Page 1

родрпИро░-роЕро╡рпИро▒ рпИро░-родрпИро░ родрпИро░ роЕро╡рпИро▒-роЕро╡рпИро▒ роЕро╡рпИро▒ роЕро╡рпИро▒! роЕро╡рпИро▒ роЙро▓рпЖроХ рпЖроХ рооро┐роп роирокроХрпЗро│, роЕрокроХрпЗро│, роЕ:ропро╡роХрпЗро│, роЗрод рооро┐-родроХ

рооро┐ родроХ : родроХ

* роОро│рпЗропро╛роХ роХро╛рой родро┐"#рокро╛рпИро╡ ро╡9ро│ роХ ! * рпЗроХро╛рпИрод роЕрок/роирокроХ роХро╛рой родро┐"#рокро╛рпИро╡ ро╡9ро│ роХ ! * роЗрпИро│роЮроХ роХро╛рой родро┐"#рокро╛рпИро╡ ро╡9ро│ роХ ! роХ

* Thirupaavai for Dummies! Dummies роЗрод роЖ7 рооро╛роХро┤ро┐ рооро╛род (2008-09), рооро╛родро╡9#рокрод? ро╡рпИро▓#Iро╡9?, роЗрод роОро│роп ро╡9ро│ роХ роХрпИро│ роЕ:рпЗроп рокродро┐ро╡9роЯ Fро╡ роХро┐рпЗрой! ро╡ро┤ роХрооро╛рой роЖ<роЪро╛роп ро╡9ро│ роХ , роЪроороп ро╡9ро│ роХрооро╛D< рпЖроЪро╛?ро▓ро╛F..... роЗ" роирокроХ> рпЗрокроЪро┐

рпЖроХро╛роЯро╛? роО#рок: роЗ" рпЗрооро╛, роЕ#рок:ропро╛рой ро╡9ро│ роХрооро╛роХ<

рпЖроЪро╛?ро▓# рпЗрод! рпЗроиро╛ роХ : роХ рок родроХ> роО#рок:@ родро┐рпИро│F# рок:F ро╡97ро╡ро╛роХ>! роЖройро╛?, роЗ

рокро▓#рокро▓" , ро▒ро┐#рокро╛роХ роЗ роХро╛ро▓ роЗрпИро│роЮ/роЗрпИро│роЮJроХ , рои рпЗроХро╛рпИрод родрооро┐K< BрпИро╡рпИроп, "роЕро╡роХ> рпЗрокро╛ роХро┐? " "роЪро┐ роХ рпЗро╡7 роОрокрпЗрод роЕ:рпЗроп роЖро╡?! роЗрод ропCроЪро┐ рооро┐ род ро╡ро░рпЗро╡C рпЖрокCро▒F! роТ" роЪро┐ро▓ MDрпИроо ро╡9" рок9роХ> роОродро┐ роХR

рпЖроЪDродрой! - роЖройро╛? рпЗроиро╛ роХ , рои?ро▓ рпЗроиро╛ роХ роОрокродро╛? ро╡ро╛роЪроХроХ> рокро▓"

ро╡9" рок9ройро╛роХ>! роЕро▒ро┐рпЖро╡ро╛E роЗ?ро▓ро╛род роЖD ро▓рпЗроо роЖройро╛N , рок9ро▒ро╡9# рпЖрокE родрпИрой рог9роп

ропро╛ роЙрпИроЯрпЗропро╛ - роОрокF родро╛рпЗрой роЖроЯро╛> рпЗроХро╛Pрокро╛7! роЕрпЗрод рпЗроиро╛ роХ родро╛ роЕ:рпЗроп ропCроЪро┐ !

* рпЖрокrропро╡роХ>/роЖ<роЪро╛ропроХро│ родро┐"#рокро╛рпИро╡ ро╡9ро│ роХ роХ> = рпЖрок"рооро╛ рокро╛роХ роЙ>ро│ ро▓рпЗроЪроХро░ рок: рпЗрокро╛ро▓! * роЕ:рпЗроп роЗ#рок: "рпЗро▓ро╛ роХ? рокро╛рпИро╖роп9?" роО Fро╡F = роЖро▓ропродро┐ QрпИро▓роп9? роЙ>ро│


роЗро▓ро╡роЪ рооро┐родро┐роп:

роХро╛#рокроХ рпЗрокро╛ро▓!

роЖрооS роХ ро╡9ро│ роХ роХрпИро│ родрпИрооропро╛ рпИро╡ роХро╛F, роЕ:рпЗроп рпЗро▓ро╛ роХро▓ро╛ роЬро╛ро▓ро┐ропро╛< рпЖроЪро╛?ро▓ро┐

рпЖроХро╛7 рпЗрокро╛роХро┐рпЗро▒!

"рпИро╣, роЗF роОрой FроЪро╛, роЬро╛ро▓ро┐ропро╛рой роЖрооS роХрооро╛ роЗ" рпЗроХ? " - роОE ропро╛ро░ро╛ро╡F роТ" FроХ роО рпЖрок"рооро╛ роО рпЖрок"рооро╛ роЖPрокроЯро╛родро╛ роОрой? роОрой :) роЗрод рпЗро▓ро╛ роХ? ро╡9ро│ роХ роХ # рпЖрокrропро╡роХ>/роЪро╛рпЗро▒ро╛роХ> роЕ:рпЗропрпИрой роорой#рокVроХро│ро╛роХ! "роЪро┐E рпЗрок роЕрпИро┤родройR , роЪрпА ро▒ро┐ роЕ"ро│ро╛рпЗрод! роЗрпИро▒ро╡ро╛ роиX родро╛ро░ро╛D, рокрпИро▒! роП?-роУ роО рокро╛ро╡ро╛D!" :)

роЗродройро╛?, рок родроХ> рооP7роо?ро▓ро╛F, рокро▓#рокро▓ родро░#рок9рой" , родро┐"#рокро╛рпИро╡ ро╡9ро│ роХ роХро│? роИ7рокро╛7 рпЖроХро╛роЯF, роЕ:рпЗроп рооро┐роХR роороХро┐K<роЪро┐!

рооро╛родро┐r < роТ" роЪро┐ро▓r роХ"F роХ> роЗрпЗродро╛! роЗрпЗродро╛ роЗро╡ роЖрооS роХ роЖро╡ро▓ роЕ?ро▓! роЕ?ро▓ ро╡родро┐ропрпЗродро╡ (роиX роиX рооро┐ро┤ро┐ )said... роХроЯR> рокCрпЗро▒ро╛, рооE#рпЗрокро╛ роЗ?ро▓ро╛род agnostic роиро╛. роЖройро╛N роЙ роХ> рокродро┐RроХ> роОрой рпЖро░ро╛ рок рок9:<роЪро┐" рпЖро╡E родро┐"#рокро╛рпИро╡рпИроп@ роЕродрпИрод@ роО родро╛роо роЙ роХ рокро╛рог9ро▓ рпЖроЪро╛?ро▒X роХ рокро╛" роХ. роЕF родро╛ роОрпИрой# рпЗрокро╛ро▒ро╡роХрпИро│рпЖроп?ро▓ро╛ рок: роХ рпИро╡ F. ро▓рпЗроЪроХро░ рок:рпИроп ро╡9роЯ роЪро┐ро▓ роЪроороп роХро│? роЗро▓ро╡роЪ рооро┐родро┐роп:

роХро╛#рокроХ родро╛ роИ роХро┐ро▒F! :)

роЙ роХ> ро╡9ро│ роХ роХрпИро│ родро╛: роОрпИрой# рок: роХ рпИро╡#рокF роЙ роХ роО F роХро│? роЗ" роХро▒ рпЗроирпИроо //Fрок роУроЯ\ ! ро╡9рпИрой@ роЕро┤ро┐роп\ ! роЕFройро╛ро▓, роЕро┤роХро┐роп рпЖро░7 роХрпИрог@ рои?ро▓ро╛ рпЖродро╛ро▒! ро╡9rроп ро╡9rроп рпЖродро╛ро▒! рпЖродро╛ро▒F рпЖродро╛ро▒F роО роХрпИро│# рокро╛"!// роЗрод рооро╛родро┐r роиX роХ роЕрокро╡9<B роО родро▒X роХ рокро╛" роХ роЗF родро╛! Posted by ро╡родро┐ропрпЗродро╡ (роиX рооро┐ро┤ро┐ ) to рооро╛родро╡9# рокрод? at 11:20 PM, January 06, 2009 роЗро╡ роЖрооS роХ# рокродро┐ро╡роХро│ рпЖрок" родрпИро▓ро╡! родрпИро▓ро╡ рооро░ (Kumaran) said... роорой роиро┐рпИро▒род ро╡ро╛KFроХ> роЗро░ро╡9роЪ роХ. роТ" ро╡ро╛ро░ роХро╛ро▓ родрооро┐Kроорог роиPроЪродро┐ро░# рпЖрокро╛E#рпЗрок родрпИро▓ рпЗроо? рпЗрокро╛ рпЗрокро╛F роТ" рооро╛род роХро╛ро▓ родро┐ройрпЗродро╛E рпИро▒родF роТ" роЗ7рпИроХ, роЕFR рпЖрооро╛ рпИроХ


роЗ?рпИро▓, роЖKрод роХ"FроХрпИро│< рпЖроЪро╛?N роЗ7рпИроХроХ>, роОE роЗ7ро╡рпЖродрокF роТ" рпЖрокrроп родро╡ . рои?ро▓рпЖродро╛" рпЖродро╛7. роЗрпИро▒@роХ#рок9C роПCро▒F. рои роироЯродF. рои?ро╡ро╛KFроХ>. 1:28 PM, January 13, 2009 роЗро╡ роЖрооS роХ ,

ро░роЪрпИройропро╛рой ро╡ро╛K рпИроХ - роЗро░7рпЗроо рпИроХро╡ро░# рпЖрокCро▒ро╡! рпЖрокCро▒ро╡ Fро│роЪро┐ рпЗроХро╛рокро╛? said... #рокFроиро╛ рооройB роиро┐рпИро▒ро╡ро╛ роЗ"родF. рои?ро▓ро╛ роЗ" роХ. роорой роиро┐рпИро▒]роЪ рокро╛ро░ро╛P7роХ>. ро╡9ро┤ро╛

роХро╛ро▓F роХро╛рой роЗройроп ро╡ро╛KF( )роХ>.

12:19 AM, January 14, 2009 роЗро╡ рпИро╡рогро╡ роЕрок-роирок роЕрок роирок! роирок рооро┐рой? said... роЕро░ роХрпИрой роорой"роХ рпЗроЪро╡9 рпЗрокро╛F роТ" Fро│ роХрог X Fро│ роП роОE рпЖродrропро╛F. роЕрпИрод# рпЗрокро╛ро▓ роЗрод рокродро┐рпИро╡ рок: рпЗрокро╛F Fро│родF. рпЖроироХро┐KрпЗро╡ро╛7 роорой роиро┐рпИро▒род ро╡ро╛KFроХ> 4:36 AM, January 14, 2009 роЗро╡ роЗ роХро╛ро▓ E E роЗрпИро│роЮ! роЗрпИро│роЮ рпЗроХро╛рок9роиро╛ said... \\Sridhar Narayanan said... роЗрод роХP7рпИро░ рпЖродро╛роЯ" рок9ройро╛? роЙ роХ> роЕропро░ро╛род роЙрпИро┤# рок9ро░рооро┐#рокро╛ройF. роЕ"рпИроо. \\ r#рок9PрпЗроЯD ;))) роиро▒ро┐ родрпИро▓ро╡ро╛ ;) 5:50 AM, January 14, 2009 роЗро╡ рпЖрокроп рпЖроЪро╛?ро▓ ро╡9" рокро╛род роТ"ро╡! роТ"ро╡ MDрпИрооропро╛ро│ рпЗрокро╛N

рпЗрокро╛N ! N роЕ:рпЗроп ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ ро╡9ро│ роХ роХ> рпЖрокrродро╛роХ< рпЖроЪро╛?ро▓ро╛роо? роОро│рпИрооропро╛роХ< рпЖроЪро╛?ро▓ро┐< рпЖроЪрпЗро▒! роТ" рокродро┐ро╡9? рооP7 , рпЖроХро╛]роЪ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ ро╡9ро│ роХ рпЖроЪро╛рпЗрой! роЕродC роЕро╡ роЗPроЯ роХ"F! Anonymous said... рои?ро▓ роиро┐рпИро▒ро╡ро╛рой рокродро┐R. роЗ#рок: роЪроороп ро╡9ро│ роХрооро╛роХ #ро░родро┐ _ро▓роп`роп ро╡роЬрой роОрпЖро▒?ро▓ро╛ роЖ<роЪро╛ро░рооро╛роХ рпЖроЪро╛ройро╛? роОaро╡ро│R рои?ро▓ро╛ роЗ" ? роЕрпИрод ро╡9P7P7? роЗрой ро╡ро░#рпЗрокро╛ рпЖроЪро╛<роЪ рокро╛Bро░ роХ роХро╛ро╡F роЗ#рок:рпЗроп рпЖроЪDF роЙ роХ> рокро╛ро╡рпИрод

роХ ро╡9

рпЖроХро╛> роХ>. 9:39 PM, January 10, 2009 роЗро╡ род родрпИродропро╛r роиро┐рпИройRроХро│? QK рокро╡! QK рокро╡ Natty said... рпЗроХ. роЖ. роО`... роиро┐рпИро▒роп рпЗродро╛\F, роЖройро╛ роО F"ро╡ рпЖроХро╛7 роХ :ро▓... роиXроЯ роиро╛PроХ> роХро┤ро┐F роЕ#рок: роТ" роороХро┐K<роЪро┐... Thiruppavai for Dummies роЪрпАr` рооS 7 rрпИро╡` рпЖроЪDроп роЙродро╡9ропF...ро╡ро╛KF роХ> рпЗроХ. роЖ. роО`... 5:18 PM, January 14, 2009


роЗро╡ роЗ роХро╛ро▓ роЗрпИро│роЮ, роЗрпИро│роЮ роЕрпЗрод роЪроороп ро╡ро░род роЕ:#рпЖрокро╛:@ _роЯ! _роЯ Raghav said... рооро╛род роХро│? рооро╛роХро┤ро┐ропро╛D роЗ" роО рпЖрок"рооро╛ роХро┐"рпИрокропро╛?, рпЗроХро╛рпИрод роиро╛<роЪро┐ропро╛ родропро╡ро╛?.. роЗрод рооро╛роХро┤ро┐ рооро╛родрпИрод рооро▒ роХ :ропро╛ ро╡рог роЖ роХро┐ропрпИроо рпЗроХро╛роЯро╛ рпЗроХро╛: ро╡рог роХ

роЕрогро╛.. роЕрогро╛, роЖроЯро╛ роиX роХ роТaрпЖро╡ро╛" роиро╛ роОрпЖройрой рокPроЯ рпЖроХро╛7родX роХ роТ" рокP:роп? рпЖроХро╛7 роХро▓ро╛ роЗ" рпЗроХ.. роТ" роХ bрой`P, ро╡9]роЮро╛рой, ро╡9ро╡роЪро╛роп9... 12:56 PM, January 13, 2009 роЗро╡ родро┐"ро╡ро░ роХ#rропро╛...роЕро░ роХ родро┐"ро╡ро░ роХ#rропро╛ роЕро░ роХ роЪройродро┐роп9? роЕро╡роЯ рпЗрокроЪR рпЖроЪDро╡ро╛! рпЖроЪDро╡ро╛ рпИро╖ро▓роЬро╛ said... #рокFроиро╛ Q<роЪро╛D рокродро┐ро╡9PроЯ роТ#рок9ро▓ро╛ роО роХ> рпЗроХроЖрпЖро░` роОE роиро▓ ро╡ро│рпЗрооро╛7ро╡ро╛Kродро┐роЯрпЗро╡ рои#рок9рпИрой рои рпИроХрпЗроЪ роиродрпЗроХро╛рок рооро░рпИрой роЗ#рпЗрокро╛F роО#рпЗрокро╛F

род#рокро╛роо? рпЗро╡:7рпЗро╡ 12:55 AM, January 14, 2009

роТr роЪро┐ро▓r роХ"F роХ> рооP7рпЗроо рпЖродро╛ F

рпЖроХро╛7рпЗрод! роЗ рокро▓ роЕрокроХ>

рпЖроХро╛7род роК роХF роиро▒ро┐! роЗро╡CрпИро▒, роЗро╡CрпИро▒ роЗ рпЗроХ родродрод роХро╛ро░рог : роХро╛ро░рог роЗродрпИрой роЕ:ропро╛роХ> роорой роороХро┐K<роЪро┐ропро╛роХ роЗ" роХро┐ро▒ро╛роХрпЗро│! роЕродCроХро╛роХро╡ро╛ро╡F, роЕ:рпЗроп ро╡9ро│ роХ роХро│ "рпЗро▓ро╛ роХро▓ро╛рой" роОро│рпИроорпИроп# рпЖрокро╛Eрод"рооро╛E рпЖрокrрпЗропро╛роХрпИро│@ , роЖ<роЪро╛ропроХрпИро│@ рпЗроХP7 рпЖроХро╛>роХро┐рпЗро▒! роЖроЯро╛ро│ рпЖроЪро│ро▓#роп -роОро│ро╡род родрпИроорпИроп, рооройродро┐? роЗ"родро┐, роТ" рпИро▒ ро╡ро╛роЪро┐F родро╛ рокро╛" роХрпЗро│! :) роиро▒ро┐! _: роЗ"F ро│F роП?-роУ роП? роУ роО рокро╛ро╡ро╛D! рокро╛ро╡ро╛D роиро▒ро┐ рпИро▒ роТEрооро┐?ро▓ро╛род рпЗроХро╛ро╡9родро╛! * роЙ родрпЗройро╛7 = (роЕ) * роЙро▒рпЗро╡? = (роЙ) * роироо = ( ) роЗрод роЙро▒R роУ =рок9ро░рогро╡ро╛роХро╛ро░рооро╛рой роЙро▒R! роЗ роТро┤ро┐ роХ роТро┤ро┐ропро╛F! роЖроЯро╛> родро┐"ро╡:роХрпЗро│ роЪро░рог ! роЪро░рог роО рпЖрок"рооро╛ родро┐"ро╡:роХрпЗро│ роЪро░рог ! роЪро░рог


        

         

! " 

 # $ % #& '(   

  ) *+,!  +-. +/0& 123#  $+ 45+  

 !!"#$ %& ''(()'(6' 7.  89:;(% *;*6& 6&+ +, +.'+#&   ;' 3<  7=! 8 -. />  + 0< ? ! ' #   3 &, @( < 3


1$ AB42/  C 6& 6&+ .' D& D9: E+ " # &34)'4* ; ' 6 . 54 ;. #   6/! ( $   $;-+ F#    Ð&#x201C; Ð&#x201C;8 Ð&#x201C;>3 Ð&#x201C;9   @ 7#?  - (   %G <# )( ) #999  94:3 !   C . $  

  " 3 9+

 


роЗройроп рпЗроХ роХро┐ !

роЗройроп рпЗроХ роХро┐ ! рпЗроХ роХро┐ You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

родро┐ро░ро╛? ройродрооро╛?? - родро┐рокро╛рпИро╡ рпЖроХ ро╡рпИро│ропро╛ ! Today, January 24, 2009, 4:47:40 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роороХрпЗро│, роГрокро╛ роП рпЗроЪ#$...роТ ро╡рпИро│ропро╛ ро╡рпИро│ропро╛рпЗро╡ро╛& ро╡ро╛'роХ! родро┐рокро╛рпИро╡ рпЖро╡ро│роХрооро╛рпЗро╡ рпЗроХ роХро┐ роЗ(родро╛ роЙрок ропро╛роЪ& рооро╛родро┐r-+ро▓ роЖроп&? роОрокрпЗроо рпЖро▓роЪ рпИроЯ роЖ роо0 роХ& роироо рооро┐роЪ рпИроЯ роЖроп&! ро╣ро┐ро╣ро┐! роЗ ро╡ро┤ро┐ рок'рпЗроХ4 (Two Way Participation) рпЖро░ро╛&рок 5роХро┐роп&! роЕрпЗрокро╛ родро╛ роЖ роо0 роХ& роЬро╛ро▓ро┐ропро╛ рпЗрокро╛&! роЗ(род ро╡рпИро│ропро╛ - родро┐рокро╛рпИро╡ рпЖроХ! рпЖроХ Paavai Crosswords!

родро┐

роО+ро▓ро╛& 5роХро╛+ро╡ро╛роЪро┐ родро┐рокро╛рпИро╡роп+ роЗ( родро╛ ! роирои-ро▓ рпЖроХро╛#роЪ& рпЖроЬройро░+

родрооро┐8 рпЗроХ9ро╡;! : роЖ<роЯро╛= роОрокрпЗроо родро┐ро▒(род родроХ&! роУрок рпЖроЯ; ! * роЗ ро╡рпИро░ рооро╛родро╡ рок(родро▓ро┐+ ро╡(род рокро╛рпИро╡ рокродро┐@роХрпИро│ рокро╛ & роОродро▓ро╛&! роЖройро╛ роЗ A& рокро╛рпИро╡ рокродро┐@роХ9 5BропрпИро▓! * роЕройро╛ро▓ роЗ(родро╛'роХ 5 родроХ&!

родроХ& рокро╛ рпЗрод рпЗрод @ роОродро▓ро╛&! роОродро▓ро╛& :)

родро┐ роХ=роХро╛рой ро▒ро┐ &, роО роО<рогрпИроХD& роХрпА рпЗро┤! FроЯрпЗро╡ * рооро╛ роХро┐+ роЕ(род роЕ(род родро┐рокро╛рпИро╡роп рои&рок ! роЗрод ро╡роЯ роИроЪро┐ роЗроХ 5BDрооро╛? роЕB$роЪро┐ роЖ'роХ! ро╡рпИроЯроХ9 роХро┐ро▒ро┐;роо; роХро┤ро┐$роЪро┐ рпЖроЪро╛+ро▓ рооро╛? рпЖроХ рокrH& роЙ<! :)

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml


роЗройроп рпЗроХ роХро┐ !

ACROSS - роЗроЯро╡ро▓& рокро░род роЪро┐рог& 1. родро╛ро┤ро╛рпЗрод роЗ(род роЖDрод&-роЪро░ роорпИро┤ рпЖрокID& (5) *4 3. роЗ$ рпЖроЪ+ро╡&- A& роТ роЕ род& роЗ! роЗрпИрод рпЗрооI$ роЪро╛рок& ро▓родро┐+ рокро▒(родро╡ !(4) *29 5. роЗродро╛ ро╡ : - роЗро╡&, роироо&! роХрпИроЯроЪро┐ роО роХ роЖроХро┐D9ро│ (4) *9 6. рпЖрокро╛ ро▒$ роЪроХро░& роЙрпИродродро╡ роО рой рпЗрокро╛4ро▒ро┐? (3) * 24 7. роЪро┐4ро▒ро╛рпЗрод рпЗрокроЪро╛рпЗрод рокрогроХро╛ро░ **! роорпИройро╡ A& рпЖроХро╛9ро│ро▓ро╛рпЗрооро╛? (2) *11 8. рокроХро╛Hро░ роТ **! роЕрод ро╡ро╛I роХрпА <роЯро╛ (2) *13 9. рпЗроиро╛ $ роЪро╛рооро╛ - родрооро┐ро┤ро┐+ Explain (6) *26 11. роЗро╡ рпИроХроп+ рооро┐ рой+, роЪроХро░& рпЗрокро╛ро▓ рооро┐ A& (6) *4 13. рпЗроиро╛ $ роЪро╛рооро╛рпИрой роО+ро▓ро╛& роЗрод рпЗроо+ рокродро┐рокро╡ родро╡ро╛ (5) *26 15. роиро╛+ родро┐рпИроЪ род: род'роХ=& рпЖроХро╛рог ( роирой *** (3) 16. рооро╛ роХро┤ро┐ рооро╛роЪ&, роиро┐ро▓ро╛ рпЖроирпИро▒#роЪ роиро╛=(5) *1 17. роЗ роЕрпЖрооrроХ, роРрпЗро░ро╛рокро╛, роЗ(родро┐ропро╛- A роО+ро▓ро╛ роЗроЯродро┐K& рпЖрокID! родрпИро▓ рпЗрооро▓ ро╡ро┤, : роЙ ро╡ро╛роЪрокB роХрпИроЯрок4ро▒ро┐ (2) *12 18. (ро╡ро▓рооро┐( роЗроЯ&) роЗ роЗрокро╛

рпЗрокро╛+ роиро╛'роХ9 роО+ро▓ро╛& ро╡(, роЙ рок9ро│роХ B4

роХрпА рпЗро┤, родрпИро▓ рпЖрокIрпЗродро╛& (4) *22

DOWN - рпЗроо+роХрпА 8 рокро░род роЪро┐рог& 1. роЗрпИрод рпИро╡ рпЖроХро╛< рок+ро▓ро╛< роЗрпИроЪрокро╛рпЗро░! (8) *26 2. роЗрод рок ройро╛рпЗро▓рпЗроп рпЗрокро╛рпЗро╡ро╛&! роХро╛ройроХ& рпЗроЪ (, роЙ<рпЗрокро╛& (5) *28 4. F рпЗро╡+, рпЖроХро╛рпИрооропро╛рой рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪIрокро╡рой рооро░ (6) *1 6. рокро▒рпИро╡ роЕро░роЪ , рок роЪро┐ ро░ро╛роЬ , роХроЯ (6) *6 10. роУрпИроЪ рокрод родроп роХрпИроЯD& роЪрод& рпЗроХроХрпИро▓рпЗропро╛? (5) *7 12. роЗро╡ройро╛I роиро┐ , роХ<рогрпЗройро╛роЯ роЕрокро╛, рпЗроХро╛роп+ роХро╛рпЗрокро╛рпЗрой (5) *16 14. роХBродродро┐ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐$ рпЖроЪро╛+(4) 15. рпЗро╡'роХроЯро╡ро╛! роиро╛'роХроЯро╡ро╛ ро╡<рогрпЗроо роО рой? (3) 16. роЪро╛ро▓ роЙ родро╡ ** F роХро┤ро┐ (2)

Show all items

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-00: ஆடா in New York! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மகேள! அத ப நா, தின ஒ! பதி"! பதி" ேபாட ேபாற நா$ இ ைல! இ ைல ஆடா! ந()க இட ேபா ப$*+ட வாைழப த, அ ல! ஆடா வ லி./!! :) ேகாைதைய எ$ென$ன ேகவ ேகக3 நிைன4சீ)கேளா, அைத எ லா ேககலா! அ பதி ெசா , ெபா7. அவ அவ ல8வ! தா$! எனகி ைல! :) இ த மா கழி ப நா, ேவற மாதிr ெக+ட.ல ப த ேபாடப! * தி!பாைவ 7ெக:, * .திரா .ன<தமா, * பா+ பா+, * வ=ேயா ( பதி", * பதிவ க பா ஒலி பதி", * பதிவ க ந(யா-நானா ேபா+=... இ மாதிr ேவற ேவற ெக+ட.! *** ஆ ேசா...மா கழி ஆ ேசா மா கழி மாததி$ சிற த ப$*+ட தன<யான பr> ஒ$? வழ)கப! வழ)கப அட, எ$னா4> இவ?-$? பாகற()களா? ஹிஹி! கனா கேட$ ேதாழா நா$! கைதைய ேக)க!

Page 1 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

"யா யாேரா எ லா வைலA ெதாட)கி+டா)க! Aமாைல4 B= ெகாத நா$ ஒ! வைல-Aமாைல B= ெகாக மா+ேடனா? என$? ெசா தமா ஒ! வைலA Cட இ லிேய! ந( இ! மா என இ த கதி ேகஆெரD?" "ேஹ...எ$ ெச ல ேதாழ( ...ேகாைத? ந(யா? How you doing dee? ந( எேபா நிEயா வ ேத? அ", மா கழி மாச வ)கற இ த ேநர, இ தியா"ல இ!றத வ+ேபா+, உன இ)ெக$ன ேவைல?" "அ இ லடா...உ$ைனய பா ஒ! வஷய ெசா லி+ ேபாவலா-$? தா$ அவசர அவசரமா வ ேத$! அ ./ , இ .-யா ! அ8ேளா தாேன வதியாச?" "இ த இன<. ேப4>ெக லா ஒ! ெகாைற4ச, இ ல! சr, எவ$ ஒன வசா ெகாதா$? H-1ல ல வ தி!கியா? ல வ தி!கியா?" வ தி!கியா இ ல அவேராட H-4ல வ தி!கியா :) "ேடH...வ தவைள உ+கார Cட4 ெசா லாம, ேகவ ேமல ேகவயா ேக+கி+ேட இ!கிேய?" "சr, சr, வராதவ வ தி!க! வா...’வாரண ஆயர’ பட ஓ=கி+ இ! ேஹா திேய+ட ல! எ லா உ$ தைல. தா$! பாகி+ேட இ!! அப=ேய =Kசா, D+ரா)கா ஒ! காப ேபா+ ைவ! நா$ அள எ)க ஆபLD ெபா3 கி+ட ஒ! ெமாைகைய ேபா++ வ டேற$!" "யா!? அ த4 சிவலி)க ேகவ ேக+டாேள? அ த ெபாணா?" "அவேள தா$! அவ ேப! நி**ேல+! ஆனா நா$ >!கமா சாேல+-$? தா$ Cபேவ$!" "அட பாவ,( அ= பட ேபாற! ேபாM ேபாM உ$ கி+ட ேபச3-? வ ேத$ பா!! ேபசாம மர$ வ+ேகா, ( ஜிரா வ+ேகா ( ேபாய!கலா" ( அண உன தண Cட கா+ட மா+டா)க! பதி"-$னாேல "மர$ வ+ல

Page 2 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அண ைகயல Arக+ைட பற! சகரைத வட அ பவ ஃ. ஆMத ெதrMல?" :) "சr, நா$ ஜிரா வ+ ( ேபாேற$!" "ராகவ$ வ+ ( ேபான ($னா உ$ கைத க தலாய!! சிகைன த( சிேகேலா ெரபாவாH-$? தா$ ந( பாட ேவ=ய!! ெசா ,றத ெசா லி+ேட$....அபற உ$ இPட!" "அHயHேயா! அப=யா! சr, சr! ேகா4சிகாேத-டா! ந( $ன இ! த ேகஆெரDேஸ இ ல! இப லா உன ெபா> ெபா>-$? ேகாவ வ!, எ$ ைமன$ இலவைன ேபாலேவ!!" "ஹா ஹா ஹா! ந( ஒ! பதிைவ ேபா ேகாைத! அபற ெகளப வ!வா)க பா! ஒ! மி ப,! அேபா ெதrM உன! But dont worry! I will be there to protect you, ok? ெசா ,R ஏேதா ெசா ல வ திேய!"

ப$ன<ய C த க!நிற நாக.. ெபைமய$ இலகண அவள ேதக

"நா$ பா=ன தி!பாைவ பல மகா$க வயாயான எ:தி இ!கா)க! பல கவஞ க உைர எ லா எ:தி இ!கா)க! =வ-ல அறிஞ க பல ேப! வளகி ேப>றா)க! பாடகிக/பாடக க ெவ8ேவ7 ெம+ல சின<மா பா+டா Cட பா= இ!கா)க! ஆனா...ஆனா... இ வைர ேலாகலா, ேலாகலா ஜாலியா, ஜாலியா கிடலா, கிடலா ஒ!த Cட பr4சி ேமயைலேய-$? ேமயைலேய $? தா$ என சி$ன வ!த! வ!த அதா$ உ$ கி+ட ெசா லி+ ேபாவலா-$? வ ேத$!" "ஹா ஹா ஹா! அ எப=, இ ம+, கெரடா எ$ைன ேத= ப=4சி வ தி!க?" "இ ெதrயாதா? அதா$ ஊேர ேப>ேத உ$ைனய பதி! ப4ைச மாமைல ேபா சால+,

Page 3 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

பவள வாH ெக$டகி சிக$-? மாதி பா=ய தி லால)க=யாேம ந(?" "சr, சr! உரக ேபசாேத! Crowd பா! Rலி) நமள தா$! உ$ ஆைசைய நா$ நிைறேவதி ைவகிேற$ ேதாழ( !" "ந$றி-டா ேகஆெரD" "ஆனா, பதி, ந( எ$ன த!ேவ என?" "ஆகா! மVைற ந காம)க(வ!ப)க) மாV7-$? ெசா லி இ!ேகேன! சr ெசா ,! எ$ன ேவ3 உன?" "ஐ-ஐ -ஐ எ:திய உ$ தமிX பK> வர க ஒ! ேதாழைம-த ெகாக ஆைச! இ த ேதாழ?காக உ$ காதல$ கி+ட அ?மதி வா)கிகி+ வrயா?" "ெமாத ல மா கழி ப =! ெபா)க அ$ன<கி பாகலா! ேஹH! ேநரமா4>! நா$ வேர$டா!" "ஏH...வ த ெதrயைல...ேபாற ெதrயைல...எ)க ஓற ந(ய?" "ேடH, தி!மைல ேகாய ல இ$ன<ல இ! >ரபாத க+! க+ ஒ$லி தமிX பா>ர தா$! தா$ வடெமாழி ஒ! மாச :க க தா ெகா!வா)க! ெகா!வா)க அேதா பாட ஆரப4சி+டா)க! மZ தி ப D+டா, அ)ேக டய இ!க3! வ +டா...ேக+4 E ேல+ட ேகஆெரD! ைப! :)))

-: ஹr ஓ! தி!பாைவ தன<ய$க மா கழி-00: மா கழி

Page 4 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

தன<ய$-$னா எ$ன? தன<யா ேபா+கற பன<ய? ேப! தன<யனா? ஹிஹி! $னாள< வ த ஒ! [ைல ேபாVறி, ப$னாள< ெசHயப அண ைர தன<ய$-$? ேப!! ஒ! தன<யன< அ த [லி$ சாராச, எ:தியவ சிற.-$? எ லா ரதின4 >!கமா4 ெசா லபட ேவ! எ$னா? எ$னா ஆடாள<$ பா+ தன<ய$ எ:த?மா? எ:த?மா ஒேர ேபா+டா ேபா+= தா$! அ$ைன ெதேரசா" டாட ப+ட ெகாக ந(-நா$-$? ேபா+= ேபாறாேபாேல! ஆனா ேதறின இரேட ேப! தா$! அல இராமா?ச Cட இ ைல$னா பா)கேள$! ப$ேன? த)ைகைய பாரா+= அணேன தன<ய$ பா=னா, அ ப ைனபாக பா கப அ லவா? :) * பராசர ப+ட = இராமா?ச ேபr+ வள த ஒ! ழ ைத! CரதாXவான<$ .த வ ! ப$னாள< !! * உHய ெகாடா = இராமா?ச !வ$ !வ$ !! பராசர ப+ட அ!ள<ய: அ!ள<ய ந(ளா )க Dதந கிr, தR >த, உேபாய !Pண! பாரா ய, Dவ 4!தி, சத சிரD சித, அயாப ய த(! Dேவா சிPடாயா, சரஜி நிகள< த, யா பலா, !ய .)ேத! ேகாதா தDைய நம!! இத இத!! Aய ஏவாD Aயா!

(வடெமாழி தன<ய$ தா$! ஆனா இத$ வ ணைனய அ8ேளா காத >ைவ! >!கமா பா ேபா; ப$*+டதி அ$ப க வளக") நப$ைன பரா+=ைய தா$ கண$, தமிX ைறப=, ஏ7 த:வ மண ெகாடா$! * தி!மக, மமக - இ!வ! அவைன அைட தா க! * நப$ைனைய - இவ$ அைட தா$! வலிய4 ெச$7, கPடப+ அைட தா$! அைனவr, இைளயவ! இளைமயானவ! ஆடா இவ ேம ஒ! தன< பாச! \$7 ேதவய! அ$ைன மகால+>மிய$ அச தா$ எ$றா,, அற-ெபா!இ$ப எ$7 தன< தன<யாக ேதாVற கா+கிறா க! இதி நப$ைன = இ$ப! இ$ப ந(ளா எ$7 வடெமாழிய ெசா லபவா! அவ ெசHதைதேய ஆடா ெசHகிறா எ$7 பாகிற இ த தன<ய$! அப= எ$ன ெசH வ+டா நப$ைன? * நப$ைனய$ ெபrய தி! ைலகள< , கண$ எ$? காதல$, ழ ைத ேபால /)றா$! * ப3றைதெய லா பண+, ழ ைத ேபால \Kசிய வ4சிகி+ /)கினா? அவ$ மாய, இவ ெதrயாதா எ$ன? * இரவ நிகX த இ$ப வைளயா+= , C த கைல ேபாH இ!! * கச)கி ேபாH இ! A4சர)கைளM AமாைலகைளM கழVறி, அ த4 சரதாேலேய, கணைன க+=ேலா க+கிறா! * அேடH, எ$ கள ழ ைத .!ஷா! இேபா ஓ= ேபாேய$ பா ேபா? :)

Page 5 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

* அ$7 யேசாைத க+=யைத க+ அ7தாேய! இேபா இைத க+ அேற$ பா ேபா? தாயா, தாரமா? ஹா ஹா ஹா! நா)க எ லா!ேம நப$ைன தா$! தா$ இன<ேம உ$ைன நா)க இப= தா$ க+ட ேபாேறா! ேபாேறா பா கலா, பா கலா ந(யா நா)களா எ$7! எ$7 = இப= ந அதைன ேபைரM நப$ைனயாகி, நம இ$ப ஆகினா ேகாைத! ேகாதா தDைய இத இத நம!! = இேப ப+ட ேகாைதைய வத வதமாக வண)கிேற$! Aய ஏவாD Aயா = வண)கி வண)கி, மZ வண)கிேற$! எ$7 அதா$ இதைன வணக)க ைவகிறா ேகாைத! அப= எ$ன ெபrய இவளா அவ? :)

த+ெடாள<-கணா= ேசைவ

தமிX தன<ய? வ தா4ேச! :) உHயெகாடா அ!ள<ய: அ!ள<ய அ$ன வய .ைவ ஆடா ஆடா, அர)கV ப$? தி! பாைவ ப பதிய! பதிய - இ$ன<ைசயா

பா= ெகாதா நV பாமாைல, பாமாைல Aமாைல B= ெகாதாைள4 ெசா ,! ெசா , வய .ைவ எ$றா பா=4ேசrயா? இ ைலய ைல! இ த .ைவ ேவற! ெத$பா=4 சீைமயேல, ேதேரா வதியேல, ( மா$ ேபால வ த ம)ைகய$ .ைவ! ./ ! வ லி-./ ! அ)ேக அ$ன வய க = அ$ன)க வைளயா! அ$ன(ெந ) வைள ஆ! அ த ஊ! ெப!ைம யாரா ? ஆடா = ஆடவைனேய ஆடவ! ஆட"வ$" எ$ேற ெசா லி4 ெசா லிேய பழகப+ட ஒ! ஆணாதிக4 ச\கைத, ஆட"வ" எ$7 மாVறி ேபச ைவதவ! அ த ெத$பா= நா+டா, ேசாழ நா+டாைன (அர)கைன), அபேவ சாதி வ+4 சாதி,

Page 6 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

நா வ+ நா, காதலிதா! :) அவ?காக தி!பாைவ எ$? ப பதிய பணனா! பணனா ப பதியமா? அப=$னா? ப பதியறா ேபாேல தமா? யா! ெதrM? ேகாைதைய தா$ ேக+க3! :) "எ$னேல பதிய பாற?"-$? ேகப-ல! பதிய=பதிக! நா+.ற வழகா ேப>ற! தி!பாைவ பதிய = தி!பாைவ பதிக! பா>ர)க! ஆடா கணால எ$7 Cட நா+.ற4 ெசாVகைள கவைதய எ ஆவா! கிராமதி பய ைவ ேபா, "ஒ:)கா பதிய ேபாபா"-$? ெசா ,வா)க! அதா4> ெந , ஒ! இடதி வள , இ$ெனா! இடதி நாV7 ந ேபா, பதிய ைவபா)க! Transplanted Organs-ஐ பதிய ெசHயப+ட உ7.க-$? தா$ இப" ெசா ,ேறா! அேத ேபால, ஆடா, நைம உலக இ$பதி தலி வள , சrயான ேவைள வ! ேபா, எெப!மான<டேத பதிய பண ைவகிறா! இ$ன<ைசயா பா= ெகாதா = அபேவ +E$ ேபா+ தா$ பா= ெகாதி!கா ேபால! நV பாமாைல, பாமாைல Aமாைல, Aமாைல B= ெகாதாைள4 ெசா , = மாைல எப= க+டலா? பாகளா க+டலா! Aகளா க+டலா! * வா Aமாைல = தா$ B= அவ? ெகாதா! * வாடாத பாமாைல = "எ பாவாH" எ$7 தனேக தலி பா= ெகா, அ.ற தா$ அவ? ெகாதா! :)

ெகா=ேய ெதா பாைவ B= ெகாத >ட ெகா=ேய, பா= அ!ள வ ல ப வைளயாH - நா= ந( "ேவ)கடவV ேவ)கடவV எ$ைன வதி" வதி எ$ற இ மாVற நா) கடவா வணேம ந . ந ேவ)கடவா நா)கடவா எ$7 தமிழி ெகாK>கிறா ! அதா4> ேவ)கடவைன நா

Page 7 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கடவாம இ!க3மா! ேவ)கடவV எ$ைன வதி = எ$ைனய அவ$ ேப! எ:தி வ4>! இன< அவ$ ெசா ஆகி வ+ேட$! அவ$ ெசாைத காபாதிகற, அவ$ கவைல! அவ$ சாம திய! இ மாVற நா) கடவா வணேம ந = இப= அவ? உய எ:தி வ4சி+டா ெபாற", மன> மாற Cடா! ேவ)கடவைன நா) கடவா வணேம ந ! இப= இ! வத மாைலயா , (தி])மாைலேய க+= ேபா+டா >ட ெகா=! அவ ைகய க -க எ$7 பல வைளய க! அவ பாைவ ஏேதா >மா)கா+=M பாைவ அ ல! ெதா பாைவ! பாைவ மிக மிக பழைமயான பாைவ! அப= எ$ன ெப!சா ெதா$ைம-$? பாகற()களா? D!திகள<ேல... ேவத = A வ பாக; உபநிடத = உதர பாக ேவதைத அப=ேய தமிழாக ெசHதா நமாXவா ! எனேவ தா$ தி!வாHெமாழி=தமிX ேவத! ஆனா ேகாைத, ேவதைத, வr வr தமிழாக ெசHயவ ைல! அைத வட4 Bபரா ஒ$? ெசKசா! எ$ன? அ த ேவத வைத உ!வாகினா! ஒ! வைதைய உடாகி+டா, அதி இ! ேத பயைர, மZ மZ வைள4ச பாகலா-ல? அதா$ ேவத அைன "வ" ஆ ேகாைத தமிX! ேவத பாராயணைத ஓ-இ வ)கி, ஓ-இ நிைறேபா! அேத ேபா நாலாயர தி8ய பரப த பாராயணைத, தி!பாைவய ெதாட)கி, தி!பாைவய தா$ நிைற" ெசHகிறா க! அதனா , அதனா தி!பாைவ = ேவததி$ வ = ரணவ = ஓ! ஓ

* மா கழி ப நா ப த, வ தி! , * ஆடா எ$? அV.த ேதாழிேயா வைளயா= மகிழ ேவ3மாH, * அைன நப, நபகைளM ேக+ ெகாகிேற$! உ)க ேதா$7 தி!பாைவ ெபா!ைளM ேபசி மகி:)க! நாைளகி த

பா+! அதி உ)க ப பய)கரமான ேகவ காகி+ இ!! அ வைர வ +டா Pைடலி வ +டா? :)

Show all items

Page 8 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-01: கீ ைத Bestஆ? ேகாைத Bestஆ? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வாக மகேள! மா கழி உளாற திசிடலாமா? எக இப தா! மா கழி" திக மதி நிைற த ந!னா ெதாட&! ஆனா உக பல ேப', மதி நிைற & இ ேநர) வான"&ல இ')! இன* இ திய ேநரப, பதிவட -ய கிேற!! சr, ேபா/, ெமாத ல, பா/0 அபாலிகா... ேந"& பதி2ல ஒ' ெபrய காெம,. யாரா4) ேநா/ ப5ண 7களா? யா' ஆ5டா 8மாைல/பாமாைல 9/, ெகா0கிறா? * ஆ5டா, அரக' ப!: தி'பாைவ ப பதிய)! * ேவகடவ: எ!ைன வதி எ!ற இ)மா;ற)! ஆக தி'பாைவ யா'? = அரக:கா? ேவகடவ:கா? ஆக ெப5பாைவ யா'? = அரக:கா? ேவகடவ:கா? <தி -01: மாபைள யா'? யா' அரகனா? அரகனா ேவகடவனா?? ேவகடவனா <தி யாரா4) ஒ'"த தாேன மாபைளயா இ'க -,=)? க50<,சி ெசா >க! :)

"க5ணைன ேபால ஒ' கி? ேவற யா') இ'க -,யா&! ஒ' வஷய"ைத பள 7 !: ெசா லேவ ெதrயா& அவ:! இA"& இA"&...ந)ைம=) ழப, அவைன=) ழப, எதிrைய=) ழப...ஆனா கைடசீல ச5ைடய ம/0) ெஜயசி'வா!!" - இப," த! காதலைன ஊ'ேக ேபா/0 ெகா0"& பா/ைட ஆர)பகிறா ஆ5டா! அதா! ெமாத பா/0! :) ேக/0கி/ேட பதிைவ ப,க! * ெப5 ரலி - எ).எ .வச த மாr (Dவ"யா அவக அ)மா) * ஆ5 ரலி - சிகி 'சர5 (க Er மாணவகள*! நாயக!)

Page 9 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மா கழி" திக, திக மதி நிைற த ந!னாளா , ந!னாளா

, ந7ராட ேபா&வ 7 ேபா&மிேனா ேநrைழயF ? சீ ம ) ஆGபா, ெச வ சி?மH கா! கா மர!, I ேவ ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப! மர! சிக) ஏ ஆ த க5ண யேசாைத இள) சிக), கா ேமன*, கா ேமன* ெசக5, ெசக5 கதி மதிய) ேபா -க"தா!! -க"தா! நாராயண"ேன நாராயண ேன" நம"ேக நம ேக" பைற த'வா!!! த'வா! ேன ேக ப, &, ஏ

ஏ -ஓ பாவாG! பாேரா <கழ ப, & ஓ எ) பாவாG

ஆ5டா ேநா!< ேநா;ற மா கழி மாச), -த நா ெபள ணமி ேபால! இப,

Page 10 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

வானவய றிைப எ லா) இ த ெபா5L எAதி வசி/0 ேபாறா! ஒ' ேவைள ஆ5டா ைடr எA&) பழக) இ' திேசா? :) மா கழி மாச), மதி நிைற த ெபள ணமி இ!:) வான"தி ெதr=ேத! வ,ய; காைலய ந7ராட ேபா) ெபா5Lகளா! ேபா&மிேனா? = ேபாகலா) வாrயளா? ேபா&மிேனா ேந இைழயF = இைழ-!னா ஒ' அணகல!! ஏ திைழ-!: ெசா >வாக! இைழ எ!றா ைகய ேபா/0 ெகாவதா? காலிலா? ெசா >க பா ேபா)! ேந இைழ = ஒேர வrைசயா, ேந ேநரா, இைழக! சீ ம ) ஆGபா, ெச வ சி?மH கா = 9ப ஊ' ஆGபா,! அ N' ெபா5Lக, ேந இைழ ேபா/0 ெகா) பணகார ெபா5Lக ேபால! &0 இ')! ஆனா" திமி இ'கா&! ேசா)ப இ'), ஆனா ேசாைட ேபாகா&க! அ த ெபா5Lக எ லா') ஒ'"த! ேமல ைநசா க5L! யா அவ!? :) I ேவ ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப!, ந தேகாப! மர! = ேவைல ைவ"& ேவைல வா) ந தேகாப!! அவ' ைபய!! ஏ ஆ த க5ண யேசாைத, யேசாைத இள) சிக) = ஏ (ஆழமான), ஆ (அழகான) க5L யேசாதா)மா2! அவக சிக /,! கா ேமன* = க'"த மசா!! ெச க5 = ெசவ"த க5L ! கதி மதிய) ேபா -க"தா! = 9rய! ேபா பள 7 -!:, அேத சமய) ச திர! ேபா

ள* சியா -க)! க5ண! அ)</0 அழக!! ஆலி2/0), ேகாலி2/0), பாலி2/0), அ"தைன=) காலி 2/டாG ஆகவ ல கள சிrபழக!!

சrஈஈஈஈஈஈஈ........அவக சrஈஈஈஈஈஈஈ அவக அபா' ைகயல எ& "ேவ> ேவ>"? பதரா அவ' ேவ> அவ' -'க பதரா? ந த-ேகாபனா ேகாபனா? க த க த-ேகாபனா ேகாபனா? :) ேப' ந த ேகாபனா ேகாபனா I ேவ ெகா0 ெதாழிலா)! ப5ைட" தமிழக"தி ச5ைட ேபாடL)-னா, ெமாத லேய ஆகைள அ,க மா/டாக! எதிr ஊ' ேபாய -தலி ப4கைள கவ & வ'வாக! ஆ+நிைர கவ த -!: ேப'! ெவ/சி 8 9,கி/0 இவக ேபாG ப4கைள கவர, அவக கர ைத 8 9,கி/0 ப4கைள காபாக! ப4கைள கவர வ') எதிrகைள வர/ட "ேவ " வசி'கா' தைலவ ந தேகாப!! தைலவ!-!னா எபேம ைகய ேவ இ'கL)! அப தாேன அழ? :) அ0"&..... ஏ -ஆ த ஆ த க5ண, ஏ க5ண யேசாதா)மா = பாசமானவக தா!! ஆனா அவகள ெவ?) பாச): ேலசா நிைனசிறாத7க ெபா5Lகளா! உக வ'கால மாமியா' தி லாலக,! அ"தைன ஆய கைள=) க/, ேமGகிறவக! ஏ = ஆழமா, பா ைவயாேலேய உA&'வாக உக மனைச!

Page 11 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஆ = அழகா, பா ைவயாேலேய பாச-) கா/0வாக உக கி/ட! இ த கால"& ெபா5Lக, காதலைன காதலிக" ெதாட) -!ன ஒ' பேயாேட/டா ேபா0&க- ல? அ& ேபால ேபாடறா ஆ5டா! :) * ெமாத ல Date-ஐ றிசி வசிகிறா = மா கழி" திக! மதி நிைற த ந!னா! * அ<ற) ஊ' = சீ ம ) ஆGபா,! * அ<ற) Daddy = I ேவ ெகா0 ெதாழில! ந தேகாப!! * அ<ற) Mummy = ஏ ஆ த க5ண யேசாைத! * அ<ற) அவ ஆ = கா ேமன*, ெசக5, கதி மதிய) ேபா -க"தா!! சr, இ"தின* ேப' ேபைர=) ெசா!ன 7ேய! அவ! ேப' ம/0) ெசா ல மா/ேடற? ைஹ, ைஹ! அ& ம/0) சீெர/! ந5ப கேக அபற) தா! ெசா >ேவ!! அபற) தா! அ)மா-அபா2! ஃேபமிலி! க5ண!-: உடேன ேபைர ெசா லி/டா வ)< தா! பர2)! ேவL)-னா ஒ' S! க5ண! அவ! நாராயண! நாராயண!! :)

ேன" நம"ேக நாராயண"ேன ேன நம ேக" ேக பைற த'வா!!!! த'வா! நாராயண இேக தா! ஆ5டா நிறா! க5ண! ப0"&/டா!! :) சி)ப ழ ைதக ைசகாலஜி! ப,சா எ!ன பr4-!: ெமாத ல ெசா லி/0, அபற) ப,க ெசா லL)! இ& ெதrயாம எ!ென!னேமா க5ட 4ேலாக"ைத=) ெசா லி</0, கைடசீயா பதிென/டா) அ"தியாய"தி ... மா "ஏக) ஏக)" Tரஜ! = எ! ஒ'வைனேய சரண) என ப;?! ஏக) சரண) Tரஜ அஹ) "வா ச வ பாேபேயா = உ!ைன கால) காலமாக" ெதாட') பாபகைள நா! பா "& ெகாகிேற!! ேமாU இVயாமி = அ'ெளா0 ெப'நில) அள*கிேற!! ேமா/ச) உனேக! மா 4ச: 4ச = கவைல படாேத!

Page 12 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இத; சரம 4ேலாக), சரம ெசG= எ!? ெபய ! மிக2) -கியமான W!? ம திரக இ&2) ஒ!?! ைவணவ உலக) ேபா;றி ெகா5டா0) ம திர)! பல ேப' இைத -L-Lபாக! )ேமாண) ஒபலியப! ேகாய ல, ெப'மாள*! ைக கவச"தி இ& எAதப/0 இ')! கீ தாசார) 4ேலாக மைழய நைன &, வ,ய வ,ய கைத ேக/டா! அ ஜூன!! ஆனா

கைடசிய சரண) அைட தானா? ேமா/ச) கிைட"ததா? ஹிஹி! பதிேனA அ"தியாய"தி>) அவ! ஒேரய,யா க!ஃYV ஆகி/டா!; கேடசி பதிென/டா) அ"தியாய"தி , சரண) அைட-!: வாG வ/ேட ேக/0 பா"தா4! அப2) சரணாகதி ப5ண மற ேத ேபானா!! இ?திய ேமா/ச) ேபாகாம ெசா க) தா! ேபானா! அ ஜூன!! Iட இ' & 4ேலாக) ேக/டவ:ேக இ த கதி! :) வ தா எக அறி2 ெகாA &! அZ4 , ஒ' ச ததியாG! "எக" ேகாைத! அடேச...ந)ம மகேள பாவ)! க5டதி>) உழ றாக! அவக பதிேனA அ"தியாய) கழிசியா, பr4 எ!னா!: ெசா >ற&? இெத லா) ேவைலகா2மா? க5ணா! மிVட ஜக"'! ெகாZச) தள* நிகற7யளா? -த பா/0, -த ெர)பாவாG! அதிேலேய ெசா >ேற! பா', ந)ம பசக எ!னா பr4-!:! நாராயண"ேன" நம"ேக" பைற த'வா!!!! * மா) "ஏக)" = நாராயண"ேன நாராயண ேன" ேன * அஹ) "வா = நம"ேக நம ேக" ேக * ேமாU இVயாமி = பைற த'வா!! த'வா! அTேளா தா!! ெரா)ப ஈசி! ேகாைபைய அறிவசாசி! அ,சி ஆ0க பசகளா! ெவ;றி உகேக! = இ& ேப' தா! Sportsmanship! Sports"woman"ship! :) தா-பநிஷ" பநிஷ"...அபற) பா"&கலா)! ேகாேதா-பநிஷ" 9ப'! கீ ேதா பநிஷ" ேகாேதா பநிஷ"...வாT, பநிஷ" க5ண! = ஜக"'! எ! ேதாழ7 , எ! ேகாைத = ஜக"-ஜக"'! ஆ5டா தி'வ,கேள சரண)! சரண)

பாேரா <கழ ப, & = உலகேம <கழ, மா கழி ேநா!ைப" &வேவா)! ள*க ேபாகலா) வா'க! எதிேல ள*க? = உட> அ லி ள)! உள"& அ!< ள)! (காத )ேநாயேல &,பெத!ன க5ணெப'மாேன? (மா கழி)ேநா!பேல உய பெத!ன க5ணெப'மாேன? "ஏ -ஓ " எ) பாவாG! = எேல ெபா5Lகளா, பசகளா, பதிவ களா, வாக வாக! அ& எ!னாக ஏ -ஓ எ)பாவாG, ஏ -ஓ எ)பாவாG-!: வ"தியாசமா எAதற7க? அ&வா.....? அைத நாள*கி பா கலா)! இேபா ஒAகா <தி -01 வைட ெசா >க! அ& வைர வ /டா இ[ைடலி வ /டா? :)

Page 13 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

Show all items

Page 14 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-02: родро┐ро▒рпИро│ рокроХро╛рпЗрод! роЖроЯро╛ро│ро╛ рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роОройро╛ роХ роЕ"#род роЖ$роЯ#% рпЖро░ропро╛? роОрой роЗ роХ )*+ ,$"% рокродро┐рпЗрокро╛роЯро▒%ро│! рокро╛.роХроЯ роЖро┤/ рпЖродrропро╛роо роХро╛рпИро▓ ро╡*роЪро┐$рпЗроЯрпЗройро╛?-родро┐рой/ роТ рокродро┐--3? ро╣ро┐ро╣ро┐! роЗрой5, рокро╛.роХроЯ рок6*+ рпЗрокро╛роХ# родро╛ роЖроЯро╛ ро▓рпЗроХ7 роО ро▓ро╛/ рпЗрок рокро▒ро╛! роЕрокрпЗроп рпИроироЪро╛ рои/рпИроо9/ рпЗроиро╛: рпЗрок рокрог рпИро╡роХро┐ро▒ро╛! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛ роОрой3? :родро┐ -02: :родро┐ рпЗрокро╛рой рокродро┐ро╡ /рокро╛$ "рокрпИро▒" родро╡ро╛-3 ро╡ %*роЪро┐! роиро╛3/ рпЖро░ро╛/рок рпЖроЪро╛ ро▓рпИро▓! роЗрпЖройро╛ рокро╛$ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХро▓ро╛/-3 ро╡$"$рпЗроЯ! * рпЖрокро╛< роХ роЕрокрпЗро╡ рокрпИро▒ роО ро▓ро╛/ роЕ*роЪро┐, #% рокро╛$"/#% роЯро╛= роО ро▓ро╛/ роЖ"ро╡ро╛

роХро│ро╛ роОрой? :) рокрпИро▒ роОро▒ро╛ роОрой?

* роО род рокро╛$ роЕрокро▒рооро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХро▓ро╛/-3 роиро╛ ро╡$" ро╡$рпЗроЯ?

рпЖрооrройро╛ рок6*роЪро┐ родро╛ роХро╛род рпЖроЪ?ро╡ро╛

роХро│ро╛ роОрой? роЗрой5роХро┐ рокро╛.роХроЯ рок6*+ рокропрог/!

рпЖро░ро╛/рок рпЖродро╛рпИро▓- родро╛! роЖройро╛@/ роХро╛родро▓рпИрой роЕ ро╡ро░* рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ропроХро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роЕ% рпЗрокроХро┐ роо.A/ роП.рокро╛"роХ роироЯ%! рпЗроХ$"роХро┐$рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок роХ! * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО/.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Cро╡#ропро╛ роЕро╡ роХ роЕ/рооро╛) * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ роЪро░ (роХ Dr рооро╛рогро╡роХро│5 роиро╛ропроХ) рпИро╡роп#% ро╡ро╛Eро╡ роХро╛ роХро╛! роиро╛,/ рои/ рокро╛рпИро╡* F рпЖроЪ?9/ роХро┐rрпИроЪроХ рпЗроХро│ FрпЗро░ро╛? FрпЗро░ро╛ рокро╛.роХроЯ@ рпИрокроп# %ропро▒ рокро░роо, роЕ" рокро░роо "роЕ роЕ рокро╛, рокро╛ рпЖрои?9рпЗрогро╛/, рокро╛@рпЗрогро╛/, рпЖрои?9рпЗрогро╛/ рокро╛@рпЗрогро╛/ роиро╛$роХро╛рпЗро▓ роиFро░ро╛, ро╛ роОGрпЗродро╛/, рооро▓r$" роиро╛/ ,рпЗропро╛/ ,рпЗропро╛/, рпИроороп$" роОGрпЗродро╛/ рпЖроЪ?ропро╛родрой рпЖроЪ?рпЗропро╛/, рпЖроЪ?рпЗропро╛/ родF ро▒рпИро│ рпЖроЪA роУрпЗродро╛/, роУрпЗродро╛/ роХро╛$, роРроп,/ рок*рпИроЪ9/ роЖ родрпИрой9/ рпИроХ роХро╛$ роОрог, роЙроХ % роЙроХ %, роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛?. роЙ?9/ роЖA роОA роОрог роУ роО/ рокро╛ро╡ро╛?

Page 15 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖроХ роО ро▓ро╛/ рпЖро╡ро│5рпЗроп роХро┐ро│/рок</-ройро╛, рпЖрооро╛род ро▓ роОрой рпЖроЪ?ро╡ро╛

роХ? = K рпЗроо!

рокро╛рпЖроХ$ рок =! рпЖрокроХ роО ро▓ро╛/ рпЖро╡ро│5рпЗроп роХро┐ро│/рок</-ройро╛, рпЖрооро╛род ро▓ роОрой рпЖроЪ?ро╡ро╛ роЕро▓ роХро╛ро░/! роЕро▓ роХро╛ро░/! :)

роХ? = роЕро▓

роХро╛ро░/!

роЕ% рпЗро╡$" рпИро╡роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! рпИроо роЗ$" роОGрпЗродро╛/, рооро▓ роЗ$" роиро╛/ ,рпЗропро╛/! роП? роЕро╡рпЗро│ роТ роЕро┤роХро╛рой рпЖрок родро╛рпЗрой! роЖроЯро╛ рпЖроХро╛рпИроЯ роО/:$" роГрпЗрокроо=? роП роЕро▓ роХро╛ро░/ рпЗро╡роЯро╛/-3 рпЖроЪро╛ @ро▒ро╛? :ро▒ роЕро▓ роХро╛ро░#родро┐ роЕродро┐роХ рпЗроиро░/ рпЖроЪро▓ро╡ро┤ро┐роХро╛роо , роЕроХ роЕро▓ роХро╛ро░/ рпЖроЪ?% рокро╛ роХ* рпЖроЪро╛ @ро▒ро╛! роЕродро╛! роЕро▓

роХро╛ро░/ роОрокрпЗроо роо#родро╡

роХ рокро╛#% ро╡ропроХ</-3 родро╛рпЗрой рпЖроЪMроЪро┐роХро▒F

роХ? роЪr родро╛!

родрок рпИро▓! роЖройро╛ роЕро▓ роХро╛ро░#рпИрод роЙ роХNроХро╛роХ-/ рпЖроЪMроЪро┐роХро▓ро╛рпЗроо?-3 рпЗроХро▒ро╛! * рпИроороп$" роОGрпЗродро╛/ = роХрог рпИроо OроЪро┐роХро╛роо, рпИроо ро╡рогрпИрой OроЪро┐рпЗрокро╛/! * рооро▓r$" роиро╛/ ,рпЗропро╛/ = роЗродроп#родро┐ роТ %ро│роЪро┐ родро│/ рпЗрокро╛родро╛родро╛! рпЖроЬроо рпЖроЬроо#%/ роорогрпЗроо! роо#родро╡ роХNроХро╛роХ ро╡ро╖/ ,GроХ роЕро▓ роХро╛ро░/ рпЖроЪMроЪро┐роХро▒F роХ! рооро╛ роХро┤ро┐ропро▓ро╛ро╡%, рпЗроиро╛рокро▓ро╛ро╡%, роЙ роХNроХро╛роХ-/ роЕро▓ роХро╛ро░/ рпЖроЪMроЪро┐ роХ! роЙ роХрпИро│ роиF роХрпЗро│ роородро┐*роЪро╛# родро╛рпЗрой! - роОA рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! роЗрпЗродро╛ рпЗроХро╛рпИрод род/ роЕро▓

роХро╛ро░ =.............. =

* рпЖрои?9рпЗрогро╛/ рокро╛@рпЗрогро╛/ = рпЖрои?9/ рокро╛@/ роЖроп роХро│5 роЕрокрпИроЯ роЙрог-! роЕрпИродрпЗроп роЙрог рооро╛$рпЗроЯро╛/, рпЗроиро╛: ,9/ ро╡рпИро░-3 рпЖроЪро╛ @ро▒ро╛рпЗро│! роП? рпЖрои? R"! рокро╛ ро│5 *роЪро┐! рпЖро░"/ роХро▓ % роХро▓ % роЕ*роЪро╛, роиро╛роо рооро┐род:ро▓ родро╛ роЗрпЗрокро╛/! роТ3/ роПро▒ро╛%! роЕродро╛ ,родро▓ро┐ роЙроЯрпИро▓# родропро╛ рок<ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! :) (рпЗроо@/, рокро╛рпИро▓ роХро▒ %, роХрпИроЯ % роХрпИроЯ % рпЖро╡рпИрогропро╛роХро┐, роЙроХро┐ роЙроХро┐

Page 16 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖрои?ропро╛роХро┐...рпЖрокро╛G% ро╡MроЪро┐/! роЕ:ро▒/ роО

роХ рпЗроиро╛: рпЗроиро╛.рок%?

роЕродро╛ роЖроп рпЖрокро╛< роХ роТ рооро╛роЪ#% роЕрпЖрод ро▓ро╛/ родро│5 рпИро╡% роХ! роХрпА рпИро░ рпЗрокро╛ро▒ роо.ро▒ роЙрогрпИро╡* роЪро╛рок"% роХ! роиро╛,/ роЕродройро╛ родро╛ рооро╛ роХро┤ро┐роп роХ ропро╛рог/ рпЗрокро╛ро▒ро╡.рпИро▒# родро│5 рпИро╡роХро┐рпЗро▒ро╛/! рпЗроиро╛: рпЗроиро░/ роТ%роХ<рпЗроо-3 родро╛! роЖройро╛ рпЗроиро╛.роХро┐рпЗро▒ро╛рооро╛? :))

* роиро╛ роХро╛рпЗро▓ роиFро░ро╛ = роЪро┐.ро▒M роЪро┐A роХро╛рпИро▓ропрпЗро▓рпЗроп +ро│ F -3 роиFро░ро╛ройро╛ роТ +роХ/! ро▓ро┐r

рпЗроЪро╛ ро╡ро│/рокро░/ рпЗрокро╛ро▓ роЕрой5 роГ: ро▓ро╛ роТ роГрпЖро░Tрой=! ро│5*роЪро╛ рокро╛#родро╛# родро╛ рпЖродr9/! роЕ%ройро╛ро▓ роиро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ рпЗрокро╛ро╡родро┐ рпИро▓! :) роЖройро╛ роиро╛рпИро│# %ро╡/ рпЗрокро╛рпЗрод :#%рог *роЪро┐ропро╛ %ро╡ роХро┐$роЯро╛, роЕ% рпЗропро╛роХро╛ рооро╛родро┐r родро╛! роЖрок6=-ро▓ рокро░*роЪрпИрой-ройро╛@/ роЪро┐r*роЪро┐роХро┐$рпЗроЯ роОродро┐ рпЖроХро╛рпЗро╡ро╛/! роЕродро╛ роЕ"#род ,роХро┐ропрооро╛рой роиFродро┐роХрпИро│* рпЖроЪро╛ @ ,рой , рои/рпИроо роГрпЖро░T роЖроХро┐роЯро▒ро╛ роЖроЯро╛! * рпЖроЪ?ропро╛родрой рпЖроЪ?рпЗропро╛/ = роО% рпЖроЪ?роп# родроХро╛род%-3 роЕ роорой+ рои ро▓ро╛рпЗро╡ рпЖродr9/! роЖройро╛ рпЗроо роорой+ родро╛ ро╡ро▓ро┐ % ро╡ро▓ро┐ % роиро┐ропро╛роп/ роХ.рок*роЪро┐/! ро╣ро┐ро╣ро┐! роП? роПройро╛ рпЗроо рооройроЪро┐ роиро╛роо роЗрпЗроХро╛/! роЕ рооройроЪро┐ роЕро╡ роЗроХро╛ (роЕ род ропро╛рооро┐, роЙро│#%ро│ро╛)! роЕродройро╛ роОрокро╡ро╛*+/ роТ ,рпИро▒ропро╛ро╡%, роЕ роорой% роОрой родро╛ рпЖроЪро╛ @%-3 роХро╛% рпЖроХро╛"#родро╛*+/ рпЗроХрпЗрокро╛/! роЕ% рпЖроЪ?ропро╛рпЗрод-3 рпЖроЪро╛ ро╡рпИрод* рпЖроЪ?ропро╛роо роЗроХ ,роп.роЪро┐рпЗрокро╛/!

* родF ро▒рпИро│ рпЖроЪA роУрпЗродро╛/! роУрпЗродро╛/ роЖроХро╛! родро┐ро▒рпИро│ роУродро╛рпЗрод- роХро┐ро▒ро╛ро│ро╛ рпЗроХро╛рпИрод? роЕро╡N/ роТ родрооро┐ро┤*роЪро┐ропро╛? рпЗроЪ*рпЗроЪ! ро╣ро┐ро╣ро┐! роЕро╡роЪро░рок$" рокродро┐- роХро┐родро┐- рпЗрокро╛$"ро▒ро╛родF роХ! рпЖрокро╛ ,GроХ# рпЖродrропрпИро▓ройро╛@/, роОрой рпЖроЪро╛ ро▓ ро╡ро░ро╛-3 рпЖроХро╛MроЪрооро╛*+/ рпЖродро│5- рок"#родро┐роХро┐$" роЕ:ро▒/ рокродро┐- рпЗрокро╛роЯро▓ро╛/! рпЗроо

роорой+ рокродро┐рпИро╡ ро╡роЯ, роЕ роорой+ рокродро┐- родро╛ роЙрпИроо рпЗрок+/! :) ро▒рпИро│ = AроХро┐роп * рокро╛роХро│5 AроХро┐роп ро╡ро╡/ роЙро│ рокро╛ = ро▒ рокро╛! * роЕро╡родро╛ро░ роХро│5 AроХро┐роп ро╡ро╡/ роЙро│ро╡ = ро▒ роЕрок (ро╡ро╛роорой)! * роЕрпЗрод рпЗрокро╛ рог

роХро│5 , AроХро┐роп рог/ = ро▒рпИро│-рпЗроХро╛ рпЖроЪро╛ @род !

ро▒ро│5 роОрок% рокро╛ роиро╛$" ро╡$роЯро╛ро░ ро╡ро┤! ро▒"-3 роО

K ро▓ рпЖроЪро╛ @ро╡ро╛?

роХ!

родро┐рпИрог/ ро▒"-3 роТ рпЗрок! рои/роо ро╡$рпИроЯ F ро╡роЯ родро┐рпИрог AроХро▓ро╛ роЗ ро▓!

Page 17 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕродро╛ ро▒"! роЗрок роТрпЗро░ рпЗро╡ *рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рокро▓ ,роХ/ роХро╛$роЯро╡ ро▓ рпЖрокрпИроо рпЖроЪ родрооро┐GрпЗроХ роЙ"!

рпЗроХро╛ рпЖроЪро╛ @род рооро┐роХ-/ рпЖроХ$роЯ рог/! роЪрой5 рпЗроХро╛ KроЯ роПро┤рпИро░ роЖ роУ ро╡"/! роЖройро╛ роЗ род рпЗроХро╛ роорой+ ро╡ % роЙ$роХро╛ % ро╡$роЯро╛ ...? роТро╡r ро╡ро│ *роЪро┐рпИроп роОродро┐ роХ-/ %рок рпИро▓! ро╡ро│ро░-/ ,роп.роЪро┐ роЗ рпИро▓! роЗрок# родрпИрой9/ родро╛E#родро┐, роЕро╡рпИро░9/ родро╛E#родро┐, ропро╛рпЗроо роО род рокроп3/ роЗ ро▓ро╛роо

рпЗрокро╛ро╡род. ,род рок родро╛ роЗ род "рпЗроХро╛" рпЖроЪро╛ @род ! роЕро╡ рпЖроЪро╛ ро▓ро╛родро╡.рпИро▒ роО ро▓ро╛/ рпЖроЪро╛ройродро╛роХ роП.ро▒ро┐* рпЖроЪро╛ @род ! роЙ роТA рпИро╡#%, :ро▒/ роТA рпЗрокроЪ ! роЗ род роЙро▒- рои/, роХро▓ро╡ро╛рпИроо рпЗро╡"/! "рпЗроХро╛" рпЖроЪро╛ рокро╡рпИро░ рпЗроХро╛роХ роО ро▓ро╛/ RE % ро╡ро╛$"/! рпЗроХро╛ро│A рокродро┐роХ

роХN/ рпИроХро╡$"

ро╡"/! роЕродро╛ "рпЖроЪ?ропро╛родрой рпЖроЪ?рпЗропро╛/" роОA рпЖрокро╛%ро╡ро╛роХ* рпЖроЪро╛рой роЖроЯро╛, роЗрпИрод роо$"/ "рпЗроХро╛рпИро│ рпЖроХро╛ро│ро╛рпЗрод"-3 ро▒ро┐рок$"* рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! * роРроп,/ рок*рпИроЪ9/ роЖ родрпИрой9/ рпИроХ роХро╛$ = роРроп/-ройро╛ рои/рпИроо роТ#родро╡ роХN роРроп/ рпЖроХро╛"рок%! рок*рпИроЪ-ройро╛ рои/рпИроо ро╡роЯ рпЗрооро▓ро╛рой/роХрпА ро┤ро╛рой роиро┐рпИро▓роп роЙро│ро╡ рпЖроХро╛"рок%! рок*рпИроЪ роЖроХ рпЖрооро╛#род/ рпЖроХро╛"роХ</! роЕ: рпЗро╡</ рпЗро╡</-ройро╛ роЕ: ро╡ро░ро╛%! роЕрпИрок "рпЖроХро╛"#родро╛" роЕ: "ро╡/"! роЕродройро╛ роЖ родрпИрой9/, роЖ/ родрпИрой9/, ,MроЪ ро╡рпИро░, рпЖроХро╛"роХ-/ рпЖроЪ?рпЗро╡ро╛/! рои ро▓ рпЖроЪропрпИро▓ рпЖроХро╛"роХlройро╛ KроЯ, рои ро▓ рпЖроЪро╛ рпИро▓ропро╛ро╡% рпЖроХро╛"рпЗрокро╛/!

роЗVро╡ро│- родро╛ роЕроХ роЕро▓ роХро╛ро░ =! роЕроХ-роЕро▓ роХро╛ро░/ рпЖроЪMроЪро┐роХро┐$роЯро╛ роЕроХ(роЕро▓) роХро╛ро░/ роЕроХA ро╡"/! роЙ?9/ роЖA роОA роОрог = роЗ% роироо роЙ?9/ ро╡ро┤ро┐! роЙроХ % = роЕродройро╛ ро╡родро┐рпЗроп-3 (рпЗроиро╛:роХро╛роХ роо$"/) рпЖроЪ?ропро╛%, роЙроХ % рпЖроЪ?рпЗро╡ро╛/! роП -роУ роП

роУ роО/ рокро╛ро╡ро╛? = рпЖрокро╛< роХро│ро╛ (роО/ рокро╛ро╡ро╛?), роОрой роУрпЗроХро╡ро╛? :)

Page 18 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпИро╡роп#% ро╡ро╛Eро╡ роХро╛! F роиро╛,/ рои/ рокро╛рпИро╡, роХро╛ рокро╛рпИро╡ рпЖроЪ?9/ роХро┐rрпИроЪроХ рпЗроХро│ FрпЗро░ро╛? FрпЗро░ро╛ = роЙро▓роХ роороХрпЗро│, роО роХ рпЗроиро╛: рпЗро╡роп роЪрооро╛*роЪро╛ро░ роХрпИро│ (роХро┐rрпИроп) роиро╛ роХ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐$рпЗроЯро╛/! роО

роХ ро╡ро╛ #рпИродрпИроп рпЗроХро│ FрпЗро░ро╛? (рпЗроХ$", роЙродро╡роХN/ рпЖроЪ?роп6рпЗро░ро╛?)

роХро┐rрпИроЪ = роХро┐rрпИроп = роХ роо рпЗропро╛роХ/ = роОрой роЕро┤роХро╛ роХро┐rрпИроЪ-3 роиро╛$":ро▒# родрооро┐ро┤ро╛ роЖроХро┐$роЯро╛ рокро╛ роХ роЗ род рпЖрокро╛<? роХрог роХрпА рпИродроп роХ роо рпЗропро╛роХ/ рок.ро▒ро┐ роХ#рпЗродро╛ роХ#%-3 роХ#родро┐$роЯро╛! роЗро╡рпЗро│ро╛ роХро┐rрпИроЪ-3 роТрпЗро░ рпЗрокро╛роЯро╛ рпЗрокро╛$"$роЯро╛! :)) роЖрооW роХ#% ро╡ро╛? рпЗрок*+ роо$"/ рпЗрокро╛родро╛%! роХро┐rрпИроЪ9/ рпЗро╡</! рпЖроЪроп@/ рпЖроЪ?роп</! рокродро┐ роО3/ рпЗроЪро╛A! роЕ% KроЯ роЮро╛рой/, роХ роо/ (роЕ3TроЯро╛рой/) рпЖро░"рпЗроо рпЖродро╛$"роХ</! роЖройро╛ роЕрпИродрпЗроп рок*роЪро┐# рпЖродро╛ роХро┐роХро┐$" роЗроХро╛роо, роЗроХро╛роо роиFрпЗроп роХродро┐! роХродро┐ роЪро░рогро╛ роХродро┐! роХродро┐ роЕVрпЗро│ро╛ родро╛! родро╛ рпЗро╕ро╛ роЪро┐/рок! роЪро┐/рок :))

рокро╛.роХроЯ@ рпИрокроп# %ропро▒ рокро░роо = рокро╛.роХроЯ рок6*роЪро┐ рпИроироЪро╛# Z

роХро▒ро╛ройро╛/ роЕро╡! рпИрокроп

= рпЖроо ро▓ (рпЖродрокро╛# родрооро┐E родро╛ родро┐рокро╛рпИро╡ ,GроХ...рпЖрок/ :ро▓ро╡ роХ роО ро▓ро╛/ ропро╛: рпЖроЪ?роп, роЕро╡ роХN роЖроЯро╛ роЖ: рпЖроЪ?роХро┐ро▒ро╛ :) роЕро╡ роЕрпЖропро╛.ро▒ро┐# родро╛ роЕрпЗроп3/, роЗрок "рпЗро▓ро╛роХро▓ро╛" роОGродрпЗро▒! роО рок$роЯро╛роХро╛, роЕрок роХро│ро╛рой роиF роХ роЙроЯрпЗрой +$ роХро╛$" роХрокро╛ :)

роХро╛*+/ родро╡ро▒ро╛

рпИрокроп# %ропро▒ "рокро░роо рокро░роо" рокро░роо = роЕро╡ родро╛ "рокро░роо"! "рокро░/"рпЖрокро╛! "рокро░"рок/роо/! роиро╛ро░ро╛ропрог "рокрпЗро░ро╛" рпЗродро╡/, ро╡=ро╡/ роиро╛ро░ро╛ропрог/! ро╡=ро╡/ роиро╛ро░ро╛ропрог/ рпЗродро╡/! роЕ[ро░/ "рокро░роо/" рокрод/! роЕ[ро░/ "рокро░роо/" рокрод/ = роЕроХро░ ",родро▓" роОG#рпЖрод ро▓ро╛/.... * роЗрок родрооро┐ро┤ роорпИро▒9/, ро╡роЯ рпЗро╡род,/, роТ рпЗроХ рпЖроЪро╛ройрпИрод роЖроЯро╛ рпЖроЪро╛ ро▓, * роЖроЯро╛ рпЖроЪро╛ройрпИродрпЗроп, )A роЖ*роЪро╛ роп роХN/ (роЪ роХро░ , роЗро░ро╛рооро╛3роЪ , рооро╛#ро╡ ) "рокро░/"рпЖрокро╛ро│ро╛роХ* рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ роХ. рокро░роо "роЕ роЕ" роЕ рокро╛ = роЕро╡рпИрой рокро╛роЯро╛%, роЕро╡ "роЕ"рпИроп рокро╛"рпЗро╡ро╛/! роПройро╛ роЕро╡рпИрой роХро╛рокрпЗрод роЕро╡ роЕроХ родро╛!

Page 19 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╛/ родро╛, роЕро╡ родро┐ро╡роХрпИро│, рпЖрои#родро┐роп (роиро╛роо/) рпЗрокро╛$"роХрпЗро▒ро╛/-ройро╛, роЕро╡3/ род родро┐ро╡роХрпИро│ родро┐ро╡роХрпИро│, родро╛рпЗрой рпЖрои#родро┐роп рпЗрокро╛$"роХро▒ро╛! рпЗрокро╛$"роХро▒ро╛ :) роЕ", роП роЗрок? рок ро▓ро╛" рок ро▓ро╛" рок ро▓ро╛ропро░#родро╛"...роЙ роЕ рпЖроЪVро╡# роЙ рпЖроЪV "роЕ родро┐роХро╛:! родро┐роХро╛: роЖроЯро╛ родро┐ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог/!

Show all items

Page 20 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-03: நகாத ெச வ - Dollar or Euro or Rupee? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

உ...அபாடா! இனகி இ திய ேநர!"# பதிைவ ேபா%டா&சி-பா! :) சr...ந நகாத ெச வ நிைற ேதேலா ெரபாவா*-+ ெசா ,றாேள ேகாைத! எ" நகாத ெச வ? = ெரபாவா* டாலரா? /ேராவா? 0பாயா? ஹிஹி! பாகலா வாக! 2தி -03: 2தி இ த பட!தி உ3ள" யா -+ ெசா ,க! இவ4# இனகி பா க ேபாற ெச வ!"# நிைறயேவ சப த இ4#! :)

சர5வதி சபத பட!தி ஒ4 வசன வ4! நாரத (சிவாஜி), ல%8மி கி%ட ேப8றா மாதிr...அ"ல ெச வ, ெச வ, ெச ேவா..+ ெசா ,வா4! ேபா! ேபாயகி%ேட இ4#! ெச = ேபா இ4# அதா அ"# ேப4 ெச +வ ெச வ! வ :)

Page 21 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஒ4 இட!தி நிகா"! ஓ:கி%ேட இ4#! அதா Cash "Flow" எபா க3! ந;ப தி4ப ெகா<!த கடைன பாெக%: ேபா< =ேப, அ" இெனா4 ந;ப+# ஓ:4! :) அ" ஓடைல-னா தா பர&சைனேய! இப பா கிேறாேம அெமrகாவ,, இ+ பல நா<கள, உ3ள ெபா4ளாதார ெந4க:! அ"# ஆணேவேர இ த& ெச வ ஒேர இட!"ல நின" தா! பாவ, ெச வ தானா நிகைல! சில ேபராைச ெப4மகக3 அைத ஒேர இட!தி நிக வ&சி ெகா3ைள லாப அ:க பா!தாக! லாப!ைத வ@ற கால ேபா*, கடகைளேய வ!" வ!தாக! ஒேர இட!தி Collateral Mortgage Obligation (CMOs)/Mortgage Pool-+ #ள மாதிr ேதகி ைவக பா!தாக! இேபா கா%டாA மாதிr 2%<கி&சி :) இப: நகிகி%ேட இ4# ெச வ! ெச வ அைத ேபாய நகாத ெச வ-+ ெச வ + ெசா ,றாேள! ெசா ,றாேள இவ3 ேகாைதயா? இ ைல ேபைதயா? ஹா ஹா ஹா! ேக%<கி%ேட பதிைவ ப:க! * ெப; #ரலி - எ.எ .வச த #மாr (Bவ!யா அவக அமா) * ஆ; #ரலி - சிகி #4சர; (க Cr மாணவகள நாயக)

இ த பா8ர மிகD மகளகரமான"! மகளகரமான" இர;< =ைற ெசா ,வாக! தி4மண வ<கள /8ப நிகE&சிகள வாE!தி பா<வாக! எக #<ப ைசவ #<பமா இ4 தா,, க யாண சீ =:Gசி, சைபய காலி

மணமக3 வH ேபா", பல ெப48க3 இ த பா%ைட பா:! தா வாE!"வாக! :) ஓகி உலகள த உ!தம உ!தம, "ேப ேப " ேப பா:, பா: நாக3 ந பாைவ#& சா@றி நரா:னா , ா:னா

தகிறி நாெட லா திக3 = மாr ெப*", ெப*" ஓ# ெபA ெச ெந ஊ< கய உகள, உகள ப<ப! J #வைள ேபாதி ெபாறி வ;< க; ப<ப!, ேதகாேத 2கி4 " சீ !த =ைல ப@றி

Page 22 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

வாக, வாக #ட நிைற# வ3ள ெப4 ப8க3! ப8க3 நகாத ெச வ நிைற " ஏ -ஓ ஏ ஓ எ பாவா*! பாவா*

ஓகி உலகள தவ யா4? யா4 = வாமனனா? வாமனனா தி4வரமனா?? தி4வரமனா சாதாரணமா உல# அளகல! #3ளமா* இ4 தா! தாேன பனா: ஓக =:L? அப: வாமனனா இ4 ", தி4வரமனா ஓகி, உலகள தா! அட பாவ, #3ளமா இ4 த ேபா" ம;ைண ேக%<வ%<, உசரமா ஆன ேபா" அள தானா? இ" அநியாய இ ைலயா? அவ+# ேபாய "உ!தம"-+ ச %:பேக% ேவற ெகா<கிறாேள இ த ெபா;M! ஹிஹி! =த ஆ;<ல பமி, இர;டா ஆ;<ல ரமி, Nனா ஆ;<ல #மினா,, உசரமா சீனய -+ வள த பன , நாலா ஆ;<ல தாேன ச %:ஃபேக% ெகைட#"? இ" அநியாய இ ைலயா? :) அேத ேபால #3ளமா =தலா;: ேக3வ ேக%டா,, நாலா ஆ;<ல ந லா வள த ப தா உலகள த ச %:ஃபேக% கிைட#! :)

மாவலி அ8ர! ஆனா, பத! பரகலாதன ேபர! எெப4மா+# என#ேம ேதவா8ர ேபதா ேபதக3 கிைடயா"! கிைடயா" க;ணா:ய அவரவ எ"வாக பா கிறா கேளா, அ"வாகேவ ெதrகிறா க3! * அ8ர பரகலாத = பத சரவ !தி! யா4 பரகலாதா8ர-+ ெசா ,றதி ைல! பரகலாதாEவா-+ தா ெசா ,றாக! இன# 8ேலாககள /Jைசகள , பரகலாதைன =தலி ெசா லி%<, அ2ற தா, 8க-வசிட =னவ கைளேய ெசா ,கிறா க3! * அ8ர வடண = வடணா8ர இ ைல! வபPஷணாEவா! இA இலைகய ஒ4 ேகா:ய இ4 " ெகா;<, என# ேமா%ச= ேவ;டா-+ ெசா லி%<, அ+ம வழியேல இராம நாம ெசா லிகி%< இ4கா! * ேதவ ெஜய த = இ திரன அ4ைம 2த வ! "ஒHக ஜல"! இவைன! தா Rரப!ம சிைற ைவ!தா! ஏேதா எக =4கன4ளா தப&சா இ த ரா5க !

Page 23 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

காம காகமா* மாறி ெப;ண மா ைப ெகா!த வ தா ெஜய த! இவைன அமேர திர-ேனா, ெஜய ேத திர-ேனா ைவணவ க3 யா4 ெகா;டா<வ" கிைடயாேத! இ திர 23ைள ேதவ தாேன? ஆனா ெஜய த-ேதவ எA ெசா ,ற" இ ைல! காகா8ர எA தா ெசா லப<கிறா! இப: #ல பா !" அ ல! #ண பா !" வ4வ" தா எெப4மான தன ெப4 க4ைண! அ4% ெப4G ேசாதி! அ<!த =ைற யாரா&8 ெம!த ப:!தவ க3, ெப4மா3 என#ேம ேதவ கS#! தா சேபா %<-+ ெசானாகா, அ:ேய உகS# ேமேல ெசானைத நிைனவ

இ4!தி ெகா3Sக3! சாதி இர;ெடாழிய ேவறி ைல எேற, தமிEமக3 ெசா லியெசா அமிEத எேபா! நதி ெநறிய நிA பற # உதD, ேந ைமய ேமலவ , கீ ழவ ம@ேறா ! இ த உ;ைமைய உலக!"# கா%: அ4ளயதா தா ஓகி உலகள த "உ!தம உ!தம" உ!தம எறா3 ேகாைத! ேகாைத ேகாைத ந ல ெபா;M! அவS# ெபா*யா 2கE " பாட வரேவ வரா"! * வாமன, தி4வரம = ஒேர அவதார!"#3 இர;< அவதார பா!தகளா? ஹிஹி! அதா R%8ம! * இ த அவதார!தி தா அழிD எபேதா, சகார எபேதா நிகழேவ இ ைல! கா திய:கS# ப:!த மிகD அகிைசயான அவதார! உ!தமாவதார! ைசவ கS, சாத கS, இ+ ேவA ேவA பrவன4, தக3 =தைம கடDளாக ெகா3ளாவ%டா,, இ த! தி4வரம+# ம%<, ஒTெவா4 ேவ3வய, NA =ைற "உ!தமா, உ!தமா" எA அைழ!" அவ பாக=, ஆ#திL ெகா<கிறா க3! ைவணவ கS அப:ேய! தி4பாைவL ஒ4 காத ேவ3வ, ஞான யஞ அ லவா! ஆ;டாS NA =ைற இ த வாமைன வள!", =த ப!", இர;டா ப!", Nறா ப!" எA ==ைற 24ேடா!தம+# அவ பாக!ைதL அளகிறா3! அவ3 பாக!ைதL அளகிறா3!

ஓகி உலகள த உ!தம, ேப " உ!தம "ேப ேப பா: = அவைன பாடவ ைல! அவ "ேபைர" பா<கிறா க3! ெசற பா%: "அ:" பா:! இ த பா%: "ேப " பா:! ஹிஹி! ஆக ெமா!த அவைன பாட ேபாறேத இ ைல! :) இைறவன ேப , இைறவன தி4நாம, இைறவைன கா%:, உய வான"! அ:யா கS# அவைன கா%:! த4வ"! யா4 ேஹ பரபரமேம, ேதவr எ; #ண!தாேன-+ எ லா Wப<வதி ைல! பாGசாலிL எெனனேமா க!தி பா !தா3! க4ைண நிைலயேம, ஆப! பா தவா! இ+ எெனனேமா! ஆனா அவ வ4வத@# அ2%<! தாமத! ஆனா .....அவ நாம? அவைன வட ேவகமான"! ந மX " தாகமான"! ேகாவ தாஆஆஆஆஆ = உடேன அவ3 ேசைல வளர ஆரப!த"! ஆரப!த" =ன அவ+ைடய "நாம" ேக%ேட! N !தி அவ இ4# வ;ண ேக%ேட!! இப: =தலி நாம!ைத& ெசா லி, அ2றமா! தா அவைன& ெசா கிறா அப

Page 24 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

8வாமிக3! நமசிவாய வாEக-+ =தலி நாம!ைத பா:! தா தி4வாசகேம ெதாட#றா4 மணவாசக ! இப: "நாம" பலD நவேறேலா ெரபாவா*! நல த4 ெசா ைல நா க;< ெகா;ேட! நாராயணா எ+ ெத*வ அப:னா இ4#? இ ைலேய! நாம"! ெகா;ேட நாராயணா எ+ "நாம நாம நல த4 ெசா ைல நா க;< ெகா;ேட! இ த நாம!ைத நா= இேபா உரக& ெசா லி பா!"#ேவாமா? ஆப! பா தவா, அனாத ர%சகா - ேகாவ தா! ேகாவ தா!

நாக3 ந பாைவ#, பாைவ# சா@றி, சா@றி நரா:னா = எக3 ேநா2#, தி4நாம!ைத& சா@றிகி%ேட (ெசா லிகி%ேட) நரா<கிேறா! தகிறி, கிறி நாெட லா திக3 = மாr ெப*" = எ த #ைறD இறி, ஒேர இட!தி

ம%< இ லாம , நா< =Hக =மாr எ+ NA மைழக3 ெப*L! ஒேரய:யா ெகா%:னா, பாதக! ெகா%டேவ இ lனா, பாதக! அதா =மாr! ேக ெகா<!", ேக ெகா<!" =மாr! ஓ# ெபA ெச ெந , ெச ெந ஊ< கய உகள = இப: ெப*ததா வைள த ெந ,! அ த ெந வயலி ஊேட, த;ண பா*&சி இ4#! அதி கய மX க3 #தி!" வைளயாட...அடடா...அrசி# அrசிL ஆ&சி! மX #ழ2# மX #ழ2 ஆ&சி! :) J #வைள ேபாதி = ெந வயேல #ள ேபால சதசத-+ இ4க, அதி #வைள J J!தி4#! (ேபா"=J) ெபாறி வ;< க; ப<ப = அ த #வைள ேபாதி , சாதாரண வ;< இ ல ெபாறி வ;<! அ" வ " க; ப<#"! ஆனா Zகைல! க;M ம%<ேம ப<#"! க; ம%<ேம ப<!தா என அ !த? ந லா #:&ச நம#(உகS#!) ெதrயாதா என? :) ேதகாேத, ேதகாேத 2# இ4 ", இ4 " சீ !த =ைல ப@றி வாக = ைநசா வ&சிகி%ேட இ ைல-+ ெசா லைல இ த ஜவ! எ லா!ைதL நம# ெகா<க, நாமளா பா!", அ"# அத

Page 25 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கA# ெகாGச வ%< ைவகிேறா! ப8வ பக!தி இ4 ", அ த& ெசவபான சீ!த காைப 2:&சி ஒ4 வா# வாக...ச

.....ஆ;டா3 பா எ லா கற தி4பாேளா? அப:ேய தாேன ெசGச" ேபால! த!0பமா ெசா ,றாேள! #ட நிைற# வ3ள ெப4 ப8க3 = #ட #டமா நிைற# வ3ள க3 வாEக! ஆ;டாள ப=ககள இ த [ கிரா5 =க= ஒA! வல#க3 பா

க4ைண! ஜவ கா4;ய! * மா< = ெச வ! ேக: வH& ெச வ க வ! ஒ4வ # மா< அ ல ம@ைறயைவ! அப:+ வ3Sவ Wட மா%ைட& ெச வமா! தா பா!தா4! * ஆனா ேகாைதேயா ஒ4 ப: ேமேலேய ேபாயடறா! பாr, காr, ஓr-+ 2லவ க3 எ லா ம+சைன பாட, ஒ4 வலைக வ3ள ஆகிய ெமாத ஆS இவளா! தா இ4பா ேபால! நகாத ெச வ நிைற " = என#ேம நகாத ெச வ, ெச வ உக வாEவ

நிைறGசிகிேட இ4க%<! இ4க%< ஏ -ஓ எ பாவா* = ெப;கேள, மகேள, ந<ழி வாHக3! ந<ழி வாHக3!!

நகாத ெச வ = நி!ய வJதி! வJதி கீ ைதய வJதி ேயாக உ;<! வJதி எபத@#& ெச வ-ேன ெபா43! ஒ4 =ைற, தி4&ெச Zr , அப =4க ெப4மான ேகாய,# Wலி ேவைல பா!தவகS#, பண=ைடய காரணமாக& சபள தர =:யாம ேபான"! அேபா" மிகD மன=ைட ", ைகய வJதிையேய அ3ள அ3ள! தர, அ த ெபா: எ லா ெபானான கைத மிகD பரசி!த! இப: வJதி=ெச வ! நகாத ெச வ எ"? = டாலரா? /ேராவா? 0பாயா? எ" எ", எப ஏA, எப எற#-+ ெசா லேவ =:யா"! ெகாGச நாைள# =னா: 1 USD <>= 50 INR! :) INR ெப4ைம அ த அ*யனா4ேக ெவள&ச! :))

Page 26 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அேபா அழியேவ அழியாத ெச வ எ"? பெச% ெடபாசி%: ேபா%டாகா, அ<!த பறவய, வ " வ%: ெகா<# ெச வ எ"? வ4கால ைவ2 நிதி = ைவ!த மா நிதி! அவனட ெச*L சரணாகதிேய நகாத ெச வ! ஒ4ைம க; தா க@ற க வ, க வ ஒ4வ # எHைமL ஏமா2 உைட!"! உைட!" ஒ4=ைற ெச*தி%ட பrJ ண சரணாகதி, சரணாகதி ஒ4வ # எHைமL ஏமா2 உைட!"! உைட!" ேமா%ச நிைலய இ4 ", உலக நைமய ெபா4%<, எெப4மா தி4D3ளப: மX ;< பற தா Wட....பறவ எHைமL, ஏமா2 உைட!"! ஜய-வஜய மX ;< பறவ எ<!தா,, தய #ண!ைத கா%:னா,, அவ க3 =2 ெச*த பrJ ண சரணாகதி அவ கைள ைகவடவ ைல! இரணய தைனL அறியாம , "எேகடா அr?, எேகடா அr?" எA அr நாம 5மரணமாக! தா இ4 தா! அr நாம வாசைனயாக! தா இ4 தா! பரகலாத ஒ4 =ைற அr எறா , எறா இரணய ப!" =ைற அr! அr அைத அறிேவா! அr-ஓ! அ"ேவ நகாத ெச வ! அ" நிைற " ஏ -ஓ எ பாவா*! ஆ;டா3 தி4வ:கேள சரண!

Show all items

Page 27 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-04: роЖроЯро╛-ро╡ро╡ роЯрог??? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ро╡ро╡ роОрок родро┐ро▒рпИро│ роХроЯрпИроороХро┐ро▒ро╛? роЖроЯро╛ роОрок родро┐рокро╛рпИро╡рпИроп роХроЯрпИроороХро┐ро▒ро╛? рпЖро░# рпЗрокрпЗроо роХроЯ% ро╡ро╛&', ро╡ро╛&' роЕ#' ро╡ро╛) роЪро┐ро▒+-), роЪро┐ро▒+ ), родро╛) рпЖродро╛роЯ-ро▒ро╛-роХ! роЕроЯ, роЗ/+# роТ12рпИрооропро╛? рпЖро░# рпЗрок/ рпЗрокроЪро┐ ро╡3роЪро┐роХро┐# рпЖродро╛роЯ-ро▒ро╛-роХ рпЖроЪ4роЪро┐рокро╛-роХрпЗро│ро╛? роЗроХро╛рпЗрод! ро╡ро╡ роХро╛ро▓/ 2 BC! роЖроЯро╛ роХро╛ро▓/ 7-8 AD! роЕ+ро▒/ роОрок? рокро╛роХро▓ро╛/ ро╡ро╛rропро│ро╛? +родро┐ -04: +родро┐ роЖроЯро╛ рпИроХроп роХро┐ро│7. роо8 ройро╛роЪро┐ рпИроХроп роХро┐ро│7. роХро┐ро│7рпИроп роо#рпЗроо ро╡3роЪро┐, ропро╛ ропро╛ -), роОрок роХ# рокрок'? рпЖрооро╛род ро▓ роО' рпИроХроп роХро┐ро│7? (рпИро╖ро▓роЬро╛ роЕроХро╛ рокродро┐ро╡ рпЗрокро╛< рок роЕродро╛=/ роЕ' род роо/ родро╛)! рокро╛родроХ/ роЗ рпИро▓! рпЗрооро╛родроХ/ роЙ#! :)

ро╡ро╡ = родро┐-ро▒ родро┐ ро▒ роЖроЯро╛ = родро┐-рокро╛рпИро╡ родро┐ рокро╛рпИро╡ ?)рой' роЪроороп/ роХроЯ род @ , рок)рой' роЪроороп' роП1ро▒ @ ! ?)ройро╡ , роЗрпИро▒ро╡) рпЗрокрпИро░3 рпЗрокро░ро╛<3 рпЖроЪро╛ ро▓ро╛' рогрооро╛роХ3 рпЖроЪро╛)ройро╛ ! рок)ройро╡, роЗрпИро▒ро╡) рпЗрокрпИро░ рпЗрокро░ро╛<3 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐, рогрооро╛роХ%/ рпЖроЪро╛)ройро╛! роЕро▒/, рпЖрокро╛, роХро╛роо/(роЗ)рок/) роО)2 роЗро░=рпЗроо рпЖроХро╛ роХро┐роЯ! рпЗроХ#роХро┐рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок-роХ! * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО/.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Cро╡ропро╛ роЕро╡-роХ роЕ/рооро╛) * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ роЪро░ (роХ Dr рооро╛рогро╡роХро│7) роиро╛ропроХ))

Page 28 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖро┤ро┐ роЖро┤ро┐ роКро┤ро┐ рокро╛ро┤ро┐

роорпИро┤ роХрогро╛! роХро░рпЗро╡ ! роХрогро╛ роТ)2 роиF рпИроХ роХро░рпЗро╡

роЙ +, + ?роХ ' рпЖроХро╛#, рпЖроХро╛# роЖ ' роПро▒ро┐, роПро▒ро┐ ?род ро╡) роЙро╡/ рпЗрокро╛ рпЖроо< роХ2', роХ2' роЕ/ рпЗродро╛рпИроЯ рок1рокройро╛рок) рпИроХроп

рооро┐)рой7 ро╡ро▓/+r рпЗрокро╛ роиро┐)2 роЕродро┐ ', роЕродро┐ ' роЖро┤ро┐ рпЗрокро╛ рооро┐)рой7, родро╛ро┤ро╛рпЗрод роЪро╛ро░-роХ/ роЙрпИродрод роЪро░ роорпИро┤ рпЗрокро╛ , рпЗрокро╛

рпЖрок<родро┐роЯро╛<! роиро╛-роХ/ ро╡ро╛ро┤ роЙро▓роХро┐рой7 рпЖрок<родро┐роЯро╛< роП -роУ рокро╛ро╡ро╛<! рооро╛ роХро┤ро┐ роиFро░ро╛роЯ роороХро┐& ' роП

роУ роО/ рокро╛ро╡ро╛< роЗ род рокро╛Iро░родро┐ рои/ родрооро┐JрпЗроХ роЙrроп "ро┤"-рпИро╡, 11 ?рпИро▒ рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! роиF-роХрпЗро│ роОрог рокро╛'3 рпЖроЪро╛ =-роХ рокро╛ рпЗрокро╛/! роЗро╡ роЕрокро╛%/ роЗрок роТ рокро╛# рокро╛ роЗроХро╛! - ро┤ роЗ# I# роО),/ рокро╛Iро░родро┐ ! ро┤ ?рпИро┤4I роХро│7K#, рооро┐&', рпЖроХро╛ро┤ро┐', роЗро┤ро┐ род роЕ?род +рой -), ро╡/! роЖройро╛ роЕрокро╛ 10 ?рпИро▒ родро╛) ро┤роХро░/ рпЖроЪро╛)ройро╛! рпЖрокро╛L 11 ?рпИро▒ ро┤роХро░/ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роЯро╛! род рпИрод рокрод рокро╛<4роЪро╛, рокродро┐рпЗройро╛ роЕ рокро╛M'! :)

Page 29 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

ро▒-рокро╛рпИро╡ ро▒ рокро╛рпИро╡! рокро╛рпИро╡ роЗро░# роЗро▓роХро┐роп-роХро│7) роХроЯрпИроорпИрок рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛ * роХроЯ% ро╡ро╛&' = рооро╛ роХро┤ро┐ родро┐-роХ, рпИро╡роп' ро╡ро╛&ро╡ роХро╛, F роУ-роХро┐ роЙро▓роХро│ род! роЖродро┐ рокроХро╡) ?род1"рпЗро▒" роЙро▓! = роиро╛ро░ро╛ропрог"рпЗрой" роироо"рпЗроХ" рокрпИро▒ родро╡ро╛)! рои1"ро▒ро╛" рпЖродро╛ро┤ро╛роЕ роОрой7) = рокро░роо) "роЕ" рокро╛! роиро┐ро▓рооро┐рпИроЪ "роиF#" ро╡ро╛&ро╡ро╛ = "роиF-роХро╛род" рпЖроЪ ро╡/ роиро┐рпИро▒ рпЗродрпЗро▓ро╛! * ро╡ро╛) роЪро┐ро▒+ = роЖро┤ро┐ "роорпИро┤" роХрогро╛! роиFr)2 роЕрпИрооропро╛' "роЙро▓" = ро╡ро╛ро┤ "роЙро▓роХро┐рой7 " рпЖрок<родро┐роЯро╛<! * роиFродро╛ рпЖрокрпИроо = рооро╛ропрпИрой роо),! рпЖроЪроп1роХrроп "рпЖроЪ<ро╡ро╛ " рпЖрокrроп = роЯ ро╡ро│роХ/ "рпЖроЪ<род" родро╛рпЗрооро╛родро░рпИрой! * роЕро▒) ро╡ро▓ро┐M2род = роЕ/рокро░рпЗроо родрог FрпЗро░! роЕ)2 роЕро▒ро┐ро╡ро╛/ роО)ройро╛' "роЕро▒/ рпЖроЪ<роХ" = роЕ/рокро░рпЗроо родрог FрпЗро░ рпЗроЪро╛рпЗро▒ "роЕро▒/ рпЖроЪ<M/"! роорой'роХ рооро╛роЪро┐ро▓) роЖрод = роХро│/ родро╡ ' роХро▓ рпЗродрпЗро▓ро╛! роО)2 роЗрок рокро▓ро╡ро╛ро▒ро╛роХ ро╡rM/! роЕ'%/ роХро╛роо' рокро╛ро▓ро┐ рпЖроЪро╛)рой роТNрпЖро╡ро╛)2/, родро┐рокро╛рпИро╡роп рпЖрокро╛родро┐ рокро╛ роХ ?M/! "роХро╛роо/ рокрод" рокродро┐ро╡ роХ ропро╛рпЗро░,/ роЗ род роЖ<% роХ#рпИро░рпИроп3 рпЖроЪ<родро╛ , роО)рпИрой рпЗрокро╛)ро▒ "роХро╛роо/ +род" рокродро┐ро╡ роХ роЗ)рокрооро╛ роЗ/! :)) рпЖрод<ро╡ родрооро┐& роорпИро▒ропро╛/ родро┐ро▒рпИро│ рпЗроХро╛рпИрод рокроХро╛роо родро╛) роЗ родро┐роХ ?Mрооро╛? родро┐ро╡рпИроп) роЕ'%/ роХроЯ% ро╡ро╛&родро┐ , ро╡ро╛&родро┐ роХроЯ%рпИро│3 рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо , рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо роЕ роЕ, роЕ роЕрпИроп (родро┐ро╡рпИроп родро┐ро╡рпИроп рпЗрокI/ родро┐-ро▒рпИро│ родро┐ ро▒рпИро│, ро▒рпИро│ родро┐-рокро╛рпИро╡ родро┐ рокро╛рпИро╡ рокроХро╛роо рпЗрокро╛рооро╛ роО)рой? роО)рой 1. ро╡ро╛ро▓ро▒ро┐ро╡) "рои1ро▒ро╛" рпЖродро╛ро┤ро╛роЕ роОрой7) 2. рооро▓ рооро┐рпИроЪ роПроХро┐ройро╛) "рооро╛рог" рпЗроЪ родро╛ 3. рпЗро╡#род рпЗро╡роЯро╛рпИроо "роЗро▓ро╛рой" рпЗроЪ родро╛ 4. родройро╡рпИроо роЗ ро▓ро╛родро╛) "родро╛" рпЗроЪ родро╛ роХ ро▓ро╛

5. роЕро▒ро╡ро╛ро┤ро┐ роЕ родрог) "родро╛" рпЗроЪ родро╛ роХ ро▓ро╛

6. роОрогродро╛) "родро╛рпИро│" ро╡рог-роХро╛ родрпИро▓

Page 30 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

7. роиF родро╛ роЗрпИро▒ро╡) "роЕ" рпЗроЪро░ро╛родро╛ . ......роО)2 родро┐ро▒ро│7 роО- рокро╛ родро╛=/ "родро┐ро╡роХ" родро╛)! ро▒ рпЖроиро▒ро┐роп ро╡ро╛& родро╡ рпЗроХро╛рпИрод! рпЗроХро╛рпИрод ро▒рпИро│ рпЖро╡2роорпЗрой рпЗрокро╛OроЯ роЕ3роЪро┐ роТроЯро╛роо , рокроороЯрокрооро╛< рпЗрокроЪро╛роо , роЕро╡ рокродро╛! ро╡ро╛&ро╡ рокродро╛! роЗ род рпЖрокро╛L "роЙро╡' роЙро╡' роО ро▓ро╛/ роЙроп % роЙро│ " роЙро│ родро╛)! роЕродро╛) роЙроп родро╡рпИройрпЗроп роЙро│7ройро╛! роо1ро▒рпЖрод ро▓ро╛/ родро│7ройро╛! роЖроЯро╛ роЖроЯро╛рпИрой роЖроЯро╛!

роЗ)рой7роХро┐ роиро╛роо рпЖрокроЪро╛ Water Cycle, Rain Water Harvesting-), роЪрпА) рпЗрокро╛# рокроЯ-роХро╛#рпЗро▒ро╛рпЗроо! роЖройро╛ роЖроЯро╛ роЕрпЗрокро╛рпЗрод ро╡рпИро░ ' роХро╛роп роиF 3 Iро┤1роЪро┐ роУро╡ропрпИрод рпЖроХро╛4роЪ/ рокро╛-роХ! роО'рпИрог роЕро┤? роЕро╡ роО род ро╡рокрпИро▒роп рпЗрокро╛< Hydro Cycle роО ро▓ро╛/ рокродро╛? роЖро┤ро┐ роЙ + = роХроЯро▓ро┐ + ' (Infiltration & Run-off) ?роХ ' рпЖроХро╛# = роЕро│7 рпЖроХро╛# (Capillary Action) роЖ ' роПро▒ро┐ = роЪродрооро╛роХ/роЕрог ' роПро▒ро┐ (Evaporation) роЖ род = роТро▓ро┐ роОJрок -),/ рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛/! роЗ рпИро▓, роЖ =роЖро░рог-=роЕрогM/ рпЖрок роО)2/ рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛/! роиF 'ро│7роХ роО ро▓ро╛/ роТ)рпЗройро╛роЯ роТ),, рпЗроХро╛ ' рпЗроХро╛ ', роЕрог ' роЕрог ' роП2'-),/ роО#'роХро▓ро╛/! ро╡

F родрог рпЖроХро╛родро┐роХ рпИро╡/ рпЗрокро╛', роЙO роЙO-), роЪрод/ ро╡'! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ роХроЯро▓ро┐ /роЖ1ро▒ро┐ роироЯ/ Qrроп3 роЪродро┐ Evaporation-роЗ роП) роЪрод/ ро╡ро░ рооро╛рпЗроЯ-'? роЗ рпИро▓ роироо родро╛) Ultrasound роО)рокродро╛ рпЗроХроХрпИро▓ропро╛? роЗрпИрод роЕро▒ро┐ род роЕро▒ро┐ро╡роп

ро╡ро╛роЪроХ роХ ропро╛ро░ро╛3I/ рпЖроЪро╛ =-роХрпЗро│)! роЖроЯро╛ роЖ ' роПро▒ро┐ роО)2 рпЖроЪро╛ ро╡' роЪродрооро╛роХ EvaporationроЖ? роЗ рпИро▓ рпЗроХро╛ ' рпЗроХро╛ ' роП2ро╡родро╛? роО' роЪr? роКро┤ро┐ ?род ро╡) роЙро╡/ рпЗрокро╛ рпЖроо< роХ2' = роКро┤ро┐ роХро╛ро▓ рпЗродро╛1ро▒/ рпЗрокро╛ , рпЗроороХ/ роХ2' (Condensation) рокро╛ро┤ро┐ роЕ/ рпЗродро╛рпИроЯ рок1рокройро╛рок) рпИроХроп = рокро╛ро┤ро┐ роО)ро▒ро╛ ро╡ро▓ро┐рпИроо/рпИроХ! роЕ/ роО)ро▒ро╛

роЕро┤! ро╡ро▓ро┐рпИрооропро╛рой, роЕрпЗрод роЪроороп/ роЕро┤роХро╛рой рпЗродро╛! роЬро┐/ рокро╛! роЪро┐O рпЗрок Q ропро╛ роО-роХ Q роп роиро╛ро░ро╛ропрог рпЖрокрооро╛! :) роЕ род рпЗродро╛ро│7 рпИроХ рпЗрокро╛ро▓ роЬ/?), R-роХро▓ро╛/! роХро╛родро▓)/роХро╛родро▓ро┐ рпЗродро╛ро│7 роЪро╛< ' R-ро╡' родро╛) роОродрпИрой IроХ/! рпЗрок родро┐ роЗ' роОрой

Page 31 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖро░ро╛/рок рок/ :) роЪr, роЕ' роО)рой рок1рокроиро╛рок)? рок1рокроиро╛рок) рок рок/, роЪро╛рокSO роО ро▓ро╛/ ро╡ро▒ро╡ройро╛? ро╣ро┐ро╣ро┐! рокроороиро╛рок)=рок1рокроиро╛рок)! родрооро┐ро┤ро╛роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роЕро╡ роЕрокро╛ рпЖрокrропро╛&ро╡ро╛/ роЗрок ро╡#L, роЪро┐ро▒Fродро░)-), роО ро▓ро╛/ родрооро┐ро┤ро╛ро╡ро╛ ! ро╣ро┐ро╣ро┐! роЪро┐ро▓ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ роЕ)рок роХ рпЗроХро╛ро╡/ ро╡родро╛? рпЗрокро╛роп роЖроЯро╛ роЯ3 роЪрпИроЯ рпЗрокро╛#-роХ! роЕро╡ рокродро┐ро╡ /рооро┐роп-роХ! роО)рпИрой роЗJроХро╛родF-роХ, рпЖроЪро╛ ро▓ро┐+рпЗроЯ)! :) родроЪро╛ро╡родро╛ро░/ (IрпИро╡ропро╛рой рокродро┐%ро▓роХ ро╡ро░ро▓ро╛12 ро▒ро┐+: роТ ?рпИро▒ роЬро┐ро░ро╛, роиро╛ро▒ро╛ропрог)-), роиро╛ро▒ро╛ропрог) рокро╛ род рок)рой рпЗро╡L/рпЗрой роОJродро┐ройро╛! :) ро╡ рпЗроиро╛роХ/ роО)рой роО)рок' рпЗро╡2 ро╡роЯроп/! роЖройро╛ роЖ&ро╡ро╛ рокро╛рогроп роЕрпИрод ро╡рпИро│ропро╛роЯро╛роХрпЗро╡ роО#' рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛/! родрпЗрок роЗ рпИро▓! роЕрпЗрод роиро╛ро▒ро╛ропрог) рокро╛рогроп , роЬро┐ро░ро╛%рпЗроХ роЕро╡ рпЗроиро╛роХрпИрод роЙрог род, роЬро┐ро▒ро╛-), рокродро┐= роЬро┐ро▒ро╛ ро╡рпИро│ропро╛рпЗрой)! роЬро┐ро░ро╛ рпЖроЪ<род рпЗроиро╛роХрпИрод рокро╛роХ рпЗро╡рогро╛/! роЕро╡ рпЖроЪ<род' рпЖрокроЪро╛ род+ роТ),рооро┐ рпИро▓-), рпЖроЪро╛ ро▓ро┐рпЗроЯ)! роЕNрпЗро│ро╛ родро╛)! род/рок рокро╛ро▓ро╛роЬро┐ рпЗроХро╛ро╡/ рпЖрокро╛'роХро┐# ро╡ 'r3роЪро┐! роиро╛) роЪрооро╛родро╛рой/ рпЖроЪ<ро╡род1 рпЗрокро╛'/ рпЗрокро╛'/-), роЖроп3роЪро┐! :) роЕрокрпЗро╡, роЖ&ро╡ро╛ рпЖроЪ<род рок1рокройро╛рок) рпЗрокро╛)ро▒ рпЖрооро╛ро┤ро┐рпН роЖроХ-роХрпИро│ род/рок роХро╛роЯ рокро╛ рпЗрод)! роО)рпИрой рпЗрокроЪ ро╡роЯро╛ родро╛рпЗрой? :) роЪроХро┐+род)рпИроо рпИро▒M/ рпЗрокро╛', роЕ' роЖ&ро╡ро╛ роЪрооро╛родро╛ройрооро╛роХрпЗро╡ роЗ родро╛=/, рои/роо рооройI рпЗроХро▒родро┐ ро▓! роЕрпЗрокро╛ рпЗроХро╛ро╡/! роЖройро╛ роЗрпЗрокро╛ роиро┐рпИрой3роЪро╛, роЪро┐r+ родро╛) ро╡' роОрой/род/рок рокро╛ро▓ро╛роЬро┐/-ро░ро╛роХро╡,/! :)))) роЪро┐2 рпЗрок роЕрпИро┤родрой%/ роЪрпАро▒ро┐ "роЕро│ро╛рпЗрод"! ?родрооро┐ро┤ро╛ рпИро╡родро╛рпИро░M/ роЖ-рпЗроХ ро╡ро╛ро┤ рпИро╡рокро╛)!)

Page 32 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖро┤ро┐ рпЗрокро╛ рооро┐)рой7 = роЪроХро░родро┐) роТро│7рпИроп рпЗрокро╛ро▓ рооро┐)рой рооро┐),'! ро╡ро▓/+r рпЗрокро╛ роиро┐)2 роЕродро┐ ' = роЪ-роХро┐) роТро▓ро┐рпИроп рпЗрокро╛ро▓ роЗ роЗ'! ?родро▓ро┐ рооро┐)рой ! роЕ+ро▒/ роЗ-), роЕрокрпЗро╡ роХро╛#ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роЕро╡ рпЖродrM/ роТро│7, роТро▓ро┐рпИроп ро╡роЯ рпЗро╡роХрооро╛роХ3 рпЖроЪ ро▓ ро╡ ро▓'! Light travels faster than sound! Light=3x10^8 m/s; Sound=343 m/s! роО) рпЗроХро╛рпИрод роТ роЕро▒ро┐ро╡роп

роХро│4роЪро┐роп/-рокро╛! :) родро╛ро┤ро╛рпЗрод роЪро╛ро░-роХ/ роЙрпИродрод роЪро░ роорпИро┤ рпЗрокро╛ = роЪро╛ро░-роХ ро╡ ро▓ро┐ роЗ ' +ро▒рок# ро╡J/ роЕ/+ рпЗрокро╛ро▓, роЪро░/ роЪро░рооро╛ рпЗроЪ ' '' роорпИро┤! (Precipitation & Rain) ро╡ро╛ро┤ роЙро▓роХро┐рой7 рпЖрок<родро┐роЯро╛<! рпЖрок<родро┐роЯро╛< = рои ро▓ро╛/ рпЖрокро╛ ро▓ро╛/ роО ро▓ро╛/ ро╡ро╛ро┤, роЙро▓роХро┐ рои ро▓ро╛ роорпИро┤ рпЖрок<роп#/! роЕрпИройрпИродM/ ро│7 ро╡роХ#/! роЗ род рокро╛Iро░родро┐ , рпЖрокрооро╛рой7) рок4роЪро╛Mрод-роХро│7 , рок4роЪро╛Mрод-роХро│7 V)рпИро▒3 роЪро┐ро▒рок'/ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ ро╡#роХро┐ро▒ро╛! 1. Iрод роЪрой/ роО),/ родро┐ро╡ро╛ро┤ро┐ (роЪроХро░/) 2. рокро╛4роЪроЪ)рой7роп/ роО),/ роЪ- 3. роЪро╛ро░-роХ/ роО),/ ро╡

4. рои родроХ/ роО),/ ро╡ро╛ 5. рпЖроХро│рпЗрооро╛родроХро┐ роО),/ роХрпИрод роиро╛-роХ/ рооро╛ роХро┤ро┐ роиFро░ро╛роЯ = роорпИро┤ рпЖрок4роЪро╛ родро╛рпЗрой, роород роЖ)роо8 роХ ро╡ро╖ропрпЖроо ро▓ро╛/ роТJ-роХро╛ роироЯ/! рпЗроЪро╛'рпЗроХ ро▓ро╛роЯr роЕ/ рпЗрокро╛', ропро╛ро░ро╛3I/ рпЗроХро╛роп= рпЗрокроЯr рпЗрокро╛#ро╡ро╛-роХро│ро╛? :) роЪро┐ро▒рпЖрокро╛# WроЪрпИрой рпЖроЪ ро▓ро╛'! ро╡ро╛рой/ ро╡ро▒рпЗроо ! ро╡ро╛рпЗройро╛ / роИ#! - роО)роХро┐ро▒ро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛ роРроп)! роЕродро╛) рои ро▓рокропро╛ рпЗроиро╛)+ роироЯроХ, роороХ рпЗроиро╛)+ роЖродро░% роХро╛роЯ, ро╡ро╛ро┤ роЙро▓роХро┐рой7 "рпЖрок<родро┐роЯро╛< рпЖрок<родро┐роЯро╛<" рпЖрок<родро┐роЯро╛< роО)2 роЖ роЯ рпЗрокро╛#ро▒ро╛? роЪr, ропро╛ роЖ роЯ рпЗрокро╛#ро▒ро╛?

роХрогро╛! роТ)2 роиF рпИроХ роХро░рпЗро╡ ! роЖро┤ро┐ роорпИро┤ роХрогро╛ роХро░рпЗро╡

роЗ'ро▓ ро╡/ роЖро┤ро┐-роорпИро┤ роЖро┤ро┐ роорпИро┤-роХрогро╛ роорпИро┤ роХрогро╛ ропро╛? ропро╛ = ро╡рогройро╛? ро╡рогройро╛ роЗ родро┐ро░ройро╛? роЗ родро┐ро░ройро╛ роХрогройро╛? роХрогройро╛

Page 33 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХрогро╛ роО)рок' роЕ)рокро╛роХ ро╡ро│7/ рпЖроЪро╛ =/ роЯ! роХрогрпИрой роорогро╡рогро╛-), родро╛) рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЗроХро╛-роХ! роЖройро╛ ропро╛рпЗроо роорпИро┤ роХрогро╛-), рпЖроЪро╛)рой' роЗ рпИро▓рпЗроп! роЕрпЗрокро╛ роЕ' роХрогрпИрой ро▒ро┐рооро╛? роЗ рпИро▓ роиF рпЖрод<ро╡/ ро╡рогройро╛? роЗ рпИро▓ роорпИро┤ рпЖрод<ро╡/ роЗ родро┐ро░ройро╛? :) * роЗ родро┐ро░ройро╛? роЗ родро┐ро░ройро╛ роЕро╡, родро╛) роЖрок3роЪро┐, роЕрокрпЗро╡ рпЗроХро╛ро╡ родрой роорпИро▓рпИроп RроХро┐ропро╛3рпЗроЪ! )2 рпИроЯропро╛< роО#родро╛< рог/ рпЗрокро╛1ро▒ро┐! роХрогрой7) роОродро┐r роЕро╡ роОродро┐rM/ родро╛рпЗрой? роЕро╡ рпЗрокро╛роп, роЗ родро┐ро░рпИрой рок#ро╡ро╛ро│ро╛? :) * ро╡рогройро╛? ро╡рогройро╛ роЕро╡, родро╛) роЖрок3роЪро┐, роЕрокрпЗро╡ роХроЯро▓ро┐ роЕрпИро▓рпЗроп роЗ ро▓ро╛роо

рокрогропро╛3рпЗроЪ! рпЖроЪ)2 роЕ- рпЖрод)рой7ро▓-рпИроХ рпЖроЪ1ро▒ро╛< родро┐ро▒ рпЗрокро╛1ро▒ро┐! роорой' роЗрой7ропро╛) роЗро░ро╛роо)! роХро╛родро▓) роЕ ро▓! роЬO роЗрой7ропро╛)! роЗро░ро╛роорой7) роОродро┐r роЕро╡ роОродро┐rM/ родро╛рпЗрой? роЕро╡ рпЗрокро╛роп, ро╡рогрпИрой рок#ро╡ро╛ро│ро╛? :) * рог-рпЖроХроЯ роЗ родро┐ро░,/, ро╡рог,/ рпИро╡родFрпЗроХро╛родроо роХ рпЗро╡#рооро╛ройро╛

ропро╛роХ-роХро│7 рооrропро╛рпИрод рпЖроХро╛#роХро▓ро╛/! роЖройро╛ рпЗроХро╛рпИрод роЕрпЖрод ро▓ро╛/ рпЖроХро╛#роХ рооро╛роЯро╛! роЕро╡ роЕ4роЪро╛ рпЖрои4роЪро┐! род роородро┐) рокро╛ рокрпЗрок роЕ)ро▒ро┐3 роЪроЯ-роХро┐) рокро╛ рок+ роХро┐рпИроЯропро╛' роЕро╡! роЕро╡ роЕро╡ роХро╛родро▓) роХрог,/ роЗ родро┐ро░3 роЪроЯ-рпИроХ роиро┐2родро┐ропро╡) родро╛рпЗрой! родро╛рпЗрой роЪроЯ-рпИроХ роиро┐2родро┐роп роЪроЯро╛ро│ро╛), ропро╛ро░ро╛3I/ роЕро╡рпИрой3 рпЖроЪро╛ =-роХрпЗро│) рокро╛ рпЗрокро╛/! рогродро│рпЗро╡ роЖрооро╛/ /рокроЯ=/! роОрпЗрокро╛' )ро▒/ ро╡рог-роХро┐ )ро▒/ роО#родро╛рпЗройро╛, роЕрпЗрокро╛рпЗрод роорпИро┤/ роЕро╡рпЗрой рпЗроиро░ропро╛рой роЕродро┐рокродро┐ роЖроХро┐ ро╡роЯро╛)! роХрогрпИройрпЗроп роорпИро┤ роХроЯ%ро│ро╛роХ ро╡рог-роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! рпЗроХро╛рпИрод роХрогройро╛ рокро▓ роорпИро┤роХрпИро│ роЕро╡ родро░ ?M/! * роЙрой ?род ?рпИро┤! * роЙрод# роО3роЪро┐ роорпИро┤! * роЙроЯ= ро╡роп рпИро╡ роорпИро┤! * роЙро│' роЕ)+ роорпИро┤! * роЙро▓роХ'рпЗроХро╛...................роиF роорпИро┤MроЯ) роп роХрпИрог роорпИро┤! роЖроЯро╛ родро┐ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог/!

Show all items

Page 34 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-05: ропро╛ родрооро┐ роХроЯ? рпЗроХро╛рпИродроп роорпИро░ рокродро┐! Wednesday, January 14, 2009, 11:10:27 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ропро╛ родрооро┐ роХроЯ роХроЯ??? ропро╛ ро╡

 родрооро┐ рпЖрооро╛ро┤ро┐, роЕ /роЗ /роО роЗрпИроЯропро▒ро╛ роТро▓ро┐&рпЗродро╛, ропро╛ родрооро┐'& рпЖрок( роородро┐) рпЖроХро╛*роХро▒ро╛+роХрпЗро│ро╛, ропро╛ родрооро┐ -рпЗрой рпЖроЪ ро▓, родро╛ рокрпЗрой рпЖроЪ ро▒ро╛+роХрпЗро│ро╛, ропро╛ родрооро┐рпИро┤ роП роо* роЗ ро▓ро╛роо , роиро╛2 ро╡ро│ роХро┐ро▒ро╛+роХрпЗро│ро╛.....роЕро╡ роХрпЗро│ роЕро╡ роХрпЗро│ родрооро┐ роХроЯ! роХроЯ родрооро┐ро┤ роХроЯ! роХроЯ )родро┐ -05: )родро┐ роп-рпИрой3 рпИро▒ро╡ роОро▒ роТ( роЕро░роЪ /&( роЗ( родро╛ ! роЕро╡r рокро░рокро▓рооро╛рой роЗрпЖройро╛( рпЖрокроп роОрой? рооро╛рпИро▓ роХ* роо5роЯрокрооро╛роХ роЕро╡(рпИроЯроп роиро┐рпИрой роЗрой6& роТ( родро┐7роп рпЗродроЪ3родро┐ рпЗрокро╛8ро▒рок*роХро┐ро▒! роО род3 родро▓ ?

-(роХ рпЖрок(рооро╛рпИрой рпЗрокро╛ роХ5рог рпЖрок(рооро╛:

родрооро┐ роХроЯрпЗро│! рокро┤ родрооро┐ро┤r

роХроЯрпЗро│! роЗрпИрод роЖ5роЯро╛< роЙродро┐ рпЖроЪ>роХро┐ро▒ро╛! роЕрпИрод роиро╛)r рпЖроХро╛5* ро╡рпЗроЯро╛ ! роЗ рок8ро▒ро┐роп - рпИродроп ро╡ро╡ро╛род рокродро┐ роЗ+рпЗроХ! роЕройро╛ро▓, роЗрой6роХро┐ роиро╛роо рпЗроиро░ро╛ рокро╛*& рпЗрокро╛ропро▒ро▓ро╛ , ро╡ро╛+роХ! :) рпЗроХ*роХро┐рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок+роХ! * роЖ5 &ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ &(роЪро░5 (роХ ?r рооро╛рогро╡роХро│6 роиро╛ропроХ) * рпЖрок5 &ро░ро▓ро┐ - роО .роО .ро╡роЪ род &рооро╛r (@ро╡3ропро╛ роЕро╡+роХ роЕ рооро╛)

Page 35 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛ропрпИрой, рпИроо родрпИрой3, рооро╛ропрпИрой роо: ро╡роЯ, ро╡роЯ роорпИро░ рпИроо родрпИрой3 Aроп рпЖрок( рои роп-рпИрой3 рпИро▒ро╡рпИрой, рпИро▒ро╡рпИрой роЕрог ро╡ро│рпИроХ3, роЖроп &ро▓3родро┐рой6 рпЗродро╛ ро╡ро│рпИроХ3 родро╛рпЗрооро╛родро░рпИрой3, родро╛рпИроп &роЯ ро╡ро│роХ рпЖроЪ>род родро╛рпЗрооро╛родро░рпИрой3 ро╡ , роиро╛ Aрооро▓ Aро╡3, AрпЗропро╛рооро╛> ро╡ Aро╡3 рпЖродро╛', рпЖродро╛' ро╡ро╛ропройро╛ рокро╛, рокро╛ роорой3родро┐ройро╛ роЪро┐ родро┐роХ, роЪро┐ родро┐роХ рпЗрокро╛роп рокрпИро┤B , )& род(ро╡ро╛ роиро┐ро▒рой , роП -роУ рокро╛ро╡ро╛>! родропрой6 AроЪро╛& рпЖроЪ) роП

роУ роО рокро╛ро╡ро╛>

рооро╛ропрпИрой = рооро╛рпЗропро╛ роО: роЕрооро┐родро┐:

родрооро┐ рпЖрок(

рпЖрод>ро╡ !

роЗрой6роп родрооро┐ рпЖрооро╛ро┤ро┐роп -род8 рпЖрок(

рокродро┐ роО? родрооро┐ро┤ро┐ роХ5рогро╛ роО?

родрооро┐ро┤ро┐ роО'родрокроЯ -род рокродро┐ роО? = рпЖродро╛ роХро╛рокроп ! роЗродро┐ рооро╛8 роХ(3рпЗрод роЗ рпИро▓! роЕ род рпЖрокро╛(ро│родро┐роХро╛ро░3рпИрод роОрок3 ро╡+&роХро┐ро▒? рооро╛рпЗропро╛ рпЗроороп роХро╛*рпИро▒ роЙро▓роХ- , рпЗроЪрпЗропро╛ рпЗроороп рпИрооро╡рпИро░ роЙро▓роХ- , ...

Page 36 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗрок3 родрооро┐ роЗро▓роХрог3родро┐ ро╡роХрпЗроо рооро╛рпЗропро╛! роЖ5роЯро╛<

роЗ род рокро╛Dро░3рпИрод

"рооро╛ропрпИрой" роОрпЗро▒ ро╡&роХро┐ро▒ро╛! роЗроп8рпИроХ ро╡ро┤ро┐рокро╛ рок, рок рооро╛рпЗропро╛ - рпИро▓ роиро┐ро▓ роХроЯ роЖройро╛! роЖройро╛ - рпИро▓ роиро┐ро▓3родро┐ роХ(рпЖрокро╛(/роЙrрпЖрокро╛(рпИро│ рпЖроХро╛EроЪ роХро╡рой6FроЪро┐ рокро╛(+роХ! родрооро┐ ро╡&рок рокFроЪ роиро┐рпИройро╡(роХро╛? роЗ рпИро▓ роЪро╛>ро╕ро┐ *H+роХро│ро╛? :-) - рпИро▓: роХро╛*

роХро╛* роЪро╛ род роЗроЯ-

= роХро╛* рокFрпИроЪ рокрпЗроЪ -: родро╛рпЗрой роЗ(& ? =

рокFрпИроЪ рооро╛роорпИро▓ рпЗрокро╛ рпЗроорой6! - рпИро▓: рпЖрок( рпЖрокро╛' = роХро╛ роХро╛ро▓ ! роЕродройро╛ роХро╛ рпЗроорой6 ро╡5рог! - рпИро▓: роЪро┐рпЖрокро╛' = рооро╛рпИро▓! = рооро╛ ! родро┐(рооро╛ ! - рпИро▓: роЖроп роХ роиро┐ро▓ ! = роЖроп род рпЖроХро╛' рпЗрод! - рпИро▓: рпЖродро╛ро┤ро┐ = роЖроиро┐рпИро░ рпЗроо>3род ! роЕродройро╛ родро╛ рокDроХрпИро│ рпЗроо>3родро╛! - рпИро▓: ро╡рпИро│ропро╛* = роП род'род = роХро╛рпИро│роХрпИро│ роЕроЯроХро┐ роирокрпИрой рокро░ро╛рпИроп роорог )r родро╛! - рпИро▓ роиро┐ро▓3родро┐ роХро╛род рооро┐&родро┐! роЕродройро╛ родро╛ роЗро╡ роХро╛род роорой! :-) роЗрок роО ро▓ро╛рпЗроо роЗроп8рпИроХрпИроп роТроп ро╡ро┤ро┐рокро╛* родро╛! родро╛ роЗроп8рпИроХ роХроЯро│ро╛роХ3 родро╛ рооро╛рпЗропро╛/родро┐(рооро╛

рооро╛рпЗропро╛ родро┐(рооро╛ роЕро▒ро┐-роХрооро╛ройро╛! роЕро▒ро┐-роХрооро╛ройро╛

рпЖродро╛ роХро╛рокроп(& рок ро╡ род роХро╛ро▓ ....роЪро┐ро▓рокродро┐роХро╛ро░3родро┐ рпЗро╡+роХроЯ роорпИро▓ рпЗроо , родро┐(рооро╛

роЪ+& роЪроХро░+роХрпЗро│ро╛* роиро┐8&

роХро╛роЪро┐рпИроп роЗро│+рпЗроХро╛ ро╡ рогроХро┐ро▒ро╛ ! родро┐(ро╡ро░+роХ роХро╛роЪро┐роХ

родрой6ропро╛роХF рпЖроЪро╛ ро▓рок*роХро┐ро▒рой! ро╡+& рои роЕ(ро╡ рпЗро╡+роХроЯ роО: роУ+& роЙроп роорпИро▓роп3 роЙFроЪро┐ рооI рооро┐рпИроЪ рокрпИроХ роЕрог+& роЖро┤ро┐B , рокро╛ рпЖро╡5 роЪ+роХродрпИроХ рпЖрок родро╛роорпИро░ рпИроХроп роП родро┐ роО рпЗро╡+роХроЯ3родро╛рпИрой роЗро│+рпЗроХро╛ рокро╛*роХро┐ро▒ро╛ ! роХrропро╡рпИрой роХро╛рогро╛род роХ5 роОрой роХ5рпЗрог! роО рпЗроХроХро┐ро▒ро╛ ! роорогрпЗроороХрпИро▓B роЕрокрпЗроп! рооро╛рпЗропро╛рой6 J3 = роЖ>FроЪро┐роп роХ роЖ* &ро░рпИро╡ J3! роЗрпИрод рок8ро▒ро┐B рпЗрокDроХро┐ро▒рой! роЗрок рпЖрокро╛ роороХро│6 роЕро▒ро╛роЯ ро╡ро╛ро╡2 , J3родро┐2 , ро╡2 

родро┐(рооро╛рпИро▓ роХро╛*роХро┐ро▒рой родрооро┐ роЗро▓роХро┐роп+роХ!

)ро▒роиро╛K, роЕроХроиро╛K, роХро▓ро┐3рпЖродро╛рпИроХ, - рпИро▓рокро╛*, рокrрокро╛роЯ роОро▒ роО ро▓ро╛F роЪ+роХ

Page 37 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

L роХро│62

родро┐(рооро╛рпИро▓ рок8ро▒ро┐роп рокро▓рокро▓ &ро▒ро┐)роХрпИро│ роХро╛рогро▓ро╛ .

"роЖройро╛ройрокроЯ" роорпИро▒роорпИро▓ роЕроХрпЗро│, рооро╛родро╛+& рооро╛ ро╡ = родро┐(роороХрпИро│ рооро╛ рок родро╛+& рооро╛ рок роО рпЖрокро╛( рпЖроХро╛ро│ рпЗро╡M роО роЙрпИро░роХро┐ро▒ро╛ ! (*** родрооро┐ роХроЯ<роХро╛рой родро░ - род! роЕ*3 рпЗроХро╛рпИродроп рпЖроЪро╛ род роК рокро╛роЪ3родро╛

ро╡рпИро│B

DрпИро╡ропро╛рой роХ8рокрпИройроХрпИро│ рокро╛ рпЗрокро╛ !)

роо: ро╡роЯ роорпИро░ рпИроо родрпИрой = ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! "ро╡роЯ ро╡роЯ" ро╡роЯ роорпИро░ рпИроо родройро╛ ! ро╡роЯ&>ропро╛ ро╡роЯ&! роЖ5роЯро╛ ро╡FроЪро╛>ропро╛ роЖ) роЙрой&! - роЕрок: роЪро┐ро▓ рпЗрок( рпЖро░ро╛ рокрпЗро╡ роЪ рпЗродро╛ро╖ рок*роХро▓ро╛ ! роЖройро╛ рпЗроХро╛рпИрод роЕро╡ роХрпИро│ роО ро▓ро╛ , роПро│ройрооро╛роХF роЪро┐rроХро┐ро▒ро╛! :) роЪро┐ро▓ рпЗрок(& роЗ род ро╡рпИроЯ-ройро╛2 роЕро▓ роЬро┐! "ро╡роЯ ро╡роЯ"-ройро╛2 роЕро▓ роЬро┐! ро╡роЯ- роО рпЗрок ро╡роЯ ро╡(ро╡родро╛рпЗро▓рпЗроп роЕ роЖrроп -: "рок&3родро▒ро┐ро╡ро╛" рпЗропро╛роЪро┐роХ роЖро░ рокFроЪро┐(ро╡ро╛>+роХ! ро╡роЯрокро┤рой6роп "ро╡роЯ" ро╡(рпЗрод-: JроЯ рпЗропро╛роЪро┐роХ рооро╛роЯро╛>+роХ! :) ро╡роЯрокро┤рой6, ро╡роЯрпЖрок5рпИрог, ро╡роЯро╡ро╛, ро╡роЯ роХро╛рпЗро╡r, ро╡роЯ&ро╡ро╛роЪ -: родрооро┐ро┤ро┐ роЗ ро▓ро╛род ро╡роЯ&роХро│ро╛? ро╡роЯ-роХропрпИро▓ роХропрпИро▓ роорпИро▓B , ро╡роЯрпЖро╡8) роО: роХ род рпЖро╡8) , роЗро╡ роХ<& рпЖроЪро▓7 роЕ рой ро╖ро┐ропро╛ роЖроХро┐ ро╡* ! роХ(3родро┐ рпЗрои рпИрооропро╛ро│ роХ роЕ ро▓ро╡ро╛? роЕродро╛! :) родрооро┐ро┤r -род Lро▓ро╛рой рпЖродро╛ роХро╛рокропрпЗроо "ро╡роЯ" роОрокродро┐ родро╛ ро╡+&-: рпЖродrропро╛ роЗ род рпЖроЪро▓7 роороХ<&! ро╡роЯ рпЗро╡+роХроЯ рпЖрод &рооr роЖропрпИроЯ3 родрооро┐ J рои роЙро▓роХ3 ро╡ро┤& рпЖроЪ>B< роЖроп( -родро▓ро┐ роО'3 рпЖроЪро╛ 2 рпЖрокро╛(< роиро╛ - роОрокрпЗрод рпЖродро╛ роХро╛рокроп3 ро╡роХ ! рпЖродро╛ роХро╛рокроп роОрой ро╡роЯроХ3родро┐ ро╡3родроХро░ро╛? :) ро╡роЯ"-роорпИро░ роиро╛роо рои роо роХ8рокрпИройF DрпИро╡ "ро╡роЯ ро╡роЯ роорпИро░ рпИроо род:& ро╡(рпЗро╡ро╛ ! роЗ+рпЗроХ роО3родрпИрой рпЗрок роорпИро░роп рпИроо род роХ? роо5рог рпИроо род роХ? роорпИро░ = ро╡EроЪрпИрой роЗ ро▓ро╛ рпЖроиEроЪро┐рпИрой!

Page 38 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕро╡ роХ рпЗрокро╛роп ро╡EроЪрооро╛ рпЗрокDро╡ро╛роХро│ро╛? роорпИро░роХро╛rропро╛рой роО+роХ рпЗроХро╛рпИродроХро╛ ро╡EроЪрпИрой? роорпИро░-: рпЖроЪро╛ рпИро▓ рпЗроХроЯро╛рпЗро▓ роЕро╡ роЗродроп роХро│6&рпЗроо! родрооро┐ ро╡ро│ 3род родрой6& роЕ ро▓ро╡ро╛ роорпИро░ роХро╛ро░роХ! рпЗроХро╛рок

роЗ(&

роЗроЯ3родро┐ &рог-

роЗ(&рпЗроо!

NH-208роЖ? NH-7роЖ? рооро▒ рпЗрокро╛FD! роЕрпЗроп:&F рпЖроЪро╛ 2+роХ)! рпЗроХро╛рпИродрпЗропро╛роЯ роК( рпЖродrB ! роЪрпАро╡ ро▓ро┐ )3Arро▓ро┐( , родро┐.роХ 2рок, родро┐(роо+роХро▓ , родро┐( рокро░+&ро▒ :....роЕрокрпЗроп ро╡ро╛+роХ! ро╡ ро▓ро┐роп роЗ( ро╡роЯроХро╛ро▓ ро╡ родро╛роХро╛ ро╡роЯ роорпИро░! роЕрокрпЗроп ро╡роЯроХро╛ро▓ ро╡ро╛+роХ роЕ род роо5рог рпИроо род ропро╛(? = роЕроЯ, рои роо роЕро┤роХ(! роЗрпЗрокро╛ ро╡ро│+&+роХро│ро╛? рооро╛ропрпИрой, роо:, рооро╛ропрпИрой роо: ро╡роЯ роорпИро░ рпИроо род = роХро│ро┤роХ ! роХро│ро┤роХ

Aроп рпЖрок( рои роп-рпИрой3 рпИро▒ро╡рпИрой = роЖроХро╛, роорпИро░роп роО+рпЗроХрокро╛ роп-рпИрой ро╡ родро┐FроЪро┐? роЗрпЗрокро╛ рооро╛рой6ропро╛? ро╡роЯ-роорпИро░& роПрпЗродро╛ роХроЪро╛ ро╡рпЗроп! роЗрпЗрокро╛ роп-рпИройроп

рооро╛рой6ропро╛? :) роиро╛ рооро╛роЯрпИро▓рпЗроп! ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! рокро╛рпИроЯ рок& рпЗрокро╛ роОрок рокроХM ? рои роо "роХро╛ &рпЗро▓ро╖ рпЗрокро╛* " рооройроЪро┐ роЗ( рокроХ JроЯро╛! :) роЖ5роЯро╛ рооройроЪро┐ роЗ( рокроХM ! роПройро╛ рокро╛*&F рпЖроЪро╛ родроХро╛r роЕро╡!

Page 39 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЗроХро╛рпИродроп роЗрпЗрокро╛рпИродроп роиро┐рпИро▓рпИроо роОрой? роОрой = роЗрпЗрокро╛ роЕро╡ рпЗроХро╛рокрпИроХропро╛ роЖропроЯро╛! роЖропроЯро╛ роХ5рог JроЯ роЖ*ро▒ро╛, рокро╛*ро▒ро╛, роТ*ро▒ро╛, роЪ5рпИроЯ рпЗрокро╛*ро▒ро╛ :) роЕро╡ рпЗроХро╛рокрпИроХропро╛ роЖройро╛рпЗро│ родро╡ро░, рокро╛5 роиро╛рпИроЯ ро╡* роУройро╛ро│ро╛? роХро╛родро▓рпЗрой -роХро┐роп -: рпЗродроЪ3рпИрод ро╡* рпЖроХро╛*3родро╛ро│ро╛? рпЗроЪFрпЗроЪ! роЕро╡ ро░3род3ро▓ роЕ роХро┐рпИроЯропро╛! роЕ )* рпЗродроЪ рокродро┐ роО+роХ рпЗроХро╛рпИрод&! роХ5рогро╛ро▓ роХроХро┐* роХропрпИро▓& рпЗрокро╛ро╡ро╛роо, роо(рпИродроп роЖроЪро┐ рпЖроЪ>B рооI ройро╛роЪро┐ ро╡ро┤ро┐роп ро╡ род рпЖрокро╛5Mрокро╛ роЕро╡! род роХро╛родро▓рпИрой рокро╛5 роиро╛*& ро╡ро░F рпЖроЪро╛ 2ро▒ро╛! роЕро╡ рпЖродро╛роЯ рокро╛рой роО ро▓ро╛роО+роХ рокро╛5& роУ ро╡ро╛+роХрпЗроЯ! роХ5рог, рпЗроХро╛рокрпИроХроХ, рокроЯ& = роЗрок роЕ3родрпИройB роЕро╡<роХро╛роХ роорпИро░&/рпЖрод рокро╛5 роиро╛*& ро╡(роХро┐ро▒! роп-рпИройB , роп-рпИрой3 рпИро▒B JроЯ рокро╛5& ро╡(роХро┐ро▒! ро╡(роХро┐ро▒ рпЗроЪрпИро▓ ро╡рпИро│ропро╛* роорпИро░& ро╡(! рпЗроЪрпИро▓ роТро│6роХ роХ5рог: роорпИро░ ро╡(роХро┐ро▒ро╛! роЗрпЗрокро╛ )rB+роХро│ро╛? Aроп рпЖрок(рои роп-рпИрой3 рпИро▒ро╡ = ропро╛-рой3рпИро▒ро╡ = роорпИро░ рпИроо род = роХро│ро┤роХ! роЕроЯ роЗройрооройD роТрокрпИро▓ропро╛? ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! рооройDро▓ рпЗро╡ро▒ роОрпИродрпЗропро╛ ро╡FроЪро┐роХро┐* роЗ( родро╛ роТрокро╛ родро╛! роХро╛род рпЗрои рпИроорпИроп ро╡FроЪро┐роХро┐* роЗ( родро╛ роТ) ! :) ро╡роЯ"роорпИро░ роЖFD? роОрок роЪr, рокро░ро╡ро╛роп рпИро▓! роТрпЗро░ роТ( роиро╛FроЪро┐ропро╛ родро┐(рпЖрооро╛ро┤ро┐! роОрок роЕ "ро╡роЯ ро╡роЯ роЕ роп-рпИрой3 рпИро▒ роЖFD?-:, роЕрпЗроп рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЗроХроХ рпЗро╡рогро╛ , роЖ5роЯро╛рпЗро│ роЕро╡ ро╡ро╛ропро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЗроХ<+роХ! * рокро╛5 "ро╡роЯ ро╡роЯ"3 роОрпИрой роЙ>3родро┐* рооро┐! ро╡роЯ * роп-рпИрой роХрпИро░& роОрпИрой роЙ>3родро┐* рооро┐! рпЖрок(рооро╛, * рпЗроЪро╛рпИро▓ роорпИро▓ рпЖрок(рооро╛ = ро╡ро░ро╛рокродро┐ роО роЖро▓ро┐ роЗрпИро▓ рпЖрок(рооро╛ роЕро╡ ро╡ро╛ 3рпИрод роЙрпИро░роХро┐ро▒рпЗрод!

Page 40 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рокро╛(+роХ, рпЗроЪро╛рпИро▓ роорпИро▓ рпЖрок(рооро╛ (роХро│ро┤роХ ) = ро╡ро░ро╛рокродро┐ роО рпЖрок(рооро╛ роО рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ ро╡*роХро┐ро▒ро╛! "ро╡роЯ" рокро╛5 рпЗродроЪрооро╛ ! ро╡ ро▓ро┐ )3A(& ро╡роЯроХро╛ ро╡роЯ роорпИро░! роЙро│3рпИрод роЕро┤ро┐& роХро│ро┤роХ! роЖ+рпЗроХ роп-рпИрой роХрпИро░& роОрпИрой роЙ>3 ро╡*+роХ! роЗрок, роХро╛родро▓ро┐2 рпЖрод рокро╛5рпИроп ро╡* рпЖроХро╛*роХро╛, рпЖроХро╛*роХро╛ рпЗроХро╛&ро▓3рпИродB , роЖроп рокро╛B роорпИро░& ро╖ро┐роГ* рпЖроЪ>роХро┐ро▒ро╛рпЗро│! рпЗроХро╛рпИродроп роорпИро░ рокродро┐ родро╛ роОрпЗрой! роОрпЗрой роОрпЗрой! роОрпЗрой роЖ5роЯро╛ родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог !

роЖроп &ро▓3родро┐рой6 "рпЗродро╛ рпЗродро╛ " роЕрог ро╡ро│рпИроХ = рокро╛ роЙрогрпИро╡ роЕрокрпИроЯ3 рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛роХ рпИро╡3родро┐(& роЖроп &ро▓ ! рокро╛ рпЗрокро╛ро▓ роЕро╡+роХ рооройD рпЖро╡рпИро│! роЕ род роЖроп &ро▓3рпЗроХ ро╡ро│рпЗроХ8ро▒ ро╡ родро╡ роХ5рог! роЖроп &ро▓3родро┐ "рпЗродро╛ро▒ро┐ройро╛ рпЗродро╛ро▒ро┐ройро╛"! рпЗродро╛ро▒ро┐ройро╛ роЕро╡ рокро▒роХро╡ рпИро▓! роХ рок3родро┐ ро╡ "рпЗродро╛ро▒ро┐ройро╛"! -(роХрпИрой "роЙродро┐3родро╛" роОроХро┐ро▒ро╛ роХFроЪро┐ропрок ! роХ5рогрпИрой3 "рпЗродро╛ро▒ро┐ройро╛" роОроХро┐ро▒ро╛ роЖ5роЯро╛! роТ( родро┐( роХ5рог ро╡ , роЙродро┐3родрой роЙро▓роХ

роЙ>роп! :)

родро╛рпИроп &роЯ ро╡ро│роХ

рпЖроЪ>род родро╛рпЗрооро╛родро░рпИрой = родро╛>& , родро╛> роо5M&

рпЖрок(рпИроо

рпЗрод3 род родро╡ роХ5рог! родро╛роп &роЯрпИро▓ (ро╡ропрпИро▒) ро╡ро│+роХF рпЖроЪ>родро╛! род роороХрпИройF роЪро╛рпЗро▒ро╛ роОрой рпЗроХроЯ родро╛> роЕ ро▓ро╡ро╛ ропрпЗроЪро╛рпИродB , рпЗродро╡роХро┐B ! рои рпИроо рпЖрок3род роЕ рооро╛, ро╡роп &ро│6 рпЗрокDро╡рпИрод роОрокро╡ро╛FD рпЗроХ* роЗ(роХрпА +роХро│ро╛? рпЗрокFрпЗроЪ ро╡ро░ро╛!

Page 41 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рои родро╛ ро╡(

рпЗрокрпИродропро╛

роЕ рооро╛& !

родро╛рпЗрооро╛родро░ = родро╛роо+роЙродро░ родро╛роо роЙродро░ = роХроп+ро╡ропро▒ро╛ роХроп ро╡ропро▒ро╛! ро╡ропро▒ро╛ род ро╡роп8рпИро▒ роХроп8ро▒ро╛ роХроп родро╛роп ро╡роп8рпИро▒ ро╡ро│+роХ рок5рогропро╡ родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог ! AрпЗропро╛рооро╛> ро╡ , ро╡ роиро╛

Aрооро▓ Aро╡3, Aро╡3 рпЖродро╛' = рои ро▓ рооройрпЗроЪро╛роЯ ро╡ , рои ро▓ рооро▓ роХрпИро│3

Aро╡3 рпЖродро╛'рпЗро╡ро╛ ! (роЕ роОрой рои ро▓ рооро▓ ? рпЖрооро╛3род родрой6 рокродро┐ро╡ ! :)

роО* рооро▓ роХ рои ро▓ рооро▓ роХ!

ро╡ро╛ропройро╛ рокро╛, рпЖродро╛'рпИроХ рокро╛ роорой3родро┐ройро╛ роЪро┐ родро┐роХ = роЗ& рпЗрок( родро╛ роЙ5рпИрооропро╛рой рпЖродро╛'рпИроХ! Aро╡3 рпЖродро╛'-: роЗрпИрод3 родро╛ рпЖроЪро╛ 2ро▒ро╛ роЖ5роЯро╛! ро╡ро╛ропройро╛ роо родро┐ро░ роЬрок рок5рогро╛ роо* рпЗрокро╛родро╛! ро╡ро╛ропро╛ родро┐(рокро╛рпИро╡ рокро╛ройро╛ роо* рпЗрокро╛родро╛! роорой3родро┐ройро╛

"роЪро┐ родро┐роХM роЗ родF роЪро┐ родро┐роХM "! роЗрпИро▒ро╡рпИройB , роЕро╡ роЕропро╛ роХрпИро│B , роЕро╡ роХ роЗ(& роЪTроХ3рпИродB

роЪро┐ родро┐роХM !

рпЗрокро╛роп рокрпИро┤B /)& )& род(ро╡ро╛/роиро┐ро▒рой род(ро╡ро╛ роиро┐ро▒рой , родропрой6 AроЪро╛&

= роЗрок ро╡ро╛ропройро╛ рокро╛,

роорой3родро┐ройро╛ роЪро┐ родро┐3родро╛ ..... * роЗ ро╡рпИро░ TрпИроЯ роХ рпИро╡3ро│ рокро╛ро╡+роХ< (роЪEроЪро┐род ), * роЕродро┐ро▓ро┐( , роЗ род рокро▒ро╡& роо* роО*3род ро╡ род роХ*FрпЗроЪро╛ рокро╛ро╡+роХ< (рокро░ро╛ро░род ), * роЗрой6 рпЗроо Fixed Deposit-роЗ рпЗрокро╛* рпЖроХро╛ро│ рпЗрокро╛& рокро╛ро╡+роХ< (роЖроХро╛ роп ) роО роЕ3родрпИройB ...род родропрой6 AроЪро╛& ! родропрой6 AроЪро╛& ! рпЖрокро╛ро▓ро┐роХ рпЖрокро╛ро▓ро┐роХ! рпЖрокро╛ро▓ро┐роХ рпЗрокро╛роп8 ро╡ 2роп роЪро╛рок ! рпЖроЪ) роП -роУ роО

рокро╛ро╡ро╛>!

рпЖрод-ро╡ ро▓ро┐ роЖ5роЯро╛ родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог ! ро╡роЯ-роорпИро░ роХро│ро┤роХ родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог !

Page 42 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அைன மI னாFசி, அப D தர தி(வகேள சரண ! ஹr ஓ !

Show all items

Page 43 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-06: ஆடா ஒ கன! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

காைலய எ த

ட! ஒ"க #த அைச

எ!னவா இ'(? ெகாடாவ? காப?

ேபப ? காதலிய! ஃேபாேடா? ம, - ேபா ைவ? கணா/? கழிபைற? எ1? எ1?? :) 2தி -06: 2தி ேகா(ல3தி கணைன அழிபத4காக ஏவவட பட "ெகா/ய ெகா/ய அ/யா க" அ/யா க யா யா ? :) இ த பா/ேலேய இர- ேப ெசா லப-கிறா க!

காைலய எ த

ட! சில உள"ைககைள3 ேத931 பா 31' ெகாவா க ேபால!

ஒ:ெவா3த'( ஒ:ெவா ைட ! ஆடா;'( எ!ன ைட ? ைட

"அr, அr! அr, அr!" எ!= அவ! ேபைர> ெசா லி'கிேட எவ1 தா! அவ ைட ! அைத அவேள ெசா கிறா! - ெமள எ 1, அr எ!ற ேப அரவ! ஏ! இப/? எ!ன காரணமா இ'(? ேந4= இர , இ த' காதல! ெதா ைல தா"க #/யைல! ப-3தி எ-3திடா!! அவ! இேபா எ திr>சா ம, - அேதா-"கதி" தா!! "So Hurry, Hurry! Hurry, Hurry!" எ!= ேவகமாக எ 1 வ-கிறா ேபால! :)) ேக-'கிேட பதிைவ ப/"க! * ஆ (ரலி - சி'கி (சர (க @r மாணவகள! நாயக!) * ெப (ரலி - எ.எ .வச த (மாr (Aவ3யா அவ"க அமா) 2; சிலபன கா! கா 2 அைரய! ேகாயலி

ெவைள வள ச"கி! ேபரரவ ேக/ைலேயா? ேக/ைலேயா எ திரா9! ேப9 #ைல நBC-, பளா9 எ திரா9 நBCகள> சகட கல'( அழிய' கா ஓ>சி, ஓ>சி வ3திைன, ெவள31 அரவ 1ய அம த வ3திைன உள31' ெகா- #னவ க; ேயாகிக; எ 1, "அr அr" ெமள எ 1 அr எ!ற ேபரரவ உள 2( 1, (ள 1, ஏ -ஓ எ பாவா9!

Page 44 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

2; சிலபன கா = 2 எ!றா பறைவ! பறைவக எ லா சில2கி!றன! Eவாம ஏ! சில2கி!றன? திெவபாைவ பதிவேலேய (றிபேட! அ லவா? சிலப பர க கமி! ெகாFC மாதிr கிைடயா1! அ1னால நட'( ேபா1 ச3த வ, ஆனா ெதாட 1 ஜ ஜ வரா1! வ- வ- வ! * அேத ேபால3 தா!, பறைவக; வ- வ-' E 1! ேஸா, அ1 சி4றB சி= காைல! இ!I பகலவ! எழவ ைல-!I அ 3த! * ஆனா Jrயன! சிவைப ைலடா பா 3த மா3திர3தி , இ த சீேன மாறி ேபாய! எ லா பறைவL ேவகமா' Eவ ஆரப'(! அ-3த #ைற வ/காைல-ல எ 1 இைத ேநா பண பா"க! (அெத லா ெராப கMட ேகஆெர; ேவN-!னா உன'(> சி'க! பrயாண வா"கி3 தாேர!; ஆைள -! :))) 2 அைரய! ேகாயலி = பசி+ராஜ! = 2+அைரய!! எப/ அழகா வடெமாழிய

இ 1 தமி'( மா3திடறா பா"க ேகாைத? 2+அைரய! = பறைவ'( எ லா அரச! = கட!! 2+அைரயைரய! = கடI'( அரச! = ெபமா! அேபா 2ளைரய! ேகாய -!னா அ1 கட! ேகாயலா? இ ைல ெபமா ேகாயலா? :) ஹிஹி! ஆடா ஒ Jப காதலி-"க! ெபமாைள> C3தி இ'(றவ"க எ லாைரL இ31 இ31 பா-வா! பரம! "அ/" பா-வா! உ3தம! "ேப " பா-வா! ஆனா அவைன ம- பாடேவ மாடா! ேவN-!ேன ெவ=ேப31வா! 2 அைரய! ேகாய -!I, கட! ேகாயலா மா3திவா கள! :) இ!ைற'( வ லி23Pr அ1 2ளைரய! ேகாய தா!! தா! ெபமா;'( ேகாைத'( நிகராக, அேத ஆசன3தி , கடI சr சமமாக நி4கிறா!! ெபா1வாக,

Page 45 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கட! ெபமாைள பா 3தவா=, எதி 2ற3தி ேசவகனா93 தாேன நி4பா!? இ"( ம- அப/ இ ைல! ஏ!?

அர"கன கல 1 வடா ேகாைத! ஆனா த ைத'ேகா ஊரறிய மகள! கணால பண பா 'க ஆைச! ர"க ம!னாராக வ லி வ 1 ஊரறிய' கர ப4=கிேற!-!I ெசா லிடா! அர"க!! ஆனா மண நாள!ேறா அர"க! வர ேலடா(1! அர"க வாசிக அவைன வடா தாேன? Cமா....ஊ ேவைலேய பண'கி- இ தா எப/? இ"ேகா இ த ஊ ேவற மாதிr ேபச ஆரப'(1! கட! ேவத ெசாRப! அவI'( உைம வள"கி வட1! ர"க ம!னாைர பரபர-ெவ!= 2ய ேவக3தி பற 1 அைழ31 வகிறா!! அ த ேவக ர"க ம!னா'ேக பய3ைத' ெகா-3ததா! க யாண31'( சீவ> சி"காr>சி வ தா! அர"க!! அ/யவ! கடேனா ேவ 31 வ=வ=31 வ தா!! பா 3தா ஆடா! ேச 3தா ஆசன3தி !

த! வ"கால' கணவ! கண!! இ!I கணாலேம ஆகைல! அவ! பணயாக ேம , அவைன' கா/F அவ;'(ள பr தா! எ!ன! #தலாள-ெதாழிலாள இ!ைற'( #தலாள ெதாழிலாள ேதாேளா- ேதா நி4( கனச ேபCகிேறா! ேபCகிேறா ெச9தா! ஆனா அைத ஆடா அ!ேற ெச9தா இ!= #தலாள அமாேவா-, #தலாள ஐயாேவா-, ெதாழிலாள கட!, ஒேர சிமாசன3தி , ேதாேளா- ேதா நி4கிறா!! எ! ேதாழT ேகாைத! அமா/! உன'(3 தா! எ3தைன #க"க! எ3தைன அக"க! அதி

கன- ஒ!ேறா? ஆடா திவ/கேள சரண!

ெவைள வள ச"கி! ேபரரவ ேக/ைலேயா = P9ைமயான ெவைள நிற> ச"(க! அைவெய லா நைம வள'கி!றன! அ த> ச3த Eடவா கா1ல வழைல? பளா9 எ திரா9 = அட, எ திU ெபாேண! ேப9 #ைல நBC- = Vதைன எ!I கசன! ேப9 அவைன' ெகா ல வ தேத! அவ #ைலபா (/31 மைலபா அ லவா மைல'க ைவ3தா!?

Page 46 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கள> சகட கல'( அழிய = வ/> ச'கரமா9 வ தா! சகடாCர!! அவ! கல'ைகL ஒ கல'( கல'கினாேன நம கண!? "கல'(" எ!பைத "ேலா'கலா" ஆடா; பய!ப-3தறா பா"க! Cமா கல'கறா- ல? :) கா ஓ>சி = காைல ஓ>சினானா ச'கரமா9 வ த சகட! ம, 1! அேபா கணைன' கா3த1 யா ? அவ! திவ/க தாேன! இதா! திவ/ ெபைம! * நைமL கா31, * அவைனL கா31, * அவI'(-நம'( பாலேம இ த3 திவ/க தா!! திவ/கேள சரண-!I வr'( வr ெசா வ1 இேபா ந லா 2r தி'(ேம?

ெவள31 அரவ = பா4கட ெவள3தி , அரவமான பாப! ம, 1 1ய அம த வ3திைன = 1ய +"அம த" Wல 2ஷ!! ஹா ஹா ஹா! உகா 1 கிேட P"(றா! ேபால ெபமா! ெசம காெம/!:) சr, அ1 எப/"க 1ய +அமர #/L? பரமபத3தி அம த ேகால! பா4கடலி கிட த ேகால! அதா! ஒ ேசர பா-கிறா! ெவள31 அரவ = 1ய ! வ3தாக இ'( பர3தி = அம 1!

Page 47 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இைறவன! நிைலக ஐ 1! (ப!Yட3தி யாரா>C ெசா F"கபா! பதி 1. பர3தி = அம 1, 2. வக3தி = கிட 1, 3. வபவ3தி = நட 1, 4. அ த யாமியான ந உள3தி = நி!=

நT;1)

5. அ >ைசய = இ த நாைலLேம கா/ அ; எெபமா!! இ த பாCர3தி கடைனL-ேசஷைனL ஒ"ேக ெசா கிறா பா"க! 2ளைரய! + ெவள31 அர ைவ'கிறா!

! இப/> ேசராத இ பைகவைரL Eட> ேச 31

அ த வ3திைன "உள3தி " ெகா-, #னவ க;+ேயாகிக;, ேலடாய>ேச-!I அலறி அ/>சி'கி- எ திr'காம, சீ'கிரமாகேவ வழி31' ெகா-, "அr" எ!ற ேப அரவ = ஹr ஓ! ஹr ஓ! அ1 உள 2( 1, 2( 1 (ள 1, (ள 1 ஏ -ஓ ஏ ஓ எ பாவா9!! பாவா9

வாசக க அைனவr! "உள# 2( 1", அவ க மன"கைள எ லா "(ள வ31", அ/யா க;'( நல எ லா "அள" ேவNமா9, ஆடா-அர"கைன, ேவ/' ெகா- அைமகிேற!! "அr" எ!ற ேப அரவ! ஹr ஓ! Show all items

Page 48 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-07: ஆைன சாதானா? ஃேபஷ ஜூெவ லrயா? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

மற பாைவகள" இ$ % ஆ&டாள" பாைவ ம()* தன"% நிக காரண* என? ஹா ஹா ஹா! ஆம0 கைத ஆம0 கமா ேபசாத% தா காரண*! :) மற பாைவகள" இ$ % ஆ&டாள" பாைவ சேற மா1ப(ட ஒ1! அவ4 பாைவபாைவ 5* மா1ப(ட%! மா1ப(ட% பா -ைவ5* பா ைவ5* மா1ப(ட%! மா1ப(ட% அ% ஆம0 க பாைவ ம()* அ ல! வா67ைக பாைவ! 8*மா சாமி 9*பட ம()ேம ெசா லி தர மா(டா4 ேகாைத! காத , இயைக, பறைவ/வல:9, வான"ய , மன"த வள*, அறிவய , ேலா7க ேப8, ஃேபஷ ஜூெவ லr; க&டைத5* "ரசி7க ரசி7க" ரசி7க ெசா லி த$வா4! த$வா4 வா67ைகைய ரசி7க ெசா லி த$வா4 = அ%ேவ தி$பாைவய சிறப*ச*! :) <தி -07: <தி ஆைனசாத பறைவ எறா என?

ேபான பதிவேலேய ெசா லி இ$7க=*! மற %(ேட! அ)த ப% பா(>?*, ப% வ()7 @ கதைவ த()றா ஆ&டா4! எ%79? நாம எ லா$*, வ()79 @ அ$கி இ$79* ைமதானதி கிr7ெக( ஆட=*-; A>ெவ)தாசி! ஆனா அB8 ேப தா இ$7கா:க! ஆ4 ேதத=*! எனா ப&=ேவா*? ந&ப;7ெக லா* ஃேபாைன ேபா)! ந@:க4 ெதாட < ெகா4C* ஏ ெட வா>7ைகயாள தசமய* பசியாக உ4ளா ! = ஆமா, எவ Fட-னா ஃேபால ெஜா4C வ()7கி(), ெமா7ைகய ேபா()7கி() இ$பா;வ! தயG ெசH% சிறி% ேநர%79 ப ெதாட < ெகா4ளG*! = கிழிB8%..... ேநரா ப7க% ெத$ ந&பன" வ()79 @ ேபாய, ட: ட:-; கதைவ த(>, "ஏH ஒ$ ைக ெகாைற5%! வாடா மசி"-; உrைமயா F<)ேறா*-ல? அேத தா ஆ&டாC* ப&=றா! :) ேக()7கி(ேட பதிைவ ப>:க! * ஆ& 9ரலி - சி7கி 9$சர& (க Ir மாணவகள" நாயக) * ெப& 9ரலி - எ*.எ .வச த 9மாr (Jவயா அவ:க அ*மா)

Page 49 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கீ 8 கீ 8 எ1 எ:9* எ:9*,ஆைன ஆைன சாத கல %, கல % ேபசின ேபசரவ* ேக(>ைலேயா? ேக(>ைலேயா ேபH ெப&ேண! ெப&ேண கா8* பற<* கலகலப7, கலகலப7 ைக ேப %, ேப % மதினா , வாச ந1* 9ழ ஆHசிய மதினா

ஓைச ப)த தய அரவ* ேக(>ைலேயா? ேக(>ைலேயா நாயக ெப& ப4ளாH! ப4ளாH நாராயண M தி ேகசவைன பாடG* ந@ ேக(ேட கிடதிேயா? கிடதிேயா ஏ -ஓ பாவாH! ேதச* உைடயாH திற ஏ

ஓ எ* பாவாH

கீ 8 கீ 8 எ1 எ:9* = கீ கீ என7 க%* பறைவக4! இப> எ லா* ேலா7கலா இ% வைர79* தமி67 கவஞ க4 யா$* எOதலிேய! இப> எOதினா இல7கணதி பைழ இ$79-; <லவ க4 வ % ச&ைட ேபா)வா:கேள எ1 எ லா* ேகாைத அBசினாளா? ஹிஹி! ெவ17க த7கதான PHைம வாத*! :) அப> யாரா8* அவ கி(ட ேபாய வ*< ப&ணனா:களா-;* ெதrயைல! ப&ண அ> வா:கினா:களா-;* ெதrயைல! ேகாைத மறதி! ம%ைரசி! :)))

ஆைன சாத கல % = ஆைன சாத பறைவ எ% எ1 பதிGலகி 8ைவயான சில

Page 50 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இ)ைகக4 உ4ளன! யாரா8* அத 8(>கைள இ:9 ெதா9% தா:கேள! ெபா%வா ஆைனசாத = க$: 9$வ/தவ()7 9$வ/வலிய 9$வ ைடப ஒ$ 9(> பறைவ! கிராம%ல கrசா 9B8-; நா:க ெசா ?ேவா*! சில ெச*ேபா%-;* ெசா வா:க, ஆனா அ% க$பா இ$7கா%! ெகாBச* ெப$8* Fட! இைத பரவாஜ ப(சி எ1* 9றிப)வாH:க! தி$வலிதாய* எற சிவ ேகாய ெசைன அ*பP ப7க%ல இ$79! அ:ேக பரவாஜ Aன"வ , இ த பரவாஜ ப(சியாH (வலிய 9$வயாH) மாறி, ஈசைன வழிப(டாரா*! வாlSவர -; தா ஈச தி$நாம*! கிராமதி தா க$: 9$வைய ெரா*ப பா 7க A>5*! அ% கீ கீ எ1 ந>ைக சேராஜா ேதவ ேபா ேப8கிற%!:) ஆைன+சாத = சாத -னா அ>த -;* ெபா$4, சா1த -;* ெபா$4! 9வலயா பTட* எற க*சன" யாைனைய சாதினா! கேஜ திர எ;* யாைனைய சாறினா - எ1 8*மா 8ைவயாக ெசா ?வா க4 ஆசா ய க4! ஆனா இ:9 ஆைன சாத எப% பறைவ தா! யாைன அ ல! ேபசின ேபசரவ* ேக(>ைலேயா? ேக(>ைலேயா = இ த பறைவக4 ேப8ேத! அ% Fட காதி வழாம அப> என P7க*? ேபH ெப&ேண! ெப&ேண = ேபH <>ச ெபா&ேண! ஹிஹி! ேதாழிைய ேபேய-; ேகாைத தி()றாளா என? இ ைலய ைல! ேபH ஆ6வா -; ஒ$த இ ைலயா? அ% ேபால தா! ேபHதனமா ஒ$ காrயதி ஈ)ப(>$ தா ேபய/ேபய4! இவ ேபHதனமா P:9றா! எO % ெப$மான"டதி ேபHதனமா ஆ6 % வ)! ேபHஆ6வா ஆகி வ)! அதா ேகாைத ெசா றா!

கா8* பற<* = நா4, மல , கா8, பற<-; ெவ&பா இல7கண* இ$79 ல? அ% எனா கா8? பற<? ெர&)* ெர&) ஃேபஷ ஜூெவ லr! :) * கா8 = கO% மாைல, நா& வழி7 கா8 எபா க4! கா8 மாைல ேபால இ$79*! நா9 வழிகள" அைத7 ேகா %7 ெகா4ளலா*! அ8 தாலி-;* ஊ -ல ெசா ?வா:க! * பற< = ஒ$ வைக சிறிய கO%-அணகல. ெபா>ெபா>யா வைதக4 ேபால ேகா % இ$79*! ஆனா ஜ -ஜ ெதா:க(டாக4 ெபா>8 ெபா>சா ெதா:9*! ஆைமதாலி;* ஊ ல ெசா ?வா:க! ெப&க4 எ லா* வ>ய காைலய எO % தய கைடகிறா க4! அப>னா அ%79

Page 51 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

Aனேர எO % யாேரா பா கற % இ$7க=* இ லியா? அப>ேய ஆய பா>ைய பசி Jரா* கண7கா, வ>ேயா @ எ)%7 கா&ப7கிறா4 ேகாைத! ஆய பா>ய அதைன ெப&கC* ெசம 7V(டா ெவ&ெணH/ெநH ேபாலேவ ெகாO7ெமாO7-; இ$7கா:கபா! என, கி(ட7க ேபானா தா ஒேர பா வாைட வ8% @ :) கலகலப7, கலகலப7 ைக ேப % = கO% மாைல5*, ைக வைள5* கல-கல-; ஓைச எOப, ஒ$ ைக அப>5*, இெனா$ ைக இப>5* என மாறி மாறி வா:கி! ேப % = ம0 &)* ம0 &)*, மாறி மாறி! பைன <%ைம79* ேப %* அ ெபறியேன எபைத ஒ< ேநா79:க4! தய கைட5* வாச ந1* 9ழ ஆHசிய = அவ:க F த ல ந லா பா மண* வ8%! @

ேபா% தைலைய ெசாறிBசிபா:க ேபால! Dairy Smell! :) கிராம% ம7கC79 ெதrBசி$79*! மா()7 ெகா(டாH ப7க* ேபாய$7கீ :களா? ஹிஹி! ஒ$ வதமான Aைட நாற*! க&ண ேமல5* இ% வ8* @ ேபால! ேகாைத அவைன அ>7க> கி&ட ப&=வா! தா W>7 ெகா)த மல மாைலகளா தா ஓரளG அவ வச* @ 9ைற5%-;! :) மதினா ஓைச ப)த தய அரவ* ேக(>ைலேயா = ம%ல தய கைட5* சத* ேக(கைலேயா? க -ட -; வ$* சத* ேக()மா உன79 P7க*?

நாயக ெப& ப4ளாH = ய*மா>, ந@ ெபrய வ() @ (நாயகதி) ெபா&ணா இ$7கலா*! நாராயண M தி ேகசவைன பாடG* ந@ ேக(ேட கிடதிேயா? கிடதிேயா = அ%7காக சாம0 ேபைர7 Fவ7 Fவ பா)ன ெபாறG*, ேக()7கி(ேட க(> ல P:கற@னா, உன79 எ*<() ெமத<? நாராயண-M தி-ேகசவ எகிற தி$நாம:க4 பா(> அ)7கப)கிறன! நாராயண = தி$ெவ(ெடO%, அXடா(சர மகா ம திர*! M தி = இ ல தைலவ! ஆலய தைலவ! ேகசவ = ேகசி எ;* அர7கைன7 ெகாறவ! அழகிய ேகசைத5* உைடயவ! ேதச* உைடயாH = ஒள" ெபா$ தியவேள! ேதஜSவன @! திறேவ = திற7காேத-; அ த* எ)%7காேத! திற, திற ஏ -ஓ ஏ ஓ எ* பாவாH! பாவாH = கதைவ திற! நாரணைன ஏ (ஏ17 ெகா4)! நாரணைன ஓ (ஆH % அறி % ெகா4)! எ* பாவாH!

Show all items

Page 52 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-08: роХрпА ро╡ро╛рой роЪро┐ро╡рооро╛? рпЖро╡рооро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роХрог родро╛ рпЖрокро╛ рпЖроЪро╛ ро╡ро╛? роЖроЯро╛рооро╛? роЕроЯроХроЯ #родро┐ -08: #родро┐ роЗрой% роТ' родрой% рокродро┐ро╡ро╛роХрпЗро╡ ро╡ро░ рпЗрокро╛

рпЗро│!

)! рпЖрокrроп #родро┐ ! роЗ, роТ'

роорог рпЗроиро░.родро┐ ! рпЖро╡роп/ рооро╛0 :)

роЖроЯро╛1 роОройро╛3роХ роЕрок0 рпЖрокро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐/роЯро╛? 7 = роХрпА ро╡ро╛рой 9родро▓ро┐ роЪро┐ро╡рооро╛? роЪро┐ро╡рооро╛ рпЖро╡рооро╛? рпЖро╡рооро╛ роХрпА ро╡ро╛рой рпЖро╡1рпЖро│5 роО'рпИроо роЪро┐5 ро╡8 ро╣ро┐ро╣ро┐! рои73роХрпЗро│ рпЖроЪро╛ 3роХ рокро╛ рпЗрокро╛! рпЗрокро╛роп рпЖро╡ро│%роп рокро╛.)/8 рпЗро╡;ройро╛ ро╡ро╛3роХ! :) <рпЗроЪ роЖроЯро╛1 рпЖрокро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ рооро╛/роЯро╛-рпЗро▓! роЗ) рпЗро╡ро▒ роХро╛ро░рог роЗ'-рпЗро▓! роЗ род рпЗроХроЖрпЖро░> ?рооро╛ ро╡# рокро▒ро╛-рпЗро▓! рпЗроХ/8роХро┐/рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок03роХ! * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 'роЪро░ (роХ @r рооро╛рогро╡роХро│% роиро╛ропроХ) * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Bро╡.ропро╛ роЕро╡3роХ роЕрооро╛)

Page 53 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХрпА ро╡ро╛рой рпЖро╡1рпЖро│5 рпЖро╡1рпЖро│5, роО'рпИроо роЪро┐5 ро╡8 7 рпЗрооро╡ро╛, рокро░ родрой роХро╛! рпЗрооро╡ро╛ роХро╛ рооро┐1ро│ рок1рпИро│роХ рпЗрокро╛ро╡ро╛ рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛рпИро░ рпЗрокро╛роХро╛роо роХро╛.), роХро╛.) роЙрпИрой роиро┐рпЗро▒ро╛! рпЗроХро╛)роХро▓ роЙрпИроЯроп D ро╡ро╛ ро╡ ) роиро┐рпЗро▒ро╛ рокро╛ро╡ро╛, роОE родро┐ро░ро╛! роОE родро┐ро░ро╛ рокро╛0 рокрпИро▒ рпЖроХро╛8! рпЖроХро╛8 рокро╛ро╡ро╛ рооро╛ро╡ро╛ рокро│ родро╛рпИрой, рокро│ родро╛рпИрой роо ро▓рпИро░ рооро╛/0роп, рооро╛/0роп рпЗроЪро╡.родро╛ , рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡рпИрой< рпЖроЪ5 роиро╛ рпЗроЪро╡.родро╛

роЖро░ро╛ ), роЕ'1 роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛! роЖ-ро╡ро╛ ро╡ро╛ роО5 роЖро░ро╛ ) роУ роО рокро╛ро╡ро╛

роХрпА ро╡ро╛рой рпЖро╡1рпЖро│5 = роЕродро┐роХро╛рпИро▓роп , роХрпА ро╡ро╛рой рпЖро╡)! роОрок0? роЪро┐Hро▒I роЪро┐5

Page 54 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХро╛рпИро▓роп роЪро┐ро╡рооро╛? рпЖро╡рооро╛? роО'рпИроо роЪро┐5ро╡8 7 рпЗрооро╡ро╛, рпЗрооро╡ро╛ рокро░ родрой роХро╛ = рооро╛8роХ1 рпЗроо<роЪ роЕ,рокрок8роХро┐ро▒рой? роО3роХро┐/8? ро╡роп роЕ ро▓! роЕ) роородро┐роп роЗ lройро╛ рооро╛рпИро▓роп родро╛! роЗрпЗрокро╛ рокроХ.родро┐рпЗро▓рпЗроп роЗ' роЪро┐5 ро╡/8 7 роХро┤/0 ро╡роЯрок8роХро┐ро▒рой! 7 = рпЖроХро╛ рпИро▓! (out house) роЪr, роЕ) роОрой роЪро┐5 ро╡8? роХро┐ро░ро╛роо.) роороХ. рпЖродrK родро╛рпЗрой! ро╡/0 7 рок #ро▒ роЗ'рок) рпЖроХро╛ рпИро▓! роЕ3роХро┐/8 рпИро╡рпЗроХро╛ рпЗрокро╛/8 ро╡<роЪро┐'рокро╛3роХ! роЪро┐ройродро╛ рпЖроЪ03роХ, # DроЯ ро╡ро│'! роХро╛ро▓3роХро╛ .родро╛ро▓ роироо роо/8 роЗ ро▓, рооро╛/8 роЪро┐H50 родро╛! роЪро┐ро▒ро┐роп+роЙ0 родро╛! роЕрпЗрокро╛ родро╛ роТE3роХро╛ рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪроп 90K! роЪро┐H50ропро╛ роЗ ро▓ро╛роо, рпЗрок'0 родро┐ройро╛роХро╛ рпЗрокроЬро╛'! :) роЕродро╛ роО'рпИроороХ роЪро┐H50ропро╛ рпЖроХро╛ рпИро▓роп # рпИро▓/рпИро╡рпЗроХро╛рпИро▓. родро┐роХро┐ро▒рой! роЙ<роЪро┐ рпЗро╡рпИро│роп /рооро╛рпИро▓роп родро╛ рпЗрок'0 родро┐рой, рпЗроо<роЪ ро╡роп рпЗрокро╛ ! роУрпЗроХро╡ро╛? роЖроЯро╛1 ро╡ро╡роЪро╛роп ро╡/рпИроЯрпЖроп ро▓ро╛ 7 роОрок0 рпЗроиро╛/ рокрогроп'роХро╛ рокро╛'3роХ! :) роО ро▓ро╛ роЪr? роО) роО'рпИроо рооро╛/рпИроЯ роо/8 рпЖроЪро╛ ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод? ро╣ро┐ро╣ро┐! рок? рооро╛/рпИроЯ роЕро╡.) ро╡роЯ;-, роЕро╡роЪро┐роп роЗ ро▓ро╛роорпЗро▓рпЗроп, рпИро╡рпЗроХро╛рпИро▓ рпЗрокро╛/роЯро╛< роЪро┐H50 родро┐3! рок/ родро┐> роО'рпИроо рооро╛8 роиро╛/ рпИро▓ род/! :) роЕро╡.) ро╡/рпЗроЯ роЖро╡;! роЕ) рпЗроо рпЗрод роЖроХ;! роЕрпЗрокро╛ родро╛ рпЗро╡рпИро▓ роироЯ! (рпЗрокро╛<?, рпЖро╡ро│роХI рпЖроЪро╛ ро▓ рпЗрокро╛роп, роЙрпИроорпЖроп ро▓ рпЖро╡ро│ 7ро▓ ро╡'родро╛? роОрпИройроп роХро┐ро░ро╛роо.родро╛-, 90рпЗро╡ роХ/0/M3роХро│ро╛? :)) рооро┐1ро│ рок1рпИро│роХ = рооN родро┐ роЗ' рпЖрокро╛;3роХ роО ро▓ро╛ рпЖро░0! рпЗрокро╛ро╡ро╛ рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛рпИро░ рпЗрокро╛роХро╛роо роХро╛.) = рокро╛ро╡, рпЗроиро╛# рпЖроХро│рок рпЗрокро╛роХ рпЖро░0ропро╛ роЗ' род роЕро╡3роХрпИро│Kроо, рпЖроХро╛IроЪ роЗ'3роХM-, рпЖро╡роп/ рокрог ро╡<роЪро╛<роЪро┐! роЙрпИрой D

ро╡ро╛ ро╡ ) роиро┐рпЗро▒ро╛ = роО ро▓ро╛ роЙройроХро╛роХ. родро╛! роО ро▓ро╛' роТройро╛

рпЗрокро╛роХро▓ро╛-, родро╛! роХрпЖрокрой% рпЖроХро╛8роХ роЕро╡3роХ рпЖро░0! рои7 рпЖро░0ропро╛? роЕ8.родро╡3роХрпИро│ рпЖро╡роп/ рокрог рпИро╡роХ D0роп рокро╛ро╡.рпИрод ро╡роЯ рпЖрокrроп рокро╛ро╡ роЙроЯро╛? роЙ роХ/рпИроЯ рокродро▒рпИро▓? роОE родро┐' M! Hey Girl, This is Team Work! How big or great you are, Sustain the Team Spirit ! :)

рпЗроХро╛)роХро▓ роЙрпИроЯроп рокро╛ро╡ро╛, рокро╛ро╡ро╛ роОE родро┐ро░ро╛ = рпЗроХро╛)роХро▓-ройро╛ роОрой? роЪро┐ро▒# rроп! роЪро┐ро▒# роороХро┐<роЪро┐! "OроХро▓" роОро▒ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐< рпЖроЪро╛ рпИро▓, "рпЗроХро╛)роХро▓" роЖро▒ро╛рпЗро│ро╛ роЖроЯро╛1? роЙ рпЗрокr роХрог, рпЗроХро╛)роХро▓! роХрог рпЗрокr роЙрой рпЗроХро╛)роХро▓! роЕрокро▒ роОрой OроХ? роОE родро┐ро░ро╛! рокро╛0 рокрпИро▒ рпЖроХро╛8 = рокро╛0роХро┐/рпЗроЯ роОE родро┐'M ро░ро╛роЪро╛.род7! роЕr-роЕr-, рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХро┐/рпЗроЯ роОE родро┐'! рпЗроиро╛# рпЗро╡0роп рокрпИро▒рпИроп рпЖрокро▒ рпЗро╡8рпЗроо-, роЖрпИроЪрпЗропро╛8 роОE родро┐'!

Page 55 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛ро╡ро╛ рокро│ родро╛рпИрой = рооро╛ (рокро▒рпИро╡) = рокро▒рпИро╡роп ро╡ро╛рпИроп рокро│ родро╛ роХрог! рпЖроХро╛ роЙ'ро╡.родро┐ рпЖроХро╛ ро▓ ро╡ род рокроХро╛?ро░рпИрой PрпИроЯ<роЪро╛! рпЖрокrроп роЕро▓рпИроХ рокро│ родро╛! (рокQроорокроХро╛?ро░ рпЗро╡5) роо ро▓рпИро░ рооро╛/0роп = роХроЪрой% роЕрпИро╡роп , роЗ' рпЖрок' роо ро▓ роХрпИро│, роо K.род.родро┐

рпЖро╡ро▒ро╛! "роо "ро▓ро╛роЯ родро┐ рпЗродро╛1 роорогро╡рогро╛!

рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡рпИрой = роЕрпИрой.) рпЗродро╡рпИродроХрпИро│K род,1рпЗро│ рпЖроХро╛роЯро╡! рпЖроХро╛роЯро╡ "рокро▒" рпЗродро╡рпИродроХрпИро│. родро╛.родро╛род "рокро░" рпЗродро╡рпИрод! 9рой%рпЗроп, роиро╛9роХрпЗрой, 9роХ роЕрокро╛ роО5 роО рпЗро▓ро╛' роЕро╡ родро┐'ро╡0ро╡.родро┐ роЗ'роХро┐ро▒ро╛ роХ1! ро╡>ро╡Rрок родrроЪрой! роЪро┐5-роХ роо рпЗродро╡рпИродроХро│ро╛рой роЕрой% 9родH рпЖроХро╛8, рпЖрок' #роХ рпЖроХро╛роЯ роорпЗроХ>ро╡ро░ роЪро┐ро╡рпЖрок'рооро╛ ро╡рпИро░, роО ро▓ро╛' роЕро╡ ро╡0ро╡.родро┐рпЗро▓рпЗроп роЗ'роХро┐ро▒ро╛ роХ1!

ро╡роиро╛ропроХ рпЖрок'рооро╛, рпЖрок'рооро╛ 9'роХ рпЖрок'рооро╛, рпЖрок'рооро╛ роЪро┐ро╡ рпЖрок'рооро╛ роО5 роО ро▓ро╛ рпЖрок'рооро╛роХ "роО роО"рпЖрок'рооро╛,1 роО рпЖрок'рооро╛,1 роЕроЯроХ! роЕроЯроХ рпЗродро╡рпИродроХ роО ро▓ро╛ рпЗродро╡рпИрод! роХроЯ

ро│ роО ро▓ро╛ роХроЯ

1! рокро░+рокро░роо!

роХроЯ+роЙ1 = роО ро▓ро╛рпИро░K роХроЯ ) роЙ1ро│ро╛! роО ро▓ро╛ роЙ11 роЙ1ро│ро╛!

Page 56 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЗродро╡ро╛родро┐рпЗродро╡рпИрой< рпЖроЪ5 роиро╛ рпЗроЪро╡.родро╛ = роЗ род. "рпЗродро╡ро╛родро┐рпЗродро╡" родро╛ рпЗродро╡ро░ро╛роЪ рпЖрок'рооро╛ро│ро╛, рпЖрок'рооро╛ро│ро╛ рпЗродро╡ рпЖрок'рооро╛ро│ро╛, рпЖрок'рооро╛ро│ро╛ роХро╛IроЪро┐#ро░.родро┐ роиро┐5 рпЗроЪрпИро╡ роЪро╛родро┐роХро┐ро▒ро╛! роЪро╛родро┐роХро┐ро▒ро╛ ро╡ро░родро░ро╛роЬ, рпЗрокро░'ро│ро╛ро│! роХ<роЪро┐ропрокродро┐ропро╛! роЕ.родро┐роХро┐r роиро╛род! роХрпЗроЬ родро┐ро░ ро╡ро░род! роорой%род', рпЗродро╡', роЕ?ро░' роЕ'1 рпЖроЪродро╛ ? = роЕ'ро│ро╛ро│! роЖройро╛ роЕро░3роХ,, рпЗро╡3роХроЯро╡,рпЗроо роЕ'1 рпЖроЪродро╛ ? = рпЗрокро░'ро│ро╛ро│! * роЕро░3роХрой% ро╡/0

7 родрооро┐ роУ3роХро┐роп) ропро╛ро░ро╛ ? = роЗро░ро╛рооро╛,роЪро░ро╛ ! * рпЗро╡3роХроЯро╡рой% роЙрпИрооропро╛рой роЕрпИроЯропро╛ро│ роиро╛ро░рогрпЗрой роОрой рооN 1 роиро┐рпИро▓роиро╛/0роп) ропро╛ро░ро╛ ? = роЗро░ро╛рооро╛,роЪро░ро╛ ! * роЕрпИрой.) родро┐Sроп рпЗродроЪ3роХро│%, роЪро╛родро┐роХ1 роЗ рпИро▓роп0 рокро╛рокро╛ роО5 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроЪропро▓ро┐ рпЖроХро╛8 ро╡ род) ропро╛ро░ро╛ ? = роЗро░ро╛рооро╛,роЪро░ро╛ !

роХро╛IроЪро┐ ро╡ро░род - роХ'роЯ рпЗроЪрпИро╡! рпЗроЪрпИро╡

роЗрок0 рооHро▒ рпЖрок'рооро╛1роХро│% рпЖрок'рпИроороХро╛роХ, рпЖрок'рпИроороХро╛роХ род,рпИроЯроп роЗро░ро╛рооро╛,роЪрпИро░ ро╡/8 рпЖроХро╛8.род рпЖрок'рооро╛1, рпЖрок'рооро╛1 роХро╛IроЪро┐#ро░ рпЗродро╡ рпЖрок'рооро╛1! рпЖрок'рооро╛1 рпЖрокrроп рпЖрок'рооро╛ро│ро╛рой роЕро░3роХ, ро╡/8 рпЖроХро╛8.род рпЖрок'рооро╛1 роЖрпИроХропро╛рпЗро▓ = "рпЖрокrропрпЖрокrроп рпЖрок'рооро╛1"! рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡! "рои9рпИроЯроп ро╡ро░род"! рпЖроЪ5 роиро╛ рпЗроЪро╡.родро╛ = роЕро╡рпИрой роироо рпЗрокро╛роп роЗрой%роХро┐ рпЗроЪро╡рпЗрокро╛ ро╡ро╛'3роХ1! ро╡ро╛роЯро╛ройро╛, роЕро╡ роироо роХро┐/роЯ роУрпЗроЯро╛0 ро╡ )'ро╡ро╛! роЖройро╛ роиро╛роорпЗро│ роЕ0рпЖроп8.) ро╡<роЪро┐, роЕ0ропро╛рпЗро░ро╛8 роЕ0ропро╛ро░ро╛ роХро╛.) роХро┐роЯ ), роЕро╡рпИрой роО/0 роО/0< рпЗроЪро╡ ?роХ ро╡'рооро╛? роЖ-ро╡ро╛ ро╡ро╛ роО5 = D/роЯ.родро┐ роирпИроо рокро╛ .род рооро╛.родро┐ро░.родро┐ роЕро╡, рпЖроЪроо ро╖ро╛! роЕроЯрокро╛ро╡, рои7ропро╛ ро╡ родро┐'роХ? рпЖро░ро╛рок родро╛ рок рокро▒ роЖро│ро╛<рпЗроЪ рои7? рои7 роОрок0ро▒ро╛ роОрпИрой рокро╛роХ ро╡ рпЗрод? "роЖ!" роОроХро┐ро▒ро╛! рокрой роЕрпЗрокро╛8 "ро╡ро╛!" роОроХро┐ро▒ро╛!

Page 57 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

ро╡/81 7 родро┐MрпЖро░5 рои рпЖрои'3роХро┐ропро╡ роХ1 рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо рпЖроХро╛1ро│ро╛роо ро╡ )/роЯро╛ "роЖ" роОроХро┐рпЗро▒ро╛-ро▓? роЙроЯрпЗройрпЗроп, "<рпЗроЪ, рпЖро╡ро│%ропрпЗро╡ роиро┐роХ ро╡<роЪро┐ рпЗрокроЪро┐роХро┐/8 роЗ'рпЗроХ рокро╛'! рпЗро╣, роЙ1рпЗро│ ро╡ро╛" роОроХро┐рпЗро▒ро╛-ро▓? роЕрпЗрод родро╛! "роЖ-ро╡ро╛" роО5 рпЖрок'рооро╛ рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! "роЖро░ро╛ ) роЖро░ро╛ )" роЖро░ро╛ ) роЕ'1 = родро┐'рпЖро╡рокро╛рпИро╡ рокродро┐ро╡ рпИро▓/роЯро╛роХ< рпЖроЪро╛рпЗрой! роЗрпИрод роЗрпЖройро╛' рокро╛?ро░.родро┐ рокHрокро╛8 ро╡ро│роХро┐рпЗро▒! роЗрпЗрокро╛рпИрод ?'роХрооро╛... @?.родройрооро╛ рпЗроХ/роЯрпИродрпЖроп ро▓ро╛ рпЗроХ/роЯрок0рпЗроп рпЖроХро╛8.) ро╡роЯро╛), роиро╛ рпЗроХ/роЯ) рои ро▓родро╛? роЙро▓роХ.) рои ро▓родро╛? рооHро▒ро╡ рои ро▓родро╛? роП, роироорпЗроХ рои ро▓родро╛? роО5 "роЖро░ро╛ )" роЕ'1рокро╡! роП -роУ роП роУ роО рокро╛ро╡ро╛ = рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡рпИрой роП (роПH5 рпЖроХро╛13роХ1)! рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡рпИрой роУ (роиро┐рпИрой.) рпЖроХро╛13роХ1)! роЖроЯро╛1 родро┐'ро╡0роХрпЗро│ роЪро░рог! рпЗродро╡ро╛родро┐ рпЗродро╡, рпЗродро╡ рпЖрок'рооро╛1 родро┐'ро╡0роХрпЗро│ роЪро░рог! ро╡ро░родро╛! ро╡ро░родро╛! ро╣r роУ!

Show all items

Page 58 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-09: ро╡роЮро╛рой Dr.роЖроЯро╛! 1st Accept, Then Analyze! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роП -роУ роП роУ ! роУ = роП рпЖроХро╛! рпЖроХро╛ рокро▒ роЖ

рпЖроЪ! рпЖроЪ роЗ# роО%рой роХро╛рпЖроо&ропро╛ роЗ(рпЗроХ? роЖ

рпЖроЪрод

рок% родро╛рпЗрой роП рпЖроХро╛ро│ +&,-? роЕродро╛рпЗрой роЪrропро╛рой роЕро▒ро┐ро╡роп рокро╛ рпИро╡! Dr. рпЗроХро╛рпИрод роО%1- ро╡роЮро╛рой роО# роЗрок&2 родрпИро▓ роХрпА рпЗро┤ рооро╛2родро┐5 рпЖроЪро╛ 6ро▒ро╛? :) 7родро┐ -09: 7родро┐ роЕродро╛% Thirupavai Crossword - рпЖроХ82# 7родро┐ рпЗрокро╛9роЯро╛5рпЗроЪ! роЕрпИрод роЕ&5роЪро┐ роЖ:;роХ роороХро╛! рокро╛рпИро╡ рпЗроиро╛%7 рпЖрокро╛=;роХ> роо9:рооро┐ рпИро▓! роЖроЯро╡рпЖро░ ро▓ро╛- роЖроЯ ро╡ро░ро▓ро╛-!:) BTW, рокрпИро┤роп 7родро┐ роО ро▓ро╛2#- ро╡рпИроЯроХ роЕро▒ро┐-ро╡5роЪро┐9рпЗроЯройро╛? :)

роЗ%рой рокродро┐ро╡% роЗродро┐роп "роП -роУ " роО-рокро╛ро╡ро╛ роО%рок# роЪr родро╛ройро╛? 1st Accept, Then AnalyzeроЖ роО% рокро╛ роХ рпЗрокро╛роХро┐рпЗро▒ро╛-! :) рпЗроХ9:роХро┐9рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок&;роХ! * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ (роЪро░ (роХ @r рооро╛рогро╡роХро│% роиро╛ропроХ%) * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО-.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Bро╡2ропро╛ роЕро╡;роХ роЕ-рооро╛)

Page 59 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

Cроорог рооро╛роЯ2# D- ро╡ро│ роОrроп2, роОrроп2 роХрооро┤2, #ропро▓рпИрог рпЗроо роХ ро╡ро│(-, Cрок- роХрооро┤2 ро╡ро│(роороХрпЗро│! роорог роХродро╡- родро╛E родро┐ро▒ро╡ро╛! рооро╛рооро╛% роороХрпЗро│ родро┐ро▒ро╡ро╛ ро░ро╛? роЙ% роороХ родро╛% рооро╛рооF , роЕро╡рпИро│ роО8рокGрпЗро░ро╛ роКрпИроорпЗропро╛? рпЖроЪро╡рпЗроЯро╛ роЕрой родрпЗро▓ро╛? роЕрой родрпЗро▓ро╛ роКрпИроорпЗропро╛ роЕ%ро▒ро┐5 рпЖроЪро╡рпЗроЯро╛? роПроо рпЖрок( #роп роо родро┐ро░ рок9роЯро╛рпЗро│ро╛? рок9роЯро╛рпЗро│ро╛ рооро╛рооро╛роп% рооро╛родро╡% рпИро╡ род% роО%рпЖро▒% роиро╛роо- рокро▓ - роиро╡% роП -роУ роП роУ роО- рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛

Cроорог рооро╛роЯ2# D- ро╡ро│ роОrроп = CрпИрооропро╛рой роорог рооро╛роЯ- роЙро│ ро╡:! J роЕродро┐

ро╡rрпИроЪропро╛ ро╡ро│роХ роХ роЪро┐рооро┐9:роХро┐%ро▒рой! рооро╛роЯ-, рооро╛роЯ--%1 рпЗрокDрпЗро▒ро╛-! рооро╛роЯ рооро╛ро│рпИроХ-%1 роЕ&роХ& рпЖроЪро╛ 6рпЗро╡ро╛-! роЖройро╛ рооро╛роЯ-%ройро╛ роО%ройро╛;роХ? рокро╛ 2# роЗ(роХрпА ;роХро│ро╛?

роХро┐ро░ро╛роо2# ро╡:роХро│6-, J рпЗро░ро┤ро┐роХро│6-, рооро╛роЯ- ро╡5роЪро┐2 родро╛% Dро╡ роХ9&роп(рокро╛;роХ! Dро╡рпИро░ рпИроЯ родро╛ рпЗрокро╛ро▓ роЗ(-! ро╡род- ро╡родрооро╛рой KрпИроЯ ! ро╡ро│ рпИро╡рокродрпЖроХ%рпЗро▒ роЕ род роХро╛ро▓2родро┐ роХ9роЯрок9роЯрпИро╡ рооро╛роЯ;роХ! рпЖрокро╛8# роЖ5D%ройро╛ роЗ ро▓ рпЖрокроХ роТMрпЖро╡ро╛(

Page 60 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛роЯрооро╛ ро╡ро│ рпИро╡рокро╛;роХ! роЗрок ро▓ро╛- роХро┐ро░ро╛роо2# рооро╛роЯ;роХро│ NроЯ K&роХ рпЖрокро╛9:, ро▓ро┐K& родро╛%! :) роХро╛ 2родро┐рпИроХ роо9:- рооро╛роЯ ро╡ро│роХрпИро│ рокро╛ роХро▓ро╛-! роЗ# роЗ ро▓ро╛роо роЪро╛рооро┐ рооро╛роЯ-, ро╡Oродро┐ рооро╛роЯ-, рпЗроХро╛ро╡ род рооро╛роЯ-, #ро│роЪро┐ рооро╛роЯ-, 7ро▒ро╛ рооро╛роЯ--%1 роиро┐рпИро▒роп роЗ(! ро╡9:ро▓ J рооро╛роЯ-, роЖрокGKро▓ рпЗроороЯ-! роО%рпИройроп рпЖрокро╛2род ро╡рпИро░ рпЖро░:рпЗроо рокро░роХро╛роЪрооро╛2 родро╛% роЗ( :) Cрок- роХрооро┤2 = роЕроХро┐ 7рпИроХ, роЪро╛-рокро░ро╛рог 7рпИроХ, (рпЖроХро╛Dро╡ 2родро┐ 7рпИроХ?) роО% Cрок- ро╡: J роГ7 ро▓ро╛ рокро░ро╡ роХро┐роЯроХ #ропро▓рпИрог рпЗроо роХ ро╡ро│(- рооро╛рооро╛% роороХрпЗро│ = рои ро▓ родро┐-рпЖроо%ро▒ роХ9& рпЗроо C;ро▒ро╛ рои-роо рооро╛роо% роороХ! роЖроЯро╛ рпЗродро╛ро┤ро┐роп% роЕрокро╛рпИро╡ рооро╛рооро╛-%1 Nрок:ро╡ро╛ рпЗрокро╛ро▓! роЗрок ро▓ро╛- роирок роХро│% роЕ-рооро╛/роЕрокро╛ роО%ро▒ро╛ , by default, роЖ%9&/роЕ;роХро┐ роЖропроЯро▒ро╛;роХ! роорог роХродро╡- родро╛E родро┐ро▒ро╡ро╛ = роорогроХ рпЖродро╛;- роХродро╡% родро╛E родро┐ро▒ро╡ро╛! роЗрок

- роЪро┐ро▓

рпЗрок( ро╡9: J роХродро╡ роорог роЙ:! рпИро▒ род рок9роЪ- OрпИроЪ роЕрпИро▒ роХродро╡ро▓ро╛ро╡# роорогроХ роХ9&2 рпЖродро╛;роХ ро╡:роХро┐ро▒ро╛ роХ! O;роХродрпЗро╡ родро╛E родро┐ро▒ро╡ро╛-%1 роЪро┐ройрооро╛ рокро╛9:- роиро┐рпИрой ро╡(# ро▓? рооро╛рооF , роЕро╡рпИро│ роО8рокGрпЗро░ро╛? = Auntie, Please wake up that lazy girl of yours! :)

роЙ- роороХ родро╛% роКрпИроорпЗропро╛ роКрпИроорпЗропро╛? роЕ%ро▒ро┐5 рпЖроЪро╡рпЗроЯро╛ рпЖроЪро╡рпЗроЯро╛? = роЙ;роХ рпЖрокро╛= роО%рой роКрпИрооропро╛? роЗ рпИро▓ рпЖроЪро╡роЯро╛? роО2родрпИрой +рпИро▒ роО8рок? роороХро░ро╛рог роЕрок& роО%рой CроХ-? роЗрпЗрод, род% рпЖрокро╛рпИрог роКрпИроо/рпЖроЪро╡:-%1 рпЗро╡ро▒ ропро╛ро░ро╛5D- рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЗ( родро╛, "роОро╡ роЕро╡?"%1 рпЗроХ9&(рокро╛;роХ рооро╛рооро┐! роЖройро╛ рпЗроХро╛рпИрод-;роХро┐ро▒родро╛ро▓ D-рооро╛ ро╡роЯро▒ро╛;роХ! :) роЕрой родрпЗро▓ро╛? роЕрой родрпЗро▓ро╛ = рпЗроЪро╛ рпЗро╡ро╛? роЗрпИрод рок&рокро╛ ро╡(- рпЖроЪ(5 рпЗроЪро╛ рпЗро╡ро╛? роО%- рпЖрокро╛( рпЖроХро╛ро╡ро╛ роХ рпЖрокrрпЗропро╛ роХ! роЗро░рпЖро╡ ро▓ро╛- роХ ро╡ро┤ро┐2# рок&роХро┐рпЗро▒ро╛--ро▓? роПрпЗродро╛ рокро▓ роо родро┐ро░;роХрпИро│,-, 7ро░ро╛рог;роХрпИро│,-, роЬрокродрок;роХрпИро│,- рок&2# ро╡9роЯродро╛рпЗро▓рпЗроп роЗрпИро▒ро╡рпИрой роЕро│ # ро╡роЯро▓ро╛роО%ро▒ роТ( родJ;роХро┐ ро▓ро╛5 рпЖроЪ(! роЮро╛рой5 рпЖроЪ(! роЙро▓ роЕро│ родро╛рпИрой роЕро│роХ +&ропро╛#! рпЖроХро╛ро│2 родро╛% +&,-! роЗродроп2родро┐ рпЖроХро╛ро│2 родро╛% +&,-! роПроо рпЖрок( #роп роо родро┐ро░ рок9роЯро╛рпЗро│ро╛? = ропро╛ро░ро╛5D- роо родро┐r5роЪро┐ роХро┐ родро┐r5роЪро┐ ро╡9:9роЯро╛;роХрпЗро│ро╛

Page 61 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗ род рпЖрокро╛рпИрог? роЗрок& рпЗрок2 CроХ- C;ро▒ро╛рпЗро│! роПроо-=роЗ%рок-! роПроо 7рпИрогрпИроп5 D:- роО%рок# ро▒! роПроо-=ропро╛роо- (роЗро░ ) роО%ро▒ рпЖрокро╛(>- роЙ:! роЗро╡ CроХ- роЗ%рок рооропрооро╛рой ро░ро╛2CроХ-! роХ%рой рпЖрокроХ роХрой роХрпЗро│ро╛: рои ро▓ро╛рпЗро╡ C;ро╡ро╛;роХ! роХ ропро╛рог- роЖ5рпЗроЪро╛ CроХ- рпЗрокро╛5рпЗроЪро╛! ро┤ рпИрод ро╡ро╛5рпЗроЪро╛! CроХ- рпЗрокро╛5рпЗроЪ рпЗрокро╛5рпЗроЪро╛! :)) * рооро╛рооро╛роп% = рооро╛+рооро╛роп% = рооро╛роороХ>роЯ% N&роп рооро╛рпЗропро╛% роО%1- родрооро┐E роХроЯ * рооро╛родро╡% = рооро╛+родро╡% = роЕ%рпИрой-рокродро╛!

!

рои- родро╡2родро┐% рокроп% роО%рой? = ро╡:-рок;роХро│ро╛-роХро╛ -роЕрпЗрооrроХро╛-рпЗрокrроХро╛?:) J роЕро░роЪро┐ропро▓ро┐ роЪ ро╡ роЪродро┐? рпЗроо6-, роХрпА 8-, роЙ>-, рпЖро╡ро│,-, роЕ;-, роЗ;- рооро░рогрооро┐ рпИро▓ - роЗ# рооро╛родро┐r ро╡ро░;роХ родро╛% родро╡2родро┐% рокропройро╛? роЗ рпИро▓! роЗ ро▓рпЗро╡ роЗ рпИро▓! родро╡2родро┐% рокропрпЗрой роЕро╡% родро╛%! роЕродройро╛ роЕро╡% родро╡%! роЕро╡рпЗро│ро╛: N&, рооро╛+родро╡%! * рпИро╡ род% = рои-+рпИроЯроп рпИро╡ род ро╡9:2 J родрпИро▓ро╡%! роО%рпЖро▒% "роиро╛роороиро╛роо- рокро▓

-" - роиро╡% роП -роУ роП роУ роО- рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛ = роЗрок& рпЖрок(рооро╛рпИро│ ро╡роЯ2

родро┐2родро┐рокро╛рой роЕро╡% роиро╛роо;роХ рокро▓ро╡рпИро▒,- рпЖроЪро╛ 6рпЗро╡ро╛-! рпЖроЪро╛ 6рпЗро╡ро╛-! рои ро╡рпИроХропро╛рпЗро▓ роирпЗрооро╛ роиро╛ро░ро╛ропрогро╛ роО% "роиро╛роо- рокро▓" рокро░ро╡ рок ро╡рпИроХропро╛рпЗро▓ рокро╡2родро┐ро░рпЗрой роЙрой рок ро▓ро╛: Nро╡рпЗрой! роЕрокро╛ - "роиро╛роо- рокро▓ рокро░ро╡"-%1 роиро╛роо роЪ;роХрпА 2родрой- рокро╛:ро▒ро╛(; рпЖрокро╛=- "роиро╛роо- рокро▓

-

роиро╡%"-%1 роиро╛роо роЪ;роХрпА 2родрой- рпЖроЪроХро┐%ро▒ро╛! рои ро▓ роЕрокро╛! рои ро▓ рпЖрокро╛=! :)

ро╡2родро┐ропро╛роЪрооро╛ рокr5роЪро┐ рокr5роЪро┐ роО8родро▒J;роХ? роЕ# роЕ# роО%ройро╛;роХ роП -роУ роП роУ роО- рокро╛ро╡ро╛-%1 рокро╛ро╡ро╛ рпЖро░-рокро╛ро╡ро╛ роХро┐рпИроЯропро╛родро╛? ро╣ро┐ро╣ро┐! роХро┐рпИроЯропро╛#! роороХро┐E рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░-рокро╛ро╡ро╛ роЕрок&%ройро╛ = роороХро┐E # роП +роУ , роОрокро╛ро╡ро╛! - роЕрок&%1 рок&роХ=-! роЪr, роЕ# роО%рой роП +роУ ? роУ род = роЖро░ро╛ # роЕро▒ро┐род ! рпЖродr # рпЖродро│род ! роУ рпИроо,рпЗроЯро╛?-%1 роорпИро▓ропро╛ро│2родро┐

Page 62 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЗроХрокро╛;роХ! роП = роП рпЖроХро╛ро│ ! рооройрооро▒ро┐роп роЕро╡рпИрой роП рпЖроХро╛ро│ ! роО- рокро╛ро╡ро╛ = роО% рпЖрокрпЗрог, роирокрпЗроп...роЕро╡рпИрой роП рпЖроХро╛, рпЖродr # рпЖродро│! роЕроЯ, роО%ройро╛;роХ роЗ#? * роП -роУ роП роУ = роП рпЖроХро╛:, роЕрокро▒рооро╛ро╡ро╛ роЖро░ро╛5роЪро┐ рок=ро╡ро╛;роХ? * роУ -роП

роУ роП %1 родро╛рпЗрой роЗ(роХ=-? роЖро░ро╛5роЪро┐ рокрог9:, роЕрокро▒- родро╛рпЗрой роПроХ +&,-? роЗ# роО%рой ро╡2родро┐ропро╛роЪрооро╛ роП -роУ ? роЗ род рпЗроХро╛рпИрод рооро╛родро┐r роо#рпИро░ рпЖрокро╛=;роХрпЗро│ ро╡2родро┐ропро╛роЪрооро╛ройро╡;роХ родро╛% роЕ7! рокро╛роХро▓ро╛рооро╛ ро╡ро│роХ2рпИрод? :) рооройрод1 роХроЯ

-%1 роТ(2род роЗ(роХро╛(-%1 роЕ& рооройDро▓ рои ро▓ро╛рпЗро╡ рпЖродr,-!

роО ро▓ро╛рпЗроо род%ройро╛ро▓ +&ропро╛#! род% 72родро┐/рпЖроЪроп +&роЪро┐ рпЗрокро╛рой роО рпИро▓роп , роЗ%рпЖройро╛( рпЖрокrроп рпЖроЪроп роЗ(-%1- рои ро▓ро╛рпЗро╡ рпЖродr,-! роЖройро╛, роЖройро╛, роЖройро╛... роЕрпИрод роТ7 рпЖроХро╛ро│ роо9:- рооройрпЗроЪ ро╡ро░ро╛#! ро╡ро░ро╛# :) роЕ# роХроЯ рпЖроЪроп роЕ ро▓! роЕрпЖрод ро▓ро╛- роОрой роЬро┐, рпЗроо9роЯ , роЖро▒ , роЕ=роХ-%1 роЕ:роХро┐роХро┐9рпЗроЯ рпЗрокро╛ро╡ро╛%! рои ро▓# родро╛%! роЕро▒ро┐ро╡роп O ро╡рооро╛ роЪро┐ родро┐роХро┐ро▒# рооро┐роХ - рои ро▓# родро╛%! роЕрпЗрокро╛ родро╛% рооройрод ро▓- ро╡ро│(-! роЖройро╛ роЕ= роЖро▒ роОрок& рпЗрокро╛5роЪро┐-%1 рпЗроХ9роЯро╛, роЗропрпИроХ-%1 рпЖроЪро╛ l(ро╡ро╛%! роЗропрпИроХ-%ройро╛ роО%рой-%1 рпЗроХ9роЯро╛, роЗроп +рпИроХ, роЕ# родро╛ройро╛ роЗ(-%1 рпЖроЪро╛ l(ро╡ро╛%! :) роЪr, роО ро▓ро╛рпЗроо роЕ=роХ родро╛%! роЕ= >- роО%рой роЗ(-%1 рпЗроХ9роЯро╛, * рпЗрокро╛рой Tро▒ро╛& Proton, Neutron, Electron-%1 рпЖроЪро╛%ройро╛%! * роЗ род Tро▒ро╛& , роЕ#рпЗро│,-, Fermion, Boson, Lepton-%1 Sub Atomic Particles роЗ(%1 рпЖроЪро╛ 6ро▒ро╛%! * роЕ:2род Tро▒ро╛& роО%рой рпЖроЪро╛ ро▓ рпЗрокро╛ро▒ро╛%1 рпЖродrропро╛#! рпЗроХ9роЯро╛ Infinite Divisibility-%1 роЬрпВрокро░ро╛ рпЗрокDро╡ро╛%! роЕро╡% рпЗрокDро▒# рпЖрокро╛ роЗ ро▓! роЕ#

-

роЙрпИроо родро╛%! роЖройро╛, роЖройро╛, роЖройро╛.... роЗ род Infinite Divisibility-ро│ ро│ роЗ(- рокро░роо роЖро▒ , рокро░-"рпЖрокро╛(ро│% роЖро▒ "рокро░рокро░- рпЖрокро╛(ро│% роЖро▒ -%1 роЖро▒ %1 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рокро╛(;роХ! рокро╛(;роХ роЕ-7: родро╛%! роЕро┤ро┐роЪрпА;роХ! роиJ;роХ роТ( рои-рокрпИроХропро╛ро│ роЖроп(ро╡;роХ! J роЕро╡;роХ роЕро▒ро┐ро╡ропро▓ро╛ро│ роЖроп(ро╡ро╛;роХ! роТ7 рпЖроХро╛ро│ роо9:- рооройрпЗроЪ ро╡ро░ро╛#! :) роЕ=

 роЕ=ро╡ро╛, роЕрокро╛6 роЕрокро╛ро▓ро╛, роХ=+ро▒ро┐ роиро┐%ро▒ роХ(-7рпЗро│ роХро╛9&-

роО%ро▒ро╛ роТро│рпИро╡! роЕро╡ ро╡ро┤ро┐ ро╡ род родрооро┐E рооро▒2родро┐/роЕро▒2родро┐ роЕ ро▓ро╡ро╛ роО;роХ рпЗроХро╛рпИрод! роЕродро╛% роП -роУ роО% рооро╛ро▒ро┐ рокро╛:роХро┐ро▒ро╛! +родро▓ро┐ роП ! роЕ7ро▒- роУ ! роП%?

роЖро░ро╛5роЪро┐ #ро╡;- +%ройрпЗро░ рои- рооройроЪро┐ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛ро│=-! рпЖроХро╛ро│=- роО%ройро╛%1? роО%ройро╛%1 роиро╛% роТ%рпИрой роЗрок& роЗ(рпЗрооро╛?-%1 роЗ# ро╡рпИро░ рои-рокроХро┐9: роЗ(рпЗроХ%! роЗрпЗрокро╛ роЖро░ро╛5роЪро┐ KроЯро╛ 9! роЖройро╛ роЖро░ро╛5роЪро┐роп% +&ро╡ рпЗро╡ро▒ rроЪ 9 ро╡ #5роЪро┐%ройро╛....? роЕрпЗрокро╛ роЕрпИрод роП рпЖроХро╛>- рокро╡+- рпЗрои рпИроо,- рпЗро╡=--%1 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХро┐9:

Page 63 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖро░ро╛5роЪро┐рпИроп роЖро░-рокроХ=-! - рокро╡2рпИрод роП ! роП роЖро░ро╛5роЪро┐рпИроп роУ ! роУ * роЙро▓роХ- род9рпИроЯ роО%рок# роТ( роХро╛ро▓2# рои-рокрпИроХ! роЖройро╛ роЖро░ро╛5роЪро┐ рок% роЙро▓роХроЙ(рпИроЯ! род9рпИроЯ роО% рпЖроЪро╛%рой ро╡роЮро╛рой, рокрокро╛: роЕрпИродрпЗроп рок&5роЪро┐2 рпЖродро╛;роХро┐роХро┐9: роЗ(рокро╛ро░ро╛? роЖ

 рок% +&рпИро╡ рооро╛ро▒ро┐ рпЖроХро╛ро╡ро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛!

* роТро│ рпЗрои рпЗроХро╛9& родро╛% рокропрогроХро┐ро▒#-%1 роиро┐V9роЯ% рои-рокроХро┐9: роЗ( родро╛(! (Light travels in straight line)! роЖройро╛ роТро│ роУро░;роХро│ ро╡рпИро│ро╡рпИрод рокро╛ 2род рок%рой (Refraction/Diffraction), роЕро╡(рпЗроХ роЪ рпЗродроХ-! роЖро╡% +&ро╡ , роТро│ роЕрпИро▓ ро╡&ро╡ро╛рой# (Light is a wave) роО% род%рпЗройро╛роЯ родJ рооро╛рой ро╡родро┐рпИроп родро╛рпЗрой рооро╛ро▒ро┐ рпЖроХро╛роЯро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛! * роЗ родро┐роп-рокро╛роХро┐Kродро╛% рокrро╡рпИрой NроЯрпЗро╡ NроЯро╛# роО%рок# роХро╛ родро┐роп&роХро│% рпЖроХро╛рпИроХ! роЖройро╛

роТ( роХ9роЯ2родро┐ роЕ# родро╡ роХ +&ропро╛# роО%ро▒ роиро┐рпИро▓ ро╡(- рпЗрокро╛#, роП -роУ роО% роП рпЖроХро╛роЯро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛! "рпЗрокро╛;роХроЯро╛, роиро╛% рпЖроЪро╛%ройрок& роиJ;роХ ропро╛(- рпЖроЪропрпИро▓, рпЗро╕ро╛ роиро╛% роЖ9рпИроЯ ро╡ро░ро▓"-%1 рпЖроЪро╛%ройро╛ро░ро╛? рокrро╡рпИрой рок% роПрок9роЯ роХро▓ро╡ро░2рпИрод +&роХ роЕро╡(- #рпИрог роиро┐%ро▒ро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛? * рпЗроЪрпЗропро╛% +(роХ% родрооро┐E роХроЯ ! рооро╛рпЗропро╛% рооро╛ро▓ро╡%-роЕро╡1- родрооро┐E роХроЯ рпЗро│ роО%роХро┐ро▒ роЖ - роЗрпИрод рооройD рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХро┐9рпЗроЯ роЖро░-рокроХро▓ро╛-! роЖро╡% +&ро╡ роП рпЖроХро╛>- рокро╡2рпИрод роП ! роЖро╡рпИрой роУ ! :) роЕродро╛% роП -роУ роО- рокро╛ро╡ро╛! * +родро▓ро┐ +&ро╡% рпЗрои рпИроорпИроп = роП ! роП

* роЕ7ро▒- рпЖроЪ,- роЖро░ро╛5роЪро┐ = роУ !! роУ роорпИро▒ рои- роХро╛роо;роХ рооро╛! роП -роУ роО-рокро╛ро╡ро╛! родJропрой CроЪро╛- рпЖроЪ7! роП -роУ роО-рокро╛ро╡ро╛! рпЗроХро╛рпИродроп% +рок# роХро╡рпИродроХ-роТMрпЖро╡ро╛%ро▒ро┐% роХрпИроЯроЪро┐ ро╡rроХрпИро│ роо9:- роТ( ро▓ро┐K9: рпЗрокро╛9: рокро╛(;роХ! роЕ2родрпИрой роП -роУ ро▓ро┐K9рпИроЯ,- ро╡rрпИроЪропро╛ рокро╛ 2родро╛, Xрокро░ро╛ ро╡ро│;-! роиJ;роХрпЗро│ рпЖроЪроЪро┐ рокро╛(;роХ! роиро╛ро░ро╛ропрог"рпЗрой" роироо"рпЗроХ" рокрпИро▒ род(ро╡ро╛%! роЕро╡рпИрой роП -роУ роП роУ роО- рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛ роП -роУ роП роУ роО- рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛ роЖроЯро╛ родро┐(ро╡&роХрпЗро│ роЪро░рог-!

Show all items

Page 64 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-10: ро│роЪро┐ родро│рооро╛? родро╛роорпИро░ родро│рооро╛? - роО роЙроЪродро┐? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ро│роЪро┐роп роХрпИрод роОрой? ро│роЪро┐ родро│рпИрод ро╡роЯ родро╛роорпИро░ родро│ роЙроЪродро┐ропро╛рпЗроо? рокро╛роХро▓ро╛рооро╛ роЗрой роХро┐? :) !родро┐ -10: !родро┐ Thirupavai Crossword - "#рпЖроХ% !родро┐рпИро░ рои'(роХ роЖ* родро╛ роЖроХ+! рпЖрооро╛род ро▓ роЕрпИрод рпЗрокро╛роп роЖ-(роХ! :)

"роП -роУ " роОрокро╛ро╡ро╛0 роОро▒ро╛ роОрой-2 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ропро╛34 рпЖроЪро▒ рокродро┐ро╡ ! роЕрпИрод роЮро╛рокроХ ро╡3роЪро┐роХро┐6рпЗроЯ роЗрой ро╡7 рокродро┐8роХрпИро│ ро╡ро╛роЪро┐9(роХ:! рпЗроХ6-роХро┐6рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок*(роХ! * роЖ; "ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ "7роЪро░; (роХ <r рооро╛рогро╡роХро│ роиро╛ропроХ) * рпЖрок; "ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род "рооро╛r (?ро╡ропро╛ роЕро╡(роХ роЕрооро╛)

рпЗроиро╛@#3 4ро╡ роХ !"роХро┐ро▒ роЕрооройро╛0,

Page 65 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛@ро▒A родро╛ро░ро╛рпЗро░ро╛ ро╡ро╛роЪ родро┐ро▒ро╡ро╛родро╛ ? родро┐ро▒ро╡ро╛родро╛ роиро╛@ро▒ ро┤ро╛0 A* роиро╛ро░ро╛ропрог! роиро╛ро░ро╛ропрог роирооро╛

рпЗрокро╛@ро▒ рокрпИро▒ род7 !;рогропройро╛ ! !;рогропройро╛ рок;- роТ7 роиро╛: роХро░рог2, C@ро▒родро┐ ро╡ро╛0 ро╡D род ' "рок роХро░рог2 рпЗродро╛@# роЙройрпЗроХ рпЖрок7 роп родро╛ род родро╛рпЗройро╛? род родро╛рпЗройро╛ роЕ7(роХро▓рпЗроо! роЖ@ро▒ роЕрой род роЙрпИроЯропро╛0 роЕ7(роХро▓рпЗроо роП -роУ рокро╛ро╡ро╛0! рпЗрод@ро▒рооро╛0 ро╡ родро┐ро▒ роП

роУ роО рокро╛ро╡ро╛0

рпЗроиро╛@#3 4ро╡ роХ !"роХро┐ро▒ роЕрооройро╛0 = роЕрооро╛*, рпЗроиро╛! рпЗроиро╛@#3 4ро╡ роХ рпЗрокро╛ро▒ро╡рпЗро│! роЗ(" рпЗродро╛ро┤ро┐рпИроп роЕрооро╛-рпЗрой ро╡ро│ роХро┐ро▒ро╛ роЖ;роЯро╛:! роП? роЕ*рпЗроп рпЖрокrроп роо2ро╖ро┐-2 Cрок-рпЗро╡ро╛-ро▓? роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ родро╛! роПрпЗродро╛ рооро╛ роХро┤ро┐ рпЗроиро╛! рпЗроиро╛@#, роРроХро┐роп рпЗрооро╛6роЪ роиро╛-роХG" ро╡роЪро╛ ро╡ро╛(роХ рпЗрокро╛рпЗро▒2 рпЖроЪро╛рой рпЗропH-2 роХро┐;роЯ рпЖродро╛рой роХ рпЗродро╛ро┤ро┐рпИроп роХро▓ро╛0роХро┐ро▒ро╛: рпЗроХро╛рпИрод!:) рпЗроиро╛@#3 4ро╡ роХ !"роХро┐ро▒ = рпЗроиро╛! рпЗроиро╛@ро▒ро╛ рпЗродро╡рпЗро▓ро╛роХ/ рпЖроЪро╛ роХрпЗро▓ро╛роХ роХро┐рпИроЯ"! роЕ(рпЗроХ рпЗрокро╛0, ро░рокро╛-роК ро╡роЪро┐-рпЗрооройроХро╛ роО ро▓ро╛ роЯро╛J роЖроЯ, роЕрпИрод рокро╛роХро┐6рпЗроЯ, рпЗроХро╛рпИрокроп "*3роЪро┐роХро┐6рпЗроЯ, роЬро╛ро▓ро┐ропро╛ роЗ7роХро▓ро╛ роОро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛:? рпЗроЪ3рпЗроЪ! "4ро╡ роХ 4ро╡ роХ" 4ро╡ роХ роО# роЗ родро┐ро░рпЗро▓ро╛роХрпИрод3 рпЖроЪро╛ ро▓ро╡ рпИро▓ роЖ;роЯро╛:! роЖ;роЯро╛: роТ%роХ(рпЖроХ6роЯ роЗ родро┐ро░рпИрой роХ;рог2" рок*роХро╛! роЕро╡ роХро╛родро▓ро┐" рок*роХро╛рпЗрод!

рпЗро╡:ро╡ роорпИро▒рпЗропро╛ роХ: роиро┐#ро╡ рпИро╡родро╛ роХ: роЗ родро┐ро░ LрпИроЬрпИроп! роЕрпИрод рпЗроХ:ро╡ рпЗроХ6- роиро┐#родро┐ рпИро╡родро╛ роХ;рог! роЕ8 роЕродрпИрой роЖ;-роХG" AрпЗрок! роЕрпЗрокро╛, роОродрпИрой рпЗрок роХ;рог рпЗроо рпЖрокро╛(роХро┐ роЗ7рокро╛ роХ:? роЖройро╛ роХ;рог роЕрпИроЪ рпЖроХро╛-родро╛ройро╛? ро╡Mро╡ро╛рой ро╡ро╛род(роХрпИро│ A рпИро╡родро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛! рпЗроХро╛ро╡ родрой роХро┐rрпИроп LрпИроЪ"rроп рпЖрокро╛7ро│ро╛роХро┐ройро╛! ро╡ро┤ро┐рокро╛6* !ро░6роЪро┐" ро╡родро┐6роЯро╡ роХ;рогрпЗрой! роЪAродро╛роп" рокроп род7рооро╛# роЖрооN роХ ро╡ро│ родро╡ роХ;рог!

Page 66 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХ;O*родройрооро╛рой ро╡ро┤роХ(роХрпИро│ роО ро▓ро╛ род:ро│ рпИро╡, роЪOроХ рпЗроиро╛":ро│ роЖрооN роХ "7! ро╡ро┤ро┐рпИроп роХро╛6*ропрпИроо" роХ;рогрпЗрой Aрод "7 роХ;рогрой роЗродроп роЕро▒ро┐ родро╡ роХ: роЖ3роЪро╛ роп роХ:! роЖ3роЪро╛ роп P7родроп! роЕродройро╛ родро╛ роЗро░ро╛рооро╛2роЪ , рооро╛Aрой роХ: рпЗрокро╛ро▒ро╡ роХро│ро╛ роЪOроХ-роЖрооN роХрпИрод ро╡ро│ роХ A* род! * 4ро╡ роХ <> роЗ родро┐ро░рпЗро▓ро╛роХ! роЗ родро┐ро░рпЗро▓ро╛роХ ропро╛7" рпЗро╡+ роЕ род роЗ родро┐ро░рпЗро▓ро╛роХ? роЗ родро┐ро░рпЗро▓ро╛роХ роЖG роЕ34рпИро╡ рпЖрокро▒ро┐2 рпЗро╡;рпЗроЯ! роЕро░(роХрооро╛ роироХ7ро│ро╛рпЗрой! * 4ро╡ роХ = 4+ро╡ роХ ро╡ роХ!! ро╡ роХ рои ро▓ ро╡ роХ! рои ро▓ "ро▓! "ро▓ род7, рпЖроЪ ро╡ род родро┐- = роЕ*ропро╛ "ро▓! роЕрпЗро╡ 4+ро╡ роХ! рпИро╡" род роО2 рпИроХ(роХ роп роЪро╛ро░ро╛QроЬро┐роп! роЕрпЗро╡ рои-роЕро╡ ро╡-! ' роЕрпЗро╡ 4+ро╡ роХ! роЕрпИрод родро╛ рпЗроХро╛рпИрод "ро▒ро┐роХро┐ро▒ро╛:!

рооро╛@ро▒A родро╛ро░ро╛рпЗро░ро╛ ро╡ро╛роЪ родро┐ро▒ро╡ро╛родро╛ ? родро┐ро▒ро╡ро╛родро╛ = роТ7род "ро░ рпЖроХро╛-родро╛, роиро╛рооG рокродро┐ "ро░

рпЖроХро╛-роХ+! роТ7род рокR6роЯ роЗ6роЯро╛(роХройро╛, роЕро╡ роХG" рокродро┐ рокR6роЯ рпЖроЪро╛ ро▓+! :) роиро╛(роХ роЙрпИрой C!роЯрпЗро▒ро╛? рои' ро╡ро╛роЪ роХродрпИро╡ родро╛ родро┐ро▒роХрпИро▓! рооро╛@ро▒A родро░ рооро╛6*ропро╛? рооро╛@# рокродро┐ CроЯро╡ро╛ рпЖроХро╛-роХ рооро╛6рпЗроЯ? - роО# рпЗроХ6роХро┐ро▒ро╛: рпЗроХро╛рпИрод!

роиро╛ро░ро╛ропрог! = роиро╛ро░ро╛ропрог роиро╛@ро▒ !*3роЪро╡! роиро╛@ро▒ ро┤ро╛0 A* роиро╛ро░ро╛ропрог !*3роЪро╡ :) ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роЕрок*ропро╛ рпЖроЪро╛ Mро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод? AрпЗрок рпЖроЪро╛рой рпЗрокро╛ рокро╛6рпИроЯ рпЗроХро╛рпИродроп рооройроЪро┐ роЗ7 рок*роХ+! рпЗроХро╛рпИродроп роХро╛ро▓родро┐ роЗ7 рок*роХ+! роиро╛@ро▒ = роорог! роиро╛@ро▒ = рпЖроХ6роЯ ро╡ро╛роЪрпИрой! роиройро╛@ро▒ = рои ро▓ ро╡ро╛роЪрпИрой! роЗрпЗрокро╛ родро╛ роиро╛@ро▒ роОро▒ро╛рпЗро▓ рпЖрокро╛7: рооро╛ро▒ро┐ ро╡6роЯ! роЗрок* роОродрпИройрпЗропро╛ родрооро┐D3 рпЖроЪро╛@роХро│ роЙ;рпИрооропро╛рой рпЖрокро╛7:, "рооро┐роп*3роЪро┐ "рооро┐роп*3роЪро┐, рпЖрокро╛7рпЗро│ рооро╛ро▒ро┐ рпЗрокро╛3роЪро┐! :) * рок6рпИроЯ = ро╡Lродро┐! роЖройро╛ роЗрой роХро┐ роХро┐;роЯро▓ро╛=роЪро░"! роЗ2 роЕрпИро░ T@ро▒ро╛;* роЗ8 рпЗроЯро╛6роЯро▓ро╛рпЗро╡ рооро╛ро▒ро┐-! * роиро╛роо = родро┐7роо; роХро╛!! роЖройро╛ роЗрой роХро┐ роХро┐;роЯро▓ро╛= роПрооро╛ рпЗрокро╛род ! роЗ2 роЕрпИро░ T@ро▒ро╛;* роЗ8 рпЗроЯро╛6роЯро▓ро╛рпЗро╡ рооро╛ро▒ро┐-! роороХрпЗро│, роЗ родро╛ рпЖродро╛роЯ "рооро┐роп рокро╡ ! рпЖродrUроЪро┐рпЗроХро╛(роХ! :))

Page 67 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╛@ро▒ ро┤ро╛0 A* роиро╛ро░ро╛ропрог = ро╡ро╛роЪ рооро┐роХ ро┤ро╛0 роО2 ро│роЪро┐ родро│! роЕрпИрод A* рпЖроХро╛:G (V* рпЖроХро╛:G) роиро╛ро░ро╛ропрог! ро┤ро╛0 = родрооро┐%рпЗроХ роЙrроп ро┤роХро░ ро▓(" ро┤ро╛0 = родрооро┐D роХроЯ8ро│ро╛рой рооро╛рпЗропро╛2" рок*родрооро╛рой рооро▓ роЖроХро┐ ро╡6роЯ рокро╛ род' роХро│ро╛? роЕро┤ро╛0, рпИрок ро┤ро╛0, роХ7 ро┤ро╛0-2 рпИро╡рогро╡ роЗро▓роХро┐роп(роХро│ родрооро┐D ро┤ро╛роп ро╡ро╛роЪ ро╡4! ' роП роЗ род ро│роЪро┐ родро│" роо6- роЗрпИрой роородро┐!? роородро┐! роо@ро▒ рпЖроЪ*роХ: рпЗрокро╛ , ро│роЪро┐3 рпЖроЪ*" LроХ: L "M(роХро╛рпЗрод! роЕ!ро▒ роОрок* ро│роЪро┐рпИроп рпЗрокро╛роп роЕро┤"-2 рпЖроЪро╛ ро▓ро▓ро╛? роЪро┐#роЪро┐# роЪро┐rрокро╛0 роХ7рок3рпИроЪ роЗрпИро▓роХ:. роЕ род3 роЪро┐r!" рпЗроорпЗро▓ роТ0ропро╛ро░ рпЖроХро╛;рпИроЯ рпЗрокро╛ , ро│роЪро┐ рооро▓ роХро╛! роХро╛@ро▒ро┐ роЖ-. роЕродро┐ рпЖрокро╛*рпЖрокро╛* роХ7рои'ро▓ ро╡рпИродроХ:, роЕ род роХ7рои'ро▓рпИройрпЗроп родро╛(роХро┐ рпЖроХро╛;- роЗ7рок рпЗрокро╛ роЕрок* роТ7 рпЖрок7рооро┐род!

роо@ро▒ LроХрпИро│ роО ро▓ро╛ рпЖроХро╛0ропро╛роо рпЖроЪ*роп ро╡6роЯро╛ CроЯ, роТ7 роЪро┐ро▓ роиро╛ро│ ро╡ро╛* ро╡-! роЖройро╛ ро╡ро╛роЯро╛род рооро▓ роОро▒ро╛ роЕ ро│роЪро┐ роо6- родро╛рпЗрой? роТ6- рпЖрооро╛род рпЖроЪ*рпЗроп роТ7 ро╡ро╛роЪрпИрой рпЖроХро╛*ройро╛ роЕ ро┤ро╛03 рпЖроЪ* роо6- родро╛! * роХ7("ро╡рпИро│! роЕрпИрод ро╡роЯ !рой родрооро╛рой рпЖроЪ родро╛роорпИро░! * роЕрпИрод ро╡роЯ !рой родрооро╛рой T# роЗродD рпЖроХро╛;роЯ рпЖроЪ родро╛роорпИро░! * роЕрпИрод ро╡роЯ !рой родрооро╛рой роЖропро░ роЗродD рпЖроХро╛;роЯ !;роЯrроХ роО2 родро╛роорпИро░! * роЕрпИрод ро╡роЯ !рой родрооро╛рой рпЖрокро╛@ро▒ро╛роорпИро░ роО2 Jро╡ рог роХрооро▓! * роЖройро╛ роЗрпИро╡ роЕродрпИрой9 родро░ро╛4 род6* рпИро╡, * роЕ CроЯрпЗро╡ роХ;рогрпИрой9 рпИро╡родро╛M, роТ7 роЪро┐# ро│роЪро┐ родро│ роОродро┐ род6* роЕрпИройрпИрод9 роЪроо рок-родро┐ ро╡-! ро╡- роЗ роОрок*3 роЪро╛родро┐роп? ро│роЪро┐ = роЕ!! роЕродройро╛ родро╛! роХро┐7Xрог ро│роЪро┐ роОрпЗро▒ рпЖрокроп7 ро╡ ро╡6роЯ! рпЖрокро╛ро╡ро╛роХ3 рпЖроЪро╛ ро▓рок- роЬро▓ родро┐ро░-ро│роЪро┐ роХрпИрод! роЖройро╛ роЕро╡ ро▓ рпЖрок7рооро╛:-ро│роЪро┐ рок род! роЬро▓ родро┐ро░-ро│роЪро┐ роХрпИрод рпЗро╡#! роЗ род ро│роЪро┐ рпЗро╡#! роЗ род ро│роЪро┐ роЖродро┐ро│роЪро┐! рокрпЖройро╛7 роиро╛: ро╡rро╡ро╛роХ3 рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒! родро┐7рокро╛@роХроЯро▓ро┐рпЗро▓ рпЗродро╛ро▒ро┐роп ро│роЪро┐! роороХро╛ро▓Yрооро┐" Aройро╛ !

Page 68 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕрпЗро╡ роОрпЖрок7рооро╛рой рооро╛ рпИрок3 рпЖроЪ# рпЗроЪ род! роЕроХро▓роХро┐ рпЗро▓ роО# роЕро▓ -рпЗроо роо(рпИроХ роЙрпИро▒9 родро┐7рооро╛ !! роЕ род рооро╛ рпИрок ро│роЪро┐ роЕро▓(роХrрокродро╛ роЕрпИрой"роЕрок2" роТ7рпЗроЪро░ роХ6роЯ C*роп роТрпЗро░ рооро▓ роЗ род ро┤ро╛0 рооро▓ ! рок3рпИроЪ ро│роЪро┐ родро╛ропро╛7", роХ7 ро│роЪро┐ рпЖрок7рооро╛G" роЪро╛ родрок-! роЖроХроо ро╡родро┐роХро│ M ро│роЪро┐рпЗроХ роП@ро▒! роЗрой рой рооро▓ роХ: родро╛ роЗ родро┐ род рокро╛роХ(роХро│

роЕро▓(роХrроХ+ роОро▒ роЖроХроо ро╡родро┐ роЗ7"! роЖройро╛ роЕрод@" роТрпЗро░ ро╡родро┐ ро╡ро▓" = ро│роЪро┐! роО род рооро▓рпИро░3 V6- Aрой7, ро│роЪро┐ рооро▓рпЗро░ Aродро▓ро┐ роЪро╛ родрокроЯ рпЗро╡;-! рпИроирпЗро╡родро┐ропродро┐M ро│роЪро┐ роЙ;-! род' родродро┐M ро│роЪро┐ роЙ;-! рпЗро╡:ро╡роХро│ род рпИрок" роОZро╡ро│8 AроХро┐ропро╡рпЗрооро╛, роЕрпЗрод рпЗрокро╛ LрпИроЪроХро│ ро│роЪро┐" AроХро┐ропро╡! ро│роЪро┐, ро┤ро╛0, рок7 родро╛, ро╡7 рпИрод роО# рокро▓ роиро╛роо(роХ:! ро│роЪро┐ = роЗрпИро▓, роорог, роХ6рпИроЯ, рпЗро╡ роО# рокро▓ роо7 роХ:! роЗ2 рпЖроЪро╛ройро╛ родрой рокродро┐8 родро╛ роЗроЯ+! "роЕроХро┐ро▓A;роЯ рооро╛M" роЕрогроХро▓ род;рог ро┤ро╛0" роО# роЕ7рогроХро┐r9 ро│роЪрпА роорогродро┐ роЖ6рок-роХро┐ро▒ро╛ ! рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒! роЗ# роХро┐ро▒ро┐JрооJ роОрокродро╛ роЗрпИрод9 рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒ * роЗрпЗроп4роиро╛род рпЖрок7рооро╛рой роЪро┐MрпИро╡" роЕ* роХрпА D ро╡ро│ род Holy Basil роО2 ро│роЪро┐рпЗроп! * ро│роЪро┐роп роЕ* роХрпА D рпЗродро╛ро▒ро┐ ро╡ро│ род, рпЗроХро╛рпИрод роО2 ро│роЪро┐рпЗроп! ро│роЪро┐ роиро╛ро░ро╛ропрог рпЖрок7рооро╛: родро┐7ро╡*роХрпЗро│ роЪро░рог!

роирооро╛ рпЗрокро╛@ро▒, рпЗрокро╛@ро▒ рокрпИро▒ род7 !;рогропройро╛ = роиро╛ роЕро╡рпИрой рокро╛роЯ, роироо" роЕро╡ рокрпИро▒ род7ро╡ро╛! роОрой рокрпИро▒? рпЗрооро╛6роЪ рокро╛рпИрод" рпЗро╡;*роп роЙрокроХро░рог(роХ: (рокрпИро▒) = роЪро┐ родрпИрой, рпЖроЪро╛ , рпЖроЪроп ! роЕрпИрод роироо" род7ро╡ро╛! родропро╛ рок-ро╡ро╛!

рок;- роТ7 роиро╛:, ' "рокроХро░рог2 = роЕрой роХро┐ роТ7 роиро╛:, роОроо роиро╛: C@ро▒родро┐ ро╡ро╛0 ро╡D род ро╡ро╛роп ро╡% рооро╛;- рпЗрокро╛ройро╛рпЗрой! "рокроХ рог! рпЗродро╛@# роЙройрпЗроХ рпЖрок7 роп родро╛ род родро╛рпЗройро╛? род родро╛рпЗройро╛ = роЕро╡ рпЗродро╛@# рпЗрокро╛0, род \роХрпИрод роЙрой" рпЖроХро╛-родро┐6- рпЗрокро╛роп6роЯро╛рпЗройро╛? ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! "рокроХ рог! роО% родро┐7H! (роЗрпЖройро╛# роХро╡рой род' роХро│ро╛? роХ рог роО# рпЖрокроп рпЖроХро╛;роЯро╡ роХ: рпЖрок7рокро╛M, рпЖроЪUрпЗроЪро╛@# роХроЯ род' роХрпЗро╡, род'рпИроо рокроХ роЗ7 , C@ро▒родро┐ ро╡ро╛0 ро╡Dро╡ро╛ роХ: ' рпЗрокро╛ро▓! "рок-роХ рог, роХ рог, ро╡-роХ рог, роЗ2 рпЗро╡ро▒ ропро╛ ройро╛ роЗ7роХро╛(роХро│ро╛?)

Page 69 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖ@ро▒+роЕрой род

роЖ@ро▒ роЕрой род роЙрпИроЯропро╛0 = роЕрой род -ройро╛ роОрой-2 рпЖроЪро▒ рокро╛6*рпЗро▓рпЗроп рпЖроЪро╛рпЗрой! роКрпИроорпЗропро╛? роЕро▒ро┐3 рпЖроЪро╡рпЗроЯро╛? роЕрой родрпЗро▓ро╛?-2 рпЗроХ6роЯро╛:! роЖ@ро▒(рпЖроЪроп ) = роХ роо3 рпЖроЪ7"! роЕрой род = роЮро╛рой3 рпЖроЪ7"! ро╡ро▒" роХ6рпИроЯрпИроп рпЖроХро╛Gродро┐ "ро│ роХро╛ропро▓ро╛! роЖройро╛ роиро╛ ро╡ро╛(роХро┐роп роХ6рпИроЯ роО# роЗ#роХро┐ роЕрпИрог рпЖроХро╛:ро│ A*9рооро╛? роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ родро╛! * роЗрпИро▒ро╡рпИрой роЕро▒ро┐роп родро╛ роЮро╛ройро╛2XроЯро╛рой рпЖроЪ0роХро┐рпЗро▒ро╛! * роЗрпИро▒ро╡рпИрой роЕро▒ро┐роп родро╛ роХ рооро╛2XроЯро╛рой рпЖроЪ0роХро┐рпЗро▒ро╛! роЖройро╛ рокро┤роХ рокро┤роХ, "ро│ рпИро░ рпЗрокро╛роХ родро╛ роХ6рпИроЯ роОрок рооро▒ рпЗрокро╛0, роХ6рпИроЯрпИропрпЗроп роЕрпИрог рпЖроХро╛:роХро┐рпЗро▒ро╛! роЕрпЗро╡ родрпИроЯропро╛роХ рпЗрокро╛0ро╡-роХро┐ро▒! роХ6рпИроЯ" рпЖро░ро╛рок \ро░A рпЗрокро╛роХ A*ропро╛! рпЖро░ро╛рок роЕ7роХро┐M рпЗрокро╛роХ CроЯро╛! роЕрпЗрокро╛ родро╛ рпЖро╡рок роХро┐рпИроЯ"! роЗрпИрод роЙрог рпЖроХро╛;роЯро╛ рпЗрокро╛! роЕ7(роХро▓рпЗроо = родропро╛рокро╛родро┐ро░рпЗроо! родропро╛рокро╛родро┐ро░рпЗроо родро╛ропро╛ -рпЖрок7рооро╛ро│ роХ7рпИрог" роЙrроп рокро╛родро┐ро░рпЗроо! (роЖ@ро▒+роЕрой род ) рпЖроЪ7" род род 4роХродро┐ , 4роХрооро╛ \("рокро╡рпЗро│! рпЗрокро╛! !rUроЪро┐рпЗроХро╛! ро╡ро┤ро┐3роЪро┐рпЗроХро╛! рпЗрод@ро▒рооро╛0 ро╡ родро┐ро▒ = рпЗрод@ро▒рооро╛0 ро╡ро╛! рпЗро╡роХрооро╛0 ро╡ро╛! ро╡ роХродрпИро╡ родро┐ро▒! рпЗрод@ро▒ = рпЗро╡роХ/рпЗрод#род ! рои' рпЗродро▒+-ройро╛ рпЗрод@ро▒рооро╛0 ро╡ро╛! (роЖ@ро▒+роЕрой род ) рпЗроо роЙ:ро│ рок*рооро╛ройрпИрод/рпЖроЪ7рпИроХ ро╡6-6- рпЗрод@ро▒рооро╛ ро╡ро╛! роП -роУ роП роУ роОрокро╛ро╡ро╛0! роОрокро╛ро╡ро╛0 роП -роУ роП роУ роОрокро╛ро╡ро╛0!! роОрокро╛ро╡ро╛0 роЖ;роЯро╛: родро┐7ро╡*роХрпЗро│ роЪро░рог! роЗрпЗроп4 "ро┤ рпИрод рокро▒ родроиро╛:! роЗрой роп роХро┐ро▒ро┐JрооJ ро╡ро╛DроХ:!!

Show all items

Page 70 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-11: роЕро░ "роЕ " роОро▒ро╛ роОрой? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

"роОрпЗро▓ рпЖрокроЯро╛ ! роЪро┐ро▒ро╛рпЗрод рпЗрокроЪро╛рпЗрод!"-" роорпИройро╡рооро╛ роХрпИро│ роО ро▓ро╛% роЕрод&роХро┐ро▒ро╛рпЗро│ро╛ рпЗроХро╛рпИрод? роХрогро╡рооро╛ роХ() роОродро┐ро░ро╛роХ ро╡ро╛* родро┐ро▒)роХ)+роЯро╛, роО ро╡ро╛*-& рпЗрокро╛&роХро┐ро▒ро╛рпЗро│ро╛ роЖроЯро╛/? роЗро╡ро│ро╛ ,рпИроо рпЖрок? :) роЕрок рпЗроп "роЕ 

роЕ " роЕ роОро▒ 2роЯро╛рой рпЖроЪро╛ рпИро▓3% рпИроХропро╛(роХро┐ро▒ро╛рпЗро│ роЖроЯро╛/! рокро╛ )роХро▓ро╛рооро╛ роЗрой4)роХро┐? :) родро┐ -11: родро┐ "рпЗродро╛5родро╛5r"-" рпЗрок7 рпЗроХ/ро╡рок& роЗ7)роХрпА 9роХ родро╛рпЗрой? роЕрок ройро╛ роОрой рпЖрокро╛7/? роЕ,) "ро╡ро╛ройрооро╛роорпИро▓" роОрок, рпЗрои 5 родрооро┐; рпЖрокроп ! роЬ=ро╡ро╛ро╡ рокродро┐ро╡ )> роЗ7)! роЗ9рпЗроХ рпЖроЪ ро▓%!

"роП -роУ " роО%рокро╛ро╡ро╛* ро╡ро│)роХ% роЮро╛рокроХ% роЗ7) родро╛рпЗрой? роЗ род рокродро┐)% роЕ, рпЖро░ро╛%рок рпЖро░ро╛%рок рпЖрокро╛7 ,%! :) рпЗроХ&)роХро┐рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок 9роХ! * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐)роХро┐ 7роЪро░ (роХ Br рооро╛рогро╡роХро│4 роиро╛ропроХ) * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО%.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Cро╡5ропро╛ роЕро╡9роХ роЕ%рооро╛)

Page 71 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХ) роХро▒рпИро╡) роХрог9роХ/ рокро▓ роХро▒ ,, роХро▒ , рпЖроЪро▒ро╛ родро┐ро▒ роЕро┤ро┐ропD, роЕро┤ро┐ропD рпЖроЪ рпЖроЪ7D рпЖроЪ*3%, рпЖроЪ*3% ро▒% роТро▒ро┐ ро▓ро╛род рпЗроХро╛ро╡ро▓ род% рпЖрокро╛рпЖроХро╛ рпЗроп! рпЗроп ройрооропрпЗро▓, рпЗрокро╛родро░ро╛*! роЕро░ роЕ ройрооропрпЗро▓ рпЗрокро╛родро░ро╛* Fро▒5,, рпЗродро╛ро┤ро┐рооро╛ роО ро▓ро╛7% ро╡ ,, Fро▒5, ро╡ , роиро┐ Gро▒% ,, , GроХро┐ ро╡рог рпЗрок рокро╛роЯ, рокро╛роЯ роЪро┐ро▒ро╛рпЗрод, рпЗрокроЪро╛рпЗрод рпЗрокроЪро╛рпЗрод, рпЖроЪ ро╡ рпЖрокроЯро╛ ! рои= роЪро┐ро▒ро╛рпЗрод рпЖрокро╛7/? роП роУ роО% рокро╛ро╡ро╛* рокро╛ро╡ро╛*! роО) роЙро▒9% рпЖрокро╛7/

роХ) роХро▒рпИро╡) роХрог9роХ/ рокро▓ роХро▒ , = роХро▒рпИро╡ рооро╛&роХрпИро│ роОрок

роХро▒)роХI%? роХрпЗро▒ро╛&

роХро▒)роХI%! роХ)+роХро▒рпИро╡ роХ) роХро▒рпИро╡ = роХ+роХро▒рпИро╡ роХ роХро▒рпИро╡! роХро▒рпИро╡ роЗро▓)роХрог рог DроЪро┐ ро╡родро┐! роЪро┐ро▓ рпЗрок7 "роХ" роОрокрод рокро╛ роХро▒рокрпИрод) роХ) рпЖроХро╛& ро╡ро░I%-" рпЖрокро╛7/ рпЖроХро╛/ро╡ро╛ роХ/! ро╣ро┐ро╣ро┐! рокро╛ роХро▒рокрод Kро╖ роО ро▓ро╛рооро╛ рпИро╡)роХ G 3%? рокро╛ роХро▒рок,

Page 72 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро┐роХ% роОро│4,! роТ7 GрпИро▒ роХI рокро╛ 5родро╛ роЕ&5род GрпИро▒ рпИроХ рпЖроЪ*3%! рпЖроЪро╛ M9роХ, ропро╛ро░ро╛DF% роХро▒ , роЗ7)роХрпА ропро│ро╛? роХро╛рпИроЪ роЕ ро▓! рокро╛рпИро▓! :)) рооро╛рпИроЯ5 родроЯро╡) рпЖроХро╛&5,, роЕ роХро╛ , рпЖроХNроЪ% рпИро╡)рпЗроХро╛ рпЗрокро╛роЯро╛ рпЗрокро╛,%! роХро▒)% рпЗрокро╛, роХ роЕ7роХро┐ роЗ7 родро╛)роХро╛ роЗ"% родро╛ройро╛ Fро░)%! рои=9роХ роХро╛ро▓ро╛ рокро╛5родро┐ро░5рпИрод) рок DроЪро┐)роХро┐&, рпИроХропро╛ F%рооро╛ роЗO5родро╛рпЗро▓ рпЗрокро╛,%! рокро╛ рпЖрок7%! роЕ,)роХро╛роХ роХрпЗроЯроЪро┐ рпЖроЪро╛& ро╡рпИро░ роЗO)роХ) +роЯро╛,! роЕ, Fропроиро▓%! рпЖрок7% рокро╛ро╡%! рооро╛ роо роп рпЖроХро╛NроЪрооро╛DF% рокро╛ род9роХI%! роХ) роЗро░ рокроЪро┐)% рпЗрокро╛,, роЗ род рокро╛

рпЗродрпИро╡рок&%! роХро▒рпИро╡ роХро░ро╡ро╛, рпЖроХро╛&)%! роЗ7рпЗрокро╛% роОрок, роЕро▒G% роЕ! роЕ рпЖроХро╛&)% роХро▒ ,)роХро┐рпЗроЯ роЗ7рпЗрокро╛%! роЖрпИроо3% роЕ! роЕ роЗ род род роо% "рой4род" рокF рооро╛&) роо&роо ро▓! роО ро▓ро╛ рооро╛&)% рпЖрокро╛7 ,%! роЗ род "рой4род%" роОрокрпЖрод ро▓ро╛% роорой4род род рпЖроЪро╛ род рокроЪро┐ройP-)роХро╛роХ роЙ7ро╡ро╛)роХро┐) рпЖроХро╛роЯ, родро╛! рооро╛&роХ()5 рпЖродrроп рпЗрокро╛ро╡родро┐ рпИро▓, родро╛9роХ/ "рой4род рокF" роО! роо"ро╖ родро╛, родрпИрой5 родро┐7%рок) рпЗроХ/ро╡ рпЗроХроХро╛род роОрпИрод3% "рой4род%" роЖ)роХро┐ ро╡&ро╡ро╛! роЕ, рокFро╡ро╛роХ&%! роЗ рпИро▓ рокродро┐ роЖроХ&%! рой4родрооро╛)роХро┐ рой4родрооро╛)роХро┐рпЗроп, роОроЯ)роХ рпЖроХро╛& рпЗрокро╛* роиро┐5родро┐3% ро╡&ро╡ро╛! :) роО ро▓ро╛) роХро▒рпИро╡ рооро╛&% рой4родрооро╛рой, родро╛! рокF роо&рпЗроо рой4род% роЕ ро▓! рпЗроХро╛-роЪ%ро░роЪрог% роО"% роЖроиро┐рпИро░ роХро╛5род рооро┐роХ% роЙроп род,! роЕ, рокF)роХ() роо&% роЕ ро▓! роО ро▓ро╛ роО7рпИроорпИроп3% рооро╛&роХ()% родро╛! роЕродройро╛ родро╛ роЖроЯро╛/ роО7рпИрооD роЪро┐ ро╡&-" = рокро╛&роХро┐ро▒ро╛/, +роЯрпЗро╡ рокFрпИро╡3% рокро╛&роХро┐ро▒ро╛/!

рпЖроЪро▒ро╛ родро┐ро▒ роЕро┤ро┐роп, роЕро┤ро┐роп рпЖроЪ рпЖроЪ7D рпЖроЪ*3% рпЗроХро╛ро╡ро▓ = роЗрок ) роХро▒рпИро╡роХрпИро│ рпЗрокро╛ро▒ро╛роо роЕ,роХ()) рпЖроХро╛&рпИроороХ/ рпЖроЪ*3% рокрпИроХро╡ роХ/! роЕро╡ роХ/ родро┐ро▒рпИро▓ роЕро┤ро┐5,, рпЗрокро╛ (рпЖроЪ7) r3% рпЗроХро╛ро╡ро▓ роХ/! роЕро╡ роХрпЗро│ рпЗроХро╛-роХро╛ро╡ро▓ роХ/!

рпЗроХро╛-роЪ%ро░роЪрог% роОрок, роПрпЗродро╛ ро╡роЯрпЖроиро▒ро┐ роО роОрог ро╡роЯ рпЗро╡роЯро╛%! рой4род рокF, рой4родрооро┐ ро▓ро╛) рпЖроХро╛F-" рпЗроХро▓ро┐3% рпЗрокроЪ рпЗро╡роЯро╛%! (ро▒ро┐рокро╛роХ рок5родро▒ро┐ро╡ро╛ро│ роХ/) роЖроиро┐рпИро░ роХро╛5род = рокрпИроЯ5 родрооро┐ро┤r роЕро▒9роХ(/ роТ!

Page 73 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЗрокро╛r рпЗрокро╛,, G рпИро▓ роиро┐ро▓5родро┐ рокF)роХрпИро│5 родро╛ Gродро▓ро┐ роХро╡ ,, рооро┐роХ% рок5родро┐ро░рооро╛роХ роЕро▒рок&5,ро╡ро╛ роХ/! роЗ,)-" рпЗроХро╛ройро╛ роХрпИро│3% +роЯрпЗро╡ рпЗрокро╛ )роХро│5,)) роЕрпИро┤5, рпЗрокро╛ро╡ро╛ роХ/! рпЗрокро╛рпЖро░ ро▓ро╛% роЕро▒% родро╛ ,ро╡9%! роЗрок G рпИро▓роиро┐ро▓ рооро╛рпЗропро╛ рпЖроиро▒ро┐рпИроп рооро┐роХ% роородро┐5, ро╡ро╛; род роЪGродро╛роп% рокрпИроЯ5 родрооро┐;D роЪGродро╛роп%! рокF)роХрпИро│) роХро╛)% G рпИро▓ рооро▒ро╡ роХ()) рпЗроХро╛ро╡ро▓ роО рпЖрокроп ! рпЖрокроп рпЗроХро╛ро╡ро▓ роОро▒ рпЖрокроп7% роЗ9роХро┐7 рпЗрод рпЗродро╛ро▒ро┐роп, родро╛! рпЗроХро╛ро╡ро▓ = рпЗроХро╛ро╡ род = роХрог! роЖроп, рпЗроХро╛ройро╛, рпЗроХро╛ро╡ро▓ роОрпЗро▒ ро▓ рпЖрокроп роХ(% роЙ&! роЗ% родро┐7)рпЗроХро╛ро╡B роиро╛DроЪро┐ропро╛7) -9+"рпЗроХро╛ро╡ " роиро╛DроЪро┐ропро╛ роОрпЗро▒ родро┐7рпЖрокроп ! роЪро┐ро▓рокродро┐роХро╛ро░) рпЗроХро╛ро╡ро▓ роЖроп ро▓% роЗ рпИро▓ роОро▒ро╛M%, рпЗроХро╛ро╡ро▓ роО"% рпЗрок роОQро╡ро│ рокро░рокро▓рооро╛роХ роЗ7 родро┐7)роХ рпЗро╡&%! роЕрпИрод роТ7 ро╡рогроХ родрпИро▓ро╡ро░ро╛рой рооро╛роЪро╛5,ро╡ро╛ роороХ")D 2 роЗ7рокро╛ роХ/ роОрокрпИрод3% роОрог рокро╛79роХ/! роЗрок G рпИро▓3%, G рпИро▓3% рооро╛рпЗропро╛"%, рооро╛рпЗропро╛"% роЖроп роХ(%, роЖроп роХ(% роЖроиро┐рпИро░роХ(% родрооро┐; рокрокро╛ рокr)роХ G ропро╛род рпЖрок7NрпЖроЪро╛5,! рпЖрок7NрпЖроЪро╛5, родрооро┐;D рпЖроЪро╛5родро┐ роЕро╡ роХ()% роЪроо роЙrрпИроо3& роОрокрпИрод роПроХрпЗрокро╛роХ) ро▒ро┐NроЪро┐) роХро╛ро╡ро▓ роХ(%, роЪро┐ро▓ G7роХрокро╛)роХ(% GрпИрой , рокро╛ )роХ рпЗро╡I%! :)) ро▒% роТро▒ро┐ ро▓ро╛род рпЗроХро╛ро╡ро▓ род% рпЖрокро╛рпЖроХро╛ рпЗроп = роЗрок ) ро▒рпЗроо роЗ ро▓ро╛род рои ) рпЗроХро╛ро╡ро▓ роХ/! роЕ род роЖроп роХ/ ро╡& = рпЖрокро╛рпЖроХро╛ рпЗроп! рпЖрокрпЗрог!

 роЕро░ роЕ ройрооропрпЗро▓ рпЗрокро╛родро░ро╛* = ро▒ро┐ ро╡ро╛O% рокро╛% рокроЯрпЖроо&5родро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓, роЕро┤роХро┐роп ро╡рпИро│роХ/ (Curves) рпЖроХро╛роЯ "роЕ рпИро▓" роЙрпИроЯропро╡рпЗро│! роХро╛& рооропрпЗро▓! ро╡ро╛ рпЗрокро╛роХро▓ро╛%! (*** родро┐7рокро╛рпИро╡-рой4род%-роЖрооR роХ% роО роЪрпЗро▒ рпЖроо ро▓ро┐ропро▓ро╛* роиро┐рпИройрокро╡ роХ/, роЕ&5род роЪро┐ро▓ рок5родро┐роХрпИро│5 родро╡ 5, ро╡&, рок5родро┐ Resume-роЗ ро╡ро╛роЪро┐)рооро╛ роЕроЯ рпЗроХ&) рпЖроХро╛/роХро┐рпЗро▒...роиро▒ро┐!) роЖроЯро╛/ роЗDрпЖроЪро╛ рпИро▓) рпИроХропро╛/ро╡, роОройрпЗро╡ро╛ роиро┐роЬ%! роЗродроХро╛роХ роЕро╡рпИро│ ропро╛7% род/ро│43% рпИро╡)роХ G ропро╛,! роЕро╡/ рокродро┐% рокро╛роЯM% роЗроЯро▒% роЗроЯро▒ро╛,! :) роЗ род "роЕ 

роЕ " роЕ роО"% рпЖроЪро╛ , рооро┐роХ рооро┐роХD 2роЯро╛рой ро▒ро┐D рпЖроЪро╛ ! :) роЕрпИроо) роХро╛ро▓9роХро│4 рпЖрок7% роЪDроЪро░)/ро│ро╛рой рпЖроЪро╛ ! роТQрпЖро╡ро╛7ро╡7% роТQрпЖро╡ро╛7 %рооро┐ роЕ 5род роТ7 рооро╛рпЖрок7% ро╡родрооро╛роХ rNроЪро┐)роХро┐&, роЖройро╛ рпЖрооро╛5родрооро╛ rNроЪро┐)роХро╛роо, ро╡ = рпЖроЪро╛ ! роХро╡ропро░роЪ роХ%рокрпИро░ роЗрпИрод рпИро╡5,) рпЖроХро╛рпЗроЯ рпЗрокро░ро▒ро┐роЮ роЕрогро╛ роЕро╡ роХ/ роХро┐ро┤ро┐роХро┐ро┤ро┐-" роХро┐ро┤ро┐5род рпЖроЪро╛ ! роЕрок роОройро╛9роХ роЗ7) роЗ род роо родро┐ро░D рпЖроЪро╛ Mро▓? ро╣ро┐ро╣ро┐! рпЗрооро▓ рок 9роХ! роЕ = роЗрпИроЯ (роЕ роЕ) рпЖрокро▒ро┐ (роЕ роЕ) рок)роХ%! рок)роХ% рпЖрооро╛5род% S" рпЖрокро╛7/! роЗро▓)роХро┐роп5родро┐ рпЖрок7%рокро╛M% роЗрпИроЯ роОро▒ рпЖрокро╛7ро│4 родро╛ ро╡7,! роЖройро╛ рпЖрокро▒ро┐ роОро▒ роТ7 рпЖрокро╛7(% роЗ7рокродро╛ , рокро▓ ро╡ро╡ро╛род9роХро│4 роЗ, рок5родро┐)роХро┐& роОr3,! :) роЕрок рпЗроп рпЖрокро▒ро┐рпИроп) ро▒ро┐5родро╛M% роЕродройро╛ рокро╛родроХрооро┐ рпИро▓! роЙроЯ + ро╡рок

рпЖроЪро╛ ро▓ро┐5 род7роХро┐рпЗро▒ро╛рпЗроо! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ родро╛рпЗрой роЗро▓)роХро┐роп%! роЕQро╡ро│ родро╛рпЗрой?

Page 74 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖройро╛ роЖрооR роХ роЗро▓)роХро┐роп5родро┐ ро╡7рпЗрод? ро╡ро░&рпЗроо! рок5родро▒ро┐ро╡ро╛ро│ рои=9роХ родро╛рпЗрой рпЖроЪро╛ Mро▒=9роХ ро╡ро▒& роЖрооR роХ% +роЯро╛,-"? роЗ, ро╡ро░&% роЖрооR роХрооро╛ ро╡ро░&рпЗроо? :) роЖрооR роХ% роОрокродройро╛рпЗро▓рпЗроп роЗDрпЖроЪро╛ рпИро▓5 родро╡ 5, ро╡роЯрпЗро╡&рооро╛ роОрой? рпЗродрпИро╡ роЗ рпИро▓! роЖрооR роХ% роЙроЯ+ рпЗрокIрод рокро▒ро┐3% рпЗрокFроХро┐ро▒рпЗрод! "ро╡ро╛роо рпЗроороХрпИро▓ роЗро▒, ро╡ро│ род, роЕ рпЗро▓!" роОрок, роХ%рок ро░роЪ%! роЖройро╛ роЪро┐ро▓ рпЗрокr роОрог5родро┐ роЕ, роХро╛роо ро░роЪ%! рпЗроЪро╛роо ро░роЪ%! рокTроо ро░роЪ%! :) роЗро░ро╛роо ро╡ рпИро▓ Gро▒ро┐5, ро╡роЯро╛ роОро▒ рпЖроЪ*родро┐ рпЗроХ&, роЪрпАрпИродроп рпЗроороХрпИро▓ роЗро▒, роЕро╡/ роЕ ро╡ро│ родрпЗрод-" роХ%рок рокро╛ ройро╛M% рокро╛ ройро╛7! рокро╛ро╡% роо"роЪ! роЕрпЗродро╛ роХродро┐ропро╛роХро┐ роиро┐)ро▒ро╛7! рпЗроороХрпИро▓ = роЗрпИроЯрпИропD Fро▒ро┐D роЪ5 родро╛;ро╡ро╛роХ роЕрог3% (роТ ропро╛рог% рпЗрокро╛ро▓) роТ7 роирпИроХ! роорогрпЗроороХрпИро▓ роОроХро┐рпЗро▒ро╛% роЕ ро▓ро╡ро╛? роороХро┐;DроЪро┐) роХро│4рок роЪрпАрпИродроп роТ ропро╛рог% роЗрпИроЯрпЗропро╛& роЗроХро┐роп,! рои ро▓ро╛ роЪро╛рокроЯро╛)роХро╛, рпЖрок роЗ%ро▓? роЗроХро┐ройро╛ роОрой роЖ%? роЙ9роХ рпЖрок рпИроЯ роЗ)роХро┐ ро╡&)роХро┐& роЕ роп

рокро╛79роХ! рпЖродро╛рпИрок роЗ7)роХро┐ро▒ро╛ рпЗрокро╛ро▓5 рпЖродr3%! роЗ&ро▓ роТ7 роХроп/рпЖрок роХ

роЗ)роХро┐ройро╛,

роЗ&рок рпЗрооM%, роХрпА O% роЪрпИрод ро╡r3%ро▓? роЕрпЗрод родро╛ роХ%рок рокро╛ ройро╛7! рпЗроороХрпИро▓ роЗ)роХ, роЗрпИроЯ ро╡ро│ родрпЗрод! роЖройро╛ рокро╛ро╡%, роЪ DрпИроЪ)rроп рпЖроЪро╛ рпИро▓ рокропрок&5родро┐роЯро╛7! рои%роо роо)роХ/ 2роЯро╛)роХро┐роЯро╛*9роХ! :)

роЕ рпЖрокроХ() роо&% родро╛ройро╛ роОро▒ро╛ , роОро▒ро╛ роЕ,% роЗ рпИро▓! роЗ рпИро▓ роЗ7 рокро╛ро▓7)% рпЖрокро╛,! роЗрпИроЯ3%, рпЖродро╛//роЗрпИроЯ) роХрпА O/ро│ ро╡рпИро│ род роЪрпИрод рокродро┐3% роЕ роО ро╡ро┤9роХрок&%! G7роХ")% роЕ роЙ&! ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! ропро╛ро░ро╛DF% рокро┤рой4ропро╛ роп родро┐7GO)рпИроХ рокро╛ 5, роЗ7)роХрпА 9роХро│ро╛? роЕрок рокро╛ 5, роЗ7 родро╛, роЗрок рпЗро╡ рпЗрокроЪрпЗро╡

Page 75 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛U9роХ! роТ7 рпЖрокрог роЗрпИроЯрпИроп ро╡роЯ, роЕ%& ро╡рпИро│, роЕ%& Curves, роО9роХ G7роХрпЗройро╛роЯ роЗ&! ро╡/ро│4роп роЗрпИроЯ рпЖроХро╛ ропрпИроЯ роо&рпЗроо! роЖройро╛ G7роХрой4 роЗрпИроЯ, роЕро░ роЗрпИроЯ! рокро╛% рпЗрокро╛ рпЖроиро│4 , ро╡рпИро│ , рпЗроорпЗро▓ рпЖроЪ M% роЙроп /ро│ роЗрпИроЯ! рпЗроХро╛ро▓ро┐,рокро╛ро▓ро┐,ро╣ро╛ро▓ро┐ роО ро▓ро╛ &% рокDрпИроЪ ро╡ро╛9роХI% роЗрпЗрок рокроЯ роЗ& роЕро┤)! роЕро╡ Gрод -роЗрпИроЯ Gрод роЗрпИроЯ-роХрпИроЯ роЗрпИроЯ роХрпИроЯ роО"% GDроЪ9роХ5,)% роЙrропро╡ роОро▒ро╛M%, роОро▒ро╛M% роОрой) рок 5род, G7роХрой4 "роЗрпИроЯD роЗрпИроЯD" роЗрпИроЯD роЪ9роХ% роо&рпЗроо! роо&рпЗроо :)) роЕ,)роХро╛роХ роЗро▓)роХро┐роп5родро┐ ро╡7% роЕ роО ро▓ро╛рпЗроо роЗрпИроЯ-" рпЖроЪро╛ ро▓ ро╡ро░рпИро▓! роЕ род Context) роПро▒ро╡ро╛ рпЖрокро╛7/ рпЖроХро╛/ро│ рпЗро╡I%! роЕQрпЗро│ро╛ родро╛! роЪро┐%рок/! :) рпЖроЪро▒ рокро╛ роиро╛ро▒5 ,ро┤ро╛*-" рокро╛ 5рпЗродро╛% роЕ ро▓ро╡ро╛? роиро╛5род% DроЪ ,ро│роЪро┐рпИропD 2&% роиро╛ро░ро╛ропрог-ройро╛ рпЖрокро╛7/ рпЖроХро╛рпЗроЯро╛%? роиро╛ро▒%=роорог% роО родро╛рпЗрой рпЖроХро╛рпЗроЯро╛%! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓5 родро╛! рпЖрокrропро╛;ро╡ро╛7% роЕ роО рокро╛&роХро┐ро▒ро╛ ! ро┤ рпИродрпИроп5 род роЕ ро▓ро┐ роПро▒ро┐ роЕроо 5родро┐) рпЖроХро╛/роХро┐ро▒ро╛ро│ро╛% родро╛*! родро╛* роЕрок ройро╛ роЕ роЗ9рпЗроХ роОрой рпЖрокро╛7/? рпЖрокро╛7/ роЗрпИроЯ родро╛рпЗрой!!! роЗ7 роорпИро▓ рпЗрокро╛ роОродро┐ род роо ро▓ , роЗ7ро╡ роЕ9роХ% роОr рпЖроЪ*родро╛*! роЙ родро┐7 рооро▓ро┐ , родро┐роХO% рооро╛ рпЗрод)роХ ро╡ , роО "роЕ " роПро▒ро┐ роТ7 GрпИро▓ ро╡ро╛* роо&5, роЙрогро╛рпЗроп! роЖроЯро╛(% роЕрок рпЗроп родро╛ рокро╛&роХро┐ро▒ро╛/! ро▒ро┐ ро╡ро╛O% рокро╛% рокроЯрпЖроо&5родро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓, роЕро┤роХро┐роп ро╡рпИро│роХ/ (Curves) рпЖроХро╛роЯ "роЕ рпИро▓" роЙрпИроЯропро╡рпЗро│! ро╡рпИро│ род "роЗ&" рпЖроХро╛роЯро╡рпЗро│! роХро╛& рооропрпЗро▓! ро╡ро╛ рпЗрокро╛роХро▓ро╛%! - роЗ,) рпЗрооро▓ Curves рок5родро┐ роХ Br рооро╛рогро╡ роХ/ роХро┐роЯ рпЗроХ&)рпЗроХро╛9роХрокро╛! роЗ,)рпЗроХ роЖрооR роХ рпЗрокро░рок роХ/ роЪро┐ро▓ роО рпЗроо рок& рокроп9роХро░) рпЗроХро╛рокрооро╛ роЗ7)роХро╛9роХ-" роЗрпЗрокро╛ родро╛ рпЗроЪродро┐ ро╡ ,DроЪро┐ :)) роЕ рпЗроп рпЗроиро╛)роХ%: роЖроЯро╛/ рокропрок&5,% роЗ род5 родрооро┐;D рпЖроЪро╛ , рпЗроХро╛рпИродроп рпЖрод*ро╡5 родрооро┐; - роЗродройро╛ роО род "роЗроЯро▒M%" роЗ рпИро▓ роО роХро╛роЯрпЗро╡, роЗрпИрод ро╡ро│)роХ рпЗрод! роЕ&5род GрпИро▒ роЗ род рокро╛Fро░5рпИрод роУ,% рпЗрокро╛,, роорой рпЖрои7роЯ роЗ ро▓ро╛роо , ро╡ро╛*ро╡&, роЙро░)роХрпЗро╡ роУродро▓ро╛%! роЖроЯро╛/ рпЗродрпИро╡ роЗ ро▓ро╛роо роЗрок

роТ7 рпЖроЪро╛ рпИро▓ рпЗрокро╛роЯ рооро╛роЯро╛/!

(родро┐7рокро╛рпИро╡-рой4род%-роЖрооR роХ%-рокrF5род%! роЖрооR роХ5рпИрод роЕро▒ро╛роЯ ро╡ро╛;ро╡ропрпЗро▓ро╛& роХро▓)роХ) +роЯро╛,! роЕ, рок5род род/ро│4рпЗроп рпИро╡)роХрокроЯI%! рпЗродрпИро╡рок&% рпЗрокро╛, роЕрпИрод роО&5, KP рокрог)роХ"% роОрок, роЖроЯро╛(% роЕро▒ро┐ропро╛род роТ"! роЕ рпЗроп"% роЕро▒ро┐ропро╛род роТ"! родрой4рпИроороп роОрой4роЯ% роЪро┐рой родро╡ роХ/ роЕ рпЗропрпИрой роорой4)роХ%! G родро╛

роЗDрпЖроЪро╛ M)) рпЗроХро╛рпИродрпИроп3% роорой4)роХ%!)

(*** родро┐7рокро╛рпИро╡-рой4род%-роЖрооR роХ% роО роЪ рпЖроо ро▓ро┐ропро▓ро╛* роиро┐рпИрой5родро╡ роХ/...Resume here...роЗ9рпЗроХ рпЖродро╛роЯ79роХ/! rродM) роиро▒ро┐) Fро▒5,, рпЗродро╛ро┤ро┐рооро╛ роО ро▓ро╛7% ро╡ , = роЙ Fро▒ рпЖрок 7%, рпЗродро╛ро┤ро┐роХ/ роО роЗ7

Page 76 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЪро╛ро░ро╛7% ро╡ , +ро╡рпЗро▒ро╛рпЗроо! = Gро╡ро╛роЪро▓ро┐ роиро┐, роиро┐ Gро▒% ,, , GроХро┐ ро╡рог рпЗрок рокро╛роЯ = роЙ ро╡ рпЗроороХро╡рог роХрогрпИрой рокро╛&рпЗро▒ро╛рпЗроо! Gро▒% = Gро▒ро┐ , Gро╡ро╛роЪ ! роЗ род) роХрог роО"% роХро╛родро▓рпИрой) роХро╛рог, рок ро╡ро╛роЪ

ро╡ро┤ро┐ропро╛ рокроп родро╛9рпЖроХро╛/ро│4 рпЗрокро╛ роУроЯ5 рпЗродрпИро╡роп рпИро▓! рпИродrропрооро╛ G ро╡ро╛роЪ

ро╡ро┤ро┐ропро╛роХрпЗро╡ ро╡ро╛! рпЗрокро╛роХро▓ро╛%! роЪро┐ро▒ро╛рпЗрод рпЗрокроЪро╛рпЗрод, рпЗрокроЪро╛рпЗрод рпЖроЪ ро╡ рпЖрокроЯро╛ ! = роЪро┐ро▒ро╛рпЗрод (GIGI)роХро╛рпЗрод)! рпЗрокроЪро╛рпЗрод (роХ5родро╛рпЗрод)! роО рпЖроЪ ро▓ рпЖрокрпЗрог! роЪро┐род = роЪро┐I9род ; GIGI5род ; роОQро╡ро│ роЕро┤роХро╛рой родрооро┐;D рпЖроЪро╛ роЗ l9роХро│ро╛? ро╣рпБ%, ро╣рпБ%...роиро╛ роЗрпЗрокро╛ рпЖро╡ро│4роп ро╡ро░ рооро╛рпЗроЯ...X)роХ% ро╡7,...рои=9роХ рпЗрокро╛роп)рпЗроХро╛9роХ....роОрпИрой роГrропро╛ ро╡&9роХ! ро╣рпВ%...роО роЪро┐I9ро╡,, роЕрок рпЗроп рои% роХ G рпЖродrроХро┐ро▒, рокро╛79роХ/!:) рпЖрокроЯро╛ = рпЖрок7 родрой)роХро╛r! рпЖрок7 родрой)роХро╛r рпЖрок7рооро╛ ! рпЖроХро╛NроЪ% рооро┐родро▓ роЗ7рокро╡! роЗ7рокро╡ рооро┐род роОро▒роЯ рпЖрокроЯро╛ =роорпИройро╡-рпЗрой роО ро▓ро╛ роЖроХ(% роЕ 5род% роО&5,)роХро╛род=9роХрокро╛ роЪро╛рооR роХро│ро╛!:) рои= роО) роЙро▒9% рпЖрокро╛7/? рпЖрокро╛7/ = роЗрок

рои= X9роХро┐)роХро┐рпЗроЯ роЗ7 родро╛ роОрой родро╛ роЕ 5род%?

ро╡ро╛U рпЖро╡ро│4рпЗроп! :) роП роУ роО% рокро╛ро╡ро╛*! роП роУ роО% рокро╛ро╡ро╛*! роЖроЯро╛/ родро┐7ро╡ роХрпЗро│ роЪро░рог%!!

Show all items

Page 77 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-12: Sweet Heart = рооройроХро┐ройропро╛! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роЖроЯро╛ роХроЪ родро╛ "Sweet Heart" роО

! рпЖроЪро╛ ! роЗройроХро┐ роЕ род роо родро┐ро░ рпЖроЪро╛

роЗ ро▓ро╛роо роТ( роХро╛род)! роЗ рпИро▓! :) рои,рпЖроЪ ро╡ род-рпИроХрпЗроп- рпЗро╡ро▒ рокро╛0 ро╡(! ропро╛ роЗ род рои,рпЖроЪ ро╡? рои,рпЖроЪ ро╡ роЕро╡ род-роХроЪро┐ ропро╛(? роЕро╡12! рпЗроХро╛рпИрод2! роОрой рпЖродро╛роЯ ? рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛?

роЗройроХро╛3! роТ-рпИро▓рой ро╡ро│роХ! рпЖроЪро╛ ро▓ро┐0 рпЗро╡роХрооро╛ роО5рпЗроХ роЖроХ 67родро╛- рокро╛ роХро┐рпЗро▒! :) * роЖ 2ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 2(роЪро░ (роХ 8r рооро╛рогро╡роХро│ роиро╛ропроХ) * рпЖрок 2ро░ро▓ро┐ - роО!.роО .ро╡роЪ род 2рооро╛r (;ро╡ропро╛ роЕро╡-роХ роЕ!рооро╛)

роХрпИрой, роХ,рпЖро▒(рпИроо, роХ<2 роЗро░-роХро┐, роХрпИрой роЗро│! роХ,рпЖро▒(рпИроо роЗро░-роХро┐ роиро┐рпИрой, 6рпИро▓ ро╡ро┤ро┐рпЗроп, роиро┐рпИрой ро╡ро┤ро┐рпЗроп роиро┐< рокро╛ рпЗроЪро╛ро░, рпЗроЪро╛ро░ роирпИрой, роЗ ро▓! рпЗроЪро▒ро╛2!! роирпИрой рпЗроЪро▒ро╛2! рои, рпЖроЪ ро╡ род-роХро╛=! род-роХро╛= ро┤, рокрой родрпИро▓ ро╡ро┤ > роиро┐ ро╡ро╛роЪ,роХрпИроЯ рок,ро▒ро┐, рок,ро▒ро┐ роЪро┐ройродро┐ройро╛ рпЖрод роЗро▓-рпИроХ рпЗроХро╛рооро╛рпИрой рпЖроЪ,ро▒,

Page 78 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роорой2 роЗройропро╛рпИрой рокро╛роЯ?!, рокро╛роЯ?! рои> ро╡ро╛= родро┐ро▒ро╡ро╛=! родро┐ро▒ро╡ро╛= роЗройродро╛ роО@ родро┐ро░ро╛=! роО@ родро┐ро░ро╛= роИрпЖродрой рпЗрок роЙро▒роХ!? роЙро▒роХ! роЕрпИрой роЗ ро▓родро╛(! роЕро▒ро┐ , роЕро▒ро┐ роП -роУ роП роУ роО! рокро╛ро╡ро╛=! рокро╛ро╡ро╛=

роХрпИрой, роХрпИрой роЗро│! роХ,рпЖро▒(рпИроо, роХ,рпЖро▒(рпИроо роХ<2 роЗро░-роХро┐ = рооро╛роЖроЖроЖроЖ роО< роХрпИройроХро┐ро▒! роЗ род роО(рпИроорпЗроп роТ( роЗро│рпИроо роО(рпИроо! роЕрод,2 роТ( роХ<! роЕ род роХро▒ро┐ рпЗроо роЕ!0 рокро╛роЪ!! родрпИро▓роЪ роХро▒ро╛роХ роЗ(2рпЗрооро╛? роиро┐рпИрой, роиро┐рпИрой 6рпИро▓ ро╡ро┤ро┐рпЗроп роиро┐< рокро╛ рпЗроЪро╛ро░ = роЕ род роХрпИро▒ роиро┐рпИройрод рооро╛родро┐ро░родро┐ , рокро╛

родро╛ройро╛роХ рпЖроЪро╛rроХро┐ро▒! роирпИрой, роЗ ро▓! рпЗроЪро▒ро╛2!! роирпИрой рпЗроЪро▒ро╛2! = рокро╛ роХро▒роХ роЖро│ ро▓ро╛род рпЗро╡рпИро│! роЗрок родро╛ройро╛роХрпЗро╡ рокро╛

роХроЪро┐ ! рпЖроЪро╛r ! рпЖроХро╛ роЗ( родро╛ ? роЕ род ро╡рпЗроЯ > рпЗроЪро▒ро╛роХро┐ ро╡0роЯ! рокро╛ рпЗроЪ<! рокро╛,роХроЯ

рпЖродr7!! роЗ рокро╛,рпЗроЪ<! роЕ!0 ро╡ро│рпИроо роЕ род ро╡0 ! >

рои, рпЖроЪ ро╡ род-роХро╛= = рои ро▓ рпЖроЪ ро╡рой род-рпИроХрпЗроп! ропро╛(! роЕрогрпИрой род 6рпЗрой рокро│роХро╛ роХро┤?! EроЯро╛! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ "родрпИрой родро╡ро░" рпЗро╡< ропро╛(! роЕрогрпИрой родро┐0роЯ?! EроЯро╛! - роЗродро┐ роЪро┐ро▓ род-роХроЪро┐-роХ, род-роХ роЪ-роХро┐ро▓ро┐роХро│ро╛ роиро┐рокро╛-роХ! :) роЕродро╛ роЕрогрпИрой "рои ро▓ роЕрогро╛"- 3(2

роО@ роХро▒ро╛ро│ро╛-

роЗ род рои,рпЖроЪ ро╡ ропро╛ ? ропро╛ роХрог

EрокроЯро▒ро╛! роЕрпИрод рпЗроХ0роЯро╛3!, роЗро╡

рокро╛2ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! :) 2 рооро┐роХ рооро┐роХ рпЖрои(роХрооро╛ройро╡! рпЖрои(роХрооро╛ройро╡ роЗро░ро╛роо

2 роЗро▓2ро╡

рпЗрокро╛ро▓! роЕро╡ рпЗрокро╛7! рпЗрокро╛7! роЙрой2 роЕрогройро╛ ро╡ ро╡ро╛=роЪро╛рпЗрой! роЗFро╡ро│? роЪро╛родроХрооро╛рой Gро┤ роЗ(рпЗроХH роЙрой2? роО-роХ12 роЗрок роТ( ро╡ро╛= роЗ( родро╛, роЕ род роХрогрпИрой роОрокрпЗро╡ро╛ роороЯроХро┐ рпЗрокро╛0 роЗ(рпЗрокро╛!! :)

роЕрог! роЕро╡ рои,+рокрпИрой рои,рпЖроЪ ро╡ = роирокрпИройроп роЕрог рои, рокрпИрой! рокрпИрой роЗро╡ рои,+рпЖроЪ ро╡ рои, рпЖроЪ ро╡! рпЖроЪ ро╡ 2ро┤ рпИродроХ12 G0роЯ роЕро┤роХро╛рой родрооро┐I рпЖрокроп роХ роЕ ро▓ро╡ро╛ - роирокрпИрой, рои,рпЖроЪ ро╡! роЗро╡рпИрой ;родро╛роо роО<! ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐роп рпЖроЪро╛ )ро╡ро╛ роХ! ро░ро╛рпИродроп роЕрог! ;родро╛роо = рои,рпЖроЪ ро╡! роЕрпЗрод рпЖрокро╛( родро╛ ро╡(роХро┐ро▒ рпЖро░ рпЗрок(2рпЗроо!

Page 79 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗ род рои,рпЖроЪ ро╡ роХрогрой роорой2 роЕFро╡ро│? рокродрооро╛ройро╡! рооро┐роХ?! рпЖроорпИрооропро╛рой рпИрокроп! роХрог-рои,рпЖроЪ ро╡ роЙро▒? рпЖро╡<! роЖ(роп рпЗродро╛ро┤рпИроо роо0рпЗроо роЕ ро▓! роЕрпИрод7! родро╛ роТ( рпЖроЬроо-рпЖроЬроо рок род! роЗ(ро╡(21!! рпЖро╡рпЖрог= роХро│ро╡ро╛! рпЗрокро╛ роОрокрпЗроо роЙроЯ роЗ(рокро╡ ;родро╛роо (роО) рои,рпЖроЪ ро╡! роХрог рооро╛0 рпЖроХро╛1! рпЗрокро╛, роЕро╡рпИрой родро╡роХ, родро╛ роЕ ро╡ро╛-роХро┐ рпЖроХро╛ро╡ро╛ройро╛!! рпЖро╡рпЖрог= роХ0роп рпЗроо роЪро┐ро▓ роЪроороп! роХро╛ро░! родроЯро╡ рпИро╡рокро╛ роХро│ро╛! роЪро┐ро▓ роЕ!роорогроХ! роЕро▒ро┐ро▓ро┐( родро╛ родро┐< рокро╛ ро╡0, роЕро▒! родро╛ роЕ род роОроЪро┐

роХ0рпИроп роХрог

2 род(ро╡ро╛ройро╛! рои,рпЖроЪ ро╡! роЗрок роТ( рок род!!:)

роЗ род рои,рпЖроЪ ро╡-роирокрпИройрпИроп рои,рпЖроЪ ро╡ роирокрпИройрпИроп роПрпЗройро╛ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ роЗро▓роХро┐роп-роХ роЕFро╡ро│ро╡ро╛роХ роХ рпЖроХро╛ро│ро╡ рпИро▓! :( рпЖроХро╛ро│ро╡ рпИро▓ роЖройро╛ рои,рпЖроЪ ро╡ (роО) ;родро╛роорпИрой роЗ5роХро╛ роиро┐<ро╡ройродро┐рой рооро┐роХ?! рпЗрокро╛,<роХро┐ро▒ро╛ роХ! рпИроЪродроп роороХро╛рокро░ ;родро╛роорпИрой рпЖроХро╛роЯро╛ роЕро╡ 2 рокро╛Hро░ро╡роЯ! роО ! роЗроЯродро┐

роЖро▓роп6! роО@рокройро╛ ! роКрпЖро░ ро▓ро╛! роХрогрпИрой LроХ, роХрогрпЗройро╛ ;родро╛роорпИрой род рпЗродро╛ рпЗроо LроХро┐ роЕ рокро╛ро░ро╛0ро╡ро╛ройро╛!! роЗро╡ роХ рои0ро▒? рооро┐роХ рооро┐роХ роЕро▓ро╛родро┐ропро╛рой! роЖройро╛ роЕро╡рпИрой7! роХрог рокr родро╛! роЕ род рокr? рпЖрок(! рокr?! рпЗроЪро╛роХрооро╛рой рокr?! :(

ро┤ро╛=роХро╛0рпИроЯ (рок( родро╛ро╡ройрпИрод рок( родро╛ро╡ройрпИрод) рок( родро╛ро╡ройрпИрод ро╡0, ро╡0 роХрог роорпИро░2 рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛! рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛ роО ро▓ро╛ рпЗроХро╛рокрпИроХроХ роХро┐0рпЗроЯ7! ро╡рпИроЯрпЖрок,ро▒ро╛роХро┐ ро╡0роЯ! ро╡0роЯ роЖройро╛ роЗ род рои,рпЖроЪ ро╡рпИрой роо0! роЕрой2 рокро╛ роО-2 рпЗрод7! роХро╛рпЗрогро╛!! роХрог роорой3 роЕ32! род "роЙроп " роХро┐0роЯ рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо рпЖроХро╛ро│ро╛роо роОрок рпЗрокро╛ро╡? роЗ род роЕрог рокро▓ро░ро╛роо рпЗро╡< роЕро╡роЪро░рокроХро┐ро▒ро╛! роЖ,ро▒-роХрпИро░2 ро╡ родро╛роХро┐ ро╡0роЯ!

Page 80 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖроХро╛роЖроЖроЖ! роЖ-рпЗроХ рои,рпЖроЪ ро╡! рооро░родро┐ роЕроп роХро▓-роХро┐роп роХроХ1роЯ! роХрог роУрпЗроп рпЗрокро╛= рпЖроЪ ро╡рпИрой роХ0 рпЖроХро╛роХро┐ро▒ро╛! рокrроп рпЗро╡рпЗроо роОро▒ рокr? роЖ,ро▒ро╛рпИроо роЗ( рпЗродро╛ро┤ роХро│ рпЖроиMроЪро┐)!! роХрог ро╡ро┤рпИроо рпЗрокро╛ро▓ рпЖрокро╛= рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! "роиро╛рпИро│рпЗроХ родро┐(!рок ро╡ рпЗро╡ рои,рпЖроЪ ро╡ро╛!" "рпЖрокро╛=! роХ!роЪ рпЖрокро╛ ро▓ро╛родро╡! роЕро╡рпИрой роТрпЗро░ роиро╛ро│ роО ро▓ро╛! роЙройро╛ роТ ! рпЖроЪ=роп 6ропро╛! роОрпИрой EроЯ роЕрпИро┤ рпЗрокро╛ роОро▒ро╛)!, роЕ2 ро╡ родро┐(2! роорпИро░ рпЖрокrропро╡ 60роХ0рпИроЯ рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛ . роиро╛ роОрой рпЖроЪ=роп роХрогро╛?" "рпЗроЯ=, роиро╛рпИро│ роЗ lройро╛ роиро╛ро│рпИрой2! роЗ lройро╛ роЗ ро╡ (рпЗро╡-роЯро╛!"

! роТ( роиро╛! роОрок7!

"роЪr, роЙройроХро╛роХ роЗ род роХрпИро░роп родро┐рой6! ро╡ ро╡ роХро╛роХро┐0рпЗроЯ роЗ(рпЗрок! роЪrропро╛?"

рпЗрокро╛ройро╡ рпЗрокро╛ройро╡ родро╛! родро╛ роХро╛роХро┐0 роЗ( родро╡, роЗ( родро╡ роХро╛роХро┐0 роЗ( родро╡ родро╛! родро╛ рпЖрок,рпЗро▒ро╛ , роЙ,рпЗро▒ро╛ , роП рпЗроХро╛рокропрпЗро░ ро╡0ро╡ роО< рпЖроЪро╛рой рпЗрокро╛!, ро╡роЯро╛роо

роХрог 2 роХро╛ рпЖроХро╛рпЗроЯ роЗ( родро╛! рокро▓рокро▓ роЖроХ роУ ро╡0роЯрой! роЗ<родро┐роп

роХрогройро╛ роЖ0рпЖроХро╛ро│рок0роЯро╛! рпЗроХро╛рокрпИроХроХрпИро│ роХро╛0)! роЕродро┐роХ рпЗро░рпИроо рпЖроХро╛роЯро╡ рои,рпЖроЪ ро╡! рпЗроХро╛рокрпИроХроХро│ро╛ро╡ро╛ роХрогройроЯродро┐ роороп-роХро┐ роЕро╡ род>роЯрпИро▓ рпЗро╡ роиро┐ро▒ро╛ роХ! роЖройро╛ роЗро╡ рпЗроХро╛ роЕ род 6роХро╛ родро┐ро░6! роЗ рпИро▓! рпИроХ-роХ роп рпЗро░рпИроо! роЕрок,2! роЙрпЗроЯро╛ роЕрпИроЯ2! родро╛I? роЕродройро╛ родро╛ рпЖроЪро▒ рокро╛0 "роХро▒ " роО< рпЗроХро╛рокрпИроХроХрпИро│ роХро╛0роп рпЗроХро╛рпИрод, роЗ род рокро╛0 рокро╛ "родро╛ройро╛роХрпЗро╡ рпЖроЪро╛rроХро┐ро▒" роО< рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рои,рпЖроЪ ро╡рпИрой роХро╛0роХро┐ро▒ро╛! роХро▒ " * рпЗроХро╛ро╡ро▓ рпЖрокро╛,рпЖроХро╛ропро╛рой рпЗроХро╛рокрпИроХ "роХро╛род " = роХ,< роХро▒рпИро╡ роХрог-роХ рокро▓ "роХро▒ роХро▒ * рои,рпЖроЪ ро╡ "роЕ" = роиро┐рпИрой, 6рпИро▓ ро╡ро┤ро┐рпЗроп, роиро┐< рокро╛ "рпЗроЪро╛ро░ рпЗроЪро╛ро░" рпЗроЪро╛ро░ роЕ"рокро╛

роЕ рокро╛ " рокро╛ рпЖроЪро╛r7! рои,рпЖроЪ ро╡-;родро╛роо рои,рпЖроЪ ро╡ ;родро╛роо родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог!! роЪро░рог!

Page 81 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рокрой родрпИро▓ ро╡ро┤, > роиро┐ ро╡ро╛роЪ, роХрпИроЯ рок,ро▒ро┐ = роХро╛рпИро▓ роЗро│! рокрой роО-роХ родрпИро▓ рпЗрооро▓ ро╡ ро┤ ро╡@роХро┐ро▒! роЗ( родро╛)! роЙ ро╡ро╛роЪ,роХрпИроЯроп ро╡ роиро┐2рпЗро▒ро╛!! роЗроХро╛роХ ро╡ро╛3! роО@ родро┐(H! роЪро┐ройродро┐ройро╛ рпЖрод роЗро▓-рпИроХ рпЗроХро╛рооро╛рпИрой рпЖроЪ,ро▒ = роЗро░ро╛ро╡рог рпЖрок( родрпИроХ! роЕро░роХ роОрпЗро▒ро╛ роЕ3ро░ роОрпЗро▒ро╛ роЕро╡рпИрой роЖроЯро╛ рпИро╡ропро╡ рпИро▓! роЗро░ро╛ро╡рогрпИрой рпЗроХро╛рооро╛ роОроХро┐ро▒ро╛! рпЗроХро╛рооро╛ = Gentleman! ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роП? роЖроЯро╛ рпЖро░ро╛!рок роУрок рпИроЯ--роХ! роЙро│ роЙро│рок родро╛ рпЗрок3ро╡ро╛! ро╣ро┐ро╣ро┐, рои>-роХ рои>0! ройрод!-роЖрооP роХ роЪ0роЯ! роО ро▓ро╛! роЕро╡роХро┐0роЯ роОрокроЯро╛! :) * роЗро░ро╛ро╡рог роТ( рпЖрокрогроЯ! ро╡ро▓ро┐роп 6ропро╛! роЕро╡ ро╡ро╛-роХро┐роп роЪро╛рок! роЕрок! роЖройро╛

роХро╛роо! родрпИро▓рпЗроХро▒ро┐ройро╛)!, роЕро╡ рокро░ро╛0ропроЯ! "роЕрокроЪро╛ро░" рокроЯро╡ рпИро▓! рпЗрокро╛роХ рпЖрокро╛(ро│ро╛роХ роо0рпЗроо роЕро╡рпИро│ роХ(родро╡ рпИро▓! рпЗрокро╛,ро▒рпЗро╡ роОрогройро╛! * роЖройро╛ рпЗродрпЗро╡ родро┐ро░ роороХ рпЖроЬроп родрпЗройро╛, рпЗрокро╛роХ! роо0рпЗроо роХ(родро┐ройро╛! рокро░ро╛0ропроЯ! "роЕрокроЪро╛ро░" рок0роЯро╛! роЕродройро╛ "рпЗродро╡ройро╛=" рокро▒ родро╛)! "роХро╛роХро╛3ро░" роЖройро╛! роЕродро╛ роЗро░ро╛ро╡рог=рпЗроХро╛рооро╛ роЗро░ро╛ро╡рог рпЗроХро╛рооро╛, рпЗроХро╛рооро╛ рпЖроЬроп род=роЕ3ро░ рпЖроЬроп род роЕ3ро░! роЕ3ро░ роЗрпИродрпЗроп рпЗроХро╛рпИрод роХро╛0роХро┐ро▒ро╛! роХро╛0роХро┐ро▒ро╛ роЗро░ро╛роо роЗро░ро╛ро╡рогрпИрой "роЪро┐ройродро┐ройро╛ " рпЖроЪ,ро▒ро╛ройро╛!! роЕродро╛3! рпЖрок(! рпЗроХро╛рокродро╛

роЕро┤ро┐родро╛рпЗрой родро╡ро░ ро╡MроЪрпИройропро╛рпЗро▓ро╛, рооро╛роп роо родро┐ро░родро╛рпЗро▓ро╛ роЕро┤ро┐роХро╡ рпИро▓! роЗ< рпЗрокро╛= роиро╛рпИро│ ро╡ро╛ роОрпЗро▒ роироЯ рпЖроХро╛роЯро╛! Gentleman-lism! роЗро░ро╛ро╡рогрпИрой Gentleman роОро▒ро╡, роЗро░ро╛роорпИрой Gentle-Gentleman роОроХро┐ро▒ро╛! роорой2 роЗройропро╛ роО< рпЗрокро╛,<роХро┐ро▒ро╛! Sweet Heart роО< рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роХро╛родро▓ роХрогрпИрой роЗ ! рпЖро╡<рпЗрокроХро┐ро▒ро╛!:)

Page 82 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роорой2 роЗройропро╛рпИрой = роЗро░ро╛роо роорой2 роЗройропро╛! ро░!рооро┐роп!=ро░ро╛роо! ро░!ропродро┐ роЗродро┐ ро░ро╛рооро╣: ро░роо рпЗрод роЕ5рооро┐ роЗродро┐ ро░ро╛рооро╣: рооройродройро╛= роЗро░ро╛роо ! родро╡<роХ рпЖроЪ=родро╛! роЖройро╛ роорпИро▒роХро╡ рпИро▓! роТ рпЖроХро╛ роХ@ро╡ро╛= рпЗродройро╛! * роК(2 роЙрокрпЗродроЪ! рпЖроЪ=роп рпЗрокро╛роХро┐ро▒ро╛ роХро┐(Qрогро╛ро╡родро╛ро░родро┐ = роХрпА рпИрод! * 6родро▓ро┐ ро░ро╛рооро╛ро╡родро╛ро░родро┐ родро╛ роироЯ роХро╛0ро╡0, рок,рокро╛ роК(2 роЙрокрпЗродроЪ!! роХ,рокро╛ роЗро░ро╛роорокро░ро╛рпИрой роЕ ро▓ро╛ роо,<! роХ,рокрпЗро░ро╛? роОроХро┐ро▒ро╛ рои!рооро╛Iро╡ро╛ ! роЙрпИроо ро╡ро│!рокропро╛рой рооро╛ро▒рпЗрой роЕрок рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ роОро▒ро╛ роЕ 3!рооро╛ роЗ рпИро▓! рокро╛роЯ?!, > ро╡ро╛рпИроп7! родро┐ро▒! роЙ рокро╛роЯ?! рои> ро╡ро╛= родро┐ро▒ро╡ро╛=! родро┐ро▒ро╡ро╛= = роЕро╡рпИрой рокро╛роХро┐рпЗро▒ро╛!! рои> ро╡0 ро╡ро╛рпИроп7! родро┐ро▒! родро┐ро▒ роО-роХ1роЯ рпЗроЪ рокро╛ро╡ро╛=! роЗройродро╛ роО@ родро┐ро░ро╛=! роО@ родро┐ро░ро╛= роИрпЖродрой рпЗрок роЙро▒роХ!? роЙро▒роХ! = роЗ

рооро╛ роОро┤ро╡ рпИро▓? роЕрок роОрой

роЙрой2 рпЖрок(! LроХ!? > рпЖродrроп рпЗрокро╛? роЙ роЕрпИрой роЗ ро▓родро╛(! роЕро▒ро┐ = роЕроХ! рокроХ! роО ро▓ро╛ ро╡02! LроХ роороХро╛рооро┐роп!! роЙ ро╡(-роХро╛ро▓ рооро╛рооро┐ропро╛ роХро┐0роЯ роЙрпИрой LроХро░ро╛рог, 2!рокроХ рог- рпЗрокро╛0 рпЖроХро╛роХ рпЗрокро╛ро▒ро╛-роХ! :) рокро╛роЯ?!, роиро╛! ро╡ро╛= родро┐ро▒рпЗрокро╛!! рокро╛! рокрогрпЗроп рокрогропро╛= роЕ(ро╡ро╛=! роП -роУ роО! рокро╛ро╡ро╛=! роП -роУ роО! рокро╛ро╡ро╛=! роЖроЯро╛ родро┐(ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог!!

Show all items

Page 83 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-13: ஆடா அ கலா! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ஆடா, அ கலாமா? என ேப இ? ஆடா எேபா ரா!ெக# வ#டா? ஏ%கைண வ#டா? வெவள) ஆரா*சி பணா? பா!கலா வாrயளா? :)

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23! உற1கி23 - அப4னா என? என அட, ெவr சிப! ெவள)! கிழைம வ 6சி! வயாழ! கிழைம ேபாய6சி! இ த பா#ைட ெவள)!கிழைம அன)!7 ஆடா எ.தி இ6!காளா என? ஹிஹி! வா1க இைறய பார வள!க9தி பா !கலா! ேக#:!கி#ேட பதிைவ ப41க! * ஆ 7ரலி - சி!கி 76சர (க ;r மாணவகள) நாயக) * ெப 7ரலி - எ.எ .வச த 7மாr (=வ9யா அவ1க அமா)

>ள) வா* கீ டாைன, டாைன ெபா லா அர!கைன! கிள)! கைள தாைன!, கைள தாைன! கீ 9திைம பா4 ேபா*, ேபா* பைளக எ லா6 பாைவ! கள >!கா !

Page 84 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23!! உற1கி23 கா ேபாதr! கணனா*, கணனா* > சிலபன கா! 7ள! 7ள)ர! 7ைட ந@ராடாேத பள)! கிட9திேயா? கிட9திேயா பாவா*, பாவா* ந@ நனாளா , நனாளா

ஏ -ஓ பாவா*! கள தவ கல ஏ

ஓ எ பாவா*

ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 - இைத பா 9 வ#: அ>ற ம2ற வள!க9!7 ேபாேவா! ேபாேவா ெவள)=Friday! வயாழ=Thursday-B ெபாவா எ:9!கலா! ெவள)!கிழைம ெபாற தாசி! வயாழ!கிழைம ஓ4ேய ேபா! அப4B ஆடா ெசா ல வராளா? ஆனா ெசCவா* எ. தி1க உற1கி23-B எ லா அவ ேவெற17 பா4னா மாதிr ெதrயைலேய! அப4னா இல ேவற ஏேதா ஒB இ6!7! ேமE இB F ேயாதய ேவற ஆகவ ைல! அதனா (தமிG! கால! கண!7ப4) இB ெவள)!கிழைம வரைல! அேபா இ என? வயாழ=Jupiter! ெவள)=Venus! வயாழ ெவள) ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 = Venus rose as Jupiter set!

ெபாவா F ேயாதய9!7 Bள பரம H 9த எB கால9தி , வான)ேல வ4 ெவள) ெதrI! இன)!கி! Hட > வ#:!7 @ ேபா7 ேபாேதா, ெசா த வ: @ க#4!கி#: ேபா7 ேபாேதா, ெவள) எதி !ேக ேபாகாேத-B ெபrயவ1க ெசா Eவா*1க! * அதிகாைல Frய உதய ஆவத27 னா வான) ெவள)ச அதிக இ6!கா! அதனா Jமி!7 மிக அ6கி உள ெவள)! கிரக (Venus) ஒ6 ந#ச9திர ேபால ெதrI! ெவ3 கணாேலேய பா !கலா!

Page 85 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

* ஆனா வயாழ (Jupiter) அCவள% சீ!கிர ெதrயா! த 23 வ#ட பாைதய

Jமி!7 மிக அைமய வ6 ேபா ம#:ேம ெதrI! வயாழ கிரக ஒ6 ப!கமா* மைறய, எதிேர ெவள)! கிரக ேதா3 வான)ய

நிகG% இ! வான) ச திரB இB மைறயவ ைல! ேம2றிைசய இ6!7! Frய இB ஒ6 மணய இேதா உதி!க9 வ1க ேபாகிற! பா !கிறா ேகாைத! அவ கால9தி நைடெப2ற ஒ6 அதிசய வான)ய நிகGைவ உடேன 7றி9 ைவ!கிறா அவ தி6பாைவ ைடrய ! ஒ6 ேகாைதய ைடr! 7றி>! 7றி> எேபாெத லா இப4 அதிசய நிகG% நட த எபைத வKஞான)கள) ைணேயா:, வான)ய 7றிைப ஆரா* தா க. அைத ைவ9 ஆடாள) கால கி.ப 855 எ3 வைரயைற Hட சில ெச*தா க! நா அ த ஆ*%!7 ேபாகாம , இ த M#ப9ைத ம#: இேபாைத!7 ரசிேபா! ஆடா கால9தி ம#: தா இப4 நட ததா? அ!7 அபற இப4 நட!கேவ இ ைலயா? ந கால9தி இCவா3 எ லா நட ளதா? இ lனா உன!7 ைவணவ ெராப ப4!7ேம-B ேகாைதைய ெராப9 தா ஓவரா >கழற@யா? :)

Pic Shot on Dec-01-2008, during Venus-Jupiter Conjunction

ஹிஹி! அரடவ கO!7 அ4ேய ெதா#டெத லா ைவணவ! :) ஒ6 இன)ய அதி சி பா 9த@1களா? இ ேபாற அதிசய நிகG%, நிகG% ெவள) எ. வயாழ உற1க , உற1க

இேபா ெகாKச நாைள!7 னா49 தா நட தி6!7! நட தி6!7 Nov 28 - Dec 01, 2008! இேதா ெச*தி! * ந@1க யாரா அன)!கி இைத! கP களா? * உடேன பாைவேயா: ெதாட > ப:9தி பா 9த@1களா? * ைடrய 7றிசி வசீ1களா? * பதி% ஏதா ேபா#:, பதிK வசீ1களா? :) ஹிஹி! அறிவய கால9தி வா. ேபாேத நாெம லா இப4னா, கிராம9 ெபாO ேகாைத இ ப2றி அேற பதிKசி ைவபைத பா61க! இேபா ெதrIதா அவ!7 நம!7 உள வ9தியாச? இன) இ த நிகG% வர

Page 86 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ேபாவ அ:9த May-11-2011 இ தா! :) மன கள) அ த>ர lைலகைள அ!கால >லவ க சில உலாவாக பதி ைவ9தா க! மான)டைன பாடா, இைறவ அ6ைள ம#:ேம பா#டாக வ49 ைவ9தா க இB சில அ6#கவஞ க! ஆனா ஆடா இB ஒ6 ப4 ேமேல ேபா*, அறிவய -வாGவய -இைறயய எ3 அ9தைனI சமதள9தி ெகா: வ6கிறா! இேபா ெதrகிற அ லவா, அவ பாைவ ம#: தன)9 நி2க! காரண என-B? * அ கலா ஐயா வKஞான)யாக இ6 ெகா:, கவைதI-இைறI ேநசி9தா ! * ேகாைத கவதாயன)யாக இ6 ெகா:, வKஞான ேநசி9தா! Space Data Aggregator, Andal தி6வ4கேள சரண! சரண :)

>ள) வா* கீ டாைன = ெகா!காக வ த பகார அலைக பள தாைன (கணைன) (பRம ெகாற பகார ேவ3! இ த! ெகா!7 பகார ேவ3! அபேவ ெபய ! 7ழப1க ேபால!) இ த பகாரன) அலைக பளபைத, தி6மைலய

எெப6மாB!7 அல1காரமாக ெச*, மS பதி கா#:கிறா க (Re-enactment)!

ெபா லா அர!கைன! கிள)! கைள தாைன = இ த ெபா லா அர!க இராவண எ3 ெசா வா6 உ:! ஆனா ெசற பா#4 இராவணைன! ேகாமா (Gentleman) எ3 பா4 வ#டா! ேமE இராவண தைலைய இராம கிள)! கைளயவ ைல! அேபா இ யாரா இ6!7? ெசா E1க பா ேபா! கீ 9திைம பா4 ேபா* = இப4 T 9திய கீ 9திைய பா4! ெகா: பைளக எ லா6 பாைவ! கள >!கா = >ைள1க (ெபாO1க) எ லா பாைவ ேநா> நட!7 ப49ைற!7 ேபா71க! பாைவ! கள எறா எ லா6 ஒனா ேச ேநா>!7 உடான சில சட17கைள ெச*I ப49ைற! அபேவ ெபாO1கைள >ைளக-B Hப: பழ!க இ6 தி6!7 ேபால! :) ெவள) எ. வயாழ உற1கி23 = ெவள)! கிரக ேதாற, அத வயாழ

Page 87 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கிரக மைறIேத! இ என அதிசய!

> சிலபன கா = பறைவக பல% சிலப ஆரப9 வ#டன! இ த அதிசய வான)ய நிகGைவ பா 9தா? இ ைல இ அதிகாைல பறைவ ச9தமா? இேபா கிரகண1கள) ேபா பறைவக பலமாக! க9வைத பா !கலா! ேபாதr! கணனா* = ேபா+அr! கைண உைடயவேள! ேபா=மல ; அr=வ:! வ: ேமI மல ேபால இ6!74 உ கO! Jேபால வr த க, அதி க6வ: ேபால உ க6மண ந லாேவ ெதrI! இப4யா வழிசி!கி#ேட அைர9 U!க U17வ? அ4சீ! எ. வா! (ஆடா கா#: உவைமய ச!திைய பா61க....ழிசி!கி#ேட U17 க = ேபா அr! க)

7ள! 7ள)ர! 7ைட ந@ராடாேத, ாடாேத பள)! கிட9திேயா? கிட9திேயா = ஆ2றிE 7ள9திE 1கி 1கி! 7ள)!7 க ேபால வ6மா? அ% சி EB தண உடப ப: ேபா, தலி 7ள)ெர:9தாE, ப2பா: எCவள% >9ண சியா இ6!7! கா!கா* 7ள)ய , யாைன! 7ள)ய ேபாலவா 7ள)ப? ந லா 1கி 1கி ந@ராட ேவணாமா? தி6நாம1கைள ெசா லி!கி#ேட 7ைட 7ைட ந@ராடாம , ந@ ஏேதா அைர9 U!க U1கி! கி#: இ6!கிேய? ேபா! 7ள 7ள)ர-7ைட 7ள)ர 7ைட ! 7ைட :) இைத யாரா பV#ட9தி வr9 ேப1க! 777 = 7ள-7ள)ர பாவா*, பாவா* ந@ நனாளா = ெபேண, ந ல நா அ%மா இன)!கி Hடவா U!க? கள தவ கல = உ களமான அைர9 U!க ேபா! வா, எ1கட கல வ:! எெப6மான)ட9தி "கல " வ:! தி6! "கல " ேச6 மா ப ேதவ ேதவ ேதவேன, இ6! "கல த" ேவத ந@தி ஆகி நிற நிமலா, க6! "கல த" காள ேமக ேமன) யாய நிெபய , உ6! "கல " ஒழிவ லா உைர! 7மா3 உைரெசேய! இப4! கல கல ! ஏ -ஓ எ பாவா*!

Page 88 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஆடா தி6வ4கேள சரண!!

Show all items

Page 89 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-14: உக வ

 ழகைட(Patio) இகா? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

* ழகைட-னா என? இ த கால வ கள" ழகைட இகா? இ தா அத ேப என? பா கலாமா? * அ லி-னா என? தாமைர-னா என? இர& ' ேவ( ேவறா? அேபா ஆ'ப -கிற என +? ெவ-ைள, சிக தாமைர ேபாலேவ நல', கநல', ப0ைச, ம1ச--2 எ லா' தாமைரைய பா இகீ களா? இின"கி பா காலாமா? :) ேக கிேட பதிைவ பக! * ஆ& 5ரலி - சிகி 5சர& (க 6r மாணவகள" நாயக) * ெப& 5ரலி - எ'.எ .வச த 5மாr (9வயா அவக அ'மா)

உக- ழகைட ேதாட வாவ உ-, உெசக:ன வா; ெநகி< , ெநகி< ஆ'ப வா; ='பன கா&! கா& ெசக ெபா =ைற ெவ& ப -தவதவ

Page 90 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

தக- திேகாய சகி

வா ேபாதறா ! ேபாதறா

எகைள >ன' எ:வா வா; ேப?' நகா;, நகா; எ: திரா;! எ: திரா; நாணாதா;, நாணாதா; நா@ைடயா;! நா@ைடயா; செகா சகர' ஏ ' தட ைகய ஏ -ஓ பாவா;. பகய க&ணாைன பா , ஏ

ஓ எ' பாவா;

உக- ழகைட ேதாட வாவ உ- = உக ழகைட ேதாட 5ளதிேல! ழகைட-னா எனாக? இைறய நகரா-நரக-நகர வா<ைகய 2BHK, 3BHK, Patio, Cul-deழகைட னா எனாக sac, Walk-in Closet, இ2' எனனேமா ெசா Cேறா'! ழகைட-னா என? எதின" ேப5 அ ெதrD'? எதைன ேப வ ல இ5? இ ைல ழகைட Patio ஆகி வடதா? :) ழகைட = ைழ+கைட ைழ கைட! கைட கைட-னா கைடசி; ைழ-னா 5(கிய வாய ! 5(கிய வாசைல தா&, வ கைட ேகாய இப ழகைட! என அழகான தமி< காரண ெபய பா தகளா? ழகைட ழ5' கைடD' =ட! சின ேதாட', 5ள' எ லா' =ட இ5'! ப&ட பாதிரகைள இ5 தா பல ேநரகள" வள5வா க-! ணD' காய ேபா கலா'! ழகைடைய தா&னா அ ெகா ைல தா! ெகா ைலய

கழிபைறகE' உ&

!

ழகைட சின பசக ஒள"1சி வைளயாட Gபரான இட'! =ைட, ைவேகாH த , ண ேமைட, கிணHற-2 ஒள"1சிக நிைறய இடக-! ேகாழி =& ல =ட ஒள"1சிகலா'! :) வாவ = சி( 5ள', 5ள' ந நிைல! நிைல கிணHைற =ட வாவ-2 ெசா Cவா;க! ெதCகிC' இ த வாவ தா பாவ ஆன! திமைல ேகாயC5- இ5' ெபாH கிணH(5' பகா பாவ-2 ேப! இ(' ேகரளதி பல வ கE5 பனா சி( 5ள' இபைத காணலா'! உகழகைட ேதாட வாவD-!

Page 91 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெசக:ன வா; ெநகி< , ெநகி< ஆ'ப வா; ='பன கா& = ெச தாமைர மல க+கிறன! ஆ'பல மல க- 5வ I

கிறன!

ெசக:ந

ஆ'ப

ெசக:ன = ெச தாமைர மல க-! ஆ'ப = அ லி மல க-! இ காைலய கதிரவ25 மல'! அ மாைலய ச திர25 மல'! அைத கா எ:கிறா- ேகாைத! பக கால' தாமைரகள" கால'! அதனா தாமைர தா வா; ெதாறகJ'! ஆ'ப

வா; IடJ'! அேத ேபால நாக பரமன பா வா; ெநகி<ேவா'! ந உ Kக ராண' பாடாம வாைய I !:) அ லி-னா எபேம ெவ&ைம அ ல! ெசLவ லி, நல அ லி =ட இ5! அேத ேபால தா தாமைரD'! ெவ&டாமைரD' இ5! இ இ லாம க5வைள, நேலாHபல'...இப ந +க- நிைறய நிைறய! ெசா ல ேபானா ெசக:ந மல கE5', தாமைர5ேம சி( சி( வதியாச' இ5! தாமைர-னா ந லா வr த இத<க-! வைளவா இ5'! க:ந +க- ந நடா, நகி

இ5'! படைத பாக, உகEேக ெதrD'!

தாமைர

ஆனா எ லாேம ந ல ?க த மண' ெகா&டைவ! எ லா5ேம ெபாவா இைல-ல த&ண ஒடா! தாமைரயைல ந ேபால-2 ெசா வ அ லி5' ெபா ' தா!

Page 92 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

த&ண ெகாைற1சா தாமைர கா'' தானா ?கி, ந ெலவC5 தைன அஜN ப&ண5'! ந அளேவ ஆ5மா' ந -ஆ'ப , தா கHற O அளேவ ஆ5மா' P' தர@2 ?'மாவா ெசானாக?:) தாமைர கா'கைள வ0சி வத' வதமான ந வைளயா எ லா' வைளயாடலா'! கிண5-ள வrைசயா >0சி ேபா , கிணHறி இ Nரா ேபால ேநரயா உறி1சி 5ேபா'! உ'''' அெத லா' அேபா!...இேபா லா' 50சி வ0சி பன" த-ளேவ வாைக சrயா இ5! :)

ெசக ெபா =ைற, =ைற ெவ& ப -தவதவ ப தவதவ = ஆகா, ெசக ெபாயா ெவ& ப

லகறாகளா? அபயா0 ெசா Cறா ஆ&டா-! ஹிஹி! ெசகHெபா ேபால சிவபா, காவ நிறல =ைற ஆைட! =ைற ைடைவ-2 ெசா ேறாேம அ ேபால! அ த காவைய தrத பல-தவதவ க-! ப ->ன"வ க-! அவ க- தவ' ெவ&ைமயான (K;ைமயான) தவ'! ெவ& மன? ேபால ெவ& தவ'! (* சில காவ உைட, ெவ-ைள ப C எ(' வளக' ெசா Cவா க-; ஆனா

ச'ப தேம இ லாம திR -2 அவக ப ைல எ லா' எ5 பாடேபாறா ஆ&டா-? அதா அேய வளக' சHேற மாறி இ5! :) தக- திேகாய சகி வா ேபாதறா = ச5 ஊதி வழிபட2'-2 ேகாயC5 ேபாக ெதாடகி வடா க- அ த >ன"வ க-! "தக-" திேகாய ! என ஒ உrைம உண @ பாக! இ ேபால இ(' சமய தைலவ க- எ லா' தக- ேகாய எ( உrைமDட கவன' ெசCதினா , ஆலயக- எ லா' ஆ+லயக- ஆகிடாேதா? எகைள >ன' எ:வா வா; ேப?' = ஏேதா ெபசா, எகைள எ லா' வ எ:பேற-2 >ேன ெசான"ேய! வா; ம ' ந லா இலகணமா ேப?! ஆனா ய எ:' ேபா ம ' ேகாைட வ ! :) நகா;! நா.நா நகா; எ: திரா;, எ: திரா; நாணாதா;, நாணாதா; நா@ைடயா; = ந.நா நா நா! நா நைகேய! நாண' இ லாதவேள! நாைக ம எ: தி!

' ந ந, ேதெனா:க ேப?றவேள!

Page 93 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

செகா

சகர' ஏ ' தட ைகய = ச5-சகர' ஏ ' வலிைமயான ைககைள

உைடய ந' ெபமா-! சகர' >தைமயான ஆDத' எறாC', ெசா C' ேபா "ச5-சகர'" எ( தா ெசா கிறா க-! ஆ&டாE' அபேய ெசா கிறா-! இளேகாவக- ம ' பைக அண5 ஆழிD' பா ெவ& சக>' எ( "சகர-சைக" கா கிறா ! சகரதி ெபய ?+த சன'! சகி ெபய பா1ச சன"ய'! நம5 ம

மி ைல,

எ'ெபமா2ேக காபாக இபைவ இைவ! இைவகைள வழிபாக இ அவைன பா ெகா-ள0 ெசா கிறா ! உறக , உறக ஒ&?ட ஆழிேய,சேக!-எ( ச5 சகரைத Kக =ட வட மாேடகிறா ந'ம ெபrயா<வா ! ச5 சகர ெபைம ஒ பதிவ ெசா லி மாளா! ேவதா த ேதசிகr ?த சனாTடகைத தா பகJ'! ெஜய ெஜய 9 ?த சன! ெஜய ெஜய 9 ?த சன! பகய க&ணாைன பா

= அ த தாமைர க&ணாைன பா

த காதல க&ண தா எபைத அLவள@ சீகிர' ேபா

! உைடக மாேடகிறா

ேகாைத! இக =ட பாக! "க&ணாைன" பா -2 ெசா றா! "க&ணைன" பா ெசா லைல! இதH5 >' ஆழி "மைழ-க&ணா"-2 மைழேயா ேச டா!

எ(

ஏ இவ-, இவ- க&ண ேபைர ெவள"பைடயா0 ெசா ல மாேட5றா? மாேட5றா :) ஏ -ஓ எ' பாவா;! ஏ -ஓ எ' பாவா;!

Show all items

Page 94 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-15: Duet Song родро▓ро┐ рпЗрокро╛роЯ ропро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роХро╛родро▓-роХро╛родро▓ро┐ рооро╛ро▒ро┐-рооро╛ро▒ро┐ рокро╛ Duet Song, родрооро┐ро┤ро┐ род родро▓ро╛ рпЗрокро╛роЯ ропро╛? роЗ роОройропро╛ рпЗроХро╡? роиро╛ роО.роО!.ро╡-" рпЖроЪро╛ %рпЗро╡! роЕрокро▒ роЗрпИро│ропро░ро╛роЬро╛ ро╡роЪро┐ро▒ро┐роХ ро╡ ро╡+,ро╡ро╛-роХ! ро░.рооро╛ ро╡роЪро┐ро▒ро┐роХ, "/роп" рокроЯ рпЗрокро╛роЯрпЗрод роО-роХро╛0 родро╛рокро╛-роХ! роЗро╡-роХ ропро╛рпЗроо роЗ рпИро▓, роЬро┐.ро░ро╛роороиро╛род роОроХро┐ро▒ роЬро┐ро░ро╛ родро╛ роЗрок1 рпЗрокро╛роЯ роЗрпИроЪ рпЗроорпИрод" рпЖроЪро╛ %ро╡ро╛ роТ роЗрпИроЪ роиро┐3рог ! роЕроЯ, ропро╛рокро╛ Duet Song-роР рпЖрооро╛род рпЖрооро╛род ро▓ родрооро┐678 роЕро▒ро┐роХ рпЖроЪ9роЪ? :) рпЗро╡ро▒ ропро╛! родро╛ :) ропро╛ роО рпЗродро╛ро┤ро┐ роЖ;роЯро╛ родро╛! роЕроЯ, роЗро╡"78 роЗрпЗрод рпЖрокро╛рпИро┤рокро╛ рпЗрокро╛<роЪро┐! роО7рпЖроХ=родро╛% роЖ;роЯро╛, роЖ;роЯро╛-" рпЖроЪро╛ройро╛ роОрок1? роЖ;роЯро╛ роОрок1 /роп рпЗрокро╛ро╡ро╛? ропро╛ роХрпЗрокро╛роЪ ? ропро╛ рооро┐>роЪро┐7 рпИроЯро░7роЯ ? :) ро╣ро┐ро╣ро┐! рпЗроХ7роХро┐рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок1-роХ! * роЖ; 8ро░ро▓ро┐ - роЪро┐7роХро┐ 8роЪро░; (роХ @r рооро╛рогро╡роХро│B роиро╛ропроХ) * рпЖрок; 8ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род 8рооро╛r (Cро╡=ропро╛ роЕро╡-роХ роЕрооро╛)

Page 95 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* роО рпЗро▓, роЗро│ роХро┐ро│BрпЗроп, роЗрой роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛? @ роЪро┐ роО, роЕрпИро┤рпЗропрооро┐! рои-рпИроХропE рпЗрокро╛родроХро┐рпЗро▒! * ро╡ рпИро▓ роЙ роХрпИро░роХ рок;рпЗроЯ роЙ ро╡ро╛ роЕро▒ро┐! @ ро╡ l роХ роиG-роХрпЗро│, роиро╛рпЗрой родро╛ роЖропроХ! * роТ рпИро▓ роиG рпЗрокро╛родро╛! @роЙрой7рпЖроХрой рпЗро╡,рпИроЯрпИроп? @ роО ро▓ро╛ рпЗрокро╛ родро╛рпЗро░ро╛? * рпЗрокро╛ родро╛ рпЗрокро╛ роО;рог7 рпЖроХро╛! ро╡ -роЖрпИрой рпЖроХро╛ро▒ро╛рпИрой рооро╛Hро▒ро╛рпИро░ рооро╛H, роЕро┤ро┐7роХ ро╡ ро▓ро╛рпИрой рооро╛ропрпИрой рокро╛ роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛!

роЕроЯ, рпЖрооропро╛% родро╛-роХ рпЖроЪро╛ %рпЗро▒! рпЗроХро╛рпИрод родро╛ рпЖрооро╛род /роп рпЗрокро╛роЯро╛! роЕрокро▒ родро╛ роЕ рпЖроЪроо ро╣ро┐ роЖ<+! роЗройB7роХро┐ роТ /роп роЗ ро▓ро╛роо роХро╛родрпЗро▓ роЗ рпИро▓-" роЖроХро┐ рпЗрокро╛<+! :) роЗ род 3ройрпИроХ роОрой ро╡рпИро▓? = роО рпЗро▓ роЗро│- роХро┐ро│BрпЗроп! роО роЗродроп рпЖроЪро╛рой ро╡рпИро▓! = роЗ" роЙро▒- 8родро┐рпЗропро╛? роЕрпЗрод рпЖроо1 , рок. +роЪрпАро▓ро╛рооро╛ рокро╛1рой рооро╛родро┐rрпЗроп, рокро╛1 рокро╛-роХ! ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роОрок1 роЗ78? рпЗроХро╛рпИрод рпЗрокро╛роЯ /роп рои;рок роХ078 роЗрпИроЯроп родро╛! роХро╛род /роп роЕ ро▓! Conversational Tunes, Dialogue Tunes-" рпЖроЪро╛ %ро╡ро╛-роХ! родро▓1 роТ=род рпЖроХро╛7роХL! роЕ=род роЕ1 роЗрпЖройро╛=род роО7роХL! * роЗ род 3ройрпИроХ роОрой ро╡рпИро▓? @ роО роЗродроп рпЖроЪро╛рой ро╡рпИро▓! * роЗро╡ роХрой-роХ роОрой ро╡рпИро▓? @ роЗ род рпИроХроХ род род ро╡рпИро▓! роО рпЗро▓, роЗро│ роХро┐ро│BрпЗроп роХро┐ро│BрпЗроп, роЗрой роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛ роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛? * роО рпЗро▓ @ роЪро┐ рпЖро▓, роЕрпИро┤рпЗропрооро┐! рои-рпИроХропE рпЗрокро╛-род роХро┐рпЗро▒!

Page 96 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роОрок1 роЗ78 /роп1 род ро╡r? роЗ рпЗрокро╛, роЖ-роХро┐ро▓ рокро╛роЯ роХро│B% роЙ;! Donna: I work all night, I work all day! Group: Ain't it sad? That's too bad! (Mamma Mia Musical) You are sixteen going on seventeen! I am sixteen going on seventeen - роО, Sound of Music-роЗ ро╡ро╡ роХро┐роЯ=родроЯ роЗ род ро╡рпИроХ! роЗ рпЗрокро╛ро▓ рокро╛роЯ роХ роЗрпЗрокро╛ рпЖрокrроп ро╡ро╖ропрооро┐ рпИро▓ родро╛! роЖройро╛ роЕ род7 роХро╛ро▓=родро┐ ? ропро╛ рокро╛1 роЗ7роХро╛, 1200 роЖ;78 ройро╛ро▓? рпЖрокро╛ро╡ро╛ роиро╛3ро▒ рокро╛роХ родро╛ роЗрок1 роЗ78! роЗ78 роПHро▒ роЗрпИро░78 рпЗрокро╛, рпЗрокро╛ +рпИроо N78 рпЗрокро╛ роЗрок1 рооро╛ро▒ро┐ рооро╛ро▒ро┐ рокро╛ро╡ро╛-роХ! рокро╛ро╡ро╛-роХ * O-роХро┐ роЗрпИро▓ рпЗроорпЗро▓, N-8 рокройB роиGрпЗро░ @ N-8 рокройB роиGрпИро░, ро╡ро╛-8 роХродро┐рпЗро░ро╛рпЗрой! роПHро▒ роЗрпИро░рок, роиро╛3ро▒ ро╡ро╛PQ - роЗрпЖрод ро▓ро╛ рпЗроХро╛рпИрод роЙройBрокро╛ рокро╛ =родро┐рокро╛ рпЗрокро╛ро▓! роЕрпИрод роЕрок1рпЗроп роЗро▓7роХро┐роп=78 роО= ро╡роХро┐ро▒ро╛! роЕQ рок7родро┐ роЗро▓7роХро┐роп=78! * роО рпЗро▓, роЗро│ роХро┐ро│BрпЗроп, роЗрой роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛? @ роЪро┐ рпЖро▓, роЕрпИро┤рпЗропрооро┐! рои-рпИроХропE рпЗрокро╛-род роХро┐рпЗро▒!

роЪ-роХ рокро╛роЯ роХ рооH, роЪро┐ро▓рокродро┐роХро╛ро░=родро┐ , роЪро┐ро▓ 8ро░рпИро╡роп R=7роХро│B , роЗрок1< роЪро┐ро▓ Tunes ро╡! родро┐рпЖро╡рокро╛рпИро╡роп RроЯ ро╡роХро┐ро▒! роЖройро╛ роЕро╡Hро▒ро┐рпЖро▓ ро▓ро╛ роТ ро╡r78 роЕ=род ро╡r-" роЗ7роХро╛! Line after Line роО, /роп рпЗрокро╛ро▓ роЗ7роХL! роЪро┐рок роЗ78 = роЗ78-" рокро╛роЯрпИро▓ роТрок рокро╛-роХ! роЕро╡ ро╣ рок;рог, роЕро╡ рокро╛роЯ, роЕ Dialog Tune! роЗ род= родро┐рокро╛рпИро╡ рокро╛1 роЗрпЗройро╛ роЪро┐ро▒3 роЗ78! роЗ78 роЗ род рокро╛рпИроЯ роЕрооро╛рпИрой рокро╛роЯ роХ078 рпЗройро╛1-" рпЖроЪро╛ ро▓ро▓ро╛-" роиро┐рпИрой7роХро┐рпЗро▒! роП роЗ ро╡рпИро░ ропро╛рпЗроо роЕрок1< рпЖроЪро╛ ро▓рпИро▓-" рпЖродrропрпИро▓! роЕрооро╛рпИрой рокHроХро╛ро▓= родрооро┐P роЗро▓7роХро┐роп=родро┐ роТ ро╡рпИроХ! рпЖрок;роХ роЖ ро╡рпИро│ропро╛! роТ=родро┐ роТ" рпЖроЪро╛ ро▓, роЕрпИрод роЗрпЖройро╛=родро┐ роо,=< рпЖроЪро╛ ро▓, роХрпИроЯроЪро┐роп рпЖрокро╛ро╡ро╛рой рпЗродро╛ро┤ро┐ роЪрооро░роЪрооро╛ роТ ро╡r рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ 1<роЪро┐ро╡ро╛! роТ ро╡рпИроХропро╛рой роХро╡рпИрод ро╡рпИро│ропро╛! роЗ-рпЗроХS роЕрок1= родро╛ роЗ78! роТ=родро┐ роО6 родро┐T-" роТ=рпИрод ро╡r рпЖроЪро╛ ро▓,

Page 97 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗрпЖройро╛=родро┐ роЪr родро╛ рпЗрокро╛T-" роТ=рпИрод ро╡rроп роо,7роХ, роХрпИроЯроЪро┐роп рооро╛ропрпИрой рокро╛" роО ро▓ро╛ роЪрооро░роЪрооро╛ роЖропроЯро▒ро╛-роХ! :) * рокрпИро│= родрооро┐678 рпЗройро╛1-" рпЖрокrропро╛Pро╡ро╛ рокро╛рпИроЯ< рпЖроЪро╛ %ро╡ро╛-роХ! * роЕрооро╛рпИрой78 рпЗройро╛1-" роЖ;роЯро╛ рокро╛рпИроЯ ропро╛рпЗроо роЪро┐ родро┐= рокро╛ 7роХрпИро▓рпЗропро╛? роиро╛роо роЗройB7роХро┐= родро┐рокро╛рпИро╡78 рпЗрокро╛роп, роЗ род Dialog Tune-роР рооро╛ро▒ро┐ рооро╛ро▒ро┐ рокро╛1 рокро╛ рпЗрокро╛рооро╛?

роЪr, роЙ-роХ ро╡ро▓, G ропро╛ роЙ-роХрпИро│ роО63ро╡ро╛-роХ? роЕро╡-роХ роО6рок роО6рок, роиG-роХ роОрой роЙро│,ро╡-роХ? G роЕрпИрод7 роХHрокрпИройроп роУ17роХро┐рпЗроЯ рок1-роХ! роУ7рпЗроХро╡ро╛? :)

* роО рпЗро▓, роХро┐ро│BрпЗроп роЗрой роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛? роЙро▒-8родро┐рпЗропро╛ = роОрпЗро▓, роЗро│ роХро┐ро│BрпЗроп, роЗ"рооро╛ N-8ро▒? роО рпЗро▓ роЗро│ роХро┐ро│BрпЗроп, роО рпЗро▓ роОрок родро╛ роОрпЗро▓ роЖроХро┐, роОрой-рпЗро▓ роОрой рпЗро▓, рпЗро▓ рпЖроЪро╛ %-рпЗро▓ рпЖроЪро╛ % рпЗро▓, рпЗро▓ рпЖроЪро╛роХрооро╛ роЗ7роХро┐ропро╛-рпЗро▓ роЗ7роХро┐ропро╛ рпЗро▓-" рпЗро▓ рпЖрод рокро╛;1= родрооро┐ро┤ро╛, рпЖрои рпИро▓= родрооро┐ро┤ро╛ роЖрой! роЗрок1 ро╡роЯро╛ро░ ро╡ро┤7рпИроХ роО ро▓ро╛ рок7родро┐ роЗро▓7роХро┐роп=родро┐ роЕройB7рпЗроХ роХро▓ род1<роЪро╡ роироо рпЗроХро╛рпИрод! :) ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роЕро╡ рпЗродро╛ро┤ роиро╛, роЖрооU роХ рокродро┐ро╡ роЗ рооро╛родро┐r ро╡роЯро╛ро░ ро╡ро┤7рпИроХ7 роХро▓ род17роХ7 RроЯро╛родро╛? роЖрооU роХ рокродро┐Q рпЖрокrропро╡ роХ роО роиро┐рпИро▓рокро╛рпИроЯ7 рпЖроХро╛9роЪрпЗроо рпЗропро╛роЪро┐<роЪро┐ рокро╛ 7роХ рпЗро╡Lрооро╛7 рпЗроХ7роХрпЗро▒! :) роЕрпИро┤рпЗропрооро┐! рои-рпИроХропE рпЗрокро╛родроХро┐рпЗро▒! @ роЪро┐ роО, роЕрпИро┤рпЗропрооро┐ рпЗрокро╛родроХро┐рпЗро▒ = роЕроЯ<роЪрпА! роЪро┐ -%" RрокроЯро╛родG-роХ! роПHроХройрпЗро╡ рооро╛ роХро┤ро┐< роЪро┐ ! роЗро▓ роиG-роХ рпЗро╡ро▒ропро╛? роЗ-роХ рпИрокроп ро╡роХро┐рпЗро▒! * ро╡ рпИро▓ роЙ роХрпИро░роХ рок;рпЗроЯ роЙ ро╡ро╛ роЕро▒ро┐! роЕро▒ро┐ = ропрооро╛1! роиG рпЖрокrроп роЖ0 родро╛! (ро╡ рпИро▓)! ро╡ ро▓ро┐роп рпЗрооро╛рпЗрой-" роорпИро▓ропро╛ро│=родро┐% ро╡ рпИро▓ роЙ;! роЙ рпЗрок<рпЖроЪ ро▓ро╛ ройро╛1рпЗроп роЙ ро╡ро╛ роЕро▒ро┐S! ропро╛ ропро╛ рпЗроХроЯро╛7роХро╛, роОрпЖройрой excuse рпЖроХро╛7роХро▓ро╛-" ройрпЗроо рпЗропро╛роЪро┐<роЪро┐ ро╡<роЪро┐7роХ рпЗрокро╛ро▓! роХрпЗро│, роиро╛рпЗрой родро╛ роЖропроХ роЖропроХ? = роЖроХро╛! роиро╛ройро╛ ро╡ рпИро▓? роиG-роХ родро╛ ро╡ рпИро▓! @ ро╡ l роХ роиG-роХрпЗро│ ! роЙ-роХ роЖроЯ=78 роиро╛ ро╡ рпИро▓! роЪроороп=78 роП=род рооро╛родро┐r роиG-роХ родро╛ рпЗрок+ро╡-роХ G

Page 98 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

(роЪрооропро╛ройBроХро┐ род8 рооро╛ро▓ро╛рпЖроЯрой-" родро┐ропро╛роХро░ро╛роЬ роХрпА =родрпИрой)

* роТ рпИро▓ роиG рпЗрокро╛родро╛? рпЗрокро╛родро╛ = роЪрпА7роХро┐ро░ роиG ро╡ро░ рооро╛рпЗроЯ? @ роЙрой7рпЖроХрой рпЗро╡,рпИроЯрпИроп рпЗро╡,рпИроЯрпИроп? = роЙ-роХ07рпЖроХрой? рпЗро╡, рпЗро╡рпИро▓ роЗ ро▓? @ роО ро▓ро╛ рпЗрокро╛ родро╛рпЗро░ро╛? рпЗрокро╛ родро╛рпЗро░ро╛ = роЪr, роО ро▓ро╛ ро╡ роЯро╛-роХро│ро╛? * рпЗрокро╛ родро╛ рпЗрокро╛ роО;рог7 рпЖроХро╛! рпЖроХро╛ = роЖ-! роЗ рпЗро╡ро▒ропро╛? роО ро▓ро╛ ро╡ родро╛<роЪро┐! ро╡ роиGрпЗроп роО;рог7рпЗроХро╛!

ро╡ -роЖрпИрой ро╡ роЖрпИрой рпЖроХро╛ро▒ро╛рпИрой = роХроЪ роПро╡ ро╡роЯ 8ро╡ро▓ропро╛ рокEроЯ роО" ропро╛рпИройрпИроп7 рпЖроХро╛ро▒ро╡! рооро╛Hро▒ро╛рпИро░ рооро╛H, роЕро┤ро┐7роХ = рооро╛Hро▒ро╛рпИро░ (роОродро┐rроХрпИро│) роЕро┤ро┐рок родро╛ роЕро╡ рпЗро╡рпИро▓ропро╛? роЗрог-роХро╛родро╛рпИро░S, роЗрпИро▒рпИроп ро╡рог-роХро╛родро╛рпИро░S роЕро┤ро┐рокро╛ройро╛? роЕро╡ рооро╛Hро▒ро╛рпИро░ роЕро┤ро┐7роХ рооро╛роЯро╛! рооро╛Hро▒ро╛ро▒ро┐ "рооро╛HрпИро▒"= родро╛ роЕро┤ро┐рокро╛! рпЖрокро╛рпИрой "рооро╛H,"рпИро░=род -" рпЖроЪро╛ ро╡ро╛-роХ! род-роХ=родро┐ рооро╛HрпИро▒< (NрпИроорпИроп) рпЗроЪро╛родро┐= рокро╛ рок! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ рооро╛Hро▒ро╛r родро╡ро▒ро╛рой рпЖроЪроп роХрпИро│, родро╡ро▒ро╛рой рпЖроХро╛рпИроХроХрпИро│, "рооро╛H,"рпИро░= ро╡ро╡ро╛! роЕродройро╛ роЕро╡ роХ роХ=7роХро│B ро╡7рпЖрой! G роЕро╡ роХ078= родро╛рпЗрой рпЖродr рпЗрокро╛ ро╡! роЗро▒ро┐ рпИро▓ роОро▒ро╛% роОро▒ро╛ро╡ роТ роиро╛ роЕрпИрод роЙрогро░= родро╛ рпЗро╡L! * рооро╛Hро▒ро╛рпИро░ роЕро┤ро┐рок роЗрпИро▒ро╡ рпЗроиро╛7роХроо ро▓! * рооро╛Hро▒ро╛ро▒ро┐ "рооро╛HрпИро▒" роЕро┤ро┐рокрпЗрод роЗрпИро▒ро╡ройB ро╡рпИро│ропро╛роЯ ! =родрооро┐ро┤ро╛ рпИро╡родро╛рпИро░S роЖ-рпЗроХ ро╡ро╛ро┤ рпИро╡рпЗрокро╛! роЪро┐, рпЗрок роЕрпИро┤=родройQ роЪрпАро▒ро┐, "роЕро│ро╛"рпЗрод! ро╡ ро▓ро╛рпИрой рооро╛ропрпИрой рокро╛ = роЗрок1 рооро╛Hро▒ро┤ро┐рокродро┐ ро╡ ро▓ро╡ роО-роХ родрпИро▓ро╡! роЕро╡ рооро╛роп=рооро╛рпЗропро╛=родрооро┐P7 роХроЯQ! роЕро╡рпИрой рокро╛, рокро╛, рокро╛! рокро╛ рокрогрпЗроп рокрогропро╛ роЕро╡ро╛! роЕро╡ро╛ роП -роУ рокро╛ро╡ро╛! роП

роП -роУ роП

роУ роО рокро╛ро╡ро╛ роУ роО рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛

Page 99 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஆ;டா திவ1கேள சரண!

Show all items

Page 100 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-16: рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛ро│ рпЖрок роХро╛ рпЖроХро╛рокро╛ро░ро╛ родро▓ро╛ро│? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

родро╛ ро╡рок роЙрокрпЗропро╛роХро┐, родройрпЗроХ роЙrроп роТрпИро▒, родро▓ро╛ро│ рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛ро│ ро╡$ рпЖроХро╛рокро╛ро░ро╛? роО&'роХро╛$роЯро╛ роТ рпЖрок роХро╛-) ро╡*роЪро┐рпЗро╡ро╛! роЕ' родро▓ро╛ро│роп роЖ.рпИроо* роЪро┐рой! роЕрпИрод& род рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛ро│ роХро┐$роЯ рпЖроХро╛&', рои01 2 рок3рогрпЗроХро╛) ропро╛ро░ро╛*5 рпЖроЪро╛ 6ро╡ро╛7роХро│ро╛? ро╣ро┐ро╣ро┐! роЕ9рпЗро│ро╛ рои ро▓ро╡ ропро╛7роХ? рпЗро╡ро▒ ропро╛? родро╛! :) ропро╛ роЗрпИро▒ро╡ родро╛ * рпЖрокрооро╛.рпЗроХ роЙrроп роЕрпИроЯропро╛ро│ роО'? = роЪ7-роЪроХро░! * 'ро╡ро╛ро░ рокро╛ро▓роХ роХ; (ро╡ро╛роп< роХро╛рпЗрокро╛ ) рпИроХроп роОрой роЗ рокро╛7роХ! = роЪ7-роЪроХро░!

роЖроХро╛! роЗ' роОрок=* роЪро╛&родро┐роп? роЗ' роОрок=* роЪро╛&родро┐роп? ро╣ро┐ро╣ро┐! роЕродро╛ роЕро╡ рпЖрокрооро╛;=рпЖрок рпЖрокрооро╛; рпЖрок+роЖ; рпЖрок роЖ;, роЖ; роиро╛роо роЪро┐>рооро╛;=роЪро┐> роЪро┐>рооро╛; роЪро┐>+роЖ; роЪро┐> роЖ;! роЖ;

ро╡$=

0 рои рпЖрокро╛$роХрпИро│, роЕрооро╛-роЕрокро╛ роПродро╛*5 роЕро╡роЪро░&'& рпЖродро╛$роЯро╛ @роЯ роХ&родрпЗро▒ро╛! рои3рок) @роЯ роирпИроо рооро┐AроЪро┐& родро╛ род роо! роХро╛родро▓ро┐& род3рогропро╛ рпЖроЪро▓ро╡ро┤ро┐*роЪро╛6, рои роИрпЗроХро╛, роЗрпЗрооC роЪрок родрок$роЯ рпЖрокро╛$роХрпИро│ ро╡$ рпЖроХро╛рок' роХро┐рпИроЯропро╛'! род7роХ*роЪро┐ роо$ роОрокро╡ро╛*5 рпЖроХро╛AD3 рокро╛роЪ роХро╛$рпЗро▒ро╛! :) роЖройро╛ роЖройро╛ройрок$роЯ роЪ7 роЪроХро░7роХрпИро│рпЗроп, рокрод роХ.роХро╛роХ ро╡$ рпЖроХро╛роХро┐ро▒ро╛рпЗрой! роЗ' роОрок= = род'?

Page 101 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* рпЗроЪро╛ро┤роЪро┐7роХEро░ роО) рпЗроЪро╛ро│7роХr , рпЗроЪро╛ро│7роХr роЗ> роЖAроЪрпЗроироп рпИроХроХро│ роЪ7роХ-роЪроХро░ роЪ7роХ роЪроХро░! роЪроХро░ родройрпЗроХ роЙrроп роЙрпИроЯрпИроорпИроп& род роЕрок роЕ)роо) рпЖроХро╛роХро┐ро▒ро╛! * родро┐роорпИро▓ родро┐рокродро┐роп , родро┐рокродро┐роп рпЖродро╛3рпИроЯрооро╛ роЪроХро░ро╡ &родро┐, роЪроХро░ро╡ &родро┐ родройрпЗроХ роЙrроп роЙрпИроЯрпИрооропро╛рой роЪ7 роЪроХро░7роХрпИро│ ро╡$ рпЖроХро╛&' роиро┐ро▒ро╛! ро╡ род' ро╡рпИрой! роЗро╡ рпЖрокрооро╛рпЗро│ роЕ ро▓ роО> роЪро┐ро▓ рооро┐роп= роиро┐рпИро▓* рпЖроЪ> ро╡$роЯ'! роЪро┐ро▓рокродро┐роХро╛ро░&родро┐ , роЗро│7рпЗроХро╛ро╡=роХ;, роЗ>;ро│ рпЖрокрооро╛рпИро│ роЕрпЗрокро╛рпЗрод рокроЯ рок=&' роХро╛$роХро┐ро▒ро╛рпЗро░! роЕроЯ, рооро┐ роЗро│7рпЗроХро╛ро╡ро╛ро╡'? родрооро┐ро┤ро╛ро╡'? родро░ро╡ро╛ро╡'? роЕрпЖрод ро▓ро╛ роО'FрпЗроо рпЖрокро╛$роЯ ро▓! роЕ род роЗрпИро▒ро╡)рпЗроХ ро╡родро┐ ро╡ро▓ рпЖроХро╛роХ рооро╛$роЯро╛ роХ;! :) рпЗро╡7роХроЯ" ро╡7 0 рои0 роЕро╡ "рпЗро╡7роХроЯ рпЗро╡7роХроЯ роО) роУ71 роорпИро▓роп&' роЙ*роЪро┐ рооH рооро┐рпИроЪ рокрпИроХ роЕрог7 "роЖро┤ро┐1 роЖро┤ро┐1" роЪ7роХ" роЖро┤ро┐1 рокро╛ рпЖро╡3 "роЪ7роХ роЪ7роХ родрпИроХ рпЖрок> родро╛роорпИро░ рпИроХроп роП родро┐ рпЖроЪ7роХ3 "рооро╛ " "рпЖрои=рпЗропро╛ рпЖрои=рпЗропро╛" рпЖрои=рпЗропро╛ роиро┐ро▒ ро╡3рог!

роЕрпЗрокро╛' @роЯ роЕро╡ родрпИрой рок<ро▒ро┐ рпЖрокrродро╛роХ роЕро▓$= рпЖроХро╛;ро│ро╡ рпИро▓! роЕродройро╛

родро╛ роЕро╡ рпЖрок+роЖ;! роХрпИроЯроЪро┐роп роЗро░ро╛рооро╛)роЪ ро╡ ' родро╛ роЕро╡рпИрой роиро┐рпИро▓роиро╛$роЯ рпЗро╡3=роп роиро┐рпИро▓! роЗрок=& родрпИрой1 род роЙрпИроЯрпИроорпИроп1 роЪроХро░ рпЖрокро╛ро▒ро┐ропро╛ роТ<ро▒ро┐ рпЖроХро╛3, рои роЕрпЗро│ Er ' роЗроХро┐ро▒ро╛! роироороХро╛роХ ро╡$ рпЖроХро╛&' роиро┐<роХро┐ро▒ро╛ роЗрпИро▒ро╡! роЕEрпИроЯропро╛ роОE роЙrроп рокро▒ ! рокро▒ 

0 'ро╡ро╛ро░рокро╛ро▓роХ роХ; = рпЗроХро╛роп роХро╛рпЗрокро╛ ! рпЖроХро╛= рпЗродро╛> рпЗродро╛ро░рог роЗрпИро▒ро╡ "ро╡$=" ро╡ро╛роп роХро╛рпЗрокро╛ ! роЕро╡ роХрпИро│ рок<ро▒ро┐роп рокро╛$ роЗрпИро▒! * роХро┐ро┤ = роЬроп-ро╡роЬроп (рокро░родро╛рой JрпИро┤ро╡ро╛роп )

Page 102 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* рпЗроо< = роЪ3роЯ-рокро░роЪ3роЯ * рпЖрод< = рок&ро░-5рок&ро░ * ро╡роЯ = родро╛род-ро╡родро╛род роЖро▓роп&'; рпЖроЪ 6 рой , роЗро╡ роХрпИро│1 ро╡рог7роХро┐* рпЖроЪ ро╡рпЗрод рпИро▒! роЕ=ропро╛ ро╡рогроХ родро▓ро┐ ! родро▓ро┐ роЖ3роЯро╡ ро╡рогроХ роЕ&'! роЕ&' роЪроХ роЕ=ропро╛ роХрпИро│ родро▓ро┐ роородро┐роХ роХ<> рпЖроХро╛3роЯро╛ , роЖ3роЯро╡рой роЖрооH роХ родро╛рпЗрой ро╡ро│!

роЬроп-ро╡роЬроп родро╛, роЗрпИро▒ро╡)роХро╛роХ, роЗрпИро▒ро╡)роЯ роЕро╡родро╛ро░ роО&родрой ! * роЗро░3ропро╛$роЪ-роЗро░рогропроХроЪро┐E * роЗро░ро╛ро╡рог-рокроХ рог * роЪро┐5рокро╛ро▓-род родро╡ро░ роироороХро╛роХ-роЕро╡)роХро╛роХ, родро╛7роХ; рпЖроХ$роЯ рпЖрокроп ро╡ро╛7роХро┐ рпЖроХро╛;ро│ @роЯ& 'рог род роЗро╡ роХро│ рокродро┐ родро╛ роОрпЗрой! родрпИроо рокрой>&родро┐, роЗрпИро▒ро╡рпИрой рой>&' рог&рпИрод роиро╛роо роЗро╡7роХ роХро┐$роЯ роЗ ' родро╛ роХ<> рпЖроХро╛;ро│K! ро╣ро╛L" роЕ&род рпИро▒ роЖро▓роп рпЖроЪ 6 рпЗрокро╛', рпЗрокро╛' роЗ род роЬроп ро╡роЬроп роХрпИро│ рокро╛ &' роТ "ро╣ро╛L ро╣ро╛L роЖ*5 рпЖроЪро╛ 67роХ! рпЖроЪро╛ 67роХ :)) рпЗроХ$роХро┐$рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок=7роХ! * роЖ3 ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ роЪро░3 (роХ Mr рооро╛рогро╡роХро│ роиро╛ропроХ) * рпЖрок3 ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Nро╡&ропро╛ роЕро╡7роХ роЕрооро╛) роиро╛ропроХройро╛L роиро┐ро▒ рои родрпЗроХро╛рок роЙрпИроЯроп роХро╛рокро╛рпЗрой! рпЖроХро╛= рпЗродро╛> рпЗродро╛ро░рог рпЗроХро╛роп роХро╛рокро╛рпЗрой роХро╛рокро╛рпЗрой! роорог роХродро╡ родро╛; родро┐ро▒ро╡ро╛L! ро╡ро╛роп роХро╛рокро╛рпЗрой родро┐ро▒ро╡ро╛L роЪро┐>рооро┐ропрпЗро░ро╛, роЕрпИро▒ рокрпИро▒ роЖроп роЪро┐>рооро┐ропрпЗро░ро╛ рпЗрои родро╛! рооро╛роп роорог ро╡3рог, ро╡3рог рпЖроиройрпЗро▓ ро╡ро╛L рпЗрои родро╛ OрпЗропро╛рооро╛L ро╡ рпЗродро╛! ро╡ рпЗродро╛ 'роп роОро┤ рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛ ро╡ро╛ропро╛ рой рой рооро╛<ро▒ро╛рпЗрод роЕрооро╛! роЕрооро╛ рои0 ! роП

роП -роТ рокро╛ро╡ро╛L! рпЗроироп роиро┐рпИро▓ роХродро╡ рои0 роТ роО рокро╛ро╡ро╛L

Page 103 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗро▒ро┐ро▓ро┐ ' 2nd half of родро┐рокро╛рпИро╡! родро┐рокро╛рпИро╡ роЕ&род рокродро┐рпИройA5 рокро╛роЯ роХ;! рокро╛роЯ роХ; рпЖроЪро▒ рокро╛$рпЗроЯро╛, * роХро╛рпИро▓роп роОP ', роиро╛ро░ро╛ропрогро╛-) рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ропро╛*5 * роК рои ро▓ро╛ роЗроХ роорпИро┤ рпЗро╡K-) рпЗро╡3=роХро┐$роЯро╛*5! * роО ро▓ро╛ ро╡рпИроХропро╛рой рпЖрок3роХрпИро│1 роОPрокропро╛роХро┐ ро╡$роЯ'! * роО ро▓ро╛ рпЗроиро╛рок роЗроХро┐ро▒ро╛7роХ! * ;ро│ ро│ро░ рпИроЯ ' рои0ро░ро╛=ропро╛*роЪро┐! * Eро▒& OLрпИроо-роЕроХ& OLрпИроо рпЖро░3 рок3рогроХро┐$роЯро╛*роЪро┐! * рпЗроирпЗро░ роХ3рог ро╡$ 0 рпЗрокро╛ро▒ро╛7роХ роЕ&родрпИрой рпЗрок! роЕ7рпЗроХ роЪроХ роЕ=ропро╛ роХ; - роХро╛ро╡ро▓ роХ;! роЕро╡ роХрпИро│ рокро╛ &' EройрпИроХ RроХро┐ро▒ро╛; рпЗроХро╛рпИрод! роЕро╡ роХ$ род ро╡рогроХ рпИро╡роХро┐ро▒ро╛;! род7роХ. рокрпИро▒ родро╡родро╛ роХ3рог рпЗрои<рпЗро▒ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐$роЯро╛рпЗрой! роЗрой роЗро╡7роХро│ роО' роиро╛роо роородро┐роХK?-) роЕроХ рпИрод роХро╛$роЯрпИро▓! 200 Rs. =рпЖроХ$ ро╡ро╛7роХро┐ рпЖрокро╖ роО$рпЖро░ ро╡ро┤ро┐ропро╛ JрпИро┤ропрпИро▓! рпЖрокро╛>рпИроо роХро╛$=, рокрогF роХро╛$= ро╡рог7роХро┐ро▒ро╛ роХ;! рокрог1рооро╛ роО> рпЖрокрпИроо, роЪро┐>рпИроо роЕрог1рооро╛ родрпИрой ро╡роп '! 5 родро░T &родро┐ роиро╛ропройро╛ родро┐ро╡ро╛U рпЗроХро╛роп6; рпЗрокро╛ рпЗрокро╛', родро┐ро╡ро╛роЪро┐rроп роо3роЯрок&родро┐

роЙ;ро│ роЕ=ропро╛ роХрпИро│ роО ро▓ро╛ ро╡рог7роХро┐ рпЖроХро╛3рпЗроЯ рпЖроЪ ро╡ро╛ро░ро╛! роЕEро▒ родро╛ роЪро┐ро╡ ро╡рогроХрпЗроо! роЖройро╛ роТрпЗро░ роТ роиро╛;, роПрпЗродро╛ роЪро┐ родрпИройроп рпЖроЪ> ро╡роЯ, роЕрпЗрокро╛' родро╛ роЪро┐ро╡рпЖрокрооро╛ роХро╛$= роЕро│ройро╛ - родро┐&рпЖродро╛3роЯ рпЖродро╛рпИроХ роО) роЕ=ропро╛ роХ; V рокро▒ род'! роЕ=ропро╛ роЕ=рпЗроп, роЕ=ропро╛ роЕ=рпЗроп роО> 5 родро░ рокро╛=ройро╛ ! роЕ=ропро╛ ро╡рогроХ родро▓ро┐ ! роЖ3роЯро╡ ро╡рогроХ роЕ&'! роЕ=ропро╛ роХ; ро╡ро╛ро┤, роЕро░7роХ роироХ ро╡ро╛ро┤-) роЪро╛<>рпИро▒роп @роЯ роЕ=ропро╛ роХ; родро╛ рпЖрооро╛род ро▓ ро╡'! роЕрпИродрпЗроп рпЗроХро╛рпИрод роХро╛$роХро┐ро▒ро╛; роЗ род& родро┐рокро╛рпИро╡роп !

Page 104 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╛ропроХройро╛L роиро┐ро▒ = роО7роХ роЖроп роХ. роО ро▓ро╛ родрпИро▓ро╡ройро╛L роиро┐ро▒ рои родрпЗроХро╛рок роЙрпИроЯроп рпЗроХро╛роп роХро╛рокро╛рпЗрой! роХро╛рокро╛рпЗрой = рои родрпЗроХро╛рокрой роЕро░3роорпИройрпИроп роХро╛рокро╡рпЗрой! рпЖро╡ро│ роХро╛ро╡ро▓ роХ;! рпЖроХро╛= рпЗродро╛> рпЗродро╛ро░рог ро╡ро╛роп роХро╛рокро╛рпЗрой! роХро╛рокро╛рпЗрой = рпЖроХро╛=роХ; роХ$роЯрок$;ро│ ро╡ро╛ропрпНрпИро▓ роХро╛рокро╡ роХрпЗро│! - роЙ; роХро╛ро╡ро▓ роХ;! роорог роХродро╡ родро╛; родро┐ро▒ро╡ро╛L = роХродрпИро╡& родро╛X родро┐ро▒ ' ро╡7роХ;! роЖроп роЪро┐>рооро┐ропрпЗро░ро╛ = роЖроп роЪро┐>рооро┐ропро░ро╛рой роО7роХ. роЕрпИро▒ рокрпИро▒ = (рпЗроиро╛E рпЖрокро╛ро│ро╛рой) роЕ= рокрпИро▒рпИроп& родроХро┐рпЗро▒-) рооро╛роп = родрооро┐X роХроЯFро│ро╛рой рооро╛рпЗропро╛ роорогро╡3рог = роХрои0ро▓ роорог ро╡3рог рпЖроиройрпЗро▓ ро╡ро╛L рпЗрои родро╛ = рпЗрои<рпЗро▒ ро╡ро╛ рпЖроХро╛&родро╛! (рпЖроирои роОрок' рпЗрои<рпИро▒роп роХро╛ро▓! роОрой ро▒;-) рпЖроЪро╛ 67роХ рокро╛ рпЗрокро╛? рпЖроирой = рпЖроирой ! роЖ3роЯро╛; родро╛ ро╡$роЯро╛ро░ ро╡ро┤ ро╡&родроХро┐ропро╛*рпЗроЪ!) OрпЗропро╛рооро╛L ро╡ рпЗродро╛ = роиро╛7роХ. OLрпИрооропро╛L ро╡ родро┐рпЗроХро╛! 'роп роОро┤ рокро╛ро╡ро╛ = роЕрпИройро╡ ро╡ро┤ро┐&' роОро┤, рок;ро│ роОP*роЪро┐ рокро╛рпЗро▒ро╛! ро╡ро╛ропро╛ рой рой рооро╛<ро▒ро╛рпЗрод роЕрооро╛! роЕрооро╛ = роЕрооро╛рпЗрой! ро╡ро╛ропро▓ро╛! роЗ' родро╛ роО7роХ рпЗроиро╛рок роЖро░рок! "ро╡$" 0 (рпЗроХро╛роп6) ро╡ родро┐рпЗроХро╛! роО7роХ; род род рпЗроиро╛E роиро┐рпИро▓! роЕрпИрод родро▓ро┐рпЗро▓рпЗроп роПродро╛*5 рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роо>&'роЯро╛род07роХ! рои0 рпЗроироп роиро┐рпИро▓ роХродро╡ рои0! = родро╛X рои0роХро┐, родро┐ роХродро╡ родро┐ро▒рок&', роО7роХрпИро│ роЙ;рпЗро│ роЕ)роородро┐17роХ;! роЕ=ропро╛ роХ; * роЕро╡ роХ; роХ&' роО род ро╡=ро╡ роЗ родро╛6, роЕ' роЗрпИро▒ роХ&' роЕ ро▓ро╡ро╛! * роЕро╡ роХ; ро╡ро┤ро┐ роОройро╡ро╛роХ роЗ родро╛6, роЕ' роЗрпИро▒ ро╡ро┤ро┐ роЕ ро▓ро╡ро╛! * роЪроХ роЕ=ропро╛ роХро│роЯ 'рпЗро╡ро╖ роХро╛$роЯро╛', роЕE роородро┐E роХро╛$рпЗро╡ро╛!

Page 105 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

"рпЗроиропрооро╛L рпЗроиропрооро╛L", рпЗроиропрооро╛L рои рооройроЪро┐ роиро┐рпИро▓ роХродро╡ рои0! роП -роТ роП роТ роО рокро╛ро╡ро╛L! рокро╛ро╡ро╛L роП -роТ роП роТ роО рокро╛ро╡ро╛L! рокро╛ро╡ро╛L роЖ3роЯро╛; родро┐ро╡=роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 106 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-17: ஆகளா? ெபகளா?? - Who is சி? :) Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

அைனவ இன ய "#தா$ வா%#&க'! வா%#&க' Wish u All a Very Happy New Year-2009! :) இைறவ) எெபமான ) ஆசி+ட), தக' இ ல#தி , இன ேத இ)ப ெபாக, வா%#&கிேற)!

இ)ைறய பாைவ, "#தா$ பாைவ! $ப#ைத கா/$ பாைவ! $ப மகி%0சிைய கா/$ பாைவ! பா கலாமா? க#தி ப1& யாக? யாக யா ந லா# க வ? வ ஆகளா? ஆகளா ெபகளா?? ெபகளா இைத ேக/டா ஒ4ெவாவ ஒ4ெவா மாதிr ெசா 6வா7க! வா%ைக 8ரா அர/ைட அரக நட#& அள: ேம/ட இ இ த ேக'வல! ; :) காதலி: காதலி என# கேம வரதி ைல! இவ) நிைனபாேவ இ! இவ) எப<# தா) ந லா ெகாசி/$, வ/$ ; ேபான:ட), எ)ைன மற &/$ கேறானா? :) "& மைனவ: மைனவ ஏபா! கேம வர மா/ேட&! "& இடமா ேவற இ! ந லா ெகாசி/$, ந;க ம/$ எப<# தா) இப< ெகாற/ைட வ/$# கற;கேளா? :) "& அமா: அமா எ)னாக! ழ ைத அ>வற& கா&ல வழைல? அப< எ)ன க? எ> & ேபாய, ழ ைத ெகாச ேபா கா/$க! :) பைழய மைனவ: மைனவ அேலா! ைபய) காலி ெப அ>#தறா)! எ> & ேபாய கதைவ# திறக! எபேம நா) தா) எ> & ேபாக?மா? :) காதல)/"& காதல) "& கணவ)/"& கணவ) "& த ைத/பைழய த ைத பைழய கணவ)(மைனவ) கணவ) மைனவ)): மைனவ) அ& எப<# தா), வ< ப) சீ/< ஏறி உ/கா த அ$#த நிமிஷ, உகDெக லா தானா க வேதா? :) இ த ெச ல ப/<ம)ற#& எ)ன தா) த; "? " ஆ சியா? சியா ெப சியா? சியா * ேகாைத ெசா 6றா: "ஆக' தா) சி!" :) * நாE ெசா 6ேற): "ஆக' தா) சி!" :) ேக/$கி/ேட பதிைவ ப<க! :) * ஆ ரலி - சிகி சர (க Fr மாணவகள ) நாயக))

Page 107 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

* ெப ரலி - எ.எ .வச த மாr (Gவ#யா அவக அமா)

அ-பரேம பரேம தண ;ேர, ;ேர ேசாேற, ேசாேற அற ெச7+ அ பரேம, எெபமா) ந த ேகாபாலா, ேகாபாலா எ> திரா7! எ> திரா7 ெகாபனா எ லா ெகா> ேத, ெகா> ேத ல வளேக, வளேக யேசாதா7, அறி:றா7 அறி:றா7! எ ெபமா/< யேசாதா7 அ-பர பர ஊ$ அI#&, அள த, அI#& ஓகி, ஓகி உல அள த அ உப ேகாமாேன, ேகாமாேன உறகா& எ> திரா7! எ> திரா7 ெச ெபாK கழல<0 ெச வா, ெச வா பலேதவா, பலேதவா உறேக -ஓ பாவா7! உப+ ந;+ உறேக

ஓ எ பாவா7

ெச)ற பா/< வாயK காேபாைன பா<னா க'. (கவன க:: வாயK காேபாைன எ>பவ ைல! ஜ1/ பா<னா க'! ஏ)னா அவ) கவ ைல! வாய "நிஜமா6ேம" கா#& ெகா< தா):) இ த பா/< கணன ) வ/$'ேளேய ; ெச)I வ/டா க'! இதிலி & பா#&க கண) வ/<

; எ4வள: எள ைம-)E! ெக$ப<க' எ லா ஒ)E ! ; கிைடயா&! எ லா அ<யவ கD அ)ேபாேட நட#தப$வா க' அவ) வ/<

Page 108 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அ-பரேம அ பரேம, ;ேர ேசாேற, ேசாேற அற ெச7+ = உைட, தண ; , உண: எ)I )I பரேம தண ;ேர, அறகைள+ ெச7+ எெபமா) ந த ேகாபாலா, ேகாபாலா எ> திரா7 = எெபமான ) தகபனாேர! ெபமாDேக ெபமாேன! ந த ேகாப) அபா (மாமா)! எ> திக! அ<பைட# ேதைவ: உ$க அபரேம=உைடேய! உண ேசாேற=உணேவ! ஏ) உைடைய ெமாத ல ெசா லி, உணைவ அ"றமா ெசா றா? ஏ)னா மன தE மான Mகிய! Mகிய பசி#த பசிய6, ேசாI வாக# &ணய லாம ெவள ய வரM<+மா? அதா) Mதலி உைட ெகா$#&, ப)ன உண: ெகா$#&, த மக' ெச7கிறாரா ந தேகாப)! தவ0ச வா7# தண ; த தண ; ப த

அறகD ெச7கிறா ! எN தண உன கிைடயா&-)E ெசா லாதவ ! :) இ)ெனா பா ைவ: அ-பர பர = ஓ! ஓ ேசா-ேற ேசா ேற! ேற = நேமா! நேமா தண ;ேர = நாராயணா! நாராயணா அ * அ-பர = அ த பர#&வமான ேமா/ச வ$ ; = ஓ! * ேசா-ேற! = ேசாKைற# தன-)E ேசமி0சிக M<யா&! அ>கி$! எனதி ைல = ந+ேமா! * தண ;ேர = தண ; /த; #த வ<வா7 இபவ) = நாராயணாய! நாரண=தண ; எ)I M)னேர ெசா லி இேக)! ந; , கல#& ஏKறவாI ெவ4ேவI வ<வ ெகா'வ& ேபா , நாரண) ந மன#& ஏKறவாI ெவ4ேவI ெத7வ வ<வ ெகா'கிறா)! மதக' ேவறாக இ தா6, அ#ைவத-வசிOடா#ைவத-#ைவத எ)I ெகா'ைகக' ேவறாக இ தா6, அவேன பரபரம எ)ப& சகர -இராமாEச -மா#வ )I ஆ0சா ய கள ) வா!

Page 109 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெகாபனா எ லா ெகா> ேத, ெகா> ேத ல வளேக = ெபெகா<கD எ லா ெகா> ேத! ஆய ல#தி) வளேக! ெகா> & இைல = அ& &ள வ$ ேபா& தா) ஒ உயr) அைம நம# ெதr+&! அ& ேபா யேசாைத! அவைள ைவ#&# தா) நம நபைகேய பற&! லவளேக = கண) மன த ல0 ெச வ! அ த "ைதயைல எப<# ேத$வ&? வளைக ைவ#&# தாேன இள ேதட?? அதா) ல#தி) வளகாக அமா யேசாைத! மாதா->பதா பதா-> பதா ->ெத7வ ெத7வ! ெத7வ = அ)ைன Mத வளைக ஏKறி அபாைவ கா/ட, அபா மாதா இரடா வளைக ஏKறி ந ல க வைய கா/ட, )றா வளைக ஏKறி, இைறவைன கா/$கிறா ! இப< அ#தைன வள Mத வள, அமா = ல வள! எ ெபமா/< யேசாதா7, யேசாதா7 அறி:றா7 = எெபமான ) தாயாேர! ெபமாDேக ெபமா/<ேய! யேசாதாமா (அ#ைத)! Mழி0சிேகாக! :) ******* Mகியமான பாய/******** பாய/ ந தேகாபE = எ> திரா7! யேசாைத = அறி:றா7! * ந தேகாபைன உ6கி, 6கி, அலார வ0சி, சகலM ெசசி "எ>ப?" * யேசாைதைய "அறி:றா7" - Mழி0சிேகாக-)னா ேபா&! உடேன க#தி இ & எ> திவாக! இேபா ெசா 6க! சி - ஆகளா? ெபகளா?? :))

Page 110 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அ-பர அ பர ஊ$ அI#&, அI#& ஓகி, ஓகி உல அள த = ஆகாச எ)E ெவள ைய(அபர) ஊ$ அI#&, ஓகினா)! உல அள தா)! ந எ லாைர+ அள தா)! அவ) பர#&வ(அ-"பர")! அ த பர#ைதேய நமகாக ஊ$ அI#தா)! பர#ைத வ/$ கீ ழிறகி வ & நமகாக உலகள தா)! உப ேகாமாேன, ேகாமாேன உறகா& எ> திரா7 = ேதவாதி ேதவ கள ) ேகாமகேன! உறகிய& ேபா உறகிய& ேபா&! நாக எ லா வ திேகா-ல? எகைள Mதலி கவன ! வாமன) - திrவரம) - உலகள த ெபமா'! ெபமா' திேகாவF எ)ற ஊ ேபா7 உ'ள ; களா? கைத கைதயாக0 ெசா லலா அ த ஊைர பKறி! * அவதாரகள ேலேய ந$-நாயகமான அவதார! இ& வைர ஒ)பதி , ஐ தா அவதார (வாமன-திrவரம) இர/ைட அவதார! * இதK M)" வலக', இதK ப)" மன த க' எ)I ப#& கா/$ அவதார. * ந$ நி)ற ந$ேவ எ)பா வ'ளலா ! அப< ந$வேல நி)ற அவதார! * அழி:, சகார எ)பேத இ லாத ஒேர அவதார இ& தா)! * இ த அவதார#தி தா) 8மி பல ந)ைமக' நட தன! அதி மிக Mகியமான ஒ)I = கைக ஆI ேதா)றிய&! அதனா தா) இ த அவதார#ைத ம/$, ம/$ எ லா0 சமயகள 6, 6 மதகள 6 சிறப#& ெகாடா$கிறா க'! ெகாடா$கிறா க' கணபதிைய ேபாலேவ 'ள உவ வாமன! Mக பத அணகிr+ வாமனைன ேபாKறி பா$கிறா ! ைசவ, ைவணவ, சாத இலகியக' ம/$ இ ைல, ைஜன-ெபள#த இலகியகள 6 இ த அவதார றி" காணப$கிற&! எ த பrவன ெச7+ யாக#தி6, )I Mைற திrவரமE அவ பாக அள #ேத யாக ெச7ய ேவ$ எ)ப& நியதி.

Page 111 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கணபதி ேஹாம ஆக/$, லலிதா-ச< ேஹாம ஆக/$, ஈ1வரன ) மி#+ஜய ேஹாம ஆக/$, ைவணவ Sத சன ேஹாம ஆக/$, அ4வள: ஏ) - காபாலிக' ெச7+ அேகார ேஹாமகள ஆக/$! அைன#தி6 உலக கா#த திrவ்ரமE MMைற &தி வழகப$! அ#தைன ெபைம இவE ம/$! திபாைவ+ ஒ யஞ தாேன! தாேன அதனா தா), * Mத ப#தி = ஓகி உலகள த உ#தம) ேப பா< * இரடா ப#தி = அபர ஊடI#& ஒகி உலகள த * )றா ப#தி = அ)I இ4:லக அள தா7 அ< ேபாKறி எ)I ஆடாD )I Mைற அவ பாக அள கிறா', வாமன #தி!

அேபா& ெச7த இலவ# ெதா$, இேபா& கா ப<0சி வடறா), பலராமE!

ெச ெபாK கழல<0 ெச வா, ; கழ ! அைத# ெச வா பலேதவா = ெசெபா)னா ஆன வர திவ<ய மா/< இ பலேதவா! பலேதவ) = வாலிேயா) எ)ப& சக கால# தமி% ெபய ! இவE பைனமர ெகா<+, கலைப+ ெகா$& சக# தமி% இலகிய! ஏ) பலராம) அ4வள: Mகிய? அவE ம/$ தன அவதார அ த1& ஏ)? ஏ)-னா அவ) தா) ெதா<) அைடயாள! அவ) தா) ெச)ற Mைற இலவ)! இ த Mைற பலராம)! அ)",ெதா$ = இர<6 சிற & வளகினா) இலவ)! மKறவ க' இராமன ) ஆைண க/$ப/$# ெதா< இ & சKேற ஒ&கின ! ஆனா இவ) ம/$ ெதாைட வடேவ இ ைல! ைகக ய ெச7ேத த;ேவ) எ)I

Page 112 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெபமாள டேம சைட ேபா/$ ெதா$ ெச7தா)! :) மனசா அ)" ெச7தா ம/$ ேபாதா&! ேபாதா& ைகயா6 ெதா$ ெச7ய?! ெச7ய? இைறவைன ேபசி/பா< ெகா$, பதி: ேபா/$ ெகா$ இ தா ம/$ேம ேபாதா&! மாEட# ெதா$ ெகாசமா0S ெச7ய?! * இைத கா/டேவ இலவைன ம/$ M)ன I#&கிறா) இைறவ)! * அதா) அவE ம/$ அ$#த Mைற தன "அவதார அவதார அ த1& = பலராம அவதார"! அவதார நி)றா மரவ<யா = பா&ைக! அ&ேவ ஆதிேசஷ)! அ&ேவ இலவ)! அ&ேவ பலராம)! ெசெபாK ***கழ -அ<0*** ெச வா! எ)I பா&ைகயாகேவ பலராமைன பா$கிறா' ேகாைத! ெதா$ கிைட#த பrS இ&! ெதாட த ெபைம ெசா ல: ெபrேத!!

உப+ ந;+ உறேக -ஓ உறேக ஓ எ பாவா7 = பலராமைன# தா) ேகாைத Mதலி

ெசா கிறா'! தைல0ச) "'ள தா) எபேம எ லா#ைத+ தா&! அதா):) கணைன, As Usual, ெவள பைடயா0 ெசா ல மா/டா'! பலராமா, ந;+ உ) தப+ எ)I ெசா லி வ$கிறா'! :) ந;+, உ) தப+ (கணE) காத; க'/க' = உறேக /உற உறேக உற+ஏ

உற ஏ ! ஏ

* உறேக (காத; )+ ஓ (எ?க') எபாவா7! * உற ()! ஏ -ஓ (ஏKIெகா'-எ?க') எபாவா7! ஹா ஹா ஹா! இ& எ)ன ழபமா ேபSறாேளா ேகாைத? காதல) கண) பாவமா# றா), சr இ)E ெகாச ேநர க/$-)E வ/$டறாேளா? ஹிஹி! அ$#த பதி: இ/டாகி வ/ட&! அதி ப<+க' இப< ஏ) ெசா கிறா' எ)I! நாக கண) இ ல வ திேகா-ல? இேபா எகைள ஏ -ஒ எபாவா7! ஏ -ஒ எபாவா7! இலவ-பலராம-ெதாட க'-அ<யா க' திவ<கேள சரண! சரண!

Show all items

Page 113 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

Page 114 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-18: рооро╛родро╡ рок род роОро▒ро╛ роОрой? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

рпЗро╣! роЗройроХро┐ роироо рокро╛роХ! рпЗроХ.роЖ .роО ро╡рпИро▓"рпИро╡ роЖ#роЯро╛% роЕройрпЗроХ ро╡ро╛'(родро┐ рокро╛)роп+роХро╛-ройро╛ рокро╛(,рпЗроХро╛роХ! ро╣ро╛ро╣ро╛ро╣ро╛! :) * роЗ род рокро╛) родро╛роХ "рооро╛родро╡ рооро╛родро╡ рок род " рок род роО- рпЖроЪро╛0рпЖро▒ро╛роЯ ро╡+,! роЕ,рпЗро╡ роЕ)рпЗроп ро╡рпИро▓"ро╡ рпЖрокропро░ро╛роХ роЕрпИроо род, рпЗроХро╛рпИродроп родро┐+(роЕ2)3%ро│рпЗроо! * роЗ род рокро╛роЯ роЗро░ро╛рооро╛-роЪr роЙ%ро│ роХро╡ род рокро╛роЯ7 8роЯ! роЗрпИрод рокро╛) рпЖроХро╛# ро╡+ рпЗрокро╛,, рокро░ро╛)рпЗроп роХ#рпЖрогродро┐r ро╡ , родrроЪрой род родро╛0 рпЗрокро╛рпЗро▓ роТ+ роиро┐роХ';роЪро┐! ро╡рпИро│рпЗропро╛рпИроЪ роХро▓роХро▓-роХро▓рпЖро╡рой роХрод3 родро┐ро▒роХ, рооро╛родро╡ рок родро▓ро┐ рооропроХро┐ройро╛ рои родро┐+рокро╛рпИро╡ роЬ=роп = роЗро░ро╛рооро╛-роЪ ! рои ро▓ роХро╡рпИродрпИроп ро╡ро╛роЪро┐роХро▓ро╛! >-ро╡ро╛роЪро┐роХро▓ро╛! роЙрпИроЯропро╡ >-ро╡ро╛роЪро┐(родро╛ ! роЗрпЗроХ рпЖроЪ? рои=роХ@ >-ро╡ро╛роЪро┐AроХ%!

* роЗ род рокро╛роЯро▓ро┐ родро╛ "роЕ род роЕ род" роЕ род рооро┐роХ3 BроХро┐ропрооро╛рой роирокрпИро░ роирооC роЕро▒ро┐BроХрок(род( ,ро╡CроХро┐ро▒ро╛% рпЗроХро╛рпИрод!

Page 115 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род = рпЗроХро╛рпИрод( родрооро┐'! родрооро┐' рпЗроХро╛рпИрод( родрооро┐рпЗро┤ роЕ)рпЗропрой ро╡рпИро▓"ро╡ро╛роХ роЕрпИроо , ро╡роЯ, роЕро╡% род род рои2 рпЖроХро╛рпИроЯ! роЕрод0C роиро▒ро┐ рпЖроЪро╛ ро▓ Bроп?, B)ропро╛роо , рпЖро╡?роорпЗрой роЕро╡рпИро│ рокро╛ (, 2ройрпИроХ "(,, роЗрпИро▒роп рокро╛)рпИрой( ,ро╡CроХро┐рпЗро▒! рпЗрокро╛роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХроХро┐рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок)роХ! :) * роЖ# Cро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ C+роЪро░# (роХ Dr рооро╛рогро╡роХро│ роиро╛ропроХ) * рпЖрок# Cро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род Cрооро╛r (Eро╡(ропро╛ роЕро╡роХ роЕрооро╛)

роЙ , роород роХро│0ро▒, роХро│0ро▒ роУроЯро╛род рпЗродро╛% ро╡ро▓ро┐роп, ро╡ро▓ро┐роп рои род рпЗроХро╛рок роо+роороХрпЗро│ роирокройро╛! роирокройро╛ Cро┤ро▓ро┐, роХрпИроЯ родро┐ро▒ро╡ро╛ родро┐ро▒ро╡ро╛! роХ род роХрооG Cро┤ро▓ро┐ ро╡ , роОC рпЗроХро╛ро┤ро┐ роЕрпИро┤(родрой роХро╛#! роХро╛# рооро╛родро╡ рпЗроо , рок роХро╛ Cропро▓ро┐ройроХ% 8ро╡рой роХро╛#! рок род рпЗроо

роХро╛# рок , роЖ ро╡ро░ро▓ро┐, ро╡ро░ро▓ро┐ роЙ рпИроо(,рой рпЗрок рокро╛роЯ;, рокро╛роЯ; рпЖроЪ родро╛роорпИро░ рпИроХропро╛ роЪрпАро░ро╛ ро╡рпИро│ роТро▓ро┐рок, роТро▓ро┐рок роороХро┐' ,! роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛! ро╡ , родро┐ро▒ро╡ро╛ роороХро┐' , роУ роО рокро╛ро╡ро╛

рпЗрои0рпИро▒роп рокро╛) ро╡)

= роО ро▓ро╛рпИро░A роОGрокроп рпЗроХро╛рпИрод, BроХро┐ропрооро╛рой роТ+(родро┐рпИроп роо рооро▒ , ро╡роЯро╛рпЗро│ро╛? рои родрпЗроХро╛рок, ропрпЗроЪро╛рпИрод, рокро▓рпЗродро╡, роХ#рог роО? роО ро▓ро╛рпИро░A роОGрокропро╡@C( родро┐JрпЖро░? роТ+ ро╖ро╛! роЕ;рпЗроЪро╛! роЕро╡роЪро░(родро┐ родро╡? рпЖроЪ, ро╡рпЗроЯро╛рпЗрооро╛? роЕ;рпЗроЪро╛ ро╡рпЗроЯро╛рпЗрооро╛ роЙроЯрпЗрой >родро╛r(, ро╡роХро┐ро▒ро╛%! ро╡роХро┐ро▒ро╛%

Page 116 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

BроХро┐ропрооро╛рой "роЕ род" роирокрпИро░ роОGрокро╛роо , роХ#рогрпИрой роОG2род 8роЯро╛, роЕ ро▓ро╡ро╛? * "роЕ род" роирокрпИро░ роОGрокро╡, * "роЕ род" роирокr ,рпИрог рпЖроХро╛# роХ#рогрпИрой роОGрокройро╛ , * роЕ+% роиро┐;роЪроп, рпЖрокро╛+% роиро┐;роЪроп, роХро╛род роиро┐;роЪроп, * роЕро▒-рпЖрокро╛+%-роЗрок роиро┐;роЪроп! ро╡+рокрпЖроо ро▓ро╛ роиро┐;роЪроп! рокро░ро╛)рпИроп рок0ро▒ро┐ рпЖроХро╛#, роЕро╡% 2+ро╖роХро╛ро░(родро╛ , рпЖрок+рооро╛рпИро│ рок0ро▒; рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛роХро┐ро▒ро╛% рпЗроХро╛рпИрод!

роЕ;рпЗроЪро╛, роЗрок роОрой рпЖроЪро╡,? роЙрокA рои=A роЙро▒рпЗроХрпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛-- роЖ рпЖро░) рокро╛)ропро╛;рпЗроЪ! роЕродройро╛ роОрой? роЕ,C( родро╛ роО?-роЙро│-рпЖродродрооро┐', роО?-роЙро│,-роО родрооро┐' роЗ+рпЗроХ! рпЖродро╡( родрооро┐', роЕ, рпИроХ рпЖроХро╛C! * роЙрокA рои=A роЙро▒рпЗроХ ! роУ роО рокро╛ро╡ро╛ роО? рокро╛роЯро▓ро╛! * роЙрокA рои=A роЙро▒C! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛ роО? рокро╛роЯро▓ро╛! * роЙро▒рпЗроХ = LроХро╛рпЗрод! * роЙро▒C-роП = LC! LроХ(рпИрод роП (роП0? рпЖроХро╛%) роХ#рогрпИрой роОро┤; рпЖроЪро╛ ро╡, рпЗрокро╛ , "рпЖроЪро╛ ро▓ро┐A рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо7" ро╡ро╡роЯро▓ро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛? ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роиро╛роо роО,C, рпЗрокро╛A рпЗрокро╛A роЕро╡рпИрой роОGрок рпЗро╡#? роЕро╡ LроХ! роЕро╡рпИрой, роОGрок рпЗро╡#)ропро╡% роОGрок! роЕрпЗрокро╛ родро╛ройро╛ роОG , ро╡ро╡ро╛! роОG рпЗрод роЖроХ рпЗро╡#! роЗрпЗрокро╛, роЗрпЗрокро╛ роиро╛ роОGрок рпЗро╡#)ропро╡рпИро│, рпЗро╡#)ропро╡рпИро│ роОGрок( ,ро╡CрпЗро╡ро╛! ,ро╡CрпЗро╡ро╛ роирокрпИрой роироХро╛ родро┐+рпЗро╡, родро┐+рпЗро╡ ,роп роОро┤рооро╛!! роОро┤рооро╛ роЗ, рпЗроХро╛рпИрод рпЖроЪA рпЖроЪ ро▓ A(родро┐: роЕро▒ро┐ , роЕро▒ро┐ропро╛роо7 = рпЖроЪро╛ ро▓ро┐A рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо7 = роЙро▒рпЗроХ , роЙро▒C-роП ! :)

роЙ , роород роХро│0ро▒ = роород ропро╛рпИрой рпЗрокро╛ роЙ ,рокро╡, B ,рокро╡! роород рок)(род ропро╛рпИрой роироЯроХро╛,! B ,! роЕ, B род B род, роород ро╡ро┤ро┐ , ро╡ро┤ро┐ , роЙ ,!

Page 117 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕ род рооро╛родро┐r ропро╛рпИройрпИроп роЕроЯCро╡, рооро┐роХ3 роХ)рой! ро╡ро┤роХрооро╛рой роЕCроЪ 8роЯ рпЗро╡рпИро▓роХро╛ро╡ро╛,! роЕ, рпЗрокро╛ рои родрпЗроХро╛рок роО- роЖроп роХро│ родрпИро▓ро╡! роЕро╡-рпИроЯроп рпЖроЪроп роХро│ роЕро╡ роЙ родро┐ рпЖроХро╛#рпЗроЯ роЗ+рокро╛! роХ#рог роО- рокро╛роЪро╛CроЪ(родро╛ =рокро╛роЪ+роЕCроЪ(родро╛ роорпЗроо роХрок(род B)A! роУроЯро╛род рпЗродро╛% ро╡ро▓ро┐роп = роОC роУ) ро╡роЯро╛роо , роЕро╡-роЯ роО? роЗ+роХ 8)роп рпЗродро╛% ро╡ро▓ро┐рпИроо рпЖроХро╛#роЯро╡! рпЖрокро╛,ро╡ро╛; рпЖроЪ ро╡ роО- родро┐+роороХ% роТ+ роЗроЯ(родро┐ родроХ рооро╛роЯро╛%! роУ) рпЖроХро╛#рпЗроЯ роЗ+рокро╛%! роТрпЗро░ ро╡родро┐ ро╡ро▓C: ро╡ро░= ро▓>рооро┐! >(род ро╡ро░ройроЯ = роиро┐рпИро▓ропро╛( родCро╡ро╛%! рои рои родрпЗроХро╛рок >(род ро╡ро░! = рои род рпЗроХро╛рок роо+роороХрпЗро│ роирокройро╛ = роЕ род рои родрпЗроХро╛рокрой роо++роороХрпЗро│! роирокрпИрой рокро░ро╛)рпЗроп! (родро╛рпЗроп, роЗрокро╛рпИро╡роп , роЗ рокро╛рпИро╡ роЙрпИрой Bрод Bродро▓ро┐ роЕро▒ро┐BроХM рпЖроЪроХро┐рпЗро▒! рои=рпЗроп роХро╛2!)

роЕ, роОрой роХ#рогрой роорпИройропро╛рпЗро│-- рокро╛роЯро▓ро╛рпЗроо? ропрпЗроЪро╛рпИродроп роо+роороХрпЗро│-рокро╛роЯро▓ро╛рпЗроо? роП рои родрпЗроХро╛рок роо+роороХрпЗро│ роирокройро╛? (ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роЗ? ро╡роХро│

= роо+роороХ%роХ% рооро╛рооройро╛rроЯ роТ(, рпЗрокро╛ ро╡ро╡ ! роо+роороХроХ% рооро╛рооро┐ропро╛rроЯ роТ(, рпЗрокро╛ро╡ро╡ родро╛рпЗрой!:)) роХ#рог роЗ- родрпИро▓ро╡ роЖроХро╡ рпИро▓! рои род родро╛ роЗрпЗрокро╛ роЕрпЗроХ родрпИро▓ро╡! родрпИро▓ро╡рой роороХ% роОро▒ро╛ роЕ, родрой(род роЕрпИроЯропро╛ро│ роЕ ро▓ро╡ро╛! родрой(род рокро╛роЪ! родрой(род роЙrрпИроо! роЕродро╛ рои родрпЗроХро╛рок роо++роороХрпЗро│! роо+=рокr> роо+ рокr>! рокr> рпЖрок+ рокrроЪро╛ ро╡ род роороХ%=роо+ роороХ% роо++роороХ% роо+ роороХ%! роороХ% ро╡ро╛ро░ро╛, ро╡ род роороХ%! роороХ% * роирокрпИрой рокро░ро╛)ропро╛ Cро▓(,рпЗроХ рокrроЪро╛ ро╡ род роо++роороХ%! рпЖроЪ ро╡+роороХ%! * роХ#рогрой BGBрод роХро╛род ,рпИрогро╡! * роЖроп рокро╛)роп роЗ+C ро╡рпИро░, роЕро╡% роорпЗроо роХ#рогрой роЙrрпИроороХро╛r! роЕро╡% роЙроЯро▓ро╛ роЙ%ро│рооро╛ роЕро╡! роЕро╡ роЙроЯро▓ро╛ роЙ%ро│рооро╛ роЕро╡%! роирокрпИройрпИроп родрооро┐ро┤ рооро░рокро╛рой роП? родGро╡ рпЖро╡ро▒ро╛ роХ#рог! роХ#рог роЕродройро╛ ро╡ род роо++роороХ% роо+ роороХ%, рокr>+роороХ% рокr> роороХ% = роирокрпИрой рокро░ро╛)ропро╛ ! рокро░ро╛)ропро╛ роЕро╡, родро╛рпЗрой, Bрод Bродро▓ро┐ ро╡+рок роЕрпИроЯ , рпЖроЪро╛(,, родрооро┐' Cро▓ родрой = роОроХ% роирокрпИрой! роо0рпИро▒рпЗропро╛ роО ро▓ро╛ роЕро╡рпИрой роиро╛) рокройро╛ро│ ро╡ родрой ! роЖройро╛ роЗро╡рпЗрой роиро╛), Bройро╛ро│ рпЖрок0ро▒ро╡% роирокрпИрой!

Page 118 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роирокрпИрой = родрооро┐ро┤ роХро│ родрпИро▓роороХ%! Cро▒ро┐MроЪро┐C роТ+ ро╡%ро│! ро╡%ро│ B рпИро▓C роТ+ роирокрпИрой! роирокрпИрой = роЗро╡ роХ% роЗ+ро╡+ родрооро┐' Cро▓родрой! Cро▓родрой * роирокрпИройропро╛% родрооро┐' роХроЯ3% рооро╛рпЗропро╛рой роорпИрой ро╡ро│C! * ро╡%ро│ропро╛% родрооро┐' роХроЯ3% рпЗроЪрпЗропро╛рой роорпИрой ро╡ро│C!

роЖ'ро╡ро╛ роХ% рокро▓r роИро░ роЙ%ро│(родро┐7, рпЗроХро╛рпИродроп роЙ%ро│(родро┐7 рпЖрок+ роородро┐2 рпЖрок0ро▒ро╡% роЗ род роирокрпИрой = рои +рокрпИрой = рои0+рокрпИрой! рокрпИрой роО? роЗ+рокродро╛ роЗро╡% рокройро╛ ро╡ родро╡% роО? рпЖрокро╛+ро│ро╛роХро┐ ро╡роЯро╛,! >ро┤? роП рокрой, роЙро▓C = роП Bродро▓ро┐ рпЗродро╛ро▒ро┐роп,, роЙро▓C рокройро╛ рпЗродро╛ро▒ро┐роп,ройро╛ рпЖрокро╛+%? роП BрпЗрой рпЖроЪ ро▓, роЙро▓C рокройро╛ рпЖроЪ 7 роЕ ро▓ро╡ро╛! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ роХ#рог Bройро╛ рпЖроЪ ро▓, роЕро╡ рпЖроХро╛%рпИроХроп , роЕро╡ рпЖро╡0ро▒ро┐роХро│

рокрпЗрой рпЖроЪ ро╡ро╛%! роЕродройро╛ роЗро╡% рокрпИрой! роЕро╡ рпЖро╡0ро▒ро┐роХ@C роЗро╡% рокрпИрой! рои ро▓+рокрпИрой=роирокрпИрой! роЖройро╛ роЗро╡рпЗро│ BрпИрой! роХ#рог роЖрокро╛)роп роЗ+C ро╡рпИро░, роЕро╡рпИрой роЖ#роЯ роЖ#роЯро╛% роЗро╡рпЗро│! роирокрпИрой рокро░ро╛)ропро╛ родро┐+ро╡)роХрпЗро│ роЪро░рог!

роХ род роХрооG Cро┤ро▓ро┐, Cро┤ро▓ро┐ роХрпИроЯ родро┐ро▒ро╡ро╛ = ро╡ро╛роЪрпИройроХ% роорогC 8 род роХро╛r! роХродрпИро╡( родро┐ро▒! ро╡ , роОC рпЗроХро╛ро┤ро┐ роЕрпИро┤(родрой роХро╛# = рпЗроЪро╡ роХ% роТро▒ ро▓, рпЖро░#роЯ ро▓! роЗрпЗрокро╛ рокро▓, ро╡ро┤ро┐(, рпЖроХро╛#, роО ро▓ро╛ роЗроЯ(родро┐7 83роХро┐ро▒рпЗрод! рои= рпЗроХроХрпИро▓? рокро╛ роХрпИро▓? рооро╛родро╡ рок род рпЗроо , рпЗроо рок роХро╛ Cропро▓ро┐ройроХ% 8ро╡рой роХро╛# = рооро╛родро╡ рок родро▓ро┐ , рокро▓ ро╡родрооро╛рой Cроп роХ@ 83роХро┐ро▒ройрпЗро╡! рои= рпЗроХроХрпИро▓? рокро╛ роХрпИро▓? * рооро╛родро╡ = ро╡роЪ родроо ро▓ро┐/рпЖроЪ#рокроХ ро╡роЪ родроо ро▓ро┐ рпЖроЪ#рокроХ роО- рпЖроХро╛)! C+роХ(родро┐ рпЖроХро╛) роО? рпЖроЪро╛ ро╡ро╛ роХ%! роЕ, роХ#рог ро╡ = рок родро▓ро┐ рокроЯ ,, роХроороХроо-- роЙро▓роХ BG, роорог ро╡рпН> = ,! роЕ род рооро╛родро╡ рок род рпЗроо , роОрпЖроХроХро┐+ рпЗродро╛ ро╡+ Cроп роХ% роО ро▓ро╛ ро╡ родроо ,, рокро▓рокро▓ роХрпА родроХ% роЗрпИроЪроХро┐ро▒рой! роЗрок роХрпА род, рпЗроХро╛рок роХрпА род, роЕ2 роХрпА род, роХро╛род роХрпА род, роЪро┐+роХро╛ро░ роХрпА род, ро╡ро░= роХрпА род роО?

Page 119 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╡ро░роЪроХ% роЕро░рпЗроХ? рок род = рооро╛родро╡ рок род ! роХ#рог-C; рпЖроЪро╛ родрооро╛рой рооро╛родро╡ рок родро▓ро┐ ропро╛ро╡+ Cроп роХрпЗро│! - рои=роХ@ родро╛! :)

ро╡ ро▓ро┐2(L роЖро▓роп - рооро╛родро╡ рок род

роЖ;роЪро╛ роп роХ% ро╡ро│роХроХро│ рооро╛родро╡ рок род : * >роХ рокро░роо роороХrро╖ро┐роХ% Bродро▓ро╛рой рокро▓ роЮро╛рой Bройро╡ роХ@, * роЪройроХро╛родро┐ роороХrро╖ро┐роХ% Bродро▓ро╛рой роХ роо рпЗропро╛роХро┐роХ@, * ,+ро╡/рокро░роХро▓ро╛род рпЗрокро╛ро▒ рокрод/роЕ2 роЙ%ро│роХ@, * роЖMроЪрпЗроироп Bродро▓ро╛рой роЪро░рогро╛роХрод/рпЖродро╛# роЙ%ро│роХ@, роЗ- рокро▓+ ро╡ род роЕроо+ рок род роОрпЗро▒ Cро▒ро┐рокроХро┐ро▒рой . * роЗрок) роЕро╡ роХ% ро╡ , роЕроо+ рпЖроЪ#рокроХ рпЖроХро╛)ропро╛рой, рпЗро╡род/рпЗро╡родро╛ род роЪро╛рпИроХ! роЕродро┐ роО родрпЖро╡ро╛+ родроЯроХ7 роЗ ро▓ро╛роо , роЗрокрооро╛роХ роЕроо , рпЖроХро╛#, роЕро╡ро░ро╡ родроородроо роЕро▒ро┐ро╡ро▒ро┐ ро╡рпИроХро╡рпИроХропро╛роХ рокроХро╡ро╛рпИрой рокро╛) рокро░3 рпЗроХро╛ро╖ рок род роОрпЗро▒ Cро▒ро┐роХро┐ро▒ро╛ ро╡ропро╛ропро╛ройроХро│ . Eро╡ ро▓ро┐2(L роЖро▓роп(родро┐ рооро╛родро╡ рок родрпИро▓ роЗ? роХро╛рогро▓ро╛! (рокроЯ(родро┐ рокро╛ роХ)

рок , роЖ ро╡ро░ро▓ро┐ = "рок ,роХрпИро│; рпЖроЪ+роХро┐ рпИро╡(, рпЖроХро╛%@ рои= рои= ро╡ро░ -J роТройC! роЙ рпИроо(,рой рпЗрок рокро╛роЯ = роЙ рпИроо(,рой роирок роо,Qродрой рпЗрок рокро╛роХро┐рпЗро▒ро╛рпЗроо! рпЗроХроХрпИро▓? рокро╛ роХрпИро▓? Cро▒ро┐2: рпИроо(,рой =роо;роЪро┐рой роОрок, роХрогро╡рой роЙроЯ рокро▒ родро╡ роХ% роО? рпЖрокро╛,ро╡ро╛роХ рпЖроХро╛%ро╡ро╛ роХ%! роЖройро╛ рпЖрок#роХ% род роЖрпИроЪ роХрогро╡рпИро░ "роо;роЪро╛" роО? роЕрпИро┤C роХро┐ро░ро╛роо ро╡ро┤роХB роЙ#! роЕродро╛ "роо;роЪро╛/рпИроо(,рой" роОро▒ рпЖроЪро╛ рпИро▓рпЗроп рпЗроХро╛рпИрод рокро▓ роЗроЯроХро│ 2ро┤CроХро┐ро▒ро╛%! роХройро╡ 8роЯ,"рпИроо(,рой" роирок роо,Qродрой рпИроХ(родро▓ рок0ро▒ роХройро╛ роХ#рпЗроЯ роО? родро╛ рокро╛роХро┐ро▒ро╛%! роЖ#роЯро╛@ роОрпИрой рпЗрокро╛ро▓рпЗро╡ роХро┐ро░ро╛роо(родро┐ роЕ ро▓ро╡ро╛! :)

Page 120 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖроЪ родро╛роорпИро░ рпИроХропро╛ роЪрпАро░ро╛ ро╡рпИро│ роТро▓ро┐рок = роирокрпИрой, роироХро╛, родро┐+рпЗро╡! ро╡ро╛рооро╛! роЙ рпЗроЪ2( родро╛роорпИро░ рпИроХроХро│ , ро╡рпИро│рпЗропро╛рпИроЪ роХро▓роХро▓ роХро▓рпЖро╡рой роТро▓ро┐CрпЗрод! ро╡рпИро│рпЗропро╛рпИроЪ роХро▓роХро▓ роХро▓рпЖро╡рой роХро╡рпИродроХ% рок)C, C@C@ рпЖродро▒ роХро╛0? ро╡>,! = роЪро┐ро▓рпЗроиро░ роЪро┐7роЪро┐7 роЪро┐7рпЖро╡рой; роЪро┐ро▒CроХ% рокроЯрокроЯ ,)C, роОC рпЗродроХ 8>,!! роЪро┐рой рпЖрок# рпЖрок#рог ро▓, роХ#рог роХро╛род " рпЗродро╛роЯ! роЗ род рпЖрок# роирокрпИрой, роЗро╡% родрооро┐'( рпЗродрпЗро░ро╛роЯ...!! ро╡ , родро┐ро▒ро╡ро╛ роороХро┐' , = ро╡ро╛, ро╡ , роХродрпИро╡( родро┐ро▒! BройроХро┐ рпЖроХро╛#рпЗроЯ родро┐ро▒роХро╛рпЗрод! рои ро▓ро╛ роороХро┐';роЪро┐ропро╛ родро┐ро▒! роороХро┐';роЪро┐ роЙ%рпЗро│ ро╡ро░Rрооро╛? роЙ%рпЗро│ ро╡ро░, ро╡ро░ роЙ%ро│ роХродрпИро╡( родро┐ро▒! родро┐ро▒ роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛! роЖ#роЯро╛% родро┐+ро╡)роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 121 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-19: ро╡ро│ роП роПроХро┐рпЗро▒ро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

* рокрпИроХ роЕрпИро▒роп ропро╛ро░ро╛ ! ро╡ро│ роПро╡ро╛"роХро│ро╛? ро╡ро│, ро╡ро│-# роЕ$роХ$ рпЖроЪро╛ рпЗро▒ро╛рпЗроо! !рок роиро┐роХ( роЪро┐роХро│) роО ро▓ро╛ роПрпЗро▒ро╛рпЗроо! роП? * роирокрпИройрпИроп роО- рпЗроХро╛-# рпЖроЪро╛ . рпЗроХро╛рпИрод, роХ/рогрпИрой ро╡ро╛рпИроп роо1 рпЖродро╛ро▒роХ рпЖроЪро╛ .ро▒ро╛рпЗро│! роП? * роЗрпЖрод ро▓ро╛ роЙройрпЗроХ рои ро▓ро╛ роЗ4роХро╛?-# роЕродро┐роХро╛ро░рооро╛ роЕрод1ро▒ро╛рпЗро│ рпЗроХро╛рпИрод! роЕ5 роХ/рогрпЗройро╛роЯ 71роХро╛ро░рооро╛рпИро╡ роЗрок$ рпЗрокроЪро┐ройро╛ роОрой роироЯ? :) рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ1роХро┐1рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок$"роХ! * роЖ/ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 4роЪро░/ (роХ 9r рооро╛рогро╡роХро│) роиро╛ропроХ) * рпЖрок/ ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (;ро╡ропро╛ роЕро╡"роХ роЕрооро╛)

Page 122 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

 ро╡ро│рпЖроХrроп, ро╡ро│рпЖроХrроп рпЗроХро╛1 роХро╛ роХ1$ рпЗроо , рпЗроо

рпЖроорпЖродро▒ рок<роЪ роЪропройродро┐ рпЗроо роПро▒ро┐, роПро▒ро┐ рпЖроХро╛ роЕро▓ ="ро┤ роирокрпИрой рпЖроХро╛"рпИроХ рпЗроо , рпЗроо

рооро╛ рокро╛, ро╡ро╛> родро┐ро▒ро╡ро╛> родро┐ро▒ро╡ро╛>! рпИро╡ роХро┐роЯ род рооро▓ рооро╛ рокро╛ роХ/рогройро╛>! рои? роЙ роорогро╛ро│рпИрой рпИроо родроЯ роХ/рогройро╛> роОродрпИрой рпЗрокро╛ ропрпЖро▓ро┤ роТ1роЯро╛> роХро╛/? роХро╛/ роОродрпИрой роП. рокr5 роЖро▒ роЗ ро▓ро╛ропро╛ ? роЗ ро▓ро╛ропро╛

роЕ! родроХ5 родроХ5! роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛>! родро╡ роЕ роУ роО рокро╛ро╡ро╛>

(роЗ роЪрооропро╛ роЪро╛ роп ро╡ро│роХ; роЕ$рпЗроп ро╡ро│роХ роЕ!)

 ро╡ро│рпЖроХrроп = 4(роЖ роЪро╛ роп) роЙрокрпЗродроЪро┐ роЕ4ро│, рпЗроХро╛1 роХро╛ роХ1$ рпЗроо = род роо/роЕ род/роХро╛роо/рпЗрооро╛1роЪ роО# роиро╛-роХро╛ роЖродро╛ро░! рпЖроорпЖродро▒ рок<роЪ роЪропройродро┐ рпЗроо роПро▒ро┐ = рок<роЪ =род"роХро│ро╛ роЖрой роЙро▓роХро┐ рпЗроо роЗ4 рпЖроХро╛/...роЕ род роЖродро╛ро░"роХрпИро│ роЕ$рокрпИроЯропро╛роХ рпЖроХро╛/... рпЖроХро╛ роЕро▓ ="ро┤ роирокрпИрой рпЖроХро╛"рпИроХ рпЗроо = рпЖроХро╛ рпЖроХро╛родро╛роХ роиро╛ -рооро┐ рпЖроХро╛/, рои рпЗрокро╛роХрооро╛рой роОрпЖрок4рооро╛ рооB , рпИро╡ роХро┐роЯ род, роХро┐роЯ род рооро▓ рооро╛ рокро╛ ро╡ро╛> родро┐ро▒ро╡ро╛> = роЪро┐ рпИродрпИроп рпИро╡ роХро┐роЯроХро┐рпЗро▒ро╛! роОрпЖрок4рооро╛рпЗрой роЙ роЕ4рпИро│ рпЖроХро╛! рпИроо родроЯ роХ/рогройро╛> = 45 rропрооро╛рой роЕCроХ роЪро┐DропрпЗрой! рои? роЙ роорогро╛ро│рпИрой, роорогро╛ро│рпИрой роОродрпИрой рпЗрокро╛ ропрпЖро▓ро┤ роТ1роЯро╛> роХро╛/? роХро╛/ = рои? рои 4рпИро╡ (роЖ роЪро╛ ропрпИро░) роО"роХE рпЗроо роиропрой род?1рпИроЪ роХроЯро╛1роЪ рокроЯ ро╡роЯро╛роо

роОродрпИрой роП. рокr5 роЖро▒ роЗ ро▓ро╛ропро╛ ? роЗ ро▓ро╛ропро╛ = роЕро╡рпИро░ роОрпЗрокро╛ роЙрой роо1 роЕроп родрооро╛роХ рпИро╡ рпЖроХро╛/$4роХро┐ро▒ро╛рпЗроп! род+ро╡ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛>! = род+ро╡+роЕро╕ро┐ роОрокрод рпЖрокро╛>ропро╛рой род ро╡ роЕ! роЕ родроХрпЗро╡рпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛> ро╡ро│роХ рпЖроХро╛ роЕрпИро╡род-рооро╛ропро╛ро╡ро╛род рпЗрок !роХрпИро│ рпЗроХ1, "рои? роо1рпЗроо роЕ!" роО роиро┐рпИрой рпЖроХро╛/$4роХро┐ро▒ро╛ропро╛? родро╡! родро╡! "роЕродро┐ рои? роТ4 рокродро┐"! "роиро╛"роХG роТ4 рокродро┐"! - роЗрпИрод роЙрог рпЖроХро╛E! рооро╛ропро╛ро╡ро╛род ро╡ро│роХ"роХрпИро│ рооро╡! роЕрпИро╡ родро╡ роЕ! родроХрпЗро╡рпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛>!

роПродро╛ ! Hr<роЪро┐ роЪро┐"роХро│ро╛? роЪро┐"роХро│ро╛ :))) роЪроороп ро╡ро│роХ роЗ# роиро┐рпИро▒роп рпЗро╡C-# рпЗроХ1роЯ роЕрок роХE роЕ$рпЗропрпИрой роЕ4E I роорой)роХC! рпЗроороХ/роЯ родро╛ ро░ро╣Kроп роЪроороп ро╡ро│роХ! роПродро╛ ! Hr<!родро╛? :) рои?"роХE роЕ$роХ$ рпЖроЪро╛ ро╡ роХE ? родро╛рпЗрой? род род 4рпИро╡ ро╡r роЪро╛родрпИрой рпЖроЪ>ропC-#! роЕ роЙ"роХG, роОрой, рои роО ро▓ро╛4 рпЖрокро╛4 роЕ ро▓ро╡ро╛?

Page 123 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЪроороп ро╡ро│роХ"роХрпИро│ роО ро▓ро╛, род род 4ро╡ роЕCроХрпИрод роиро╛$ рпЖрок, роЕро╡4 рпЖродро╛/ рпЖроЪ>, рокро╛!ро░родро┐ ро╡рпЗроЪро╖ ро░ро╣Kроп роХро┐ро░ род"роХрпИро│ роЕрпИроЯроп рпЗро╡C! роЕрпИродрпЖроп ро▓ро╛ рокродро┐ро╡рпЗро▓рпЗроп роОродро┐ рокро╛ родро╛ , роЗрок$ родро╛ M1рок роОройрпЖро╡рпЗро▒ Hrропро╛роо рпЗрокро╛! рпЖро╡ роП1 !рпИро░роХро╛> роЖроХро┐ ро╡! роорой

!рпИро░роХро╛> роЖроХро╛!

рпЗроиро╛роХро╛роо рпЗроиро╛H рокроЯ N$ропро╛-"роХ! рои?"роХE рпЗроиро╛ро▒ро╛ , роЕрпЗрокро╛ роЪрооропро╛ роЪро╛ро░ ро╡ро│роХ 4NроХрооро╛роХ роХро┐рпИроЯ! роЕрпЗрокро╛ родро╛ родро╛рок роп HrO! роОройрпЗро╡ роЕ рпЗрокро╛ро▒ ро╡ро│роХ рпЗро╡/рпЗро╡ро╛ , родроп5 рпЖроЪ> рпЗроиро╛H рпЗроиро╛."роХE! роЗ"рпЗроХ, роЗрокродро┐ро╡ , роЖ/роЯро╛E роОро│)роп рпЗродро╛ро┤ро┐роХG рпЖроЪро╛рой, роОро│)роп родрооро┐( ро╡ро│роХ"роХрпИро│, рпЖродро╛роЯ рпЖроЪро╛ ро▓ роОрой роЙродро░5 рпЖроХро╛"роХE! рпЗроХро╛рпИрод роОро│)роп роороХGроХро╛роХ (роОро│)роп рпЗродро╛ро┤ро┐роХE, Innocent Girls) рокро╛$роп родро┐4рокро╛рпИро╡ роЗ! роЕро▒ро┐5 роТ роЗ ро▓ро╛род роЖ>ро▓ роЙ родрпИрой-# роЕро╡рпЗро│ роЗрпИрод

рпЖроЪро╛ .роХро┐ро▒ро╛E!

роЕро╡E рпЖроЪро╛рой роЕрпЗрод ро╡ро┤ро┐роп , рокродро┐-родрооро┐(-роЕро▒ро┐ро╡роп -роЪPроХ-роЗропрпИроХ-роЗрпИро▒ро╡-роЗрок роОрпЗро▒ роЗрой) ро╡ро│роХрпИрод роО рпЖроЪ роХро┐рпЗро▒! роироирпЗро╡ роОро│)роп роЪроороп ро▒ро┐HроХG рпЖроХро╛роХро┐рпЗро▒! родро┐rро╡ро░роо, родро┐4рокро╛рпИро╡-ропроЮ, роЬропро╡роЬроп роХE роО NH IроЯ роЪроороп рпЖроЪ>родро┐роХE рпЖроХро╛ рпЖроХро╛/ родро╛рпЗрой роЗ4 рпЗрод! роЕрок$рпЗроп рпЖроЪ>роХро┐рпЗро▒! род"роХE роЕH Hrрод. роиро▒ро┐!

Page 124 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

 ро╡ро│рпЖроХrроп = ро╡ро│ роо"роХро▓

роЪро┐рой! роЕрпИро▒ N- рпЖро╡ро│) роЪ рпЖроХро╛роХ

рпЖро╡SрпЗро╡ роЙропро░"роХро│) ро╡4! роЕ род роХро╛ро▓родро┐ рокрпИроХ роЕрпИро▒роп. рпЖрои$роп ро╡ро│ роЙ/! роЗро░ро╡ T" рпЗрокро╛, N-роХ N-роХ роО ро▓ро╛ ро╡ро│роХрпИро│O роЕрпИрог ро╡ рокро┤роХ роироо роЗ4 родродро┐ рпИро▓! роТ4 роЪро┐ род?рок рпЖроо ро▓ро┐родро╛роХ роОr рпЖроХро╛/ родро╛ роЗ4! роЗрой)роХро┐ роЕрпИрод Night Lamp, 0-Watts Bulb роО рпЗроо роиро╛1 родройрооро╛> рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ ро╡роХро┐рпЗро▒ро╛! :) ро╡ро│ роР NроХ"роХE! NроХ"роХE роЪро┐ро╡рокро░ро╛# роР рпЖро╡ро│)рокрпИроЯропро╛рой NроХ"роХE роЙ/! рпЗрок роХрпИро│

рпЖроЪро╛ ."роХ

рокро╛ рпЗрокро╛! ро╡ро│роХро┐ роТ4 NроХродро┐ рпЖрои> роКро▒ро┐ройро╛., роЕ родро╛ройро╛> ро╡ро┤ро┐ , роЕродрод NроХ"роХG рпЖроЪ рпЗроЪ ! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ роиро╛N роТ4 ро╡ро│ родро╛! рпЖрои1рпИроЯропро╛ роЙроЪро░рооро╛ роЗ4рпЗроХро╛-ро▓? :) роОрпЗрокро╛рпЗродро╛ роТ4 NрпИро▒ роЗрпИро▒ро╡рпИрой рпЗроЪро╡ ро╡1 ро╡ родро╛., роЕ род рпЖрои>ропро╛рой роЕродрод NроХ"роХG родро╛рпЗрой роУроЯC! роЖро▓роп роЕ$роХ$ рпЖроЪ ро▓ро╛род рооро▒ рпЗроиро░родро┐., рпЗроиро░родро┐. роЕроХ роО# ро╡ро│роХро┐ , ро╡ро│роХро┐ роХ4рпИрог рпЗроЬро╛родро┐ родро╛рпЗрой рпЖродrропC! рпЖродrропC роЕрпЗро╡ ро╡ро│роХро┐ роо"роХро▓ роороХро╡! роЕ41рпЖрок4< рпЗроЪро╛родро┐! родрой)рпЖрок4 роХ4рпИрог! рпЗроХро╛1 роХро╛ роХ1$ рпЗроо = ропро╛рпИрой рпЗроХро╛роХро│ро╛ (род род"роХE) роЖрой роЙродро┐ропро╛рой роХро╛ роХE! роЕ род роХ1$ро▓ро┐ рпЗроо ропро╛4? ро╣ро┐ро╣ро┐...роироо роХ/рог#-роироо роирокрпИрой рокро░ро╛1$O родро╛! роЕрок$рпЗроп роХро╛род =рпИрой 1$роХE рпЗрокро╛ , рпЖроЪ ро▓ ро┤ рпИродроХE рпЗрокро╛ T"роХро┐ро▒ро╛ роХE! рпЖроорпЖродро▒ рок<роЪ роЪропройродро┐ рпЗроо роПро▒ро┐ = рпЖроо рпЖроо# роЗ4 рок<роЪ роЪропрой роХ1$ роЕ! рок<роЪ роЪропрой-ройро╛ роОройро╛"роХ? роР роЪропрой"роХро│ро╛? рпЖродr родро╡ роХE рпЖроЪро╛ ."роХрпЗро│! рок<роЪ+роЪропрой роОрокрпИрод рок<!роХE роЕрпИроЯрод роЪропрой-# рпЖроХро╛Eро│ро▓ро╛! рпЖроо рпЖроо-# роЗро▓ро╡ рок<роЪро┐ рпИро╡ рпЖроЪ>род роЪропрой роХ1$ !

Page 125 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖроХро╛ роЕро▓ ="ро┤ роирокрпИрой рпЖроХро╛"рпИроХ рпЗроо = роЕродро┐ Nродро▓ро┐ рпЖродrро╡ ропро╛ ? роирокрпИрой рокро░ро╛1$ропро╛ родро╛! роХ/рог родро╛ роЕро╡GE роТро│)<роЪро┐роХро┐1 T"роХро▒ро╛рпЗрой! :)

рооро▓ роХE W$ роЗ4роХро╛E род ="ро┤ро▓ро┐ ! роЖройро╛ роЕродрпИройO роХрпИро▓<роЪро┐ рпЗрокро╛> роЗ4! роОрок$? = рооро▓ роХE роЪро░ роЪро░рооро╛ родро╛ Wро╡ро╛"роХ! рпЖроХро╛ рпЖроХро╛родро╛ роЕрок$рпЗроп роЕрок$рпЗроп родрпИро▓роп рпИро╡роХ рооро╛1роЯро╛"роХ! роЖройро╛ рпЗрои роЗро░5 роироЯ род роЗрокродро┐ , роЕродрпИройO роХрпИро▓<роЪро┐ рпЗрокро╛роп, роЪро░ роО ро▓ро╛ роТрпЗройро╛роЯ роТ# !4/, рпЖроХро╛ рпЖроХро╛родро╛ рпЖродrOродро╛! :) рои?/роЯ I род роЙEро│ рпЖрок/роХE T"роХро┐ роО- рпЗрокро╛, рпЖро░ро╛рокрпЗро╡ роХDроЯ! I род Hро░G! роХ1$ рпЖроХро╛/рпИроЯропро╛ рпЗрокро╛1роХро┐1роЯро╛ родро╛ роЖ !! роЗ lройро╛ H рпЖрок/роХро│) роЗро░5 роЗрокрпИрод I род рпЖро╡ро│)рпЗроп роХро╛1$ рпЖроХро╛4! :) роЗрпЖрод ро▓ро╛ роОрой роОрок$ роЗSрпЗро│ро╛ рпЖро╡ро╡ро░рооро╛ рпЖродrO-# роОродро┐ рпЗроХEро╡рпЖроп ро▓ро╛ рпЗроХроХрокроЯро╛, рпЖроЪро╛ ро▓ро┐1рпЗроЯ! роЖрооро╛! :) роЕ род роирокрпИрой рокро░ро╛1$роп рпЖроХро╛"рпИроХроХро│) , рпЖроХро╛"рпИроХроХро│) родро┐4 родрой"роХро│) , родрой"роХро│) родро┐4 рооро╛ рок ... рооро╛ рок

рпИро╡ роХро┐роЯ род рооро▓ рооро╛ рокро╛, рооро╛ рокро╛ ро╡ро╛> родро┐ро▒ро╡ро╛> = роХрой рпИро╡, роТ4роХро│)

роЪро╛> 

рпЖроХро╛/, роПрпЗродро╛ ро┤ рпИрод T"ро╡ рпЗрокро╛ро▓ T"роХро┐ро▒ро╛ роЕ род роХEро│ роХ/рог! роЕ>ропро╛ TроХродро┐. роЕро▓"роХро╛ро░ рокrроп рпЗрокро╛ро▓! рооро╛ рок рооро▓ рооро╛рпИро▓ роО ро▓ро╛ W$ роЗ4роХро╛4! роЗрпЖрод ро▓ро╛ роЙройрпЗроХ роУро╡ро░ро╛ рпЖродrропрпИро▓ропро╛ роХ/рогро╛? :)

Page 126 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЪr роЪr, роирокрпИрой роО- рпЖроХро╛/ роО"роХрпИро│ роОройро╛# ро╡роЪро╛rрокро╛E! рои? роТрой)O рпЖроЪ>роп рпЗро╡рогро╛! роЙ ро╡ро╛> родро┐ро▒ро╡ро╛> = ро╡ро╛рпИропропро╛ ! родро┐ро▒ роПродро╛ ! роЙро│! TроХродро┐

Nрой, ро▒1рпИроЯропро╛ ! ро╡! роЙ ро░ рпЗроХ1 Nродро▓ро┐ роЪ рпЗродро╛ро╖ рок1роХрпЗро▒ро╛! роороп ро░ро▓ро┐ роорой родро┐-родро┐! Nродро▓ро┐ роО"роХE рпЖроЪро╡ роЙрог5 рпЖроХро╛! * NройроХро┐ = роЙ ро░ роЕро┤роХро╛ , роО рпЖроЪро╡ роЙрог5! * роО- = роЙ ро╡$5 роЕро┤роХро╛ , роО ро╡ро┤ро┐ роЙрог5! * роироЯ = роЙ роЙроЯ роорогродро╛ , роО роиро╛роЪро┐ роЙрог5! * рпЗрокроЪро┐ = роЙ роЗрод( роЕNродро╛ , роО ро╡ро╛> роЙрог5! * род-ро╡ = роЙ родро┐4 рпЗроорой)ропро╛ , роО рпЗроорой)рпЗроХ роЙрог5! рок<роЪ роЪропрой роХ/рогро╛, роХ/рогро╛ роО"роХE рок<роЪ роЗ родро┐rроп"роХG, роЗ родро┐rроп"роХG роО"роХE роРрпЖрокро╛ро▒ро┐роХG, роРрпЖрокро╛ро▒ро┐роХG рои?рпЗроп роЙрогро╡ро╛роХ ро╡ро╛роЯро╛! ро╡ро╛роЯро╛

рпИроо родроЯ роХ/рогройро╛> = ропрооро╛$ роирокрпИрой, рпИроороХ/рог ?! родроЯ роХ/рогройро╛> = рпЖрок4рооро╛рпИро│ роЕрпИроЯроп родроЯ роХро╛1 роХ/рогройро╛>, ро╡ро┤ро┐ роХро╛1 роХ/рогройро╛>! рои? роЙ роорогро╛ро│рпИрой, роорогро╛ро│рпИрой роОродрпИрой рпЗрокро╛ ропрпЖро▓ро┤ роТ1роЯро╛> роХро╛/? роХро╛/ = роЙ H4ро╖рпИрой, TроХродро┐ роЗ4 роОро┤рпЗро╡ ро╡роЯ рооро╛1рпЗроЯ рпЗрокро╛ро▓ро┐4рпЗроХ! роОродрпИрой роП., роЗ ро▓ро╛ропро╛ ? = роО"роХрпИро│ рои? роОродрпИрой роП рпЖроХро╛/роЯро╛., роП. рокr5 роЖро▒ роЗ ро▓ро╛ропро╛

роЕро╡ рокrро╡рпИройO роЖро▒ рооро╛1рпЗроЯ"ро▒ро┐рпЗропро╛? роЕроХро▓роХро┐ рпЗро▓ роЗрпИро▒O роО роЗрпИроо рпЖрокро╛- IроЯ роЕро╡рпИрой роЕроХро▓ рооро╛1роЯро╛>! роЕроХро▓роХро┐ рпЗро▓ роЗрпИро▒O роО роЕро▓ рпЗроо роо"рпИроХ роЙрпИро▒ рооро╛ рокро╛! роЕ роО"роХ роО ро▓ро╛4 рпЖродr род роХрпИрод родро╛! :) роЕродро╛ роЕро╡ рооро╛ рок рои?"роХро╛ роЗ4роХро╛рпЗроп! роЕHро▒ роОрой? роО роЕро╡рпИрой роЗроХро┐ рпЗро╡ро▒ рок$ роЪро┐роХро┐1 роЗ4рпЗроХ? ро╡! роЕро╡ роОро┤1! родро╡ роЕ! роЕ = роЗ роЙрой родро╡рпЗроо роЕ! роЕ рои? H4ро╖роХро╛ро░ =рпИрод роЕ ро▓ро╡ро╛! роЙрпИрой рокро▒ро┐ родро╛ роЕро╡рпИрой рокро▒C! роЕрок$ родро╛ роО"роХE роЖ роЪро╛ роп роХE роО"роХG рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛Eро│рой ! роЕрпИрод рои?рпЗроп рооB ро▒ро▓ро╛рооро╛ родро╛рпЗроп? ;-роо-роиро╛ро░ро╛ропрог роЪро░рпЖрогро│, роЪро░рог ро░рокрпЗроп! ;-роорпЗрод-роиро╛ро░ропрогро╛роп роирооро╣! ;-ропро╛ -I$роп роиро╛ро░ро╛ропрог родро┐4ро╡$роХро│) роЪро░рог роЕрпИроЯроХро┐рпЗро▒! ;-OроЯ-роиро╛ро░ро╛ропрогрпЗрой! роОройродро┐ рпИро▓(рои+роо), роЙройрпЗрод! роЗ родро╛ родро╡! роЗрпИрод роиро╛"роХG рокроХро┐рпЗро▒ро╛! рои?O рок! ро╡роп (ро╡роп ро╡роп) ро╡роп роОрок роЙ родро╡ роЕ ро▓ро╡ро╛? роЗро░1рпИроЯ родро╡ роОро▒ рпЖрокроп роЖ рпЗроЪ роЕрод! роо родро┐ро░ ро░родро┐рой роОрокро╛ роХрпЗро│ роЕрпИрод! роЖ//рпЖрок/, роЪро╛родро┐/роород, рпЖрооро╛ро┤ро┐/роЗрой, ро│)рпЗродро╛/ро│)роХро╛роорпЗро▓ро╛...роТ4 ро│) рпЗрокрод IроЯ

Page 127 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХро┐рпИроЯропро╛рпЗрод роЕ! ропро╛ рпЗро╡/рооро╛ройро╛., роОрпЗрокро╛ рпЗро╡/рооро╛ройро╛. рпЗроорпЖроЪро╛рой ро╡роп (роЗро░1рпИроЯ) роо родро┐ро░рпИрод

рпЖроЪро╛ ро▓ро▓ро╛рпЗроо?

роЕродро┐ ";" роЪродродро╛ роЙрпИрой родро╛рпЗрой Nродро▓ро┐ родро┐роХро┐рпЗро▒ро╛? * роЕро╡ родрпИро▓ рооро╛1$ рои? роЗ4 родро╛ , роЙ роо$роп !роХрооро╛роХ T"ро╡ро╛рпЗрой! роЖройро╛

роЕрпИродO рпЗро╡/роЯро╛ роО, роЕро╡ родро┐4ро╡$ роЕ4роХро┐ рои? роЕроо родро┐4рок роОродройро╛ ? * роЕ род родро┐4ро╡$роХрпИро│ роО"роХG роХро╛1$ рпЖроХро╛роХ родро╛рпЗрой? родро╛рпЗрой родро╛рпЗроп! родро╡рпИрод рои?рпЗроп рооB ро▒ро╛рпЗрод! роЕро╡рпИрой ро╡! роЕро╡ роОро┤1!

родроХ5 = роЗ род ро╡роп роо родро┐ро░рпЗроо роЙрой родроХ5! родроХ5 родродро┐! родродро┐ родроХро╛ , родроХ5-роЗро▓ роО роО"роХE родрооро┐($ роРроп ро╡EGро╡# рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЗ4роХро╛рпЗро░! роЙроп родро╡ роО ро▓ро╛ родроХ5-# роТ# роЗ4рпЗроХ! роЕ род родроХ5рпЗроХ родроХ5 роЕ ро▓ро╡ро╛ роЗ род ро╡роп! родро╛рпЗроп, роЕрпИрод рои? рооро▒ ро╡роЯро╛рпЗрод! ро╡роп роО# родроХро╡рпИрой роП -роУ роП роУ роО рокро╛ро╡ро╛>! рокро╛ро╡ро╛> роП -роУ роП роУ роО рокро╛ро╡ро╛>! рокро╛ро╡ро╛> ;-роо-роиро╛ро░ро╛ропрог роЪро░рпЖрогро│, роЪро░рог ро░рокрпЗроп! ;-роорпЗрод-роиро╛ро░ропрогро╛роп роирооро╣! роЖ/роЯро╛E родро┐4ро╡$роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 128 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-20: роироХ ро│роХройро╛ роХрогро╛ рпЗродрпИро╡ропро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роЙроХ-ройро╛ ро╡роЪро┐ро▒ро┐, род"рпЖроЯро╛ро│-%ройро╛ роХрогро╛! роироХ& ро│рокрод' роЗрпИро╡ роЗро░* рпЗродрпИро╡ропро╛? рпЗродрпИро╡ропро╛ роЖ роО%ро▒ро╛ роП%? - роЗ. родро╛% роЗ%рпИро▒роп рпЗроХ&ро╡! роЕроЯ ро│роХро▒0. роО.роХ ро╡роЪро┐ро▒ро┐? роХрогро╛? 1роХ роХ2ро╡роХрпЗро╡ро╛, роЗ рпИро▓ рпЗро╖5 рокрогроХрпЗро╡ро╛ рпЗро╡ройро╛ роХрогро╛ рпЗродрпИро╡рок*! ро│ рпЗрокро╛. роХрогро╛ рпЗродрпИро╡ роЗ рпИро▓рпЗроп! рпЗроХ&ро╡рпИроп рпЗро╡ройро╛ рпЖроХро╛6роЪрооро╛ рооро╛'ро▒ро┐ рпЗропро╛роЪро┐78 рокро╛9роХ! роирпИроо роХро╛ро▓-роХро╛ 0родро╛ро▓ роЕрооро╛ роО2рок :роЯро▒ро╛роХ...роО%рой рпЖроЪ;ро╡роХ? роЕроЯ рпЗрокро╛рооро╛-%< 1ро░* =7роЪро┐0 родро┐9рок рок*рок>роХ! ро╡роЯро╛рокропро╛ роО2рокро▒ро╛роХ!...роЪr...роО2 родро╛78! "рпЗроЯ; роЪроХро░ро╛, роЪ . 1рпИройроп рпЗрокро╛; роТ9 роЯ родрог =7роЪро┐роХро┐"* ро╡ро╛роЯро╛"-%< рпЖроЪро╛ Aро▒ро╛роХ! роЗрпЗрокро╛ роО%рой рпЖроЪ;ро╡роХ? родрог =роХ рпЖрокроХ& рокро▓ рпЗрок9 ро╡9ро╡ро╛;роХ! роХро╛рпЗро▓B рпЖрокро╛роХ! ро▒ро┐рокро╛ роЕ род рпЖроХро╛;ропро╛ рооро░ ро╡"*ро▓ роЗ9 ., роЕрооро▓ро╛: роХ"роЯро╛роп ро╡9ро╡ро╛! - роЗрпЗрокро╛, роЗрпЗрокро╛ роХро╛ро▓роХро╛ 0родро╛ро▓, роХро╛ро▓роХро╛ 0родро╛ро▓ роХрогро╛ 1%ройро╛ рпЗрокро╛; роиро┐рок>роХро│ро╛, роХро│ро╛ рооро╛"CроХро│ро╛? рооро╛"CроХро│ро╛ роорпИро▒роХро╛роо роЙрпИроороп7 рпЖроЪро╛ AроХ! :-) рпЖроЪро╛ AроХ роЗ род рокро╛8ро░ рок'ро▒ро┐роп роТ9 8рпИро╡ропро╛рой ро╡ро╡ро╛род 1%рой роироЯ род.! роЪро┐ро▓ рокродро┐ро╡ роХро│% роЕрооро╛-роЕрокро╛ DроЯ роЖ ро╡рооро╛ роХро▓ .роХро┐"роЯро╛роХ! роТ9 рпЗроХро╛роп рок"роЯ DроЯ роХро▓ .роХро┐"роЯро╛9! роЗрпЗроХ! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ"*роХро┐"рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рокроХ! * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 9роЪро░ (роХ Er рооро╛рогро╡роХро│% роиро╛ропроХ%) * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Fро╡0ропро╛ роЕро╡роХ роЕрооро╛)

Page 129 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

1рок0. Gро╡ роЕрооро░ 1% рпЖроЪ%H роХрок родро╡ роХро▓ро┐рпЗроп .роп роОро┤ро╛;! роОро┤ро╛; роЙрпИроЯропро╛;, родро┐ро▒ роЙрпИроЯропро╛; роЙрпИроЯропро╛;, рпЖроЪ'ро▒ро╛ рпЖроЪрок роЙрпИроЯропро╛; ро╡рооро▓ро╛, .роп роОро┤ро╛; роОро┤ро╛;! рпЖро╡рок рпЖроХро╛* ро╡рооро▓ро╛ рпЖроЪрпЖрок%рой рпЖроо% 1рпИро▓7 рпЖроЪ5 ро╡ро╛;7 роЪро┐H роо9

роирок%рпИрой, роирок%рпИрой роироХро╛;, роироХро╛; родро┐9рпЗро╡, родро┐9рпЗро╡ .роп роОро┤ро╛;! роОро┤ро╛; род ., роЙ% роорогро╛ро│рпИрой роорогро╛ро│рпИрой, роЙроХ1 род"рпЖроЯро╛ро│I род . ро╛"*! роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛;! роЗрпЗрокро╛рпЗрод роОрпИроо роиро░ро╛"* роУ роО рокро╛ро╡ро╛;

роЙроХ = ро╡роЪро┐ро▒ро┐, ро╡роЪро┐ро▒ро┐ род"рпЖроЯро╛ро│ = роХрогро╛! роХрогро╛ ро╡роЪро┐ро▒ро┐I роХрогро╛I рпЖроХро╛*0., роОроХрпИро│ роиро░ро╛"роЯ, роЕро╡рпИрой роЕ<рок рпИро╡, родро╛рпЗроп! 1. роиро░ро╛*ро╡род' роОрод' ро╡роЪро┐ро▒ро┐I роХрогро╛I? 2. роЕрокрпЗроп рпЗродрпИро╡ роО%ро▒ро╛A, ропро╛90 рпЗродрпИро╡? роЙроХ1 род"рпЖроЯро╛ро│I род . = ропро╛9 род .? - роЕро╡<роХро╛? роОроХKроХро╛? роО2 род:роЯ% род9ро╡род' рокро▓ рпЖрокро╛9"роХ& роЙ&ро│рой! рпЖрок" роХро╛рок, рок 7роЪро┐, ро│роХ роОрпЖрог;, 1роХ L78, рпЖрои'ро▒ро┐0 родро┐ро▓роХ....роЗрпИрод роО ро▓ро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро╛роо , роЙроХ1 род"рпЖроЯро╛ро│рпИропI роо"* роП% роЖроЯро╛& рпЖроЪро╛ ро▓ рпЗро╡*? роП; рпЗроХро╛рпИрод! рпЗроХро╛рпИрод роО% роЗройроп рпЗродро╛ро┤ро┐рпЗроп! рпЗродро╛ро┤ро┐рпЗроп роО.C роЗрпИродрпЖроп ро▓ро╛ рои рпЗроХ"рпЗроЯ? рпЗроХ"рпЗроЯ * роЙроХ = ро╡роЪро┐ро▒ро┐ = Hair Dryer/Hand fan * род"рпЖроЯро╛ро│ = роХрогро╛ = Hand Mirror роЕроЯ, роЪро┐%рой рпЖрокро╛, Makeup kit рпЗрокро╛ро▓ рпЗроХ"9рокро╛-%< роЪро┐MроЯ M роО ро▓ро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро▒ро╛роХ! роЗрод роиро╛% роОроХ рпЗрокро╛; рпЖроЪро╛ ро▓! роироХрпЗро│ рпЖроЪро╛ AроХ=! :-)

Page 130 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

1рок0. Gро╡ роЕрооро░ = 1рок0. 1рпЗроХро╛ рпЗродро╡ роХK! роЕроЯ, роЕроХ рпЖроЪро╛ ро▒. родро╛%! ропро╛ роЗ род 1рок0. 1рпЗроХро╛? * роЕNроЯ ро╡8роХ& = 8 * роПроХро╛родроЪ 90ро░ роХ& = 11 * .ро╡ро╛родроЪ роЖродро┐0роп роХ& = 12 * роЕMро╡рой рпЗродро╡ роХ& = 2 ----------------------------------* рпЖрооро╛0род = 33, роЗро╡ роХрпЗро│ 1рок0. Gро╡ роХ&! роЕро╡роХ роЖ"роХ&, рпЗроХро╛ропро╛ рпЖрок9роХро┐ройро╛

1рок0. 1рпЗроХро╛! 1% рпЖроЪ%H = роЗрок роЕро╡ роХK 1%ройрпЗроорпЗроп рпЖроЪ%H роХро╛рокро╡% рокро░рооро╛0рооро╛! рокро░рооро╛0рооро╛ ропро╛роХроХро│A, рпЗро╣ро╛роороХро│A роо'ро▒ рпЗродро╡рпИродроХ& роО ро▓ро╛ ро╡рогроХ рпЖрокHроХро┐ро▒ро╛ роХ&! 1рок0. 1рпЗроХро╛роп роЗ родро┐ро░%, роЕрой, роИроЪро╛рой%, роиро╡роХро┐ро░роХроХ& роО%H рокро▓9 ро╡рогроХ рпЖроЪA0родрок*роХро┐ро▒.! роЗро╡ роХ& роО ро▓ро╛9 роЕро░роЪро╛роХ роЕродро┐роХро╛rроХ& рпЗрокро╛ род0род роХроЯрпИроороХрпИро│7 рпЖроЪ;роп роиро┐ропрооро┐роХ рок"*&ро│ро╛ роХ&! роЗро╡ роХ"0 родройропро╛рой роЖI"роХро╛ро▓1 роЙ*! роЗро╡ роХ& роЕ9рпИро│ рпЗро╡рпЗропро╛, роЗ рпИро▓ рпЗро╡ро▒ роО.рпЗроХро╛, роироо7 роЪро┐ро▓ роХро╛rроп роЖроХ%< роЗро╡ роХрпИро│ рпЗро╡родро┐роп роХ& рокроЯро▒ро╛роХ! роЕрпИройрпЗроп Mро╡ро╛ро╣ро╛, роЗ родро┐ро░ро╛роп Mро╡ро╛ро╣ро╛, роЗ родро┐ро░ро╛роп роирооро╣ - роЗрок7 роЪро╛ родро┐, rродро┐-%< рпЗро╣ро╛роороХ& рпЖроЪ;ропро▒ро╛роХ! роЪr, рои ро▓. родро╛%! роЖройро╛ роироо-%< роироо %< роПродро╛78 роТ9 роХNроЯ ро╡ родро╛, ро╡ родро╛ ропро╛ роУропро╛9ро╡ро╛роХ? роУропро╛9ро╡ро╛роХ ропро╛9 роорой8 роЕ7роЪро┐? D"роЯ0родро┐ рокро▓9 ро╡ . Rро╡ро╛роХро│ро╛? роЕрооро╛, роЕрокро╛, роорпИройро╡, роЙроЯ% рокро▒ рпЗродро╛ , роЗ l%ройро╛ роЙ'ро▒ роирок% родро╛рпЗрой ро╡9ро╡ро╛%? рпЗро╣ро╛роороХро│A ропро╛роХроХро│A рпЖроХро╛*0род роЖро╣рпВродро┐роХKроХро╛роХ, роЗ род0 рпЗродро╡ роХ& рпЗро╡*рооро╛ройро╛ роЪро┐ро▓ рпЗрок9, D"роЯ0родро┐ роЗ9 . ро╡ро░ро▓ро╛! роЖройро╛ роЕро╡ роХ& ро╡ро░ роЖроп0родрооро╛ "1%"рокро╛роХрпЗро╡, роУрпЗроп ро╡ ., 1род роЖро│ро╛; "1%" роиро┐'рокро╛% роТ9ро╡%! ропро╛ ? = "рпЗроХро╛ро╡ родро╛! рпЗроХро╛ро╡ родро╛!"

Page 131 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* ропро╛ ропро╛рпИро░рпЗропро╛ роЕрпИро┤0., роЪрпИрокроп роТ9ро╡9 ро╡ро░ро╛род рпЗрокро╛., рооро╛рой0. рпЗрокро╛ро░ро╛роп рпЖрок, "1%" ро╡ род. роО.? = "рпЗроХро╛ро╡ родро╛! рпЗроХро╛ро╡ родро╛!" * роО5ро╡ро│рпЗро╡ро╛ рпЗрокро╛ро░ро╛I, 1родрпИро▓ропроЯ рооU ро│ 1ропро╛роо , рпЗрокро╛ро░ро╛роп роЖрпИрой "1%" ро╡ род. роО.? = "роЖродро┐Gро▓рпЗроо! рпЗроХро╛ро╡ родро╛! рпЗроХро╛ро╡ родро╛!" роЗрпИро▒ро╡рой% родро┐9роиро╛роо, роЗрпИро▒ро╡рпИрой роХро╛"A роЙроЪ0родро┐! роЕродройро╛ родро╛% роХрок родро╡ роХроЯ:рпЗро│-%< рпЖроЪро╛ ро▓ро╛., роХрок родро╡ "роХро▓ро┐рпЗроп"-%< рпЖроЪро╛ Aро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роХро▓ро┐ = роЪ0род, роТро▓ро┐, роУрпИроЪ! роХрок родро╡ роХро▓ро┐рпЗроп, роХро▓ро┐рпЗроп .роп роОро┤ро╛;! роОро┤ро╛; = рои*роХ род роТро▓ро┐рпЗроп! роТро▓ро┐рпЗроп .роп роОро┤ро╛;! роОро┤ро╛; * рокродрой% ро╡"*, 1рок0. Gро╡ роЕрооро░ "1%" рпЖроЪ%H, 1род роЖро│ро╛; роиро┐'! * роЕропро╛ роХ& рои*роХ род ! * роЕропро╛ рок* .роп роЖропрой роО ро▓ро╛ роиро┐ро▓ родро░ рпЖроЪ;I! роорпЗрогро╛* роорогро╛! * "роиро╛ро░ро╛ропрогро╛" роО%< роиро╛роо! роХрок родро╡ роХро▓ро┐рпЗроп = роиро╛ро░ро╛ропрог роиро╛роорпЗроо, .роп роОро┤ро╛;, .роп роОро┤ро╛;!! роХрок родро╡ роХро▓ро┐рпЗроп = рпЗроХро╛ро╡ род роиро╛роорпЗроо, .роп роОро┤ро╛;, .роп роОро┤ро╛;!! рпЖрокро╛.ро╡ро╛ роЗрпИро▒ро╡<0 родро╛% 8ро░рокро╛род рокро╛*ро╡ро╛ роХ&! роЗрок0 родро┐9роиро╛роо0.рпЗроХ родро┐9-рок&ро│-роО27роЪро┐ рокро╛роп роТрпЗро░ роЙ&ро│, рпЗроХро╛рпИродроп% роЙ&ро│! роирпИроо роО2рок родро┐9роо родро┐ро░ роЙрокрпЗродроЪ рпЖроЪро╛ ро▓ро╛., родро┐9роо родро┐ро░0рпИродрпЗроп роО2рок роирооро┐роЯ роЕ<=роХро┐ро▒ро╛&-%ройро╛ рокро╛ 0.рпЗроХро╛роХ! * роо'ро▒ роО род рокро╛"рпИроЯ роХро╛"A, рокро╛рпИро╡ роо"* роП'ро▒ роЗродройро╛ родро╛%! * родро┐9рокро╛рпИро╡ рпЗро╡род роЕрпИрой0. ро╡0. ро╡0., роЗродройро╛ родро╛%! родро╛% ро╣r-роУ!

рпЖроЪрок роЙрпИроЯропро╛;, роЙрпИроЯропро╛; родро┐ро▒ роЙрпИроЯропро╛; = рпЗрои рпИрооI роЙрпИроЯропро╛;, родро┐ро▒рпИрооI роЙрпИроЯропро╛;! рпЖроЪрок = рпЗрои рпИроо, рпЖроЪрпЗроХро╛ -%< рпЖроЪро╛ рпЗро▒ро╛-ро▓? роЕрпЗрод рпЗрокро╛ рпЖроЪрок! ро╡2ро╡ро╛род рпЗрои рпИроо! рокро▓ роЪрооропроХро│ , рпЗрои рпИрооропро╛ роЗ9 родро╛ родро┐ро▒рпИроо роЕ5ро╡ро│ро╡ро╛ роЗ9роХро╛.! роЪро╛ родрооро╛ рпЗрокро╛роп9ро╡ро╛роХ! родро┐ро▒рпИроо роЗ9ро▒ро╡% роХро┐"роЯ рпЗрои рпИроо роЕ5ро╡ро│ро╡ро╛ роЗ9роХро╛.!

Page 132 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖройро╛ роХрог% = рпЗрои рпИроо+родро┐ро▒рпИроо роТ9рпЗроХ роЙ&ро│ро╡%!! (роХрог% рпЗрокро╛r рпЖроЪ;род. роО ро▓ро╛ рпЗрои рпИрооропро╛? роО%ро▒ро╛ роЖ! рпЗрои рпИроорпЗроп! - роЕ. родрой рокродро┐: :) рпЖроЪ'ро▒ро╛ рпЖро╡рок рпЖроХро╛* ро╡рооро▓ро╛ = роОродро┐rроХK рпЖро╡рок рпЖроХро╛* ро╡рооро▓рпЗрой! .роп роОро┤ро╛;! (рпЖроЪH = рокрпИроХ/рпЗрокро╛ /роОродро┐r) роЗрпИро▒ро╡< роОродро┐r роЗ9роХ 1Iрооро╛? ро╣ро┐ро╣ро┐! ропро╛ роЕро╡% роОродро┐рпЗро░ роиро┐'роХ 1I, роОродро┐rропро╛;? роЕро╡< роОродро┐r-%< ропро╛9рпЗроо роЕ ро▓! роЕро╡% роЕрпИройро╡9 роЪроо-=0родро┐ роЙрпИроЯропро╡%!

* род%рпИрой рооро┐роХ рпЗроХро╡ро▓рооро╛; роЗроХV род рпЗрокро╛рпЖрод ро▓ро╛, роЗро░ропроХроЪро┐=рпИро╡ роТ%< рпЖроЪ;ропрпИро▓! * род% роЕропро╛рпИро░, роЕропро╛& рпИро╡0. роЕ0род рпЗрокро╛рпЖрод ро▓ро╛, рокродрпИрой роХро╛рокро╛'ро▒ро┐ройро╛%! роЗро░ропрпИрой роТ%< рпЖроЪ;ропрпИро▓! * роЖройро╛ Rрог роиро┐WрокроХро╛ ро╡"роЯро╛ , роЕропро╛& роЗ ро▓, род рпИрод-роиро╛рпЗрой роЙ%рпИрой рпЖроХро╛ рпЗро╡% роО%H роЕро▓ро▒ро┐ройро╛%. роЕрпЗрокро╛. родро╛%, роЪрпАrроп роЪро┐роХ рпЖрокро╛роХро┐ роО2 род.! роЕро╡<7 рпЖроЪ'ро▒ро╛ роО%H ропро╛9 роЗ рпИро▓! роЕропро╡ роХK7 рпЖроЪ'ро▒ро╛ роХ&! роЕ род7 рпЖроЪ'ро▒ро╡9 рпЖро╡рок рпЖроХро╛* ро╡рооро▓%! роЕ. роО%рой рпЖро╡рок? рпЖроЪ'ро▒ро╡ роХ& = роЗро▒ родро╡ роХ&! роЕ род роЗро▒ род роЙроЯ роХK рпЖро╡рок рпЖроХро╛*0. рои -роЙро▓ роХрпИроЯ0 рпЗрод'HроХро┐ро▒ро╛% роЗрпИро▒ро╡%! рокро╛роХро╡родро╛-роЕрокроЪро╛ро░ рпЖроЪ;родро╡ роХK роЕро▒ро╡9& рпЖроЪ;ропро╛., рооро▒ро╡9& рпЖроЪ;., рпЖро╡рок рпЖроХро╛*0. роЕ<=роХро┐ро▒ро╛% роЕ род ро╡рооро▓%! ро╡рооро▓% = 'ро▒ роЕ'ро▒ро╡% = рпЖроЪ'ро▒ро╛рпИро░ рпЖроХро╛%ро▒ро╛A, роЕ род 'ро▒ рпИро▒роХ&, рокро░рооро╣0родро┐ рпЗродро╛ро╖роХ&, роО.: роЗрооро┐ DроЯ роЕроЯро╛.! роЕро╡% роТ9 ро╡рооро▓%!

роЙроХ1 род"рпЖроЯро╛ро│I род . = рпЗроиро╛%= рпЗро╡роп ро╡роЪро┐ро▒ро┐-роХрогро╛, роЗро░рпИроЯI рпЖроХро╛*! роЙ% роорогро╛ро│рпИрой = роЕрпЗродро╛* роЙ% роорогро╛ро│рпИройI рпЖроХро╛*! * роЖро▓ропроХро│ рпЖрок9рооро╛K ро╡роЪро┐ро▒ро┐ ро╡*ро╡. родро┐9ро╡ро╛ро▓ро╡"роЯ = родро┐9+роЖро▓ родро┐9 роЖро▓+ро╡"роЯ роЖро▓ ро╡"роЯ! ро╡"роЯ родро┐9роХ7роЪро┐ роирокроХ& роО%< (рпЗро╕ро╛-роХро╛ ") родро╛V род ро▓0родро╡ ! роЕро╡9 роЗ род рпИроХроХ роп0родро┐ рооро┐ род роИ*рокро╛*! роЗро╡рпЗро░ роЗро░ро╛рооро╛<роЪr% 1род 9! * роЕрпЗрод рпЗрокро╛ рпЖрок9рооро╛K рпЗро╖ро╛роЯроЪ роЙрокроЪро╛ро░ 1 род рок%рой , роХрогро╛ роХро╛"*ро╡. ро╡ро┤роХ! род"рпЖроЯро╛ро│ рпЗроЪрпИро╡-%< рпЖрокроп ! рпЗроЪрпИро╡ * роЕропро╡ роХK роХрогро╛ рпЗродрпИро╡! рпЖрои'ро▒ро┐роп родро┐9роороХро╛= роО%< роиро╛роо родr0. рпЖроХро╛&ро│! роЕ.%рпЗрой роТ9 рпЗрокрпИро┤ роЗ9! роЕродро┐ роХрогро╛I роЗ9! * DроЯрпЗро╡ ро╡роЪро┐ро▒ро┐I рпЗродрпИро╡! ро╡роп рпИро╡роп роиро╛роо роХро╛I ро╡рпИро░, роХрпИро▓ропро╛родро┐9роХ, ро╡роЪро┐ро▒ро┐

Page 133 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖроХро╛&ро╡ро╛ роХ&!

роЗрок, рпЖрок9рооро╛K роЙроХ-род"рпЖроЯро╛ро│ рпЗродрпИро╡! роЕропро╛ роХK роЙроХ-род"рпЖроЯро╛ро│ рпЗродрпИро╡! роЕрпИрод роЙ% роорогро╛ро│ройроЯ рпЖроХро╛*0род<= родро╛рпЗроп! роЕрпИродI ро╡ро╛роХро┐ рпЖроХро╛&роХро┐рпЗро▒ро╛, роорогро╛ро│рпИройI ро╡ро╛роХро┐ рпЖроХро╛&роХро┐рпЗро▒ро╛! родро░, роЕро╡рпИрой роЕрпИроЯI ро╡ро┤ро┐рпИроп-I I, рои родро╛рпЗройрооро╛ роОроХK0 родро░? роЕро╡рпИройI родро░ ро╡ро┤ро┐рпИроп I родро░ роЕро╡рпИройI родро╛! роЙроХ-род"рпЖроЯро╛ро│I родро╛! роРропро╛ роХ"ро▓ро┐ роЗ9 ., RроХ роХро▓роХ0родро┐ , роЕрокрпЗроп ро╡ .роЯ рпЗрокро╛ро▒ро╛9! рпЖрокро╛роХ роО ро▓ро╛9 ро╡ родро┐9рпЗроХро╛-%< рпЖроЪро╛ A родро╛роп>! роЕрпЗрокро╛ родро╛% роЕро▓роХро╛ро░ rроп% роЕро▓роХро╛ро░рооро╛ ро╡9ро╡ро╛%! * роЕро╡< роХрогро╛ роХро╛", 1роХ1 роЪро┐рпИроХI родро┐90родро┐ роЕ<=! * роиро╛роо роХрпИро▓ропро╛. роЕро╡< ро╡роЪро┐ро▒ро┐ ро╡"*, роЕро╡рпИрой рои ро▓рокропро╛ ро│ ро╡0. роОроХроХро┐"роЯ роЕ<=! D роЖроХро┐ роЕ<=! (Our Kannan is a "Cool" Guy! :) родрооро┐V ро▓роороХ&, ро▓роороХ& роирок%рпИрой рокро░ро╛"ропро╛ родро┐9ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог! роЪро░рог

рпЖроЪрпЖрок%рой рпЖроо% 1рпИро▓ = рпЖроЪрпИрок рпЗрокро╛ рпЖроо%рпИрооропро╛рой 1рпИро▓роХрпИро│ роЙрпИроЯропро╡рпЗро│! рпЖроЪ5 ро╡ро╛; = роЪро┐ро╡ род роЗродV, роЪро┐H роо9 = H роЪро┐H0родро╡рпЗро│! рпЖроЪ==рпЖроЪ=! роЗро▓роХрог ро▒ро┐= рпЖроЪро╛ AроХ рокро╛ рпЗрокро╛! рпЖроЪрпИрок рпЗрокро╛ , роЪро┐H роЯ0рпИрод рпЗрокро╛ рпЖроо ро▓ро┐роп 1рпИро▓, рпЖроЪ5ро╡родV, роЪро┐H0род H! роТроп

роЗрпИроЯропро╛рпЗро│! роЕрооро╛ роирок%рпИрой рокро░ро╛"рпЗроп! .роп роОро┤ро╛;! роирок%рпИрой, роирок%рпИрой роироХро╛;, роироХро╛; родро┐9рпЗро╡ = роиро│ро╛, ро╛ L, F - рпЗродро╡роХро│% роЙ9рпЗро╡! роЙ9рпЗро╡ роХрог< 1род% 1родро▓ро┐ ро╡ро╛;0род роирок%рпИройрпИроп, родрооро┐V роороХрпИро│, 1родро▓ро┐

рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛& рокро╛9роХ& рпЗроХро╛рпИрод!

Page 134 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╛% 1%рпЗрок рпЖроЪро╛%рой. рпЗрокро╛ рпЖрок9рооро╛& роПроХрок0рой ро╡ро░род% родро╛%! :) = "F"-роо%-роиро╛ро░ро╛ропрог%! рокро▓9 FрпЗродро╡ (ро▓[рооро┐-родро┐9роороХ&), L-рпЗродро╡ (Lрооро┐рпЗродро╡-роороороХ&) рпЖродrI! роиро│ро╛ рпЗродро╡рпИроп7 роЪро┐ро▓ роЕро▒ро┐ родро┐9рокро╛ роХ&! 1 рпИро▓ роиро┐ро▓0родро┐% родрооро┐V0 родрпИро▓роороХ&, родрпИро▓роороХ& родрооро┐V роХроЯ:& рооро╛рпЗропро╛рой% *рок ро╡ро│, ро╡ро│ роЖроп роирок%рпИройрпИроп0 родро╛% роиро│ро╛ рпЗродро╡ роО%H ро▒ро┐0родро╛ роХ& роО%H ро▓0. роЖ; роороХ& = роирок%рпИрой рпЖроЪро╛ ро╡ро╛9 роЙ*! роЖройро╛ роЗро╡ роХ& роО ро▓ро╛ роТрпЗро░ роЙ9ро╡, роЙ9ро╡роХ родро╛%! роЕродро╛% "F" = роороХро╛ро▓Nрооро┐! * роЕрпИро▓роороХ& + роороороХ& + роЖ;роороХ& = "F" * ро▓[рооро┐ + Lрооро┐рпЗродро╡ + роиро│ро╛рпЗродро╡ = "F" * роЕро▒ + рпЖрокро╛9& + роЗ%рок = ро╡*! * роЕрпИро▓роороХ& + роороороХ& + роЖ;роороХ& = "F"-роо%-роиро╛ро░ро╛ропрог%! * роЕродро╛% рпЗроХро╛рпИрод, роЗ род рокро╛" , роЕро╡&-роЕро╡% роО%H роЗ9ро╡рпИро░I роО2рок ро╡*роХро┐ро▒ро╛&! * роирок%рпИрой, роироХро╛;, родро┐9рпЗро╡, ро╡рооро▓ро╛ роО%H роиро╛ ро╡рпИро░I роТ9 рпЗроЪро░ роО2рок ро╡*роХро┐ро▒ро╛&! * роЗро╡ роХ& роЗ0родрпИрой рпЗрок9 Gро▓рооро╛рой = "роУ роУ роирпЗрооро╛ роиро╛ро░ро╛ропрогро╛роп" роиро╛ро░ро╛ропрогро╛роп роО%< роХро▓ро┐рпЗроп (роТро▓ро┐рпЗроп), родро┐9роиро╛роорпЗроо, .роп роОро┤ро╛;! .роп роОро┤ро╛;! роЕ род0 родро┐9роо родро┐ро░ рпЖрокро╛9ро│ро╛ , роиро▓ род9 рпЖроЪро╛ -роиро╛ро░ро╛ропрогро╛ роО%< роиро╛роо0родро╛ ... роТ9ро╡ ро╡роЯро╛., ро╡роЯро╛. роОроХ& роО ро▓ро╛рпИро░I роиро░ро╛"*! ро╛"* роЗрпЗрокро╛рпЗрод роОрпИроо роиро░ро╛"*! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛;! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛;! роЖроЯро╛& родро┐9ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 135 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-21: роЖроо роХ "роОродро┐ро░ро╛ро│"роХрпИро│ роЕроЯро╡ роОрок? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

рпЖрок роЕро░роЪро┐роп родрпИро▓ро╡ роХ# роОродро┐rроХ% роП роЙро╡ро╛роХро┐ро▒ро╛ роХ%? роХро╛ро░рог = роЕро░роЪро┐роп ! роЪr....*r+! роЖройро╛ рои ро▓ роЖроо роХ. родрпИро▓ро╡ роХ# роОродро┐rроХ% роЙро╡ро╛роХро┐ро▒ро╛ роХрпЗро│! роЕ роП? роЕ0 роОрой роЕро░роЪро┐роп роЗроХ 2+? роЖроо роХ родро╛рпЗрой роЗ? роЕ*ро▒ роОрой? роП роЗрок? роЕрок 3ро╡ро╛рооро┐роХ%, 3ро╡ро╛рооро┐роХ% родро┐роо0рпИроХ, родро┐роо0рпИроХ роЗро░ро╛рооро╛4роЪ , роЗро░ро╛рооро╛4роЪ ро╡%ро│ро▓ро╛ - роЗро╡ роХрпИро│ рпЗрокро╛ро▒ро╡ роХ# роо56 роП роОродро┐rроХ% рокро░рокро░-4 роЙро╡ро╛ройро╛0роХ? роЗро╡ роХ# роОродро┐ро░ро╛ро│роХ#роЯ рокро▓ роХро╛ро▓ рпЗрокро╛ро░ро╛роЯ рпЗро╡7 роЗ родрпЗрод! роП? роО? роОрок? * роЕрок рооро┐роХ8 2родро┐ропро╡ ! рпЖроорпИрооропро╛ройро╡ ! роЕро╡ рпЖро╡ро│роп роЗ роОродро┐rроХ%! роЕ8 роЕро╡ 2ройро╛ роЗ род роЪроорог.родро┐ роЗ ! - роП? * родро┐роо0рпИроХ рооро┐роХ8 * рооро┐роХро╡ ! рпЖроЪро╛ ро▓рпЗро╡ рпЗро╡рогро╛! роЕро╡ роОроХ9роЪроХ роОродро┐rроХ%! роЕ8 роЕро╡ 2ройро╛% рокрпИроЯ. родро│рокродро┐роХрпЗро│!

* роЗро░ро╛рооро╛4роЪ рооро┐роХ8 роХрпИрог рооро┐роХро╡ ! роОрпИрод+рпЗроо ро╡.родро┐ропро╛роЪрооро╛роХ рпЗропро╛роЪро┐рокро╡ ! роЪ:роХ роиро▓ роТ5роп роЖроо роХ роиро▓ ро╡*рокро╡ ! роЕро╡ роЙ%рпЗро│ роЗ роОродро┐rроХ%, рпЖро╡ро│роп роЗ роОродро┐rроХ%! рпЖро╡ро│ропро▓ро╛93 рпЖро╡< рпЖро╡<* роо56рпЗроо! роЙ%рпЗро│ роЗ роЪро┐ро▓ рпЖрокро╛ ро▓ро╛род рпИро╡=рогро╡ роХ% ро╡ро╖ ро╡9роЪро┐ рпЖроХро╛ ро▓рпЗро╡ рог родро╛ роХрпЗро│! роП?

Page 136 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* ро╡%ро│ро▓ро╛ роХрпИрог родро╡? 2роХ! роЕро╡ рпЖро╡ро│роп роОродро┐rроХ% роЗ рпИро▓! роЙ%рпЗро│ роОроХ9роЪроХ! роЕро╡ роЕ5рокро╛рпИро╡, роо5рокро╛ роО< роо<., роЕро╡рпИро░ рпЗроХро╛ 5, рпЗроХ@ роО< рокро▓ро╡ро╛< роЕрпИро▓роп ро╡5роЯро╛ роХрпЗро│! роП? * роороХро╛роХ# ро╡рпЗро░ро╛родро┐роХ% роП роПAрок6роХро┐ро▒ро╛ роХ%? роороХро╛роХ% роХро┐5роЯ рпЖродr рпЗродро╛ рпЖродrропро╛роорпЗро▓ро╛ роЗ роЪро┐ро▓ рпИро▒роХ% родро╛ роХро╛ро░рогрооро╛? роЗрок роОродро┐ рокро╡ роХрпИро│ роО ро▓ро╛ роОродро┐r-рпЗройро╛, ро╡рпЗро░ро╛родро┐-ройро╛ роороХро╛роХ% роЪрокроХ рооро╛5роЯро╛ роХ%! роЗрок ро╡ро╖ропрпЗроо *rропро╛роо ро╡* B роОродро┐ рокро╡ роХ#, рпИро╡рогро╡.родро┐ "рооро╛Aро▒ро╛ рооро╛Aро▒ро╛ "-4 рооро╛Aро▒ро╛ роЕрпИроЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ роЙ76! рооро╛Aро▒ро╛ , роЙрой ро╡ро▓ро┐ рпЖродро╛рпИро▓ , роЙ ро╡ро╛роЪA роХ7, роО< роЖ7роЯро╛# рокро╛6роХро┐ро▒ро╛%! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ56роХро┐5рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок0роХ! * роЖ7 ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ роЪро░7 (роХ Cr рооро╛рогро╡роХро│ роиро╛ропроХ) * рпЖрок7 ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Dро╡.ропро╛ роЕро╡0роХ роЕрооро╛)

роПAро▒ роХро▓0роХ% роОродро┐ рпЖрокро╛0роХро┐ роо родро│рок ро│рок, рооро╛Aро▒ро╛рпЗрод рокро╛ рпЖроЪро╛r+ ро╡%ро│ рпЖрок рок3роХ%! рок3роХ% роЖAро▒ рокрпИроЯ.родро╛ роороХрпЗрой, роороХрпЗрой роЕро▒ро┐8ро▒ро╛E! роЕро▒ро┐8ро▒ро╛E роЙрпИроЯропро╛E! рпЖрокrропро╛E рпЖрокrропро╛E! роЙро▓роХро┐рой

роКAро▒ роЙрпИроЯропро╛E 3роЯрпЗро░! роп роОро┤ро╛E! роОро┤ро╛E рпЗродро╛Aро▒рооро╛E роиро┐ро▒ 3роЯрпЗро░ рооро╛Aро▒ро╛ роЙрой ро╡ро▓ро┐ рпЖродро╛рпИро▓ , рпЖродро╛рпИро▓ роЙ ро╡ро╛роЪA роХ7 ро╡ , роЙ роЕ рокрог+рооро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓, роЖAро▒ро╛ ро╡ рпЗрокро╛рпЗро▓ ро╡ рпЗродро╛, *роХG *роХG ! роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛E! рпЗрокро╛Aро▒ро┐ ропро╛ ро╡ рпЗродро╛ роУ роО рокро╛ро╡ро╛E

роороХро╛роХ# ро╡рпЗро░ро╛родро┐роХ% роП роПAрок6роХро┐ро▒ро╛ роХ%? роПAрок6роХро┐ро▒ро╛ роХ% роороХро╛роХ% роХро┐5роЯ роЗ рпИро▒роХ% роХро╛ро░рогрооро╛? ро╣ро┐ро╣ро┐! роЗ рпИро▓! роороХро╛роХ% роХро┐5роЯ роЗ роиро┐рпИро▒роХ% родро╛ роХро╛ро░рог!:)

Page 137 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* роороХро╛роХро│ роЕрок?роХAро▒ роЮро╛рой рпЗропро╛роХ, * роЕ род роЮро╛рой.рпИрод рпЖроЪроп ро╡ро╡ рпЖроХро╛76 ро╡ роХ роо рпЗропро╛роХ, * роЗрпИро╡ роЗро░7рпИроЯ+ роЗрпИрог., "рпЖродро╛76рпЗроХ" роО< роЗ рокродро┐ рпЗропро╛роХ! роЗродройро╛ роороХро╛роХро│ рпЖроЪро╛ роЕрокро▓ роП<роХро┐ро▒! роЕ роЪро┐ро▓ <роХро┐роп роЕро▒ро┐8%ро│ро╡ роХро│ рпЖрокро╛ро▒ро╛рпИроорпИроп. K76роХро┐ро▒! рпЖрокро╛ро▒ро╛рпИроо ро╡рпЗро░ро╛родро┐роХрпИро│9 роЪро┐=роХро┐ро▒! роЕрпИрод ро╡роЯ 2роХро┐ропрооро╛рой роХро╛ро░рог, роороХро╛роХ% рпЖро╡<роорпЗрой роХродро╛роХро╛ро▓5рпЗроЪрок-4 рпЗрокроЪро┐ ро╡56 рпЗрокро╛роХ рооро╛5роЯро╛ роХ%! роЕрпИрод9 рпЖроЪропро▓ро╛роХ 2рпИройро╡ро╛ роХ%! рои рпЖроХро╛%рпИроХроХ#роХро╛роХ роЗрпИро▒ро╡ роЗ рпИро▓! роЗрпИро▒ро╡4роХро╛роХрпЗро╡ рои рпЖроХро╛%рпИроХроХ%! роЖ5роХрпИро│+, роЖ5роХ% роЙро╡ро╛роХро┐роп рпЖроХро╛%рпИроХроХрпИро│+ рок4. род%ро│, роЗрпИро▒ро╡рпИрой+, роЗрпИро▒ роЕрпИрок+ роо56рпЗроо 24. род%#ро╡ро╛ роХ%! - роЗ роЗ4 роОr9роЪрпИро▓. рпЗродро╛A<ро╡роХро┐ро▒! роЕрок 2рпИро│.род родро╛ Dро░0роХ рпЗроХро╛роп @родрой.родро╛ роХ% ро╡рпЗро░ро╛род, роЗро░ро╛рооро╛4роЪ роо ! роЕрок 2рпИро│.род родро╛ рпИроЪро╡. родро┐2рпИро▒ роХро┤роХ.родро╛ ро╡рпЗро░ро╛род, ро╡%ро│ро▓ро╛ роо ! роЪr, роЕродAроХро╛роХ, "рооро╛Aро▒ро╛ роХрпИро│" роТро┤ро┐. ро╡роЯ 2+рооро╛ роОрой? родро╡ро▒ ро▓ро╡ро╛!

"рооро╛Aро▒ро╛рпИро░ рооро╛Aро▒ро╛рпИро░" рооро╛Aро▒ро╛r" роЕроЪ56 рокро╡ро╛род.рпИрод) рооро╛Aро▒ро╛рпИро░ рооро╛A<ро╡ роОрок? роОрок = "рооро╛Aро▒ро╛r рооро╛Aро▒ро╛r ро╡ро▓ро┐рпИроорпИроп (роЕроЪ56 рокро╡ро╛род.рпИрод рпЖродро╛рпИро▓роХ рпИро╡.родро╛ , рпИро╡.родро╛ рооAро▒ ро╡рпЗро░ро╛род0роХ% родро╛рпЗрой рпЖродро╛рпИро▓+! рпЖродро╛рпИро▓+ рооро╛Aро▒ро╛ ро╡ро▓ро┐ рпЖродро╛рпИро▓ роЙ ро╡ро╛роЪA роХро╛7 роЖAро▒ро╛ ро╡ , роЙ роЕ рокрог+рооро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓ роО< роЖ7роЯро╛# роЗродA ро╡ро┤ро┐ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛6роХро┐ро▒ро╛%! рооро╛Aро▒ро╛r ро╡ро▓ро┐рпИроорпИроп (роЕроЪ56 рокро╡ро╛род.рпИрод) роЕрпИроЪ. рокро╛ ., роЕрпИрод. рпЖродро╛рпИро▓роХ9 рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛%! рои*роХро┐ро▒ро╛ роХрпЗро│ро╛, роЕрпИродрпЗроп роЕрпИроЪ.родро╛ ро╡ро▓ро┐ роОрпИрод рокро░рооро╛рог роО< роЕроЪ56.родройрооро╛роХ рои*роХро┐ро▒ро╛ роХрпЗро│ро╛ рпЖродро╛рпИро▓+! рпЖродро╛рпИро▓+ роЗрок роЕрпИроЪ. роЕрпИроЪ.. родро╛, 2ройро╛% "рооро╛Aро▒ро╛ро░ро╛рой" роТро╡рпИро░, "рпЗрокро╛Aро▒ро╛ " роЖроХро┐ройро╛ рои роЗро░ро╛рооро╛4роЪ ! родро┐ро╡ро░0роХ. роЕ2родройро╛ роОро▒ рооро╛Aро▒ро╛ , рокройро╛ро│ рпЗрокро╛A<ро╡ро╛ роЖройро╛ ! роЖро▓роп9 роЪро╛ро╡рпИроп роЗро░ро╛рооро╛4роЪrроЯ рпЖроХро╛6. ро╡5роЯро╛ ! роЕро░0роХ роЖро▓роп.родро┐ родрооро┐G LрпИро┤ род! (роЗ род роХрпИродрпИроп рокро▒ рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒) роЗрпИро▒ роЕро░роЪро╛0роХ роЪ5роЯ0роХ% рокро▓ рпЗрокро╛56 родрооро┐G роЕ 9роЪрпИрой 2? роЕро│ро╡ роироЯроХро┐ро▒родро╛?

Page 138 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖройро╛ роО род роЪ5роЯ0роХрпИро│ рпЗрокро╛56, роЗрпЖрод ро▓ро╛ роЗро░ро╛рооро╛4роЪро░ро╛ рпЖроЪEроп 2 род? * роЕро╡рпИроЯроп роЪ5роЯ = рокро╛роХро╡род-рокроХро╡. рокро╛роХро╡род рокроХро╡. рпИроХ0роХ роп! рпИроХ0роХ роп * роЕро╡рпИроЯроп роЖ+род = роХроЯ рпЗрокро╛ро▒ роХрпИрог! роХрпИрог роОродро┐rрпИроп роОродро┐rропро╛роХ рокро╛ роХро╛, "рооро╛Aро▒ро╛ " роО< рокро╛ .род роХрпИрог! рооро╛Aро▒ро╛ , роЙрой ро╡ро▓ро┐ рпЖродро╛рпИро▓ , роЙ ро╡ро╛роЪA роХ7, роЖAро▒ро╛ ро╡ , роЕ рокрог+рооро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓, рпЗрокро╛Aро▒ро┐ ропро╛ ро╡ рпЗродро╛, *роХG , "роП -роУ " роО рокро╛ро╡ро╛E! (рпЗрооAроХ7роЯ роЪро┐ро▓ рок.родро┐роХ%, роЪро╛7 роп роО?родро┐роп роЙрпИроЯропро╡ рпИро╡рокро╡ роО4 Mро▓ро┐ роЕрокрпИроЯ роХ.роХ%. роЗ род 21-роЖ родро┐рокро╛рпИро╡роп роЖ9роЪро╛ роп, роЪроороп ро╡ро│роХ.родро┐N "рооро╛Aро▒ро╛ " роОрокродAроХро╛рой ро╡ро│роХ рооро┐ роЗ! роХ родро╛рпИроЯ рпЗродро╛ро┤рок , рои6ро╡ родро┐ро╡родро┐ B рок%рпИро│, родрооро┐G ро╡ро┤ро┐рокро╛5рпИроЯ роОродро┐ .род роЕ2родройро╛ , NроХро╛ роиро╛9роЪро┐ропро╛ ро▒ро┐. роТ* рпЖроХро╛%ро│ро╛род рпИро╡рогро╡ роХ% роО< рокро▓ 2ройро╛% "рооро╛Aро▒ро╛ роХрпИро│", роЙродро╛ро░рогрооро╛роХ8 роХро╛56ро╡ро╛ рокро░родро┐ро╡ро╛родро┐ рокроп0роХро░ 3ро╡ро╛рооро┐роХ%!)

роПAро▒ роХро▓0роХ%, роХро▓0роХ% роОродро┐ рпЖрокро╛0роХро┐ роо родро│рок = рокро╛рпИро▓ роХро▒ роХро▓.родро┐ , рокро╛ рпЗро╡роХрооро╛роХ роиро┐ро░рок, ро╡ро┤ро┐роХро┐ро▒! рокро╛ роХро▒ роХро▓ роЗро░76 ро╡рпИроХрок6 = роПAро▒ роХро▓/рооро╛Aро▒ роХро▓ роПAро▒ роХро▓ = роЕрпЗрокро╛ роХро▒ рпЖроХро╛7 роХро▓! рооро╛Aро▒ роХро▓ = роЕ6. роХро▒роХ. родропро░ро╛E роЗ роХро▓! роПAро▒ роХро▓.родро┐ роЗ рооро╛Aро▒ роХро▓. рооро╛A<ро╡родA%, рокро╛ рпЖрокро╛0роХро┐, роо родро│роХро┐ро▒! рокOE9роЪро┐ роЕроХро┐ро▒! роЕрок роТ рпЖроЪ?рпИрооропро╛рой рок3роХ%!

рооро╛Aро▒ро╛рпЗрод рокро╛ рпЖроЪро╛r+ ро╡%ро│ рпЖрок рок3роХ% = роЗрок родрой4 роЙ%#% роорпИро▒. рпИро╡роХро╛, родро╛ро░ро╛ро│рооро╛E рокро╛ рпЖроЪро╛r+ роЗ род рок3роХ%, ро╡%ро│ роХ%! роЗрпИро▒ропрок роХ# род0роХ% рпЖроЪро╛ род рпЖроХро╛%рпИроХ рок*роХро╛роХ, роЗрпИро▒ро╡рпИрой9 роЪ:роХ.родро┐роЯ роЗ роорпИро▒. рпИро╡роХ PроЯро╛! рооро╛Aро▒ро╛рпЗрод роЗрпИро▒роп-"рокро╛ " рпЖроЪро╛rроп рпЗро╡76 роОрок роЙ5роХ.! рпЗро╡род0роХро│ роЪро╛ро░: рпИрой роЗрпИро▒ро╡4роЯ рпЗроЪ . рпИро╡рок родро╛! родро╛ роЪро╛ро░ роЬBро╡рпИрой-роЗрпИро▒ро╡4роЯ роЕродA ро╡ро│роХ рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒, ро╡ропро╛ропро╛рой рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒ роОроХро┐ро▒ рпЖрокропr , род родройрок5роЯ роЖ9роЪро╛ро░0роХрпИро│, рпЖроХро╛%рпИроХроХрпИро│ роПAро▒ро┐, рпЗро╡род роЪро╛ро░.рпИрод "рооро╛Aро▒ро┐" ро╡роЯ PроЯро╛! "рооро╛Aро▒ро╛роо " рокро╛ рпЖроЪро╛rроп4! роЬBро╡-роЗрпИро▒ро╡ рпЗроЪ род родро╛ роЕрокрпИроЯ! роЕрок роЗ рпЗрокро╛, роТ роЪро┐ро▓ роЬBро╡роХ#

Page 139 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роо56рпЗроо-4 рпЗро╡род рпЖрокро╛% роЙrроп-4 "рооро╛Aро▒ро┐" ро╡ропро╛ропро╛рой рпЖроЪEроп PроЯро╛! роО род ро╡ропро╛ропро╛рой2 роОрпЖрокрооро╛рой "роЕ роЕ"-рокрпИроЯрпИроп роЕ рокрпИроЯрпИроп роТ5 роЕрпИрооропR! роЕрпИрооропR роЖAро▒ рокрпИроЯ.родро╛ роороХрпЗрой, роороХрпЗрой роЕро▒ро┐8ро▒ро╛E = роЗрок рокро╛ рпЖроЪ ро╡.рпИрод рпЖрок роЖAро▒рпИро▓ рпЖрокAро▒ рои род рпЗроХро╛рокро╛ро▓ роороХрпЗрой, роХ7рогро╛! KроХ роХрпИро▓ ро╡5роЯрод ро▓ро╡ро╛? рпЗрокро╛! роО?! роО?! роКAро▒ роЙрпИроЯропро╛E! роЙрпИроЯропро╛E рпЖрокrропро╛E! рпЖрокrропро╛E = роЪродро╛, роЪродро╛ роХро╛ роХ. роЙрпИроЯропро╡рпЗрой! роЙрпИроЯропро╡рпЗрой рпЖрокrропро╡рпЗрой! рпЖрокrропро╡рпЗрой роЙро▓роХ.родро┐ роЙ рок%рпИро│роХ%, роЙрпИрой. родро╡ро░ рооAро▒ роО ро▓ро╛ро╡AрпИро▒+ роЪ5рпИроЯ рпЖроЪEроХро┐ро▒ро╛ роХ%! роЙрпИрой роо56 родро╛ роЕро╡ роХ% роХ76 рпЖроХро╛%ро╡родро┐ рпИро▓! роЗро╡ роХ% роЙрпИрой роХ76 рпЖроХро╛%ро│ро╡ рпИро▓ роОро▒ро╛N, роТ рои ро▓ роЕрооро╛рпИро╡ рпЗрокро╛ро▓, роЪродро╛ роЗро╡ роХрпИро│ роиB роХ76 рпЖроХро╛%роХро┐ро▒ро╛рпЗроп! роЕродро┐рпЗро▓рпЗроп роКAро▒ роЙрпИроЯропро╡ройро╛, роХ.рпИроЯропро╡ройро╛ роЗроХрпА рпЗроп! рпЖрокrрпЗропро╛рпЗрой! рпЖрокrроп рпЖрокрооро╛рпЗро│!

роЙро▓роХро┐рой рпЗродро╛Aро▒рооро╛E роиро┐ро▒ 3роЯрпЗро░! 3роЯрпЗро░ роп роОро┤ро╛E = роЙро▓роХ. рпЗродро╛Aро▒. роХро╛ро░рогрооро╛роХ роиро┐ро▒ родрой рпЖрок рпЗроЬро╛родро┐! роЕ5 рпЖрок0 роХрпИрог! роп роО?ро╡ро╛E!

* роКAро▒ роЙрпИроЯропро╛E = рокро░ => рпИро╡ род рокро░рпЖрокро╛%, рокро░ рокро░роо! роХроЯ+роЙ% * рпЖрокrропро╛E = ро╡TроХ => родро┐рокро╛AроХроЯро▓ро┐ рпИро▒ рпЗроХ56 роЕ# роЗрпИро▒ро╡! * роЙро▓роХро┐рой рпЗродро╛Aро▒рооро╛E = ро╡рокро╡ => роиро░роЪро┐роо, ро╡ро╛роорой, ро░ро╛роо, роХро┐=рогро╛родро┐ роЕро╡родро╛ро░0роХ%! * роиро┐ро▒ = роЕ 9рпИроЪ => роЕрпИрой. роЖро▓роп0роХро│ роЗ роЕ 9роЪро╛ ро╡ро░роХ роЗрпИро▒ро╡! * 3роЯрпЗро░ = роЕ род ропро╛рооро┐ => роО ро▓ро╛r роЕ родро░ро╛.рооро╛, роЕ рооройроЪро┐ , 3роЯро░ро╛E роТро│ роЗрпИро▒ро╡! роКAро▒ роЙрпИроЯропро╛E рпЖрокrропро╛E роЙро▓роХро┐рой

рпЗродро╛Aро▒рооро╛E роиро┐ро▒ 3роЯрпЗро░! 3роЯрпЗро░ рпЖрокрооро╛ро│ роР роиро┐рпИро▓роХрпИро│+ роТрпЗрой 2роХро╛ роЕроХро│ роХро╛5 ро╡6роХро┐ро▒ро╛%, рпЗроХро╛рпИрод! родро┐ро▒ро│ роРроп ро╡%#ро╡ роХро╛56 роЕрпЗрод рокро╛рогроп ! * роЗрпИро▒ро╡4рпЗроХ роЕро│роХ :< роЕроХ% рпЗродрпИро╡рок5роЯрой! * роЖройро╛ роО рпЗроХро╛рпИрод, роРроп ро╡%#ро╡4, роТрпЗрой 2роХро╛ роЕроХрпЗро│ рпЗрокро╛рооро╛роХро┐ ро╡5роЯ рокро╛ .родB роХро│ро╛! рпЖродEро╡. родрооро┐?рпЗроХ роЙrроп рпЖрокрпЖрок роЪро┐ро▒* роЗ родро╛рпЗройро╛? родро╛рпЗройро╛

Page 140 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛Aро▒ро╛ роЙрой ро╡ро▓ро┐ рпЖродро╛рпИро▓ = роЙрпИрой роОродро┐ .род "рооро╛Aро▒ро╛ роХ%" роО ро▓ро╛, роЕро╡ роХ% ро╡ро▓ро┐рпИроо роО4 роЕроЪ56 рокро╡ро╛род.рпИрод. рпЖродро╛рпИро▓роХ рпИро╡.родро╛E! роЕро╡ роХро│ рпЗрокро╛ро▓ро┐ роЕрокрпИроЯрпИроп роиB роЕрпИроЪ. ро╡5роЯро╛E! роЗрой роЕро╡ роХ% родро╛0роХ Pроп рокро░рооро╛рог-4 роТ< роЗ рпИро▓! роЕро╡ роХ% роЕрокрпИроЯрпИроп ро╡роЯ роЙ "роЕ"-рокрпИроЯрпЗроп роЙроп род! роЙ ро╡ро╛роЪA роХ7 роЖAро▒ро╛ ро╡ = роЕ род 2ройро╛% "рооро╛Aро▒ро╛ роХ%" роО ро▓ро╛ роЙ ро╡ро╛роЪ

рпЗрод ро╡роХро┐ро▒ро╛ роХ%! роЖ.род рооро╛5роЯро╛роо ро╡ , роЖAро▒ро╛ ро╡ , родрпИро▓ роХро╡G роиро┐Aрокро╛ роХрпЗро│! роЙ роЕ рокрог+рооро╛ рпЗрокро╛рпЗро▓ = роЕро╡ роХ% роЙ "роЕ"-рокрпИроЯрпИроп рокрогро╡ рпЗрокро╛рпЗро▓ рпЗрокро╛Aро▒ро┐ ропро╛ ро╡ рпЗродро╛ *роХG = роиро╛0роХ# роЙрпИрой рпЗрокро╛Aро▒ро┐ ро╡ рпЗродро╛, *роХG ро╡ рпЗродро╛, рокрог ро╡ рпЗродро╛! роЗ ро╡рпИро░ роО0роХрпИро│+, роО0роХ% роЖ9роЪро╛ро░-рпЖроХро╛%рпИроХ рок*роХрпИро│+рпЗроо, роиро╛0роХ% 2 роиро┐<.родро┐ роЗ родро┐роХро▓ро╛! "роО0роХ роХро┐5роЯ роЗ рпЖрокрооро╛% роЪро┐рпИро▓рпИроп роо56рпЗроо роородро┐рпЗрокро╛! роО0роХ# рокроХро╛родро╡0роХ роХро┐5роЯ роЗ рпЖрокрооро╛% роЪро┐рпИро▓роХрпИро│ роородро┐роХ рооро╛5рпЗроЯро╛" роО< роиро╛0роХ% роЗ родро┐роХро▓ро╛! "роО0роХ% роЕроо4 роо56рпЗроо родро┐ рпЖроЪEрпЗро╡ро╛! роО0роХ% ро╡рпЗро░ро╛родро┐роХро│роЯ роЗ роЕроо роЖро▓роп.родро┐ рокро╛роЯ рооро╛5рпЗроЯро╛" роО< роЗ родро┐роХро▓ро╛! роЖройро╛ роЗрпЗрокро╛ родро┐ родро┐ ро╡5рпЗроЯро╛!

рпЖродроХрпИро▓-ро╡роЯроХрпИро▓, рпИроЪро╡-рпИро╡рогро╡, родрооро┐G ро╡ро┤ро┐рокро╛рпЗроЯро╛-рпЗро╡< ро╡ро┤ро┐рокро╛рпЗроЯро╛ роОро╡ро╛роп4, роТрпИро▒ *ро▒ род%ро│9 роЪ7рпИроЯроп6 2ройро╛ , роЗ роОрпЖрокрооро╛4 роЙро╡рооро╛? роЙро╡рооро╛ роЗ рпИро▓ роЗродройро╛ роЕро╡ роорой3 ро╡ро╛6рооро╛? ро╡ро╛6рооро╛ .....роО< роО0роХрпИро│рпЗроп роиро╛0роХ% роЗрой рпЗроХ56 рпЖроХро╛%рпЗро╡ро╛! роЗрой роЙрпИройрпЗроп 2рой<.рпЗро╡ро╛! роЙ роЙ%ро│ роЙроХрпЗрок роЙроХ*! роО0роХрпИро│ роПA< рпЖроХро╛% рпЖрокрооро╛рпЗро│! роПA< рпЖроХро╛%! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛E! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛E! роЖ7роЯро╛% родро┐ро╡роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 141 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-22: роЖроХ , роХро╛род роЪr! роЕро┤ро┐род роЪrропро╛? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роЖроХ , роХро╛род роЪr! роЕро┤ро┐род рпЗродрпИро╡ропро╛? роЗрпИро▒ро╡ роОродро┐ро░ро╛ройро╡ роХрпИро│ роЗрпИро▒ро╡ роЕро┤ро┐рокро╛ро░ро╛? "род!ропро╡ роХрпИро│ роЕро┤ро┐роХ"#, рои ро▓ро╡ роХрпИро│ роХро╛роХ"#, &роХ# &роХрооро╛' роЕро╡родро╛ро░# роО(рпЗрок роХ)рог рпЗроЪ2рпЗроЪ!

рпЖроЪро╛ ,ро▒ро╛рпЗрой! -.роЯ роиро┐ро░ро╣, роЪро┐.роЯ рокrрокро╛ро▓рой! - роЗ-ро╡ро╛ роХроЯ"ро│1

"-

рог#?

роО рой1рпЗроо ро╣!рпЗро░ро╛ ро╣!рпЗро░ро╛ родро╛ ! ро╣!рпЗро░ро╛рпИро╡ роОродро┐ роХро┐ро▒ро╡ ро╡ ро▓ родро╛ ! роЗрок3 ро╣!рпЗро░ро╛ропроЪ# ро╡ро│ рокро╡4 рпЗрокро░ро╛ роХроЯ"5??? роХроЯ"5 роЗ род рпЗроХ5ро╡ рпЖрокро╛-ро╡ро╛ роО ро▓ро╛ роиро╛родро┐роХ роХро│1роЯ6# роЗ4#! роиро╛ роЕрок3 роЗ4 род рпЗрокро╛-, роО рой1роЯ6# роЗ4 род-! :) роЖройро╛ рокродро▒ро┐рпИро╡ рпЖро╡7роорпЗрой "рои#рокро╛роо ", рокродро▒ро┐рпИро╡&#, "рокродро▒ро┐ родро╛ " - ро╡ро╖роп# 9r&#! роиро╛родро┐роХ : "рпЗроХро╛рпИродрпЗроп, рокродро┐ рпЖроЪро╛ ! роЗрпИро▒ро╡рой1 рог# = роХ:(рокроЯро╛родро╡рпИро░ род)3рокродро╛рпЗрой? роЕро┤ро┐рок- родро╛рпЗрой?" рпЗроХро╛рпИрод: рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤!" рпЗроХро╛рпИрод "роЗ рпИро▓ роЕ рокрпЗро░, роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛' ро╡ -, роиро┐ рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ:(роХро┐:рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок3;роХ! роиро╛ропроХ ) * роЖ) ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 4роЪро░) (роХ >r рооро╛рогро╡роХро│1 * рпЖрок) ро░ро▓ро┐ - роО#.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (?ро╡ропро╛ роЕро╡;роХ роЕ#рооро╛) роЗ род роЕ;роХ) рооро╛-роЮро╛ро▓- роЕро░роЪ рокро╛Aро░рпИрод, родро┐4роорпИро▓роп роЕрок3рпЗроп роТ4 ро╡ро╛роХройрооро╛роХ2 рпЖроЪCроЪро┐ роХро╛:(ро▒ро╛;роХ, рокро░#рпЗрооро╛<роЪро╡родро┐ рпЗрокро╛-! роЪ ро╡ D-рокро╛ро▓ ро╡ро╛роХрой# = роЕ;роХ) рооро╛-роЮро╛ро▓- роЕро░роЪ ро╡ро╛роХрой#!

Page 142 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕ; роХ) рооро╛ роЮро╛ро▓- роЕро░роЪ роЕро░роЪ , "роЕрокрооро╛рой роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛'", ро╡ - роиро┐ рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤, рок;роХрооро╛' ро┤ роЪ;роХ# роЗ4рокро╛ рпЗрокро╛ , рпЗрокро╛ ро╡ - родрпИро▓ рпЖрок'рпЗродро╛#! рпЖрок'рпЗродро╛# роХро┐;роХро┐рог ро╡ро╛'2 рпЖроЪ'род родро╛роорпИро░ D рпЗрокро╛рпЗро▓ ро╡ро┤ро┐ропро╛рпЗро╡ро╛ рпЖроЪ;роХ) роЪро┐72 роЪро┐ро▒ро┐рпЗрод роО#рпЗроо ро╡ро┤ро┐ропро╛рпЗро╡ро╛? родро┐;роХE# роЖродро┐род# роОF родро╛< рпЗрокро╛

роЕ# роХ) "роЗро░)(# роЗро░)(# рпЖроХро╛)(", рпЖроХро╛)( роО;роХ5 рпЗроо рпЗроиро╛родро┐рпЗроп ! рпЗроиро╛родро┐рпЗроп

роО;роХ5 рпЗроо роЪро╛рок# роЗро┤ро┐ -! роЗро┤ро┐ - роП -роУ роП роУ роО# рокро╛ро╡ро╛'! рокро╛ро╡ро╛'

-.роЯ роиро┐ро░ро╣, роЪро┐.роЯ рокrрокро╛ро▓рой! - роЗ-ро╡ро╛ роХроЯ"ро│1 ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! родроЯ родроЯ-

рог#? рпЗроЪ2рпЗроЪ!

 роЕро╡роЪро░рок:( рпЖрокро╛45 роО(-роХ IроЯро╛-! -.роЯ роиро┐ро░ро╣,

роЪро┐.роЯ рокrрокро╛ро▓рой = -.роЯ роХрпИро│ "роЕро┤ро┐-", рои рпЗро▓ро╛рпИро░ роХро╛рпЗрок роЗ рпИро▓! роЗ- роЗ рпИро▓ рпЖрокро╛45! роиро┐-ро░ро╣# = роЕроЯроХро┐ роЖ5ро╡-! роЕ-ро░ро╣# = роЕ -.роЯ роиро┐ро░ро╣, роиро┐ро░ро╣ роЪро┐.роЯ рокrрокро╛ро▓рой = род!рпЗропро╛ роХро│1 рокrрокро╛ро▓ро┐рпЗрок !

??? - роЗ рпИро▓! роЗ ро▓рпЗро╡

рокро╛ роЖ5ро╡-! род!рпИроорпИроп "роЕроЯроХро┐ роЕроЯроХро┐", роЕроЯроХро┐ рои рпЗро▓ро╛рпИро░

роЗ родро┐rроп роиро┐ро░ро╣# роО рокро╛ роХ5! родрооро┐ро┤ро┐ 9ро▓ройроЯроХ#! 9ро▓ роХрпИро│ роО ро▓ро╛# роиро┐ро░ро╣# рок)рог(! роЕро┤ро┐2роЪро┐(- ройро╛ роЕ род#? роЕро┤ро┐2роЪро┐:роЯро╛ роОрок3 рокро╛ро▒родро╛#? роЕро╡ 9роХрпИро┤ роОрок3 рпЗрокAро╡родро╛#? рпЗроХ:рокродро╛#? * роЗ родро┐rроп роиро┐ро░ро╣# = 9ро▓ роХрпИро│ роЕроЯроХро┐ роЖEро╡-! * роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ -.роЯ роиро┐ро░ро╣# = -.роЯ роХрпИро│ роЕроЯроХро┐ роЖEро╡-!

Page 143 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

-.роЯ роиро┐ро░ро╣, роЪро┐.роЯ рокrрокро╛ро▓рой = род!рпЗропро╛ роХро│1

род!рпИроорпИроп роЕроЯроХро┐ роЖ5рпЗро╡

! рои рпЗро▓ро╛рпИро░

роЖродr- роЕ рокро╛ роЖ5рпЗро╡ ! - роЗрпИрод родро╛ роХ)рог рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ ! рои рпЗро▓ро╛рпИро░ роЖродrрпЗрок ... роЪr! роЕрпЗрокро╛ род!рпЗропро╛ роХ5? роЕро╡;роХ роХродро┐?? рпЗрокро░ро╛рпИроЪроХEроХро╛роХ рпЖрок4рпИроо род!рпЗропро╛r роХродро┐ = роЕрокрооро╛рой рок;роХ#! рок;роХ# рпЖрок4рпИроо роЕро┤ро┐род ! роЕро┤ро┐род род рпЗрод3 рпЖроХро╛5ро▒ро╛;роХрпЗро│! роЕ род ро╡) ! рпЖрок4рпИроорпИроп роЕро┤ро┐рпЗрок ! роЕро╡ роХрпИро│ роЕроЯроХро┐ роЖ5рпЗро╡ роОрок3? роЕро╡ роХ5 роЕрокрооро╛ройрпИрод рок;роХ рок(-рпЗро╡ ! родро╛ройро╛' роЕроЯ;роХро┐ рпЗрокро╛ро╡ро╛ роХ5!

!

* роЗро░ро╛ро╡рог ро╡ро░рпИрод ! 6родро▓ро┐ рпЖро╡ро│1рокрпИроЯропро╛роХ 9роХJ - рпЖроЪро╛ ,рокро╡ роЗро░ро╛роо родро╛ ! роЕрок3рок:роЯ 9роХFрпИро░роХрпИро│ роЕроо# рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ ! роо<ро▒ро╡ роХ5 роО ро▓ро╛# роЗро░ро╛ро╡рог рокроп -, 6роХ -родро┐роХро╛роХ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЗ4роХро▓ро╛#! роЖройро╛ роОродро┐r рокрпИроЯрпЗроп рпЖроЪро╛ ,роО ро▒ро╛ ?...роЕрпЗроЯ ро░ро╛рооро╛, роЕро╡ роЕAро░ ! роЕро╡рпИрой 9роХJ род- рпЗрокро╛-#...ро╡ро╛рпИроп K( роО

ро▒ро╛

рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒ро╛#? :-) * роЗро░ро╛ро╡рог роорпИройро╡ роо)рпЗроЯро╛родrрпИроп роХ<9роХро░роЪро┐роХE5 роТ4ро╡ро░ро╛роХ рпИро╡ро╡ро┤ро┐рок(роХро┐ ро▒рой ! рпЗродро╡ роХро│1 роЕ4 родродро┐ роЗ4# ро▓ро┐L:3 , роТ4 роЕро░роХро┐ роо)рпЗроЯро╛родrроХро╛ роЗроЯ#- роОро╡4# рпЗроХ:роЯродро┐ рпИро▓! роЕро╡E# роЕрпЗрод роородро┐9 родро╛ род4роХро┐ ро▒рой ! рпЗродро╡ роЕAро░ рокро░2рпИрой роО ро▓ро╛# роЗ; роЗ ро▓рпЗро╡ роЗ рпИро▓! роХро╛ро╡роп;роХро│1 рпЖроЪро╛ ро▓рок(ро╡- роО рой ройро╛, родрой1роорой1род , роТFроХ-# рпЗрокро░ро╛рпИроЪ# роЗрпИроЯрпЗроп, роЗрпИроЯрпЗроп роОрок3 роО ро▓ро╛# роХро┐роЯ рпЗрокро╛ро░ро╛(роХро┐ро▒ро╛ роО рок- родро╛ ! рпЖрок4рпИроо# роПрпИрой2 роЪро┐7рпИроо# родрод# роХ4роорпЗроо роХ:роЯрпИро│ роХ - ро▒ро│1 род-ро╡рооро╛роХ роЗ4! роХро╛ро╡ропродро┐ 9r - рпЖроХро╛5E# ро╡)рог# роХрпИродропро╛роХ роЗ4! роЕMро╡ро│" родро╛

!

роЖройро╛ роиро╛# родро╛ , ро╣!рпЗро░ро╛-ро╡ ро▓ , роЗро░ро╛роо -роЗро░ро╛ро╡рог роО 7 рокро╛ - рокро╛ рпЗрод рокро┤роХрок:( рпЗрокро╛' ро╡:рпЗроЯро╛рпЗроо? роХ4-роХрпИро│ ро╡:(4рпЗро╡ро╛#; роЖ:роХрпИро│ роо:(# рпЖроХ:3ропро╛ рок32роЪро┐рпЗро╡ро╛#! * роЗро░ро╛роо роХро╛:3роп рпЖрокро╛7рпИроо&#, роЪро╛ро╡роХ6# ! рпЗродрпИро╡ропро╛? * роЗ рпИро▓ роОрок"рпЗроо ро╣!рпЗро░ро╛ ро░ро╛-ро╡ ро▓ рпЗродрпИро╡ропро╛? ро╡ ро▓ родро╛ рпЗродрпИро╡ропро╛ роО- рпЗро╡)(рпЗрооро╛, роЕрпИрод роЕро╡ро░ро╡ родро╛ роО(- рпЖроХро╛5ро│ рпЗро╡)(#! роЖройро╛ роТрпЗро░ роТ4 ро╡ро╖роп#: роЗро░ро╛роо роХрпИродрпИроп рои роЕро▒ро┐ родро╡ роХ5 роЗрпИрод&# роЕро▒ро┐ро╡ро╛ роХ5! роЗро░ро╛ро╡рог , роЗрпИро▒ро╡рой1 роЕ 9rроп ро╡ро╛роп< роХро╛рпЗрокро╛ роО 7! роЕро╡ роХ5 роиро╛роЯроХ# 63 - ро╡:роЯ-! роЖройро╛ рои# 9rрод,# роЪ)рпИроЯ&# родро╛

роироЯ - рпЖроХро╛)рпЗроЯ роЗ4! :-)

роЗрпИро▒ро╡рой1 рог# роЕро┤ро┐род роХро┐рпИроЯропро╛-! роЕрокрооро╛рой рок;роХ# родро╛ роЗ4-;роХ5! * 6родрооро┐ро┤ро╛ рпИро╡родро╛рпИро░&# роЕ; ро╡ро╛ро┤ рпИро╡рокро╛ !

! роЕрпИрод роиро┐рпИройро╡

* роЪро┐7 рпЗрок роЕрпИро┤родрой"#, роЪрпАро▒ро┐, "роЕ4ро│ро╛"рпЗрод! роЗрпИро▒ро╡ро╛ рои! родро╛ро░ро╛' рокрпИро▒рпЗропрпЗро▓ро╛ рпЖро░#рокро╛ро╡ро╛'!

Page 144 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕ;роХ) рооро╛ роЮро╛ро▓- роЕро░роЪ = роЕро┤роХро┐роп роЗроЯ;роХ5 (роЕ;роХ)) рпЖроХро╛)роЯ рпЖрокrроп роЙро▓роХ# (рооро╛ роЮро╛ро▓#)! The World is Tough, but Beautiful Too! :) рпЖро╡7роорпЗрой роЙро▓роХ#-

 роО(-роХро╛род!;роХ! рпЗроХро╛рпИродроп

роХро╛ро▓родро┐ роЙро▓роХ#-роЕро░роЪ роХ5-

роЗ4 родро┐4роХро▓ро╛#! роЖройро╛ роЗ рой1роХро┐? родро┐4рокро╛рпИро╡ роО рок- роХро╛ро▓# роХроЯ род роХро╛ро╡роп#! роЕрпИрод роЗрой1 роПродро╛ рооро╛родро┐r&#

роО(-роХро┐:( рпЖрокро╛45 рпЖроЪро╛ ро▓O#! роЗ рпИро▒роп рооро╛-роЮро╛ро▓# рооро╛ роЮро╛ро▓# роО рой? рой роЕро░роЪро┐роп роЙро▓роХ#, ро╡рогроХ роЙро▓роХ#, роЕро▒ро┐ро╡роп роЙро▓роХ#, роЖ

рооP роХ роЙро▓роХ#, роЪро┐рой1рооро╛ роЙро▓роХ# =

роЗрок3 рокро▓ роЙро▓роХ;роХ5 роЗ4 ро▓? роТMрпЖро╡ро╛4 роЙро▓роХродро┐,# родрпИро▓ро╡ роХ5, роЕродро┐роХро╛rроХ5- роЗ4роХро╛;роХ- ро▓? рои#роо роЖрокQрпИро╕рпЗроп роО(-;роХ! роЕ,ро╡ +роЙро▓роХ#! роЕ-ро▓ роиро╛роорпЗро│ IроЯ родрпИро▓ро╡ро░ро╛рпЗро╡ро╛, рпЖрокро╛7рок роЗ4рокро╡ро░ро╛рпЗро╡ро╛ роЗ4рпЗроХро╛#-ро▓? роО ро▓ро╛4# роЗ роиро╛:( роо рой ! роЗрок3 роо

рой роХро│ро╛рой роиро╛6#...

роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛'= роЕрокрооро╛рой# рок;роХ" рок;роХрооро╛' рпЖрок4рпИроо роЕро┤ро┐ - рпЗрокро╛', рпЗрокро╛' "роЕрокрооро╛рой# рок;роХ рок:( роЕроЯ рокро╛ро╡! роХроЯ"рпИро│ #рок:роЯро╛ рпЖрок4рпИроо роЕро┤ро┐CроЪро┐ рпЗрокро╛роп4рооро╛? роО рой рпЖроХро╛(рпИроо рпЗроХро╛ро╡ родро╛? :) * рпЗрои- ро╡рпИро░ TVS-Fiero-ро▓ роЙ -роЙ - рпЖрок4рпИрооропро╛ роЖрокQL рпЗрокро╛рпЗрой ! * роЗ рой1роХро┐ Scoda роХро╛ ро▓ рпЗрооройроЬро░ро╛ рпЖрок4рпИрооропро╛ рпЗрокро╛рпЗро▒ ! * TVS-Fiero-ро▓ рпЗрокро╛рой рпЖрок4рпИроо роО ройро╛2роЪро┐? роЕро┤ро┐CроЪро┐ рпЗрокро╛2роЪро┐! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ро▓ родро╛ ! роиро╛ роО ро╡рпИро░роп роЕродро┐роХро╛ро░#, ро░ро╛роЬро╛- рооро┐ рой1роХро┐:( роЗ4 рпЗрод ! роЖройро╛ ро░ро╛роЬрпЖроХ ро▓ро╛# ро░ро╛роЬ , ро░;роХро░ро╛роЬ роХро┐:роЯ рпЗрокро╛# рпЗрокро╛-, роО рпЖрок4рпИроо рок;роХрок:( рпЗрокро╛2роЪро┐! роЕрокрооро╛рой# рок;роХрооро╛' роЖ2A! роО рпЖрой рой роЕрокрооро╛рой# роО ро▓ро╛# роЕро┤ро┐&родро╛#? роЕро┤ро┐&родро╛# роО 1. рпЗродроХро╛ роЕрокрооро╛рой# = роЙроЯрпЗро▓ роиро╛ ! 2. роЖрооро╛ роЕрокрооро╛рой# = роЖрооро╛рпЗро╡ роиро╛ ! 3. Lро╡род родро┐ро░ро╛ роЕрокрооро╛рой# = роиро╛ роЪ ро╡ Aрод родро┐ро░

рпЖрой

рой рпЖрок4рпИроо роО ро▓ро╛# роЕро┤ро┐&родро╛#? роЕро┤ро┐&родро╛#

! роО;роХ рпЖро░)( рпЗрок45ро│ роТ-

рпЗрокро╛роп:роЯро╛, роЙро▓роХродро┐ роО-"рпЗроо родрок рпИро▓! 4. рок - роЕрокрооро╛рой# = роО

рпИрой роХро╛рокро╛<ро▒ I3роп- роО

роЙро▒ро╡рой роХ5 роо:(рпЗроо!

Page 145 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

5. роЙрокро╛роп роЕрокрооро╛рой# = роЮро╛рой рпЗропро╛роХ#, роХ роо рпЗропро╛роХ#, рокродро┐ рпЗропро╛роХ#- роОрой рпЖродrCроЪрпИрод рооро╛; рооро╛;- рок)рогроХро┐:( роЗ4рпЗрок ! ропро╛ро░ро╛2A# рпЗроХ5ро╡ рпЗроХ:роЯро╛ рпЗроХро╛ро╡# рпЖрокро╛-роХро┐:( ро╡4#! роЕAро░ роХ5 родро╡# рок)рог ро╡ро░# ро╡ро╛;роХро┐роХро┐:( роЬро╛ро▓ро┐ропро╛ роЗ4 родро╛;роХ! роЕ- рпЗрокро╛ро▓ роиро╛# роЙрокро╛роп# рок)рог рпЗрооро╛:роЪрпИрод ро╡ро╛;роХро┐роХро┐:( роЬро╛ро▓ро┐ропро╛ роЗ4роХро▓ро╛#! роЗрок3&# роТ4 Aропроиро▓# :) роЗрок3ропро╛рой род< рпЖрок4рпИроороХ5, рпЖрок4рпИроороХ5 роЕрокрооро╛рой;роХ5 роО ро▓ро╛# рок;роХрок(роХро┐ро▒родро╛# роЗрпИро▒ро╡рой1 роЪ рой1родро┐роп ! рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤! рой1родро┐роп "роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛'", ро╡ - роиро┐ * 1000.00 Rs. 3рпЖроХ: ро╡ро╛;роХро┐роХро┐:( ро╡ -, роиро┐ рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤ро╡ро╛? - роЗ рпИро▓! * "роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛'" ро╡ -, роиро┐ рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤!!! - 9r&родро╛? роЗрок32 рпЗроЪро╡рокрпЗрод рпЗроЪрпИро╡! род рокрпЗроЯро╛рокроЯ;роХрпИро│, роЕрокрооро╛рой;роХрпИро│ ро╡:рпЖроЯро╛ро┤ро┐-, роЕ3ропро╛ роХEроЯ роЕ3ропро╛ роХро│ро╛', роХро╛ роХ(роХ роиро┐ 7 рпЗроЪро╡рокрпЗрод-"род роо род роо" роЕрокрооро╛рой род роо родrроЪрой#! родrроЪрой# - "роЕрокрооро╛рой рок;роХрпЗроо" род роо# род роо#! рок;роХрпЗроо

ро╡ - роиро┐

рок5ро│1 роХ:3< роХрпА рпЗро┤ = роиро╛;роХ роО ро▓ро╛# ро╡ - рои! рок5ро│1 рпЖроХро╛)роЯ роХ:3ро▓ро┐

"роХрпА роХрпА рпЗро┤"! ро┤

рои ро▓ро╛ роХро╡рой1;роХ! "рпЗроорпЗро▓" роЗ ро▓! "роХрпА рпЗро┤"! * 1000.00 Rs. 3рпЖроХ: ро╡ро╛;роХро┐роХро┐:(, -rрпЗропро╛родрой , рок5ро│1 роХ:3 рпЗроорпЗро▓ роиро┐ ро▒ро╛ ! * "род роо" родrроЪройрооро╛', роЕ 2Aрой , рок5ро│1 роХ:3 роХрпА рпЗро┤ роиро┐ ро▒ро╛ ! роХро╛ро▓3роп роиро┐ ро▒ро╛ ! ропро╛4 роЕ45 роХро┐:3роп-? "роЕрокрооро╛рой# рок;роХрооро╛'" ро╡ родро╡ роЕ45 роХро┐:3роп-! роЪ;роХ# роЗ4рокро╛ рпЗрокро╛ ро╡ - родрпИро▓ рпЖрок'рпЗродро╛# = роТ4 роЪрпИрок I:роЯ# рпЗрокро╛ро▓, роЙ роЕро░роЪрпИро╡ ро╡ рпЗродро╛#! родро┐42рпЖроЪ Tr роХроЯрпЗро▓ро╛ро░родро┐ рпЖроЪ родро┐ роиро╛род

роЕро░роЪро╛;роХ#! роЖро▓ропрпЗроо роЕро░роЪро╛;роХ#!

роЕ3ропро╛ роХрпЗро│ 3 роороХ5! роЕро╡ роХ5 роиро▓рпЗрой роЕро░роЪро╛;роХ рокрог!

Page 146 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

родрпИро▓ рпЖрок'рпЗродро╛# = родрпИро▓роХ5 рокро▓ родро┐ро░ро│, роЙ роЪ рой1родро┐роп (роорпИро┤ рпЗрокро╛ро▓) рпЖрок'рпЗродро╛#! родрпИро▓9 роО'рпЗродро╛# = родрпИро▓рок (6роХрок ), роЙ рпИрой роХро┐:роЯроХ ро╡ - роЖрпИроЪ роЖрпИроЪропро╛2 рпЗроЪро╡2рпЗроЪро╛#! роХро┐;роХро┐рог ро╡ро╛'2 рпЖроЪ'род родро╛роорпИро░ D рпЗрокро╛рпЗро▓ = роХро╛ роЪро▓;рпИроХроп роЗ4# роЪро┐7роЪро┐7 роХро┐;роХро┐рогроХ5! роТMрпЖро╡ро╛4 роХро┐;роХро┐рог ро╡ро╛'9ро▒6#, рокро╛родро┐ K3роп родро╛роорпИро░D рпЗрокро╛ро▓ роЗ4#! роЕ- роЙ5ро│ро╛ро▒ роТ4 роЪро┐

рой роорог! роЬ -роЬ -

 роЪрод# рпЗрокро╛(#! роЬродро┐ рпЖроЪро╛ ,#!

рпЖроЪ;роХ) роЪро┐72 роЪро┐ро▒ро┐рпЗрод роО#рпЗроо ро╡ро┤ро┐ропро╛рпЗро╡ро╛? ро╡ро┤ро┐ропро╛рпЗро╡ро╛ = роЕ- рпЗрокро╛ро▓ рокро╛родро┐ K3&#, рокро╛родро┐ KроЯро╛роо,#, роЕрпИро░ TроХродро┐ роО;роХрпИро│ рокро╛ роХро╛рпЗрод роХ)рогро╛! роЙ рпЖроЪMро╡r роУ3роп роХ)рпИрог рои ро▓ро╛ рпЖродро╛ро▒ -, роО;роХрпИро│ 6FроХ 6FроХ рокро╛4! роЕ род рпЖрокrропро╡ро╛роп роХ)роХро│ро╛ роО;роХрпИро│ роХроЯро╛:роЪро┐!

(* роЖ)роЯро╛E роироЯрой6# рпЖродr&# рпЗрокро╛ро▓! роЗ род рокро╛Aро░# родро╛ роХ)роХE, роХро╛ роЪро▓;рпИроХроп

роЙродро╛ро░рог#! рокро╛родро┐ K3роп

роорогроХрпИро│ роЗ род рпЖрокро╛)O роХро╛:(ро▒ро╛

ройро╛, роЗро╡ роОрпЗрок

рок:роЯро╡ро│ро╛ роЗ4рокро╛? ро╡ро╛M! Love you dee, Kothai! :))

родро┐;роХE# роЖродро┐род# роОF родро╛< рпЗрокро╛ = роТрпЗро░ рпЗроиро░родро┐ роЪ родро┐ро░# Urроп# роОF родро╛< рпЗрокро╛рпЗро▓... * рпЖрок4рооро╛ро│1

ро╡ро▓роХ) Urроп

роО ро▓ро╛# роУ:(#! * рпЖрок4рооро╛ро│1 роЗроЯроХ) роЪ родро┐ро░

= роХро╛рпИро▓ роЗ4рпИро│ роТрпЗро░роп3ропро╛ ро╡ро░:3 ро╡(#! -

рок#

= рооро╛рпИро▓ роЗ4рпИро│2 роЪро┐ро▒ро┐- роЪро┐ро▒ро┐родро╛' ро╡ро░:(#!

ро╡рпИройроХрпИро│, роХ роо рокро▓рпИрой рпЖроХро╛CроЪ# рпЖроХро╛CроЪрооро╛ рои!#! роЕ# роХ) "роЗро░)(# роЗро░)(#" роЗро░)(# рпЖроХро╛)(, рпЖроХро╛)( роО;роХ5 рпЗроо рпЗроиро╛родро┐рпЗроп = роО;роХE Urроп рпЖро░)(рпЗроо роПроХ роХро╛ро▓родро┐ рпЗро╡O#! -

, роЪ родро┐ро░

рок6# роУроЯO#! ро╡рпИрой&# роЕро┤ро┐ропO#! роЕ-ройро╛ро▓,

Page 147 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕро┤роХро┐роп рпЖро░)( роХ)рпИрог&# рои ро▓ро╛ рпЖродро╛ро▒! ро╡rроп ро╡rроп рпЖродро╛ро▒! рпЖродро╛ро▒ - рпЖродро╛ро▒ роО;роХрпИро│ рокро╛4! роО;роХ5 рпЗроо роЪро╛рок# роЗро┤ро┐ - = роЕрок3 рокро╛ род рооро╛родро┐ро░родро┐ , роО;роХ5 роЪро╛рокрпЖроо ро▓ро╛# роЗро┤ро┐&# (род!4#)! ро╡рпИрой роО ро▓ро╛# роЗро┤ро┐&# (роЕро╡&#)! роХ роо рокро▓ роХро╛рогро╛- роХрпИро░&#! рпЗрокро╛роп рокрпИро┤&#, роиро┐ ро▒рой"#, 9род4ро╡ро╛ = роЪCроЪро┐род#, рокро░ро╛ро░род#, роЖроХро╛#роп# -роО # роХ рооро╛роХ5! роЗрпИро╡ роО ро▓ро╛# род!ропрой1 TроЪро╛#!

роЙ родро┐4роХ)роХ5 "роЗро░)рпИроЯ&рпЗроо" роО;роХ5 рпЗроо роЪро╛ родро┐ роЕ45! рпЗроиро░ родrроЪройрпИрод рпЖроХро╛(! родро┐4рпЗро╡;роХроЯро╡ро╛, роЙ рпЖроХро╛( родро┐4рпЗро╡;роХроЯро╡ро╛ роХ) родро┐ро▒ - рокро╛ -, роО;роХрпИро│ роО<7 рпЖроХро╛5 рпЖрок4рооро╛рпЗро│! роП<7 рпЖроХро╛5! роО;роХ5 "роЕрокрооро╛рой рок;роХрооро╛'", роП -роУ роО# рокро╛ро╡ро╛'! роП -роУ роО# рокро╛ро╡ро╛'! роЖ)роЯро╛5 родро┐4ро╡3роХрпЗро│ роЪро░рог#! ро╣r роУ#! (*** роиро╛рпИро│ рпИро╡)роЯ роПроХро╛родроЪро┐ (6рпЗроХро╛3 роПроХро╛родроЪро┐) - Wed, Jan 07, 2009)

Show all items

Page 148 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-23: ஆடா & ஃேபாேடாகிராப in தமி! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

இ அரகதி தமி வழா! இராப வழா! வழா திவா ெமாழி திநா! திநா #ேலாக ைவ& த' எ)' திவரகதிேல ைவ& த ஏகாதசி ெபவழா! ேமாச ஏகாதசி எ' ,-ேகா. ஏகாதசி எ' இைத/ ெசா 0வா க! ேம0' கீ ைதய பற த நா4' 5ட! 6லவ அரக)-& ,தகி ேசைவ! உ8சவ ந'ெபமா4-ேகா ரனாகி ேசைவ! * ந'ைம- கைடேத8றி, ந' வதி மா8ற வ தா ஒவ - மாற சடேகாப எ)' ந' ஆவா ! ஆவா * அவ-காக இ ம;' திற-கப;' ைவ& த வாச . &நாதr தாைள ப8றி- ெகா;, தா>ட &. ேபா , நா,' ?ைழயலா', வாக! அவட ேச , நா' எ லா' ?ைழவேத ெசா -கவாச ேசைவ! ெசா -க வாச

எப ேப/@ வழ-&! உைமய அ ைவ& த வாச , பரமபத வாச தா! வ.ய8 காைல, பர'ம ,5 த', வாச திற-கப;கிற! ரகா, ரகா ரகா, ரகா எ வணதி' ேகாஷ'! ரகா ேகாஷ' நைட அழ&! உைட அழ&! தி- &ைட அழ&! ச-கர பைட அழ&! கீ ேழ க&ளCர- க; களC>க அரகைன!

Page 149 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

பா>நD அரக' த), பா'பைண பளC ெகாட, மாயனா திந மா E', மரகத உF', ேதா4', Gய தாமைர- கக4', வ இத பவள வா>', ஆயசீ ,.>', ேத@', அ.ேயா -& அகல லாேம! இ/@ைவ தவர யா ேபா

, இ திர ேலாக' ஆ4',

அ/@ைவ ெபறி)' ேவேட!!! அரக மா நகளாேன!!!

அரக அ. ,. ெஜாலி-க- காடப;' தசாவதார- க8#ர தDப ேசைவ!

ந ேலா ெநIசெம லா' நிைறய, அரக அவ, "சி'ம சி'ம கதிய ", கதிய சி'ம நைட ேபா; வ' அழேக அழ&! ேபா , இைறய திபாைவ>' சீrய "சிக' சிக'" அத8& ஏ8றா8 ேபா

சிக' பா@ர' தா! தா :) .Jகவr ேசனலி , கா;/ சிககளC வா-ைகைய படமா- கா;வா க! பா இ-கீ ய தாேன? படறி உல-&ற', ,ழ&ற', மா ேவைட>'......அடா, அடா, அடா, என ஒ Jைட0! * சாதாரணமா நட-&' ேபா ஒ ெகதான Jைட -ல நட-&' = ேபாகடா, நDகளா/@, உக ஃேபாேடாFமா/@-கிற Carefree 0-&! * ஓ;' ேபா ேவற Jைட -ல ஓ;' = இைரைய, ஓட வ; ப.பதி0' தனC Jைட ! அதனா தாேன அ கா; ராஜா! ஆடா4' .Jகவr ேசன படைத, அபேவ, அ'E; Lெடயலா, கா;றானா பாக! ஆடா ஒ இய8ைக Eைகபட-காrேயா? (Nature Photographer)? Eைகபட-காrேயா

Page 150 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

பா -கலாமா? ேக;-கிேட பதிைவ ப.க! * ஆ &ரலி - சி-கி &சர (க Mr மாணவகளC நாயக) * ெப &ரலி - எ'.எ .வச த &மாr (Nவயா அவக அ'மா) மாr மைல ,ைழIசி , ,ைழIசி மனC- கிட உற&', உற&' சீrய சிக', சிக' அறிF8 தD வழி, வழி ேவr மய ெபாக, ெபாக எபா;' ேப உதறி, உதறி நிமி , ,ழகி Eறப; Eறப;, 6r நிமி ேபாேல, நD #ைவ #வணா! #வணா உ ேபாதமா ேபாேல ேகாய நி, நி இஙேன ேபா தளC-, ேபா தளC- ேகாEைடய இ , யா' வ த சீrய சிகாசன இ காrய', ஆரா அ அ! ஏ

ஏ -ஓ காrய' ஓ எ' பாவா !

அ.யவ வா-& ெம பதா = ஆ ஆ+அr அr = நர+சி'ம' நர சி'ம' = பரகலாத வரத! வரத இ த பா@ரதி ,Pைம>', ஆளr ெபமாைள, ஆடா ேசவ-கிறா எப ஆ/சா ய க வா-&! கணைன/ சிகமாகேவ பல இடகளC பா -கிறா ேகாைத! ,த பா@ரேம யேசாைத இளI"சிக'" தா!

Page 151 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அ.யவ வா-ைக ெம

பதா எபதாேல, த கனைவ>' ெம

ப-க வ லா எ

ஆடா4-& நரசி'ம ெபமா மQ ஒ அலாதி rய'! இ lனா க யாணதி ேபா, மிகF' உ-கிரமாக/ ெசா லப;' நரசி'ம ைகைய ப./ேச-) ஒ சின ெபாS பா;வாளா? அr(சிக)-,க, அ/@த ைக-ேம எ ைக ைவ, ெபாr ,க' தட- கனா- கேட ேதாழD நா! ஆளr ெபமா, ெபமா நரசி'ம 6 தி, 6 தி மிகF' உ-கிரமானவரா என? என எ லா' அப./ ெசா லி தாேன பய,றாக! ஹா ஹா ஹா! நரசி'ம ெபமாைள ேபா ஒ ெமைமயானவைர, அழகானவைர பா -க ,.யா! ேபேர அழகிய+சிக அழகிய சிக ! சிக * இ lனா ஒ க யாண ெபாS அப. பா;வாளா? * &ழ ைத பரகலாத பயமி லாம ெதா; ெதா; ேப@வானா? * ஆ. ஆ. அக' கைர , இைச பா. பா.- கண D ம கி, எ&' நா. நா. நரசிகா எ மாற &ழ ைத>' பயபடவ ைலேய!

* சமய' கா-க வ த ஜக&, ஆதிசகர பகவபாதைரேய, கா- ெகா;த ஆளr ெபமா! இளவயதி இைறவ)ட கல த சகரா/சா ய , இ lனா, இ)' இளவயதிேலேய அ லவா உய நDதிபா ? காபாலிக கிட இ காபா8றி, அவைர ந' த ம-&- கா- ெகா;த த ம பரE நாரசி'ம! * மிகF' J.r--ஆன ஆ4-) கதப;' ச-கரதாவா ! ச-கரதாவா அவைர- 5 -டF ெச ய அவ-& பனா.ேய ஒ சா த 6 திைய Jதாப-கறாகேள! யா அவ? :) எ த/ ச-கரதாவா சிைல பனா0' நரசி'ம இப எத8&-) நிைன-கறDக? உ-கிரைத உ-கிரேதா; ேச பா களா யாரா/@'? ஏ? ெசா 0க பா ேபா'! :) இனC நரசி'மைன உ-கிரமானவ-) யா' ெசா லாதDக! வ-கிரமானவ க4-ேக உ-கிரமானவ அவ! அr-,கைன, அr-அவைன, அrயவைன, அறிேய! பரகலாத- &ழ ைத பI@-அ.கேள சரண'! அ.யா -& ந லா ஆளr திவ.கேள சரண'!!

மைழ- கால' எப ெபாவாக வல&களC இனெப-க கால'! ெப சிகக கF8 இ-&'! ெரா'ப ஓட ,.யா! &ைக-&ேளேய G&'! அேபா சாபா;-&??? ஆ சிக' தா சிகிளா வ' ேவைட-&! சிக' சிகிளா வ தா0', வ தா0' சிக' சிக' தா-ேல தா ேல! ேல :)

Page 152 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஆ சி-J அபேவ இ-& வழி கா.ய-& - ேட ஆ'பைளகளா, இனC நDக எP சைமகடா-)! அைத ந'ம ஒ) வட சிக பய0வ இனC வைர-&' சிசியரா ஃபாேலா பண-கி; இ-கா)க! :))

மாr மைல ,ைழIசி = மைழ-காலதி ேபா, மைல- &ைகய

மனC- கிட உற&' = அைமதியா ப; G&' "சீ ய" சிக' = "ெபைம" மி-க சிக'! அபா ஆக ேபா& ல? அ த ெவ. ப தாசீrய ெபைம! அதா "சீrய"-) ெசா 0றா ந'ம ஃேபாேடாகிராப ேகாைத! :) அறிF8, அறிF8 தD வழி = திL -) பசி மி&தியா அறிF8, கண தD பற-க ேவr மய ெபாக = ேவ மய ! ேவ --கா மய , ேராம' எ லா' ெபா&தா'! ெபாகி Eைடபா நி-&தா'! எ பா;' ேப உதறி = அ த படr மயைர, ஒ உ0-& உ0-கி, நி-&! கPைத/ சி0ப-&! ேசா'ப ,r-&! இUவளF ேநர' ேசா'ப- கிட த ேசா'ப தDர, எ பா;' = அப.>' இப.>', ேப = ெபய , அ தாட இ தாட உலாதி, உதறி= உதறி-&! 6r நிமி = 6r-னா ,& ப-க' இ-&' சின திமி ! அ நிமிதா'! 6r=,rத -)' ெகாளலா'! ேசா'ப ,r-&' ேபா சட--பட--) சத' வ'-ல? நDக ,r/சி பா / சத' எப. வ த-) பVடதி ெசா 0க பா ேபா'! :) அப. ,r/சி, நிமி நி-&! ராசா நிமி டா யா! தயா !!!!! ,ழகி Eறப; = தயா ! Eறப;' ,னாேல @'மா ெகள'ப ,.>மா? சF; வடா தாேன எபF' மதிE! :) அதா ",ழகி" Eறப;! சிக' "க ஜி-&'" எ வடெமாழிய ெசா 0வா

க!

Gய தமிழி சிக' ,ழ&'-ேன இனC ெசா 0க! எப. ஆடா கா;' .Jகவr ேசன ? ேசன ஃேபாேடாகிராப in தமி ஆடா4-ேக ெசா த'! ெசா த' என ம-கேள, ம-கேள சr தாேன? தாேன :))

Page 153 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ேபாதமா ேபாேல, ேபாேல நD #ைவ #வணா = அப./ சிக நைட நட வாடா, எ காதலா! உ சி'ம கதிய , அதைன ேப' ஈடழியS'! மன' பறி ெகா;-கS'! #ைவ # வணா = காயா' #ைவ- ேபால நD கத சிக'-டா! நD ெபானCற/ சிக' இ ைல! கநிற/ சிக'! சி'ம கதி ேபா; உ நைடைய ஆர'ப! சிக நைட ேபா;/ சிகரதி ஏ! Ready, Steady, Go! * உ ேகாய நி = உ ேகாய அரமைனய க'பXரமா (Majestic) "நி" * இஙேன ேபா = அப.ேய க'பXரமா "நட " வா! * ேகாEைடய சீrய சிகாசன இ = உதியா, தி'-,) இ-&' அrயாசனதி

வ "இ " (அம ) யா' வ த காrய', ஆரா " காrய' "ஆரா அ = நாக உைன ேத. வ த காrயகைள எ லா' "ஆரா " அ! ேபரரச ஒவ சைப-& வ அம' காசிைய, அப.ேய க'பXர தமிழி கா;கிறா ேகாைத! ேகாைத தமி க'பXர தமி! தமி இைறவ, ஆலயகளC , ெபாவாக நா& ேகாலகளC ேசைவ சாதிபா! * நிறா = உ ேகாய "நி நி" நி => திேவகட', காIசி, திமாலிIேசாைல (மைர) ேபாற தலக! * இ தா (அம தா) = சீrய சிகாசன "இ இ " இ => தி-க.ைக (ேசாளCகEர') ேபாற தலக! கிட " * கிட தா = மனC- "கிட கிட உற&' => திவரக' ேபாற தலக! * நட தா = இஙேன "ேபா ேபா ", "Eறப;" => தி-ேகாவM ேபாற தலக! (நட , ேபா உலகள த ெபமா)

Page 154 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

நிறா-இ தா நிறா இ தா-கிட தா இ தா கிட தா-நட தா கிட தா நட தா! நட தா அைத>' இ த பா.ேலேய ெகாடா கா. வடா ேகாைத!

யா' வ த "காrய' காrய'" காrய' = ஆகா! "காrயமா" தா இைறவ கிட ேபாேறாமா? ஹா ஹா ஹா! தப ைல! கட ேபrட' ெச லாம , இைறவனCடமா/@' ெச கிேறாேம! ,த ல அப. தா ஆர'ப-&'! ஆனா ெபமாளC ெசள த யமான கைணயா , ெகாIச நாளC மாறD;ேவா'! ப8பா;' "காrயமா" தா ேபாேவா'! என காrய'? = அவேன காrய'! சனCதிய ேவ.-கS'-) 5ட ேதானா! ந லா இ-கியா ராசா? பா எUேளா நாளா/@?-) ேபச தா ேதா)'! :) "ஆரா ஆரா " அ = யபா ெபமாேள! நாக ேகடைத எ லா' ெபா@- ெபா@--) ெகா;றாேத! நாக எ-&- ேக-கேறா'-) பாதி ேநர' எக4-ேக ெதrயா! :) ேநெத லா' வய வலி; இனC-& &ழ ைத பலா/@ைள ேக-&! அ'மா ெகா;வாளா? ெகா;-காம ேபானா அவ அர-கியா? அப.ேய அர-கி-) அர-கி ) &ழ ைத தி.னா0' ெகா;பாளா? ெகா;பாளா ெபமாேள, நாக உைன தி.னா- 5ட நD சைட பணாேத! ஆரா * பர'மா ,தலான பல ெத

 அ! ஆரா

 அ!

வக4', தவ-&- க;ப;, "ஆராயாம " ெகா;

தா எதினC கYட'? * ப-த ேகாலாகல எக சிவெபமா தைலயேலேய ஒவ ைக ைவ-க பா தாேன! ேவணா'பா! ேவணா'! நD ஆரா Iேச ெகா;!

Eராண வரலாக ப./சீகனா ெதr>'! ேதவ க-அ@ர க ெர; ேபேம பர'மாைவ ேநா-கி தா தவ' இபாக! ஏ-னா அவ தவ-&- க;படவ ! அவ கிட எப.யா/@' ஏதா/@' வாகிவாக! தவ-&- க;படாதா ெரேட ேப தா! தா = சிவபரா, சிவபரா ெபமா! ெபமா பர'மாவா தர ,.யாத சில வரக ேவS'னா, அ@ர களC அ;த சா

J

சிவெபமா தா! ஈச ேசாதைனக நிைறய ெகா;தா0', ேகாரமான தவதி

ெவ வடா அளC அளC- ெகா;பவ ! தைனேய ெகா;தா0' ெகா;வா ! ெகா;வா அ'E; கைண! கைண

Page 155 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இ தனல' E./ச ேதவ க4-&' அ@ர க4-&' ந லாேவ ெதr>'! ேதவ களா

ேகாரமா தவ' பண ,.யா! அ@ர க அ-&' ணIசவக! அUேளா தா வதியாச'! ஆனா எேகயா/@', எேகயா/@' ெபமாைள ேநா-கி எவனா/@' தவ' ெசIசதா ப./சி-கீ களா? களா ஹிஹி! ஹிஹி அ'E; Reputation ஐயாF-&! ஐயாF-& :) அ'பா4' கிடதட அப.ேய! &;'ப பழ-க' ேபால! :)) ேதவ-அ@ர எவ)ேம ெபமாைள ேநா-கி தவ' இ-க மாடா! வ ,தலான ப-த க ம;ேம இவைர- &றி தவ' இபா க! அF' "வர'" ேவ.ய தவமா இ-கா! "அவைன" ேவ.ய தவமாேவ இ-&'! பேன? ஆரா அேளேலா ெர'பாவா ! மனைச ஆரா யா-& தா E.-&'? ேபா

 அEறமா வர' ெகா;தா

யா! நDயா/சி, உ வர,' ஆ/சி! :))

* எக4-& ந லதா? * எக Eள &.க4-& ப8காலதி ந லதா? * எக வ'ச-& ந லதா? * எக நப க-உறவன க4-& இனால எF' ெக;த வராேத? * ச,தாய-& இனால தD& வைளயாேத? இ எ லாைத>' ஆரா>' ச-தி எக4-& இ ைல! இ ைல அனால நDேய ஆராயS'! ஆராயS' நDேய அளS'! அளS' ஆரா ெகா;! அப.ேய ெகாIச' ெகாIசமா, உைன>' ெகா;! எகைள ஏ -ெகா, ஏ8- ெகா ெபமாேள! ஏ -ஓ எ'பாவா ! ஏ -ஓ எ'பாவா ! ஆடா திவ.கேள சரண'! சரண' ஆ+அr ெபமா திவ.கேள சரண'! சரண'!! Show all items

Page 156 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-24: родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рпЖроЪропро╛родроХ! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

роороХрпЗро│, ропро╛рпЖро░ ро▓ро╛ роЗ!" рпИро╡#$роЯ роПроХро╛родроЪро┐ 'роХ роХро▓роХ(родро┐ роЗ)роХрпА роХ?:) роТ) рпЖрокrроп рпЗроХро╛ро╖рооро╛ рпЗрокро╛./, родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рок$рогро╛род роЕ(родрпИрой рпЗрокрпИро░1 роЗ!рой2# роТрпЗро░роп3ропро╛ роО5рокроЯро▒ро╛ роироо рпЗроХро╛рпИрод! роЗ род рокро╛./ рооро┐роХ рооро┐роХ ро╡рпЗроЪроЯрооро╛рой рокро╛./! рокро╛./ родрооро┐ роЕ роЪрпИройроп! 89! 89 * роЖро▓ропроХро│2 родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рпЖроЪро╡; род#рооро╛? * 9рооро╛ рпЖрооро╛ро┤ро┐ ро╡<# роЕро░роЪро╛роХ роЗрпИрод роП=рок/(родро┐ ро╡роЪро┐)роХро╛? * роЕро░роЪро╛роХ роЗрок родро╛! роЖ роЯ рпЗрокро╛./роЪро┐! роЖройро╛ роЖропро░ ро╡)роЪ >!ройро╛3рпЗроп, родрооро┐ роЕ роЪрпИрой роироЯ ; роЗ)рпЗроХ, родро┐)ро╡ро░роХ >родро▓ро╛рой родро▓роХро│2 ? * родрооро┐ роЕ роЪрпИрой роЖроХроороХ?# роОродро┐ро░ро╛ройродро╛? * роЗрод=# роЪроороп рпЖрокrрпЗропро╛ роХ@, роЖроЪро╛ роп роХ@ роТ<ро╡ро╛ роХро│ро╛? * роЖро╡ро╛ роХ@, роиро╛роп!рооро╛ роХ@ роО ро▓ро╛ роТ<род рпЖроХро╛/(родро┐)роХро╛роХрпЗро│? * роО ро▓ро╛(;# рпЗрооро▓ро╛ - родрооро┐ роо родро┐ро░роХ?# "роЕродро┐ A роЕродро┐ A" роЕродро┐ A роЗ)роХро╛? роЗ)роХро╛

роО!ройроЯро╛ роЗ;, роЗро╡! роЗрок3 роЕ/#ро▒ро╛рпЗрой-!" рокро╛роХро▒роХро│ро╛? >!рой роЗ.роЯ роЗ род рокродро┐ро╡ рпЗрокро╛ рокро╛)роХ! 9рпИро╡ропро╛рой роЙрпИро░ропро╛роЯ ! роО!рпЖрой!ройрпЗрооро╛ рпЗрокро╛ро░ро╛3 рокро╛(;, роТ!" рпЖроЪ ро▓ро╛роо, роХрпИроЯроЪро┐ропро╛ "родрооро┐ роЕ роЪрпИройрпЖроп ро▓ро╛ роЗрпЗрокро╛ "<;роЪро╛" роО;#? роЗ)#ро▒ рок3 роЗ) ;./ рпЗрокро╛роХ./рпЗроо"-!" роТ) роЕ!рок роХро╛ро░рпИрооро╕рпВ# ро╡ родро╛)! роЕро╡)рпЗроХ роЗрокродро┐ро╡! родрпИро▓< роЪроо рокрог! :) роЗ род рокродро┐ро╡ роЗрпИрод рок=ро▒ро┐ роиро╛! роЕродро┐роХ рпЗрокроЪ рпЗрокро╛ро╡родро┐ рпИро▓! * роЖройро╛ роХрпИроЯроЪро┐ "роЕродро┐ A" рпЗроХ@ро╡# роо./, роЗрок роО! роХро┐.роЯ рокродро┐ роЗ рпИро▓-!" роТ(;роХрпЗро▒!! ** рооро╛ роХро┤ро┐ >3ро╡ , роЕродро┐ A# роТ) рокродро┐A роЗ)#-!" рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роХрпЗро▒!! :) роЪr, роиро╛роо рпЗроХро╛рпИродроп! роЙ@ро│(;# ро╡)рпЗро╡ро╛! родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рок$рог рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рокро▓рооро╛роХ роК#ро╡#ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роЕ;# >!рпЗройро╛3 родро╛! роЗ род( родро┐)рокро╛рпИро╡! * рпЗрои=рпИро▒роп рокро╛.3 , "рпЗроХро╛роп роиро┐!F", роО!F рокро╛3ройро╛@! * роХ$рогрпИрой "роЪрпАrроп роЪро┐роХро╛роЪрой(; роЗ) ;"-!" роХ)ро╡рпИро▒роп роЗ)(родро┐ройро╛@! * роЕ роЪрпИрой# >! рпЗроХ.роХрок/ рпЗрок), рои.роЪ(родро┐ро░, рпЗроХро╛(родро┐ро░! роЪроХ рок(роЙFродро┐рпЖрооро╛ро┤ро┐)-!"

Page 157 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗ;# рпЗрок)! "ропро╛ ро╡ род роХро╛rроп"-!" роЪроХ рок> рпЖроЪ; рпИро╡(родро╛@! * роЕ/(; роО!рой? роО!рой роЕ роЪрпИрой родро╛!! родро╛! роЗрпЗродро╛ роЖро░рокроХро┐ро▒ро╛@! = ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ роЕ роЪрпИройропро╛? родрооро┐ роЕ роЪрпИройропро╛? ропро╛ рпЗрок)# роЪроХ рок рок$рог#ро▒ро╛роХрпЗро│ро╛, роЕро╡роХ?# роЙrрпИрооропро╛рой; роЕ ро▓ро╡ро╛ роЕ роЪрпИрой! роЕро╡роХ?# <rропG-ро▓? ро╡ роп, ро╡роЬроп, роЖ1 , роЖрпЗро░ро╛роп, роРJро╡ ропро╛родро┐ роЕрокро╡)(родроп (род-!" роЕро╡роХ?# роО!рой ро╡ро╛(;роХро┐рпЗро▒ро╛-!" <rропG-ро▓?

рпЗроХро╛рпИрод роО!рой рок$рог рпЗрокро╛ро▒ро╛? рпЗрокро╛ро▒ро╛ роОрок3 роЕ роЪрпИрой рок$рог рпЗрокро╛ро▒ро╛? рпЗрокро╛ро▒ро╛ * Kрокро╛ро▓роХ родро┐rро╡ро░рооро╛роп роирооро╣ = роЕ!F роЗMAро▓роХ роЕро│ родро╛ роЕ3 рпЗрокро╛=ро▒ро┐! * ро▓роХро╛рокродро┐ роЪроо (родройро╛роп роирооро╣ = рпЖроЪ!F роЕ#( рпЖрод!рой2ро▓рпИроХ рпЖроЪ=ро▒ро╛ родро┐ро▒

рпЗрокро╛=ро▒ро┐! * роЪроХроЯро╛9ро░ роХро╛ро▓ро╛ родроХро╛роп роирооро╣ = рпЖрокро╛!ро▒ роЪроХроЯ роЙрпИрод(родро╛ <роХ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! * рпЗроХро╛ро╡ (родрой роХро┐r роЖродрок(ро░ро╛роп роирооро╣ = #!F #рпИроЯропро╛ роО/(родро╛ #рог рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ./роХро┐.рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок3роХ! * роЖ$ #ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ #)роЪро░$ (роХ Nr рооро╛рогро╡роХро│2! роиро╛ропроХ!) * рпЖрок$ #ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род #рооро╛r (Oро╡(ропро╛ роЕро╡роХ роЕрооро╛)

роЕ!F роЗMAро▓роХ роЕро│ родро╛ роЕ3 рпЗрокро╛=ро▒ро┐ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЖроЪ!F роЕ# рпЖрод! роЗро▓рпИроХ рпЖроЪ=ро▒ро╛ родро┐ро▒ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЗрокро╛=ро▒ро┐ рпЖрокро╛!ро▒ роЪроХроЯ роЙрпИрод(родро╛ <роХ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЗрокро╛=ро▒ро┐ роХ!F-#рог

#рог -роЖ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роХ!F #рог

роЖ роОро▒ро┐ родро╛ роХро┤ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ #!F #рпИроЯропро╛ роО/(родро╛ #рог рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЖро╡!F рокрпИроХ рпЖроХ/# роиро┐! рпИроХроп рпЗро╡ рпЗрокро╛=ро▒ро┐!

Page 158 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роО!рпЖро▒!F роЙ! рпЗроЪро╡роХрпЗроо роП(родро┐ рокрпИро▒ рпЖроХро╛@ро╡ро╛!! рпЖроХро╛@ро╡ро╛! роЗ!F ропро╛ ро╡ рпЗродро╛ роЗро░#! роЗро░# роП -роУ роП роУ роО рокро╛ро╡ро╛! рокро╛ро╡ро╛

роЕ!F роЗMAро▓роХ роЕро│ родро╛ "роЕ3 роЕ3" роЕ3 рпЗрокро╛=ро▒ро┐ = роЗ;# роО!ройро╛ ро╡ро│роХ рпЖроЪро╛ Qро▒;? родро╛ройро╛рпЗро╡ <r1;! роЕродро╛! родрооро┐ роЕ роЪрпИройроп! рпЖрок)рпИроо! роЕ!F "роО ро▓ро╛" роЙро▓роХ> родро╛рпЗрой роЕро│ родро╛!? роЕ; роО!рой "роЗMAро▓роХ роЗMAро▓роХ" роЗMAро▓роХ роЕро│ родро╛-!" рокро╛/ро▒ро╛? - рпЗродро╡рпЗро▓ро╛роХ, родрпЗрокро╛рпЗро▓ро╛роХ, роЪ(ропрпЗро▓ро╛роХ-!" роИрпЗро░5 рокродро┐ройро╛!# рпЗро▓ро╛роХроХ@ роЗ)рпЗроХ! роО!рпЖрой!рой рпЖроЪро╛ QроХ рокро╛ рпЗрокро╛! * роЗрок3 рокро▓ рпЗро▓ро╛роХроХ@ роЗ) родро╛Q, роОрпЖрок)рооро╛"# рои рооS ; родро╛! роЕродро┐роХ ро╡ро╛TрпИроЪ! роЕродро╛! >род роЕ3рпИроп роЗ# роЕро│ ; ;ро╡#роХро┐ро▒ро╛!! роЕродро╛! "роЗMAро▓роХ" роЕро│ родро╛ роО!роХро┐ро▒ро╛@! * KрпЗро▓ро╛роХ-!" роЗ# ро╡ ; родро╛! роЕро╡родро╛ро░ роЕ;, роЗ;-!" роирпЗрооро╛/ роЙро▒ро╡ро╛/роХро┐ро▒ро╛!! роЗ родро┐ро░рой2! рпЗродро╡ рпЗро▓ро╛роХ(родро┐рпЗро▓ро╛, рокро░рооро╛ро╡! роЪ(роп рпЗро▓ро╛роХ(родро┐рпЗро▓ро╛ роЕро╡родро╛ро░ роО/(родро┐)роХро╛ройро╛? KрпЗро▓ро╛роХ рпИро╡# род = родро┐)ро╡ро░роХ! родро┐)ро╡ро░роХ роЗ9рпИро╡ родро╡ро░ ропро╛! рпЗрокро╛, роЗ родро┐ро░ рпЗро▓ро╛роХ роЖ? роЕ9рпИро╡ рпЖрокро▒ро┐" рпЗро╡$рпЗроЯ!! - роО!F роиро╛> рпЖроЪро╛ роХро┐рпЗро▒ро╛, роЕро╡" рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛!! роХро▓ро┐1роХ рпИро╡# род= рпИро╡# род родро┐)рпЗро╡роХроЯ! родро┐)рпЗро╡роХроЯ рпЗро╡роХроЯрпЗроо ро╡$рпЗрогро╛ рпЖродро╛5ро╡;A, рпЖроорпИрооропро╛

рпЗро╡роХроЯрпЗроо рпЖрооро╡рпИрой рпЗроиро╛ род рок;A, - рпЗро╡роХроЯрпЗроо родро╛ройро╡рпИро░ ро╡ро┤( род! роЖро┤ро┐ рокрпИроЯрпЖродро╛./ ро╡ро╛ройро╡рпИро░ роХро╛рокро╛! роорпИро▓! - рпЗро╡роХроЯрпЗроо,рпЗро╡роХроЯрпЗроо,рпЗро╡роХроЯрпЗроо роО!F 8!F >рпИро▒ Uро╡, ро╡ро╛ройро╡рпИро░ роХрпА рпЗро┤ роЗро▒роХро┐, роирпИроо рпЗроорпЗро▓ роП=FроХро┐ро▒ро╛ройро╛!

Page 159 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕродройро╛ родро╛! рпИро╡# род <#ро╡; роо$рогро╡ ро╡родро┐рпЗроп! роО!F роЕро╡! рпЗрооро╛.роЪ ро╡.рпИроЯ роироо# роо./ роЙFродро┐рок/(;роХро┐ро▒ро╛ ! ропро╛)? роЕро╡! рокрпИроЯ( родро│рокродро┐ропро╛рой рпЗроЪрпИрой >родро▓ро┐ропро╛ роО!" роирооро╛ро╡ро╛ ! рпЗродро╡ роХ?, рокро░роорокрод роЕрпИроЯропG-!ройро╛, роо$Gро▓роХро┐ рокро▒ ;, ро╡рпИрой роХро┤ро┐(; ро╡./( родро╛! рпЗрокро╛роХG! роЕродро╛! роо$рогро╡ ро╡родро┐рпЗроп-!" рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ ! роЕMрпЗро│ро╛ рпЖрок)рпИроо, рпЖрок)рпИроо ро╡ро╛TрпИроЪ рои роо$Gро▓роХро┐! рооS ;! "роЗMAро▓роХ" роЕро│ родро╛, роЕ3 рпЗрокро╛=ро▒ро┐!

рпЖроЪ!F роЕ# рпЖрод! роЗро▓рпИроХ рпЖроЪ=ро▒ро╛ родро┐ро▒ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ = рпЖрод! роЗро▓рпИроХ# рпЖроЪ!F, рпЖроЪ) рпЖроЪ;, рпЖроЪ)# роЕро┤ро┐(родро╛рпЗроп! роЙ! "родро┐ро▒ " рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роЗрпИрод роО5; рпЗрокро╛; роИро┤(рпИрод роиро┐рпИройроХро╛роо роЗ)роХ >3ропро╡ рпИро▓! роЗро░ро╛роо" роЗро▓рпИроХ рпЖроЪ!F рпЖроЪ) рпЖроЪродро╛!! >)роХ" роЗро▓рпИроХ рпЖроЪ!F рпЖроЪ) рпЖроЪродро╛!! ро╡$ ро╡<роХ@ роТро┤ро┐ ; рок.роЯрой! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ , роЗ!F ро╡< роТро┤ро┐ропG! роИро┤(родро┐ роороХ@ "ро╡ро╛5 ро╡ро╛5-роЕрпИроородро┐ ро╡ро╛5 роЕрпИроородро┐" роЕрпИроородро┐ >родро▓ро┐

ро╡ро░G-!" рпЗроХро╛рпИродроп! роЕ роЪрпИройроп роиро╛" роЪроХ рок рпЖроЪ; рпЖроХро╛@роХро┐рпЗро▒!! рпЖрокро╛!ро▒ роЪроХроЯ роЙрпИрод(родро╛ <роХ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ = роЕро┤ро┐1рооро╛F, ро╡$3 роЪроХро░рооро╛ ро╡ род роЪроХроЯро╛9ро░рпИрой роЙрпИрод(родро╛рпЗроп! роЙ! "<роХ" рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роТ) роЪроХро░(родро╛! рпЗроорпЗро▓рпЗроп роЪроХро░ роПро╡ ро╡.роЯро╛? роЗрпЖрод ро▓ро╛ роироЯ#ро▒ роХро╛rропрооро╛, роХроЪро╛? :) роХ!F-#рог

роХ!F #рог -роЖ #рог роЖ роОро▒ро┐ родро╛ роХро┤ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ = роХ!F рпЗрокро╛ ро╡ родро╛! ро╡(роЪро╛9ро░!! роЕрпЗроХ роЖроЪро╛(роЖ) рооро░рооро╛ роиро┐!ро▒ро╛! роХрок(родро╛9ро░!! U.роЯрог рпЗрокро╛./роХро┐./ ро╡ родро╛роХ рпЖро░$/ рпЗрок)! Catapult роО!" роЙ$3рпЗроХро╛ роЖ/ро╡; рпЗрокро╛ , роХ!рпИро▒ 9ро┤=ро▒ро┐, рооро░(родро┐! рпЗроо ро╡роЪро┐ройро╛рпЗроп! роЙ! ро╡ро░ "роХро┤ " рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роЗро│рпЗроХро╛ро╡3роХ? роЗ род роХро┐ро░ро╛роо ро╡рпИро│ропро╛.3 роорой рокро▒ро┐рпЖроХро╛/(; рокро╛/ро▒ро╛)! роХ!F#рог -роЖ роО!рпЗро▒ рокро╛/ро▒ро╛)! роХ!F #рогро▓ро╛ роХрой2 роЙродро┐ (род рооро╛ропро╡!

Page 160 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இ!F ந ஆ"@ வ)ேம , அவ! வாய

ெகா!ைறய த#ழ ேகளாேமா ேதாழ ?-!" சிலபதிகார(தி ஆசிய #ரைவ U(; வrக@! கன2ைய உதி (தானா! அதா9 மர(தி இ)# மாகா அ3ப; ேபா , க!ைற வசி, மாகா அ3சானா க$ண!! இளேகாவ! க=பைனைய ேகாைத வாசிச அழேக அழ#!

#ண -!னா வைள த மரகிைள, மரகிைளயா ெசத க)வ! உ$3ேகா /கய=F( த3 #ண

ேபால!" வசி#கேள!! சி!ன வயசி உ$3ேகா வைளயா/ேவா! ஞாபக இ)கா? 9மா இ5(; வ.டா பற#-ல? கிராம(; பசக, நிஜா Uட ேபாடாம ஆ/ ஆ.ட(ைத, எவேனா ஒ)(த! இகி./ கா<rைம (patent) ேவற வாகி வசி)கானா! இகி./ பா)க! அட அெமrக மாகாகளா, அப3ேய ேகாலி, கி லி-!", எU) அைர நிஜாைர எ லா கா<rைம வா#கடா சாமS களா! :)

#!F #ைடயா எ/(தா #ண ேபா=றி = ேகாவ (தன கிr எ!" #!ைறேய #ைட ேபால <3சவேன! உ! "#ண" ேபா=றி! >ப(; 8வ அமர உதவ# வ) >!னேர, ">! ெச!F", நேமாட உதவ# வ) ஒேர நாம = இ; அ3ேய! நானா ெசா!ன ெபா)@ தா!! (ஆசா ய வளக அ!F! அ3ேயைன ம!ன2கA!) ேதவ கள2! >!னா ெச!F, தைலைம தாகி காபா! எ!பேத மர< வழியான வளக! ஆனா அ3ேய"# எ!னேமா அப3 இ ைல-!" தா! ேதா!றிய;! >! ெச Qவ;, தைலைம தா#வ; = இெத லா ேதவ-ேசனாபதி தா!! ெப)மா?# இ திரன2! ேபாலி பதிய , ஒ5க தவறிய பதிய நபைக கிைடயா;! "எ லா) த!ைன வணக"" எ!கிற க வ இ திர"#-!னா, அவ! <@ைள ெஜய த! இ!" ேமாச! பரா.3யட அபசாரப./ காகா9ர!-!" அ9ர! ஆனா! இ த( ேதவ!! இவகளயா ேகாைத ெகா$டா/வா@?

Page 161 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХ$рог! роТ) Religious Reformer! роЪроороп <ро░.роЪро┐ропро╛ро│!! <ро░.роЪро┐ропро╛ро│! рпЗро╡@ро╡роХро╛ро░роХ Jро╡ро╛ро╣ро╛, Jро╡ро╛ро╣ро╛-!" KроЪро┐# роЗ родро┐ро░рпИрой1, роЕро╡! родро┐рооро┐рпИро░1, роЕрокрпЗро╡ роо.роЯ род.3 рпИро╡(родро╛!! родро╛! рпЖроЪро╛ ро╡;, роЖроЪро╛ роп роХ@ ро╡#(родрод=# рооро╛ро▒ро╛рой; роЕ ро▓-!", роЪрпИрокроп рпЖрокrропро╡ роХро│2роЯ ро╡ро╛родро╛3, роЪроороп(рпИрод роЪ8роХ роЕроХрпИро▒ропро╛роХ рпЖроХро╛$/ рпЖроЪ!ро▒ро╛! роХ$рог!! рпЗрокро╛ро▓ро┐ропро╛рой роЖроЪро╛ро░роХ?# ро╡рпИро│ ; рпЖроХро╛/роХро╛род роЕ род "#рог" рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЖро╡!F рокрпИроХ рпЖроХ/# роиро┐! рпИроХроп "рпЗро╡

рпЗро╡ " рпЗро╡ рпЗрокро╛=ро▒ро┐ = роХ$рог! рпИроХроп рпЗро╡ роЗ)роХро╛? роЗ)роХро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! рпЖро╡=ро▒ро┐ рпЗро╡ роХ$рог"# роЕрпЗро░ро╛роХро░ро╛! :) рпЖро╡.роЪро┐ X роХро░ рпИрод = роЖроиро┐рпИро░роХрпИро│ роХро╡) рокрпИроХро╡)роЯ! рпЗрокро╛ро░ро╛роЯG-ро▓? роЕродро╛! > рпИро▓ роиро┐ро▓(; рооро╛рпЗропро╛! рпИроХроп "рпЗро╡ "! U "рпЗро╡ " рпЖроХро╛/ рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓! рои родрпЗроХро╛рок! #рооро░!-!" роЗ!рпЖройро╛) рокро╛.3Q рокро╛/ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роОройрпЗро╡ #ро▒ро┐TроЪро┐# роо./рпЗроо рпЗро╡ -!" роПроХрпЗрокро╛роХ роЙrрпИроо роО ро▓ро╛ рпЖроХро╛$роЯро╛роЯ >3ропро╛;рпЗроХро╛! :)

рокро┤ родрооро┐ро┤ ро╡ро╛ро╡ рооро╛ро▓ро╡" рпЗро╡ро▓ро╡" роТ!"#@ро│ роТ!"! роЕро╡роХро│ рокrроХ >3ропрпЗро╡ >3ропро╛;! рпЗро╡ "! рпЗро╡ "! родрооро┐ роХроЯA@ рооро╛рпЗропро╛! рпИроХропQ "рпЗро╡

рпЗро╡ родрооро┐ роХроЯA@ >)роХ! рпИроХропQ "рпЗро╡

рпЗро╡

* рпЖро╡TроЪрооr роЕTрпЗроЪ роОрой рпЗро╡ рпЗродро╛!F! * рпЖро╡!F, рокрпИроХ рпЖроХ/# роЙ! рпИроХроп , родро┐)рпИроХ"рпЗро╡ " рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЗрокро╛=ро▒ро┐!

Page 162 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роО!рпЖро▒!F роЙ! рпЗроЪро╡роХрпЗроо роП(родро┐ рокрпИро▒ рпЖроХро╛@ро╡ро╛! = роО!рой2# роЙ! рпЗроЪрпИро╡рпЗроп рпЗроЪрпИро╡ропро╛ роЗ)рпЗрок! рпЖрок)рооро╛рпЗро│! роЙ! рпИроХроХ ропрпЗроо роП(родро┐, родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рпЖроЪ;, рокрпИро▒ роО!" рпЗроиро╛!< рпЖрокро╛)рпИро│ рпЖрокро▒ ро╡ родро┐)рпЗроХ!! роЙ! рпЗроЪро╡роХрпЗроо рпЗроЪро╡роХ! рпЗроЪро╡роХ роЙройрпЗроХ роиро╛ роЖ. рпЖроЪрпЗро╡ро╛! рпЖроЪрпЗро╡ро╛ * роЕрокро╛ "рок ро▓ро╛$/ рок ро▓ро╛$/"-!" рокро╛3ройро╛)! рпЖрокро╛$G "рпЗрокро╛=ро▒ро┐ рпЗрокро╛=ро▒ро┐"-!" рокро╛/ро▒ро╛! * роЕрокро╛ рокро░роорпИрой "роП(;ро╡ " рок ро▓ро╛$рпЗроЯ-!" рокро╛роЯ, рпЖрокро╛$G, рпЗроЪро╡роХрпЗроо "роП(родро┐" рокрпИро▒ рпЖроХро╛@ро╡ро╛-!" рокро╛/ро▒ро╛! роЗ!F ропро╛ ро╡ рпЗродро╛, ро╡ рпЗродро╛ роЗро░# = рпЖрок)рооро╛рпЗро│, рпЖрок)рооро╛рпЗро│ роЗ!F роиро╛роХ@ ро╡ рпЗродро╛! ро╡ рпЗродро╛ роорой роЗро░#! роЗро░# родрой2ропро╛роХ, 9ропроиро▓рооро╛ ро╡ро░рпИро▓! роТ!ройро╛, роЕ3ропро╛ роХро│ро╛, роТ!F U3 ро╡ родро┐)рпЗроХро╛! роЙ! рпЗроЪрпИро╡рпЗроп рпЗроЪрпИро╡-!" рпЗроЪро╡роХ ро╡ родро┐)рпЗроХро╛! роЖ$роЯро╛ро│2! "роО!рпЖро▒!F роЙ! рпЗроЪро╡роХрпЗроо роП(родро┐ рокрпИро▒ рпЖроХро╛@ро╡ро╛!" = роЗрпИродрпЗроп "рпЗроЪро╡ро╛ роХрпЗро░ро╛рооро┐, роиро┐(роп рпЗроЪро╡ро╛ рокро▓ (ро╡, ро░ропроЪ ро░ропроЪ! рокро░рпЗрокро╛ рпЗро╡роХрпЗроЯроЪро╛!"-!" , 9ро░рокро╛род роЖроХро┐ройро╛) рокро░родро┐ро╡ро╛родро┐ рокропроХро░ роЕ$рог! 9ро╡ро╛рооро┐роХ@! * роЗ!F ропро╛ ро╡ рпЗродро╛ роЗро░#! роОроХрпИро│ роП рпЖроХро╛@ рпЖрок)рооро╛рпЗро│! рпЖрок)рооро╛рпЗро│ роП=F рпЖроХро╛@! рпЖроХро╛@ роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛! * роЗ!F ропро╛ ро╡ рпЗродро╛ роЗро░#! роЕ3 рпЗрокро╛=ро▒ро┐! родро┐ро▒ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! <роХ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роХро┤ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! #рог рпЗрокро╛=ро▒ро┐! рпЗро╡ рпЗрокро╛=ро▒ро┐! роЗродро┐ Oроо( рпЖродро╡( родрооро┐ роЕ роЪрпИрой роЪK рог! :) роЖ$роЯро╛@ родро┐)ро╡3роХрпЗро│ роЪро░рог!

роороХрпЗро│, роороХрпЗро│ роЕ/(род >рпИро▒ роЖро▓роп рпЖроЪ Q рпЗрокро╛;, 9рооро╛ро╡ро╛9, родрооро┐ роЕ роЪрпИрой рпЖроЪроп рпЖроЪро╛ ро▓ро┐, роТ) >рпИро▒ рпЗроХ./( родро╛! рокро╛)роХрпЗро│!! роЕ<ро▒ роироХрпЗро│ ро╡роЯ рооро╛.WроХ! ! рпЗроХро╛рпИрод( родрооро┐ рпЗрокро╛ро▓рпЗро╡! :) роЖ+ро▓роп = ро▓роп, ро▓роп-!" ро▓роп(; рпЗрокро╛ро╡ роХ@ 

Show all items

Page 163 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-25: родро┐+родроХ+рпЖроЪ ро╡=рокрпИро│+роЗ ро▓ро╛род+рпЖрокрпЗро▒ро╛ ! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

рпЗрокро░ро▒ро┐роЮ роЕрогро╛ "роУ роЗро░"" роО$ро▒ роиро╛роЯроХ'рпИрод роТрпЗро░ роЗро░ро╡ роО)родро┐ропродро╛+, рпЖроЪро╛ -ро╡ро╛+.роХ! роЗ.рпЗроХ роЖроЯро╛0 "роУ роЗро░"" роО)родро▒ро╛! роЖройро╛ роЗ2 рпЖрокрпЗро▒ро╛ -рокро╛роЪ3ро│ роУ роЗро░"! рпЖрокрпЗро▒ро╛ 4ро▓4 роУ роЗро░"! роЗ род рокро╛5рпИроЯ рок67 рпЗрокро╛рпЖрод ро▓ро╛ роОрой7 рооройрпИроЪ роО$ройрпЗро╡ро╛ рпЖроЪ+роХро┐ро▒2! роЕродройро╛

роЕродро┐роХ ро╡ро│роХ.роХ рпЖроХро╛8роХро╛2, рпЗроорпЗро▓ро╛5роЯрооро╛роХ, рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ 36роХро┐рпЗро▒$! * рокрпИро│ роЗ 2-роЗ ро▓ро╛роо , рокро▒ро┐рпЖроХро╛8'род рпЖрокрпЗро▒ро╛ роХ, ро╡ро╛8 рпЖрок'родро╡.роХ, роЗро╡.роХ роО ро▓ро╛7 - роЗ род рокро╛9ро░'рпИрод рпЗроХро╛рпИродроп$ рпЗрок рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЕ6рпЗроп$ роХро╛рогрпИроХ роЖ7роХро┐рпЗро▒$! * роТ'родро┐ роороХройро╛+ рокро▒ 2, роУ роЗро░ро╡ , роТ'родро┐ роороХройро╛+ "роТро│: 2" ро╡ро│ родро╛-, роЕро╡ роХ роО ро▓ро╛r$ ро╡'род3 род< 2 роороХро┐= рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛+ - роО$> роХро╛рогрпИроХ роЖ7роХро┐рпЗро▒$! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ58роХро┐5рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок6.роХ! * роЖ 7ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ 7роЪро░ (роХ ?r рооро╛рогро╡роХро│:$ роиро╛ропроХ$) * рпЖрок 7ро░ро▓ро┐ - роО.роО .ро╡роЪ род 7рооро╛r (@ро╡'ропро╛ роЕро╡.роХ роЕрооро╛)

Page 164 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роТ'родро┐ роороХройро╛+ рокро▒ 2 рокро▒ 2, роУ роЗро░ро╡

роТ'родро┐ роороХройро╛+ роТро│:'2 ро╡ро│ро░', ро╡ро│ро░' родrроХро┐ро▓ро╛$ роЖроХро┐', роЖроХро┐' родро╛$ род<.7 роиро┐рпИрой род, роиро┐рпИрой род роХ'рпИрод рокрпИро┤рок'2 роХAроЪ$ ро╡ропро▒ро┐ , ро╡ропро▒ро┐

рпЖрои8рооро╛рпЗро▓! роЙ$рпИрой рпЖроирпЖрок$рой роиро┐$ро▒ рпЖрои8рооро╛рпЗро▓ роЕ'родро┐'2 ро╡ рпЗродро╛! ро╡ рпЗродро╛ рокрпИро▒ родродро┐ропро╛роХро┐ , родродро┐ропро╛роХро┐

рокро╛6, родро┐'родроХ рпЖроЪ ро╡3 рпЗроЪро╡роХ3 ропро╛ рокро╛6 2, роороХро┐= 2 роороХро┐= 2, роП

роП -роУ рокро╛ро╡ро╛+! ро╡'род3 род< 2 роУ роО рокро╛ро╡ро╛+

роТ'родро┐ роороХройро╛+ рокро▒ 2 = рокро▒ родрпЗродро╛ рпЗродро╡роХро┐роп$ роороХройро╛+! роУ роЗро░ро╡ = роТрпЗро░ ро░ро╛'родро┐rроп .... роТ'родро┐ роороХройро╛+ = ропрпЗроЪро╛рпИрод роороХройро╛+ рооро╛ро▒ро┐ ро╡5роЯро╛$! роТро│:'2 ро╡ро│ро░' = роК роЕро▒ро┐ропро╛роо роТро│:роХрок58 ро╡ро│ род 7ро┤ рпИрод!

Page 165 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗро░" = роЗ$рок! роЗ род роЗро░", 7ро┤ рпИрод роЙро╡ро╛роХ'27 роХро╛ро░рогрооро╛+ роЗ7! 7ро┤ рпИрод рокrро╡ро╛роХ'27 роХро╛ро░рогрооро╛ роЗ7! роОрок6 роЗ7 роЕ род' рпЗродро╡роХро┐7? роХ 3$рпЗрой EроХро┐ рпЖроХро╛8'родро╛! родрой7 роороХро┐=,роЪро┐ роЗ l$ройро╛-, роХ роХро╛рогро╛род роЗроЯ'родро┐ , роХроЪ$ роХро╛рогро╛род роЗроЯ'родро┐ , рои ро▓рок6ропро╛ ро╡ро│ родро╛рпЗро▓ рпЗрокро╛2... * 7ро┤ рпИродроХро╛роХ, родро╛+ Gродро╛рой'рпИродH ро╡58 рпЖроХро╛8рокро╡рпЗро│ родро╛+! * роЗрпИро▒ро╡IроХро╛роХ, рпЗрооро╛5роЪ Gродро╛рой'рпИродH ро╡58 рпЖроХро╛8рокро╡рпЗрой рокрод$! ро╡роЯроХрпИро▓-рпЖрод$роХрпИро▓, рпИроЪро╡-рпИро╡рогро╡-$I ро╡ ро▓6 рпЖроЪ+родро╛ роОрпЖрокрооро╛$ роЙро│ роЙро╡7рооро╛, роЗ рпИро▓ роЕро╡$ роорой9 ро╡ро╛8рооро╛-$I роОрог рокро╛ роХро╛родро╡$ рокрод$ роЕ ро▓! рпЖро╡>роорпЗрой рокAроЪрокро╛'родро┐ро░ рпИро╡'2 рпЖроХро╛8 роЬро▓ ро╡8рокро╡рпЗрой роЕро╡$! роЕI5роЯро╛рой роЪрпАро▓$! роЕро╡I7' родро╛+ роорой2 роЗ рпИро▓! рокрод роорой2 роЗ рпИро▓!!

родrроХро┐ро▓ро╛$ роЖроХро┐' = родро╛.роХ рооро╛5роЯро╛родро╡$ роЖроХро┐ родро╛$-род< родро╛$ род<.7 роиро┐рпИрой род = родрой7' родро╛рпЗрой рпЖроХ5роЯ2 роиро┐рпИрой'2 рпЖроХро╛роЯро╛$! роХроЪ$! роЕ)роХро╛> роЙрпИроЯропро╛$ роХ роЖроХ рпЗрокро╛$ро▒ро┐ рпИро▓ роО$роХро┐ро▒ро╛ роРроп$ ро╡0ро╡$! роЪродро╛ рпЖрокро╛ро▒ро╛рпИроо рок6'2, родро╛.роХ рооро╛5роЯро╛роо , роЕрпИро▓ 2 рпЖроХро╛6 родро╛ роО$рой роЖ7? родро╛$-род<.7 роиро┐рпИрой род роХрпИродропро╛+ 36H! родрой7' родро╛рпЗрой род<.7 роиро┐рпИрой'2 рпЖроХро╛роЯ роХрпИродропро╛+ 36H! * рпЖроЪро╛.рпЖроЪ.M (рпЖроЪро╛ род рпЖроЪро▓ро╡ M$роп)-$I, роЗрпЗрокро╛ ро╡рпИро▓Hро▓роХ роороХ рооро╛'родро┐5роЯро╛+.роХ! * родро╛.род<.роиро┐ (родро╛$-род<.7 роиро┐рпИрой род)-$I, роЖроЯро╛ роЕ$рпЗро▒ роЗрпИрод, рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛ рокро╛.роХ! роЕро╡0 роЕроХро╛ро▓'2 ро╡рпИро▓рокродро┐ро╡ родро╛$! Kothai was a Blogger!:)

Page 166 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роХ'рпИрод рокрпИро┤рок'2 = роХроЪрой:$ роОрог'рпИрод, рокрпИро┤ роОрой роХро╛56ройро╛$! роЕро╡$ роиро┐рпИрой'родрпИрод роироЯроХ роТ5роЯро╛роо рпЖроЪ+родро╛$! роХроЪ$ роХ'рпИрод рокрпИро┤рок'родро╛$! роирпИроо рокрпИро┤роХ-рпИро╡'родро╛$! роХAроЪ$ ро╡ропро▒ро┐ = роХроЪрой:$ ро╡ропро▒ро┐ (роХро╕$ роО$рокрпИрод' родрооро┐ро┤ро╛7роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод = роХAроЪ$ роО$> роЖ7роХро┐ро▒2!:) роХроЪ$ роХAроЪ$ родро╛$! рокро▒ 7 рои ро▓рок6ропро╛ рпЖроХро╛8роХ роОрогро╛2, родро╛I рои ро▓рок6ропро╛ ро╡,роЪро┐роХ роОрогро╛2, роХрогрпИрой O56 O56рпЗроп ро╡,роЪро┐роХро┐5роЯ роХAроЪ$! роХрогрой:$ роОрог.роХрпИро│ (рпЖроХ5роЯ роОрогрпЗроо роЖройро╛-) O56 O56 ро╡,роЪро┐роХро┐5роЯро╛$! :) рпЖроирпЖрок$рой роиро┐$ро▒ рпЖрои8рооро╛рпЗро▓ = роЕро╡$ ро╡ропро▒ро┐ рпЖроирокро╛+ роиро┐$ро▒ рпЖрокрооро╛рпЗро│! роО$рой роЕро┤роХро╛рой рпЖроЪро╛ ро▓ро╛5роЪро┐, роХ'родро╛5роЪро┐ рокро╛.роХ! ро╡роп'рпЖродr,роЪрпИро▓ рпЖроХро╛56роХро▒ро┐рпЗроп-$I роиро╛584ро▒'родро┐ рпЖроЪро╛ ро╡рпИрод, рпЗроХро╛рпИрод роОрок6' родрооро┐= роЖ7ро▒ро╛ рокро╛.роХ! ро╡роп'рпЖродr,роЪрпИро▓ рпЖроХро╛56роХро▒ро┐рпЗроп = рпЖроирпЖрок$рой роиро┐$ро▒! рпЖроо+ропро╛-рпЗроо рои ро▓ро╡.роХ, "ро╡роп'рпЖродr,роЪрпИро▓ рпЖроХро╛56роХро▒ро┐рпЗроп"-$I, роорой рпЖроиро╛ 2 рпЖроЪро╛ - рпЗрокро╛2 роО$рой роЖ72? ропро╛ род<рпЗропро╛рпИро░ роЕро┤ро┐роХ рпЗро╡рогро╛! род<рпЗропро╛r$ роЕро┤ро┐рпИро╡ роЕро╡.роХрпЗро│ ро╡рпИрод,роЪро┐роХро┐ро▒ро╛.роХ! рпЖроирпИрок' род.роХ07 родро╛рпЗрой ро╡рпИрод,роЪро┐роХро┐ро▒ро╛.роХ! роЕ2 роТ 7ро▒ро┐рок5роЯ рок7ро╡ ро╡ рпЗрокро╛2, рпЖрок роЬрпВро╡ро╛рпИро▓ропро╛+ рооро╛ро▒ро┐, роЕроЯ.роХро┐, родро╛рпЗрой роТ8.роХро┐ ро╡8роХро┐ро▒2! роЙ$рпИрой роЕ'родро┐'2 ро╡ рпЗродро╛ = роЙ$рпИрой (рпЖроЪ$ро▒ рокро╛9ро░'родро┐ ) роЕ ,роЪрпИрой рпЖроЪ+родро╡ро╛рпЗро▒ ро╡ рпЗродро╛! рокрпИро▒ родродро┐ропро╛роХро┐ = роО.роХ07 рпЗроиро╛$4 рпЖрокро╛ро│ро╛рой рокрпИро▒ родро░Q-I рои< роиро┐рпИрой,роЪрпА$ройро╛,

родро┐'родроХ рпЖроЪ ро╡3, рпЖроЪ ро╡3 рпЗроЪро╡роХ3 = рокрпИро│рпИроп роЗро┤ 2 267 роТ рокро╛56 , рокрогрооро╛ рпЖрокроЪро╛ рпЗроХрокро╛+.роХ? роЗ l$ройро╛ ро╡ро│рооро╛рой рпЖроЪ ро╡ рпЗроХрокро╛+.роХро│ро╛? роЗ.рпЗроХ рпЖроЪ ро╡'рпИрод рпЗроХ5роХро┐ро▒ро╛рпЗро│ рпЗроХро╛рпИрод? роО$рой роЗ2 ро╡роЪро┐'родро┐ро░? родро┐'родроХ рпЖроЪ ро╡-$ройро╛ роО$рой? рпЖроХро╛AроЪ рпЗропро╛роЪро┐,роЪро┐ рокро╛.роХ! роПроХройрпЗро╡ "рои<.роХро╛род рпЖроЪ ро╡"-$I R$ро▒ро╛ рокро╛9ро░'родро┐- рпЖрокро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ роЗрпЗроХ$!

Page 167 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рои<.роХро╛род рпЖроЪ ро╡ рпЖроЪ ро╡", "родро┐'родроХ родро┐'родроХ рпЖроЪ ро╡"! роЖроЯро╛ роХро╛58 рпЖроЪ ро╡ = "рои< рпЖроЪ ро╡ (роЗрой: ро╡рокрпИро╡ роЖродро╡$ рпЗрокро╛ роТро│: роЖ,роЪро╛ роп ро╡ро│роХ.роХ роЕ ро▓! роЕроХ ро╡ро│7 рпЗрокро╛ро▓ роЕрпИро▓рокро╛H роЕ6рпЗропрой:$ ро╡ро│роХ.роХ родро╛$!) роОSро╡ро│рпЗро╡ро╛ роЪрокро╛родро┐роХрпЗро▒ро╛! рокрог-$I роо58 роЗ рпИро▓, рои ро▓ рпЗрок, 4роХ=, роХ ро╡, роХрпИро▓$I роО'родрпИройрпЗропро╛ рпЖроЪ ро╡.роХ! роЖройро╛ ропро╛роХро╛роХ? роироороХро╛роХ' родро╛$, рои роЕрокрооро╛рой-роЕроХ.роХро╛ро░'2роХро╛роХ' родро╛$ роО$ро▒ро╛- TроЯ, роТ роХ5роЯ'родро┐

роЗрпЖрод ро▓ро╛ рооро╛ро▒ро┐ ро╡8роХро┐ро▒рпЗрод! роОSрпЗро│ро╛ роЪрокро╛родро┐,роЪро╛-, роО$рой роиро┐рпИройроХро┐рпЗро▒ро╛? * 7ро┤ рпИродроХ рои ро▓рок6ропро╛ роЗ родро╛ рпЗрокро╛2-рокро╛ роО$> роирпИроо рооро▒роХ6роХ, рпЖроЪ+ро╡2 ропро╛? родро╛$, родро╛$, родро╛$-$I рокро▒ родродро┐ роЗ 2 9ропроиро▓рооро╛ роЗ род рооIроЪ$, рпЖрок'род роЕрооро╛-роЕрокро╛ роХро┐5роЯ TроЯ роУро░ро│" 9ропроиро▓ роХро╛58 рооIроЪ$, родро╛$ роЕрооро╛-роЕрокро╛ роЖ" рпЗрокро╛2 роо58 роОрок6 рооро╛>роХро┐ро▒ро╛$? рпЖроХро╛AроЪ роиро╛рпИро│рпЖроХ ро▓ро╛ роЗ род 4'родро┐ ро╡ 2 ро╡8роХро┐ро▒рпЗрод! "4рпИро│.роХ рои ро▓ро╛ роЗ родро╛ рпЗрокро╛2" - роЗ род роЮро╛рой роОрок6' родро╛ройро╛ ро╡2? роО род рооро░'родро┐$ роХрпА рпЗро┤H роЙ5роХро╛ро░рпИро▓! роЙ5роХро╛ро░рпИро▓ роО род 7" рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛8роХрпИро▓! рпЖроХро╛8роХрпИро▓ роОрок6 роЗрок6 роТ роЖ'роо роЮро╛рой? роЮро╛рой

роЕродро╛$ рпЖроЪ ро╡'2 рпЖроЪ ро╡ = рооро┤рпИро▓, рпЖроЪ ро╡! родро╛$ рпЖроХро╛8 ро╡ род роЙроп ...род$рпИрой' родройрпЗроХ, "роирпИроо роироорпЗроХ", роЙрог '2роХро┐ро▒2! * рпЖроЪ ро╡'2рпЗроХ родроХ рпЖроЪ ро╡ = "родро┐ родро┐""рпЗроХ родро┐ "рпЗроХ родроХ рпЖроЪ ро╡ = родро┐+родроХ родро┐ родроХ+рпЖроЪ ро╡ родроХ рпЖроЪ ро╡! рпЖроЪ ро╡ роЗ2 ро╡рпИро░ рпЗроЪ '2 ро╡,роЪ рпЖроЪ ро╡'2рпЗроХ, рпЖроЪ ро╡ роО$ро▒ро╛ роО$рой-$I роЙрог '2роХро┐ро▒2! роЪрокро╛родро┐,9 ро╡,роЪ рпЖроЪ ро╡'2рпЗроХ, рпЖроЪ ро╡рооро╛H, рпЖроЪ ро▓рооро╛H ро╡ 2 роЕрпИроороХро┐ро▒2 = рооро┤рпИро▓, рпЖроЪ ро╡! роЕ2 роо58рооро╛? роорой:родI7 роЖ'рооро╛ родро╛$ роЙрпИрооропро╛рой рпЖроЪ ро╡! роЕ2 родро╛$ роОрок" TроЯ ро╡ро░ рпЗрокро╛"2! роЕ род роЖ'рооро╛рпИро╡ роЕро▒ро┐ропQ-$ройро╛ 3род рок6 роО$рой? "родро╛$" роО$рокрпИрод рои<роХQ! "роО$рпИрой" роЗро┤ род роиро▓-$I рпЖроЪро╛ -ро╡ро╛ роЕрогроХро┐r! роЗрок6 ропро╛рпЗроо рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛8роХро╛роо

рпЖроХро╛8роХро╛роо , "родро╛$ родро╛$" родро╛$ роО$рокрпИрод, роО$рокрпИрод ро╡ро╛=рпИроХроп родро╛ройро╛роХрпЗро╡ рои<роХ рпИро╡7 1st step рпЖроЪ ро╡ = рооро┤рпИро▓, рпЖроЪ ро╡! рпЖроЪ ро╡ * роГрокро╛. роЕроХ"5 рпЖроЪ ро╡'27 роЕ2 родро╛$ рпЖроЪ ро╡! * роЖ'роо роЕроХ"5 рпЖроЪ ро╡'27 роЕ2 родро╛$ рпЖроЪ ро╡! * рпЖроЪ ро╡'рпИродрпЗроп роЙрогро░ рпИро╡7 рпЖроЪ ро╡ роЖрпИроХропро╛рпЗро▓ = родро┐-"рпЗроХ родроХ рпЖроЪ ро╡ роЖрпИроХропро╛рпЗро▓ родро┐+родроХ+рпЖроЪ ро╡! роЗ род рооро┤рпИро▓, рпЖроЪ ро╡'2роХро╛рой рпЗроЪро╡роХ рпЖроЪ+ро╡родро┐ роиро╛роо рпЖро╡5роХ рооро╛рой рокро╛ рокродро┐ рпИро▓! рооро▓'рпИродH 2рпИроЯ'2 ро╡8роХро┐рпЗро▒ро╛, роЖ+ роХ)ро╡ ро╡8роХро┐рпЗро▒ро╛! рпЖро░ро╛рок" роЕ-'2 рпЖроХро╛ро╡2 роЗ рпИро▓! роЪрокро│ ро╡ро╛.роХро╛роо TроЯ, рпЗроЪро╡роХ рпЖроЪ+роХро┐рпЗро▒ро╛ роЕ ро▓ро╡ро╛? роЕродро╛$ родро┐+родроХ родро┐ родроХ+рпЖроЪ ро╡3 родроХ рпЖроЪ ро╡3, рпЖроЪ ро╡3 рпЗроЪро╡роХ3 роО$роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод! роЗ род рокро╛58 3)2 рпЗродро╡роХро┐-ропрпЗроЪро╛рпИрод-7ро┤ рпИрод рооройроиро┐рпИро▓ родро╛$! "роорогроиро┐рпИро▓" рпЗроХро╛рпИрод, "рооройроиро┐рпИро▓" рпЗрок9роХро┐ро▒ро╛!

Page 168 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

*** роЗ ро▓ро╛род 7ро┤ рпИрод7 роО.роХро┐ 2 рпЗроЪро╡роХ рпЖроЪ+ро╡ро╛ рпЗродро╡роХро┐? роЖройро╛- рпЖроЪ+родро╛ро│ро╛! роОрок6-$I рпЗроХроХро▒<.роХро│ро╛? роЗ ро▓ро╛род 7ро┤ рпИрод7' родро╛ро▓ро╛58 рокро╛8ро╡ро╛ро│ро╛! роЕ,рпЗроЪро╛....... рпЗро╡рогро╛.роХ, роиро╛$ рпЖроЪро╛ ро▓рпИро▓! рпЗродро╡роХро┐ 4ро▓рок -$I роЖ=ро╡ро╛ родрой:ропро╛роХрпЗро╡ рокро╛9ро░ рокро╛6 4ро▓рок

роХ роХро▓.роХро┐ роЗроХро╛! роЕрок6' родро┐'родроХ рпЖроЪ ро╡'27' родро╛ро▓ро╛58 рокро╛6 рокро╛6, ро╡'род3 род< 2 роороХро┐= родро╛! рпЗродро╡роХро┐7, ропрпЗродро╛рпИрод7 родроХ рпЖроЪ ро╡рооро╛+ ро╡ родро╡$=родро┐+родроХ+рпЖроЪ ро╡! рпЗродро╡роХро┐7, ропрпЗроЪро╛рпИрод7 рпЖроЪ ро╡'2 рпЖроЪ ро╡ роО$ро▒ро╛ роО$рой роО$> роЙрогро░ рпИро╡'родро╡$=родро┐+родроХ+рпЖроЪ ро╡! роЕро╡$ рпЗроЪро╡роХ'рпИрод, рпЗродро╡роХро┐, ропрпЗроЪро╛рпИрод роЗро╡рпЗроо рпЖроЪ+родро╛ роХ! роЕро╡$ рпЗроЪро╡роХ'рпИрод, ропро╛3 "рокро╛6"...ро╡'род3 род< 2 роороХро┐= рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛+! рокрпИро│рпИроп рокро▒ро┐рпЖроХро╛8'2 роиро┐7 рпЖрокрпЗро▒ро╛ роХ рокро▓7 роЗ род рокро╛9ро░ роЖ>род

родро░58! родро░58 ро╡'род3 род< 2 роороХро┐= рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░рокро╛ро╡ро╛+! рпЖро░рокро╛ро╡ро╛+

родро┐ роО$рокро╡ @ роЪрод рооро╛'родро┐ро░'родро╛рпЗро▓ 7ро▒ро┐роХрок8рокро╡! роЕ$рпИрой роороХро╛ро▓Vрооро┐! рпЖроЪ ро╡'27 роО ро▓ро╛ рпЖроЪ ро╡ роЕро╡! роЖройро╛ роЕро╡0рпЗроХ рпЖроЪ ро╡ роО2? * @-рпЗроХ роо$-роиро╛ро░ро╛ропрог$ рпЗроХ рпЖроЪ ро╡ роО2? роО2 = @-роо$ роо$ роиро╛ро░ро╛ропрог$! роиро╛ро░ро╛ропрог$ * родро┐"рпЗроХ рпЖроЪ ро╡ = родро┐ родро┐+родроХ родроХ+рпЖроЪ ро╡ рпЖроЪ ро╡! родроХ рпЖроЪ ро╡ роЗрок6' 'ро╡роп роо родро┐ро░рооро╛рой рпЖрокро╛0 роЗ.рпЗроХ роЗрод7 рпЖроХро╛ро│ рпЗро╡Q! роЕрпЗрокро╛ родро╛$ 3)рпИроо рпЖрок>! роирпИроо роироо7 роЙрог '2 1st Step рпЖроЪ ро╡ = рооро┤рпИро▓, рпЖроЪ ро╡! роирпИроо роироо7 роЙрог '2 Final Step рпЖроЪ ро╡ = @ = родро┐'+родроХ+рпЖроЪ ро╡!

Page 169 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* @ роЗ ро▓ро╛род роиро╛ро░ро╛ропрог$ = рпЖро╡> роиро╛ро░ро╛ропрог$! * роиро╛ро░ро╛ропрог$ роЗ ро▓ро╛род @ = роХрокрпИрой TроЯ рокрог рокро╛роХ 36ропро╛2! роЕроХро▓роХро┐ рпЗро▓$ роЗрпИро▒H роО$> роЕро▓ рпЗроо роо.рпИроХ роЙрпИро▒ рооро╛ рокро╛! рпЖроЪ ро╡'27, роЕ род, рпЖроЪ ро╡! роЗрок6 роЗ род, рпЖроЪ ро╡'27 рпЖроЪ ро╡ рпЖроЪ ро╡! = родро┐ родро┐+родроХ родроХ+рпЖроЪ ро╡ рпЖроЪ ро╡! роЕ род, рпЖроЪ ро╡'27 роЗ род, рпЖроЪ ро╡ родроХ рпЖроЪ ро╡ родро┐+родроХ+рпЖроЪ ро╡3, рпЗроЪро╡роХ3 ропро╛ рокро╛6 = роЗ род роЗ рпЖроЪ ро╡.роХ0роХро╛рой "рпЗроЪро╡роХрпЗроо" = рпИроХ.роХ роп! родро┐'рпЖродро╛8! роЕрпИрод рокро╛6ройро╛ , рпЖроЪ+родро╛ , ро╡'род род<! ро╡'род род< родро╛ роороХро┐=,роЪро┐ родро╛ройро╛+ ро╡! роЕродро╛$ ро╡'род3 род< 2+роороХро┐= 2! 1. рпЗроЪро╡роХ3 ропро╛ рокро╛6, 2. ро╡'род3 род< 2, 3. роороХро┐= 2, 4. роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛+! роО.роХ рпЗроЪро╡роХ.роХрпИро│ роП> рпЖроХро╛8, рпЖроХро╛8 роО.роХрпИро│H роП рпЖроХро╛ рпЖрокрооро╛рпЗро│! рпЖрокрооро╛рпЗро│ роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛+! роП -роУ роО рокро╛ро╡ро╛+! роЖроЯро╛ родро┐ро╡6роХрпЗро│ роЪро░рог!

Show all items

Page 170 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-26: рпЗро╡род роХ роЙрпИрооропро╛? рокро▓ро┐рооро╛?? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:27 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

рпЗроХро╛роп рпЗрокро╛рой роХройро╛, рпЖрокро╛ро╡ро╛ роироХ роО!рой рпЗро╡"рок#роХ? $%рооро╛ рпЖроЪро╛ роХрпЗро│!! роиро╛! "рои ро▓ро╛" роЗ)роХ*%, роО! %рок% "рои ро▓ро╛" роЗ)роХ*%, роО!рпИрой "рои ро▓рок"ропро╛" ро╡+роЪро┐)рокро╛ рпЖрод,ро╡рпЗроо! - роЗрпЖрод ро▓ро╛% рпЖрокро╛ро╡ро╛ роО ро▓ро╛)% рпЖроЪро╛ ро▒ родро╛!! роОроХ%рооро╛ рпЗро╡ро▒ роТ) рооро╛родро┐r рпЗро╡"рокро╛роХ! "рокроЪроХ 0роЯ, роОрокрпЗроо рокроХ2 рпИрог роЗ) , рои родро╛!-рокро╛ роХро╛рокро╛2род*%, 4)роХро╛"-!5 роЕ"роХ" 4*4*рокро╛роХ! "роОроХ рокроХ2 рпИрогропро╛рпЗро╡ 4)роХ! роЗ) родро╛ роЕрокро▒% ро╡ро│72 рпИрог роЗ)ро▒ ропро╛)?"- роиро╛5%, родрпИроХ8% роЕро╡роХро│ роХро┐роЯ роУ:рпЗро╡ро╛%! :) роТ;рпЖро╡ро╛)ро╡)% роТ;рпЖро╡ро╛) рпЗро╡род ! рпЗро╡род

<0 рокроЪроХ, роХро╛рпЗро▓= рокроЪроХ, роХро╛родро▓ роХ, роХро╛родро▓ роХрпЗро│ро╛роЯ роЕ%рооро╛-роЕрокро╛роХ, роЖрок#< роороХ, 4родро▓ро╛ро│7, рпЖродро╛ро┤ро┐ро▓ро╛ро│7, роЕро░роЪро┐роп ро╡ро╛родро┐, "рок2родро▒ро┐@"ро╡ро╛родро┐-!5 рокро▓рокро▓ рпЗро╡род роХрпИро│ роХроЯ@ роОрок" роТ2рпИродропро╛ рпЗроорпЗрой= рокро▒ро╛)?

All Kadavuls are busy. Your Venduthal is important to us. Please wait in line. The next available Kadavul will be with you momentarily! :) роЗрок" роЕро╡ роХро╛ рпЖроЪ!роЯ ро╡+роЪро┐ роироЯ2ро▒ро╛ рооро╛родро┐r 0роЯ2 рпЖродrропрпИро▓рпЗроп! рокро╛ро╡%-ро▓ роХроЯ@? :) роЗро▓ рпЖроХро╛рпИроо роО!ройро╛!ройро╛, рокро▓ роЪроороп%, рпЖро░ роОродро┐рпЖро░родро┐ рпЗро╡род роХ 0роЯ роОA%B%!

Page 171 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* рпЗрод родро▓ро┐! рпЗрокро╛ роиро╛8роХро╛)@% родро┐)рокродро┐ рпЗрокро╛ро╡ро╛)! рпЖро░:"роХро╛)% родро┐)рокродро┐ рпЗрокро╛ро╡ро╛)! роО род роХро╛)@ рпЖро╡Cро▒ро┐? ропро╛) роЬроп ро╡роЬроп# рокро╡-!5 рпЖроЪро╛ ро▒? * B)роЪ! " рокро┤роХ2рпИрод ро╡роЯ*%-!5 рпЖрокро╛роЯро╛:" роТ2род Eро╡ро╛ 4"F$ро╡ро╛! роЪро╛ро░ро╛роп рокроЪро┐рой< рои ро▓ро╛ рпЗрокро╛+$ройро╛, родроХ2 родроХ GроЪро┐роп рокро╛:"рпИро▓ роЙ"ропро▓ро┐ рпЗрокро╛роЯрпЗро▒!-!5 роЗ!рпЖройро╛)2род рпЗро╡"рокро╛)! * роорпИро┤ ро╡ро░ 0роЯро╛-!5 рооH ройро╡! рпЗро╡ро╡ро╛!! роорпИро┤ рои ро▓ро╛ ро╡ро░*%-!5 ро╡ро╡роЪро╛роп рпЗро╡ро╡ро╛!! * рокроХ2 ро╡: ро░ро╖роХро╛ рпЖроЪ: роЖройро╛, 108 рпЗродроХро╛, роЙрпИроЯроХрпЗро▒!-5 ро░ро╡ рпЗро╡"ро╡ро╛!! роОрой рпЖроЪ: роЖро╡l!ройро╛ 0роЯ роУрпЗроХ, роЖройро╛ ро░ро╡ рпЖроЪ: роЖро╡ 0роЯро╛-!5 ро░ро╛роХро╡! рпЗро╡"ро╡ро╛!! ропро╛ рпЗрок+рпИроЪ рокрпИро│ропро╛ рпЗроХрокро╛)? :)) роЗ род рпЗро╡род роЪро┐<роЯ% роОрок"роХ роТ роЖ@? роЖ@ рпЖроироЪрооро╛рпЗроо роТ роЕ@: роЖ@родро╛? роЖ@родро╛ :) рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ:роХро┐:рпЗроЯ рокродро┐рпИро╡ рок"роХ! * роЖ ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ )роЪро░ (роХ Kr рооро╛рогро╡роХро│7! роиро╛ропроХ!) * рпЖрок ро░ро▓ро┐ - роО%.роО .ро╡роЪ род рооро╛r (Lро╡2ропро╛ роЕро╡роХ роЕ%рооро╛)

рооро╛рпЗро▓! роорогро╡рогро╛ рооро╛ роХро┤ро┐ роиро░ро╛ро╡ро╛!, ро╛ро╡ро╛! рооро╛рпЗро▓ роорогро╡рогро╛! рпЗроорпИро▓ропро╛ рпЖроЪ,ро╡ройроХ рпЗро╡ро╡рой рпЗроХ:"рпЗроп , рпЗроХ:"рпЗроп

4ро░ ро╡рой, роЮро╛ро▓2рпИрод роО ро▓ро╛% роироХ 4ро░ ро╡рой рокро╛ роЕ!рой ро╡рог2 роЙ! рокро╛FроЪ роЪ!рой7ропрпЗроо роЪроХроХ, рпЗрокро╛, рокро╛ роЙрпИроЯропройрпЗро╡! роЙрпИроЯропройрпЗро╡ рпЗрокро╛ ро╡рой роЪроХроХ роЪро╛ро▓ рпЖрок)% рокрпИро▒рпЗроп, рокрпИро▒рпЗроп рок ро▓ро╛ роЗрпИроЪрокро╛рпЗро░! роЗрпИроЪрокро╛рпЗро░ рпЗроХро╛ро▓ ро╡ро│рпЗроХ, ро╡ро│рпЗроХ рпЖроХро╛"рпЗроп, рпЖроХро╛"рпЗроп ро╡родро╛ройрпЗроо, ро╡родро╛ройрпЗроо роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ропро╛,, роЕ) роП -роУ роО% рокро╛ро╡ро╛,!

Page 172 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роиро╛%: роиро╛% рпЗроХро╛рпИрод, роЗ род рпЗро╡род роЪро┐<роЯ% роОрок"-O роТ роЖ@? рпЖроироЪрооро╛рпЗроо роТ роЕ@: роЖ@родро╛? роЙрой2 рпЖродrFроЪро╛ рпЖроЪро╛ рпЗро▓!! рпЗроХро╛рпИрод: рпЗроХро╛рпИрод роЖ! роЖ! роЖ%! - роОрок"ропро╛? роЕро╡ро░ро╡ рпЗро╡родрпИро▓ роЕро╡ро░ро╡рпЗро░ роиро┐рпИро▒рпЗро╡Cро▒ро┐ рпЖроХро╛ро╡ро╛ роХ! роиро╛%: роиро╛% роЕроЯ, роЕBро▒% роЗрпИро▒ро╡! роО? рпЗроХро╛рпИрод: рпЗроХро╛рпИрод роЗрпИро▒ро╡! роТ) $рпИроо родро╛роХро┐! роТ) рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ,8% рпЗрокро╛, роЕ роироЯ )рооро╛, роироЯ )рооро╛-!5 рпЗропро╛роЪро┐+роЪро┐роХро┐:рпЗроЯ рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ,роп 4"ропро╛! рои%роо рпИроХ8% рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ,роп*%! PрпИро│8% рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ,роп*%! роЕ роироЯроХ*рпЗроо-роХро┐ро▒ роЖродроХ2рпИрод, рпЗрокро╛: роТро┤рокроХро┐:рпЗроЯ рпЗро╡рпИро▓ рпЖроЪ,роп 4"8рооро╛? родро┐:роЯрооро┐роЯ 4"8рооро╛? роиро╛! роЗ "рокрог" рпЗрокро╛рпЗро▒!! роЕ роО! рооройрпИроЪ рои! роЕро▒ро┐FроЪ рои родро╛! роЪро╛:роЪро┐! - роЗ род (Thanks to Memorandum Of Understanding (MOU) - Br рог @ роТрок род% родро╛! рпЗро╡род /Prayer! рпЗро╡род

Rev Fr. Rosario Krishnaraj, my school principal)

роЖройро╛, роЪро┐ро▓ рпЗрок) рпЗро╡"роХро┐:%, роЕро╡роХQ роО@% роироЯроХро┐ро▒ роЗ рпИро▓рпЗроп? роП!?? ро╣ро┐ро╣ро┐! $рпИроорпИроп+ роЪrропро╛ роЗро▒роХро┐ рпИро╡роХрпИро▓-!5 роЕ 2род%! $рпИроородро╛роХро┐ рпЗроорпЗро▓ роЗро▒роХро┐ ро╡+роЪро╛ роЕ рокро╛роХро╛рокро╛ роЗ)рпЗрооро╛?-роХро┐ро▒ рокроп%! роЕрпИро░рпИро▒ропро╛ роЗро▒роХро┐-рпИро╡+$% рпИро╡роХро╛роо%, роЗ)роХро╛роХ-!5 роЕ 2род%! роЗрпЖроХ ро▓ро╛% рпЗроХро╛рпИрод роО!рой рпЖроЪро╛ ро▒ро╛? роЕро╡ роО!рой рпЗро╡род рпЗро╡ро▒ро╛? роЕро╡ роо:% рпЗро╡родрпИро▓ роОрок" рпЖро╡Cро▒ро┐роХро░рооро╛ роироЯ2родро┐ роХро╛:ро▒ро╛? * роЕро╡ рпЗро╡ро╡ роХ)ро╡роХрпИро│! ро╡рпИро│@роХрпИро│ роЕ ро▓! * роЕро╡ рпЗро╡ро╡ рпЗроиро╛!B рпЖрокро╛):роХрпИро│! рпЗроиро╛!рпИрок роЕ ро▓! род! рпЗроиро╛!рпИрок, рпЗроиро╛!рпИрок родро╛! родро╛!, родро╛! рпЗроиро╛CроХ рпЗро╡% роО!рок роЕро╡Q2 рпЖродr8%! роЕро╡QроХро╛роХ роЕрпИрод роЗрпИро▒ро╡! рпЗроиро╛CроХ рооро╛:роЯро╛!! рооро╛:роЯро╛! роО!рок% рпЖродr8%! роЕро╡! роЙроЯрой7)рокро╛! роЕ;ро╡ро│рпЗро╡!

Page 173 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЙрпИро┤+роЪро╛2 родро╛! роТ) рпЖрокро╛)ро│7! роЕ)рпИроо рпЖродr8%! рпЗроиро╛Cро▒ро╛ родро╛! роЗрпИро▒ро╡рой7! роЕ)рпИроо рпЖродr8%! роЕродро╛! рпЗроиро╛!рпИрок+ рпЖроЪ;ро╡рпЗрой рпЗроиро╛CроХ, рпЗроиро╛!B рпЖрокро╛):роХрпИро│ рпЗро╡роХро┐ро▒ро╛! роЖS роХ)ро╡роХрпИро│ рпЗро╡роХро┐ро▒ро╛! роЕ род роХ)ро╡роХро│7! Pро▓% роорой роЙSродро┐рпИроп рпЗро╡роХро┐ро▒ро╛! роорой%, роЙSродро┐ропро╛роХ роЙSродро┐ропро╛роХ роЙSродро┐ропро╛роХ, роЕро╡ роорог% роЙSродро┐ роЖроХро┐ро▒! роЕро╡ роорой% роЖроХро┐ро▒ * роХ)ро╡роХрпИро│ рпЗро╡роХ! ро╡рпИро│@роХрпИро│ роЕ ро▓! * рпЗроиро╛!B рпЖрокро╛):роХрпИро│ рпЗро╡роХ! рпЗроиро╛!рпИрок роЕ ро▓! * роЗрпИро▒ роЕ!рпИрок (рпЗрооро╛:роЪ ро╡ро┤ро┐роХрпИро│) рпЗро╡роХ! рпЗрооро╛:роЪ2рпИрод роЕ ро▓! рпЗроХро╛рпИрод рпЗро╡"роп роЕро╡рпИрой2 родро╛!! роЕро╡! рпЖроХро╛% ро╡ро░2рпИрод роЕ ро▓! родро╛ро┤ро╛род роОрог%, рооро╛ро▒ро╛род роЙрпИро┤рпИрок роЕро╡ роЙрпИро┤рокро╛! роироХ роЙрпИро┤рок#роХро│ро╛? роОрогроп роОрогропро╛ роО,рок, роОрогроп родро┐рогроп роЖроХ рпЖрокро▒ро┐!! - ро╡ро╛роХ рокро╛$ро░2 рпЗрокро╛роХро▓ро╛рооро╛?

рооро╛рпЗро▓! рооро╛рпЗро▓ роорогро╡рогро╛! роорогро╡рогро╛ = родро┐)рооро╛рпЗро▓, роиро▓роорог ро╡рогро╛! рооро╛ роХро┤ро┐ роиро░ро╛ро╡ро╛! = рооро╛ роХро┤ро┐ рпЗроиро╛!B рпЗроиро╛Cрокро╡ роХро│ро╛рой роиро╛роХ роО ро▓ро╛)% рпЗроорпИро▓ропро╛ рпЖроЪ,ро╡ройроХ = роО!рпЖрой!рой "рпЖроЪ,роп*%" роО!рокрпИрод роОроХ роЖ+роЪро╛ роп роХ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛2 рпЗрокро╛8ро│рой ! рооро╛ роХро┤ро┐ рпЗроиро╛!B рпЗро╡род рокро░рооро╛рог% роЗ)роХро╛-!5 роЪро┐ро▓ рпЗроХ:роХро▓ро╛%! роЖройро╛ роЗ роЖ+роЪро╛ роп роХ рпЖроЪро╛ ро▓ро┐роп рпЗроиро╛!B! "рпЗроорпИро▓ропро╛ " рпЖроЪ,роп+ рпЖроЪро╛!рой рпЗроиро╛!B! роОроХQ рокро░рооро╛рог% рпЗродрпИро╡роп рпИро▓! роЙ! роЕрокрооро╛ройрпЗроо рпЗрокро╛%! роЙ! роЕ"-рокрпИроЯрпЗроп роЕ" рокрпИроЯрпЗроп роОроХQ роЕ"рокрпИроЯ! роЕ"рокрпИроЯ

рпЗро╡ро╡рой рпЗроХ:"рпЗроп = роЕрок" рпЗроиро╛CрокродC роЙроЯро╛рой роХ)ро╡роХрпИро│, роорой роЙSродро┐рпИроп, роЙ!рой7роЯ% рпЗро╡роХро┐рпЗро▒ро╛%! роЕрпИро╡ роО!рпЖрой!5 роиро╛роХрпЗро│ рпЖроЪро╛ рпЗро▒ро╛%, рпЗроХ:рпЗроХро╛! роЮро╛ро▓2рпИрод роО ро▓ро╛% роироХ 4ро░ ро╡рой = роЙро▓роХ2рпИрод роО ро▓ро╛% роироироХ рпИро╡% роЪ2род%! 4ро░ род -!ройро╛ рпЖроо ро▓ро┐роп, роЖройро╛ роЗрпИроЯро╡роЯро╛род роЪ2род%! 0:роЯрооро╛роХ роТ) роЪ2род%! ро╡"рой% "4ро░%" рпЗроЪро╛рпИро▓-!5 рокро╛: ро╡)%-ро▓? ро╡роХ "4ро░%" - рпЖроо ро▓ро┐роп роЪ2род% родро╛!! роЖройро╛ роЗрпИроЯро╡роЯро╛род роЪ2род%! роЕродройро╛рпЗро▓рпЗроп роироХ рпИро╡%! :) рокро╛ роЕ!рой ро╡рог2 роЙ! рокро╛FроЪ роЪ!рой7ропрпЗроо = рокро╛ ро╡рог% рпЗрокро╛ рокро│ -!5 рпЖро╡рпИрооропро╛рой роЙ! роЪ! роЕ рпЗрок) рокро╛FроЪ роЪ!рой7роп%! (рокро╛FроЪ роЪ!рой7роп%-!5 роП! рпЗрок)? роР роЪ!рой7ропрооро╛? рпЖроЪро╛ роХ рокро╛ рпЗрокро╛%!)

Page 174 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

தி)வ லிேகண எ%ெப)மா!, சகர% 0ட ஏ தா, சைக ம:ேம ஏ தி ெகா இ)கா!! மH ைசைய 4Sகி, சைக ம:ேம ஏ % அCBத கா:சி அ லிேகணய ! ேபா வன சகக = அ த பாFச ச!ன7ய% ேபால சக எகQ ேவ%! பாFச ச!ன7யேம ெகா2தா 0ட ஓேக தா!! ஏ!-!னா அதி ஒ) ெப)% ெச வ% உ! எ+சிC ெச வ% இ)! :) ச அைரயா, உ! ெச வ% சால அழகியேத! ேபா, பா உைடயனேவ = ேபா, ெதா%-ெதா% எ!S ஒலி எAB% பைற! பா உைடயனேவ = பா:ைட2 தாள2திேலேய வ+சி)% பைற! சால ெப)% பைறேய = ந ல ெபrய பைற ேவ*%!

ப லா இைசபாேர = ப லா ப லா ப லாயர2தா-!5 இைச% ந ல உளக ேவ*%! ச2-சக% ேவ*%! ந ல மன$ள அ"யா ெதாட B ேவ*%! ேகாலவளேக, ேகாலவளேக ெகா"ேய, ெகா"ேய வதானேம = அழகிய வள, க)ட ெகா", ப த - இெத லா% எகQ ேவ*%! றிB: ப த ேவ*%-!5 ெசா றா பா)க ஆடா! எ!ன ப த ? ஹா ஹா ஹா! :)

சr...ேநா!B ெபா):க = அ எ!ன இ த "ஆS ஆS" ஆS ெபா):க? இவCறி! காரண% தா! எ!ன? உ,8% "ஆS ஆS" ஆS எ!ெறண-!5 வக2திேலேய ெசா கிறா! இேபா 4"8% த)வாய%, "ஆS ஆS" ஆS ேநா!B ெபா):கைள ேக:கிறாேள! எ!ன இ ரகசிய%? அதா! "ஆS ஆS" பைட பைட! ஆடா ஆCSபைட! ஆS ஆCSபைட 1. பா அ!ன வண2 ச 2. சால ெப)% பைற 3. ப லா இைசபா 4. ேகால வள 5. ெகா"

Page 175 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

6. வதான% * ச, பைற, ப லா இைசேபா = இைசயா "பா"", "0"" வழிபத ! * வள, ெகா", வதான% = பாைவகள2தி இ த அைமB! ேநா!B ேநாC% பாைவ கள%, ஆCற/ள கைரய இ)%! அ ப த ேபா:, க)ட ெகா"ேயCறி, ேகால வளேகCறி, ஒ!S 0" வழிபத ! *** இேபா ெகாFச% சமய வளக% மகா! சில ேப) ேக:")காக! அவக ஆைச% ெகாFச% ெசா ேவாேம! எள7ைமயான அ!ப க அ2த சில ப2திகைள2 தவ 2திக! ஆலி! இைலயா, அ) எ!ற ப2திய மH % ச திேபாமா? Brத ந!றி! *** 1. பா அ!ன வண2 ச = அU 0 ய<ய சக ப% = அ50லமா, இ)க உSதி G ெகாவ! ெகாவ ச பரணவ நாத%! அைத G% G% எ!S ஊ% ேபாேத, எ லா Bல!கQ% வழி2 ெகாQ%! எ%ெப)மா! ேசைவ ம:ேம ஆய2தமா, இ)க எ!S Bல!கQ ச ஊதி+ ெசா லி ெகாகிறா க! 2. சால ெப)% பைற = ரதி 0 ய<ய வ ஜன% = உதவாதவCைற வலகி ைவப! ைவப ெதா%-ெதா% எ!S பைற அ"2, Wட சதிகைள8%, எ%ெப)மா! ேசைவ2 தைடயாக இ)% இ!ன பற மயககைள8%, கி:ேட வராேத-!5 வர:" ைவப! $Cறி நி லாேத, ேபா பைகேய, ள7 வ) ேவ ! தா!, 3. ப லா இைசபா = பல2 தியாக%! தியாக% "தா! தா! தா!, தா! தா!" தா! எ!பைத2 ற% தியாக%! தியாக% "எ!" ஞான%, "எ!" க மா, "எ!" பதி = ஆகேவ "என" ேமா:ச%! இ த "எ!"-ைன2 ற தா , "எக" வ)%! "எக வ தா " அ"யா க வ)வா க! ப லா இைசபா க! அ"யா க வாழ, அரக நக வாழ-!5...அ"யா க தா! 4தலி ! அரக நகேர அ2 தா! வ)! உ! ஜப-தப-க மாக எ லா% அBற% தா!! "என" வளக% ப"கைல, "உன" பரமாண% இ ைல-!5 ேபச@% ேபசலா%! சக அ"யா கQ Br8ேத! எள7ைமயா+ ெசா!னா Br8ேத!-!5% ேபசலா%! அ த "எ!" ேபா,, "எக வ தா " - அ"யா க வ)வா க! ப லா இைசபா க! 4. ேகால வள = Gரண வ<வாஸ% = திட ந%பைக! ந%பைக வளகி! ஒள7 எபேம சிறிதாக2 தா! இ)%! அைத ைவ2 ெகா எப"2 ேதட4"8%-!5 அ2 ெகாகிேறாமா? இ ைலேய! அ த வளைக2 ேதடேவ"ய இட2 எ2+ ெச கிேறா% அ லவா? அேத ேபா எ%ெப)மான7! அ +சாவதார P 2திக, ேகாயC கCசிைலக! அ த வளக சிறியைவ தா!! "உ)வ" வழிபா தா!! அனா ேதட ேவ"ய இட2 எ2 ெகா ேபானா ? வளகி! ஒள7யேல, வ"@ கிைட%! அ த2 திட ந%பைக = "ேகால" வள! ஆலயகள7 நி!றா!-இ) தா! நி!றா! இ) தா!-கிட தா! இ) தா! கிட தா!-நட தா! கிட தா! நட தா! எ!ற நாC-"ேகால நாC ேகால" ேகால வள! வள 5. ெகா" = கா பய% = ந%மா 4"யா, எ லா% அவேன எ!ற உண த !

Page 176 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рпЖроХро╛" родро╛ройро╛роХ рокро▒роХро╛! роХро╛CS роЕ"2родро╛ роо:рпЗроо рокро▒%! роЕрпЗрод рпЗрокро╛ роиро╛% рок:рпЖроЯро╛ро│7 ро╡роЪро┐ рокро▒рокродро╛роХ, роиро╛% роиро┐рпИрой2 рпЖроХро╛")рпЗроХро╛%! "рои%" роЬрок-родрокроХ! "рои%" роЮро╛рой-роХ роороХ! роО ро▓ро╛ рпЖроХро╛"8% роЙроЪро░ роЗ)! роЖройро╛ роТ!5% рокро▒роХро╛! рокро▒рок роЗрпИро▒ роХро╛Cро▒ро╛ -рпЗрокCро▒ро╛ ! 6. ро╡родро╛рой% = рпЗроХро╛ 2)рпЗро╡ ро╡ро░рог% = ро╡роЯро╛ 4ропCроЪро┐8роЯ! рок"2 рпЖроХро╛ро╡! рпЖроХро╛ро╡ роЕро╡! роЕ"ропро╛ роХ роТ!S 0% ро╡родро╛рой%! рогро╛5рокро╡ рок родро▓ро┐! роХрпА Z, рок родро▓ро┐! роиро┐ро┤ро▓ро┐

роТроХро┐ рпЖроХро╛ро╡! роЕ род роиро┐ро┤рпЗро▓ роиро┤ро▓ро╛роХро┐, роИроЪ! роО рпИрод роЗрпИрогроп" роиро┤рпЗро▓! * роЗрпИро╡рпЗроп рпЗроиро╛!рок! роЕроХроХ! роЕроХ роиро┐ропро╛роЪ% роО!S рпЖроЪро╛ ро╡ро╛ роХ! * роЗродройро╛ ро╡)ро╡ роЪро░рогро╛роХродро┐! роЪро░рогро╛роХродро┐рпЗроп роЙ,8% "роЖS"! роЙ,8рооро╛S роЙроХ рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░%рокро╛ро╡ро╛,! рпЖро░%рокро╛ро╡ро╛, роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ропро╛, роЕ)рпЗро│рпЗро▓ро╛ рпЖро░%рокро╡ро╛,! рпЖро░%рокро╡ро╛, ро╣r роУ%! роУ%

родро╛роХ! роОро│7рпИрооропро╛рой роЕ!рок роХ роЗрпЗроХ роХ!"рой7\ ро│ < :)) *** роЪроороп ро╡ро│роХ% роЕ;рпЗро│ро╛ родро╛роХ

роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ропро╛,, роЗрпИро▓ропро╛, роЕ) = роЪr, роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ропро╛рпИрой рокро╛ 2 рпЗроХ:роХ рпЗро╡"роп роХро╛ро░рог% роО!рой? роЕрпЗропро╛2родро┐ рпЗроХро╛рооро╛рпИрой 0роЯ рпЗроХ:роХро▓ро╛рпЗроо? роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ роХро╛:роЪро┐ = роЖродро┐+роЕ род%! рокро▒ро╡роХ роТроХро┐, рокро▒ро╡роХ рокро▒% рпЗро╡рпИро│! роЗрпИро▒роп!рпИрок, рокроХро╡2 рпЗро░рпИроорпИроп роОроХQ рокро▒ро╡ропрпЗро▓рпЗроп ро╡+роЪро┐)рокро╛! роОCрпИро▒% роПрпЗро┤Z рокро▒ро╡% роЙCрпЗро▒ро╛рпЗроо роЖрпЗро╡ро╛%! роЕродройро╛ родро╛! роЖро▓ро┐! роЗрпИро▓ропро╛рпИрой рпЗроХ:роХро┐ро▒ро╛! роЙро▓роХрпЗроо роТроХро┐роп рок!рой)%, роТ!5% рпЖродrропро╛род рокро╛рокро╛ рпЗрокро╛ , роХро╛ ро╡ро░рпИро▓+ ]рок рпЖроХро╛ роЗ)рок#рпЗроп! роЖро▓-рооро╛-рооро░2родро┐! роЗрпИро▓рпЗроо роТ) рокро╛ро▓роХройро╛,, роЮро╛ро▓% роПA% роЙроЯро╛!! роЕро░роХ2 роЕро░ро╡! роЕрпИрогропро╛!! роЙ!рпИрой рок2родро┐ роОроХQ рои ро▓ро╛2 рпЖродr8%роЯро╛! роТAроХро╛ роиро╛роХ рпЗроХ:рокрпИрод рпЖроХро╛! роЕрпИрод рпЖроХро╛ роОроХ 4ропCроЪро┐роХрпИро│ роиро╛роХ рпЖроЪ,роХро┐рпЗро▒ро╛%! роЙрпИро┤+роЪро╛2 родро╛!, роЙ!рпЗройро╛роЯ роЕ)рпИроо рпЖродr8%! * рпЗроиро╛!рпИрок, роиро╛роХ рпЗроиро╛CроХро┐рпЗро▒ро╛%! рои, роОроХ роХро╛родрпИро▓ рпЗроиро╛ ! * роЙ!рпИрой, роиро╛роХ ро╡ роЕрпИроЯроХро┐рпЗро▒ро╛%! рои, роОроХрпИро│ ро╡ роЕрпИроЯ! роОроХрпИро│ роП рпЖроХро╛ рпЖрок)рооро╛рпЗро│! роП рпЖроХро╛! роП -роУ роО% рокро╛ро╡ро╛,! роП -роУ роО% рокро╛ро╡ро╛,! роЖроЯро╛ родро┐)ро╡"роХрпЗро│ роЪро░рог%!

Page 177 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЗ!S роЖ)2ро░ро╛ родrроЪрой%! родrроЪрой% родро┐)ро╡ро╛родро┐рпИро░2 родро┐)роиро╛! родро┐)роиро╛ = родро┐ рпИро▓ 02родрпИрой рооро╛ роХро┤ро┐ ро│7rрпЗро▓, ро│7ро░ ро│7ро░ роиро░ро╛:роЯ ! роЕ% рооро╛ роХро┤ро┐ роиро░ро╛:роЯ% родро╛!! роЗ роЕ"ропро╛ роХ роиро░ро╛роЯ, роЕ роЖроЯро╡! роиро░ро╛роХро┐ро▒ро╛!! рооро╛ роХро┤ро┐ "роиро░ро╛роЯ" роороХро┐Z рпЗродрпЗро▓ро╛ рпЖро░%рокро╛ро╡ро╛,!

Show all items

Page 178 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-27: ெபக நைக! ஆக சகைர ெபாக ! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

இனகி ெராபேவ தி!திபான பா"ர! ஆக#-ெபக# ெர$ ேப%ேம ப&ச பா"ர! ஆக சாபா'$ ஐ'ட இ%! ெபக நைக ஐ'ட இ%! அ+, வத வதமான -ைட நைகக#! அைதெய லா ேபா'$கி'$, ெபாக

வ% ேநர!தி ஜி1 ஜி1-2 மின, நம காைள பய1க எ லா ச கைர ெபாகைல ஒ% ெவ'$ ெவ'ட....பா கலாமா? ேக'$கி'ேட பதிைவ ப&க!

* ஆ ரலி - சிகி %சர (க 6r மாணவகள நாயக) * ெப ரலி - எ.எ .வச த மாr (9வ!யா அவக அமா) :டாைர ெவ 1 சீ , ேகாவ தா! ேகாவ தா உ தைன பா& பைற ெகா$, ெகா$ யா ெப> சமான, சமான நா$ ?க@ பrசினா நறாக Aடகேம, Aடகேம ேதா# வைளேய, வைளேய ேதாேட, ேதாேட ெசவ Bேவ! Bேவ அைனய ப கல2 யா அணேவா! அணேவா பாடகேம எ> அைனய, ஆைட உ$ேபா! உ$ேபா அத பேன பாC ேசா>! ேசா> Dட ெநE ெபE+, Fழைக வழி வார,

Page 179 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

:& இ% + ள +! ள + ஏ -ஓ ஏ ஓ எபாவாE! எபாவாE

ேபான பா"ர!தி ேநா? சாமாைன எ லா ேக'$ வாகிகி'டாக- ல? பாைவ ேநா? ேநாCறாகி வ'ட+! இேதா, பாைவ ேநா? F&ய ேபா+! த ேதாழிக எ லா கணனட ெசா லி, பr" வாகி ெகா$றா ேகாைத! அவ எ லாைரI ச ேதாஷப$!தி பாகK-2 ஒ% ஆைச! A Simple Girl Who puts a Smile on Your Face :)

ஆடா# ஒ% மிக சிற த ெப ேமலாள ! ேமலாள Team Player! பதி-பரப!தி பதி பரப!தி நி>வன CEO! * பா"ரக# 1-5 = ேநாப வதிகைள ெசானா#! Vision Statement! Specifications! அைத ெகா$!தா! தாேன நாF ெதளவாக ேவைல பாக F&I+! Spec இ lனா எ?'$ ழப ேவ& இ%? M வடாக M ேபாE எ@ப, * பா"ரக# 6-15 = ேநா? ஆரப! அ!தைன ேபைரI வ$ த2ட ேச !+ ெகாடா#! Human Resource = Mobilization, Optimization & Motivation! (HR-MOM) * பா"ரக# 16-25 = கண வ'&

M பராெஜ' நட+! வாயC காேபா, ந த ேகாப, யேசாைத, பலேதவ, நபைன-2 ெமா!த NF இ%! ேநCைறய பா"ர) * பா"ர 26 (ேநCைறய பா"ர = Project Delivery! க%வக# எ லா ேக'$ வாகி, ெட-& எ லா F&சி.....SUCCESS!!! * பா"ர 27 (இைறய இைறய பா"ர) பா"ர = Success! அதனா இனகி PROJECT PARTY! :) - பாC ேசா>, Dட ெநE ெபE+...Fழைக வழி வார :& இ% + ள ேதேலா....

* ேநா? ஆரப ேபா+ ெநEIேணா, பா1ேணா-2 ெசானாக- ல? இேபா "பாC ேசா>, Dட ெநE ெபE+"...

Page 180 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

* ேநா? ஆரப ேபா+ ைமய'$ எ@ேதா, மலr'$ F&ேயா-2 ெசானாக ல? - இேபா "ப கல2 யா அணேவா"... இேபா ேநா? F&கிற+ அ லவா? அதனா , நறாக அலகாரக# ெசE+ ெகா$, அலகார rயைன ஆைச ஆைசயாக அKகிறா க#! ைமய'$, மல இ'$ ெகா#கிறா க#! அவ அலகார!+ ஒபாக, அவ கK இனைமயாக, கணைன AO + ெகா#கிறா க#! ெகா#கிறா க# பாC ேசா>, ெபாக1 ெபாகி ெபாகி, உ#ளF மகிOசியா ெபாகி ெபாகி, ெபாகைல அவ2 ஊ'&, ஊ'& தாF உ$ மகி@.....அ த மகி@ அ த கா'சிைய கCபைன பணக! பணக எப& இ%? இ% இ த 27ஆ நா :டாரவ லி எ> ெபய ! அனகி பல வ$கள1 M இ த கா'சி உ$! நMக யாெர லா, யா யா% எ லா ஊ'& வ'Nக-பா? :))

இ+ மிக மிக வேசடமான பா"ர! இனேம "ேகாவ த ேகாவ த" ேகாவ த ேகாஷ தா அ$!த$!த பா"ரகள ! ேகாவ த ேகாஷ எெக லா அ$!த$!+ வர ேபா+-2 நMகேள ெசா 1க பா ேபா! * ேகா = ப", உலக, உய , அரச, தைலவ, +றவ! ேகா-வ த = இ த ேகாவைன எ லா காபவ! சகல!ைதI காபவ! * இப& கா!த B வமாE, அபய ர'சாகாரமாE இ% தி%நாம "ேகாவ தா ேகாவ தா"! ேகாவ தா மிக மிக மகளமான தி%நாம! தி%நாம அதா மைலேய> ேபா+, "ேகாவ தா, ேகாவ தா" எ> ெசா லி ெகாேட தி%மைல ஏற அ&யவ உ!தரவ'டா இராமா2ச ! ேநா? F& + நிைறய ேபா ைளமா- பா"ரக# அ லவா? நாF ேகாவ தா, ேகாவ தா எ> ெசா லி ெகாேட பதி, ஏ>ேவாமா? * ஆபாட ெமாலவாடா, அ$க$ தணலவாடா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * வ'&கா"ல வாடா, ேவகட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * ஏ$ ெகாடல வாடா, ேவகட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * ஆப! பா தவா, அனாத ர'சகா = ேகாவ தா ேகாவ தா!

Page 181 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

பா"ர வளக!+ ேபாேவாமா? :டாைர ெவ 1 சீ , ேகாவ தா = உேனா$ இணகாதவைரI இணக ைவ!+, வணக ைவ ேகாவ தா! யாெர லா :டா ? :டாதவ க# :டா :டாதவ க#? * இைறவைன பCறிய ஆ வேம இ லாதவ க#! இ லாதவ க# (ஞான, க ம, பதி இ lனா :ட, சr பரவாய ைல, ஓேக தா! ஆனா ஆ வ ேவK! அ த ஆ வ = ேபாC> ஆ வ/RC> ஆ வ, ெர$ேம :))) * உலழ ஆசாமிக# = சDக ெபா>ேப இ லாதவ க#! உலகியலி "ம'$ேம" ெச மா$ ேபால உழ பவ க#! (த ெப$, த ப#ைள, ேசா> வ$, சபா!ய இைவI$, தா2$ எேபா சினெதா% க$ ேபா உ#ள ெகாேடா - எபா பாேவ த பாரதிதாச) * த? கண ேபா$பவ க# = இைறவன எளைம/ நM ைம/ ெசளலய/ எ லா%ட2 எளதாக பழ தைம - இைத பா !+'$, இவைன "லபமா டபாEசிடலா எ> த? கண ேபா$பவ க#! * இைறவைன ெவ>பவ க# = இைறவன ைவபவ, ெப%ைமகைள ெவ> +ேவஷிக#! அவ ெப%ைமயா தக# ெப%ைமக# மைறIேமா? எ2 "யநலமிக#! இதி RC>ேவா வரமா'டா க#! அவ க# சDக காரணககாகேவா, இ ைல ேவ> எதCகாகேவா RC>பவ க#! அSவள, தா! ஆனா உ## ெவ>? ைவ!+ ெகா$ அைலய மா'டா க#! மா'டா க# +ேவஷிக#, ஆ!திக -நா!திக இ%வr1ேம உ$! ஆ!திகr : %மி = +ேவஷி, +rேயாதன = RC>ேவா! ஆ!திகr

நா!திகr : கச = +ேவஷி, சி"பால = RC>ேவா!

Page 182 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இப& :டாதாைரI :'$ ேகாவ த! :டாைர ெவ 1 ேகாவ த! எதிrையI த ேமாகன!தா கிறக& ேகாவ த!

உ தைன பா& பைற ெகா$ = உைன பா&! தாேன, நாக ேநா? ெபா%ளான பைறைய ெபCேறா! அ த க%வைய ெகா$!தவ2 நMேய! உைழ? ம'$ேம எகள+! ஆனா நாகேள உ2ைடய க%வயாேச! அப& பா !தா, எக உைழ? ஒ% வைகய உ2ைடய உைழ? தா! யா ெப> சமான = அ த உைழபனா , இேபா+ நாக# சமானக# ெப>கிேறா! நா$ ?க@ பrசினா நறாக = அ த சமான, "மானா சமான இ ைல! ேமா'ச சமான! இைறய? சமான! ஏேதா வ%பப'டவக, ஒ%!த% ஒ%!த ெகா$!+கி'ட சமான இ ைல! நாேட ?க@ சமான!

Aடகேம-ேதா# வைளேய!

* Aடகேம = ைக வைளக# (Bracelet) * ேதா# வைளேய = வகி எ2 ேதா# வைள (பரதநா'&ய ைக வகி)

ேதாேட-ெசவ Bேவ!

* ேதாேட = ெபக# காதண (ஆக#=க$க) ேதா$ைடய ெசவய பதிக!ைதI ஒ? ேநாக#! சப த ெப%மா உைம அைனைய! தா Fதலி ேதா$-2 பா&, அ?ற

Page 183 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெசவய, அ+, இ+-2 ஈசைன பா$கிறா ! :) * ெசவ Bேவ = காதி ஓர!தி மா'& ெகா# சின B ேபால மி2 ஆபரண! (ேக#வ: இைதI கமைலI கென' பK ெசய சமாசார தாேன மா'& ?)

பாடகேம!

* பாடகேம எ> அைனய = கா கள மா'& ெகா#, ெம லிய ஜ -ஜ

ஆபரணக#! * ப கல2 யா அணேவா = இப& பல வதமான அண கல2 அணேவா! * ஆைட உ$ேபா = ந ல ஆைடகைள உ$ேபா! அத பேன பாC ேசா> = நM% பதி , பாலா ேசா> ெபாகி Dட ெநE ெபE+ = அதி வாசைனயான ெநEைய, வட மா'ேடா-ெபEேவா, அ%வ ேபால ெபEேவா! :) Fழைக வழி வார = ெபாகலி ெநE வழிIதா? வழிIதா ெநEய ெபாக வழிIதா? வழிIதா :) இப& ெபாக1 ெநEI, Fழைக வைர வழிI+! அ த அள, வளபமாக, மகிOசியாக (இ> ம'$) உேபா! தினFேம இப& உண F&Iமா? உட நல தாேன ைறவCற ெச வ! இன ம'$ வதி வல! ஏ? M வாச , வாயC காேபான இ% + ஆரப!ேதா! * 16ஆ ஆ பா"ர = உ வ'$ * 26ஆ ேநC>) = 16-ஆ பா"ர!தி இ% + எணனா பதிேனாரா நா# = ஆ பா"ர (ேநC> ேநC> ஏகாதசி! எனேவ வரத! ஆ பா"ர (இ> இ>) * 27ஆ இ> = +வாதசி! வ% +! +வாதசி பாரைண-2 ெசா ேவாேம! அ+! இ!தைன நா# ேநாப% ேதா! அதனா தா இ> ெகாடா'ட! :& இ% +, இ% + ள + = இ த ெகாடா'டகள , எ லா%, ஒ%வ வடாம , எ த சாதி-மத-சமய-பண-ெகா#ைக ேபதக இறி, அ&யவ களாE-அப களாE ஒறாக :& இ%ேபா! ள + இ%ேபா! மன ள + இ%ேபா!

Page 184 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ேடE கணா, ஏேதா கட+உ#=கட + உ#ளவ-2, நM கட + நிகாேத! உைனI ேச !+ தா ெசா 1ேறா! ெநE வழி + மித ச கைர ெபாகைல எகட வ + ஒ% ெவ'$ ெவ'$! நMI எகட :& :&, நாக உ2ட :&..... :& மன ள +, ள + ள +.....ஏ

ள + ஏ -ஓ ஏ ஓ எபாவாE! எபாவாE ஏ -ஓ ஏ ஓ எபாவாE! எபாவாE ஆடா# தி%வ&கேள சரண! Be Happy! Eat Happy! Feel Happy - Today! Every Day!

Show all items

Page 185 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-28: கடளா யாத ஒேர ஒ காrய...DNA! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

தமிழா ைவதாைர ஆ

ேக வாழ ைவபா!! அ!பனா சி%ேப அைழதன

சீறி-"அ(வா!"! ஏ!? அ!ன*+, அப தா!! ,ழ ைத ஓவ . ேமேலறி+கி0சி! 1.சா வ த Samsung Behold T919 ேவ2மா வைளயாட! நா! தரவ ைல! ைய ப0சி இ5+,.! க!னதி க+,.! சr, படவா எ!% தி78ேவா, சன*யேன-!9 தி78ேவாமா?

தைலைய ப0சி இ5தா+கா, அ!ன*+கி0 ேசா% கிைடயா.-!9 ெதr;சா ,ழ ைத இ5+,மா? இ5த ,ழ ைத அ!% சாபடாவ7டா மாறி மாறி+ ெக;சி, ெகா;சி ஊ78கிேறாேம! * ெப=ேறா +, க!ன+ க உ?8! ,ழ ைத+, அ!ன+ க உ?8! * அேத தா! இைறவன*டதி! சீ%வ. ேபா @0சா? கா7, சிr-@வாA சிற-@ அ(வா!! * "அ!பனா " "சி%ேப அைழதன", "சீறி"-"அ(வா!"! கடைள.....ஏேதா.....ச வ ச+த!, ச வ Bத திர!, ச வ ஈச!(ச ேவச!), ச வ Bவாமி, ச வ ேலாக பாலக!, ச வ சிேரDட!, ச வ அ த யாமி-!9.....பல "ச வ" ேபா8கிேறா!

Page 186 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஆனா அேப ப7ட கடளா யாத ஒேர காrய.....ஒ!9 காrய ஒ!9 இ+,! இ+, எ!ன அ.? அ. அைத+ ேகாைத ெவ7ட ெவள*0சமா ஆ+,றா! பா +கலாமா? ேக78+கி7ேட பதிைவ ப க! * ஆ? ,ரலி - சி+கி ,சர? (க Er மாணவகள*! நாயக!) * ெப? ,ரலி - எ.எ .வச த ,மாr (Gவயா அவ க அமா)

கறைவகH ப! ெச!%, ெச!% கான ேச ., ேச . உ?ேபா! உ?ேபா ஒ!%" அறி "ஒ!% ஒ!% இ லாத ஆA+ ,ல., ,ல. உ! த!ைன பறவ ெப% தைன 1?ணய யா உைடேயா! உைடேயா ஒ!%" ,ைற "ஒ!% ஒ!% இ லாத ேகாவ தா, ேகாவ தா உ த!ேனா8, உ த!ேனா8 உறேவ நம+,, நம+, இ , ஒழி+க ஒழியா.! ஒழியா. அறியாத பHைளகேளா அ!பனா உ! த!ைன அைழதன, சீறி அளாேத! சி% ேப அைழதன அளாேத இைறவா நI தாராA பைற! பைற ஏ -ஓ ஏ ஓ எ பாவாA! பாவாA

ஒJெவா பறவய ஒJெவா தாA! மாறி+கி7ேட இ+காA க! ஒ பறவ தாA+ேக இ178 பாச-!னா, எ லா பறவ+, தாயான தாA+, எ178 பாச இ+,? உறகH ெர?8 வைக = சrர ப .+கH! ப .+கH ஆம ப .! ப . சrர உறவன கH எப ேவ2னா வவா க! எப ேவ2னா ேபாயவா யா+, எப ேகாவ வ-!9, யா+, ெதr? :) * அவ கைள ெபா%த வைர = நI தலி சrர! அபற தா! உHள!

க!

Page 187 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

* ஆனா ஒேர ஒத+, தா! = நI தலி உHள, அபற உ! சrர! Bமா க=பைன ப?ண பா

க! இ த அறிவய காலதி Lட, அ7ெரM ெதள*வா

இ l!னா ஒ ெபாைள+ ெகா?8 ேபாA ெகா8ப. சிரமமா இ+,! ப! ேகா8, சி ேகா8, Oன*+ ேகா8-!9 பல ேகா8கH! அதி லாம தபா அ9பனா திவா தா!! ேதா%...உ! உ! க மா+கH...உ! க மா+கH உ! வைனகH...கெர+டா வைனகH கெர+டா உ! கி7ட வ . ஆனா பறவகH ேதா% ேசேத? ேசேத எப? எப * கைத பா . ெகா8+க யா. - 1. உட1 வ தா0சி! * ேபைர பா . ெகா8+க யா. - ஜIவாமா நாம Qப இ லாதவ!! * அ7ெரM பா . ெகா8+க யா. - ஆ(+, அ7ெரM இ+கா!ேன ெதrயா.! எ கா0B கா78+,Hள Lட ெபாற தி+கலா! * ேப + அ+க!7 பா . ெகா8+க யா. - அைத0 ெசா த+கார சாப78, ெவதைல-பா+, ேபா7பா

க, எபேவா

க!:)

எப ஒ அைடயாள, அைடயாள Identification, Embedded Chip Lட இ லாம, இ லாம 1?ய-பாவ+ 1?ய பாவ+ கண+,கH, கண+,கH க மா எ லா கr7டா ப78வாடா ஆ,.? ஆ,. ஹா ஹா ஹா! ஹா * இைறவைன ப=றி இைறவேன தா! அறி . ெகாHள ! * ஒ ,ழ ைதைய, அத! தாேய தா! அைடயாள கா7ட ! பற . ெர?8 நாேள ஆன ,ழ ைத...பா பத=, மத ,ழ ைதகைள ேபாலேவ இ தா, அத! தாA+, த! ,ழ ைதைய எள*தி அைடயாள காண அ லவா! * நா கா7சிைய ம78 ைவ. அைடயாள க?டா ... * அவH வாசைன, கா7சி, ,ர , Bைவ, தI?ட -!9 ஒேர ெநாய ெசா லி8வா! அப தா! பறவகH ேதா%, நைம இைறவ9 அைடயாள க?8 ெகாHகிறா!! Embedded Chip எ லா எ. ைவ+காமேலேய! :) இேப ப7ட இைறவ!...அவனா இைறவ! அவனா யாத ஒேர காrய... காrய * நா-அவ! எ!கிற உறைவ அழி+கேவ யா.! * அைத நமா அழி+க யா.! அவனா அழி+க யா.! ெபாற தா0B! இன* "நா! அமா" இ ைல!9 ெசா!னா அமா, அமா தா!! "நா! 1Hைள" இ ைல!9 ெசா!னா 1Hைள, 1Hைள தா!! DNA மக.வ அப!!! ச வ ச+த!, ச வ Bத திர!, ச வ ஈச! (ச ேவச!), ச வ Bவாமி, ச வ ேலாக பாலக!, ச வ சிேரDட!, ச வ அ த யாமி-!9...பல "ச வ" ேபா7டா...கைடசிய ..... * அவ! ச வ சர?ய!! ச வ சர?ய!! ச வ சர?ய!! * உ! த!ேனா8 - உறேவ நம+, - இ , ஒழி+க ஒழியா.!!!

Page 188 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

,ைற ஒ!% இ லாத ேகாவ தா! உன+, என+,மான DNA-ைவ நIேய நிைன0சா ஒ!9ேம ப?ண யா.! :) அ8த ைற நI ெராப ம+க ப?ேண!9 ைவய, ஏA! DNA Test-+, வrயா-!9 Lப8ேவ!! :) ேகாைத ெசா லி+ ெகா8+, இ த Sப உதிைய பா +கலாமா? வா

க, வள+க.+,

ேபாகலா!

கறைவகH ப! ெச!%, ெச!% கான ேச ., ேச . உ?ேபா = கறைவ மா78+, ப!னாேலேய ேபாA, கா7ேல ேமய வ78, ப!ன சாப8ேவா! அறி ஒ!% இ லாத ஆA+ ,ல. = இப மா8 ேமA+, L7ட, ெராப ெபசா அறிெவ லா இ லாத ஒ ஆய ,ல! அ த+ ,ல.+, ஜப-தப-ேஹாம எ லா ஒ!9 ெசAய ெதrயா.! வயாபார Lட ெபசா ஒ!9 ெதrயா.! ஞான U கH எ லா ப+க ெதrயா.! ஆ!மV க பதி Lட ேபாட ெதrயா.! :) உ! த!ைன பறவ ெப% தைன 1?ணய யா உைடேயா = அ த மாதிrயான ஒ L7ட.+, ந8வ , நI வ . ெபாற தIேய! எ!ைன ெபத ராசா! எ!ன 1?ணய ெச;ேசாேமா நா

க?

,ைற ஒ!% இ லாத ேகாவ தா = ெவ%மேன ,ைற இ லாத ேகாவ தா-!9 ெசா ல மனB ஒபைலேய! இ!ன*+கி ேவ2னா ,ைற இ லாம இ+கலா! ஆனா நாைள+, மாறி8வா க! நIேயா, ,ைற "ஒ!%ேம" இ லாத ேகா-வ த!!

Page 189 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெச!ற பா7 ெசா!ன. ேபா , ேபா இன* திபாைவ வைர ேகாவ த ேகாஷ தா!! ேகாவ த நாம மிக மிக ம களகரமான. எ!% ேந=ேற பா ேதா! ேநா!1 தா! த ெவ=றிய , ஒJெவா பா7, ேகாவ தைன வலிய வலிய இ5., ெகா?டா8கிறா கH! ேகாவ த நாம ச

கீ தன...ேகாவ தா ேகாவ தா!

* ஆபாட ெமா+,ல வாடா, அ8க8, த?ணல வாடா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * வ7காBல வாடா, ேவ கட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * ஏ8 ெகா?டல வாடா, ேவ கட ரமணா = ேகாவ தா ேகாவ தா! * ஆப பா தவா, அனாத ர7சகா = ேகாவ தா ேகாவ தா!

உ த!ேனா8+உறேவ

உறேவ +நம+, உ த!ேனா8 உறேவ

நம+, = நI+உற+நா உற நா

கH = அ+உ உ+ம ம = ஓ! ஓ

அகர=அவ!; மகர=நா(ம); உகர=உற!

பரணவ ெசாபைத இபாBரதி மிக அழகாக+ கா78கிறாH ேகாைத! ேகாைத * எ லா பரணவ ெபாH, பரணவ ெபாH-!9 Bமா ேபசேறாேம தவர, க ெபமா! அபா+,0 ெசா!ன ெபாH தா! எ!ன? * அைத யா ெசா ல மா7ேட ,றா கேள? ஏ!? பரணவ எ!ப. ரகசியமா? * ஆனா ேகாைத இேதா ெசா கிறாேள! ஊ அறிய ேபா78 உைட. வ7டாேள! ஓ எ!9 பரணவ.+, ெபாH ெதrயாம தாேன பரமா அவதிப7டா ? ஆைச

Page 190 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

க! ,7னா!? ெதrயாத பரம9+, பற, ெசா லி+ ெகா8தானா? சிவனா மன ,ள*ர உபேதச ம திர "இ ெசவ" மV தி பக எ!% ஆன.ேவ! எப ஒேர ேநரதி , இர?8 ெசவ மV தி ெசா ல ? அணகிr ெபாA ெசா ல மா7டாேர! - தன* பதிவாA தா! இட ேவ2! யாேர9 ைத @சதி! ேபா. அேய9+, ஞாபக ப8.

கH!

, ஒழி+க ஒழியா. = அ த, நI-நா!" அ த "நI நா! உற, உற பரணவ மயமான.! மயமான. அைத நIேய ஒழி+க

நிைன0சா ஒழியா.! ஒழியா. ஏ! ெதrமா? (ஓ)+நேமா+நாராயணாய = 1+2+5 = 8 = அDடா7சர எ!9 திெவ7ெட5.!

ஓ எ!ப. தமிழி எ5. ேபா., பா +க ஈெர5. ேபால இப9, அ. ஒேர எ5. தா!! அ+உ+ம சத ேச த ஏகா7சர! * நI-நா! உற = பரணவ மய! * உ த!ேனா8+உறேவ +நம+, = அ+உ+ம = ஓ! அ த உறைவ, அ த "ஓ"-ஐ, உ!னா Lட அழி+க தா! மா? அழிதா உ! அDடா7சர.+ேக ெபாH இ லாம ேபாA வ8ேம? ஏ!னா, அ த "ஓ" எ!பைத0 ேச தா தா! எ78 எ5.! "ஓ"-ஐ நI+கி பா

கH! ஏழாகி

வ8! சதா7சர-!9 ஆய! :) இப ஓ கார ேச ேத இ+, "ஒேர ஒேர" ஒேர ம திர எ!ப. தாேன அDடா7சர ெபைம! ெபைம "ஓ" எ!பைத0 ேச தா தா! அDடா7சர @ தி! உலகி ேவ% எ த ம திர.+, இப ஓ

கார வன*, பரணவ மய இ ைலேய!

* நம+சிவாய = 5 = ப;சா7சர! திைவ ெத5.! - "ஓ" எ!பைத ப;சா7சர.ட! ேகா . தா! ெசா ல2! * சரவண+பவ = 6 = சடா7சர! திவாெற5.! - "ஓ" எ!பைத0 சடா7சர.ட! ேகா . தா! ெசா ல2! * (ஓ)+நேமா+நாராயணாய = 8 = அDடா7சர! திெவ7ெட5.! - "ஓ" எ!பைத+ ேகா +கேவ ேதைவய ைல! ஓ காரமாகிய பரணவ, ம திர.+,Hேளேய ஓ

கி ஒலிப. தா! இத! தன*.வ!

அைத ம திரதி இ . பr+கேவ யா.! அதனா தா! இைத பரணவாகார எ!% ெசா!னா! ",",கனான எ கH க ெபமா!! அர க வமான பரணவாகார வமான எ!ேற வழ கப8கிற.! ,றி1: (,றி1 ,றி1 இதனா ப;சா7சர, சடா7சர, ஏைனய ம திர

கH தாY0சி எ!ேறா, திெவ7ெட5. ம78ேம உசதி

எ!ேறா, ெதள*ெவா!றி லாத ,%,% மனமாA+ கண+, ேபாட+ Lடா.! ஒJெவா ம திர சத மாதிர ஒJெவா ந!ைம+, ஏ=ப7ட.! அ த ந!ைம தா! ந!ைம! இ த ந!ைம தIைம-!9 ெசா ேவாமா? இ. பரணவாகார எ!பைத+ கா7ட வ த ம திர! அJவளேவ! இத=, ேம வ? I க=பைனகைள, அவரவ மனB+,

Page 191 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ஏதா ேபாேல, உய 0சி/தாY0சி-!9 வள .+க ேவணா!)

* இபயான பரணவ = உ த!ேனா8+உறேவ +நம+,! = அ+உ+ம! * அேட ெபமாேள, இேபா அ த உறைவ ஒழிேய! பா ேபா எ!% ேகாைத சவடா

வ8கிறாH! 10சாபா பாய!7ைட! அவ! ஒ!9ேம ப?ண யா.! ஹா ஹா ஹா! :)

அறியாத பHைளகேளா = நா கH அறியாத பHைளகH! அபாவ0 சி%வ! சி%மிகH! :) எ கH ந ல. எ.-!9 எ க(+ேக ெதrயா.! எ கH ந ல. நா8 உHள கைள நா கேள ேபா78 தா+,ேவா! ஒ ெபாH - ேந=% ந லதாக ெதr! ஆனா இ!ன*+, மாறி8! நாைள மV ?8 ந லதா ெதr! இப "ந ல." அறியா+ L7ட நா

க!

அ!பனா உ! த!ைன = ஏேதா, அ!பாேல, உrைமயாேல, உ!ைன சி% ேப அைழதன = எ!ென!னேமா ெசா லி இ+ேகா! எப எபேயா தி7 இ+ேகா! சீறி அளாேத = @0சா? கா78வ. ேபா சீ%வாேய! அப0 சீற+ Lட0 சீறாேத! சீறினா அHவாA அ லவா! தமிழா ைவதாைர ஆ அ லவா!

ேக வாழ ைவபாA

இைறவா, ஒ!%" இைறவா நI தாராA பைற = இைறவா! ,ைற "ஒ!% ஒ!% இ லாத ேகாவ தா! நI தா! அபய! அபய! ேந=ைறய பாBரதிேலேய பைற எ!9 ேநா!1 ெபாைள+ ெகா8. வ7டாA! இ தா இ!ன*+, பைற தாராA-!9 ேக7கிேறாேம-!9 பா+,றியா? ேக78+ ேக78 பழ+க ேதாஷ ஆய0சா? ஹிஹி! ஏ!-!9 அ8த பாBரதி ெசா கிேறா! உன+ேக இ!ப அதி 0சி ெகா8+கிேறா!

Page 192 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இேபாைத+, "நI-நா

கH" உறைவ பr+கேவ யா.! அகலகி ேல!! அதனா தா!

* "உ!" த!ைன பறவ ெப% தைன * "உ!" த!ேனா8 உறேவ நம+, * "உ!" த!ைன0 சி% ேப அைழதன எ!% Z!% ைற "உ!, உ!, உ!" எ!% ஒேர பா7 ெசா லி0 ெசா லி, "ந ந-அவ! அவ!" உறைவ+ க ெவ78 ேபால ெவ7 ைவ+கிறாH இ த அறியா ெப?! ந அவ! ெப? அபாவ0 சி%மி! சி%மி ,ைற "ஒ!%" இ லாத ேகாவ தா - இைறவா, நI தாராA பைற! எ கைள ஏ ெகாH ெபமாேள! ஏ=%+ ெகாH! ஏ -ஓ எ பாவாA! ஏ -ஓ எ பாவாA! ஆ?டாH திவகேள சரண!

எ.எM.B1ல7Bமி அமா பாய ",ைறெயா!%மி ைல" எ!9 அழியா+ காவயமான பாடலி! க, இ த பாBரதி இ ேத எ8+கப7ட.! ,ைறெயா!%மி ைல க?ணா, ,ைறெயா!%மி ைல ேகாவ தா = ,ைற ஒ!% இ லாத ேகாவ தா உ! த!ேனா8!

Show all items

Page 193 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-29: சிற சிகாேல! காம? ேமாச? Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

வாக! வாக! ஆட இதி வ ேடா! ேபாகி அ

மா எ"ன ெகா%&ன 'க?

டயைர எ லா ெகா%&தைல தாேன? சr, பைற அ,-சீகளா? ஆ0டா% பைற, பைற"1 ேகறாேள! ந'க ெகாச அவ% பைறயற? :) இ"ைறய பா3 மிக மிக வேசடமான பா3! எ லா4 ெதrச பா3! தி4பாைவ 5பதி" சார5 இ த பா3 தா"! தா" தின5ேம 5ப ெசா ல 5,யாதவ க6, இ த ஒ"ைற ம3 வா8 வ3 ஓதிகலா! மன:6 ெசா லிகலா! ஆலயகள; , சா&5ைற எ"1 சா மைறய , இ சிறபாக ஓதப3 பா:ர! க4வைறகள; இ த& தமி< பா3 இ லாத ெப4மா6 ேகாயேல இ ைல எ" ெசா லி வடலா! - ஆ திரா, க நாடக, சில ேகரள ஆலயக6 உபட! இ>வள ெப4ைம ெகா0ட இ த பா," சார எ"ன ெதr?மா? எ லா4 காம ெச8?க6! ெச8?க6 எ லா4 காம ெச8?க6! ெச8?க6 ஹா ஹா ஹா! அட நா" ெசா லைலக! ஏகனேவ அ,ேயைன& தா" "ேவற மாதிr" பா&கி3 இ4காகேள! இ அ,ேய" ெசா B வளக இ ைல! இ ஆ-சா ய வளக! ெப4 ஆ-சா ய வளக!

Page 194 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

சி"ன வய: இராமா1ச ! அ" தி4பாைவ வளக ெகா3&கி3 இ4கா4, தி4வரக அ -:ன ம0டப&திேல! ெப4Cட! ைவணவ&6ேளேய, அவேராட ஆரப கால எதிrக6 நிைறய ேப4 Cட&ேதா3 Cடமா- E< நிறாக! அவேராட க4&தி எகாவ ெபrய றமா க03ப,-சி, அவைர ஒேரய,யா மடகிடா, அFற அவ அேதாகதி தா"! அவைர ஆலய& அக ேவைலகள; ைக ைவக 5,யாம ப0ண 'றலா! நாமேள ெதாட :யநல ராஜாக நட&தலா-"1 ஒ4 கண! :) இராமா1ச : இராமா1ச "ஆக, தி4பாைவ ஐ+ஐ +ஐ மான 5பதிேல, சாரமான, சா&திேரா&காரமான பா:ர இ த சிறசிகாேல! அக பசக சப"னமான, ஆ&ம ரைச எ"1 சரணாகதிைய- ெச8? பா:ர இ! எ லா4 த ம-அ &த த ம அ &த-காம அ &த காம-ேமாச காம ேமாச எ" நாB நிைல? ெதr? அ லவா? தமிழி அற-ெபா46 ' எ" ெசா வா க6! அற ெபா46-இ"ப ெபா46 இ"ப-வ இ"ப வ3 இ த நா"கி சிறபான எ? எ - அறமா? அறமா ெபா4ளா? ெபா4ளா காமமா? காமமா ேமாசமா? ேமாசமா ெசா Bக6 பா ேபா!" பா ேபா Cட: Cட ஒ4 சில அற-"1 ெசா Bறாக = த ம தைல கா! ெகாE03 ேப ெபா46-"1 ெசா Bறாக = ஆ"மI க-"னா அதி பண-"1 ெவள;பைடயாெசா ல Cடாேத! :) ஆனா யா4ேம காம-"1 ெசா லைல! ெசா"னா ஒழி-சி4வாக! :) J ெதா"K ேப4...ேமாச, ேமாச, அ தா" நா"கிB உச&தி-"1 ஒேர Cர ... இராமா1ச : இராமா1ச "அைமதி! அைமதி! நா" ெசா ல3மா? அறமா? ெபா4ளா? காமமா? ேமாசமா? நா"ேம ஒ>ெவா4 நிைலயB ஒ>ெவா" ேதைவபடாB...நா"கிB மிக மிக உய &தியான, எ லா4 கைடப,க ேவ0,ய...காம! காமேம மிக

 சிறபான!!!" சிறபான

Page 195 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

Cட: Cட ஒேர சல-சல!.....அடபாவ.....இராமா1சரா இப, ேப:வ? சீ-சீ ! ஆ-சார சீல க6 எ லா 5க :ள;கிறா க6! உ0ைமயான பத க% அ,யா க% திைகF! ெகாச வ4&த! ஆனா , உைடயவ இப,- ெசா றா4-"னா அல ஏேதா இ4அப,கிற ஒ4 எ0ண! எதிrக6 எ லா4 ச ேதாஷ! ஒழிசா4டா இராமா1ஜ ! வாைய ெகா3& மா,கிடா ! ஜக&4வான க0ண", கீ ைதய நிM+காய க ம"1 ெசா கிறா"! நிM+காம நிM காம! காம காம இ லாம இ4கN எ"ப தா" பகவ& கீ ைத! த பரமாண அப, இ4க, இவேரா காம தா" உச&தி-"1 தறி ெக3 ேபா8 ேப:கிறாேர! இ" இராமா1ஜைர ஒேரய,யா சா8-சிறலா! ைசவ&தி இ4 இவ4 நம ைவMணவ&6 வ F த ேபாேத என பய! இவைர ேபா8 ஆளவ தா , ெபrய நப எ லா எப, ெகா0டா3றாக-"1 தா" Frயைல! ஆனா இ"ன;கி எ லா 5,சி! வைகயா மா,னா ! ஹா ஹா ஹா! ரகா...உன எப, ந"றி ெசா Bற! ந ல வா8ைப ெகா3&த'ேய! இராமா1சேர.....நி&க6 இராமா1சேர நி&க6! நி&க6 அப-சார...உக அப-சார உக வளக&தி ...." வளக&தி

இராமா1ச : இராமா1ச "ச ெபாக6! அ,ேய" இ"1 5,கவ ைல! சிறபான காமேம மிக சிறபான..... க0ண1ேக உrய காம!" காம Cட: Cட "ஹாஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ" இராமா1ச : இராமா1ச "உனேக நா ஆ6 ெச8ேவா! உனேக ந காம! மைற ந காமக6 மா! ஏ -ஓ எ பாவா8!"

கீ தா சாரமா? சாரமா ேகாதா சாரமா? சாரமா :) ேகாைத ெவட ெவள;-சமா ஆறா! பா கலாமா? ேக3கிேட பதிைவ ப,க! * ஆ0 ரலி - சிகி 4சர0 (க Or மாணவகள;" நாயக") * ெப0 ரலி - எ.எ .வச த மாr (Pவ&யா அவக அமா)

Page 196 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

சிற சி காேல, காேல வ , வ உ"ைன- ேசவ&, ேசவ& உ" ெபாறாமைர அ,ேய ேபா ெபா46 ேகளா8! ேகளா8 ெபற ேம8& உ0N ல&தி பற ந', ேபாகா! ஏவ எகைள ெகா6ளாம ேபாகா கா0 ேகாவ தா, ேகாவ தா இைற பைற ெகா6வா" அ" கா0! எைற, எைற ஏ< ஏ< பறவ, பறவ உ" த"ேனா3 ஆேவா! உனேக நா ஆெச8ேவா! உேறாேம ஆேவா ஆெச8ேவா மா! ஏ

ஏ -ஓ பாவா8! மைற ந காமக6 மா ஓ எ பாவா8

சிற சி காேல = சி காேல-"னா காேல "னா Early Morning! சிற சி காேல-"னா காேல "னா Early Early Morning! ைவகைற எ"ப தமி< கால கண! பரம QC &த எ"பா க6! E ேயாதய& ஒ"றைர மண ேநர 5"பாக! :மா 04:30 மண! இ" சில

Page 197 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

தி4மணக6 04:30-06:00 இ நட! இ த ேநர சாதைன, ேயாக&, ேபாக& மிக மகளமான ேநர! மன;த ெசயைக&தனக6 கல 5"ன , இயைகயான இயைகைய 4சி அFத ேநர! "வ வ ", ேசவ&" வ உ"ைன- "ேசவ& ேசவ& = அ,யா4ட" Cடமாக வ , வ உ"ைன- ேசவகிேறா! ேசவகிேறா * வ = இ4 த இட&தி இ4 தப,ேய Cட இைறவைன வணகலா! ஆனா அ தன;&த வழிபா3! இ த அFதமான ைவகைற ேவைளய தன;ைம எ? அ,யா Cட&தி , C, இ4 , ள; வழிபடா , அ தன; F&ண -சி அ லவா! * ேசவ& = இ ைவணவ&தி அதிக Fழ ஒ4 அழகிய தமி<- ெசா ! இைறவைன படலா! அ எ"ன "ேசவ&"? கர வ& வணவைத- ேசவ&த -"1 ெசா Bவாக! ஆனா ேசைவ எ"பதி" அ,-ெசா தா" "ேசவ&"! :மா க0ணால பா&3 ஹா8 ெசா லி3 வ தா = ப3த ! ேசைவ எ"1 ெதா03 ெச8யN! அப,- ெச8தா = "ேசவ&"! உ" ெபாறாமைர அ,ேய, அ,ேய ேபா ெபா46 ேகளா8 = உ" தி4வ,கைள ேபா காரண&ைத- ெசா கிேறா! ெசா கிேறா ேக6! ேக6 வ6%வr" கட 6 வா<& 5Rக, கட ெசா றா4 ஐய"!

ைள- ெசா லைல! தி4வ,கைள& தா"

* வாலறிவ" "நறா6" ெதாழாஅ என;" * மல மிைச ஏகினா" "மா0 அ," ேச தா * ேவ03த ேவ0டாைம "இலா" அ," ேச தா * தனவைம இ லாதா" "தா6" ேச தா அ லா

* அறவாழி அ தண" "தா6" ேச தா க லா

* எ0 ண&தா" "தாைள" வணகா& தைல * ந' தா இைறவ" "அ," ேசராதா ேகாைத? இைறவைன ேபாறா, அவ" தி4வ,கைளேய ேபாகிறா6! உ"ைன வட உ" தி4வ,கைள ேபாவதா , அ த ெபாறாமைர அ,க6 ேம

Page 198 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

உன ெபாறாைமயா ெப4மாேள? ஹிஹி! காரண ெசா கிேறா, ேக6!

ெபற ேம8& உ0N ல&தி பற ந' = மா3கைள ேம8& உ0N "சாதாரண சாதாரண" சாதாரண ெதா0ட ல நாக6! நாக6 அதி ந'? வ பற வடா8! வடா8 (ெபற=ெப=ேப-"1 தமி< காரண ெபய கள;" அழைக பா4க! ெபற=மா3=ெச வ! ப:- ெச வ! பா ெச வ!) * இைறவ" ஆய ல&தி ேநர,யாக பறகவ ைல! ஓ இரவ மாறி, ஆய ல&தி

"உதி&தா" உதி&தா""! உதி&தா" இ4 தாB ஆய க6 அவைன வ3 ெகா3பதாக இ ைல! அவ1 ஆய ல தா"! ெமா&த ஆய ல5 ெதா0ட ல தா"! எனேவ அவேன ஒ4 அ,யா தா"! * அட, அட இ எப,? எப, அவ1ேக அவ" எப, அ,யாரா8 இ4க 5,?? 5,? ெப4மா6 ெநறிைய ந லா உ பா4க...எ"ன இ4? தி4வ,க6! அவ" தி4வ,க6 அவைன கா,B உச&தி! அதா" அவேன அைத ெநறிய

தாகிகி3 இ4கா"! அவ1ேக அவ" ெச>வ, தா" காF! ெச>வ& தி4காF! ஏவ எகைள ெகா6ளாம ேபாகா = எக6 ெதா0ைட, ெதா0ைட ைகக யகைள ஏ ெகா6ளாம ேபாக Cடா, Cடா ெப4மாேள! ெப4மாேள நாக6 ெதா03 ெச8ேவா! ந' ஏ ெகா0ேட ஆகN!

அ எ"ன ேறவ ? + ஏவ = சி"ன- சி"ன ேவைல! சி"ன- சி"ன ஆைச! கட+உ6 கட உ6ளவ"! ெப4 ெபrயவ"! அவ1 ேபா8 ெப4சா நாம எ"ன ப0ணட 5,?? * அவைன எRFேறா, வசிகிேறா, தி4 5Rகா3ேறா! * அவ1 S- E3ேறா! உண பைடகிேறா, Tப-த'ப-கSர ஆர&தி எ லா கா3கிேறா! * அ,யா க%ட" C, பா3கிேறா! அ,யா ெதா03, சQக& ெதா03 ெச8கிேறா! இெத லா யாைர ஏமா ேவைல? நம ப& லச Uபா8 கா

Page 199 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

வாகிகேறா! அவ1- :மா ஒ&த Uவா8 S ேபாடா ேபாமா? ஹிஹி! ேபா! ேபா ேபா! ேபா ேறவ , ேறவ ஆனா றேம இ லாத ஏவ ! ஏவ

அ"பா ெச8? ெதா03! மன கசி ெச8? ெதா03! அமா ஒ"1ேம வாகி3 ேபாகைல-"னா Cட அவக 5க மாறி வடா! யமா, சாபா3 ேபா3மா-"1 5"னா, உகா4கிேறா பா4க, அேவ அவகைள ெபா&த வைர ெபrய ெதா03 தா"! எப, இ4 கைத? சாபடற நாம! அ ஒ4 ெதா0டா? - ஹிஹி! அதா" ேறவ ! சி"ன ெதா03 தாேன-"1 எகைள ெகா6ளாம ேபாகா ெப4மாேள! ஞாபக வ-சிேகா! எக6 கட" பண (ைகக ய) ெச8 கிடபேத! உ" கட" அைத ஏ ெகா03 கிடபேத!

இைற பைற ெகா6வா" அ"! அ" கா0! கா0 = ஏேதா பைற, பைற-"1 ேநா"F- சாமா" ேகேடா! ந'? ெகா3&தா8! ஆனா நாக6 ேகட :மா சட, ேநா"F அ, பைற அ ல! இைற பைற ெகா6வா" அ"! அ"! அ"! அ"ன; ஒ4&த", மரணேம வர Cடா = உ6%/ெவள;?, ேமB/கீ R, மன;த"/மி4க...எ"ெற லா அ3கி அ3கி வர ேகடாேன! அ ேபால எகைள? நிைன-சிWயா? ஏேதா கா:, பண, வ3, ' வசதி, ஆXதி, அ தX ேகபாக இவக! சr ெகா3&டலா-"1 நிைன-சியா? இ ைல! இ ைல! இ ைல! நாக6 ேகட பைற = சால + ெப4 + பைற பரபைர, பரபைர-களாக உ"ைன& தி பர+பைற! பரமா&வான ந'! = ந' தா" ேவN எக%! நாராயண"ேன", நம"ேக" பைற த4வா"-"1 வக&திேலேய ெசா லியா-:! ஆகேவ உ"ைன ெகா3, எ"ைன& த4ேவ"!:)

ேகாவ தா = ேகா-வ தேன! ப:களான எகைள காபவேன! - ெச"ற இர03 பா:ரகள;B, இ த பா:ர&திB ேச &, "ேகாவ தா-ேகாவ தா-ேகாவ தா" எ" Q" 5ைற அைழகிறா6 ேகாைத! * Cடாைர ெவ B சீ ேகாவ தா! * ைற ஒ" இ லாத ேகாவ தா! * இைற பைற ெகா6வா அ" கா0, ேகாவ தா! ேகாவ த சத மகளகரமான சத! எ லா அவதாரகைள? ஒேர ெபயr அடக 5,?-"னா அ "ேகாவ த ேகாவ த" ேகாவ த எ"ற ஒேர ெபயr ம3 தா", எ" QC :வாமிக6 உப"ன;யாச ெச8வா !

Page 200 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

இைறவன;" தி4நாமக6 ெப4பாB ம திர S வமானைவ! ஆனா இ த "ேகாவ தா" எ"ற ஒேர தி4நாம தா" ம திர இ லாம , யா ேவ03மானாB, எப, ேவ03மானாB உ-சrகலா எ" ஆன! மாதவலகா8 இ4 பாசாலி ந3-சைபய Cவய "ேகாவ தா" எ"ற நாமேம! யாேரா ஒ4 கிராம&வாசி "ேகாஹி தா"-"1 ெசா ல, அைத ஒ4 வடெமாழி வ&தக தி4&தினாரா! ேவ0டா, அப,ேய ெசா ல3 எ" த3&தாெகா0ட கைத? உ03! - அப,யான தி4 நாம, எள;ேயா க6 ஒ4 நாம! = ேகாவ தா! ேகாவ தா!

எைற, எR எR" எைற ஏ< ஏ< பறவ = எ"ைற, எ"ைற எபப எ லா "எR எR பறவகேளா, பறவகேளா அப லா... அப லா ஏ< x ஏ< பறவ"னா எ"ன? ஏR பறவயா? இ ைல ஏேழR=நாப&ெதா"ப பறவயா? :) இைத வ Bன க6 வத வதமா கண ேபா3வாக! * ஒ4 சில ஏR பறவ-பாக பறவ பாக = தாவர, தாவர ந' வா<வன, வா<வன ஊ வன, ஊ வன வல, வல நரக , நரக ேதவ , ேதவ மக6... மக6 5"ேப ெசா"ன ேபா , ைவ த Fவ "ம0ணவ " வதிேய - இ தி4வா8ெமாழி! ேதவ கேள ஆனாB, ம1சனா8 பற தா தா", எ லா வைன? த' &, ேமாச Fக 5,?! ஆகேவ Last Stop ம1ச" தா"! :)

* இ"1 சில ஏேழழா8, ஏேழழா8 ஒ"6 ஒ" அடகி இ4ப&ேதா4 பறவ-"1 பறவ ெசா Bவா8க! - "Qேவ<" :ற 5ரN நரகிைட ஆழாேம -"1 தி4வாசக! F லாகி, Sடா8, FRவா8, மரமாகி, ப வ4கமாகி, பறைவயா8, பாபாகி, க லா8, மன;தரா8, ேபயா8, கணகளா8, வ அ:ராகி, 5ன;வரா8&, ேதவரா8, ெச லா நி"ற இ& தாவர சகம&6 எ லா பறF பற இைள&ேத" * ஆனா ேகாைத இ த கண க"ஃ[ஷேன இ ைல! இ ைல அ ஏேழா, ஏேழா இ ைல ஒ"ேனா, இ ைல நாப& ஒ"பேதா... இ4வ&தி ஒ"ேனா ஒ"பேதா அவ தா" எ>ேளா பறவ-"னாB, ேவணா-"1 ெசா லாம , ேவN ேவN-"1 ேககிறாேள! ேமாச ேவணாமா ேவணாமா? - ேவணா ேவணா! அ :&த ேபா ! ேபா :)

Page 201 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

நா: நா "எ"ன ேமாச ேபாரா?" ேகாைத: ேகாைத "ஆமா! அேக பாrஜாத/ம தார-"1 மல க6 வாடேவ வாடா! தின தின Sமாைல, பாமாைல E, ெகா3க& தா" 5,?மா? இ ைல ப3&தி4 ெப4மாைள அப,ேய ஆைசயா க,க& தா" 5,?மா? யா4 ேவN ேமாச? ேபாக8யா, ஜ'வா&மா, பரமா&மா-"1 ெசா லிகி3 இ4க! என ஒ"ன;? ேவணா! ந'கேள வ-சிக!" Oசா, ந'ய? இ>ேளா கMடப3, மா கழி ேநா"ெப லா நா: ' நா "அ, பாவ...ேகாைத! இ4 3, ைளமாX-ல வ ேமாச ேவணா-"1 ெசா Bறிேய? ம1சனா ெபாற தாேல ஆயர கMட! அவனவ" இ"ெனா4 பறவ ேவணா-"1 ெத8வ& கிட ேவ03றா"! ந' எ"னடா-"1 பறவ "ேவN"கிறிேய? பறவ எ>ேளா கMட ெதr?மா? ெதr?மா

ேகாைத: ேகாைத ஒ4 கMட5 இ ல! Sமியல தா" :யநல-"னா, "என" ேமாச ேவN"1 அேக ேமாச&திேல? :யநலமா? ேபாகW...ந'க தா" O:! பறவ எ"ப கMடேம இ ைலேய! * ந' வா<வனவா வா<வனவா? = மI னா8 பற வதி?ைடேய" ஆேவேன! * பறைவயா பறைவயா? = ேகாேனr வாR 4கா8 பறேபேன! * மரமா? மரமா = ேவகட& ெச0பகமா8 நி தி4 ைடேய" ஆேவேன! ஏேத1" ப,யா8 கிட உ" பவள வா8 கா0ேபேன! எெப4மா" ெபா"மைல ேம "ஏேத1 ஏேத1 ஆேவேன! ஆ திX ஜ'வா&மா, பரமா&மா, ேமாச எ லா ந'கேள வ-சிக! :) ஞான ேயாக, க ம ேயாக, பதி ேயாக, "என" ேமாச ேவN, "என" ேமாச ேவN -"1, என-என-"1 ெசா லிகிேட இ4க! ஒ4 ைகய மண, இ"ெனா4 ைகய ெசF வ-சிகி3, அன&திகிேட இ4க! ஹா ஹா ஹா! :) அேக ேமாச&ேக ேபானாB, அவதார எ3 ேபா, ேபா நமைள? கீ ேழ CF3வா4! அேபா வர மாேட"-"னா ெசா ல ேபாேற? உன உ" :யநலமான

Page 202 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ேமாச ேவNமா, ேவNமா இ ைல அ"பாக அவ4 ேவNமா? ேவNமா

உ" த"ேனா3 உேறாேம ஆேவா = உன உறவாக அைமேவா! அ>ேளா தா"! "ந' ந'நாக6" நாக6 உற ! இ பரணவ ேபால! பrகேவ 5,யா! உ"த"ேனா3(அ) + உறேவ (உ) + நம(ம)! இ ஒழிக ஒழியா! உனேக நா ஆெச8ேவா = உன"ேக" நா ஆளாக இ4ேபா! மா "ஏக" சரண >ரஜ-"1 ந' தாேன அ" ெசா"னா8? அதா" உன"ேக" நா ஆெச8ேவா! எ"ன; நா" உ" "ஆ%" க0ணா! அைத மற டாேத! :) ைகக ய-"1 ைகக ய "1 ஒ"1 இ4 தா ேபா! ேபா ணா1பவ-"1 ணா1பவ "1 ஒ"1 இ4 தா ேபா! ேபா நா" Sமாைல, பாமாைல E, அவ1 E, ெகா0ேட இ4ேப"! பதி ேபா3கிேட இ4ேப"! :) ஏேழ<-"1 எ&தைன பறவ எR தாB, எR தாB...I dont care! I will enjoy the thirumeni sountharyam of my Love:) என காம தா" ேவN! காம தா" ேவN! க0ண1ேக உrய காம!

மைற ந காமக6 மா = அ& தைடயா, ேபா,யா, ேவெற த வ4ப வ தாB, அைத மா&தி4 க0ணா! ச வ த மா" பr&ய\ய = எ லா& த மகைள? வ3வ3-"1 எக%ெசா"னா8 அ லவா! ச வ காமா" பr&ய\ய = மைற ந காமக6 மா-"1 நாக6 உன- ெசா கிேறா! க0ண1 ேபா8 ேசராத எகள;" மற காமகைள, மற வ4பகைள எ லா ஒ"1 வடாம மாறி வ3! சில சமய இ>ேளா ேபசி3 நாேன ஒ4 ேவைள சபல ப3 ேபாயடலா! இ த Sமிேயாட ராசி அப,! அனால.... மைற ந காமக6 மா! மா மா! மா - க0ணன;" காமக6 ஏ! ஏ ஏ! ஏ ஏ ெகா6 ெப4மாேள! எ"ைன-எகைள ஏ ெகா6! ஏ -ஓ எ பாவா8! ஏ -ஓ எ பாவா8! ஆ0டா6 தி4வ,கேள சரண!

Page 203 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

வா<&க6! :) அைனவ4 இன;ய ெபாக வா<&க6 இ"1 சிறி ேநர&தி , வக கட கைட த எ"ற கைடசி பா:ர5 ேபா3, தி4பாைவ பதி கைள நிைற ெச8 வ3கிேற"! நாைள ைத&தி4நாள; - ைதெயா4 திகைள பா &, ஆ0டா6 க யாண ைவேபாக&ைத? ஜாலியா ெகா0டா,...மா கழி& தி4பாைவ பதி கைள நிைற ெச8ேவா!

Show all items

Page 204 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ рок род

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

рооро╛ роХро┤ро┐-30: ро╡роХ роХроЯ роХрпИроЯ род, роЪроХ родрооро┐! Wednesday, January 14, 2009, 10:44:26 AM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

ро╡ро╛роХ ро╡ро╛роХ! роЗройроп рпИрод родро┐роиро╛ - рпЖрокро╛роХ ро╡ро╛роХ! роороЪ рпЖроХро╛роЯ !, роХ!"роЯ !, роиро╛рпИро│ роХро╛рпИро▓роп роЮро╛роп& рпЗрокро╛(&!, роЮро╛роп& рпЗрокро╛(&! роО*рокрод(+ ,*ройро╛-рпЗроп, роЗ*рой+ ро╡роХ роХроЯ роХрпИроЯроЪро┐рпЗро╡ро╛!! :) роЗ род роЖ/0 рооро╛ роХро┤ро┐роп 29 роиро╛1роХ родро╛*! роЕродройро╛ роЗ*рпЗро▒ рооро╛ роХро┤ро┐-30 рокро╛ ро╡роЯро▓ро╛!! родро┐рокро╛рпИро╡ рокродро┐4роХро│* рпИро│рооро╛5-+ рпЗрокро╛роХро▓ро╛рооро╛? :)

рпЖрокро╛ро╡ро╛ роО род рпЖрок! роЖ*роо6 роХ 7ро▓ро╛роХ роЗ родро╛8!, роЗ родро╛8! роЕрод(+ роХроЯ4 ро╡ро╛-* ро╡ро╛ *

роТ*

ро╡роХродро┐ роЗ+!! рокро▓ 5родро┐)-* ,-ро╡ роЗ+!! роЗ+! 7( рокроп* (рокро▓ 5родро┐ * роЗ+! роЖройро╛ родро┐рокро╛рпИро╡+ роХроЯ4 ро╡ро╛-* родройропро╛ роЗ рпИро▓! ро╡ро╛ + 7(рокроп* роО*& роЗро░/рпИроЯ;рпЗроо ,родро▓ро┐рпЗро▓рпЗроп рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ ро╡0роХро┐ро▒ро╛! роХро╛ рпЗроорой, рпЖроЪроХ/, * роХро╛ рпЗроорой рпЖроЪроХ/ роХродро┐ роородро┐роп! рпЗрокро╛ ,роХродро╛* = роХроЯ4 ро╡ро╛(родро┐ропро╛рой ро╡ро╛ родро┐ропро╛рой <рпЗро▓ро╛роХ!)! <рпЗро▓ро╛роХ! * роиро╛ро░ро╛ропрог"рпЗрой роиро╛ро░ро╛ропрог рпЗрой" рпЗрой роироо"рпЗроХ роироо рпЗроХ" рпЗроХ рокрпИро▒ родро╡ро╛* = 7( рокроп*(рокро▓ рокроп* рокро▓ 5родро┐)! 5родро┐ роЗрок- ро╡+! рпЗрокро╛рпЗрод ро╡роХро┐ ро╡0роХро┐ро▒ро╛! Straight to the point! рои>-* рпЖроЪро╛ ро▓ родро╛* рпЗроХро╛рпИрод+ рок-+!! роЕ рооро░" роо6 &роХро┐ро▒родро╛-* +ро┤ рпИродроХ?+ роО*рой рокr< роХро┐рпИроЯ+!-*

роО ро▓ро╛! роЕ"ро▒! родро╛*! :) рпЖроЪро╛ ро▓ро┐10, роЖ ро╡! роП(рок0родро┐, роЕ"ро▒рооро╛>

рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛0рок рпЗрокро╛рпЗро▓! рокро╛роХ, роО* рпЗродро╛ро┤ро┐, рпЗроХро╛рпИрод роТ роЪро┐ро▒ род Motivator, Psychologist & Managing Director - Human Resource Development! :)

Page 205 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖройро╛ , ,-+! рпЗрокро╛ роо10!, роЗ*рпЖройро╛ ,рпИро▒, рпЖро╡ро│рокрпИроЯропро╛роХ 7(рокропрпИрой> рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛рпЗро│? роЕродро╛* ,род рокро╛1-рпЗро▓рпЗроп родро┐ропро╛рой <рпЗро▓ро╛роХ!+7(рокроп* рпЖроЪро╛ ро▓ро┐1роЯро╛рпЗро│! роЕ"ро▒! роО+, роО+ ,рокродро╛! рокро╛1- , рокро╛1- родро┐рокро╛рпИро╡ рокро╛роЯ роХро│ро╛ роО*рпЖрой*рой рокро▓* роХро┐рпИроЯ+! роО*рокрпИрод роТ ро▓ро┐51 рпЗрокро╛0роХро┐ро▒ро╛? рпЗрокро╛0роХро┐ро▒ро╛ рпЗроХро╛рпИрод+ роЕро╡рпИрой роХро╛1-8! роЕ-ропро╛ роХ родро╛* ,роХро┐роп!! роЕро╡рпИрой роЕ рокро╡рокрпЗрод, "BроЗ ", +ро│ рпЗродрпЗро▓ро╛ родро╛*! роЕродройро╛ роЕ-ропро╛ роХ?+ роО*рой рпЗродрпИро╡? роО*рой роХро┐рпИроЯ+!? роО*рокрпИрод рпЖро╡ро│рокрпИроЯропро╛роХ> рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ ро╡10, род* родро┐рокро╛рпИро╡рпИроп роиро┐рпИро▒4 рпЖроЪCроХро┐ро▒ро╛! * ро╡+! рпЗрокро╛!, рпЗрои роЗрпИро┤ропD ...роЪрпА роо +! роЖCрокро╛-> рпЖроЪ ро╡> роЪро┐&роо6 роХро╛-* роХро╛ ,родро▓ро┐ роЕ-ропро╛ роХрпИро│ родро╛* рпЖроЪро╛ роХро┐ро▒ро╛! роЕ"ро▒! родро╛* рои родрпЗроХро╛рок* +рооро░*, +рооро░* ропрпЗроЪро╛рпИрод роЗро│роЪро┐роХ! роО ро▓ро╛!! * родро┐рпЖро╡!рокро╛рпИро╡рпИроп рокро╛роХ - роЖродро┐;! роЕ род,! роЗ ро▓ро╛ роЕ!рпЖрок! рпЗроЪро╛родро┐рпИроп-* роЗрпИро▒ро╡рпИрой родро╛* ,родро▓ро┐ рпИро╡ ро╡+роХро┐ро▒ро╛ роорогро╡ро╛роЪроХ рпЖрокрооро╛*! роЖройро╛

роЗро╡рпЗро│ро╛ рпЖрокrроп ро╡!"роХро╛rропро╛>рпЗроЪ! рооро░"+ роО ро▓ро╛! роХ10рок0ро╡ро╛ро│ро╛ роО*рой? :) роЕрпЗрод рпЗрокро╛ ,-+! рпЗрокро╛! роЕ-ропро╛ роХрпИро│ рпЖроХро╛/рпЗроЯ ,-роХро┐ро▒ро╛! роО+! родро┐ро╡ рпЖрок(& (роЕ-ропро╛ роХ) роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! рокро╛ роХро▓ро╛рооро╛? рпЗроХ10роХро┐1рпЗроЯ рок-роХ! * роЖ/ +ро░ро▓ро┐ - роЪро┐роХро┐ +роЪро░/ (роХ Fr рооро╛рогро╡роХро│* роиро╛ропроХ*) * рпЖрок/ +ро░ро▓ро┐ - роО!.роО .ро╡роЪ род +рооро╛r (Gро╡ропро╛ роЕро╡роХ роЕ!рооро╛)

ро╡роХ роХроЯ роХрпИроЯ род, рооро╛родро╡рпИрой, рпЗроХроЪро╡рпИрой, роХрпИроЯ род рооро╛родро╡рпИрой рпЗроХроЪро╡рпИрой родро┐роХ родро┐ ,роХ рпЗроЪC роЗрпИро┤ропро╛ , роЗрпИро┤ропро╛ рпЖроЪ*&, рпЖроЪ*& роЗрпИро▒роЪро┐, роЗрпИро▒роЪро┐ роЕ+ роЕ рокрпИро▒ рпЖроХро╛/роЯ роЖ(рпИро▒, роЖ(рпИро▒ роЕрог "рпИро╡ рпЖродrроп , рок1роЯ рокро░ро╛* рпЗроХро╛рпИрод рпЖроЪро╛*рой, рпИрок роХрооро▓ род/ рпЖродrроп

рпЖроЪро╛*рой

Page 206 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЪроХ родрооро┐ рооро╛рпИро▓ ,рок! родрокро╛рпЗроо, родрокро╛рпЗроо роЗ+ роЗ рокr< роЙрпИро░рокро╛ , роЙрпИро░рокро╛ роИ роЗро░/0, роЗро░/0 рооро╛ ро╡рпИро░ рпЗродро╛, рпЗродро╛ рпЖроЪроХ/ родро┐,роХ> рпЖроЪ ро╡ родро┐рооро╛ро▓ро╛

рпЖрок(&, роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! роО+! родро┐ро╡ рпЖрок(& рокро╛ро╡ро╛C

ро╡роХ роХроЯ роХрпИроЯ род рооро╛родро╡рпИрой, рооро╛родро╡рпИрой рпЗроХроЪро╡рпИрой = роХрок роХ рпЖроЪ 8! роХроЯрпИро▓ роХрпИроЯ род рооро╛родро╡*-рпЗроХроЪро╡* рооро╛родро╡* рпЗроХроЪро╡*! рпЗроХроЪро╡* роЖроХро╛ родро┐рокро╛(роХроЯрпИро▓ ропро╛ роХрпИроЯ родро╛ роХ? роЗро╡ройро╛ роХрпИроЯ родро╛*? рпЗродро╡ -роЕ<ро░ роЕ ро▓ро╡ро╛ роХрпИроЯ родро╛ роХ? роЙрпИро┤" роЕро╡ роХро│! роХро┐рпЖро░-1 роРропро╛4роХро╛? ро╣ро╛ ро╣ро╛ ро╣ро╛! роХ роо*рпЗропро╡ро╛ роЕродро┐роХро╛ро░5рпЗрод - рпЖроЪC;! роХ роороХро│* рпЗроо роЙрой+ роЕродро┐роХро╛ро░! роЗ рпИро▓ роО*ро▒ роХрпА родро╛-роЪро╛ро░рпИрод рпЗроХро╛родро╛-роЪро╛ро░родро┐ рпИро╡роХро┐ро▒ро╛! роЖрпИрооропро╛C рои0 роиро┐*ро▒ рои0ро╡* роЕро╡*! роЕродройро╛ родро╛рпЗрой роХрпИроЯроп ,- род! рпЖрооро╛род рокро╛ро░рпИрод;! рои0ро╡ родро╛роХро┐ рпЖроХро╛/роЯро╛*! рпЗродро╡ роЗL", роЕ<ро░ роЗL", роорпИро▓роп* роХрой!, рокро╛!рок* ро╡роЯ!, роХроЯро▓ро┐* роЕрпИро▓ роО*& рпЖрооро╛род рокро╛ро░,! роЕро╡* рпЗроо родро╛*! роПрпЗродро╛ рпЖро╡ро│роп роЗ рокро╛ +! рпЗрокро╛, рпЗрокро╛ роиро╛роо родро╛* роО ро▓ро╛! роХрпИроЯро╡/рпЖроЪCро╡ роХрпИроЯро╡ рпЖроЪCро╡ рпЗрокро╛ро▓ роЗ+!! роЖройро╛ роЙ/рпИрооропрпЗро▓рпЗроп роХрпИроЯро╡/рпЖроЪCро╡ роЗ+! роХрпИроЯро╡ рпЖроЪCро╡ рооро╛родро╡*-рпЗроХроЪро╡* рооро╛родро╡* рпЗроХроЪро╡* родро╛*! родро╛* роЪr, роЕ роО*рой ро╡роХ роХроЯ ? ро╡роХ! = рпЖрок! роХрок ! роЕроЯ, родро┐рокро╛(роХроЯро▓ро┐ роХрок

роО ро▓ро╛! рпЗрокро╛+рооро╛? роО*ройрокро╛ роХрпИрод ро╡роЯро▒MроХ? ро╣ро┐ро╣ро┐! роЗрпЗроХ роЖ/роЯро╛ роХро╛10! роХрок рпЗро╡ро▒! рои! роорой! роО* ! роХрок ! роЕ роЙро▓роХ роХроЯро▓ро┐ рооро┐род !, роЕрпИро▓роХро┤ро┐ ! рпЗрокро╛роХро┐ро▒! роЕрок <ро╡ро╛рооро┐роХ?! роорой! роО ! рпЗродро╛рог роО*& рокро╛0роХро┐ро▒ро╛ !

Page 207 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЖ/роЯро╛?!, роЕрок <ро╡ро╛рооро┐роХ?! рокро▓ роЗроЯроХро│ роТрпЗро░ роЙро╡рпИроороХрпИро│ рпИроХропро╛?ро╡ро╛ роХ! ропро╛ро░ро╛><! роЖC4 рпЖроЪC рокро╛роХ! рпЖродr;!! роорой! роО ! рпЗродро╛рог рок(ро▒ро┐, роородро┐ роО ! рпЗроХро╛рпИро▓ роК*ро▒ро┐ роЪро┐рой! роО ! роЪро░рпИроХ роП(ро▒ро┐, рпЖроЪро▒ро┐ роХроЯ роУ0! рпЗрокро╛ роорой* роО ! рокро╛рпИро▒ родро╛роХро┐, рооr;! рпЗрокро╛ роЕро▒ро┐роп роТ/рогро╛ роЙрпИрой роОP! роЙрог рпИро╡ рои роХро╛C, рои роХро╛C роТ(ро▒ро┐Q роЙрпИроЯроп рпЗроХро╛рпЗро╡!

родро┐роХ родро┐ ,роХ рпЗроЪC роЗрпИро┤ропро╛ = роиро┐ро▓рпИро╡ рпЗрокро╛ро▓ роородро┐ ,роХ! рпЖроХро╛/роЯ рпЖрок/роХ "рпЖроЪ*& рпЖроЪ*&" рпЖроЪ*& роЗрпИро▒роЪро┐ = родро╛роХ роЗ роЗроЯродро┐ роЗ рпЗрод, роЗ&рооро╛рокро╛C ро╡рогроХро╛, "рпЖроЪ*&" ро╡рог+роХро┐ро▒ро╛ роХ! роП*? = роЕ-ропро╛ роХ?роЯ* B- ро╡ро┤ро┐рокроЯP!! роЕ родро╛* рпИроХроХ роп!! роЕ родро╛* рпЖродро╛/0! роЗ род роЗроЯродро┐ роЗ рпЗрод BроЯ роЗрпИро▒ро╡рпИрой ро╡рогроХро▓ро╛! родро╛*! роЖройро╛ роЕ родройрод ро╡ро┤ро┐рокро╛0! роЕ("родрооро╛рой рпИро╡роХрпИро▒ рпЗро╡рпИро│роп родройрпИроо роО+? роЕ-ропро╛ B1роЯродро┐ , BроЗ , +ро│ ро╡ро┤ро┐рок1роЯро╛ , роЕ родрой "рог >роЪро┐ роЕ ро▓ро╡ро╛! роЕ+ роЕ рокрпИро▒ рпЖроХро╛/роЯ роЖ(рпИро▒ = роЕрпЗроХ, роЕрпЗроХ рпЖрокрооро╛ро│роЯ! рокрпИро▒ ро╡ро╛роХро┐ рпЖроХро╛/роЯ ро╡ро┤ро┐рпИроп... ро╡ро┤ро┐рпИроп роЖ&=ро╡ро┤ро┐! роЖ(&рокрпИроЯ-* рпЖроЪро╛ 8рпЗро▒ро╛!-ро▓! роЗрпЗроХ рокрпИро▒ роО*& рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ро╡10 рпЖрокрооро╛рпИро│рпЗроп ро╡ро╛+! ро╡ро┤ро┐рпИроп роЕ ро▓рпЗро╡ро╛ роироо+> рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ родроХро┐ро▒ро╛! * родро┐,роХро╛(&рокрпИроЯ ,роХ рокrроЪро┐ ! роЖ/роЯро╛ роЖ(&рокрпИроЯ рпЖрокрооро╛ рокrроЪро┐ ! * роЕродройро╛ родро┐рокро╛рпИро╡рпИроп роЖ/роЯро╛ роЖ(&рокрпИроЯ-*

рпЖроЪро╛ ро▓ро▓ро╛! родро╛рпЗрой? роЪr родро╛рпЗрой?

роЕрог "рпИро╡ = роЕро┤роХро╛рой "рпИро╡ роХро┐ро░ро╛роо!, "R , ро╡ ро▓ро┐"R ! рпИрок роХрооро▓ род/ рпЖродrроп = рок<рпИрооропро╛рой +ро│ >роЪро┐ропро╛рой родро╛роорпИро░ рооро╛рпИро▓роХ! рпЖродrроп *ройро╛ рпЖродро╛+ рооро╛рпИро▓! рпЖродро╛роХ , рпЖродро╛рпИроЯроп , роХ/рог-* ро╡род! ро╡родрооро╛рой рооро╛рпИро▓роХ роЙ/0! роЖ/роЯро╛ S-роп + S- рпЖроХро╛0род = рпЖродrроп роО* ! рпЖродро╛+ рооро╛рпИро▓! роЖ/роЯро╛ рооро╛рпИро▓*рпЗрой роЗрпЗрокро╛ рпЖрокроп роЖроп->роЪро┐!

Page 208 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рок1роЯ рокро░ро╛* рпЗроХро╛рпИрод рпЖроЪро╛*рой = рок1роЯ рокро░ро╛* рпЖрокrропро╛ро╡ро╛r* рпЖроЪ ро▓ рпЖрокро╛/P (рпЗроХро╛рпИрод рпЗроХро╛рпИрод) рпЗроХро╛рпИрод рпЖроЪро╛*рой... рпЖроЪро╛*рой роЖ/роЯро╛?+ рпЖрокро╛ро▒ род ро╡10 M рокро╛роЪ! роЬро╛5родро┐! роО*рой родро╛* роХ/рогро╛, роХ/рогро╛-* рпЖроХро╛роЪро┐ройро╛8!, роЪроороп! роХро┐рпИроЯ+! рпЗрокро╛рпЖрод ро▓ро╛!, род* рпЖрокроп ро╡! рпЗрокро╛рпЖрод ро▓ро╛!, род* роЗройро╖ро┐роп рпЗрокро╛10рокро╛!:) рок1роЯ рокро░ро╛* рпЗроХро╛рпИрод! рок1роЯ рокро░ро╛* рпЗроХро╛рпИрод! рок1роЯ рокро░ро╛* рпЖрокrропро╛ро╡ро╛r* рпЖроЪ ро╡ +рооро╛ро░родро┐ропро╛рой роО* рпЗродро╛ро┤ро┐рпЗроп! S- рпЖроХро╛0род <роЯ рпЖроХро╛-рпЗроп! роЪроХродрооро┐ рооро╛рпИро▓ = роЕро╡ рокро╛- рпЖроХро╛0род роЪроХродрооро┐ рооро╛рпИро▓! рооро╛рпИро▓ роЪроХ роХро╛ро▓! родро╛* роОрокрпЗро╡ро╛ ,-роЪро┐ рпЗрокро╛роп0>рпЗроЪ! роЗро╡ роХро╛ро▓! роЕ"ро▒! родро╛рпЗрой? роЕ"ро▒! роО*рой роЪроХ родрооро┐? * роирок*рпИройрпИроп ,* рпИро╡родро╛! * рокро┤ родрооро┐ро┤ рок/рокро╛0, * родрооро┐ро┤ро┐ роЗрпИро▒ропроп , * родрооро┐ роХроЯ4 рооро╛рпЗропро╛*, * рпЖро╡1роЪро┐-роХро░ рпИрод роЖроиро┐рпИро░ роХро╛род

роО*рпЖро▒ ро▓ро╛! роЪроХроХро╛ро▓ родрооро┐> роЪрооропрпИрод, родрооро┐> роЪVроХрпИрод роЕро╡ ,*рой&родро┐ роиро┐рпИро▓роиро╛1-ропродро╛ = роЪроХродрооро┐! рпЗроХро╛рпИрод, рпЗроХро╛рпИрод ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐ рпЖродr родро┐ !, рпЖродr родро┐ ! ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐роп рокро╛-ройро╛ роЗ рпИро▓! роЗ рпИро▓ ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐роп

роОLродро┐ройро╛ родро╛* роЪрпИрокроп роородро┐" роО*& роЗ род роТ роХро╛ро▓роХ1роЯродро┐8!, рои!рпИроо рпЗрокро╛*ро▒ роОро│ропро╡ роХ?роХро╛роХ рпЖродCро╡ родM родрооро┐ро┤ро┐ рокро╛-ройро╛! рпЖродро│ропро╛род роорпИро▒ роиро┐ро▓роХ рпЖродро│роХро┐*рпЗро▒ро╛рпЗроо!

,рок! родрокро╛рпЗроо = роЕ род рпЗроХро╛рпИрод родрооро┐ - ,рок рокро╛<ро░роХ! рокро╛+<ро░! = роХро╡рпИрод+роЗрпИроЪ! роЗрпИроЪ роХро╡рпИродропро╛рой родро┐рокро╛рпИро╡ рокро╛роЯ роХрпИро│... роЗ+ роЗрокr< роЙрпИро░рокро╛ = роЗрпЗроХ роЗ род рпЖрокрооро╛ рокrрпИроЪ рокро╛0рокро╡ роХ роО ро▓ро╛!... роО ро▓ро╛! роЕ+ роЕ рокрпИро▒, роЗ+ роЗ рокr< = рокро╛ родMроХро│ро╛ рпЖроЪро╛ ро▓ро╛1роЪро┐рпИроп? рпЖрокро╛ро│ро╛1роЪро┐рпИроп? * роЕ+-роЕ рокрпИро▒ = роЕ+, роЕ+-* рпЗрооро╛1роЪ! рпЗродроЯро▒MроХро│ро╛ роороХрпЗро│? * роЗ+-роЗ рокr< = роЗ+, роЗ+-* роЗрпЗроХрпЗроп роЗ+! рпИроХроп рпЖро╡/рпИрогрпИроп ро╡>роЪро┐роХро┐10, рпЖроиC+ роЕрпИро▓ропро▓ро╛рооро╛? "роОрой+ рпЗрооро╛1роЪ! рпЗро╡P!, роОрой+ рпЗрооро╛1роЪ! рпЗро╡P!"-* , <ропроиро▓ рпЗрокро╛ рпИро╡ рпЗрокро╛ родро┐ рпЖроХро╛/0, роХ роороХрпИро│;!, роЕ

WроЯро╛ройроХрпИро│;! рпЖроЪCропро╛родM роХ! <ропроиро▓! роЗ ро▓ро╛роо роХ рооро╛

WроЯро╛рой! рпЖроЪC;роХ!

Page 209 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

роЕ+ роЕ рокрпИро▒, рокрпИро▒ роЗ+ роЗ рокr< = роиро┐роп рпИроХроХ роп!! роО* роХроЯ* рокрог рпЖроЪC "роХро┐роЯрокрпЗрод"! = роЗрпЗро╡ рпЗрооро╛1роЪ!! роЗрпЗро╡ роЗ*рок!! роЗрпЗро╡ роЗрпИро▒ро╡* роЙро│ роЙроХ"! * родро┐ро╡ро░роХрпЗроо рпЗрооро╛1роЪ!! родро┐рпЗро╡роХроЯрпЗроо рпЗрооро╛1роЪ!! родро┐роХ>роЪро┐рпЗроп рпЗрооро╛1роЪ!! рпЗрооро▓рпЗроХро╛1рпИроЯрпЗроп рпЗрооро╛1роЪ!! родро┐Xроп рпЗродроЪроХрпЗро│ рпЗрооро╛1роЪ!! * ро╡ро╛рпИро┤ рок род роЖрпИройроХро│роп роЕро│ро╛ро│ рпЖрокрооро╛рпЗро│ (роХрпЗроЬ родро┐ро░ ро╡ро░родро░ро╛роЬ рпЖрокрооро╛) рпЗрооро╛1роЪ!! роЕро╡ро░ро╡ роЕрокрооро╛рой родро▓! роО ро▓ро╛,рпЗроо рпЗрооро╛1роЪ!! * роЕро╡ро░ро╡ роЕ родро░ро╛рооро╛рпЗро╡ рпЗрооро╛1роЪ!! рпЗрооро╛1роЪ! роЕ род ропро╛рооро┐рпЗроп рпЗрооро╛1роЪ!! рпЗрооро╛1роЪ! родро┐рокро╛рпИро╡ = роТ рокr<! рпЖрокрооро╛, род!рпЗрооро╛роЯ Yрооро┐ рокро░ро╛1-рпИроп роЕ

рок, рои!роо

роО ро▓ро╛+! рпЖроХро╛0род рокr<! роЕрпИрод роУро╡ро╛ роО ро▓ро╛!, рокr< роЙрпИро░рокро╛ роО ро▓ро╛!.... роЗрпЗрокро╛ рокро╛роХ, роЙродро┐рпИроп рокро╛роХ рпЗроХро╛рпИродроп* роЙ*ройрокро╛рой роЙродро┐рпИроп! * ,род рокро╛<ро░родро┐ = родро┐ропро╛рой <рпЗро▓ро╛роХ! + 7( рокроп* рпИро╡родро╛! * роЗ&родро┐ рокро╛<ро░родро┐ = 7( рокроп* + родро┐ропро╛рой <рпЗро▓ро╛роХ! рпИро╡роХро┐ро▒ро╛! роИ роЗро░/0, роЗро░/0 рооро╛ ро╡рпИро░ рпЗродро╛ = роиро╛*+ рпЖрок! роорпИро▓ рпЗродро╛роХ! роИ -роЗро░/0=роиро╛*+! рпЗроороХ! род+! роорпИро▓,роХ0 рпЗрокро╛ро▓, роиро╛! рпЗрокро╛C род+! роЕро╡* роиро╛*+ рпЗродро╛роХ = роЪ+роЪроХро░-роЕрокроп-ро╡ро░род роХро░роХ! рпЖроЪроХ/, родро┐,роХ = рпЖроЪXро╡r роУ-роп роХ/роХ! родро┐Xропрооро╛рой родро┐,роХ!! рокро╛ ро╡-;! роЕ род рпЖроЪроХ/ роЕро┤+ ,роХ!! роЕCрпЗропро╛....

рпЖроЪ ро╡+родро┐рооро╛ро▓ро╛

G роо*+роиро╛ро░ро╛ропрогройро╛

роо* роиро╛ро░ро╛ропрогройро╛ ! роиро╛ро░ро╛ропрогройро╛

рпЖроЪ ро╡ родро┐рооро╛ро▓ро╛ = родро┐роороХрпЗро│ро╛0 B-роп G+роо* роО+! = роО+!=роО ро▓ро╛ роЗроЯродро┐8!, роО*&!=роО ро▓ро╛ роХро╛ро▓родро┐8!, родро┐-роЕ родро┐ роЕ рпЖрок(& = роЙро▓роХ*рпИрой роороХро╛ро▓Zрооро┐роп* рокrY рог роХроЯро╛1роЪродро╛рпЗро▓, роЕроХро▓роХро┐ ро▓ро╛ роХрпИрогропро╛рпЗро▓... * родрооро┐ роХроЯ4 рооро╛рпЗропро╛* родро┐-роЕ рпЖрок(&.....родро┐+рооро╛ роЕ рпЖрок(&, * рокроХро╡-рокро╛роХро╡род рпИроХроХ ропродро╛рпЗро▓, роЖ/роЯро╡*-роЕ-ропро╛ родро┐рпЖродро╛/-

рокро╛ро╡ро╛C роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! рокро╛ро╡ро╛C роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! рокро╛ро╡ро╛C роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C!

Page 210 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

* роЖ/роЯро╛ родро┐ро╡-роХрпЗро│ роЪро░рог!! роО!рпЖрокрооро╛* родро┐ро╡-роХрпЗро│ роЪро░рог!! ро╣r роУ!! * роЕ-рпЗроп* родро┐рокро╛рпИро╡ рокродро┐4роХрпИро│ роиро┐рпИро▒4 рпЖроЪCроХро┐рпЗро▒*! рпЖроЪCроХро┐рпЗро▒* * роЕ-ропро╛ роХро│ро╛рой роЙроХ родро┐ро╡-роХро│ рпЗроЪро╡ рпЖроХро╛роХро┐рпЗро▒*! рпЖроХро╛роХро┐рпЗро▒* * роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C! роЗ*"&ро╡ роО! рокро╛ро╡ро╛C!

роЗрой ро╡ро╡рой....рооро░" рок-, рпЗроХро╛рпИродроп* рпЗроо рокро▒ рокро╛-роп, ро╡ро╛ рокро╛роХ + ро╡ро╛ро┤ро┐ родро┐роиро╛роо!.....

родро┐рокро╛рпИро╡ ро╡ро╛ рокро╛роХ - рпЗро╡род рокро░ро╛* рок1роЯ роОLродро┐роп! рпЗроХро╛рпИрод рокро▒ род роК , рпЗроХро╛ро╡ род* ро╡ро╛L! роК ! рпЗроЪро╛родро┐ роорог рооро╛роЯ! рпЗродро╛*&! роК ! - роиMродро┐ропро╛

рои ро▓ рокрод ро╡ро╛L! роК ! роиро╛* роорпИро▒роХ роУ! роК ! ро╡ ро▓ро┐ "R ! рпЗро╡род рпЗроХро╛[ ! рокро╛родроХроХ родM +!! рокро░роо* роЕ- роХро╛10!! рпЗро╡род! роЕрпИрой+! ро╡родро╛+!! - рпЗроХро╛рпИрод родрооро┐ роР роР ! роР ! роЕро▒ро┐ропро╛род рооро╛ройроЯрпИро░ рпИро╡роп! <роорок! ро╡!"! роЪрооропродро┐* ,рпЖрок! +ро▒ро┐рпЗроХро╛ роО*рой? 1. рокро╛родроХроХ родM роХP!! 2. рокро░роо* роЕ- роХро╛1роЯP!! 3. рпЗро╡род! роЕрпИрой+! ро╡родро╛роХP!! роЗ!V*&! рпЗроХро╛рпИродроп* родро┐рокро╛рпИро╡, рпЖро╡+ роОро│родро╛роХ> рпЖроЪC ро╡0роХро┐ро▒! роЪро╛5родро┐ро░ ро╡(рок*рой роХ, роЖро░ро╛C>роЪро┐ропро╛ро│ роХ роЗро╡ роХрпИро│ роО ро▓ро╛! роХроЯ , роОро│роп роороХ?+! роЗрпИрод роО0> рпЖроЪ роХро┐ро▒! роЕродройро╛ родро╛* родро┐рокро╛рпИро╡+ роо10!, роО род роХро╛ро▓родро┐8!, роЖро▓ропроХро│ родрпИроЯроп рпИро▓! родро┐роорпИро▓роп ро╡роЯрпЖрооро╛ро┤ро┐> <ро░рокро╛родрпИрод роиро┐&родро┐ ро╡10, родро┐рокро╛рпИро╡рпИроп роУроХро┐ро▒ро╛ роХ! роо родро┐ро░роХ?рпЗроХ роЙrродро╛рой роородро┐", рпЗро╡род! роЕрпИрой+! ро╡-*

рпЖроЪро╛*ройро╛8!...

Page 211 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


рооро╛родро╡ рок род

рооро╛родро╡ро▓роХро╛C роЗ+! рпЗрокро╛рпЗродро╛...+ро│роХро╛роорпЗро▓рпЗропро╛/+ро│рпЗродро╛, родM1рпЗроЯро╛, родM10 роЗ рпИро▓рпЗропро╛, роО*рой рпЗро╡Pрооро╛ройро╛8! роЖ>роЪро╛ро░! рпЖроЪро╛ ро▓ро┐ рпЖроХро╛?роХ! роЗ род рпЗро╡род! роЕрпИрой+! ро╡рпИрод роо10!, роОрпЗрокро╛ рпЗро╡/0рооро╛ройро╛8!, роОрокрпЗро╡/0рооро╛ройро╛8!, ропро╛ рпЗро╡/0рооро╛

8! роУродро┐ рпЖроХро╛ро│ро▓ро╛!!

роЗ рпИро╡рогро╡> рпЖроЪро╛ роЕ ро▓! роЪроороп> рпЖроЪро╛ роЕ ро▓! +ро▓> рпЖроЪро╛ роЕ ро▓! роЖ>роЪро╛ро░ рпЖроЪро╛ роЕ ро▓! родро┐рокро╛рпИро╡ = рпЖрокро╛> рпЖроЪро╛! рпЖроЪро╛ роЕрпЗро╡ роЗрод* роиM рпИроо-рпЖроЪро│ро▓рокроп! рпИроо рпЖроЪро│ро▓рокроп!-рпЖрокрпИроо рпЖроЪро│ро▓рокроп! рпЖрокрпИроо! рпЖрокрпИроо

рпЗроХро╛рпИродроп* рпЗроо родрооро┐ роЕ >роЪрпИрой! - ро╡ро╛ро┤ро┐ родро┐роиро╛роо!! * родро┐ роЖ- Yро░ рпЖроЪроХ роЙродро┐родро╛ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * родро┐рокро╛рпИро╡ ,рок! рпЖроЪрокройро╛ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * рпЖрокrропро╛ро╡ро╛ рпЖрок(рпЖро▒0род рпЖрок/ рокрпИро│ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * рпЖрок!"R рооро╛,рой+ рок* роЖройро╛ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * роТ 7(& роиро╛(рок V*& роЙрпИро░родро╛ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * роЙроп роЕро░роХ(рпЗроХ роХ/рог роЙроХ родро│родро╛ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * роо роЖ! родро┐роо ро▓ро┐, ро╡ро│ роиро╛- ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп! * ро╡/ "рпИро╡, роироХ рпЗроХро╛рпИрод, рооро▓ рокродроХ ро╡ро╛ро┤ро┐рпЗроп!!! роЖ/роЯро╛ родро┐ро╡-роХрпЗро│ роЪро░рог!! роО!рпЖрокрооро╛* родро┐ро╡-роХрпЗро│ роЪро░рог!! ро╣r роУ!!

Show all items

Page 212 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

மாதவ ப த

You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

மா கழி-31/ைத-01: ஆடா திமண! ேகாைத மாைல மாறினா! Wednesday, January 14, 2009, 11:13:46 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

அைனவ இன ய ெபா#க வா$%&க! தி%திபான தமி$% திநா - தமி$ (%தா) வா$%&க! ெபா# ம#கல, ம#கல எ# த#க! த#க எ+னா#க? ெபா#க ெபா#கி,சா? இ+ப ெபா#கி,சா? கைப க.,சா,சா? ெதாைலகா/சிய 0$கி/1#களா? பதிவேலா, ெதாைலகா/சியேலா ெராப 0$றவ#க4, நாைள, சிற( 5ைச உ)! உ#க ெகா(க4 சிற( வ ண அ.கப)-+7 உ#க வ/)ல 8 ெசா ற& கா&ல வழl#கேளா? :))

ேகாைத% திமண! திமண ஆடா க யாண! க யாண

ெபா&வா, மா கழி :.;ச&, திபாைவ நிக$,சிக நிைற< ெப= வ)! ஆனா

தமிழ திநாளான ைத-:த

ைத :த நா4, நா4 ேகாைத பா>ர பா. வ,சிகா-+7 வ,சிகா +7 பல ேப% ெதrயா&! ெதrயா& சி+ன ெபா@#க4% ைத மாச-+னா உயரா,ேச! ைத ெபாற தா வழி ெபாற

Page 213 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

த#கேம த#க! வ/.

8 தான ய: பண: கதிரா) ேவைளயா,ேச! ெபா@ மன>ல, காத திமண சதிராடாதா? :) தமி$ மற%தி-கிராம%& ெபாணான எ#க ேகாைத, ைத பறைப பாடாம தா+ இபாளா எ+ன? வா#க, அைத ேவகமா பா %&/), ஆடா திமண ைவேபாக%ைதA பா %&வ/)...மிக மிக மகி$,சியாக% திபாைவ பதி<கைள :.%& ைவேபா! :) "ைத ைத-ஒ இேதா ைத-01: ைத ஒ" ஒ தி#க எ+7 :த நா,சியா திெமாழி! திெமாழி ைத ைதெயா தி#க4 தைர வளகி% தம டலமி/) மாசி :+னா, :+னா ஐயD மணெகா) ெத அண & அழகி7 அல#கr%த அன#க ேதவா! ேதவா உEய< ஆ#ெகாேலா எ+=ெசா லி உ+ைனA உபையA ெதாFேத+, ெதாFேத+ ெவEயேதா தழ உமி$ சகரைக வதிகிறிேய! ேவ#கடவ எ+ைன வதிகிறிேய ேவகமான ெபா: ெபா காமேவேள! ம+மதா! உன அன#க+-+7 ேப! அ++அ#க=உடப லாதவ+! சிவ ெபமா+ ேசாதிய ெபா.யாகிய ெபா.யா!

ைதெயா தி#க - ஆடா க யாண%&காக, க யாண%&காக ைஷலஜா அகா பர%ேயகமாக ேபா/) அ7பய, அ7பய வண ேகால (த த-மடல த மடல) மடல

ைத மாசமான இ+=, தைரைய வளகி, த-மடல எ+7 ள ,சியான ேகால இ/ேடா! மாசிய+ : தின நா வைர (அதா,> ைத மாத :F&), மண ெபா.களாI, வண ெபா.களாI, ெதைவ அழப)%திேனா! ைத மாச எ+றாேல ந8 வ) 8 ேத. வ ேவைளயா,ேச! அதா+! எத உய வா$கிேற+ ெதrAமா? காம+ எ+7 உ+ைனA, சாம+ எ+7 உ+ தபையA ெதாFேத+!

Page 214 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெபாறிக பற அழகிய சகர%ைத ைகய ப.,சிகாேன...அ த ப.,சிகாேன அ த ேவ#கடவ+! ேவ#கடவ+ "அவ7 அவ7-நா+ அவ7 நா+" நா+ எ+= வதிபாேய! வதிபாேய

மா கழி ேநா+( :.;ச&, ெர) மாச கழி,சி, ப#ன ய தா+ (ப#ன உ%திர) ேகாைத% திமண ெகாடா)வா க திவர#க ம= வ லி(%Jr ! ஆனா ேவ#கடவ+ அத :+னதாகேவ ேகாைத அ ெசEகிறா+ ெசEகிறா+! எபடா இவ, வ#ககட கைட த பா>ர பா. :.க ேபாகிறாேளா?-+7 கா%&கி/) இகா+ ேபால! ேவ#கடவ எ+ைன வதிகிறிேய! ேநா+( :.,ச ைகேயா).....அவைளஅவ+.....அ)%த நாேள லப! :) இ+= திமைல-திபதிய

திமைல திபதிய , திபதிய ைத% திநாளான ெபா#க நாள+=, நாள+= ஆடா திமண-ேகாைத திமண ேகாைத பrணய எ+= ெகாடாடப)! காைலய ேவ#கட மாபைள பாr ேவ/ைட எ லா நட%தி, வர 8 ெகாபள க வவா! வ & ைக%தல ப=வா! மாைல மாற அ(தமாக நட! இKவள< நா, தா+ L. ெகா)%த மாைலைய, அபா கி/ட ெகா)%&, ெபமா4 ேபா/டா! இ+= அவேள த+ ைகபட, மாைல மாற ேபாகிறா! ஆடா மாைல மாற கா/சிைய, கா/சிைய திமதி. திமதி வசாகா ஹr, ஹr Lப பா/) ஒ+றினா

வவrபைத ேக4#க! ேக4#க (மாைல L/) அ த பதிைய ம/) க%தr%& ெகா)%&ேள+!)

ேக/பத ம/)மான ஒலி,>/.! மாைல சாறினா! சாறினா ேகாைத மாைல மாறினா! மாறினா மாலைட &, மதிலர#க+ மதிலர#க+, மாைல அவ த மா பேல, மாலைட & மா பேல ைமயலா, ைமயலா ைதயலா, ைதயலா மாமல கர%தினா, கர%தினா ர#க ராஜைன ராஜைன, அ+ப த#க ேநசைன, ேநசைன ஆசி Nறி, Nறி 5>ர க ேபசி மிக வா$%திட, வா$%திட அ+(ட+, இ+பமாE இ+பமாE, ஆடா கர%தினா, அ+(ட+ கர%தினா மாைல சாறினா! ேகாைத மாைல மாறினா!

Page 215 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

பா-மாைல மாைல மாறினா! பா மாைல சாறினா! சாறினா 5-மாைல மாறினா

அப.ேய கபைன பண பா#க அ த அழ% திக யாண%ைத! திக யாண%ைத *ெபrய திவ.யான கட+, மாபைளைய, வாA ேவக%தி பற த.%& ெகா) வர... * நிகF திவ4வரா) 2040 (ச வதாr வட), ைத% தி#க :த நா (14-Jan-2009), மக ந/ச%திர N.ய ைத-ெபா#க ந+னாள ேல... * ம%தள ெகா/ட, வrச#க நி+Oத, * அ.யா க வாழ, அர#கநக வாழ, * ஆ+ேறா -சா+ேறா -ஆ,சா ய க ம#களாசாசன பாட * ஆ$வா க-நாய+மா க நாலாயர பா>ர#களாI, ேதவார பதிக#களாI ந லாசி Nற, * ம&ைர-வ லி(%J , ப/ட பரான + ெச ல மகளான, திநிைற ெச வ. ெச வ ேகாைத * திநா)ைட% தைலவ+, அமலனாதி பரா+, திநிைற ெச வ+ ெச வ+. அர#க7 எைற, ஏேழ$ பறவமாE, காத திமண இன ேத நடகி+ற ேபா$தின ேல ேல, * அ+ப க-அ.யா க ந8#க எ லா... த#க >ற: ந/( Lழ வ தி &, * :%&ைட தாம நிைர தா$ த ப தகீ $, திரேட எF தள , * ஆடா-அர#க+ ஆடா அர#க+ திKய தபதிகைள, தபதிகைள * ப லா) ப லா) எ+7மா=, எ+7மா= * கணார க), ைகயார% ெதாF&, தபதிகைள ஆசி வதி%& அ4மா= ேக/) ெகாகிேற+! - அ.ேய+, அ.ேய+ மாதவ ப த : ப த ேகாைதய+ ஆய -ந/(, ஆய ந/(, ச0க. ச0க

Page 216 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

வாரண ஆயர Lழ வல ெசE& நாரண நப நடகி+றா+ எ+ெறதி 5ரண ெபாட ைவ%& (றெம# ேதாரண நா/ட.... நா/ட

நாைள வ&ைவ மணெம+= நாள /) பாைள க: பr>ைட ப த கீ $ ேகாளr மாதவ+ ேகாவ த+ எ+பா+ ஓ (த... காைள (த

இ திர+ உள /ட ேதவ ழா எ லா வ தி & எ+ைன மகேபசி ம திr%& ம திர ேகா. உ)%தி மணமாைல L/ட... அ தr L/ட

நாறிைச% த8 %த ெகாண & நன ந கி பா பன, சி/ட க ப லா எ)%ேத%தி 5(ைன கண (ன தேனா) எ+-த+ைன க/ட... கா( நா க/ட

Page 217 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

கதிெராள த8ப கலச:ட+ ஏ தி, சதிrள ம#ைகய தாவ & எதி ெகாள ம&ைரயா ம+ன+ அ. நிைல ெதா/), எ# அதிர (த... (த

(ெக/. ெக/. ேமள, ேமள ெக/. ேமள.....) ேமள ம%தள ெகா/ட வrச#க நி+Oத :%&ைட% தாம நிைர தா$ த ப த கீ $ ைம%&ன+ நப ம&Lத+ வ & எ+ைன பற... ைக%தல பற

வாE ந லா ந ல மைறேயாதி ம திர%தா

பாசிைல நாண ப)%& பrதி ைவ%& காEசின மா-கள = அ+னா+ எ+ ைகபறி% ெசEய... த8வல ெசEய

இைம ஏேழ$ பறவ பறாவா+ நைம உைடயவ+ நாராயண+ நப ெசைமAைடய திைகயா தாபறி மிதிக... அமி மிதிக

வrசிைல வா:க%& எ+ைனமா தா வ தி/) எr:க பாr%& எ+ைன :+ேன நி=%தி

Page 218 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

அr:க+ அ,>த+ ைகேம எ+ ைகைவ%& ெபாr:க த/ட... த/ட

#ம அப ள சா த ம/.%& ம#கல வதி 8 வலெசE& மணந8 அ# அவேனா) உட+ெச+= அ#, ஆைனேம

ஆ/ட... ம;சன ஆ/ட

(ஆய7காக% தா+ "ெகாட மணாவைன") ேவய (க$ வ லி(%J ேகா+ ேகாைத ெசா

Jய தமி$ மாைல ஈைர & வ லவ வாA ந+மகைள ெப= மகி$வேர! மகி$வேர

இ%&ட+, இ%&ட+ திமகள + திமண%ேதா) N.ய திபாைவ பதி<க - மாதவ ப தலி

நிைறவாகின!

Page 219 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


மாதவ ப த

ெபா#கேலா ெபா#க

ெபா#க ! இ+பேம ெபா#க ! எ# திவ ெப=, இ+(=வ எபாவாE! இ+(=வ எபாவாE! Show all items

Page 220 of 220.

http://madhavipanthal.blogspot.com/atom.xml?max-results=50


роЗройроп рпЗроХ роХро┐ !

роЗройроп рпЗроХ роХро┐ ! рпЗроХ роХро┐ You are viewing a feed that contains frequently updated content. When you subscribe to a feed, it is added to the Common Feed List. Updated information from the feed is automatically downloaded to your computer and can be viewed in Internet Explorer and other programs. Learn more about feeds.

Add this feed to your Google Personalized Homepage Subscribe to this feed in Google Reader Subscribe to this feed

родро┐ро░ро╛? ройродрооро╛?? - родро┐рокро╛рпИро╡ рпЖроХ ро╡рпИро│ропро╛ ! Monday, January 05, 2009, 1:52:38 PM | noreply@blogger.com (kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS))

Jan-02, 2009 03:33 AM EST !роХ", !роХ" рокr$роХ" роЕро▒ро┐ро╡'роЪро╛'рпЗроЪ! роЕро▒ро┐ро╡'роЪро╛'рпЗроЪ :) рокr$ роЕро▒ро┐ро╡ рокродро┐! роЗ)рпЗроХ! роЗ)рпЗроХ роЪrропро╛рой ро╡рпИроЯроХ" роЗрпЗродро╛! роЗрпЗродро╛

роЗ+род рпЗрокро╛ роп, рокро▓. роЖ0ро╡) роХро╛ роХро▓+роХро┐ 1)роХ! роХро▓+роХро┐ 1)роХ рпЖро░ро╛.рок рои ро▒ро┐! рои ро▒ро┐

http://iniyathu.blogspot.com/atom.xml

Thirupavai for Dummies  
Thirupavai for Dummies  

Thirupavai for Dummies

Advertisement