Page 1

ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ POZNAŃSKIEJ AWF W GORZOWIE WLKP. POLSKIE TOWARZYSZTWO HISTORYCZNE ODDZIAŁ W GORZOWIE WLKP. LUBUSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA” POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE NA OBCZYŹNIE W LONDYNIE planują zorganizowanie konferencji naukowej na temat:

ORGANIZACYJNA, WYCHOWAWCZA I SPORTOWA DZIAŁALNOŚĆ HARCERSTWA NA OBCZYŹNIE (1912-2010)

*** Organizatorzy dedykują ją pamięci druha harcmistrza Ryszarda Kaczorowskiego (1919 – 2010), członka Szarych Szeregów, Ŝołnierza 2. Korpusu Polskiego, działacza i przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Honorowego Obywatela Gorzowa Wielkopolskiego.

*** Honorowy patronat nad konferencją i uroczystościami towarzyszącymi objęli Ksiądz Biskup dr Adam Dyczkowski Senator RP Henryk Maciej Woźniak

*** Do współpracy w przygotowaniu konferencji oraz wydaniu publikacji zwartej po jej zakończeniu, organizatorzy zapraszają: Naczelnictwo ZHP i Naczelnictwo ZHR w Warszawie Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju w Londynie Władze miast, które nadały prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu honorowe obywatelstwo

*** Termin i miejsce: 9 – 10 kwietnia 2011 r. w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.

*** ZałoŜenia i cele konferencji: Pierwsze organizacje harcerskie poza ziemiami polskimi powstały w 1912 r. Harcerstwo na obczyźnie istnieje od tej daty nieprzerwanie do współczesności. Jego dorobek jest znaczący, chociaŜ do tej pory nie opisany w sposób naukowy, na co w pełni zasługuje. Harcerstwo poza granicami kraju wychowało w swoich szeregach pokolenia polskich emigrantów hartując ich w słuŜbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu, czego wielokrotnie dawali wyraz. Do roli symbolicznej wręcz urasta działalność w harcerstwie na obczyźnie osób tak znanych i wybitnych jak Olga Makowska, Michał GraŜyński, Stanisław Sielecki, Ignacy Płonka, Kazimierz Sabbat, Zygmunt Szadkowski, Ryszard Kaczorowski.


Członkowie harcerstwa na obczyźnie dzięki wychowaniu w przywiązaniu do ponadczasowych ideałów, adaptowali się lepiej do warunków Ŝycia na emigracji, zajmowali często wysokie pozycje zawodowe i społeczne w krajach osiedlenia, zachowując poczucie przywiązania do polskiego dziedzictwa. ZałoŜenia i cele konferencji zostaną spełnione jeśli jej uczestnicy zdołają: − określić stan badań nad szczegółową i syntetyczną historią harcerstwa w zbiorowościach polonijnych i emigracyjnych, − wykazać znaczącą rolę harcerstwa w dziejach Polski i Polonii, − omówić działalność hm. Ryszarda Kaczorowskiego oraz innych wybitnych działaczy harcerskich na obczyźnie, − nakreślić plan działań indywidualnych i zespołowych zmierzających do opracowania dziejów harcerstwa na obczyźnie na tle najnowszej historii Polski.

*** Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają historyków, politologów, socjologów z kraju i z obczyzny, specjalizujących się w badaniach dziejów i przemian polskiej diaspory.

*** Opłata konferencyjna wynosi 50,- złotych do zrealizowania w dniu jej otwarcia w sekretariacie. Organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom nocleg z 8/9, 9/10 kwietnia 2011 r. (po uzgodnieniu z sekretariatem konferencji), wyŜywienie oraz druk pozycji zwartej z tekstami referatu (po recenzjach wydawniczych).

*** Zgłoszenia udziału w konferencji – do 10 marca 2011 r. przyjmuje sekretariat konferencji:

a) w Londynie dr Joanna Pyłat (Polski Uniwersytet na Obczyźnie) e-mail: rektorat@puno.org.uk b) w Gorzowie Wielkopolskim mgr Krzysztof Wasilewski (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) e-mail: krzys.wasilewski@gmail.com

tel. 608674784

Będziemy wdzięczni za wcześniejsze nadsyłanie tekstów referatów lub złoŜenie ich najpóźniej w dniu otwarcia konferencji. Wymogi formalne: 14-15 stron znormalizowanych plus przypisy lub bibliografia.

*** Uczestnikom konferencji przesłany zostanie w końcu marca 2011 r. szczegółowy program obrad oraz niezbędne informacje organizacyjne. Komitet naukowy i organizacyjny konferencji: Prof. Wiesław Hładkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski), prof. Janusz Faryś (Uniwersytet Szczeciński), prof. Tomasz Jurek (ZWKF w Gorzowie Wlkp.), dr med. Wiesław Kukla (Poznań), dh Adam Malhomme (Naczelnictwo ZHP poza granicami Kraju w Londynie), dr Joanna Pyłat (PUNO w Londynie), red. Krzysztof Rowiński (PTNO w Londynie), dr hab. Marek Szczerbiński (ZWKF w Gorzowie Wlkp.), dr Grzegorz Wieczorek, mgr Krzysztof Wasilewski

Konferencja kwietniowa  

Konferencja naukowa pt. "Organizacyjna, wychowawcza i sportowa działalność harcerstwa na obczyźnie (1912-2010)" odbędzie się w dniach 9 - 10...