Page 1

ประชาสัมพันธการถายทอดสด เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน รุนที่ ๑

ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม สถาบันเกษตราธิการ

เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน รุนที่ ๒

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม สถาบันเกษตราธิการ

ถายทอดสดทาง

WWW.KSTSTATION.COM/LIVE


เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน รุนที่ ๑

ระหวางวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม สถาบันเกษตราธิการ

ถายทอดสดทาง

WWW.KSTSTATION.COM/LIVE วนัที

เวลา

17 -ก.ค.-55

กาํหนดการฝ กอบรม หลกัสตูร เทคนคิการว เิคราะหข อมลูทางการเกษตร และการเข ยีนรายงาน รนุที ๑ ระหว างว นัที ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประช มุ สถาบนัเกษตราธกิาร อาคารหลงัอนสุาว รยีสามบรูพ าจารย เกษตรกลาง บางเข น เข ตจตจุกัร กรงุเทพ ฯ

๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบยีน

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

พธิเีปดการฝกอบรม

บทบาทสารสนเทศตองานของสาํนกังาน เกษตรและสหกรณจงัหวดั และการจดัเกบ็ ขอมลูทางการเกษตร

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ความรเูบอืงตนระบบฐานขอมลู และการจดัการฐานขอมลู

อาหารกลางวนั

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

18 -ก.ค.-55

ความรเูบอืงตนระบบภมูสิารสนเทศ และการใชงาน/โปรแกรมประยกุตทจีะเปนในงานภมูสิารสนเทศ

ลกัษณะของขอมลูในระบบภมูสิารสนเทศ และโครงสรางและ ฐานขอมลูในงานภมูสิารสนเทศ

19 -ก.ค.-55

การจดัทาํ/การบรหิารจดัการ ขอมลูตาราง และคณ ุ สมบตัแิละประโยชนของเครอืงมอืในโปรแกรม

การสรางชนัขอมลู และการรวมขอมลู และการสราง/บนัทกึชนั ขอมลูภมูสิารสนเทศในระบบฐานขอมลู

20 -ก.ค.-55

การเขยีนรายงาน และรายงานสารสนเทศ

การนาํเสนอขอมลู

หมายเหตุ คณะวทิยากรจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี อาหารวางและเครอืงดมื ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.


เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางการเกษตร และการเขียนรายงาน รุนที่ ๒

ระหวางวันที่ ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม สถาบันเกษตราธิการ

ถายทอดสดทาง

WWW.KSTSTATION.COM/LIVE วนัที

เวลา

23 -ก.ค.-55

กาํหนดการฝ กอบรม หลกัสตูร เทคนคิการว เิคราะหข อมลูทางการเกษตร และการเข ยีนรายงาน รนุที ๒ ระหว างว นัที ๒๓ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประช มุ สถาบนัเกษตราธกิาร อาคารหลงัอนสุาว รยีสามบรูพ าจารย เกษตรกลาง บางเข น เข ตจตจุกัร กรงุเทพ ฯ

๐๘.๐๐-๐๘.๔๕ น.

ลงทะเบยีน

๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

พธิเีปดการฝกอบรม

บทบาทสารสนเทศตองานของสาํนกังาน เกษตรและสหกรณจงัหวดั และการจดัเกบ็ ขอมลูทางการเกษตร

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ความรเูบอืงตนระบบฐานขอมลู และการจดัการฐานขอมลู

อาหารกลางวนั

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

24 -ก.ค.-55

ความรเูบอืงตนระบบภมูสิารสนเทศ และการใชงาน/โปรแกรมประยกุตทจีะเปนในงานภมูสิารสนเทศ

ลกัษณะของขอมลูในระบบภมูสิารสนเทศ และโครงสรางและ ฐานขอมลูในงานภมูสิารสนเทศ

25 -ก.ค.-55

การจดัทาํ/การบรหิารจดัการ ขอมลูตาราง และคณ ุ สมบตัแิละประโยชนของเครอืงมอืในโปรแกรม

การสรางชนัขอมลู และการรวมขอมลู และการสราง/บนัทกึชนั ขอมลูภมูสิารสนเทศในระบบฐานขอมลู

26 -ก.ค.-55

การเขยีนรายงาน และรายงานสารสนเทศ

การนาํเสนอขอมลู

หมายเหตุ คณะวทิยากรจากมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี อาหารวางและเครอืงดมื ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.


live002  
live002  

live002-2555