Page 1

VUOSIKERTOMUS 2016


201

Luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi.

Teimme

16 769 leikkaustoimenpidettä

Päivystyksessämme käytiin

83 953 kertaa

(599 leikkausta enemmän kuin vuonna 2015)

(718 käyntiä enemmän kuin vuonna 2015)

Sairaalassamme syntyi

Meillä harjoitteli

2 546 vauvaa

1 052 terveysalan opiskelijaa

(115 vauvaa vähemmän kuin vuonna 2015)

(14 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2015)

2 VUOSIKERTOMUS 2016


Sisällysluettelo Luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa hoitoa potilaan parhaaksi................................................ 2 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus.................................................................................................. 4 Keski-Suomen Sairaala Nova........................................................................................................... 6 Virstanpylväät kohti uutta sairaalaa – Keski-Suomen sairaala Novaa....................................... 8 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2015–2020............................................................... 10 Uusi sairaala ja sote näkyivät henkilöstösuunnittelussa.............................................................. 12 Liikelaitos ja osakkuudet osakeyhtiöissä........................................................................................ 15 Keski-Suomen seututerveyskeskus: Sote kehittää palveluita .................................................... 16 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistukset yhtiöissä ja osuudet säätiöissä 2017................ 18 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatio 2017..................................................................... 19 Toimialueiden ja vastuualueiden johtajat 2016............................................................................. 20 Luottamushenkilöt 2016................................................................................................................... 22 Tuloslaskelma..................................................................................................................................... 24 Rahoituslaskelma............................................................................................................................... 26 Tase...................................................................................................................................................... 28 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain....................... 30 VUOSIKERTOMUS 2016 3


Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Vuosi 2016 oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä historiallinen, kun useita vuosia valmisteltu uuden sairaalan rakentaminen käynnistyi. Sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston päätökset siitä, että SRV toimii rakentamisen pääurakoitsijana, saatiin lainvoimaisiksi kesäkuussa 2016. Konkreettinen toiminta alkoi maisemointiluvalla jo kesällä. Varsinainen rakentaminen alkoi syyskuun alusta, mikä näkyy tilinpäätöksessä investointien voimakkaana kasvuna. Rakentamisvaihe jatkuu vuoteen 2020 nostaen sairaanhoitopiirin lainakannan loppuvaiheessaan yli 500 miljoonaan euroon. Vuoden aikana suunnittelun painopiste on siirtynyt varsinaisen rakennuksen suunnittelusta toimintamallien ja työprosessien suunnitteluun. Uusien toimintatapojen käyttöönotto merkitsee usean vuoden muutosjohtamista. Toiminnallisesti vuosi 2016 oli onnistunut. Kaikilla keskeisillä indikaattoreilla arvioiden tulokset ovat hyvää tasoa. Edellisen vuoden pitkittyneitä jonotusaikoja, erityisesti kirurgian ja silmätautien erikoisaloilla, onnistuttiin lyhentämään tai ortopedian osalta jopa poistamaan. Jossain määrin yllättävää oli tuotantovolyymin 3 prosentin kasvu. Talousarvio perustui sille, että volyymi säilyy edellisen vuoden tasolla, mikä johti siihen, että sekä sairaanhoitopiirin tulot ja menot ylittivät talousarvion. Talouden tasapainottamiseksi laaditun toimenpideohjelman kautta kasvua ei onnistuttu kokonaan hillitsemään. Kansalaisten kannalta tilanne on positiivinen. Heille on kyetty tarjoamaan heidän tarvitsemiaan palveluja suunniteltua enemmän. Kuntien talouden kannalta lisääntyneet erikoissairaanhoidon menot ovat ymmärrettävästi herättäneet keskustelua. Joidenkin kuntien osalta on tarvetta yksityiskohtaisesti selvittää volyymin kasvun syitä. Kuntien ja kuntayhtymän kannalta positiivista tilin-

4 VUOSIKERTOMUS 2016


päätöksessä on kuitenkin se, että sairaanhoitopiiri tuotti merkittävästi ylijäämäisen tuloksen 9,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 aikana usean vuoden kumulatiivinen alijäämä saatiin käännettyä 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Ylijäämäinen tulos on erittäin merkityksellinen siksi, että jo kuntalainkin mukaan alijäämät on ohjelmallisesti kuntayhtymienkin osalta katettava. Sote- ja maakuntalainsäädännön näkökulmasta alijäämät olisi joka tapauksessa katettava vuoden 2018 loppuun mennessä. Kumulatiivista ylijäämää ei myöskään ole tarkoituksenmukaista kerryttää ja siksi valtuustolle tullaan esittämään, että osa kertyneestä ylijäämästä palautetaan kuntiin vuoden 2017 aikana. Sote- ja maakuntalainsäädännön valmistelu on vuoden 2016 aikana edennyt ja keskeisimmät lakiluonnokset ovat olleet lausunnoilla. Epävarmuus yksityiskohdista jatkuu, mutta historiallisen uudistuksen todennäköisyys on kasvanut. Sairaanhoitopiirin edustajat ovat laajasti olleet niin valtakunnallisessa kuin alueellisessa suunnittelussa mukana. Toteutuessaan uudistus muokkaa toimintaympäristöä voimakkaasti tulevina vuosina ennen muuta asiakkaiden valinnanvapauden ja perustason palvelujen markkinoistamisen kautta.

”Kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli menestyksellinen.” Merkittävä seikka sote- ja maakuntauudistuksessa on se, että maakuntarajoja koskevassa linjauksessa Jämsä jää Keski-Suomen maakuntaan. Kuhmoinen sen sijaan sijoittuu Pirkanmaan maakuntaan. Näin Jämsän erikoissairaanhoidon potilaat palaavat ainakin osittain takaisin Keski-Suomen keskussairaalaan. Miten Jämsän seudun asiakkaat lopulta palvelut valitsevat jää lähivuosina nähtäväksi, mutta sote-valmistelussa Jämsän edustajat ovat täysillä mukana. Keski-Suomen asema jo voimaan tulleessa terveydenhuoltolain muutoksissa on turvattu niin sanottuna laajan päivystyksen sairaalana, mikä turvaa myös sairaala Novan toimintojen pitkäjänteisen kehittämisen. Siihen liittyvänä yksityiskohtana on käyty kiivastakin keskustelua muun muassa eräiden erityisen vaativien syöpähoitojen keskittämisestä yliopistosairaaloihin. Asiaa koskeva asetus tulee voimaan kesällä 2017. Työnjako tullaan sopimaan kullakin yhteistoiminta-alueella, mutta mitään radikaaleja muutoksia ei ole tulossa. Henkilöstön osalta vuoden 2016 aikana jatkui tavoitteiden suuntainen kehitys. Henkilöstömäärän suunni-

telmallinen optimointi on edennyt, vaikka työpanoksen supistuminen hidastui edellisen vuoden tahdista. Henkilöstösuunnittelun menetelmiä ja työkaluja otettiin lisää käyttöön, jotta kokonaisvaltaisempi tarkastelu mahdollistuu yli vastuu- ja toimialuerajojen. Merkittävänä yksittäisenä kehittämistoimena saatiin toteutettua koko henkilöstön osalta työn vaativuuden arvioinnit. Työhyvinvoinnissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Pitkäaikaisia sairauspoissaoloja kyettiin vähentämään. KSSHP-konserniin kuuluvien yhteisöjen osalta ei vuoden 2016 aikana tapahtunut olennaisia muutoksia. Joskin liikelaitos Caterinan Jyväskylän Kylän Kattauksen fuusion käytännön toteutus realisoitui vasta vuoden 2016 alusta. Muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta sen enempää potilaiden kuin henkilöstön ruokapalveluihin ja muutokselle asetetut toiminnalliset tavoitteet voidaan katsoa toteutuneen. Sen sijaan uuden sairaalan investointisuunnitelmaa jouduttiin muuttamaan siksi, että fuusion osana oli tarkoituksena rakentaa tulevaisuuden valmistava keittiö Jyväskylän kaupungin taseeseen, mutta se toteutetaan osana sairaala Novan investointia. Kokonaisuudessaan vuosi 2016 oli menestyksellinen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äskettäin julkaisema 2015 tietoihin perustuva vertailu maamme sairaanhoitopiirien tuottavuudesta, tarvevakioitujen kustannusten tasosta ja palvelujen käytöstä on Keski-Suomen osalta rohkaisevaa luettavaa. Se osoittaa, että somaattisten sairauksien hoidossa olemme kyseisillä indikaattoreilla Suomen ykkösiä. Tulos on kannustava sellaisenaankin, ja siksi olemme päättäneet palkita henkilöstöä vuoden 2017 aikana palauttamalla niin sanotun sporttipassin. Tulevaisuuden kannalta vertailu on sitäkin merkittävämpi. Jos sote-uudistuksen rahoitus toteutuu esitetyllä tavalla, maakunnat tulevat saamaan pääosan rahoituksestaan tarvevakioitujen keskiarvolukujen perusteella. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi erikoissairaanhoidon osalta sitä, että sopeuttamistarpeet maakunnassa ovat muita maakuntia pienemmät. Vuoden 2016 tilinpäätöksen jälkeen tullaan tekemään kokonaistarkastelut kaikkien keskeisten viime vuosien ulkoistettujen toimintojen (Medi-IT, Fimlab, Sakupe ja Kylän Kattaus) onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tarkastelut antavat myös pohjaa mahdollisiin uusiin yhtiöittämisvalmisteluihin, joihin sote-uudistus meidät pakottaa.

Juha Kinnunen sairaanhoitopiirin johtaja

VUOSIKERTOMUS 2016 5


Kuva 16.5.2017

Keski-Suomen Sairaala Nova Keski-Suomen Sairaala Nova valmistuu vuonna 2020 ja se on kooltaan noin 110 000 brm2. Sairaalan kustannusarvio on noin 411 miljoonaa euroa. Tähän mennessä kustannuksista on toteutunut noin 84 miljoonaa euroa. Enimmillään Sairaala Novan pääovista kulkee päivittäin jopa 1 600 potilasta. Leikkauksia tehdään noin 19 000 vuodessa ja synnytyskapasiteetti on 3 200 synnytykselle.

6 VUOSIKERTOMUS 2016

”Sairaalan suunnittelun lähtökohtana on potilas.”


Rakentaminen alkoi vuonna 2016

Maata kaivettu rakennusalueelta

Kalliolouhintaa

n. 140 000 m3

n. 12 000 m³

Paaluja lyöty maahan

Työntekijöitä vuodenvaihteessa

n. 1 280 kpl:ta

noin 110 hlöä

(yhteensä noin 12 km)

Potilaslähtöistä hoitoa tehokkaissa tiloissa

360

368

24

tutkimus- ja

vuodeosastojen sairaansijaa

leikkaussalia

hoitohenkilöstön määrä

noin 400

vastaanottohuonetta

10 synnytyssalia

yli 2 000

lääkäriä

VUOSIKERTOMUS 2016 7


Virstanpylväät kohti uutta sairaalaa – Keski-Suomen sairaala Novaa LOKAKUU Paalutustyöt alkoivat.

ELOKUU Maanrakennustyöt käynnistyivät.

2016 MARRASKUU Ensimmäinen anturanvalu.

SYYSKUU Työmaalla tehtiin ensimmäiset louhinnan räjäytykset ja rakennustekniset työt alkoivat.

KEVÄT–KESÄ Rakennustyöt käynnistyivät vesi- ja viemärijohtojen siirrolla sekä pintamaiden kuorinnalla ja rakennustyömaan aitauksella.

Rakennus on jaettu 13 lohkoon: A–N. 1. Rakentaminen on aloitettu keskeltä lohkoista: K–D. 2. Seuraavaksi rakentaminen laajenee kahteen suuntaan J–C- sekä L–E-lohkoille. 3. Viimeisenä rakennetaan lohko N, jossa on sädehoito- ja magneettikuvaustilat.

8 VUOSIKERTOMUS 2016


HELMIKUU

JOULUKUU

Peruskivenmuuraustilaisuus 1.2.2016, jossa juhlapuhujana pääministeri Juha Sipilä.

Rakennustyömaan ensimmäisen torninosturin pystytys.

2017

MAALISKUU Aloitettiin ensimmäiset elementtiasennukset, joita jatketaan kesään 2018 saakka.

TAMMIKUU Perustustöiden tekeminen ja rungon paikallavalutyöt jatkuivat.

B

A G

H

E

D

C J

F

K

L

M

N

VUOSIKERTOMUS 2016 9


Uusi sairaala

2020

10 VUOSIKERTOMUS 2016


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 2015–2020 Keski-Suomen sairaanhoito­piirin valtuusto hyväksyi kokouksessaan 5.6.2015 KSSHP:n uuden strategian vuosille 2015–2020.

PERUSTEHTÄVÄ, MISSIO Annamme kansallisiin ja kansain­välisiin suosituksiin perustuvaa, luotettavaa, turvallista ja vaikuttavaa tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta potilaan parhaaksi.

MITTARIT

VISIO Lähtökohtana on sairaala, jossa annamme potilaiden tarvitseman tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti.

1. Sairaanhoitopiiri­t asoiset mittarit 2. Toimialue- ja vastuu­ aluetasoiset mittarit

Potilas ensin STRATEGIA Hiomme nykyisiä tehokkaampia toimintamalleja potilaiden turvalliseen ja vaikuttavaan hoitoon ja kuntoutukseen.

Tavoitteemme on, että tutkimus, hoito ja kuntoutus lähtevät potilaan tarpeista. Tuemme potilasta olemaan aktiivinen oman sairautensa hoidossa.

1. Potilas Sovimme hoitosuunnitelmasta yhteisymmärryksessä potilaan kanssa 2. Henkilöstö Hoidamme potilaat moniammatillisella yhteistyöllä 3. Toimintamalli Vahvistamme yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kanssa 4. Kustannustehokkuus Luomme tehokkaita toimintamalleja potilaiden vaikuttavaan hoitoon. 5. Yhteistyö Tiivistämme yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden ja yliopistojen kanssa

ARVOT

T

Tyytyväiset potilaat

V

Vastuu potilaista ja työyhteisöstä

I Y

Into ja halu uudistua

Yhteistyön arvostaminen

6. Viestintä Viestimme kansalaisille mahdollisuuksista parantaa ja ylläpitää omaa hyvinvointiaan

VUOSIKERTOMUS 2016 11


Uusi sairaala ja sote näkyivät henkilöstösuunnittelussa Vuonna 2016 tehtiin useita pysyviä henkilöstövähennyksiä. Monia toimia myös kehitettiin tuleviin uudistuksiin, ja myös uusia toimia perustettiin sairaanhoitopiiriin.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä perustettiin uusia budjetoituja toimia 12. Yhteensä 49 budjetoitua tointa muutettiin muun muassa tukemaan toiminnan muutoksia ja henkilöstön osaamistarpeita. 42 budjetoitua tointa lakkautettiin kokonaan toiminnallisten muutosten ja toimintojen sopeuttamisen myötä. Sairaanhoitopiirin merkittävimpiä toiminnallisia muutoksia olivat vuonna 2016 muun muassa: Juurikkaniemen sairaalan psykiatrian toiminnan päättyminen ja siirtäminen Jyväskylään, Jokilaakson sairaalasta aikaisemmin ostettujen palveluiden tuottamisen aloittaminen, Kehitysvammapoliklinikan toiminnan ulkoistaminen, Kotisairaala-toiminnan käynnistäminen ja Palliatiivisen poliklinikan toiminnan aloittaminen. Vuotta 2016 määritti jo vahvasti sairaala Novan toimintamallityö, käynnistyvä valmistautuminen maakunnalliseen rakenneuudistukseen soteen ja näiden toiminnallisten muutosten yhteisvaikutusten hahmottaminen määrällisessä ja laadullisessa henkilöstösuunnittelussa. Satoja sairaanhoitopiirin työntekijöitä on ollut aktiivisesti

12 VUOSIKERTOMUS 2016

mukana suunnittelemassa niin uuden sairaalan toimintamalleja kuin tilaratkaisujen kehittämistäkin. Johtoryhmä käsitteli ja vahvisti säännöllisesti toimintamalleja. Sairaanhoitopiirille tehtiin myös ensimmäinen kaikki toiminnat kattava henkilöstösuunnitelma. Vuoden 2016 henkilöstörakenne oli vuoden 2015 tasolla, mutta vakituisten palvelusuhteiden osuus pieneni 77,7 prosenttiin, kun vuonna 2015 se oli 79,4 prosenttia. Edellisvuoteen verrattuna hoitohenkilöstön määräaikaisuudet nousivat yhden prosenttiyksikön verran 23,4 prosenttiin. Muissa henkilöstöryhmissä määräaikaisuudet pienenivät ja lääkäreiden määräaikaisuudet pysyivät samalla tasolla.

”Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana suunnittelemassa uuden sairaalan toimintamalleja.”


Miehet

Hoitohenkilöstö

Naiset

Lääkärit

17,2 %

2 156

82,8 %

469

Suurin ikäryhmä

Muu henkilöstö

2 671

Kokoaikaiset palvelusuhteet

55–59-vuotiaat Henkilötyövuotta

1 018

84,1 %

Työpanos hyvässä nousussa Poissaolojen ja tehdyn työajan suhde nousi 76,4 prosenttiin viime vuoden 75,8 prosentista. Nousulla sairaanhoitopiiri saavutti kunta- ja kuntayhtymien keskimääräisen säännöllisen työajan. Työpanosta nosti eniten lakisääteisten poissaolojen vähentyminen. Hoitohenkilöstöllä ja lääkäreillä sairaspoissaolopäivät lisääntyivät, mutta muissa henkilöstöryhmissä sairauspoissaoloja onnistuttiin vähentämään. Keskimääräinen sairauspoissaolon kesto oli lääkäreillä 4,2 päivää, hoitajilla 5,5 päivää ja muilla 5,9 päivää.

Yleisimmät sairauspoissaolojen syyt olivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyshäiriöt. Mielenterveyshäiriöiden määrä kasvoi, mutta muut yleisimmät sairauspoissaolot laskivat. Mielenterveysasioiden hoitopolku ja -prosessi nostettiinkin erityiskehittämiskohteeksi työterveyshuollon kanssa vuodelle 2017. Siinä sisällölliset työjärjestelyt ovat avainroolissa.

VUOSIKERTOMUS 2016 13


14 VUOSIKERTOMUS 2016


Liikelaitos ja osakkuudet osakeyhtiöissä

VUOSIKERTOMUS 2016 15


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitos

Keski-Suomen seututerveyskeskus: Sote kehittää palveluita Keski-Suomen seututerveyskeskus on sote-uudistusten keskellä. Kuudentena toimintavuotena kehitettiinkin järjestelmällisesti alueen kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidon palveluita sekä suun terveydenhuollon palveluita. Hallinnon organisaatiota kehitettiin vahvistamalla terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, hoidon tarpeen arviointia, monialaista vastaanottotoimintaa, suun terveydenhuollon osallisuutta potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa ja terveyskeskussairaalatoimintaa. Lisäksi operatiivisessa johtamisessa pyritään jatkossa paremmin yhtenäistämään toimintakulttuureita potilaan saaman hoidon laadun parantamiseksi. Henkilöstömitoitukset tarkistettiin vastaamaan todellisia tarpeita. Yhteistyötä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa syvennettiin ja erilaisia palvelurakenneuudistuksia tehtiin eri kunnissa hyvässä yhteisymmärryksessä. Vuoden aikana valmisteltiin myös toiminnan uudet strategiset tavoitteet lähivuosille. Tavoitteiden täyttämiseksi on jo alettu kehittää monipuolisia lähipalveluita, sähköistä asiointia, yhteistyötä yli organisaatiorajojen, ajantasaista viestintää sekä kustannustehokkuutta.

16 VUOSIKERTOMUS 2016

Liikevaihto

36 570 291 € Tulos

45 399 € Henkilöstömäärä

421


Seututerveyskeskuksen perustehtävä: Turvallisen, luotettavan ja osaavan lähipalvelun tuottaminen asiakkaan parhaaksi.

VUOSIKERTOMUS 2016 17


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin omistukset yhtiöissä ja osuudet säätiöissä 2017 KESKI-SUOMEN SAIR A ANHOITOPIIRI

Liikelaitos Seututer veyskesk us

Sairaanhoitotoiminta

Yhtiöt Keski-Suomen Sairaalakahviot Oy (Purettu 2016)

Medi-IT Oy

Fimlab Laboratoriot Oy

Sakupe Oy

19 %

25 %

12,34 %

Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis

Istekki Oy

Monetra Oy

0,34 %

0,07 %

100 %

Jokilaakson terveys Oy

10 %

40 %

Säätiöt Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö s.r.

100 % (1.2.2017 alk.)

18 V UOSIK ER TOMUS 20 16

GeroCenter-säätiö

Sovatek-säätiö

13,91 %

18,18 %


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin organisaatio 2017 VA LTUUS T O TA R K AS TUSL AUTA K UNTA HA LLITUS

SHP:N JOHTAJA

JOHT ORY HMÄ

OPER AT II V INEN T OIMIA LUE

KONSERVAT II V INEN T OIMIA LUE

PSY K IATR IA N T OIMIA LUE

PÄ I V YS T Y KSEN T OIMIA LUE

L Ä Ä K INNÄ LLIS TEN PA LV ELUJEN T OIMIA LUE

TUK IPA LV ELUJEN T OIMIA LUE

Kirurgia

Sisätaudit

Sairaalapsykiatria

Päivystysalue

Diagnostisetpalvelut

Talousosasto

Naistentaudit ja synnytykset

Lasten vastuualue

Polikliininen psykiatria

Sairaalaapteekki

Henkilöstöratkaisut

Silmätaudit

Ihotaudit ja allergologia

Nuorisopsykiatria

Osastonsihteeripalvelut

Tekninen huolto

Korva-, nenäja kurkkutaudit

Syöpätaudit ja sädehoito

Puhtauspalvelut

Materiaalitoimi

Hammas-, suuja leukakirurgia

Neurologia

Anestesia ja leikkaushoito

Kuntoutustoiminta

K ESK USHA LLINT O

Keskushallinto

OSA K K UUDE T OSA K E Y HT IÖSSÄ

Fimlab Laboratoriot

Medi-IT

Pesula Sakupe

LIIK EL A IT OS

Koulutus ja tutkimus

Keski-Suomen seututerveyskeskus

Tietohallinto

VUOSIKERTOMUS 2016 19


Toimialueiden ja vastuualueiden johtajat 2016 Sairaanhoitopiirin johtoryhmään kuuluivat: sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen (puheenjohtaja), johtajaylilääkäri Vesa Kataja, hallintoylihoitaja Kaija Heikura sekä toimialueiden johtajat: osastonylilääkäri Jyrki Virkkunen, ylilääkäri Reija Alén, ylilääkäri Kirsi Timonen, ylilääkäri Tarja Seuri, ylilääkäri Johanna Tuukkanen ja

Seututerveyskeskus-liikelaitoksen toimitusjohtaja Päivi Ylä-Kolu 14.3.2016 alkaen sekä talousjohtaja Aija Suntioinen, henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio, tietohallintojohtaja Minna Rehn, viestintäpäällikkö Tuija Melville, hallintopäällikkö Seija Saarelainen (sihteeri) ja henkilökunnan edustaja Miika Kuusinen.

Operatiivinen toimialue

Konservatiivinen toimialue

Toimialueen johtaja, osastonylilääkäri Jyrki Virkkunen Toimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Maarit Raappana, vs. ylihoitaja Pauliina Tolvanen 5.9.2016 alkaen

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Reija Alén Toimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Tuula Perttula

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

Kirurgia

Ylilääkäri Maija Pesola

Sisätaudit

Ylilääkäri Kai Nyman

Naistentaudit ja synnytykset

Ylilääkäri Jyrki Jalkanen

Lasten vastuualue

Ylilääkäri Juhani Lehtola

Silmätaudit

Ylilääkäri Niko Setälä

Ihotaudit ja allergologia

Ylilääkäri Maria Huttunen

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

Erikoislääkäri Jouni Sopanen

Syöpätaudit ja sädehoito

Ylilääkäri Ismo Jantunen

Hammas-, suu- ja leukakirurgia

Ylilääkäri Veikko Tuovinen

Neurologia

Ylilääkäri Jouni Ranua

Anestesia ja leikkaushoito

Ylilääkäri Pekka Pölönen

Kuntoutustoiminta

Ylilääkäri Satu Auvinen

20 VUOSIKERTOMUS 2016


Lääkinnällisten palvelujen toimialue

Psykiatrian toimialue

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Kirsi Timonen Toimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Maarit Raappana, hallintoylihoitaja Kaija Heikura 1.4.–31.12.2016

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Tarja Seuri Toimialueen ylihoitaja, ylihoitaja Tarja Saharinen

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

Diagnostiset palvelut

Ylilääkäri Kirsi Timonen

Sairaalapsykiatria

Ylilääkäri Päivi Heikkilä-Kari

Sairaala-apteekki

Apteekkari Kirsi Juurinen

Polikliininen psykiatria

Ylilääkäri Tarja Seuri

Osastonsihteeripalvelut

Palvelupäällikkö Päivi Kontkanen

Nuorisopsykiatria

Ylilääkäri Janne Mäntynen

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelujen johtaja Maritta Kautto

Päivystyksen toimialue

Tukipalvelujen toimialue

Toimialueen johtaja, ylilääkäri Johanna Tuukkanen Toimialueen ylihoitaja, vs. ylihoitaja Tytti Ervasti 14.8.2016 saakka, ylihoitaja Anne Vertainen 15.8.2016 alkaen

Toimialueen johtaja, talousjohtaja Aija Suntioinen

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

Päivystysalue

Ylilääkäri Johanna Tuukkanen

Talousosasto

Talousjohtaja Aija Suntioinen

Henkilöstöratkaisut

Henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio

Tekninen huolto

Tekninen johtaja Raimo Koskela Tekninen johtaja Jari Tirkkonen 8.8.2016 alkaen

Materiaalitoimi

Ma. materiaalitoimen johtaja Miia Paatola Materiaalitoimen johtaja Mika Suoja 2.5.–30.6.2016

Keskushallinto VASTUUALUE

VASTUUALUEEN JOHTAJA

Keskushallinto

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja Minna Rehn

Koulutus ja tutkimus

Johtajaylilääkäri Vesa Kataja

VUOSIKERTOMUS 2016 21


Luottamushenkilöt 2016 Valtuusto Valtuust Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja KUNTA

Leena Yksjärvi Santero Kujala Hellevi Sipponen

AS.LUKU 31.12.2016

Valtuusto kokoontui 3 kertaa ja käsitteli kokouksissaan yhteensä 37 asiaa. Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö Seija Saarelainen. JÄSEN

VARAJÄSEN Jussi Hyvönen

Hankasalmi

5 159

Mervi Hyvönen Antero Manninen

Ari Korhonen

Joutsa

4 673

Heikki Kuurne

Pentti Sukanen

Leo Niinikoski

Eero Peltoniemi

Jyväskylä

138 850

Leena Yksjärvi

Jouni Arnberg

Pekka Tamminen

Marja Leena Makkonen

Terhi Pulli

Merja Hautakangas

Rauno Hänninen

Seppo Hytönen

Marja Komppa

Maia Fandi

Kannonkoski

1 424

Asko Hänninen

Arto Seppälä

Karstula

4 232

Riitta Kolari

Eila Sallinen

Satu Pitkänen

Pirjo Ruuska

Hellevi Sipponen

Timo Kaijanmäki

Marja Länkinen

Tapio Paappanen

Keuruu

Kinnula

9 992

1 699

Antti Potapoff

Maija Kajosmäki

Mikko Ihanti

Esko Pelkonen

Kivijärvi

1 161

Eeva-Liisa Tobiasson

Olavi Hakkarainen

Konnevesi

2 753

Pekka Karhunen

Virpi Poikolainen

Vappu Laaksonen

Johanna Liimatainen

Kyyjärvi

1 375

Jouko Huumarkangas

Johanna Humalajoki

Laukaa

18 970

Eeva Niininen

Jyrki Savolainen

Tuula Nieminen 12.9.2016 saakka Katariina Kautto 13.9.2016 alkaen

Aira Korhonen

Luhanka

756

Esko Tammenoja

Elina Orrainen

Pirkko Vilkman

Heikki Kiviniemi

Multia

1 663

Sisko Heinämäki

Erkki U. Lampinen

Muurame

9 941

Tarja Salmela

Tapani Roiha

Jani Kokko

Riitta Noronen

Santero Kujala

Janne Andersin Tapio Kokkonen

Petäjävesi

3 981

Mervi Ässämäki Esko Karén

Raisa Kinnunen

Pihtipudas

4 202

Mirja Ruotsalainen

Heli Marttinen

Lauri Mielityinen

Raimo Pärnänen

22 VUOSIKERTOMUS 2016


KUNTA

AS.LUKU 31.12.2016

Saarijärvi

9 690

Toivakka

2 432

Uurainen

3 717

Viitasaari

6 607

Äänekoski

19 374

JÄSEN

VARAJÄSEN

Kari Nuopponen

Riitta Pirttiniemi

Gunnar Kotamäki

Pasi Pyykkinen

Jaana Taipale

Anu Piesanen

Markku Järvenpää

Topi Saarelainen

Toini Jäntti

Ritva-Leena Bågman

Mia-Riitta Allik

Päivi Partanen

Pirjo Käpylä

Veli-Matti Arponen

Tiina Minkkinen

Ritva Muittari

Sonja Kekkonen

Tuija Arnberg 10.10.2016 saakka Eija Niskanen 11.10.2016 alkaen

Eero Hakonen

Liisa Lakanen

Seppo Hänninen

Anna-Riitta Pentinpuro

Marke Tuominen

Marko Laitinen

Hallitus VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET

Puheenjohtaja

Projektikoordinaattori Leila Lindell, Äänekoski

Yrittäjä Tuomo Silvast, Hankasalmi

I varapuheenjohtaja

Lehtori, toimittaja Tony Melville, Jyväskylä

Projektiasiantuntija Petri Jussila, Jyväskylä

II varapuheenjohtaja

Pekka Leppänen 27.3.2016 saakka, Lääkärinsihteeri Tuula Nieminen, Laukaa 3.6.2016 alkaen

Lääkärinsihteeri Tuula Nieminen 2.6.2016 saakka, Työehtosihteeri Juho Kautto, Äänekoski 3.6.2016 alkaen

Talouspäällikkö Jari Colliander, Jyväskylä

Veikko Haverinen, Laukaa

Sosionomi Maarit Heikkinen, Laukaa

Erityisopettaja Laura Kivinen, Saarijärvi

Ylikonstaapeli Jari Halttunen, Äänekoski

Yrittäjä Jari Rouhiainen, Jyväskylä

Maanviljelijä Satu Koskinen, Karstula

Emäntä Seija Talaskivi, Saarijärvi

Kanslisti Leena Laurila, Keuruu

Lähihoitaja Sari Hakanen, Jyväskylä

Asianajaja Pekka Pajala, Jyväskylä

FM, HTK Marjo Pakka, Jyväskylä

Hallitus kokoontui 16 kertaa ja käsitteli yhteensä 214 asiaa. Hallitukselle asiat esittelivät sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, johtajaylilääkäri Vesa Kataja ja hallintoylihoitaja Kaija Heikura. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintopäällikkö Seija Saarelainen.

Tarkastuslautakunta VARSINAISET JÄSENET

VARAJÄSENET

Puheenjohtaja

Esko Tammenoja Laukaa

Anna Koivu Jyväskylä

Varapuheenjohtaja

Tiina Minkkinen Viitasaari

Pentti Kytölä Konnevesi

Tapani Mäki Jyväskylä

Simo Jämsä Keuruu

Pia Nyman Jyväskylä

Mirja Drake Viitasaari

Hellevi Saarenpää Jyväskylä

Eero Kinnunen Saarijärvi

Tarkastuslautakunta kokoontui 10 kertaa ja käsitteli yhteensä 95 asiaa. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimi sisäinen tarkastaja Jarmo Jäspi.

VUOSIKERTOMUS 2016 23


Tuloslaskelma 2016

2015

353 270 959,76

352 517 400,58

Erikoissairaanhoidon hoitopalvelut

245 657 561,15

236 833 512,86

Perusterveydenhuollon hoitopalvelut

39 396 966,54

41 276 114,22

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Sosiaalitoimen palvelut Hoito muissa sairaaloissa Erityisvelvoitemaksu kunnilta Muiden palvelujen myynti

7 625 216,64

7 608 724,15

36 077 170,97

34 594 809,21

0,00

7 500 000,98

24 514 044,46

24 704 239,16

18 381 342,79

15 307 623,87

Tuet ja avustukset

1 292 367,96

1 718 374,90

Vuokrat

1 791 920,55

1 266 285,63

Potilasmaksut

Muut toimintatuotot

205 552,42

366 126,74

374 942 143,48

371 175 811,72

185 572 826,48

188 228 882,50

Palkat ja palkkiot

143 453 738,42

146 248 040,10

Henkilösivukulut

42 119 088,06

41 980 842,40

32 964 873,30

33 748 432,49

9 154 214,76

8 232 409,91

103 308 028,16

96 489 036,62

37 237 120,52

35 498 910,26

Muiden palvelujen ostot

66 070 907,64

60 990 126,36

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

52 602 885,63

51 130 429,33

162 013,12

210 282,09

5 261 232,81

5 489 420,80

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut

Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot

Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

24 VUOSIKERTOMUS 2016

2 536 599,59

1 594 969,31

349 443 585,79

343 143 020,65


2016

2015

25 498 557,69

28 032 791,07

317,14

7 913,01

Muut rahoitustuotot

296 316,52

300 916,42

Korkokulut

747 049,44

1 056 116,74

5 667,74

5 535,62

-456 083,52

-752 822,93

VUOSIKATE

25 042 474,17

27 279 968,14

Poistot ja arvonalentumiset

15 403 493,15

16 316 042,86

TILIKAUDEN TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

9 638 981,02

10 963 925,28

9 638 981,02

10 963 925,28

9 638 981,02

10 963 925,28

TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot sijoituksista

Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOT - KULUT YHTEENSÄ

Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys (-)/ - vähennys (+) Varausten lisäys (-)/ - vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/ - vähennys (+) TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

VUOSIKERTOMUS 2016 25


Rahoituslaskelma 2016

2015

25 042 474,17

27 279 968,14

1 302 405,43

848 045,10

26 344 879,60

28 128 013,24

-46 758 629,05

-22 248 376,66

TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Yhteensä INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin

85 322,00

181 004,60

103 408,65

100 000,00

-46 569 898,40

-21 967 372,06

-20 225 018,80

6 160 641,18

Pitkäaikaisten lainojen vähennys

-8 257 363,40

-8 842 863,40

Lyhytaikaisten lainojen muutos

16 300 000,00

-5 172 335,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit netto TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennykset LAINAKANNAN MUUTOKSET Lainat ilman uutta sairaalahanketta Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Uuden sairaalahankkeen lainat Pitkäaikaisten lainojen lisäys

50 000 000,00

Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Yhteensä

26 VUOSIKERTOMUS 2016

13 372 335,00 58 042 636,60

-642 863,40


2016

2015

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

-91 595,20

-68 292,65

Vaihto-omaisuuden muutos

234 929,47

461 393,90

-14 361 328,25

-2 589 223,79

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Yhteensä RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

887 348,54

451 001,99

-13 330 645,44

-1 745 120,55

44 711 991,16

-2 387 983,95

24 486 972,36

3 772 657,23

Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12.

41 568 442,24

17 081 469,88

Rahavarat 1.1.

17 081 469,88

13 308 812,65

24 486 972,36

3 772 657,23

VUOSIKERTOMUS 2016 27


Tase VASTAAVAA

2016

2015

A PYSYVÄT VASTAAVAT

161 817 632,02

130 624 776,20

I Aineettomat hyödykkeet

13 307 013,26

14 832 646,80

1. Aineettomat oikeudet

10 563 647,41

12 915 848,69

2. Keskeneräiset ATK-ohjelmat

2 743 365,85

1 916 798,11

145 782 934,78

113 031 307,83

17 186 008,76

12 650 265,12

68 366 154,88

72 753 532,44

798 309,16

998 086,33

11 208 029,24

13 679 404,40

567 255,00

567 255,00

47 657 177,74

12 382 764,54

2 727 683,98

2 760 821,57

2 727 683,98

2 760 821,57

116 437,23

6 049,82

116 437,23

6 049,82

118 485 152,01

79 871 780,87

4 260 281,96

4 495 211,43

4 260 281,96

4 495 211,43

II Saamiset

72 656 427,81

58 295 099,56

Lyhytaikaiset saamiset

72 656 427,81

58 295 099,56

1. Myyntisaamiset

67 870 135,70

54 183 323,64

2. Lainasaamiset

6 960,00

7 117,00

3. Muut saamiset

3 269 978,46

2 772 115,89

4. Siirtosaamiset

1 509 353,65

1 332 543,03

41 568 442,24

17 081 469,88

280 419 221,26

210 502 606,89

II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa-alueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet

C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet

IV Rahat ja pankkisaamiset

Yhteensä

28 VUOSIKERTOMUS 2016


VASTATTAVAA

2016

2015

A OMA PÄÄOMA

53 163 207,45

43 524 226,43

I Peruspääoma

47 956 215,17

47 956 215,17

357 453,91

357 453,91

-4 789 442,65

-15 753 367,93

9 638 981,02

10 963 925,28

15 666 848,00

14 337 992,00

15 666 848,00

14 337 992,00

774 050,80

755 258,59

774 050,80

755 258,59

210 815 115,01

151 885 129,87

97 862 676,90

56 120 040,30

97 862 676,90

56 120 040,30

112 952 438,11

95 765 089,57

45 257 363,40

28 957 363,40

2 302,50

2 302,50

6. Ostovelat

18 217 261,88

15 615 537,48

7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat

4 065 229,58

4 281 607,17

8. Siirtovelat

45 410 280,75

46 908 279,02

280 419 221,26

210 502 606,89

III Muut omat rahastot IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä V Tilikauden yli-/alijäämä

C PAKOLLISET VARAUKSET 2. Muut pakolliset varaukset

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2. Lahjoitusrahastojen pääomat

E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen vieras pääoma 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta II Lyhytaikainen vieras pääoma 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 5. Saadut ennakot

Yhteensä

VUOSIKERTOMUS 2016 29


Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue ja jäsenkunnat terveyskeskusalueittain PIHTIPUDAS KINNULA

TERVEYSKESKUSALUEET KIVIJÄRVI

Wiitaunioni

VIITASAARI

KYYJÄRVI KANNONKOSKI

Kinnulan terveyskeskus

KARSTULA

Saarikka SAARIJÄRVI

ÄÄNEKOSKI

Äänekosken terveyskeskus

KONNEVESI

MULTIA

Keski-Suomen seututerveys­keskus

UURAINEN LAUKAA

Jyväskylän yhteistoiminta-alue

HANKASALMI

KEURUU PETÄJÄVESI JYVÄSKYLÄ

MUURAME TOIVAKKA

Keski-Suomen keskussairaala

30 VUOSIKERTOMUS 2016

JOUTSA LUHANKA


VUOSIKERTOMUS 2016 31


KSSHP Vuosikertomus 2016  
KSSHP Vuosikertomus 2016  
Advertisement