Page 1

2

ก Browser ก็คือโปรแกรม สําหรับเปดดูขอมูลหรือเขาใชบริการ ตาง ๆ ในเว็บเพจ มีหลายโปรแกรมที่ นิยมใช เชน Netscape Navigator, Opera, Internet Explorer (IE), FireFox หรือโปรแกรมสัญชาติไทย ชื่อ ปลาวาฬก Browser คือ อะไรครับ

2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you