Page 1

STOWARZYSZENIE NAUKOWE „POLSKA W ŚWIECIE” Siedziba Zarządu w Gorzowie Wlkp. Sekretariat ul. Krzywa 5, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. + 48 95 7 320 000 / + 48 608 674 784 e-mail: polskawswiecie@gmail.com

Gorzów Wlkp., 15 lipca 2010

KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Naukowe „Polska w Świecie” w swoich celach statutowych nawiązuje do planów i działalności zainicjowanych przez Radę Porozumiewawczą Badań nad Polonią, kierowaną w latach 1997 – 2001 przez profesora Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej rezydującego na uchodźstwie. Szczególne znaczenie wiąże do rekonstrukcji losów i osiągnięć w różnych dziedzinach Polaków żyjących na skutek drugiej wojny światowej na obczyźnie oraz spopularyzowania ich w kraju przez specjalne publikacje. Do tej pory wydaliśmy kilkanaście tomów studiów dedykowanych m.in. Ryszardowi Kaczorowskiemu, Piotrowi Wandyczowi, Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, Tadeuszowi Wyrwie, Zdzisławowi Jagodzińskiemu i innym. W druku znajduje się przygotowany w tym roku tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany nestorowi polskich historyków, od wojny mieszkającemu na uchodźstwie, profesorowi Józefowi Jasnowskiemu (1906 – 2009). Kontynuując podjętą misję, zamierzamy przygotować i wydać, możliwie do 2 maja (Dzień Polonii) 2011 roku, kolejne dwie publikacje honorujące wybitnych działaczy polonijnych. Podobnie jak przy wcześniejszych publikacjach, także obecnie korzystamy z pomocy Senatora RP Henryka Macieja Woźniaka, który objął nad nimi honorowy patronat.


STOWARZYSZENIE NAUKOWE „POLSKA W ŚWIECIE” INSTYTUT POLITOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE

WSZĘDZIE TAM, GDZIE POZA KRAJEM ŻYJĄ POLACY Tom studiów historycznych i politologicznych dedykowany arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu

pod redakcją Wiesława Hładkiewicza, Marka Szczerbińskiego i Krzysztofa Wasilewskiego

Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra 2011

2


STOWARZYSZENIE NAUKOWE „POLSKA W ŚWIECIE” INSTYTUT POLITOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE POLSKI UNIWERSYTET NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE

POLSKIE TROPY NA KONTYNENCIE POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKIM

Tom studiów historycznych i politologicznych, dedykowany ojcu doktorowi Herkulanowi Antoniemu Wróblowi OFM

pod redakcją Stefana Dudry, Marka Szczerbińskiego i Krzysztofa Wasilewskiego

Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra 2011

3


*** Biogram abpa Szczepana Wesołego: Szczepan Wesoły urodził się 16 października 1926 roku w Katowicach. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, której nie ukończył ze względu na wybuch drugiej wojny światowej. W 1943 roku został wysłany na roboty przymusowe do Niemiec, a następnie na front zachodni do francuskiego Cannes. Po zakończeniu działań wojennych nie powrócił do kraju, lecz wstąpił do kolegium jezuickiego w Wielkiej Brytanii. Od 1951 kontynuował formację kapłańską w Papieskim Kolegium w Rzymie oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Sześć lat później otrzymał święcenia kapłańskie. Od początku swojej posługi duszpasterskiej zajął się pomocą dla polskich emigrantów. W latach 1958 – 1962 opiekował się polską diasporą we Włoszech, jednocześnie redagując biuletyn informacyjny dla dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej. Podczas Soboru Watykańskiego II kierował Sekcją Słowiańską Biura Prasowego. W 1967 roku obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Laterańskim. W tym samym czasie został mianowany kierownikiem Centralnego Ośrodka Emigracyjnego w Rzymie. Trzynaście lat później powierzono mu funkcję delegata Prymasa Polski dla duszpasterstwa emigracyjnego. W lutym 1994 roku otrzymał godność arcybiskupa „ad personam”. Założenia i cele publikacji: Podstawowym celem publikacji jest uhonorowanie wieloletniej działalności emigracyjnej abpa Szczepana Wesołego. Jako duszpasterz polskiej diaspory, inspirował oraz brał udział w wielu spotkaniach i konferencjach naukowych, poświęconych różnym aspektom emigracji. Samemu doświadczywszy losu tułacza, abp Szczepan Wesoły poznał świat diaspory z pierwszej ręki, dzięki czemu mógł skutecznie i szybko reagować na problemy natury duchowej i materialnej, które dotykały Polaków rozsianych po całym świecie. Abp Szczepan Wesoły poświęcał się także swojej drugiej pasji, tj. dziennikarstwu. Czasopisma przez niego redagowane często stanowiły jedyne polskojęzyczne źródło wiedzy o sprawach Kościoła i ojczyzny dla wielu emigrantów. O wysokim poziomie jego publikacji świadczą zaś pozytywne oceny płynące ze strony zawodowych korespondentów.

*** 4


Biogram ojca Herkulana Antoniego Wróbla OFM: Antoni Wróbel urodził się 8 marca 1934 roku w Wierzchowiskach, woj. lubelskie. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej, by po jej pomyślnym ukończeniu rozpocząć naukę w Małym Seminarium OO. Franciszkanów we Wrocławiu i Nysie. W 1951 roku wstąpił do nowicjatów OO. Bernardynów w Leżajsku. Święcenia kapłańskie przyjął dziewięć lat później z rąk bpa Karola Wojtyły. W międzyczasie ukończył studia filozoficzno-teologiczne we Wrocławiu, a w latach 1961 – 1964 studiował także historię Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukoronowaniem kariery naukowej o. Herkulana Wróbla było przyznanie mu w 1991 roku tytułu doktora przez Papieski Fakultet Teologiczny za pracę pt. Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897 – 1997. Pracę duszpasterską wśród polskiej diaspory o. Herkulan Wróbel rozpoczął w 1966 roku. Wówczas to wyjechał do Argentyny, gdzie wraz z bratem Jerzym Łakomiakiem wspierał Polski Ośrodek oo. Bernardynów (Franciszkanów) w Martin Coronado. W latach 1971 – 1980 był duszpasterzem polonijnym w Rosario, a także kapelanem SS. Dominikanek i SS. Kapucynek w Villa Diego oraz proboszczem parafii Matki Boskiej z Itati. Ponadto od 1978 roku przez dwa lata prowadził audycję radiową w San Nicolas pt. Pamiątki z Polski. W kolejnych latach pełnił posługę w różnych miastach Argentyny, gdzie dał się poznać jako sprawny organizator i kultywator polskiej tradycji i historii. Zwieńczeniem pracy o. Herkulana Wróbla było mianowanie go przez Prymasa Józefa Glempa w 1996 roku Rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Argentynie. W trakcie swojej długoletniej działalności wśród polskich emigrantów, o. Herkulan Wróbel nie ograniczał się jedynie do pracy duszpasterskiej. Organizował oraz brał udział w wielu konferencjach naukowych w kraju i za granicą, poświęconych polskiej diasporze. Cele i założenia publikacji: Podstawowym celem publikacji jest uhonorowanie wieloletniej działalności emigracyjnej ojca Herkulana Antoniego Wróbla. Jako duszpasterz polskiej diaspory w Argentynie, umacniał poczucie więzi z ojczyzną poprzez organizowanie wielu konferencji i działalność w ośrodkach polonijnych. Dzięki swoim staraniom przyczynił się do powstania polskich kościołów oraz placówek, gdzie mogła być kultywowana tradycja i historia Polski. Ojciec Herkulan Antoni Wróbel działał także na niwie naukowej i dziennikarskiej. Jego pasją było opisywanie dziejów Polonii w Argentynie i Ameryce Południowej, a także historia Kościoła i misji katolickich. W trakcie swojej pracy naukowej nawiązał kontakt z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, czego wynikiem stały się konferencje i publikacje.

5


*** Komunikat i zaproszenie do udziału w księgach kierujemy do historyków, politologów, specjalistów innych dziedzin żyjących w kraju i poza nim. Zakładamy, że ze względu na specyfikę działalności beneficjentów, wystąpi pewne podobieństwo tematyczne i konstrukcyjne publikacji, o czym ostatecznie „zadecydują” autorzy nadesłanych tekstów. Każda z ksiąg składać się będzie tradycyjnie z 2 – 4 części merytorycznych, działu varia oraz recenzji i omówień. Pozostawiając dowolność autorom w wyborze tematu szczegółowego opracowania, sugerujemy wziąć pod uwagę następujące główne problemy: − stan badań nad emigracją i Polonią, − dzieje i przemiany Polonii w poszczególnych krajach, − rola wieloaspektowa działalności Polskich Misji Katolickich, polskich księży i zakonów wśród Polonii, − wybrane problemy dziejów Kościoła w Polsce, − wybrane zagadnienia z najnowszej historii Polski, − opieka instytucji społecznych i państwowych nad emigracją i Polonią w XX w. oraz współcześnie, − wybrane zagadnienia dotyczące współczesnego procesu migracyjnego Polaków − rola religii w życiu społecznym i politycznym narodu w dobie globalizacji. Wymogi formalne tekstów: 14-15 stron znormalizowanych plus przypisy lub bibliografia. Prosimy o przesłanie gotowych artykułów do 11 stycznia 2011 roku, przy wcześniejszym potwierdzeniu (drogą elektroniczną lub telefoniczną) poprzez sekretariat swojego udziału i tematu referatu. SEKRETARIAT a) w Londynie dr Joanna Pyłat (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) e-mail: rektorat@puno.org.uk b) w Gorzowie Wielkopolskim mgr Krzysztof Wasilewski (SN „Polska w Świecie”) e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com tel. +48 608 674 784 KOMITET REDAKCYJNY Dr hab. Stefan Dudra, dr hab. Wiesław Hładkiewicz, red. Krzysztof Rowiński, dr hab. Marek Szczerbiński, dr Joanna Pyłat, dr Grzegorz Wieczorek, mgr Krzysztof Wasilewski 6

Nabór artykułów  

Komunikat o naborze artykułów do dwóch publikacji poświęconych wybitnym duszpasterzom emigracyjnym - Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu oraz...

Nabór artykułów  

Komunikat o naborze artykułów do dwóch publikacji poświęconych wybitnym duszpasterzom emigracyjnym - Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu oraz...

Advertisement