Page 1

Uitzendorganisatie www.greentalent.nl


Green Talent B.V is een groeiende uitzendorganisatie opgericht in 2009 die dagelijks tussen de 200 en 300 uitzendkrachten voornamelijk van Oost-Europese afkomst uitzend in de agrarische sector. Ook zijn wij inzetbaar voor al uw productiewerkzaamheden.

De komende jaren willen wij ons nog verder ontwikkelen in de uitzendbranche om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Juist deze aspecten maakt dat Green Talent B.V. zich onderscheidt als uitzendorganisatie van de andere commerciĂŤle ondernemingen in de branche.

Het maatwerk dat door Green Talent B.V. wordt aangeboden aan onze inlenende partijen komt voort uit de echte ondernemersmentaliteit, een hecht team met de kennis en ervaring uit de branche en de agrarische sector die wij binnen onze organisatie tot onze beschikking hebben. Dankzij onze kleinschaligheid en ruime openingstijden kunnen wij optimaal inspelen op uw individuele wensen. Wij staan dag en nacht voor u klaar. Dat vinden wij niet meer dan vanzelfsprekend.

Green Talent B.V. biedt u het volgende aan: !" #$%&'()'("*+",-.$."/-("01'( !" 21*3'4%5-(-6'5'(% !" 7'1/$(6"8"9':'4%$' !" 2-;1*::$(6


Onze uitzendkrachten

Wat kan Green Talent voor u betekenen?

Om de tevredenheid van onze klanten te waarborgen, selecteert Green Talent zijn mensen op inzet, betrokkenheid en vakbekwaamheid. Green Talent bouwt een uitgebreide database op, zodat we ons altijd kunnen aanpassen aan de behoefte van onze klant.

Werving & Selectie Voordat wij mensen leveren bij de klant, worden deze zorgvuldig geselecteerd op de behoefte en wensen van de klant.

Green Talent heeft een Poolse intercedente in dienst, zodat we onze Oost-Europese uitzendkrachten optimaal kunnen begeleiden bij vragen of problemen. Green Talent vindt het belangrijk dat onze uitzendkrachten tevreden zijn, uit onze ervaring blijkt dat een tevreden uitzendkracht leidt tot een tevreden klant. Green Talent zorgt voor hun medewerkers! Zo regelen wij een zorgverzekering, zorgtoeslag en een BSN nummer.

Uitzenden op basis van uren !"##$%&'(#$)%*+#,)%-%,#%.##/)%0#1+*#(#%.'$+#"%233"%4#)%+$(#$#$% van personeel. Uw voordelen: ! Snel goede en gemotiveerde medewerkers. ! Uw personeels- en salarisadministratie wordt ontlast. ! !""#$%#&#'("")$*(+(',$-(.$/("01"2 ! 3(#4"*$&*-,5$"#$6"#+(,"#0,+1"#2 ! !""#$*(+(',$7&#$4,,*-"1&&)4"$)""8),,69*"#$-(.$1"*98),,6$7&#$:"*0/&&;<"4"#2

Payrolling Heeft u zelf al een of meerdere kandidaten op het oog, maar ziet u op tegen de administratieve lasten? Dan biedt Green Talent met payroll een oplossing die u ontzorgt. Uw voordelen: ! =$8&&1$(#$/""$;"1$(";&#4$4("$9$/")>$<"">1$8"+")"'1""*42 ! !*""#$?&)"#1$#"";1$9:$6"*+,#"")+5$"#$+&)&*(+&4;(#(+1*&1("$9(1$<&#4"#2 ! =$,#17&#81$:"0")(.0+$""#$>&'199*$7&#$4"$8":"*01"$9*"#2 ! @&A*,))$(+$-(.$9(1+1"0$8"+'<(01$7,,*$#("9:"$;"4":"*0"*+B$7,,*$+"(/,"#+0*&'<1"#$"#$7,,*$ 1(.4")(.0"$0*&'<1"#2 ! =:$;"4":"*0"*+$/(.#$7,))"4(8$7"*/"0"*4$C&))"$+,'(&)"$7"*/"0"*(#8"#D2$E"$0*(.8"#$ :"0")(.0+$<9#$+&)&*(+$9(18"0""*42

Projectmanagement Green Talent kan u een projectleider aanbieden, die uw project(en) van het begin tot einde kan begeleiden en aansturen.


Vervoer Green Talent beschikt over een uitgebreid wagenpark. Ruim 40 auto’s brengen onze uitzendkrachten dagelijks naar diverse werkgevers in Noord-Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en zelfs Frankrijk. Green Talent heeft gekozen voor milieuvriendelijke auto’s, zoals de Fiat Panda en de Hyundai i10. Wij verwachten van onze bestuurders dat ze verantwoordelijk omgaan met de auto’s en hiervoor ontvangen ze wekelijks een vergoeding. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid om de auto’s te wassen op kosten van Green Talent. In het weekend kan men de auto gebruiken voor privé doeleinden.


Huisvesting Green Talent heeft met ruim 20 huizen een uitgebreid huisvestingsaanbod dat uiteraard voldoet aan de normen van de ABU. Onze huizen zijn compleet gemeubileerd, zodat de uitzendkrachten van alle gemakken voorzien zijn.

Ons streven is om onze mensen zo dicht mogelijk bij de klant te huisvesten om het aantal woon5#"6%6+(3.#)#"/%)#%*#7#"6#$%#$%8(#2#")"'9+$9%)#% voorkomen.


!"#$%&'"#%() !"##$%&'(#$)%+/%:;:%<<==>?%9#@#")+8@##",A% De NEN 4400-1 is een hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: DĂŠ Norm van de Stichting :3".#"+$9%B"*#+,%CD:BEA%F#%@#")+8@#"+$9% beschermt werkgevers, die arbeid inhuren en/of aannemen, tegen fraude en illegaliteit. De SNA controleert of de (personeels)administratie op 3",#%+/G%,')%,#%(33$4#H8$9#$%#$%3.I#)*#('/)+$9#$% op tijd en voldoende zijn afgedragen en of de medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten.

Voor meer informatie over ,#I#%@#")+8@#"+$9%6-$)%-% de onderstaande website bezoeken: www.normeringarbeid.nl/

G-Rekening Green Talent werkt met de G-rekening. De G-rekening staat voor een geblokkeerde rekening. Deze is alleen te gebruiken om betalingen te doen aan de belastingdienst en of aan een andere onderaannemer. De enige bedragen welke overgeschreven kunnen worden zijn de (33$4#H8$9#$%#$%J&KA%L$,+#$%##$%-+)I#$,*-"#'-% 3.%##$%3H%'$,#"#%"#,#$%,#%(33$4#H8$9%3H%J&K% niet betaalt, kan het zijn dat de inlener door de belastingdienst hiervoor aansprakelijk wordt gehouden. De G-rekening helpt dus om die aansprakelijk-heid te voorkomen. CAO Green Talent werkt strikt volgens de ABU Cao. Dit houdt in dat de CAO van de inlenende partij gevolgd moet worden. Alle rechten en plichten die uitzendkrachten kunnen ontlenen uit de ABU CAO worden door ons gerespecteerd en verwerkt. <**1"5''1"$(=*15-%$'"*/'1")'">?#"@>A" kunt u de onderstaande website bezoeken: www.abu.nl


Tot slot Heeft Green Talent uw interesse gewekt? Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvende offerte. Green Talent B.V. Zoekweg 18 4651 PS STEENBERGEN Tel : 0167-568119 M'1%N%=?OP>QOR?=? e-mail : info@greentalent.nl Web : www.greentalent.nl


Zoekweg 18 4651 PS STEENBERGEN Telefoon: 0167-568119 Fax: 0167-568101 E-mail: info@greentalent.nl

KvK: 27344449 BTW nr: NL8207.92.032.B01 Loonbel. nr: 8207.92.032.L01

Green Talent Brochure  
Green Talent Brochure  

Green Talent Brochure

Advertisement