Page 1

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

NH - 47 A¶-amen ˛ aÆpØn BOT ]mX-bnse hml\KXm-KXhpw tdmUv ^okv hcp-am-\hpw : Hcp ]T\w i BapJw \ne-hn-en-cp∂ tZio-b-]mX 47 se A¶-amen apX¬ aÆpØn hsc-bp≈ 40 In.ao Zqcw KMC F∂ kzImcy Iº\n Kpcp-hm-bq¿ C≥{^m-kv{S-IvNz-d¬ ss{]h‰v enan-‰Uv (GIPL) F∂ I¨tkm¿jyØn-eqsS BOT ASn-ÿm-\-Øn¬ kz¥-am-°n-bn-cn-°p-I-bm-Wv. Imem-Im-e-ß-fmbn Hcp Ahiy tkh\-sa∂ \ne-bn¬ \Ωƒ Hmtcm-cp-Ø-cp-sSbpw ]ucm-h-Im-i-ambn \ne-\n-∂n-cp∂ tdmUp-Iƒ ]Ww apS-°n-bm¬ am{Xw D]-tbm-Kn-°m-hp∂ kzIm-cy-kw-cw-`-ambn-cn-°p-∂p. Ah-iy-tk-h-\-ß-fpsS ]´nI-bn¬ \n∂v tdmUp-Iƒ am{X-a√ IpSn-sh-≈hpw hgn-hn-f°pw a‰-t\Iw Ah-iy-tk-h-\-ßfpw A\pZn-\-sa-t∂mWw \ΩpsS `c-Wm[n-Im-cn-Iƒ FSp-Øp-am-‰p-I-bm-Wv. bqk¿^o-kp-Iƒ k¿∆-hym-]n-bmIp∂ Hcp Ime-sØ \n¿Zm-£nWyw hnfw-_cw sNbvXp-sIm≠v `c-W-Øns‚ k¿∆-i-‡nbpw tI{µoI-cn®v Bº-√q-cn-\-SpØv ]men-tb-°-cbn¬ 2012 s^{_p-hcn 9 apX¬ GIPL Iº\n tdmUv ^okv ]ncn-bv°m≥ Bcw-`n-®n-cn-bv°p-∂p. Cu ]›m-Ø-e-Øn¬ {]kvXpX ]mX-bnse hml-\-ß-fpsS km{µ-X-bpw, tdmUv^o-bpsS bYm¿∞ BLm-Xhpw hni-Z-ambn ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\p≈ Ffnb ]cn-{i-a-amWv tIcf imkv{Xkm-ln-Xy ]cn-jØv \S-Øp-∂-Xv. tdmUv \n¿Ωm-W-Øn-\mbn k¿°m¿ ]uc-∑m-cn¬ \n∂v CuSm°p∂ hnhn-[-bn\w \nIp-Xn-I-fpw, sk p-Ifpw Cu ]T-\-Øns‚ ]cn-[n-bn¬ hcp-∂p-≠v. ii. Dt±-iy-߃ i NH - 47 A¶-amen ˛ aÆpØn JWvU-Ønse tSmƒπm-k-bn-eqsS IS-∂p-t]m-Ip∂ hnhn-[bn\w hml-\-ß-fpsS IrXy-amb FÆw tiJ-cn-°p-I. ii. NHAI tdmUv ^o \nc-°p-Iƒ {]Imcw hnhn-[-bn\w hml-\-߃°ptaep≈ tdmUv^o BLmXw ]cn-tim-[n-°pI.tdmUv Iº-\n-bpsS bYm¿∞ hcp-am\w IW-°m-°p-I. iii. tdmUv hnI-k-\-Øn-\mbn k¿°m¿ Npa-Øp∂ sk p-Ifpw \nIp-Xn-I-fpw.

iii. ]T-\-Øns‚ coXn-imkv{Xw 2012 s^{_p-hcn BZy BgvN-I-fn-em-bmWv k¿s∆ ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. NH -47 -A-¶-amen ˛ aÆpØn skIvS-dnse hml-\-K-Xm-K-XsØ kw_-‘n-®n-S-tØmfw Gsd-°psd icm-icn Ime-b-fhmWv s^{_p-hcn amkw. Hmtcm h¿jhpw i_-cn-ae kok¨ Ime-b-f-hmWv (\hw ˛ P\p-h-cn) G‰hpw Db¿∂ hml-\-km-{µX tcJ-s∏-Sp-Øp-∂-Xv. Pq¨ apX¬ BKÃv hsc \o≠p-\n¬°p∂ Ime-h¿j-amWv hml-\k - m-{µ-Xsb kzm[o-\n-°p∂ as‰mcp \o¿Æm-bI Ime-bf - h - v. F∂m¬ s^{_phcn Gsd IqSn-btXm Gsd Ipd-™tXm A√mØ Gsd-°psd icm-icn hml-\-km-{µX tcJ-s∏-SpØp∂ Ime-b-f-hm-Wv. Cu ]T-\-Øns‚ `mK-ambn s^{_p-h-cn-bnse {]hr-Øn-Zn-\-ßfpw Ah[n Zn\-amb Rmbdpw {]tXyIw {]tXy-I-am-sb-SpØv hml-\-ß-fpsS IW-s°-Sp∏v ]q¿Øn-bm-°p-∂p. cmhnse 8 apX¬ ]nt‰∂v cmhnse 8 aWn hsc 24 aWn-°q¿ \o≠p-\n¬°p∂ XpS¿®-bmb IWs°-Sp-∏mWv BZy-L-´-Øn¬ ]q¿Øo-I-cn-®-Xv. XpS¿∂v hml-\-ß-fpsS FÆ-Ønse hyXn-bm-\ß ƒ ]cn-tim-[n-°p-∂-Xn-\mbn cmhpw ˛ ]I-epw, {]hrØn Zn\-ß-fnepw ˛ Ah-[n-Zn-\-ß-fnepw Hmtcm aWn-°q¿ hoXw hml-\-߃ samØ-Ønepw ˛ th¿Xn-cn®pw kmºnƒ IW-s°-Sp∏v ]q¿Øo-I-cn-®p. CØ-c-Øn¬ hml-\-ß-fpsS FÆhpw Xchpw hnhn-[-L-´-ß-fn-embn ]cn-tim-[n®v Dd-∏p-h-cp-Øn-bXn\p tij-amWv hni-I-e\w Bcw-`n-°p-∂-Xv. 24 aWn-°q¿ \o≠p-\n¬°p∂ BZy-L´w IW-s°-Sp∏v ]q¿Æ-ambpw sImS-Ic - b - n-emWv tI{µoI-cn-®-Xv. NH - 47˛se ]men-tb-°c tdmUv^o πmk-bn¬ \n∂v 8 In.-ao. sX°p-am-dn-bmWv sImS-I-c. CXn-eqsS Cf-hp-I-fp≈ {]mtZ-inI hml-\-ßsf an°-hmdpw Hgn-hm-°p-∂-Xn\v km[n-°p-∂p. Hcp aWn-°q¿ hoXw \o≠p-\n¬°p∂ kmºnƒ IW-s°-Sp-∏m-Is´ 2.25 In.-ao. sX°v ]pXp-°mSpw 4.45 In.-ao. sX°v \¥n-°c-bnepamWv tI{µo-I-cn-®-Xv. {]mtZ-inI hml-\-߃°pw, k¿°m¿ hml-\߃°pw, s]mXp-K-Xm-K-Xm-h-iy-߃°p≈ hml-\-߃°pw \¬Ip∂ Cf-hp-Iƒ an°-hmdpw k¿°m¿ _m[y-X-bm-Wv. Bb-Xn-\m¬ CXv GIPL Iº-\n-bpsS hcp-am-\-Øns\ bmsXmcp Imc-W-h1


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv imepw _m[n-°p-∂X - √ - . F∂n-cn-°epw \ΩpsS ]T\w hnhn-[b - n\w hml-\ß - ƒ°p taep≈ bYm¿∞ tdmUv^o BLm-XsØ IqSn ]cn-K-Wn-°p-∂-Xn-\m¬ Cu Cf-hp-Iƒ {]k-‡-am-Wv. s]mXp-a-cm-aØv hIp∏v a{¥n N´w 304 {]Imcw \nb-a-k-`-bn¬ \¬Inb adp]Sn A\p-k-cn®v ˛ 10 In.-ao. Np‰-f-hn-ep≈ Xma-k-°m-cpsS Im¿,-Po-∏v, hm≥ F∂o sse‰v shln-°n-fp-Isf tSmƒ ]ncn-hn¬ \n∂pw ]q¿Æambpw Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v. CXns‚ Nnehv kwÿm\ k¿°m¿ BWv hln-°p-∂-Xv. 10 In.-ao. Np‰-fhn-ep≈ sse‰v sImta-jy¬ hml-\ß - ƒ°pw kwÿm\ k¿°m-dns‚ sNe-hn¬ ]q¿Æ-ambpw kuP\y-am-°n-bn-´p-≠v. 10 In.-ao. Np‰-f-hn¬ {]mtZ-in-I-ambn HmSp∂ _ p-Iƒ°v {]Xn-amkw 5810 cq]-sb-∂Xv 525 cq]-bmbpw 20 In.-ao. Np‰-f-hn-tem-Sp∂ _ p-Iƒ°v 5810 cq]-sb-∂Xv 1050 cq]-bmbpw \n¿ΩmW Iº\n Ipd®p \n›-bn-®n-´p-≠v. 20 In.-ao. Np‰-f-hn-tem-Sp∂ hnZym-`ymk ÿm]-\-ß-fpsS _ p-Isf tSmƒ ]ncn-hn¬ \n∂pw \n¿ΩmW Iº\n Hgn-hm-°n-bn-´p-≠v.

a) hml-\-ß-fpsS Xcw-Xn-cnhv tdmUv ^okv Npa-Øp∂ hml-\-߃ am{X-amWv Cu k¿s∆-bpsS ]cn-[n-bn¬ hcp-∂-Xv. Cu hml-\ß - sf s]mXpsh bm{Xm-hm-l\ - ß - fpw ˛ Nc-°p-hm-l\ - ß - f - p-am-bmWv Xcw-Xn-cn-®X - v. bm{Xmhm-l-\-ßsf Im¿, Po∏v, hm≥, _ v F∂n-ß-s\-bpw. CXn¬Xs∂ kzImcy hml-\-ß-sfbpw SmIvkn/s]mXp hml-\-ß-sfbpw th¿Xn-cn®p IW-s°-Sp-°p-∂p. Nc-°p-hm-l-\-ß-sf-bm-Is´ sNdpXv(light), hepXv (Heavy) F∂n-ßs\ Xcw-Xn-cn-°p-∂p. ]n°v ˛A-∏v, Sn∏¿, sStºm XpSßo hml-\ß-sf-bmWv sNdnb Nc-°p-hm-l-\-ß-fn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b-Xv. AtX-k-abw henb C\w temdn-Iƒ, Sm¶¿ temdn-Iƒ, Is≠bv\¿ temdn-Iƒ F∂n-ß-s\-bmWv henb (Heavy) Nc°p hml-\-ß-fn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-b-Xv. tdmUv ^okv \¬tI-≠p∂ hml-\-߃ (Road Fee Imposed Vehicles)

bm{Xmhml-\-߃

Nc-°p-hm-l-\-߃

(Passenger Vehicles)

(Goods Carriers)

SmIvkn/s]mXp

(Taxi/ Public Transport)

kzImcyw

(Private Transport)

sNdpXv

hepXv

(Light)

(Heavy)

b) tdmUv^o \nc-°p-Iƒ tdmUv^o BLmXw IW-°m-°p-∂-Xn\v NHAI -bpsS HutZym-KnI \nc-°p-I-fmWv \mw ]cnK-Wn-°p-∂-Xv. CXn≥{]-Imcw Hcp hi-tØ°v (Rs.) Im¿/Po∏v/hm≥ 55 Nc-°p-hm-l-\-߃ (sN-dp-Xv) 95 _ v/ {S°v 195 U_nƒ BIvkn¬hm-l-\-߃ 310

Ccp hi-tØ°v (Rs.) 85 145 290 465

F∂m¬ 24 aWn-°q-dn¬ Xncn-®p-t]m-Ip∂ hml-\-ß-fpsS IW-s°-Sp∏v {]mtbm-Kn-I-ambn Ht´sd hnj-a-X-Iƒ \nd-™-Xm-Wv. Bb-Xn-\m¬ AØcw Cf-hp-Iƒ°v U_nƒ BIvkn¬ hml-\ß-fpsS Db¿∂-\n-c-°ns\ (310 cq]) km[m-cW henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fpsS \nc-°mbn (195 cq]) Ipd-®pIW-°m-°p-I-bmWv sNbvXn-cn-°p-∂-Xv. AXm-bXv U_nƒ BIvkn¬ hml-\-߃°v 315 cq]-bv°p -]-Icw 195 cq]-bmbn tdmUv^okv IW-°m-°p-∂p. 2


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

iv hml-\-ß-fpsS FÆw Hcp {]hr-Øn-Zn\w 24 aWn-°q-dn-¬ tdmUv^okv \¬tI-≠p∂ 27324 hml-\-ß-fmWv CXphgn IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. CXn¬ 11572 hml-\-߃ (42.35 iX-am-\w) kzImcy Imdp-I-fm-Wv. henb Nc°p hml-\-߃ 8204 FÆ-amWv (30.02 iX-am-\w). Ah-[n-Zn\w 24 aWn-°q-dn¬ 31722 hml-\-ß-fp≠v. CXn¬ 17940 (56.55 iX-am-\w) kzImcy Imdp-Ifpw 6342 (19.99 iX-am-\w) henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fp-am-Wv. (]-´nI 7 ImWp-I) ]I¬k-a-bhpw (8 AM ˛ 8 PM ) cm{Xn ka-bhpw (8 PM ˛ 8 AM) {]tXy-I-sa-SpØv ]cn-tim-[n°p-tºm-ƒ KWy-amb hyXn-bm-\-߃ ImWm-\m-Ip-∂p. (]-´nI 1,2,3,4 ImWp-I). {]hr-Øn-Zn\w ]I¬ ka-b-tØ-°mƒ (17,428 hml-\-߃) Ah-[n-Zn\w ]I¬k-a-bØv (21826 hml-\-߃) hml-\-ßfpsS FÆw 20 iX-am-\-tØmfw IqSp-∂p-≠v. Cu s]cp-∏-Øn¬ \n¿Æm-b-I-am--Ip-∂Xv kzImcy ImdpI-fpsS s]cp-°-am-Wv. {]hr-Øn-Zn-\-tØ-°mƒ 78 iXam-\-tØmfw A[n-I-amWv Ah-[n-Zn-\-Ønse kzImcy Imdp-I-fpsS FÆw. AtX-k-abw henb Nc-°p-hm-l-\-ß-fpsS FÆw t\¿]-Ip-Xn-bmbn Ipd-bp-∂p. cm{Xn-k-a-bsØ (8 PM ˛ 8 AM ) samØw hml-\-ß-fpsS FÆw ]I¬k-a-b-Øns‚ t\¿]Ip-Xn-bmbn Ipd-bp-∂p (17428 ˛ ¬ \n∂v 9896). cm{Xn-Ime KXm-K-X-Øn¬ henb (Heavy) Nc-°p-hm-l\-ß-fpsS km∂n[yw G‰hpw Db¿∂-XmWv (42.32 iX-am-\w). XpS¿∂v kzIm-cy-Im-dp-Ifpw (34.66 iX-am-\w). XpS¿∂v \ne-hn-ep≈ hml\ KXm-K-X-Øns‚ tXmX-\p-k-cn®v {]Xn-Zn\ ˛ {]Xn-amk ˛ {]Xnh¿j hml-\-K-Xm-KXw \n¿Æ-bn-°p∂p (]-´nI 8 ImWp-I). CX-\p-k-cn®v {]Xn-Zn\w icm-icn 27910 tSmƒ _m[y-X-bp≈ hml-\-ß-fmWv CXp-hgn IS-∂p-t]m-Ip-∂-Xv. Hcp-amkw CXv 8 e£-Øn¬ ]camWv (Ir-Xy-ambn 837312 FÆw). {]Xn-h¿jw Hcp tImSn-bn¬ ]chpw (Ir-Xy-ambn 10047744 FÆw).

a) bm{Xm-hm-l-\-ßfpw Nc-°p-hm-l-\-ßfpw ]I¬ ka-bsØ hml-\-km-{µ-X-bn¬ an°-hmdpw bm{Xm-hm-l-\-ß-fmWv ap≥]-¥n-bn¬. {]hr-Øn-Zn-\-tØ-°mƒ (67.57 iX-am-\w) Ah-[n-Zn-\-Øn-emWv bm{Xm-hm-l-\-ß-fpsS FÆw Db¿∂ncn-°p-∂Xv (88.01 iX-am-\w). cm{Xn-Im-e-ß-fn¬ Nc-°p-hm-l-\-߃°v t\cnb ap≥Xq-°-ap≠v (50.12 iX-am-\w) (]-´nI 5 ImWp-I). bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ kzIm-cy-Im-dp-Iƒ°p≈ {]m[m-\y-amWv Gsd Db¿∂n-cn-°p-∂-Xv. tIcf-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS FÆ-s∏-cp-∏-Øn-\IØv Imdp-I-fpsS kw`m-h\ hfsc Db¿∂Xm-Wv. icm-icn hml-\-h¿[-\-bpsS \nc-°n-t\-°mƒ hfsc Db¿∂ \nc-°n-emWv Imdp-I-fpsS FÆw s]cp-Ip-∂-Xv.

b) bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ kzImcy ˛ s]mXp/SmIvkn Xcw-Xncnhv bm{Xm-hm-l-\-ß-fn¬ an°-hmdpw Xs∂ kzmImcy hml-\-ß-fm-Wv. CXns‚ km{µX G‰hpw Db¿∂n-cn-°p-∂Xv Ah-[n-Zn\w ]I¬ ka-b-ØmWv (76.49 iX-am-\w) (]-´nI ˛ 6 ImWp-I). s]mXp SmIvkn hml-\-ß-fpsS Xmc-X-tay\ Db¿∂ km∂n[yw cm{Xn-bnepw (29.34 iX-am-\w) {]hr-Øn-Zn-\ß-fn-ep-amWv (29.25 iX-am\w) ImWm-hp-∂-Xm-Wv.

v tdmUvIº-\n-bpsS tSmƒ hcp-am\w GIPL

Iº-\n-I-fpsS tSmƒ hcp-am\w ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ \ne-hn-ep≈ Icm¿ Iº-\nbv°v Dd-∏p\¬Ip∂ GXm\pw Imcy-߃ \n¿Æm-b-I-am-Ip-∂p. i) Iº-\n-bpsS hcp-am-\-Øn\v \mWy-s∏-cp-∏-Øn¬ \n∂pw e`n-bv°p∂ ]q¿Æ-kw-c-£Ww samØhn-e-\n-e-hmc kqNn-I-bv°-\p-k-cn®v (WPI) tSmƒ \nc°v ]pXp°n \n›-bn-°m-\p≈ A[n-Imcw Iº-\nbv°p≠v. CX¬ \n∂pw Iº\n em`w kw_-‘n-®p≈ F√m-hn[ A\n-›n-X-Xz-ß-fn¬ \n∂pw ]q¿Æ-ambpw ap‡-am-bn-cn-°p-∂p. ii) samØw tSmƒ Ime-b-f-hn¬ Iº\n sXc-s™-Sp-°p∂ 10 h¿j-tØbv°v k¿°m-cns‚ tZiobhpw ˛{]m-tZ-inI-hp-amb F√m-hn[ \nIp-Xn-I-fn¬ \n∂p≈ ]q¿Æ-amb hnSp-X¬. iii) tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ Ime-b-fhv \ne-hn¬ AwKo-I-cn-®n-´p≈ 17.5 h¿j-Øn¬ \n∂v 30 h¿jw hsc \o´n-\¬Im-hp-∂-Xm-sW∂ hyh-ÿ. iv) as‰mcp {][m-\-s∏´ hkvXpX tZio-b-]mX AtXm-dn‰n (NHAI) t\cn´p ]WnX CS-∏n≈n apX¬ A¶-amen hsc-bp≈ 26.5 In.-ao. Zqcw GIPL ]WnX A¶-amen apX¬ aÆpØn hsc-bp≈ 40.4 In.-ao. 3


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv Zqc-tØmSv Iq´n-tN¿Øv tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ Ah-Imiw \¬In-bn-cn-°p-∂p F∂-Xm-Wv. GIPL Iº-\nbv°v CS-∏n≈n ˛ A¶-amen Zqcw Gsd-°psd kuP-\y-ambn e`n-®n-cn-bv°p-∂p. ]men-tb-°-cbn¬ Npa-Øp∂ tSmƒ CS-∏n≈n apX¬ aÆp-Øn-h-sc-bp≈ 66.9 In.-ao. Zqc-tØ-bv°m-Wv. ta¬∏-d™ Icm¿ hyh-ÿ-I-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ \n∂p-thWw ]men-tb-°c tSmƒ πmkbn¬ ]ncn-s®-Sp-°p∂ XpI-bpsS hep-∏hpw ˛ kz`m-hhpw ]cn-tim-[n-t°-≠-Xv. \ΩpsS ]T-\-{]-Imcw tSmƒ πmk-bn¬ Hcp-amkw 9 tImSn cq]bpw Hcp h¿jw 108 tImSn cq]-bp-amWv hcp-am-\w. tIc-f-Ønse hml-\-ß-fpsS hf¿®m-\n-c°v {]Xn-h¿jw 12 iX-am-\-sa∂v tamt´m¿ hml\ Un∏m¿´vsa‚n¬ \n∂p≈ IW-°p-Iƒ (]-´nI 10) hy‡-am-°p-∂p. CX-\p-k-cn®v {]Xn-h¿jw 12 iX-am\w \nc-°n¬ hml-\-߃ s]cp-In-bm¬ Hmtcm h¿jhpw tSmƒ πmk-bn¬ ]ncn-bp∂ XpI-bmWv NphsS ]´n-I-s∏-Sp-Øn-cn-bv°p-∂-Xv (]-´nI ˛ 11 ImWp-I). k¿s∆ \nK-a-\Øns‚ ASn-ÿm-\-Øn¬ 2012 ˛ 13 te°v 108 tImSn-bm-bn-cn-°p-tºmƒ XpS¿∂v A©m-asØ h¿jw (2016 ˛ 17) CXv 169.95 tImSnbpw ]Øm-asØ h¿jw (2021 ˛ 22) 299.50 tImSn cq]-bpw, ]Xn-\©mw h¿jw (2026 ˛ 27) 527.81 tImSn cq]-bp-ambn Db-cpw. 17.5 h¿jw-sIm≠v Iº-\nbv°p e`n-°p∂ samØw BZmbw 5981.345 tImSn cq]-bm-bn-cn-°pw. tSmƒ ]ncn-bv°m-\p≈ kmh-Imiw 25 h¿jtØbv°v \o´n-bm¬ CXv 14,420.19 tImSn cq]-bm-Ipw. ]c-am-h[n Ime-b-f-hmb 30 h¿j-tØ-bv°msW-¶n¬ XpI 26266 tImSn- cq]bm-Ipw. Icm¿ hyh-ÿ-b-\p-k-cn®v \mWy-s∏-cp-∏-Øn¬ \n∂v ]q¿Æambpw ap‡-amb BZm-b-am-Wn-Xv. GIPL - Iº-\n-bpsS apX¬ap-S°v 600 tImSn cq]-bm-sW∂v tcJ-If-- n¬ \n∂v hy‡-am-Ip∂p. Hcp In.-ao. Zqc-Øn\v tZio-b-]mX AtXm-dn-‰n°v (NHAI )th≠p∂ XpI-bpsS Cc-´n-bmWv GIPL Iº-\n-bp-am-bp≈ Icm-dn¬ A\p-h-Zn-®n-´p-≈-sX∂ hkvXpX \ne-\n¬°p-∂p. C\n 600 tImSn cq] 171/2 h¿jw-sIm≠v Xpey-K-Up-°-fmbn Xncn®p e`n-°p-Ibpw AXn-t∑¬ ]c-am-h[n ]eni (12%) e`n°p-Ibpw sNbvXm¬ apXepw ]en-ibpw IqSn samØw XpI 600 + 668.5 = 1268.5 tImSn cq]-bm-Wv. (]-´nI 12 ImWp-I). apX¬ap-S-°ns‚ 5 iX-am\w XpI {]Xn-h¿jw sabn‚-\≥kn\pw ta¬t\m-´Øn-\p-ambn A\p-h-Zn-®m¬ 171/2 h¿j-tØ°v XpI 525 tImSn cq]-bmWv. IqSmsX \ne-hnse ]n.Uªyq.-Un. \nc-°-\p-k-cn-®p≈ ]c-am-h[n em`-hn-lnXw 15 iX-am-\-am-Wv. AXm-bXv 600 tImSn apX¬ apS-°n-\p≈ em`-hn-lnXw 90 tImSn cq]-bm-Wv. CØ-c-Øn¬ Iº-\n°v Xncn-®p-]n-Sn-°m≥ A¿l-Xbp≈ XpI :˛ apX-¬ap-S°v = 600, ]eni = 668, sabn‚-\≥kv = 525, em`-hn-lnXw = 90, BsI 1883 tImSn cq]-bm-Wv. F∂m¬ GIPL Iº\n 171/2 h¿jw-sIm≠v ]ncn-s®-Sp-°p-∂Xv 5981.345 tImSn cq]-bm-Wv. CsXmcp ]I¬ sIm≈-bm-Wv. 600 tImSn cq] apX¬ ap-S°n 6000 tImSn cq] ssI°-em°p∂ Xosh-´n-sIm-≈. tSmƒ ]ncn-°m-\p≈ Ime-bf - hv C\nbpw \o´n-\¬In-bm¬ sIm≈-bpsS hep∏w C\nbpw hep-Xm-Ipw. k¿°m¿ A\p-a-Xn-tbmsS Cu kzImcy Iº\n Bsc-bmWv sIm≈-b-Sn-°p∂Xv? B¿°ptaemWv tSmƒ `mcw bYm¿∞-Øn¬ ASn-t®¬∏n-°p-∂-Xv?

vi tdmUv tSmfns‚ bYm¿∞ `mcw \ΩpsS ]T-\-a-\p-k-cn®v tSmƒ `mcw Hcp h¿jw 108.05 tImSn cq]-bm-Wv. (]-´nI 9 ImWp-I). CXn¬ FÆ-Øn¬ Gdnb ]¶pw (44.50%) hcp∂ kzImcy Imdp-Iƒ hln-°p∂ `mcw 24.59 tImSn cq]-bm-Wv. AXm-bXv samØw tSmƒ `mc-Øns‚ 22.76 iX-am-\w. F∂m¬ FÆ-Øn¬ 28.5 iXam\w am{Xw hcp∂ henb (Heavy) Nc°p hml-\-߃ samØw tSmƒ `mc-Øns‚ ]Ip-Xn-bn-e-[nIhpw (51.69%) hln-°p-∂p. AXm-bXv 55.85 tImSn cq]. sNdnb (Light) Nc°phml-\-߃ IqSn ]cn-K-Wn-®m¬ (7.13 %) Nc-°p-hm-l-\-߃°p taep≈ samØw tSmƒ `mcw 58.82 iX-am-\-am-Ip-∂p. XpI-bn¬ 63.55 tImSn cq]. \n¿Æm-b-I-am-Ip∂ as‰mcp LSIw s]mXp-K-Xm-KX hml-\-߃°p taep≈ tSmƒ `mc-am-Wv. CXv 9.12 tImSn cq]-bm-Wv. (8.44%). an°-hmdpw kwÿm\ k¿°mcns‚ \nIpXn hcp-am-\-Øn¬ \n∂pw tdmUv Iº-\n°v ssIam-dp∂ XpI-bm-Wn-Xv. sI.-F-kv.-B¿.-Sn.-kn. Dƒs∏-sS-bp≈ s]mXpKXm-KX kwhn-[m-\-߃ \msf t\cn-Sm-hp∂ {]Xn-k-‘n-bpsS IqSn kqN-Iam-Wn-Xv. CXn-eqsS tSmƒ F∂Xv kz¥-ambn hml-\-ap-≈-hs‚ am{Xw {]iv\-sa∂ hmZw icn-b-s√∂p hcp-∂p. CXv km[m-c-W-°m-cmb P\-߃°p-ta¬ ]Xn-°p∂ bYm¿∞ `mc-am-Wv. an°-hmdpw km[\-ß-fp-tSbpw tkh-\-ß-fp-tSbpw Db¿∂ hne-bpsS cq]-Øn-emWv CXv A\p-`-h-s∏-Sp-∂-Xv. tSmƒ IS-∂p-t]m-Ip∂ {]tZ-i-ß-fn¬ s]t{Smƒ ˛ Uok¬ hne en‰-dn\v 5 ss]k apX¬ 7 ss]k hsc h¿≤n-∏n® Imcyhpw ChnsS tN¿Øp hmbn-°-Ww. Hcp D]-t`m‡r kwÿm\amb tIc-f-Øn¬ 4


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv s]t{Smƒ ˛ Uok¬ hne h¿≤-\hv krjvSn-°p∂ {]Xym-Lm-X-߃ \ap°v A\p-`-h-am-Wv. F∂m¬ C\n apX¬ tSmƒ `mchpw D]-t`m-‡m-°-fn-te°v h∂p-tN-cpw. CXn-\¿∞w hcp∂ 171/2 h¿jImeb-f-hn¬ Nc°p hml-\-߃°p-ta¬ am{Xw Npa-Øp∂ tSmƒ hgn km[m-c-W-°m-cmb P\-߃ hln-t°-≠p∂ `mcw 3518.2 tImSn cq]-bptSXm-Wv. CXv ]men-tb-°-c-bn¬ \n∂p am{Xw P\-߃°pta¬ kw`-hn-°p∂ Zpc-¥-am-Wv. C\n tIcfØn¬ hcm-\n-cn-°p∂ tSmƒ πmkIƒ IqSn IW-°n-seSp-°p-tºmƒ ChnsS km[m-c-W-°m-cs‚ PohnXw F{X-am{Xw Zp -l-am-Ip-sa∂v t_m[y-s∏-Spw.

vii tdmUv ]Wn-bm≥ k¿°m¿ ssIhiw ]W-ans√∂ hmZw \ne-\n¬°p∂tXm? tI{µ tdmUv^≠v \nbaw ˛ 2000 (Central Road Fund Act - 2000) {]Imcw tI{µ-k¿°m¿ tdmUp hnI-k-\-Øn-\mbn Hcp {]tXyI ^≠v Xs∂ cq]o-I-cn-®p. CXv s]t{Sm-fn\pw Uok-en\pwta¬ en‰-dn\v 2 cq] hoXw {]tXyI sk v G¿s∏-Sp-Øn-bmWv cq]o-I-cn-®-Xv. CØ-c-Øn¬ Npa-Øp∂ sk n¬ 1 cq] 50 ss]kbpw tN¿Øv Xmsg-]-dbpw {]Imcw hoXn-s®-Sp-°p-∂p. i) Uok¬ sk ns‚ 1 cq] 50 ss]k-bn¬ t\¿]-IpXn XpI {KmaoW tdmUp-I-fpsS hnIk\Øn-\pw, ii) Uok¬ sk ns‚ 1 cq] 50 ss]k-bn¬ _m°n XpIbpw, s]t{Smƒ sk ns‚ samØw 1 cq] 50 ss]kbpw Xmsg-]-dbpw {]Imcw hoXn-°p-∂p. * 57.5% XpI tZio-b-]m-X-I-fpsS hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°pw * 12.5% XpI ASn-]m-X-Iƒ°pw ta¬]m-X-Iƒ°pw IqSmsX Bfn√m seh¬ t{Im nßp-I-fnse kpc-£-bv°pw. * 30% tÉv tdmUp-I-fpsS hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°pw. Cu XpI-bn¬ 10% tI{µ-k¿°m-cn\v IcpX¬ [\-ambn kq£n-°m-hp-∂-XmWv. CXv A¥¿ kwÿm\ tdmUp-Iƒ°pw kmº-ØnI {]m[m-\y-ap≈ tdmUp-Iƒ°p-ambn D]-tbm-Kn°m-hp-∂-Xm-Wv. iii) en‰-dn\v 1 cq] 50 ss]k Ign®v _m°n-bp≈ 50 ss]k samØ-ambn tZio-b-]m-X-I-fpsS hnI-k-\-Øn\pw A‰-Ip-‰-]-Wn-Iƒ°p-ambn \o°n-sh-®n-cn-°p-∂p. 2009 ˛10 ¬ tI{µ tdmUv ^≠v 16680 tImSn cq]-bmbn-cp-∂p. Cu XpI-bn¬ tZio-b-]m-XIƒ°mbn 8578 tImSn cq]-bpw, {KmaoW tdmUp-Iƒ°mbn 4843 tImSn cq]-bpw, sdbn¬thbv°v 958.36 tImSn cq]bpw, tÉv tdmUp-Iƒ°mbn {Km‚ns‚ cq]-Øn¬ 2070.06 tImSn cq]bpw A¥¿ kwÿm\ ˛ kmº-ØnI {]m[m-\y-ap≈ tdmUp-Iƒ°mbn 230 tImSn cq]bpw \o°n-sh-®p. CRF˛ s‚ `mK-ambn tIc-f-Øn¬ \n∂pw am{Xw F{X XpI ]ncn-s®-SpØp F∂-Xn\v sImtajy¬ C‚-en-P≥kv ]pd-Øp-hn´ Uok¬ ˛ s]t{Smƒ hnev]-\-bpsS IW-°p-I-fn¬ \n∂v IrXy-amb hnh-c-߃ e`y-am-Wv. 2006 ˛ 07 apX¬ 2010 ˛ 11 hsc-bp≈ IW-°p-I-fmWv e`y-am-bn-´p-≈-Xv. I.O.C, B.P.C.L, H.P.C.L, R.I.L F∂o Iº-\n-Iƒ hgn \ΩpsS kwÿm-\Øv hn‰-gn® tamt´m¿ kv]ncn-‰n-t‚bpw(s]t{Smƒ), sslkv]oUv Uok-ent‚bpw (Uo-k¬) IW-°p-If - mWv \ap°v e`n-®n-´p-≈X - v. CXn¬ \n∂v 2010 ˛ 11 ¬ am{Xw 3497369.81 In.-en-‰¿ s]t{Smfpw Uok-ep-amWv hn‰-gn-®-Xv. en‰-dn\v 2 cq] \nc°n¬ kwÿm-\sØ D]-t`m-‡m-°-fn¬ \n∂v 699.47 tImSn cq]-bmWv Cusbmcp h¿jw am{Xw tdmUv \n¿ΩmW ^≠n--te°v kzcq-]n-®-Xv. CØ-c-Øn¬ Hmtcm h¿jhpw Hmtcm A¶-amen ˛ aÆpØn tdmUv ]Wn-bp-∂-Xn-\m-h-iy-amb XpI-bn-e-[n-IamWv tI{µ-k¿°m¿ s]t{Smƒ ˛ Uok¬ sk phgn tIc-f-Øn¬ \n∂pw am{Xw ]ncn-s®-Sp-°p-∂-Xv. tdmUp ]Wn-bp-∂-Xn-\p-th≠n s]mXp-P-\-߃ hln-°p∂ bYm¿∞ `mc-am-Wn-Xv(]-´nI ˛ 14 ImWp-I). C\n hml-\ß - ƒ°p-ta¬ Npa-Øp∂ \nIp-Xn-bpsS IW-s°-Sp-Øm¬ Nn{Xw Ipsd-IqSn hy‡am-Ipw. 2000 ˛ 2010 Ime-b-f-hn¬ tIc-f-Ønse hml-\-ß-fpsS FÆw {]Xn-h¿jw 12% I≠v h¿≤n®p. Cu h¿≤-\hv tI{µ ˛ kwÿm\ k¿°m-cp-Iƒ°v hen-sbmcp hcp-am\ t{kmX- m-Wv. 5


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv FIvsskkv ˛ IÃwkv Xocp-h-Iƒ an°-hmdpw Xs∂ tI{µ-k¿°m-cmWv ]ncn-s®-Sp-°p-∂-Xv. AXn\m¬ Xs∂ CXp-hgn hcp∂ hcp-am-\-Øns‚ Gdnb ]¶pw e`n-°p-∂Xv tI{µ-Øn-\m-Wv. IqSmsX kwÿm\ k¿°m¿ hml\ \nIpXn Npa-Øp-∂pap≠v. C°-gn™ 10 h¿j Ime-b-f-hn¬ (2000 ˛ 2010) hml-\-߃ {]Xn-h¿jw 12% I≠v s]cp-In-b-t∏mƒ hml\ \nIpXn hcp-am-\-Øn-ep-≠mb h¿≤-\hv {]Xn-h¿jw 18.5 iX-am-\-am-Wv(]-´nI 13 ImWp-I). CØ-c-Øn¬ henb tXmXn-ep≈ \nIpXnIƒ°pw sk n\pw ]pd-sa-bmWv \nc-Øn¬ k©-cn-°p-∂-Xn\v Np¶w G¿s∏-Sp-Øp-∂-Xv. CXv \ymbo-I-cn-°m-hp-∂-X-√. A\p-_‘w- ˛ ]´n-I-Iƒ ]´nI ˛ 1 {]hrØn Zn\w : ]I¬ kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hml-\-߃ Xcw-Xn-cn®v )(8 AM - 8 PM) CAR Time

Pvt.

8 -9 AM 9 - 10 10 -11 11 -12 12 -1PM 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

596 706 552 292 606 572 662 754 656 878 902 666 8142

JEEP/VAN

Taxi Pvt. Taxi 130 18 130 14 120 16 148 14 144 14 142 4 160 16 180 14 178 24 190 20 122 16 90 20 1734 190

44 38 38 52 64 42 22 52 42 42 20 20 476

Goods Carriers

BUS Public Transport

60 78 82 102 78 96 90 92 76 60 82 80 976

Tourist

58 42 24 26 12 12 14 4 10 10 32 14 258

Light 80 106 120 172 194 184 158 168 130 142 102 80 1636

Heavy Total Remarks 448 350 342 390 322 290 330 290 296 292 316 350 4016

1434 1464 1294 1196 1434 1342 1452 1554 1412 1634 1592 1320 17428

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) ]´nI ˛ 2 {]hrØn Zn\w : cm{Xn kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v) (8 PM - 8 AM) CAR Time

Pvt.

8 -9 PM 9 - 10 10 -11 11 -12 12 -1AM 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

480 78 340 56 280 2 296 50 208 72 250 20 172 40 130 46 150 64 198 64 356 82 570 112 3430 686

JEEP/VAN

Taxi Pvt. 8 2 6 18 2 2 6 4 10 58

BUS

Taxi

Public

16 14 22 6 6 4 16 10 10 8 12 20 148

48 36 18 24 22 22 12 14 20 14 34 56 320

Transport

Goods Carriers Tourist

Light

Heavy

6 14 12 4 16 36 28 40 48 28 32 30 294

58 72 72 52 20 36 50 6 40 56 138 172 772

320 350 340 332 280 360 288 332 368 430 394 394 4188

Total Remarks 1014 884 746 770 642 730 608 584 700 798 1052 1346 9896

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) 6


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

]´nI ˛ 3 Rmb¿ : ]I¬ kabw {Sm^nIv Hmtcm aWn-°q-dnepw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v)(8 AM - 8 PM)

Time 8 -9 AM 9 - 10 10 -11 11 -12 12 -1PM 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

Pvt. 800 900 1120 1710 1030 970 1150 1410 1660 1496 1174 1090 14510

Taxi Pvt. 156 172 228 170 140 130 196 260 202 260 146 128 2188

2 6 12 26 4 42 4 4 56 8 12 8 184

Goods Carriers

BUS

JEEP/VAN

CAR

Taxi

KRTC

Tourist

Light

Heavy

104 114 66 86 42 22 82 106 74 74 60 66 896

68 76 88 88 106 86 90 98 86 74 74 70 1004

36 40 38 38 14 48 28 58 24 30 30 44 428

54 64 66 62 16 18 6 12 24 46 42 52 462

204 186 152 160 188 130 154 188 210 150 182 250 2154

Total Remarks 1424 1558 1770 2340 1540 1446 1710 2136 2336 2138 1720 1708 21826

v (Source : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

]´nI ˛ 4 {]hrØn Zn\w ]I¬ ˛ Ah[n Zn\w ]I¬ ˛ cm{Xn kabw : hnhn-[-bn\w hml-\-ß-fpsS FÆw hml-\-ßfpsS FÆw

CAR Pvt. Taxi

{]hrØn 8142 Zn\w ]I¬ (46.72) (8 AM 8 PM)

1734 (9.95)

BUS

JEEP/VAN Pvt. Taxi

Public Tourist transport

Goods Carriers Light

190 (1.09)

476 (2.73)

976 258 (5.60) (1.48)

Ah[n 14510 2188 Zn\w (66.48) (10.02) ]I¬ (8 AM 8 PM)

184 (0.84)

896 (4.11)

1004 428 (4.60) (1.96)

462 (2.12)

2154 (9.87)

cm{Xn kabw 3430 (8 PM - (34.66) 8 AM)

58 (0.59)

148 (1.50)

320 294 (3.23) (2.97)

772 (7.80)

4188 (42.32)

686 (06.93)

1636 (9.39)

Heavy

Total

4016 17428 (23.04) (100.00)

21826 (100.00)

9896 (100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) (iX-am\w {_mbv°-‰n¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂p) 7


]´nI ˛ 5 cm{Xn ˛ ]I¬ ka-b-ß-fnse bm{Xm ˛ Nc°p hml-\-߃ (Xcw-Xn-c®v)

tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

bm{Xm Nc°p hml-\-߃ hml-\-߃

ka-b-{Iaw

BsI

{]hrØn Zn\w ]I¬(8 AM - 8 PM)

11776 (67.57)

5652 (32.43)

17428 (100.00)

Ah[n Zn\w ]I¬(8 AM - 8 PM)

19210 (88.01)

2616 (11.99)

21826 (100.00)

cm{Xn Ime-߃ (8 PM - 8 AM)

4936 (49.88)

4960 (50.12)

9896 (100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) ]´nI ˛ 6 cm{Xn ˛ ]I¬ ka-b-ß-fnse bm{Xm-hm-l-\-߃ kzImcy ˛ SmIvkn (s]m-Xp) Xcw-Xn-cn®v ka-b-{Iaw

kzImcy SmIvkn/s]mXp hml-\-߃ hml-\-߃

BsI

{]hrØn Zn\w ]I¬(8 AM - 8 PM)

8332 (70.75)

3444 (29.25)

11776 (100.00)

Ah[n Zn\w ]I¬(8 AM - 8 PM)

14694 (76.49)

4516 (23.51)

19210 (100.00)

cm{Xn Ime-߃ (8 PM - 8 AM)

3488 (70.66)

1448 (29.34)

4936 (100.00)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) ]´nI ˛ 7 {]hrØn Zn\w ˛ Ah[n Zn\w (24 aWn-°q¿) hml-\-K-Xm-KXw (C\w Xncn-®v) CAR BUS Goods Carriers JEEP/VAN Ime-b-fhv Public Total Pvt. Taxi Pvt. Taxi Light Heavy Tourist transport

{]hrØn 11572 Zn\w (42.35)

2420 (8.86)

248 (0.91)

624 (2.28)

Ah[n 17940 2874 Zn\w (56.55) (9.06)

242 (0.76)

1044 (3.29)

(24 aWn°q¿)

1296 (4.74)

552 (2.02)

2408 (8.81)

1324 722 (4.17) (2.28)

1234 (3.89)

8204 27324 (30.02) (100.00)

6342 (19.99)

31722 (100.00)

(24 aWn°q¿)

(t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012) 8


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv

]´nI ˛ 8 {]XnZn\ ˛ {]Xnamk ˛ {]Xn-h¿j hml\ KXm-KXw (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v) Ime-b-fhv

{]Xn Zn\w {]Xnamkw {]Xnh¿jw

CAR Pvt. Taxi

JEEP/VAN Pvt. Taxi

BUS

Goods Carriers

Public Tourist transport

Light

Heavy

Total

12421

2480

247

680

1299

574

2251

7955

27910

372632

74476

7416

20400

38992

17240

67544

238672

837312

4471584 893712 (44.50) (8.89)

88992 244800 467904 206880 810528 2864064 10047744 (0.89) (2.44) (4.66) (2.06) (8.07) (28.50) (100.00) (t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

]´nI ˛ 9 {]XnZn\ ˛ {]Xnamk ˛ {]Xn-h¿j tdmUv ^okv (hm-l-\-߃ Xcw-Xn-cn-®v) (NHAI - tdmUv ^okv \nc-°p-Iƒ {]Imcw) Ime-b-fhv

{]Xn Zn\w

CAR Pvt. Taxi 683158

136429

JEEP/VAN Pvt. Taxi 13596

37400

BUS

Goods Carriers

Public Tourist transport

Light

Heavy

Total

253448 112060 213889 1551368 3001348

{]Xn20494760 4092880 407880 1122000 7603440 3361800 6416680 46541040 90040480 amkw {]Xn4,91,14, 48,94, 1,34,64, 9,12,41, 4,03,41, 24,59, 7,70,00, 55,84,92, 108,04,85, 000 560 560 h¿jw 37,120 280 600 760 160 480 (22.76) (4.55) (0.45) (1.25) (8.44) (3.73) (7.13) (51.69) (100.00) (t{kmX v : NH - 47 {Sm^nIv k¿s∆ ˛ 2012)

(NHAI - \nc-°p-Iƒ) Im¿/Po∏v/hm≥ _ v Nc-°p-hm-l-\-߃ (sN-dp-Xv) Nc-°p-hm-l-\-߃ (h-ep-Xv)

Rs.55 Rs.195 Rs.95 Rs.195

9


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv ]´nI ˛ 10 tIc-f-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS FÆ-s]cp∏w (C\w Xncn®v 2000 apX¬ 2010 hsc) hml-\ -ß-fpsS 2000 2001 C\w

2001 - 2002 - 2003 2002 2003 2004 4 149302 166726 176493 184927 Wheeler (6.17) (5.98) (5.75) (5.60) & Above 3Wheeler36091 includ- (1.49) ing Tempo Buses 28438 stage (1.18) carriages

Cars

Taxi Cars

Jeeps

58918 (1.78)

2006 - 2007 2007 2008 227454 236867 (5.21) (5.23)

63674 (1.75)

74425 86994 (1.86) (2.00)

29829 31158 31813 (1.07) (1.01) (0.96)

32453 (0.89)

65681 72263 83814 (2.35) (2.35) (2.54)

90697 (2.50)

2008 - 2009 2009 2010 246687 248252 (5.10) (4.65) 100919 107845 (2.09) (2.02)

33568 35110 (0.84) (0.81)

39973 (0.90)

41998 44296 (0.87) (0.83)

99547 (2.49)

110833 (2.51)

112863 114683 (2.33) (2.15)

402493 440351 491175 529412 587003 650953 654582 729671 (16.65) (15.79) (15.99) (16.03) (16.16) (16.26) (15.01) (16.23)

767753 914270 (15.88) (17.12)

108230 (2.48)

90473 103991 111241 112884 123381 131832 134650 (3.74) (3.73) (3.62) (3.42) (3.40) (3.29) (3.09)

140507 142154 (3.18) (2.94)

152978 (2.86)

65281 (2.70)

74721 (1.71)

73698 (1.67)

73700 (1.52)

87550 (1.64)

339607 362447 379220 (9.35) (9.05) (8.70)

391100 (8.84)

422905 466446 (8.75) (8.73)

70525 (2.53)

71929 (2.34)

69192 (2.10)

3 Wheeler 241236 278456 299225 314945 (9.98) (9.98) (9.74) (9.54) Auto Rickshaw 13,37, 15,82, 17,62, 19,06, Scooter 145 773 949 023 / Motor (55.30) (56.75) (57.36) (57.75) Byke 8831 Trailors (0.37)

Total

2005 2006 217742 (5.44)

94530 (2.10)

Contract 58726 Car(2.43) riages & omni.

41332 46962 (1.48) (1.53)

2004 2005 201724 (5.55)

9322 9482 9046 (0.33) (0.31) (0.27)

70944 73039 (1.95) (1.82)

21,12, 23,50, 26,49, 26,77, 29,22, 32,02, 026 659 584 822 511 444 (58.17) (58.71) (60.76) (60.55) (60.46) (59.96) 9395 9772 (0.26) (0.24)

10004 (0.23)

2321 (0.05)

2321 (0.05)

2321 (0.04)

24,18, 27,89, 30,71, 33,01, 36,31, 40,03, 43,59, 44,96, 48,34, 53,41, 152 724 462 951 984 991 944 122 016 162 (100.00)(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (Source : Dept. of Motor Vehicles, Economic Review, 2010) (iX-am\w {_m°-‰n¬ sImSp-Øn-cn-°p-∂p) 10


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv ]´nI ˛ 11 tIc-f-Ønse tamt´m¿ hml-\-ß-fpsS hf¿®m-\n-c-°-\p-k-cn®v ]mentb°c tSmƒ πmk-bn¬ Hmtcm h¿jhpw ]ncn-s®-Sp-°p∂ XpI h¿jw 2012 ˛ 13 2013 ˛ 14 2014 ˛ 15 2015 ˛ 16 2016 ˛ 17 2017 ˛ 18 2018 ˛ 19 2019 ˛ 20 2020 ˛ 21 2021 ˛ 22 2022 ˛ 23 2023 ˛ 24 2024 ˛ 25 2025 ˛ 26 2026 ˛ 27

tSmƒ hcpam\w

tSmƒ hcpam\w

h¿jw

108.00 120.96 135.48 151.74 169.95 190.34 213.18 238.76 267.41 299.50 335.44 375.69 420.77 471.26 527.81

2027 ˛ 28 2028 ˛ 29 2029 ˛ 30 2030 ˛ 31 2031 ˛ 32 2032 ˛ 33 2033 ˛ 34 2034 ˛ 35 2035 ˛ 36 2036 ˛ 37 2037 ˛ 38 2038 ˛ 39 2039 ˛ 40 2040 ˛ 41 2041 ˛ 42

591.15 662.09 741.54 830.52 930.18 1041.80 116.82 1306.84 1463.66 1659.30 1858.42 2081.43 2331.20 2610.94 2924.25

]´nI ˛ 12 600 tImSn apX¬ap-S°v Xpey-K-Up-°-fmbn 171/2 h¿jwsIm≠v Xncn®p e`n-°p-tºmƒ Iº-\n°p ssIh-cp∂ ]en-i-h-cp-am\w apX¬ apS°v

]eni

2012 ˛ 13 2013 ˛ 14 2014 ˛ 15 2015 ˛ 16 2016 ˛ 17 2017 ˛ 18 2018 ˛ 19 2019 ˛ 20 2020 ˛ 21 2021 ˛ 22 2022 ˛ 23 2023 ˛ 24 2024 ˛ 25 2025 ˛ 26 2026 ˛ 27 2027 ˛ 28 2028 ˛ 29 2029 (6 amkw)

600 565.71 531.42 497.13 462.84 428.55 394.26 359.97 325.68 291.39 257.10 222.81 188.52 154.23 119.94 85.65 51.36 34.22

72.00 67.89 63.77 59.66 55.54 51.42 47.32 43.19 39.08 34.97 30.85 26.74 22.62 18.51 14.40 10.28 6.16 4.10

BsI

˛

668.5

h¿jw

11


tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv ]´nI ˛ 13 kwÿm-\-k¿°m-cns‚ hml-\-\n-IpXn hcp-am\w (2000 ˛ 01 apX¬ 2011 ˛12 hsc) (tImSn cq]-bn¬)

h¿jw hcpam\ \nIpXn hf¿® \nc°v

2000 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 2009 2001 2004 2005 2006 2007 2008 394.85 585.78 610.48 628.51 707.74 853.17 937.45 -

(48.36) (4.22) (2.95)

2009 2010 1131.10

(12.61) (20.55) (9.88)

(20.66)

RE BE 2011 2010 2012 2011 1233.39 1410.73 (9.04)

(14.38)

(Source : Budget Document, 2011 - Govt. of Kerala)

]´nI ˛ 14 QUANTITY DETAILS MS & HSD (in kilo litre) 2006 - 07

2007 - 08

PETROL DIESEL

PETROL DIESEL

2008 - 09 PETROL DIESEL

2009 - 10 PETROL DIESEL

2010 - 11 PETROL

DIESEL

IOC 331424.00 947184.00 375240.00 1025462.00 436060.00 1133517.00 487384.00 1171188.00 516652.00 1299190.00 BPC 421890.10 1246884.23 563433.01 1542562.40 217231.67 571393.81 236877.51 511331.70 248463.24 561245.57 HPC 175382.81 351754.35 191811.51 378675.69 RIL

21745.36

34259.35

2268.00

38921.00

219573.85 433114.76 1750.50

7125.05

254879.00 464627.00 281068.00 527062.00 4134.00

22280.00

16653.00

47036.00

Total 950442.27 2580081.93 1153168.52 2985621.09 874616.02 2145150.62 983274.51 2169426.70 1062836.24 2434533.57

Road Cess collected

Grand Total

3530524.20

4138789.61

3019799.64

3152701.21

3497369.81

7061048398

8277579218

6039533274

6305402420

6994739620

(Source : Directorate of Commercial Intelligence and Statistics)

]T-\-kwLw : sI.-F-kv.-A¿jm-Zv, ]n.-sI.-A-P-b-Ip-am¿, sI.-sI.-A-\o-jvIp-am¿, Fkv.-in-h-Zm-kv, F.-kn.-kp-`o-jv, kn.-{]-km-Zv, Sn.-B¿.-cm-tPjv

12

NH47Toll_Robery_KSSP_Study_report  

A Study report of NH 47 Toll system by Kerala Sastra Sahithya Parishath.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you