Page 1

ระบบจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

LOG O


11/07/55

ระบบจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ

ประเด็นนาเสนอ

LOGO

2

ภาพรวม วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รบั ขัน้ ตอนโดยสรุปของระบบ e-GP ระยะที่ 2 ขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิ ธี ตัวอย่างระบบงาน วิ ธีตกลงราคา

1


11/07/55

ความเป็ นมา ความเป็ นมา มติคณะรั ฐมนตรีกาหนดให้ ส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานของรัฐ ทุกแห่ งลงประกาศจัดซือ้ จัดจ้ าง / ประกาศประกวด ราคา ให้ เป็ นที่ร้ ู กันอย่ าง กว้ างขวางในเว็บไซต์

ปัญหา

ระบบ e-GP เริ่มแรก ซึ่งเป็ น ระบบที่ใช้ งานเน้ นให้ หน่ วย จัดซือ้ มาประกาศจัดซือ้ จัดจ้ างบนเว็บไซต์ ของ กรมบัญชีกลางเท่ านัน้ ไม่ สามารถติดตามความ คืบหน้ าของการจัดซือ้ จัดจ้ าง ในระบบได้

ประกาศ เก่า

มติ ครม ฉบับใหม่

www.themegallery.com

PDF

Company Logo

วัตถุประสงค์ 1

2

3

เพื่อให้ หน่ วยงานภาครั ฐและ เอกชน สามารถเข้ าถึง แหล่ งข้ อมูลการจัดซือ้ จัดจ้ าง และพัสดุภาครั ฐที่มีความถูกต้ อง ได้ ด้วยความรวดเร็ ว ครบถ้ วน และทั่วถึง มีต้นแบบการประมูล ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ครบ กระบวนการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐ และเชื่อมต่ อข้ อมูลจาก แหล่ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ ได้

เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และ ส่ วนราชการสามารถ ติดตามสถานะหรือ ความคืบหน้ าของ การจัดซือ้ จัดจ้ างภาครัฐได้

เพื่อเร่ งรัดให้ ส่วนราชการ เร่ งดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้ าง ให้ สามารถเบิกจ่ ายเงินให้ เป็ นไปตามแผนการใช้ จ่ ายเงินของรัฐบาล

www.themegallery.com

Company Logo

2


11/07/55

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ e-GP คือ ศู นย์ กลางทีเ่ ป็ นหน้ าต่ างในการบริการข้ อมูล และดาเนินธุรกรรมทางการ จัดซื้อจัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ความสะดวก และความทัว่ ถึง อย่างเท่าเทียม กัน

หน่ วยงานภาครัฐ

ความโปร่ งใส และมี ประสิ ทธิภาพ กระตุ้นตลาด และเสริมสร้ าง ขีดความสามารถ ของภาคเอกชน

การปรับปรุง นโยบายการจัดซื้อ จัดจ้ างภาครัฐอย่าง มีประสิทธิภาพ

www.themegallery.com

สาธารณะ

Company Logo

ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)

หน่ วยงานภาครัฐ

ผู้ค้า

EPIC

e-Auction

Information Disclosure Center

e-GP ระยะที่ 1 ที่ใช้งานแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 53 e-GP ระยะที่ 2 1 ก.พ. 55 e-GP ระยะที่ 3 ปี 57 Government Fiscal Management Information System (GFMIS)

Registration Management System ผู้ค้าภาครัฐ (Supplier)

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

Operation System Contact Management

e-Market

e-Contact/e-Signature ผู้สนใจทั่วไป

Management Information System

หน่ วยงานผู้ตรวจสอบ

Bank Gateway

Help Desk e-Bidding

Grading

DRC

CA

3


11/07/55

ระยะที่ 1 มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ตามหนังสือสานักเลขาธิ การ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 78 ลงวันที่ 12 เมษายน 2553 กาหนดไว้ว่า 1. ยกเลิ กมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พฤศจิ กายน 2548 2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิ จ องค์การมหาชน และหน่ วยงานของรัฐ ทุกแห่งลงประกาศจัดซื้อจัดจ้างสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิ กส์ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ ของหน่ วยงาน 3. ให้หน่ วยงานต่าง ๆ ปฏิ บตั ิ งานในระบบ e-GP ระยะที่ 1 ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็ นต้นไป โดยกรมบัญชีกลางจัดฝึ กอบรม จัดทา คู่มือปฏิ บตั ิ งาน และจัดทาสื่อการเรียนรูใ้ นรูปแบบของแผ่นดีวีดีเพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ขัน้ ตอนการจัดทาระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง; สอบราคาและประกวดราคา

1

บันทึกรายชื่อ ผู้ขอรับเอกสาร/ ซือ้ เอกสาร 2

บันทึกรายชื่อ ผู้ย่นื เอกสาร เสนอราคา 3

บันทึก สาระสาคัญ ในสัญญา 8

บันทึกรายชื่อ ผู้ชนะการ เสนอราคา 7

บันทึกรายชื่อ ผู้ย่นื ผ่ านการ พิจารณา 6

จัดทาเอกสาร

บันทึกรายชื่อ ผู้ผ่านการ ตรวจสอบ 4

บันทึกราคา ของผู้เสนอราคา 5

4


11/07/55

ขัน้ ตอนการจัดทาระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง; e-Auction ร่ าง TOR

ปรับปรุ งร่ าง TOR

คัดเลือกผู้ให้ บริการตลาดกลาง

จัดทาเอกสาร

บันทึกรายชื่อ ผู้ขอรับ/ซือ้ เอกสาร

1

2

3

4

5

นัดหมาย เสนอราคา

รับเรื่องและ แจ้ งผลอุทธรณ์

แจ้ งผล การพิจารณา

บันทึกรายชื่อ ผู้ผ่านการพิจารณา

10

9

8

7

แจ้ งรายชื่อ ผู้มีสิทธิเสนอราคา ให้ ตลาดกลาง 11

บันทึกรายชื่อ ผู้ชนะการ เสนอราคา 12

รับเรื่องและ แจ้ งผลอุทธรณ์ 13

ระบบการจัดซือ้ จัดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement System : e-GP)

หน่ วยงานภาครัฐ

EPIC

e-Auction

Information Disclosure Center

บันทึกรายชื่อ ผู้ย่นื เอกสาร เสนอราคา 6

จัดทาประกาศ สาระสาคัญใน สัญญา 14

e-GP ระยะที่ 1 ที่ใช้งานแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 53 e-GP ระยะที่ 2 e-GP ระยะที่ 3 Government Fiscal Management Information System (GFMIS)

Registration Management System ผู้ค้าภาครัฐ (Supplier)

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

Operation System Contact Management

e-Market

e-Contact/e-Signature ผู้สนใจทั่วไป

Management Information System

หน่ วยงานผู้ตรวจสอบ

Bank Gateway

Help Desk e-Bidding

Grading

DRC

CA

5


11/07/55

ระบบ E-GP ระยะที่ 2

12

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระยะที่ 2 1

2

3

4

ครอบคลุมวิ ธีการจัดซื้อ จัดจ้างทัง้ หมด 12 วิ ธี

ครอบคลุมทุกขัน้ ตอน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถติ ดตามการ จัดซื้อจัดจ้างได้ ทุกขัน้ ตอน

เชื่อมโยงข้อมูลกับ หน่ วยงานภายนอก ได้แก่ GFMIS, ธนาคาร และศูนย์ข้อมูลที่ ปรึกษาไทย

การดาเนิ นการบริ หาร สัญญา

6


11/07/55

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างครบทัง้ หมด 12 วิธี 1

วิ ธีตกลงราคา

7 จ้างที่ปรึกษาวิ ธีตกลง

2

วิ ธีสอบราคา

8 จ้างที่ปรึกษาวิ ธีคดั เลือก

3

วิ ธีประกวดราคา

9 จ้างออกแบบวิ ธีตกลง

4

วิ ธี e-Auction

10 จ้างออกแบบวิ ธีคดั เลือก

5

วิ ธีพิเศษ

11

6

วิ ธีกรณี พิเศษ

12 จ้างออกแบบวิ ธีพิเศษ

จ้างออกแบบวิ ธีคดั เลือก แบบจากัดข้อกาหนด

ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 8บันทึกรายชือ่ ผูข้ อรับ เอกสาร/ซื้อเอกสาร 7. ประกาศเชิญชวน ขึน้ เว็บไซต์ 6. จัดทาเอกสารสอบราคา/ ประกวดราคา/ประกวดแบบ/ ซื้อซอง online จัดทาประกาศเชิญชวน

ระบบ e-GP

5. จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตังคณะกรรมการ ้ 4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร /ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร

9 บันทึกรายชือ่ 10. บันทึกรายชือ่ ผูผ้ า่ นการ ผูย้ ่นื เอกสารเสนอราคา พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา 11. นัดหมายเสนอราคา และแจ้งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา

ยื่นหลักประกัน

12. จัดทาหนังสือ อนุมตั สิ ั ่งซื้อสั ่งจ้าง 13. ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการ เสนอราคาขึน้ เว็บไซต์

ขั้นตอนในระบบ GFMIS ขั้นตอนที่เพิ่มใหม่ ในระบบ e-GP 2 ขั้นตอนที่มีอยู่เดิมในระบบ e-GP 1

14. จัดทาร่างสัญญา

มีข้ นั ตอนย่อยที่เพิ่มใหม่ ในระบบ e-GP 2 3. สร้างโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง

15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทาสัญญา 16. ข้อมูลสาระสาคัญ ในสัญญา

2. จัดทาแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ นาข้อมูลงบประมาณ จาก GFMIS เข้า e-GP

ระบบ GFMIS

17. บริหารสัญญา

1. ได้รบั งบประมาณ ประจาปี

18. ลงทะเบียนทรัพย์สนิ ตัง้ เบิก/เบิกจ่าย

นาข้อมูล PO จาก e-GP เข้า GFMIS

7


11/07/55

การเชื่อมโยงกับระบบอื่น 3

ระบบ GFMIS e-GP System

1

Bank

2

- หลักประกันซอง - หลักประกันสัญญา - การซื้อเอกสาร

การเชื่อมโยงกับธนาคาร » หนังสือคา้ ประกันต่ าง ๆ เช่น

หนังสือคา้ ประกันซอง หนังสือคา้ ประกันสัญญา เป็ นต้น » การซื้อเอกสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์

Web service

8


11/07/55

การเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูล พรบ. งบประมาณ ให้ระบบ e-GP ทุกต้นปี งบประมาณ ซึ่ งการ ดาเนิ นการเชื่อมโยงกันระหว่าง 2 ระบบ

คือการตรวจรับในระบบ e-GP เมื่อมี การส่งมอบงานและตรวจรับแล้ว จากนัน้ เมื่อมีการตรวจรับและสังจ่ ่ าย ในระบบ GFMIS แล้ว ก็จะส่งข้อมูล มายังระบบ e –GP ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อนาข้อมูลไปแสดงในระบบ ตรวจรับและเบิ กจ่ายต่อไป

ข้ อมูล งบประมาณ

ข้ อมูลหลัก ผู้ขาย

การ ตรวจรับ

การจัดทา ใบ PO

เป็ นการเชื่ อมโยงข้อมูลเพื่อสร้างข้อมูล หลักผู้ขายในระบบ GFMIS โดยดึงข้อมูล จากระบบ e-GP และการตรวจสอบ ข้อมูลหลักผู้ขายและเลขที่บญ ั ชีผ้คู ้าจาก ระบบ GFMIS ในขัน้ ตอนการจัดทาร่าง สัญญาในระบบ e-GP

การจัดทา PO ประเภททัวไป ่ (บส. 01) และการจัดทา PO ประเภทไม่ แน่ นอน (บส. 04) หรือที่เป็ นการ จ่ายเงิ นตามความก้าวหน้ าของงาน (บส.04) ในระบบ GFMIS Web online โดยดึงบางข้อมูลจากระบบ e-GP มาบันทึกในระบบ GFMIS

การเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย o เป็ นระบบสาหรับตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาจาก รายชื่อที่ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั สานักบริหารหนี้ สาธารณะ โดยดาเนิ นการผ่าน web service Web service

9


11/07/55

ร่างสัญญาและการบริหารสัญญา » การดาเนิ นงานตามสัญญา » การส่งมอบงาน » การตรวจรับงาน » การเบิกจ่ายเงิ น » การแก้ไขสัญญา » การยกเลิ กสัญญา » การแจ้งส่งมอบงาน » การแจ้งค่าปรับ

ขัน้ ตอนโดยสรุปของ ระบบ E-GP ระยะที่ 2

10


11/07/55

ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 8บันทึกรายชือ่ ผูข้ อรับ เอกสาร/ซื้อเอกสาร 7. ประกาศเชิญชวน ขึน้ เว็บไซต์ 6. จัดทาเอกสารสอบราคา/ ประกวดราคา/ประกวดแบบ/ ซื้อซอง online จัดทาประกาศเชิญชวน

ระบบ e-GP

5. จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตังคณะกรรมการ ้ 4. ร่าง TOR และร่างเอกสาร /ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร

9 บันทึกรายชือ่ 10. บันทึกรายชือ่ ผูผ้ า่ นการ ผูย้ ่นื เอกสารเสนอราคา พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา 11. นัดหมายเสนอราคา และแจ้งรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา

ยื่นหลักประกัน

12. จัดทาหนังสือ อนุมตั สิ ั ่งซื้อสั ่งจ้าง 13. ประกาศรายชือ่ ผูช้ นะการ เสนอราคาขึน้ เว็บไซต์

ขั้นตอนในระบบ GFMIS ขั้นตอนที่เพิ่มใหม่ ในระบบ e-GP 2 ขั้นตอนที่มีอยู่เดิมในระบบ e-GP 1

14. จัดทาร่างสัญญา

3. สร้างโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง

15. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา และจัดทาสัญญา 16. ข้อมูลสาระสาคัญ ในสัญญา

2. จัดทาแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ นาข้อมูลงบประมาณ จาก GFMIS เข้า e-GP

ระบบ GFMIS

สรุป

17. บริหารสัญญา

1. ได้รบั งบประมาณ ประจาปี

18. ลงทะเบียนทรัพย์สนิ ตัง้ เบิก/เบิกจ่าย

นาข้อมูล PO จาก e-GP เข้า GFMIS

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายปี งบประมาณ • เป็ นระบบงานของ phase 2

• เป็ นทางเลือกให้ส่วนราชการว่าต้องการจะทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อน สร้างโครงการหรือไม่กไ็ ด้ • เป็ นทางเลือกว่าโครงการที่ มีเงิ นการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิ น 100,000 บาท ไม่ต้องจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้

11


11/07/55

แต่งตัง้ คณะกรรมการต่างๆ •

เป็ นระบบงานของ phase 2

เป็ นการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ

สามารถดึ ง ฐานข้ อ มู ล คณะกรรมการต่ า งๆที่ เ คยบัน ทึ ก ไว้ ใ น ระบบได้ โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักเป็ น key

จัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง และแต่งตัง้ คณะกรรมการ •

เป็ นระบบงานของ phase 2

เป็ นการจัดทาเอกสารรายงานขอซื้อขอจ้างเสนอต่อหัวหน้ าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบ

ประกอบด้วยการจัดทาเอกสาร 3 ส่วน คือ - รายงานขอซื้อขอจ้าง - คาสังแต่ ่ งตัง้ คณะกรรมการ o เป็ นการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการต่างๆ o สามารถดึงฐานข้อมูลคณะกรรมการต่ างๆที่ เคยบันทึ กไว้ในระบบได้ โดยใช้เลขประจาตัวประชาชน 13 หลักเป็ น key

- ร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และร่างประกาศ/หนังสือเชิ ญชวน

12


11/07/55

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับธนาคาร – การซื้อซอง online » ผู้ค้ า สามารถเลื อ กช าระเงิ น ค่ า เอกสารผ่า นทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ โดย

สามารถเลือกชาระผ่านทาง Internet Banking หรือพิ มพ์ใบชาระเงิ น (pay in slip) ไปชาระเงิ นที่ ธนาคาร และสามารถดาวน์ โหลดเอกสารได้ ทันที » หน่ วยจัดซื้อภาครัฐสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการโอนเงิ นการ

ซื้อเอกสารทางอิ เล็กทรอนิ กส์เข้าบัญชีของหน่ วยจัดซื้อ

ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับธนาคาร – หนังสือคา้ ประกัน online » ผูค้ ้ากับภาครัฐสามารถยื่นขอหนังสือคา้ ประกันทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โดย

ไม่ต้องเดิ นทางไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร » หน่ วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบหนังสือคา้ ประกันได้ทาง

อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยไม่ต้องใช้หนังสือคา้ ประกันที่เป็ นเอกสาร และมันใจ ่ ได้ว่าไม่เป็ นหนังสือคา้ ประกันปลอม » หน่ วยงานภาครัฐสามารถแจ้งยึดและคืนหลักประกันให้ผคู้ ้าได้ทาง

อิ เล็กทรอนิ กส์ โดยแจ้งไปที่ธนาคารให้ทาการโอนเงิ นเข้าบัญชีของ หน่ วยงาน (กรณี ยึดหลักประกัน) และโอนเงิ นเข้าบัญชีผคู้ ้า (กรณี คืน หลักประกัน) ได้ทนั ที

13


11/07/55

การตรวจสอบหนังสือคา้ ประกัน (Bank Guarantee) ฝัง่ ผูค้ ้า • ยื่นขอหนังสือค้าประกันของธนาคาร ผ่านทางระบบ • ค้นหาและตรวจสอบการอนุมตั หิ นังสือ ค้าประกันของธนาคาร • เมื่อหน่วยจัดซือ้ แจ้งคืน / ยึด หลักประกัน ผูค้ า้ จะได้รบั แจ้งข้อมูล ดังกล่าว

การตรวจสอบหนังสือคา้ ประกัน (Bank Guarantee) ฝัง่ หน่ วยจัดซื้อ • ค้นหาและตรวจสอบการอนุ มตั หิ นังสือ ค้าประกันของธนาคาร • แจ้ ง คื น หลั ก ประ กั น ให้ ผู้ ค้ า และ ธนาคารผูค้ ้าประกันทราบ • แจ้ ง ยึ ด หลั ก ประ กั น ให้ ผู้ ค้ า และ ธนาคารผูค้ ้าประกันทราบ

14


11/07/55

จัดทาหนังสืออนุมตั ิ สงซื ั ่ ้อสังจ้ ่ าง •

ระบบงานใน phase 1 ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอนย่อย ได้แก่ - บันทึกรายชื่อผูช้ นะการเสนอราคา - การจัดทาร่างประกาศรายชื่อผูช้ นะการเสนอราคา

ระบบงานใน phase 2 จะเพิ่ มจาก phase 1 อีก 1 ขัน้ ตอนย่อย คือ - จัดทาหนังสืออนุมตั ิ สงซื ั ่ ้อสังจ้ ่ าง

ตรวจสอบหลักประกันสัญญาและจัดทาสัญญา •

เป็ นระบบงานของ phase 2

เป็ นการตรวจสอบหลัก ประกัน สัญ ญา ทัง้ ที่ มาจากธนาคารทาง อิ เล็กทรอนิ กส์ และที่ยื่นผ่านหน่ วยงานโดยตรง

15


11/07/55

จัดทาร่างสัญญา •

เป็ นระบบงานของ phase 2

เป็ นการจัดทาร่างสัญญาหรือข้อตกลงตามรูปแบบมาตรฐาน

เป็ นการจัดทาหนังสือแจ้งผูช้ นะเสนอราคา

หน้ าจอติ ดตามสัญญา

การบริ หารสัญญา (เกิ นกาหนด) จัดทา สัญญา เบิก จ่ ายเงิน

การดาเนินงาน ตามสัญญา

ผู้ค้าส่ งมอบ งานตาม สัญญา

หนังสือแจ้ ง สิทธิ์การเรียก ค่ าปรับ

หนังสือแจ้ ง สงวนสิทธิ์ ค่ าปรับ

ทารายงานการ ตรวจรับ

แจ้ งค่ าปรับ

ใบตรวจรับ

» การแก้ไขสัญญา/ขยายเวลา

รับมอบงาน ตามสัญญา

ตรวจรับ

» การยกเลิ กสัญญา

16


11/07/55

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การดาเนิ นงานตามสัญญา » หน่ วยงานภาครัฐสามารถเรียกดูข้อมูลของสัญญาหรือข้อตกลง » สามารถตรวจสอบสถานะของสัญญาหรือข้อตกลง » สามารถดาเนิ นงานที่ เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การส่งมอบงาน » หน่ วยงานภาครัฐ สามารถบัน ทึ ก

ข้อมูลการส่ ง มอบงานจากผู้ค้ า /ผู้รบั จ้าง/ที่ ปรึกษา » สามารถบัน ทึ ก การส่ ง มอบงานโดย แบ่งตามงวดงานได้ » ระบบจะท าการตรวจสอบให้ ว่ า การ ส่ ง มอบงานเกิ นกว่ า ที่ ก าหนดใน สัญ ญาหรื อ ไม่ หากเกิ นก าหนดจะ นาไปสู่ขนั ้ ตอนการแจ้งสิ ทธิ์ การเรียก ค่าปรับต่อไป

17


11/07/55

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การตรวจรับงาน » หน่ วยงานภาครัฐ สามารถบัน ทึ ก

ข้ อ มู ล การตรวจรับ งาน หลัง จาก การส่งมอบงานจากผูค้ ้า/ผู้รบั จ้าง/ที่ ปรึ ก ษา ตามงวดของงาน โดยน า ผลการตรวจรับของคณะกรรมการ ตรวจรับมาบันทึกในระบบ

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การเบิกจ่ายเงิน » หน่ วยงานภาครัฐ สามารถบัน ทึ ก

ข้ อ มู ล ส่ ง ตั ้ง เบิ ก เ งิ น ไ ป ยั ง ร ะ บ บ GFMIS » เมื่ อมี การเบิ ก จ่า ยเงิ น เรี ยบร้อ ยแล้ ว

ระบบ GFMIS จะส่งข้อมูลกลับมายัง ระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ » ระบบ e-GP จะทาการปรับสถานะงวด

การจ่ายเงิ น

18


11/07/55

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การแก้ไขสัญญา » หน่ วยงานภาครัฐสามารถบันทึ ก

ข้อมูลการแก้ไขสัญญาหรือ ข้อตกลง » ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผูท ้ ี่

เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การยกเลิกสัญญา » หน่ วยงานภาครัฐสามารถบันทึ ก

ข้อมูลการยกเลิ กสัญญาหรือ ข้อตกลง » สามารถจัดทาหนังสือแจ้งยกเลิ ก สัญญา » ระบบจะส่ง e-mail แจ้งผูท ้ ี่ เกี่ยวข้อง » แจ้งยึดหลักประกันสัญญา

19


11/07/55

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การแจ้งส่งมอบงาน » ระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังผู้ค้า/ผู้รบั

จ้าง/ที่ ปรึกษาโดยอัตโนมัติ เมื่อการส่ง มอบงานใกล้ครบกาหนดวันที่ ส่งมอบงาน » หากเกิ นกาหนดวันส่งมอบงาน แล้วผู้ค้า/ ผู้รบั จ้าง/ที่ ปรึกษายังไม่ทาการส่งมอบ งานตามกาหนดของสัญญา หน่ วยงาน ภาครัฐสามารถจัดทาหนังสือสงวนสิ ทธิ์ การเรียกค่าปรับ และระบบจะทาการส่ง e-mail แจ้งไปยังผู้ค้า/ผู้รบั จ้าง/ที่ ปรึกษา โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลการบริหารสัญญา - การแจ้งค่าปรับ » ระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้า/

ผูร้ บั จ้าง/ที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติ เมื่อ ค่าปรับอยู่ในระดับที่ต้องแจ้งเตื อน » เมื่อค่าปรับอยู่ในระดับเกิ นกาหนด

หน่ วยงานภาครัฐสามารถจัดทา หนังสือแจ้งค่าปรับ และระบบจะส่ง e-mail แจ้งไปยังผูค้ ้า/ผู้รบั จ้าง/ที่ ปรึกษาโดยอัตโนมัติ

20


11/07/55

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทัง้ 12 วิธี ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (e – Government Procurement)

วิธีตกลงราคา

แผนการจัด ซื้ อ จัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8

7 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ใน สัญ ญาบน เว็บไซต์

6 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

การดาเนิ นงาน สัญ ญา

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก ราคา ของผู้เสนอ ราคา

5 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

4 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

21


11/07/55

วิธีสอบราคา / วิธีประกวดราคา 1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 ประกาศ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

แผนการ จัด ซื้ อจัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

8 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ พิ จารณา

7 บันทึ ก ราคาของ ผู้เ สนอราคา

6 บันทึ ก และ ประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ ตรวจสอบ

5 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ น เอกสาร เสนอราคา

4 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ข อรับ เอกสาร/ ซื้ อเอกสาร

9 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

10 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้นเว็บไซต์

11 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

12 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

13 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์ 14 การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

วิธีพิเศษ / วิธีกรณี พิเศษ

แผนการจัด ซื้ อ จัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8

7 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ใน สัญ ญาบน เว็บไซต์

6 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

การดาเนิ นงาน สัญ ญา

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก ราคา ของผู้เสนอ ราคา

5 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

4 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

22


11/07/55

วิธี e-Auction แผนการ

สร้า งโครงการ

10

9 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ นเอกสาร เสนอราคา

จัดซื้อจัด จ้าง บันทึ ก รายชื่อ ผู้ผ่านการ พิ จารณา 11 แจ้งผล การ พิ จารณา

1 แต่ งตัง้ คณะกรรมการ ร่า ง TOR

2 ร่า ง TOR และ ร่า งเอกสาร ประกวดราคา

3 ปรับ ปรุงร่า ง TOR

4 บันทึ ก ผู้ให้ บริ การ ตลาดกลาง

8 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ข อรับ เอกสาร/ซื้ อ เอกสาร

7 ประกาศ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

6 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ของเอกสาร และคาสัง่

5 จัด ทา รายงานขอ ซื้ อขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมกา ร 16 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้น เว็บไซต์

12 รับเรื่องและ แจ้งผลอุทธรณ์

13 นั ด หมาย เสนอราคา

14 แจ้ งรายชื่ อผู้มี สิ ทธิ เ สนอ ราคา

15 จัด ทา หนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

21

20 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์

19 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

18 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

17 รับ เรื่ อ งและ แจ้ งผล อุท ธรณ์ โดย กวพ.อ.

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีตกลง

แผนการจัด ซื้ อ จัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8

7 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ใน สัญ ญาบน เว็บไซต์

6 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

การดาเนิ นงาน สัญ ญา

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก ราคา ของผู้เสนอ ราคา

5 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

4 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

23


11/07/55

จ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคดั เลือก 2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก รายชื่ อ ที่ ปรึก ษา ที่ ค ัด เลื อก

แผนการ จัด ซื้ อจัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8 บันทึ ก ราคาของ ผู้เ สนอราคา

7 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ พิ จารณา

6 บันทึ ก และ ประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ ตรวจสอบ

5 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ น เอกสาร เสนอราคา

4 ประกาศหนั งสื อ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

9 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

10 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

11 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

12 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์

13 การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

จ้างออกแบบ โดยวิธีตกลง

แผนการจัด ซื้ อ จัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8

7 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ใน สัญ ญาบน เว็บไซต์

6 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

การดาเนิ นงาน สัญ ญา

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก ราคา ของผู้เสนอ ราคา

5 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

4 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

24


11/07/55

จ้างออกแบบ โดยวิธีคดั เลือก 1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 ประกาศ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

แผนการ จัด ซื้ อจัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

8 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ พิ จารณา

7 บันทึ ก ราคาของ ผู้เ สนอราคา

6 บันทึ ก และ ประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ ตรวจสอบ

5 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ น เอกสาร เสนอราคา

4 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ข อรับ เอกสาร/ ซื้ อเอกสาร

9 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

10 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้นเว็บไซต์

11 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

12 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

13 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์ 14 การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

จ้างออกแบบ โดยวิ ธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด 1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 ประกาศ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

แผนการ จัด ซื้ อจัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

8 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ พิ จารณา

7 บันทึ ก ราคาของ ผู้เ สนอราคา

6 บันทึ ก และ ประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ ตรวจสอบ

5 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ น เอกสาร เสนอราคา

4 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ข อรับ เอกสาร/ ซื้ อเอกสาร

9 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

10 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้นเว็บไซต์

11 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

12 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

13 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์ 14 การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

25


11/07/55

จ้างออกแบบ วิธีพิเศษ - เลือกจ้าง

แผนการจัด ซื้ อ จัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

8

7 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ใน สัญ ญาบน เว็บไซต์

6 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

การดาเนิ นงาน สัญ ญา

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 บันทึ ก ราคา ของผู้เสนอ ราคา

5 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

4 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

จ้างออกแบบ โดยวิธีพิเศษ - ประกวดแบบ

Esc

1 จัด ทารายงาน ขอซื้ อ ขอจ้ า ง และแต่ งตัง้ คณะกรรมการ

2 บันทึ ก เลขที่ และวัน ที่ ข อง เอกสารและ คาสัง่

3 ประกาศ เชิ ญ ชวน ขึ้ นเว็บไซต์

แผนการ จัด ซื้ อจัดจ้ า ง

สร้า งโครงการ

8 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ พิ จารณา

7 บันทึ ก ราคาของ ผู้เ สนอราคา

6 บันทึ ก และ ประกาศรายชื่ อ ผู้ผ่ า นการ ตรวจสอบ

5 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ยื่ น เอกสาร เสนอราคา

4 บันทึ ก รายชื่ อ ผู้ข อรับ เอกสาร/ ซื้ อเอกสาร

9 จัด ทาหนั งสื อ อนุ ม ตั ิ ส ัง่ ซื้ อ สัง่ จ้ า ง

10 ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการเสนอ ราคาขึ้นเว็บไซต์

11 จัด ทาร่ า ง สัญ ญา

12 ตรวจสอบ หลักประกัน สัญ ญาและ จัด ทาสัญ ญา

13 แสดงข้ อมูล สาระสาคัญ ในสัญ ญาบน เว็บไซต์ 14 การ ดาเนิ นงาน สัญ ญา

26


11/07/55

ตัวอย่างระบบงาน [แสดงระบบงาน ผ่าน INTERNET]

สรุปการออกแบบระบบ

• สิทธิของผูใ้ ช้งานในระบบ • ประเด็นที่สาคัญ • แบบฟอร์มในระบบ

27


11/07/55

เงื่อนไขที่ไม่ตอ้ งทาในระบบ e-GP

• วงเงินการจัดหาที่ต่ากว่า 5,000 บาท • การจัดหาที่เป็ นไปตามระเบียบข้ อ 39 วรรค 2 การจ้ างเหมาจากบุคคลธรรมดา

ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7

การเผยแพร่ ขอมูลจัดซือ้ จัดจ้ าง ประกาศเชิญชวน ข้ อมูลรายชื่อผู้ขอรั บ/ซือ้ เอกสาร ข้ อมูลรายชื่อผู้ย่ นื เอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ไม่ มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน ข้ อมูลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา คุณสมบัตแิ ละเทคนิค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ข้ อมูลสาระสาคัญในสัญญา

www.themegallery.com

ปั จจุบัน เปิ ดเผย แล้ ว /

เปิ ดเผย เพิ่มเติม แล้ ว / /

/ / / / Company Logo

28


11/07/55

แบบแจ้งปั ญหาการใช้งานในระบบ e-GP 1 2 3 4 5 6 7

แบบแจ้ งปัญหาการใช้ งานในระบบ e-GP กรณีไม่ ได้ รับ e-mail เนื่องจากระบุผดิ กรณีเลือกสถานะหรือสถานทีป่ ฏิบัติงานผิด กรณีเพิม่ เติม-แก้ไขรหัสต่ างๆ กรณีทมี่ ผี ู้มสี ิ ทธิเสนอราคารายเดียว แบบแจ้ งขอเปลีย่ นแปลงผู้ให้ บริการตลาดกลาง กรณีการบันทึกเลขประจาตัวผู้เสี ยภาษีอากร ผิด

?

Q&A View your slides from anywhere!

29


11/07/55

What’s Your Message? Thank You

30

การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง  

การเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you