Usuwanie Elektrod w Zamościu. Dlaczego Zamość?

Page 1

Usuwanie elektrod w Zamościu. Dlaczego Zamość? Tak postawione

pytanie

należałoby skierować do

Pana

Profesora Andrzeja Kutarskiego, który zdecydował się na pracę w Zamościu. Pracę szeroko pojętą, czyli polegającą nie tylko na wykonywaniu zabiegów elektroterapii, w tym najtrudniejszych tj. usuwania elektrod, ale też i na kontynuacji swojej pasji edukacyjnej. Połączenie tych dwu kierunków działania realizowanych przez Profesora istotnie podniosło i nadal podnosi jakość zabiegów elektroterapii w Polsce, a obecnie i w Zamościu. Na decyzję Profesora Kutarskiego o wdrożeniu tej działalności w Zamościu zapewne wpływ miało kilka czynników, jednak trudno określić który z nich był decydujący. W mojej ocenie pozytywna ocena jakości i zakresu działalności Oddziału Kardiologii, Kardiochirurgii i całego Szpitala, w tym również poziom wyszkolenia zespołu, a także przychylna i otwarta na nowe wyzwania postawa Dyrekcji i Szpitala przyczyniły się do wykonywania tych trudnych zabiegów w naszym Szpitalu. Oddział Kardiologii działa od 1994 roku jako pierwszy w nowouruchomionym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II. Wyposażenie w sprzęt medyczny w dużym stopniu zostało zrealizowane przez włoską organizację pomocy AISPO, co pozwoliło na stosowanie nowoczesnych

metod leczenia i dokonanie pierwszej

implantacji układu stymulującego już po 3 miesiącach od przyjęcia pierwszego pacjenta.

Pomoc

włoska

przyczyniła

się

również

do

otwarcia

Pracowni

Hemodynamicznej, Ambulatoryjnego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej, co miało miejsce w 1999r. Od tego czasu, przez ponad 20 lat działalności Oddziału Kardiologii stale się rozwija na płaszczyźnie medycznej, edukacyjnej i naukowej. Działalność Oddziału Kardiologii jest realizowana przez stosunkowo liczny, ale bardzo dobrze wyszkolony personel. W Oddziale zatrudnionych jest ponad 170 osób, w tym 50 lekarzy (29 ze specjalizacją z kardiologii) i 72 pielęgniarki (36 ze specjalizacjami). Szpitalna działalność medyczna (ponad 5 tys. hosp./rok, 94 łóżka, w tym 22 kardiologicznej rehabilitacji stacjonarnej) sprowadza się głównie do inwazyjnej diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej (ponad 1500 PCI/rok, w ponad 60% w oparciu o system teletransmisji i telekonsultacji w OZW, który działa od 2005r.) oraz


zabiegów pozawieńcowych (TAVI, PFO, ASD, izolacja uszka i in.). Drugą równie ważną częścią działalności szpitalnej są zabiegi elektroterapii, tj.: implantacja stymulatorów,

stymulacje

kardiowerterów/defibrylatorów

resynchronizujące,

(łącznie

ok.

600/rok)

wszczepianie

oraz inwazyjne

badania

elektrofizjologiczne i ablacje RF i krioablacje. W ośrodku stosowana jest innowacyjna metoda stymulacji stałej polegająca na implantacji elektrody do p. Hisa, którą od wielu lat wykonuje dr Paweł Dąbrowski. Nową jakość w tym zakresie polegającą na wdrożeniu

zabiegów

usuwania

elektrod

osiągnęliśmy

dzięki

Profesorowi

Kutarskiemu. Rozszerzenie działalności medycznej stało się możliwe i nastąpiło po uruchomieniu hybrydowej sali operacyjnej, co pozwoliło na zespołowe wykonywanie, często innowacyjnych zabiegów przezskórnych z zapewnieniem ich bezpieczeństwa przez stałą gotowość kardiochirurgów i kardioanestejologów oraz z udziałem kardiologów i echokardiografistów. Ambulatoryjna działalność medyczna opiera się na Wojewódzkiej Przychodni Kardiologicznej (ponad 40 tys. porad rocznie), w tym Poradni Kardiologii Dziecięcej. W Przychodni, oprócz przyjęć pacjentów wykonywana jest szeroka gama badań diagnostycznych w tym echokardiografia obciążeniowa i przezprzełykowa, a także dobór parametrów stymulacji resynchronizującej w oparciu o badania nieinwazyjne. Działalność ambulatoryjna jest również realizowana w Ambulatoryjnym Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej. Program rehabilitacji kardiologicznej jest realizowany w warunkach

stacjonarnych

(pacjenci

hospitalizowani

po

OZW

i

zabiegach

kardiochirurgicznych) oraz w warunkach ambulatoryjnych (Oddział zatrudnia 6 magistrów rehabilitacji). Działalność edukacyjna Oddziału Kardiologii dotyczy personelu lekarskiego i średniego zatrudnionego w Oddziale przez stały, obowiązkowy udział w szkoleniach wewnętrznych. Ponadto pracownicy Oddziału często realizują szkolenia w ramach konferencji kardiologicznych i interdyscyplinarnych dla lekarzy rodzinnych oraz prowadzą lub prowadzili zajęcia i wykłady w ramach studiów podyplomowych licencjackich

i

magisterskich

dla

fizjoterapeutów,

ratowników

medycznych,

pielęgniarek w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu, a także prowadzone były obowiązkowe kursy dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii. Działalność naukowa, chociaż pracownicy nie są do niej zobowiązani zaowocowała ponad 120 publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych.


Przedstawione, może trochę nieskromnie, dane zapewne przyczyniły się do decyzji Profesora Kutarskiego o rozpoczęciu i realizacji swojej pasji medycznej i edukacyjnej w Zamościu. Być może na decyzję Profesora miało również wpływ jego zamiłowanie do historycznych polskich miast. Zamość powstał jako pierwsze miasto w Polsce i jedno z pierwszych na świecie, przy którego planowaniu brano pod uwagę nie tylko różnorodne funkcje użyteczne, ale i kształt całości jako dzieła sztuki. Zamość to również tradycje akademickie, bowiem tutaj ustanowiona została Akademia Zamojska jako trzecia (w 1594r.) po Krakowskiej i Wileńskiej uczelnia wyższa w Rzeczpospolitej. Zaplanowana Konferencja edukacyjna jest, jak byśmy chcieli, nawiązaniem do jej tradycji.

Andrzej Kleinrok Ordynator Oddziału Kardiologii SP Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu