PR dealing with Policy. The PR’s include: • • • • • • •

Clarification about books kept under lock and key at the University Library KSU’s comments on the Revision of Paper System Review KSU’s Reaction to the Statement on Stipends by the Governor of the Central Bank KSU’s Reaction to ATP Industrial Action KSU’s Reaction to the Budget KSU acts on the Engineering Course Issue KSU’s reaction to the Proposed Pensions Framework Annual Report 2010.2011 | 101


• • • • • • •

KSU’s reaction to the Pre-Budget Document 2011 KSU concerned about Changes in the Revision of Paper Mechanism KSU expresses its concern on the number of results still unpublished Nursing Shortages: A need for better use of Private Industry resources KSU ‘s reaction to the MATSEC and SEC results KSU’s Reaction to the update on Lifelong Learning Programme funds KSU’s reaction to the Report issued by the Board of Inquiry appointed to evaluate the events that led to the suspension of European funds

Other material sent to the media include: • • •

KSU expresses its condolences to the Cauchi family KSU expresses its condolences to the De Marco family KSU meets with the Prime Minister and Minister Dolores Cristina

Initiatives of the KSU executive Below is a brief account of the main events, campaigns and projects carried out by the KSU executive. A detailed account of this work is found in the individual reports published by each Office/Commission and in specific reports found online on the KSU portal.

Funding This year KSU made no less than €30,000 available to students and student organizations. €15,000 were made available through the Student Opportunity Fund, €10,000 were made available through the resources fund and €5,000 were made available through the Student Organisations’ Fund.

Services KSU continued to render a number of services to students. Such services included the tackling of academic complaints and the issuing of smart card refunds. Other services included the issuing of parking permits and provision of accommodation through NSTS in the case of foreign students. Job opportunities were published on the KSU portal, internships with leading companies were also made available to students and the Summer Work Phases with local institutions was also made available.

Events Several events were held throughout the year. These included Freshers’ week to welcome students back on campus, Campus Fest, Careers Convention to promote job opportunities to students, Student Organisations’ Days, Environmental Fair, Students Fest, Bologna Information days, Cuisine night, One World Week and the Student Representative Elections amongst many others. The calendar of events was jam-packed with activities offering students a wide range of activities in which they could participate.

Infrastructure KSU continued to contribute in infrastructure through the Green Area next to the Faculty of Architecture. A Digital Notice Board was also set up to promote the work of KSU and Student Organisations. The KSU common room was also equipped with computers, new chairs and sofas as well as new branding . Computers were installed in all offices in Students’ House. A health shop was opened thus further expanding the services available to students in Student’s House. Student’s House was also equipped with an energy efficient lighting system.

Reports Reports published included the Erasmus Assessment Report - Outgoing Students 2010, the Second University Report and the reaction to the Rectors Report Vision 2020. A number of reports outlining the proceeding of projects carried out by KSU were also published and made available on the KSU portal. More Reports will be issued by the end of this Executive’s term, as a number of surveys and research are still ongoing.

International Relationships KSU maintained its strong bridges with other countries in the Mediterranean Network (MED NET). KSU was represented in events organised by the European Students Union. Events attended included Board Meeting 59 in Tel-Aviv (Israel), Board Meeting 60 in Tallinn (Estonia), European Students Convention 20 in Leuven (Belgium), and European Students Convention 21 in Budapest (Hungary). An exchange between Hungarian and Maltese students was also organized. KSU also applied to host a Board Meeting in Malta in the coming years. KSU also applied to become a member of the Erasmus Student Network. Support was given to Belarusian students through a number of letters sent to the Belarusian authorities and campaigns in which KSU participated when these were passing through difficult times.

History This year happened to be the 110th anniversary since the founding of KSU. A book on the work conducted by KSU between 1901 and the 1970’s will be published and presented in the coming months.

Publications A number of publications were issued by the KSU executive. These included tht Freshers’ Week Magazine, the Careers Convention Magazine, the Student Organisations’ Hand Book, the Environmental Fair Magazine. A number of informative leaflets on KSU, Bologna Process and Plagiarism were also published. The KSU Magazine @KSU was also published quarterly with two editions published to date. 102 | ksu.org.mt

Karl Agius

Segretarju Ġenerali 2010-2011

Annual Report 2010.2011 | 103


FINANCIAL

REPORT

104 | ksu.org.mt

1011

Annual Report 2010.2011 | 105


  -I studenti Universitarji ANNUAL REPORT AND FI NANCI AL STATEM ENTS FOR THE YEAR ENDI NG 31ST DECEM BER 2010

CONTENTS

  -I studenti Universitarji Annual Report And Financial Statements For the year ending 31st December 2010

PAGE

Report of the Executive Committee

2

 ! ) eport

3

Statement of Accumulated Funds

4

Statement of Financial Position

5

Accounting Policies

6&8

Notes to the Accounts

9 - 11

1 106 | ksu.org.mt

Annual Report 2010.2011 | 107


  -I studenti Universitarji Report of the Executive Committee For the year ended 31st December 2010 KSU Executive M embers 2009-2010:

KSU Executive M embers 2010-2011:

Carl Grech & President Matthew Paris & Vice President Vivienne Bajada & Secretary General Nerissa Pace & Finance Officer James Cassar & Public Relations Officer Roberta Rizzo & Education Coordinator Karl Aguis & Education Commissioner Maria Psaila & International Coordinator Nadya Papagiorcopulo & International Officer Rachel Cassar & Social Policy Coordinator Andrea Pace & Social Policy Commissioner Neil Ferris & Culture & Entertainment Coordinator Samaria Bezzina & Culture & Entertainment Officer

Carl Grech & President James Cassar & Vice President Karl Agius & Secretary General Martina Galea & Finance Officer Rachel Cassar & Public Relations Officer Roberta Rizzo & Education Coordinator Angelo Micallef & Education Commissioner Matthew Bonett Bonnett & KPS Coordinator Michela Boffa & KPS Commissioner Larkin Zahra & International Officer Francesca Scicluna & International Coordinator Mario Cachia & Culture & Enterainment Officer Stephanie Soler & Culture & Entertainment Coordinator

The members present their report and the !) audited financial statements for the year ended 31 st December 2010. Results During the year under review the Kunsill   *652. The results for the year are set out in the Income and Expenditure Account on page 4. Disclosure of I nformation to the Auditors So far as each of the Executive Committee is aware, there is no relevant audit information of which the !) auditors are unaware. Each of the members has taken all the steps that he/she ought to have taken as a member in order to establish that the !) auditors are aware of any relevant information. Events after the balance sheet date No Significant events occurred after the balance sheet date which requires mention in this report except for the discussions with VAT Department relating to omitted disclosures in past events. Auditors Messrs. PKF (Malta) eligible, offer them for re-election. A resolution proposing their reappointment will be put before the Executive Committee members at the next general meeting.

Carl Grech President

Martina Galea Financial Officer

Date: 24th March 2011

2 108 | ksu.org.mt

Annual Report 2010.2011 | 109


  -I studenti Universitarji

  -I studenti Universitarji

For the year ended 31st December 2010

As at 31st December 2010

Statement of Accumulated Funds

Statement of Financial Position

01/01/10 to 31/12/10 EUR Income

1

Expenditure Surplus/(Deficit) for the year

01/01/09 to 31/12/09 EUR

Notes

231,231

193,415

(231,883)

(177,526)

(652)

15,889

STATEM ENT OF ACCUM ULATED FUNDS Accumulated Fund as at 1st January Surplus/(Deficit) for the year Prior year adjustments

12

254,737 (652) (8,588)

228,330 15,889 10,518

245,497

254,737

ASSETS Non-Current Assets Property, Plant & Equipment Intangible Assets Available for sale financial assets

3

Current Assets Inventories Trade & other receivables Cash & cash equivalents

4 5

Current Liabilities Trade & other creditors VAT Payable

Total Equity and Liabilities Martina Galea Financial Officer

31/12/2009 EUR

50,998 66,770 117,768

44,805 622 59,965 105,392

905 128,564 84,704 214,173

3,003 112,047 74,383 189,433

331,941

294,825

6

245,497

254,737

7

76,911 9,533 86,444

35,545 4,543 40,088

331,941

294,825

Total Assets

EQUI TY AND LI ABI LI TI ES Accumulated Funds

Carl Grech President

2

31/12/2010 EUR

These financial statements have been approved, signed and authorised for issue on the 24th March 2010

Date: 24th March 2010

Carl Grech President

4 110 | ksu.org.mt

Martina Galea Financial Officer

5 Annual Report 2010.2011 | 111


  -I studenti Universitarji

  -I studenti Universitarji

For the year ended 31st December 2010

For the year ended 31st December 2010

Accounting Policies

Accounting Policies

1. Principal Accounting Policies

c. I nventories

The principal accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are set out below:

Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business. The amount of inventory represents simcards intended to be donated to foreign students. The cost of inventory is ascertained on weighted average basis and comprises all costs of purchase and other costs incurred in bringing the stocks to their present location and condition.

a. Statement of Compliance The financial statements have been prepared and presented in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRSs). b. Basis of Preparation The financial statements are presented in Euro and are prepared on the historical cost basis. The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported amounts of assets and liabilities, income and expenses. The estimate and associated assumptions are based on historical experience and various other factors that are believed to be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis of making the judgements about carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. Actual results may differ from these estimates. The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods. c. Use of accounting estimates and judgements Estimates and judgements are continually evaluated and based on historical experience and other factors including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. In the opinion of the Executive Committe, the accounting estimates and judgements made in the course of preparing these financial statements are not subjective or complex to a degree which would warrant the description as critical in terms of the requirement IAS 1 (revised). 2. Significant Accounting Policies a. Revenue Recognition Revenue relating to the sale of goods is recognised when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the buyer, and no significant uncertainties remain regarding the derivation of consideration, associated costs or the possible return of goods. Interest arising from the use by others of the Kunsill resources is recognised when it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Kunsill and the revenue can be measured reliably. Interest income is recognised as it accrues unless collectibility is in doubt. b. Property, Plant and Equipment Property, Plant and Equipment are stated at their Net Book Value that is, cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated to write down the value of the assets over their estimated useful life. The annual rates used, which are consistent with those applied in previous years are: Buildings & Common Room Electronic Equipment Fixtures & Fittings Office Equipment Togi

15% 20% 20% 25% 12.5%

A provision is made for doubtful debtors based on a 2% provision on other trade receivables. Bad debts are written off during the year in which they are identified. e. I mpairment At each balance sheet date the Kunsill reviews the carrying amount of its assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Financial Assets A financial asset is considered to be impaired if objective evidence indicates that one or more events have had a negative effect on the estimated future cash flows of that asset. An impairment loss in respect of a financial asset measured at amortised cost is calculated as the difference between its carrying amount, and the present value of the estimated future cash flows discounted at the original effective interest rate. An impairment loss in respect of an available-for-sale financial asset is calculated by reference to its current fair value. Individually significant financial assets are tested for impairment on an individual basis. financial assets are assessed collectively in groups that share similar credit risk circumstances.

The remaining

All impairment losses are recognised in profit or loss. Any cumulative loss in respect of an available-for-sale financial asset recognised previously in equity is transferred to profit or loss. An impairment loss is reversed if the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognised. For financial assets measured at cost and available-for-sale financial assets that are debt securities, the reversal is recognised in profit or loss. For available-for-sale financial assets that are equity securities, the reversal is recognised directly in equity. Non Financial Assets The carrying amount of the Company's non-financial assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If such indication exists then the asset's recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. A cash-generating unit is the smallest identifiable group that generates cash flows that largely are independent from other assets and groups. Impairment losses are recognised in profit or loss. The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. Impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

6 112 | ksu.org.mt

d. Trade Receivables

7 Annual Report 2010.2011 | 113


  -I studenti Universitarji

  -I studenti Universitarji

For the year ended 31st December 2010

For the year ended 31st December 2010

Accounting Policies

Notes to the Accounts

  

1. Revenue

The recoverable amount of an asset or cash-generating unit is the greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

Main revenue of KSU derives from sponsorship agreements and from the organization of various activities ! " )#

Impairment losses recognised in prior periods are assessed at each reporting date for any indications that the loss has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset's carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or amortisation, if no impairment loss had been recognised.

2. Fixed Asset Schedule Buildings & Electronic I mprovements Equipment

Furniture Office & Fittings Equipment

Togas

Total1stJanuary 2010 Additions

67,539 6,124

68,273 4,330

24,662 3,006

31,557 2,129

7,622 2,023

199,653 17,612

31st December 2010

73,663

72,603

27,668

33,686

9,645

217,265

g. Bank Borrowings

Depreciation 1st January, 2010 Charge for the year

47,863 3,870

59,296 2,661

20,899 1,354

20,682 3,251

6,107 283

154,848 11,419

Finance charges are accounted for on an accrual basis and are shown with accruals to the extent that they are not settled in the period in which they arise.

31st December 2010

51,733

61,958

22,253

23,933

6,390

166,267

Net Book Value 31st December 2009

19,676

8,977

3,763

10,875

1,515

44,805

31st December 2010

21,930

10,645

5,415

9,753

3,255

50,998

f. Financial I nstruments     %  !)  # $ become a party to the contractual provisions of the instruments.

h. Trade & other Payables Trade and other payables are stated at cost, which approximates fair value due to the short term nature of these liabilities. i. I ntangible Assets An intangible asset is recognised if it is probable that the expected future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the council and the cost of the asset can be measured reliably. Intangible assets are initially measured at cost. Expenditure on an intangible asset is recognised as an expense in the period when it is incurred unless it forms part of the cost of the asset that meets the recognition criteria. The useful life of intangible assets is assessed to determine whether it is finite or indefinite. Intangible assets with a finite useful life are amortised. Amortisation is charged to profit or loss so as to write off the cost of intangible assets less any estimated residual value, over their estimated useful lives. The amortisation method applied, the residual value and the useful life are reviewed, and adjusted if appropriate, at each balance sheet date. Intangible assets are derecognised on disposal or when no future economic benefits are expected from their use or disposal. Gains or losses arising from derecognition represent the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount, and are included in profit or loss in the period of derecognition.

CostDuring the year ended 31st December 2010, KSU had full access to the buildings at University of Malta Campus. However, it should be noted that KSU enjoys no ownership rights to such premises. 3. Financial I nvestment Financial assets are represented by the following investments:

HSBC Malta Bond Fund HSBC Maltese Assets Fund Investments in Go PLC

2010 EUR

2009 EUR

51,212 8,834 6,724 66,770

44,313 8,354 7,298 59,965

2010 EUR

2009 EUR

4. Trade & Other Receivables The trade debtors include:

Sales Ledger Control Account Less Provision for Doubtful Debts

8 114 | ksu.org.mt

131,188 (2,624) 128,564

114,333 (2,286) 112,047

9 Annual Report 2010.2011 | 115


  -I studenti Universitarji

  -I studenti Universitarji

For the year ended 31st December 2010

For the year ended 31st December 2010

Notes to the Accounts

Notes to the Accounts

5. Cash and cash equivalents

9. Contingent Asset On 7th August 2009, the Ministry of Finance has informed KSU that they will receive a grant amounting to EUR20,000 as a contribution towards the educational project aimed to help university students with their financial needs. As at today this income has not yet been received, however this amount is being disclosed as a contingent asset.

The year end cash and cash equivalents comprise of the following:

Cash at Bank Books bank account Togi bank account HSBC Current Current account & ' !  ! $!( Cash in hand

2010 EUR

2009 EUR

5,113 4,826 65,114 9,391

3,494 45,629 25,000

260 84,704

260 74,383

10. Sponsorship KSU has entered into contractual agreement with various third parties for the provision of sponsorships. The main sponsors of KSU are HSBC, Deloitte, Gasan Enterprises Ltd and 89.7 Bay. 11. VAT Liability Officials of KSU have been informed that certain past transactions have not been reported to VAT Department. A detailed exercise has been conducted to assess past transactions. The liability conducted with such an exercise could not be reliably quantified since discussions with VAT Departments are still in progress.

6. Equity

12. Prior Year Adjustment

The Reserves are made up of the following: 2010 EUR Accumulated Funds as at 1st January Surplus/(Deficit) for the year Prior Year Adjustments

254,737 (652) (8,588) 245,497

The prior year adjustment of EUR 8,588 consists of a number of services incurred by the Kunsill in the year ended 31st December 2009 which were not included in the statement of accumulated fund for that year.

2009 EUR 228,330 15,889 10,518 254,737

7. Trade & Other Payables 2010 EUR Trade Creditors Accruals

73,546 3,365 76,911

2009 EUR 30,392 5,153 35,545

8. Financial I nstruments Financial assets include equity, and cash held at bank and in hand. Financial liabilities include creditors and bank overdrafts. Risk Management Policies Credit risk on amounts receivable is limited through the systematic monitoring of outstanding balances and the presentation of debtors net of allowances for doubtful debts, where applicable. Cash is placed with reputable banks. Fair Values The financial assets are recognized at fair value through the Profit and Loss account in accordance with IAS 39.

10 116 | ksu.org.mt

11 Annual Report 2010.2011 | 117


Notes

118 | ksu.org.mt


www.ksu.org.mt

KSU Annual Report 2010-2011  

KSU Annual Report 2010-2011

KSU Annual Report 2010-2011  

KSU Annual Report 2010-2011

Advertisement