Page 1


ฉบัPLC บอบรมครู สู่ ปครูระจำเพื�การ ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

2

คานา เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 ฉบับนี้ ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด ขอนแก่ น เดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นต าแหน่ ง ศึ ก ษานิ เทศก์ สั ง กั ด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงาน นโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการผลิต พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ ได้จัดทาขึ้น เพื่ อ ใช้ ใ นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแก่ ค รู ใ นการขั บ เคลื่ อ นนโยบายการจั ด การศึ ก ษาของ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning การจัดการเรียนรู้แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยนา กระบวนการของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงาน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0 ผู้เรียบเรียง ได้นาเอกสาร ฉบับนี้ ไปใช้ Workshop ครูผู้สอนใสถานศึกษา หลายสังกัด ที่ได้เชิญไปเป็นวิทยากรในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 ดังนี้ 1. 2. 3. 4.

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม โรงเรียนธัญบุรี (สหวิทยาเขตปิยมิตร) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 6. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 7. โรงเรียนชลประทานวิทยา จ.นนทบุรี 8. โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ จ.ชัยนาท 9. โรงเรียนเทศบาล 1 (สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 10. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

สังกัด สพป.กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.1 กรุงเทพมหานคร สังกัด สพม.4 ปทุมธานี สังกัด สพม.6 สมุทรปราการ สังกัด สพม.40 เพชรบูรณ์ สังกัด สพม.3 พระนครศรีอยุธยา สังกัด สช. สังกัด สช. สังกัด อปท. เทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สังกัด สอศ. จังหวัดสุรินทร์

จากการนาเอกสาร ฉบับนี้ ไปใช้ Workshop ครูผู้สอนใสถานศึกษา จานวน 10 แห่ง ดังกล่าวมา นี้ ผู้เรียบเรีย ง จึงได้ป รับปรุง และพัฒนาคุ ณภาพ ให้มี ประสิทธิภาพ และเกิ ด ประสิทธิผ ลสู งสุ ด สาหรั บใช้ใ นการอบรมปฏิ บัติ การ ครู ผู้ส อนในสถานศึก ษา และใช้ เป็ น

3


4 PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

PLCาการ สู่ ครูเพืปี่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจ 3 4.0

เอกสารประกอบการอบรมครูประจาการ โครงการพัฒนาครู สพฐ. ที่ผ่านการอนุมัติหลักสูตร จากสถาบันคุรุพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2560 Course รหัส 60000128 การจัดการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ดังนี้ ตอนที่ 1 PLC ในองค์กรระดับสถานศึกษา ตอนที่ 2 การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ตอนที่ 3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 โดยใช้ นวัตกรรมองค์กร “กระบวนการPLC : Professional Learning Community” สู่สถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 นี้ ถือเป็นความพยายามของกระทรวงศึกษาธิการ กับก้าวแรกเพื่อเริ่มต้น ในการส่งเสริมสถานศึกษาส่วนใหญ่ในประเทศไทย โดยเฉพาะสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถขับเคลื่อน นโยบายในมิติการบริหารจัดการของสถานศึกษาและมิติการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ดาเนิน ไปพร้อมๆกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย มีความเข้าใจอย่างชัดเจนและเกิดความมั่นใจ สูงสุด สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกบริบทของสถานศึกษา ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล Ph.D in Curriculum & Instruction


PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจำ�การ ปี 2560

ฉบับอบรมครูประจำกำร ปี 2560

45

สารบัญ เนื้อหา

หน้า

คานา สารบัญ ตอนที่ 1 PLC ในองค์กรระดับสถานศึกษา α ควำมหมำย PLC : Professional Learning Community α PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ α กรอบแนวคิด PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ α แผนงำน PLC สู่ครูเพื่อศิษย์ α ใบงำน ตอนที่ 1 PLC ในองค์กรระดับสถำนศึกษำ ตอนที่ 2 การจัดการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 α Thailand 4.0 คือ อะไร α Active Learning คือ อะไร α Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน α ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ตำแหน่ง Active Learning สิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง α Active Learning กับ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แนว STEM Education α กำรนำ Active Learning ไปเสริมประสิทธิภำพกำรขับเคลื่อนนโยบำย “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” α กำรเชื่อมโยงหลักสูตร : Curriculum Alignment กุญแจสำคัญ ของกำรเข้ำถึงผลลัพธ์ Thailand 4.0 α ใบงำน ตอนที่ 1 กำรจัดกำรเรียนรู้สู่ผลลัพธ์Thailand 4.0 ตอนที่ 3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 α ตัวอย่ำงกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้ภำยใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 α ใบงำน ตอนที่ 3 กำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้สู่ผลลัพธ์Thailand 4.0 เอกสารอ้างอิง ประวัติผู้เขียน/วิทยากร บันทึกเพิ่มเติม

3 5 7 7 9 11 12 13-14 15 16 17 18 19-20 21-22 23-24 26 27-29 31 32-41 42 43 45 44-50


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำ สู่ ครู เพื�การ ่ออศิศิษปีษย์2560 ย์ ยุยุคค Thailand Thailand4.0 4.0

ฉบั ฉบับบอบรมครู อบรมครูปประจ ระจาการ าการปีปี2560 2560 5 5 7

ตอนที่ ่ 11 PLC PLC ในองค์ ในองค์กกรระดั รระดับบสถานศึ สถานศึกกษา ษา ตอนที Professional Learning Learning Community Community(PLC) (PLC)ตรงกั ตรงกับบข้ข้ออความในภาษาไทย ความในภาษาไทยว่าว่า Professional นรู้ท้ทางวิ างวิชชาชี าชีพพ มีมีคความหมายตรงกั วามหมายตรงกับบเหตุ เหตุกการณ์ ารณ์วว่า่า“เกิ “เกิดดการรวมตั การรวมตัว วรวมใจ รวมใจรวม รวม ชุมชนการเรียยนรู ในการช่ววยเหลื ยเหลืออ แนะน แนะนาาให้ให้กกาลัาลังงใจกั ใจกันนของครู ของครูผูผู้บ้บริหริหารารและนั และนักกการศึ การศึกษา กษา พลัง ร่วมมือกักันน ในการช่ เพื่อ่อพัพัฒฒนาการเรี นาการเรียยนรู นรู้ข้ของผู องผู้เ้เรีรียยนให้ นให้เกิเกิดดผลดี ผลดีมมีคีคุณุณภาพในยุ ภาพในยุคคศตวรรษที ศตวรรษที่ 21 ่ 21 : : ในโรงเรียน เพื administrators, teacher teacher educators, educators, and andcommunities communitiesseeking seekingadvice advice Teachers, administrators, motivation for for restructuring restructuring schools schools for for the the21st 21stcentury centurywould wouldbebewell well and motivation consult this this work." work." (Sergiovanni,1994) (Sergiovanni,1994) advised to consult ความหมาย Professional Professional Learning Learning Community Community(PLC) (PLC) ในองค์ ในองค์กกรระดั รระดับบโรงเรี โรงเรียนยน ความหมาย าเสนอมานั้น้น เมืเมื่อ่อพิพิจจารณารู ารณารูปปแบบ แบบ(Model) (Model)ของ ของHiatt-Michael, Hiatt-Michael, D.D. (Ed.). (Ed.). (2001) (2001) ที่นาเสนอมานั ภาพของกระบวนการ PLC PLCได้ได้ลลึกึกซึซึ้ง้งชัชัดดเจน เจนดัดังงภาพ ภาพ เราจะเห็นภาพของกระบวนการ

PLC ในองค์ ในองค์กกรระดั รระดับบโรงเรี โรงเรียยนนจะต้ จะต้อองเกิ งเกิดดจากความเป็ จากความเป็นนตัตัวตนในวิ วตนในวิชาชี ชาชีพพของ ของ ดังนั้นน PLC ลากรในโรงเรียยนทุ นทุกกคน คน ภายใต้ ภายใต้โโครงสร้ ครงสร้าางการบริ งการบริหหารจั ารจัดดการของโรงเรี การของโรงเรียยนในช่ นในช่วงเวลา วงเวลา3-5 3-5ปีปี บุคลากรในโรงเรี นาคุณณภาพการศึ ภาพการศึกกษาของโรงเรี ษาของโรงเรียยนน ตามแผนพัฒนาคุ


8PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

PLCาการ สู่ ครูเพืปี่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจ 6 4.0


ฉบัPLC บอบรมครู สู่ ปครูระจำเพื�การ ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

7

PLC สู่ครูเพื่อศิษย์ในยุคThailand 4.0 ระบบของ PLC (Professional Learning Community) กรณีตัวอย่างของโรงเรียน แห่งหนึ่ง ที่มีความต้องการจาเป็นให้เกิด “ระบบ PLC ให้ทีมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้STEM Education เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0” มีกรอบแนวคิด ดังนี้

ปัจจัยของPLC วินัย 5 ประการ ของบุคลากรในโรงเรียน 1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery) 2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models) 3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) 4. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning) 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

Senge (1990)

ผลลัพธ์ของPLC คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0

กระบวนการของPLC ขั้นตอนที่ 1 Community สร้างทีมครูบูรณาการ STEM Education

ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education ขั้นตอนที่ 3 Reflection สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพัฒนา

ผลผลิตของPLC ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ บูรณาการ STEM Education

-คิดเองได้ -ทาเองได้ -ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ได้

9


10PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

สู่ ครูเปี พื่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจPLCาการ 8 4.0

นอกจากนี้ สพฐ. ได้นาเสนอองค์ประกอบสาคัญและขั้นตอนการดาเนินการ PLC (Professional Learning Community) ไว้ ดังนี้


ฉบับPLC อบรมครู ระจำ สูสูป่ ครู ่อ่อศิปีเศิษพื2560 4.0 PLCPLC ่ ครูสูเ�พืเ่การ พืครู ษย์่อย์ศิยุษยุคคย์Thailand Thailand ยุค Thailand 4.0 4.0

ฉบั ปประจ ปี 2560 ฉบับบอบรมครู ฉบั อบรมครู บอบรมครู ระจปาการ าการ ระจาการ ปี 2560 9 911

กรอบแนวคิ ดด PLC สู่ ครูสู่เพืครู่อเศิพืษ่อย์ศิษย์ กรอบแนวคิ กรอบแนวคิ ด PLC กรอบแนวคิ ดดPLC (Professional Learning Community) กรณี การหลอมรวม กรอบแนวคิ กรอบแนวคิ PLC ด PLC (Professional (Professional Learning Learning Community) Community) กรณีกรณี การหลอมรวม องค์ าคัาคัญญและขั ้น้นตอนการด าเนิ การ PLC (Professional Learning Community) องค์ปองค์ ประกอบส ระกอบส ประกอบส าคัและขั ญและขั ตอนการด ้นตอนการด าเนินนาเนิ การนการ PLCPLC (Professional (Professional Learning Learning Community) ของ สพฐ. ตตั วั วอย่ งได้ ั ฒั ฒนาขึ ภาพผู ้ เรีย น้ เรีย น ของของ สพฐ.สพฐ.กักับบกรณี กักรณี บ กรณี อย่ ตาั วางที อย่ งที่ ผา่ ผู้ เงที ู้ เรีรียย่ ผบเรี บเรี ู้ เรี ยยยบเรี งได้ยพพงได้ นาขึ พั ฒ้ นนาขึ ้ นมา มา้ นเพื เพื มา่ อ่ อพัพัเพืฒฒ่ อนาคุ นาคุ พั ฒณ นาคุ ณภาพผู ยุยุคคThailand 4.0” มีมีกกรอบแนวคิ ดดดัดังงดนีนี้ ดั้ งนี้ ยุThailand ค Thailand 4.0”4.0” รอบแนวคิ มีกรอบแนวคิ

ปัปัจจจัจัยยปั(วิ(วิ ของบุ คคลากรในโรงเรี ยน) ยน) จนจันยั ัย(วิ55นประการ ประการ ัย 5 ประการ ของบุของบุ คลากรในโรงเรี 1.1.ความรอบรู ้แ้แห่ห่งงตน Mastery) ความรอบรู 1. ความรอบรู ตน ้แห่(Personal ง(Personal ตน (Personal Mastery) ดดอ่อ่าานนด(Mental Models) 2.2.แบบแผนความคิ แบบแผนความคิ 2. แบบแผนความคิ อ่(Mental าน (Mental Models) 3.3.วิวิสส3.ัยัยทัทัวิศศสน์น์ัยรรทั่ว่วศมมน์(Shared Vision) ร(Shared ่วม (Shared Vision) Vision) 4.4.การเรี ยยนรู (Team Learning) การเรี 4. การเรี นรู้ข้ขยองที องที นรู้ขมมองที (Team ม (Team Learning) Learning) 5.5.การคิ (Systematic Thinking) การคิ 5. ดการคิ ดอย่ อย่าาดงเป็ งเป็ อย่นนาระบบ งเป็ ระบบ นระบบ (Systematic (Systematic Thinking)

Senge (1990) Senge Senge (1990)


12PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ าการ ปี 2560 10 PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

แผนงาน PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ แผนงาน/ปฏิทินงาน PLC กรณีตัวอย่างของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มีความต้องการ จาเป็นให้เกิด “ระบบ PLC ให้ทีมครูจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้STEM Education เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ยุค Thailand 4.0” มีแผนงาน/ปฏิทินงาน ในรอบ 1 เดือน หรือ ช่วงเวลาที่จัดการเรียนรู้บูรณาการ โดยใช้STEM Education ของหน่วยการเรียนรู้ นั้นๆ ดังนี้ นตอน

ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ของกระบวนการPLC

ในขั้นตอนของกระบวนการPLC

เครื่องมือพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 Community 1.สาระการพัฒนา คือ สร้างทีมครูบูรณาการ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู สร้างทีมครูบูรณาการ 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ STEM Education ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ

สัปดาห์ที่ 1 วัน/เดือน/ปี แบบบันทึก ทีมครูบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education

สัปดาห์ที่ 2-4วัน/เดือน/ปี แบบประเมินคุณภาพ หน่วยการเรียนรู้และ จัดการเรียนรู้บูรณาการ

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้บูรณาการ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และ ศึกษานิเทศก์ ขั้นตอนที่ 3 Reflection 1.สาระการพัฒนา คือ การพบกลุ่มเพื่อสะท้อน คิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ สะท้อนคิด เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ ขั้นตอนที่ 4 Evaluation 1.สาระการพัฒนา คือ การประเมินคุณภาพ ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู ประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ ขั้นตอนที่ 5 1.สาระการพัฒนา คือ การประเมิน การสร้างเครือข่ายการพัฒนา Network 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู Development 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ สร้างเครือข่ายการพัฒนา ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ

สัปดาห์ที่ 2-4วัน/เดือน/ปี แบบบันทึก การสะท้อนคิด (ครูบันทึก Log Book) สัปดาห์ที่ 2-4วัน/เดือน/ปี แบบบันทึกการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อนสมรรถนะครู สัปดาห์ที่ 5 วัน/เดือน/ปี แบบบันทึกการสร้าง เครือข่ายการพัฒนา


ฉบับPLC อบรมครู ระจำเ�พืการ สูป่ ครู ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

ใบงานที่ 1 การดาเนินการ PLC ในสถานศึกษา คาชี้แจง ให้ครูจัดกลุ่ม Community จานวน 6-8 คน แล้วดาเนินการ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 Community ปัญหาคุณภาพผู้เรียน………………………………………………………………………………………………………… สาเหตุจากการจัดการเรียนรู้……………………………………………………………………………………………… แนวทางการแก้ไข (ใช้นวัตกรรมมากมาย เช่น เทคนิคการสอน วิธีการสอน รูปแบบการสอน) ………………………………………………………………………………………………………………………………………… เลือกนวัตกรรมการสอน (ระบุชื่อนวัตกรรม) พร้อมจัดทาหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนที่ 3 Reflection ระบุเทคนิคการ Reflection ……………………………………..ยกตัวอย่างAfter Action Review: AAR /Dialogue & Deep Listening / Focus Group Discussion/…บันทึกLog Book…

ขั้นตอนที่ 4 Evaluation ประเมินคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู …………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพัฒนาครู …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1113


14 PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

PLCาการ สู่ ครูเพืปี่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจ 124.0

ใบงานที่ 2 แผนงานการดาเนินการ PLC ในสถานศึกษา คาชี้แจง ให้ครูกลุ่ม Community (เดิม) จัดทาแผนงานการดาเนินการ PLC ในสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………………………………………………………… ขั้นตอน

ผู้เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ของกระบวนการPLC

ในขั้นตอนของกระบวนการPLC

เครื่องมือพัฒนา

ขั้นตอนที่ 1 Community 1.สาระการพัฒนา คือ สร้างทีมครูบูรณาการ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู สร้างทีมครูบูรณาการ 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ STEM Education ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ

สัปดาห์ที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 Practice จัดการเรียนรู้บูรณาการ STEM Education

สัปดาห์ที่ 2-4

1.สาระการพัฒนา คือ สร้างหน่วยการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้บูรณาการ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา ครูวิชาการ และ ศึกษานิเทศก์

ขั้นตอนที่ 3 Reflection 1.สาระการพัฒนา คือ การพบกลุ่มเพื่อสะท้อน คิดจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการ สะท้อนคิด เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติ 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ ขั้นตอนที่ 4 Evaluation 1.สาระการพัฒนา คือ การประเมินคุณภาพ ผู้เรียนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู ประเมินคุณภาพผู้เรียน เพื่อการพัฒนาสมรรถนะครู 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ ขั้นตอนที่ 5 Network Development สร้างเครือข่ายการพัฒนา

1.สาระการพัฒนา คือ การประเมินการสร้างเครือข่ายพัฒนา 2.ผู้รับการพัฒนา คือ ครู 3.ผู้เป็นพี่เลี้ยง (Mentor Coaching) คือ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูวิชาการ

วัน…เดือน…………ปี…….. แบบบันทึก ทีมครูบูรณาการ วัน…เดือน…………ปี…….. แบบประเมินคุณภาพ หน่วยการเรียนรู้และ จัดการเรียนรู้บูรณาการ สัปดาห์ที่ 2-4 วัน…เดือน…………ปี…….. แบบบันทึกการสะท้อนคิด …บันทึกLog Book… สัปดาห์ที่ 2-4 วัน…เดือน…………ปี…….. แบบบันทึกการประเมิน คุณภาพผู้เรียน ที่สะท้อน สมรรถนะครู สัปดาห์ที่ 5 วัน…เดือน…………ปี…….. แบบบันทึกการสร้างเครือข่าย การพัฒนาครู


ฉบัPLC บอบรมครู ปเระจำ PLC สู่ สูครู่ ครู พืเ่อพื�ศิการ ่อษศิย์ษปี 2560 ย์ยุคยุคThailand Thailand4.04.0

ฉบั ฉบับบอบรมครู อบรมครูปประจ ระจาการ าการ ปีปี 2560 2560

13 15

ตอนที ตอนที่ 2่ 2การจั การจัดดการเรี การเรียยนรู นรู้ส้สผู่ ผู่ ลลั ลลัพพธ์ธ์ Thailand Thailand 4.0 4.0 Thailand Thailand 4.04.0คือคือModel Modelการพั การพัฒฒนาเศรษฐกิ นาเศรษฐกิจจภายใต้ ภายใต้กการบริ ารบริหหารประเทศไทย ารประเทศไทย ของรั ของรั ฐบาล ฐบาลพลเอกประยุ พลเอกประยุทธ์ทธ์จันจันทร์ทร์โอชา โอชานายกรั นายกรัฐฐมนตรี มนตรีและหั และหัววหน้ หน้าาคณะรั คณะรักกษาความสงบ ษาความสงบ แห่แห่ งชาติ งชาติ(คสช.) (คสช.)บนวิ บนวิสัยสทััยศทัน์ศภน์ภายใน ายใน5-6 5-6 ปีปีทีที่ร่ระบุะบุวว่า่า“มั“มั่น่นคงคงมัมั่ง่งคัคั่ง่งยัยั่ง่งยืยืนน”” ให้ ให้เเป็ป็นนประเทศ ประเทศ ที่มทีีเ่มศรษฐกิ ีเศรษฐกิ จใหม่ จใหม่(New (NewEngines Engines ofof Growth) Growth)มีมีรรายได้ ายได้สสูงูง จากเศรษฐกิ จากเศรษฐกิจจทีที่ข่ขับับเคลื เคลื่อ่อนด้วย นวันวั ตกรรม ตกรรม(Value (ValueBased BasedEconomy) Economy)

ที่มทีา่มา: http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 : http://www.drborworn.com/articledetail.asp?id=16223 Value ValueBased Based Economy Economy คืคืออการขั การขับบเคลื เคลื่อ่อนเศรษฐกิ นเศรษฐกิจจแนวใหม่ แนวใหม่ทที่เี่เปลี ปลี่ย่ยนจากการ นจากการ ผลิผลิ ตสิตนสิค้นาค้“โภคภั า “โภคภัณณฑ์”ฑ์”ไปสู ไปสู่สิน่สินค้าค้เชิ าเชิง ง“นวั “นวัตตกรรม” กรรม” เปลี เปลี่ย่ยนจากการขั นจากการขับบเคลื เคลื่อ่อนประเทศ นประเทศ ด้ วด้ยภาคอุ ว ยภาคอุ ต สาหกรรม ต สาหกรรมไปสู ไปสู่ ก่ การขั ารขับบเคลื เคลื่ อ่ อนด้ นด้ววยเทคโนโลยี ยเทคโนโลยี ความคิ ความคิดดสร้ สร้าางสรรค์ งสรรค์ และ นวันวั ตกรรม ตกรรมและเปลี และเปลี ่ยนจากการเน้ ่ยนจากการเน้นนภาคการผลิ ภาคการผลิตตสิสินนค้ค้าาไปสู ไปสู่ก่การเน้ ารเน้นนภาคบริ ภาคบริกการมากขึ ารมากขึ้น้น Thailand Thailand4.04.0พัฒ พัฒนาเรื นาเรื่องส ่องสาคัาคัญญ55กลุกลุ่ม่มดัดังนีงนี้ ้ 1.1.กลุกลุ ่มอาหาร ่มอาหารเกษตร เกษตรและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีชชีวีวภาพ ภาพ 2.2.กลุกลุ ่มสาธารณสุ ่มสาธารณสุข ขสุขสุภาพ ขภาพและเทคโนโลยี และเทคโนโลยีททางการแพทย์ างการแพทย์ 3.3.กลุกลุ ่มเครื ่มเครื่องมื ่องมือ ออุปอุปกรณ์ กรณ์ออัจัจฉริฉริยยะะหุหุ่น่นยนต์ ยนต์และระบบเครื และระบบเครื่อ่องกล งกล ที่ใทีช้่ใรช้ะบบอิ ระบบอิเล็เกล็ทรอนิ กทรอนิกกส์ส์คควบคุ วบคุมม 4.4.กลุกลุ ่มดิ่มจดิิตจอล ิตอลเทคโนโลยี เทคโนโลยีออินินเตอร์ เตอร์เน็เน็ตตทีที่เชื่เชื่อ่อมต่ มต่ออและบั และบังงคัคับบอุอุปปกรณ์ กรณ์ตต่า่างๆ งๆ ปัญปัญญาประดิ ญาประดิษษฐ์แฐ์ละเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสสมองกลฝั มองกลฝังงตัตัวว 5.5.กลุกลุ ่มอุ่มตอุสาหกรรมสร้ ตสาหกรรมสร้างสรรค์ างสรรค์วัวัฒฒนธรรม นธรรมและบริ และบริกการที ารที่ม่มีมีมูลูลค่ค่าาสูสูงง


16PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจPLCาการ 14 4.0 สู่ ครูเปี พื่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการปฏิรูป การศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาใน 4 องค์กรหลัก ที่มีกรอบบทบาท หน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองไทย4.0 ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยให้ทุกองค์กร จัดการศึกษาให้ได้ผลผลิตที่ดี ตามระดับหลักสูตร และเกิดผลลัพธ์ในเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศโมเดล Thailand 4.0

ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน(สพฐ.) จ าเป็ น ต้ อ งส่ ง เสริ ม สถานศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ ไ ด้ คุ ณ ภาพในผลผลิ ต ที่ ดี แ ละเกิ ด ผลลั พ ธ์ ใ นเป้ า หมายการขั บ เคลื่ อ นประเทศโมเดล Thailand 4.0 ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวActive Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำเพื�การ สู่ ครู ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

15 17

Active Learning คือ อะไร Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทาและได้ใช้ กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทาลงไป : Active learning is "anything that involves students in doing things and thinking about the things they are doing" (Bonwell & Eison, 1991, p. 2)

Active Learning คือ การเรียนรู้ภายใต้สมมติฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) บุคคล แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ ที่แตกต่างกัน : Active learning is based on two assumptions : (1) that learning is by nature an active endeavour and (2) that different people learn in different ways" (Mayers and Jones, 1993).


18PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

สู่ ครูเปี พื่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจPLCาการ 16 4.0

Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ทธศั ก ราช 2551 เป็ น หลั ก สู ต รแบบอิ ง มาตรฐาน (Standards-based curriculum) ที่มีมาตรฐานเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาผู้เรียน และเป็นกรอบทิศทางในการกาหนดโครงสร้าง เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจน การวั ดและประเมิน ผลการเรีย นรู้ จากหลั ก สู ตรระดับ ชาติ จนถึง หลั กสู ต รระดั บ ชั้น เรี ย น ซึ่งการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับชั้นเรียน จะต้องจัดการเรียนการสอนให้ อิง มาตรฐาน (Standards-based instruction) และการประเมินผลจะต้องอิงมาตรฐาน (Standards-based assessment)

Active Learning สู่ หลักสูตรระดับชั้นเรียน จะปรากฏชัดเจนในหน่วยการเรียนรู้และ แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ครูออกแบบไว้สาหรับการจัดการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่กาหนดไว้ในตัวชี้วัดชั้นปี ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทั้งความรู้/ความคิด รวบยอด (K : Knowledge) ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) และคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ คุณลักษณะ (A : Attribute)


ฉบัPLC บอบรมครู สู่ ปครูระจำเพื�การ ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

17 19

ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ตาแหน่ง Active Learning สิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “มุมสูงภาพสวยด้วยมือเรา” ตัวชี้วัดชั้นปี

ตัวชี้วัดชั้นปี

ว 7.2 ป.6/1 สืบค้น อภิปราย ความก้าวหน้าและประโยชน์ ของเทคโนโลยี อวกาศ กิจกรรมการเรียนรู้

ง 3.1 ป.6/2 ใช้คอมพิวเตอร์ ในการค้นหาข้อมูล กิจกรรมการเรียนรู้

แนว Passive Learning คือ อ่านหนังสือ อ่านใบความรู้ แนว Active Learning คือ สืบค้นความรู้ จากการใช้คอมพิวเตอร์ ตัวชี้วัดชั้นปี ว 8.1 ป.6/3 เลือกอุปกรณ์และวิธีการ สารวจ ตรวจสอบ ที่ถูกต้องเหมาะสม ให้ได้ผลที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ กิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning คือ เลือก อุปกรณ์ทาการถ่ายภาพมุมสูง

แนว Active Learning คือ ใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นความรู้ ตัวชี้วัดชั้นปี ค 3.2 ป.6/3 เขียนแผนผังแสดง ตาแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผัง แสดงเส้นทางการเดินทาง ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ง 3.1 ป.6/5 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง ชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทา ในชีวิตประจาวันอย่างมีจิตสานึก และมีความรับผิดชอบ กิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning คือ ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน “ภาพมุมสูงโรงเรียนของเรา”


20PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ าการ 18 4.0 PLC สู่ ครูเพืปี่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand

Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 กรณีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้ “ห้องเรียนสะอาดและสวยด้วยอันใด” ตัวชี้วัดชั้นปี ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหา Active Learning สูผ่ ลลัพธ์ Thailand 4.0 ในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดชั้นปี ว 8.1 ป.3/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธี สารวจ ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิด ของตนเอง ของกลุ่ม และคาดการณ์สิ่งที่จะพบจากการสารวจตรวจสอบ Active Learning สูผ่ ลลัพธ์ Thailand 4.0 ตัวชี้วัดชั้นปี ว 2.1 ป.3/1 สารวจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนและอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งแวดล้อม Active Learning พ 4.1 ป.3/1 อธิบายการติดต่อและวิธีการป้องกันและแพร่กระจายของโรค ตัวชี้วัดชั้นปี ง 3.1 ป.3/1 ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนาเสนอข้อมูล ในลักษณะต่างๆ Active Learning สูผ่ ลลัพธ์ Thailand 4.0 ตัวชี้วัดชั้นปี ค 2.2 ป.3/3 อ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ Active Learning สูผ่ ลลัพธ์ Thailand 4.0

ตัวชี้วัดชั้นปี ว 2.2 ป.3/3 อภิปรายและนาเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด คุ้มค่า และมี Active Learning สูผ่ ลลัพธ์ Thailand 4.0 ส่วนร่วมในการปฏิบัติการ


ฉบัPLC บPLC อบรมครู ระจำ สูสู่สูครู ่ ป่ ครู ครู เพืเเ�พื่อพืการ ่อศิ่อศิษศิปีษย์ษ2560 ย์ย์ยุยุคยุคคThailand Thailand Thailand4.0 4.0 4.0

ฉบัฉบัฉบั บบอบรมครู อบรมครู บอบรมครู ปประจ ระจ ประจ าการ าการ าการ ปีปี2560 ปี2560 2560 19191921

Active Active ActiveLearning Learning Learningกักับกับบการจั การจั การจั ดดกิดกิจจกิกรรมการเรี กรรมการเรี จกรรมการเรี ยยนรู นรู ยนรู ้้ ้ แนว แนว แนวSTEM STEM STEMEducation Education Education กรณี กรณี กรณีตตตัวัวอย่ ัวอย่ อย่าางหน่ างหน่ งหน่ววยการเรี วยการเรี ยการเรี ยยนรู ยนรูนรู ้ “ห้ ้ “ห้ ้ “ห้ อองเรี องเรี งเรี ยยนสะอาดและสวยด้ ยนสะอาดและสวยด้ นสะอาดและสวยด้ ววยอั ยอั วยอั นนใด” ใด” นใด” กิกิจกิจกรรมแนว จกรรมแนว กรรมแนวSTEM STEM STEMEducation Education Educationเป็เป็นเป็นกินกิจกิจกรรมที กรรมที จกรรมที ่ส่สะท้ะท้ ่สะท้ ออนนอActive นActive Active Learning Learning Learning ได้ได้ชได้ ชัดัดเจน ชเจน ัดเจน ผลผลิ ผลผลิ ผลผลิตตตและลั และลั และลัพพพธ์ธ์ทธ์ที่ เทกิี่ เี่ เกิดกิดจากการเรี ดจากการเรี จากการเรี ยยนรู ยนรูนรู ้ จะได้ ้ จะได้ ้ จะได้ คคุ ณคุ ณภาพผู ุ ณภาพผู ภาพผู ้ เรี้ เรีย้ เยนตามโมเดล รีนตามโมเดล ย นตามโมเดล Thailand Thailand Thailand 4.0 4.04.0 คืคืออเป็เป็ เป็นนนผูผู้ทผู้ท้ี่ทมี่มีค่มีความรู ีความรู วามรู ้ด้ดี ้ดมีี ี มีคมีความสามารถสู ความสามารถสู วามสามารถสู งงและมี งและมี และมี คความคิ ความคิ วามคิ ดดริริเดริเริ่มเ่มสร้ ริสร้ ่มาสร้ างสรรค์ งสรรค์ างสรรค์ จนสามารถสร้ จนสามารถสร้ จนสามารถสร้ าางง าง นวันวัตตกรรม กรรม กรรมทีที่นที่นามาใช้ ่นามาใช้ ามาใช้ แแล้แล้วล้วเกิวเกิเกิ ดดคุดคุณคุณค่ณค่าค่ากัากับกับคุบคุณคุณภาพชี ณภาพชี ภาพชี ววิติตวได้ได้ ิตได้ มีมีขขมีั้นั้นขตอนการเรี ตอนการเรี ั้นตอนการเรี ยยนรูนรู ย้ นรู ้ 66้ ขัขั6้น้นตอน ขัตอน ้นตอน ดัดังนีงดันี้ ง้ นี้ ขัขั้นขั้นตอนที ่ 1่ 1่ 1ระบุ ระบุ ปปัญปัญหาในชี ววิติตวจริิตจริจริ งทีงทีง่พที่พบหรื ออนวันวั กรรมที ่ต่ต้อ้องการพั ฒฒนานา ้นตอนที ตอนที ระบุ ัญหาในชี หาในชี ่พบหรื บหรื อตนวัตกรรมที ตกรรมที ่ตงการพั ้องการพั ฒนา ………เราจะท ………เราจะท ………เราจะท าอย่ าอย่ าอย่ าางไร งไร างไร ห้ห้ออห้งเรี งเรี องเรี ยยนของเราจึ นของเราจึ ยนของเราจึ งจะมี งจะมี งจะมี คความสะอาด วามสะอาด ความสะอาด และสวยงามอยู และสวยงามอยู และสวยงามอยู ่เสมอ ่เสมอ ่เสมอ น่น่าาอยู น่อยู าอยู ่ น่่ น่า่ าเรีน่เรีายเรี ยนนยและมี นและมี และมี คความสุ วามสุ ความสุ ขขสามั สามั ข สามั คคคีคีคคี ในหมู ในหมู ่ค่คณะนั กกเรีกเรียเรียนของเรา……… นของเรา……… ในหมู ่คณะนั ณะนั ยนของเรา……… ขัขั้นขั้นตอนที ้นตอนที ตอนที ่ 2่ 2่ 2รวบรวมข้ รวบรวมข้ รวบรวมข้ ออมูอมูลมูลและแนวคิ ลและแนวคิ และแนวคิ ดดทีทีด่เกี่เทีกี่ย่เ่ยกีวข้วข้ ่ยอวข้องกังกั อบงกั บปัปับญญปัหาหรื หาหรื ญหาหรื ออนนาไปสู อาไปสู นาไปสู ่ก่การาร่การ พัพัฒฒนานวั นานวั นานวัตตกรรมนั ตกรรมนั กรรมนั ้น้น้น ขัขั้นขั้นตอนที ่ 3่ 3่ 3ออกแบบวิ ออกแบบวิ ธธีกธีการแก้ ปปัญปัญหาโดยเชื ่อ่อมโยงความรู มโยงความรู ้ด้ดา้านวิ ทยาศาสตร์ ยาศาสตร์ ้นตอนที ตอนที ออกแบบวิ ีการแก้ ารแก้ ัญหาโดยเชื หาโดยเชื ่อมโยงความรู ้ดนวิ้าทนวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศศวกรรมและคณิ ตตศาสตร์ เทคโนโลยีกระบวนการทางวิ กระบวนการทางวิ ศวกรรมและคณิ วกรรมและคณิ ตศาสตร์ ศาสตร์

ขัขั้นขั้นตอนที ้นตอนที ตอนที ่ 4่ 4่ 4วางแผนและด วางแผนและด วางแผนและด าเนิ าเนิ าเนิ นนการแก้ นการแก้ การแก้ ปปัญัญ ปหาหรื ัญหาหรื หาหรื ออพัพัอฒฒพันานวั ฒ นานวั นานวั ตตกรรม กรรม ตกรรม ขัขั้นขั้นตอนที ้นตอนที ตอนที ่ 5่ 5่ 5ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบประเมิ ประเมิ ประเมิ นนผล นผลผลและปรั และปรั และปรั บบปรุปรุ บงปรุแก้ งแก้ งไแก้ ขวิ ไขวิไธขวิ ธีกีการแก้ ธารแก้ ีการแก้ ปปัญัญปหาหรื หาหรื ัญหาหรื ออ อ พัพัฒฒนานวั นานวั นานวัตตกรรมได้ ตกรรมได้ กรรมได้ ทีที่พ่พัฒัฒฒนาได้ นาได้ นาได้

ขัขั้นขั้นตอนที ่ 6่ 6่ 6นนาเสนอวิ ธธีกธีการแก้ ปปัญปัญหา ผลการแก้ ผลการแก้ ปปัญัญปหาหรื หาหรื ออผลของนวั ผลของนวั ตตกรรม กรรม ้นตอนที ตอนที นาเสนอวิ าเสนอวิ ีการแก้ ารแก้ ัญหาหา ผลการแก้ ัญ หาหรื อผลของนวั ตกรรม


PLCสูสู่ ครู ่ ครูเพืเพื่อ่อศิศิษษย์ย์ยุยุคคThailand Thailand4.0 4.0 22PLC

ฉบั ฉบับบอบรมครู อบรมครูปประจ ระจ าการ าการ 20204.0 PLC สู่ ครูเปีพืปี่อ2560 ศิ2560 ษย์ ยุค Thailand

Active ActiveLearning Learningกักับบการจั การจัดดกิกิจจกรรมการเรี กรรมการเรียยนรู นรู้ ้ แนว แนวSTEM STEMEducation Education กรณี กรณีตตัวัวอย่ อย่าางหน่ งหน่ววยการเรี ยการเรียยนรู นรู้ “ภาพสู ้ “ภาพสูงงมุมุมมสวยด้ สวยด้ววยมื ยมืออเรา” เรา” ขัขั้น้นตอนที ตอนที่ 1่ 1ระบุ ระบุปปัญัญหาในชี หาในชีววิติตจริจริงทีงที่พ่พบหรื บหรืออนวันวัตตกรรมที กรรมที่ต่ต้อ้องการพั งการพัฒฒนานา ………เราจะท ………เราจะทาอย่ าอย่าางไร งไรโรงเรี โรงเรียยนของเราจึ นของเราจึงจะมี งจะมี“ภาพมุ “ภาพมุมมสูสูงง โรงเรี โรงเรียยนของเรา” นของเรา”ทีทีด่ ่ดูแูแล้ล้ววสวยงาม สวยงามสสาหรั าหรับบประชาสั ประชาสัมมพัพันนธ์ธ์ ทัทัศศนีนียยภาพของโรงเรี ภาพของโรงเรียยน……… น……… ตอนที่ 2่ 2 รวบรวมข้ รวบรวมข้ออมูมูลลและแนวคิ และแนวคิดดทีที่เกี่เกี่ย่ยวข้วข้อองกังกับบปัปัญญหาหรื หาหรืออนนาไปสู าไปสู่ก่การาร ขัขั้น้นตอนที พัพัฒฒนานวั นานวัตตกรรมนั กรรมนั้น้น ขัขั้น้นตอนที ตอนที่ 3่ 3ออกแบบวิ ออกแบบวิธธีกีการแก้ ารแก้ปปัญัญหาโดยเชื หาโดยเชื่อ่อมโยงความรู มโยงความรู้ด้ดา้านวินวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยีกระบวนการทางวิ กระบวนการทางวิศศวกรรมและคณิ วกรรมและคณิตตศาสตร์ ศาสตร์

ขัขั้น้นตอนที ตอนที่ 4่ 4วางแผนและด วางแผนและดาเนิ าเนินนการแก้ การแก้ปปัญัญหาหรื หาหรืออพัพัฒฒนานวั นานวัตตกรรม กรรม ขัขั้น้นตอนที ตอนที่ 5่ 5ทดสอบ ทดสอบประเมิ ประเมินนผลผลและปรั และปรับบปรุปรุงแก้ งแก้ไขวิ ไขวิธธีกีการแก้ ารแก้ปปัญัญหาหรื หาหรืออ พัพัฒฒนานวั นานวัตตกรรมได้ กรรมได้ ทีที่พ่พัฒัฒนาได้ นาได้

ขัขั้น้นตอนที ตอนที่ 6่ 6นนาเสนอวิ าเสนอวิธธีกีการแก้ ารแก้ปปัญัญหาหาผลการแก้ ผลการแก้ปปัญัญหาหรื หาหรืออผลของนวั ผลของนวัตตกรรม กรรม


PLC สู่ ครู สู่ ปครู เพืระจำ่อเพื�ศิการ ่อษศิย์ปีษยุ2560 ย์คยุThailand ค Thailand4.04.0 ฉบัPLC บอบรมครู

ฉบัฉบั บอบรมครู บอบรมครู ประจ ประจ าการ าการปี 2560 ปี 2560 2121 23

Active ActiveLearning Learningกับกับการจั การจั ดกิดจกิกรรมการเรี จกรรมการเรี ยนรู ยนรู ้ ้ แนว แนวSTEM STEMEducation Education กรณี กรณี ตัวตอย่ ัวอย่ างหน่ างหน่ วยการเรี วยการเรี ยนรู ยนรู ้ “ผลิ ้ “ผลิ ตภัตณภัฑ์ณปฑ์ลา ปลาวิถวิีใถหม่ ีใหม่ ไทอีไทอี สาน” สาน” ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 1 ่ ระบุ 1 ระบุ ปัญปหาในชี ัญหาในชี วิตวจริิตงจริทีง่พทีบหรื ่พบหรื อนวัอนวั ตกรรมที ตกรรมที ่ต้อ่ตงการพั ้องการพั ฒนา ฒนา ………โรงเรี ………โรงเรี ยนของเราต้ ยนของเราต้ องการพั องการพั ฒนานวั ฒนานวั ตกรรมเชิ ตกรรมเชิ งผลิงผลิ ตภัตณภัฑ์ณภายใต้ ฑ์ ภายใต้ กรอบแนวคิ ด “ผลิ ตภัตณภัฑ์ณปฑ์ลาปลา วิถวิีใหม่ ไทอีไทอี สาน” ที่บทีริ่บโภคแล้ วปลอดภั ยย กรอบแนวคิ ด “ผลิ ถีใหม่ สาน” ริโภคแล้ วปลอดภั จากโรคโดยเฉพาะโรคพยาธิ ใบไม้ ตับตและมะเร็ งท่งอท่น้อาดีน้าดี ……… จากโรคโดยเฉพาะโรคพยาธิ ใบไม้ ับและมะเร็ ……… ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 2 ่ 2 รวบรวมข้ รวบรวมข้ อมูอลมูและแนวคิ ลและแนวคิ ดทีด่เกีที่ย่เกีวข้่ยอวข้งกัอบงกัปับญปัหาหรื ญหาหรื อนอาไปสู นาไปสู ่ ่ การพั การพั ฒนานวั ฒนานวั ตกรรมนั ตกรรมนั ้น ้น

ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 3 ่ 3 ออกแบบวิ ออกแบบวิ ธีกธารแก้ ีการแก้ ปัญปหาโดยเชื ัญหาโดยเชื ่อมโยงความรู ่อมโยงความรู ้ด้านวิ ้ด้านวิ ทยาศาสตร์ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยีกระบวนการทางวิ กระบวนการทางวิ ศวกรรม ศวกรรมและคณิ และคณิ ตศาสตร์ ตศาสตร์ ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 4 ่ 4 วางแผนและด วางแผนและด าเนิาเนิ นการแก้ นการแก้ ปัญปหาหรื ัญหาหรื อพัอฒพันานวั ฒนานวั ตกรรม ตกรรม ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 5 ่ ทดสอบ 5 ทดสอบ ประเมิ ประเมิ นผลนผล และปรั และปรั บปรุบปรุ งแก้งแก้ ไขวิไขวิ ธีกธารแก้ ีการแก้ ปัญปหา ัญหา หรืหรื อพัอฒพันานวั ฒนานวั ตกรรมได้ ตกรรมได้ ขั้นขัตอนที ้นตอนที ่ 6 ่ น6าเสนอวิ นาเสนอวิ ธีกธารแก้ ีการแก้ ปัญปหา ัญหา ผลการแก้ ผลการแก้ ปัญปหาหรื ัญหาหรื อผลของนวั อผลของนวั ตกรรม ตกรรม ที่พทีัฒ่พนาได้ ัฒนาได้


PLC PLC สูสู่ ครู ่ ครู สู่ เครู พืเพื่อเ่อพืศิศิษ่อษศิย์ย์ษยุย์ยุคคยุThailand คThailand Thailand4.0 4.04.0 24PLC

ฉบั ฉบั ฉบับบอบรมครู บอบรมครู อบรมครูปปประจ ระจ ระจ าการ าการ าการ 2560 22 22 224.0 PLC สู่ ครูปี เปี พืปี่อ2560 ศิ2560 ษย์ ยุค Thailand

การน การน การนาาาActive Active ActiveLearning Learning Learningไปเสริ ไปเสริ ไปเสริมมมประสิ ประสิ ประสิทททธิธิธิภภาพ าพ การขั เพิ่ม่ม่มเวลารู เวลารู้”้” การขั การขับบเคลื บเคลื เคลื่อ่อนนโยบาย“ลดเวลาเรี ่อนนโยบาย“ลดเวลาเรี นนโยบาย“ลดเวลาเรียยยนนนเพิ เพิ เวลารู นโยบาย นโยบาย นโยบาย “ลดเวลาเรี “ลดเวลาเรี “ลดเวลาเรี ยยนนยเพิ นเพิเพิ ่ม่มเวลารู เวลารู ่มเวลารู ”้ ”้ เป็”เป็ ้ เป็ นนนโยบายที นนโยบายที นโยบายที่ก่กระตุ ่กระตุ ระตุ้น้น้นให้ ให้ให้สสสถานศึ ถานศึ ถานศึกกกษา ษา ษาโดยครู โดยครู โดยครูผผผู้สู้สู้สอน อน อน ต้ต้อองออกแบบกิ ต้งออกแบบกิ องออกแบบกิ จจกรรมให้ กรรมให้ จกรรมให้ มมีคีคมวามเชื วามเชื ีความเชื ่อ่อมโยงระหว่ มโยงระหว่ ่อมโยงระหว่ าางกิ งกิ างกิ จจกรรมลดเวลาเรี จกรรมลดเวลาเรี กรรมลดเวลาเรียยยนและกิ นและกิ นและกิจจจกรรมเพิ กรรมเพิ กรรมเพิ่ม่ม่มเวลารู เวลารู เวลารู้ ้ โดยกิ โดยกิ โดยกิ จจกรรมลดเวลาเรี กรรมลดเวลาเรี จกรรมลดเวลาเรี ยยนนยเป็ นเป็นเป็นการจั การจั นการจั ดดการเรี ดการเรี การเรี ยยนรู ยนรูนรู ้เ้เพืพื้เ่อพื่อพั่อพัฒ พัฒฒนาผู นาผู นาผู้เ้เรีรี้เยรียยนให้ นให้ นให้มมมีคีคีความรู วามรู วามรู้ ้ ้ความสามารถ ความสามารถ ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรี ตามมาตรฐานการเรี ตามมาตรฐานการเรี ยยนรู นรู ยนรู ้แ้และตั ละตั ้และตั ววชีชีว้ ้วชีัดัด้วของหลั ัดของหลั ของหลั กกสูกสูตสูตรแกนกลางการศึ ตรแกนกลางการศึ รแกนกลางการศึกกกษาขั ษาขั ษาขั้น้น้นพืพืพื้น้น้นฐาน ฐาน ฐานพุพุพุทททธศั ธศั ธศักกกราช ราช ราช 2551 2551 2551 ทีที่ ล่ ลทีดบทบาทผู ดบทบาทผู ่ ล ดบทบาทผู ้ ส้ สอนในการบรรยายหรื อนในการบรรยายหรื ้ ส อนในการบรรยายหรื ออให้ อให้ให้คความรู ความรู วามรู้ เ้ เป็้ป็เป็นนนการจั การจั การจัดดดการเรี การเรี การเรียยยนรู นรู นรู้ ท้ ท้ ที่ ใี่ ใี่ห้ให้ห้ผผผู้ เู้ เู้รีเรีรียยยนนน ได้ได้เรีได้ เรียยเนรู รีนรู ย้ดนรู ้ด้ว้วยการลงมื ้ดยการลงมื ้วยการลงมื ออปฏิ ปฏิ อปฏิ บบัตัตบิจิจัตริริิจงงริ(Active ง(Active (Active Learning) Learning) Learning)และกิ และกิ และกิจจจกรรมเพิ กรรมเพิ กรรมเพิ่ม่ม่มเวลารู เวลารู เวลารู้เ้เป็้เป็ป็นนนการจั การจั การจัดดด กิกิจจกรรมการเรี กิกรรมการเรี จกรรมการเรี ยยนรู นรู ย้นรู ้โดยเน้ โดยเน้ ้ โดยเน้ นนเป้เป้ น เป้ าาหมายหลั หมายหลั าหมายหลั กกก4H 4H4H ได้ได้ได้แแก่แก่ก่กิกิจกิจกรรมที จกรรมที กรรมที่ม่ม่มุงุ่งุ่พังพัพัฒฒฒนาสมอง นาสมอง นาสมอง (Head) (Head) (Head) กิกิจจกรรมที กิกรรมที จกรรมที ่ม่มุ่งุ่งพั่มพัฒุ่งฒพันาจิ นาจิ ฒนาจิ ตตใจใจ ตใจ(Heart) (Heart) (Heart)กิกิจจกิกรรมที กรรมที จกรรมที ่ม่มุ่ง่มุงพัพัุ่งฒพัฒฒนาทั นาทั นาทักกษะการปฏิ กษะการปฏิ ษะการปฏิบบบัตัตัติ ิ (Hand) ิ (Hand) (Hand)และกิ และกิ และกิจจจกรรม กรรม กรรม ทีที่ม่มุ่งทีุ่งพั่มพัฒุ่งฒพันาสุ นาสุ ฒนาสุ ขขภาพ ภาพ ขภาพ (Health) (Health) (Health) ซึซึ่ง่งซึผูผู่ง้เ้เผูรีรีย้เยรีนจะได้ ยนจะได้ นจะได้ฝฝึกฝึกทัึกทักทักษะและเสริ กษะและเสริ ษะและเสริมมมสร้ สร้ สร้าาางคุ งคุ งคุณณณลัลัลักกกษณะอั ษณะอั ษณะอันนนพึพึพึงงง ประสงค์ ประสงค์ ประสงค์ ทที่เชืี่เทชื่อ่อีเมโยงจากกิ ชืมโยงจากกิ ่อมโยงจากกิ จจกรรมลดเวลาเรี กรรมลดเวลาเรี จกรรมลดเวลาเรี ยยนนยน

การออกแบบกิ การออกแบบกิ จจกรรมการเรี จกรรมการเรี ยยนรู ยนรู ้ใ้ให้ห้้ใมห้มีคมีความเชื ีความเชื วามเชื่อ่อมโยงระหว่ ่อมโยงระหว่ มโยงระหว่าางกิ างกิงกิจจจกรรมลดเวลาเรี กรรมลดเวลาเรียยยนและ นและ การออกแบบกิ กรรมการเรี นรู กรรมลดเวลาเรี นและ กิกิจจกรรมเพิ กิกรรมเพิ จกรรมเพิ ่ม่มเวลารู ่มเวลารู ้ ้ผูผู้ส้ ้สผูอนสามารถเชื ้สอนสามารถเชื ่อ่อมโยงการจั ่อมโยงการจั มโยงการจัดดกิดกิจกิจกรรมการเรี จกรรมการเรี กรรมการเรียยยนรู นรู้ใ้ในช่ ้ในช่ นช่วววงลดเวลาเรี งลดเวลาเรียยยนนน เวลารู อนสามารถเชื นรู งลดเวลาเรี จากตั จากตั ววชีชี้ ว้ วั ชีดั ด้ วชัชัั ด้ น้ นชัปี้ปีนใใปีนแต่ ใ นแต่ ลละรายวิ ล ะรายวิ ชชาที ชาทีาที ่ ม่ มุ่ ง่ มุ งให้ ุ่ งให้ให้ผผู้ เผู้ เรีู้รีเยรียนเกิ ยนเกิ นเกิดดดทัทัทั้ ง้ ง้ ความรู งความรู ความรู้ /้ /้ /ความคิ ความคิดดดรวบยอด รวบยอด จากตั นแต่ ะรายวิ ความคิ รวบยอด (K(K (K : : Knowledge) : Knowledge) ทัทักกทัษะ/การปฏิ กษะ/การปฏิ บบัตบัติ ิัต(P(Pิ (P: : Performance) :Performance) Performance)และ และคุคุคุณณณลัลัลักกกษณะอั ษณะอันนนพึพึพึงงงประสงค์ ประสงค์ Knowledge) ษะ/การปฏิ และ ษณะอั ประสงค์ (Desirable (Desirable Characteristic) Characteristic)หรื อออคุคุณคุณลัณลักลักษณะ กษณะ ษณะ(A(A(A :: : Attribute) Attribute) สูสูสู่ก่ก่การจั ารจัดดดกิกิกิจจจกรรม กรรม (Desirable Characteristic) หรืหรื Attribute) ารจั กรรม เพิเพิ่มเพิ ้ท้ที่ใี่ให้้ทห้ผี่ใผหู้้เรีู้เผรียู้ยเนได้ ปปฏิฏิปบบฏิัตัตบิ ิ (Active ่มเวลารู เวลารู Learning) ตามความถนั ความสนใจจากการได้ ่มเวลารู รีนได้ ยนได้ ัต(Active ิ (Active Learning) Learning)ตามความถนั ตามความถนัดดดความสนใจจากการได้ ความสนใจจากการได้มมมี ี ส่ส่ววนร่ ทที่สี่สทอดคล้ อองกังกั บบชีบชีวชีวิติตวจริ งง งยกตั วมในประสบการณ์ มในประสบการณ์ อดคล้ ยกตั กรณี นาทั ษะการคิ ส่นร่ววนร่ วมในประสบการณ์ ี่สอดคล้ องกั ิตจริจริ ยกตัววอย่ วอย่ อย่าางางงกรณี กรณีพพพัฒัฒัฒนาทั นาทักกกษะการคิ ษะการคิดดดขัขัขั้น้น้นสูสูสูงงง จากการลงมื ออปฏิ บบัตัตบิ จิ จัตริริงิ จงริการท างานสามารถพั ฒฒฒ นาเป็ ษา จากการลงมื ปฏิ างานสามารถพั นาเป็ หรื กแนวทางการศึ ษา จากการลงมื อปฏิ งการท การท างานสามารถพั นาเป็นนอาชี นอาชี อาชีพพพ หรื หรือออเลืเลืเลือออกแนวทางการศึ กแนวทางการศึกกกษา ต่ต่ออในระดั บบทีทีบ่ส่สทีูงูง่สและเกิ ดดคุคุดณณคุลัณลักกลัษณะอั นนพึนพึงพึงประสงค์ ภาพ ษณะอั ประสงค์ ารเป็ พลเมื งที ภาพ ต่ในระดั อในระดั ูและเกิ ง และเกิ กษณะอั งประสงค์ทที่พที่พี่พร้ร้อร้อมสู อมสู มสู่ก่ก่การเป็ ารเป็นนนพลเมื พลเมืออองที งที่ม่ม่มีคีคีคุณุณุณภาพ ในยุ คคแห่ ่ ่21 ภายใต้ โโมเดล ในยุในยุ แห่ งศตวรรษที ศตวรรษที 21่ 21 ภายใต้ มเดล Thailand 4.0 เจนที าเสนอในภาพกรอบ คงแห่ งศตวรรษที ภายใต้ โมเดลThailand Thailand4.0 4.0ดัดังดังความชั งความชั ความชัดดดเจนที เจนที่น่น่นาเสนอในภาพกรอบ าเสนอในภาพกรอบ แนวคิ ดดแสดงความเชื ่อ่อมโยงระหว่ าางกิงกิ จจกรรมลดเวลาเรี แนวคิ แสดงความเชื มโยงระหว่ กรรมลดเวลาเรี เวลารู แนวคิ ดแสดงความเชื ่อมโยงระหว่ างกิ จกรรมลดเวลาเรียยนและเพิ ยนและเพิ นและเพิ่ม่ม่มเวลารู เวลารู้ ้ ้


ฉบับอบรมครูประจำ�การ ปี 2560

PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

Knowledge ความรู้แกน

K

Performance ทักษะ/การ ปฏิบัติ Attribute คุณลักษณะ

P

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรม ลด

ตัวชี้วัด

A

ตัวชี้วัด

ต้องรู้

เวลา

23

กิจกรรมการเรียนรู้

ควรรู้

เรียน

Active Learning K

P

A

กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมเลือก

กิจกรรมที่กาหนดให้เรียน ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ต้องรู้

ต้องรู้

P

A

Head

Heart

P

ตัวชี้วัด ควรรู้

A

Theme / หัวข้อ Health

สมรรถนะสาคัญ

Hand

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กรอบแนวคิดแสดงความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้

25


26PLC สู่ ่ ครู ครู คThailand Thailand4.0 4.0 เพืเ่อเพืพืศิ่อ่อษศิศิย์ษษย์ยุย์คยุยุคThailand PLCสู่ สูครู 4.0

PLC สู่ ครูปี เปี พื่อ2560 ศิษ2560 ย์ ยุค Thailand บอบรมครู อบรมครู ประจ าการ ปี2560 ฉบั บบอบรมครู ปประจ าการ 24244.0 ฉบัฉบั ระจ าการ

การเชื การเชื การเชื ่อ่อมโยงหลั ่อมโยงหลั มโยงหลั กกสูกสูตสูตรตรร: :Curriculum :Curriculum CurriculumAlignment Alignment Alignment กุกุญกุญญ แจส แจส าคัาคั าคั ญญญ ของการเข้ ของการเข้ าาถึาถึงถึงผลลั งผลลั พพธ์พธ์ธ์Thailand Thailand4.04.0 แจส ของการเข้ ผลลั Thailand มาตรฐานระดั ชาติ มาตรฐานระดั บชาติ มาตรฐานระดั บบชาติ

มาตรฐานการเรี ย/้ นรู มาตรฐานการเรี ยนรู มาตรฐานการเรี ยนรู /้ ตัตั/้วชีวตัชี้ววัด้วชีัดชั้วชั้นัด้นปีชัปี้นปี ผลลั Tธ์Thailand ดคิได้ าได้ างสร้ งสรรค์ ผลลั hailand ดทได้ทาได้ ทาได้ างสร้ างสรรค์ ผลลั พธ์พTพธ์hailand 4.04.04.0 คิดคิได้ อย่อย่าอย่ งสร้ าางสรรค์

ความสนใจ ความสนใจ ความสนใจ ความต้ อองการ ความต้ ความต้ องการ งการ ของนั ก เรี ของนั ของนั กเรีกยเรีนยยนน

- แหล่ แหล่ งข้องงข้มูข้อลอมูมูลล - แหล่ ญญหา - ปั-ญปัปัหา หา กการณ์ าคัาคัญญ - เหตุ เหตุ การณ์ ารณ์ สาคัสสญ - เหตุ ในชุในชุ ในชุ มชน ชน มมชน

การเรี ยนการสอนในชั การเรี ยนการสอนในชั การเรี ยนการสอนในชั ้น้นเรีเรี้นยยเรี นนยน สะท้ สะท้ สะท้ อนผลลั อนผลลั พพธ์Tธ์พhailand Thailand 4.0 อนผลลั Tธ์hailand 4.04.0 ผู้เผูรีผู้เยรี้เนคิ ยดนคิได้ ดทได้ทาได้ ทาได้ อย่อย่าอย่ งสร้ างสร้ างสรรค์ างสรรค์ ยรีนคิ ดได้ าได้ างสร้ างสรรค์ ภาระงาน ชิชิ้น้นงานหรื ชิงานหรื ้นงานหรื ออภาระงาน อภาระงาน กิจกิกรรมการเรี กิจจกรรมการเรี กรรมการเรี ยนรู ย้ นรู้ ้ ยนรู ยนปฏิ ทีที่น่นักทีักเรี่นเรีักยยเรี นปฏิ บบตั ตั ิ บิ ตั ิ นปฏิ การประเมิ การประเมิ การประเมิ นน น - -เกณฑ์ - เกณฑ์ เกณฑ์ การประเมิ ารประเมิ นน(Criteria) น(Criteria) (Criteria) กการประเมิ - -ค-าอธิ าอธิ บายคุ ายคุ ณณภาพ ณภาพ ภาพ (Descriptions) (Descriptions) คคาอธิ บบายคุ (Descriptions) - -แนวการให้ - แนวการให้ แนวการให้ คะแนน คะแนน (Scoring (Scoring guide) guide) คะแนน (Scoring guide)

การเชื่อมโยงหลักสูตร(Curriculum Alignment) การเชื การเชื่อ่อมโยงหลั มโยงหลักกสูสูตตร(Curriculum ร(Curriculum Alignment) Alignment)

หลัหลักหลัสูกตสูกรและการประเมิ ตรและการประเมิ นน น ตสูรและการประเมิ ระดั บโรงเรี ระดั บบโรงเรี ยยนนยน ระดั โรงเรี

ผลงานตั ผลงานตั ผลงานตั วอย่ วอย่ วาอย่ งที างที าไ่ งที ด้ไ่ ด้มไ่ มาตรฐาน ด้าตรฐาน มาตรฐาน (Exemplars) (Exemplars) (Exemplars)

แผนภู ิแิแสดงความสอดคล้ Alignment) แผนภู แผนภู มิแมมสดงความสอดคล้ สดงความสอดคล้ อองเชื องเชื งเชื ่อ่อมโยงของหลั ่อมโยงของหลั มโยงของหลั กกสูสูกตตสูรรต(Curriculum ร(Curriculum (Curriculum Alignment) Alignment) ระหว่ างหลั งหลั กสูกกตสูสูรตตรการเรี ร การเรี การเรี ยนการสอน นการสอนและการประเมิ และการประเมิ นนแบบอิ นแบบอิ แบบอิ งงมาตรฐานการเรี งมาตรฐานการเรี ยยนรู ยนรู ้ข้ของแฮร์ ้ของแฮร์ ริสร, ิส, ระหว่ าางหลั ยยนการสอน และการประเมิ มาตรฐานการเรี นรู องแฮร์ ดักดัลาส ลาสอี.อีอีซึ..่งซึซึ่งรุ่ง่งรุนภา รุ่ง่งนภา นภานุตนุนุราวงศ์ ราวงศ์(2545 (2545 : : : 18) 18)ได้ได้ได้ แแปลและเขี แปลและเขี ยยนไว้ ยนไว้ ใในหนั ในหนั งงสืสืงออสืหลั อหลัหลั กสูกตสูรตร กลาส ตตราวงศ์ (2545 18) ปลและเขี นไว้ นหนั มาตรฐานแห่ มาตรฐานแห่ มาตรฐานแห่ งชาติ งงชาติ ชาติ ...สู....สู ..สู ่ชั้ น่ช่ชั้ เรี นั้ นเรียเรีนยยนนโดยกรมวิ โดยกรมวิ โดยกรมวิ ชชาการได้ ชาการได้ าการได้ จจัดัดจพิัดพิมพิมพ์มพ์พ์และส่ และส่ และส่ งงให้ ให้ งให้ สสถานศึ ถานศึ สถานศึ กกษาทุ ษาทุ กษาทุ กแห่ กแห่ ง ง กการศึ กกษา 2546 เมืเมื ่อปี่อกปีารศึ ารศึ กษา ษา2546 2546 จากแผนภู ิแิแสดงให้ รจะรั ประกั ภาพผลผลิ ตต จากแผนภู จากแผนภู มิแมมสดงให้ สดงให้ เห็เห็นเห็นว่นาว่ว่าหลั าหลั หลั กกการเชื กการเชื การเชื ่อ่อมโยงหลั ่อมโยงหลั มโยงหลั กกสูสูกตตสูรจะรั ตรจะรั บบประกั บประกั นนคุคุนณณคุภาพผลผลิ ณภาพผลผลิ ของระบบหลั ของระบบหลั กสูกกตสูสูรตตรคืรอคืคือการบรรลุ อการบรรลุ การบรรลุ มมาตรฐานการเรี มาตรฐานการเรี าตรฐานการเรี ยยนรูยนรูนรู ้/้/ตัตั้/ววตัชีชีว้ ้วชีัดัด้วชัชััด้น้นชัปีปี้นของผู ปีของผู ของผู ้เ้เรีรีย้เยรีนทุ ยนทุ กกคน กคนซึ่งซึใน่งใน ของระบบหลั นทุ คน แผนภู แผนภู มินมมี้ ินินอธิี้ ี้ อธิ อธิ บายให้ ายให้ เห็เนเห็ห็ว่นนาว่ว่าเมื าเมื่อเมื่ออกแบบหน่ ออกแบบหน่ ววยการเรี วยการเรี ยการเรี ยยนรูนรู ยนรู ้ท้ที่ม้ี่ทมี มี่มาตรฐานการเรี ีาตรฐานการเรี มาตรฐานการเรี ยยนรู ยนรู ้/้/ ตัตั้/วตัชีว้ วชีัด้วัด แผนภู บบายให้ อ่อออกแบบหน่ นรู ชั้นชัปี้นปีระบุ ระบุ ระบุ ผลลั ผผลลั ลลั พธ์พพTธ์ธ์hailand TThailand hailand 4.0“ผู 4.0“ผู 4.0“ผู ้เรี้เยรี้เรียนคิ ยนคิ นคิ ดดได้ดได้ได้ททาได้ ทาได้ าได้อย่ อย่อย่ าางสร้ งสร้ างสร้ าางสรรค์ งสรรค์ างสรรค์ ”” การจั ”การจั การจั ดดการเรี การเรี ดการเรี ยนยน การสอน และการวั ดดผลประเมิ Thailand 4.04.0“ผู “ผู“ผู นคิ ได้ดได้ทาได้ การสอน การสอนและการวั และการวั ดผลประเมิ ผลประเมิ นนผล นผล ผลต้ต้อต้องสะท้ องสะท้ งสะท้ ออนผลลั อนผลลั นผลลั พพธ์พธ์ ธ์Thailand Thailand4.0 ้เ้เรีรียย้เรีนคิ ยนคิ ดดได้ ทาได้ างสร้ าางสรรค์ อย่อย่ างสร้ งสร้ างสรรค์ งสรรค์ ” ”ด้”วด้ด้ยววยย


ฉบับPLC อบรมครู ระจำเ�พืการ สู่ ปครู ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

ใบงานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0 คาชี้แจง ให้ครูวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนความเป็นพลเมืองในยุค Thailand 4.0 ในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ความรู(้ K : Knowledge) ……………………………………………………………………….………………………………… …………………………………….…………………………………………………………………… ทักษะ/การปฏิบัติ (P : Performance) ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… คุณลักษณะ (A : Attribute) ……………………………………………………………………….………………………………… …………………………………….……………………………………………………………………

นวัตกรรม (Innovation) ผลลัพธ์จากการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ : Product Innovation นวัตกรรมกระบวนการ : Process Innovation นวัตกรรมการบริการ : Services Innovation ระบุประเภทนวัตกรรม……………………………………………………………………………………………..

2527


28 PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

PLCาการ สู่ ครูเพืปี ่อศิษ2560 ย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจ 264.0

ใบงานที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นปีชี้ตาแหน่ง Active Learning สิ่งที่ได้ปฏิบัติจริง กลยุทธ์การเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนความเป็นพลเมืองยุคThailand 4.0 คาชี้แจง ให้ครูกลุ่ม Community เลือกตัวชี้วัดชั้นปี ในรายวิชาที่ครูรับผิดชอบจัดการเรียน การสอน มาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ การสร้าง นวัตกรรมของผู้เรียน ตัวชี้วัดชั้นปี

ตัวชี้วัดชั้นปี

……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………… กิจกรรมการเรียนรู้

……………………………………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………… กิจกรรมการเรียนรู้

แนว Active Learning คือ ……………………………………….. ……………………………………………………. …………………………………………………….

แนว Active Learning คือ ……………………………………….. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ตัวชี้วัดชั้นปี

นวัตกรรม ………………………………………………….. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………

……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. กิจกรรมการเรียนรู้ แนว Active Learning คือ ……………………………………….. ……………………………………………………. …………………………………………………….


PLC สู่ ครูสูเ่ ปพืครู ่อเศิ�พืการ ษ่อย์ศิปีษยุ2560 4.04.0 ฉบับPLC อบรมครู ระจำ ย์ค ยุThailand ค Thailand

ฉบัฉบั บอบรมครู ประจ าการ บอบรมครู ประจ าการปี ปี2560 2560 272729

ใบงานที ่ 3่ 3 ใบงานที Active Learning กับกัการจั ดกิดจกิกรรมการเรี ยนรู ้แนว Active Learning บ การจั จกรรมการเรี ยนรู ้แนวSTEM STEMEducation Education คาชีค้แาชี จง้แให้ รูกคลุรู่มกลุCommunity ออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรูยนรู ้แนว้แนวSTEM จงคให้ ่ม Community ออกแบบกิ จกรรมการเรี STEMEducation Education 6 ขั6้นตอน ดังนีดั้ งนี้ ขั้นตอน ขั้นตอนที ่ 1 ระบุ ปัญปหาในชี วิตจริ อนวัอนวั ตกรรมที ่ต้อ่ตงการพั ฒนา ขั้นตอนที ่ 1 ระบุ ัญหาในชี วิตงจริที่พงทีบหรื ่พบหรื ตกรรมที ้องการพั ฒนา สถานการณ์ : ………………………………………………………………………………………………………… สถานการณ์ : ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. ขั้นตอนที ่ 2 ่ 2 รวบรวมข้ อมูอลมูและแนวคิ ดทีด่เกีที่ยเกีวข้่ยวข้ องกั บปับญปัหาหรื อนอาไปสู ่ ่ ขั้นตอนที รวบรวมข้ ลและแนวคิ องกั ญหาหรื นาไปสู การพัการพั ฒนานวั ตกรรมนั ้น ้น ฒนานวั ตกรรมนั ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ขั้นตอนที ่ 3 ออกแบบวิ ธีการแก้ ปัญปหาโดยเชื ่อมโยงความรู ้ด้า้ดนวิ้านวิ ทยาศาสตร์ ขั้นตอนที ่ 3 ออกแบบวิ ธีการแก้ ัญหาโดยเชื ่อมโยงความรู ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิ ศวกรรมและคณิ ตศาสตร์ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ขั้นตอนที ่ 4 วางแผนและด าเนิาเนิ นการแก้ ปัญปหาหรื อพัอฒพันานวั ตกรรม ขั้นตอนที ่ 4 วางแผนและด นการแก้ ัญหาหรื ฒนานวั ตกรรม ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ขั้นตอนที ่ 5 ทดสอบ ประเมิ นผลนผล และปรั บปรุบปรุ งแก้งแก้ ไขวิไขวิ ธีกธารแก้ ปัญปหาหรื ออ ขั้นตอนที ่ 5 ทดสอบ ประเมิ และปรั ีการแก้ ัญหาหรื พัฒนานวั ตกรรมได้ พัฒนานวั ตกรรมได้ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. ที่พัฒทีนาได้ ่พัฒนาได้

ขั้นตอนที ่ 6 น่ 6าเสนอวิ ธีการแก้ ปัญปหา ผลการแก้ ปัญปหาหรื อผลของนวั ตกรรม ขั้นตอนที นาเสนอวิ ธีการแก้ ัญหา ผลการแก้ ัญหาหรื อผลของนวั ตกรรม …………………..……………………………………………………………………………… …………………..……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำเพื�การ สู่ ครู ่อศิษปี 2560 ย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

ตอนที่ 3 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0

28 31


32PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์

ยุค Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ PLCาการ สู่ ครูเพื่อปีศิษ2560 ย์ ยุค Thailand294.0

ตัวอย่างการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากับSTEM เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เวลา 10 ชั่วโมง ………………………………………………… 1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การป้องกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและ ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ มีคุณธรรม

1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

พ 4.1 ม.3/1 กาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ โดยคานึงถึง ความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการ พ 4.1 ม.3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน ว 8.1 ม.3/9 จัดแสดงผลงาน เขียนรายงาน และหรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการ และผลของโครงงานหรือชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ค 2.1 ม.3/4 ใช้การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ค 6.1 ม.3/6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ง 3.1 ม.3/4 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทา ในชีวิตประจาวัน ตามหลักการทาโครงงานอย่างมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบ


ฉบั บอบรมครู ประจำ PLC PLC สูสู่ ครู ่ ครู เพืเพื�่อการ ่อศิศิษษปีย์ย์2560 ยุยุคคThailand Thailand4.0 4.0

ฉบั ฉบับบอบรมครู อบรมครูปประจ ระจาการ าการปีปี2560 2560

3030 33

2.2. สาระส สาระสาคัาคัญญ//ความคิ ความคิดดรวบยอด รวบยอด ความสามารถในการก ความสามารถในการกาหนดรายการอาหารที าหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกั ่เหมาะสมกับบวัวัยยต่ต่าางๆงๆโดยค โดยคานึานึงงถึถึงงความประหยั ความประหยัดด และคุ และคุณณค่ค่าาทางโภชนาการ ทางโภชนาการจากรวบรวมข้ จากรวบรวมข้ออมูมูลลและเสนอแนวทางแก้ และเสนอแนวทางแก้ไขปั ไขปัญญหาสุ หาสุขขภาพในชุ ภาพในชุมมชน ชนให้ให้เกิเกิดด ผลิ ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ททางอาหารเพื างอาหารเพื่ อ่ อการบริ การบริโ ภคและการจ โ ภคและการจาหน่ าหน่าายย โดยใช้ โดยใช้คคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์ชช่ ว่ วยสร้ ยสร้าางผลิ งผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ จากจิ จากจินนตนาการ ตนาการและใช้ และใช้กการคาดคะเนเกี ารคาดคะเนเกี่ย่ยวกัวกับบการวั การวัดดในสถานการณ์ ในสถานการณ์ตต่า่างๆงๆได้ได้ออย่ย่าางเหมาะสม งเหมาะสมมีมีคความคิ วามคิดด ริริเริเริ่ม่มสร้สร้าางสรรค์ งสรรค์อย่อย่าางมีงมีจจิติตสสานึานึกกและมี และมีคความรั วามรับบผิผิดดชอบ ชอบพร้พร้ออมจัมจัดดแสดงผลงาน แสดงผลงานเขีเขียยนรายงาน นรายงานหรืหรือออธิอธิบบายาย แนวคิดดกระบวนการ กระบวนการและผลของผลิ และผลของผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ให้ให้ผผู้อู้อื่นื่นเข้เข้าาใจใจย่ย่ออมส่มส่งงผลดี ผลดีตต่อ่อคุคุณณภาพของชี ภาพของชีววิติตในด้ ในด้าานน เกีเกี่ย่ยวกัวกับบแนวคิ เศรษฐกิจจสัสังคม งคมและสุ และสุขขภาพ ภาพ เศรษฐกิ

3.3. สาระการเรี สาระการเรียยนรูนรู้ ้ 3.1 3.1 ด้ด้าานความรู นความรู้ ้ 3.1.1 3.1.1 รายการอาหารที รายการอาหารที่เหมาะสมกั ่เหมาะสมกับบวัวัยยต่ต่าางๆงๆโดยค โดยคานึานึงงถึถึงงความประหยั ความประหยัดดและคุ และคุณณค่ค่าา ทางโภชนาการ ทางโภชนาการ 3.1.2 3.1.2แนวทางแก้ แนวทางแก้ไขปั ไขปัญญหาสุ หาสุขขภาพในชุ ภาพในชุมมชน ชน

3.2 3.2 ด้ด้าานทั นทักกษะ/กระบวนการ ษะ/กระบวนการ 3.2.1 3.2.1 ทัทักกษะและกระบวนการทางวิ ษะและกระบวนการทางวิททยาศาสตร์ ยาศาสตร์ มีมีคความสามารถในการสั วามสามารถในการสังเกต งเกต การวั การวัดด การจ การจาแนกประเภท าแนกประเภท การหา การหา ความสั ความสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่ ะหว่าางสเปสกั งสเปสกับบสเปสและสเปสกั สเปสและสเปสกับบเวลา เวลา การค การคานวณ านวณ การจั การจัดดททาและสื าและสื่อ่อความหมายข้ ความหมายข้ออมูมูลล การลงความคิ การลงความคิดดเห็เห็นนจากข้ จากข้ออมูมูลลการพยากรณ์ การพยากรณ์การตั การตั้ง้สมมติ งสมมติฐฐานานการก การกาหนดนิ าหนดนิยยามเชิ ามเชิงปฏิ งปฏิบบัตัติกิการาร การก การกาหนดและควบคุ าหนดและควบคุมมตัตัววแปร แปรการทดลอง การทดลองการตี การตีคความหมายข้ วามหมายข้ออมูมูลลและลงข้ และลงข้ออสรุสรุปป 3.2.2 3.2.2 ทัทักกษะและกระบวนการทางคณิ ษะและกระบวนการทางคณิตตศาสตร์ ศาสตร์ มีมีคความสามารถในการแก้ วามสามารถในการแก้ปปัญัญหาหาการให้ การให้เหตุ เหตุผผลลการสื การสื่อ่อสาร สารการสื การสื่อ่อความหมาย ความหมาย ทางคณิ ทางคณิตตศาสตร์ ศาสตร์และการน และการนาเสนอ าเสนอการเชื การเชื่อ่อมโยงความรู มโยงความรู้ต้ต่า่างๆงๆทางคณิ ทางคณิตตศาสตร์ ศาสตร์และเชื และเชื่อ่อมโยงคณิ มโยงคณิตตศาสตร์ ศาสตร์ กักับบศาสตร์ ศาสตร์ออื่นื่นๆๆและมี และมีคความคิ วามคิดดริริเริเริ่ม่มสร้สร้าางสรรค์ งสรรค์ 3.2.3 3.2.3 ทัทักกษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี ษะและกระบวนการทางเทคโนโลยี มีมีคความสามารถก วามสามารถกาหนดปั าหนดปัญญหาหารวบรวมข้ รวบรวมข้ออมูมูลลเลืเลืออกวิกวิธธี กี การารออกแบบและ ออกแบบและ ปฏิ ปฏิบบัตัติกิการารทดสอบ ทดสอบปรัปรับบปรุปรุงแก้ งแก้ไขไขและประเมิ และประเมินนผลผล 3.2.4 3.2.4 ทัทักกษะการ ษะการใช้ใช้คคอมพิ อมพิววเตอร์ เตอร์ชช่ว่วยสร้ ยสร้าางชิงชิ้น้นงาน งาน“ผลิ “ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ปปลาลาวิวิถถีใหม่ ีใหม่ไทอี ไทอีสสาน” าน”

3.3 3.3 ด้ด้าานคุ นคุณณลัลักกษณะอั ษณะอันนพึพึงงประสงค์ ประสงค์ 3.3.1 3.3.1 มีมีววินินัยัย 3.3.2 3.3.2 ใฝ่ใฝ่เรีเรียยนรูนรู้ ้ 3.3.3 3.3.3 มุมุ่งมั่งมั่น่นในการท ในการทางาน างาน 3.3.4 3.3.4 มีมีจจิติตสาธารณะ สาธารณะ


PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค 34

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจPLC าการ 31 4.0 สู่ ครูปี เพื่อ2560 ศิษย์ ยุค Thailand

4. การวัดและประเมินผล 4.1 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 4.1.1 ชิ้นงาน “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอีสาน” 4.1.2 ภาระงาน นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน” 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน สิ่งที่วัด วิธีการ เครื่องมือ ด้านความรู้ (K) - ทาใบงาน - แบบ -กาหนดรายการอาหาร เรื่อง เมนู ประเมิน เหมาะสมกับวัยต่าง ๆ อาหารปลา ใบงาน โดยคานึงถึงความประหยัด เพิ่มคุณค่า และคุณค่าทางโภชนาการ ทาง โภชนาการ - ทาใบงาน - แบบ -เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็น เรื่อง ผลิตภัณฑ์ ประเมิน สาเหตุสาคัญของการเจ็บป่วย ปลาวิถีใหม่ ใบงาน และการตายของคนไทย ไทอีสาน -รวบรวมข้อมูลและเสนอ - ทาสมุดรายงาน - แบบ แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ เรื่อง แนวทาง ประเมิน ในชุมชน แก้ไขปัญหา สมุดรายงาน สุขภาพ ในชุมชน ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) -ทักษะการสืบค้นและรวบรวม ข้อมูล -ทักษะการวิเคราะห์ -ทักษะการวางแผน -ทักษะการสร้างทางเลือก ที่หลากหลาย -ทักษะการประเมินทางเลือก -ออกแบบและปฏิบัติการ -ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -ทักษะการนาเสนอ

สังเกต

แบบสังเกต และประเมิน ด้านทักษะ

เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมิน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผ่านการประเมิน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ผ่านการประเมิน คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป

นักเรียนได้คะแนน จากการประเมินด้าน ทักษะ/กระบวนการ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) คะแนน 9-10 ระดับดีเยี่ยม คะแนน 7-8 ระดับดีมาก คะแนน 5-6 ระดับผ่าน คะแนน 0-4 ระดับปรับปรุง


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำ สู่ ครู เพื�่อการศิษปีย์2560 ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

32

4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน สิ่งที่วัด ด้านเจตคติ (A) -มีวินัย -มุ่งมั่นในการทางาน -อยู่อย่างพอเพียง -ใฝ่เรียนรู้ -รักความเป็นไทย -ซื่อสัตย์สุจริต -มีจิตสาธารณะ

วิธีการ สังเกต

เครื่องมือ แบบบันทึก การสังเกต

เกณฑ์การประเมิน ผ่านการประเมิน ทุกคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. กิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 1-2 1. นักเรียนทากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง 2. ทีมครูบูรณาการ นาเสนอสถานการณ์ ……………โรงเรียนของเราต้องการพัฒนานวัตกรรม เชิงผลิตภัณฑ์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทอีสาน” ที่บริโภคแล้วปลอดภัยจากโรคภัย โดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี………….นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์ นาเสนอแนวทาง การศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 3. จัดนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4-5 คน ให้ทุกกลุ่มเลือกวิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในชุมชน ตามวิธีการศึกษาค้นคว้า ที่แต่ละกลุ่มเลือก โดยให้นักเรียนเน้นเนื้อหา เรื่อง การเกิดโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทาใบงาน เรื่อง เมนูอาหารปลาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ แล้วทาใบงาน รายบุคคลสาหรับรวบรวมเป็นรูปเล่มสมุดรายงาน เมื่อเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ 6. ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา สุขภาพในชุมชน เกี่ยวกับการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีจากพฤติกรรมการกินของคนอีสาน ชั่วโมงที่ 3-4 1. นักเรียนทากิจกรรม Brain Gym ขยับกายขยายสมอง 2. นักเรียนนาเสนอรายการอาหารจากปลาที่เหมาะสมกับวัยต่างๆ โดยคานึงถึงความประหยัด และคุณค่าทางโภชนาการ

35


36 PLC PLCสูสู่ ครู ่ ครูเพืเพื่อ่อศิศิษษย์ย์ยุยุคคThailand Thailand4.0 4.0

PLC สู่ ครูเปีพืปี่อ2560 ศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบั ฉบับบอบรมครู อบรมครูปประจ ระจ าการ าการ 3333 4.0

3.3. นันักกเรีเรียยนคิ นคิดดเชืเชื่อ่อมโยงถึ มโยงถึงงการจะน การจะนาปลามาแปรรู าปลามาแปรรูปปเป็เป็นนผลิ ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ปปลาลาในแนววิ ในแนววิถถีใหม่ ีใหม่ไทอี ไทอีสสานาน คืคืออกิกินนปลาสุ ปลาสุกกปราศจากเชื ปราศจากเชื้อ้อโรค โรคและคงคุ และคงคุณณค่ค่าาทางโภชนาการ ทางโภชนาการ 4.4. นันักกเรีเรียยนออกแบบผลิ นออกแบบผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ปปลาวิ ลาวิถถีใหม่ ีใหม่ไทอี ไทอีสสานาน 5.5. นันักกเรีเรียยนท นทาใบงาน าใบงานเรืเรื่อ่องงผลิ ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ปปลาวิ ลาวิถถีใหม่ ีใหม่ไทอี ไทอีสสานาน ชัชั่ว่วโมงที โมงที่ 5-6 ่ 5-6 1.1. นันักกเรีเรียยนท นทากิากิจจกรรม กรรมBrain BrainGym Gymขยัขยับบกายขยายสมอง กายขยายสมอง 2.2. นันักกเรีเรียยนเสนอแนวทางป้ นเสนอแนวทางป้อองกังกันนโรคที โรคที่เป็่เป็นนสาเหตุ สาเหตุสสาคัาคัญญของการเจ็ ของการเจ็บบป่ป่ววยและการตาย ยและการตาย ของคนไทย ของคนไทย 3.3. จัจัดดนันักกเรีเรียยนออกเป็ นออกเป็นนกลุ กลุ่ม่มๆละ ๆละ4–5 4–5คน คน ให้ให้ททุกุกกลุ กลุ่ม่มเลืเลืออกวิกวิธธีกีการศึ ารศึกกษาค้ ษาค้นนคว้คว้าารวบรวมข้ รวบรวมข้ออมูมูลล และเสนอแนวทางป้ และเสนอแนวทางป้อองกังกันนโรคที โรคที่เป็่เป็นนสาเหตุ สาเหตุสสาคัาคัญญของการเจ็ ของการเจ็บบป่ป่ววยและการตายของคนไทย ยและการตายของคนไทย 4.4. นันักกเรีเรียยนแต่ นแต่ลละกลุ ะกลุ่ม่มจัจัดดททาสมุ าสมุดดรายงาน รายงานเรืเรื่อ่องงแนวทางแก้ แนวทางแก้ไขปั ไขปัญญหาสุ หาสุขขภาพในชุ ภาพในชุมมชน ชน 5.5. นันักกเรีเรียยนแต่ นแต่ลละกลุ ะกลุ่ม่มนนาเสนอความรู าเสนอความรู้จ้จากการท ากการทารายงานหน้ ารายงานหน้าาชัชั้น้นเรีเรียยนนพร้ พร้ออมส่ มส่งงสมุ สมุดดรายงาน รายงาน เรืเรื่อ่องงแนวทางแก้ แนวทางแก้ไขปั ไขปัญญหาสุ หาสุขขภาพในชุ ภาพในชุมมชน ชนให้ให้คครูรูปประเมิ ระเมินนผลงาน ผลงาน 6.6. นันักกเรีเรียยนสนทนา นสนทนาอภิ อภิปปราย รายเกีเกี่ย่ยวกัวกับบการวางแผนการจั การวางแผนการจัดดงานนิ งานนิททรรศการ รรศการ“งานสุ “งานสุขขภาพชุ ภาพชุมมชน” ชน” เน้เน้นนการแสดงสิ การแสดงสินนค้ค้าาผลิ ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ “ผลิ “ผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ปปลา ลาวิวิถถีใีใหม่ หม่ไไทอี ทอีสสาน” าน” ของนั ของนักกเรีเรียยนและชุ นและชุมมชน ชน พร้ พร้ออมส่ มส่งงเสริ เสริมมการขายผ่ การขายผ่าานนfacebook facebookโดยจั โดยจัดดให้ให้มมีผีผู้รู้รับับผิผิดดชอบการจ ชอบการจาหน่ าหน่าายผลิ ยผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ผผ่า่านระบบonline นระบบonline ประจ ประจาชุาชุมมชน ชน ชัชั่ว่วโมงที โมงที่ 7-10 ่ 7-10 1.1. นันักกเรีเรียยนท นทากิากิจจกรรม กรรมBrain BrainGym Gymขยัขยับบกายขยายสมอง กายขยายสมอง 2.2. นันักกเรีเรียยนจั นจัดดงานนิ งานนิททรรศการ รรศการ“งานสุ “งานสุขขภาพชุ ภาพชุมมชน” ชน” 3.3. ผูผู้ป้ปกครอง กครองและชาวบ้ และชาวบ้าานในชุ นในชุมมชน ชนร่ร่ววมงานนิ มงานนิททรรศการ รรศการ“งานสุ “งานสุขขภาพชุ ภาพชุมมชน” ชน” 4.4. นันักกเรีเรียยนส นสารวจความพึ ารวจความพึงงพอใจของผู พอใจของผู้ป้ปกครอง กครองและชาวบ้ และชาวบ้าานในชุ นในชุมมชน ชนต่ต่อองานนิ งานนิททรรศการ รรศการ “งานสุขขภาพชุ ภาพชุมมชน” ชน” “งานสุ และแหล่งงเรีเรียยนรูนรู้ ้ 6.6.สืสื่อ่อและแหล่ ใบความรู้ ้ เรืเรื่อ่องงวัวัฒฒนธรรมการกิ นธรรมการกินนของคนอี ของคนอีสสานาน 1.1. ใบความรู VDOเมนู เมนูออาหารจากปลา าหารจากปลา 2.2. VDO เมนูออาหารจากปลาในชุ าหารจากปลาในชุมมชน ชน 3.3. เมนู Internetเพื่อ่อการสื การสืบบค้ค้นนและการสื และการสื่อ่อสารเพื สารเพื่อ่อการจ การจาหน่ าหน่าายผลิ ยผลิตตภัภัณณฑ์ฑ์ 4.4. Internetเพื แหล่งงเรีเรียยนรูนรู้ต้ต่า่างๆงๆในชุ ในชุมมชน ชน 5.5. แหล่ ญาท้อองถิงถิ่น่น 6.6. ภูภูมมิปิปัญัญญาท้ ไซด์www.livercare.kku.ac.th www.livercare.kku.ac.th 7.7. เว็เว็บบไซด์ หนังงสืสืออความรู ความรู้พ้พื้นื้นฐานโรคพยาธิ ฐานโรคพยาธิใบไม้ ใบไม้ตตับับและมะเร็ และมะเร็งงท่ท่ออน้น้าดีาดี 8.8.หนั ความรู้ส้สาหรั าหรับบเด็เด็กกเยาวชนและประชาชน เยาวชนและประชาชนเรืเรื่อ่องงความรู ความรู้เรื้เรื่อ่องโรคพยาธิ งโรคพยาธิใบไม้ ใบไม้ตตับับและมะเร็ และมะเร็งง 9.9. สืสื่อ่อความรู ท่ท่ออน้น้าดีาดี


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำ สู่ ครู เพื�การ ่อศิษปี ย์2560ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

34

ใบงาน เรื่อง เมนูอาหารปลาเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

คาชี้แจง : ให้นักเรียนกาหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับคนในชุมชน สาหรับวัยต่างๆ ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยก่อนเรียน วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความประหยัดและคุณค่า ทางโภชนาการ ตลอดจนความปลอดภัยจากการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี วัย วัยทารก

เมนูอาหาร/ภาพประกอบ

วัยเด็ก/ วัยก่อนเรียน

วัยเรียน วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยผู้สูงอายุ

ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น.........................เลขที่................

37


38 PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ 354.0 PLCาการ สู่ ครูเพืปี ่อศิษ2560 ย์ ยุค Thailand

ใบงาน เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลา วิถีใหม่ไทยอีสาน

คาชี้แจง : ให้นักเรียนดูภาพวงจรของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี แล้วคิดเชื่อมโยง ถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ปลา แนววิถีใหม่ไทอีสาน อาหารสุก สะอาด ปราศจากเชื้อโรค และคงคุณค่า ทางโภชนาการ โดยระบุเมนูอาหาร และบรรจุภัณฑ์ ที่จะใช้ในการผลิต “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทยอีสาน”


ฉบั บอบรมครู PLC สู่ ครูประจำ เพื�่อการ ศิษปีย์2560 ยุค

Thailand 4.0

เมนูอาหาร

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

36 39

บรรจุภัณฑ์

ภาพประกอบ “ผลิตภัณฑ์ปลาวิถีใหม่ไทอีสาน”

facebook เพื่อการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบonline………………………………………………………………… ชื่อกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………………………………………. สมาชิกกลุ่ม ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่............... ชื่อ-สกุล...................................................................................................ชั้น..........................เลขที่...............


40PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

สู่ ครูเปี พื่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand ฉบับอบรมครูประจPLCาการ 37 4.0

สมุดรายงาน เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน


สู่ ครู เพื�่อการศิษปีย์2560 ยุค ฉบัPLC บอบรมครู ประจำ

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

ภาระงานรวบยอด นิทรรศการ “งานสุขภาพชุมชน”

38

41


42PLC สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ 39 4.0 PLCาการ สู่ ครูเพืปี่อศิ2560 ษย์ ยุค Thailand

ใบงาน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แนว Active Learning สู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 คาชี้แจง ให้ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามองค์ประกอบพื้นฐานของหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้…………………………………………………………………………………………………. ชั้น……………………………………………………..……………………………..เวลา………………….ชั่วโมง 1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นปี 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 1.2 ตัวชี้วัดชั้นปี

2. สาระสาคัญ / ความคิดรวบยอด 3. สาระการเรียนรู้ 3.1 ด้านความรู้ 3.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ 3.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. การวัดและประเมินผล 4.1 ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด (นวัตกรรมที่พัฒนาได้)

…………………..……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4.2 ประเมินผลระหว่างเรียน

5. กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แนว STEM Education 6 ขั้นตอน

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้


สู่ ครู ่อศิปีษ2560 ย์ ยุค ฉบัPLC บอบรมครู ประจำเพื�การ

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

40 43

เอกสารอ้างอิง ดักลาส อี แฮร์ริส & จูดี้ เอฟ คาร์. (2546). หลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ…สู่ชั้นเรียน. (รุ่งนภา นุตราวงศ์, ผู้แปล).กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. Bonwell, C. C., and Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. ERIC Digests (ED340272, pp. 1-4). George Washington University, Washington D.C.: ERIC Clearinghouse on Higher Education. Hiatt-Michael, D. (2001). Caring and the learning community. Unpublished manuscript, Pepperdine University, Malibu, CA. Hiatt-Michael, D. (Ed.). (2001). Promising practices for family involvement in school. Greenwich, CT: Information Age Publishing, Inc. Meyers, Chet and Jones, Thomas B. (1993). Promoting Active Learning: Strategies for the Collage Classroom. San Francisco: Jossey-Bass. Senge,P.M. (1990). The fifth discipline :Theart andpracticeof the learningorganization. London: CenturyPress. Sergiovanni, T. J. (1994). Building community in schools. San Francisco: Jossey-Bass.


ฉบัPLC บอบรมครู ประจำ สู่ ครู เพื�การ ่อศิษปี ย์2560ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

ประวัติผู้เขียน/วิทยากร

41 45


ฉบั บอบรมครู PLC สู่ ครูปเระจำพื่อ�การ ศิษปีย์2560 ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

4247

บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


48 สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0 PLC

PLCาการ สู่ ครูเพื่อปีศิษ2560 ย์ ยุค Thailand43 4.0 ฉบับอบรมครูประจ

บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


ฉบั บอบรมครู PLC สู่ ครูปเระจำ พื่อ�การ ศิษปีย์2560 ยุค

Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจาการ ปี 2560

4449

บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………


PLC 50 สู่ ครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

ฉบับอบรมครูประจ PLCาการ สู่ ครูเพื่อปีศิษ2560 ย์ ยุค Thailand45 4.0 บันทึกเพิ่มเติม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

หนังสือ plc ครูเพื่อศิษย์ ยุค thailand 4 0 เผยแพร่ ธันวาคม 2560  
หนังสือ plc ครูเพื่อศิษย์ ยุค thailand 4 0 เผยแพร่ ธันวาคม 2560  
Advertisement