Issuu on Google+

Abbau m (noun) 1 Demontage rozbiórka; 2 Chemie rozkład; 3 Personal redukcja; 4 Bergbau eksploatacja Abitur n (noun) matura: Abitur ablegen zdać maturę Ablauf m (noun) 1 odpływ, wypływ; 2 upływ: vor Ablauf einer Stunde przed upływem godziny mit Ablauf z upływem; 3 przebieg, tok: Ablauf der Ereignisse przebieg wydarzeń abreißen (verb) 1 Knopf odrywać; 2 Plakat zrywać; 3 Haus burzyć; 4 urywać: das Gespräch abreißen przerwać (nagle) rozmowę Abschnitt m (noun) 1 Mathematik odcinek: Abschnitt des Kreises odcinek koła; 2 rozdział, ustęp, paragraf Abschrift f (noun) kopia, odpis: beglaubigte Abschrift odpis uwierzytelniony Absicht f (noun) zamiar, chęć: aus böser Absicht ze złośliwych pobudek mit Absicht umyślnie ich habe die Absicht mam zamiar Abwehr f (noun) obrona: sich zur Abwehr bereit halten być przygotowanym do obrony Achsel f (noun) bark, ramię: mit den Achseln zucken wzruszać ramionami jemanden über die Achseln ansehen traktować kogoś z

góry etwas auf die leichte Achsel nehmen lekceważyć coś Acht f (noun) uwaga: etwas außer Acht lassen nie uwzględniać czegoś; nie zważać na coś sich (vor etwas) in Acht nehmen mieć 

się (przed czymś) na baczności


Słownik niemiecko-polski