Page 1


จิตติมา รักนาค มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรม าธิราช โทร. 0-2504-7696,081837-6890 E-mail : Jittima_0803@hotmail. com


ภาวะผู้นําการเปลีย นแปลง (Transformational Leadership) 1. การมีอทิ ธิพลอย่ างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence)

2. การสร้ างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)

3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation)

4. การคํานึงถึงความเป็ นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration)


การมีอทิ ธิพลอย่ างมีอดุ มการณ์ มีอุดมการณ์ มีวสิ ั ยทัศน์ มีความสามารถในการบริหาร อารมณ์ มีจริยธรรม


การเห็นคุณค่ าในตนเอง (self-esteem) มีภาพพจน์ ทดี ีต่อตนเอง มีความรับผิดชอบต่ อการกระทําของตนเอง มีความซือสั ตย์ มีความภูมิใจในผลสํ าเร็จของงาน มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความมุ่งมันทีจ ะแก้ ปัญหาและรับผิดชอบผลที จะเกิดขึน2 ตามมา เป็ นคนทีค นอืน รัก และรักคนอืน สามารถควบคุมตนเองเพือ ให้ บรรลุผลสํ าเร็จได้


พฤติกรรมของบุคคลผู้เห็นคุณค่ าในตนเอง มีความสามารถทีจ ะคิดแก้ปัญหา เชือมันในความคิดและความสามารถของตนเอง สามารถเลือกวิธีการตัดสิ นใจทีถ ูกต้ อง


ลักษณะบุคคลทีไ ม่ เห็นคุณค่ าในตนเอง เชือมันในตนเองมากเกินไป หยิง ยโส ดูถูกคนอืน ชอบพูดถึงแต่ ตนเอง อวดดี ชอบเอาเปรียบคนอืน


ความหมายของความฉลาดทาง อารมณ์ EQ = Emotional Quotient หรือ เชาว์ อารมณ์ (emotional intelligence) ความหมาย = ความสามารถของบุคคลใน การตระหนักรู้ ถึงความรู้ สึกนึกคิดของ ตนเองและผู้อนื โดยสามารถควบคุมอารมณ์ และการตอบสนองอารมณ์ ของตนเองได้ อย่ างเหมาะสม


การพัฒนาด้ านอารมณ์

การรู้ เท่ าทันอารมณ์ ของตน รู้ จักแสดง อารมณ์ เก็บอารมณ์ ปลดปล่ อยอารมณ์ ระงับอารมณ์ และระบายอารมณ์ ให้ เหมาะสมกับบุคคล สถานที เวลา และ สถานการณ์ เพือ ให้ ได้ ผลย้ อนกลับเป็ นทีพ งึ พอใจทั2งผู้แสดงอารมณ์ และผู้รับอารมณ์


ลักษณะของบุคคลทีม คี วามฉลาด ทางอารมณ์ • รู้ จัก และเข้ าใจความรู้ สึกของตนเอง • รู้ จัก และเข้ าใจความรู้ สึกของผู้อนื • มีพลังทีจ ะทําสิ งหนึงสิ งใดให้ บรรลุ เป้าหมายในชีวติ • สามารถอดทนอดกลั2นต่ อสภาพต่ าง ๆ ทีเ กิดขึน2 • มีความยืดหยุ่นในการดําเนินกิจกรรม ต่ าง ๆ


(ต่ อ) ลักษณะของบุคคลทีม คี วามฉลาดทาง อารมณ์

 มีความสามารถทีจ ะควบคุมตนเอง มีความเห็นอกเห็นใจผู้อนื มีสัมพันธภาพทีบ ่ งบอกถึงความ ไว้ วางใจผู้อนื มีความคิดริเริม มองโลกในแง่ ดี


คุณค่ าของความฉลาดทางอารมณ์ ได้ รับการ ยอมรับ

 ได้ รับความเข้ าใจ

 ได้ รับความเป็ นพวก เดียวกัน ทํางานร่ วมกับ ผู้อนื ได้ ได้ รับความไว้ วางใจ มีอารมณ์ ดอี ยู่ ได้ รับความ เสมอ ช่ วยเหลือ ทําให้ คดิ เชิง ไม่ แก่ บวก สุ ขภาพจิตดี


การพัฒนาความฉลาดทาง อารมณ์ การรู้ จกั อารมณ์ ตนเอง การจัดการและบริหารอารมณ์

ตนเอง การสร้ างแรงจูงใจให้ ตนเอง การหยัง= รู้ อารมณ์ ของผู้อน ื= การรักษาความสั มพันธ์ ทดี= ตี ่ อ กัน


การรู้จกั อารมณ์ตนเอง เป็ นการรู้ ว่าอารมณ์ ของตนเป็ นเช่ น ไร รู้ ถงึ ลักษณะการแสดงออกของ อารมณ์ ทปี= กติและอารมณ์ ทไี= ม่ ปกติ (อารมณ์ ชั=ววูบ)


แนวทางการพัฒนาการรู้จักอารมณ์ ตนเอง ให้ เวลาแก่ ตนเองในการทบทวน

อารมณ์ ของตน

 ฝึ กการรู้ ตัวบ่ อย มีสติ


การจัดการบริหารอารมณ์ ตนเอง เป็ นความสามารถในการควบคุม อารมณ์ และแสดงออกได้ อย่ าง เหมาะสมกับบุคคล สถานที= เวลา และเหตุการณ์ ทัMงอารมณ์ ดี และอารมณ์ ไม่ ดี


การพิจารณาการจัดการอารมณ์ แสดงออกทันทีตามทีต= ้ องการโดยไม่ คาํ นึงถึง

ผลทีจ= ะเกิดตามมา เก็บกดเอาไว้ ไม่ แสดงออก พยายามลืม ไม่ คิดถึง หลีกเลีย= ง โทษผู้อน ื= ไปแสดงออกกับผู้ทไี= ม่ เกีย= วข้ อง หา แพะรับบาป ระบายออกได้ เหมาะสม อารมณ์ ดขี น ึM ผลที= เกิดตามมาเป็ นไป ในทางทีด= ี


การฝึ กการจัดการอารมณ์ ของตนเอง ทบทวนว่ ามีอะไรบ้ างทีเ= ราทําลงไปเพือ= ตอบสนอง

อารมณ์ ทเี= กิดขึนM เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ตัMงใจไว้ เกีย= วกับการ แสดงอารมณ์ ในคราว ต่ อไป ฝึ กการรับรู้ สิ=งต่ าง ๆ ทีเ= กิดขึน M แล้ วในด้ านดี ฝึ กการสร้ างความรู้ สึกทีด= ตี ่ อตนเอง/ผู้อน ื= /สิ= งอืน= ทีอ= ยู่ รอบตัว ฝึ กการมองหาประโยชน์ /โอกาสจากอุปสรรค/ปัญหาที= เกิดขึนM โดยการ เปลีย= นมุมมอง มองหาแง่ ดี ฝึ กการผ่ อนคลายความเครียดทีเ= กิดจากอาการไม่ ดี โดยเลือกวิธีทเี= หมาะกับ ตนเอง


การสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตัวเอง เป็ นการมองแง่ ดขี องสิ= งต่ าง ๆทีเ= กิด ขึนM กับตนเอง และสร้ างความเชื=อมัน= ว่ า เราสามารถอยู่กบั สิ= งนัMนได้ เรา สามารถผ่ านพ้ นไปด้ วยดี เพือ= ให้ เกิด กําลังใจทีจ= ะสร้ างสรรค์ สิ=งทีด= ี ๆ


แนวทางการสร้ างแรงจูงใจให้ กบั ตนเอง ทบทวนว่ าสิ= งที=สําคัญในชีวติ จัดลําดับ

ความสํ าคัญ นําความต้ องการในข้ อ 1 ไปตัMงเป้าหมาย การปฏิบัตเิ พือ= ให้ บรรลุเป้าหมาย ลดความสมบูรณ์ แบบ สร้ างความยืดหยุ่นใน อารมณ์ ฝึ กการมองหาประโยชน์ จากอุปสรรค ฝึ กสร้ างทัศนคติที=ดี มองโลกในแง่ ดี หมัน = สร้ างความหมายในชีวติ ให้ แก่ ตนเอง ให้ กาํ ลังใจตัวเอง


การหยัง= ร้ ู อารมณ์ ผ้ ูอนื= เป็ นความสามารถในการ รับรู้ อารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อนื= มีความ เข้ าใจ เห็นใจผู้อนื= สามารถปรับ ความสมดุลของอารมณ์ ของตนเอง ตอบสนองผู้อนื= ได้ อย่ างสอดคล้ องกัน ความสามารถด้ านนีเM ป็ นทักษะทาง สั งคม


แนวทางการฝึ กการหยัง= รู้ อารมณ์ ผู้อนื= ให้ ความสนใจการแสดงออกของผู้อน ื= อ่ านอารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อน ื= จาก

การสั งเกต ทําความเข้ าใจอารมณ์ ความรู้ สึกของ ผู้อนื= ตามสภาพ ที=เขาเผชิญอยู่ แสดงการตอบสนองอารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อนื= ว่ า เข้ าใจ เห็นใจ


การรักษาความสั มพันธ์ ทดี= ตี ่ อกัน เป็ นความสามารถในการอยู่ร่วมกันและ ทํางานร่ วมกับผู้อนื= โดยมีสัมพันธภาพที= ดีต่อกัน และสร้ างสรรค์ ผลงานทีม= ี ประโยชน์ ผู้ทมี= คี วามสามารถและทักษะ ด้ านนีM จะสามารถใช้ ทMงั ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกัน และทํางานร่ วมกับบุคคลต่ าง ๆ ได้ อย่ าง ราบรื=น


แนวทางการพัฒนาการรักษา ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน การรักษาความสั มพันธ์ ทดี= ตี ่ อกัน ต้ องมี

พืนM ฐานมาจากการ มองตนเอง และผู้อนื= ในแง่ ดี ฝึ กการสื= อสารทีส= ร้ างความเข้ าใจทีต= รงกัน ฝึ กการแสดงนําM ใจ ฝึ กการให้ เกียรติผ้ ูอน ื= อย่ างจริงใจ ฝึ กการแสดงความชื=นชอบ ชื=นชม และให้ กําลังใจซึ=งกัน และกัน


การแก้ ปัญหาด้ วยความฉลาดทาง อารมณ์ อดทน อดกลัMน ยืดหยุ่น มีความรู้ สึกไว ให้ ความร่ วมมือกับ

ผู้อนื=


การใช้ ความฉลาดทางอารมณ์ ในการ ทํางาน หลีกเลีย= งข้ อขัดแย้ ง สนใจและรับฟังอย่ างตัMงใจ แสดงความเห็นอกเห็นใจ อย่ าพยายามอย่ าแก้ ตวั หรือโต้ เถียง สอบถามถึงปัญหา ยินยอมและรีบดําเนินการแก้ ไข ติดตามและรายงานผล


ความสามารถในการคิด มองเห็นปัญหา ยืดหยุ่นได้ คล่ องคิด มีวธิ ีการแก้ ปัญหาทีแ ปลกใหม่


การพัฒนาความคิดเชิงบวก ด้ วยการปรับทัศนคติทมี ตี ่ อตนเองและ ผู้อนื I’m OK, You’re not OK. I’m not OK, You’re OK. I’m not OK, You’re not OK. I’m OK, You’re OK.


จริยธรรมของผู้นํา : สํ านักคิดการจัดการภาครัฐ แนวใหม่ มุ่งสร้ างองค์ กรทีม ีประสิ ทธิภาพสู ง มีจติ คิดเยีย มผู้ประกอบการ มุ่งเน้ นทีล ูกค้ า จัดการบริหารทีร วมศูนย์ มุ่งเน้ นผลงาน ไม่ ทาํ เองหากไม่ จาํ เป็ น มีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด ี


จริยธรรมของผู้นํา : สํ านักการ จัดการความรู้ ส่ งเสริมวัฒนธรรมกล้ าคิด กล้ าเสี ยง กล้ าริเริม ส่ งเสริมวัฒนธรรมการเล่ าสู่ และแบ่ งปัน (story Telling) ทํางานเป็ นทีม เป็ นมิตรกับความรู้ (Knowledgefriend Culture) สร้ างคนเก่ งเป็ นแหล่ งความรู้ (Knowledge Worker) สร้ างชุ มชนของการปฏิบตั ิ (Community of Practice)


การทํางานอย่างมีความสุขภายใต้องค์กรแห่ง ความสุข Happy

Body Happy Heart Happy Society Happy Relax

 Happy Brain Happy Soul Happy Money Happy Family

ทีมา นายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ ธนารั ตน์ ประธานคณะทํางานโครงการสร้ างเสริม สุขภาพคนทํางาน 31

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้นำ  

การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้นำ