Page 1

Of er t af i r my

HumanAc t i ons pół k azogr ani c z onąodpowi edz i al noś c i ą ul . Wi ec z or k a2b/ 99, 41 21 9Sos nowi ec KRS: 0000504846REGON: 2435261 1 3 www. HumanAc t i on. eu


S pi st r eś c i

3

Of i r mi e

4

Pr z edmi otdz i a ł a l noś c i

5

P or t f ol i o

1 5

Kont a k t


Of i r mi e F i r ma HumanAc t i on s pec j al i z uj es i ęw budowani u apl i k ac j i na ws z y s t k i e dos t ępne pl at f or my ,t wor z eni em por t al i i nt er net owy c h or az gi er .Zaj muj emy s i ę r ówni ez opi ek ą nad s er wi s ami ,obs ł ugą t ec hni c z nąf i r mi z ar z ądz ani em s pec j al i s t y c z ny m opr ogr amowani em f i r mowy m.

Mi s j ąHumanAc t i onj es tt wor z eni epi oni er s k i egoopr ogr amowani aor azgi ernapl at f or mymobi l nei Wi ndowsPC. Char ak t er y z uj ąnast r z yz as ady ,k t ór y mik i er uj ąs i ępr ac owni c ynas z ejf i r my :pr of es j onal nepodej ś c i edos pr awy , pal et anowat or s k i c hpomy s ł ów, k t ór ej gr ani c epr z ek r ac z aj ą c z as em nas z ąwy obr aź ni ę, at ak ż eef ek tdaj ąc ygwar anc j ęs at y s f ak c j i k l i ent a. Nas z edz i ał ani ac ec huj eni et y powepodej ś c i e.Każ dynas zpr oj ek tj es tt wor z onyi ndy wi dual ni e,podc hodz i mydoni egozz apał em or azni epr z ebr anągar ś c i ąpomy s ł ów, k t ór eewol uuj ąwk i er unk uwi z j i j ak ąobr ałs obi enas zk l i ent . Nas z y mz adani em j es tz r eal i z owani epomy s ł u, k t ór yj es tj edy ni epoc z ąt k i em wi el k i ego pr z eds i ęwz i ęc i a.Abypomy s łz ak ońc z y łs i ęs uk c es em,mus iz os t aćs peł ni ony c hwi el e c z y nni k ów, t ak i c hj akwy s pec y f i k owani ei z apr oj ek t owani e, dopr ac owanywews z y s t k i c h s z c z egół ac hpl ani dos k onał ar eal i z ac j a. Nas zent uz j az m or azk ompet enc j egwar ant uj ą wy wi ąz ani es i ęzwy magań, k t ór es t awi apr z ednamik l i ent . Was z ez adowol eni el eż yw nas z y mi nt er es i e.

3


Pr z edmi otdz i a ł a l noś c i Nas z af i r mas pec j al i z uj es i ęwbr anż yI T , z at em z ak r esnas z ej dz i ał al nos c i obej muj e: pr oj ek t owani ei budowaapl i k ac j i i nt er net owy c h, s er wi s ówi s t r onf i r mowy c h pr ogr amowani eapl i k ac j i mobi l ny c hnaws z y s t k i ews pół c z es nepl at f or my ( Andr oi d, i OS, Bl ac k ber r y1 0, Wi ndows8) pr ogr amowani eapl i k ac j i naWi ndowsPC ws par c i et ec hni c z nedl af i r mi os óbf i z y c z ny c h z ar z ądz ani es pec j al i s t y c z ny m opr ogr amowani em f i r mowy m t wor z eni ei wy dawani egi erk omput er owy c h obs ł ugai ws par c i ewpr oj ek t ac hSoc i al Medi a( f ac ebook, t wi t t er , googl e+, i t p. ) obs ł ugapor t al i i nt er net owy c h( admi ni s t r ac j a, mi ej s c enanas z y c hs er wer ac h, i t p. ) pomocws t wor z eni unaz wywc el ubudowani ai ndent y f i k ac j i wi z ual nej or azmar k i f i r my

J es t eś myr ówni eżot war c inabar dz i ejwy s pec y f i k owanepr opoz y c j ews pół pr ac y ,ac o z at y mi dz i e–got owi pr z y j ąći podoł aćk aż demuwy z wani u.

4


Na s z eP or t f ol i o 5


Hi s t or y k on

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s

El ega nc k a , nowoc z es nai r es pons y wnas t r onadl aj ednegozna j wi ęk s z y c hpor t a l ihi s t or y c z ny c hwP ol s c e.P os i a dar oz budowa nys y s t em z a r z ą dz a ni at r eś c i ą . Za pr oj ek t owa nadoł a t wegoz a r z ą dz a ni apr z ezwi el ur eda k t or ów.Mnogoś ć s pec j a l ni ez a pr oj ek t owa ny c hwi dget ówt wor z ypi ęk noi uni k a t owoś ć s er wi s uws woj ej br a nż y .

L i nk www. hi s t or y k on. pl

6


F unda c j aJ a naKoc ha nows k i ego

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s Pr os t as t r onazł a dny m,r es pons y wny m des i gnem.S t r onaopa r t aj es tna na j popul a r ni ej s z y m, da r mowy ms y s t emi ez a r z ą dz a ni at r eś c i ą-Wor dpr es s .

L i nk www. f unda c j a k oc ha nows k i ego. pl

7


L i ber t yCa mp201 4

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s S t r ona i nt er net owa dl a oboz u mł odz i eż owego or ga ni z wa nego pr z ez a mer y k a ńs k i i ns t y t ut .Wy k ona naws t y l u“ pa r a l l a xs c r ol l i ng” ,wpeł ni r es pons y wna . P os i a das y s t em z a r z ą dz a ni at r eś c i ą .

L i nk www. ma l t a . l a ngua geof l i ber t y . or g

8


P a r t i aL i ber t a r i a ńs k a

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s Res pons y wnas t r onai nt er net owadl apa r t i i pol i t y c z nej zs y s t emem z a r z ą dz a ni at r eś c i ąWor dpr es s .Za wi er as y s t em k a l enda r z adl awy da r z eń,z bi órk ółi k l ubówpa r t i i .

L i nk www. pa r t i a l i ber t a r i a ns k a . or g

9


Ki t t y

T ec hnol ogi a C++i QML

Opi s Wc i ą ga j ą c agr apl a ns z owanaur z edz eni aBl a c k ber r y1 0. Gł ębok oz i nt egr owa nazs y s t emem oper a c y j ny m.Udos t ępni a ni ewy ni k ównaws z y s t k i c hmedi a c h s poł ec z noś c i owy c h,popr z ezBl uet oot h,NF Cor a zema i l .Wi el eos i ą gni ęćdo z doby c i a .

L i nk www. huma na c t i on. eu/ por t f ol i o/ k i t t y

10


DomAr t Pr oj ek t

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s Res pons y wnaidy na mi c z nas t r onadl af i r myz a j muj ą c ejs i ępr oj ek t owa ni em wnęt r z . Za wi er as y s t em z a r z ą dz a ni at r eś c i ą , dy na mi c z nąga l er i ę, r es pons y wny s l i deri f or mul a r zk ont a k t owy .

L i nk www. doma r t pr oj ek t . pl

11


Cz y t a ni eNi eBol i

T ec hnol ogi a HTML 5+CS S 3+J Quer y+PHP

Opi s Res pons y wny por t a ls poł ec z noś c i owy dl ar ec enz ent ów k s i ą ż ek .Za wi er a gr upy ,f or um,s y s t em z a r z ą dz a ni at r eś c i ą ,s y s t em oc enyr ec enz j iik s i ą ż ek , a wa t a r y , pr of i l er ec enz ent ów, i nt egr a c j ezf a c ebook i em, wi a domoś c i pr y wa t ne i wi el ei nny c h.

L i nk www. c z y t a ni eni ebol i . or g

12


S y mul a c j aS z t uc z negoŻy c i a

T ec hnol ogi a C++

Opi s S y mul a c j as z t uc z negoż y c i adwóc hs t a dwi l k ów.J edz ą ,z a bi j a j ąr epr oduk uj ą s i ę( wy s t ępuj emut a c j agenów) .S y mul a c j az a wi er as z c z egół owes t a t y s t y k i dot y c z a c edwóc hs t a dor a zmoż l i woś ćz mi a nypr ędk oś c i s y mul a c j i .

13


Obs ł ugaS oc i a l Medi a

F a npa ges t r onyHi s t or y k on. pl Za j muj emys i ęni m odpoc z a t k ui s t ni eni apor t a l u, dz i ęk i na s z ej pr a c ypor t a l z y s k a łj użpr a wi e32t y s i ą c ef a nów. Adr es : f a c ebook . c om/ hi s t or y k on

F a npa ges t r onyCz y t a ni eNi eBol i S t r onęt egopor t a l ur ówni eżna dz or uj emyodpoc z ą t k ówj egoi s t ni eni a . L i c z ba f a nówwy nos i wt y m momenc i epr a wi e1 4t y s i ęc y . Adr es : f a c ebook . c om/ c z y t a ni e. ni e. bol i

14


Wi ęc ej pr z y k ł a dów

Res z t apor t f ol i o J eś l i ż y c z ąs obi eP a ńs t woz oba c z y ćwi ęc ej na s z y c hpr a cz a pr a s z a mynana s z ą s t r onęi nt er net ową : www. humanac t i on. eu/ pr oj ec t s /

17


Kont a k t Huma nAc t i ons pół k azogr a ni c z onąodpowi edz i a l noś c i ą ul . Wi ec z or k a2b/ 99 41 21 9S os nowi ec bi ur o@huma na c t i on. eu

Dz i a łha ndl owoor ga ni z a c y j ny Andr z ej Wł us ek : +4888851 8922

Dz i a łt ec hni c z ny Kr z y s z t ofS i k or a : +487 308387 40

KRS : 0000504846RE GON: 2435261 1 3

15

Oferta firmy Human Action sp. z o.o.