Page 1

ยอนิ้วนบ จบเกลาเกศา นอบไหววันทา ปาระมีปกเกลา สดุดีพระ องคราชินีเจา เจิญจุมหมูเฮา จื่นจอย สิบสองสิงหา ประชาสืบถอย แซซองกรองสรอย สดุดี ถวายพระพรชัย แมเจาทรงศรี สมเด็จราชินี พิสิฐศรีแหงเจา ทรงกอเกื้อหนุน การุณยอุนเฝา สมเปนแมเจา แกนไท เฉลิมพระชนม มงคลวาไว พระแมขวัญไทย จุงสุขเกษมเทอญ นางสดศรี สุทธการ รอยกรอง ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขาพระพุทธเจา นายสมัย ธนะศรี รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 พรอมดวยเหลาขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปฐมฤกษ

วันเสารที่ 12 สิงหาคม 2555

จดหมายขาว

งานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


เรื่องเดน...ในฉบับ 

พิธีมอบเกียรติบต ั รและเช็ครางวัล “ครูสอนดี” ประจําป 2555 จ.นาน

จังหวัดนานจัดพิธีมอบเกียรติบัตร และเช็ครางวัล พิธีเชิดชูเกียรติครู ในการดําเนินการคัดเลือกครูสอนดีครั้งนี้จังหวัดนานไดรับ โครงการสั ง คมไทยร ว มกั น คื น ครู ใ ห ศ ษ ิ ย เชิ ด ชู ยกย อ ง การพิ จารณาคัดเลือกใหเปนจังหวัดที่มีกระบวนการการคัดเลือก สอนดี

พิธียกยองเชิดชู เกียรติขาราชการ ครูและบุคลากร ทางการศึกษา สพป.นาน เขต 2

เรื่องเก็บมาฝาก

กิจกรรม สถานศึกษา

“ครูสอนดี” ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม ดีเดน 1 ใน 10 ระดับประเทศ ปพุทธศักราช 2554 2555 ณ หองแกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช อําเภอ เมือง จังหวัดนาน โดยมีนายนรินทร เหลาอารยะ นายก องคการบริหารสวนจังหวัดนาน เปนประธานในพิธี

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


จดหมายขาว หนา 3

รายชื่อครูสอนดี ป 2554 จํานวน 170 คน นางกัลยา รุณวุฒิ นายคงวัฒน โนเลี่ยม นางสาวแจมศรี พุทธวงศ นางนงคราญ เจริญพงษ นายมณเฑียร อิ่นแกว นายยุทธ ภูมิ สุประการ นางสมหวัง เกี๋ยงแกว นางดวงฤทัย ยะตุย นาง นิศากร มูลคํา นางบุษบา โพธิรินทร นางสะใบทิพย ศิริวัฒนา นนท นางอรพรรณ อินทะรังสี นายฉัตรชัย เนตรวีระ นางสาว เดือนเพ็ญ ศรีสิทธิพจน นางนงนุช วงศวิเศษ นางพัทธนันท พิพิธธนวงศ นางสดใส สวยยศ นางฉลองขวัญ กันตะนา นาย พิเชษฐ บุญทวี นางสาวพิกุล ธิบุญเรือง นางรัตนาพันธ พลธนะ นายสมศักดิ์ ตนใส นางสังเวียน เจริญภักดี นางสาวจรินทร ภูอารยะ นายจํานง ไชยปรุง นายธวัช สมมิตร นางนฤมล สมมิตร นายบุญนาค ไชยศิลป นางปรานอม อินบรรเลง นางวรวรรณ จันตระ นางสาวสมศรี ใจการณ นายสุวิทย สวนดอกไม นางอําเพียร จึงตระกูล นางรจนา ขันทะสีมา นายธวัชชัย ยวงคํา นางคะนึงจิต สีชมภู นางจินดา เขื่อนคํา นางนพวรรณ งานวิชา นางปนทิพย หาญยุทธ นางเพ็ญลักษณ พรหมสกุลปญญา นางสาวมาลินี อนุรักษ นางรัชฎาพร สุทธิบุตร นางจงจินต คายบุรี นายชิน เสนา นายชุมพล พรหมโชติ นางสาวฐิติกานต บัวมา นางทัศนีย นันทสวาง นายธีระพันธ เมธาเกษร นางนัยนา อิงคสวัสดิ์ นางประทิน สิทธิวงศ นางปณุณดา ปราบริปู นางพรรณทิพย คณะเทศ นางพัทธธีรา เหลืองวัฒนะโชติ นางพิมพพันธ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา นางภัทรา ขจรฤทธิ์ นางภัสราภรณ อนุรักษ นายมนตรี กันทาสุวรรณ นายวัชระ วงศสิทธิ์ นายสายชิน สุยะนา นางสุมล เหลี่ยมวานิช นางเสารแกว สุวรรณประชา นางเสาวรีย แกวเทพ นางอรวรรณ เวียงหก นางอัจฉรา พรรณมาลัย นางถิรนันท โดยดี นางนิภรณ บุญประเสริฐ นายกฤตณ ปทถาพงษ นายจีระพงษ คําแสน นางสาววนัสนันท สนโต นายสงคราม มโนการ นางประนอม อรุณานันท นางสาวธัญญพัทธ จันตะวงศ นายนพดล ศรีวิไชย นายเฉลิม อินทะนะ นางคะนึงนิตย เขียวสมบัติ นางพิศมัย ทาวบุญเรือง นางกาญจนา ศรีละครเลิศ วาที่รอยตรีสาคร สุวรรณโภค นายอรนันท สิทธิชัย นายวราวุธ จรัสธิอวน นางสายสวาท สัมพันธสวาท นางนงนุช ลอธรรมมา นางทิวารัตน ใหมจันทร นางสาวอริศรา สะสม นางเอมอร สุมามาลย นางจันทรเพ็ญ จิตอารี นางจิราภรณ เชียงจันทร นางอทิตยา ปมมา นางนุชนาฎ วิทยา นางอุบล กุลสุทธิ์ นายณิศชกฤต ฟุมเฟอย นางวันเพ็ญ ใจมา นางสาวจิราภรณ มงคล นายศักดิ์ณรินทร อินทํา นางอรุณ จันทรคําเรือง นางพิณนภา เพชรสุข นางนงเยาว ทนันไชย นางนิภา อุนถา นางวรวีร สวัสดิสุข นายจําลอง ไชยยา นายสมบัติ ศรีสวัสดิ์ นายธีระพล ยุธยศ นางเรณู อินรัตน นางราตรี สุยาว นางปราณี สอนธรรม นาย ปรีชา มาอาย นางดําเนิน ธรรมไชย นางวราภรณ คําดอน นางสุดาพร คุณยศยิ่ง นางเพ็ญ พิมสาร

นางชญานิศร รัศมีดํารงโรจน นางกัญญา อุปจักร นางสาวเบญจมาศ เจียวกก นางภคธีรา อุปจักร นางสาวจริญญา หมดมลทิน นายประทีป คําตัน นาง ธันยภรณ ทภูมินทร นางมัลลิกา ไชยชนะ นางทัศนีย สมศักดิ์ นายกีรติ กิวัฒนา นางปยะนุช พุดหอม นางพรรณิกา ปญญาภู นางณัฐกา คําวัง นางผองศรี ภูคา นางณัฐพร การศิริ นางสาวบุญพรอม แพทยสมาน นายเจริญ ฝายนันทะ นางวิไลวรรณ มั่งคั่ง นายจักวรรดิ์ ญาณกรสกุล นางสาว ราตรี อุดทา นางพิสมัย จิตตะ นายรัชวุฒิ โนเขื่อน นางอัมพร ชุมวงศ นายเจริญชัย คีรีสัตยกุล นายอดุลย จิตอารี นางนิตยา พุมทอง นายภิรมย เสรีนวกุล นางพุทธชาติ วัฒนาสกุลไทย นางอรทัย วิชัยยา นางนิศากร พุทธา นางจินดา แกวดี นางภัณฑิรา ตะนอย นางศิริกุล ลําขาว นางสาวนิยดา ปนทะลา นางจีรันดา ยากับ นางวนิดา เกตุวัง นางธัญยรัตน พลทิพย นางปราณี ธนะวงศ นางสาวคะนึงนิจ ณ นาน นายชัยพงษ วิสุทธิ์อัมพร นางพิกุล สุทธหลวง นางณัฐกานต คําภีระ นางสาวจงรักษ ใหมคํา นายชนุตม ริพล นางเนตรนรินทร วีระเชวงกุล นางชนันธร ปาฟอง นางวีรวรรณ คําเทพ นางนันทพร เจริญรัมย นางรัตนา อายุยืน นางจุฬาภรณ ยนตนิยม นางฐานนันท ตายอด นางพัศณียา มีเกศ นางวราลักษณ จันตะโมกข นางอัมพัน ปาละ นางสาวพันธประภา สอนนนทฐีกูล นายกิตติศักดิ์ ศรีทุมมา นางสิริกร จันตะวงค นางนงเยาว แกวกุลฑล นางทัศนีย จันทโคตร นางสังวาล การบุญ รายชื่อครูสอนดีที่ไดรับทุน นางรจนา ขันทะสีมา นางประนอม อรุณานันท นายวราวุธ รัสธิอวน นางเพ็ญ พิมสาร นางทัศนีย จันทโคตร

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


ฉบับปฐมฤกษ หนา 4

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.นาน เขต 2 หนา 5

เรื่องนารู. .. โรคมือ เทา ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease ในชวงนี้ ไดเกิดการระบาดของโรคมือ เทาปากเปอยขึ้น สงผลใหเด็ก ๆๆ เกิดอาการปวย และสงผลใหหลายโรงเรียนปดโรงเรียน ในฉบับนี้ขอ นําเสนอความรูเกี่ยวกับโรคมือ เทา ปากเปอยมาใหไดรูจักกัน เพื่อที่จะไดเฝา ระวัง ปองกันและรักษาไดอยางทันทวงที โรคมือ เทา ปาก หรือ Hand, Foot and Mouth Disease มักเรียก ติดปากกันวา โรคมือ เทา ปาก เปอย สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัสลําไส หรือเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) โดยพบการระบาดของ โรคมือ เทา ปาก เมื่อป พ.ศ.2500 กับเด็กในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยผูปวยจะมี อาการไขและยังมีตุมน้ําใสในชองปาก มือ และเทา ตอมายังพบการระบาดกับกลุมเด็กในเมืองเบอรมิงแฮม เมื่อป พ.ศ.2502 เชนกัน จนไดมีการเรียกกลุมอาการที่พบนี้วา Hand-Foot-and Mouth Disease (HFMD) หลังจากนั้นก็มีรายงานการระบาดของโรคมือ เทา ปาก จากประเทศตาง ๆ ทัว่ โลก ทั้งนี้ โรคมือ เทา ปาก จะมีการระบาดแตกตางกันในแตละพื้นที่ หากเปนประเทศเขตหนาวจะพบในชวงฤดูรอน และตนฤดูใบไมรวง สวน ประเทศเขตรอนชื้นจะพบไดตลอดทั้งป แตจะระบาดมากในชวงฤดูฝนที่มี อากาศรอนชื้น และมักพบในกลุมเด็กทารก และเด็กเล็กที่อายุต่ํากวา 5 ป โรคมือ เทา ปาก ติดตอกันไดทางไหน การติดตอ โรคมือ เทา ปาก สามารถติดตอกันไดงาย ๆ โดยเฉพาะในชวง สัปดาหแรกของการปวย สามารถติดตอไดโดย การสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง ทั้งจากจมูก, ลําคอ และน้ําจากใน ตุมใส (Respiratory route) โดยเชื้อโรคอาจติดมากับสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ หรือการไอจามรดกันก็ได ทางอุจจาระของผูปวยที่มีเชื้อไวรัสอยู (fecal - oral route ) โดย ชวงที่แพรกระจายมากที่สุด คือ ในสัปดาหแรกที่ผูปวยมีอาการ และจะยัง แพรเชื้อไดจนกวารอยโรคจะหายไป แตก็ยังพบเชื้อในอุจจาระผูปวยตอไดอีก ประมาณ 2-3 สัปดาห ทั้งนี้ เชื้อเอนเทอโรไวรัสสามารถทนสภาวะกรดในทางเดินอาหาร มนุษยได และมีชีวติ อยูในอุณหภูมิหองได 2-3 วัน โรคนี้ไมสามารถติดตอจาก คนสูสัตว หรือจากสัตวสูคนได อาการของ โรคมือ เทา ปาก โดยทัว่ ไป โรคมือ เทา ปาก มักจะมีอาการไมรุนแรง โดยจะมีระยะ ฟกตัวประมาณ 3-6 วัน และมีอาการเริ่มตนคือ เปนไขต่ํา ๆ มีอาการครั่น เนื้อครั่นตัว ประมาณ 1-2 วัน จากนั้นจะเริ่มเจ็บปาก ไมยอมทานอาหาร เพราะมีตุมแดงที่เหงือก ลิ้น กระพุงแกม โดยตุมนี้จะกลายเปนตุมพองใส รอบแผลจะอักเสบแดง ตอมาตุมจะแตกออกเปนแผลหลุมตื้น จากนั้นจะพบ ตุมหรือผื่น (มักไมคัน) ที่ฝา มือ นิ้วมือ ฝาเทา และอาจพบที่กน แขน ขา และ อวัยวะสืบพันธุดวย ในเด็กทารกอาจพบกระจายทั่วตัวได ทัง้ นี้อาการจะทุเลา และหายเปนปกติภายใน 7-10 วัน โดยทิ้งรอยแผลเปนใหเห็น อยางไรก็ตาม โรคมือ เทา ปาก อาจแสดงอาการในหลายระบบ เชน 1.ระบบทางเดินหายใจ อาจมีอาการเหมือนไขหวัด ไอ มีน้ํามูกใส เจ็บคอ

2.ทางผิวหนัง 3.ทางระบบประสาท เชน สมอง เยื่อหุมสมอง หรือเนื้อสมอง อักเสบ 4.ทางระบบทางเดินอาหาร เชน อาการทองเสีย ถายเหลวเปนน้ํา เล็กนอย ปวดหัว อาเจียน 5.ทางตา มักพบเยื่อบุตาอักเสบ (chemosis and conjuntivitis) และ 6.ทางหัวใจ เชน สามารถทําใหเกิดกลามเนื้อหรือเยื่อหุมหัวใจ อักเสบได ซึ่งอาจมีตั้งแตอาการเล็กนอยไปจนถึงอาการ หรือ ภาวะแทรกซอนที่รุนแรง ทั้งนี้ หากผูปวยเกิดผื่น ตุม ที่มือ เทา และปากนานเกิน 3 วัน แลว ยังมีอาการซึมตามมาดวย ใหรีบพบแพทยทันที เพราะอาการซึมเปน สัญญาณที่บงบอกวา เชื้อกําลังเขาสูสมองแลว และหากปลอยไวไมยอมมา รักษา เชื้อจะเขาไปในสมองสวนที่ควบคุมการทํางานของหัวใจ จนทําให หัวใจลมเหลว และเกิดน้ําทวมปอดจนเสียชีวิตได การรักษา โรคมือ เทา ปาก ปกติแลวโรคมือ เทา ปาก สามารถหายไดเองภายใน 7-10 วัน หากไมมีภาวะแทรกซอน โรคนี้ไมมียารักษาโดยเฉพาะ เพราะเปนโรคที่เกิด จากเชื้อไวรัส จึงตองใชภูมิคุมกันของตัวเองตอสูกับเชื้อโรค ทั้งนี้ แพทยจะ ใหยารักษาตามอาการ เชน ใหยาลดไข ยาแกปวด ทัง้ นี้ ควรเช็ดตัวผูปวย เปนระยะ ๆ ใหอาหารออน ๆ ดื่มน้ําและผลไม และนอนพักผอนใหมาก ๆ ถาเปนเด็กเล็กอาจตองปอนนมแทนการใหดูดจากขวดนม หลังจากการติดเชื้อผูปวยจะมีภูมิคุมกันตอเชื้อไวรัสที่กอโรค แต อาจเกิดโรคมือ เทา ปาก ซ้ําได จาก เอนเทอโรไวรัสตัวอื่น ๆ ดังนั้น หาก ผูปกครองสังเกตเห็นลูกมีอาการที่อาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง เชน ไขสูง ซึม อาเจียนบอย ๆ หอบ แขนขาออนแรง ไมยอมรับประทานอาหาร และนํ้า ก็ควรพาบุตรหลานมาพบแพทย การปองกัน โรคมือ เทา ปาก ปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันโรคมือ เทา ปาก แตโดยปกติปองกัน โรคมือ เทา ปาก ได โดยการรักษาสุขอนามัยทีด่ ี ไมวาจะเปนการรักษา ความสะอาด ตัดเล็บใหสั้น หมั่นลางมือดวยน้ําสบูบอย ๆ โดยเฉพาะหลัง การขับถายและกอนรับประทานอาหาร รวมทั้งใชชอนกลาง และไมใช สิ่งของรวมกัน ที่สําคัญ คือ ตองแยกผูปวยที่เปนโรคออกจากกลุมเพื่อนใน โรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก โดยไมใหเด็กทํากิจกรรมรวมกับคนอื่น ๆ เปน เวลา 1 สัปดาห และตองคอยทําความสะอาดพื้น หองน้ํา สุขา เครื่องใช ของเลน สนามเด็กเลน ตลอดจนเสื้อผา ที่อาจปนเปอนเชื้อดวยนํ้ายาฆา เชื้อที่ใชทั่วไปภายในบาน หากมีเด็กปวยจํานวนมาก อาจจําเปนตองปดสถานที่ชั่วคราว (1-2 สัปดาห) และทําความสะอาดฆาเชื้อโรค โดยอาจใชสารละลายเจือจางของ น้ํายาฟอกขาว 1 สวนผสมกับน้ํา 30 สวน ขอมูลจาก http://health.kapook.com/view11558.html

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


พิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นาน เขต 2 ดร.พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหเกียรติมอบเกียรติบัตรในพิธียกยองเชิดชูเกียรติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ หองประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว อําเภอปว จังหวัดนาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 จัดพิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ครั้งนี้ มีแนวคิดมาจากการตระหนักและเล็งเห็นวา ครูเปนบุคลากรที่มีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการจัดการศึกษา ใหมีคุณภาพ ทุมเทพลังความรู ความสามารถ อุทิศตน มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางสรรคผลงานใหเกิดกับ ผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งไดมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดสรางผลงานเปนที่ประจักษ ปรากฏแกครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ในงานศิลปหัตถกรรมทั้งระดับภาคเหนือ และระดับชาติ ระหวางปการศึกษาที่ผานมา สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 จึงไดจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหแก บุคลากรดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1. เพื่อใหขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ เพิ่มพูนความรู ทักษะ สามารถสงเสริมบริหารและจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 2.

เพื่อเสริม สรางขวัญ กําลัง ใจข าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษาใหได รับ การยกยองเชิดชูเ กียรติใ น หนวยงานทางการศึกษา พิธียกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในครั้งนี้ มีขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่ไดรับ รางวัลระดับประเทศ และระดับภาค เขารับมอบเกียรติบัตร จํานวน 148 คน

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)


กลุมงานประชาสัมพันธ สพป.นาน เขต 2

หนา 13

เก็บภาพมาเลา...

สพป.นาน เขต 2 ดําเนินการสอบครูผูชวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 เปดรับสมัครสอบครูผูชวย ประจําป พ.ศ.2555 เมื่อ วันที่ 8-14 มิถุนายน 2555 จํานวน 3 วิชาเอก วิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร 3 อัตรา และวิชาเอกดนตรีสากล 3 อัตรา รวม 11 อัตรา มีผูมาสมัคร วิชาเอกภาษาไทย 116 ราย วิชาเอก คณิตศาสตร 141 ราย และวิชาเอกดนตรีสากล 38 ราย รวม 295 ราย ดําเนินการสอบเมื่อวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2555 มีผูเขาสอบ วิชาเอกภาษาไทย 109 ราย วิชาเอกคณิตศาสตร132 ราย และวิชาเอกดนตรี สากล 35 ราย ประกาศผลสอบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 มีผูสอบไดขึ้นบัญชี วิชาเอกภาษาไทย 36 คน วิชาเอกคณิตศาสตร 4 คน และวิชาเอกดนตรีสากล 4 ไดดําเนินการบรรจุแตงตั้ง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 วิชาเอกภาษาไทยลําดับที่ 1-5 วิชาเอกคณิตศาสตร ลําดับที่ 1-3 วิชาเอกดนตรีสากล ลําดับที่ 1-3

เจาของ ที่ปรึกษา บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ออกแบบ ที่อยู

งานประชาสัมพันธ กลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2 นายสมัย ธนะศรี รกท.ผอ.สพป.นาน เขต 2, รอง ผอ.สพป.นาน เขต 2 , ผอ. กลุม นางสาวผองผิว สุทธิ ; http://www.facebook.com/ นางสดศรี สุทธการ นางสาวสุพรรณิการ สุทธิหลวง นายศิริ ไชยชอฟา สพป.นาน เขต 2 418 หมู 8 ตําบลปว อําเภอปว จังหวัดนาน 55120

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

จดหมายข่าวฉบับปฐมฤกษ์  

สพป.น่าน เขต 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you