Page 1

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2017


Kuvassa kiinteistötaidetta Oulun Kenttätie 18:n päädyssä. Teoksen on suunnitellut ja toteuttanut Kruunuasunnot Oy:n toimeksiannosta kuvanveistäjä Jorma Parkkari.

2


SISÄLLYSLUETTELO Johdanto

4

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

14

Rehti liiketoiminta

32

Hyvinvoiva työyhteisö

38

Asiakkaiden arvostus

52

Kestävä ympäristö

64

Vastuullisuus lukuina

78

GRI-indeksi

90

Kruunuasunnot lyhyesti Kruunuasuntojen visio, strategia ja arvot Toimitusjohtajan haastattelu Vuoden 2017 kohokohdat

Vastuullisuustoiminnan lähtökohdat Toimintaympäristö ja siihen liittyvät megatrendit Kestävän kehityksen teemat Sidosryhmäyhteistyö Olennaisuusanalyysi Olennaiset vastuullisuusteemat Yhteiskuntavastuun johtaminen

Taloudelliset tunnusluvut Verojalanjälki Korruptionvastaisuus

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö Henkilöstön osaamiseen panostaminen Työhyvinvoinnin kehittäminen

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt Asiakkaiden viihtyvyys Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Energiankulutus Vedenkulutus Kasvihuonekaasupäästöt Muut ympäristövaikutukset

Laskennan lähtötiedot Data taulukoina

GRI-sisällysluettelo

6 8 10 12

16 18 20 22 24 26 28

34 36 37

40 44 48

54 58 62

66 72 74 76

80 85

92

3


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

JOHDANTO

4

Hyvinvoiva tyรถyhteisรถ


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tässä Kruunuasunnot Oy:n yhteiskuntavastuuraportissa kuvataan yhtiön toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset tilikaudelta 1.1.-31.12.2017. Raportti perustuu Glogal Reporting Initiative Standardien ”core” -laajuuteen eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. Lisäksi raportti noudattaa Suomen valtioneuvoston yhteiskunta-vastuuraportointia koskevaa ohjetta. Yhteiskuntavastuuraportissa käsitellyt olennaiset vastuullisuusteemat ja -näkökohdat on määritelty Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan johtamismallin mukaisesti vuosille 20172019. Tässä raportissa kuvataan vuonna 2017 tehdyt toimenpiteet, saavutetut tavoitteet sekä tavoitteet vuodelle 2018. Tavoitteiden toteutumista on seurattu jokaisen teeman alussa eri värein: Tavoite saavutettu kokonaan Tavoite saavutettu osittain Tavoitetta ei ole saavutettu Raportin on toteuttanut yhteistyössä Kruunuasuntojen kanssa EcoReal Oy. Raporttia ei ole varmennettu. Lisätietoja Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportista saa ottamalla yhteyttä mika.karlsson@kruunuasunnot.fi. Kruunuasunnot tulee myös jatkossa julkaisemaan yhteiskunta-vastuutietoja vuosittain erillisessä raportissa. Aikaisempina vuosina Kruunuasunnot on julkaissut Suomen valtioneuvoston yhteiskunta-vastuuraportointia koskevan ohjeen mukaisia raportteja. Edellinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2016. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa keskistytään ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n määräysvallassa oleviin asioihin. Raportti kattaa vastuullisuusluvut, jotka liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan. Energian- ja vedenkulutuksen sekä kasvihuonekaasupäästöjen osalta laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kiinteistöt, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Raportin tiedot on kerätty vuodelta 2017 ja joidenkin indikaattoreiden osalta esitetään myös historiatietoa hahmottamaan pidemmän aikavälin muutoksia. Vertailuvuotena on käytetty vuotta 2016. 5


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

KRUUNUASUNNOT LYHYESTI Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehittämiseen keskittynyt yritys, jonka emoyhtiö on valtio-omisteinen Governia Oy. Yhtiö hallinnoi ja omistaa asuntokantaa ympäri Suomen. Lisäksi yhtiö on perusparantamisen osalta merkittävä asuntorakennuttaja. Yhtiöllä ei ole toimintaa ulkomailla. Kruunuasuntojen pääkonttori sijaitsee Helsingissä eikä yhtiöllä ole muita toimipaikkoja.

Kruunuasunnot omistaa noin

2000

asuntoa ympäri Suomen Asunnot sijaitsevat

23

paikkakunnalla ympäri Suomen

Huolehdittavaa asuntokantaa on noin

2400

asuntoa ympäri Suomen

Perusparannettuja asuntoja on jo yli

2000 ympäri Suomen

6


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tärkeimmät tunnusluvut

2017

2016

Liikevaihto, M€

18,8

44,0

Liikevoitto, M€

2,6

8,4

% liikevaihdosta

13,8

19,2

22

21

Vakituiset työsuhteet

86 %

99 %

Kokoaikaiset työsuhteet

77 %

99 %

49

50,3

Energian ominaiskulutus (kWh/rm3)

47,2

46,1

Veden ominaiskulutus (l/rm3)

185

185

Ominaishiilidioksidipäästöt (kgCO2/rm3)

7,0

8,6

Henkilöstö Henkilöstön lukumäärä

Keski-ikä Ympäristö

Puolustusvoimat suurin asiakas Kruunuasunnot perustettiin vuonna 1999 tervehdyttämään puolustusvoimien omistuksessa ollutta vuokra-asuntokantaa. Puolustusvoimien palvelukeskus (PVPALVK) on edelleen yhtiön suurin yksittäinen asiakas, mutta puolustusvoimien vuokraamien asuntojen osuus koko Kruunuasuntojen asuntokannasta on pienentynyt vuosien varrella. Yksittäisten kuluttajien osuus Kruunuasuntojen asiakkaina on puolestaan kasvanut. Vuoden 2017 alussa Kruunuasunnot aloitti lisäksi palvelutuotannon Senaatti-kiinteistöille ja puolustusvoimille. Palvelutuotantoon sisältyy esimerkiksi vuokrareskontraa, vuokrien perintää ja isännöintiä.

7


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

KRUUNUASUNTOJEN VISIO JA STRATEGIA

Visio: Kruunuasunnot toimii keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä

Strategia: Kruunuasunnot kehittää asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpitää ja kehittää vastuullaan olevaa kiinteistöomaisuuttaan. Strategiakaudella 2017-2020 tavoitteena on kiinteistökannan hallittu uudistaminen, joka toteutetaan myynneillä ja uudistuotannolla.

Missio: Kruunuasunnot tarjoaa koteja erilaisiin asumistarpeisiin ja elämäntilanteisiin

8


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

KRUUNUASUNTOJEN ARVOT Kruunuasuntojen arvot ovat innovatiivisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja tehokkuus. Arvot toimivat vastuullisuustyön pohjana ja ne näkyvät jokapäiväisessä toiminnassa, sillä ne määrittelevät Kruunuasuntojen tavan toimia ja tuottaa palveluitaan.

INNOVATIIVISUUS ”Emme kangistu vanhoihin tapoihin vaan kehitämme toimintaamme jatkuvasti.”

VASTUULLISUUS ”Toimimme vastuullisesti ja vaadimme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.”

LUOTETTAVUUS ”Mahdollistamme turvallisen asumisen. Olemme luotettava ja avoin toimija.”

TEHOKKUUS ”Kehitämme ja ylläpidämme asuntoja ja viihtyvyyttä jatkuvasti ja tehokkaasti.”

9


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU

Kruunuasuntojen toimitusjohtaja Mika Karlsson pohtii vastuullisuuden merkitystä yhtiön toiminnassa.

Mikä rooli vastuullisuudella on Kruunuasuntojen strategiassa ja toiminnassa?

Vastuullinen toiminta on olennainen osa Kruunuasuntojen strategiaa. Yhtiö on kokonaan Suomen valtion omistama, joten yhteiskuntavastuun perusvaatimukset tulevat jo omistajataustasta. Lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi haluamme tehdä myös vaadittua enemmän töitä vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseksi. Yhtiön kestävän liiketoiminnan johtamismalli toimii tässä työssä apuna. Olemme osaltamme sitoutuneet yhteiskunnallisesti tärkeisiin tavoitteisiin (mm. VAETS) ja haluamme aidosti tehdä asioita hyvin ja vastuullisesti. Mielestäni on hyvä olla töissä yrityksessä, jossa asiat halutaan hoitaa rehdisti ja oikein, eikä väärinkäytöksille ole sijaa.

10


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Mitkä ovat Kruunuasuntojen tärkeimmät vastuullisuustyön saavutukset vuonna 2017?

Kruunuasunnoille myönnettiin joulukuussa 2017 ISO 9001:2015 -sertifikaatti. Sertifikaatti varmentaa, että yhtiön laatujärjestelmä täyttää standardin vaatimukset. Laatujärjestelmätyö aloitettiin yhtiössä jo elokuussa 2016, joten sertifikaatin saaminen vuonna 2017 oli merkittävä saavutus. Lisäksi onnistumiset asiakastyytyväisyyden kehityksessä, asiointiin liittyvien sähköisten palveluiden kehittämisessä sekä asuntojen käyttöasteen parantamisessa olivat kuluneen vuoden tärkeimpiä saavutuksia. Toiminnallisista tavoitteista yhtiö saavutti melkein kaiken muun paitsi henkilöstön tyytyväisyyden parantamisen.

Mitkä vastuullisuusteemat ovat tärkeitä Kruunuasuntojen vastuullisuustyössä?

Mielestäni kaikki Kruunuasuntojen vastuullisuustyön pohjalta määritellyt neljä teemaa ovat erityisen tärkeitä. Teemojen painotukset vaihtelevat vuosittain ja vuoden 2017 aikana kiinnitettiin huomiota erityisesti asiakkaisiin ja asiakkuuksien hoitamiseen muun muassa tietojärjestelmä-hankkeiden ja laatujärjestelmän avulla. Osana asiakkuuksien kehittämistä yhtiö aloitti vuoden 2017 alussa palvelutuotannon, johon sisältyy esimerkiksi yhtiön omistamattomien kohteiden vuokrareskontraa, vuokrien perintää ja isännöintiä. Paikallisten toimijoiden laaduntuottokyvyn varmistaminen on myös ollut iso osa toimintaa, mutta työ on vielä siltä osin kesken.

Mitkä ovat Kruunuasuntojen vastuullisuustyön suurimmat haasteet?

Kruunuasuntojen vastuullisuustyön vuosittainen haaste on asiakaskokemuksen painottaminen koko palveluketjussa aina päivittäispalvelusta investointihankkeiden toteutukseen. Yhtiön suurin ja merkittävin vastuullisuustyön haaste on tällä hetkellä kuitenkin työtyytyväisyyden parantaminen. Henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi tehtiin vuoden 2017 aikana paljon töitä, mutta haluttuun lopputulokseen ei silti päästy. Työtyytyväisyyden eteen tullaankin vuonna 2018 tekemään yhä enemmän töitä muun muassa esimiestyön, johtamisen, tiedonkulun ja henkilöstön tasa-arvoisen kohtelun kehittämisellä. Vuonna 2018 toteutetaan lisäksi uusi työhyvinvointiprojekti, jossa haasteisiin pyritään löytämään ratkaisuja.

11


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

VUODEN 2017 KOHOKOHDAT

1/2017 Siirryttiin uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön.

1/2017 Otettiin käyttöön vuokrasopimusten sähköinen allekirjoittaminen ja irtisanominen asioinnin helpottamiseksi.

1/2017 Luovuttiin vesiennakkomaksujen perimisestä ja tasauslaskutuksista ja siirryttiin laskuttamaan asukkaita vedestä toteutuneen, mitatun kulutuksen mukaan kahden kuukauden välein.

12

4/2017 Julkaistiin vuoden 2016 yhteiskuntavastuu-raportti.


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

9/2017 Aloitettiin vuoden 2017 yhteiskuntavastuuraportin laatiminen. Raportin toteuttamiseen valittiin ulkopuolinen asiantuntija.

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

11/2017 Mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseen luotiin ilmoituskanava yrityksen nettisivuille.

10/2017 Otettiin käyttöön uusi sähköinen palvelu, joka kerää asiakkaiden palautetta yksittäisestä asumiseen liittyvästä palvelutapahtumasta.

12/2017 Kruunuasunnot Oy:lle myönnettiin ISO 9001:2015 -laatujärjestelmäsertifikaatti.

10/2017 Toteutettiin sidosryhmätutkimus.

13


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

VASTUULLISUUS KRUUNUASUNNOILLA

14

Hyvinvoiva tyรถyhteisรถ


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEEMAT

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MEGATRENDIT

SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET

Kruunuasuntojen vastuullisuusteemat ja -näkökohdat

15


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

VASTUULLISUUSTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT Valtio-omistajan vaatimus

Valtio-omisteisena yhtiönä Kruunuasunnot noudattaa Suomen Valtioneuvoston periaatepäätöstä yhteiskuntavastuusta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta. Periaatepäätöksen mukaan yhtiön odotetaan integroivan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin pohjautuva yhteiskuntavastuu osaksi yrityksen johtamista, strategiaa ja päivittäisiä operatiivisia toimintoja. Lisäksi valtio-omistaja odottaa tavoitteellista vastuullisuuden johtamista, joka perustuu yrityksen olennaisten asioiden tunnistamiseen.

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Kruunuasuntojen emoyhtiö Governia Oy käynnisti vuoden 2016 aikana projektin Kestävän liiketoiminnan johtamismallin toteuttamiseksi. Johtamismallin käyttöönotto aloitettiin Kruunuasunnoissa loppuvuodesta 2016. Sen tarkoituksena on auttaa yhteiskuntavastuun integroimisessa osaksi liiketoimintaa. Johtamismallia tehdessä Kruunuasunnot tunnisti omaan liiketoimintaan ja strategiaansa olennaisimmin liittyvät YK:n kestävän kehityksen teemat, joille se asetti mitattavat tavoitteet ja toimintatavat.

Sidosryhmätutkimus ja olennaisuusanalyysi

Vuonna 2017 Kruunuasunnot toteutti Kestävän kehityksen johtamismallin pohjalta sidosryhmätutkimuksen, jossa se tutki sidosryhmien odotuksia ja toiveita tunnistettujen teemojen ja näkökohtien pohjalta. Sidosryhmätutkimuksen pohjalta toteutettiin olennaisuusanalyysi, jonka avulla olennaisimmat vastuullisuusnäkökohdat saatiin olennaisten teemojen rinnalle esille.

Vastuullisuustoiminta ja sen seuraaminen

Tässä vastuullisuusraportissa kerrotaan tarkemmin, miten Kruunuasunnot on tunnistanut Kestävän kehityksen teemojen pohjalta olennaiset vastuullisuusnäkökohdat, miten se on tavoitteellisesti johtanut näitä asioita sekä miten Kestävän liiketoiminnan johtamismallia on käytännössä vuonna 2017 toteutettu. Raportti tarkastelee käytännön työtä vuoden 2017 saavutusten avulla ja linjaa tavoitteet vuodelle 2018.

16


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Valtio-omistajan vaatimus •YK:n kestävän kehityksen tavoitteet •Yhteiskuntavastuun integroiminen osaksi liiketoimintaa •Tavoitteellinen vastuullisuuden johtaminen

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli •Tunnistettiin omaan liiketoimintaan ja strategiaan olennaisimmin liittyvät YK:n kestävän kehityksen teemat •Asetettiin teemoille tavoitteet ja toimintatavat

Sidosryhmätutkimus/olennaisuusanalyysi •Kartoitettiin sidosryhmien odotuksia ja toiveita •Määriteltiin olennaisimmat vastuullisuusnäkökohdat olennaisuusanalyysissä

Toiminta ja sen seuraaminen •Yhteiskuntavastuun toteuttaminen johtamismallin mukaisesti •Toiminnan seuraaminen ja kehittäminen raportoinnin avulla

17


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT MEGATRENDIT Kruunuasunnot on tunnistanut toimintaympäristönsä, jossa se vaikuttaa sekä siihen sisältyvät toimijat ja toiminnan vaikutukset osana kestävän liiketoiminnan johtamismallin toteuttamista. Nämä tekijät ovat toimineet lähtökohtana kestävän kehityksen teemojen sekä olennaisten vastuullisuusnäkökohtien määrittelyssä. Kruunuasuntojen liiketoimintaan vaikuttaa lisäksi useita globaaleja megatrendejä, kuten hyvinvoinnin korostuminen, väestön ikääntyminen ja kestävä kehitys. Tunnistamalla megatrendejä Kruunuasunnot pystyy ennakoimaan tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia tehokkaasti sekä vastaamaan niihin paremmin.

Kruunuasuntojen toimintaan vaikuttavat megatrendit

18

Hyvinvoinnin korostuminen

Hyvinvoinnin trendikkyys korostuu lähivuosina. Erityisesti työelämään hyvinvointi kietoutuu uusin tavoin, kun sitä edistävä toimet lisääntyvät.

Väestön ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen

Ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen vaikuttavat asumisen tarpeisiin muun muassa kasvattamalla esteettömyyden tarvetta ja lisäämällä pienten ja kompaktien asuntojen tarvetta. Lisäksi asumisen ja palveluiden yhdistämisen tarve kasvaa.

Kaupungistuminen

Kruunuasunnolla on asuntoja myös pienemmillä paikkakunnilla, joten kaupungistuminen on merkittävä Kruunuasuntojen strategiaan vaikuttava megatrendi.

Kestävä kehitys

Erityisesti energiatehokkuuden, mutta myös muiden vastuullisten toimintatapojen merkitys kasvaa lähitulevaisuudessa entisestään. Toiminnalta odotetaan jatkuvaa kehittymistä ja innovatiivisia ratkaisuja kestävyyden kehittämiseksi.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistyminen vaikuttaa Kruunuasuntojen toimintaan muun muassa kasvattamalla asiakkaiden tarvetta saada palvelua eri kielillä.

Digitalisoituminen

Digitalisoituminen lisää eri kanavien kautta tapahtuvan asioinnin tarvetta. Tulevina vuosina asioinnin ja palvelun saaminen eri kanavien kautta laitteista riippumatta korostuu.


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Korruptionvastaisuus Verojen maksaminen Selkeä viestintä Kestävä kehitys

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

H ko yvin ro vo stu in m nin in en Työhyvinvointi ja -viihtyvyys Työssä jaksaminen Työntekijöiden osaaminen Tasa-arvoinen kohtelu Työturvallisuus Kestävä kehitys

Yhteistyökumppaneiden vastuullisuus

Yhteistyökumppaneiden vastuullisuus

NOx

SO2 CO2

Jätteet Jätevesi Palvelukokemus

Asumisviihtyvyys

Asiakkaiden kuuntelu

Asiakkaiden tarpeet

Kansainvälistyminen Digitalisoituminen

Asumisturvallisuus ja -terveys

Hyvinvoinnin korostuminen Kaupungistuminen Väestön ikääntyminen ja perhekoon pieneneminen

Vedenkulutus Energiankulutus Materiaalien käyttö Materiaalien turvallisuus Kestävä kehitys

19


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

KESTÄVÄN KEHITYKSEN TEEMAT YK julkaisi syksyllä 2015 uudet kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ohjaavat jäsenmaiden toimintaa vuoteen 2030 saakka (Agenda 2030). Kestävän kehityksen 17 tavoitetta tähtäävät köyhyyden lopettamiseen, eriarvoisuuden torjumiseen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Yrityksillä on tärkeä tehtävä valtion tukemisessa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Osana Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan johtamismallin toteutusta Kruunuasunnot tunnisti omaan liiketoimintaansa ja strategiaansa olennaisimmin liittyvät kestävän kehityksen teemat. Näille teemoille Kruunuasunnot asetti mitattavat tavoitteet ja toimintatavat. Tunnistetut teemat sekä niille asetetut tavoitteet ja toimintatavat ovat:

Terveellinen elämä ja hyvinvointi Kruunuasunnot lisää henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtymistä. Hyvä työyhteisö ja henkilöstön vahva osaaminen ovat Kruunuasuntojen tärkein menestystekijä tulevaisuudessa.

Turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat Kruunuasunnot tuo asukkaiden ja yhteisöjen kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut ja palvelut kiinteäksi osaksi Kruunuasuntojen uutta asuntotarjontaa. Kruunuasunnot lisää nykyisten kohteiden vuokra-asumisen houkuttelevuutta asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltujen, kestävää elämäntapaa helpottavien ratkaisujen ja palveluideoiden avulla.

20


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE Vastuullinen toiminta on omistajille tärkeää Timo Kankuri, toimitusjohtaja, Governia Oy Miki Lehtomäki, talous- ja hallintopäällikkö, Governia Oy

Governia Oy Governia Oy on Suomen valtion sataprosenttisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja kehittää omistuksessaan olevia listaamattomia yhtiöitä sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. Governia syntyi vuonna 2009, kun silloinen nykyisiä Governian tehtäviä hoitanut Solidium Oy jakaantui kahdeksi yhtiöksi. Uuteen Governiaan siirrettiin vanhasta Solidiumista ei-listattujen yritysten omistus ja muut omaisuuserät, jolloin myös Kruunuasunnot siirtyi Governian omistukseen. Mitä vastuullisuus merkitsee Governialle? Vastuullisuus merkitsee Governia-konsernille paljon. Valtio-omisteisena yhtiönä olemme sitoutuneet noudattamaan toukokuussa 2016 voimaan tullutta periaatepäätöstä, joka koskee yhteiskuntavastuuta ja YK:n kestävän kehityksen periaatteita. Asetamme selvät odotukset myös tytäryhtiöillemme, joilta odotamme vastuullisuuden integroimista osaksi liiketoimintaa, vastuullista verokansalaisuutta, valtion omistajapolitiikassa määriteltyjä palkitsemisperiaatteita sekä vastuullisuudesta raportoimista. Näemme, että vastuullisella toiminnalla on positiivinen vaikutus omistaja-arvoon, minkä lisäksi se tuo useita liiketoiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä tytäryhtiöille.

Miten arvioitte Kruunuasuntojen vastuullisuustyötä? Kruunuasunnot aloitti kestävän kehityksen johtamismallin käyttöönoton loppuvuodesta 2016. Se on onnistunut ottamaan vastuullisuusasiat vakavasti ja tekee jatkuvasti toimenpiteitä pysyäkseen tavoitteissaan. Avainasemassa on ollut johdon hyvä sitoutuminen johtamismalliin ja innovatiivinen suhtautuminen uusia ratkaisuja kohtaan. Jatkossa haasteena on jalostaa vastuullisuustoiminta päivittäiseksi osaksi yrityksen kaikkea liiketoimintaa ja arkea siten, ettei se jää yksittäiseksi johtotason ohjeeksi ja erilliseksi kehitystoiminnaksi. Lisäksi haasteena on raportoida vastuullisuusasioista hallitukselle useita kertoja vuodessa.

21


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Kruunuasunnot tekee jatkuvasti yhteistyötä sidosryhmien kanssa vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Yritys on tunnistanut neljä tärkeintä sidosryhmää, joiden kanssa se viestii päivittäin eri kanavien kautta. Sidosryhmillä on keskimäärin hyvä mielikuva Kruunuasuntojen vastuullisuudesta ja siitä viestimistä pidetään erittäin tärkeänä. Kruunuasunnot pyrkiikin ottamaan huomioon sidosryhmien odotukset ja toiveet jokapäiväisessä toiminnassaan. Sidosryhmien tärkeimmät odotukset ja huolenaiheet on koottu oheiseen kuvaan. Kuvaan on listattu myös tavat, joilla Kruunuasunnot pyrkii vastaamaan näihin odotuksiin ja huoliin sekä kanavat, joiden avulla sidosryhmien odotukset ja huolet saadaan selville. Omistajat ja rahoittajat Omistajat ja rahoittajat odottavat Kruunuasunnoilta taloudellista tulosta, verojen maksamista, korruption-vastaisuutta ja vastuullisuutta. Lisäksi tärkeänä pidetään asiakkaiden kuuntelua, asiakaspalvelun kehittämistä sekä työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua ja kouluttautumista. Kruunuasuntojen toimintaa ohjaavat visio ja strategia sekä eettinen ohjeisto ja kestävän liiketoiminnan johtamismalli. Asiakkaille järjestetään asukastilaisuuksia, minkä lisäksi kehitystyötä tehdään suunnittelupalavereissa. Tasa-arvoperiaatteisiin on listattu tasa-arvoisen kohtelun lähtökohdat ja työntekijöille järjestetään koulutuksia. Hall

it uk sen

tapa a

Jatk uva

mi s e t, st rate rapo giap rtoin alav ti e ri t

t laveri a p i s t au ustelu , kuuk k o s t e i k p s n kehity teyde , h t y y l a e r ys Suo ointik v n i v Hy

Henkilöstö Henkilöstö odottaa tasa-arvoista kohtelua, turvallista ja viihtyisää työympäristöä sekä mahdollisuuksia kouluttautumiseen. Henkilöstö pitää tärkeänä kehityskohtana lisäksi asiakkaiden turvallisuutta ja viihtyvyyttä sekä asiakas-palvelun kehittämistä ja asiakkaiden kuuntelua. Työterveyshuollon kanssa kartoitetaan vuosittain työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja riskit, joiden pohjalta tehdään toimintasuunnitelma. Työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaan jatkuvasti järjestämällä mm. TYHY-tapahtumia ja henkilöstöpäiviä. Järjestettävät koulutukset on listattu koulutussuunnitelmaan.

22


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Tärkeimpien sidosryhmien lisäksi Kruunu-asunnot on aktiivisesti mukana järjestöissä ja niiden toimikunnissa. Kruunuasunnot on mukana seuraavissa järjestöissä:

Asiakkaat Asiakkaat odottavat turvallista ja viihtyisää asumista, tarpeiden huomioonottamista sekä hyvää palvelua. Asiakkaat pitävät tärkeänä myös ympäristövaikutusten minimointia sekä korruptionvastaisuutta. Kruunuasunnot pitää huolta asunnoista ja asumisviihtyvyydestä ylläpidon toimintaohjeiden mukaisesti. Asiakkaat otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun kestävän elämäntavan konseptissa ja asukastilaisuuksissa. Kestävän liiketoiminnan johtamismallissa on määritelty tavoitteet ympäristövaikutusten minimointiin ja eettinen ohjeisto ohjaa korruptionvastaista toimintaa. ava, n a k en ytöst t kyselyt ä k n i är ut se ito, vä makohtai ot i s i v k p , n i t e d h u kasle yhtey elutapaht a i a r s a o , v Su tteet ja pa l o i d s e i o t ri vu Pape Kotisiv u

t, suora yhteyd Väärink enpito, äytöste palave n kanava ri t yhteyd , suora enpito , palav e ri t

Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit odottavat Kruunuasunnoilta selkeitä pelisääntöjä, korruptionvastaisuutta sekä vastuullisuutta. Lisäksi erittäin tärkeäksi koetaan asiakkaiden kuuntelu ja huomioiminen sekä asiakasturvallisuudesta vastaaminen. Selkeät pelisäännöt kirjataan yhteistyö-sopimuksiin, minkä lisäksi suunnitelmallisissa tapaamisissa käydään läpi ajankohtaisia asioita. Korruptionvastaista toimintaa ohjaa eettinen ohjeisto ja vastuullista toimintaa kestävän liiketoiminnan johtamismalli. Myös Kruunuasunnot odottaa yhteistyökumppaneilta vastuullisuutta.

23


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

OLENNAISUUSANALYYSI Olennaisuusanalyysi perustuu GRI standardien ohjeistukseen

Kruunuasunnot on tunnistanut toimintaympäristönsä vaikutuksista sekä sidosryhmien odotuksista tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat, joista se raportoi tässä yhteiskuntavastuuraportissa. Vastuullisuusnäkökohtia on 12 ja ne on jaettu vastuullisuusteemoihin olennaisuusanalyysin tuloksena. Olennaisten vastuullisuusteemojen määrittely perustuu GRI standardien ohjeistukseen olennaisten näkökohtien määrityksestä.

Sidosryhmien odotukset ja huolenaiheet olennaisuusanalyysin lähtökohtana

Olennaisuusanalyysi on tehty hyödyntämällä Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan johtamismallissa määriteltyjä teemoja ja näkökohtia sekä sidosryhmäyhteistyössä esiin nousseita huolenaiheita ja odotuksia. Tietoa on kerätty jatkuvan yhteistyön ohella vuonna 2016 tehdyillä asiakastutkimuksilla ja -palautteilla, työtyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyillä sekä neuvottelujen ja tapaamisten pohjalta.

Sidosryhmien odotuksia ja huolenaiheita kartoitettiin sidosryhmätutkimuksella

Kruunuasunnot toteutti lisäksi lokakuussa 2017 sidosryhmätutkimuksen, jossa selvitettiin tärkeimpien sidosryhmien ja hallituksen jäsenten näkemyksiä Kruunuasuntojen vastuullisuudesta sekä toiveita tulevaisuuden suhteen. Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi, mistä vastuullisuusnäkökohdista sidosryhmät ovat kiinnostuneita ja mitä ne pitävät erityisen tärkeinä kehityskohtina. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja se lähetettiin yhteensä 33 henkilölle. Kyselyyn osallistui tärkeimmät yhteistyökumppanit, henkilöstön jäsenet sekä B-to-B asiakkaat. Tutkimuksen vastausprosentti oli 82 %.

Olennaisuusanalyysissä vastuullisuusnäkökohdat laitettiin tärkeysjärjestykseen

Tutkimusten ja sidosryhmäyhteistyön pohjalta nousseita asioita käsiteltiin johtoryhmän toimesta erillisessä työpajassa, jossa näkökohdat laitettiin tärkeysjärjestykseen niiden merkityksen mukaan. Kruunuasuntojen hallitus on hyväksynyt työpajassa määritellyt olennaiset vastuullisuusnäkökohdat ja -teemat. Näitä näkökohtia tullaan painottamaan tässä yhteiskuntavastuuraportissa.

24


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

11

Vastuullisuus lukuina

9

7

5

MERKITYS SIDOSRYHMILLE

6

GRI-indeksi

1

3

2 4

8

10 12

1. Työhyvinvoinnin kehittäminen 2. Asiakkaiden viihtyvyys 3. Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous 4. Turvalliset ja terveet asuinympäristöt 5. Taloudellinen tulos 6. Kasvihuonekaasujen vähentäminen 7. Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

8. Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen 9. Korruptionvastaisuus 10. Henkilöstön osaamiseen panostaminen 11. Verojalanjälki 12. Muiden ympäristövaikutusten minimointi (jätteet sekä kestävät materiaalit ja hankinnat)

MERKITYS KRUUNUASUNNOILLE Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

25


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

OLENNAISET VASTUULLISUUSTEEMAT Kruunuasunnot on määritellyt neljä vastuullisuusteemaa ja 12 vastuullisuusnäkökohtaa, joita tässä vastuullisuusraportissa tullaan käsittelemään. Nämä teemat ja näkökohdat nousevat esille Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan johtamismallissa, sidosryhmäyhteistyössä ja näiden pohjalta tehdyssä olennaisuusanalyysissä. Käsiteltävät teemat ja näkökohdat ovat:

26

REHTI LIIKETOIMINTA

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ

Taloudellinen tulos

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Verojalanjälki

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Korruptionvastaisuus

Henkilöstön osaamiseen panostaminen


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Energian- ja vedenkulutus

Asiakkaiden viihtyvyys

Kasvihuonekaasupäästöt

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Muut ympäristövaikutukset (jätteet, kestävät materiaalit ja hankinnat)

27


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN

Yhteiskuntavastuun johtamisesta vastaa yhtiön johto

Yhtiön yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja integroimisesta liiketoimintaan vastaa viime kädessä Kruunuasuntojen ylin johto, joka rakentuu toimitusjohtajasta, kiinteistöjohtajasta ja hallintojohtajasta. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa ja seurata yhteiskuntavastuun toteutumista käytännössä. Avainasemassa yhteiskuntavastuun käytännön toteuttamisessa on yrityksen operatiivinen taso, joka muodostuu kolmesta yksiköstä: vuokraus ja markkinointi, talous ja hallinto sekä isännöinti ja rakennuttaminen. Johtoryhmä raportoi yhteiskuntavastuuasioista säännöllisesti hallitukselle, joka seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista. Vuonna 2017 Kruunuasuntojen hallitukseen kuului viisi henkilöä eikä kokoonpanossa tapahtunut muutoksia. Hallituksen jäsenistä 20 % on naisia ja 80 % miehiä.

Riskien ennaltaehkäisy on osa yhteiskuntavastuun johtamista

Kruunuasunnot ehkäisee riskejä suunnitelmallisella riskienhallinnalla, jonka tarkoituksena on varmistaa toiminnan jatkuvuus, tuottaa informaatiota päätöksenteon tueksi sekä lisätä organisaation tietoisuutta mahdollisuuksista ja uhista. Mahdolliset riskit kartoitetaan vuosittain johdon toimesta strategia- ja toimintasuunnittelun yhteydessä. Myös operatiivinen taso tunnistaa jatkuvasti riskejä ja tuo niitä esille esimiehille. Riskien jatkuva hallinta ja raportointi kuuluu johdon lisäksi yrityksen operatiiviselle tasolle. Johto raportoi riskeistä ja tehdyistä toimenpiteistä hallitukselle vuosittain.

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli ohjaa toimintaa ja raportointi seuraa sitä

Vuonna 2016 Valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta laadittu kestävän liiketoiminnan johtamismalli ohjaa Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuun johtamista. Johtamismalli on tehty vuosille 2017-2019 ja siihen on koottu vuosittaiset tavoitteet ja toimenpiteet, jotka ohjaavat toimintaa. Yksittäisiä vastuullisuusnäkökohtia johdetaan erilaisten ohjaavien periaatteiden, politiikkojen ja hallinnollisten ohjeiden avulla. Yksittäisten olennaisten vastuullisuusnäkökohtien johtamista on kuvattu seuraavalla sivulla. Konkreettisten toimenpiteiden etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti yhteiskuntavastuuraportoinnin avulla.

28


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

HALLITUS Naisia: 20 % Miehiä: 80 % 30-50 vuotiaita: 20 % Yli 50 vuotiaita: 80 %

Timo Kankuri, Governia Oy (s. 1954) Jorma Heinonen (s. 1948) Kim Mattsson, Puolustusvoimat (s. 1962) Ilpo Nuutinen, Valtioneuvoston kanslia (s. 1964) Aija Tasa, RAKLI (s. 1969)

Seuraa yhteiskuntavastuun johtamista ja toteutumista sekä riskienhallintaa

JOHTO Toimitusjohtaja Mika Karlsson Kiinteistöjohtaja Juhani Solkinen Hallintojohtaja Katri Tattari Vastuussa yhteiskuntavastuun toteuttamisesta (johtaa ja seuraa) sekä riskienhallinnasta (tunnistaa, arvioi, määrittelee hallintakeinot ja seuraa)

VUOKRAUS JA MARKKINOINTI

TALOUS JA HALLINTO

ISÄNNÖINTI JA RAKENNUTTAMINEN

Konkreettiset toimenpiteet sekä jatkuva riskien tunnistaminen, esille tuominen, arviointi ja hallinta

29


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

YHTEISKUNTAVASTUUN JOHTAMINEN NÄKÖKOHTA

KESKEISET OHJAAVAT PERIAATTEET JA POLITIIKAT

REHTI LIIKETOIMINTA Taloudellinen tulos

Strategiset suunnitelmat ja riskienhallinta

Verojalanjälki

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Korruptionvastaisuus

Hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus, kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Monipuolinen ja tasa-arvoinen työyhteisö

Yleiset ihmisoikeusperiaatteet, hallinnollisen toimintaohjeen tasa-arvoperiaatteet

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Hallinnollinen toimintaohje, työhyvinvointisuunnitelma, kestävän liiketoiminnan johtamismalli

Henkilöstön osaamiseen panostaminen

Hallinnollinen toimintaohje, koulutussuunnitelma

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS Turvalliset ja terveet asuinympäristöt

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Asukkaiden viihtyvyys

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Asiakaspalvelu ja asioinnin helppous

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ

30

Energian- ja vedenkulutuksen pienentäminen

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Hiilidioksidipäästöt

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Muut ympäristövaikutukset (jätteet, kestävät materiaalit ja hankinnat)

Kestävän liiketoiminnan johtamismalli, vuosittaiset tavoitteet, hallinnollisen toimintaohjeen eettinen ohjeistus

Valtioneuvoston periaatepäätös 2016

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kuvassa kiinteistötaidetta Joensuun Kirkkokatu 2:ssa. Teoksen on suunnitellut ja toteuttanut Kruunuasunnot Oy:n toimeksiannosta kuvanveistäjä Jorma Parkkari. 31


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

REHTI LIIKETOIMINTA Kruunuasuntojen rehti liiketoiminta toimii lähtökohtana yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Se luo lisäarvoa sidosryhmille tarjoamalla työtä ja tuloja sekä veroja yhteiskunnalle. Kruunuasunnot varmistaa kannattavan ja rehdin toiminnan seuraamalla liiketoimintansa taloudellista tulosta, verojalanjälkeä sekä korruptionvastaisuutta.

32

Hyvinvoiva työyhteisö


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä. Mahdollisten väärinkäytösten ilmoittamiseen luodaan kanava nettisivuille. Eettiseen ohjeistukseen kirjataan korruption torjuminen sekä ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamisesta. Verot maksetaan siihen maahan, missä tulos tehtiin ja verojalanjäljestä raportoidaan.

TAVOITTEET VUODELLE 2018 Väärinkäytösten ilmoituskanavaan tulleet ilmoitukset käsitellään ja raportoidaan asianmukaisesti. Vuoden aikana ei ilmene yhtäkään korruptiotapausta tai lahjusten/etujen vastaanottamista. Kruunuasunnot ei toteuta aggressiivista verosuunnittelua sekä raportoi verojen maksamisesta maakohtaisesti.

33


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Kruunuasunnot on vastuussa toimintansa tuloksellisuudesta omistajilleen. Myös rahoittajat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö kokevat yhtiön tuloksentuottamiskyvyn tärkeäksi. Kannattava liiketoiminta ja pääomalainan takaisinmaksukyky ovat merkittäviä yhtiölle asetettuja tavoitteita. Uudistuotanto- ja perusparannushankkeiden tulee olla taloudellisesti kannattavia, minkä takia hankkeiden kannattavuudet ja rahoitukset selvitetään aina ennen toteutusta. Strategiset suunnitelmat ja riskienhallinta toimivat johdon välineinä taloudellisen tuloksen varmistamiseksi. Tilannetta seurataan taloudellisten tunnuslukujen ja rahavirtojen avulla.

2017

Liikevaihto, M€

18,8

44,0

Liikevoitto, M€

2,6

8,4

Liikevoitto-% Sijoitetun pääoman tuotto-%

Omavaraisuus-aste-%

Quick ratio Current ratio

34

2016

13,8

1,3

51,4

1,1 5,4

19,2

6,5

51,7

1,1 4,3

Taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen SIDOSRYHMÄT

Asiakkaat

SELITYS Vuokra- ja käyttökorvaukset, myynnit

Tuotettu taloudellinen lisäarvo

Rahavirrat (M€)

Valtioneuvoston periaatepäätös 2016

Tärkeimmät taloudelliset tunnusluvut

2017

2016

18

44

18

44

Toimittajat

Ostetut palvelut, muut hankekulut

10,2

36,6

Työntekijät

Henkilöstön palkat sivukuluineen

1,6

1,6

Pääoman tuottajat

Korko- ja rahoituskulut

0,4

0,7

Julkinen sektori

Laskennalliset tuloverot

0,9

1,1

Yhteisöt

Investoinnit yhteisöllisiin tarkoituksiin

0

0

Jaettu taloudellinen lisäarvo

13,1

40

Taloudellisen lisäarvon säilyminen

4,9

4


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Rahavirrat syntyvät tuotoista ja menoista Kruunuasuntojen toiminnan merkittävimmät suorat rahavirrat syntyvät vuokra- ja myyntituotoista, ostoista palveluntuottajilta sisältäen kasvu- sekä ylläpitoinvestoinnit, henkilöstön palkoista, korvauksista pääoman tuottajille sekä maksetuista veroista. Kruunuasunnot osallistuu epäsuorien taloudellisten vaikutusten avulla yhteiskunnan toimintaan mm. maksamalla veroja yhteiskunnalle. Näillä tuotoilla turvataan yhteiskunnan perustoimintoja ja rakennetaan hyvinvointia. Kruunuasuntojen palveluihin ja investointeihin liittyvät ostot puolestaan työllistävät sekä paikallisia että toiminta-alueen ulkopuolella toimivia tahoja. Kruunuasuntojen maksama palkat ja sosiaalikulut sen sijaan vaikuttavat positiivisesti ympäröiviin työntekijöihin ja sitä kautta ympäröiviin yhteisöihin. Vuonna 2017 Kruunuasuntojen taloudellinen käyttöaste oli 95,0. Käyttöaste parani edellisestä vuodesta, kun asuntojen vuokrauksen vajaakäyttöä saatiin pienennettyä.

ASIAKKAAT Vuokratuotot 17,1 M€ (20,6) Käyttökorvaukset 0,7 M€ (0,8) Kiinteistöjen myynnit 1,1 M€ (22,7)

JULKINEN SEKTORI Saadut avustukset 0 M€ (0)

TOIMITTAJAT Palvelujen ostot 10,2 M€ (26,3), joista investointeja 3,7 M€ (14,6)

HENKILÖSTÖ Maksetut palkat 1,6 M€ (1,6)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lainanotto 4,2 M€ (0,7)

OMISTAJAT JA RAHOITTAJAT Lyhennykset 4,1 M€ (25,0) Korkokulut 0,4 M€ (0,7)

MUUT TUOTOT Muut rahoitustuotot 0,2 M€ (0,3)

JULKINEN SEKTORI Verot 0,9 M€ (1,1)

35


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

VEROJALANJÄLKI Kruunuasunnot toimii Suomessa ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Yhtiön liiketoimintaratkaisuja ei ohjaa verosuunnittelu vaan toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja kannattavuus, minkä lisäksi yhtiö välttää veroriskejä. Kruunuasunnot ei toteuta järjestelyjä, joiden yksinomaisena tarkoituksena on verojen välttäminen. Yhtiöllä ei ole kytköksiä niin kutsuttuihin veroparatiiseihin vaan yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittäessä sekä raportoinnissa Suomen lainsäädäntöä. Kruunuasuntojen verojalanjäljessä on kuvattu olennaiset Kruunuasuntojen tilikaudelta maksamat välittömät ja välilliset verot sekä tilikaudelta tilitettävät verot. Vuonna 2017 Kruunuasunnot maksoi veroa yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Puolet veroista muodostui välillisiin veroihin lukeutuvista vähennyskelvottomista arvonlisäveroista. Lisäksi Kruunuasunnot maksoi huomattavan määrän veroja muun muassa tuloverojen, kiinteistöverojen ja palkkoihin liittyvien verojen muodossa. Kruunuasuntojen verojalanjälki vuonna 2017

Palkkoihin liittyvät verot 522 600 €

Arvonlisäverot, netto 147 300 €

Tuloverot 640 800 € Työnantajamaksut 243 700 €

Muut välilliset verot 20 700 € Kiinteistöverot 481 300 € Muut välittömät verot 3000 € Vähennyskelvottomat arvonlisäverot 2 455 800 €

Välittömät verot

36

Sähkö- ja energiaverot 253 600 €

Välilliset verot

Tilitettävät verot


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

KORRUPTIONVASTAISUUS Kruunuasunnot on kirjannut eettiseen ohjeistukseen korruption torjumisen sekä ohjeet lahjusten tai etujen vastaanottamiseen. Yhtiö ei käytä epäeettisiä kauppatapoja eikä hyväksy tai maksa lahjuksia tai muita laittomia taloudellisia etuuksia tai maksuja hankkiakseen tai ylläpitääkseen liiketoimintaa. Yhtiö ei myöskään osallistu poliittisen toiminnan rahoittamiseen tai taloudelliseen tukemiseen. Ohjeistus on viestitty koko henkilöstölle. Kruunuasunnot pitää jatkuvasti huolta, että hallinnon edustajilla kuten hallituksen jäsenillä tai johtoryhmillä ei ole eturistiriitoja suhteessa yrityksen toimintaan.

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus koskee johdon lisäksi henkilöstöä

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus laajennettiin kuluneen vuoden aikana koskemaan koko henkilöstöä. Koko henkilöstö allekirjoittaa vuosittain vakuutukset, etteivät he ole antaneet tai vastaanottaneet normaalista poikkeavia henkilökohtaisia etuja suhteessa yhteistyökumppaneihin. Aikaisemmin eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus koski ainoastaan johtajia, päälliköitä ja isännöitsijöitä.

Vuonna 2017 Kruunuasuntojen tietoon ei tullut yhtäkään epäiltyä väärinkäytöstä

Kruunuasunnot perusti nettisivuilleen kuluneen vuoden aikana väärinkäytösten ilmoituskanavan, jonka kautta voi ilmoittaa huomatuista väärinkäytöksistä ja eettisten ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Ilmoituskanava avattiin joulukuussa 2017. Tällä hetkellä ilmoitukset käsittelee Kruunuasuntojen johto, joka tekee päätökset mahdollisista seuraamuksista. Kanava on kaikkien Kruunuasuntojen sidosryhmien käytettävissä. Vuonna 2017 ilmoituskanavalle ei tullut yhtään ilmoitusta. Kruunuasuntojen tietoon ei muutoinkaan kuluvan vuoden aikana tullut yhtäkään epäiltyä väärinkäytöstä.

37


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

HYVINVOIVA TYÖYHTEISÖ Kruunuasunnot on tunnistanut hyvinvoivan työyhteisön tärkeimmäksi voimavarakseen menestyvän liiketoiminnan kannalta. Työyhteisö kokee tasa-arvoisen kohtelun, turvallisen ja viihtyisän työympäristön sekä koulutusmahdollisuudet tärkeimpinä työhyvinvoinnin tekijöinä. Näitä tekijöitä Kruunuasunnot pyrkii jokapäiväisessä toiminnassaan kehittämään.

38

Hyvinvoiva työyhteisö


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Kruunuasunnot toteuttaa suunnitellut toimenpiteet henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi (kestävän kehityksen tavoite). Kruunuasunnot mittaa työntekijöiden työhyvinvointia vuosikyselyllä. Henkilöstön kokonaisarvosana työtyytyväisyydestä paranee vuodesta 2016. Koulutussuunnitelma päivitetään vastaamaan tasa-arvoperiaatteita. Henkilökunnalle järjestetään vähintään yksi koulutustilaisuus vuodessa. TAVOITTEET VUODELLE 2018 Kruunuasunnot mittaa työntekijöiden työhyvinvointia vuosikyselyllä. Henkilöstön kokonaisarvosana työtyytyväisyydestä paranee vuodesta 2017. Kruunuasunnot jatkaa työtä henkilöstön voimavarojen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Henkilökunnalle järjestetään vähintään yksi koulutustilaisuus vuoden aikana. Kruunuasunnot laatii erillisen tasa-arvosuunnitelman ja koulutussuunnitelman päivitys saadaan valmiiksi.

39


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

MONIPUOLINEN JA TASA-ARVOINEN TYÖYHTEISÖ Kruunuasunnot tiedostaa, että hyvinvoiva työyhteisö on avainasemassa kannattavan ja toimivan liiketoiminnan kannalta. Yhtiön henkilöstöpolitiikka on kirjattu hallinnolliseen ohjeeseen, joka sisältää eettisen ohjeen ja tasa-arvoperiaatteet. Erillistä tasaarvosuunnitelmaa ei Kruunuasunnoilla ole, mutta sen tekeminen on asetettu tavoitteeksi vuodelle 2018. Koulutussuunnitelman päivitys vastaamaan tasa-arvoperiaatteita sen sijaan aloitettiin vuonna 2017. Päivitystyö on vielä kesken.

Kruunuasunnot kunnioittaa työntekijöitään

Tasa-arvoista kohtelua pyritään seuraamaan ja lisäämään

Valtioneuvoston periaatepäätös 2016

Kruunuasunnot kunnioittaa ja noudattaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita sekä toteuttaa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia. Henkilöstökäytännöissä noudatetaan tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä sekä syrjimätöntä ja tasa-arvoista kohtelua työsuhteen kaikissa vaiheissa. Kruunuasunnot toimii niin, ettei kukaan joudu eriarvoiseen asemaan sukupuolen, iän, uskonnon, vanhempainloman tai muun vastaavan seikan vuoksi. Rekrytoinnissa huomioidaan ainoastaan ammatillinen pätevyys, osaaminen ja soveltuvuus eikä valintoihin vaikuta henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kruunuasunnot seuraa jatkuvasti tasa-arvon edistymistä. Tasa-arvoasioita on vuoden 2017 aikana käyty läpi johtoryhmän toimesta koulutussuunnitelman läpikäynnin yhteydessä. Tilannetta ja tavoitteiden toteutumista seurataan työhyvinvointimittauksilla sekä erilaisten mittareiden avulla. Kruunuasunnot seuraa vuosittain muun muassa henkilöstön sukupuoli-, ikä- ja koulutustilannetta. Työntekijöiden yhtäläisiä mahdollisuuksia lisätään hyödyntämällä, monipuolistamalla ja syventämällä osaamista sekä laatimalla jokaiselle työntekijälle henkilökohtainen kehittymissuunnitelma tulos- ja kehityskeskusteluissa.

Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 22

Vuonna 2017 Kruunuasuntojen keskimääräinen henkilöstömäärä oli 21. Tilikauden päättyessä henkilöstömäärä oli 22. Kuluneena vuonna työntekijöiden vaihtuvuus oli suurempaa kuin aikaisempina vuosina. Aloittaneita oli yksi alle 30 vuotias mies, yksi 30-50 vuotias nainen ja kolme yli 50 vuotiasta naista, joista yhden määräaikainen sopimus myös päättyi kuluneen vuoden aikana. Eläkkeelle jäi yksi mies (yli 50 vuotta) ja opintovapaalle yksi nainen (30-50 vuotta). Yhtäkään työntekijää ei vuonna 2017 irtisanottu tai lomautettu.

40


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Suurin osa työntekijöistä vakinaisia ja kokoaikaisia

Kuluneena vuonna Kruunuasuntojen työntekijöistä vakituisia oli keskimäärin 86 % ja kokoaikaisia 77 %. Pääsääntöisesti yhtiön henkilöstö on vakituisessa työsuhteessa. Määräaikaisia ja osa-aikaisia työsuhteita käytetään ainoastaan poikkeustilanteissa, kuten sijaisuuksissa tai erilaisissa projekteissa. Osa-aikainen työ mahdollistetaan myös työntekijän aloitteesta tarvittaessa. Vuonna 2017 määrä- ja osa-aikaisten työntekijöiden määrä kasvoi edellisistä vuosista. Tämä johtuu mm. yrityksen sisäisistä organisaatiojärjestelyistä ja työn ohella suoritettavista opinnoista. Henkilöstön lukumäärä tilikauden 2017 päättyessä (hlö)

Työntekijöiden määrä tilikausien päättyessä 25 20 15

20

22

21

10 5 0 2015

2016

2017

Naiset

Miehet

Yhteensä

Vakituisia kokoaikaisia

14

5

19

Vakituisia osa-aikaisia

1

0

1

Määräaikaisia kokoaikaisia

0

0

0

Määräaikaisia osa-aikaisia

1

1

2

Työsuhteiden laadut keskimäärin vuosina 2015-2017 (%) 2017 Vakituiset kokoaikaiset Vakituiset osa-aikaiset

2016

Määräaikaiset kokoaikaiset Määräaikaiset osa-aikaiset

2015 0

20

40

60

80

100

41


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

MONIPUOLINEN JA TASA-ARVOINEN TYÖYHTEISÖ Suurin osa henkilöstöstä on naisia

Vuoden 2017 lopussa Kruunuasuntojen 22 työntekijästä 16 (73 %) oli naisia ja 6 miehiä 27 %). Lähes kaikki miehet eli 5/6 toimii johtotai päällikköasemassa. Naisista kolme toimii johto- tai päällikköasemassa ja loput 13 toimihenkilöinä. Miehistä yksi työntekijä toimi vuonna 2017 toimeenpanevissa tehtävissä.

Naiset

Valtioneuvoston periaatepäätös 2016

Miehet

Työntekijöiden keski-ikä aleni

Työntekijöiden keski-ikä oli vuoden 2017 lopussa 49 vuotta. Vuonna 2018 alle 30 vuotiaita työntekijöitä oli 9 %, 30-50 vuotiaita 23 % ja yli 50 vuotiaita 68 % henkilöstöstä. Keski-ikä aleni hieman vuodesta 2016 (50,3), mihin vaikutti osaltaan työntekijöiden vaihtuvuus. Kruunuasunnoissa on tiedostettu, että ikäjakauma painottuu yli 40-vuotiaisiin. Keskimääräinen työsuhteiden pituus Kruunuasunnoilla kuluneena vuonna on 7,2 vuotta, kun se vuonna 2016 oli yhdeksän vuotta. Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2017 14 12 10 8 6 4 2 0 20-29

30-39

40-49 2016

42

2017

50-59

60 tai yli


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Työntekijöiden ja johdon palkitseminen

Kruunuasuntojen henkilöstölle maksetaan kuukausipalkkaa, joka perustuu tehtävän vaativuuteen ja siinä suoriutumiseen. Kuukausipalkkaan kuuluvat rahapalkka ja luontoisetuna puhelinetu. Työntekijöillä on oikeus ostaa lounasseteleitä verotusarvoonsa, minkä lisäksi työnantaja tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden kulttuuriseteleihin. Yhtiössä on käytössä koko henkilökunnan kattava tulospalkkiojärjestelmä, joka pohjautuu valtioneuvoston talouspoliittisen ministeri-valiokunnan kannanottoon. Palkitseminen perustuu Suomen valtion omistajaohjaus-politiikassa määriteltyihin palkitsemisperiaatteisiin. Palkkion maksamisen perusteena on yhtiön hallituksen vuosittain päättämät tavoitteet ja mittarit. Yrityksen johto ei omista osakkeita eikä optioita, eikä yhtiöllä ole optioihin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää. Pitkän aikavälin palkitsemista ei ole käytössä, vaan palkitseminen perustuu kokonaan lyhyen aikavälin palkitsemiseen. Henkilöstölle, johdolle ja hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

Toimitusjohtajalle maksetut palkkiot Henkilöstölle ja muulle johdolle maksetut tulospalkkiot

2017

2016

Toimitusjohtaja

132.000 €

132.000 €

Toimitusjohtaja

12.451 €

0€

Johtajat ja päälliköt

48.850 €

64.457 €*

Toimihenkilöt

21.941 €

8.473 €

Kaikki yhteensä

83.242 €

76.918 €

5

5

Kuukausikorvaus**

1200 €/kk

1200 €/kk

Kokouspalkkio**

600 €/kk

600 €/kk

Palkkiot yhteensä

91.800 €

66.000 €

Jäsenten lkm Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot

*Sisältää vuonna 2015 eläkkeelle jääneelle toimitusjohtajalle maksettuja tulospalkkioita 19.800 €. **Maksetaan ainoastaan muille, kuin Governia -konsernin palveluksessa oleville jäsenille.

43


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN PANOSTAMINEN Kruunuasunnot on panostanut työntekijöiden koulutukseen merkittävästi useiden vuosien ajan. Koulutukset pitävät työntekijöiden ammattitaitoa ajan tasalla, minkä lisäksi ne mahdollistavat työssä kehittymisen. Koko henkilökunnalla on vuosittain mahdollisuus osallistua vähintään yhteen koulutustilaisuuteen, minkä lisäksi koko henkilöstö kuuluu suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piiriin. Kehityskeskusteluissa käydään läpi työntekijän ajankohtaiset koulutustarpeet. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ohjaa Kruunuasuntojen johtoryhmän laatima koulutussuunnitelma.

Henkilöstö asiantuntevaa ja koulutettua

Kruunuasuntojen henkilöstöstä lähes 60 % on suorittanut korkeakoulututkinnon, 32 % ammattitutkinnon ja loput muun koulutuksen. Henkilöstö on siis ammattitaitoista ja koulutettua. Kruunuasunnot kannustaa työntekijöitään pitämään ammattitaitoaan ajan tasalla ja kehittämään osaamistaan iästä riippumatta. Koko henkilökunnalle järjestetään vuosittain ammattitaitoa ylläpitävää tai sitä kehittävää koulutusta riippuen omasta osaamisesta, muutoksista toimintaympäristössä ja mahdollisista tehtävänmuutoksista. Koulutus tukee työntekijöiden tehtävien hoitoa. Henkilöstön koulutusjakauma vuosina 2016 ja 2017 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ylempi Alempi AMK tai vastaava korkeakoulututkinto korkeakoulututkinto 2016

44

2017

Ammattiopisto tai vastaava

Muu koulutus


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

45


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

HENKILÖSTÖN OSAAMISEEN PANOSTAMINEN Vuonna 2017 keskimääräisiä koulutuspäiviä kertyi 5,6 päivää henkilöä kohden

Kruunuasuntojen koulutussuunnitelman mukaisesti työntekijöille järjestetään joko henkilön omista työtehtävistä suoriutumista tukevaa koulutusta, yksikkökohtaista työntekoa tukevaa koulutusta tai koko henkilökunnan tarpeisiin suunnattua koulutusta. Koulutuspäivien määrä vuonna 2017 oli 124. Määrä kasvoi 5,6 päivään (4,5) henkilöä kohden. Keskimääräiset koulutustunnit vuonna 2017 olivat 42,3 h/hlö. Koulutustunneista 34 % (14,3 h/hlö) oli miehillä ja 66 % (28,0 h/hlö) naisilla.

Kuluneena vuonna koulutukset painottuivat työhyvinvointiin ja laatujärjestelmään

Vuonna 2017 koko henkilökunnalle suunnatut koulutukset painottuivat työhyvinvointiin ja laatujärjestelmään. Keskimääräisistä koulutustunneista noin 58 % muodostui henkilökunnan yhteisistä koulutuksista. Koulutustunneista noin 40 % muodostui henkilökohtaisista koulutuksista ja noin 2 % yksikkökohtaisista koulutuksista. Yksikkökohtainen koulutus suuntautui taloushallintoon ja siihen osallistui talous- ja hallintopalvelut -yksikkö.

Koulutustuntien jakautuminen koulutustyypeittäin vuonna 2017

Henkilökohtainen koulutus (40 %) Yksikkökohtainen koulutus (2 %) Koko henkilökunnan kattava koulutus Laatujärjestelmäkoulutus (26 %) Työhyvinvointikoulutus (32 %)

46


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE

Kouluttautuminen pitää mielenkiintoa yllä Susanna Korhonen, kiinteistöpäällikkö, AIT, KITA, KED, Kruunuasunnot Oy

Miten urasi on kehittynyt Kruunuasunnoilla? Aloitin työt Kruunuasuntojen kohteiden parissa vuonna 2000. Olin silloin työssä Kruunuasuntojen palveluntuottajalla tytäryhtiöiden kirjanpitäjänä laskentamerkonomin pohjatutkinnolla. Vuonna 2007-2008 suoritin kiinteistöalan talouspäällikön tutkinnon (KITA) ja siirryin Kruunuasunnoille töihin controllerin äitiyslomasijaiseksi. Vuonna 2010 suoritin kiinteistöedustajan koulutuksen ja tutkinnon (KED) ja sijaisuuden päättyessä vuonna 2011 siirryin Kruunuasuntojen talouspäälliköksi. Vuonna 2015 sain mahdollisuuden osallistua AITkoulutukseen (johtavan ammatti-isännöitsijän tutkinto). Koulutus kesti kaksi vuotta ja syksystä 2017 olen toiminut Kruunuasuntojen kiinteistöpäällikkönä. Miten koet työsi muuttuneen koulutuksen myötä? Kouluttautuminen on mahdollistanut tehtävien vaihdon ja etenemisen yrityksen sisällä. Uudet tehtävät pitävät mielenkiintoa yllä ja antavat mahdollisuuden katsoa asioita monelta eri kannalta. Koulutuksen myötä olen päässyt hyödyntämään aikaisemmissa työtehtävissä oppimiani ja kokemiani asioita yhä vaativammissa tehtävissä. Myös vastuu on kasvanut jatkuvasti työtehtävien muutoksen myötä. Olen iloinen, että Kruunuasunnot on tukenut ja kannustanut minua osallistumaan erilaisiin koulutuksiin ja mahdollistanut etenemisen työuralla. 47


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN Työhyvinvointia kehitetään yhdessä työterveyshuollon kanssa

Henkilöstön työterveyttä ja -turvallisuutta kehitetään jatkuvasti panostamalla ennalta ehkäiseviin käytäntöihin. Hallinnolliseen toimintaohjeeseen ja koulutussuunnitelmaan on kirjattu lähtökohdat työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja sen kehittämiseksi. Työterveyshuolto seuraa vuosittain työntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja riskejä. Tätä kautta se osallistuu mahdollisten vaarojen ja työterveysriskien, kuormitusten ja altistusten kartoittamiseen sekä arviointiin, minkä jälkeen sovitaan tarvittavista toimenpiteistä ja tehdään tarvittavat työhyvinvointisuunnitelmat. Henkilöstön ikääntyminen on otettu huomioon työhyvinvoinnin ylläpidossa tarjoamalla työterveyshuollon kautta muun muassa ikävuositarkastuksia, fysioterapiaa ja työpiste-ergonomiaa.

Työhyvinvointia seurataan eri mittareiden avulla

Työntekijöiden hyvinvointia, viihtyvyyttä ja tyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti eri mittareiden avulla. Vuosittain järjestettävät työtyytyväisyyskyselyt mittaavat työhyvinvoinnin ja työviihtyvyyden eri osa-alueita. Näiden kyselyjen pohjalta Kruunuasunnot tekee vuosittain suunnitelmat kehitystoimenpiteiden ja koulutusten osalta. Työntekijöiden työhyvinvointia seurataan yritystasolla lisäksi mittaamalla sairauspoissaoloja ja työtapaturmia.

Sairauspoissaolot ja työtapaturmat vähäisiä

Kruunuasuntojen työntekijät olivat vuoden 2017 aikana sairauden takia poissa keskimäärin 5,9 (4,3) päivää. Yhteensä sairauspoissaolopäiviä kertyi 131 (86), joista miehillä 16 päivää ja naisilla 115 päivää. Sairauspoissaoloprosentti nousi edellisestä vuodesta 3 %:iin (2 %), mutta se on edelleen alhainen. Poissaolojen lisääntyminen näyttää korreloivan vahvasti myös työtyytyväisyyden mukaan. Työtyytyväisyys on alentunut vuodesta 2015, kun taas sairauspoissaolot on nousseet. Sairauspoissaolopäivien lisääntymiseen vaikuttaa lisäksi se, ettei 1-3 päivän poissaoloja seurattu ollenkaan ennen vuotta 2017. Näiden päivien osalta seuraaminen aloitettiin vuoden 2016 loppupuolella. Kruunuasuntojen työn luonteen vuoksi työssä tapahtuvat tapaturmat ovat harvinaisia. Vuoden aikana tapahtuneita poissaoloon tai kuolemaan johtaneita tapaturmia ei ollut ollenkaan.

48


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Työtyytyväisyydessä ei päästy tavoitteeseen

Kruunuasunnot on mitannut työntekijöidensä tyytyväisyyttä vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä. Kysely toteutettiin aikaisemmin kahden vuoden välein, mutta vuodesta 2016 työtyytyväisyyttä on mitattu vuosittain. Kuluneen vuoden työtyytyväisyyden kokonaisarvosanaksi muodostui 4,2 (4,6), mikä on 5,7 %:n pudotus edellisvuodesta. Arvosana jäi 0,8 pisteen päähän tavoitearvosta (5,0). Missä onnistuttiin? ☺Esimies luottaa työntekijöiden kykyyn toimia itsenäisesti. ☺Työntekijät ovat sitoutuneita ja ymmärtävät oman työpanoksensa vaikutuksen yrityksen menestymiseen. Missä eniten kehittämistä? Henkilöstöä ei kuunnella riittävästi toiminnan kehittämisessä. Tehtäviä ja toimenkuvia ei ole määritelty riittävän hyvin yrityksessä.

Työntekijöiden oma toiminta Muutoksen hallinta

Työtyytyväisyyden kokonaisarvosanat ja keskimääräiset sairauspoissaolopäivät vuosina 2015-2017 7

7

6 4,6

5

5,0

5,4

6 5

4,2

4

4

3

3

2

2,5

4,3

2

5,9

1

1 2015

2016

2017

2018

Keskimääräiset sairauspoissaolopäivät (päivää per henkilö) Tavoitteellinen työtyytyväisyyden kokonaisarvosana (asteikolla 1-7) Mitattu työtyytyväisyyden kokonaisarvosana (asteikolla 1-7)

49


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN Työhyvinvoinnin lisääminen on yksi Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan tavoitteista Kruunuasunnot tiedostaa työtyytyväisyyden kokonaisarvosanan negatiivisen kehityksen ja pyrkii toiminnallaan kehittämään työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtymistä. Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä viihtymisen lisääminen onkin yksi Kruunuasuntojen kestävän liiketoiminnan tavoitteista.

Vuonna 2017 työhyvinvointiprojekti

Monimuotoiset työjärjestelyt

Projektit

Esimiestyön kehittäminen

Etätyömahdollisuus, joustavat työaikajärjestelyt

KEINOT TYÖHYVINVOINNIN LISÄÄMISEKSI

Avoin vuorovaikutus, selkeä tavoitteiden asettaminen, kehityskeskustelut, suoritusarvioinnit

Työterveyshuollon vuosittainen seuranta

TYHY- ja kehityspäivät

Henkilökohtainen työhyvinvoinnin seuranta

Työhyvinvointia ylläpitävää ja parantavaa ohjelmaa, muita aktiviteetteja

Kuluneen vuonna työhyvinvointia pyrittiin lisäämään työhyvinvointiprojektilla Vuonna 2017 työviihtyvyyttä ja -hyvinvointia pyrittiin lisäämään hyvinvointiprojektilla, joka toteutettiin yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Projekti antoi työyhteisölle hyviä eväitä työhyvinvoinnin parantamiseen, mutta sen jalkauttaminen käytäntöön jäi kuitenkin vuoden 2017 työhyvinvointimittauksen mukaan vajavaiseksi. Vuonna 2018 Kruunuasunnot tuleekin kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, miten työhyvinvointia saadaan konkreettisesti parannettua työyhteisössä.

50


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE Työhyvinvointiprojektilla kohti paremmin voivaa työyhteisöä Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa

Projektin sisältö Kruunuasunnot toteutti vuonna 2017 monipuolisen Kruunuasuntojen työterveyshuollon vetämän työhyvinvointi-projektin, jonka tarkoituksena oli parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä työssä. Projekti sisälsi neljä koulutustilaisuutta, koulutuksiin valmistavia tehtäviä sekä työntekijäkohtaisen Firstbeat hyvinvointianalyysin. Koulutukset liittyivät työilmapiirin ja vuorovaikutuksen parantamiseen, työn muutokseen ja muutoksen jalkauttamiseen sekä kokonaisvaltaiseen arjen hallintaan ja hyvinvointiin. Kaksiosainen Firstbeat hyvinvointianalyysi toteutettiin kahdessa osassa ja siinä mitattiin työntekijän sykkeen avulla stressiä, palautumista, unta ja liikuntaa. Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Syyskuu

Kick-off

Koulutus: vuorovaikutus

Koulutus: muutos

Koulutus: arki

Koulutus: seuranta

DiSC-profiili

Välitehtävä

Firstbeat

Oma aktiivisuus

Firstbeat

Projektin hyödyt Koulutukset auttoivat hahmottamaan työilmapiiriin vaikuttavia asioita ja lisäämään ymmärrystä muutoksesta. Hyvinvointikoulutus ja Firstbeat hyvinvointianalyysi antoivat puolestaan jokaiselle työntekijälle tietoa henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja työn hallintaan. Vaikka projekti antoi työyhteisölle hyviä eväitä työhyvinvoinnin parantamiseen, jäi sen jalkauttaminen käytäntöön kuitenkin vajavaiseksi. Vuonna 2018 Kruunuasunnot tuleekin kiinnittämään huomiota erityisesti siihen, miten työhyvinvointia saadaan konkreettisesti parannettua työyhteisössä. 51


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

ASIAKKAIDEN ARVOSTUS Kruunuasunnot on monipuolisen ja turvallisen asumisen tekijä. Toiminta perustuu asiakkaiden arvostukseen ja yritys tekeekin jatkuvasti töitä turvallisten ja terveiden asuinympäristöjen sekä asiakkaiden viihtyvyyden eteen. Tämä onnistu asiakkaita kuuntelemalla ja osallistamalla, minkä takia Kruunuasunnot kiinnittääkin huomiota asioinnin helppouteen ja asiakaspalvelun toimivuuteen.

52

Hyvinvoiva työyhteisö


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Uudiskohteisiin luodaan elinkaariesteettömyyden konsepti (kestävän kehityksen tavoite). Järjestetään asukastilaisuuksia asumisviihtyvyyden kehittämiseksi (kestävän kehityksen tavoite). Peruskorjauskohteissa aloitetaan huoneistokohtaisten lämpötilojen optimointijärjestelmien käyttöönotto. Otetaan käyttöön palvelutapahtumakohtainen asiakaspalautejärjestelmä (onlinepalaute). Mitataan asiakastyytyväisyyttä vuosikyselyn muodossa. Laatujärjestelmä sertifioidaan. TAVOITTEET VUODELLE 2018 50 %:ssa uudiskohteista toteutetaan elinkaariesteettömyyden konseptia. Asukastilaisuuksia järjestetään viidellä paikkakunnalla. Asiakaspalvelua ja asiointia kehitetään asiakastyytyväisyyskyselyjen ja onlinepalautteen pohjalta. Lämpötilan optimointijärjestelmät on otettu käyttöön vähintään 70 % tulevista peruskorjauskohteista. Laaditaan laatuseurantajärjestelmä kiinteistöpalveluiden laaduntuottokyvyn varmistamiseksi sekä uusitaan huoltoyhtiöiden yhteistyösopimukset.

53


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TURVALLISET JA TERVEET ASUINYMPÄRISTÖT Kruunuasuntojen visiona on toimia keskeisten paikkakuntien monipuolisena turvallisen asumisen tekijänä. Tähän yhtiö pyrkii kehittämällä asuntoja ja asumisviihtyvyyttä sekä ylläpitämällä vastuullaan olevaa kiinteistöomaisuuttaan. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on luoda uusia ja parantaa vanhoja kohteita siten, että ne vastaavat asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita.

Kruunuasunnot huolehtii kiinteistöomaisuudestaan

Kruunuasuntojen kohteiden kunnossapidosta, asumiskustannusten hallinnasta ja asukkaiden sujuvasta arjesta huolehtii Kruunuasuntojen kiinteistöpäälliköt yhdessä huoltoyhtiöiden kanssa. Huoltoyhtiöiden tehtäviin kuuluvat mm. kiinteistöjen kuntotarkastukset, piha-alueiden hoito sekä erilaiset huolto- ja korjaustyöt. Kruunuasunnoilla on käytössään huollon ympärivuorokautinen päivystys, joka takaa nopean reagoinnin ongelmatilanteissa ja näin ollen pitää vahingot mahdollisimman pieninä. Asunnot tarkastetaan aina huoneiston asukkaan vaihtuessa kaksivaiheisella tarkastuksella, joka sisältää kuntotarkastuksen ja siivoustarkastuksen,

Digitaalisuus on mukana kiinteistöjen ylläpidossa

Kruunuasuntojen tavoitteena on lisätä energiankäytön hallintaa tukevia ratkaisuja sen ylläpitämissä kohteissa. Tavoitteeksi kuluvalle vuodelle asetettiin huoneistokohtaisten lämpöolosuhteiden reaaliaikaiseen optimointiin kehittyvien järjestelmien käyttöönotto peruskorjausja parannuskohteissa. Tarkoituksena on parantaa asuntojen käyttäjätyytyväisyyttä, sisäolosuhteita ja energiatehokkuutta. Tällä hetkellä 85 %:ssa huoneistoista on käytössä reaaliaikainen lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seuranta. Kaikkiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin kyseinen järjestelmä tulee automaattisesti.

Suunnitteluohje ohjaa uudiskohteiden rakentamista

Kruunuasunnoilla on käytössään uudiskohteiden rakentamisessa suunnitteluohje, joka toimii yleisohjeena uudisasuntotuotannossa. Tavoitteena on tuottaa viihtyisiä, käytännöllisiä ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia asuntoja ja asuinympäristöjä. Suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitetään huomiota erityisesti suunnitteluratkaisujen toimivuuteen, energiatehokkuuteen, käyttövarmuuteen, esteettömyyteen, turvallisuuteen ja pitkäikäisyyteen. Materiaalien valinnassa otetaan huomioon kestävyys ja materiaalien vaatimat huoltotoimenpiteet.

54


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE Kiinteistötaide lisää viihtyvyyttä ja vähentää kunnossapitokuluja Kiinteistötaide tarkoittaa kiinteistöön toteutettua pysyväisluontoista taidetta, joka on toteutettu julkisivuihin, porraskäytäviin ja pihoihin. Kruunuasunnot on toteuttanut runsaasti kiinteistötaidetta omiin vuokra-asuntokohteisiinsa useimmiten rakentamisen tai perusparannuksen yhteydessä. Taide on toteutettu kiinteistön lähtökohdista ja sen ehdoilla, jolloin taide kuvaa kiinteistön historiaa tai kiinteistöön ja sen asukkaisiin liittyvää tarinaa. Kiinteistötaide luo kiinteistöille yksilöllisyyttä, omaleimaisuutta ja viihtyvyyttä. Kokemusten mukaan porraskäytävätaide suojelee porrasta kulumiselta ja nuhraantumiselta, mikä vähentää kunnossapitokuluja ja lisää asumisviihtyvyyttä.

Pihataidetta Helsingin Laajasalossa Svanströminkuja 7:n parkkialueella. Taideteos liittyy siihen, että alueen lähituntumassa kulki aikoinaan Viikinkien purjehdusreitti.

Porraskäytävätaidetta Tikkakosken Itärannan Nurmeksentie 30:n Aportaassa. Lasitaideteos kertoo Tikkakosken varuskunnan vihaisista hevosista ja varuskunnan päällikön nopeasta polkupyörästä.

Julkisivutaidetta Hämeenlinnan Suomen kasarmin katu 11:n seinällä. Teoksessa ollaan matkalla lähistön Myllymäelle, jossa sijaitsi aikoinaan roheva tuulimylly.

Taideteokset on suunnitellut ja toteuttanut Kruunuasunnot Oy:n toimesta kuvanveistäjä Jorma Parkkari.

55


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

TURVALLISET JA TERVEET ASUINYMPÄRISTÖT Tavoitteena elinkaariesteettömät asuinrakennukset

Yhtenä asiakkaisiin liittyvänä Kruunuasuntojen kestävän kehityksen tavoitteena on tuoda asukkaiden ja yhteisöjen kestävää elämäntapaa tukevat ratkaisut ja palvelut kiinteäksi osaksi uutta asuntotarjontaa. Tähän Kruunuasunnot pyrkii luomalla elinkaariesteettömiä taloja, jotka muokkautuvat asukkaiden eri elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Elinkaariesteettömät talot vastaavat erityisesti väestön ikääntymisestä johtuvaan haasteeseen. Yhtiö toteutti kuluneena vuonna uuden elinkaariesteettömyyteen liittyvän konseptin, jonka mukaisesti se tulee toteuttamaan uudisrakennuskohteita. Ensimmäisen elinkaariesteettömän talon rakentaminen on jo aloitettu. Tavoitteena on, että vuonna 2018 jopa 50 %:ssa uusista kohteista on konseptin mukaisia ratkaisuja ja palveluita.

Elinkaariesteettömässä asuinrakennuksessa tavoitellaan pitkäaikaista asumista

Asunnot helposti muokattavissa ikääntymisen tai toimintakyvyn heikkenemisen mukaan

Suunnittelussa huomioitu liikunta-, kuulo- ja näkörajoitteet

Liikkuminen turvallista Yhteisiä tiloja, talosauna

Vähän kynnyksiä

Esteettömät pihatilat

Väljät käytävät Oviautomatiikkaa

56

Liiketunnistimia


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE

Ensimmäinen elinkaariesteetön talo rakentuu Tampereelle Juhani Solkinen, kiinteistöjohtaja, Kruunuasunnot Oy Mistä on kyse? Kruunuasunnot Oy:n tavoitteena on kehittää elinkaariesteetöntä asumista ja luoda elinkaariesteetön asuinkerrostalo. Tavoitteena on tehdä asukkaan eri elämäntilanteisiin ja tarpeisiin mukautuvia asuntoja siten, että talo tarjoaa mahdollisuuden asua siellä itsenäisesti liikunta- tai toimintarajoitteesta huolimatta läpi elämän. Ensimmäinen elinkaariesteetön talo rakentuu Tampereen Turtolankadulle. Rakentaminen on tarkoitus käynnistää kesällä 2018 ja talon suunniteltu valmistumis-ajankohta on kesällä 2019.

Millainen on elinkaariesteetön talo? Elinkaariesteettömässä talossa rakennus lähiympäristöineen on esteetön. Tilaratkaisut ja piha-alue suunnitellaan sellaisiksi, että liikkuminen ja toimiminen on mahdollista apuvälineillä tai ilman niitä. Huomiota kiinnitetään liikkumisen lisäksi tilojen näkö- ja kuunteluympäristön esteettömyyteen siten, että myös näkö- tai kuulorajoitteisten henkilöiden liikkuminen ja toimiminen tiloissa helpottuu. Talojen rakennus- ja talotekniset ratkaisut suunnitellaan niin, että muutokset ovat helposti ja nopeasti tehtävissä muutostarpeiden mukaan. 57


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ASIAKKAIDEN VIIHTYVYYS Kruunuasuntojen koko toiminta perustuu asiakkaiden arvostukseen ja yritys tekeekin jatkuvasti töitä asukkaiden viihtyvyyden ja tyytyväisyyden eteen. Asiakkaiden kuuntelu ja ymmärtäminen on avainasemassa asiakasviihtyvyyden ja -tyytyväisyyden ylläpitämisessä ja kehittämisessä, minkä takia yrityksellä on käytössään erilaisia kanavia asiakaspalautteen keräämiseksi. Asiakkaiden kuuntelun lisäksi Kruunuasunnot pyrkii osallistamaan asukkaitaan asukastilaisuuksissa, joissa kerätään palautetta ja ideoita asumisen kehittämiseksi.

Asumisviihtyvyyttä seurataan tyytyväisyyskyselyn avulla

Kruunuasunnot mittaa asumistyytyväisyyttä vuosittaisen asukastyytyväisyyskyselyn avulla. Kysely toteutetaan ulkopuolisen toimijan toimesta ja se mittaa asukastyytyväisyyden lisäksi tyytyväisyyttä asiakaspalveluun kokonaisuudessaan. Vuosikyselyiden pohjalta Kruunuasunnot tekee toimenpiteitä asukasviihtyvyyden ja -tyytyväisyyden parantamiseksi.

Miten annettu palaute on vaikuttanut Kruunuasuntojen toimintaan?

☺Vuonna 2016 Kruunuasunnot nosti asuntojen keskimääräistä tavoitelämpötilaa yhdellä asteella saatuaan asiasta paljon palautetta. Lämpötilan nosto tehtiin asukkaiden viihtyvyyden parantamiseksi vaikka se nosti lämmityksen ominaiskulutusta. ☺Vuonna 2017 Kruunuasunnot luopui vesiennakkomaksujen perimisestä ja tasauslaskutuksista annetun asiakaspalautteen johdosta.

58


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Palvelujen toimivuutta seurataan palvelutapahtumakohtaisten kyselyjen avulla Kuluneen vuoden aikana vuosittaisen kyselytutkimuksen rinnalle otettiin käyttöön palvelutapahtumakohtainen online-kysely, jolla pyritään keräämään palautetta asukkailta liittyen tiettyyn palvelun osa-alueeseen. Palautetta kerätään esimerkiksi liittyen asuntoon muuttoon, asunnosta poismuuttoon tai huoltopyyntöön. Kyselyillä pyritään kehittämään yksittäisiä palvelukokemuksia, minkä lisäksi asukkaat pystyvät kertomaan toiveitaan ja kehitysehdotuksiaan kyselyiden välityksellä. Asukastilaisuuksissa kuunnellaan asukkaita

Toisena Kruunuasuntojen kestävän kehityksen tavoitteena on lisätä nykyisten kohteiden vuokra-asumisen houkuttelevuutta asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltujen, kestävää elämäntapaa helpottavien ratkaisujen ja palveluideoiden avulla. Tähän Kruunuasunnot pyrkii järjestämällä asukastilaisuuksia, joissa asukkaiden ideat ja kehitysehdotukset asumisen parantamiseksi pääsevät esille. Asukastilaisuudet järjestetään asukastoimikuntien toimesta, mutta Kruunuasuntojen kiinteistöpäälliköt pyrkivät muodostamaan nämä asukastoimikunnat. Vuonna 2017 pidettiin yhteensä kuusi asukastilaisuutta, kun vuonna 2016 asukastilaisuuksien määrä oli neljä. Kuluneena vuonna tilaisuuksiin osallistui noin 50 asukasta. Vuonna 2018 tavoitteena on järjestää tilaisuuksia viidellä eri paikkakunnalla. Näihin tilaisuuksiin kutsutaan asukkaita useista eri lähialueiden asuntokohteista.

• Vuorovaikutteista keskustelua • Kerätään palautetta ja asukkaiden ideoita

• Arvioidaan toteutusmahdollisuudet • Tehdään päätökset toteutuksesta • Toteutetaan mahdolliset ideat

59


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ASIAKKAIDEN VIIHTYVYYS Kruunuasunnoilla viihdytään

Suurin osa Kruunuasuntojen asiakkaista on tyytyväisiä Kruunuasuntojen toimintaan. Vuoden 2017 asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella kokonaistyytyväisyys Kruunuasuntojen toimintaan parani jopa 2 %. Tyytyväisyys asumiseen ja viihtyvyyteen pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna keskiarvosanalla 3,8 (3,9). Asukkaat viihtyvät Kruunuasunnoissa siis edelleen keskivertoa paremmin. Asiakkaiden tyytyväisyys asumiseen ja viihtyvyyteen 3,8 3,9

Kokonaisarvosana 3,4 3,4

Asumiskustannukset

4,4 4,5

Asunnon sijainti 3,9 3,9

Asunnon kunto

4,0 4,0

Asunnon viihtyvyys

3,8 3,8

Kiinteistön/talon kunto

3,6 3,7

Yhteisten tilojen kunto

3,6 3,6

Yhteisten tilojen siisteys

3,5 3,6

Piha-alueiden siisteys ja viihtyvyys 3,3

Piha-alueiden varustelu

4,1 4,2

Rauhallisuus ja järjestys asuintalossa 0

1 2017

60

3,4

2

3

4

5


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Mihin oltiin erityisen tyytyväisiä?

☺Asunnon sijainti ☺Rauhallisuus ja järjestys asuintalossa ☺Asunnon viihtyvyys ☺Asunnon kunto

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Missä on eritysesti kehitettävää?

Piha-alueiden varustelussa Piha-alueiden siisteydessä ja viihtyvyydessä Asumiskustannuksissa Yhteisten tilojen siisteydessä

Miten Kruunuasunnot vastaa näihin kehitettäviin näkökohtiin?

Kruunuasunnot tulee vuonna 2018 kiinnittämään erityistä huomiota piha-alueiden hoitoon ja yhteisten tilojen siisteyteen. Kruunuasunnot vastaa piha-alueiden ja yhteisten tilojen siisteydestä, mutta käytännössä niistä huolehtii huoltoyhtiöt. Kruunuasunnot tulee vuoden 2018 aikana uudistamaan yhteistyösopimukset huoltoyhtiöiden kanssa. Lisäksi vuoden 2018 aikana on tarkoitus laatia laatuseurantajärjestelmä, joka on osa kiinteistöpalveluiden laaduntuottokyvyn varmistusta. Kruunuasunnot tulee lisäksi seuraamaan onlinepalvelupyyntöjen käsittelyn sujuvuutta, jotta asiakaspalautteeseen pystytään reagoimaan mahdollisimman tehokkaasti.

61


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ASIAKASPALVELU JA ASIOINNIN HELPPOUS Asukkaat odottavat Kruunuasunnoilta erityisesti kilpailukykyistä vuokratasoa sekä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä. Yksi keskeisimmistä asiakastyytyväisyyttä lisäävistä tekijöistä on nopea reagointi asiakkaiden yhteydenottoihin. Kruunuasunnot pyrkiikin kehittämään jatkuvasti asiakaspalveluaan ja asiointia siten, että se on asiakkaille mahdollisimman helppoa. Yhtiöllä on käytössään laatujärjestelmä, jolla osaltaan varmistetaan yrityksen laaduntuottokykyä. Järjestelmä helpottaa yrityksen suorituskyvyn parantamista ja mahdollistaa asiakastyytyväisyyden parantamisen lisäämisen. Kruunuasuntojen laatujärjestelmä sai ISO 9001:2015 -sertifikaatin joulukuussa 2017. Tämä oli yhtiön yksi suurimmista saavutuksista vuonna 2017. Tyytyväisyys asiakaspalveluun parani Vuoden 2017 asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella asiakkaat olivat tyytyväisiä erityisesti asiakaspalveluun ja sen kehittymiseen. Erityisesti palvelukeskuksen asiakaspalveluun oltiin selkeästi tyytyväisempiä kuin edellisenä vuonna. Parhaimmat arvosanat asukkaat antoivat asiakaspalvelulle vuokrauksen yhteydessä. Asiakkaiden mielestä kehitettävää on erityisesti viestinnässä ja tiedonkulussa. Kuluneena vuonna käyttöön otetut palvelutapahtumakohtaiset kyselyt ovat hyvä esimerkki siitä, miten Kruunuasunnot pyrkii kehittämään asiakaspalveluaan. Näiden kyselyiden tuloksia ei käsitellä tässä vastuullisuusraportissa, sillä kyselyt aloitettiin vasta loppuvuodesta 2017. Näitä tuloksia tullaan tarkastelemaan vasta vuoden 2018 vastuullisuusraportissa. Asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspalveluun 3,3 3,4

Viestintä ja tiedonkulku

3,9 3,9

Huolto 3,6 3,6

Isännöinti Asumiseen liittyvät muutokset

4,1

Ei mitattu vuonna 2016

2016

4,3 4,3

Vuokraus 4,0 3,8

Palvelukeskus 0

62

2017

1

2

3

4

5


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Miten Kruunuasunnot tekee asioinnista helppoa? Monikäyttöisyys

Kruunuasuntojen nettisivut, asuntohakemukset ja muut tiedotteet on luettavissa ja käytettävissä tietokoneen nettiselaimen lisäksi myös mobiililaitteilla.

Sähköinen vuokrasopimus

Kruunuasunnoilla on käytössä vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen ja irtisanominen asioinnin helpottamiseksi. Lisäksi käytössä on mobiililaitteille soveltuvat uudet nettisivut ja asuntohakemus.

24/7 palvelukanava

Kruunuasunnoilla on käytössään keskitetty valtakunnallinen 24/7 palvelukanava, johon voi olla yhteydessä sekä puhelimitse että sähköpostilla. Palvelukanavan kautta hoituu kaikki asiakkaan ja Kruunuasuntojen väliset asiat.

Sähköinen palautejärjestelmä

Kuluneena vuonna otettiin käyttöön uusi sähköinen palvelutapahtumakohtainen palautejärjestelmä, jossa asiakkaat voivat halutessaan antaa palautetta yksittäisestä asuiseen liittyvästä palvelutapahtumasta.

Erilaiset tiedotuskanavat

Kruunuasunnot tiedottaa asiakkaitaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän Avaimet-lehden avulla sekä paperisin kotitalouksiin jaettavin tiedottein. Nettisivulla myös tiedotteita. Tiedotteet ja lehdet ilmestyvät myös sähköisenä. Asukkaiden käytössä on lisäksi asukassivut, joiden kautta pääsee lukemaan lisätietoa oman taloyhtiön asioista. Tietoja jaetaan myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa. Porrashuonenäytöt on käytössä osassa kohteista.

63


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

KESTÄVÄ YMPÄRISTÖ Kruunuasunnot tiedostaa kiinteistöalan merkityksen ilmastonmuutoksen torjumista vastaan ja toimii päivittäin energiankulutuksen, kasvihuonekaasupäästöjen ja vedenkulutuksen minimoimiseksi. Tämän lisäksi Kruunuasunnot pyrkii tarkastelemaan myös muita ympäristövaikutuksiaan, kuten jätteiden syntymistä sekä käytettävien materiaalien ja hankintojen kestävyyttä.

64

Hyvinvoiva työyhteisö


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VUODEN 2017 TAVOITTEIDEN SAAVUTUKSET Saavutetaan asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Rakentamisessa toteutetaan energiatehokkuudeltaan minimivaatimuksia tehokkaampia ratkaisuja. Kruunuasunnot tekee toimia kierrätyksen edistämiseksi asunnoissa. Kruunuasunnot kiinnittää huomiota investoinneissa käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen, minkä lisäksi lisätään kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Isoille hankintapäätöksille luodaan vastuullisuuskriteerit, minkä lisäksi kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin sekä hankinta- ja palvelusopimuksiin lisätään vastuullisuusvaatimukset. TAVOITTEET VUODELLE 2018 Saavutetaan asetetut vuositavoitteet energian ja veden käytön vähentämiseksi sekä uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Isoille hankintapäätöksille luodaan vastuullisuuskriteerit, minkä lisäksi kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin sekä hankinta- ja palvelusopimuksiin lisätään vastuullisuusvaatimukset. Kruunuasunnot tekee toimia kierrätyksen edistämiseksi asunnoissa. Uudistuotantopuolelle asetetaan vuositavoitteet syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi. Kruunuasunnot kiinnittää huomiota käytettyjen materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen, minkä lisäksi lisätään kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan. Vesimittareita uusitaan vuonna 2018 ja asuntoihin tulee päätelaitteet, joiden avulla myös asukkaat voivat seurata vedenkulutusta jatkuvasti.

65


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ENERGIANKULUTUS Kruunuasunnot pyrkii aktiivisesti energiatehokkuuteen ja se on mukana vuokraasuntoyhtiöiden energiatehokkuussopimuksessa. Ympäristövastuuta johdetaan kestävän liiketoiminnan johtamismallilla ja onnistumista seurataan asettamalla tavoitteet kulutuksille. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa energian- ja vedenkulutuksia tarkastellaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamien kohteiden osalta. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kohteet, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty Kruunuasuntojen toimiston sekä työmaiden energian- ja vedenkulutukset.

Kruunuasunnot on mukana energiatehokkuussopimuksessa

Kruunuasunnot on mukana Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokraasuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa (VAETS), jonka kausi on 2017-2025. Ohjelman mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa. Kruunuasunnot oli mukana myös vuonna 2010 alkaneessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka kausi päättyi vuonna 2016. Tuolloin energian säästötavoitteena oli -7 % ja Kruunuasuntojen toteutunut energiasäästö vuosilta 2008-2016 oli -22,6 %.

Energiatehokkuus huomioidaan perusparannus- ja uudisrakentamisessa

Kruunuasunnot huomioi perusparannus- ja uudisrakentamisessa aina energiatehokkuuden ja valituilla ratkaisuilla on pyritty saavuttamaan paras mahdollinen tulos asuntokannan ikä ja tekniikka huomioon ottaen. Palvelukehityksessä priorisoidaan elinkaarivaikutuksiltaan mahdollisimman energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä ratkaisuja. Rakentamisessa toteutetaan jo nyt energiatehokkuudeltaan minimivaatimuksia tehokkaampia ratkaisuja (uudistuotannon tavoitteena energiatehokkuusluokka B), minkä lisäksi suositaan vähäpäästöisempiä materiaaleja. Tämä on johtanut hyviin pitkän aikavälin tuloksiin energiatehokkuudessa.

66


Asiakkaiden arvostus

Energianhallinnan työkalujen käyttäminen ja kehittäminen

Kulutuksen ja sisälämpötilojen etähälytykset

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Kulutustavoitteiden asettaminen ja kulutuksen jatkuva seuranta etähallintatyökalujen avulla

Energianhallinnan työkalut ja toimenpiteet

Välittömät toimenpiteet häiriötilanteissa Käyttöhenkilökunnan ohjeistus tavoitearvojen säädössä ja häiriötilanteissa

GRI-indeksi

Tavoitearvojen asettaminen energiaa kuluttaville laitteille ja näiden jatkuva seuranta

Lämmitettävien sisätilojen tavoitelämpötilojen asettaminen ja ajantasainen valvonta lämmityskaudella

Lämmitysjärjestelmän tasapainotus ja säätö etäseurannan avulla

67


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ENERGIANKULUTUS Lämmön ominaiskulutus nousi asuntojen keskilämpötilan noston vuoksi

Kruunuasuntojen omistamien ja ylläpitämien huoneistojen keskimääräistä tavoitelämpötilaa nostettiin vuoden 2016 puolella yhdellä asteella 21°C:stä 22°C:een asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Tämä tavoitelämpötilan nosto näkyy selkeästi Kruunuasuntojen omistamien kohteiden lämmön ominaiskulutuksessa kuluneena vuonna. Lämmön ominaiskulutuksen tavoitteeksi oli huoneistojen tavoitelämpötilan noston vuoksi asetettu valmiiksi 39,2 kWh/rm3, mutta tavoite ylittyi silti lämmön ominaiskulutuksen ollessa 39,5 kWh/rm3. Vuoden 2018 tavoitteeksi on tavoitelämpötilan noston vuoksi asetettu 39,9 kWh/rm3. Kuluneen vuoden lämmönkulutus sekä asetetut tavoitteet ovat kuitenkin edelleen huomattavasti alhaisempia vuoden 2010 tasoon verrattuna.

Sähkön ominaiskulutuksessa päästiin alle asetetun tavoitteen

Kruunuasuntojen kiinteistöjen sähkönkulutus kasvoi aikaisempina vuosina pitkään kiinteistöjen teknisten ominaisuuksien kehittyessä. Kasvuun vaikutti merkittävästi ilmanvaihdon parantamisessa toteutettavien lämmön talteenottojärjestelmien asentaminen perusparannusja uudiskohteissa. Tämä on nähtävissä esimerkiksi vuoden 2010 ja vuoden 2015 sähkön ominaiskulutuksia verrattaessa. Viime vuosina sähkönkulutus on kuitenkin pienentynyt tasaisesti. Tämä johtuu siitä, että huoneistojen keskilämpötilan asteen korotus vähentää huoneistojen sähkönkulutusta lämmöntalteenotolla varustettujen huoneistokohtaisten ivlaitteiden ja märkätilojen lattialämmitysten osalta. Kuluneen vuoden aikana sähkön ominaiskulutus oli 7,7 kWh/rm3, joka oli alle asetetun tavoitteen (7,9 kWh/rm3). Sähkön ominaiskulutuksen lasku kompensoi huoneistojen keskilämpötilan noston aiheuttaman lämmön ominaiskulutuksen nousun.

Kokonaisenergian ominaiskulutuksessa päästiin melkein tavoitteeseen

Lämmön ominaiskulutuksen nousun vuoksi kokonaisenergian ominaiskulutuksessa ei päästy asetettuun tavoitteeseen, vaikka tavoitetta asettaessa huoneistojen lämpötilan nosto oli otettu huomioon. Energian ominaiskulutus kuluneena vuonna oli 47,2 kWh/rm3, kun se vuonna 2016 oli 46,1 kWh/rm3. Ominaiskulutus on kuitenkin edelleen huomattavasti alhaisempi, kuin vuonna 2010.

68


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

Lämmön ominaiskulutus Kruunuasuntojen omistamissa kohteissa (kWh/rm3) 45

GRI-indeksi

Sähkön ominaiskulutus Kruunuasuntojen omistamissa kohteissa (kWh/rm3) 9

40

39,2

41,4 38,3

35

38,1

39,9

39,5

8 7

30

6

25

5 2010

2015

2016

Toteutunut

2017

2018

8,1

7,9 8,0

7,5

2010

Tavoite

2015

2016

Toteutunut

7,6

7,7

2017

2018

Tavoite

Kokonaisenergian ominaiskulutus Kruunuasuntojen omistamissa kohteissa (kWh/rm3) 60 47,1

50

47,5

40 Tavoite

30 20

48,9

46,4

46,1

47,2

2010

2015

2016

2017

Toteutunut

10 0 2018

69


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

ENERGIANKULUTUS Energian kokonaiskulutus pysyi samalla tasolla

Kruunuasuntojen omistamien kohteiden kokonaisenergiankulutus vuonna 2017 oli 25,2 GWh, mikä on samaa tasoa vuoden 2016 energiankulutuksen kanssa. Kokonaisenergiankulutus vaihtelee vuosittain johtuen kiinteistökannassa tapahtuvista muutoksista. Kruunuasuntojen energiankulutus on epäsuoraa, sillä se koostuu ostetusta sähköstä ja kaukolämmöstä. Kaikki ostettu lämpö on kaukolämpöä. Kaikki ostettu sähkö on arvioitu uusiutuvaksi.* Suoraa energiankultusta Kruunuasunnoilla ei ole. Epäsuoraan kokonaisenergiankulutukseen ei ole laskettu mukaan niitä Kruunuasuntojen ylläpitämiä kohteita, joita se ei omista. Raportissa ei ole otettu huomioon myöskään työmaiden energiankulutusta eikä Kruunuasuntojen toimiston energiankulutusta.

Kruunuasuntojen omistamien kohteiden kokonaisenergiankulutus (GWh)

30 25 20 15 10

26,3

22,5

25,2

25,2

2016

2017

5 90,9

0 2010

2015 Lämpö

Sähkö

*Kruunuasunnot siirtyi vuoden 2017 alusta uusituvan sähkön käyttöön kaikissa kohteissa, joissa sähkö on vapaasti hankittavaa. Eräillä yhtiön omistamista kohteista ei kuitenkaan ole kaupallista siirtoverkkoa, joten näiden kohteiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Näiden kohteiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa muuhun kiinteistökantaan.

70


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

CASE

Uusiutuvan energian käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan Asuntojen sähkö tuotetaan vesivoimalla Kruunuasunnot siirtyi vuoden 2017 alusta uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön käyttöön, kun se hankki EECS RES-GO sähkön alkuperätakuita kulutusvuosille 2017 ja 2018. Sähkön tuotantomuotona on Pohjoismainen vesivoima. Vesivoimalla tuotettua sähköä käytetään kaikissa Kruunuasuntojen kohteissa lukuun ottamatta niitä kohteita, joilla ei ole kaupallista siirtoverkkoa. Näiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Kyseisten kohteiden määrä suhteessa Kruunuasuntojen muuhun kiinteistökantaan on kuitenkin vähäinen.

Mitä ovat EECS RES-GO sähkön alkuperätakuut? EECS (European Energy Certificate System) alaiset RES-GO (Renewable Energy Sources – Guarantee of Origin) sähkön aluperätakuut ovat Euroopan Unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin 2009/28/EC mukaisia sähkön alkuperätakuita, joilla sähkön alkuperä varmennetaan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä. Kyseessä on siis takuu siitä, että hankittu sähkö on direktiivin vaatimusten mukaisesti uusiutuvalla energiantuotannolla tuotettua ja päästötöntä.

71


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

VEDENKULUTUS Veden ominaiskulutuksessa päästiin alle asetetun tavoitteen

Vuonna 2017 Kruunuasuntojen omistamien kohteiden veden ominaiskulutus pysyi samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Veden ominaiskulutus oli 185 l/rm3 ja se alitti sille asetetun tavoitteen (189 l/rm3). Veden kokonaiskulutus vuonna 2017 oli 104 tonnia m3 ja se jäi jopa noin 6 000 m3 alle asetetun tavoitteen. Veden ominaiskulutuksen ja sille asetettujen tavoitteiden nousu johtuu suurelta osin asukkaiden vedenkulutuksen kasvusta sekä lisääntyvistä piilovuodoista. Asukaskohtainen vedenkulutus on noussut tasaisesti monen vuoden ajan. Vuonna 2017 asukaskohtainen vedenkulutus oli 107 l/vrk ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan 109 l/vrk. Pääosassa Kruunuasuntojen omistamista kiinteistöistä on ollut samat vesikalusteet pitkän aikaa, mikä lisää pieniä piilovuotoja. Tämän vuoksi myös tavoitteet on asetettu aikaisempaa korkeammalle. Kruunuasuntojen omistamissa kiinteistöissä kaikki käytetty vesi tulee kunnallisista vesijohtoverkoista ja jätevedet johdetaan kunnallisiin jätevedenpuhdistamoihin.

Vedenhallinnan työkalut ja toimenpiteet Osassa kohteita vesi laskutetaan kulutuksen mukaan.

Innovatiivisia ratkaisuja vedenkulutuksen pienentämiseksi mietitään jatkuvasti.

72

Uudis- ja perusparannuskohteissa panostetaan vähän vettä kuluttaviin kalusteisiin

Vesimittareita uusitaan kootusti ja asuntoihin sijoitetaan päätelaitteet, joista asukas pystyy näkemään ajantasaisen vedenkulutuksen.


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Veden ominaiskulutus Kruunuasuntojen omistamissa kohteissa (l/rm3) 250 199

189

200 150 100

193

175

185

185

2010

2015

2016

2017

50 0 Veden ominaiskulutus

2018

Tavoite

Asukaskohtainen vedenkulutus (l/as/vrk) ja kokonaisvedenkulutus (m3) l/as/vrk

tonnia m3

110 106 105

90

110

109 116

140 120 100

100

100 95

108 107

80 95 95

60 96

104

40

104

20

85

0 2010 Kulutus (tonnia m3)

2015

2016

Tavoite (tonnia m3)

2017 Kulutus (l/as/vrk)

2018 Tavoite (l/as/vrk)

73


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT Hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuodesta

Kruunuasunnot on onnistunut vähentämään omistamiensa kohteiden hiilidioksidipäästöjä energiansäästötoimilla ja uusiutuvien energianlähteiden käytöllä. Kruunuasuntojen omistamien kohteiden kiinteistökantaan suhteutetut ominaishiilidioksidipäästöt kuvaavat hyvin Kruunuasuntojen energiatehokkuustyön tuloksia. Kiinteistökantaan suhteutetut ominaishiilidioksidipäästöt pienenivät yli 24 % kuluneen vuoden aikana.

9,2 kgCO2/rm3

2016

7,0 kgCO2/rm3

2017

Tämä johtuu suurelta osin Kruunuasuntojen siirtymisestä uusiutuvan sähkön käyttöön. Kaikki sähkö, joka voidaan hankkia vapaasti on tuotettu uusiutuvalla energialla. Eräillä Kruunuasuntojen omistamista kohteista ei ole kaupallista siirtoverkkoa, joten näiden kohteiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Näiden kohteiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa muuhun kiinteistökantaan, joten laskuissa on oletettu kaikkien Kruunuasuntojen omistamien kohteiden käyttävän uusiutuvaa sähköä. Uusiutuvaan sähköön siirtyminen alensi ominaishiilidioksidipäästöjä 16,3 %. Vähennykseen vaikuttaa lisäksi laskennassa käytettävien päästökertoimien muutos. Laskuissa käytetyt kaukolämmön päästöarvot alenivat vuoden 2016 arvosta 183 gCO2/kWh vuoden 2017 arvoon 176 gCO2/kWh. 74


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kokonaishiilidioksidipäästöt olivat kuluvana vuonna 3680 tCO2

Kruunuasunnot on laskenut lisäksi omistamiensa kohteiden kokonaishiilidioksidipäästöt vuosilta 2015-2017. Kokonaishiilidioksidipäästöjen määrään vaikuttaa kiinteistökannan muutos. Vuonna 2017 Kruunuasuntojen omistamien kohteiden kokonaishiilidioksidipäästöt olivat 3680 tCO2. Kruunuasunnoilla ei ole suoria hiilidioksidipäästöjä (Scope 1), sillä yhtiöllä ei ole omaa energiantuotantoa. Kokonaishiilidioksidipäästöihin on laskettu mukaan Kruunuasuntojen epäsuorat hiilidioksidipäästöt (Scope 2), jotka sisältävät Kruunuasuntojen omistamiin kohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Muita epäsuoria hiilidioksidipäästöjä (Scope 3) ei ole laskettu. Kruunuasuntojen kokonaishiilidioksidipäästöt (Scope 2) vähenivät kuluvana vuonna 27 % edellisen vuoden päästöistä. Tästä suurin osa oli uusiutuvaan sähköön siirtymisen ansiota. Vähennykseen vaikuttaa lisäksi laskennassa käytettävien päästökertoimien muutos sekä kiinteistökannan muutos.

Kruunuasuntojen omistamien kohteiden ominaishiilidioksidipäästöt (Scope 2) (kgCO2/rm3)

10 8

9,4 2,3

Kruunuasuntojen omistamien kohteiden kokonaishiilidioksidipäästöt (Scope 2) (tCO2)

6000

9,2

5000

2,2

4000

6

4637 1285

5039 1247

3000 4

7,1

7,0

7,0

2000

2

1000

0

0 2015

2016 Kaukolämpö

2017 Sähkö

3352

2015

3792

3680

2016

2017

Kaukolämpö

Sähkö

75


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jätteiden määrää pyritään aktiivisesti vähentämään Kruunuasunnot ei seuraa asumisessa syntyvää jätemäärää, sillä sen järjestämisestä vastaa kunnallinen jätehuolto ja jätemäärän jatkohyödyntäminen on paikkakohtaisesti erilaista. Asumisessa syntyvää jätteiden määrää ei myöskään tulevaisuudessa tulla seuraamaan. Kruunuasunnot pyrkii kuitenkin aktiivisesti vähentämään asumisessa syntyvää jätteiden määrää tiedottamalla asukkaita sekä mahdollistamalla jätteiden syntypaikkalajittelun. Rakentamisessa ja purkamisessa jätteet hoidetaan lainsäädännön ja kunnallisten käytäntöjen mukaisesti. Kruunuasunnot saa käyttöönsä työmailta syntyvät jätemäärät, mutta niiden vähentämiselle ei ole asetettu tavoitteita. Työmailla syntyvää jätemäärän vähentämistä ohjaavat kuitenkin lainsäädäntö ja jätteiden hävittämisestä syntyvä hinta. Kruunuasunnot on päättänyt ottaa vuodelle 2018 tavoitteeksi tavoitteiden asettamisen uudistuotantopuolella syntyvän jätteen määrän vähentämiseksi.

Kehittämällä toimintatapoja, joilla jätteen syntymistä pystytään minimoimaan Lajittelemalla jätejakeet mahdollisimman tehokkaasti kierrätykseen tai hyötykäyttöön

Lisäämällä uusiutuvien ja kierrätysmateriaalien käyttöä mahdollisuuksien mukaan

Miten jätteiden määrää pyritään vähentämään? Kannustamalla asukkaita kierrättämään ja vähentämän kulutusta

76

Asettamalla vuositavoitteet jätteen vähentämiseksi


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kruunuasunnot varmistaa käytettävien materiaalien kestävyyden

Kruunuasuntojen käyttämissä materiaaleissa ja raaka-aineissa pyritään välttämään kiistanalaisia ja konfliktiraaka-aineita sekä hankkimaan niitä sertifioiduista lähteistä. Huomiota kiinnitetään erityisesti materiaalien turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Kruunuasunnot pyrkii myös lisäämään kierrätettyjen ja biopohjaisten materiaalien käyttöä silloin, kun ne vastaavat käyttövaatimuksia. Rakentamisessa käytetään yleisesti hyväksyttyjä CE harmonisoituja tuotteita tai suomalaiset laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita. Kierrätys- ja biomateriaalien markkinoille tuloa seurataan jatkuvasti ja niitä pyritään ottamaan käyttöön, kun niiden hintataso on kilpailukykyinen.

Hankintapäätöksissä huomioidaan vastuullisuus

Kruunuasuntojen hankintakäytännöt ovat tilaajavastuulain mukaisia ja sisäisessä toimintaohjeessa on määritelty tehtävien mukaiset hankintavaltuudet. Tarjouspyynnöissä ja hankintapäätöksissä huomioidaan kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa myös hankinnan kohteen kannalta olennaiset ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit, kuten palveluntarjoajan henkilöstökäytäntöjen lain- ja työehtosopimusten mukaisuus tai hankinnan kohteena olevien materiaalien ekologisuus. Olennaiset kriteerit määritellään tapauskohtaisesti. Kruunuasuntojen tavoitteena oli vuoden 2017 aikana määritellä ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit kokonaisarvoltaan yli 50 000 € hankintapäätöksiin. Kriteerien tarkoituksena on vaatia palvelun tai tuotteen tarjoajalta voimassa olevan ympäristölainsäädännön noudattamista sekä ihmisoikeuksien kunnioittamista kaikessa liiketoiminnasta ja liikesuhteissa. Lisäksi tarkoitus on varmistaa, että yritys tai yhteistyökumppani ei ole omalla toiminnallaan suoraan tai epäsuoraan osallinen ihmisoikeusloukkauksiin. Kriteerien määrittäminen jäi vuonna 2017 tekemättä. Kruunuasuntojen tavoitteena on vuonna 2018 lisätä kaikkiin uusiin tarjouspyyntöihin ja hankinta sekä palvelusopimuksiin kyseinen vaatimus.

77


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

VASTUULLISUUS LUKUINA

78

Hyvinvoiva tyรถyhteisรถ


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

VASTUULLISUUS LUKUINA

Laskennassa käytetyt oletukset perusteluineen

Laskennassa käytetyt lähtötiedot perusteluineen

Numeerinen data taulukoina

79


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt taloudelliset tunnusluvut kattavat ainoastaan Kruunuasunnot Oy:n toiminnan. Luvut liittyvät suoraan yhtiön omaan toimintaan ja ne perustuvat kirjanpitoon sekä tilinpäätökseen. Luvut ovat tilintarkastettuja.

SOSIAALISET TUNNUSLUVUT Henkilöstötunnuslukujen laskentaa ohjaa myös yleisohje. Henkilöstömäärällä tarkoitetaan sitä henkilöstömäärää, joka on ollut voimassa tilikauden päättyessä. Tässä raportissa on esitetty myös tilikauden keskimääräinen henkilöstömäärä. Henkilöstön kouluttautumista on seurattu keskimääräisillä koulutuspäivillä, jotka on muutettu keskimääräisiksi koulutustunneiksi kertoimella 7,5 h Kruunuasuntojen työajan ollessa 7,5 h/päivä. Koulutuspäivät henkilöä kohden on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle (22 henkilöä). Tapaturmien osalta on huomioitu sellaiset tapaturmat, jotka ovat johtaneet vähintään yhden päivän sairauspoissaoloon. Sairauspoissaoloprosentilla tarkoitetaan sellaista poissaoloa, jonka aiheuttaa työntekijän sairastuminen tai tapaturma. Vuoden 2017 sairauspoissaolopäivät eivät suoraan ole verrannollisia aikaisempien vuosien tuloksiin, sillä sairauspoissaoloja alettiin kerätä myös 1-3 poissaolopäivän osalta vasta vuoden 2016 lopussa. Keskimääräiset sairauspoissaolot on laskettu tilikauden päättyessä voimassa olleelle henkilöstömäärälle (22 henkilöä). Työtyytyväisyystaso perustuu vuosittain tehtävään henkilöstötutkimuksen kokonaisarvosanaan. Henkilöstötutkimuksen toteuttaa ulkopuolinen toimija. Asiakastyytyväisyyttä seurataan asteikolla 1-5 asumisviihtyvyyden ja asiakaspalvelun onnistumisen avulla vuosittaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden pohjalta. Kyselyn toteuttaa ulkopuolinen toimija.

80


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

YMPÄRISTÖTUNNUSLUVUT Ympäristötunnuslukujen laskennassa laskentarajat on rajattu koskemaan ainoastaan Kruunuasuntojen omistamia kiinteistöjä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty ne kiinteistöt, joita Kruunuasunnot ei omista, mutta joista se huolehtii. Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle on jätetty Kruunuasuntojen toimiston sekä työmaiden energian- ja vedenkulutukset. Vuonna 2017 ympäristö-mittareiden raportointia on selkeytetty ja tarkennettu edellisistä vuosista, minkä lisäksi hiilidioksidipäästöt raportoidaan ensimmäistä kertaa. Raportoitu ostetun sähkön ja lämmön kulutus sekä veden kulutus vastaavat kiinteistöissä mitattuja arvoja. Sähkön ja lämmön ominaiskulutus Raportoitu lämpöenergian ominaiskulutus on sääkorjattu (normitettu) lämmitystarveluvulla normaalivuoteen. Laskennassa käytettävät paikkakuntakohtaiset lämmitystarveluvut julkaisee vuosittain Ilmatieteen laitos. Kokonaisenergiankulutus Raportoitu kokonaisenergiankulutus kuvataan GRI Standardien suosituksen mukaan jaettuna suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen. Kruunuasunnoilla ei ole suoraa energiankulutusta (omaa energiantuotantoa) vaan kaikki energiankulutus on sähköstä ja kaukolämmöstä koostuvaa epäsuoraa energiankulutusta.

81


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Hiilidioksidipäästöt Perusvuodeksi eli vuodeksi johon vuotuisia syntyneitä päästöjä verrataan, on valittu vuosi 2016. Pääosa Kruunuasuntojen päästöistä syntyy energiankulutuksen kautta. Uusi kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhtiöiden toimenpideohjelma (VAETS) alkoi vuoden 2017 alusta. Ohjelman mukainen säästötavoite on -1 % vuodessa, joten on luontevaa verrata päästöjä vuoteen 2016. Tämän lisäksi päästöt on laskettu myös vuodelta 2015. Kruunuasuntojen kasvihuonekaasupäästöistä merkittävin on hiilidioksidipäästöt. Muut kasvihuonekaasupäästöt on siten rajattu raportoinnin ulkopuolelle. Hiilidioksidipäästöt lasketaan GRI Standardien suositusten mukaisesti ja ne jaetaan suoriin (Scope 1), epäsuoriin (Scope 2) ja muihin epäsuoriin (Scope 3) päästöihin. Kruunuasunnoilla ei ole suoria (Scope 1) päästöjä ja epäsuorat (Scope 3) päästöt on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Näin ollen raportissa tarkastellaan ainoastaan ostetun sähkön ja lämmön epäsuoria (Scope 2) hiilidioksidipäästöjä Kruunuasuntojen omistamien kohteiden osalta. Laskenta perustuu siis energiankulutuksen seurantaan. Hiilidioksidipäästöt on laskettu sähkön osalta sekä hankinta- että sijaintiperusteisesti ja kaukolämmön osalta sijaintiperusteisesti. Sijaintiperusteisella luvulla tarkoitetaan maakohtaisilla päästökertoimilla laskettua lukua ja hankintaperusteisella sähköntoimittajakohtaisilla päästökertoimilla laskettua lukua. Yhteenlasketuissa päästöluvuissa käytetään sähkön osalta hankintaperusteista lukua.

82


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Lämmön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot • Kaikki ostettu lämpö on kaukolämpöä. • Ostetulle kaukolämmölle ei ole saatavissa hankintaperusteista päästökerrointa, joten kaukolämmön osalta hiilidioksidipäästöt on laskettu ainoastaan sijaintiperusteisesti. • Kaukolämmön sijaintiperusteisena CO2-päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia kaukolämmön erillistuotannon keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat kaukolämmön yhteistuotannon hyödynjakomenetelmällä kolmen viimeisen vuoden keskiarvona määriteltyihin CO2-päästökertoimiin. Päästökertoimet ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 1 (sivu 43). • Tiedot kaukolämmön jakautumisesta uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin on Energiateollisuuden kaukolämpötilastoista. Jakaumat ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 2 (sivu 43). Sähkön ympäristöprofiiliin liittyvät oletukset ja lähtötiedot • Kaikki hankittu sähkö vuonna 2017 on oletettu uusiutuvaksi. Kruunuasunnot siirtyi vuoden 2017 alusta uusituvan sähkön käyttöön kaikissa kohteissa, joissa sähkö on vapaasti hankittavaa. Eräillä yhtiön omistamista kohteista ei kuitenkaan ole kaupallista siirtoverkkoa, joten näiden kohteiden osalta operoidaan puolustushallinnon rakennuslaitoksen hankkimalla sähköllä. Näiden kohteiden määrä on kuitenkin vähäinen suhteessa muuhun kiinteistökantaan. Tämän vuoksi vuonna 2017 kaiken ostetun sähkön on oletettu olevan uusiutuvan energian alkuperätakuilla katettua sähköä. Tällöin hankintaperusteisena ominaispäästökertoimena on käytetty 0 gCO2/kWh. • Vuosina 2015 ja 2016 hankitulle sähkölle on hankintaperusteisena päästökertoimena käytetty Energiaviraston julkaisemaa jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilia vuosille 2014 ja 2015. Nämä ympäristöprofiilit on esitetty taulukossa 3 (sivu 43). • Sijaintiperusteisena päästökertoimena on käytetty Motivan julkaisemia sähkönhankinnan keskimääräisiä CO2-päästökertoimia eri vuosilta. Kertoimet perustuvat viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon. Nämä päästökertoimet ja niiden lähteet on esitetty taulukossa 1 (sivu 43).

83


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Taulukko 1. Sähkön ja kaukolämmön sijaintiperusteiset CO2-päästökertoimet (gCO2/kWh) Sähkö (gCO2/kWh)

Lähde

Kaukolämpö (gCO2/kWh)

Lähde

2017

181

Tilastokeskus 2015, Motiva 2017 mukaan

176

Energiateollisuus 2015, Motiva 2017 mukaan

2016

209

Tilastokeskus 2014, Motiva 2016 mukaan

183

Energiateollisuus 2014, Motiva 2016 mukaan

2015

220

Tilastokeskus 2013, Motiva 2015 mukaan

186

Energiateollisuus 2012, Motiva 2014 mukaan

Taulukko 2. Kaukolämmön jakautuminen uusiutuviin ja uusiutumattomiin polttoaineisiin Uusiutuvat

Uusiutumattomat

2017

32 %

68 %

2016

33 %

67 %

2015

31 %

69 %

Lähde Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2016. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/energiavuosi2016-kaukolmp-esittelykalvot Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2015. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/kaukolmp-2015graafeina Energiateollisuus. Kaukolämpötilasto 2014. https://www.slideshare.net/energiateollisuus/energiavuosi2014-kaukolmp-55153584

Taulukko 3. Energiaviraston julkaisemat jäännösjakaumalaskennan ympäristöprofiilit Sähköntuotannon Fossiiliset Uusiutuvat Ydinvoima keskimääräiset CO2-ominaispäästöt 2016

2015

84

42,89 %

44,20 %

11,32 %

9,40 %

45,79 %

46,40 %

Lähde

277,78 g/kWh

Energiavirasto. 2016. Jäännösjakauma vuodelta 2015. http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Jä ännösjakauma_2015_julkaisu_23_6_2016_Allekirjoit ettu+versio.pdf/ed235900-af00-47c6-8e4aaf943ca5b5a1

286,14 g/kWh

Energiavirasto. 2015. Jäännösjakauma vuodelta 2014. http://www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/Ja annosjakauma_2014+_2362015.pdf/cb63b5f0-985c4c30-96b4-084f20f0e537


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

DATA TAULUKOINA Kruunuasuntojen verojalanjälki YHTEENVETO (tuhatta euroa)

2017

2016

Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot Tilikaudelta tilitettävät verot Saadut avustukset

1 368,7 2 730,0 670,0 0,0

1 960,1 1 881,6 406,5 0,0

VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ

4 768,7

4 248,2

640,8 243,7 481,3 0,0 3,0

1 300,9 260,7 391,4 0,0 7,1

1 368,7

1 960,1

Kiinteistökannan laskennalliset sähkö- ja energiaverot Vähennyskelvottomat arvonlisäverot Muut verot

253,6 2 455,8 20,7

274,5 1 590,0 17,1

Tilikaudelta maksettavat välilliset verot yhteensä

2 730,0

1 881,6

Palkkoihin liittyvät verot Auto- ja ajoneuvoverot Arvonlisäverot, netto Lähdeverot Valmisteverot

522,6 0,0 147,3 0,0 0,0

510,1 0,0 -103,6 0,0 0,0

Tilikaudelta tilitettävät verot yhteensä

670,0

406,5

Avustukset ja korvaukset Yritystuet

0,0 0,0

0,0 0,0

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset yhteensä

0,0

0,0

Tilikaudelta maksettavat välittömät verot (tuhatta euroa) Tuloverot Työnantajamaksut Kiinteistöverot Varainsiirtoverot Muut verot Tilikaudelta maksettavat välittömät verot yhteensä Tilikaudelta maksettavat välilliset verot

Tilikaudelta tilitettävät verot

Tilikaudelta saadut tuet ja avustukset

85


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

DATA TAULUKOINA Vedenkulutus Ominaiskulutus l/rm3 Kulutus l/as/vrk Kokonaiskulutus m3

2017

2016

2015

2010

Muutos-% vuosilta 2016-2017

185 107 104 094

185 106 104374

175 100 96002

193 95 95484

0,0 0,9 -0,3

Energian kokonaiskulutukset, MWh Sähkö, ostettu Kaukolämpö, ostettu Yhteensä

2017

2016

2015

2010

Muutos-% vuosilta 2016-2017

4338 20911 25249

4488 20723 25211

4490 18024 22514

3846 22444 26290

-3,3 0,9 0,2

Energian ominaiskulutukset, kWh/rm3 Sähkö, ostettu Kaukolämpö, ostettu Yhteensä

86

2017

2016

2015

2010

Muutos-% vuosilta 2016-2017

7,7 39,5 47,2

8,0 38,1 46,1

8,1 38,3 46,4

7,5 41,4 48,9

-3,8 3,7 2,4


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuora energiankulutus, MWh OSTETTU ENERGIA UUSIUTUMATON Sähkö 2017 Kaukolämpö Yhteensä Sähkö 2016 Kaukolämpö Yhteensä Sähkö 2015 Kaukolämpö Yhteensä Sähkö Muutos Kaukolämpö 2016-2017 (%) Yhteensä

4338 20911 25249 4488 20723 25211 4490 18024 22514 -3,3 0,9 0,2

0 14219 14219 1925 13884 15809 1985 12437 14421 -100,0 2,4 -10,1

UUSIUTUVA

YDINVOIMA

4338 6692 11030 508 6839 7347 422 5587 6010 753,9 -2,2 50,1

0 0 0 2055 0 2055 2083 0 2083 -100,0 0,0 -100,0

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt (tCO2) Sähkö (hankintaperusteinen) Sähkö (sijaintiperusteinen) Lämpö (sijaintiperusteinen) Yhteensä*

2017

2016

2015

Muutos (%) vuosilta 2016-2017

0 785 3680 3680

1247 938 3792 5039

1285 988 3352 4637

-100,0 -16,3 -3,0 -27,0

*Yhteispäästöt on laskettu sähkön osalta hankintaperusteisesti.

Scope 2. Kruunuasuntojen epäsuorat ominaiskasvihuonekaasupäästöt (kgCO2/rm3) Sähkö (hankintaperusteinen) Sähkö (sijaintiperusteinen) Lämpö (sijaintiperusteinen) Yhteensä*

2017

2016

2015

Muutos (%) vuosilta 2016-2017

0,0 1,4 7,0 7,0

2,2 1,7 7,0 9,2

2,3 1,8 7,1 9,4

-100,0 -16,6 -0,3 -24,4

*Yhteispäästöt on laskettu sähkön osalta hankintaperusteisesti.

87


Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Johdanto

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

DATA TAULUKOINA Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä tilikauden lopussa Henkilöstön määrä keskimäärin Vakituisten työsuhteiden määrä Kokoaikaisten työsuhteiden määrä Tulovaihtuvuus Lähtövaihtuvuus Keskimääräinen työsuhteiden pituus Henkilöstön keski-ikä Eläkkeelle jääneiden lukumäärä Irtisanottujen työsuhteiden määrä Lomautettujen työntekijöiden määrä ja keskim. kesto

2017

2016

2015

22 21 86 % 77 % 4 2 7,2 49 1 0 0

21 20 99 % 99 % 1 0 9 50 0 0 0

20 20,8 100 % 100 % 3 3 8 51 3 0 0

Henkilöstön ja hallinnon sukupuolijakauma

Hallitus Johto Päälliköt Toimihenkilöt Yhteensä

2017 Miehiä Naisia 4 1 2 1 3 2 1 13 10 17

Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2017

2016 Miehiä Naisia 4 1 2 1 2 2 2 12 10 16

Aloittaneet Lähteneet Yhteensä Miehiä Naisia Alle 30 v. 30-59 v. Yli 50 v.

5 1 4 1 1 3

Henkilöstön koulutusjakauma 2016

2017 Ylempi korkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto AMK tai vastaava Ammattiopinto tai vastaava Muu koulutus

88

lkm 3 2 8 7 2

% 13,6 9,1 36,4 31,8 9,1

lkm 3 2 8 7 1

% 14,3 9,5 38,1 33,3 4,8

3 1 2 0 1 2


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Keskimääräiset koulutustunnit vuonna 2017 ja niiden jakautuminen koulutustyypeittäin Miehet

Naiset

Yhteensä

42 1,9 315 14,3

82 3,7 615 28,0

124 5,6 930 42,3

Koulutuspäivät (pv) Koulutuspäivät per henkilö (pv/hlö) Koulutustunnit (h) Koulutustunnit per henkilö (h/hlö)

Koulutustunnit koulutustyypeittäin

Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2017 %

Henkilökohtainen koulutus Yksikkökohtainen koulutus Koko henkilökunnan koulutus josta laatujärjestelmäkoulutusta josta työhyvinvointikoulutusta

39,5 2,4 58,1 45,0 55,0

20 - 29 vuotta 30 - 39 vuotta 40 - 49 vuotta 50 - 59 vuotta 60 tai yli Yhteensä

ikä

%

2 2 3 12 3 22

9,1 9,1 13,6 54,5 13,6 100,0

Työhyvinvointi-indikaattorit Työtapaturmat, poissaoloon johtaneet Työhön liittyvät kuolemantapaukset Sairauspoissaolopäiviä joista vuonna 2017 naisilla 115 päivää ja miehillä 16 päivää Keskimäärin päivää per henkilö Sairauspoissaoloprosentti

2017

2016

2015

0 0 131

0 0 86

0 0 54

5,9 3%

4,3 2%

2,5 1%

89


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

GRI-INDEKSI

90

Hyvinvoiva tyรถyhteisรถ


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Kruunuasuntojen yhteiskuntavastuuraportti noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) standardien ”core” -laajuutta eli jokaisesta olennaisesta päänäkökohdasta on raportoitu vähintään yksi indikaattori. GRI Standardit julkaistiin vuonna 2016 ja ne korvaavat entisen GRI G4 -ohjeistuksen. GRI:n mukainen raportointi on tehtävä standardien mukaisesti viimeistään 1.7.2018 alkaen. Tässä yhteiskuntavastuuraportin osiossa on esitetty raportin GRI-vastaavuus GRI-sisällysluettelon avulla. Kruunuasuntojen GRI-raporttia ei ole varmennettu.

Mistä GRI standardit muodostuvat?

GRI 101 GRI 102

Kolme universaalia standardia

GRI 103

Taloudellinen

GRI 200

Ympäristöllinen

GRI 300

Sosiaalinen

GRI 400

33 aihekohtaista standardia kolmessa eri sarjassa

91


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

GRI-SISÄLLYSLUETTELO 102- YLEINEN SISÄLTÖ Organisaation kuvaus 102-1

Raportoivan organisaation nimi

Sivu 1

102-2

Toimialat, brändit, tuotteet, palvelut

Sivut 6-9

102-3

Organisaation pääkonttorin sijainti

Sivut 6-7

102-4

Toimintamaat

Sivut 6-7

102-5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Sivut 6-7 ja ja 21

102-6

Markkina-alueet, toimialat

Sivut 6-7

102-7

Raportoitavan organisaation koko

Sivut 6-7

102-8

Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä

Sivut 42-43. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi.

102-9

Toimitusketju

Sivut 18-19

102-10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

Ei merkittäviä muutoksia. Tarkemmat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä.

102-11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Sivut 28-29. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lainsäädännön vaatimuksia ja rakentamisessa rakennusmääräyksiä.

102-12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Sivu 30

102-13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Sivu 23

Toimitusjohtajan katsaus

Sivut 10-11

Strategia 102-14

Eettiset toimintaperiaatteet

92

102-16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Sivut 8-9

102-18

Hallintorakenne

Sivut 28-29


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

Sidosryhmät 102-40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Sivut 22-23

102-41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Kaikki työntekijät kuuluvat yleisten työehtosopimusten piiriin.

102-42

Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet

Sivut 22-23

102-43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Sivut 22-23

102-44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Sivut 22-23

Raportointitapa 102-45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

Kruunuasunnot Oy

102-46

Raportin sisällön määrittely

Sivu 5

102-47

Olennaiset näkökohdat

Sivut 24-27

102-48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

102-49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa

Sivut 5 ja 80-81

102-50

Raportointijakso

Sivu 5

102-51

Edellisen raportin päiväys

Sivu 5

102-52

Raportin julkaisutiheys

Sivu 5

102-53

Yhteystiedot, joista kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

Sivu 5

102-54

GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus

Sivu 5: This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.

102-55

GRI-sisällysluettelo

Sivu 92

102-56

Raportin varmennus

Sivut 5 ja 91

103- JOHTAMISMALLI 103-1

Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat

Sivut 5, 24-25, 80-83. Tarkemmat näkökohtia koskevat rajaukset ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.

103-2

Johtamismallin osatekijät

Sivut 28-30

103-3

Johtamismallin arviointi

Sivut 28-30. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan näkökohtien yhteydessä.

93


Johdanto

Vastuullisuus Kruunuasunnoilla

Rehti liiketoiminta

Hyvinvoiva työyhteisö

GRI-SISÄLLYSLUETTELO 200 – TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Taloudelliset tulokset 201-1

Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen

Sivut 34-35

Oma näkökohta

Rahavirrat

Sivut 34-35

Oma näkökohta

Verojalanjälki

Sivu 36

Korruptionvastaisuus Oma näkökohta

Eettisen vakuutuksen antamisvelvollisuus

Sivu 37

205-3

Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Sivu 37

300 - YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Energiankulutus 302-1

Organisaation oma energiankulutus

Sivu 70

302-3

Energiaintensiteetti

Sivut 68-69: kWh/rm3

Oma näkökohta

Toimenpiteet energiankulutuksen pienentämiseksi

Sivut 66-67

303-1

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Sivut 72-73

Oma näkökohta

Vesi-intensiteetti

Sivut 72-73: l/rm3

Oma näkökohta

Toimenpiteet vedenkulutuksen pienentämiseksi

Sivut 72-73

Vedenkulutus

Kasvihuonekaasupäästöt 305-1

Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)

Sivut 74-75: ei suoria kasvihuonekaasupäästöjä

305-2

Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)

Sivut 74-75

305-4

Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti

Sivut 74-75: kgCO2/rm3

Muut ympäristövaikutukset

94

Oma näkökohta

Jätteiden määrän vähentäminen

Sivut 76-77

Oma näkökohta

Käytettävien materiaalien kestävyys

Sivut 76-77

Oma näkökohta

Hankintaperiaatteet

Sivut 76-77


Asiakkaiden arvostus

Kestävä ympäristö

Vastuullisuus lukuina

GRI-indeksi

400 - SOSIAALISET VAIKUTUKSET Työsuhteet 401-1

Uuden palkatun henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Sivut 40-42. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi.

Oma näkökohta

Tasa-arvoperiaatteet

Sivut 40-42

Työterveys ja -turvallisuus 403-2

Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja kuolemantapaukset

Sivut 48-49. Jaottelu maittain tai alueittain ei ole oleellista, sillä toimipaikkoja on vain yksi.

Oma näkökohta

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Sivut 48-51

404-1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden

Sivu 46. Jaottelua työntekijäkategorian mukaan ei ole tehty.

404-3

Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuus

Sivu 44. Kaikki työntekijät, 100%.

Koulutukset

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet 405-1

Hallinnon ja henkilöstön monimuotoisuus

Sivut 29 ja 42

Oma näkökohta

Palkitseminen

Sivu 43

Oma näkökohta

Asuinympäristöjen turvallisuus

Sivut 54-57

Oma näkökohta

Asiakkaiden viihtyvyys

Sivut 58-61

Oma näkökohta

Asiakaspalvelun ja asioinnin kehittäminen

Sivut 62-63

Asiakkaat

95


Koti sinua varten

Kruunuasunnot Oy Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki puh. 020 743 2950, fax 020 743 2951 www.kruunuasunnot.fi

Profile for Kruunuasunnot Oy

Yhteiskuntavastuuraportti 2017, Kruunuasunnot Oy  

Yhteiskuntavastuuraportti 2017, Kruunuasunnot Oy

Yhteiskuntavastuuraportti 2017, Kruunuasunnot Oy  

Yhteiskuntavastuuraportti 2017, Kruunuasunnot Oy

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded