Karnpitcha312

Page 1

Science ( ควรมีภาพประกอบ)

ชื่อ-สกุล........................................... สาระการเรียนรู้......................................................... โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.debsirinsp.ac.th


วิธีแก้ปัญหาข้อสอบไม่ขึ้นปุ่ม Next เมื่อจะขึ้นข้อใหม่ ให้คลิกที่ New question ไปที่ Quiz Properties เลือก Quiz Setting

ไปที่ Question Setting


สารบัญ พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................1 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................2 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 3) ..........................................................................3 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................4 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 2) .............................................................................5 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 3) .............................................................................6 แหล่งที่มาของข้ อมูล ผู้จดั ทา

เนื้อหา ( ขนาดตัวอักษรไม่ควรต่ากว่า 24 ) และควรใช้กล่องข้อความในการใส่ตวั อักษรและรูปภาพ ปกหลังควรสร้าง แล้วกาหนดเส้นขอบให้ไม่มีสีแล้ววางทับเลข หน้า ตกแต่งปกหน้า ปกหลัง ใส่พื้นหลังแต่ละหน้าได้ จานวนหน้ารวมปกหน้าปกหลัง ต้องเป็นเลขคู่~ 1~

หัวข้อขนาด 28 เนื้อหาขนาดไม่ต่ากว่า 24 [

]


~ 2~


~ 3~


~ 4~


~ 5~


~ 6~


~ 7~


~ 8~


~ 9~


~ 10~

ที่มาของข้อมูล ขอขอบคุณ -


~ 11~

ผู้จัดทา (ไม่ต้องใส่คาว่าผู้จัดทา) ใส่รูปพร้อมประวัติการศึกษา ผลงานที่โดด เด่น รายละเอียดทีจ่ าเป็น


~ 1~

ปกหลัง