Big Bang / Genesis. Krzysztof Tomalski

Page 1

1


2


BIG BANG.GENESIS КШИШТОФ ТОМАЛЬСКІ

гРАФІКА / GRAFIKA листопад 2019 / listopad 2019


Fundacja imienia Mariusza Kazany

Фонд імені Маріуша Казани

Fundacja imienia Mariusza Kazany została ustanowiona 29 września 2010 roku. Po tragicznej śmierci Mariusza Kazany w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, żona wraz z córką i grupą przyjaciół podjęli inicjatywę stworzenia Fundacji Jego imienia.

Фонд імені Маріуша Казани був заснований 29 вересня 2010 року. Після трагічної загибелі Маріуша Казани в авіакатастрофі президентського літака під Смоленськом його дружина з дочкою і групою друзів взяли на себе ініціативу зі створення Фонду його імені.

Mariusz Kazana Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej był wspaniałym, pełnym energii i pomysłów człowiekiem, dyplomatą, miłośnikiem sztuki. Jego pasja, zaangażowanie i projekty, których nie zdążył zrealizować stały się główną inspiracją dla Fundacji.

Маріуш Казана, директор Дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Республіки Польща, був чудовою, сповненою енергії та ідей людиною, дипломатом, шанувальником мистецтва. Його ентузіазм, відданість справі та проекти, які він не встиг реалізувати, стали головним джерелом натхнення для Фонду.

Idea powstania Fundacji spotkała się z dużym poparciem artystów, którzy wystąpili z propozycją stworzenia „Kolekcji Sztuki imienia Mariusza Kazany“ przekazując swoje prace na jej cel.

Ідея створення Фонду зустрілася з великою підтримкою митців, які виступили з пропозицією створення „Колекції мистецтва імені Маріуша Казани”, передаючи свої роботи в її фонд.

Misją Fundacji jest budowanie pozytywnego wizerunku Polski poprzez popularyzowanie kultury i sztuki w kraju oraz za granicą. Od dnia powstania centralnym punktem jej działalności jest współczesna grafika polska.

Місією Фонду є створення позитивного іміджу Польщі шляхом популяризації культури та мистецтва в країні та за кордоном. З дня заснування основним напрямом його діяльності є сучасна польська графіка.

Działalność Fundacji została objęta honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz licznymi ośrodkami graficznymi w Polsce, Fundacja uczestniczyła w realizacji wielu projektów artystycznych m.in.: w Chinach, Belgii, Libanie, Irlandii, Włoszech, Czechach, Słowacji, Brazylii, Bułgarii, Serbii, Stanach Zjednoczonych.

Діяльність Фонду знаходиться під патронатом Mіністра закордонних справ Республіки Польща і ректора Академії образотворчих мистецтв у Варшаві. Завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ і численними графічними центрами в Польщі, Фонд брав участь у реалізації багатьох художніх проектів, зокрема: в Китаї, Бельгії, Лівані, Ірландії, Італії, Чехії, Словаччині, Бразилії, Болгарії, Сербії, Сполучених Штатах Америки.

4


KO NKURS GRAFICZNY /

Konkurs graficzny „Indeks imienia Mariusza Kazany” został ustanowiony dla uczczenia pamięci polskiego dyplomaty i miłośnika sztuki.

Графічний конкурс „Індекс імені Маріуша Казани” було засновано з метою вшанування пам’яті польського дипломата й шанувальника мистецтва.

Celem Konkursu jest rozwijanie polsko-ukraińskiej współpracy, wymiana doświadczeń oraz promowanie młodych twórców ukraińskich. Uczestniczą w nim studenci i absolwenci Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych. Główną nagrodą, ustanowioną przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, jest nagroda finansowa oraz staż artystyczny organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Метою Конкурсу є розвиток польсько-українського співробітництва, обмін досвідом та сприяння й популяризація молодих українських митців. Учасниками конкурсу є студенти та випускники Львівської національної академії мистецтв. Головним призом, встановленим Генеральним Консульством Республіки Польща у Львові, є фінансова нагорода та стажування, організоване Академією образотворчого мистецтва ім. Яна Матейка у Кракові.

Przyznawane corocznie młodym ukraińskim grafikom wyróżnienia są szansą na rozwijanie talentu, realizowanie artystycznych projektów i ich profesjonalną prezentację. Laureatami kolejnych edycji Konkursu w latach 2012 – 2018 byli: Oksana Yorysh, Tetyana Tsyupka, Kateryna Sadovshchuk, Andrii Lebediev, Nataliia Kashchak, Evgenya Lyubchik, Oksana Fedchyshyn.

Щороку молодим українським графікам присуджують нагороди, які стають для них шансом для розвитку таланту, реалізації мистецьких проектів та їхньої професійної презентації. Лауреатами випусків Конкурсу в 2012-2018 рр. були: Оксана Йориш, Тетяна Цюпка, Катерина Садовщук, Андрій Лебедєв, Наталія Кащак, Євгенія Любчик, Оксана Федчишин.

Idea współpracy i wymiany doświadczeń polskich i ukraińskich twórców stanowi dla Fundacji imienia Mariusza Kazany inspirację do realizacji wydarzeń artystycznych towarzyszących Konkursowi. Stały się one swoistą debatą dotyczącą współczesnej grafiki, w którą włączyły się uczelnie artystyczne z Polski i Ukrainy. Podczas tegorocznej edycji zostaną zaprezentowane dwie wystawy: „BESTIARY” Agnieszki Cieślińskiej oraz „BIG BANG. GENESIS” Krzysztofa Tomalskiego.

Ідея співробітництва та обміну досвідом польських й українських митців є для Фонду імені Маріуша Казани джерелом натхнення у реалізації мистецьких заходів, які супроводжують Конкурс. Вони стали своєрідною дебатою на тему сучасної графіки, до якої приєдналися мистецькі виші з Польщі та України. Під час цьогорічного випуску буде представлено дві виставки: „Бестіарій” Аґнєшки Цєслінської та „Биг Банг. Генезис” Кшиштофа Томальского.

W realizacji Konkursu „Indeks imienia Mariusza Kazany 2019” biorą udział przedstawiciele: Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz Fundacji imienia Mariusza Kazany.

В організації Конкурсу „Індекс імені Маріуша Казани 2019” беруть участь представники Генерального Консульства Республіки Польща у Львові, Львівської національної академії мистецтв, Академії образотворчого мистецтва у Варшаві, Академії образотворчого мистецтва ім. Яна Матейка в Кракові та Фонду імені Маріуша Казани.

5


6


BIG BANG.GENESIS KRZYSZTOF TOMALSKI Sucha igła, mezzotinta, alintaglio, ploter, matryca aluminiowa. Суха голка, мецо-тинто, алінтагліо, плотер, алюмінієва матриця.Genesis dla astrofizyków VI, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

9

Генезис для астрофізиків VI, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


Krzysztofa Tomalskiego graficzne rozważania o człowieku we Wszechświecie Irma Kozina

Wyrażona w czasach starożytnych przez Horacego myśl o podobieństwie oddziaływania poezji i obrazu – ut pictura poesis - miała zachęcać antycznych miłośników wierszy do odczytywania tekstów epickich jako złożonych alegorii, których sens bywa wieloznaczny i często wymyka się prostym dociekaniom. Zainspirowała ona wielu twórców obrazu do postrzegania celu działalności artystycznej jako konstruowania skomplikowanych ilustracji, dających asumpt do werbalizowania ich treści na prawach właściwych poezji. Z kolei poeci odebrali Horacjańską maksymę jako zachętę do używania słowa w charakterze narzędzia do ewokowania ekspresyjnych obrazów. Wynikły z tych procederów konflikt próbował rozwiązać Gotthold Ephraim Lessing, podkreślając niezastępowalność obu sztuk, wynikającą z dzielących je różnic. W jego mniemaniu poezja mogła być percypowana jedynie diachronicznie, a przedstawiane w niej epizody poznawane miały być stopniowo, w miarę upływu czasu potrzebnego do przeczytania lub wysłuchania recytowanego utworu, gdy tymczasem obraz odbierany bywa zawsze synchronicznie, a wszystkie jego elementy dane są patrzącemu w jednej chwili. Sposób interpretowania treści zawartych w dziele wizualnym opiera się na równoczesnym analizowaniu wielu współistniejących w nim elementów, a zmysły widza poddane zostają dodatkowo oddziaływaniu jakości formalnych.

Genesis dla astrofizyków V, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

10

Генезис для астрофізиків V, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


Dostrzeżona przez Lessinga synchroniczność procesu percepcji obrazu nie jest więc jedyną cechą stanowiącą o autonomii sztuk wizualnych, a chociaż ekfraza i hypotypoza nie przestają być lubianymi przez poetów figurami retorycznymi - odpowiedzialnymi za efekt unaoczniania opisywanych przez literatów zdarzeń, rzeczy i zjawisk, trudno jest zakwestionować fakt, że obraz jest bytem samoistnym, który nie poddaje się całkowitej werbalizacji. Jego interpretacja może być wspomagana tekstem autorskim lub kuratorskim, zawsze jednak słowo nie wyczerpie do końca obrazowanych treści, nie odda też w pełni wrażeń sensualnych, które uaktywniają się na skutek obcowania z materialną tkanką sztuki. Te cechy obrazu sprawiają, że on sam staje się niezbywalnym elementem kultury wizualnej. Używają go zarówno przedstawiciele nauk ścisłych, którzy za pomocą różnego rodzaju schematów i rysunków usiłują wyjaśniać zjawiska zbyt trudno poddające się suchej eksplikacji słownej, wspierają się nim poeci, publikując tomiki z ilustracjami sugerującymi nastrój i wzmagającymi emocjonalny ładunek ich utworów, przede wszystkim jednak obraz może zaistnieć w całkowitej niezależności od innych dyscyplin, jako niezależna forma artystycznej wypowiedzi, apelująca do odczuć estetycznych oraz skłaniająca do refleksji nad warstwą syntaktyczną i semantyczną dzieła sztuki. W takim kontekście używa

Dzień dziewiąty, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

11

Дев’ятий день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


obrazu krakowski grafik Krzysztof Tomalski, który za pomocą wielkoformatowych kompozycji (wykonywanych niejednokrotnie autorsko opracowanymi technikami wklęsłodruku) prezentuje odbiorcom swoje rozważania o człowieku we Wszechświecie, zdefiniowanym w aporetycznie wytyczonym miejscu spotykania się kosmogonii z teologią. W wielowiekowej historii grafiki najwięksi mistrzowie tej dyscypliny starali się kreować wizualne ekwiwalenty dla momentu stworzenia świata, powstania planet i gwiazd, oddzielania światła od ciemności czy też pojawienia się życia na Ziemi. Przez kilkaset lat w tradycji europejskiej punktem odniesienia dla artystów był opis zawarty w biblijnej Księdze Rodzaju. Podejmując ten temat w XXI wieku Krzysztof Tomalski traktuje opis zawarty w Piśmie Świętym jedynie jako pewnego rodzaju metaforę, której zadaniem było niegdyś wyjaśnienie początku Wszechświata ludzkości pozbawionej dostępu do wiedzy uzyskiwanej za pomocą powszechnie stosowanych w dzisiejszych czasach narzędzi ery cyfryzacji. Kluczowy dla teologii judeochrześcijańskiej tekst biblijny pojawia się czasem w komponowanych przez niego grafikach sensu stricto, występując w charakterze tła – atrakcyjnego pod względem formalnym dzięki gęsto ze sobą sąsiadującym, drobnym i nie do końca czytelnym

Genesis dla astrofizyków I, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 50 x 68 cm

12

Генезис для астрофізиків I, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 50 × 68 см


w swej warstwie znaczeniowej, literom. Funkcję figur pełnią w tym cyklu wykreślone z niezwykłą pieczołowitością elipsoidalne sfery oraz budowane światłem i cieniem fantazmaty przypominające fale rozchodzące się koncentrycznie w ciekłych materiach, pobudzanych do dyfuzji punktowym oddziaływaniem silnej energii. Te kosmologiczne kompozycje subtelnie sugerują imaginatywny dialog prowadzony przez Tomalskiego z luminarzami formułowanych współcześnie teorii scjentycznych: Rogerem Penrose (któremu wprost dedykowana jest jedna z grafik) i Krzysztofem Meissnerem. Naukowcy ci wspólnie pracują teraz nad koncepcją niekończących się cykli następujących po sobie Wszechświatów, przedstawianych jako eony zaistniałe w wyniku potężnej eksplozji i rozszerzające się przez miliardy lat do chwili ich pochłonięcia przez osobliwości czarnych dziur. O ile wcześniejsi astrofizycy starali się rekonstruować przeszłość uniwersum, Penrose i Meissner należą do pokolenia badaczy skupiających się na przewidywaniu jego przyszłości. Dociekania dotyczące predestynacji galaktyk są nierozłącznie związane z prognozowaniem losu człowieka w jego naturalnym habitacie. Jako artysta poświęcający swój czas kontemplowaniu sensów istnienia Tomalski zadaje w swoich grafikach pytanie o zasadę antropiczną niejako na wielu poziomach interpretacyjnych. Wątek

Genesis dla astrofizyków II, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 50 x 68 cm

13

Генезис для астрофізиків II, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 50 × 68 см


ten pojawia się w jego obrazach kosmologicznych między innymi wówczas, gdy przedstawiane są w nich pewne aluzje do ewolucji gatunków, sugerujące rozważanie problemu wyłonienia się życia biologicznego w Kosmosie. Wiele dzieł krakowskiego artysty podejmuje tematykę bezpośrednio komentującą kondycję ludzkości w warunkach zakwestionowania tradycyjnych systemów wartości, bazujących na kategoriach etycznych wypracowanych w obrębie religii. Obalanie przez naukę przyjmowanej do niedawna bez zastrzeżeń egzegezy religijnej zrodziło potrzebę weryfikacji wielu pojęć metafizycznych. Proces ten odcisnął, niestety, negatywne piętno na utrzymywanych przez wieki relacjach człowieka z jego otoczeniem, regulujących w wymiarze etycznym gatunkową koegzystencję. Zerwane zostały dawne więzi, pozostawiając po sobie niczym nie wypełnioną pustkę. W takim aspekcie interpretowane być mogą kompozycje cyklu Antygrawitacje, w którym figury ludzkie dryfują zatopione w świecie pozbawionym horyzontu, bezwładnie integrując się z masą pochłaniającej ich ciała, bezkształtnej materii. W Epidermach poszczególne postacie poruszają się w monolitycznej przestrzeni w zasadzie nie tworząc wzajemnych koneksji, chociaż na niektórych z przedstawień wydają się podejmować próbę wydostania się z ograniczającej ich ruchy, geometrycznie zarysowanej „kapsuły”, która może budzić

Znaki, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 37 x 50 cm

14

Знаки, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 37 × 50 см


skojarzenia z bryłą lodu lub sarkofagiem. Zanurzony w pozbawionej grawitacyjnego podłoża, jednolitej magmie człowiek Tomalskiego przekształca się stopniowo w pozbawione ciała ubranie lub nawet w negatyw korpusu, z którego wyparowały mięśnie, skóra i kości. Tytuły poszczególnych grafik nie narzucają jednoznacznych interpretacji i pozwalają na wielorakie odczytywanie przedstawianych motywów, odbiorca zostaje niejako zaproszony do niczym nieograniczonej percepcji, może się poczuć zachęcony do nakładania na poszczególne obrazy własnych przeżyć i subiektywnych doznań. Gdyby jednak było mu dane przeprowadzić z Tomalskim rozmowę, wówczas poznałby zapewne pewną istotną okoliczność towarzyszącą powstaniu jego graficznych opowieści. W okresie ich tworzenia artysta przeżył okres fascynacji twórczością poetycką Tadeusza Różewicza. Szczególne znaczenie miał dla niego zwłaszcza napisany przez polskiego barda w 1963 roku i opublikowany w 1968 roku w tomie Twarz Trzecia poemat o tytule Spadanie czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu współczesnego człowieka. Grafiki Tomalskiego są bez wątpienia autotelicznymi dziełami sztuki, ich interpretacja staje się jednak poszerzona o dodatkowe znaczenia wówczas, gdy zostaną one skonfrontowane ze skomponowanymi przez Różewicza jeszcze w poprzednim stuleciu wersami : Dawniej bardzo dawno temu bywało solidne dno na które mógł się stoczyć człowiek (…) ale już dna nie ma i nikt nie może stoczyć się na dno ani leżeć na dnie (…) w świecie współczesnym dno zostało usunięte (…) grzesznicy i pokutnicy święci męczennicy literatury baranki moje jesteście jak dzieci przy piersi które wejdą do Królestwa (szkoda że go nie ma) (…) Ach, mój drogi, dla człowieka, który jest sam, bez boga i bez pana, ciężar dni jest straszliwy (…) czasem mam wrażenie że dno współczesnych leży płytko tuż pod powierzchnią życia ale to chyba jeszcze jedno złudzenie być może istnieje w „naszych czasach” potrzeba budowy nowego przystosowanego do naszych potrzeb Dna (...)


Dzień trzeci, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 56 x 42 cm

16

Третій день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 56 × 42 см


Osobliwość, 2018 sucha igła, mezzotinta,aluminium, 36 x 49 cm

17

Особливість, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 36 × 49 смGenesis dla astrofizyków VII, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

19

Генезис для астрофізиків VII, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 x 95 см


Кшиштофа Томальского графічні роздуми про людину у Всесвіті Ірма Козіна

Виражена Горацієм ще у давні часи ідея „ut pictura poesis” про схожість впливу поезії та образу мала заохочувати античних шанувальників віршів до розгляду епічних текстів як складних алегорій, суть яких буває багатозначна і часто невловима для простих розмірковувань. Для багатьох творців образу вона стала натхненням, щоби за мету мистецької діяльності поставити конструювання складних ілюстрацій, які стають зачином до вербалізації їхньої сутності, керуючись принципами характерними для поезії. Поети в свою чергу сприйняли Горацієву максиму як заохоту до використання слова як знаряддя для викликання експресивних образів. Конфлікт, що зродився з цього промислу, намагався вирішити Ґотгольд Ефраїм Лессінґ, підкреслюючи незамінність обох царин мистецтва, яка зродилася з різниць, що існують між ними. На його думку поезію можна сприймати лише діахронічно, а представлені в ній епізоди слід пізнавати поступово, з плином часу, який потрібен для прочитання або прослухання твору. Тимчасом образ завжди сприймається синхронно, а всі його елементи даються спостерігачеві в одну і ту ж саму мить. Спосіб інтерпретації змісту візуального твору базує на паралельному аналізі багатьох співіснуючих елементів, при цьому органи чуття глядача додатково подразнюються формальними чинниками. Зауважена Лессінґом синхронність процесу сприйняття образу є не єдиною рисою, яка визначає автоно-

Dzień pierwszy, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 49 x 68 cm

20

Перший день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 49 × 68 см


мію візуального мистецтва. І хоча екфразис і гіпотипозис не припиняють бути улюбленими риторичними фігурами поетів, відповідальними за ефект унаочнення описуваних літераторами подій, речей та явищ, важко піддати сумнівам факт, що образ є самобутньою сутністю, яка не підлягає цілковитій вербалізації. Його інтерпретацію може додатково полегшити авторський або кураторський текст, однак слово ніколи вичерпно не опише зображеного, не передасть повноти чуттєвих вражень, які виникають внаслідок контакту з матеріальною складовою мистецтва. Завдяки цим характерним рисам образу він сам стає неодмінним елементом візуальної культури. Його вживають як представники точних наук, які за допомогою різних схем та рисунків намагаються пояснити явища, сутність яких надто важко пояснити словами, так і поети, які публікують свої збірки з ілюстраціями, що навіюють настрій та підсилюють емоційний заряд їхніх творів. Передусім, однак, образ може постати перед нами абсолютно незалежно від інших дисциплін, як незалежна форма мистецького виразу, що апелює до естетичних відчуттів та спонукає до роздумів над синтактичним і семантичним пластом мистецького твору. В такому контексті образ використовує краківський графік Кшиштоф Томальскі, який за допомогою великоформатних композицій (виконаних часто авторськими техніками глибокого друку) представляє до уваги глядачів свої розмірковування про

Dzień przed lub ostatni, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 33 x 58 cm

21

День перед або останній, 2018 cуха голка,мецо-тинто, алюміній, 33 × 58 см


людину у Всесвіті, окресленому в апоретично визначеному місці зустрічі космогонії з теологією. У цілій багатовіковій історії мистецтва графіки найвидатніші майстри цього жанру намагалися творити візуальні еквіваленти миті створення світу, виникнення планет і зірок, відокремлення світла від пітьми, появи життя на Землі. В європейській традиції протягом кількасот років своєрідною точкою відліку була розповідь, що міститься у Книзі Буття. Піднімаючи цю тему в ХХІ столітті Кшиштоф Томальскі трактує опис представлений у Книзі Буття всього лише як певну метафору. Її завданням колись давніше було пояснити початок Всесвіту людству, позбавленому доступу до знань, здобутих за допомогою широко використовуваних у сьогоденні інструментів ери цифризації. Фундаментальний для іудо-християнської теології біблійний текст з’являється часом у компонованих ним графіках sensu stricto, у ролі фону, привабливого з точки зори формальної складової завдяки густо і близько розміщеним дрібним і не завжди виразним за змістом буквам. Функцію фігур виконують у цьому циклі надзвичайно ретельно накреслені еліпсоїдальні сфери разом із побудованими за допомогою світла й тіні фантасмагоріями, схожими на хвилі, які концентрично розходяться у рідких матеріях, спонукуваних до дифузії точковим зарядом сильної енергії. Ці космологічні композиції делікатно навіюють уявний діалог між Томальским і світочами

Genesis dla astrofizyków IX, 2019 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

22

Генезис для астрофізиків IX, 2019 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


сучасних сцієнтистських теорій: Роджером Пенроузом (якому присвячується одна із робіт) і Кшиштофом Мейсснером. Цих двоє науковців працюють разом над концепцією нескінченних циклів Всесвітів, що настають один за одним. Їх представляють у формі еонів, поява яких була зумовлена потужним вибухом, і які розширюються протягом мільярдів років аж до моменту, коли їх поглинуть гравітаційні сингулярності чорних дір. І якщо колись астрофізики намагалися реконструювати минуле Всесвіту, Пенроуз та Мейсснер належать до покоління дослідників, які зосередилися на передбаченні майбутнього. Розмірковування щодо значення галактик нерозривно пов’язане з прогнозуванням долі людини в її натуральному оселищі. Томальскі як митець, який свій час присвячує спогляданню сенсу буття, у своїх графічних роботах питання щодо антропного принципу ставить, певною мірою, на багатьох інтерпретаційний рівнях. Тема ця з’являється у його космологічних картинах зокрема тоді, коли на них зображуються певні натякання на еволюцію видів, які приводять до розмірковувань про зародження біологічного життя у Космосі. Тематика багатьох робіт краківського митця безпосередньо стосується становища людства за умов, коли сумнівам було піддано традиційні системи цінностей, що базують на етичних категоріях випрацьованих в межах релігії. Заперечення наукою релігійної екзегетики, ще донедавна трактованої безза-

Dzień piąty, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 59 x 74 cm

23

П’ятий день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 59 × 74 см


стережно, призвело до необхідності переосмислення багатьох метафізичних понять. Цей процес наклав свій, на жаль, негативний відбиток на формованих століттями відносинах людини з його оточенням, які регулюють в етичному вимірі видове співіснування. Зірвано давні зв’язки, залишаючи в цьому місці нічим незаповнену пустку. В такому контексті можна інтерпретувати композиції з циклу „Антигравітації”, в якому людські фігури дрейфують, занурені у світі позбавленому горизонту, інертно інтегруючись з масою аморфної матерії, що поглинає їхні тіла. В „Епідермах” окремі постаті ворушаться у монолітному просторі, майже не налагоджуючи між собою зв’язків, хоча у деяких епізодах картини здається, що вони здійснюють спробу вийти зі сковуючої рухи, геометрично накресленої „капсули”, яка асоціюється з брилою льоду чи саркофагом. Занурена у позбавленій гравітаційного поля однорідній магмі людина Томальского поступово перетворюється у позбавлений тіла одяг або й навіть негатив корпуса, з якого випарували м’язи, шкіра та кості. Назви окремих графік не нав’язують однозначних інтерпретацій і створюють можливість багатозначного прочитання представлених на них мотивів – глядача неначе запрошують до нічим не обмежуваної перцепції, немов даючи йому змогу відчути себе заохоченим до того, щоби на окремі картини накладати

Dzień czwarty, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 38 x 50 cm

24

Четвертий день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 38 × 50 см


власні переживання та суб’єктивні відчуття. Якщо б, однак, йому (глядачеві) випала нагода порозмовляти з Томальскім, тоді би, мабуть, він пізнав певну важливу обставину, яка супроводжувала процес творіння його графічних оповідей. В період їхнього створення митець пережив епізод захоплення поетичною творчістю Тадеуша Ружевіча. Особливе для нього значення мала написана польським бардом у 1963 році й опублікована у 1968 році у збірці „Третє обличчя” поема „Падіння – про вертикальні й горизонтальні елементи у житті сучасної людини”. Графіки Томальского безперечно є автотелічними творами мистецтва, однак їхня інтерпретація набуває додаткового смислу, коли їх зіставити з написаними Ружевічем ще у минулому столітті строфами: Давніше колись давно бувало солідне дно на яке міг скотитися чоловік (…) але вже дна нема і ніхто вже не зможе ані скотитися на дно ані лежати на дні (…) у сучасному світі дно усунуто (…) грішники й ті, що покутують святі мученики літератури овечки мої ви як діти на грудях що увійдуть до Королівства (шкода, що його нема) (…) Ох, мій любий, для чоловіка самотнього без бога й пана, тягар днів приголомшує (…) часом складається враження що дно сучасників пролягає неглибоко під самою поверхнею життя але це мабуть ще одна ілюзія можливо існує „у наші часи” потреба побудови нового пристосованого до наших потреб Дна (...)


Promieniowanie I, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 51 x 37 cm

26

Випромінювання I, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 51 × 37 см


Luźne impresje dla R. Penrose I, 2017 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 58 × 42 cm

27

Вільні імпресії для Р. Пенроуз І, 2017 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 58 × 42 см


Krzysztof Tomalski ktomalski@asp.krakow.pl issuu.com/krzysztoftomalski/docs/alintaglio_krzysztof_tomalski

Urodzony w 1963 roku w Gorlicach. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom (z wyróżnieniem) zrealizował w 1989 roku w Pracowni Miedziorytu. Od dyplomu związany z Wydziałem Grafiki tejże Uczelni. Od 2012 roku jest profesorem zwyczajnym. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie prowadzi Pracownię Miedziorytu. Od 2008 roku również prowadzi pracownię graficzną w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu. W latach 2009-2012 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki

w Krakowie. Od 2016 roku jest członkiem zarządu Międzynarodowego Związku Grafiki Akademickiej (International Academic Printmaking Alliance) z siedzibą w Pekinie, Chiny, zrzeszającym artystów grafików z kilkunastu krajów. Zorganizował ponad 40 wystaw indywidualnych i brał udział w około 400 wystawach zbiorowych, w kilkudziesięciu krajach świata, na których zdobył ponad 20 nagród i wyróżnień, min.: Elizabeth Greenshields Fundation w Kanadzie w 1990; w Yunnan, w Chinach na Międzynarodowej Wystawie Grafiki w 2012; na Triennale Grafiki

Z drugiej strony I, 2017 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 32 x 50 cm

З другого боку I 2017 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 32 × 50 см

28


Polskiej w Katowicach w latach 2012 i 2015; na VII Międzynarodowym Biennale Grafiki Splitgraphic w Chorwacji w 2015; na II Triennale Grafiki Współczesnej w Nowosybirsku; na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Erewaniu w 2019. Jego grafiki znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych i publicznych w Polsce oraz między innymi w USA, Chinach, Rosji, Włoszech, Kanadzie, Norwegii, Chorwacji, Holandii. Jest zapraszany jako ekspert oraz obraduje jako juror w krajowych i międzynarodowych konkursach graficznych. Uczestniczy w konferencjach międzynarodowych na temat

grafiki artystycznej i prowadzi gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych. Wygenerował wiele własnych metod graficznych, zawsze rozbudowujących technikę wklęsłodruku w celu uzyskania porządanych efektów wizualnych i osobistego metaforycznego przekazu.

Z drugiej strony II, 2017 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 32 x 50 cm

З другого боку II, 2017 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 32 × 50 см

29


Кшиштоф Томальскі ktomalski@asp.krakow.pl issuu.com/krzysztoftomalski/docs/alintaglio_krzysztof_tomalski

Народився у 1963 році в Ґорліцах. Навчався в Академії образотворчого мистецтва у Кракові, диплом (з відзнакою) захистив у 1989 році в Майстерні мідериту. З часів праці над дипломною роботою пов’язаний із Графічним факультетом цього вишу. З 2012 року займає посаду ординарного професора. У 2008-2016 рр. був деканом Графічного факультету Академії образотворчого мистецтва ім. Яна Матейкa у Кракові. Нині очолює Майстерню мідериту. З 2008 року очолює також Майстерню графіки в Педагогічному інституті Державної вищої

професійної школи у Новому Сончі. У 2009-2012 рр. був членом правління International Academic Printmaking Alliance, з головним бюро у Пекіні в Китаї, що об’єднує митців-графіків з кільканадцяти держав. Організував понад 40 індивідуальних виставок. Був учасником близько 400 колективних виставок у кількадесяти державах світу, де здобув понад 20 нагород та відзнак, зокрема: Фонду Елізабет Ґріншілдс (Elizabeth Greenshields Fundation) в Канаді, 1990 р.; на Міжнародній виставці графіки в Юньнан, Китай, 2012 р.; на Трієнале польської графіки

Dryf I, 2016 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 32 x 49 cm

Дрейф I, 2016 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 32 × 49 см

30


в Катовіцах у 2012 та 2015 рр.; на VII Міжнародному бієнале графіки Splitgraphic у Хорватії, 2015 р.; на Другому трієнале сучасної графіки в Новосибірську; на Міжнародному бієнале графіки в Єревані, 2019 р. Його графіки знаходяться в численних приватних і державних колекціях у Польщі та закордоном, зокрема у США, Китаї, Росії, Італії, Канаді, Норвегії, Хорватії, Нідерландах. Його запрошують у ролі експерта, він засідає у журі національних і міжнародних графічних конкурсів. Бере участь в міжнародних конференціях

присвячених художній графіці, на запрошення іноземних вишів виступає з лекціями закордоном. Він створив чимало власних графічних методів, спрямованих на розвиток техніки глибокого друку з метою отримання бажаних візуальних ефектів й поглиблення особистого метафоричного переказу.

Pejzaż, 2019 sucha igła, mezzotinta aluminium, 65 x 95 cm

Пейзаж, 2019 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см

31


Wypowiada się najczęściej językiem grafiki, w której pojęcie matrycy definiuje podstawową zasadę obrazowania, a jednocześnie stanowi swoistą metaforę istnienia za kurtyną, tak jak artysty za swoją sztuką. Zazwyczaj używa klasycznych technik graficznych, które we właściwy dla siebie sposób reaktywuje i modyfikuje do eksplorowanych w danej chwili treści.

Jego sztuka dotyka przeciwstawnych biegunów ludzkiej wrażliwości i świadomości, szuka jakiegoś złotego środka, prawdy nadrzędnej, istoty sensu, jest na wskroś metaforyczna, wieloznaczna i poetycka. Tocząc swoisty dialog światopoglądowy czerpie tyle samo z dumnie rozwijającej się nauki i technologii, ile z metafizycznych koncepcji dawnego świata utrwalonych w mitach, religiach, filozofiach.

Promieniowanie II, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 38 x 50 cm

Випромінювання II, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 38 × 50 см

32


Переважно висловлюється мовою графіки, в якій поняття матриці визначає фундаментальний принцип ілюстрування, а водночас є своєрідною метафорою перебування за завісою, немов митця за його творчістю. Він зазвичай використовує класичні графічні техніки, які в характерний для себе спосіб актуалізує та модифікує у відповідності до досліджуваних у даний момент сутностей.

Його творчість торкається протилежних полюсів людської чулості й свідомості, шукає золотої середини, абсолютної істини, основи сутності. Вона пронизана метафорою, багатозначністю та поетичністю. Ведучи своєрідний світоглядний діалог, рівномірно черпає як із гордо зростаючої науки й технології, так і з метафізичних концепцій давнього світу, які закоренилися у міфах, релігіях, філософіях.

Dzień szósty, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 38 x 50 cm

Шостий день, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 38 × 50 см

33


Znaki III, 2019 sucha igła, aluminium, 38 x 50 cm

34

Знаки III, 2019 cуха голка, алюміній, 38 × 50 см


Smog II, 2017 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 40 x 52 cm

35

Смог II, 2017 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 40 × 52 смDzień ósmy, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

37

Випромінювання, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 65 x 95 см


Seria Eksplozja, 2016 alintaglio, aluminium, 50 x 70 cm x 6

38

Серія Експлозія, 2016 алінтагліо, алюміній, 50 × 70 см x 6


Przyciąganie, 2018 sucha igła, mezzotinta, aluminium, 51 x 40 cm

39

Тяжіння, 2018 cуха голка, мецо-тинто, алюміній, 51 × 40 см


Epidermy I [cykl Antygrawitacja], 2014 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

40

Епідерми I [цикл Антигравітація], 2014 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


Epidermy III [cykl Antygrawitacja], 2015 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 65 x 95 cm

41

Епідерми III [цикл Антигравітація], 2015 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 65 × 95 см


Odpływy I [cykl Antygrawitacja], 2015 alintaglio, aluminium, 65 x 95 cm

42

Відпливи I [цикл Антигравітація], 2015 алінтагліо, алюміній, 65 × 95 см


Odpływy II [cyklu Antygrawitacja], 2015 alintaglio, aluminium, 65 x 95 cm

43

Відпливи II [цикл Антигравітація], 2015 алінтагліо, алюміній, 65 × 95 см


Fizyka, 2015 alintaglio, aluminium, 65 x 99 cm

44

Фізика, 2015 алінтагліо, алюміній, 65 × 99 см


Czerwone płótno, 2014 alintaglio, mezzotinta, aluminium, 70 x 99 cm

45

Червоне полотно I, 2014 алінтагліо, мецо-тинто, алюміній, 70 × 99 см


Wystawa

Виставка

Big Bang. Genesis

Биг Банг. Генезис

Krzysztof Tomalski

Кшиштоф Томальскі

Lwowska Narodowa Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego ul. Stefanyka 3, Lwów

Львівська національна галерея мистецтв ім. Бориса Возницького вул. Стефаника 3, Львів

listopad 2019

листопад 2019

Wydawca Fundacja imienia Mariusza Kazany

Видавець Фонд імені Маріуша Казани

Tekst Irma Kozina

Текст Ірма Козіна

Koordynacja Barbara Kazana

Kоординація Барбара Казана

Tłumaczenia Natalia Juśkiw

Переклад Наталія Юськів

Projekt graficzny Krzysztof Tomalski

Графічний проект Кшиштоф Томальскі

Przygotowanie do druku Marlena Biczak, Krzysztof Tomalski

Підготовка до друку Марлена Бічак, Кшиштоф Томальскі

Fotografie i reprodukcje Z archiwum autora

Фотографії та репродукції З архіву автора

Druk DPI

Друк DPI

ISBN 978-83-936641-2-2

Organizatorzy / Організатори


47


48