Page 1

Cena 1,00 z³ Nr 1 (70) Luty Nak³ad 550 szt.

nasza

GAZETA SÊDZISZOWSKA

ISSN 1733-0173 MIESIÊCZNIK GMINY SÊDZISZÓW WWW.SEDZISZOW.PL W NUMERZE: Otwarcie pracowni jêzykowej

To by³ bal!

Studniówka w Liceum

Wielkie serca, wspania³a zabawa

Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie

w LO Sêdziszów.............................2 Dzieñ Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie...9 Noworoczne spotkanie w Zwi¹zku Inwalidów Wojennych.................10 Uhonorowani odznaczeniami........11

Wmurowanie kamienia wêgielnego pod Nowy Zak³ad Pocz¹tkowym celem dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa spó³ki FLUID KOOPERACJA, które zosta³o wniesione do FLUID S.A., by³o wdro¿enia nowatorskiej, na rynku polskim i œwiatowym, technologii produkcji biowêgla – paliwa odnawialnego dla enerR

E

K

L

A

M

A

ROLNIKU HODOWCO Gabinet weterynaryjny w Obiechowie Ferma Drobiu Tarnawa 40A

PROWADZI ZAPISY NA PISKLÊTA

 kurze ogólnou¿ytkowe nieœne: ROSA I, ROSA III, ASTRA D, ASTRA N; brojlery HABARD, ROSS; indyki BIG 6 (superciê¿kie), BUT 9 (œredniociê¿kie); kacze: MULARD; gêsie: POMORSKIE; oraz na kurczêta odchowane 6-tygodniowe: kury, koguty brojlery odchowane 3 i 4 tygodniowe W miesi¹cach: marzec, kwiecieñ, maj, czerwiec, lipiec, sierpieñ, wrzesieñ 2012

Kurczêta objête s¹ programem szczepieñ profilaktycznych przeciwko chorobie Mareka, Gumboro, Pomorowi Rzekomemu Drobiu W ci¹g³ej sprzeda¿y hurtowej lub detalicznej: pasze pe³noporcjowe; koncentraty, witaminy, dodatki paszowe; sprzêt zootechniczny; soja, preparaty mleko-zastêpcze. Oferujemy doradztwo ¿ywienia.

Kontakt tel.: 608 624 437, 604 521 180, 041 38 11 028, 041 38 11 355, 041 38 11 178, 041 38 18 260 - lecznica

Wmurowanie kamienia dokonuj¹ m. in. J. G³adki, G. Rieder, N. Bernatzky

getyki. Po kilku latach prowadzonych badañ FLUID sta³ siê wy³¹cznym w³aœcicielem wszelkich praw do wynalazku „Sposób i urz¹dzenie do waloryzacji sta³ych paliw odpadowych oraz biomasy zw³aszcza dla czystej produkcji energii elektrycznej i ciep³a”, zg³oszonego do Urzêdu Patentowego w dniu 28 listopada 2003 roku. W dniu 15 grudnia 2009 roku FLUID KOOPERACJA otrzyma³a patent na ww. wynalazek o nr 204294. W badania nad patentem FLUID S.A. zaanga¿owane by³y jednostki naukowe: Politechnika Czêstochowska, Oœrodek

Badawczo-Rozwojowy w Katowicach, Politechnika Gdañska, GIG Katowice oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla w Zabrzu. Uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgielnego pod budowê nowoczesnego Zak³adu Odzysku Energii odby³a siê w Sêdziszowie 17 stycznia 2012 roku. Na zaproszenie Fluid S.A. przyby³o ponad 100 goœci z kraju i zagranicy. Byli to m.in. Wojewoda Œwiêtokrzyski Bo¿entyna Pa³kaKoruba, Dyrektor Urzêdu Marsza³kowskiego Bernard Antos, Pose³ Miros³aw Pawdokoñczenie na str. 6


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

2

Otwarcie pracowni jêzykowej w LO Sêdziszów W dniu 11 stycznia 2012 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Sêdziszowie odby³o siê otwarcie nowoczesnej pracowni jêzykowej po³¹czone z I Gminnym Konkursem Jêzyka Angielskiego pt. „Christmas Traditions in the UK and the USA” dla uczniów szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracownia jêzykowa zosta³a przekazana do Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego w Kielcach w ramach Œwiêtokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2011 roku. W uroczystoœci otwarcia pracowni udzia³ wziêli: Burmistrz Sêdziszowa – Wac³aw Szarek, ks. Dziekan – Marian Haczyk, dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Sêdziszowie – Stanis³aw Mach, wicedyrektor Liceum Ogólnokszta³c¹cego w ZSO – Joanna Rojewska, wicedyrektor Gimnazjum w ZSO – Teresa Makuch, dyrektor Gimnazjum w S³upi Jêdrzejowskiej – Zofia Stachura, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Samorz¹du Uczniowskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym, a tak¿e nauczyciele i uczniowie. Dyrektor ZSO Stanis³aw Mach gor¹co powita³ zebranych goœci. W swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na to, jak wa¿ne jest we wspó³czesnym œwiecie pos³ugiwanie siê jêzykami obcymi. Nastêpnie g³os zabra³ pan burmistrz, który nadmieni³, ¿e wysoka jakoœæ kszta³cenia jêzyków obcych ma priorytetowe znaczenie dla uczniów, poniewa¿ otwiera drzwi do ró¿nych zak³adów pracy, nie tylko w kraju, ale tak¿e poza jego granicami. Nowa pracownia jêzykowa w znacznym stopniu przyczyni siê do zwiêkszenia atrakcyjnoœci edukacyjnej Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie. Umo¿liwi realizowanie nauki jêzyków obcych w zakresie

Prezentacja multimedialna przybli¿aj¹ca mo¿liwoœci laboratorium jêzykowego

rozszerzonym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania. Po uroczystym przeciêciu wstêgi nast¹pi³o poœwiêcenie pracowni jêzykowej przez ks. Dziekana Mariana Haczyka. Nastêpnie wszyscy obecni obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ przygotowan¹ przez nauczycieli jêzyków obcych w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w ZSO w Sêdziszowie: Renatê Wojañczyk-Szymoniak, Magdalenê Treliñsk¹-Kwiecieñ oraz Ma³gorzatê Hukowsk¹. Prezentacja multimedialna przybli¿y³a goœciom wszechstronne mo¿liwoœci tego nowoczesnego laboratorium jêzykowego. Drug¹ czêœæ prezentacji stanowi³a lekcja przeprowadzona przez nauczyciela jêzyka angielskiego – pani¹ Magdalenê Treliñsk¹Kwiecieñ. Wykorzystanie na zajêciach lekcyjnych materia³ów multimedialnych, nowoczesnego oprogramowania komputerowego oraz urz¹dzeñ audiowizualnych ukaza³o goœciom zalety pracowni, takie jak: indywidualizacja pracy z uczniem, mo¿liwoœæ pracy w grupie, natychmiastowa korekta b³êdów przez nauczyciela. Pracownia wyposa¿ona jest w radiomagnetofon, odtwarzacze CD/DVD, komputer i tablicê

interaktywn¹. Praca z wykorzystaniem zaawansowanego technicznie sprzêtu jest zachêt¹ dla uczniów do poszerzania wiedzy oraz dalszego doskonalenia umiejêtnoœci jêzykowych. Ostatnim etapem otwarcia pracowni jêzykowej by³ fina³ I Gminnego Konkursu Jêzyka Angielskiego, w którym udzia³ wziêli uczniowie Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego z ZSO w Sêdziszowie, uczniowie Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Krzelowie oraz uczniowie Gimnazjum Publicznego w S³upi Jêdrzejowskiej. Pierwsze miejsce w kategorii szkó³ gimnazjalnych zdoby³a Katarzyna G¹dek (Gimnazjum w ZSO w Sêdziszowie), drugie – Aneta Marzec (Gimnazjum w S³upi Jêdrzejowskiej), zaœ trzecie – Marcin Malanowicz (Gimnazjum w ZSO w Sêdziszowie). W kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych zwyciê¿y³ Szymon Czuj (Liceum Ogólnokszta³c¹ce w ZSO w Sêdziszowie), drugie miejsce zdoby³a Klaudia S³aboñ (Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Krzelowie), natomiast trzecie miejsce przypad³o Annie Malickiej (Liceum Ogólnokszta³c¹ce w ZSO w Sêdziszowie).


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012 Z wielkim smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ jaka dotar³a do nas 13 stycznia 2012 roku o œmierci Pana Mariana Porady – sêdziszowskiego rzeŸbiarza, malarza, poety. RzeŸbiæ zacz¹³ pod koniec lat 60-tych, co zaowocowa³o pierwsz¹ wystaw¹ w Domu Kultury - Kolejarz w Sêdziszowie w roku 1969. Rok póŸniej pokaza³ swoje rzeŸby w Muzeum Narodowym w Kielcach uczestnikom Ogólnopolskiej Konferencji Etnograficznej. Pozytywna ocena etnografów zadecydowa³a o dalszej Jego twórczoœci. Od 1971 roku by³ cz³onkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Malarstwem zacz¹³ zajmowaæ siê od 2003 roku. Treœci¹ obrazów by³a tematyka religijna i ludowa. Otrzyma³ ponad 100 dyplomów, œwiadectw za udzia³ w konkursach i wystawach o charakterze lokal-

nym, wojewódzkim, ogólnopolskich jak równie¿ miêdzynarodowym. Zosta³ nagrodzony min.: - podczas Kieleckiego Konkursu Religijnej Sztuki Ludowej – 2009 roku - Nagrod¹ Starosty Jêdrzejowskiego – 2010 roku - by³ nominowany do Œwiêtokrzyskiej Nagrody Kultury – 2010 roku Jak mówi³: „... Lubiê zajmowaæ siê rzeŸb¹ w drzewie. Przez te ³adnych kilkadziesi¹t lat wyrzeŸbi³em du¿o ró¿nych rzeŸb takich jak: Chrystus na krzy¿u, Ucieczka do Egiptu, Ostatnia wieczerza, Wygnanie z Raju, Adam i Ewa, szopki, anio³y, diab³y, czarownice, muzykanci, kosiarze i wiele innych, trudno zapamiêtaæ, a by³o to bardzo du¿o i to wszystko w Polsce i poza granicami naszego pañstwa. Bra³em udzia³ w plenerach rzeŸby monumentalnej. Moje prace s¹ w ró¿nych muzeach w ca³ej Polsce jak równie¿ za granic¹. Mia³em bardzo du¿o wystaw zarówno w naszym województwie jak równie¿ w innych regionach Polski. Najwiêksz¹ radoœæ sprawi³o mi podziêkowanie od Jana Paw³a II, Naszego Ojca Œwiêtego, wyrzeŸbi³em dla Jego Œwi¹tobliwoœci postaæ Maksymiliana Kolbe w ubraniu wiêziennym ...”. Prace artysty zawêdrowa³y w ró¿ne zak¹tki kraju i œwiata – do muzeów oraz prywatnych kolekcji. Wiele swoich prac

3

przekaza³ na aukcje charytatywne. Czêsto uczestniczy³ w spotkaniach z m³odzie¿¹ szkoln¹ i dzieli³ siê swoj¹ pasj¹ podczas warsztatów artystycznych. Pogr¹¿onej w wielkim smutku rodzinie sk³adam w imieniu mieszkañców gminy Sêdziszów, Samorz¹dowego Centrum Kultury im. Jana Paw³a II, Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, parafii, zak³adów pracy, najszczersze kondolencje i wyrazy wspó³czucia. Burmistrz Sêdziszowa Wac³aw Szarek

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

‘Gramy z pomp¹! Zdrowa mama, zdrowy wczeœniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowoczeœniejszych urz¹dzeñ dla ratowania ¿ycia wczeœniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciê¿arnych z cukrzyc¹.’ – oto s³owa towarzysz¹ce tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy, której XX fina³ odby³ siê 8 stycznia. Jak co roku nasi licealiœci przy³¹czyli siê do akcji na rzecz dzieci i ich mam. Szeœæ osób, nie zwa¿aj¹c na pogodê, wytrwale zbiera³o pieni¹dze na

terenie Sêdziszowa i okolic, oto one: Wojciech Leœniewski (502 z³ 72 gr), Dominika Pabich (489 z³ 10 gr), Patryk Kulesza (465 z³ 97 gr), Klaudia Kaczmarek (439 z³ 36 gr), Magdalena Tabur (371 z³ 23 gr) oraz Ewelina Siwiec (342 z³ 95 gr). Mamy ogromn¹ nadziejê, ¿e z roku na rok zainteresowanie m³odzie¿y akcjami tego typu bêdzie rosn¹æ. Wolontariuszom dziêki hojnoœci i dobroci darczyñców uda³o siê uzbieraæ 2611 z³ i 33 gr. Zebrane pieni¹dze, jak co roku, zosta³y przekazane do sztabu przy Samorz¹dowym Centrum Kultury. W tym roku pieczê nad uczniami sprawowa³y nauczycielki LO: Pani Wioletta Lagierska oraz Pani Magda Treliñska-Kwiecieñ. Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udzia³ w Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej Pomocy i mamy nadziejê, ¿e z roku na rok bêdziemy pobijaæ kolejne rekordy.

R

E

K

L

A

M

A


4

NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

To by³ bal! Wielkie serca, wspania³a zabawa To by³ bal nad bale, bo dziesi¹ty jubileuszowy, organizowany jak co roku przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sêdziszowa i Burmistrza Sêdziszowa. 14 stycznia 2012 roku po raz dziesi¹ty w Samorz¹dowym Centrum Kultury w Sêdziszowie pop³ynê³y takty poloneza, a 50 par w dostojeñstwie i powadze ruszy³o na taneczn¹ salê. W pierwszej parze jak obyczaj ka¿e Burmistrz Sêdziszowa p. Wac³aw Szarek i Prezes Stowarzyszenia p. Stanis³aw Mach z ma³¿onkami, prym wiedli, a za nimi orszak pozosta³ych uczestników. Sala wype³ni³a siê po brzegi. Ledwo polonez przebrzmia³, a przygrywaj¹ca Kapela „HELIOS” do lekkiego walca zaprosi³a. Wirowa³y panie wokó³ swoich partnerów, a wraz z nimi piêkne bia³e ró¿e, jak lec¹ce za oknem p³atki œniegu. Bo zima nie wiadomo czemu tego dnia do Sêdziszowa zawita³a. Mimo, ¿e mrozem ziemiê sku³a, serca uczestników gor¹ce zosta³y, ku potrzebom innych. Jubileusz to czas szczególny, nie mog³o zabrakn¹æ wspomnieñ i podsumowañ. Powszechnie jest wiadomo, ¿e œrodki zgromadzone na balu s¹ przeznaczone na letni wypoczynek dzieci z rodzin potrzebuj¹cych takiego wsparcia. Prezes Stanis³aw Mach w swoim wyst¹pieniu poda³: „We wszystkich 9 balach wziê³o udzia³ 434 pary, a zgromadzone œrodki z 9 wynios³y 178.521 z³. Za te œrodki w tych dziesiêciu minionych latach z letniego wypoczynku (kolonie) skorzysta³o 410 osób, w ró¿nych formach: wycieczki, plenery malarskie, wyjazdy do kina, teatru, itp. 900 osób, w sumie 1310 osób. Liczymy, ¿e równie¿ ten rok przyniesie pomoc dla dzieci dziêki Pañstwa hojnoœci i hojnoœci darczyñców, którzy przekazali na aukcjê szereg przepiêknych dzie³ sztuki i nie tylko”.

I¿ by³ to bal jubileuszowy organizatorzy zadbali równie¿ o uhonorowanie przyby³ych na niego goœci, by³y podziêkowania uwiecznione „Laurem Dobrego Serca 2012” oraz okolicznoœciowym meda-lem, które zosta³y wrêczone wszystkim uczestnikom. Zebrani uczcili pamiêæ zmar³ego rzeŸbiarza, twórcy ludowego p. Mariana Porady, który wielokrotnie przekazywa³a swoje dzie³a na licytacjê. W tym roku na licytacje, któr¹ prowadzili p. Barbara Sipa i p. Krzysztof Chmaruk dzie³a sztuki i inne przedmioty przekazali: Adam Jarubas, Józef Urban, Eugeniusz Bro¿ek, Otton Grynkiewicz, Ryszard Kasperek, Zbigniew Kasprzak, Andrzej So³tys, Jolanta i Micha³ Wiekiera, Marzena i S³awomir Krowiccy, Gra¿yna i Janusz B³oñscy oraz Teresa i Zdzis³aw Makuch. Z licytacji 25 przedmiotów zebrano kwotê 15 tys. z³otych. Jak co roku, nie mog³o zabrakn¹æ licytacji tortu, który od pierwszego balu piecze p. Stanis³awa Gêbka. Licytacjê tradycyjnie przeprowadzi³ Burmistrz p. Wac³aw Szarek. Okaza³o siê, ¿e pierwszy kawa³ek kosztowa³ 50,00 z³, a ¿e apetyt

roœnie w miarê jedzenia, to ostatni kawa³ek zosta³ sprzedany za 500,00 z³. Szczêœliwymi nabywcami tortu zostali Pañstwo Ma³gorzata i Tomasza Kaliciñscy, którzy przekazali go celem skonsumowania przez wszystkich uczestników balu. Ogólna kwota z licytacji tortu wynios³a 2.100,00 z³. Kulminacyjnym punktem balu by³ wybór króla i królowej, w tym roku zostali nimi p. Renata G³owa i p. Tomasz Kaliciñski. Bal zakoñczy³ siê, tu¿ przed œwitem i co bardziej rozbawionym, ¿al by³o opuszczaæ taneczny parkiet. Podsumowuj¹c X Jubileuszowy Bal Charytatywny, ogólna kwota jaka zosta³a zebrana to 22 tys. z³otych, je¿eli dodamy œrodki z poprzednich 9, to osi¹gamy nie ma³a kwotê, bo przekroczyliœmy 200 tys. z³otych. Serdeczne podziêkowania kierujemy do wszystkich uczestników balu, jak równie¿ tych, których z nami zabrak³o, ale wsparli ten szczytny cel swoimi wp³atami i przekazanymi przedmiotami celem ich zlicytowania. Ewa Kubas-Samociuk


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

5

Studniówka w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie Okres zimowy to czas studniówek oznaczaj¹cy nieuchronne zbli¿anie siê do matury, do której zosta³o maturzystom symboliczne 100 dni. Zgodnie z coroczn¹ tradycj¹, w dniu 21 stycznia 2012 roku odby³a siê Studniówka w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Sêdziszowie. M³odzi ludzie bawili siê w tym roku w "Potockim Dworze" w Potoku Wielkim. Wieczorow¹ por¹ do restauracji zaczê³y przybywaæ wytworne damy i eleganccy panowie, w których trudno by³o rozpoznaæ wczorajszych uczniów. Gustowne kreacje dodawa³y szyku ca³ej uroczystoœci. O godzinie 18:00 przybyli ju¿ wszyscy zaproszeni goœcie, a wœród nich Burmistrz Sêdziszowa pan Wac³aw Szarek, Dyrektor Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych pan Stanis³aw Mach, Wicedyrektor ZSO pani Joanna Rojewska, wychowawczynie uczniów klas trzecich - pani El¿bieta Orliñska i pani Maria Trojak, grono pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców oraz m³odzie¿ liceum i zaproszone osoby towarzysz¹ce. Uroczystoœæ rozpocz¹³ pan dyrektor Stanis³aw Mach, który powita³ wszystkich zebranych i zwróci³ siê z piêknymi s³owami do m³odzie¿y, sk³adaj¹c jej ¿yczenia wspania³ej zabawy i udanego startu w doros³e ¿ycie. W dalszej czêœci imprezy g³os zabra³ Burmistrz pan Wac³aw Szarek, który ¿yczy³ licealistom szampañskiej zabawy i równie udanej matury, zwróci³ te¿ uwagê na koniecznoœæ m¹drego wyboru przysz³ej, doros³ej drogi ¿yciowej. Kilka s³ów do wychowanków skierowa³y wychowawczynie - panie El¿bieta Orliñska i Maria Trojak, które zapewni³y m³odzie¿ o szczególnym miejscu, jakie m³odzi ludzie zajmuj¹ w ich sercach. Przy okazji z³o¿y³y podziêkowania za to, ¿e uczniowie wybrali kiedyœ tê w³aœnie szko³ê i wyrazi³y nadziejê,

¿e w konsekwencji ró¿nych wyborów ¿yciowych ten sprzed trzech lat oka¿e siê najbardziej trafny. Na koniec wyst¹pili wreszcie najwa¿niejsi bohaterowie wieczoru - m³odzie¿ klas maturalnych. Z³o¿yli oni podziêkowania Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom za wszystkie dobre i gorsze chwile, za trud w³o¿ony w wychowanie i pomoc w m¹drym dorastaniu, a dope³nieniem tych piêknych s³ów by³y cudowne i pachn¹ce bukiety kwiatów, wrêczane goœciom. Wreszcie przyszed³ czas na magiczne s³owa, wypowiedziane przez dyrektora ZSO pana Stanis³awa Macha: "Poloneza czas zacz¹æ". Oczom zgromadzonych ukaza³y siê dwa przepiêkne uk³ady choreograficzne, opracowane dla klas IIIa i IIIb przez pani¹ Wiolettê Lagiersk¹ i pana Krystiana Rokickiego, nauczycieli wychowania fizycznego w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Sêdziszowie. Po pierwszym walcu i symbolicznym toaœcie rozpoczê³y siê nieustaj¹ce do rana pl¹sy przy wyœmienitej muzyce zespo³u MAXER. Tañczono wszystko, od rockowych hitów po ulubione kawa³ki ludowej muzyki. O podniebienia goœci zadbali Or-

ganizatorzy, którzy wyprawili naprawdê królewsk¹ ucztê dla baluj¹cej m³odzie¿y i goœci. ¯artom, tañcom i swawolom nie by³o koñca. Przednia zabawa trwa³a do samego rana, do pierwszego piania potockich kogutów. Ta udana Studniówka przesz³a ju¿ do historii, ale nie sposób nie wspomnieæ w tym miejscu o jej pomys³odawcach i niestrudzonych organizatorach - rodzicach uczniów klas maturalnych. Sk³adamy im ogromne i szczere podziêkowania, ¿e mogliœmy byæ w ten niezapomniany wieczór z nasz¹ kochan¹ m³odzie¿¹ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie, gdzie nie tylko nauk¹ siê ¿yje, lecz równie¿ podtrzymuje tradycje wspólnego biesiadowania. ”Niech ¿yje bal, bo to ¿ycie to bal jest nad bale! Niech ¿yje bal, drugi raz nie zaprosz¹ nas wcale! Orkiestra gra, jeszcze tañcz¹ i drzwi s¹ otwarte, Dzieñ warty dnia, a to ¿ycie zachodu jest warte." Maria Trojak


6

NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

Wmurowanie kamienia wêgielnego pod Nowy Zak³ad dokoñczenie ze str. 1

lak, Pose³ Marek Rz¹sa, V-ce Starosta Janusz Grabek, Starosta Przemyski Jan P¹czek, Profesor Jan Koz³owski z Uniwersytetu Jagielloñskiego, Profesor Zbigniew Bis z Politechniki Czêstochowskiej, Burmistrz Sêdziszowa wraz z w³adzami samorz¹dowymi oraz delegacje z Niemiec, Ukrainy, Wietnamu, Indonezji, Malezji, Salwadoru, Gwatemali oraz Nikaragui. Po poœwiêceniu placu budowy goœcie udali siê do Oœrodka Sportu i Rekreacji w Sêdziszowie gdzie odby³y siê oficjalne uroczystoœci. Prezentacjê na temat historii firmy oraz planów na najbli¿sze lata przedstawi³ twórca technologii Jan G³adki. Goœcie, którzy zabierali g³os zgodnie twierdzili, ¿e to bardzo wa¿na inwestycja zarówno dla Gminy Sêdziszów – w zwi¹zku z nowymi miejscami pracy oraz podatkami jakie firma pozostawi w gminie – ale równie¿ dla ca³ego województwa. Cieszy fakt, ¿e mimo protestów przeciwko budowie - które towarzysz¹ wielu nowym inwestycj¹ w kraju - powstanie nowoczesny zak³ad produkuj¹cy ekologiczne paliwo oraz ciep³o i pr¹d. Pani Bo¿entyna Pa³ka – Koruba Wojewoda Œwiêtokrzyski ¿yczy³a, aby takich innowacyjnych i œmia³ych projektów by³o na œwiêtokrzyskiej ziemi jak najwiêcej.

Zaproszeni goœcie

Trochê historii … marzec 2005 - reaktywacja dzia³alnoœci Spó³ki FLUID - KOOPERACJA i podniesienie kapita³u zak³adowego przez utworzenie nowych udzia³ów, które zosta³y objête przez nowych udzia³owców luty 2009 r - pocz¹tek badañ nad uwêglaniem biomas marzec 2010 r - zakwalifikowanie do projektu kompleksowego rozwoju GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii kwiecieñ 2010 r - uruchomienie Zak³adu Odzysku Energii i produkcji biowêgla marki FLUID czerwiec 2010 r - wyprodukowany biowêgiel marki FLUID otrzymuje specjaln¹ nagrodê Ministra Gospodarki „eCO 2 innowacja” dla laureata konkursu Polski Produkt Przysz³oœci 2010 listopad 2010 r - zwyciêstwo w Konkursie Czysty Biznes organizowanym przez Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska w kategorii „Innowacyjny Proces” listopad 2010 r - zawi¹zanie FLUID Spó³ki Akcyjnej grudzieñ 2010 r - otrzymanie tytu³u „Innowacyjny Produkt” w III Edycji Konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” kwiecieñ 2011 r - Debiut na NewConnect

Umieszczenie Aktu Erekcyjnego

 grudzieñ 2011 r - Certyfikat na paliwo odnawialne marki FLUID, spe³niaj¹cy wytyczne Dyrektywy Unii Europejskiej i Parlamentu z dnia 23 kwietnia 2009 roku; wydany przez SGS Institut Fresenius z Berlina grudzieñ 2011 r - Podpisanie umowy o wspó³pracy i powo³aniu konsorcjum z CHP Cegielski SA w zakresie generalnego wykonawstwa ZOE poza granicami kraju.


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

Poœwiêcenia dokonuje ks. dziekan Marian Haczyk

Zaproszeni goœcie

Wojewoda Œwiêtokrzyski Bo¿entyna Pa³ka-Koruba i Pe³nomocnik Fluid S.A. Jan G³adki

Delegacja w³adz lokalnych

7

Jürgen Weinreich z ¿on¹ gratuluj¹ Prezes Marzenie G³adkiej

Prezes Fluid S.A. Marzena G³adka i Dyrektor Piotr Szeremeta

Twórca technologii Jan G³adki

Goœcie na hali produkcyjnej Fluid S.A.


8

„Karnawa³ z sercem”

MroŸne styczniowe popo³udnie nie odstraszy³o ludzi wielkiego serca. „Koncert karnawa³owy z sercem”, cieszy³ siê wielkim zainteresowaniem. O godzinie 16 sala kinowa SCK im. Jana Paw³a II zape³ni³a siê. Celem spotkania by³o zebranie œrodków na leczenie i rehabilitacjê przewlekle chorych uczniów. T³umnie przybyli goœcie licytowali Anio³y Dobroci. Specjalnie na tê okazjê namalowali je uczniowie Szko³y Podstawowej im. T. Koœciuszki i Gimnazjum w Sêdziszowie pod kierunkiem El¿biety Juran nauczycielki plastyki. Przygotowano równie¿ kiermasz rozmaitoœci. Wielbiciele s³odyczy kupowali wypieki wykonane przez rodziców uczniów oraz nauczycieli. W k¹ciku kawowym rodzice stworzyli atmosferê nastrojowej kawiarenki, w której mo¿na by³o zjeœæ smaczne ciasto i popijaj¹c je kaw¹ porozmawiaæ ze znajomymi. Na scenie prezentowali siê m³odzi wykonawcy. Niezwykle urokliwe dzieciaki z

Wystêp m³odzie¿y

NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

Przedszkola Samorz¹dowego oraz Szko³y Podstawowej przedstawi³y programy artystyczne. M³odzie¿ z Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Sêdziszowie zaprezentowa³a siê w wykonaniach znanych przebojów. Swoje piosenki dedykowali zgromadzonej w sali publicznoœci oraz wspó³organizatorom i sprzymierzeñcom akcji. Zaprezentowa³a siê m³odzie¿ z Wodzis³awia, ¯arnowca, Koz³owa ze Studia Piosenki dzia³aj¹cego przy SCK. Wspania³y wystêp da³ równie¿ zespó³ dziewczêcy z Gimnazjum w Boleœcicach. W przerwach koncertu prowadzona by³a licytacja, ofiarowanych na aukcje anio³ów. Wylicytowano miêdzy innymi Haftowany obraz z wizerunkiem Jana Paw³a II autorstwa Anny Leœniewskiej, monetê, pi³kê z autografem Grzegorza Lato ofiarowan¹ przez 17 DH „Siedemnastka” dzia³aj¹c¹ przy Szkole Podstawowej nr 1, „Pejza¿ zimowy” Iwony Dudziñskiej, prace fotograficzne Andrzeja Szamañskiego, Anny

Pasternak, Mateusza Wiekiery, Blanki Grochowiny, Michaliny Sikory, Adriana Kleszy. Licytacji towarzyszy³a myœl przewodnia, aby ka¿dy anio³ znalaz³ swojego nabywcê, a trafiwszy do domu przynosi³ jego w³aœcicielowi szczêœcie. W sprawnej organizacji koncertu pomagali uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Sêdziszowie, a wœród nich harcerze z dru¿yny starszoharcerskiej, nauczyciele oraz rodzice. Burmistrz Sêdziszowa oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oœwiaty, Kultury i Sportu Miasta i Gminy Sêdziszów pragnie podziêkowaæ wszystkim, którzy pomagali w organizacji tej imprezy a w szczególnoœci nauczycielom, pod których kierunkiem dzieci i m³odzie¿ przygotowa³y programy artystyczne. Szczególne podziêkowania przekazujemy wszystkim, którzy przyczynili siê do zebrania 5134,03 (s³ownie z³otych: piêæ tysiêcy sto trzydzieœci cztery03/100) dla potrzebuj¹cych. Informacja o zebranej kwocie znajduje siê na stronie: www.stowarzyszenie.sedziszow.pl Tu równie¿ zamieœcimy obszerne relacje z koncertu.

Licytacja

Kolektory s³oneczne jako forma oszczêdzania energii elektrycznej NFOŒiGW uruchomi³ Program Priorytetowy na dofinansowanie instalacji kolektorów s³onecznych w wysokoœci 45 % kosztów kwalifikowanych przedsiêwziêcia. W celu zapoznania mieszkañców gminy ze szczegó³owymi zasadami udzielania dofinansowania w dniu 10.01.2012 r. w Samorz¹dowym Centrum Kultury w Sêdziszowie odby³o siê spotkanie osób zainteresowanych dotacj¹ do monta¿u kolektorów s³onecznych. W spotkaniu uczestniczy³o 5 firm, które zajmuj¹ siê monta¿em takich instalacji. Zainteresowanie spotkaniem by³o du¿e, o czym œwiadczy iloœæ przyby³ych osób. Przedstawiciele firm kolejno omawiali oferowane przez siebie produkty i technologie a tak¿e odpowiadali na licznie zadawane pytania ze strony zainteresowanych mieszkañców. W holu g³ównym SCK mo¿na by³o szczegó³owo zapoznaæ siê z ofert¹ i dostaæ ulotki reklamowe, a tak¿e obejrzeæ z bliska budowê instalacji solarnych, które to zosta³y zamontowane specjalnie w celach pokazo-

wych. Liczymy, ¿e mo¿liwoœæ dotacji przez NFOŒiGW do instalacji kolektorów s³o-

necznych pozwoli mieszkañcom naszej gminy na szerszy i ³atwiejszy dostêp do tej technologii.


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

9

Dzieñ Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie Dnia 24 stycznia 2012 r. w Samorz¹dowym Centrum Kultury im. Jana Paw³a II w Sêdziszowie odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowana jak co roku przez uczniów Szko³y Podstawowej nr 2 im. œw. Floriana w Sêdziszowie. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: Œwiêtokrzyski Kurator Oœwiaty - Ma³gorzata Muzo³, Burmistrz Sêdziszowa - Wac³aw Szarek oraz dyrektor Samorz¹dowego Centrum Kultury -Jolanta Wiekiera. Jak przysta³o na szko³ê posiadaj¹c¹ Certyfikat Szko³y Promuj¹cej Zdrowie uroczystoœæ odbywa³a siê pod has³em: „Zdrowo siê od¿ywiam, jem owoce i warzywa”. Na pocz¹tku zaprezentowa³y siê dzieci z oddzia³ów przedszkolnych. W ich wykonaniu us³yszeliœmy wiersze, piosenki oraz inscenizacjê pt. „Rzepka”. Ogl¹daj¹c wystêp przedszkolaków w niejednym oku zakrêci³y siê ³zy symbolizuj¹ce wzruszenie oraz babcin¹ mi³oœæ. Nastêpnie wyst¹pi³a klasa I, która przedstawi³a monta¿ s³owno – muzyczny. Uczniowie wyra¿ali mi³oœæ i wdziêcznoœæ swoim babciom i dziadkom poprzez dedykowanie im wzruszaj¹cych wierszy oraz piosenek, przygotowanych specjalnie na tê okolicznoœæ. Grupa dzieci pokaza³a w tañcu z elementami akrobacji, jak sprawne fizycznie s¹ osoby, które na co dzieñ dbaj¹ o zdrowy styl ¿ycia. Klasa II bior¹ca udzia³ w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „ 5 porcji warzyw

owoców lub soku” przygotowa³a krótk¹ inscenizacjê na temat zdrowego od¿ywiania siê pt. „Zdrowo siê od¿ywiam, jem owoce i warzywa”. W przewie miêdzy wystêpami dzieci, Dyrektor Szko³y Beata Paw przedstawi³a zgromadzonym krótk¹ prezentacjê na temat realizowanych obecnie w szkole projektów edukacyjnych, wspó³finansowanych ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Pierwszym du¿ym projektem, w który w³¹czy³a siê nasza szko³a to „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkó³ podstawowych” w ramach którego szko³a zosta³a wyposa¿ona w nowoczesne pomoce dydaktyczne, a z zajêæ korzysta 59 uczniów. Drugi projekt to „Wiedza – klucz, który otwiera drzwi do przysz³oœci” realizowany w Gminie Sêdziszów na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Samorz¹dem Województwa Œwiêtokrzyskiego. W projekcie tym bierze udzia³ 67 uczniów, którzy korzystaj¹ z zajêæ z edukacji matematycznej oraz specjalistycznych zajêæ na basenie. Szko³a Podstawowa nr 2 w Sêdziszowie od ubieg³ego roku szkolnego realizuje tak¿e projekt „Zrozumieæ œwiat- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrz¹dowania komputerowego dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych”, w projekcie bierze udzia³ 54 uczniów. Spotkanie przy tak licznym audytorium by³o okazj¹ do wrêczenia nagrody oraz pami¹tkowego dyplomu dla ucznia Szko³y Podstawowej nr 2 w Sêdziszowie Mateusza Kulaska i jego rodziców. Mateusz spoœród 4000 uczniów bior¹cych udzia³ w projekcie zosta³ laureatem I Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy i Umiejêtnoœci i znalaz³ siê w grupie reprezentuj¹cych województwo œwiêtokrzyskie na I Ponadregionalnej Olimpiadzie w B³a¿ejewku k. Poznania. Nagrodê

wrêczyli Wac³aw Szarek -Burmistrz Sêdziszowa oraz Dyrektor Szko³y Beata Paw. Pan Burmistrz z³o¿y³ gor¹ce ¿yczenia wszystkim zgromadzonym Babciom i Dziadkom oraz wrêczy³ symboliczny bukiet kwiatów na rêce babci Mateusza. Na koniec wyst¹pili uczniowie klas starszych, którzy zaprezentowali Jase³ka Bo¿onarodzeniowe. By³ to piêkny i wzruszaj¹cy prezent dla naszych goœci. Po czêœci oficjalnej goœcie zostali zaproszeni na poczêstunek, w trakcie którego mieli okazjê obejrzeæ prace plastyczne uczniów klasy I, bior¹cych udzia³ w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym, w konkursie plastycznym „Pijê sok przez ca³y rok”. Uroczystoœæ cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem Dziadków, Rodziców i mieszkañców Sêdziszowa, którzy przybyli tak licznie, ¿e wype³nili salê SCK do ostatniego miejsca. Tak liczne przybycie goœci œwiadczy o potrzebie organizowania tego typu imprez, dlatego bêdziemy kultywowaæ tê piêkn¹ tradycjê.


10

NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

Noworoczne spotkanie w Zwi¹zku Inwalidów Wojennych W dniu 05.01.2012r odby³o siê spotkanie Op³atkowo – informacyjne Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP Oddzia³u Jêdrzejów w restauracji „Gracja”. W spotkaniu uczestniczy³o 20 – stu cz³onków ZIW i 10–ciu Zaproszonych goœci miêdzy innymi: - Ojciec Cystera Wies³aw Kundera - Pe³nomocnik do Spraw kombatantów i osób rejestrowanych przy Urzêdzie Marsza³kowskim w Kielcach p. Karol Fija³kowski - V–ice Starosta powiatu J–jów p. Janusz Grabek - Pe³nomocnik p. Burmistrz Jêdrzejowa p. Renata Kawiorska - Przewodnicz¹cy Rady Powiatu p. Ewa Kubas – Samociuk - Burmistrz Sêdziszowa p. Wac³aw Szarek - Dyr. Centrum Kultury p. Józef Straszak - Dyr. Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 p. W³adys³aw Blicharski - Prezes BS J–jów p. Janusz Hatys i Prezes BS S–szów p. Ryszard Baran - Prezes Banku PKOBP J – ów p. Piotr Czerwik - Prezes Zarz¹du Okrêgowego w Kielcach p. Stanis³awa Równicka – Robak - Przedstawiciel Wójta Gminy Wodzis³aw p. Micha³ Nowak Po podzieleniu siê op³atkiem i ¿yczeniami Œwi¹tecznymi i Noworocznymi Prezes Oddzia³u ZIW Pawe³ Kowal przedstawi³ dokonania z dzia³alnoœci Oddzia³u za 2011 rok, a by³y to poza dzia³alnoœci¹ statutow¹ interwencje w sprawach skarg na ZUS, NFZ, S³u¿bê Zdrowia i realizacjê wykupu leków. Interwencje te by³y podyktowane, czy to niew³aœciw¹ interpretacj¹ przepisów przez w/w organy lub brakiem zrozumienia dla ludzi w podesz³ym wieku, maj¹cych up-

rawnienia gwarantowane ustawowo. Zwi¹zek w miarê swoich mo¿liwoœci i potrzeb pomaga³ finansowo i rzeczowo swoim cz³onkom w trudnych sytuacjach ¿yciowych. Zarz¹d poczyni³ wiele starañ by pozyskaæ instytucje i osoby prywatne wspieraj¹ce nasz Zwi¹zek, i uczyni³ to bardzo skutecznie bo pozyskaliœmy wspieraj¹ce nas n/w podmioty: Starostwo Powiatowe, Urzêdy Miast i Gmin J–jów – Sêdziszów – Wodzis³aw i S³upia Jêdrzejowska, Zak³ady Mechaniczne „BIFAMET”, Zak³ad Budownictwa Ogólnego „KARTEL”, Banki Spó³dzielcze Jêdrzejów i Sêdziszów czy Bank PKOBP J–jów, oraz Miejskie Domy Kultury w Jêdrzejowie i Sêdziszowie. Ca³¹ wiêc spo³ecznoœæ kombatancka Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP Oddzia³u Jêdrzejów wyra¿a z g³êbi serca serdeczne podziêkowania dla w/w darczyñców.

Bardzo wa¿n¹ dzia³alnoœci¹ naszego Zwi¹zku by³o i jest uczestnictwo z naszym Sztandarem w uroczystoœciach Œwi¹t Pañstwowych takich jak 3-maja, 1-wszy wrzeœnia czy 11-ty listopada w wiêkszoœci miast i gmin, lub w lokalnych przy pomnikach, tablicach i miejscowych pamiêci Narodowej. By³y to miejsca walk AK, BCH, WPi, ZIW, oraz miejsca pacyfikacji i mordów przez okupantów hitlerowskich i sowieckich. Uczestniczyliœmy czynnie jak wspó³za³o¿yciele klubów historycznych w szko³ach w Jêdrzejowie, Sêdziszowie i Wodzis³awiu, przybli¿aj¹c m³odzie¿y historiê i lata walk o niepodleg³¹ Polskê. Spotkanie nasze przebieg³o w mi³ej i serdecznej atmosferze przy skromnym poczêstunku i wspomnieñ wspólnych przebytych lat i losów najbli¿szych tych co ¿yj¹ i tych co ju¿ odeszli na wieczn¹ wartê. Uroczystoœæ zakoñczyliœmy z³o¿eniem kwiatów przy tablicy i sztandarze ZIW RP i AK w Izbie Pamiêci Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Grota – Rowieckiego w Jêdrzejowie. Prezes ZIW RP J-ów Pawe³ Kowal

11 listopada 2011 roku w Dniu Œwiêta Niepodleg³oœci Prezes ZIW RP p. Pawe³ Kowal - Oddzia³ w Jêdrzejowie mieszkaj¹cy w Sêdziszowie otrzyma³ z r¹k Pani Wojewody Bo¿entyny Pa³ki-Koruby "Z³oty Krzy¿ Zas³ugi" w uznaniu zas³ug za krzewienie patriotyzmu w œrodowisku, szczególnie wœród m³odzie¿y, przekazywanie prawdy historycznej o zes³añcach na Sybir w okresie II Wojny Œwiatowej oraz za lata spo³ecznej dzia³alnoœci na rzecz funkcjonowania ZIW. red.


NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

11

Uhonorowani odznaczeniami Sesja 29 grudnia 2011 roku w swoim porz¹dku obrad zawiera³a mi³e akcenty zwi¹zane z wrêczeniem odznaczeñ. W imieniu Œwiêtokrzyskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej w Kielcach – dyrektor Biura p. Maciej Cender wrêczy³ Burmistrzowi p. Wac³awowi Szarkowi Srebrn¹ Odznakê Honorow¹ Œw. ZPN za zas³ugi w pracy na odcinku krzewienia, upowszechniania i rozwoju pi³karstwa na terenie woj. œwiêtokrzyskiego. Gratulujemy i cieszymy siê z faktu tego szczególnego wyró¿nienia. Burmistrz p. Wac³aw Szarek i Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej p. Adam Mysiara dokonali wrêczenia medali. „Zas³u¿ony dla Rolnictwa” dla rolników naszej gminy przyznanych przez Ministra Rolnictwa.

Oœrodek Sportu i Rekreacji przy wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sêdziszowa zorganizowa³ w dniu 22 stycznia 2012 roku Dzieñ Babci i Dziadka. W tym dniu przedszkolaki i uczniowie klas zerowych mogli przyprowadziæ swoje Babcie i Dziadków i spêdziæ z nimi wyj¹tkowy dzieñ bawi¹c siê i relaksuj¹c na basenie pod opiek¹ naszych instruktorów i ratowników, oczywiœcie bezp³atnie. Po wodnych rozrywkach Babcie i Dziadkowie wraz z wnukami zostali zaproszeni na s³odki poczêstunek do Kawiarni. A nastêpny Dzieñ Babci i Dziadka w Oœrodku Sportu i Rekreacji zapraszamy za rok.

W/w powêdrowa³y tym razem do p. Krystyny Niechcia³ z Czepca i p. Jacka Ostrowskiego z Gniewiêcina. Pani Krystyna Niechcia³ wspólnie z mê¿em Jerzym prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 28,93ha. Gospodarstwo nastawione jest na chów trzody chlewnej, krów mlecznych oraz m³odego byd³a rzeŸnego. Pani Krystyna Niechcia³ od 2006 roku pe³ni funkcjê so³tysa. Anga¿uje siê na rzecz wsi remontuj¹c œwietlicê wiejsk¹, drogi, s³u¿y swoj¹ pomoc¹ i doœwiadczeniem mieszkañcom wsi. Wspó³pracuje z samorz¹dem gminy przy organizacji do¿ynek i festiwali ludowych. Pan Jacek Ostrowski prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 28,18ha które nastawione jest na chów byd³a mlecznego.

Otton Grynkiewicz

W chwili obecnej w gospodarstwie znajduje siê 25 szt. krów, 13 ja³ówek oraz 10 szt. m³odego byd³a rzeŸnego. Rocznie z gospodarstwa odstawiane jest 54 tys. litrów mleka oraz ok. t – 5 ton ¿ywca wo³owego. Struktura zasiewów zbó¿ i upraw roœlin pastewnych podporz¹dkowana jest pod potrzeby wy¿ywienia zwierz¹t gospodarskich. W gminie Sêdziszów jest to jedno z wiêkszych gospodarstw zajmuj¹cych siê chowem krów mlecznych. Jego gospodarstwo jest w pe³ni umaszynowione, posiada kombajn zbo¿owy, 3 ci¹gniki, kosiarkê rotacyjn¹. W ostatnim okresie przeprowadzi³ modernizacjê obory powiêkszaj¹c iloœæ stanowisk dla byd³a. Podobnie, gratulujemy i ¿yczymy wszelkiej pomyœlnoœci. Ewa Kubas - Samociuk

Otton Grynkiewicz

Seriale w telewizji

Drzewa przydro¿ne

Na szklanym ekranie ¿ycie pokrojone w plasterki podawane w okreœlonej godzinie w programie? – do wyboru zmyœlone wymyœlone: ona z nim on z ni¹ zamiast jej ona zamiast jego albo vice versa. Popl¹tana historia mi³oœci zdrady chorób bólu szczêœcia nieszczêœcia zawiœci zazdroœci ¿ycia na gor¹co z frytkami czy bez z odrobin¹ soli pieprzu rozs¹dku z maj¹tkiem bez maj¹tku …

Dawniej drzewa przydro¿ne chodzi³y piechot¹ albo bieg³y truchtem w rytmie dziadkowego konika

Dawkowanie piêæ razy dziennie do skutku. II.2006

teraz og³uszone szumem silników w narkotycznym szaleñstwie prêdkoœci uwik³ane w prawo wzglêdnoœci ruchu pêdz¹ ¿eby dogoniæ drzewo pierwsze bywa przy drzewie ostatnim stawiamy krzy¿ zapalamy znicze na dowód istnienia prawa bezwzglêdnoœci w gonitwie zycia


12

NASZA GAZETA SÊDZISZOWSKA - Luty 2012

KONCERT KOLÊD „Jak œwiat d³ugi i szeroki, w ka¿dym jego zau³ku, w czas Bo¿ego Narodzenia, œpiew Kolêd rozbrzmiewa” – to zwroty powtórzone za poet¹. Wœród nich, te najpiêkniejsze, bo nasze Polskie. Zwyczaj œpiewania kolêd w naszej OjczyŸnie datuje siê na pocz¹tek XVIII wieku wraz z osadzeniem siê na ziemiach polskich o. Franciszkanów. Najczêœciej œpiewane kolêdy pochodz¹ z XVIII i XIX wieku. W minionym stuleciu powsta³ ich nowy gatunek tzw. pastora³ka. Nazywamy ni¹ utwór gdzie obok treœci bo¿onarodzeniowych znajduje siê nasza obyczajowoœæ. Dzisiaj kolêdy œpiewaj¹ wszystkie œrodowiska, od œpiewaków operowych, filharmonii, zespo³ów hip-hopu, a¿ po ludowe zespo³y, a w wigilijny wieczór w naszych domach œpiewem kolêd czaruj¹ ca³e rodziny. Ju¿ po raz trzeci w ostatni¹ niedzielê stycznia w Koœciele Œw. Ap. Piotra i Paw³a w Sêdziszowie zorganizowano koncert kolêd i pastora³ek. Jak w poprzednich dwóch koncertach na dworze skrzy³ siê siarczysty mróz, a we wnêtrzu tej starej sêdziszowskiej œwi¹tyni, wype³nionej po brzegi wiernymi atmosfera by³a przepojona ciep³em. Wœród wykonawców zaprezentowali siê uczniowie Gimnazjum i LO w Sêdziszowie, Kapela Ca³ków z Zielonek, Kapela HELIOS z Sêdziszowa i Stra¿acka Orkiestra Dêta ze S³upi Jêdrzejowskiej. Sponsorami i gospodarzami koncertu by³ Ks. Kazimierz Wierkowicz i samorz¹dowcy: Burmistrz – Wac³aw Szarek, Skarbnik Gminy – Lucyna Nahajczuk, Radni gminy w osobach: Adam Mysiara, Zbigniew Adamski, Zbigniew G³adki i Nikodem Jawor. Obs³ugê techniczn¹ zapewnili: Andrzej Szymañski i Micha³ Pluta z SCK w Sêdziszowie. Koncert prowadzi³a Ewa Kubas-Samociuk. Dzieñ koncertu nale¿a³ do jednego z ostatnich w tym czasie Bo¿ego Narodzenia. Od 2 lutego œpiew kolêd zamilknie prawie na 11 miesiêcy aby ponownie w Wigilijny wieczór 2012 roku odrodziæ siê na nowo, nios¹c ludziom i œwiatu pokój, wiarê, nadzieje i mi³oœæ. Ewa Kubas-Samociuk

nasza

GAZETA SÊDZISZOWSKA ISSN 1733-0173 MIESIÊCZNIK GMINY SÊDZISZÓW WWW.SEDZISZOW.PL

Zespó³ Redakcyjny: Ewa Kubas - Samociuk, Marta Jêdrzejczyk - Ró¿ycka, Krzysztof Malec, Marta Nowakowska, Jolanta Wiekiera Adres do korespondencji: 28-340 Sêdziszów, ul. Dworcowa 20 Kontakt: tel. 041 381 11 29, 381 11 30, fax: 041 381 11 31, e-mail: gazeta@sedziszow.pl Sk³ad i ³amanie: P.U.H. Kartograf, 32-048 Jerzmanowice, Jerzmanowice 53, tel. 606 108 229, e-mail: kartograf@onet.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów oraz zmiany ich tytu³ów Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja nie odpowiada

Nasza Gazeta Sędziszowska  

Nasza Gazeta Sędziszowska 1 (70)/2012

Nasza Gazeta Sędziszowska  

Nasza Gazeta Sędziszowska 1 (70)/2012

Advertisement