Glasilo KS Gorica, občina Velenje, številka 36_2015

Page 1AKTIVNOSTI SVETA KS GORICA OD JUNIJA 2015 DO DECEMBRA 2015 Poročilo o aktivnostih za obdobje december 2014 do junija 2015 smo objavili v junijski številki Glasila KS Gorica. To poročilo zajema obdobje od junija 2015 do vključno decembra 2015. V mesecu juniju smo praznovali krajevni praznik

v okviru katerega smo imeli

naslednje aktivnosti:  hitropotezni šahovski turnir,  proslavo krajevnega praznika,  podelitev priznanj za lepo urejena okolja hiš in balkonov,  medklubski turnir v balinanju,  pohod ob meji krajevne skupnosti,  izdaja Glasilo KS Gorica na spletni strani http://ks-velenje.si/

Septembra smo organizirali odprtje zajetja meteornih voda za blokom Goriška 57. Nastopila sta harmonikaša, prisotne pa je pozdravil podžupan MOV g. Peter Dermol. 29. septembra 2015 smo imeli otvoritev poslovno stanovanjskega objekta ( PSO). Navzoče je nagovoril župan Bojan. Program so izvedli učenci šole in vrtca. Igral je ansambel.

Oktobra je bilo tradicionalno srečanje starejših krajanov Gorice. Program so pripravili in izvedli učitelji in učenci Osnovne šole Gorica. 24. oktobra 2015 smo pripravili dogodek ob otvoritvi novih prostorov KS Gorica. V programu so sodelovali : Ženski pevski zbor DU in invalidov Velenje, Tamburaška skupina KUD Medžimurje in harmonikarja. Nove prostore sta odprla častni občan MOV in bivši župan Srečko Meh, predstojnica urada za investicije MOV Alenka Rednjak in predsednik sveta KS Gorica Jožef Kandolf. Vsi novi stanovalci so od KS Gorica prejeli pismo dobrodošlice in razglednico Gorice.


Meseca novembra smo sklicali sestanek v zvezi z uvedbo modre cone na območju Gorice in koriščenjem garažne hiše. Sestanka so se udeležili : predstavniki občine, člani sveta KS Gorica, predsedniki

NO večstanovanjskih

blokov in upravnika

stanovanjskih blokov. V novih prostorih KS Gorica smo imeli prav tako v mesecu novembru okroglo mizo o požarni varnosti ter o oživljanju in uporabi defibrilatorja.

V okviru šolskega bazarja v mesecu decembru, smo organizirali prihod dedka Mraza. Vsak ponedeljek smo imeli za krajane uradne ure. Teh se poslužuje vse več krajanov, ki vodstvu KS povedo probleme in tudi predloge za izboljšanje življenja v naši KS. Svet KS Gorica je vseskozi spremljal dogajanja v KS Gorica in skupaj z pristojnimi občinskimi službami reševal nastale probleme. O dogodkih smo obveščali krajane in druge zainteresirane preko naše spletne strani. Tudi v tem obdobju smo dobro sodelovali z OŠ Gorica in vrtcem Ciciban. Uspešno je bilo sodelovanje z županom in upravo MOV, saj smo skupaj uspeli razrešiti marsikatero zadevo. Zelo delovno leto smo zaključili z prednovoletnim srečanjem članov sveta KS Gorica z zunanjimi sodelavci. Jožef Kandolf


PROGRAMA DELA SVETA KS GORICA ZA LETO 2016 Prireditve : Proslava dneva žena

8. marec

Kresovanje

30. april

Krajevni praznik

13 – 19. junij

Srečanje starejših krajanov

1. oktober

Veseli december-dedek Mraz

december

Ostali dogodki : 1 x mesečno (razen julij in avgust) organizacija dogodka (predavanje, predstavitev, razstava, okrogla miza, nastop skupin …. v prostorih KS Gorica.

Skrb za urejeno in čisto KSG : Spremljanje izvajanja zimske službe na našem območju

zimski meseci

Pomladanska čistilna akcija

marec ali april

Pregled (komisija) stanja urejenosti in čistoče Sestanek s predsedniki NO in upravniki Ocenjevanje urejene okolice in balkonov

marec april maj, junij, julij

Predavanje o ʺtrendovskemʺ urejanju balkonov

april

Podelitev priznanj za lepo urejena okolja in balkone

junij


Sodelovanje s šolo, vrtcem, društvi, mladimi … Krepili bomo nadaljnje sodelovanje s šolo in vrtcem. K sodelovanju bomo, poleg upokojencev, pritegnili še ostala društva, ki imajo svoj sedež oz. dejavnost na območju KS Gorica. Poskušali bomo vzpostaviti stik z mlajšimi krajani in skupaj z njimi pripraviti zanje zanimive aktivnosti.

Za starejše in invalide prijazna KS Gorica Poskrbeli bomo, da skupaj s pristojnimi občinskimi službami odpravimo že znane arhitektonske in druge pomanjkljivosti, ki ovirajo starejše in invalide pri mobilnosti. (popravila stopnic in namestitev oprijemnih ograj, ureditev dostopa iz in v garažno hišo, ureditev dostopnosti v stanovanjske objekte, urediti prehode in pešpoti oz. pločnikov, preprečiti parkiranje na pločnikih in drugih neprometnih površinah).

Predvidene investicije Izgradnja pločnika od Goriške c. do naselja Lipa. Ureditev prehoda za pešce na Goriški cesti pri odcepu Ceste na Vrtače. Ureditev še preostalega dela kolesarske steze ob Goriški cesti. Ureditev parkirišč pri vrtcu Ciciban za varni dovoz in odvoz otrok. Ureditev postajališča za šolski avtobus ob parkirišču Koželjskega ul.

Druge predvidene aktivnosti : Dokončna sanacija vseh začasnih parkirišč razen tistih,ki so vključena v modre cone. Preprečiti nadaljnjo širitev vrtičkarstva na pobočju graščine Gorica. Večjo skrb namenjati urejenosti in vzdrževanju otroških igrišč. Večjo skrb nameniti urejenosti in pravočasnemu

odvozu ločenih komunalnih

odpadkov. Ob uvedbi modrih con in pričetku uradnega parkiranja v garažni hiši morajo pristojni ukrepati proti voznikom, ki nepravilno parkirajo. V garažni hiši zagotoviti varnost in funkcioniranje razsvetljave garažnih prostorov.


Obveščanje krajanov : O svojih aktivnostih in problematiki bomo krajane obveščali preko spletne strani in v ta namen 2 x letno izdali spletno Glasilo KS Gorica. Pred prostori KSG bomo namestili oglasno desko. Obveščanje bo potekalo tudi preko oglasnih desk stanovanjskih blokov in plakatov za prireditve. Uradne ure za krajane so vsak ponedeljek na sedežu KS Gorica.

OTVORITEV POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA Za Krajevno skupnost Gorica je bil 29. september 2015 pomemben dan, saj je MOV podelila 132 ključev stanovanj novim prebivalcem Gorice. 15 stanovanj bo prodanih na trgu. Skupno je na Gorici 147 novih stanovanj. S tem se bo število prebivalcev Gorice občutno povečalo. Po neuradnih podatkih bo postala KS Gorica največja KS po številu prebivalcev v MOV. Prav tako je dana v uporabo garažna hiša, ki ima 658 parkirnih mest. S tem je na Gorici rešeno vprašanje parkiranja avtomobilov. To jesen bodo na novo označena tudi vsa zunanja parkirišča in uvedena modra cona. Župan je na otvoritveni slovesnosti povedal, da je bilo vrsto težav pri gradnji, zlasti pa pri financiranju PSO. Cena celotne investicije je okoli 24 milijonov evrov. Predsedniku sveta KS Gorica Jožefu Kandolfu je predal tablo z napisom KS Gorica, katero bodo namestili na vhodu v nove prostore. Novi prostori KS Gorica so velika pridobitev za krajane Gorice. Nove stanovalce na Gorici je pozdravil tudi Kandolf in poudaril, da prihajajo v lepo urejeno, čisto in varno krajevno skupnost. Povabil jih je, da sodelujejo pri aktivnostih v KS in jim zaželel prijetno bivanje. Program so izvedli učenci OŠ Gorica in otroci iz vrtca Ciciban.Za prijetno vzdušje pa je poskrbel ansambel Potepini. Zapisal Blaž DukarićKRAJEVNA SKUPNOST GORICA V NOVIH PROSTORIH Člani sveta Krajevne skupnosti Gorica smo se veliko let trudili, da bi svojim krajanom nudili kar največ možnosti

tudi za udejstvovanje na kulturnem in družabnem

področju, vendar prejšnji prostori niso bili najbolj primerni za takšno dejavnost, prostori so bili nefunkcionalni. V mesecu oktobru nam je uspelo, dobili smo nove, večje, lepše, svetlejše in moderno opremljene prostore za delovanje sveta KS Gorica. Kot se za takšno prireditev spodobi, smo v soboto, 24. oktobra 2015 pripravili kulturni program in opravili uradno otvoritev prostorov. V programu je sodelovala tamburaška skupina KUD Medžimurje, Ženski pevski zbor društva upokojencev in invalidov Velenje, harmonikarja Matevž Gajšek in Žan Rajh, prireditev pa je povezovala Urška Drame. Vsi udeleženci so lahko poizkušali

zdravilne napitke in namaze, ki jih je pripravila

Marjana Koren, goriško juho, katero je ob pomoči članic pododbora

DU pripravila

Ljubica Gregorič in pražen krompir, katerega so pražili fantje turističnega društva Velenje pod vodstvom Uroša Prislana. Poskrbljeno je bilo tudi za odžejanje vseh generacij, saj so nekaj prispevali tudi krajani Gorice. Člani sveta KS Gorica se bomo v letu 2016 potrudili in smo tudi prepričani, da nam bo uspelo vključiti v delo razna društva ali skupine, ki imajo sedež v KS Gorica, ustanoviti pa želimo tudi Odbor Rdečega križa, da bomo lahko pomagali svojim krajanom, ki so pomoči potrebni. Zapisala Marjana Koren


.


SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS GORICA Srečanja, smeh, igra in razveseljevanje starejših krajanov večajo življenjsko srečo. Življenje je lovljenje ravnotežja med odgovornostjo, delom, počitkom in igro. Zato se je treba nagraditi z časom za zabavo. Ta te napolni z energijo, ki jo potrebuješ, da se sreča lahko obnavlja. Starostnike so v polni avli OŠ Gorica razveselili učenci nižjih razredov s prisrčnim programom in marsikateremu se je utrnila solza sreče. Prijazno sta prisotne pozdravila predsednik KS Gorica gospod Jože Kandolf in podžupan MO Velenje gospod Srečko Korošec. V svojem izvajanju je podžupan izpostavil probleme starejših in možnosti rešitve le-teh. Posebno pozornost je vodstvo KS posvetilo najstarejšemu krajanu gospodu Dušanu Kukovcu in najstarejši krajanki gospe Štefki Lobnik in obema izročili skromno darilo. Goriška dekleta so postregla prisotne

s slastnim kosilom, katerega sta pripravila

kuharja OŠ Gorice. Zapisala Skornišek MarijaMODRE CONE IN GARAŽNA HIŠA Na območju KS Gorica so bila v mesecu novembru 2015 na novo označena parkirišča za osebna vozila. Postavljenih je bilo 9 parkomatov. S tem so bili izpolnjeni pogoji za uveljavitev modre cone. Po veljavnih standardih so parkirni boksi večji od prejšnjih, zato se je število zunanjih parkirišč zmanjšalo, kar je povzročilo kar nekaj negodovanja pri stanovalcih. Sedaj imamo 680 zunanjih parkirišč, obratuje pa tudi parkirna hiša, ki ima 660 parkirišč. Po novi ureditvi bi moralo biti dovolj parkirnih mest glede na število registriranih avtomobilov. To pa ne pomeni, da lahko vsi stanovalci nekega stanovanjskega bloka parkirajo pri bloku, temveč v modri coni C, kot celoti. Večino začasnih parkirišč se je ukinila. V zgornji etaži in deloma tudi v srednji etaži garažne hiše imajo zagotovljena svoja parkirna mesta stanovalci novih blokov. Ta parkirišča so oštevilčena. Srednja etaža in spodnja etaža sta na razpolago ostalim zainteresiranim. Garažna hiša se postopoma polni in s tem se sproščajo zunanja parkirišča. Svet KS Gorica je sklical sestanek s predstavniki stanovanjskih blokov, upravniki leteh in predstavniki MOV, kjer je bilo izpostavljenih več vprašanj in pobud glede uvedbe modrih con in koriščenja garažne hiše. Ponovni sestanek bo meseca januarja 2016. Parkirne abonmaje in parkirne karte za garažno hišo izdajajo v pisarni –modre cone v kletnem prostoru MOV. Brezplačno parkiranje v garažni hiši se podaljšuje do 1.4.2016.

PRIPOROČAMO! Parkirajte v garažni hiši, kjer je dovolj prostega parkirnega prostora.


VOŠČILO OŠ GORICA

POHVALNO! Ste vedeli, da projekt MO Velenje »Unicefova

VARNA TOČKA« v KS Gorica že kar nekaj let uspešno izvajajo na OŠ Gorica

Varne točke so varen in prijeten prostor, kamor se lahko otroci in mladi zatečejo ter se pogovorijo o svoji težavi ali pa zgolj razrešijo dvom, če je njihova stiska resna težava. Otroci se najpogosteje zatečejo v točke, če so žrtve nasilja med vrstniki, pa tudi, če imajo težave v družinskem okolju, potrebujejo pomoč pri domači nalogi, obliž na rano, ne morejo priti domov, so pozabili ključe in želijo priti v stik s starši ali pa potrebujejo zgolj prijazen pogovor. (vir: http://www.unicef.si)

ZANIMIVO! Na decembrskem bazarju na OŠ Gorica z nakupi izdelkov zbrali kar 3.333 € Hvala staršem, svetu KS Gorica, delavcem OŠ Gorica in seveda učencem, ki so pridno in ustvarjalno pripravili izdelke za prodajo.


PO DU GORICA BEVČE Kako hitro mine čas, še nekaj dni pa se bo pisalo leto 2016. Kot vsako leto, smo tudi letos bili upokojenci zelo aktivni. Sodelovali smo v vseh aktivnostih, ki so se dogajale v KS Gorica. Udeležili smo se tudi vseh športnih tekmovanj, ki jih organizira DU Velenje, ter sodelovali v štajersko savinjski balinarski ligi. Žal nas je vsako leto manj, kar je sicer logično, saj smo vsako leto starejši, toda glede na število upokojencev na Gorici, se to ne bi smelo dogajat. Ob tej priliki vas vabim, pridružite se nam, veseli vas bomo, saj gibanje v mejah normale še nikomur ni škodovalo.

Na koncu, spoštovane upokojenke in upokojenci, krajanke in krajani, ob bližajočih se praznikih, vam želim iskrenih, toplih stiskov rok, zadovoljstva, veselja v krogu svojih najdražjih, predvsem pa zdravja. Prižgimo lučke sreče zase, ter za vse ljudi okoli nas.

Predsednica PO upokojencev Gorica-Bevče Ljubica Gregorič


ZIMA TRKA NA VRATA Čeprav imamo za enkrat še zeleno travo namesto belega snega, zima nikoli ne prizanese. Slej ko prej bomo dobili belo odejo. Tudi letos pričakujemo, da bodo pravočasno počiščeni.

parkirišča, pešpoti in pločniki

primerno in

Letos bo to mnogo lažje saj bo garažna hiša ( do 1.4.2016 - brezplačno ! ) razbremenila zunanja parkirišča, tako, da bo dovolj prostora za vsa osebna vozila. Ker KS Gorica nima mestne praznične razsvetljave, naprošamo stanovalce, da si sami ustvarite prednovoletno vzdušje s tem, da namestite novoletne lučke na svoje hiše ali balkone stanovanj. Prav tako želimo opomniti na veljavne predpise, da je v strnjenih naseljih prepovedano metati petarde.

Želimo vam, da praznični december in praznike preživite lepo in varno. Uredniški odbor


Pobude in vprašanja krajanov V primeru, da želite svetu krajevne skupnosti sporočiti pobudo, idejo, sugestijo, predlog,… le-to sporočite na e-pošto: velenje.ksgorica@siol.net, se osebno oglasite na sedežu KS ali oddate sporočilo v nabiralnik na sedežu KS Gorica. Uradne ure: vsak ponedeljek med 18. in 19. uro - poletni čas,17. in 18. uro - zimski čas Več informacij o dogajanju, informacijah in obvestilih KS Gorica najdete na spletni strani:

http://ks-velenje.si/gorica/

Glasilo izdaja svet Krajevne skupnosti Gorica Uredniški odbor: Saša Koprivec – predsednica, Jožef Kandolf – član in Blaž Dukarić – član


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.