Page 25

Wiem, że łatwo się mówi, natomiast trudniej wykonać, wdrożyć w życie. A czasami, gdy przy rosnącym bezrobociu ważne jest, aby ta praca w ogóle była, herezją wydaje się sugestia, aby walczyć z pracodawcą o równość w tym zakresie. Ale jednak trzeba poruszać takie tematy, zabierać głos i  zajmować stanowisko w tych kwestiach. Już chociażby poprzez takie działania informacyjno-nagłaśniające sprawiamy, że jest coraz mniejsze przyzwolenie społeczne na tę nierównowagę. Jej przypadki są przedmiotem publicznych dyskusji. I  tak na przykład w  ciągu niecałych 2 lat od momentu rozpoczęcia dyskusji o parytetach, w styczniu tego roku została podpisana ustawa o 35-procentowym parytecie na listach wyborczych. I abstrahując od tego, czy akceptujemy parytety, czy też uważamy, że uwłaczają godności kobiety i w ogóle ich nie potrzebujemy, jak zwykle poradzimy sobie same, to jednak mamy tę opcję. Możemy z niej skorzystać lub nie. I  właśnie o  możliwości i  szanse nam chodzi. Bo to właśnie one decydują o indywidualnym sukcesie każdej z nas.

biznes

zawodową, aby wychować dzieci. Wpływa Przede wszystkim – wspierać inicjato na obniżenie średniej naszych zarobków tywy na rzecz promowania równości wyw trakcie całego życia zawodowego. nagrodzeń w  miejscu pracy, wyróżniaCzym to skutkuje? Kolejną niezbyt ko- jąc przedsiębiorstwa stosujące tę zasadę. rzystną dla nas statystyką. Około 22 procent Wprowadzanie specjalnych znaczków, kart kobiet w wieku emerytalnym jest zagrożo- równości, konkursów i  nagród. To takie nych ubóstwem. O  6 procent więcej niż „nieprawodawcze” inicjatywy dla przedsięmężczyzn. A są to wyniki uśrednione dla biorstw, które mogą zależeć także od nas. całej Unii. To mało budujące statystyki. Inny sposób stanowi tworzenie dla praDlatego Unia Europejska i nasza orga- codawców i nas wszystkich narzędzi umożnizacja głośno o tym mówią. W poszcze- liwiających w łatwy sposób porównywanie gólnych krajach Unii są organizowane tzw. wynagrodzeń. Nasze koleżanki w  NiemDni Równej Płacy, które wskazują na okres, czech korzystają z tzw. Logib – kalkulatora który muszą dodatkowo przepracować ko- internetowego, który łatwo daje możliwość biety, by otrzymać takie samo roczne wy- porównywania wynagrodzeń w różnych renagrodzenie, co mężczyzna na podobnym gionach kraju, w różnych firmach. A więc stanowisku. przejrzystość wynagrodzeń. W tym roku 5 marca odbył się Pierwszy To wreszcie zwiększanie wpływu na rówEuropejski Dzień Równej Płacy. 12 kwietnia ność wynagrodzeń przy nietypowych forto data ustanowiona przez BPW jako Dzień mach organizacji pracy, takich jak zatrudnieRównej Płacy w Polsce. nie w niepełnym wymiarze, elastyczny czas Co my takiego robimy albo co powin- pracy. Wszelkie formy ułatwiające kobietom nyśmy zrobić, aby ten problem rozwiązać wychowującym dzieci powrót do pracy lub lub chociaż zacząć działać w tej kwestii? jej wykonywanie w domu. Posłużę się przykładami ze strategii KoWyjściem jest także zachęcanie kobiet misji Europejskiej, które możemy w miarę i mężczyzn do wykonywania zawodów niełatwo i my zastosować. tradycyjnych i ułatwianie im godzenia kariery zawodowej z życiem osobistym. R E K L A M A

POL-CAR

Poznań, ul.Gorzysława 9 Poznań, ul. Wierzbięcice 2a

tel. 61 87 32 101 tel. 61 83 34 427

25

Profile for Merkuriusz Polska

Merkuriusz 04-05 2011  

Merkuriusz

Merkuriusz 04-05 2011  

Merkuriusz

Advertisement