Page 1

ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

นักเรียนป.1 โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) เฮ!แท็บเล็ต นายวิชัย ธรรมชาติ ได้รับมอบเครื่องแท็บเล็ตจาก สพป.ชลบุรี เขต 1 แล้วนั้นได้มีการแกะกล่องทดสอบตัวเครื่อง ซึ่งทุกเครื่องอยู่ในสภาพใช้งานได้ดี จึงให้นักเรียน ป.1 ได้สัมผัสแท็บเล็ตเป็นครั้งแรกในชีวิต สร้างความตื่นเต้น และดีใจแก่เด็กเป็นอย่างมาก อ้างอิงข้อมูลจาก: คู่มือการใช้แท็บเล็ต

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจานาพรรษา ประจาปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1 นาโดย ผอ.วิชัย ธรรมชาติ และคณะครู นักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษา ประจาปี 2555 ถวายวัดเขาบางทราย

(Tablet) ฉบับผูป้ กครองนักเรียน


เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอาพร การุณและคณะ ได้นาอาหารกลางวันมาเลีย้ งนักเรียนพร้อมคณะครู เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณสุทัศน์/คุณกชพรรณ บวรวณิชย์ และคณะนาอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนพร้อม คณะครู เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

เข้าร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ “ นายวิชัย ธรรมชาติ ผอ.ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2555

ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับคุณครูจริ ะศักดิ์ ขันอาษา ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคณ ุ “การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น” ประเภทผูส้ อนประจาปี 2554 เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอแสดงความยินดีกับคุรครูบุปผา กุลเกิด ที่ได้มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรให้แก่ ครูผู้ดูแลเด็ก ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.ห้องรอยัลจูบิลี เมืองทองธานี


กิจกรรมต่าง ๆรอบรั้วโรงเรียน กิจกรรมอาเซียนศึกษา (ประชาคมอาเซียน ASEAN Community ) ประจาปี ๒๕๕๕

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย )รวมใจตักบาตรวันแม่ นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมคณะครู , ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรม ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งใน ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เนื่องในศุภวาระที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิจกรรม English Competition Primary Quiz เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Competition Primary Quiz ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีคุณครู Mr.Richard Wake ,Mrs.Samattaporn And Miss.Jiraporn Muncharoen เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม English Competition Primary Quiz เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 กลุ่ม สาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ได้เล็งเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารของคนทั่วโลกจึงไม่ใช่เพียงแค่มีความสาคัญในชีวิตป ระจาวันเท่านั้น จึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคาภาษาอังกฤษ “ Spelling Bee” เพื่อ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชมคม “ASEAN” ในปี พ.ศ.2015 “ASEAN Community: AC”


กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดให้มีการแข่งขันกีฬา พื้นบ้านประจาปีพ.ศ. 2555 อาทิ ชักกะเย่อ, เกมเป่ายิงชุบ, เก้าอี้ดนตรี,วิ่งผลัดซุปเปอร์แมน, เหยียบลูกโป่ง, วิ่ง10ขา ,ห่วงหรรษา ฯลฯ


กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์ และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่น การแข่งขันวาดภาพและเขียนบรรยายใต้ภาพ กิจกรรมแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์ ชุดรีไซเคิล ภายใต้งาน "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ลิขสิทธิ์ : โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) เลขที่ 200 ม. 6 ถ.สุขุมวิท ตาบลบางทราย อาเภอ เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ที่ปรึกษา : นายวิชัย ธรรมชาติ,นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ Email : puttayakom.chon1@gmail.com , http://www.facebook.com/anubanputtayakom

จดหมายข่าวพุทธยาคมสาร  

ฉบับที่ 4 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you