Page 1

2009

ÅRSBERETNING


2009

ÅRSBERETNING


INDHOLD

Ledelsesberetning PTU i 2010 Hvad er planerne?

04 04

Det skete i 2009 Medlemsundersøgelsen - Vidste du det om PTU? RehabiliteringsCenteret på det faglige verdenskort Årets arbejdsplads 2009 Ferierejse til Tenerife Akkreditering skudt i gang Sundhedsdagen Soldater i køreskolen Pilotprojektet med Brøndby Kommune PTU i pressen

06 06 06 07 07 07 08 08 09 09

PTU takker Telefonkampagnen Virksomheder og fonde De valgte at støtte PTU - historier fra 3 medlemmer

10 10 10 11

Regnskab Hovedtal 2005-2009 Resultatopgørelse Udvalgte nøgletal

12 12 13 14


04

LEDELSESBERETNING PTU ÅRSBERETNING 09

PTU i 2010 – Hvad er planerne? I 2010 skal PTU’s strategi føres ud i livet. Der skal arbejdes med de 8 fastlagte indsatsområder inden for medlemsindsats, tværfaglig rehabilitering, rådgivning af kommuner etc. Et meget synligt bevis på at PTU er i gang med en omstillingsog fornyelsesproces bliver indførelsen af nyt design – både navnet ”PTU” og logoet vil undergå designmæssig forandring. Også PTU Nyt vil udkomme i helt ny opsætning, og vil fra april ændre navn til Livtag. Vi har ligeledes store forventninger til en ny bisidderordning for vores medlemmer. Der skal udvælges op mod 25 frivillige medlemmer af PTU, der i tæt samarbejde med PTU’s socialrådgivere skal fungere som bisiddere for medlemmer, der har behov for at have en person med til møder i kommuner etc.


PTU ÅRSBERETNING 09 LEDELSESBERETNING

LEDELSES BERETNING

2009 har været året, hvor PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesska­dede har taget et stort spring fremad. Vi har på alle niveauer – medarbejdere, hovedbestyrelse, tillidsfolkene i kredsene – arbejdet ihærdigt med en ny strategi. Med massiv opbakning på alle niveauer blev den vedtaget den 10. december 2009. Strategien fastslår, at vi i PTU arbejder for at skabe lige­ værdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. Det sker gennem rehabilitering, rådgivning, oplysning og fællesskab. Vi er meget ambitiøse i vores krav til egne præstationer til gavn for medlemmer, patienter, kommuner og andre brugere af vores organisation. Der er defineret 8 indsatsområder med klare mål og prioriteringer inden for bl.a. medlemsindsats, tværfaglig rehabilitering, rådgivning af kommuner etc. Foreningen af ikke-kommercielle privathospitaler omfattet af sundhedslovens § 79 blev stiftet i 2008 og viste sit værd i 2009. Efter en intensiv presseindsats, hvor PTU spillede en stor rolle, og kontakt til en række beslutningstagere (folketingsmedlemmer, sundhedsminister og embedsmænd) er der afsat 100 mio. kr. på finansloven for 2010 til en målrettet pulje til vedligeholdelse af bl.a. PTU’s RehabiliteringsCenter. Vi har i skrivende stund

ikke fået besked om vores andel af midlerne, men vi ser frem til et betydeligt beløb til om- og udbygning af vores faciliteter. 2009 er også året, hvor vi modtog mange penge i ekstra bidrag fra vores medlemmer, så vi kan opretholde og udbygge vores medlemstilbud. TUSIND TAK til de mange bidragydere. Der skal også lyde en stor tak til de mange fonde og virksomheder, der har bidraget til vores aktiviteter – køb af scanner til rehabiliteringscentret, total istandsættelse af vores sommerhuse i Thy for blot at nævne et par eksempler. Bidragene fra medlemmerne går også til interessegrupperne (PTU Polio, PTU Ryg, PTU Whiplash, PTU Ulykke og PTU Ung). Arbejdsgrupperne bag interessegrupperne er sammensat af medlemmer med særlig indsigt i de rele­ vante medlemsgruppers forhold, et hovedbestyrelses­ medlem og en medarbejder fra PTU. På den måde sikres åbenhed og forankring i hele organisationen. Interesse­ grupperne har ydet indsatser langt over forventning siden etableringen i begyndelsen af 2009. Poliodage, sundheds- og forskningsdag, nyhedsbreve, påvirkning af politikere, for blot at nævne nogle af aktiviteterne. Efter sådan et år glæder vi os til at fortsætte arbejdet!

Formand: H. Kallehauge Næstformand: Ghita Tougaard Næstformand: Janus Tarp Medlem: Anne-Lise Rossau Medlem: Erling Johansen Medlem: Gurli Bechmann Nielsen Medlem: Inga Bredgaard Medlem: Inge Raagaard Carlsen Medlem: Jørgen Maibom Medlem: Kaja Brolykke Eiding Medarb.valgt repr.: Ulla C. Friis Medarb.valgt repr.: Anna-Lene Hartvigsen Direktør: Philip Rendtorff

05


06

DET SKETE I 2009 PTU ÅRSBERETNING 09

DET SKETE I 2009

Vidste du det om PTU? I 2009 gennemførte PTU en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne. Her er 5 ting, som du måske ikke vidste om PTU. 87 % af PTU’s medlemmer mener, at foreningen virker målrettet i deres arbejde for at hjælpe medlemmerne. 85 % af PTU’s medlemmer ved, hvem der er formand i foreningen. 26 % af medlemmerne er tilfredse eller meget tilfredse med PTU’s synlighed i medierne 92 % af medlemmerne læser PTU’s medlemsblad 96 % af PTU’s medlemmer mener, at de fortsat vil være medlem af PTU om 2 år.

RehabiliteringsCentret på det faglige verdenskort 2009 blev året hvor PTU’s RehabiliteringsCenter igen gjorde sig bemærket på det faglige verdenskort inden for Polio. I januar blev en artikel om effekten af tværfaglig rehabilitering af personer med polio, skrevet af tre af PTU’s fysioterapeuter, offentliggjort i tidsskriftet Journal of Rehabilitation Medicine. Senere på året repræsenterede en af PTU’s afdelingsfysioterapeuter RehabiliteringsCentret på en international konference om polio i Warm Springs, Georgia U.S. Endelig har PTU’s overlæge skrevet en lang række indlæg omkring bl.a. polio og bedøvelse til aviser og faglige tidsskrifter.


PTU ÅRSBERETNING 09 DET SKETE I 2009

Årets arbejdsplads 2009

Akkreditering skudt i gang

PTU’s afdeling i Risskov ved Århus blev i februar kåret som månedens arbejdsplads af Seminarer.dk, og senere i december, til årets arbejdsplads. Begrundelsen for valget af PTU er, at brugerne føler sig velkomne og arbejdspladsen er kendetegnet ved et godt fagligt og socialt sammenhold. Desuden blev der lagt vægt på, at der er plads til en god portion humor i hverdagen. ”Medarbejderne har en positiv indstilling overfor nye tiltag og udvikling og udviser, trods de mange forskellige faglige baggrunde, en stor anerkendelse og respekt for hinandens kompetencer” lød det i dommerpanelets bedømmelse. Med kåringen fulgte en check på 10.000,- til medarbejderne.

PTU’s RehabiliteringsCenter skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel, som er obligatorisk og omfatter alle sundhedsinstitutioner i Danmark. Akkrediteringen betyder, at RehabiliteringsCentret i 2009 startede en gennemgang af samtlige arbejdsgange ift. eksempelvis hygiejne, journalføring, ansættelse af personale mm. Herefter er der blevet fastlagt mål for hvilken kvalitet, der ønskes i RehabiliteringsCentret, på baggrund af lovkrav og standarderne fra Institut for kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Endeligt skal der måles, om Centret rent faktisk lever op til de kvalitetsmål, det har sat. Dette vil foregå ved en ekstern bedømmelse i foråret 2011, hvorefter RehabiliteringsCentret forhåbentligt bliver tildelt en akkrediteringsgrad. Alt i alt en stor og omfattende proces, som betyder, at alle, både brugere af Centret og personale, oplever, at kvaliteten af behandlingsydelserne forøges. Akkreditering er en løbende proces, og Rehabiliteringscenteret skal akkrediteres hvert tredje år.

Ferierejse til Tenerife I januar 2009 arrangerede PTU, i samarbejde med Chris Travel, en ferierejse til kurhotellet Mar y Sol på Tenerife. Kurhotellet har specialiseret sig i at modtage handicappede og tilgængeligheden på hotellet er i top. 19 brugere valgte at benytte sig af tilbuddet, som omfattede tre timers daglig fysisk træning, sol, varme og vand. To fysioterapeuter fra PTU’s rehabiliteringscenter stod for træningen. Turen var en stor succes og PTU har derfor valgt at gentage turen i januar 2010.

07


08

DET SKETE I 2009 PTU ÅRSBERETNING 09

Sundhedsdag med fokus på rygmarvsskader

PTU Handicapbiler hjælper soldater til at køre bil igen

Rygmarvsskadede fra hele landet var med, da PTU og RYK i september 2009 inviterede til den årlige Forsknings- og Sundhedsdag, som i år fandt sted på Hotel Scandic i Kolding. Her hørte de mere end 250 deltagere om den sidste nye forskning om rygmarvsskader og de komplikationer, der kan følge med. Blandt andet inden for emner som maveog tarmproblemer, sex og samliv, smertehåndtering og forskning i stamceller. Arrangementet var et af de første tiltag, som PTU’s nye interessegrupper har tilrettelagt og gennemført til gavn for foreningens medlemmer.

PTU Handicapbiler har flere gange gennem årerne været inde i billedet for at vurdere, hvordan en bil skulle ind­ rettes, så en hjemvendt soldat, der har mistet en del af sin førlighed, igen kan betjene og køre bil sikkerhedsmæssigt forsvarligt. I 2009 har PTU Handicapbiler hjulpet flere tilskadekomne soldater med hurtigt at få fundet frem til den nødvendige specialindretning og med valg af billigst egnede bil, som det offentlige kan yde støtte til. PTU Handi­capbilers deltagelse har for soldaterne betydet, at de har fået kyndig vejledning, at de har prøvet at køre med specialindretningen, så de har lært at betjene bilen, at de hurtigt har fået krav i kørekortet, og at de har fået en bil, som fungerer til dem. Soldaterne har efterfølgende udtrykt, at det har været en positiv oplevelse at få kompetent og effektiv vejledning, og at det har fået behandlingen af deres bilsag i kommunen til at gå hurtigt og smidigt.


PTU ÅRSBERETNING 09 DET SKETE I 2009

Pilotprojekt med Brøndby kommune PTU’s RehabiliteringsCenter råder over stor kompetence inden for tværfaglig udredning og rehabilitering. Driftsoverenskomsten med Region Hovedstaden fastsætter imidlertid snævre rammer for, hvilke patientgrupper der kan behandles. I lyset heraf har PTU indledt et pilotprojekt med Brøndby Kommune om, at PTU udreder og træner borgere, der har været ude for et ulykkestilfælde med langtidssygemel­ ding til følge. Brøndby Kommune, og de borgere, der er henvist til udredning og træning, har udtrykt stor tilfreds­ hed med ordningen. Det er målet, at projektet fortsættes i 2010 og udvides til at omfatte flere kommuner beliggende tæt på Rødovre og Risskov. Samarbejdet betyder, at det er muligt for os at modtage flere patienter, fordi behandlingen betales af kommunen. Herved kan vi ansætte mere personale med specialviden og styrke det økonomiske fundament. Det gavner alle patientgrupper. Det nye samarbejde påvirker ikke vores nuværende patientgrupper, hverken behandlingsomfang eller venteti­ der. Vi har fortsat en statslig økonomisk ramme svarende til 110.000 behandlinger som Region Hovedstaden fører tilsyn med. Samarbejdet med kommunerne er økonomisk fuldstændig adskilt fra den statslige økonomiske ramme.

PTU vil være mere synlig i pressen En del af PTU’s strategi er at blive mere synlig i mediebilledet og gøre opmærksom på foreningens målgrupper og de problemer, de står overfor. ’Ingen penge til ma­ ling og mursten’, ’Sygehuse forfalder’ og ’Dyr transport holder patienter fra behandling’er alle tre eksempler på presseomtale, PTU har fået det seneste år. Artiklerne er bragt i Politiken i sommeren 2009. I løbet af efteråret 2009 har PTU også været på banen i forbindelse med kritikken af Retslægerådet og foreslået, hvordan man kan ændre Retslægerådets arbejde, så borgerne ikke snydes for erstatning. Derudover har PTU bl.a. været i Nordjyske Stiftstidende i februar med ’Vi er en uddøende race’, i Djøfbladet i august med ’Akademikere i kørestol stemples ude af arbejdsmarkedet’, i Ugebrevet A4 i oktober med ’Kommuner får svært ved at nå FNs handicapmål’ og i P2 med et indslag om koncerten med Staff Benda Bilili på ventetorvet i PTU.

09


10

PTU TAKKER PTU ÅRSBERETNING 09

PTU TAKKER En række virksomheder og fonde støtter PTU • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bruger-Hjælper Formidlingen Bandagist Jan Nielsen Clemens advokater Sund & Bælt Coloplast Danmark A/S UROlogic ApS Danpleje - Onmed A/S Awayup ApS Astra Tech A/S Grosserer L.F. Foghts Fond Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsens Fond Tuborgfondet Knud Højgaards Fond Frederik og Emma Kragh’s Mindefond Aase og Ejnar Danielsens Fond Dir. J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge’s Legat Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Augustinus Fonden Frantz Hoffmanns Mindelegat Jascha Fonden Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Alex Hilmar Hansen og hustru Gerdas Fond Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond Ernst og Vibeke Husmans Fond Nordea-Fonden Frimodt-Heineke Fonden Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond I.F. Lemvigh Müllers Fond Fabrikant Knud Johan Danielsen og hustru Agnes Louise Danielsen, født Ferslev’s Legat Oda og Hans Svenningsens Fond Harald og Ellen Plesner, født Tofft og børns Mindefond Foreningen Østifterne Jubilæumsfonden af 12/8 1973 Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond C.W. Strandes Legatfond Fonden Julius Skrikes Stiftelse Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Medlemmerne giver ekstra PTU’s medlemmer er meget loyale og betaler hvert år trofast deres medlemskontingent. Som forening må vi erkende, at med kontingentet alene er der grænser for, hvad vi kan præstere. Både medlemsaktiviteter, politisk påvirkning og ikke mindst behandling og genoptræning af patienter koster penge. Noget er offentligt støttet, men slet ikke det hele. I 2009 har telefonen derfor kimet hos alle de medlemmer, vi har kunnet træffe, og 1.270 af vores medlemmer har sagt ja til at give i alt en halv million kroner ekstra årligt, hvilket vi er meget taknemmelige for. Ligeledes er medlemmerne blevet spurgt, om de ville sende foreningen et ekstra bidrag ved juletid. Endnu et initiativ fra 2009 er folderen om arv og testamente, som er færdiggjort og sendt ud til samtlige medlemmer for at informere om muligheden for at oprette et testamente til fordel for foreningen.


PTU ÅRSBERETNING 09 PTU TAKKER

De valgte at støtte PTU 8640 danskere var i 2009 medlem af eller gav et bidrag til PTU. Vi har spurgt nogle af dem hvorfor.

Nabila Aouhabachi ”Jeg støtter PTU, fordi jeg mener, at det er vigtigt, at der eksisterer en forening, der arbejder for at skabe de bedste vilkår for folk med handicap. For mig er det rart at vide, at jeg altid har et sted at henvende mig, hvis jeg har spørgsmål eller brug for rådgivning. Det giver mig tryghed i hverdagen”

Karl og Inge Kronow

Lisbeth Nielsen

”Min kone har polio, og derfor mener jeg, at det er væ­ sentligt at støtte foreningen. For os er det rigtig dej­ligt at komme i PTU og mødes med ligesindede. Der er altid en god stemning, og vi bliver mødt med en forståelse og venlighed, som er helt unik. Den særlige ekspertise, der findes her, eksisterer ingen andre steder i landet. Der­ udover holder vi meget af at komme til de mange foredrag og aktiviteter, der foregår i vores lokale kreds. Vi har efterhånden deltaget i en del forskellige ting, og der har ikke været ét eneste arrangement, som ikke har været spændende og interessant.”

”Jeg er kommet i PTU’s Rehabiliteringscenter og i foreningen igennem mange år. Både min første mand og jeg selv fik polio i vore unge dage, og jeg har levet med følgerne af sygdommen lige siden. Foreningen har gjort rigtig meget for os, og jeg har altid følt mig godt behandlet her. I det hele taget synes jeg, at der sker rigtigt meget i PTU, og at der er mange gode tilbud til medlemmerne.”

11


12

HOVEDTAL 2005-2009 PTU ÅRSBERETNING 09

HOVEDTAL 2005-2009

Resultatopgørelse i 1.000 kr.

2009

2008

2007

2006

2005

Bidrag og tilskud 4.800 4.890 4.943 5.899 6.178 Medlemskontingenter og bidrag 2.110 1.910 1.847 1.952 2.083 RehabiliteringsCenter 36.519 * 33.616 32.646 31.370 30.551 Salg af ydelser 3.662 4.438 4.250 4.413 4.344 Ejendomsindtægter 6.890 6.609 6.506 6.400 6.316 Øvrige indtægter 5.336 4.063 3.659 3.949 4.011 Omsætning 59.316 55.526 53.851 53.983 53.483 Kapitalafkast 1.039 1.544 1.925 2.215 1.856 Indtægter i alt 60.355 57.070 55.776 56.198 55.339 Medlemsaktiviteter 6.759 6.057 6.860 8.404 9.906 RehabiliteringsCenter 36.520 * 33.253 33.042 32.028 29.907 Handicapbiler 4.548 4.864 4.648 4.650 4.534 Ejendomsudgifter 1.804 1.627 1.746 1.588 1.593 49.631 45.801 46.296 46.670 45.940 Administration 9.174 * 7.561 7.507 7.665 7.177 Finansieringsomkostninger 2.201 2.573 2.206 2.259 2.287 Ekstraordinære poster 0 1.809 -883 570 915 Regnskabsmæssige reguleringer 0 58 -170 0 0 11.375 12.002 8.660 10.494 10.379 Omkostninger i alt 61.006 57.803 54.956 57.164 56.319 Årets resultat (ekskl. modtaget arv) -650 -733 820 -966 -980 * Den væsentlige stigning i indtægter og udgifter skyldes primært en ny opgørelsesmetode.


PTU ÅRSBERETNING 09 HOVEDTAL 2005-2009

Balance i 1.000 kr. 2009 2008 2007 2006 2005 Ejendomme, inventar og driftsmidler 61.614 * 73.543 73.671 73.896 73.739 Finansielle anlægsaktiver 13.927 16.816 27.651 32.843 33.997 Varebeholdninger 50 90 97 21 24 Tilgodehavender og varebeholdning 4.753 7.476 7.318 7.606 8.560 Likvide beholdninger 5.277 12.451 2.801 2.409 2.488 Aktiver i alt 85.621 110.375 111.538 116.775 118.808 Egenkapital 39.506 * 48.180 49.333 48.028 47.924 Hensættelser, egenkapital 2.520 3.356 2.179 2.401 2.574 Langfristede gældsforpligtelser 33.855 50.346 51.378 57.328 58.736 Kortfristede gældsforpligtelser 9.740 8.493 8.648 9.018 9.574 Passiver i alt 85.621 110.375 111.538 116.775 118.808 * Den væsentlige fald skyldes krav pr. 01.01.2009 om ændret vudering af faste ejendomme. Resultatopgørelse i procent 2009 2008 2007 2006 2005 Fordeling af indtægter i pct.: Bidrag og tilskud 8 9 9 10 11 Medlemskontingenter 4 3 3 3 4 RehabiliteringsCenter 60 58 58 56 55 Salg af ydelser 6 8 8 8 8 Ejendomsindtægter 11 12 12 12 12 Øvrige indtægter 9 7 7 7 7 Kapitalafkast 2 3 3 4 3 100 100 100 100 100 Medlemsaktiviteter 11 10 13 15 17 RehabiliteringsCenter 59 59 60 56 53 Handicapbiler 8 8 8 8 8 Ejendomsudgifter 3 3 3 3 3 Administration og lønninger m.v. 15 13 14 13 13 Finansieringsomkostninger 4 4 4 4 4 Ekstraordinære poster 0 3 -2 1 2 Regnskabsmæssige reguleringer 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100

13


14

UDVALGTE NØGLETAL 2005-2009 PTU ÅRSBERETNING 09

UDVALGTE NØGLETAL 2005-2009

Udvalgte nøgletal

2009

2008

2007

2006 2005

Antal aktive medlemmer 5.886 5.980 6.009 6.178 6.481 Antal støttemedlemmer 2.856 3.248 4.042 4.320 4.602 Indtægter fra arv m.v. 2.842 34 775 362 3.162 (ingår ikke i resultatopgørelsen) Antal fuldtidsansatte 71 73 77 79 80 Afkast af værdipapirbeholdning i pct. 4,0 3,6 5,2 5,3 5,1


Design: ESSENSEN.COM // Foto: PTU og Colourbox // TRYK: Scanprint


PTU, Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede er en landsdækkende forening, der arbejder på at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for personer med alvorlige skader som følge af en ulykke eller sygdom. Det kan være efter trafikulykke, rygmarvsskade, whiplash eller polio. Foreningen arbejder for at: – forbedre vilkårene for bevægelseshandicappede – støtte medlemmerne gennem kurser, arrangementer, rådgivning og fællesskab – synliggøre og oplyse om foreningens målgrupper Foreningens sekretariat beskæftiger godt 30 medarbejdere, herunder Kreds- og Medlemsservice, Handicapbiler,

Køreskole og administration. Herudover driver foreningen også PTU’s RehabiliteringsCenter. PTU’s RehabiliteringsCenter er et foreningsejet specialsygehus, som er omfattet af sundhedsloven og har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden. Centeret beskæftiger ca. 60 medarbejdere og er godkendt til at behandle og genoptræne personer med polio eller betydeligt bevægelseshandicap, som følge af rygmarvsskade eller ulykke. Driftsoverenskomsten med Region Hovedstaden betyder, at Regionen fører tilsyn med RehabiliteringsCentret, samt at der er en økonomisk grænse svarende til 110.000 behandlingsydelser, som Centret kan få betaling for pr. år.

PTU • LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Fjeldhammervej 8 • 2610 Rødovre • T +45 3673 9000 • www.ptu.dk

Årsberetning 2009  

årsberetningen 2009 PTU

Advertisement