Page 1

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTIN TIIVISTELMÄ 2017


VASTUULLISUUSTYÖN LÄHTÖKOHDAT

Valtio-omistajan vaatimus • Yhteiskuntavastuu osaksi liiketoimintaa • Tavoitteellinen vastuullisuuden johtaminen

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli YK:n kestävän kehityksen teemat

Sidosryhmätutkimus ja olennaisuusanalyysi Sidosryhmien odotukset ja toiveet

Toiminta ja sen seuraaminen Vuosittainen raportointi, väliraportointi


11

9

7

5

MERKITYS SIDOSRYHMILLE

6

1

3

2 4

8

10 12

1. Työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Asiakkaiden viihtyvyys 3. Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous 4. Turvalliset ja terveet asuinympäristöt 5. Taloudellinen tulos 6. Kasvihuonekaasujen vähentäminen 7. Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

8. Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen 9. Korruptionvastaisuus 10. Henkilöstön osaamiseen panostaminen 11. Verojalanjälki 12. Muiden ympäristövaikutusten minimointi (jätteet sekä kestävät materiaalit ja hankinnat)

MERKITYS KRUUNUASUNNOILLE Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö


VASTUULLISUUSTEEMAT JA NÄKÖKOHDAT

REHTI LIIKETOIMINTA

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Taloudellinen tulos

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Verojalanjälki

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Korruptionvastaisuus

Henkilöstön osaamiseen panostaminen


ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Energian- ja vedenkulutus

Asiakkaiden viihtyvyys

Kasvihuonekaasupäästöt

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Muut ympäristövaikutukset (jätteet, kestävät materiaalit ja hankinnat)


REHTI LIIKETOIMINTA TALOUDELLINEN TULOS ASIAKKAAT Vuokratuotot 17,1 M€ (20,6) Käyttökorvaukset 0,7 M€ (0,8) Kiinteistöjen myynnit 1,1 M€ (22,7)

JULKINEN SEKTORI Saadut avustukset 0 M€ (0)

TOIMITTAJAT Palvelujen ostot 10,2 M€ (26,3), joista investointeja 3,7 M€ (14,6)

HENKILÖSTÖ Maksetut palkat 1,6 M€ (1,6)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lainanotto 4,2 M€ (0,7)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lyhennykset 4,1 M€ (25,0) Korkokulut 0,4 M€ (0,7)

MUUT TUOTOT Muut rahoitustuotot 0,2 M€ (0,3)

JULKINEN SEKTORI Verot 0,9 M€ (1,1)

VEROJALANJÄLKI

4,8 M€ maksettuja veroja vuonna 2017

KORRUPTIONVASTAISUUS

0

korruptiotapausta vuonna 2017


HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ MONIPUOLINEN JA TASA-ARVOINEN HENKILÖSTÖ

22

työntekijää

86 % 77 % 73 % 49 v. 92 % vakituisia

kokoaikaisia

naisia

keski-ikä

tutkinnon suorittaneita

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN 7 6

Vuoden 2017 työhyvinvointiprojektin tarkoituksena oli parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä työssä.

4,6

5 4 3 2

5,0

2,5

4,3

5,4

7 6

4,2

5 4

5,9

3 2

1

1 2015

2016

2017

2018

Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät (päivää per henkilö) Tavoitteellinen työtyytyväisyyden kokonaisarvosana (asteikolla 1-7) Mitattu työtyytyväisyyden kokonaisarvosana (asteikolla 1-7)

HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN PANOSTAMINEN Henkilökohtainen koulutus (40 %)

Koulutustunteja

5,6 pv/hlö vuonna 2017

Yksikkökohtainen koulutus (2 %) Koko henkilökunnan kattava koulutus Laatujärjestelmäkoulutus (26 %) Työhyvinvointikoulutus (32 %)


ASIAKKAIDEN ARVOSTUS TURVALLISET JA TERVEET ASUINYMPÄRISTÖT

Käytössä huollon

24/7 päivystys

Reaaliaikainen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta

85 %:ssa

Suunnitteluohje ja elinkaariesteettömyyden konsepti ohjaavat uudisrakentamista

huoneistoista

ASIAKKAIDEN VIIHTYVYYS SEKÄ ASIAKASPALVELU JA ASIOINNIN HELPPOUS

Palvelutapahtumakohtaiset online-kyselyt

Asiakkaiden kokonaistyytyväisyys

Miten seurataan?

edellisvuotta parempi

Vuosittaiset tyytyväisyyskyselyt

Asukastilaisuudet (6kpl/2017)

2%

Erityisen tyytyväisiä oltiin asiakaspalveluun


KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS Kokonaisenergian ominaiskulutus nousi 2,4 % ja siinä päästiin lähes tavoitteeseen.

Lämmön ominaiskulutus: +3,7 % (ei saavutettu tavoitetta) Sähkön ominaiskulutus: -3,8 % (saavutettiin tavoite)

Veden ominaiskulutus pysyi samalla tasolla ja siinä päästiin 2,1 % alle asetetun tavoitteen.

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

9,2 kgCO2/rm3

7,0 kgCO2/rm3

-24 %

kiinteistökantaan suhteutetut hiilidioksidipäästöt 2016

2017


VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Tavoite saavutettu kokonaan

Tavoite saavutettu osittain

Tavoitetta ei ole saavutettu

REHTI LIIKETOIMINTA Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä. Mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseen luodaan kanava nettisivuille. Eettiseen ohjeistukseen kirjataan korruption torjuminen sekä ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamisesta. Maksetaan verot siihen maahan, missä tulos tehtiin ja raportoidaan verojalanjäljestä.

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS Luodaan uudiskohteisiin luodaan elinkaariesteettömyyden konsepti. Järjestetään asukastilaisuuksia asumisviihtyvyyden kehittämiseksi. Peruskorjauskohteissa aloitetaan huoneistokohtaisten lämpötilojen optimointijärjestelmien käyttöönotto. Otetaan käyttöön palvelutapahtumakohtainen asiakaspalautejärjestelmä. Mitataan asiakastyytyväisyyttä vuosikyselyn muodossa. Sertifioidaan laatujärjestelmä.


HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Toteutetaan suunnitellut toimenpiteet henkilöstön voimavarojen lisäämiseksi. Mitataan työntekijöiden työhyvinvointia vuosikyselyllä. Työtyytyväisyyden kokonaisarvosana paranee vuodesta 2016. Koulutussuunnitelma päivitetään vastaamaan tasa-arvoperiaatteita. Henkilökunnalle järjestetään vähintään yksi koulutustilaisuus.

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Saavutetaan energian ja veden käytön vuositavoitteet ja lisätään uusiutuvan energian käyttöä. Rakentamisessa toteutetaan energiatehokkuudeltaan minimi-vaatimuksia tehokkaampia ratkaisuja. Tehdään toimia kierrätyksen edistämiseksi asunnoissa. Kiinnitetään huomiota investoinneissa käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Lisätään kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä. Luodaan isoille hankintapäätöksille vastuullisuuskriteerit. Lisätään uusiin tarjouspyyntöihin ja hankinta- ja palvelusopimuksiin vastuullisuusvaatimukset.


VASTUULLISUUSTAVOITTEET VUODELLE 2018

REHTI LIIKETOIMINTA Väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään ja raportoidaan asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai lahjusten/etujen vastaanottamista. Aggressiivista verosuunnittelua ei toteuteta, minkä lisäksi yhtiö raportoi verojen maksamisesta maakohtaisesti.

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS 50 %:ssa uudiskohteista toteutetaan elinkaariesteettömyyden konseptia. Asukastilaisuuksia järjestetään viidellä paikkakunnalla. Asiakaspalvelua ja asiointia kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyjen ja online-palautteen pohjalta. Lämpötilan optimointijärjestelmät on otettu käyttöön vähintään 70 % tulevista peruskorjauskohteista. Laaditaan laatuseurantajärjestelmä kiinteistöpalveluiden laaduntuottokyvyn varmistamiseksi ja uusitaan huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset.


HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Työntekijöiden työhyvinvointia mitataan vuosikyselyllä. Henkilöstön kokonaisarvosana työtyytyväisyydestä paranee vuodesta 2017. Työtä henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi jatketaan. Henkilökunnalle järjestetään vähintään yksi koulutustilaisuus vuoden aikana. Laaditaan erillinen tasa-arvosuunnitelma ja koulutussuunnitelma saadaan valmiiksi.

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Saavutetaan asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Isoille hankintapäätöksille luodaan vastuullisuuskriteerit, minkä lisäksi kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin sekä hankinta- ja palvelusopimuksiin lisätään vastuullisuusvaatimukset. Tehdään toimia kierrätyksen edistämiseksi asunnoissa. Uudistuotantopuolelle asetetaan vuositavoitteet syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi. Kiinnitetään huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen, minkä lisäksi lisätään kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Uusitaan vesimittareita ja lisätään asuntoihin päätelaitteet, joiden avulla asukkaat voivat seurata vedenkulutusta jatkuvasti.


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950, fax 020 743 2951 www.kruunuasunnot.fi

Profile for Kruunuasunnot Oy

Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportti 2017  

Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportti 2017

Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportti 2017  

Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportti 2017

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded