Page 1

PÀ£ÁðlPÀ

¸ÀA¥ÀÅl 3 | ¸ÀAaPÉ 7 | £ÀªÉA§gï 2013 | SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV

¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

¤AiÀÄAvÀæt ªiÀ Á°£Àå ªÀÄAqÀ½

PÀ£ÁðlPÀ

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è «¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃUÉ?

¢Ã¥ÁªÀ½ 2013: ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå E½PÉ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹, ¸ÀàA¢¹... ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ºÉeÉÓ Er.....! ¦æAiÀÄ NzÀÄUÀgÉÃ, ºÉƸÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è `¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤’AiÀÄ K¼À£Éà ¸ÀAaPÉ ¤ªÀÄä ªÀÄÄA¢zÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°è E-PÀ¸ÀzÀ §UÉÎ, OzÀå«ÄPÀ «¥ÀvÀÄÛUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÉõÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ½ªÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ «¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÁ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼À §UÉÎ ¤ÃrzÀ ¤Ãw¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÆß PÉÆnÖzÉÝêÉ. EzÀ®èzÉ eÁUÀwPÀªÁV PÉƼÀPÀÄ qÀd£ï JAzÉà SÁåvÀªÁzÀ ªÀiÁgÀPÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ E£ÀÆß K¼ÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃj¹gÀĪÀ PÀÄjvÀÆ ¯ÉÃR£À«zÉ. F J®è ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÆ ¤ªÀÄUÉ EµÀÖªÁUÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ £ÀA©zÉÝãÉ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ãw ¤gÀÆ¥ÀPÀjUÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÉAzÉà gÀƦ¸ÀÄwÛzÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀµÉÖà C®è, £ÀªÀÄä £É®,d®, UÁ½AiÀÄ ±ÀÄzÀÞvÉUÁV ºÀ®ªÀÅ ªÀiÁ»wUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä £ÁªÀÅ AiÀÄwß¹zÉÝêÉ. F ¸ÀAaPÉUÀ½UÉ ¤«ÄäAzÀ ¸ÀÆPÀÛ ¸ÀàAzÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤jÃQë¹zÉÝêÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¥sÉøï§ÄPï ªÀÄvÀÄÛ nélgï ¸ÀªÀiÁdvÁtUÀ¼À®Æè ¸ÀQæAiÀĪÁVzÉ. C°èAiÀÄÆ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ ¸ÀAªÁzÀ £ÀqɸÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛAiÀÄ «µÀAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÀÄzÀÄ. F ¸ÀAaPÉUÉ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¹§âA¢UÀ¼ÀÆ ¯ÉÃR£À §gÉAiÀħºÀÄzÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ, ºÀªÁå¹ ¥ÀvÀæPÀvÀðgÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ - »ÃUÉ ¸ÀªÀiÁdzÀ J®è §UÉAiÀÄ £ÁUÀjPÀgÀÆ F ¥Àj¸ÀgÀ ¥ÀwæPÁPÁAiÀÄPÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀÀÄzÀÄ. - qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð CzsÀåPÀëgÀÄ PÀgÁªÀiÁ¤ ªÀÄAqÀ½

UÀªÀĤ¹ F ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlªÁUÀĪÀ ¨ÁºÀå ¯ÉÃRPÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀªÀgÀ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ C©üªÀÄvÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ C£ÀĪÉÆâ¸ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½AiÀÄĪÀAw®è. F ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÉêÀ® ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀÛ ZÀZÉðUÁV ¥ÀwæPÁPÁAiÀÄPÀzÀ ¤ÃwUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. -¸ÀA¥ÁzÀPÀ

¯ÉÃR£À §gɬÄj, PÀ½¹j

`PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤’UÉ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ½¹PÉÆqÀ®Ä ¯ÉÃRPÀgÀ£ÀÄß DºÁ餸ÀÄwÛzÉÝêÉ. DzÀµÀÆÖ FªÉÄÊ¯ï ªÀÄÆ®PÀ kspcbgok@gmail.comUÉ CxÀªÁ PÁUÀzÀzÀ°è PɼÀV£À «¼Á¸ÀPÉÌ PÀ½¹PÉÆr. ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ, PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ LzÀ£Éà ªÀĺÀr, ¥Àj¸ÀgÀ ¨sÀªÀ£À, ZÀZïð¹ÖçÃmï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ 560001


PÀ£ÁðlPÀ

¸ÀA¥ÀÅl 3 | ¸ÀAaPÉ 7 | £ÀªÉA§gï 2013 | SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV

¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ

¥Àj«r

D PÀ¸À, E PÀ¸À

PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è D¢ªÁ¹UÀ¼À ¥ÁvÀæ

4

10 PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è D¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ

16 ««zsÀ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð ¨sÉÃn

12

¢Ã¥ÁªÀ½: ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ

26

Stop lead poisoning in children ............................................................................. 8 Guidelines for Industrial (Chemical) Installations and Storages.......... 18 Environmental Awareness Programmes By Regional Offices ............22 qÀnð £ÀÆå¸ï: PÉƼÀPÀÄ qÀd£ï «µÀ¥ÀnÖUÉ 9 ºÉƸÀ CjµÀÖUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ......................30


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À

n

n.f.²æä¢ü

www.ejnana.com

E-PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÀézÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄƯÉAiÀÄ®Æè ¥Àj¥ÀÇtð J£ÀߧºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F PÉ®¸À CµÉÖãÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀzÀÝ®è. DzÀgÀÆ CAzÁdÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAzÀgÀ¯Éèà ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ºÉZÀÆÑPÀrªÉÄ 20,000 l£ÀÄßUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ E-PÀ¸À GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÀAvÉ

4

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

AvÀæeÁÕ£À £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß DªÀj¹PÉÆArgÀĪÀ ¥Àj JAxÀzÀÄÝ JAzÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ MªÉÄä £ÀªÀÄä ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ PÀuÁÚr¹zÀgÉ ¸ÁPÀÄ. ¢ªÁ£ÀSÁ£ÉAiÀÄ°è J¯ïEr n«, M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀįÉÆèAzÀÄ qɸïÌmÁ¥ï PÀA¥ÀÇålgï, ªÀÄƯÉAiÀįÉÆèAzÀÄ ¯Áå¥ïmÁ¥ï, ¥ÀPÀÌzÀ°è mÁå¨ÉèlÄÖ - E§ÄPï jÃqÀgï, eÉé£ÉƼÀUÉÆAzÀÄ ªÉƨÉ樀 - £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼À°ègÀĪÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ MAzÉà JgÀqÉÃ! EzÀ£Éß®è MAzÀĸÁj PÉÆAqÀÄ vÀA¢lÄÖPÉÆAqÀgÉ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀÅ¢®èªÀ®è, DgÀÄwAUÀ½UÉÆà ªÀµÀðPÉÆÌà JgÀqÀĪÀµÀðPÉÆÌà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼É®è §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ FUÀ mÉæAqï C¤¹PÉÆAqÀÄ©nÖzÉ. EgÀĪÀÅzÀgÀ eÁUÀPÉÌ ºÉƸÀzÀÄ §gÀĪÀÅzÀµÉÖà C®è, ºÉƸÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÆ DVAzÁUÉÎ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀPÉÌ §gÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. ºÉƸÀ G¥ÀPÀgÀt §AzÀªÉÄÃ¯É ºÀ¼ÉAiÀÄzÀPÉÌãÀÄ PÉ®¸À? JPïìZÉÃAeÉÆÃ, ¸ÉPÉAqï ºÁåAqï ªÀiÁgÁlªÉÇà AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ°è ºÀ¼ÉAiÀÄzÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ªÀģɬÄAzÀ DZɺÁPÀÄvÉÛêÉ. G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¨ÉøÀgÀªÁzÀ, DzÀgÉ ‘jøÉÃ¯ï ªÁå®Æå’ E®èzÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ PÉÊvÉƼÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÆ GAlÄ. ºÁUÉƪÉÄä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ºÀ¼ÉAiÀÄ G¥ÀPÀgÀt ªÀÄ£ÉAiÀįÉèà G½zÀÄPÉÆAqÀgÀÆ ²ÃWÀæzÀ¯Éèà CzÀPÉÌ UÉÃmï¥Á¸ï ¹UÀĪÀÅzÀÄ UÁågÀAn!

£ÀªÉA§gï 2013


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À ºÉÃUÁzÀgÀÆ ªÀiÁr ºÀ¼ÉAiÀÄ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MªÉÄä ªÀģɬÄAzÁZÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛzÀÝAvÉ £ÀªÀÄUÉ £ÉªÀÄä¢. ¨ÉÃqÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ DZɺÉÆÃzÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À CµÉÖà C®è, OmïqÉÃmÉqï ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ AiÀiÁgÉãÀÄ CAzÀÄPÉƼÀÄîªÀgÉÆà JA§ CAfPɬÄAzÀ®Æ ªÀÄÄQÛ ¹UÀÄvÀÛzÀ®è! CµÉÖà C®è, £ÁªÀÅ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛgÀĪÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À PÉlÄÖºÉÆÃzÀ ©r¨sÁUÀUÀ¼ÀÆ ªÀģɬÄAzÁZÉ ºÉÆÃUÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. E£ÀÄß PÉ®¸ÀªÀiÁqÀzÀ §®Äâ - lÆå¨ï¯ÉÊlÄ, ¨ÉÃqÀzÀ ¹r - r«r EvÁå¢ ¸ÀtÚ¥ÀÅlÖ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀAvÀÆ DVAzÁUÉÎ PÀ¸ÀzÀ§ÄnÖ ¸ÉÃgÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ »ÃUÉ ªÀģɬÄAzÁZÉ ºÉÆÃUÀĪÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï GvÀà£ÀßUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ K£ÁUÀÄvÀÛªÉ J£ÀÄߪÀÅzÀgÀ §UÉÎ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÆ vÀ¯ÉPÉr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉà E®è. £À£Àß-¤ªÀÄäAvÀºÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀågÀµÉÖà C®è, EAvÀºÀ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ-©¸ÁqÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÆ F §UÉÎ ªÀ»¸ÀĪÀ PÁ¼Àf CµÀÖPÀ̵ÉÖÃ. »ÃUÁVAiÉÄà EAvÀºÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ, ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ E¯ÉPÁÖç¤Pï GvÀà£ÀßUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉ zÉÆqÀØ ¸ÀªÀĸÉåAiÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwªÉ: C£ÉÃPÀgÀ DgÉÆÃUÀå ºÁ¼ÀĪÀiÁqÀÄwÛªÉ, £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«ÄUÉà zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ vÀ¯É£ÉÆêÀÅ vÀA¢nÖªÉ. EzÀÄ E¯ÉPÁÖç¤Pï ªÉøïÖ, CAzÀgÉ E-PÀ¸ÀzÀ PÀvÉ. *** ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÉAzÀÄ £ÁªÀÅ DZɺÁPÀĪÀ E-PÀ¸À EµÉÆÖAzÀÄ ºÁ¤PÁgÀPÀªÉAzÁzÀgÉ «zÀÄå£Áä£À G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ºÁ¤PÁgÀPÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ½ªÉ JAzÁ¬ÄvÀÄ. EµÀÖPÀÆÌ CªÀÅUÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ K£ÀÄ? GzÁºÀgÀuÉUÉ £ÀªÀÄUÉ®è ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀĪÀ PÀA¥ÀÇålgÀ£ÉÆßà ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãÀ£ÉÆßà vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÁzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À°è §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÀASÉåAiÀÄ ©r¨sÁUÀUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀºÀdªÁVAiÉÄà CAvÀºÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ©r¨sÁUÀªÀ£ÀÆß ¥Áè¹ÖQ̤AzÀ a£ÀßzÀªÀgÉUÉ C£ÉÃPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ gÀƦ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÁªÀÅ UÀªÀĤ¸ÀzÀ CA±ÀªÉAzÀgÉ F ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À ¥ÉÊQ C£ÉÃPÀ «µÀPÁj CA±ÀUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. ¥ÁzÀgÀ¸À, ¹Ã¸À, PÁåräAiÀÄA, ¦«¹ - »ÃUÉ ¸ÁUÀĪÀ F ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ CµÁÖV ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀzÀ, DzÀgÉ DgÉÆÃUÀåPÉÌ wêÀæ ºÁ¤ªÀiÁqÀ§®è ¨ÉÆæëģÉÃmÉqï ¨ÉAQ¤gÉÆÃzsÀPÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÁzÀgÀ¸À-¹Ã¸À EvÁå¢UÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀßAvÀÆ ºÉüÀĪÀÅzÉà ¨ÉÃQ®èªÀ®è!

DzÀgÉ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÉƼÀUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸ÀªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ EªÉ®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÆ £ÀªÀÄä DgÉÆÃUÀåzÀ ªÉÄÃ¯É zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀAvÁUÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ KPÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¥Àæ±Éß. F ¥Àæ±ÉßUÉ £ÉÃgÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ PÉÆAZÀ PÀµÀÖªÉAzÀgÀÆ ¸ÀjAiÉÄÃ. KPÉAzÀgÉ F ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛgÀ ºÀÄqÀÄPÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ½AzÀ ºÉÆgÀºÉÆÃUÀĪÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À eÁqÀÄ»rzÀÄ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. E-PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ §UÉÎ «±ÀézÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄƯÉAiÀÄ®Æè ¥Àj¥ÀÇtð J£ÀߧºÀÄzÁzÀAvÀºÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ½®è J£ÀÄߪÀÅzÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹zÁUÀ F PÉ®¸À CµÉÖãÀÆ ¸ÀÄ®¨sÀzÀÝ®è. DzÀgÀÆ CAzÁdÄUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉüÀĪÀÅzÁzÀgÉ £ÀªÀÄä ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ MAzÀgÀ¯Éèà ¥ÀæwªÀµÀðªÀÇ ºÉZÀÆÑPÀrªÉÄ 20,000 l£ÀÄßUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀæªÀiÁtzÀ E-PÀ¸À GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÀAvÉ (DzsÁgÀ: UÁrðAiÀÄ£ï ªÀgÀ¢, 11 CPÉÆÖçgï 2013). zÉÆqÀتÀÄ£ÀĵÀågÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÉ®è ¨ÉÃqÀ, ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÄlÄA§ªÉÇAzÀgÀ¯Éèà ¥ÀæwAiÉƧ⠸ÀzÀ¸Àå£ÀÆ ªÁ¶ðPÀ E¥ÀàvÀÄÛ Q¯ÉÆÃUÁæªÀiïUÀ½VAvÀ ºÉZÀÄÑ ¥ÀæªÀiÁtzÀ E-PÀ¸ÀPÉÌ PÁgÀt£ÁUÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ (DzsÁgÀ: zÀ »AzÀÄ, 9 ¸É¥ÉÖA§gï 2013). ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À¯Éèà EµÁÖzÀgÉ E£ÀÄß Erà zÉñÀzÀ°è JµÀÄÖ E-PÀ¸À GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ H»¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£ÀߪÉà ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ zÉñÀUÀ¼À°è GvÁàzÀ£ÉAiÀiÁUÀĪÀ E-PÀ¸ÀzÀ zÉÆqÀØzÉÆAzÀÄ ¥Á®Ä £ÀªÀÄä zÉñÀzÉƼÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉ JA§ DvÀAPÀPÁj CA±ÀªÀÇ £ÀªÀÄä UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÀÛzÉ (DzsÁgÀ: ASSOCHAM ªÀgÀ¢, DUÀ¸ïÖ 2013).

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

5


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À £ÀªÀzɺÀ° £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ gÁdzsÁ¤AiÀÄ eÉÆvÉUÉ E-PÀ¸ÀzÀ ¸ÀÄjºÉÆAqÀUÀ¼À gÁdzsÁ¤AiÀiÁUÀĪÀvÀÛ ¸ÁUÀÄwÛzÉ JAzÀÆ F ªÀgÀ¢ ºÉüÀÄvÀÛzÉ: 2015gÀ ªÉüÉUÉ £ÀªÀzɺÀ° ªÁ¶ðPÀ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ l£ÀÄßUÀ¼ÀµÀÄÖ E-PÀ¸À ¤ªÀð»¸À¨ÉÃPÁzÀ ¥Àj¹Üw JzÀÄj¸À°zÉAiÀÄAvÉ! «zÉñÀUÀ¼À E¯ÉPÁÖç¤Pï PÀ¸ÀzÀ F ºÀjªÀÅ zɺÀ°AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ªÀÄÄA§¬Ä ºÁUÀÆ ZÉ£ÉßöÊ £ÀUÀgÀUÀ¼ÀvÀÛ®Æ §gÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀ ¸ÀĢݬÄzÉ. EµÉÖ®è E-PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÉÄà §®ÄzÉÆqÀØ vÀ¯É£ÉÆë£À ¸ÀAUÀw. *** E¯ÉPÁÖç¤Pï PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ »£É߯ÉAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ QèµÀÖªÁzÀzÉÝÃ. E¯ÉPÁÖç¤Pï GvÀà£ÀßUÀ¼À°è a£Àß, vÁªÀÄæ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½gÀÄvÀÛªÉ, ºÁUÉAiÉÄà ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ºÁ¤ªÀiÁqÀ§®è ¹Ã¸À, ¥ÁzÀgÀ¸À ªÀÄÄAvÁzÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÆ EgÀÄvÀÛªÉ. »ÃUÁV ¨ÉÃgÁªÀÅzÉÆà vÁådåzÀAvÉ E-PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É J¸ÉzÀÄ©qÀ¯ÁUÀĪÀÅ¢®è. G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß CzÀjAzÀ ¨ÉÃ¥Àðr¹ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÁUÀÆ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛªÁV «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, DyðPÀªÁVAiÀÄÆ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¯Á¨sÀzÁAiÀÄPÀ. CµÉÖà C®è, £À«ÃPÀj¸À¯ÁUÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À (GzÁ: UÁå°AiÀÄA, EArAiÀÄA ªÀÄÄAvÁzÀ «gÀ¼À zsÁvÀÄUÀ¼ÀÄ, CAzÀgÉ gÉÃgï Cxïð J°ªÉÄAmïì) zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ ºËzÀÄ. CvÀå®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è zÉÆgÀPÀĪÀ F ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ

6

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

ªÀiÁqÀzÉ ºÉÆÃzÀgÉ CªÀÅUÀ¼À ¸ÀAUÀæºÀªÉ®è PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À°è ªÀÄÄVzÉúÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ! DzÀgÉ E-PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÉëÃvÀæzÀ°è £ÉÊd ¥Àj¹Üw ¨ÉÃgÉAiÉÄà EzÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀqÉUÀ¼À°è E-PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÄà E®è. »ÃUÁV GvÀàwÛAiÀiÁUÀĪÀ E-PÀ¸ÀzÀ §ºÀÄ¥Á°£À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉ CvÀåAvÀ CªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ. E¯ÉPÁÖç¤Pï vÁådåzÀ°ègÀĪÀ «µÀPÁj CA±ÀUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£ÀªÀ£Éßà ¤ÃqÀzÀ F ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀzÀ §UÉUÁUÀ°, PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ DgÉÆÃUÀåzÀ §UÉUÁUÀ° AiÀiÁªÀ PÁ¼ÀfAiÀÄÆ PÁt¹UÀĪÀÅ¢®è. wÃgÁ PÀrªÉÄ ¸ÀA§¼ÀPÉÌ zÀÄrAiÀÄĪÀ PÉ®¸ÀUÁgÀgÀÄ PÉ®ªÉǪÉÄä ªÀÄPÀ̼ÀÆ - E¯ÉPÁÖç¤Pï PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆAqÀÄ CvÀåAvÀ CªÉÊeÁÕ¤PÀ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¼À¹ E-PÀ¸À¢AzÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃ¥Àðr¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀzɺÀ° MAzÀgÀ¯Éèà ¥Àæw¢£ÀªÀÇ 8500 ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï¸ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ, 5500 nëUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 3000 PÀA¥ÀÇålgÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼Àa ªÀÄgÀħ¼ÀPÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀÄvÀÛzÀAvÉ. F PÉ®¸ÀzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 85000 d£ÀgÀÄ vÉÆqÀVPÉÆArzÁÝgÉ JAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ (DzsÁgÀ: ASSOCHAM ªÀgÀ¢, DUÀ¸ïÖ 2013). F ¥ÉÊQ ¥Áè¹ÖPï-¦«¹ EvÁå¢UÀ½AzÀ vÀAiÀiÁgÁzÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ CªÀgÀÄ ¨ÉAQºÀaÑ ¸ÀÄmÁÖUÀ vÁªÀÄæªÀ£ÉÆßà E£ÁߪÀÅzÉÆà ¯ÉÆúÀªÀ£ÉÆßà ¨ÉÃ¥Àðr¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ ¤d, DzÀgÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è «µÀPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄß PÀ®Ä¶vÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛªÉ.


«±ÉõÀ ¯ÉÃR£À EzÀgÀ ªÉÆzÀ® £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DUÀĪÀÅzÀÄ E¯ÉPÁÖç¤Pï PÀ¸ÀzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVPÉÆArgÀĪÀªÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄÃ! F ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ £ÀAvÀgÀ C½zÀĽzÀ ¤gÀÄ¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¨ÉÃPÁ©nÖAiÀiÁV J¸ÉzÀgÉAzÀgÉ CzÀgÀ°è£À «µÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ CAvÀdð®PÉÌ ¸ÉÃjzÀgÀÆ ¸ÉÃjzÀªÉÃ. ¸ÉÃjzÀgÉ ¸ÉÃgÀ° JAzÀÄ GzÁ¹Ã£À ªÀiÁqÀĪÀAvÉAiÀÄÆ E®è. KPÉAzÀgÉ F ¥ÀzÁxÀðUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À UÀA©üÃgÀªÁzÀªÀÅ. ¹Ã¸À¢AzÀ £ÀgÀªÀÄAqÀ® ºÁUÀÆ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛ ¸ÁªÀÄxÀðåPÉÌ zsÀPÉÌAiÀiÁzÀgÉ ¯Áå¥ïmÁ¥ï ¨ÁåljAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁåräAiÀÄA¤AzÀ Qrß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄƼÉUÀ½UÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÄß ¥ÁzÀgÀ¸ÀªÀAvÀÆ £ÉÃgÀ ªÉÄzÀĽ£À ªÉÄïÉAiÉÄà zÁ½ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. ¥Á°«£Éʯï PÉÆèÃgÉÊqï (¦«¹) ¸ÀÄmÁÖUÀ ºÉÆgÀ§gÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÆ wêÀæ «µÀªÉÃ. PÀA¥ÀÇålj£À°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀ PÉ® ¨ÉAQ ¤gÉÆÃzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ UÀ¨sÀðzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄÃ®Æ zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛªÀAvÉ. E-PÀ¸ÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀ®ªÀÅ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÁå£Àìgï C£ÀÆß GAlĪÀiÁqÀ§®èªÀÅ (DzsÁgÀ: greenpeace.org). F ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£ÀÄß CxÀðªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ PÉ® ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ §zÀ®Ä vÀªÀÄä PÀ¸ÀªÀ£Éß®è C©üªÀȢ޲î zÉñÀUÀ¼ÀvÀÛ ¸ÁUÀºÁQ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß E£ÀßµÀÄÖ dn®UÉƽ¸ÀÄwÛªÉ. CªÉÄjPÁzÀAvÀºÀ gÁµÀÖçUÀ¼À°è ¸ÀAUÀæºÀªÁUÀĪÀ E-PÀ¸ÀzÀ ±ÉÃ. 80gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ ¨sÁgÀvÀ-aãÁ ªÀÄÄAvÁzÀ zÉñÀUÀ¼ÀvÀÛ ºÀjzÀħgÀÄwÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ MAzÀÄ CAzÁdÄ. EzÀgÀ £ÉÃgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ: C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ªÀðºÀuÉ, ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É wêÀæ ¥Àæ¨sÁªÀ. ¨sÁjà ¥ÀæªÀiÁtzÀ E-PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀĪÀ aãÁzÀ £ÀUÀgÀªÉÇAzÀgÀ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀÛzÀ°è (EvÀgÉqÉUÀ¼À ªÀÄPÀ̼À ºÉÆðPÉAiÀÄ°è) ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ ¹Ã¸À PÀAqÀħA¢zÉAiÀÄAvÉ. CµÉÖà C®è, »ÃUÉ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ ¸ÉÃgÀĪÀ «µÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ ¸Éë¸ÀĪÀ DºÁgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÉÄä®ègÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ¸ÉÃgÀÄwÛªÉ JAzÀÆ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. *** E-PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÁzÀ PÀpt ¤AiÀĪÀÄUÀ½®è¢gÀĪÀÅzÀÆ MAzÀÄ eÁUÀwPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÉÄÃ. ¨Áå¸É¯ï M¥ÀàAzÀzÀ°è E¯ÉPÁÖç¤Pï PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ PÉ® CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¤§AzsÀ£ÉUÀ½ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ CªÉÄjPÁzÀAvÀºÀ gÁµÀÖçªÉà D M¥ÀàAzÀPÉÌ ¸À» ºÁQ®è. ªÀiÁvÀæªÀ®è, vÀ£Àß zÉñÀzÉƼÀUÀÆ CAvÀºÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À PÁ£ÀÆ£À£ÉßãÀÆ gÀƦ¹®è. E£ÀÄß £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è E-PÀ¸À ¤AiÀÄAvÀæt ºÁUÀÆ ¤ªÀðºÀuÉ

PÀÄjvÁzÀ ¤AiÀĪÀÄ 2011gÀ¯Éèà eÁjAiÀiÁVzÀÝgÀÆ CzÀgÀ C£ÀĵÁ×£À ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄlÖzÀ¯ÉèãÀÆ DV®è. EzÀÄÝzÀgÀ°è AiÀÄÄgÉÆæAiÀÄ£ï MPÀÆÌlzÀ ¥Àj¹ÜwAiÉÆAzÀÄ PÉÆAZÀ GvÀÛªÀĪÁVzÉ J£ÀߧºÀÄzÉãÉÆà CµÉÖ. ºÁUÁV «±ÀézÁzÀåAvÀ E-PÀ¸À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¸ÀªÀÄxÀðªÀ£ÁßV ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁzÀÄÝ EA¢£À CUÀvÀåªÀµÉÖà C®è, C¤ªÁAiÀÄðªÀÇ DVzÉ. EzÀÄ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À GvÁàzÀ£É¬ÄAzÀ ¥ÁægÀA©ü¹ ¤ªÀÈwÛAiÀiÁzÁUÀ CªÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ DZɺÁPÀĪÀªÀgÉUÉ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ºÀAvÀzÀ®Æè DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸À. ªÉÆzÀ® §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀiÁUÀ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «£Áå¸ÀzÀ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀįÉèà JAzÀÄ vÀdÕgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À «£Áå¸À ªÀÄgÀħ¼ÀPÉUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVzÀÝgÉ CªÀÅUÀ¼À «¯ÉêÁj CµÀÖgÀªÀÄnÖUÉ ¸ÀÄ®¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ J£ÀÄߪÀÅzÀÄ CªÀgÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ. «µÀ¥ÀzÁxÀðUÀ¼À §zÀ®Ä ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À §¼ÀPÉAiÀÄÆ F ¤nÖ£À°è £ÉgÀªÁUÀ§®èzÀÄ. G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼Éà vÀªÀÄä ºÀ¼ÉAiÀÄ GvÀà£ÀßUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄgÀ½ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj ªÀåªÀ¸ÉÜ §AzÀgÉ CzÀÆ §ºÀÄzÉÆqÀØ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀiÁUÀ§®èzÀÄ. ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ ªÀÄnÖUÀAvÀÆ F ªÀåªÀ¸ÉÜ §ºÀÄvÉÃPÀ PÁUÀzÀzÀ ªÉÄîµÉÖ G½zÀÄ©nÖzÉ. ºÁUÉAiÉÄà §¼ÀPÉzÁgÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀªÀÄUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀÆPÀÛ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀdÕgÀÄ ¸À®ºÉªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ E-PÀ¸À «¯ÉêÁjUÉ ¸ÀÆPÀÛ ªÀåªÀ¸ÉÜ gÀƦ¹ D PÀÄjvÀÄ ªÁå¥ÀPÀ eÁUÀÈw ªÀÄÆr¸ÀzÀ ºÉÆgÀvÀÄ F ¤nÖ£À°è ºÉaÑ£À PÉ®¸ÀªÉãÀÆ DUÀ¯ÁgÀzÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¦æAlgï J¸ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆgÀl ªÀåQÛUÉ CzÀgÀ ¸ÀÆPÀÛ «¯ÉêÁj J°è DUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ UÉÆwÛ®è¢zÀÝgÉ DvÀ CzÀ£ÀÄß ºÀ¼É ¥Áè¹ÖPï ªÀiÁgÁlUÁgÀ¤UÉà PÉÆqÀÄvÁÛ£É CµÉÖ. MnÖ£À°è ºÉüÀĪÀÅzÁgÀgÉ ««zsÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr £ÀªÀÄä §zÀÄPÀ£ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀ E¯ÉPÁÖç¤Pï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¤ªÀÈwÛAiÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ°è £ÀªÀÄä §zÀÄQ£À ªÉÄÃ¯É wêÀæ zÀĵÀàjuÁªÀÄ ©ÃgÀĪÀ UÀA©üÃgÀ ¸ÁzsÀåvÉAiÀÄ£ÀÆß vÉÆÃj¹PÉÆqÀÄwÛªÉ. F ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ JµÀÄÖ ¸ÀªÀÄxÀðªÁV ¤ªÁj¸ÀÄvÉÛêÉÇà CzÀÄ £ÀªÀÄUÉà ©lÖzÀÄÝ; KPÉAzÀgÉ F G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß §¼À¸ÀĪÀªÀgÀÆ £ÁªÉÃ, CªÀÅUÀ¼À zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JzÀÄj¸À¨ÉÃPÁzÀªÀgÀÆ £ÁªÉÃ!

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

7


ªÀiÁ»w

Stop lead poisoning in children

O

n the occasion of International Lead Poisoning Prevention Week, WHO urges countries to address lead paint as a first step. Lead poisoning has devastating health consequences, in particular for children, with childhood lead exposure estimated to contribute to 600 000 new cases of children with intellectual disabilities every year. Overall, 99% of children affected by high exposure to lead live in low- and middle-income countries, says WHO on the occasion of International Lead Poisoning Prevention Week of Action, and calls on countries to strengthen national actions to eliminate lead paint.

Lead a major source of poisoning Lead paint is a major source of potential lead poisoning for young children. It may be found in the home, on toys, furniture and on other objects. Decaying lead paint on walls, furniture and other interior surfaces creates lead-contaminated dust in the home that young children easily ingest. Mouthing lead-painted toys and other objects also exposes young children to lead. The sweet taste of lead paint means that some children even pick off and swallow small chips of paint. “Lead poisoning remains one of the most important environmental health concerns for children globally, and lead paint is a major flashpoint for children’s potential lead poisoning,” says Dr Maria Neira, WHO Director for Public Health and Environment. “The good news is that exposure to lead paint can be entirely stopped through a range of measures to restrict the production and use of lead paint.” It is estimated that 143 000 deaths per year result from lead poisoning and lead paint is a major contributor to this. Its use creates a

8

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

health problem for many years into the future. Even in countries that have banned leaded paint decades previously, such paint continues to be a source of exposure until it is finally stripped and replaced. The cost of replacing lead paint means that people living in older, poorlymaintained housing are particularly at risk, and this disproportionately affects economicallydeprived communities.

Phasing out lead in paint WHO has identified lead as one of ten chemicals of major public health concern, and lead requires action by Member States in order to protect the health of workers, children and women of reproductive age. Such actions include adopting regulations and procedures to eliminate the use of lead decorative paints and provide information to the public on renovation of homes where lead paint may have already been applied.


ªÀiÁ»w “Paints with extremely high levels of lead are still available in most of the developing countries where paint testing has been conducted as part of the efforts of the Global Alliance to Eliminate Lead Paint. In most of the countries with lead paint, equivalent paint with no added lead is also available, suggesting that alternatives to lead are readily available to manufacturers,” says David Piper, Deputy Director, UNEP DTIE Chemicals Branch. The International Lead Poisoning Prevention Week of Action, provides an excellent opportunity to raise awareness of the widespread availability of lead paint. Worldwide, 30 countries have already phased out the use of lead paint. The Global Alliance to Eliminate Lead Paint, co-led by WHO and UNEP, has set a target of 70 countries by 2015. At high levels of exposure, lead damages the brain and central nervous system to cause coma,

convulsions and even death. Children who survive such poisoning are often left with intellectual impairment and behavioural disorders. At lower levels of exposure, which cause no obvious symptoms and that previously were considered safe, lead is now known to produce a spectrum of injury across multiple body systems. In particular, lead affects brain development in children, resulting in reduced IQ, behavioural changes such as shortening of attention span and increased antisocial behaviour, and reduced educational attainment. These effects are believed to be irreversible. Adults are at increased risk of kidney disease and raised blood pressure. Source: www.who.int/mediacentre/news/ notes/2013/lead-20131018/en/

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

9


¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉ

PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è D¢ªÁ¹UÀ¼À ¥ÁvÀæ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ CUÀvÀåªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ vÀ½î ºÁPÀĪÀAw®è. ¥Áæt - ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ, £À¢ vÉÆgÉUÀ¼ÀÄ, PÁqÀÄ - ªÉÄÃqÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼ÉÆA¢UÉ £ÀÆgÁgÀÄ PÁ®UÀ½AzÀ ¨Á½ §zÀÄPÀÄwÛgÀĪÀ D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ, ºÀvÁÛgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ½AzÀ £ÀqÉzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÁ «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, OµÀ¢ÃAiÀÄ ¥ÀzÀÝwUÀ¼ÀÄ J®èªÀÇ PÀÆqÀ fêÀ eÁ®zÀ C«¨sÁdå CAUÀ.

®AmÁ£À¢AzÀ DªÀj¹gÀĪÀ PÁqÀÄ

EAzÀÄ gÁdåzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ CgÀtåUÀ¼À£ÀÄß ‘®AmÁ£À’ªÉA§ «µÀ ªÀvÀÄð® DªÀj¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À fêÀ£À PÀæªÀÄzÀ°è KgÀÄ¥ÉÃgÁV £ÁrUÉ ®UÉÎ EqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¢£À¤vÀå £ÉÆÃqÀÄwÛzÉÝêÉ. D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ F ®AmÁ£ÀªÀ£ÀÄß vÀªÀÄä

zzvÁªÀgÉPÉgÉ ¸ÀAvÉÆõï PÀĪÀiÁgï

ºÉ

ZÀÄÑwÛgÀĪÀ d£À¸ÀASÉå, £ÀUÀjÃPÀgÀt, PÉÊUÁjÃPÀgÀt, eÁUÀwÃPÀgÀtUÀ¼ÉA§ «µÀPÀÆ¥À¢AzÀ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ ±ÀgÀªÉÃUÀzÀ°è PÀtägÉAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ zÀÄgÀzÀȵÀÖPÀgÀ. EA¢£À C¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞwUÀ¼ÀÄ, fêÀ£À PÀæªÀÄUÀ¼ÀÄ, PÁqÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÁ «zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¯ÉªÀiÁgÀÄUÀ½AzÀ PÁ¥ÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¦Ã½UÉUÀÆ ¥À¸Àj¸ÀÄvÁÛ £ÉʸÀVðPÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ D¢ªÁ¹UÀ¼À §zÀÄPÀÄ C£À£Àå ªÀÄvÀÄÛ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÁªÀÄgÁd£ÀUÀgÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃtzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ, aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ, ²ªÀªÉÆUÀÎ, PÉÆqÀUÀÄ, zÀQët PÀ£ÀßqÀ, GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÀ, ¨É¼ÀUÁ« ªÀÄvÀÄÛ zsÁgÀªÁqÀzÀ PÉ®ªÀÅ ¨sÁUÀUÀ¼À°è PÀAqÀħgÀĪÀ D¢ªÁ¹ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ fêÀ£À PÀæªÀÄUÀ½AzÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVªÉ.

¸ÁA¥ÁæzÁ¬ÄPÀ w½ªÀ½PɬÄAzÀ ¤AiÀÄAwæ¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ fêÀ eÁ®zÀ C¨sÀÄåzÀAiÀÄPÉÌ PÁgÀtÂèsÀÆvÀgÁVzÀÝgÀÄ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÉÆÃt.

¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄnÖUÉ ¢ªÀAUÀvÀ ²æêÀÄw EA¢gÁUÁA¢üAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀæzsÁ£ÀªÀÄAwæAiÀiÁVzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è, `ªÀ£Àå fë ¸ÀAgÀPÀëuÁ PÁAiÉÄÝ - 1972’ £ÀÄß eÁjUÉƽ¹ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ ©Ãd ªÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¥ÀæxÀªÀĪÁV ºÀÄlÄÖºÁQzÀgÀÄ. C°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥Á²ÑªÀiÁvÀåjUÉ ªÀiÁvÀæ «ÄøÀ¯ÁVzÀÝ÷ `¸ÀAgÀPÀëuÉ’ ¨sÁgÀvÀPÀÆÌ PÁ°nÖzÀÄÝ «±ÉõÀ. ¤d, ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀªÀ£ÀÄß PÁAiÀÄÄÝPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀgÉ fêÀ ¸ÀAPÀÄ®zÀ

D¢ªÁ¹ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀÆgÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÀĸÀj¸ÀÄwÛzÀÝ ‘vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQ’ (PÀAmÉÆæïïØ ¥sóÉÊgï) AiÀÄ ¤µÉÃzsÀ¢AzÀ EAzÀÄ gÁdåzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è ®AmÁ£ÀªÉA§ PÀ¼É DªÀj¹ PÁr£À°ègÀĪÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ½UÉ G¥Àà®Ä (ºÉ«Ä ¥ÁågÀ¸ÉÊmï) »rzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛªÉ. F ®AmÁ£ÀzÀ DºÀÄwUÉ §°AiÀiÁzÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è EAzÀÄ ¸À¸ÁåºÁj ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁA¸ÁºÁj ¥ÁætÂUÀ¼À

10

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß DPÀæ«Ä¹gÀĪÀ ®AmÁ£À


¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉ QÃlUÀ¼ÀÄ, ¥ÀgÁªÀ®A© QÃlUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ PÁr£À°è ¸ÀªÀÄvÉÆî£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ eÉÆvÉeÉÆvÉUÉ ¸ÁUÀÄwÛvÀÄÛ.

G¥Àà®Ä »r¢gÀĪÀ ªÀÄgÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£ÀzÀ (Prey – Predator Relationship) CAvÀgÀ ºÉZÀÄÑwÛzÀÄÝ ¸À¸ÀåºÁj ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ PÁr¤AzÀ ºÉÆgÀ§AzÀÄ DºÁgÀPÉÌ gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ ®UÉÎ EqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀªÀ PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ¼À ¸ÀAWÀµÀðPÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ. vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQ JAzÀgÉãÀÄ? AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁrUÉ vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ? GzÁºÀgÀuÉUÉ, gÁdåzÀ ©½Vj gÀAUÀ£À ¨ÉlÖ PÁqÀÄUÀ¼À°è ZÀ½UÁ® ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß PÁr£À ªÀÄgÀUÀ¼É®è J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß GzÀÄj¸ÀĪÀÅzÀÄ «±ÉõÀ. »ÃUÉ PɼÀUÉ ©zÀÝ vÀgÀUɯÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÆðUÀgÀÄ vÁªÉà ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ ¨ÉAQ ºÁQ ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, F «zsÁ£ÀPÉÌ `vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQ’ (PÀAmÉÆæïïØ ¥sóÉÊgï CxÀªÁ °lÖgï ¥sóÉÊgï) JAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. ºÁUÁzÀgÉ, F «zsÁ£À¢AzÀ PÁr£À ¸ÀAgÀPÀëuÉ ºÉÃUÉ ¸ÁzsÀå? E°è£À ¸ÀܽÃAiÀÄgÀ ¥ÀæPÁgÀ, »A¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è «²µÀÖªÁV ªÀÄÆgÀÄ PÁgÀtUÀ½UÉ vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀ¯ÁUÀÄwÛvÀÄÛ. ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄzÁV, vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQ £É®zÀ ªÉÄðgÀĪÀ ºÀÄ°è£À ©ÃdUÀ¼ÀÄ, PÀ¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÅUÀ¼À ©ÃdUÀ¼ÀÄ, ªÀÄgÀzÀ J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À vÀ¼À¨sÁUÀzÀ°è CAnPÉÆArgÀĪÀ GuÉÚUÀ¼À£Éß®è ¸ÀÄlÄÖ ºÉƸÀzÁV aUÀÄgÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸À¸Àå ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ½UÉ C£ÀĪÀŪÀiÁrPÉÆqÀÄwÛvÀÄÛ. DUÀ ¸ÉÆðUÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR DºÁgÀªÁVzÀÝ UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼ÀÄ Cw ºÉZÁÑV aUÀÄgÉÆqÉzÀÄ CªÀgÀ ºÀ¹ªÀ£ÀÄß vÀt¸ÀÄwÛzÀݪÀÅ, ºÁUÉAiÉÄ PÁr£À UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼À£Éßà ¥ÀæªÀÄÄR DºÁgÀªÁV¹PÉÆArzÀÝ PÁqÀÄ ºÀA¢, ªÀÄAUÀ, EvÁå¢ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ AiÀÄxÉÃZÀÒªÁV w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ. DzÀÝjAzÀ PÁqÀÄ¥ÁætÂUÀ½UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÀĵÀåjUÉ DºÁgÀzÀ ¸ÀªÀĸÉå EgÀ°®è. JgÀqÀ£ÉAiÀÄzÁV vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQ¬ÄAzÀ PÁr£À°ègÀĪÀ ªÀÄtÂÚ£À ¥sóÀ®ªÀvÀÛvÉ ºÉZÀÄѪÀÅzÀµÉÖà C®èzÉ ¸À¸ÀåUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¥ÉÇõÀPÁA±ÀUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀÄvÀÛ ¸À¸ÀåUÀ¼À ¸ÀAvÁ£Á©üªÀÈ¢ÞUÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀªÁVvÀÄÛ. ªÀÄÆgÀ£zÀÞAiÀÄzÁV ¨ÉAQ¬ÄAzÀ ºÉÆgÀqÀĪÀ ºÉÆUɬÄAzÀ ªÀÄgÀzÀ J¯ÉUÀ¼À°è CqÀV PÀĽwgÀĪÀ G¥Àà®Ä, C¥ÁAiÀÄPÁj

ºÁUÁzÀgÉ, G¥Àà®Ä JAzÀgÉãÀÄ? CzÀjAzÀ CgÀtå ¸ÀA¥ÀvÀÄÛ ºÉÃUÉ £Á±ÀªÁUÀÄwÛzÉ? G¥Àà®Ä MAzÀÄ eÁwAiÀÄ ¥ÀgÁªÀ®A© ¸À¸ÀåªÁVzÀÄÝ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄPÁÌV ¨ÉÃgÉÆAzÀÄ ¸À¸ÀåªÀ£ÉÆßà CxÀªÁ ªÀÄgÀªÀ£ÉÆßà CªÀ®A©¹gÀÄvÀÛzÉ. F ¸À¸ÀåªÀÇ ¸ÀºÀ ¨ÉÃgɯÁè ¸À¸ÀåUÀ¼ÀAvÉ ºÀÆ, PÁ¬Ä, ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ £ÉÆÃqÀÄUÀjUÉ CµÉÖãÀÄ ªÀåvÁå¸À PÁtĪÀÅ¢¯è. EªÀÅUÀ¼À ºÀtÄÚUÀ¼À£ÀÄß w£Àß®Ä ¥ÀQëUÀ¼ÉÆÃ, ºÀÆUÀ½UÉ eÉãÀÄ £ÉÆtUÀ¼ÉÆà ªÀÄvÁåªÀÅzÉÆà QÃlUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄnÖzÀgÉ ¸ÁPÀÄ CªÀÅUÀ¼À PÁ®ÄUÀ½UÉ CxÀªÁ ªÉÄÊ ZÀªÀiðPÉÌ F ¸À¸ÀåzÀ vÀÄtÄPÉÆAzÀÄ CAnPÉÆAqÀÄ GavÀªÁV ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉà ªÀÄvÀÛzÉà QÃl CxÀªÁ ¥ÀQëUÀ¼ÀÄ E£ÁߪÀÅzÉÆà ªÀÄgÀªÀ£ÉÆßà ¸À¸ÀåªÀ£ÉÆßà ¸Àà²ð¹zÀgÉ D ªÀÄgÀPÉÌ ªÀUÁðªÀuÉUÉÆAqÀÄ ¸ÀévÀAvÀæªÁV ¨ÉÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄvÀÛ PÁ® PÀæªÉÄÃt D ªÀÄgÀªÀ£ÀÄß ¸Á¬Ä¹ vÁ£ÀÆ ¸ÁAiÀÄÄvÀÛzÉ. F PÁgÀtPÁÌVAiÉÄà EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß `DvÀäºÀvÁå GUÀæUÁ«Ä’ UÀ¼ÉAzÀÆ PÀgÉAiÀħºÀÄzÀÄ. F jÃwAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀzÀ §ºÀÄvÉÃPÀ ¸ÀAgÀQëvÀ PÁqÀÄUÀ¼À°è ¢£Éà ¢£Éà ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÀÄ DvÀAPÀPÁj ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. DzÀgÉ EAzÀÄ ««zsÀ PÁgÀtUÀ½UÉ vÀgÀUÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÁqÉ®è ®AmÁ£ÀªÀÄAiÀĪÁV C£Àå eÁwAiÀÄ ¸À¸ÀåUÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ CªÀPÁ±À ¹UÀÄwÛ®è. ªÀÄgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ©Ã¼ÀĪÀ ºÀtÄÚUÀ¼É®è vÀgÀUɯÉUÀ¼À°è ªÀÄÄaÑ ºÉÆÃV ¥ÁætÂUÀ¼À DºÁgÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¸À¸ÀåUÀ¼À ¸ÀAvÁ£Á©üªÀÈ¢ÞUÉ ªÀiÁgÀPÀªÁVzÉ. ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ OµÀ¢ü UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝ C£ÉÃPÀ jÃwAiÀÄ ¸À¸Àå ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼ÀÄ, UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁr¤AzÀ¯Éà ªÀiÁAiÀĪÁVªÉ. UÉqÉØUÉt¸ÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÀÝ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ DºÁgÀzÀ PÉÆgÀvɬÄAzÀ D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ®Æn ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁqÀÄ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ £ÀqÀÄ«£À PÁ¼ÀUÀPÉÌ ¥ÀÅ¶Ö PÉÆnÖzÉ. PÁqÀģɰè, vÉÃUÀ, ºÀÄ£Á®, ªÀÄwÛ ªÀÄÄAvÁzÀ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ‘G¥Àà®Ä’ (ºÉ«Ä¥ÁågÁ¸ÉÊmï) »rzÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ PÉÆgÉƼÉÆrتÉ. EµÉÖ C®èzÉ PÁqÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ‘GuÉÚ’ (nPïì) UÀ½AzÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £Á£Á jÃwAiÀÄ gÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÀÄvÁÛUÀÄwÛªÉ. ¸ÀPÁðgÀ E£ÁßzÀgÀÆ D¢ªÁ¹UÀ¼À ¥ÁgÀA¥ÀjPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ ¸ÀAgÀPÀët «zsÁ£ÀUÀ¼ÀÄ, vÀAvÀæeÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ ¸ÀAPÀÄ®zÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ PÁAiÉÆÃð£ÀÄäRªÁUÀ¨ÉÃQzÉ.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

11


¥Àj«ÃPÀëuÉ

««zsÀ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð ¨sÉÃn ¸ÀĹÜgÀ C©üªÀÈ¢ÞUÉ EAzsÀ£À ¸ÀA¥À£ÀÆä®UÀ¼ÀÄ JA§ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ¸ÀºÁå¢æ PÁ¯ÉÃf£À°è £ÀqÉzÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ. CzsÀåPÀëgÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è EAzsÀ£À vÀdÕ ²æà ±ÀAPÀgÀ ±ÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀªÁ¢ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÉUÀqÉ EzÁÝgÉ.

²ªÀªÉÆUÀÎzÀ ªÀÄĤ¹¥À¯ï WÀ£ÀvÁådå «¯ÉêÁj WÀlPÀPÉÌ ¨sÉÃn.

ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¥ÉÃ¥Àgï «Ä¯ï WÀlPÀPÉÌ ¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥Àj²Ã®£É

12

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉ

vÀĪÀÄPÀÆj£À MtPÉƧâj ¥ÀÅr GvÁàzÀ£Á WÀlPÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn, ¥Àj²Ã®£É

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ gÉÊvÀgÀ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÉ ¨sÉÃn

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ¤gÁ¤ ±ÀÄUÀ¸ïð PÁSÁð£ÉUÉ ¨sÉÃn

ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¥ÁæzÉòPÀ PÀZÉÃjUÉ ¨sÉÃn

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¤gÁ¤ r¹Ö®jøïUÉ ¨sÉÃn

««zsÀ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð ¨sÉÃn


¥Àj«ÃPÀëuÉ

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀÄĤ¹¥À¯ï WÀ£ÀvÁådå WÀlPÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁådå ¤ÃgÀÄ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ½UÉ ¨sÉÃn

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¹ªÉÄAmïì WÀlPÀPÉÌ ¨sÉÃn, ¥Àj²Ã®£É

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ eÉ.PÉ. ¹ªÉÄAmïì ªÀÄvÀÄÛ RmÁé WÀlPÀPÉÌ ¨sÉÃn, ¥Àj²Ã®£É

««zsÀ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð ¨sÉÃn

14

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


¥Àj«ÃPÀëuÉ

««zsÀ G¢ÝªÉÄUÀ½UÉ qÁ|| ªÁªÀÄ£ï DZÁAiÀÄð ¨sÉÃn

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ qÉʬÄAUï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ¸ÀAªÁzÀ

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ UÉÆÃzÁªÀj PÉ«ÄPÀ¯ïìUÉ ¨sÉÃn

¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉAiÀÄ PÁwðPï DUÉÆæà WÀlPÀPÉÌ ¨sÉÃn

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

15


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ

PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è

D¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ

zz¹ r PÀĪÀiÁgï

C

©üªÀȢ޲î zÉñÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ GzÀå«ÄÃPÀgÀtªÉà ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÀgÀºÁgÀªÉAzÀÄ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è G¢ÝªÉÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢ÞUÉ ºÉZÀÄÑ MvÀÄÛ PÉÆlÄÖ GzÀåªÀÄgÀAUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÛµÀÄÖ ªÀÄÄPÀÛUÉƽ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁVzÉ. F GzÀå«ÄÃPÀgÀtªÀÅ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¥ÀæUÀwUÉ ºÉÃUÉ ¥ÀÇgÀPÀªÁVzÉAiÉÆÃ, ºÁUÉAiÉÄà ¥Àj¸ÀgÀ ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ D¥ÀvÀÄÛUÀ½UÉ PÀÆqÁ

16

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

PÁgÀtªÁVzÉ. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ G¢ÝªÉÄUÀ¼À gÀAUÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ UÀA©üÃgÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛªÉ. ¨sÉÆÃ¥Á¯ï£À°è £ÀqÉzÀ zÀÄgÀAvÀªÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀAvÉ §ºÀÄvÉÃPÀ F J¯Áè jÃwAiÀÄ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¦à¸À®Ä ¸ÁzsÀå«zÉ. PÁSÁð£ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è vÀªÀÄä PÁAiÀiÁðZÀgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ §UÉÎ ªÁåªÀºÁjPÀªÁV ¸ÁzsÀå«gÀĪÀ J®è §UÉAiÀÄ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÁzÀzÀÄÝ wÃgÁ CªÀ±ÀåPÀ.


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ¯Éèà CwWÉÆÃgÀªÁzÀ ¨sÉÆÃ¥Á¯ï C¤® zÀÄgÀAvÀ 1984gÀ¯Éèà ¸ÀA¨sÀ«¹zÀgÀÆ F zÀÄgÀAvÀ¢AzÀ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛUÉÆAqÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ ºÁUÉÃAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArªÉ. F »AzÉ £ÀqÉzÀ EAxÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ £ÁªÀÅ ¥ÁoÀ PÀ°AiÀĨÉÃQzÉ. PÉ®ªÉÇAzÀÄ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÀÄ - ¤¸ÀUÀð¸ÀºÀd «¥ÀvÀÄÛ, ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ ªÀÄÄAvÁzÀªÀÅUÀ½AzÀ GAmÁUÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ wêÀæªÁVzÀÝgÀÆ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸À»¸À§ºÀÄzÁzÀ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼ÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. KPÉAzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà »rvÀ E®è¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼ÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀªÁV WÀn¸ÀĪÀÅzÀÄ. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ C¥ÀWÁvÀUÀ½UÉ ¨sËwPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£ÀªÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ JA§ JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ¥ÀjUÀt£ÉUÀ½ªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ±ÉÃ. 52PÀÆÌ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ CA±ÀUÀ½AzÀ¯Éà GAmÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀÆPÀÛ ªÉÄðéZÁgÀuÉAiÀÄ PÉÆgÀvÉ ºÁUÀÆ PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á°¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ EzÀPÉÌ EgÀĪÀ ªÀÄÄRå PÁgÀtUÀ¼ÀÄ. ¨sÉÆÃ¥Á¯ï zÀÄgÀAvÀzÀ £ÀAvÀgÀ C°è MlÄÖ £Á®ÄÌ §UÉAiÀÄ ¤ªÀðºÀuÁ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ½ªÉ JAzÀÄ PÀAqÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ°è vÁAwæPÀ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 16gÀµÀÄÖ, ¤ªÀðºÀuÁ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÆ ±ÉÃ. 10gÀµÀÄÖ, DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 52gÀµÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ. 22 JAzÀÄ ¯ÉPÀÌ ºÁPÀ¯ÁVzÉ. §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ UÀA©üÃgÀªÁV UÀªÀÄ£À ºÀj¸ÀĪÀ §zÀ¯ÁV F ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ C¤ªÁAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀgÉÃlgïUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ zÀAqÀ «¢ü¸ÀĪÀÅzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁUÀð JAzÀÄ w½¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ ¯ÉÆÃ¥ÀUÀ¼ÀÄ F D¥ÀgÉÃlgïUÀ¼À ¯ÉÆÃ¥ÀPÉÌ £ÉÃgÀªÁV PÁgÀtªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀÄzÉAzÀgÉ n n n n n n n n

AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À C£ÀÄavÀ «£Áå¸À WÀlPÀUÀ¼À PÀ¼À¥É ¤ªÀðºÀuÉ PÁ«ÄðPÀjUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀ¢gÀĪÀÅzÀÄ zÀħ𮠤zÉðñÀ£À ºÁUÀÆ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ¸ÀÄgÀQëvÀªÀ®èzÀ PÁAiÀÄðPÉëÃvÀæzÀ ¹ÜwUÀ¼ÀÄ ZÁ°ÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸ÀzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ ºÉaÑ£À MvÀÛqÀzÀ°è PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÀ®ªÁgÀÄ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉ¢ªÉAiÀiÁzÀgÀÆ JgÀqÀÄ

C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ MAzÉà vÉgÀ£ÁV E®è JA§ÄzÀ£ÀÄß E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ. ºÀ®ªÁgÀÄ vÀ¥ÀÅöàUÀ½AzÀ PÀÆrzÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼Éà ºÀ®ªÀÅ ¨Áj WÀn¹gÀÄvÀÛªÉ; KPÀPÁgÀt¢AzÀ WÀn¸ÀĪÀ C¥ÀWÁvÀUÀ¼À ¸ÀASÉå PÀrªÉÄ. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è D¥ÀvÀÄÛUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄÄ PÁSÁð£ÉUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀ £ÉÃgÀ dªÁ¨ÁÝjAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. F dªÁ¨ÁÝjAiÀÄ£ÀÄß vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸À§Æ§Ä ºÉüÀĪÀAw®è. PÉÊUÁjPÉUÀ¼À°è C¥ÀvÀÄÛUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÁ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ PÁgÀtPÁÌV ºÁUÀÆ ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÀ¼À£ÀÄß SÁwæUÉƽ¸À®Ä PÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ wÃgÁ C¤ªÁAiÀÄð. F PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß C¥ÁgÀ C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀjtvÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀÄ vÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀÆPÀÛ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ «ªÀgÀªÁzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½UÉ ¸À°è¸ÀÄvÁÛgÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ PÉ®ªÀÅ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥Á®£ÉAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ®Æ C¤ªÁAiÀÄðªÁVgÀÄvÀÛzÉ. J¯Áè ¥Àj¹ÜwUÀ¼À®Æè PÁSÁð£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ ºÉÆuÉUÁgÀgÀÄ. DzÀÝjAzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ²¥sÁgÀ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸ÀĪÀ ºÉÆuÉ PÀÆqÁ CªÀgÀ ªÉÄïÉAiÉÄà EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À QæAiÉÄAiÀÄ°è ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀPÀgÀ DAiÉÄÌ, ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¥ÁvÀæ, zÀÆgÀÄUÀ¼À ¥Àj²Ã®£É, ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À CAvÀgÀ, ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ ZËPÀlÄÖ ªÀÄÄAvÁzÀ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀA©üÃgÀªÁV ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. D¥ÀvÀÄÛUÀ¼À CzsÀåAiÀÄ£À¢AzÀ F §UÉAiÀÄ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀUÀ½ªÉ: GvÀÛªÀÄ vÀÄvÀÄð ¥Àj¹Üw ¤ªÀðºÀuÁ AiÉÆÃd£Á vÀAiÀiÁjPÉUÉ WÀl£Á£ÀAvÀgÀzÀ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À £ÉÊd avÀæt ¤ÃrPÉ l ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ MzÀV¸À¯ÁzÀ ºÀtzÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£ÀPÁj §¼ÀPÉ l «ªÀiÁ PÀAvÀÄUÀ¼À ªÉZÀÑzÀ°è UÀt¤ÃAiÀÄ PÀrvÀ l ºÀ®ªÁgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ¼À ¥Àj¥Á®£É l ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ SÁwæ l PÁ«ÄðPÀgÀ £ÉÊwPÀvÉ ºÉZÀѼÀ l PÁSÁð£ÉUÀ¼À°è ¸ÀÄgÀPÀëvÉUÉ MzÀV¸À¯ÁzÀ §AqÀªÁ¼ÀªÀÅ DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ºÀÆrPÉAiÀiÁVzÀÄÝ D¥ÀvÀÄÛUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÁ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ SÁvÀjUÉƽ¸ÀĪÀ MAzÀÄ CªÀÄÆ®å ¸ÁzsÀ£ÀªÁVzÉ. l

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

17


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ

Guidelines for Industrial (Chemical) Installations and Storages

A

prime area of concern is the strengthening of the industrial systems for the prevention and management of chemical accidents. Such provisions shall be established to continuously re- engineer (improve and upgrade) the system. As a part of government policy, it is envisaged that the present regulatory inspection and monitoring framework will evolve measures to encourage self- regulation, public consultation and PPP. These activities would develop credibility at all levels. The important guidelines are listed below:

Good Engineering for Safety

This is applicable for the prevention and minimisation of all disasters—both man-made and natural. In the context of industrial disasters, good engineering is the first step in achieving safety. The setting up of new industries by an occupier shall be done in consultation with the state inspectorate, considering all parameters including geographical, seismological,

18

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

demographic and environmental factors. The process engineering and control including detailed evaluation at the design stage are essential inputs for safety. Engineering methods to control hazards include: i) Change of processes: to shift to less hazardous processes. ii) Change of material: to shift to less hazardous material. iii) Change of equipment: to replace machinery before the expiry of residual life. iv) Detailed engineering of each equipment under requirement, capacity, specifications and regular maintenance of history sheets for fault analysis. v) Regular testing of critical equipment/ storage vessels through non-destructive testing (radiography, thickness survey, hydraulic testing etc.). vi) Isolation and enclosures: Storages will


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ be isolated and enclosed to minimise the impact of weather conditions (heat radiation, thermal and cryogenic stresses) and will be directly connected to containment including Waste Air Destruction (WAD) systems. vii) Hazard and Operability Study (HAZOP) and Hazard Analysis (HAZAN) studies for early identification of hazards; regular structural audit. viii) Management Information System (MIS) is a significant area for monitoring at the management level. It is divided into three categories: a. Checking normal day-to-day operations; compliance of statutory requirements; monitoring reports; and reporting of exceptions to the top management. b. This deals with emergency control systems (chemicals and fire contingency plans), training and retraining of employees, transporters, drivers and cleaners, stockists, distributors, retailers, community NATIONAL DISASTER MANAGEMENT GUIDELINES: CHEMICAL DISASTERS Leaders, consumers, first responders— the police, fire services, home guards, civil defence, NDRF, SDRF and medics/ paramedics. This also covers HAZOP/ HAZAN studies, regular appraisal and updating. c. Provision, maintenance and regular upgrading of safety including PPE; maintenance of daily check charts of PPE, work permit system (including stoppage, start-up chemical manufacturing/storage equipment hardware). Accident Reporting, Investigation and Analysis i) The basic concept is the ‘Principles of Examination’. The examination will aim at identification of operational difficulties, fault in design, and inspection procedures after an accident.

ii) There is a need to synthesise a prediction model that can spot problems/difficulties prospectively as well as retrospectively. iii) To identify principal causes of accidents or near misses. iv) To identify deficiencies in the process/ operation/hardware/instrumentation. v) To find out and critically evaluate unsafe practises requiring correction. vi) To find out and finalise needs for engineering revision. Safety Promotional Activities Accident prevention needs proactive and reactive participation of all activities like: i) Installation of sensors and monitors, their regular maintenance and calibration at the plant perimeter to trigger alarms to the plant personnel as well as public. ii) Safety competitions, exhibitions, film/video shows, seminars, debates. iii) Celebration of Safety Day/Week. iv) Safety hoardings at strategic points. v) Frequent visit to other model industries. vi) Institution of chemical safety award system. Other Areas of Attention Efficacy of safety systems shall be checked daily and listed with special emphasis on the following: i. Provisions of two-to-three tier safety. ii. Early-warning system. iii. Two-to-three tier power back-up system for safety of equipment/provision. iv. Start-up and shutdown procedures. v. Daily exceptional reporting for top management based on status of full preparedness/ compliance according to latest internal safety audit; internal audit highlights; high accident potential jobs, actions or conditions to be dealt on priority basis. The audit shall indicate shortfalls according to accident potential. vi. Best maintenance and preventive maintenance practises. a. Regular improvisation of safety systems

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

19


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ based on global success stories. b. Toxicology (complete MSDS as ready reckoner for warnings/ instructions). c. Mock drills of warning alarm systems. d. Instrumentation. e. Written down preventive maintenance and breakdown maintenance practises and check listing of each on a daily basis. f. Regular (daily basis) trials of stand by systems. g. Key points to be kept in mind while setting SOPs for safety include: 1. Use of danger and information tags. 2. No substitutions of tags from one another. 3. Information or instruction tag shall be used to convey special instructions for the equipment. 4. The instruction tag shall not be used where a danger tag is required to identify a particular equipment as that equipment, if operated can cause an accident. 5. The operator/shift officer shall assume responsibility for the use and removal of danger tags. 6. Locking out of chemical plant equipment. 7. Colour codes will be devised for locking. 8. All locks will be placed on a breaker with a process until work is completed. 9. The principle of isolation of equipment under maintenance repair without exception. Based upon the actual inventory of HAZCHEM,

20

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

adequacy of the preparedness and response is required to be established in the plant. It is essential to develop the DM capabilities both within the plant perimeter and in the vicinity on the basis of the dynamic quantitative risk assessment analysis. Meteorological data like wind direction shall be either obtained from concerned functionaries, or generated inhouse for the proper management of chemical emergencies. The best engineering practises practised the world over like those followed by the American Society of Mechanical Engineering (ASME) and others shall be modified and adapted in the Indian context under the authority of the BIS. Some of the major features of chemical safety procedures prac- tised are shown in Annexure H for ready reference. Storages The storages of HAZMAT in an installation, or isolated storages are major sources of chemical disasters. The existing legal regulatory requirement provided through The Petroleum Act, 1934 and The Explosives Act, 1884, the Static and Mobile Pressure Vessels (Unfired) Rules 1981, the Gas Cylinder Rules, 2004, the MSIHC Rules, 1989, and the Factories Act, 1948, and various rules framed by the states give comprehensive guidelines to all installations and storages for the purpose of maintenance and operation of storage, tank farms and vessels. However, there are some glaring gaps with regard to safety, containment and neutralisation of toxic spill and release at the installation and


¤ªÀðºÀuÉ ¸À®ºÉ storage site. Necessary provisions need to be enacted for fail-safe safety measures. Important guidelines for installations and isolated storages are: i) Factories/Storages having Off-Site consequences need to be treated at par with MAH factories in view of the probability of occurrence of accident due to the risks associated with bulk storage of HAZMAT. ii) Standards in respect of design and construction with provisions for maintenance shall be laid down. The design shall be so formulated such that there would not be any effect of micrometeorological factors like temperature, pressure, humidity, air flow and protection from static charges. iii) The storages of large inventories of HAZMAT should go with corresponding safety, containment measures, good engineering and environmental practises. Better safety and containment measures for safety release installations should be used, like valves, rupture discs and monitors etc., to protect the storages. iv) At the installation level, storages require a risk assessment strategy addressing all the risk areas including the following components: a. Safety and security provisions. b. Pipelines transferring the HAZMAT to other plants/locations, or outside the premises. c. Instrumentation especially—Distributed Control Systems (DCSs). v) Comprehensive guidelines are available for safe storages, testing and monitoring of storage vessels and areas, and for checking the residual life of vessels, pipelines and other equipment used in storage of HAZCHEMs. In addition, a testing system, its frequency and a certification system also exist. However, there is an urgent need of critical evaluation and review pertaining to the following areas: a. Defining and ensuring the limits of

quantity of HAZMAT as per the capacity of storage facility. b. Simultaneous storage of non- compatible hazardous and toxic material. c. Restriction of keeping storage vessels open to the sky due to the impact of weather conditions on the content of storage vessels. d. The concept of residual life with regard to depletion of various tolerances etc., needs to be re-evaluated from timeto- time, as many other factors and stresses responsible for the breakdown of vessels appear with ageing. e. Proper and adequate provisions of safety to cater to thermal and cryogenic stresses will be taken care of during the designing mode. f. A full-scale containment and neutralisation system shall be established for HAZCHEM that are not manufactured but stored in bulk quantities for in-house use. Such HAZCHEM include liquids like ammonia in ice manufacturing, LPG, furnace oils, compressed gas including chlorine in the pulp and paper industry, oxygen in Common Effluent Treatment Plants (CETPs), hydrogen in vegetable oil manufacturing and other inflammable fuels used in industries. g. Special provisions including the usage of lightning arrestors for gases (such as hydrogen that can make an explosive mixture with air, running the possible risk of exploding) as lightning acts as a catalyst for such a reaction. h. Ensure availability of a stand-by power supply system which shall operate in the case of failure/disruption of the main power supply and simultaneously requiring containment/ neutralisation of stored liquid/gaseous chemicals to a designated place. Source : ndma.gov.in/ndma/guidelines/ Chemical-Disaster.pdf‎

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

21


ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ENVIRONMENTAL AWARENESS PROGRAMMES BY REGIONAL OFFICES PCB/ 42 /156/AWR/2013-14 / 4391

OFFICE MEMORANDUM

Date: 21 November 2013

Sub: Conducting environmental awareness programmes by Regional Offices -reg

***

For effective implementation of various Environmental Acts and Rules, creating awareness among industrialist, Schools children, NGOs Other Government organization /bodies and other stack holders, is a must and also one of the main activities of the Board. Conducting awareness programme on various aspects of environment will create a platform to share opinion/ suggestion/difficulties. Further, notification of amendment to Rules and enhancement of new Acts/Rules/ necessitates the need of awareness. In this connection, an action plan for environmental awareness for the year 2013-14 has been formulated wherein all the Regional Officers (except ROs of Blore city zone) will be carrying out 19 compulsory programmes (excluding Parisara Mitra school prograwme) and target specific awareness programmes (ranging from 01 to 07) depending on the predominant industrial clusters in their district. The list is enclosed as Annexure -I and Annexure-II respectively. As ROs have already carried out awareness programmes upto 31.10.2013 (including deepavali festival) the specific and compulsory programmes that they have to conduct starting from National Recycling week Nov 2013 to March.2014 is given in Annexure-11 & Annexure IIIA. Totally ROs have to carry out 584 compulsory programme and 107 zone specific programmes from Nov 2013 to March 2014, as given in Annexure -IIIB. Each RO shall abide with f he following guidelines while executing the awareness programme; 1. Department of Information shall be contacted to ensure that the details of the programmes are published in •local newspapers as news. Media shall be informed prior to the event. 2. Wide publicity shall be given so as to ensure maximum participation in the Districts. 3. To involve Deputy Commissioner, CEO, ZP, District Science Centre, DDPI, DHO, DFO and other important Depts Heads, prominent NGOs in the programmes. 4. Premises/ buildings of Regional Offices, Government Depts, industrial associations, schools, colleges, hospitals and other Institutions shall be utilised for conducting the programmes. 5. Whenever technical experts are called for the programme, payment shall be made as per Board norms. 6. Pamphlets, brochures, DVDs, available at Head Office shall be collected and used for the awareness programmes 7. Provisions of KTTP Act shall be followed. 8. TA bills ofROs shall be accompanied with the list ofprogrammes conducted. 9. Submit the details of the programmes conducted to the respective RSEOs (including photographs) and to Awareness Cell of Head Office before 5th of every month. 10. Photographs in jpg format taken at the event, with a brief description shall be sent by e-mail to envf@ kspcb.gov.in, so as to publish the same in Parisara Vahini magazine. SANCTION ORDER Sanction is hereby accorded for release of an amount of Rs10,000/- per programme to the Regional Offices. Chief finance Officer shall release the amount to the Regional Offices as mentioned in Annexure IIIB immediately. ROs shall abide by the above mentioned guidelines. MEMBER SECRETARY

22

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ANNEXURE - I

AWARENESS PROGRAMMES PROPOSED FOR REGIONAL OFFICERS OF KSPCB DATES

PROGRAMMES

22.04.2013

World Earth Day

05.06.2013

World Environment Day

09.09.2013

Eco-friendly Ganesha Festival

16.09.2013

Ozone Layer Protection Day

02.11.2013

Eco-friendly Deepavali Festival

05.11.2013 to 11.11.2013

National Recycling Week-e-waste

05.11.2013 to 11.11.2013 05.11.2013 to 11.11.2013

National Recycling Week-Plastic National Recycling Week-MSW

05.11.2013 to 11.11.2013

National Recycling Week-HWM

05.11.2013 to 11.11.2013

National Recycling Week-Batteries

04.12.2013

Chemical Disaster Prevention Day

21.03.2014

World Forest Day

22.03.2014

World Water Day

Any day

Cleaning of river, lake, water body

Any day

Bio-medical waste management

Any day

“Green” Jatha

Any day

Stone crushers*

Any day

Air Pollution Control

Any day

Green Nurturing Prog (minimum 05 industries to adopt minimum 05 schools)

Parisara Mitra School programme is a compulsory programme and is excluded as it is already started in 28 districts. * Not applicable to ROs of Zone Bangalore city

Chief Environmental Officer

SPECIFIC PROGRAMMES TO BE CONDUCTED FROM 1.11.2013 TO 31.3.2014

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

23


ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ANNEXURE - II

SPECIFIC PROGRAMMES TO BE CONDUCTED FROM 1.11.2013 TO 31.3.2014

REGIONAL OFFICE Davangere

SPECIFIC PROGRAMMES

Sugar, Distilleries & Mandakki Battis

Chitradurga

Vegetable Oil refineries

Shimoga

Paper and Pulp, Foundry

Tumkur

Rice Mills, Desiccated Coconut units

Mysore

Pharma, sugar and distillery

Mandya

Sugar, granite cutting and polishing

Chamarajanagara Granite cutting and polishing Coorg

Coffee pulping

Hassan

Coffee pulping ,Granite cutting and polishing

Mangalore

CRZ ,Pharma, Petro Chemicals, Preparation of Glucose by Maize

Udupi

Fish processing, cashew kernel and boiled rice units

Karwar

CRZ, cashew kernel and bulk storage terminal

Chikkamagalur

Coffee Pulping

Bagalkot

Granite cutting, Sugar

Bijapur

Sugar, General Awareness in industrial Area

Belgaum-1

Sugar, Distillery, Foundry

Chikkodi

Sugar, Distillery

Dharwad

Auto components, General Awareness in Industrial Area

Gadag

Cotton ginning, General Awareness in Industrial Area

Haveri

Cotton ginning, General awareness in Industrial area

Bidar

Pharma

Koppal

Sponge iron plants, Rice mills

Yadgir

Rice mills

Bellary

Sponge iron plants, Rice mills, jean washing units, Mines

24

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


ªÀÄAqÀ½ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

ANNEXURE - II

SPECIFIC PROGRAMMES TO BE CONDUCTED FROM 1.11.2013 TO 31.3.2014 REGIONAL OFFICE

SPECIFIC PROGRAMMES

Raichur

Pharma, Rice mills, thermal power plant

Gulbarga

Cement

Bangalore City – South

MSW segregation in apartments, complexes, and malls, STPs ,Rain water harvesting, Noise pollution control

Bangalore City – East

MSW segregation in apartments, complexes, and malls, STPs, Rain water harvesting, Noise pollution control

Bangalore City West Peenya

MSW segregation in apartments, complexes, and malls, STPs ,Rain water harvesting, Noise pollution control, Electroplating Electroplating, Awareness in Industrial Areas

Doddaballapura

Textile Units, CETP

Nelamangala

Landfillable HW and TSDF

Dasarahalli

TGR catchment, STPs, electroplating

Yelahanka

STPs

Anekal

Granite cutting and polishing, Pharma

Bommanahalli

STPs, General Awareness in Industrial Area

Rajarajeshwarinagara BWSSB, CETP, Granite cutting and polishing, general awareness in industrial area Sarjapura

STPs, Pharma

Ramanagaram

Granite cutting and polishing, Industrial solid waste, Silk reeling

Hoskote

Granite cutting and polishing, eco-friendly awareness at BIAL

Mahadevapura

STPs

Kolar

Rice mills, granite cutting and polishing ,silk reeling, brick kilns, lead recyclers

Chikkaballapura

Silk reeling, general awareness in industrial area.

Chief Environmental Officer

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

25


¤AiÀÄAvÀæt ªÀgÀ¢

¢Ã¥ÁªÀ½: ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ: ¥ÀmÁQ¬ÄAzÁUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ GAmÁVgÀĪÀ eÁUÀÈw ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÁÑUÀÄwÛgÀĪÀ ¥Àj¸ÀgÀ PÁ¼ÀfAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ F ¨ÁjAiÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ°è ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå ¥ÀæªÀiÁtªÀÅ ±Éà 31.6 gÀµÀÄÖ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ PÉÊUÉÆAqÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ°è F CA±À ¨É¼ÀQUÉ §A¢zÉ.CjªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¼Àf¬ÄAzÀ d£ÀgÀÄ vÁªÁVAiÉÄà ¥ÀmÁQ ¹r¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀrªÉÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ F ¨ÁjAiÀÄ ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ°è ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£Àå ¥ÀæªÀiÁt PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. F PÀÄjvÀÄ ¥ÀwæPÁUÉÆö×AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ CzsÀåPÀë qÁ.ªÁªÀÄ£À DZÁAiÀÄð, C£ÉÃPÀ eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½AzÀ F ¨Áj ¥ÀmÁQ ¹r¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. EzÀgÀ°è ªÀÄAqÀ½AiÀÄ dvÉ J®è ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀ ¥ÁvÀæªÀÇ EzÉ. ªÀiÁzsÀåªÀÄzÀªÀgÀÄ ¥ÀmÁQ ºÁ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¯ÉÃR£À ªÀÄvÀÄÛ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¹gÀĪÀÅzÀÄ ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁVzÉ JAzÀgÀÄ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 600 ±Á¯ÉUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, C°è ªÀÄPÀ̽AzÀ ¥ÀæªÀiÁt ªÀZÀ£À ¹éÃPÁgÀ ªÀiÁr¹, ¥ÀmÁQ¬ÄAzÁUÀĪÀ ºÁ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ w½ªÀ½PÉ ¤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ºÉZÀÄÑ ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃjzÉ. EzÀjAzÀ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄ£À¹ì£À¯ÁèzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÄà F §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ §ºÀÄvÉÃPÀ PÁgÀtªÁVzÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ «gÀÄzÀÞzÀ PÁ£ÀƤ£ÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ ¥ÀmÁQAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÇw𠤵Éâü¸À¨ÉÃPÀÄ. EzÀPÉÌ d£ÀgÀÆ M¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ¥ÀmÁQ¬ÄAzÁUÀĪÀ ºÁ¤AiÀÄ PÀÄjvÀÄ d£ÀjUÉ CjªÁVzÉ. ¢Ã¥ÁªÀ½AiÀÄ°è ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ¹r¸À®Ä £ÀUÀgÀzÀ°è ªÉÄÊzÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤AiÉÆÃf¸À¨ÉÃPÀÄ. C°èAiÉÄà ¥ÀmÁQ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀAvÉ DzÉò¸À¨ÉÃPÀÄ. £ÀAvÀgÀ C°èAiÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß «¯ÉêÁj ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ¸À®ºÉ ¤ÃrzÀgÀÄ.

ªÀiÁ¥ÀPÀ: ªÉÄÊPÉÆæÃUÁæªÀiï/WÀ£À «ÄÃlgï

Forties Hospital, Nagarabhavi Indiranagar ESIH Marathahalli BTM Layout NisargaBhavan NisargaBhavan Vijayanagar Club Peenya

2012:2013 - ªÁAiÀÄÄ ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ ºÉÆðPÉ

26

2013

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

2012


¤AiÀÄAvÀæt ªÀgÀ¢

§¤ß, ªÀiÁvÁqÉÆÃt!! FUÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ¨ÁèU ï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdvÁtUÀ¼À°è ¸ÀQæAiÀĪÁVzÉ! http://goo.gl/a7JHB7

£ÀªÀÄä ¨ÁèU ï

kspcb.wordpress.com ¤AiÀÄAvÀæt ªiÀ Á°£Àå ªÀÄAqÀ½

PÀ£ÁðlPÀ

Ambient Air Quality - Deepavali 2013 REPORTS PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

27


PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

Name of the city

Bangalore

28

|

£ÀªÉA§gï 2013 80.0 80.0 80.0 80.0

R M M

80.0

S S

80.0

SO2

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

NO2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

RSPM

NAAQ Standards

S

Area

DTDC House, M 80.0 80.0 100.0 Victoria Road Central Silk M 80.0 80.0 100.0 Board. City Railway M 80.0 80.0 100.0 Station Bangalore S.G.Halli .KSPCB M 80.0 80.0 100.0 Premesis Graphite India, I 80.0 80.0 100.0 Bangalore KHB Indl Area I 80.0 80.0 100.0 Bangalore Legends: SO2: Sulfur Dioxide NO2:: Nitrogen Dioxide S: Silent R: Residential M: Mixed I: Industrial (I): Increase (D): Decrease

Yeshwanthpur

Victoria Hospital, Bangalore Indiragandhi Child Care Centre Fortis Hospital, Nagarabhavi Madhavachari House, Kazisonnahalli Amco Batteries Bangalore

Location

29.0 29.3 23.3 28.1 29.9 30.5

13.3 7.4 7.6 16.4 14.8

28.6

30.6

29.2

30.0

28.6

29.2

NO2

12.9

12.9

14.0

13.3

15.9

31.1

13.5

SO2

9.3 21.6 23.1

23.0 259.0 132.0

8.9

25.6

127.0 51.0

21.1

24.8

19.4

18.7

20.5

29.9

18.6

33.1

84.0

134.0

24.0

15.2 37.1

42.0

134.0

80.0

117.0

109.0

36.0

65.0

127.0

87.0

19.6

40.3

40.8

35.7

34.3

31.3

40.0

31.3

36.2

Average values of pollutants during Deepavali 2013 (2nd &4th -Nov-2013) SO2 NO2 RSPM

88.0

97.0

107.0

53.0

37.0

67.0

70.0

RSPM

Normal day (29.10.2013)

23.0

47.3

31.7

36.4 (D)

5.5 (I) 17.6 (D) 4.3 (I) 48.3 (D)

9.1 (D)

20.6 (I)

1.9 (I)

32.1 (D)

34.0% increase

8.5 (I)

24.1 (I) 51.6 (I)

31.7 (I)

45.9 (D)

15.9 (D)

20.3 (I) 22.4 (I)

23.7 (I)

40.7 (I)

24.8 (I)

12.1 (I)

7.2 (I)

75.7 (I)

89.6 (I)

9.4 (I) 33.3 (I)

24.3 (I)

RSPM 24 .0 (I)

NO2

92.5 (I)

63.6 (I)

92.2 (I)

38.6 (I)

40.6 (I)

28.9 (I)

3.9 D

37.8 (I)

SO2

Increase /Decrease (%)

Status of ambient air quality monitored using CAAQMS (continuous ambient air quality monitoring system) in Bangalore city during Deepavali 2013(All values are in microgram per cubic meter)

Ambient Air Quality - Deepavali 2013

¤AiÀÄAvÀæt ªÀgÀ¢


Bangalore

Name of the city

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

80.0 80.0 80.0 80.0 80.0

M M M I I 80.0

80.0

M

I

80.0 80.0

M M

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0

80.0 80.0

80.0

80.0

80.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

Legends: SO2: Sulfur Dioxide NO2:: Nitrogen Dioxide S: Silent R: Residential M: Mixed I: Industrial (I): Increase (D): Decrease

Yeshwanthpur Amco Batteries Bangalore DTDC House, Victoria Road Central Silk Board. Hosur Road City Railway Station Bangalore S.G.Halli .KSPCB Premesis Graphite India, Bangalore KHB Indl Area Bangalore Peenya Indl Area Bangalore

80.0

S 80.0

80.0

S

R

SO2 80.0

S

Victoria Hospital, Bangalore Indiragandhi Child Care Centre Fortis Hospital, Nagarabhavi Kazisonnahalli, Hoskote

16.6

18.7

17.3

9.3

9.0

18.8

17.2

18.4 14.9

13.7

18.7

14.4

34.5

33.1

34.9

33.0

37.0

37.9

33.3

35.9 33.4

30.8

36.5

31.0

116.0

105.0

122.0

40.0

130.0

199.0

62.0

67.0 131.0

55.0

94.0

94.0

25.6

23.1

21.6

9.3

8.9

25.6

21.1

24.8 19.4

18.7

20.5

29.9

36.0

33.1

37.1

15.2

19.6

40.3

40.8

35.7 34.3

31.3

40.0

31.3

9.6 (I)

107 (I)

30.9 (D) 1.6 (I) 34.5 (D)

9.6(I)

1.0 (D) 35.1 (I)

115.0

84.0

6.3 (I)

32.7(D)

0

54.2 (I)

23.5 (I)

0.9 (D)

20 (D)

9.8 (I)

31.6 % Decrease

20.6 (D) 42.6 (D)

4.3 (I)

0

6.3 (I)

53.9 (D) 40.0 (D)

1.2 (D) 47.0 (D) 67.7(D)

36.2 (I)

22.7 (I) 22.5 (I) 29.0 (I)

134.0 24.9 (I)

24.0

42.0

134.0

80.0

117.0 34.8 (I) 0.6 (D) 74.6 (I) 109.0 30.2 (I) 2.7 (I) 16.8 (D)

36.0(I) 36.5 (I)

65.0

127.0

Average values of Average values of Increase /Decrease (%) air pollutants during air pollutants during Deepavali 2012 Deepavali 2013 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM SO2 NO2 RSPM 80.0 100.0 18.1 36.3 186.0 18.6 36.2 87.0 2.8 (I) 0.3 (D) 53.2 (D)

NAAQ Standards

Area

Location

(All values are in microgram per cubic meter),

Comparison of ambient air quality during the year 2012 and 2013 Deepavali Festival in Bangalore city

¤AiÀÄAvÀæt ªÀgÀ¢

£ÀªÉA§gï 2013

29


ªÀiÁ°£Àå ªÀiÁ»w

qÀnð £ÀÆå¸ï: PÉƼÀPÀÄ qÀd£ï «µÀ¥ÀnÖUÉ 9 ºÉƸÀ CjµÀÖUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ PÉÆ ¼ÀPÀÄ qÀd£ï «µÀUÀ¼ÀÄ ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¦ N ¦ (¥À¹ð¸ÉÖAmï DUÁð¤Pï ¥ÉÇ®ÄålAmïì) J£ÀÄßvÁÛgÉ. CAzÉæ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EªÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ°è SÁAiÀÄA DV G½zÀÄ©qÀĪÀ, ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀ EAUÁ® DzsÁgÀzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ. qÀnð qÀd£ï JAzÉà PÀÄSÁåvÀªÁzÀ F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ ¥ÀnÖ ªÀiÁrzÁÝgÉ. D°Öç£ï, PÉÆèÃqÉãï, rrn, rðØç£ï, JAræ£ï, ºÉ¥ÁÖPÉÆèÃgï, ºÉPÁìPÉÆèÃgÉÆèÉAjhÄãï, ªÉÄÊgÉPïì, mÁPÁì¦üãï, ¦¹©UÀ¼ÀÄ, qÀAiÀiÁQì£ïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀÅöågÁ£ïUÀ¼ÀÄ. F ¥ÀnÖAiÀÄ §UÉÎ D£Éß ¥Áèmï ªÀiÁåPïV£ï §gÉzÀ `ªÉÊ ¥ÁAiÀÄì£ï CªÀgï¸É¯ïé÷ì?? JA§ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÄß F ¯ÉÃRPÀ ªÀÄvÀÄÛ (C£ÀAvÀgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁf CzsÀåPÀëgÀÆ DVzÀÝ) ²æà ±ÀgÀvïZÀAzÀæ C£ÀĪÁ¢¹zÉݪÀÅ, CzÀÄ `£ÁªÉÃPÉ «µÀAiÀĪÀÄAiÀĪÁUÀ¨ÉÃPÀÄ? - ªÀiÁ£ÀªÀ ¤«ÄðvÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄÄ£ÉßZÀÑjPÉAiÀÄ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ?’ JA§ ²Ã¶ðPÉAiÀÄ°è £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ læ¸ïÖ¤AzÀ 2001gÀ°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ.

zz¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

F «µÀUÀ¼À gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ 1) D¯Áá ¸ÉÊPÉÆèÃPÉÆèÃgÉÆøÉÊPÉÆèúÉPÉìãï

7) ¥ÉAmÁPÉÆèÃgÉÆèÉAjhÄãï

2) ©ÃmÁ ¸ÉÊPÉÆèÃPÉÆèÃgÉÆøÉÊPÉÆèúÉPÉìãï

8) ¥Àgï¥sÉÇèÃgÉÆà DPÉÖÃ£ï ¸À¯ï¥sÉÇäPï D¹qï, CzÀgÀ ®ªÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àgï¥sÉÇèÃgÉÆà DPÉÖÃ£ï ¸À¯ÉÆáãÉÊ¯ï ¥sÉÇèÃgÉÊqï

3) PÉÆèÃgïqÉPÉÆãï 4) ºÉPÁìPÉÆèÃgÉÆèÉʦü£Éʯï 5) ºÉPÁì¨ÉÆæêÉÆÃqÉʦü£Éʯï FxÀgï ªÀÄvÀÄÛ ºÉ¥ÁÖ¨ÉÆæêÉÆÃqÉʦü£Éʯï (ªÁtÂdåPÀ DPÁÖ¨ÉÆæêÉÆÃqÉʦü£Éʯï FxÀgï) 6) °AqÉãï

9) mÉmÁæ¨ÉÆæêÉÆÃqÉʦü£Éʯï FxÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉAmÁ¨ÉÆæà ªÉÆÃqÉʦü£É¯ï DxÀgï (ªÁtÂdåPÀ ¥ÉAmÁ¨ÉÆæà ªÉÆÃqÉʦü£ÉʯïFxÀgï)

EªÀÅUÀ¼À°è K¼À£ÉÃzÀ£ÀÄß ¤§ðA¢üvÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼Àr GvÁࢸÀ§ºÀÄzÀÄ. JAl£ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀÄzÉÝñÀPÁÌV ¸ÀzÀåPÉÌ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ.

30

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


ªÀiÁ°£Àå ªÀiÁ»w FUÀ F qÀnð qÀd£ï «µÀAiÀÄUÀ¼À ¥ÀnÖUÉ E£ÀÆß MA§vÀÄÛ «µÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ C£ÉÆßÃzÉà FUÀ E°è ¤ªÀÄUÉ w½¸ÁÛ EgÉÆà ¸ÀÄ¢Ý. K¤ªÀÅ ¦N¦UÀ¼ÀÄ? CzÉãÀAxÀ C¥ÁAiÀÄ EzÉ?

P : ¦ CAzÉæ ¥À¹ð¸ÉÖAmï: SÁAiÀĪÀiÁäVgÉÆà «µÀ: ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤¸ÀUÀðzÀvÀÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À°è ¦N¦UÀ¼ÀÄ MqÉzÀĺÉÆÃUÉÆÃzÉà E®è. vÀªÀÄä ¹ÜgÀvɬÄAzÁV EªÀÅ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ zÀ±ÀPÀUÀ¼À PÁ® F ¥Àj¸ÀgÀzÀ¯Éèà EgÀÄvÀÛªÉ. F PÁ¯ÁªÀ¢üAiÀÄ°è CªÀÅ vÀÄA¨Á zÀÆgÀ ZÀ°¸À§ºÀÄzÀÄ. CzÀgÀ®Æè PÉ®ªÀÅ ¦N¦UÀ¼ÀÄ F §UÉAiÀÄ ZÀ®£À²Ã®vÉAiÀÄ£ÀÄß d£ÀävÀB ºÉÆA¢ªÉ. DzÀÝjAzÀ EªÀÅ ¨sÁjà zÀÆgÀ PÀæ«Ä¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ ¸ÀºÀdªÉÃ. GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ vÁ¥ÀªÀiÁ£ÀPÉÌ PÉ®ªÀÅ ¦N¦UÀ¼ÀÄ D«AiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. PÉ®ªÀÅ vÀtÚV£À ªÉÄïï¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÁAzÀæUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÉèà CªÀÅ zsÀÄæªÀ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ ¸ÁAzÀæUÉÆArgÉÆÃzÀ£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¦N¦UÀ¼À£ÀÄß ªÀ¸ÀÄÛ±ÀB «±ÀézÀ J¯Áè ¨sÁUÀUÀ¼À°èAiÀÄÆ PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ ºÉÃUÉ CtÄgÉÃtÄ vÀÈtPÁµÀ×zÀ°è EzÁ£ÉÆÃ, C¯Éè®è ¦N¦UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆArªÉ JA§ §tÚ£É ªÁ¸ÀÛªÀªÁzÀzÀÄÝ! ¦N¦UÀ¼ÀÄ GµÀÚªÀ®AiÀÄzÀ ªÀÄgÀzÀ vÉÆUÀmÉUÀ¼À°èªÉ. GvÀÛgÀ ±ÁAw¸ÁUÀgÀzÀ w«ÄAV®UÀ¼À ªÉÄÃzÀ¹ì£À°èªÉ. £ÀªÀÄä ªÉÄît ªÁAiÀÄĪÀÄAqÀ®zÀ°èªÉ. PÉƧÄâ PÀgÀUÉÆâ®è

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

31


ªÀiÁ°£Àå ªÀiÁ»w CAvÀ ¤ÃªÀÅ ºÉüÀ§ºÀÄzÀÄ; DzÉæ F ¦N¦UÀ¼ÀÄ PÉÆ©â£À°è PÀgÀUÀÄvÀÛªÉ. CªÀÅUÀ¼ÀÄ fëUÀ¼À CAUÁA±ÀUÀ¼À°è DgÁªÀiÁV ¸ÉÃjPÉƼÀÄîvÀÛªÉ. EzÀ£ÀÄß §AiÉÆà CPÀÄåªÀÄįÉñÀ£ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ¸ÁA¢æÃPÀgÀtzÀ ¥Áj¸ÀjPÀ ¥ÀæQæAiÉÄ JAzÀÆ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥ÀtÂAiÀÄ°è ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀAvÉ F DPÀæªÀÄtPÁj gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ ºÉZÀÄÑ ¸ÁAzÀæªÁUÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉ. ¹ÃUÀrUÀ¼À£ÀÄß w£ÀÄߪÀ «ÄãÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¦¹© (¥Á°PÉÆèÃj£ÉÃmÉqï ¨Éʦü£Éʯïì) JA§ «µÀ ¤ªÀÄä ºÉÆmÉÖ¸ÉÃjPÉÆAqÀgÉ, PÉA¥ÀÅ ªÀiÁA¸À, L¸ï QæêÀiï w£ÀÄߪÀÅzÀjAzÀ qÀAiÀiÁQì£ï ¸À¢Ý®èzÉ ¤ªÀÄä doÀgÀzÉƼÀPÉÌ E½zÀÄ ±ÀjÃgÀªÁ¹AiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.

O: N JAzÀgÉ DUÁð¤Pï ºËzÀÄ. EªÀÅ DUÁð¤Pï CAzÀgÉ EAUÁ® DzsÁgÀzÀ ¸ÀAAiÀÄÄPÀÛUÀ¼ÀÄ. ¥ÉÇæÃnãÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ¨ÉÆðúÉÊqÉæÃmïUÀ¼ÀÆ EAxÀ DUÁð¤PïUÀ¼ÉÃ. EªÀÅUÀ¼À°è EAUÁ®ªÀ®èzÉ DªÀÄèd£ÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ d®d£ÀPÀUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. DzÀgÉ ¦N¦UÀ¼À°è F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ PÉÆèÃj£ï PÀÆqÁ ¸ÉÃjPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀAvÀ PÀÈvÀPÀªÁV vÀAiÀiÁj¹zÀ J®è gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ DVgÉÆâ®è C£ÉÆßÃzÀ£ÀÆß £É£À¦qÀ¨ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ UÀAzsÀPÁªÀÄè. D¥sïPÉÆøï UÀAzsÀPÁªÀÄèªÀÅ £ÉʸÀVðPÀªÁVAiÀÄÆ ¹UÀÄvÀÛzÉ. FªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÀĵÀå¤UÉ MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ ¤gÀAiÀĪÀ (E£ÁUÁð¤Pï) gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÉ. DzÀgÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¸ÀASÉå ®PÀëUÀlÖ¼É EzÉ.

P: ¦ CAzÉæ ¥ÉÇ®ÄåmÉAmï F ªÀÄÆgÀ£Éà ¦ CAzÉæ ¥ÉÇ®ÄåmÉAmï CAvÀ. CAzÉæ EªÀÅ ªÀiÁ°£ÀåPÁgÀPÀUÀ¼ÀÄ. ¦N¦UÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ «µÀPÁj JA§ §UÉÎ E£ÀÆß ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà EªÉ. ¦N¦UÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä zÉúÀzÀ ¤£Áð¼À UÀæAyAiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£Éßà ºÁ¼ÀÄUÉqÀĺÀ§ºÀÄzÀÄ. PÉ®ªÀÅ UÀ¨sÀðPÉÆñÀªÀ£Éßà ¥ÀæªÉò¸ÀÄvÀÛªÉ. n¹rr JA§ qÀAiÀiÁQì£ïUÉ ¸ÀAvÁ£ÉÆÃvÀàwÛAiÀÄ£Éßà £Á±ÀªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀðå EzÉ. C®èzÉ F ¦N¦UÀ¼ÀÄ ¤qÀÄUÁ°Ã£À «µÀPÁjUÀ¼ÀÄ. CAzÀgÉ? CAzÀgÉ EªÀÅUÀ¼À zÀĵÀàjuÁªÀÄ vÀPÀëtPÉÌ CjªÁUÀĪÀÅ¢®è. PÀæªÉÄÃt «µÀ ºÀgÀr zÉúÀªÀ£ÀÄß ²y®UÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. FUÀ UÉÆvÁÛAiÀÄÛ®è, ¦N¦UÀ¼ÀÄ JAxÀ ªÀiÁgÀPÀ?. JµÉÖ®è

32

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

C£ÁºÀÄvÀUÀ½UÉ PÁgÀtªÁUÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ. CzÀPÉÌà ¸ÁÖPïºÉÆêÀiï PÀ£ïªÉ£ï±À£ï JA§ ¸ÀªÀiÁªÉñÀªÀ£ÀÄß F ¦N¦UÀ¼À ¤ªÁgÀuÉUÉAzÉà ¸Áܦ¸À¯ÁVzÉ. EzÀgÀ°è ¦N¦UÀ¼À PÀÄjvÁVAiÉÄà EAzÀÄ ¥ÀgÁªÀıÀð£Á ¸À«Äw EzÉ. F ¸À«ÄwAiÀÄ ¸À¨sÉ EwÛÃZÉUÉ £ÀqɬÄvÀÄ. F ¸ÀªÀiÁªÉñÀzÀ°è ¨sÁgÀvÀzÀ PÀAlPÀ¥ÁæAiÀÄ «µÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï£ÀÄß ¤µÉâü¸ÀĪÀ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÉ, ¨sÁgÀvÀªÉà F ¸À¨sÉAiÀÄ°è `JAqÉÆøÀ¯Áá£ï ¤µÉÃzsÀ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÀÄ? JAzÀÄ w½¹vÀÄ. CzÀgÉ PÀxÉ E£ÀÆß WÉÆÃgÀ. CAzÀºÁUÉ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï£À°è ¦N¦UÀ¼À°è EgÀĪÀ `ºÉPÁìPÉÆèÃgÉÆÃ? gÁ¸ÁAiÀĤPÀzÀ WÀlPÀ«zÉ. DzÀÝjAzÀ¯Éà EzÀÆ ¦N¦. (¦N¦ ¥ÀnÖAiÀÄ°è EgÀĪÀ 12 ¥Àè¸ï 9 «µÀUÀ¼À AiÀiÁªÀÅzÉà CA±À«zÀÝgÀÆ gÁ¸ÁAiÀĤPÀªÀÅ ¦N¦ JAzÉà ¥ÀjUÀtÂvÀ). »ÃUÉ ¦N¦UÀ¼À ¸ÀASÉå ¨É½ÃvÁ EzÉ. ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è EAzÀÄ MAzÀÄ ®PÀëPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ §UÉAiÀÄ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÈvÀPÀªÁV vÀAiÀiÁj¹ §¼À¸ÁÛ EzÁgÉ. ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ªÁ¶ðPÀ ¸ÀgÁ¸Àj MAzÀÄ ¸Á«gÀ ºÉƸÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÉ §gÁÛ EzÀݪÀÅ. EªÀÅUÀ¼À°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ zÀĵÀàjuÁªÀÄ GAlĪÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ PÉ®ªÉà gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À ¥Àæw CtĪÀÇ wêÀæ «µÀPÁj. CªÀÅUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¥ÀAZÀzɯÉèqÉ ºÀgÀrPÉÆAqÀgÉ C¥ÁAiÀÄ ¤²ÑvÀ. PÁUÀzÀ GvÁàzÀ£É, QÃl£Á±ÀPÀUÀ¼À vÀAiÀiÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦«¹ ¥ÉÊ¥ÀÅUÀ¼À vÀAiÀiÁjAiÀÄ°è F gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ CvÀåAvÀ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è §¼ÀPÉAiÀiÁUÀÄwÛªÉ (¥Àj¸ÀgÀ gÀPÀëuÉAiÀÄ aAvÀ£ÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆvÀÛ, gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼À C¥ÁAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ ¸Á«gÁgÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀUÀ¼ÀÄ - £À£Àß C£ÀĪÁ¢vÀ ¥ÀŸÀÛPÀªÀ£ÀÆß ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ - ªÀiÁ°£ÀåzÀ ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ gÁrAiÀÄ£Éßà ºÀ©â¹gÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ FUÀ ¤ÃªÀÅ CAzÁdÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ). DzÀÝjAzÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è vÉÊ® ¸ÉÆÃjzÉÝà ªÀiÁ°£Àå, ¸ÁUÀgÀzÁ¼ÀzÀ vÉÊ®ªÀÅ ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÁgÀzÉà a«ÄäzÉÝà ¥Áj¸ÀjPÀ zÀÄgÀAvÀ, ªÀÄgÀUÀ¼À£ÀÄß PÀr¢zÀÄÝ PÀAqÀgÉ ªÀiÁvÀæ PÁr£À £ÀµÀÖ - JAzÉ®è ¨sÀæªÉÄ ¨ÉÃqÀ. ¥Àæw¤vÀåªÀÇ £ÁªÀÅ §¼À¸ÀĪÀ J®è ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À®Æè «µÀ«zÉ. HlzÀ §lÖ®®Æè «µÀ«zÉ JAzÀÄ ªÉÊzÀågÉ®è FUÁUÀ¯Éà vÉÆÃj¹zÁÝgÉ. F «µÀzÀ ¥ÀnÖAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ¯Éèà EgÀ°. DUÀ¯ÁzÀgÀÆ £ÁªÀÅ ¥Àæw¤vÀå JZÀÑgÀ ªÀ»¸ÉÛêÉ. K£ÀAwÃj?


ZÀlĪÀnPÉ

¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀt¥Àw ºÀ§âPÉÌ ¤ªÁ¹UÀ¼À C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀQæAiÀÄ ¨ÉA§®

¨ÉƪÀÄä¸ÀAzÀæzÀ°è CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ NgÉhÆÃ£ï ¢£ÁZÀgÀuÉ

¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À

¨ÉƪÀÄä¸ÀAzÀæ EAqÀ¹ÖçAiÀįï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ ¸É¥ÉÖA§gï 18gÀAzÀÄ CAvÁgÁ¶ÖçÃAiÀÄ NgÉhÆÃ£ï ¢£ÀªÀ£ÀÄß CxÀð¥ÀÇtðªÁV DZÀj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. `DgÉÆÃUÀåPÀgÀ ªÁvÁªÀgÀtzÀ ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà £ÁªÀÅ

ªÀįÉèñÀégÀA£À°ègÀĪÀ ©æUÉÃqï UÉÃmïªÉà gɹqÉAmï ªÉ¯ï¥sÉÃgï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀw¬ÄAzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀt¥Àw ºÀ§âzÀ §UÉÎ ªÁå¥ÀPÀ eÁUÀÈw C©üAiÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁVzÉ. Erà UÀȺÀ¸ÉÆÛêÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼À §¼ÀPÉUÁV PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ ªÁlgï mÁåAPÀgÀ£ÀÄß ¤Ãr ¸ÀºÀPÀj¹vÀÄÛ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ «¨sÁUÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ C¢üPÁj ²æà PÉ. gÁdÄgÀªÀgÀÄ F PÀÄjvÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¸ÀzÁ±ÀAiÀÄPÉÌ ¨ÉA§® ¤ÃrzÀÝgÀÄ. C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¥ÀæPÀluÁ ¥sÀ®PÀzÀ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû UÀt¥Àw PÀÄjvÀ ©üwÛ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVvÀÄÛ. C®èzÉ ¸ÀAZÁj mÁåAPÀj£À°èAiÉÄà UÀt¥ÀwAiÀÄ£ÀÄß «¸Àfð¸ÀĪÀ PÀgÉUÉ £ÀÆgÁgÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ¸ÀàA¢¹zÀgÀÄ JAzÀÄ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¥ÀæPÀluÉ w½¹zÉ.

fêÀ-ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁådå eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æà PÉ. gÁdÄ CªÀgÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj£À ªÁ¸À£ï L PÉÃgï PÀtÂÚ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¹§âA¢UÉ fêÀ-ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁådåzÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ eÁUÀÈw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. ªÁ¸À£ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ 77 ¸ÀA§A¢üvÀ ¹§âA¢ªÀUÀðªÀÅ F PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. fêÀ-ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ vÁådåzÀ ¤ªÀðºÀuÉ, CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV ¤ªÀð»¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ C¥ÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ - F «µÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ²æà gÁdÄ ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrPÉÆlÖgÀÄ. EAxÀ E£ÀÆß ºÀ®ªÀÅ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀqɹPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÁ¸À£ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ C¢üPÁj ¨Á¸Àgï JA gÁeÁ PÀgÁªÀiÁ¤ CzsÀåPÀëjUÉ ªÀÄ£À« ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉ.

D²¹zÉÝêɒ JA§ ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÁæzÉòPÀ C¢üPÁj ²æà JA. f. AiÀÄwÃ±ï £ÀqɹPÉÆlÖgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ CzsÀåPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀ»¹zÀÝ «zsÁ£À¥ÀjµÀvï ¸ÀzÀ¸Àå ²æà zsÀ£ÀAdAiÀÄ gÉrØAiÀĪÀgÀÄ NgÉhÆÃ£ï ¥ÀzÀgÀzÀ £Á±ÀzÀ §UÉÎ wêÀæ PÀ¼ÀªÀ¼À ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. EzÀjAzÁV ZÀªÀÄðzÀ PÁ¬Ä¯ÉUÀ¼ÀÆ ºÉZÁÑUÀÄwÛªÉ JA§ DvÀAPÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ vÉÆÃjzÀgÀÄ. F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨ÉƪÀÄä¸ÀAzÀæ EAqÀ¹ÖçAiÀįï C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï£À ¥ÀæzsÁ£À PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà £ÀgÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgï, ²æà ªÀĺÉñÀ, rfJA ¥ÀæPÁ±ï, ªÀÄAdÄ£Áxï ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

ºÀ¹gÀıÁ¯É ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¸À®ºÉ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J®è ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¸À¹ £ÉqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀ¹gÀÄ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV¸À®Ä ²PÀëPÀgÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

33


ZÀlĪÀnPÉ

¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj ²æà UÉÆëAzÀgÁdÄ ºÉýzÁÝgÉ. f¯Áè ²PÀët vÀgÀ¨ÉÃw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½ ªÀÄvÀÄÛ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÝ ¥Àj¸ÀgÀ «ÄvÀæ ±Á¯Á ²PÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝ CªÀgÀÄ ©¹AiÀÄÆlPÉÌ ±Á¯ÉAiÀÄ DªÀgÀtzÀ¯Éèà vÀgÀPÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁéªÀ®A§£É ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ PÀgÉ ¤ÃrzÀgÀÄ. f¯ÉèAiÀiÁzÀåAvÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀPÀÆÌ ºÉZÀÄÑ UÁæªÀÄUÀ¼ÀÄ d®§gÀ¢AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛªÉ. ¤Ãj£À°è gÁ¸ÁAiÀĤPÀ CA±ÀªÀÅ ºÉZÁÑV gÀPÀۻãÀvÉ, ªÀÄÆ¼É ¸ÀªÉvÀ EvÁå¢ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ PÁt¹PÉÆArªÉ JAzÀÄ CªÀgÀÄ DvÀAPÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀgÀÄ. ºÀ¹gÀÄ ªÀ®AiÀÄzÀ £Á±ÀªÉà EzÀPÉÌ®è PÁgÀt JAzÀÄ CªÀgÀÄ £ÀÄrzÀgÀÄ. DAiÉÄÌAiÀiÁVgÀĪÀ f¯ÉèAiÀÄ 150 ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÆß ªÀiÁzÀj ±Á¯ÉUÀ¼À£ÁßV ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæzÀ CzsÀåPÀë ²æà ¹. «±Àé£Áxï F ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è w½¹zÀgÀÄ. ¥Àj¸ÀgÀ «ÄvÀæ ±Á¯Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ C¢üPÁj ²æà ©.J¸ï. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgï ¤ÃrzÀgÀÄ. CAwªÀĪÁV ºÀvÀÄÛ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj¸ÀgÀ «ÄvÀæ ±Á¯ÉUÀ¼ÉAzÀÄ UÀÄgÀÄw¹ £ÀUÀzÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ CªÀgÀÄ «ªÀj¹zÀgÀÄ.

¸ÀÄAnPÉÆ¥Àà ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ¢Ã¥ÁªÀ½ DZÀgÀuÉ `ºÀtvÉAiÀÄ ¢Ã¥À ºÀZÉÆÑÃt §¤ß, ¥Àj¸ÀgÀ ¸Éßû ¢Ã¥ÁªÀ½ DZÀj¸ÉÆÃt §¤ß’ JA§ WÉÆõÀuÉAiÉÆA¢UÉ PÉÆqÀUÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀÄAnPÉÆ¥Àà ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ

¥ÀæweÉÕ ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. CPÉÆÖçgï 31gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è F ªÀÄPÀ̼ɮègÀÆ `¢Ã¥ÁªÀ½ ºÀ§â ¸ÉÃjzÀAvÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀ§âªÀ£ÀÄß DZÀj¸ÀĪÁUÀ ±À§Ý ªÀiÁ°£Àå, ªÁAiÀÄĪÀiÁ°£Àå ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀPÉÌ PÁgÀtªÁUÀĪÀ ¥ÀmÁQUÀ¼À£ÀÄß ¹r¸ÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¥ÀæweÉÕ ªÀiÁrzÀgÀÄ. DgÀA¨sÀzÀ°è PÁ¯ÉÃf£À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯É qÁ|| JA.«. gÀªÀiÁ, G¥À ¥ÁæA±ÀÄ¥Á® ¨Á®PÀȵÀÚ ¢Ã¥À ¨É¼ÀV¹zÀgÀÄ. EzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è `¥ÀmÁQ ¹rvÀ¢AzÀ ¥Àj¸ÀgÀPÉÌ GAmÁUÀĪÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄUÀ¼ÀÄ’ JA§ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁµÀt ªÀÄvÀÄÛ avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß K¥Àðr¸À¯ÁVvÀÄÛ.

kspcb.wordpress.com FUÀ PÀgÁªÀiÁ¤ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÆ ¨ÁèU ï¯ÉÆÃPÀzÀ°è §gÉAiÀÄÄwÛzÉ!

ºËzÀÄ! PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ FUÀ ¨ÁèUï ¥Àæ¥ÀAZÀPÉÌ PÁ°nÖzÉ. ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä ¤ÃªÀÅ kspcb.wordpress.com EzÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr

ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À ¥ÀævÉåÃPÀ §Ä¯Én£ï ¨ÉÃPÉ?

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ FUÀ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀ£ÀÄß PÁ®PÁ®PÉÌ §Ä¯Én£ï gÀÆ¥ÀzÀ°è ¥ÀæPÀn¸ÀÄwÛzÉ. GzÀåªÀÄUÀ½UÉ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸À®ºÉUÁgÀjUÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛªÁUÀĪÀ F §Ä¯Én£ïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃQzÀÝgÉ kspcbgok@gmail.com F ªÉÄʯïUÉ PÉÆÃjPÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj.

34

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013


PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

35


PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤ | PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ªÀiÁ°£Àå ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ªÀiÁ¸À¥ÀwæPÉ | ¸ÀA¥ÀÅl 3 ¸ÀAaPÉ 7 £ÀªÉA§gï 2013 | SÁ¸ÀV ¥Àæ¸ÁgÀPÁÌV

J-PÀ¸À¢AzÀ PÀ¯É ¤ÃªÀÇ AiÀÄwß¹! ¤AiÀÄAvÀæt ªiÀ Á°£Àå ªÀÄAqÀ½

PÀ£ÁðlPÀ

36

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÁ»¤

|

£ÀªÉA§gï 2013

Parisara Vahini November 2013