Page 1

Kršćanska sadašnjost

Katalog novijih izdanja


Kršćani u društvu

Josip Baloban    Krunoslav Nikodem    Siniša Zrinščak

Vrednote u Hrvatskoj i u Europi K o m pa r at i v n a a n a l i z a

2

Knjiga je plod četvrtoga vala istraživanja European Values Study – 2008 i predstavlja nastojanje pozicioniranja Hrvatske na vrijednosnoj karti Europe među 47 istraživanih zemalja. Područja istraživanja su odnos religije i morala, društva i politike, braka i obiteljskog života, zatim uloga spolova, rad i slobodno vrijeme, seksualnost i obrazovanje.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17,5 × 24,5 cm tvrdi 481 190 kn

Stjepan Baloban

Između slobode i podložnosti

K r š ć a n i n i sv i j e t

Sadržaj ove knjige, koji se na temelju novijega socijalnog učenja Crkve bavi konkretnom hrvatskom situacijom, svojevrstan je doprinos jednog teologa i socijalnog etičara raspravi o nužno potrebnim promjenama u Hrvatskoj.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Znakovi i gibanja 11 × 18 cm meki 256 75 kn


Enzo Bianchi

Kršćani u društvu

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Tko je kršćanin? Na koji način u današnjem svijetu dolazi do otpada od vjere ili, još općenitije, od duhovnoga života? Ako je trajna zadaća Crkve da bude vjeran odjek Božje riječi u povijesti, za Enza Bianchija »kršćani su, kao i svi ljudi, pozvani da prihvate različitost drugih, da ne otklanjaju od sebe kompleksnost svijeta. Drugi ljudi nisu pakao, nego upravo spasenje koje nam se nudi i utoliko jedina prilika koju imamo da ostvarimo zajedništvo«.

Znakovi i gibanja 11 × 18 cm meki 299 110 kn

3

Jorge Mario Bergoglio

Papa Franjo odgovara

Intervjui i tiskovne konferencije Ova knjiga na jedinstven način potvrđuje zašto je papa Franjo tako omiljen u svijetu, posebice među medijskim djelatnicima, ali i zašto ga katolički tradicionalisti i integralisti ne vole. U njoj je na jednome mjestu skupljeno sve ono najvažnije što je Papa u svojoj četverogodišnjoj službi izjavio svijetu medija. Ovu bi knjigu morao pročitati svaki kršćanin kako bi shvatio kojim je to smjerom, s papom Franjom, krenula njegova Crkva.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Polazišta 14,7 × 21,7 cm tvrdi 425 190 kn


Živan Sikirić

Nova Kristova zapovijed

Jesmo li je zaboravili? – P o d lo g a n o v o j e v a n g e l i z a c i j i Ova je knjiga svjedočanstvo jednoga zauzetog kršćanskog laika, nastala posebice iz osjećaja nužnosti govorenja (pisanja) o temeljnoj Kristovoj zapovijedi ljubavi jer, kako i sam autor navodi u uvodu, »šutnja o ovom problemu bila bi grijeh i pomanjkanje osjećaja ljubavi za Crkvu«. U knjizi su donesena uvjerljiva i dojmljiva promišljanja koja se, u konačnici, tiču same srži evanđeoske objave, koja se može sažeti u sintagmu – Bog je ljubav.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 11 × 20 cm meki 124 60 kn

4

Gordan Črpić    Jasna Ćurković Nimac    Željko Tanjić

Vjersko uvjerenje i moralno ponašanje

Teorijska rasprava i empirijska analiza o utjecaju religije na moral u h r v ats k o m k o n t e k st u

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17,5 × 24,5 cm tvrdi 270 150 kn

Ova stručna rasprava i analiza pruža vrijedan znanstveni prinos interdisciplinarnoj analizi moralnog ponašanja u suvremenom hrvatskom društvu. Knjiga daje jasan i argumentiran uvid u stanje rasprava oko fundiranja etike i njezine moguće veze s religijskim uvjerenjem te uvid u utjecaj vjerskog uvjerenja na ćudoredno ponašanje u hrvatskom društvu, na temelju znanstvenih empirijskih istraživanja provedenih u Republici Hrvatskoj.


Fabrice Hadjadj

Raj na vratima

O g l e d o r a d o st i k o j a u z n e m i r u j e

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Ova nam knjiga želi oduzeti sigurnost u naše zemaljske rajeve: konačno izmaknuti tlo pod našim nogama da možemo umrijeti s barem nešto malo više otvorenim ustima, s dušom koja žeđa Boga. No prije toga, dok nam je raj još »na vratima«, upravo stoga što je već u nama i još nije, jer valja rasti u Duhu, pa i putem običnih svagdanjih događaja, valja naučiti neke važne, a tobože obične stvari, primjerice od pomodnog pozdravljanja znati prelaziti prema metafizici pozdrava. Učiti se susretanju tako da u susretima postignemo stanje u kojem jedan ne navaljuje na drugoga, nego ga prihvaća onakva kakav jest, ne izobličavajući ga.

Eseji 13 × 20 cm meki 468 210 kn

Michael Poole

‘Novi’ ateizam

D e s e t a r g u m e n ata k o j i n e drže vodu?

Dakle, što je tu novo i kako se pojavio »novi ateizam«? Odgovor na to pitanje nudi John Gray, bivši profesor europske misli na Londonskoj školi ekonomije i političkih znanosti. Nakon odbacivanja religije i humanizma on primjećuje »iznenadnu eksploziju literature ateističkog prozelitizma«. Poole provjerava deset argumenata koje novi ateisti najčešće koriste te zaključuje kako su kante uistinu šuplje.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Eseji 13 × 20 cm meki 107 60 kn

5


Gerhard Voss

Astrologija kršćanski

Riječ je o uspješnici koja je na njemačkom jeziku tiskana u čak pet izdanja, a donosi smjernice za kršćanski odgovorno ophođenje s astrologijom. Za takvim smjernicama potražnja je i u nas, kao i u svijetu, velika, a autor je jedini katolički teolog koji se toj temi posvetio tako da, načelno, potvrđuje astrologiju, ali joj i jasno naznačuje granice.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Mala knjižnica Kane 11 × 18 cm meki 201 95 kn

6

Milan Šimunović    Ivica Pažin

Promjene u katehetskom pastoralu župne zajednice

U to p i j a i l i st v a r n o st ?

Temeljno usmjerenje autora jest da Crkvu treba živjeti kao zajedništvo skromnosti, malenosti, manjine, a katehezu ostvarivati ponajprije kao strpljivo djelovanje prema odraslima kojima treba pomoći da (p)ostanu kršćani, te kao djelovanje u župnim vjerničkim krugovima, u kojima se sigurno raste u ljubavi, spoznaji, slavlju i zajedništvu. Ova je studija nastala kao prinos novoj evangelizaciji koju promiču posljednji pape, a zaključujući ju, autori se i sami pitaju je li moguće promisliti i obnoviti župnu katehezu na drukčijim osnovama.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Teološki radovi 17 × 24 cm meki 462 160 kn


Enzo Bianchi

Kakva vjera?

Enzo Bianchi čitateljima nudi pitanja koja si on sam postavlja, u obliku nemira i nade, kao čovjek vjere i traganja. Znajući dobro da ono što on naziva »migracijom« kršćanske vjere može biti pustolovan hod – a ne opasno zastranjenje – jedino ako se čvrsto držimo dvaju načela: prvo je načelo da treba pratiti ritam epohe u kojoj se živi sjedinjujući gipkost gibanja i čvrstoću korijena; a drugo je da treba slijediti – iako u nezanemarivoj osobnosti vjerničkog i kulturnog hoda – novu i sve neizostavniju percepciju kako smo svi uključeni u sudbinu cijelog čovječanstva. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Metanoja 11 × 20 cm meki 100 65 kn

Papa Franjo

Poruke mladima

Mali rječnik za mlade Riječ je o, sadržajem i formatom, vrlo primjerenoj knjizi za mlade kojom papa Franjo, s jedne strane, pogađa zanimanja, potrebe i očekivanja mladih, a s druge strane, pruža sjajan primjer papine učiteljske službe koja se, i u ovom slučaju, prilagođuje potrebama slušateljâ, odnosno čitateljâ. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 12,5 × 12,5 cm meki 88 50 kn

Papa Franjo

Laudato si’

Enciklika o brizi za zajednički dom Enciklika pape Franje o brizi za zajednički dom odmah nakon pojavljivanja polovinom lipnja 2015. godine pobudila je silno zanimanje i velike pohvale i javnosti i struke. Riječ je o enciklici koja u središte postavlja pitanje: Kakav svijet želimo predati onima koji će doći poslije nas? Enciklika je dobila naslov po zazivu sv. Franje: Hvaljen budi, Gospodine moj (Laudato si’, mi’ Signore), koji u Pjesmi stvorova podsjeća na činjenicu da je Zemlja naš zajednički dom i da je poput sestre s kojom dijelimo postojanje i poput majke koja nas prima u svoje naručje. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Dokumenti 11,5 × 16,5 cm meki 191 40 kn

7


Hubert Gaisbauer    Leonora Leitl

Pismo za svijet

E n c i k l i k a » L a u d ato s i ’« pa p e Franje objašnjena djeci Ova je knjiga sjajan primjer kako se, uglavnom zahtjevni, tekstovi crkvenog učiteljstva mogu predstaviti i prereći tako da budu razumljivi svima, posebice djeci. Iako sjajna enciklika pape Franje Laudato si’ ne pripada teško razumljivim spisima crkvenog učiteljstva, pa ju je bilo lakše prevesti na jezik i sliku djece, ovaj pokušaj vrijedan je divljenja.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

izvan nizova 15,5 × 23 cm tvrdi 105 95 kn

8

Ana Thea Filipović

Učiti živjeti zajedno

D i m e n z i j e s o c i j a l n o g u č e n j a u p e d a g o š k o j i t e o lo š k o j p e r s p e k t i v i Učiti živjeti zajedno jedan je od četiriju stupova cjeloživotnog učenja koje navodi preporuka UNESCO‑ve Međunarodne komisije za razvoj obrazovanja u 21. stoljeću. Učenje suživota s drugima usko je povezano s ostalim sastavnicama obrazovanja: s promicanjem razvoja osobe, stjecanjem znanja te osposobljavanjem za zanimanje i preuzimanje odgovornosti u svijetu rada. Knjiga polazi od aktualnih zahtjeva za intenziviranjem socijalnog učenja te ispituje različita značenja i očekivanja koja se pridaju pojmu socijalnog učenja i socijalne kompetencije. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Priručnici 14 × 20 cm meki 200 90 kn


Kongregacija za katolički odgoj

Odgajati za međukulturalni dijalog u katoličkoj školi

Živjeti zajedno za civilizaciju ljubavi

Ovaj dokument Kongregacije za katolički odgoj odgovara na sve veće zahtjeve suvremenog svijeta za međukulturalnim dijalogom, odnosno, kako ga vrjednovati i provoditi u katoličkim školama. Nije lako uspostaviti uravnotežen i pomirljiv odnos između već postojećih i novih kultura, koje su često obilježene suprotnim navikama i običajima. Crkva pokazuje zanimanje za dijalog među kulturama kao važno sredstvo u korist miroljubivog društva, a škole u tom pogledu imaju osobito veliku odgovornost.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Dokumenti 11, 5 × 16,5 cm meki 75 30 kn

9

Stjepan Baloban    Gordan Črpić    Dubravka Petrović Štefanac (ur.)

Kultura rada u Hrvatskoj

5 . h r v ats k i s o c i j a l n i t j e d a n

Glavna je tema obrađena na trima tematskim cjelinama u plenarnim predavanjima (Rad u Hrvatskoj, Obitelj i rad te Perspektive: rad, poduzetništvo i socijalna sigurnost) i u deset istodobnih foruma (Duhovnost rada, Poduzetništvo i društvene vrijednosti, Perspektive rada u budućnosti, Nezaposlenost i politika zapošljavanja, Radnička prava, Odgoj i obrazovanje, Socijalni pastoral, Rad u poljoprivredi, Obitelj, zdravlje i rad te Volonterstvo). biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 18 × 24,5 cm tvrdi 570 260 kn


Stjepan Baloban   Gordan Črpić     Dubravka Petrović Štefanac (ur.)

Župnik Franjo Jurak – uloga župnika u gradu

10

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Franjo Jurak je svojim hrabrim i katkada neočekivano »nerazumnim« izričajima ljubavi i milosrđa fascinirao, ali i uznemirivao, donekle slično kao što to čini i papa Franjo danas. Bio je župnik koji bi se savršeno uklopio u pontifikat pape Franje i u Jubilej milosrđa. Čitatelji koji su ga poznavali moći će uspoređivati svoje uspomene i sjećanja s napisanim tekstovima u ovoj knjizi, a čitateljima koji ga nisu poznavali to je prigoda da upoznaju iznimno aktivnoga gradskog župnika, čija su vrata župnog ureda i stana uvijek bila otvorena.

Izvan nizova 15,5 × 21 cm meki 327 120 kn

Gordan Črpić    Mijo Džolan (ur.)

Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? Bez obzira na to je li nedjelja sekularna ili vjerska, posvećena vjerskom životu, obitelji ili društvenom životu, važno je da bude neradna kako bi bila slobodna, kako bi se očuvalo ljudsko dostojanstvo i kako bi se zajednica, obiteljska ili društvena, mogla izgraditi te na taj način pridonijeti razvoju hrvatskog društva. Zajednički je to zaključak kvalitativnog istraživanja mladih znanstvenika Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, prvoga u njegovoj mladoj povijesti, na populaciji radnica i radnika koji rade nedjeljom. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Znakovi i gibanja 11,5 × 20 cm meki 179 70 kn


Teologija Papa Franjo

Amoris laetitia – Radost ljubavi

P o s i n o d a l n a a p o sto l s k a pobudnica o ljubavi u obitelji

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Dokumenti 11,5 × 16,5 cm meki 261 50 kn

Skupivši u ovaj dokument sve najvažnije zaključke sinodskih zasjedanja i davši svoj osobni prinos spomenutoj obiteljskoj problematici, papa Franjo napominje kako ova pobudnica u njegovim mislima »poprima posebno značenje« baš u kontekstu Jubilejske godine milosrđa. Ovaj, kako su ga neki već označili, kompromisni dokument ipak je i tzv. progresistima i tzv. konzervativcima u Crkvi ostavio dovoljno prostora i za zadovoljstvo, ali i za daljnji rad i promišljanje.

11

Antonino Franco

Marie-Dominique Chenu

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Polazišta    Teolozi XX. stoljeća 12,5 × 20 cm meki 147 90 kn

Veliki katolički teolog, dominikanac Chenu svojim je radom na dvama područjima, na kojima je razvijao svoj znanstveno-istraživački rad, u mnogome pridonio suvremenoj teologiji koja je prethodila Drugom vatikanskom koncilu, premda sam nije bio pozvan biti koncilskim teologom. Ta dva područja su povijest srednjovjekovne teologije i razmišljanje o zemaljskim stvarnostima, odnosno o prisutnosti Crkve u svijetu. Postao je osobito poznat po svojoj teologiji znakova vremena i po teologiji rada.


Marijan Valković

Postkoncilska obiteljska i moralna problematika

V a l k o v i ć – t e o lo g m o r a l i st ( 2 ) Nakon prve knjige, Doprinos koncilskoj moralnoj teologiji (2009.), ova druga knjiga radova jednoga od najvećih hrvatskih koncilskih i postkoncilskih moralnih teologa s međunarodnim referencijama Marijana Valkovića, koja izlazi punih šesnaest godina nakon njegove smrti, želi pridonijeti boljem poznavanju ne samo njegova djela nego i njegovih brojnih istupa, zalaganja i otvaranja inicijativa. Marijan Valković slovi kao »teolog intelektualac« koji je bio kompetentan sugovornik na različitim područjima i unutar i izvan teološko-crkvenih krugova.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Volumina theologica 16 × 24,5 cm tvrdi 490 295 kn

12

Martina s. Ana Begić

Dr. Andrija Živković

M o r a l n i t e o lo g u k o n t e k st u sv o g a vremena

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17 × 24 cm meki 439 190 kn

Knjiga nam otkriva dr. Andriju Živkovića kao čovjeka koji se zanimao za brojna područja: od moralne teologije, filozofije i književnosti do dogmatske teologije, psihologije i srodnih znanosti. Ona također pokazuje Živkovićev odmak od noldinovskog koncepta morala dužnosti, utemeljenoga na autoritetu, i približavanje moralu krjeposti, osobito u svjetlu teološke misli sv. Tome Akvinskog i poimanja savjesti kao krjeposti razboritosti.


Ivica Žižić

Slava križa

Simboli i slike vjere u ranokršćanskoj k u lt u r i Promatrajući i analizirajući velika djela ranokršćanske umjetnosti, koristeći se teološkim vrelima i relevantnim teološkim i kulturološkim interpretacijama, Ivica Žižić napisao je originalnu knjigu od iznimne važnosti za znanstveno područje proučavanja simboličnoga govora ranokršćanske liturgijske umjetnosti i njezinoga kulturološkog značenja, osobito za hrvatsko govorno područje, na kojem dosad nije postojao ovako temeljit i sveobuhvatan pregled.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Monografije 19 × 23 cm meki s klapnama 198 160 kn

13

Marija Pehar

Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnome izričaju

U situaciji kada se osjeća veliki nedostatak knjiga iz interdisciplinarnog područja s teološkim, filozofskim i umjetničkim naglascima, ovo djelo to više dobiva na vrijednosti jer daje izniman doprinos hrvatskoj kulturnoj, posebice teološko‑filozofskoj i umjetničkoj javnosti za sveobuhvatnije i dublje razumijevanje otajstva Presvetog Trojstva.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Teološki radovi 17,5 × 24,5 cm tvrdi 323 170 kn


Papa Franjo

Misericordia et misera

A p o sto l s k o p i s m o n a z a k l j u č e n j u I z v a n r e d n o g a j u b i l e j a m i lo s r đ a »Opraštanje je najvidljiviji znak Očeve ljubavi, koju je Isus htio objaviti cijelim svojim životom. Nema stranice evanđelja koju bi se moglo izuzeti iz toga imperativa ljubavi koja ljubi sve do opraštanja. Čak i u posljednjim trenutcima svojega zemaljskog života, dok je visio na križu, Isus izgovara riječi oproštenja: ‘Oče, oprosti im, ne znaju što čine!’ (…) Milosrđe je taj konkretan čin ljubavi koji, opraštajući, preobražava i mijenja naše živote«, stoji, među ostalim, u apostolskom pismu koje je papa Franjo napisao na kraju Izvanrednoga jubileja milosrđa. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Dokumenti 11,4 × 16,5 cm meki 33 27 kn

Monika Leisch-Kiesl

Eva kao drukčija

E g z e m p l a r n o i st r a ž i v a n j e r a n o g a k r š ć a n st v a i srednjega vijeka 14

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Polazišta 14 × 19 cm meki 357 180 kn

Knjiga se pojavljuje kao prva u novopokrenutom nizu »Prinosi feminističke teologije« unutar KS‑ove biblioteke »Polazišta« i predstavlja prerađenu disertaciju, u kojoj autorica analizira Evu u umjetnosti i teologiji ranog kršćanstva i srednjeg vijeka. Ona nikako nije feministički obračun s »muškim« načinom mišljenja, nizanje novih »dokaza« u prilog feminističkom stajalištu, nego obrazlaže zbog čega je uopće došlo do oprjeke muško – žensko, ponajprije u samome mišljenju, a onda i u likovnoj umjetnosti i u antropologiji svakodnevice.

Paul Tillich

Biblijska religija i potraga za krajnjom zbiljnošću

Tema ove knjige središnji je problem sustavne teologije te, osobito, neodloživo pitanje Tillichove vlastite teološke misli odnosa filozofije i teologije. Sustavna teologija, kako to objašnjava taj vrlo poznati i cijenjeni njemačko-američki teolog, nije samo pokušaj da se sistematiziraju kršćanske doktrine nego je riječ o tome da se ozbiljno uzmu u obzir čovjekova neukidiva egzistencijalna pitanja (koja na fundamentalnoj razini artikulira filozofija) i da se pokaže kako primjeren odgovor na njih daje kršćanska objava (osobito preko svojih simbola koje artikulira teologija). Tillich nastoji pokazati kako temeljna filozofijska pitanja koreliraju s teologijskim odgovorima. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Eseji 13 × 20 cm meki 104 65 kn


Nenad Malović

Mišljenje i djelovanje

O z n a n j u , d r u št v u i v r i j e d n o st i m a Podnaslov knjige O znanju, društvu i vrijednostima sugerira tri tematske cjeline, u sklopu kojih su teme obrađene, a sam naslov Mišljenje i djelovanje ističe dvije osnovne vlastitosti čovjeka kao bića u kojemu su one nužno i eminentno povezane. Pristup temama je filozofsko promišljanje, no autor je nastojao izbjeći »tvrdi govor profesionalne filozofije« kako bi misao pretočena u riječi u jasnijem obliku pronašla put do onoga kruga čitatelja koji ne pripada uskom zboru akademskih filozofa.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17 × 24,5 cm tvrdi 200 160 kn

15

Julien Ries

U potrazi za Bogom

Put religijske a n t r o p o lo g i j e

Više je nego znakovito da cijela zbirka, sa sedam odsjeka i 22 knjige (na hrvatskom jeziku dosad je objavljeno 12 svezaka), započinje knjigom najvećega suvremenog povjesničara religija Juliena Riesa, koji je, stopama Mircee Eliadea, dao presudan doprinos definiranju novoga disciplinskog područja, utemeljenoga na osjećaju svetoga u čovjeku. Ova knjiga, naime, predstavlja čovjeka u potrazi za Bogom u sklopu i u svjetlu religijske antropologije, dakle, discipline koja se razlikuje od religijske etnologije, same povijesti religija i religijske sociologije.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Priručnici    Amateca 17 × 24 cm meki 343 170 kn


Josip Oslić    Alojz Ćubelić    Nenad Malović (ur.)

Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno‑tehničke civilizacije

Zbornik radova

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17,5 × 25 cm tvrdi 352 250 kn

Zbornik predstavlja početak dugoročnijih ciljeva istraživanja složenih odnosa između filozofije i teologije u suvremenom kontekstu kako bi se otkrile prevladavajuće tendencije i pitanja koja se postavljaju. Radovi doneseni u zborniku žele pridonijeti dijalogu s onima koji imaju drukčiji svjetonazor i drukčija religijska uvjerenja. Važno je područje istraživanja i pitanje izričaja, jer filozofi i teolozi uvijek vode tešku bitku s jezikom, odnosno kako izraziti, istraživati neizrecivo i neobuhvatljivo na svakoj razini govora.

16

Mario Cifrak

I riječ je Božja rasla

Od kerigme do evanđelja

Evanđelje je prolazilo put od navještaja (kerigme) do literarnog značaja, tvrdi autor koji je svoj rad posvetio tomu nijansiranom prijelazu. Kerigmatski vid vrlo je vidljiv u Djelima apostolskim i tzv. misijskim govorima, posebice onima koje su držali Petar i Pavao. Zato se autor posvećuje tim protagonistima, proučavajući njihove govore i djela. Slijedeći taj kerigmatski i povijesni trag, on zaključuje da su ta dva vida međusobno usko povezana, a Markova književna vrsta »evanđelja« odredila je pripovijedanje o Isusu i kerigmu o Kristu.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Biblica 17 × 24 cm meki 140 80 kn


Duhovnost Gerhard Ludwig Müller

Bog i njegova povijest

O Bibliji i vjeri

Ova knjiga donosi intervjue koje su s predstojnikom Kongregacije za nauk vjere vodili novinari Johannes Marten i Philipp V. Studnitz 2005. godine, dok Müller još nije bio imenovan na sadašnju službu, no obnašao je službu regensburškoga biskupa. U to vrijeme on još nije ubrajan među najpoznatije vodeće osobe Crkve, no već je pripadao najpriznatijim teolozima svijeta.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Polazišta    Razgovori i svjedočanstva 14,9 × 21,8 cm tvrdi s ovitkom 227 140 kn

17

Juan María Laboa

Isus u Rimu

S a n B e n e d i k ta X VI . Poznati crkveni povjesničar Juan María Laboa napisao je ovu neobičnu sanjarsku priču koja stvarnost običnog života nadilazi razotkrivanjem zbiljnosti uskrsnuloga Krista. Smještena je u 2012. godinu, kada je Benedikt XVI. papa. U Rimu se pojavljuje Isus u pratnji nekih apostola i svetaca … Priča vrvi napetostima kao da je triler, i čitatelja neprimjetno uvlači u događaj tako da i sam postaje sudionikom susreta s Isusom.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 13 × 20 cm meki 187 120 kn


Enzo Bianchi

Isus Nazarećanin

M u k a , s m rt, u s k r s n u ć e Enzo Bianchi na ovim stranicama otvara pogled na teško prohodan put kojim je prošao Isus Nazarećanin u dane svoje muke. Na tom putu sučeljuju se Bog i čovjek, a povijesnost ima važnu ulogu. Tako na počeku svoje knjige autor tvrdi da je »vjeri svakako potrebna povijest, ali je ona istovremeno nadmašuje«. To nipošto ne znači da ćemo u povijesti otvoriti rascjep kroz koji će se u nju uvući razna pretjerivanja, izmjene i izgredi u tumačenju, koji će se voditi osjećajima te na taj način popunjavati praznine, odnosno izravnavati protuslovlja koja nalazimo u pripovijestima evanđeljâ. Naprotiv, »nadmašiti« jednostavno znači zaputiti se dalje.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Metanoja 11 × 20 cm meki 103 65 kn

18

Elred Rivalenski

O prijateljstvu

Poznati engleski srednjovjekovni svetac Elred Rivalenski, čija su djela prevedena na brojne svjetske jezike, pred sam kraj svojega života napisao je spis O prijateljstvu, u kojemu dolazi do izražaja dubina misli i promišljanja srednjovjekovnog monaha. Oslanjajući se na Ciceronov tekst o prijateljstvu, na Jeronimove, Augustinove te na biblijske tekstove, Elred psihološki vrlo promišljeno piše o prijateljstvu u svim njegovim dimenzijama.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Eseji 13 × 20 cm meki 109 55 kn


Stephan Sigg

Što ti želim za krizmu

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 18,5 × 15,5 cm tvrdi 45 55 kn

Vedra, mladenačka, ohrabrujuća i bogato ilustrirana knjiga za krizmanike bit će im najbolji dar za primanje sakramenta kršćanske zrelosti. Na duhovit, ali sadržajan način prikazane su neke od tipično ljudskih, pa stoga i kršćanskih krjeposti, kao što su hrabrost, humor, strpljivost, prijateljstvo, kreativnost ili, pak, izdržljivost u kušnjama. Na neki način, to su prerečene i posuvremenjene krjeposti i darovi Duha Svetoga, koje autor na suvremen i sugestivan način nudi mladima na pragu njihove ljudske i kršćanske punoljetnosti.

19

Stephan Sigg

Frcanje iskri

S e d a m v at r e n i h t e m a z a t v o j ž i v ot U ovoj razigranoj i mladenački svježoj, pitkoj i bogato ilustriranoj knjizi govori se o Duhu Svetom, odnosno o njegovim darovima, na mladima vrlo prihvatljiv način, tako da je svaki od darova obrađen egzistencijalno i iz današnje perspektive.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 12,5 × 20,5 cm meki s klapnama 144 90 kn


Bernhard Körner

Dobri razlozi za život u Crkvi

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Metanoja 11 × 20 cm meki 203 100 kn

20

Papa Franjo

Kateheze i nagovori o milosrđu

Ovo je svojevrstan priručnik teologije milosrđa pape Franje, u kojem se milosrđe najprije promatra kroz prizmu starozavjetnih tekstova. Zatim se prelazi na novozavjetne tekstove, gdje se u obrađivanju i približavanju pojedinih vidova milosrđa Papa obilato služi prispodobama, najvećim dijelom preuzetima iz Lukina evanđelja. Na kraju Papa obrađuje tjelesna i duhovna djela milosrđa. Tekstovi nagovorâ i kateheza sadržani u ovoj knjizi, zbog otvorenosti, spontanosti i neposrednosti kojom Papa progovara o nekim vidovima milosrđa, ujedno omogućuju još bolje upoznati doista jedinstvenu osobnost i »zaviriti« u dušu pape Franje, za kojega se s punim pravom može reći da je papa milosrđa. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 11,5 × 17 cm meki 225 95 kn

Knjiga počinje s temeljitom analizom stanja u Crkvi i potom s pomoću mnogih primjera prikazuje bit postojanja i života u Crkvi: zajedništvo i traganje za smislom, duhovnost i kontemplaciju i usred gradova, solidarnost i služenje siromašnima, zauzimanje za vrijednosti te mogućnost pronalaženja puteva iz krivnje i grijeha. Autor se također bavi »škakljivim temama« sadašnjih rasprava u Crkvi. Upućuje na dublje razloge, objašnjava povezanost te skicira moguća rješenja.


Stjepan Lice

Želim ti sva blaga Božja Riječ je o knjizi pjesama u prozi koje slijede duhovna, humanistička i općeljudska nadahnuća pri čemu je sasvim osebujan autorov stil uvijek sve povjerljiviji, mekši i prihvatljiviji. Lice ispituje sebe i nas, ispituje nam savjest, vjeru i čovječnost, smješta ju u vidokrug svetoga i nebeskoga – evanđeoskog obzora. Njegova trajna i nepresušna inspiracija zapravo je evanđelje. Ova knjiga posve skromno, ali s dubokim povjerenjem, govori kako je smisao čovjekova života taj da se pridoda bezmjernoj Božjoj dobroti. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 13,5 × 21 cm meki 168 80 kn

Grupa autora    ur. Ivan Vajić

Putokazi sreće

B l a ž e n st v a i sv j e d o č a n st v a v j e r n i k a Riječ je o jedinstvenoj i dragocjenoj knjizi u nas. Ona je plod suradnje čak 26 autora i 77 suradnika, teologa i laika, koji odgovaraju na temeljnu čovjekovu čežnju za srećom. Autori upravo u Kristovim Blaženstvima nalaze temelj za tu sreću. Knjiga je iznikla iz iskustva vjere i njezinoga poznavanja kao nauka i kao prakse – iznikla je iz života. biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 17,5 × 24,5 cm tvrdi 278 150 kn

Anton Šuljić

Dodijavanje Bogu

O B o g u i čo v j e k u – o k r u h u n a š e g sv a g d a š n j e g i s k u š e n j a

Pitanje o dodijavanju i nije tako plošno kako se može činiti u prvi mah. Prema službenom nauku Crkve, Bog se u Kristu poistovjetio sa svakim čovjekom pa, dodijavamo li ljudima, i Bogu dodijavamo. Dodijavanje kao biblijska kategorija više je od pukoga grintanja i zanovijetanja. Riječ je o pokušaju nametanja Bogu naših rješenja i naše logike, našega vrijednosnog sustava i naših prioriteta – a to su već i ljudska i vjerska iskušenja. Tekstovi ove knjige pokušavaju otkrivati takve zamke i nastoje nuditi neke poticaje za korake prema osobnijoj i zauzetijoj vjeri u okolnostima u kojima već živimo. biblioteka: format: uvez br. str.: cijena:

Izvan nizova 12 × 20 cm meki 256 str. 80 kn

21


Anton Nadrah

Sto godina Fatime

Z n a č e n j e Fat i m e z a n a š e d o b a Knjižica Sto godina Fatime – Značenje Fatime za naše doba jedna je iz niza knjižica opata Nadraha o fatimskim ukazanjima, i ponajprije je namijenjena kao pomoć u duhovnoj pripravi za stogodišnjicu ukazanja. U njoj pisac sažeto, jednostavnim riječima i utemeljeno na crkvenim izvorima, odgovara na brojna pitanja koja su mu vjernici postavljali o Marijinu ukazanju u Fatimi, o fatimskim tajnama, o odnosu papâ i Fatime, o razlozima posvete Bezgrješnom srcu Marijinu, o duhovnim porukama toga događaja od prije stotinu godina za naše vrijeme, o tome zašto Bog više ne čini čuda, o značenju ukazanja za nevjerujuće, i na druga slična pitanja.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 11 × 16 cm meki 80 35 kn

22

Anđelko Košćak

Duhovna baština Stepinčeva i Kuharićeva zavičaja

Sv e ć e n i č k a i r e d o v n i č k a z v a n j a r i m o k ato l i č k i h ž u pa J a s k a n s k o g a d e k a n ata

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 21,5 × 30,5 cm tvrdi 496 280 kn

Opsežna monografija posvećena je ljudima iz vjersko‑crkvenog života – svećenicima, biskupima, redovnicama i redovnicima – jaskanskoga kraja. Riječ je o intelektualcima koji su se školovali u Zagrebu, ali velikim dijelom i u drugim današnjim i nekadašnjim središtima, kao što su Bologna, Beč, Rim, Innsbruck i druga, koji su svojim javnim djelovanjem, kako u Crkvi tako i u društvu, oplemenjivali jaskanski zavičaj u kojem su rođeni, ali i cijelu domovinu. Među njima su zasigurno najzvučnija imena bl. kardinala Alojzija Stepinca i sluge Božjega kardinala Franje Kuharića.


Ekumenizam Walter Kasper

Martin Luther

Ek u m e n s k a p e r s p e k t i v a »Katoličko lutherovsko istraživanje u 20. stoljeću donijelo je znakovit preokret u shvaćanju Luthera: dovelo je do priznavanja Lutherove izvorne vjerske težnje, do pravednijeg suda o krivnji za crkveni raskol i, u znaku ekumenizma, do recepcije nekih njegovih spoznaja te osobito njegovih crkvenih pjesama. Posljednji pape priključili su se tom gledanju, zadnji put papa Benedikt 23. rujna 2011. pri svojem posjetu u kapitulskoj dvorani u augustinskom samostanu u Erfurtu, gdje je Luther položio svoje redovničke zavjete. Za neke je Luther već gotovo postao zajedničkim crkvenim Ocem«, piše kardinal Kasper na početku svoje knjige, koja je objavljena u povodu 500. obljetnice Lutherove reformacije.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Ekumena 11 × 18 cm meki 90 85 kn

Ulrich Wilckens    Walter Kasper

Ekumenski poziv na buđenje

Z a j e d i n st v o k r š ć a n a

Teze o oprostu Martina Luthera iz 1517. godine bile su poziv na obraćenje i kajanje. Luther nije pomišljao na utemeljenje odvojene reformirane Crkve; želio je obnovu i reformu sveukupnog kršćanstva (…) Uz krivicu na svim stranama, poziv Martina Luthera na obraćenje nije rezultirao obnovom, nego raskolom zapadnog, a danas i svjetskog kršćanstva. Knjiga je ekumenski prinos 500. obljetnici Lutherove reformacije.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Ekumena 11 × 18 cm meki 164 120 kn

23


Walter Kasper

Crkva Isusa Krista

Ek l e z i o lo š k i s p i s i

Nakon dva sveska, Isus Krist i Bog Isusa Krista, ova knjiga bavi se Crkvom Isusa Krista i u njoj je kardinal Kasper objavio ne samo pojedine članke iz posljednjih desetljeća svojega djelovanja nego i kratak prikaz ekleziologije, pri čemu se, kako i sam navodi, nije mogao posvetiti svim temama i širokom pristupu, nego se ograničio na ono bitno. Taj kratki pregled, kao i drugi prilozi ovoga sveska zrcale desetljetno teoretsko bavljenje Crkvom, ali isto tako i dugi osobni put s Crkvom i u Crkvi, na kojem je pisac stekao mnoga iskustva o tome kako Crkva živi u njegovoj domovini Njemačkoj, ali i drugdje po svijetu, u drugim kulturama i na drugim kontinentima. Kasperova ekleziologija iznimno je bogata gledištima s ekumenskom perspektivom.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Priručnici 17 × 24 cm meki 401 240 kn

24

Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana – Povjerenstvo »Vjera i ustrojstvo« Ekumenskog vijeća Crkava

Pomirenje – ljubav nas Kristova obuzima

M o l i t v a z a j e d i n st v o k r š ć a n a 2 01 7 .

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Ekumena 11 × 17 cm meki 107 25 kn

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana ima geslo: »Pomirenje – ljubav nas Kristova obuzima« i polazi od Druge poslanice Korinćanima (peto poglavlje, od 14. do 20. retka). Tekstove je priredila Radna zajednica kršćanskih Crkava u Njemačkoj (ACK) u kontekstu obilježavanja 500. obljetnice reformacije. Priređivači u svojem uvodu ističu: »Crkve u Njemačkoj su se suglasile da spomen reformacije u ekumenskoj zajednici treba obilježavati kao blagdan Kristov« jer: »usredotočenje na jezgru kršćanske vjere, Isusa Krista i njegovo djelo pomirenja, omogućuje ekumenskim partnerima Evangeličke Crkve u Njemačkoj (Rimokatoličkoj i Pravoslavnoj Crkvi, baptistima, metodistima, menonitima i drugima) da se uključe u obilježavanje spomena reformacije«.


Ivan Macut

Jedno u Kristu

Ek u m e n s k a p r o m i š l j a n j a i k o n k r e t n i pa sto r a l n i p ot i c a j i

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Ekumena 11 × 18 cm meki 154 65 kn

Autor u uvodu napominje kako se nikako ne smije zaboraviti činjenica da su podjele među kršćanima velika sramota i mrlja na našem navještaju Radosne vijesti, a ova promišljanja imaju za cilj »potaknuti čitatelje da se otvore ekumenskom duhu, da se daju unijeti u ekumenske procese, da se oduševe za ekumenizam i da budu oni koji će svojim vlastitim idejama i promišljanjima u svojim župnim i drugim zajednicama biti nositelji ekumenskih ideja i pokretači svojih zajednica«.

25

Andrea Filić

Efeška kristološka kontroverzija

P r e m a d j e l i m a T. J . Š a g i - B u n i ć a – o d r a s k o l a ( 431 . ) d o s j e d i n j e n j a ( 43 3 . ) Treći ekumenski koncil, održan 431. godine u Efezu, Blaženoj Djevici Mariji službeno je i svečano dodijelio naslov Bogorodica (Theotokos), proglasivši ga obvezatnim za sve kršćane. Dvadeset godina poslije, koncil u Kalcedonu 451. godine definirao je kristološku dogmu, prema kojoj je Isus Krist zaista Bog i zaista čovjek, jedna te ista osoba u dvije naravi, božanskoj i ljudskoj. Razdoblje između ta dva koncila bilo je ispunjeno velikim raspravama i kontroverzijama. Ova knjiga osobito osvjetljuje efešku kristološku kontroverziju, koja se vodila između antiohijske i aleksandrijske škole i njihovih glavnih predstavnika u razdoblju od 431. do 433. godine, a autorica ju obrađuje na temelju višegodišnje obradbe raznih teoloških radova Tomislava Janka Šagi‑Bunića.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Teološki radovi 17 × 24 cm meki 491 190 kn


Ivan Majnarić    Mario Kevo    Tomislav Anić (ur.)

Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj

u k o n t e k st u D r u g o g a sv j e ts k o g r ata

26

Zbornik radova sa znanstvenog skupa Nadbiskup Stepinac i Srbi u Hrvatskoj u kontekstu Drugoga svjetskog rata i poraća, koji je održan u organizaciji Zagrebačke nadbiskupije i Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 23. i 24. studenoga 2015., u središte znanstvenog pristupa stavlja povijesni izvor i njegovu kritiku, koji se nastoje analizirati i interpretirati u skladu s duhom doba u kojem je nastao, mimo političkih, socijalnih i inih dnevnopolitičkih usmjerenja današnjice. Osobit prinos Zborniku daju dvije cjeline historiografskog dijaloga hrvatskih i srbijanskih povjesničara, o odnosu kardinala Stepinca prema vlastima Nezavisne Države Hrvatske te o kardinalovu odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Izvan nizova 20 × 26 cm tvrdi 488 280 kn

Marijan Mandac

Krst i euharistija u novozavjetnoj i otačkoj predaji

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Teološki radovi 17 × 24 cm meki 208 100 kn

Dva temeljna kršćanska sakramenta autor proučava u dva najvažnija izvora: u Novom zavjetu i u razdoblju rane Crkve, u kojem su djelovali crkveni oci. Knjiga je podijeljena na tri poglavlja. U prvom poglavlju razjašnjena su novozavjetna mjesta koja se odnose na sakrament krštenja. U drugom poglavlju autor se posvećuje euharistiji u Novom zavjetu i tumači mjesta gdje se govori o tom sakramentu. U trećem poglavlju autor je, kako sam navodi, tražio »makar poneki ulomak o krštenju i euharistiji« idući od teologa do teologa dugoga otačkog razdoblja.


Monica Priante    Slavko Slišković

Tondini i Strossmayer J e d i n st v e n i z a j e d i n st v o

Suradnja slavonskog biskupa Josipa Jurja Strossmayera i lombardskog redovnika Cesarea Tondinija de’Querenghija započela je prije više od trinaest desetljeća. Prvoga su poglavito oblikovale praktične okolnosti rođenja, odrastanja i djelovanja na razmeđu katoličanstva i pravoslavlja, ali i osobne inteligencije, kozmopolitske izobrazbe i širine duha, koje su omogućile komunikaciju i otvorenost za kršćane drugih konfesija. Drugoga je inspiriralo iskustvo »reformiranog unionizma«, čiji je snažan promicatelj bio njegov barnabitski red te je u njemu izazvao spremnost na osobnu žrtvu i nesebičan napor kako bi jedinstvo od teorijskoga postalo praktično pitanje.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Analecta croatica christiana 17,5 × 22,5 cm tvrdi 320 180 kn

27

Piero Coda

Sergej Bulgakov Nova, već 17. knjiga u nizu »Teolozi dvadesetog stoljeća« prikazuje život i djelo jednoga od najgenijalnijih mislilaca koje je Rusija ikada dala Zapadu – Sergeja Bulgakova (1871.– 1944.). Riječ je o duhovnom putu koji je postao osebujnim i jedinstvenim i zbog progonstva, najprije političkoga, a potom i teološkoga, što mu ga je nametnula njegova domovina. U središtu njegove misli nalazi se otkriće iz mladosti, do kojega je došao tijekom jednog putovanja na Kavkazu, Sofia, iskonska snaga, izvorna sila kozmosa.

biblioteka: format: uvez: br. str.: cijena:

Polazišta    Teolozi dvadesetog stoljeća 12 × 20 cm meki 164 90 kn


Marija Bistrica: Ivana Pavla II. 32 Karlovac: Stjepana Radića 4 Zagreb: Kaptol 1, Kaptol 29

Split: Kralja Zvonimira 16

Rijeka: Fiorello la Guardia 10c

Osijek: Trg slobode bb

www.ks.hr

Potražite nas

Svježe misli i duhovni poticaji,

pitanja i prijedlozi, aktualnosti i obavijesti – svakodnevno na našoj stranici na Facebooku

Kršćanska sadašnjost HR–10001 Zagreb, Marulićev trg 14, pp. 434

ks-prodaja@ks.hr  01 63 49 030 | 01 63 49 031

Opisni katalog, studeni 2017.  

Katalog najnovijih izdanja, studeni 2017.

Opisni katalog, studeni 2017.  

Katalog najnovijih izdanja, studeni 2017.