Page 1


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ Khaohinsorn Royal Development Center


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ ประวัตคิ วามเป็นมา ในอดีต พื้น ที่บ ริเ วณเขาหิ นซ้ อ นจั งหวัด ฉะเชิ งเทรา เป็ น ป่ า ดงดิ บ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของประเทศไทย ต่อมามีการทาลายป่าเพื่อนาพื้นที่มาใช้เพาะปลูกกลายเป็นพื้นที่ เสื่อมโทรม เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทอดพระเนตรพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว จึ ง ทรงมี พระราชดาริให้หน่วยงานจากกรมกองต่างๆ มาร่วมกันพัฒนา พื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์ศึกษาตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความ เดื อ ดร้ อ นของราษฎรโดยใช้ วิ ช าการในหลาย ๆ ด้ า นในการ ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาในลั ก ษณะผสมผสานของหลายๆ หน่วยงาน


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก งานวิชาการเกษตร พระราชดาริ

๑. ศึ ก ษาทดสอบหาพั น ธุ์ พื ช และเทคโนโลยี ที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เช่น ศึกษาทดสอบระบบการปลูกพืชแบบเกษตร ผสมผสาน ศึกษา ทดสอบการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ศึกษาทดสอบพืช สวน ศึกษาทดสอบ การปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น ๒. ผลิ ต และขยายพื ช พั น ธุ์ ดี เพื่ อ สนั บ สนุ น เกษตรกรและหน่วยงานอื่น ๓. ถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารเกษตรแผนใหม่ แ ก่ เกษตรกรผู้สนใจ


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจาก พระราชดาริ งานสวนพฤกษศาสตร์

: สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน) เป็นหน่วยงานหนึ่งในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา หินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นแหล่งรวบรวม พรรณไม้ป่า พรรณไม้หายาก พรรณไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ และพืชสมุนไพร โดยปลูกเป็นหมวดหมู่ตามหลักพฤกษ อนุกรมวิธาน และตามการใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ ขยายพันธ์ และศึกษาวิจัยพรรณพืช รวมทั้ง เป็นแหล่ง พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน


สมุนไพร การปลูกพืชสมุนไพร

สมุนไพรเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจากในอดีต ใช้สมุนไพรในการ รักษาโรคอย่างมากมาย โดยการเก็บมาจากธรรมชาติ ไม่มีการ ปลูกทดแทน ทาให้พืชสมุนไพรมีจานวนลดลง ปัจจุบันได้ เริ่มมีการนาเอาพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เนื่องมาจากภาวะที่ประชากรผู้บริโภคต้องการลดความเสี่ยง จากสารเคมี นอกจากจะนาพืชสมุนไพรมารักษาโรคแล้ว สมุนไพรบางชนิดยังสามารถใช้กาจัดศัตรูพืชได้ ทาให้ ผู้บริโภคลดความเสี่ยงต่อการรับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ ร่างกายได้


สมุนไพรที่ใช้ในการเกษตร


ตะไคร้หอม

สรรพคุณ : - มีฤทธิ์ในการไล่ยุงและแมลงศัตรูพชื - ฆ่าเห็บ หมัดในสัตว์เลี้ยง - แก้ริดสีดวงในปาก (คือปากแตกระแหง เป็น แผลในปาก)


หนอนตายหยาก

สรรพคุณ : - รักษาโรคผิวหนัง มะเร็งตับ ลดระดับ น้าตาลสาหรับ โรคเบาหวาน ริดสีดวง ปวดฟัน ปวดเมื่อย - ป้องกันกาจัดศัตรูพืชในแปลงเกษตร เช่น หนอนกินใบ เพลี้ยอ่อน และกาจัดลูกน้ายุง


หางไหล

สรรพคุณ : มีประสิทธิภาพในการฆ่าหนอนและ แมลง


สมุนไพรระงับพิษ


เสลดพังพอน

สรรพคุณ : รักษาแผลน้าร้อนลวก แผลในปาก แก้พิษ แมลงกัดต่อย รักษาโรคผิวหนัง แก้ผดผื่นคัน รักษาอาการอักเสบจากเชื้อไวรัส เช่น งูสวัด เริม


รางจืด

สรรพคุณ : - แก้ร้อนใน กระหายน้า - ถอนพิษไข้ - พอกบาดแผล น้าร้อนลวก ไฟไหม้ - ทาลายพิษยาฆ่าแมลง


ไพล

สรรพคุณ : - แก้ท้องขึ้น ท้องอืดท้องเฟ้อ ขับลม - รักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้า บวม ข้อเท้า - แก้บิด ท้องเสีย - รักษาหืด


สมุนไพรที่ใช้เป็นสีผสมอาหาร


อัญชัน

สรรพคุณ : - ใช้แต่งสีขนม อาหาร - ทาให้ผม หนวด เครา และคิ้วดก - ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแชมพูสระผม และครีมนวด


ขมิ้น

สรรพคุณ : - เป็นเครื่องปรุงรส แต่งสี - รักษาอาการปวดท้องเสียด ท้องอืด แน่นจุก เสียด - ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ลดอาการอักเสบ


สมุนไพรที่ใช้ในอุตสาหกรรม


มะขามป้อม

สรรพคุณ : - ป้องกันและรักษาภาวะของโรคเอดส์ ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค ตับแข็งและภาวะภูมิคุ้มกันร่างกาย บกพร่อง - ลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตสูง - แก้ไอ ละลายเสมหะ


สมอ

สรรพคุณ : - แก้บิด แก้ทอ้ งผูก แก้ท้องขึ้นอืดเฟ้อ แก้ ท้องร่วงเรื้อรัง - แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้ไอเจ็บคอ อาเจียน สะอึก - แก้โรคเกี่ยวกับตับ ม้ามโต


สมุนไพรที่ใช้เป็นอาหาร


บุก

สรรพคุณ : ทาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ซึง่ สามารถลด ความอ้วนได้ เพราะไม่ให้พลังงานเนื่องจากไม่ถูกย่อย จึงไม่ ถูกดูดซึม


กลอย

สรรพคุณ : - รับประทานแทนข้าว หรือหุงรวมกับข้าว - ทาเป็นอาหารหรือขนม เช่น ข้าวเกรียบ กลอย บัวลอยกลอย


สมุนไพร  

สมุนไพรสมุนไพร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you