Page 1

เทคโนโลยีส ารสนเทศ

และการสื่อสารสำาหรับครู

(PC 54504 ภาคเรีย นที่1/2556)

โดย..อาจารย์ สุจติ ตรา จันทร์ ลอย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่ ้ านจอมบึง


Content

Keyword ที่เป็ นแกนสำาคัญ

22

TECHNOLOG Y INFORMATION

33

COMMUNICATION

11

44

EDUCATION


หากพูดถึง คำาว่า

“เทคโนโลยี” TECHNOLOGY

มักนึกถึงอะไรที่ “ไฮเทค” ด้ าน “เครื่ องมือ” ดังเช่นต่อไปนี ้


Tablet

Tablet


iPad


E-Book


Social Networking


เพียงเป็ นแค่ “ Tools Technology”


แท้ จริงแล้ ว.. เทคโนโลยี เป็ นศาสตร์ แห่ง

“วิธ ีก าร ” มิได้ เป็ นศาสตร์ แห่งเครื่ องมือ เพียงอย่างเดียว


เทคโนโ ลาติน texere ลยี

to weave การสาน เรี ยบเรี ยง ประกอบ ปะติดปะต่อ

construct สร้ าง ผูกเรื่ อง ความนึกคิดที่ก่อขึ ้น

กรี ก

Technologia

การกระทำาอย่างมีระบบ

(Systematic treatment)


Edgar Dale

กล่าวว่า เทคโนโลยีทางการศึกษา ไม่ใช่เครื่ องมือ แต่เป็ นแผนการหรื อวิธีการทำางานอย่างเป็ นระบบ ให้บรรลุผล ตามแผนการ


บราวน์ (Brown) กล่าวว่า

เทคโนโลยีเป็ นการนำาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้ บังเกิดผลประโยชน์

ครรชิต มาลัยวงศ์ (2539) ได้ให้รายละเอียดของคำาว่าเทคโนโลยี หมายถึง 1. 2. 3. 4.

องค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การประยุกต์วทิ ยาศาสตร์ วัสดุ เครื่ องยนต์กลไก เครื่ องมือ กรรมวิธี และวิธีดาำ เนินงานที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ 5. ศิลปะ และทักษะในการจำาแนกและรวบรวมวัสดุ


สรุปคำาว่า..

“เทคโนโลยี” หมายถึง กระบวนการ วิธีการและวัสดุอปุ กรณ์ ในการนำาความรู้หรื อแนวคิด มาประยุกต์ใช้ อย่าง เป็ นระบบเพื่อให้ การดำาเนินงานนัน้ ๆ เป็ นไป อย่างมีประสิทธิภาพ


ยกตัวอย่ างเช่ น

เทคโนโลยีทางด้ านการเกษตร


ยากำาจัดวัชพืช

วัสดุอุปกรณ์

พันธุ์ข้าว

ส่วนนี ้คือเทคโนโลยีทางเครื่ องมือ

การทำานา

เกษตรกร ดิน

น้ำ า ปุ๋ย แสดงแบบจำาลองเทคโนโลยีของการทำานา


ครู หลักสูตร

ผู้บริหาร

วัสดุอุปกรณ์

การจัดการศึกษา อย่ างมี ประสิทธิภาพ

ส่วนนี ้คือเทคโนโลยีทางเครื่ องมือ

ผู้เรี ยน งบประมาณ

อาคารสถานที่ แสดงความหมายและองค์ ประกอบของเทคโนโลยีการศึกษา


ตัวอย่างที่แสดงให้ ถงึ การนำาเทคโนโลยีซงึ่ มุง่ เน้ น “วิธีการ” เป็ นสำาคัญ เทคโนโลยีหรือเข้ามาใช้ในงานสาขาวิชาชีพ ใด เทคโนโลยีในสาขาวิชาชีพนั้นจึงหมายถึง การบูรณาการสิ่งต่าง ๆ ทีเ่ กีย ่ วข้องเข้าด้วยกัน อย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็น กระบวนการ วิธี การ ความรู้ แนวคิด วัสดุอุปกรณ์ เพือ ่ เทคโนโลยีทางการทหาร (military technology) ให้การดำาเนินงานนัน ้ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (medical technology) น (communication technology ) เทคโนโลยีทางการสื่อเช่ สาร เทคโนโลยีทางการค้า (commercial เทคโนโลยี technologyท)างวิศวกรรม ( engineering technology ) เทคโนโลยีทางการศึกษา (educational technology) เป็นต้น


ของเทคโนโลยี 1. กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รี ยนได้ดีกว่าบทเรี ยนปกติ 3. ส่ งเสริ มการแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการเรี ยนการสอน 4. สามารถพัฒนาไปสู่ ระบบการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิภาพได้ 5. เทคโนโลยีบางอย่างช่วยประหยัดงบประมาณในการส่ งเสริ ม เรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนได้อย่างมหาศาล 6. ปลูกฝังนิสยั ให้รู้จกั และเห็นคุณค่า ของการพึ่งตนเอง


สารสนเทศ INFORMATION

หมายถึง ข้อ มูล ที่เ ป็น ประโยชน์ต ่อ การดำา เนิน ชีว ิต ของมนุษ ย์ ตั้ง แต่เ กิด มาได้เ รีย นรู้ส งิ่ ต่า ง ๆ เรีย นรู้ส ภาพสัง คม ความเป็น อยู่ กฎเกณฑ์แ ละ วิช าการ สามารถเรีย กเอาข้อ มูล มาใช้ไ ด้


สารสนเทศ INFORMATION

หมายถึง ข้ อมูลต่างๆ ที่ได้ ผา่ นการเปลี่ยนแปลงหรือมี การประมวลหรื อ วิเคราะห์ผลสรุปด้ วยวิธีการต่างๆ ให้ อยูใ่ นรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กนั มีความหมาย มีคณ ุ ค่าเพิ่มขึ ้นและมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ งาน สามารถ นำาไปใช้ ประโยชน์ได้ เช่น การเก็บข้ อมูล การขายรายวันแล้ วนำาการ ประมวลผล เพื่อหาว่าสินค้ าใดมียอดขายสูงที่สดุ เพื่อจัดทำาแผนการขาย ในเดือนต่อไป เป็ นต้ น


“สมอง”

ลองจินตนาการดูว่าภายใน ของ เราเก็บข้ อมูลอะไรบ้ าง


ความหมายของข้ อมูล       ข้ อมูล(Data) คือ ข้ อเท็จจริง เกีย่ วกับเหตุการณ์  หรือข้ อมูลดิบทีย่ งั ไม่ ผ่ านการประมวลผล ยังไม่ มคี วามหมาย ในการนำาไปใช้ งาน ข้ อมูลอาจเป็ นตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ ภาพเคลือ่ นไหว


ความหมายที่กว้ างขวางมาก พบกับสิ่งรอบ ๆ ตัว ที่เกี่ยวกับการใช้

สารสนเทศ INFORMATION


ความหมายของ

“เทคโนโลยี ส ารสนเทศ” (Information Technology      ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศหมายถึง อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้ องกับการ รวบรวมประมวล เก็บรักษาและ เผยแพร่ ข้อมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮาร์ ดแวร์  ซอฟต์ แวร์ ฐานข้ อมูล และการสื่ อสาร  โทรคมนาคม 


ลักษณะสารสนเทศ “ทีด่ ”ี ความสมบูร ณ์เ นื้อ หา (Content)     ความสมบูร ณ์ค รอบคลุม (completeness)     ความสัม พัน ธ์ก บ ั เรื่อ ง (relevance)     ความถูก ต้อ ง (accuracy)     ความเชื่อ ถือ ได้ (reliability)     การตรวจสอบได้ (verifiability)


รูป แบบ (Format)

   ชัด เจน (clarity)     ระดับ รายละเอีย ด (level of detail)     รูป แบบการนำา เสนอ (presentation)     สือ ่ การนำา เสนอ (media)     ความยืด หยุ่น (flexibility)     ประหยัด (economy)


เวลา (Time)

   ความรวดเร็วและทันใช้  (timely)     การปรับปรุ งให้ ทนั สมัย (up-to-date)     มีระยะเวลา (time period)


กระบวนการ (Process)    ความสามารถในการเข้าถึง (accessibility) การมีส่วนร่ วม (participation) การเชื่อมโยง (connectivity)


ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ

ระสิท ธิภ าพ (Efficiency)

ระบบสารสนเทศทำาให้ การปฏิบตั งิ านมีความรวดเร็วมากขึน้ โดยใช้ กระบวนการประมวลผลข้ อมูลซึ่งจะทำาให้ สามารถเก็บรวบรวม  ประมวลผลและปรับปรุงข้ อมูลให้ ทนั สมัยได้ อย่ างรวดเร็ว ระบบสารสนเทศช่ วยในการจัดเก็บข้ อมูลทีม่ ขี นาดใหญ่  หรือมีปริมาณ มากและช่ วยทำาให้ การเข้ าถึงข้ อมูล (access) เหล่ านั้นมีความ รวดเร็วด้ วย


การรู ้สารสนเทศมีความสำาคัญต่อการสร้างสังคม สารสนเทศและสังคมความรู ้ ได้กาำ หนดเป้ าหมายการเรี ยนรู้ของมนุษย์เอาไว้ 4 ประการ คือ

1. Learn to know เรี ยนเพื่อให้มีความรู ้และมีวธิ ี การเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถนำาความรู ้ วิธีการเรี ยนรู ้ที่ได้มาไปต่อยอด แสวงหาหรื อผลติสร้างความรู ้ใหม่เพิ่มขึ้น ได้เรื่ อยๆ 2. Learn to do เรี ยนเพือ่ ที่จะทำาเป็ น หรื อใช้ความรู ้ไปประกอบอาชีพและสร้าง ประโยชน์แก่สังคม 3. Learn to live with the others เรี ยนเพื่อดำารงชีวติ อยูร่ ่ วมกับคนอื่นๆ ใน สังคมอย่างมีความสุ ข และสร้างสรรค์ 4. Learn to be เรี ยนเพือ่ ที่จะเป็ นผูท้ ี่รู้จกั ตนเองอย่างถ่องแท้ สามารถพัฒนาตนได้ เต็มตามศักยภาพ หรื อพัฒนาตนให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์


ครู!! ยคุ ใหม่ ทอี่ ยากจะให้ โรงเรียนใช้

เทคโนโลยี ส ารสนเทศ • ห้ องสมุดดิจทิ ลั และ คลังความรู้   

• คัดสรรสาระทางการศึกษาทีด่ ที สี่ ุ ด โดยเฉพาะอย่ างยิง่ วิชาการทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี    • เสาะหาความรู้ ทอี่ ยู่ในอินเทอร์ เน็ต    • สร้ างสมดุลระหว่ างห้ องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ และสิ่ งแวดล้อมทางเทคโนโลยี     ในห้ องเรียนทัว่ ไป • ตัวอย่ างสิ่ งแวดล้อมในห้ องเรียน : – คอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย โปรเจ็คเตอร์  พรินเตอร์  วีดทิ ศั น์  วิทยุ โทรทัศน์ – มีสายเชี่อมต่ ออินเทอร์ เน็ตได้ – ซอฟต์ แวร์ และ เนื้อหาเฉพาะวิชา ข้ อมูลอ้ างอิง การทดลองเสมือน


เนือ้ หา

1. Weblog สำ าคัญอย่ างไร? 2. ทำาไม Weblog ถึงได้ รับความนิยม? 3. Weblog มีประโยชน์ อย่ างไร? 4. คนไม่ เก่ งคอม ! จะทำา Weblogได้ ไหม? 5. แล้ วจะเริ่มต้ นง่ ายๆได้ อย่ างไร? 6. ทำามาแล้ วจะสวยงามและน่ าสนใจอย่ างไร? 7. เมือ่ เป็ นแล้ วจะประยุกต์ ใช้ กบั การเรียน          การสอนอย่ างไร?


เป้าหมายสู งสุ ดของการจัด

ทุกระดับ

การเรี ยนรู ้ E- learning อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของผูเ้ รี ยน ผู้เรียนรู้จักเลือกใช้ สิ่งทีเ่ รียนรู้ ให้ เหมาะสมกับวิถชี ีวติ ของตนเอง และสั งคม Weblog multiply Word press Fecebook twitter Hi 5 ฯลฯ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน


ความสั มพันธ์ ของการใช้ สื่ อออนไลน์ กับการเรียนการสอน เนื้อหา จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการรับรู ้ จิตวิทยาการเรี ยนรู ้ จิตวิทยา

การศึกษา/หลักสูตร รายวิชาการสอน ธุรกิจการค้า การโฆษณา ฯลฯ

สื่ อการเรี ยนรู้

ผูเ้ รี ยน/ผูร้ ับสาร

Weblog*** Face book Youtube Hi 5 multiply

สื่ อ/วิธีการ


รวบรวมสิบอันดับสุดยอด Social Media ทีไ่ ด้ รับความ นิยมในประเทศไทย ประจำาเดือนกุมภาพันธ์ 2010 •Facebook (Social Network) •Youtube (Video Sharing) •Blogger (Blog) *** •Wikipedia (Wiki) •4shared (File Sharing) •mediafire (File Sharing) •exteen (Blog) •bloggang (Blog) •multiply (Blog & Photo Sharing)


blog

(บล็อก) Blog การบันทึกบทความของตนเอง

ลงบนเว็บไซต์ โดยเนื้อหา ของ blog นั้นจะครอบคลุมได้ ทุกเรื่ อง ไม่ ว่าจะ เป็ นเรื่ องราวส่ วนตัว หรื อเป็ นบทความเฉพาะ ด้ านต่ าง ๆ เช่น เรื่ องรายวิชาการเรี ยนการสอน การเมือง เรื่ องกล้ องถ่ายรูป เรื่ องกีฬา เรื่องธุรกิจ เป็ นต้ น (Personal Journal)


ความรู้พนื้ ฐานเกีย่ วกับ weblog หรือ Blog Blog มาจากคำาว่า World Wide Web ซึ่งหมายถึงเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปทัว่ โลก กับคำาว่า log แปลว่า บันทึก รวมกันเป็ น Weblog (เว็บ บล็อก) นิยมเรี ยกสั้นๆว่า Blog ซึ่งเป็ นเว็บไซต์พนั ธุ์ใหม่รูปแบบใหม่ที่กาำ ลังได้รับความนิยม อย่างแพร่ หลายทัว่ โลก สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้กบั งานแทบทุกวงการ


URL: http://ed-tech.blogspot.com : ใช้กบั การเรี ยนการสอน


ทำำไม Weblog ถึงในร ับควำมนิยม ? 1. ไม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่าย 2. ใช้ งานง่ ายโดยผู้เขียนไม่ ต้องมีความรู้ เรื่ องการเขียน เว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมภาษา หรื อโปรแกรมสำาเร็จรู ปใดๆ เลย 3. สามารถปรั บแต่ ง แก้ ไขได้ ง่าย บนหน้ าจอ ณ เวลา นัน้ เลย (แต่ หากจะมีความรู้ เรื่ องภาษา Html ก็จะยิ่งดี มากๆ) 4. ประโยชน์ ของ Blog นัน้ มีมากมาย กว้ าง ขวางยิ่งกว่ า ไดอารี่ หรื อบันทึกส่ วนตัวทั่วๆ ไป


รู ปแบบเนือ้ หาของ Weblog มีลักษณะใด ?

1. ไม่ มีรูปแบบตายตัว แต่ ท่ เี หมือนกันคือ แต่ ละเรื่ องที่เราเขียนจะมีลง วันที่และเวลาไว้ โดยที่เรื่ องที่เราเขียนไว้ ล่าสุด จะอยู่บนสุด 2. มี comment เพื่อให้ คนอ่ านแสดงความคิดเห็น หรื อ blog ไหนที่ update ล่ าสุด 3. ภาษาที่ใช้ ใน blog ควรเป็ นภาษาที่อ่านง่ าย สบาย ๆ เป็ นตัวของตัว เอง 4. ตามความหมายของ blog สามารถเขียน ตามใจท่ าน หรื อเนือ้ หาที่จะ บอกเรื่องราวหรื อบทความ เพราะมันเป็ นความคิดเห็นของท่ านเอง 5. นอกจากนีเ้ นือ้ หาที่เป็ นตัวหนังสือแล้ ว เราสามารถใส่ Link ใส่ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้


ส่ วนประกอบของ เว็ บบล็ บล็ ออกกของ Blogger มีส่วนประกอบ

สำาคัญ 3 ส่ วนได้ แก่

1. ส่ วนหัวบล็อก 2. ส่ วนบทความ 3. ส่ วนปรั บแต่ ง


blog site ของไทย 1. http://my.kapook.com/ Address ที่ได้ คือ Http://username.kapookclub.com/ เช่ น http://aumem.kapookclub.com/ 2. http://www.exteen.com/ Address ที่ได้ คือ http://www.exteen.com/blog.asp?username เช่ น http://www.exteen.com/blog.asp?anew 3. http://webblog.manager.co.th/ Address ที่ได้ คือ http://weblog.manager.co.th/publichome/ เช่ น http://webblog.manager.co.th/public-home/chyp


blog site ของต่ างประเทศ

คำาอธิบายทุกอย่ างเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ สามารถอ่ านเขียน blog เป็ นข้ อความภาษาไทยได้ 4. http://www.blogger.com/ เป็ น web ให้ บริการ blog ที่มีคนทั่วโลก ใช้ บริการมากสุด ๆ คนไทยเราก็ไปใช้ กันมาก ตอนนีเ้ ป็ นของ google.com ที่ได้ คือ http://username.blogspot.com/ เช่ น http://markpeak.blogspot.com/ 5. http://www.blogdrive.com/ Address ที่ได้ คือ http://username. blogdrive.com/เช่ น http://kulokao.blogdrive.com/ 6. http://www.blogeasy.com/ Address ที่ได้ คือ http://username. blogeasy.com เช่ น http://summersanders. blogeasy.com/


ประโยชน์ของ Weblog • • • • •

ผู้เรี ยนมีความกระตือรือร้ นในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรี ยนสามารถบริหารจัดการความรู้ ต่างๆ ได้ อย่ างเป็ นระบบ ผู้เรี ยนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ อย่ างเหมาะสมและเกิด ประโยชน์ ผู้เรี ยนมีทกั ษะด้ านคอมพิวเตอร์ ผู้เรี ยนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเองให้ มีประสิทธิภาพ ทันต่ อการเปลี่ยนแปลง ทีม่ า ทรงศรี สรณสถาพร ธนายุส ธนธติ การใช้ บล็อก (BLOG) ในการเรี ยนการสอน


ประโยชน์ของ Weblog • เป็ นเครื่ องมือช่วยในด้ านธุรกิจ เช่ น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การ เสนอข่าวสารความเคลือ่ นไหวขององค์กร การเสนอตัวอย่างสินค้ า การขาย สินค้ า และการทำาการตลาดออนไลน์ เป็ นต้ น • เป็ นแหล่ งความรู้ใหม่ ๆ ที่ถกู ต้ องและชัดเจน จากผู้มีความรู้เฉพาะด้ านๆ นัน้ เนื่องจากผู้เขียน Blog มักจะเขียนถึงเรื่ องที่ตวั เองถนัด ชอบ และมีความ รู้สกึ ในเรื่ องนันๆ ้ การค้ นหาข้ อมูลเฉพาะด้ านใน Blog ต่างๆ จึงทำาให้ เราค้ น พบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำานาญในด้ านต่าง ๆ ได้ รวดเร็วขึ ้น • ทำาให้ ทนั ต่อ เหตุการณ์ ในโลกปั จจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คน มากมาย(ทัว่ โลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ ทนั กับเหตุการณ์ปัจจุบนั เสมอ


ลงมือสร้างเว็บบล็อก


..การศึ ก ษา.. Education


เป้าหมายสู งสุ ดของการจัด

ทุกระดับ การเรียนรู้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ของผู้เรียน ผูเ้ รี ยนรู ้จกั เลือกใช้สิ่งที่เรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับวิถีชีวติ ของตนเอง และสังคม


ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 เป็ นแผนแม่บทด้านการศึกษาของประเทศ และในมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ดงั นี้ การศึกษา หมายถึงกระบวนการเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู ้น้ ัน เกิดกับบุคคล และสังคม ถ้าเราถือว่าคนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม ดังนั้น การเรี ยนรู ้ ก็คือการเรี ยนรู้ของคนในสังคมนัน่ เอง


“ การศึกษา” ระบบใหม่เป็ นระบบที่เหมาะ และ ยืดหยุน่ ให้กบั การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก เพราะการศึกษาไม่ ได้ จาำ กัด อยู่เพียงในห้ องเท่ านั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นมีถึง 3 ระบบ

คือ

1.การศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) 2.การศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-Formal Education) 3.และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) และกฎหมายได้กำาหนดให้ระบบการศึกษาทัง้ 3 ระบบ สามารเทียบโอนการศึกษากันได้ นีค ่ ือความยืดหยุ่น เป็นการลดความแข็งของระบบการศึกษา เพื่อให้เกิด


ในหลวง พระบรมราโชวาทของ

ไว้ วา่ ..

การให้ การศึกษาเป็ นการช่วยเหลือบุคคล ให้ ค้นพบวิธีดำาเนินชีวิตในการที่ชอบ และเหมาะกับอัตภาพของตน


เทคโนโลยี

ก า ร ศึ ก ษ า

เทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทและความหมายกว้างขวางด ค์กรหรือนักการศึกษาหลายท่าน ได้กล่าว

ะได้แ บ่ง ทัศ นะเทคโนโลยีเ ป็น 2 ทัศ นะ ดัง นี้

1. ทัศนะทางวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical Science Concept) มุง่ เน้นทีว ่ ัสดุอุปกรณ์หรือผลิตผลทางวิศวกรรม าคัญ ษฐ์เหล่านั้นเป็น เทคโนโลยีทางเครื่องมือ เราก็ยงั ถือเป็ ว่าน สิสำ ่งประดิ


ทัศนะทางพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Concept)

เทคโนโลยีการศึกษาตามทัศนะนี้มงุ่ ไปทีพ ่ ฤติกรรมมนุษย์เป็นสำาคัญ ดการศึกษาหรือการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ เรียนแต่ละคนได้อย่างไรจึงจะทำาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างม ระสิทธิภาพ นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงเรียกกระบวนการ ดังกล่าวนี้ว่า เทคโนโลยีเชิงระบบ


แนวทาง

เทคโนโลยี การสร้างสรรค์เทคโนโลยีให้มี ประสิ ทธิ ภาพ ต้องคำานึงถึงองค์ประกอบในหลายมิติดงั นี้ 1. มิติดา้ นผู ้ 2. เรี ยนมิติดา้ นเนื้อหา 3. มิติดา้ นครู ผู ้ สาระ 4. สอนมิติดา้ นการ 5. เรี ยนรูมิต้ ิดา้ นการ มิติดา้ นการประเมิน ถ่6.ายทอด ผล


มิติดา้ น บันเมือ ่ กล่าวถึงคำาว่า “เทคโนโลยี” คนโดยทั่วไปจะนึกถึงอุป รื่องมือทีป ่ ระกอบด้วยระบบอันซับซ้อนของเครื่องยนต์ กลไก ไฟ ล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีสมัยใหม่ มีราคาแพง ห แง่มม ุ อาจเป็นแนวคิด หลักการ ทฤษฎีใหม่ ๆ ทีใ ่ ช้ความรู้ระดับสูง แม้วา่ ผูเ้ รี ยนมีความแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน การเข้าใจ แต่เมือ ่ นำามาใช้จะทำาให้ทน ุ่ แรงในการทำางาน ได้รับคว ทั้งทางด้านร่ างกายาอารมณ์ สังคม ปัญญา สะดวกสบายและทำ ให้การดำ าเนิและสติ นงานเป็ น ไปอย่ ประสิ ทธิ่ งผูภเ้ รีาพ แต่การเรี ยนรู้เารื่ องมี งใดเรื ่ องหนึ ยนแต่ละคน ผลดี จำาเป็ นต้และประสิ องเรี ยนรู้ให้ทคธิรบทั ้ ง 3ขด้ึ้นาน ดังนี้


ั บ ก 2. การเรี ยนรู ้ดา้ นจิตใจ (จิตพิสัย) ว ย ่ ี ก เ ิ ต ิ ม 2.1” ความชอบ บันเมือ ่ กล่าวถึงคำาว่า “เทคโนโลยี คนโดยทั่วไปจะนึกถึงอุป

2.2 ความซาบซึ ง ้ รื่องมือทีป ่ ระกอบด้วยระบบอันซับซ้อนของเครื กลไก ไฟ 2.3 การเห็นคุณ่อค่งยนต์ า ล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิ2.4 ควิการรู ธีส้จมักั ย ลำาใหม่ ดับคุณค่า มีราคาแพง ห 2.5 การประพฤติ ตทีามอุ ดมคติ แง่มม ุ อาจเป็ น แนวคิ ด หลั ก การ ทฤษฎี ใ หม่ ๆ ใ ่ ช้ ความรู้ระดับสูง 1. การเรี ยนรู ้ดา้ นสมอง (พุทธ การเข้าใจ มือ ่ นำ้คาวามเข้ มาใช้ ุ่ แรงในการทำางาน ได้รับคว าใจจะทำาให้ทน พิส1.1 ยั แต่ ) เความรู 1.2สะดวกสบายและทำ การนำาไปใช้ าให้ กการเรี ารดำยานรูเนิ น งานเป็ น (ทักษะพิสยั ) 3. ้ ด า ้ นความชำ า นาญ 1.3 การวิเคราะห์ 3.1 ไปอย่างมีประสิ ทธิการเลี ภาพยนแบบได้ 1.4 การสังเคราะห์ การทำ 1.5 การตัดสิ นประเมิ นผล ทธิผ3.2 และประสิ ลดีข ึ้น าได้ดว้ ยตนเอง 3.3 การทำาได้อย่างแม่นยำา 3.4 การทำาได้อย่างละมุนละม่อม 3.5 การทำาได้อย่างอัตโนมัติ


ั บ ก ว ย ่ ี ก เ ิ บันเมือ ่ กล่มาิตวถึงคำาว่า “เทคโนโลยี” คนโดยทั่วไปจะนึกถึงอุป

รื่องมือทีป ่ ระกอบด้วยระบบอันซับซ้อนของเครื่องยนต์ กลไก ไฟ ล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีสมัยใหม่ มีราคาแพง ห แง่มม ุ อาจเป็ นแนวคิ หลั้ ขกองบลู การ มทฤษฎี ใหม่ ๆ ทีใ ่ ช้ความรู้ระดับสูง ทฤษฎี การเรีดยนรู (Bloom) การเข้าใจ แต่เมือ ามาใช้จะทำาให้ทน 1.่ นำการเรี ยนรู้ดา้ นสมอง ุ่ แรงในการทำางาน ได้รับคว สะดวกสบายและทำาให้การดำาเนินงานเป็น (พุไปอย่ ทธพิสยั า)งมี =ปCognitive ระสิทธิภาพ 2. การเรี ยและประสิ นรู้ดา้ นจิตใจทธิผลดีขึ้น

(จิตพิสยั ) =

Affective

3. การเรี ยนรู้ดา้ นความชำานาญ (ทักษะพิสยั ) = Psychomotor


มิติเกี่ยวกับ

• จิตวิญญาณของความเป็ นครู /ผูบ้ ริ หาร • ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ • ความคิดสร้างสรรค์ในการปั้ นแต่งศิษย์ • ความแม่นยำาในเนื้ อหาสาระที่สอน


มิติเกี่ยวกับ

ข อ ง ค รู การสอนที่ได้ผลดีควรคำานึงถึงหลักสำาคัญดังนี้ 1. สอนจากสิ่ งที่ง่ายไปหาสิ่ งที่ ยาก 2. สอนจากสิ่ งที่รู้ไปหาสิ่ งที่ ไม่ร่ งู ้ ที่เป็ นรู ปธรรมไปหาสิ่ งที่เป็ น 3. สอนจากสิ นามธรรม 4. สอนจากสิ่ งที่ใกล้ตวั ไปหาสสิ่ งที่ไกล ตัว 5. สอนจากตัวอย่างไปหากฎ เกณฑ์ านึงถึงความแตกต่างระหว่าง 6. สอนโดยคำ คคล 7. สอนโดยยึดบุหลั กจิตวิทยาเป็ น สำาคัญ


เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เนื่องจากนวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นใหม่ มีความเป็ นอิสระในตัวมันเองสูง และยัง ไม่เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบงานปั จจุบนั ดังนั้นการประเมินอาจต้องมีหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีควรคำานึงถึงหลักสำาคัญดังนี้

1 การประเมินเกี่ยวกับคุณภาพ • คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์ • ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ • ความคล่องตัวในการใช้งาน 2 การประเมินเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพ • ศักยภาพที่ทาำ ให้การดำาเนินงาน บรรลุจุดมุ่งหมายได้เป็ นอย่างดี


โลยีการศึกษา

บทสรุ ปได้วา่

หมายถึงกระบวนการหรือวิธีการในการประยุก ะกอบหรือองค์ความรู้ต่างๆ มาใช้กับการศึกษาอย่างเป็นระบบเพือ ่ ใ นินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทคโนโลยีจึงเป็นศาสตร์ของ “วิธีการ” การบูรณาการสรรพควา ยกันอย่างเหมาะสม การนำาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกา ค่าต่อการลงทุนควรคำานึงถึงบทบาทสำาคัญของ “วิธีการ”


คำาถาม??


เขียนภาษาอังกฤษ (3 ประโยค) ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom) 1. การเรี ยนรู้ดา้ นสมอง (พุทธพิสยั ) = Cognitive

2. การเรี ยนรู้ดา้ นจิตใจ (จิตพิสยั ) = Affective 3. การเรี ยนรู้ดา้ นความชำานาญ (ทักษะพิสยั ) = Psychomotor

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ใช้ปี56)  

power point

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you