Glasilo KS Gorica, občina Velenje, št. 34

Page 1


NOVOLETNO VOŠČILO SPOŠTOVANI KRAJANI, DRAGE KRAJANKE KS GORICA Še nekaj dni pa bomo vstopili v leto 2015 z novimi upanji in pričakovanji. Ob slovesu s starim letom se navadno vprašamo kakšno je bilo, kako smo bili zadovoljni z njim. To vprašanje smo si zastavili tudi v svetu KS Gorica in prišli do odgovora, da je bilo delovanje Krajevne skupnosti uspešno. Svoj delovni program smo v celoti uresničili s tem, da smo :           

skupaj z šolo organizirali proslavo Dneva žena izvedli pomladansko čistilno akcijo pripravili tradicionalno kresovanje pod Belim dvorom izvedli prireditve ob krajevnem prazniku : turnir v šahu, srečanje s sveti sosednjih KS in MČ, turnir v balinanju, pohod ob meji KS, čajanko in proslavo krajevnega praznika podelili priznanja za lepo urejeno okolje hiš, blokov in za urejene balkone imeli prireditev Vesela jesen z otvoritvijo prenovljenega otroškega igrišča sodelovali na velenjski Golažijadi organizirali srečanje za starejše krajane skupaj s šolo organizirali bazar in obisk dedka Mraza uredili svojo spletno stran izdali dva Glasila KS Gorica na spletni strani

V naši krajevni skupnosti je bilo v letu 2014: obnovljeno otroško igrišče pri blokih Goriška 61-65, urejena Bicy postaja ob Goriški cesti, sanirano meteorno odvodnjavanje na delu Goriške ceste, urejena javna razsvetljava okoli novih blokov, sanirane stopnice pri parkiriščih, sanirana pešpot od šole do naselja Lipa, zgrajen del pločnika med Cesto V in povezovalno cesto, urejena eko-otoka na Cesti III, in Splitski ulici, postavljenih nekaj dodatnih klopi in otroških igral. Zelo dobro je bilo sodelovanje z Osnovno šolo Gorica in Mestno občino Velenje. Zelo smo pa razočarani, ker ni bila v letošnjem letu končana gradnja poslovno-stanovanjskega objekta. Glavna razloga za to sta finančna nezmožnost investitorja in nepričakovani vdor podtalne vode v spodnjo etažo garaž. Zaradi tega ni bil v letu 2014 razrešen eden največjih problemov KS Gorice, to je parkiranje avtomobilov. Izvolili ste novo vodstvo (svet) KS Gorica za naslednja štiri leta. Vaše zaupanje bomo poskušali s svojimi aktivnostmi in dejanji kar v največji možni meri udejanjiti, z vašo pomočjo seveda.


POROČILO O DELU SVETA KS GORICA V 2014 Poročilo o delu od decembra 2013 do meseca junija 2014 smo objavili že v 33. številki Glasila KS Gorica objavljenega na spletni stani KS Gorica. To poročilo zajema aktivnosti od junija 2014 do danes. V mesecu juniju smo praznovali krajevni praznik v okviru katerega smo imeli :  Šahovski hitropotezni turnir  Kegljanje s kroglo na vrvici med ekipami sosednjih KS in MČ  Balinarski turnir  Pohod ob meji krajevne skupnosti  Čajanka, spoznavanje zdravilnih zelišč  Proslava krajevnega praznika  Družabni večer na vrtu Okrepčevalnice Gorica Proslava krajevnega praznika je bila v avli OŠ Gorica. Zanimiv program so pripravili učitelji in učenci šole. Udeležence je pozdravil predsednik sveta KS Gorica Jožef Kandolf in povedal kakšne so bile aktivnosti v zadnjem letu. Predstavnica MO Velenje Andreja Katič-direktorica občinske uprave je spregovorila o aktivnostih MO Velenje in problematiki, ki se pojavlja. Posameznikom so bila podeljena priznanja za lepo urejena okolja stanovanjskih hiš in za lepe balkone. Prireditev Veselo jesen smo združili z otvoritvijo prenovljenega otroškega igrišča pri bloku Goriška 61-65. Razstavljeni so bili pridelki iz vrtov, Goriška dekleta so skuhale slastno goriško juho. Otroci so tekmovali v luščenju koruze in fižola. Kljub deževnemu vremenu je prireditev uspela. Srečanja starejših krajanov se je letos udeležilo največ udeležencev doslej. Lep program so izvedli učenci naše šole. Pri izvedbi prireditve so sodelovale Goriška dekleta in karmonikarka Zora Živkovič. Prisotne sta nagovorila predsednik sveta KS Gorica Jožef Kandolf in podžupan MO Velenje Srečko Korošec. V tem poročevalskem obdobju je bila urejena javna razsvetljava okoli poslovno-stanovanjskega objekta, ki še vedno ni dokončan. Postali smo bogatejši za Bicy postajo. Obnovljena je bila meteorna kanalizacija na delu Goriške ceste, sanirana je bila pešpot od šole do naselja Lipa. Urejena sta bila ekološka otoka na Cesti III in Splitski ulici. Popravljena so bila nekatera stopnišča in nameščenih nekaj klopi.


ČLANI SVETA KS GORICA V MANDATU 2014-2018 Krajani KS Gorica ste na letošnjih lokalnih volitvah izvolili nove člane sveta KS Gorica za mandat v letih 2014-2018. Na prvi konstruktivni seji je bil za predsednika sveta izvoljen g Jožef Kandolf, za podpredsednika pa g. Blaž Dukarič.

PROGRAM DELA SVETA KS GORICA V 2015 PRIREDITVE : Proslava ob Dnevu žena

5. marec 2015

Kresovanje pod Belim dvorom

30. april 2015

Krajevni praznik

20. junij 2015

(odprtje centra Gorice, dan rekreacije in športa, dobrodošlica novim krajanom, … )

Razstava slik v prostorih KS Gorica

julij 2015

Vesela jesen

september 2015

Srečanje starostnikov

oktober 2015

Novoletni bazar, dedek Mraz

december 2015


OSTALE AKTIVNOSTI : Ažuriranje spletne strani KS Gorica

januar 2015

Ureditev oglasnih kotičkov za potrebe sveta KS Gorica

februar 2015

Spomladanska čistilna akcija

april 2015

Ocenjevanje v okviru projekta : Velenje-mesto cvetja

maj – junij 2015

Izdaja glasila KS Gorica na spletni strani

julij, december 2015

Sejem : Vsi prodajamo, vsi kupujemo

september 2015

gasilska vaja

oktober 2015

Za aktivnosti v novih prostorih KS Gorica se pripravi posebni program in Pravilnik o koriščenju prostorov. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju mladih v delovanje KS Gorica in ustanavljanju društev ali drugih oblik združevanja krajanov.

NAŠA PRIČAKOVANJA S PODROČJA KOMUNALNE IN CESTNO PROMETNE INFRASTRUKTURE :           

Uvedba modrih con na Gorici Sanacija dela Goriške ceste pri bloku Goriška 44 Sanacija meteornih voda na parkirišču Goriška 39-41-43 Ureditev otroškega igrišča nasproti bloka Goriška 45 Ureditev začasnih parkirišč v prvotno stanje Ureditev meteornega odvodnjavanja na območju KS Gorica ( Goriška c. pri zasebnih stanovanjskih hišah, pri bloku Goriška 53-55-57 ter med Goriško c. in Cesto na Lipo Ureditev ekološkega otoka pri bloku Koželjskega ul. 5 ( odvodnjavanje ) Ureditev prehoda za pešce čez Goriško cesto pri križišču s Cesto na Vrtače Priprava projekta za ureditev prostora v naravi za dnevno druženje krajanov ob Goriški cesti Ureditev parkirnega mesta za invalide pri bloku Koželjskega 5 Sanacija Ceste IX

SODELOVANJE Z UPRAVNIKI IN NADZORNIMI ODBORI STANOVANJSKIH BLOKOV :  Seznanitev s plani vzdrževanja stanovanjski blokov iz vidika obnove fasad in dostopnosti za starejše  Sestanek z predsedniki NO in upravniki  Dogovor za ureditev oglasnih mest za potrebe KS Gorica v stanovanjskih blokih

INVESTICIJE NA OBMOČJU KS GORICA : Spremljali bomo pripravo planskih dokumentov MOV za to mandatno obdobje in si prizadevali, da bodo v občinske planske dokumente zajete tudi naslednje investicije iz območja KS Gorica :  Izgradnja pločnika ob Cesti na Lipo od križišča z Goriška c. do odcepa za Beli dvor.  Razširitev Ceste na Vrtače  Ureditev avtobusnega postajališča za šolski avtobus ob parkirišču Koželjskega ul. in šolskimi igrišči  Ureditev javne razsvetljave na Goriški cesti pri zasebnih stanovanjskih hišah  Izgradnja pločnika na delu povezovalne ceste ( Goriška c. – Celjska c.) Svet KS Gorica


DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE – PODODBOR GORICA-BEVČE

Običajno na koncu leta naredimo neke vrste obračun, kaj smo naredili v preteklem letu. Lahko ugotovimo da smo v našem pododboru bili izjemno uspešni na športnem področju, kakor tudi pri udeležbi na raznih prireditvah ki jih je organizirala KS Gorica. V športnih panogah smo bili kar aktivni saj smo osvojili 1. mesto v kegljanju s kroglo na vrvici. Balinarska ekipa je osvojila tretje mesto, v ligi upokojencev Štajersko-Šaleški-Savinjski. Športniki, hvala vam, le tako naprej v prihodnjem letu. Veliko nam pomeni tudi druženje, sodelovanje z ostalimi pododbori in sodelovanje s KS Gorica in Bevče. V imenu odbora in svojem imenu vam želim prijazne božične praznike ter mnogo veselih, zdravih in srečnih dni v letu 2015. Predsednica pododbora upokojencev Gorica-Bevče Ljubica Gregorič


SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS GORICA Tradicionalno srečanje starejših krajanov Gorice je bilo v začetku oktobra. Letos so pristopili med seniorje, krajani rojeni v letu 1939. Srečanje je bilo v avli Osnovne šole Gorica. Tudi letos so učitelji in učenci pripravili in izvedli zelo zanimiv program. Starostnike je nagovoril podžupan MOV Srečko Korošec in povedal, da izvaja MOV več projektov s katerimi zeli doseči, da bo življenje in bivanje za starejše prijazno. Predsednik sveta KS Gorica Jožef Kandolf pa se je zahvalil za sodelovanje in povabil starejše krajane, da se poskusijo še bolj vključevati v dogajanja v KS Gorica. Najstarejša prisotna krajanka in krajan sta prerezala torto. Zora Živkovič pa je s harmoniko popestrila preostali del srečanja. Iz razgovora smo lahko razbrali, da so starejši hvaležni vodstvu KS Gorica za tovrstna vsakoletna srečanja in pričakujejo, da bo tudi v bodoče tako.


VESELA JESEN in OTVORITEV OTROŠKEGA IGRIŠČA Otroško igrišče pri bloku Goriška c. 61-65 je Mestna občina Velenje

jeseni 2014 popolnoma

prenovila. Poleg novih igral je bila nameščena tudi ograja. Svet KS Gorica se je odločil, da odprtje prenovljenega igrišča združi z že tradicionalno prireditvijo Vesela jesen. Kljub slabemu vremenu je prireditev dobro uspela. Otroci so tekmovali v luščenju fižola in koruze. Vrtičkarji so pripravili zanimivo razstavo svojih pridelkov iz vrtov. Goriška dekleta so skuhale Goriško juho. Jože in Marija Javornik sta spekla slastne flancate. Bile so tudi degustacije zdravilnih napitkov in namazov. Prisotne je nagovoril župan Bojan Kontič. S tem smo v KS Gorica obeležili letošnji občinski praznik.


BICY POSTAJA GORICA Naša krajevna skupnost je v letu 2014 dobila svojo BICY POSTAJO, ki je locirana ob Goriški cesti pri novem stanovanjskem bloku. Krajanke in krajani s pridom uporabljajo kolesa, saj včasih ni na postaji nobenega več. Svet KS Gorica se prizadeva, da bi na Gorici uredili v celotni dolžini Goriške ceste kolesarsko stezo za varnejše vključevanje v celotno mestno kolesarsko omrežje.

SANIRANO METEORNO ODVODNJAVANJE DELA GORIŠKE CESTE Letos poleti smo se kar malo hudovali, kako dolgo je trajala sanacija meteornega odvodnjavanja na delu Goriške ceste. Sedaj je to končano in cesta je na novo preplastena ( asfaltirana). Urejeno je tudi novo avtobusno postajališče ob novem stanovanjskem bloku. Pričakujemo, da bo odslej ,vsaj ob normalnem deževju, voda iz cestišča odtekala.


GOLAŽIJADA 2014 Turistična zveza Velenje je v okviru Jesenskega sejma v Velenju organizirala tradicionalno Golažijado. Letos je ekipa KS Gorica prvič sodelovala in skuhala zelo dober golaž. V ekipi so sodelovali : Jože Kandolf – shef ter Marjana Koren, Silva Kandolf in Blaž Dukarić.

MAČKE NAŠI HIŠNI LJUBLJENČKI

Po Gorici se prosto sprehaja nekaj manj mačk kot v preteklosti. Čigave so te muce se marsikdo vpraša. Nekoč hišne ljubljenčke so postale »brezdomke«. Gospa, ki na Gorici ljubiteljsko skrbi za te muce, pravi, da so lastniki zelo neodgovorni, saj muce odvržejo kot, da niso to njihovi hišni prijatelji. Še zlasti je neodgovorno in nečloveško pustiti mladičke na prostem. Kdor ima mačke naj poskrbi za pravočasno kastracijo in tako prepreči nekontrolirano razmnoževanje. Naj ta prispevek vzpodbudi pri lastnikih mačk drugačen odnos do te priljubljene živalce.


ZIMA TRKA NA VRATA Slej ko prej bo letošnjo, še vedno zeleno travo, pobelil sneg. Otroci in smučarji se zime gotovo veselite. Vozniki avtomobilov, v KS Gorica, pa gotovo manj. Pred letom dni smo bili prepričani, da bomo imeli letošnjo zimo možnost parkiranja v že zgrajeni garažni hiši. A temu, žal ni tako. Tudi letošnjo zimo bomo imeli velike težave, kje parkirati svoje jeklene konjičke. Svet KS Gorica bo bdel nad izvajanjem zimske službe. Upam, da bodo javna parkirišča, začasna parkirišča, pločniki in pešpoti spluženi v razumnih rokih. Od nas samih pa je odvisno, kako bodo urejene in splužene površine, ki spadajo k posameznim blokom in hišam ( funkcionalna zemljišča). Naj bo moto letošnje zime, da vsak skida eno parkirno mesto in tako bodo skidana vsa parkirišča. Ne pozabite, tudi tovrstna rekreacija je pozimi koristna. Slike prikazujejo, kakšno je bilo stanje prejšnje zime. Letos mora biti boljše.


Glasilo izdaja svet Krajevne skupnosti Gorica. Uredniški odbor : Saša Koprivec - predsednica, Jožef Kandolf-član in Blaž Dukarić - član.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.