Iluminacje 3/2016 (12)

Page 1

kwartalnik o iluminowanych manuskryptach

ISSN: 2084-5952

Cena: 20 zł (5% VAT)

luminacje I

3/2016 (12)


d redakcji Drodzy Czytelnicy Po bardzo długiej przerwie oddajemy do rąk Czytelników następny zeszyt Iluminacji. Wiernym Czytelnikom dziękuję za cierpliwość. W poprzednim zeszycie obiecałem, że pierwszy tekst o miniaturze perskiej zostanie całkowicie przeredagowany. Podjęła się tego zadania Pani Joanna Bojarska –Cieślik. I wywiązała się z niego doskonale. Pani Joanna kontynuuje cykl o historii miniatury perskiej zarówno w tym zeszycie jak i w następnych. Tak więc kontynuujemy naszą podróż przez krainę miniatur. Życzę miłego czytania. Emil Mizgalski

Iluminacje


3/2016

4

26

Spis treści 4

14

17

MINIATURY JAK KOŚCIELNE WITRA¯E PERFEKCJA GOTYCKIEGO ZDOBNICTWA CZYLI PSA£TERZ Z PETERBOROUGH Emil Mizgalski ¯Ó£CIENIE W PRACOWNI ILUMINATORA Barbara Bodziony WYKLEPYWACZE Z£OTA – CZYLI O TYM JAK Z DUKATA ZROBIÆ 147 P£ATKÓW Z£OTA Barbara Bodziony

20

PROJEKT WYDANICZY I T£UMACZEÑ BENEDYKTYNÓW Z TYÑCA FILOKALIA

22

POZNAÑSKA OPRAWA OZDOBIONA TZW. RADE£KIEM JAGIELLOÑSKIM Z WIZERUNKIEM KRÓLA HENRYKA WALEZEGO Michał Muraszko

26

33

HISTORIA MINIATURY PERSKIEJ POSZUKIWANIE ŹRÓDE£ Joanna Bojarska Cieślik HISTORIA MINIATURY PERSKIEJ. CZÊŚÆ III. RZ¥DY ILCHANIDÓW. Joanna Bojarska Cieślik

3

42

Redakcja: Redaktor naczelny: Emil Mizgalski Redaktor: Emil Mizgalski Email: emilmi@wp.pl Reklama: emilmi@wp.pl Siedziba redakcji: ul. Senatorska 13/27; 58-316 Wałbrzych tel./fax: 74 841 80 92 tel. kom. 502 280 310 WYDAWCA: WYDAWNICTWO I BIURO T£UMACZEÑ BIBLIOPOLA EMIL MIZGALSKI ul. SENATORSKA 13/27 58-316 WA£BRZYCH Adres do korespondencji: WYDAWNICTWO I BIURO T£UMACZEÑ BIBLIOPOLA EMIL MIZGALSKI ul. SENATORSKA 13/27 58-316 WA£BRZYCH Konto bankowe: mBank: 09114020040000340251755066 Projekt graficzny, sk³ad, ³amanie: Drukarnia POLDRUK s.c. Strona internetowa: www.bibliopola.com.pl Copyright by BIBLIOPOLA Druk: Drukarnia POLDRUK s.c. Józef Grzywa, Marek Kawka ul. Wrocławska 39 a 58-309 Wałbrzych Nakład: 1000 egz.

42

MAPA ŚL¥SKA Z 1561 R. ŚL¥SKIEGO KARTOGRAFA MARTINA HELWIGA (1516–1574) W 500. ROCZNICÊ JEGO URODZIN Kazimierz Kozica ©WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE¯ONE. ¯ADNA CZÊŚÆ NINIEJSZEJ PUBLIKACJI NIE MO¯E BYÆ ZWIELOKROTNIONA JAK¥KOLWIEK TECHNIK¥ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWNICTWA I BIURA T£UMACZEÑ BIBLIOPOLA.

Ok³adka przednia: Scenka z faksymile Psałterza z Peterborough wydanego przez Quaternio Verlag Lucern Ok³adka tylna: Górna ok³adzina oprawy woluminu (AGG, sygn. BK5917), fot. M. Muraszko.

Iluminacje


6

3/2016

Faksymile Psałterza z Peterborough wydanego przez Quaternio Verlag Lucern Ornamentacja psałterza to praca wielu artystów. Przypuszcza się, że mistrz A był świeckim głównym iluminatorem i zarządzał całym warsztatem w Norwich czy też w Londynie. Starannie zaplanował każdy szczegół tekstu czy miniatury. Naukowcy są zdania, że sam iluminował całą pierwszą część kodeksu. Smukłe i niezwykle proporcjonalne postaci opowiadają historie ze Starego i Nowego Testamentu. Twarze są malowane ze szczególną dbałością o każdy szczegół. Widać na nich żywotność i fizyczną obecność. Tła stanowi delikatnie cyzelowane złoto. Na przemian ze złotym tłem widać tła w innych monochromatycznych barwach. Te z kolei wypełniają królewskie lilie. Barwy są soczyste i żywe, przez co dają wrażenie witraży okiennych. Na burgundzkiej tarczy herbowej też lśni złoto i srebro.

Iluminacje


3/2016

7

Folio 24v Przedstawia Jesusa i pisarzy w świątyni. Dalej widzimy Arkę Noego. Dolne sceny wyobrażają zatopienie armii faraona przez Morze Czerwone i chrzest Jezusa.

Folio 25r Ukazuje nam u góry kuszenie Jezusa przez Szatana oraz kuszenie Maryi przez węża. Sceny dolne to śmierć Absaloma i Upadek Raju.

Iluminacje


Koronacja Chosrowa, Chamse, Tabriz, 1539-1543. British Library, Londyn, nr inw. OR 2265, fol. 60b.


3/2016 33

JOANNA BOJARSKA CIEŚLIK

HISTORIA MINIATURY PERSKIEJ CZĘŚĆ III RZĄDY ILCHANIDÓW

Iluminacje


Przyk³adowe rozmieszczenie modu³ów reklamowych na stronie 1/2 strony pion 102 x 297 (+2 mm spad)

1/2 strony poziom 206 x 145 (+2 mm spad)

1/4 strony pion 102 x 145 (+2 mm spad)

1M 53,5 x 40 2 M - pion 53,5 x 82 3M 53,5 x 124

4M 114,5 x 82

6M 114,5 x 124

1/3 strony pion 73,5 x 297 (+2mm spad)

Junior Page 134 x 189,5 (+2 mm spad)

2M 114,5 x 40

1/3 strony poziom 206 x 92 (+2 mm spad)

3M 175 x 40 1/4 strony poziom 206 x 70 (+2 mm spad)

Gotowe reklamy przyjmujemy: • w postaci tiff, jpg lub pdf • we wszystkich przypadkach prosimy o zamianę fontów na krzywe • Prosimy o dostarczenie reklam na płytach CD lub pocztą internetową na adres: emilmi@wp.pl

Iluminacje

Parametry techniczne reklam gotowych do druku Układ i projekt graficzny: • Wszystkie elementy czcionek i grafiki muszą być w odległości min. 4 mm od brzegów strony • Margines z odpowiednich stron na obcięcie (spad: 2 mm)


Wymiary i ceny reklam

3/2016 47

Format reklam

Wymiary (mm)

Ceny reklamy (netto)

IV strona okładki

206 x 297 (+2 mm spady)

3 000

II, III strona ok³adki

206 x 297 (+2 mm spady)

2 800

ca³a strona

206 x 297 (+2 mm spady)

2 500

Junior Page

134 x 189,5 (+2 mm spady)

1 700

1/2 strony (pion)

102 x 297 (+2 mm spady)

1 300

1/2 strony (poziom)

206 x 145 (+2 mm spady)

1 300

1/3 strony (pion)

73,5 x 297 (+2 mm spady)

950

1/3 strony (poziom)

206 x 92 (+2 mm spady)

950

1/4 strony (pion)

102 x 145

650

1/4 strony (poziom)

206 x 70

650

6 modu³ów

114,5 x 124

840

4 modu³y

114,5 x 82

560

3 modu³y

53,5 x 124 lub 175 x 40

420

2 modu³y

53,5 x 82 lub 114,5 x 40

280

1 modu³

53,5 x 40

140

PRENUMERATA I ZESZYTY ARCHIWALNE Nadal można zakupić zeszyty archiwalne 1/2012 cena 15 zł 2/2012 cena 15 zł 3/2012 cena 15 zł 4/2012 cena 15 zł 1/2013 cena 17 z³ 2/2013 cena 17 z³ 3-4/2013 (zeszyt podwójny) cena 32 z³ 1/2014 cena 20 z³ 1/2016 cena 20 z³ 2/2016 cena 20 z³

Przy zamawianiu wybranych zeszytów proszê zwróciæ siê do wydawnictwa w celu określenia kosztów przesyłki. Zachêcam do opłaty prenumeraty za rok 2016. Wynosi ona 78,80 zł za cztery zeszyty plus cztery wysyłki (po 2,70 z³). Pragnê nadmieniæ, ¿e cena magazynu w prenumeracie wynosi 17,00 z³, a cena poza prenumerat¹ wynosi 20,00. Mo¿na równie¿ zamówiæ poprzez strony internetowe www.bibliopola.com.pl; www.bibliopola.eu; www.bibliopola.pl

DANE WYDAWNICTWA PODANE W STOPCE REDAKCYJNEJ Przy prenumeracie prosimy o dokładny adres wysyłki oraz dane do faktury: nazwisko, imię, dokładny adres z kodem, NIP, telefon.

Wydawnictwo oferuje swoje usługi odnośnie ekspertyz iluminowanych manuskryptów, starych map, starych zapisów nutowych oraz tłumaczeñ z języków antycznych: łaciny, greki, hebrajskiego, starocerkiewnosłowiañskiego, staroniemieckiego oraz języków nowożytnych z angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, słowackiego. Wydawnictwo zachęca również do umieszczania ogłoszeñ w sprawie sprzedaży i kupna starych książek, manuskryptów i map.

Iluminacje


ISSN: 2084-5952