Page 1

Abbau m (noun) 1 Demontage rozbiórka; 2 Chemie rozkład; 3 Personal redukcja; 4 Bergbau eksploatacja Abitur n (noun) matura: Abitur ablegen zdać maturę Ablauf m (noun) 1 odpływ, wypływ; 2 upływ: vor Ablauf einer Stunde przed upływem godziny mit Ablauf z upływem; 3 przebieg, tok: Ablauf der Ereignisse przebieg wydarzeń abreißen (verb) 1 Knopf odrywać; 2 Plakat zrywać; 3 Haus burzyć; 4 urywać: das Gespräch abreißen przerwać (nagle) rozmowę Abschnitt m (noun) 1 Mathematik odcinek: Abschnitt des Kreises odcinek koła; 2 rozdział, ustęp, paragraf Abschrift f (noun) kopia, odpis: beglaubigte Abschrift odpis uwierzytelniony Absicht f (noun) zamiar, chęć: aus böser Absicht ze złośliwych pobudek mit Absicht umyślnie ich habe die Absicht mam zamiar Abwehr f (noun) obrona: sich zur Abwehr bereit halten być przygotowanym do obrony Achsel f (noun) bark, ramię: mit den Achseln zucken wzruszać ramionami jemanden über die Achseln ansehen traktować kogoś z

góry etwas auf die leichte Achsel nehmen lekceważyć coś Acht f (noun) uwaga: etwas außer Acht lassen nie uwzględniać czegoś; nie zważać na coś sich (vor etwas) in Acht nehmen mieć 

się (przed czymś) na baczności

Słownik niemiecko-polski  

Słownik wykonany za pomocą narzędzia TLex Professional. Utworzyłem 10 haseł. Zadanie było dość czasochłonne, lecz ciekawe. Sam program był n...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you