Page 1

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด ซอฟต์แวร์และการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชุดที่ 3 เริ่มสร้างหนังสือ รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 รหัสวิชา ง22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆมั พร ก้อนคา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ

โรงเรียนกันทรารมณ์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน


คานา บทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ และ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Desktop Author จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ง 22104 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดองค์ความรู้ความเข้าใจกระบวนการทางาน เน้น การปฏิบัติจริง ตามลาดับขั้นตอนที่ถูกต้อง ชุดบทเรียน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดทาขึ้นจานวน 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 ซอฟต์แวร์ ชุดที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Desktop Author ชุดที่ 3 เริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 4 การพิมพ์ข้อความและแทรกไฟล์ Multimedia ชุดที่ 5 การสร้างเมนูในหนังสือการเชื่อมโยง ชุดที่ 6 การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน

HOME

INDEX

CLOSE


ในแต่ละชุดจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน– หลังเรียน แบบฝึก ให้นักเรียนวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติตามลาดับ ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Desktop Author ผู้จัดทาหวัง เป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็น ประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการ เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) และผู้ที่ สนใจนาไปใช้ในการในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น คุณครูฑิฆัมพร ก้อนคา

HOME

INDEX

CLOSE


สารบัญ สาระสาคัญ

จุดประสงค์การเรียนรู้ การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น การแบ่งหน้ากระดาษ

การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส

HOME

INDEX

CLOSE


สารบัญ การเพิ่มหน้ากระดาษ การใส่สีให้หน้ากระดาษ แบบฝึก

บรรณานุกรม ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียน

HOME

INDEX

CLOSE


สาระสาคัญ ขั้นตอนแรกของการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย โปรแกรม Desktop Author คือ การกาหนดคุณสมบัติ เบื้องต้นและการเตรียมพื้นที่สาหรับบันทึกไฟล์งาน จากนั้นจึงเริ่มสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ ออกแบบไว้ เริ่มตั้งแต่ปกหน้าไปจนถึงหน้ากระดาษด้าน ใน

HOME

INDEX

CLOSE


จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายวิธีการขั้นตอนในการสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ (K) 2. อธิบายวิธีการบันทึกและการเปิดหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (K) 3. มีทักษะในการสร้างปกหน้าและกาหนดให้มี คุณสมบัติโปร่งใสได้ (P) 4. มีทักษะในการเพิ่มและลบหน้ากระดาษให้กับ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ (P) 5. มีทักษะในการใส่สีให้กับหน้ากระดาษในหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ได้ (P) 6. มีความรอบคอบและเจตคติที่ดีต่อการกาหนด คุณสมบัติเบื้องต้นในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (A)

HOME

INDEX

CLOSE


การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น การกาหนดคุณสมบัตขิ องแฟ้มข้อมูลหนังสือ 1. เมื่อเปิดโปรแกรม Desktop Author ขึ้นมา เลือก New จะปรากฏหน้าต่าง Book Properties เพื่อให้ผู้ใช้ กาหนดคุณสมบัติของแฟ้มหนังสือ

HOME

INDEX

CLOSE


การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น รายละเอียด 1. Width : เลือกความกว้างของหนังสือ 2. Height : เลือกความสูงของหนังสือ 3. Border Colour : เลือกสีของขอบหนังสือ No Border : เลือกว่าจะให้หนังสือมีขอบหรือไม่มี ถ้าให้ หนังสือมีขอบให้เอาเครื่องหมายถูกออก 4. Paper Colour : เลือกสีของหน้ากระดาษ 5. Mask Colour : เลือกสีที่ใช้สาหรับการทารูปให้โปร่งใส 6. Background Colour : เลือกสีพื้นหลัง 7. Character Set : เลือกภาษาที่ใช้ 8. Text default left : เลือกขนาดความห่างของกล่อง ข้อความกับขอบกระดาษทางซ้ายมือ 9. Text default top : เลือกขนาดความห่างของกล่อง ข้อความกับขอบกระดาษด้านบน 10. Text default width : เลือกขนาดความกว้างของ กล่องข้อความ HOME

INDEX

CLOSE


การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น รายละเอียด 11. Text default height : เลือกขนาดความสูงของ กล่องข้อความ 12. Start with tooltip auto update : เปิดหนังสือ พร้อมอับเดทเคล็ดลับเครื่องมือ 13. Auto Start : เปิดหนังสือโดยให้หนังสือเปลี่ยนหน้า อัตโนมัติ 14. Start with background windows : เปิดหนังสือ พร้อมฉากหลัง 15. Disable Print Function : สามารถ ปริ้น ฟังก์ชั่นได้ 16. Page Turn : ปรับค่าการเปลี่ยนหน้ากระดาษ 17. Fly Speed : เลือกความเร็วในการเปลี่ยนหน้ากระดาษ 18. Start Status : เลือกว่าจะให้มีเมนูบนหนังสือหรือว่าไม่มี 19. DWB Go To : เลือกสไตล์ในการใช้ ฟังก์ชั่น Go To HOME

INDEX

CLOSE


การกาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น รายละเอียด 20. Default Unicode Value : เลือกค่ายูนิโค้ดพื้นฐาน 21. With/Without Password : เลือกว่าจะให้หนังสือ มี Password หรือไม่ 22. Book Password : .ใส่ Password หนังสือ 23. Book Backup File : เลือกว่าจะให้มี ไฟล์ Backup หนังสือกี่ไฟล์ 24. Disable Send Mail Function : สามารส่ง Email ได้ 25. Disable SaveAs Function : สามารถเซฟได้ 26. Book Transparency : กาหนดค่าสีสาหรับส่วนที่ โปร่งใส(ไม่แสดงภาพ) 27. Book DRM : เซตค่าการป้องกันต่างๆ 28. Book Email : เซตค่า Email สาหรับหนังสือ 29. Book Multimedia : เซตค่า มัลติมีเดียสาหรับหนังสือ HOME

INDEX

CLOSE


การแบ่งหน้ากระดาษ 1. 2. 3. 4.

HOME

เปิดโปรแกรม Desktop Author คลิกเลือก New กาหนดคุณสมบัติเบื้องต้น แล้วคลิก OK จะได้หน้าต่างการทางาน

INDEX

CLOSE


การแบ่งหน้ากระดาษ 5. ที่แถบไม้บรรทัดด้านบน ให้คลิกเลือกเพื่อแบ่งหน้า หนังสือออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน โดยหนังสือมีความกว้าง มาตรฐาน 700 pixcels ให้คลิกแบ่งครึ่งที่ จุด 350

HOME

INDEX

CLOSE


การแบ่งหน้ากระดาษ 6. เลือกรูปแบบเส้นแบ่งหนังสือ โดดการเลือกที่ Buttons แล้วเลือกคาสั่ง Dividers

HOME

INDEX

CLOSE


การแบ่งหน้ากระดาษ 7. เลือกรูปแบบเส้นแบ่งหนังสือ โดดการเลือกที่ Buttons แล้วเลือกคาสั่ง Dividers แล้วเลือกรูปแบบตัวแบ่ง หน้ากระดาษ แล้วคลิกที่ปุ่ม Use

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส 1. คลิกเลือกที่กล่องเครื่องมือ Insert แล้วเลือก Insert Image

2. คลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการนามาทาหน้าปกแล้วคลิกที่ Open

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส 3. ปรับขนาดตามที่ต้องการแล้วนามาวางด้านขาวมือ

4. การกาหนดหน้าโปร่งใส เลือกที่เมนู Tool จากนั้นเลือก ที่คาสั่ง Book Transparency

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส 5. ใส่เครื่องหมายถูกในช่อง With Transparency ที่ กลุ่ม Eazy Cover Shape แล้วคลิกที่ปุ่ม OK

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส 6. จากนั้นเลือกเมนู Insert Box

7. จากนั้นให้เลือกสีเดียวกับ ที่ กาหนดไว้ใน Transparency colour แล้วคลิก OK

HOME

INDEX

CLOSE


การแทรกหน้าปกและกาหนดโปร่งใส 8. ขยายกล่องสีให้เต็มหน้ากระดาษ ทางด้านซ้ายมือเพื่อทา ให้กลายเป็นพื้นที่โปร่งใส

HOME

INDEX

CLOSE


การเพิ่มหน้ากระดาษ 1. ที่กล่องเครื่องมือ Page เลือกที่เครื่องหมาย + เพื่อเพิ่ม จานวนหน้า คลิก 1 ครั้ง หมายถึงเพิ่มหน้ากระดาษ 1 หน้า และจะมีตัวเลขแสดงเลขหน้าและจานวนหน้าที่เพิ่มขึ้นทาง ด้านล่างของจอภาพ หรือแถบสถานะ

HOME

INDEX

CLOSE


การใส่สีให้หน้ากระดาษ 1. คลิกเลือกกาหนดค่าที่ Properties

2. จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม Select Paper colour เพื่อ กาหนดสีให้กับหน้ากระดาษทั้งเล่ม

HOME

INDEX

CLOSE


การใส่สีให้หน้ากระดาษ 3. เลือกสีตามที่ต้องการและคลิกที่ปุ่ม OK และ OK

4. หากต้องการใส่สีเพียงหน้าเดียวหรือแต่ละหน้ามีสีที่ ต่างกันให้ใช้ Box แทน

HOME

INDEX

CLOSE


แบบฝึก ให้นักเรียนสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยกาหนดคุณสมบัติ ดังนี้ (เวลา 30 นาที กลุ่มละ 2 คน) 1. ขนาดของหนังสือ 700*450 2. สีของกระดาษเป็นสีฟ้า 3. กาหนดความเร็วในการเปิดหน้าหนังสือ แบบ SuperFilve 4. กาหนดการเปิดเล่นแบบ Start with background 5. กาหนด Book backup file เป็น 1 6. บันทึกไฟล์งานเป็น work1.ห้อง.เลขที่(ต้องมีเลข0 นาหน้าเลขที่) เช่น work1.201.02027 หมายถึง work1 ชื่องาน 201 ห้อง ม.2/1 02 นักเรียนเลขที่ 2 027 นักเรียนเลขที่ 27

HOME

INDEX

CLOSE


บรรณานุกรม เอกสาร ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2545). Designing eLearning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพือ่ การ เรียนการสอน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์. บรรพจณ์ โนแบ้ว. การออกแบบ e-Book ด้วย Desktop Author. โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อ การศึกษาและพัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. เชียงราย. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2551). สร้างสรรค์ Multimedia e-Book ด้วย Desktop Author. ศูนย์บริการความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร. ศูนย์อินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชน, กระทรวงศึกษาธิการ. เอกสารประกอบการอบรม e-Book ด้วยโปรแกรม Desktop Author. กรุงเทพมหานคร. Internet http://www.desktopauthor.com/tutorials/ http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html HOME

INDEX

CLOSE


ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียน ชื่อ – สกุล ว่าที่ร้อยตรีหญิงฑิฆัมพร ก้อนคา ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชานาญการ สถานที่ทางาน โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ที่อยู่ 15/5 หมู่ 9 ต. ดูน อ.กันทรมรมย์ จ.ศรีสะเกษ เบอร์โทร 081-7258479 E-mail t_konkum@hotmail.com

HOME

INDEX

CLOSE

Lesson02  

Desktop Author 002

Advertisement