Page 1

ยอนิ้วนบ จบเกลาเกศา นอบไหววันทา ปาระมีปกเกลา สดุดีพระ องคราชินีเจา เจิญจุมหมูเฮา

จื่นจอย

สิบสองสิงหา ประชาสืบถอย แซซองกรองสรอย สดุดี ถวายพระพรชัย แมเจาทรงศรี

สมเด็จราชินี พิสิฐศรีแหงเจา

ทรงกอเกื้อหนุน การุณยอุนเฝา

สมเปนแมเจา

แกนไท

เฉลิมพระชนม มงคลวาไว พระแมขวัญไทย จุงสุขเกษมเทอญ นางสดศรี สุทธการ รอยกรอง ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา นายสมัย ธนะศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

ฉบับปฐมฤกษ

จดหมายขาว

วันเสารที่ 12 สิงหาคม 2555

งานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


เรื่องเดน...ในฉบับ 

ฉบับปฐมฤกษ ประมวลภาพบรรยากาศ หนา 2 การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

ประมวลภาพ บรรยากาศ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานและเปดปายอาคารเรียน สมเด็จ โรงเรียนบานหวยฟอง ตําบลขุนนาน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 พระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี พิธีเชิดชู เกียรติครู สอนดี พิธียกยอง เชิดชูเกียรติ ขาราชการครู และบุคลากร ทางการ ศึกษา สพป. นาน เขต 2 เรื่องเก็บมา ฝาก กิจกรรม สถานศึกษา

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 3

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ

พิธีมอบเกียรติบัตรและเช็ครางวัล “ครูสอนดี” ประจําป 2555 จ.นาน ในการดําเนินการคัดเลือกครูสอนดีครั้งนี้จังหวัดนานไดรับ จังหวัดนานจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเช็ครางวัล โครงการ การพิ จารณาคัดเลือกใหเปนจังหวัดที่มีกระบวนการการคัดเลือก สังคมไทยรวมกันคืนครูใหศิษย เชิดชู ยกยอง “ครูสอนดี” ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2555 ณ หองแกรนบอลรูม ดีเดน 1 ใน 10 ระดับประเทศ ปพุทธศักราช 2554 โรงแรมเทวราช อําเภอเมือง จังหวัดนาน โดยมีนายนรินทร เหลา อารยะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนาน เปนประธานในพิธี

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

หนา 4


จดหมายขาว หนา 5

รายชื่อครูสอนดี ป 2554 จํานวน 170 คน นางกัลยา รุณวุฒิ นายคงวัฒน โนเลี่ยม นางสาวแจมศรี พุทธวงศ นางนงคราญ เจริญพงษ นายมณเฑียร อิ่นแกว นายยุทธ ภูมิ สุประการ นางสมหวัง เกี๋ยงแกว นางดวงฤทัย ยะตุย นาง นิศากร มูลคํา นางบุษบา โพธิรินทร นางสะใบทิพย ศิริวัฒนา นนท นางอรพรรณ อินทะรังสี นายฉัตรชัย เนตรวีระ นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน นางนงนุช วงศวิเศษ นางพัทธนันท พิพิธธนวงศ นางสดใส สวยยศ นางฉลองขวัญ กันตะนา นาย พิเชษฐ บุญทวี นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง นางรัตนาพันธ พลธนะ นายสมศักดิ์ ตนใส นางสังเวียน เจริญภักดี นางสาวจรินทร ภูอารยะ นายจํานง ไชยปรุง นายธวัช สมมิตร นางนฤมล สมมิตร นายบุญนาค ไชยศิลป นางปรานอม อินบรรเลง นางวรวรรณ จันตระ นางสาวสมศรี ใจการณ นายสุวิทย สวนดอกไม นางอําเพียร จึงตระกูล นางรจนา ขันทะสีมา นายธวัชชัย ยวงคํา นางคะนึงจิต สีชมภู นางจินดา เขื่อนคํา นางนพวรรณ งานวิชา นางปนทิพย หาญยุทธ นางเพ็ญลักษณ พรหมสกุลปญญา นางสาวมาลินี อนุรักษ นางรัชฎาพร สุทธิบุตร นางจงจินต คายบุรี นายชิน เสนา นายชุมพล พรหมโชติ นางสาวฐิติกานต บัวมา นางทัศนีย นันทสวาง นายธีระพันธ เมธาเกษร นางนัยนา อิงคสวัสดิ์ นางประทิน สิทธิวงศ นางปณุณดา ปราบริปู นางพรรณทิพย คณะเทศ นางพัทธธีรา เหลืองวัฒนะโชติ นางพิมพพันธ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นางภัทรา ขจรฤทธิ์ นางภัสราภรณ อนุรักษ นายมนตรี กันทาสุวรรณ นายวัชระ วงศสิทธิ์ นายสายชิน สุยะนา นางสุมล เหลี่ยมวานิช นางเสารแกว สุวรรณประชา นางเสาวรีย แกวเทพ นางอรวรรณ เวียงหก นางอัจฉรา พรรณมาลัย นางถิรนันท โดยดี นางนิภรณ บุญประเสริฐ นายกฤตณ ปทถาพงษ นายจีระพงษ คําแสน นางสาววนัสนันท สนโต นายสงคราม มโนการ นางประนอม อรุณานันท นางสาวธัญญพัทธ จันตะวงศ นายนพดล ศรีวิไชย นายเฉลิม อินทะนะ นางคะนึงนิตย เขียวสมบัติ นางพิศมัย ทาวบุญเรือง นางกาญจนา ศรีละครเลิศ วาที่รอยตรีสาคร สุวรรณโภค นายอรนันท สิทธิชัย นายวราวุธ จรัสธิอวน นางสายสวาท สัมพันธสวาท นางนงนุช ลอธรรมมา นางทิวารัตน ใหมจันทร นางสาวอริศรา สะสม นางเอมอร สุมามาลย นางจันทรเพ็ญ จิตอารี นางจิราภรณ เชียงจันทร นางอทิตยา ปมมา นางนุชนาฎ วิทยา นางอุบล กุลสุทธิ์ นายณิศชกฤต ฟุมเฟอย นางวันเพ็ญ ใจมา นางสาวจิราภรณ มงคล นายศักดิ์ณรินทร อินทํา นางอรุณ จันทรคําเรือง นางพิณนภา เพชรสุข นางนงเยาว ทนันไชย นางนิภา อุนถา นางวรวีร สวัสดิสุข นายจําลอง ไชยยา นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ นายธีระพล ยุธยศ นางเรณู อินรัตน นางราตรี สุยาว นางปราณี สอนธรรม นาย ปรีชา มาอาย นางดําเนิน ธรรมไชย นางวราภรณ คําดอน นางสุดาพร คุณยศยิ่ง นางเพ็ญ พิมสาร

ฉบับปฐมฤกษ นางชญานิศร รัศมีดํารงโรจน นางกัญญา อุปจักร นางสาวเบญจมาศ เจียวกก นางภคธีรา อุปจักร นางสาวจริญญา หมดมลทิน นายประทีป คําตัน นาง ธันยภรณ ทภูมินทร นางมัลลิกา ไชยชนะ นางทัศนีย สมศักดิ์ นายกีรติ กิวัฒนา นางปยะนุช พุดหอม นางพรรณิกา ปญญาภู นางณัฐกา คําวัง นางผองศรี ภูคา นางณัฐพร การศิริ นางสาวบุญพรอม แพทยสมาน นายเจริญ ฝายนันทะ นางวิไลวรรณ มั่งคั่ง นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล นางสาว ราตรี อุดทา นางพิสมัย จิตตะ นายรัชวุฒิ โนเขื่อน นางอัมพร ชุมวงศ นายเจริญชัย คีรีสัตยกุล นายอดุลย จิตอารี นางนิตยา พุมทอง นายภิรมย เสรีนวกุล นางพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย นางอรทัย วิชัยยา นางนิศากร พุทธา นางจินดา แกวดี นางภัณฑิรา ตะนอย นางศิริกุล ลําขาว นางสาวนิยดา ปนทะลา นางจีรันดา ยากับ นางวนิดา เกตุวัง นางธัญยรัตน พลทิพย นางปราณี ธนะวงศ นางสาวคะนึงนิจ ณ นาน นายชัยพงษ วิสุทธิ์อัมพร นางพิกุล สุทธหลวง นางณัฐกานต คําภีระ นางสาวจงรักษ ใหมคํา นายชนุตม ริพล นางเนตรนรินทร วีระเชวงกุล นางชนันธร ปาฟอง นางวีรวรรณ คําเทพ นางนันทพร เจริญรัมย นางรัตนา อายุยืน นางจุฬาภรณ ยนตนิยม นางฐานนันท ตายอด นางพัศณียา มีเกศ นางวราลักษณ จันตะโมกข นางอัมพัน ปาละ นางสาวพันธประภา สอนนนทฐีกูล นายกิตติศักดิ์ ศรีทุมมา นางสิริกร จันตะวงค นางนงเยาว แกวกุลฑล นางทัศนีย จันทโคตร นางสังวาล การบุญ รายชื่อครูสอนดีที่ไดรับทุน นางรจนา ขันทะสีมา นางประนอม อรุณานันท นายวราวุธ รัสธิอวน นางเพ็ญ พิมสาร นางทัศนีย จันทโคตร

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

หนา 5


ฉบับปฐมฤกษ หนา 6

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 7

พิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นาน เขต 2 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกียรติมอบเกียรติบัตรในพิธียกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว อําเภอปว จังหวัดนาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 จัดพิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ครั้งนี้ มีแนวคิดมาจากการตระหนักและเล็งเห็นวา ครูเปนบุคลากรที่มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ทุมเทพลังความรู ความสามารถ อุทิศตน มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางสรรคผลงานใหเกิดกับ ผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดสรางผลงานเปนที่ประจักษ ปรากฏแกครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในงานศิลปหัตถกรรมทั้งระดับภาคเหนือ และระดับชาติ ระหวางปการศึกษาที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหแก บุคลากรดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ เพิ่มพูนความรู ทักษะ สามารถสงเสริมบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.

เพื่อเสริม สรางขวัญ กําลัง ใจข าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาใหได รับ การยกยองเชิดชูเ กียรติใ น หนวยงานทางการศึกษา พิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ มีขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ไดรับ รางวัลระดับประเทศ และระดับภาค เขารับมอบเกียรติบัตร จํานวน 148 คน

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 8

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 9

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 10

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 11

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 12

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 13

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.นาน เขต 2

เก็บภาพมาเลา...

คณะขาราชการลูกจาง สพป. นาน เขต 2 ศึกษาดูงาน สพป.ขอนแกน เขต 5 นายสมัย ธนะศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 นําคณะผูบริหาร ขาราชการ และลูกจาง จํานวน 70 คน ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 ณ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ซึ่ง เปนสํานักงานทีป่ ระสบความสําเร็จในดานบริหารจัดการ จน ไดรบั รางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ปการศึกษา 2554 สํานักงานเขต พื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม (ดานบริหารจัดการ) ผูอ ํานวยการ สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษายอดเยี่ยม (ดานบริหารจัดการ

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

ฉบับปฐมฤกษ หนา 14


ฉบับปฐมฤกษ หนา 15

สพป.นาน เขต 2 ดําเนินการสอบครูผูชวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 เปดรับสมัครสอบครูผูชวย ประจําป พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 จํานวน 3 วิชาเอก วิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา วิชาเอก คณิตศาสตร 3 อัตรา และวิชาเอกดนตรีสากล 3 อัตรา รวม 11 อัตรา มีผูมาสมัคร วิชาเอกภาษาไทย 116 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร 141 ราย และวิชาเอกดนตรีสากล 38 ราย รวม 295 ราย ดําเนินการสอบเมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2555 มีผูเขาสอบ วิชาเอกภาษาไทย 109 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร132 ราย และ วิชาเอกดนตรีสากล 35 ราย ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 มีผูสอบไดขึ้นบัญชี วิชาเอก ภาษาไทย 36 คน วิชาเอกคณิตศาสตร 4 คน และวิชาเอกดนตรีสากล 4 ไดดําเนินการบรรจุแตงตั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 วิชาเอกภาษาไทยลําดับที่ 1-5 วิชาเอกคณิตศาสตร ลําดับที่ 1-3 วิชาเอกดนตรีสากล ลําดับที่ 1-3

เจาของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ออกแบบ ที่อยู

งานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 นายสมัย ธนะศรี รกท.ผอ.สพป.นาน เขต 2, รอง ผอ.สพป.นาน เขต 2 , ผอ. กลุม นางสาวผองผิว สุทธิ ; http://www.facebook.com/ e-mail : phongpiw@hotmail.com นางสดศรี สุทธการ นางสาวสุพรรณิการ สุทธิหลวง นายศิริ ไชยชอฟา สพป.นาน เขต 2 418 หมู 8 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 55120

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์  

สพป.น่าน เขต 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you