Page 1

¤Ù Á× ‹ ÍAdobe

PHOTOSHOcsP6

¨ ´ Ñ · Ò í â ´ ¹ Ò Ç Ê Ò Ç ¾ à ± µ Ô ÒÍ § Ñ ¡ ¹ Ô ¹ Ñ · ¹ 


คํานํา คูมือการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชเปน สื่อการเรียนการสอน และ แหลงเรียนรูเพิ่มเติมในรายวิชา ง 33202 คอมพิวเตอรชวย ออกแบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรม ราชินูปถัมภ ที่ใชโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เปนโปรแกรมหลักในการศึกษาใน รายวิชาดังกลาว โดยเนื้อหาภายในคูมือเลมนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชงาน เครื่องมือ องคประกอบ และคําสั่งตางๆภายในโปรแกรม ซึ่งผูศึกษาสามารถศึกษาและเรียนรูไดดวย ตนเอง จากการอานคูมือเลมนี้ พรอมกับศึกษาเพิ่มเติมจาก CD วีดิทัศนการสาธิตการใช เครื่องมือและคําสั่งตางๆ ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการใชงานโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เลมนี้จะสามารถใหความรูแกผูที่ศึกษา ใหมีความเขาใจและสามารถใชงานโปรแกรม ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูจัดทําขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และ อาจารยดุษฎี จันทรงาม ที่เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัด คูมือเลมนี้

นางสาวพรฑิตา อังกินันทน ผูจัดทํา


สารบัญ เรื่อง

หนา

คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop คําสั่งที่เพิ่มเขามาใน Adobe Photoshop CS6 เครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับการใช Photoshop CS6

1 2 2 7

หนาจอของโปรแกรม Photoshop CS6 Menu Bar Option Bar Tool Panel Panel การออกจากโปรแกรม

8 9 10 11 15 16

การเปดหนากระดาษใหม การเปดไฟลภาพ การบันทึกไฟล

17 18 20


สารบัญ (ตอ) เรื่อง

หนา

เลเยอร Layer คืออะไร? คําอธิบายปุมคําสั่งในเลเยอร การสรางเลเยอร การคัดลอกเลเยอร การลบเลเยอร การยายตําแหนงเลเยอร การแสดงหรือซอนเลเยอร การล็อคเลเยอร การตั้งชื่อเลเยอร หรือ เปลี่ยนชื่อเลเยอร การปลดล็อคเลเยอร Background การรวมเลเยอร การจัดกลุมใหกับเลเยอร Layer Style

23 24 25 26 28 28 29 30 31 32 32 34 35

การเลือกพื้นที่ การควบคุมการเลือกพื้นที่ การยกเลิกการเลือกพื้นที

38 38 39


สารบัญ (ตอ) เรื่อง

หนา

การสลับดานการเลือกพื้นที่ การยายการเลือกพื้นที่ การปรับขนาดการเลือกพื้นที่ กลุมเครื่องมือที่ใชในการตัดภาพ การเลือกพื้นที่รูปทรงพื้นฐานดวยเครื่องมือ Marquee การเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Lasso การเลือกพื้นที่ตามคาสีของภาพที่ถูกเลือก การเลือกพื้นที่ดวยโหมด Quick Mask การปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Refine Edge การปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Modify การปรับรูปทรงใหกับภาพ

39 40 40 40 41 43 45 46 47 48 51

การปรับแตงสีและแสงใหกับภาพ การปรับแตงดวยพาเนล Adjustments การปรับสีและแสงแบบอัตโนมัติ การปรับแตงความมืดความสวางใหกับภาพ การปรับแตงสีใหภาพ การปรับแตงภาพดวยแสงและเงา การปรับแตงภาพดวยเทคนิคพิเศษ

53 54 55 55 61 65 68


สารบัญ (ตอ) เรื่อง

หนา

การปรับแตงภาพใหเปนภาพขาวดํา การปรับแตงภาพดวยการแทนสีและปรับสี

71 74

ฟลเตอร Filter คืออะไร ? กฏการใชงานฟลเตอร วิธีการใชงาน Filter การทํางานของฟลเตอร คําสั่ง Lens Correction คําสั่งการแกสัดสวนของภาพดวย Liquify เครื่องมือตางๆภายในคําสั่ง Liquify

76 76 77 79 88 89 89

ชนิดของแบบอักษร (Font type) การพิมพขอความดวยเครื่องมือ Type Options bar ของเครื่องมือ Type การพิมพขอความ การเลือกขอความเพื่อการปรับแก การจัดรูปแบบขอความ การบิดขอความเปนรูปราง

90 91 92 93 95 97 98


สารบัญ (ตอ) เรื่อง

หนา

หลักการออกแบบงานกราฟก หลักการใชสี วรรณะของสี การใชภาพประกอบ อักษรและตัวพิมพ ความสมดุล จังหวะ การเนน เอกภาพ

102 102 102 104 105 105 105 105 105

ศิลปะการพิมพหรือสิ่งพิมพ ( Graphic ) การออกแบบสิ่งพิมพ หรือ Graphic Design หลักการดําเนินงานการออกแบบ โปสเตอร (poster) หลักการออกแบบโปสเตอร การออกแบบภาพและการกําหนดตัวอักษร หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสี การเลือกใชสีกับงานสิ่งพิมพ

106 106 106 107 107 108 110 110


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

สัญลักษณของโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 คุณสมบัติพื้นฐานของโปรแกรม โปรแกรม Photo shop เปนโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใชสําหรับตกแตง ภาพถายและภาพกราฟฟก ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนงานดานสิ่งพิมพ นิตยสาร และงานดานมัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแตงภาพและการสรางภาพ ซึ่ง กําลังเปนที่มนิยมสูงมากในขณะนี้ เราสามารถใชโปรแกรม Photoshop ในการตกแตง ภาพ การใส Effect ตาง ๆใหกับภาพ และตัวหนังสือ การทําภาพขาวดํา การทําภาพถาย เปนภาพเขียน การนําภาพมารวมกัน การ Retouch ตกแตงภาพตางๆ

1


2

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ความสามารถพื้นฐานของ Adobe Photoshop ตกแตงหรือแกไขรูปภาพ ตัดตอภาพบางสวน หรือที่เรียกวา crop ภาพ เปลี่ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ่งเปนอีกสีหนึ่งได สามารถลากเสน แบบฟรีสไตล หรือใสรูปภาพ สี่เหลี่ยม วงกลม หรือสราง ภาพไดอยางอิสระ มีการแบงชั้นของภาพเปน Layer สามารถเคลื่อนยายภาพไดเปนอิสระตอกัน การทํา cloning ภาพ หรือการทําภาพซ้ําในรูปภาพเดียวกัน เพิ่มเติมขอความ ใส effect ของขอความได Brush หรือแปรงทาสี ที่สามารถเลือกรูปแบบสําเร็จรูปในการสรางภาพได และอื่นๆ อีกมากมาย คําสั่งที่เพิ่มเขามาใน Adobe Photoshop CS6 Save Auto and Save in Background คําสั่งบันทึกไฟลงานใหแบบอัตโนมัติ เพื่อชวยปองกันการลืมบันทึกไฟล ปองกัน ไฟลเสียหายที่อาจจะเกิดปญหากับเครื่องคอมพิวเตอร ในกรณีที่โปรแกรมคางสั่งใหปด ตัวเอง งานที่บันทึกโดยอัตโนมัติครั้งลาสุดจะถูกกูคืนมาและเรียกเปดใหทํางานทันที


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Content – Aware Move Tool เครื่องมือยายภาพ (Move) และคัดลอกเพิ่มรูปภาพ (Extend) ในตัวเดียวกัน เครื่องมือนี้ไมเพียงแตยายตําแหนงภาพหรือคัดลอกเพิ่มรูปภาพธรรมดาๆ ยังสามารถที่จะ ประมวลผลและแทนที่ภาพใหมลงไปไดอยางกลมกลืน Patch Tool เครื่องมือแตมภาพหรือแทนที่ภาพถูกพัฒนาเพิ่มคําสั่ง Content – Aware เขา มา เพื่อชวยปรับแตงเกลี่ยขอบภาพที่นําไปปะลงในตําแหนงใหมใหมคี วามกลมกลืนกับสี พื้นหลังมากยิ่งขึ้น ชวยลดเวลาการรีทัชภาพไดมาก Script Pattern เราสามารถเลื อ กสคริ ป ต ใ ส ใ ห กั บ ลาย เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการจั ด วาง Pattern จากลวดลายธรรมดา สามารถจะวางสวดลายในรูปแบบใหมตามสคริปตที่ เลือกใช Crop Tool เครื่ อ งมื อ ตั ด ภาพและจั ด องค ป ระกอบให ไ ด สั ด ส ว นสวยงามเครื่ อ งมื อ นี้ ไ ด ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตัดภาพขึ้นมาใหม Perspective Crop Tool เครื่ อ งมื อ ตั ด ภาพ ที่ มี ลั ก ษณะเอี ย งมี ค วามลึ ก มุ ม มองแบบ Perspective โดยเฉพาะเมื่อใชเครื่องมือนี้ตัดภาพแลวจากภาพเอียงๆ จะถูกปรับมาเปนแบบตรงใหโดย อัตโนมัติ

3


4

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Shape Tool + Fill & Stroke เครื่องมือ Shape Tool ในเวอรชันนี้ถูกพัฒนาเพิ่มเติมความสามารถใกลเคียง กับโปรแกรม lllustratorที่จะสามารถกําหนดขนาดลงไปได นอกจากนี้เรายังสามารถ กําหนดสี ไลสี ใส Pattern ใหกับสีพื้น Fill และเสนขอบ Strokeได โดยเฉพาะเสนขอบ สามารถที่จะปรับขนาดและสรางเสนประไดอีกดวย Adaptive wide angle ภาพถ า ยที่ ใ ช ก ล อ งมี เ ลนส แ บบ FishEyeจะได ภ าพที่ มี ลั ก ษณะที่ โ ค ง งอผิ ด ธรรมชาติ คําสั่ง Adaptiye wide angle นี้จะใชสําหรับปรับแตงภาพลักษณะดังกลาวให กลับมาตรงเปนภาพถายปกติไดอยางงายดาย Liquify ชุดคําสั่งสําหรับปรับแตงรูปทรงสําหรับงานรีทัชภาพ ไมวาจะดึง ยือ หดภาพ ฯลฯ เวอรชันนี้ถูกพัฒนาใหทํางานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากใชการคํานวณจาก GPU การดจอชวยประมวลผลดวย ทําใหเครื่องมือนี้นาใชงานไมอืดนารําคาญเหมือนเวอรชัน เดิมอีกตอไป Oil Paint เอฟเฟกตสําหรับปรับเปลี่ยนภาพถายใหเปนภาพสีน้ํามันอยางรวดเร็ว สามารถ กําหนดใหภาพมีสักษณะของรอยฝแปรงไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนแบบหยาย แบบนุม เรียบเนียน หรือจะทิ้งรอยฝแปรงแบบกระดางก็สามารถทําได


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Blur Filter เอฟเฟกตสําหรับปรับภาพใหฟุงเบลอ เพื่อทจะเนนจุดโฟกัสของภาพใหโดดเดน ยิ่งขึ้นน และจะแสดงผลความชัดความเบลอบนภาพแบบ Real Time ใหทันที Lens Flare & Lighting Effects เอฟเฟกตสําหรับสรางแสงลักษณะตางๆ ในภาพที่ปรับปรุงใหใชงานไดงายและ รวดเร็วยิ่งกวาเวอรชันเกา เอฟเฟกตใหมประกอบที่วานี้ประกอบดวย Lens Flare และ Lighting Effects Color Range – Skin tones คําสั่งสราSelection เลือกบริเวณผิวคนโดยเฉพาะ เมื่อใชงาน Color Range แลวเลือกเปน Skin Tones โปรแกรมจะ Selection เลือกผิวคนใหแบบอัตโนมัติ Layer Searching Layer Searching คือคําสั่งสําหรับการคนหาเลเยอร ที่จะชวยใหการคนหา เลเยอรที่ตองการทําไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเหมาะอยางยิ่งกับงานกราฟกที่จําเปนตองใช งานเลเยอรจํานวนมากๆ Actions – Tool Recording พาเนลActions เวอรชันนี้ มีความสามารถที่จะบันทึกการทํางานหรือการวาด เสนของเราแบบ Step by Step ดวยการใชคําสั่ง Tool Recording ชวยบันทึกการ ขั้นตอนการวาดอยางละเอียด อีกทั้งยังสามารถลดความเร็วแสดงทุกขั้นตอนเหมือนวิดีโอ สอนไดอีกดวย

5


6

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Type ฟอนตใน CS6 เมื่อชองชื่อตัวหนังสือเราจะเห็นลักษณะหนาตาของฟอนตแตละ ตัวไดทันทีวามีหนาตาอยางไรบาง กอนจะเลือกนําไปใชงานทําใหการเลือกลักษณะฟอนต ไปใชงานทําไดอยางรวดเร็วลักษณะหนาตาฟอนตเรายังสามารถปรับใหมีขนาดใหญขึ้น เล็กลง หรือซอนไมใหแสดงไดท่ีเมนู Type ที่พิเศษกวานั้นเราสามารถสราง Character Styles เพื่อกําหนดปรับเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะของตัวหนังสือไดอยางรวดเร็ว Camera Raw 7.0 Camera Raw ในเวอรชันที่แลวก็ถือวาดีแลว มาใน CS6 นี้ Camera Raw 7.0 ถูกพัฒนาใหทํางานเพื่อเอาใจชางภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากสามารถแกไขปรับแตง ภาพได ดีมี ประสิ ทธิ ภาพกวา เดิม สามารถปรับ ภาพถ ายไดอ ยา งละเอีย ดจนไดภ าพที่ สวยงาม Brush Tool Brush Tool ในเวอรชันนี้ไดปรับปรุงในหลายๆ สวนดวยกัน สวนแรกที่เห็นได ชัดคือสามารถที่จะขยายขนาดหัวแปรงสูงสุดถึง 5000pxตอบโจทยสําหรับนักออกแบบที่ เกี่ยวของกับงานกราฟกที่มีขนาดใหญ อีกทั้งยังเพิ่มหัวแปรงที่มีลักษณะเหมือนดินสอสีที่ ไส ดิ น สอสามารถจะกั ด กร อ นลงได ทํ า ให ไ ด ภ าพสายเส น ที่ ส มจริ ง อี ก ทั้ ง เพิ่ ม พู กั น Airbrush มาใหพนสีสวยๆ ไดอีกดวย


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 3D ภาพ 3 มิติ สรางรูปทรง 3 มิติ เชน รูปทรงกลม ทรงกระบอก รูปกลอง และจัดแสงใส มุมมองกลอง ในเวอรชันนี้การปรับแตงคาตางๆ จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถ ปรับแตงที่กระดาน Canvas ไดเลยและจะแสดงผลลัพธใหเห็นทันทีเมื่อมีการปรับแตง เครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะกับการใช Photoshop CS6 เนื่องจากเปน Photoshop เวอรชันใหมลาสุด สเปคเครื่องคอมพิวเตอรของเรา จึงตองพรอมรองรับการใชงานดวย และสเปคเครื่องคอมพิวเตอรที่เหมาะสําหรับการ ติดตั้งและใชงาน Photoshop CS6 กันกอนซึ่งสเปคที่แนะนํา แสดงดังตอไปนี้ 1. PC/Notebook/Mac : แทบทุกรุนหากจะทํางานไดอยางสมจริงควรใชงาน รวมกับจะภาพขนาด 17 นิ้วขึ้นไป ควรตั้งคา Resolution ที่ 1,280 *800 ความละเอียด 16bitแนะนํา 512 MB สําหรับ Photoshop Extended 2. CPU : lntel Pentium 4 หรือ AMD Athlon 64 Processor ขึ้นไป 3. ระบบปฏิบัติการ : หากเปน PC/Notebook ควรใชงานกับ Windows 7 Service Pack 1 หรือ Windows XP Service Pack 3 หากเปน Mac ควรใชกับ Mac OS X ซึ่งทุกระบบตองสนับสนุนระบบ OpenGL 2.0 4. หนวยความจําหลัก (RAM) : แนะนํา 2 GB ขึ้นไป (ยิ่งเยอะก็ยิ่งดี) 5. พื้นที่วางบนฮารดดิสก : 2 GB สําหรับการติดตั้ง และควรมีพื้นที่เหลือ สําหรับเปนหนวยความจําสํารองไวดวย

7


8

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

หนาจอของโปรแกรม Photoshop CS6

เมื่อเขาโปรแกรมมาแลวจะเจอหนาตางการทํางานของโปรแกรม Photoshop CS6 ซึ่งจะประกอบไปดวย Menu bar Option bar Tool panel Palette


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Menu Bar เปนแถบที่ใชเก็บคําสั่งหลักตางๆของโปรแกรม โดยเราสามารถเรียกใชคําสั่ง ใน แถบคําสั่งได ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 1. คลิก mouse ที่แถบคําสั่ง จะปรากฎแถบคําสั่งยอย 2. คลิก mouse เลือกแถบคําสั่งยอยที่เราตองการ

คําสั่งใน Menu Bar มีดังตอไปนี้ 1. File รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับไฟลรูปภาพ เชน สรางไฟลใหม, เปด, ปด, บันทึกไฟล, นําเขาไฟล, สงออกไฟล และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับไฟล 2. Edit รวมคําสั่งที่ใชสําหรับแกไขภาพ และปรับแตงการทํางานของโปรแกรมเบื้องตน เชน กอปป, วาง, ยกเลิกคําสั่ง, แกไขเครื่องมือ และอื่นๆ 3. Image รวมคําสั่งที่ใชปรับแตงภาพ เชน สี, แสง, ขนาดของภาพ (image size), ขนาด ของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื่นๆ 4. Layer รวมคําสั่งที่ใชจัดการกับเลเยอร ทั้งการสรางเลเยอร, แปลงเลเยอร และการ จัดการกับเลเยอรในดานตางๆ

9


10

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 5. Select รวมคําสั่งเกี่ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื้นที่บนรูปภาพ (Selection) เพื่อนําไปใช งานรวมกับคําสั่งอื่นๆ เชน เลือกเพื่อเปลี่ยนสี, ลบ หรือใชเอฟเฟกตตางๆ กับรูปภาพ 6. Filter เปนคําสั่งการเลน Effects ตางๆสําหรับรูปภาพและวัตถุ 7. View เปนคําสั่งเกี่ยวกับมุมมองของภาพและวัตถุในลักษณะตางๆ เชน การขยายภาพ และยอภาพใหดูเล็ก 8. Window เปนสวนคําสั่งในการเลือกใชอุปกรณเสริมตางๆที่จําเปนในการใชสราง Effects 9. Help เป น คํ า สั่ ง เพื่อ แนะนํ า เกี่ ยวกั บ การใชโ ปรแกรมฯและจะมี ล ายละเอี ย ดของ โปรแกรมอยูในนั้น Option bar Option Bar (ออปชั่นบาร) เปนสวนที่ใชปรับแตงคาการทํางานของเครื่องมือ ตางๆ โดยรายละเอียดในออปชั่นบารจะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจากทูลบ็อกซ ในขณะนั้น เชน เมื่อเราเลือกเครื่องมือ Brush (พูกัน) บนออปชั่นบารจะปรากฏออปชั่นที่ ใชในการกําหนดขนาด และลักษณะหัวแปรง, โหมดในการระบายความโปรงใสของสี และอัตราการไหลของสี เปนตน


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Tool panel Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กลองเครื่องมือ จะประกอบไปดวยเครื่องมือ ตางๆ ที่ใชในการวาด ตกแตง และแกไขภาพ เครื่องมือเหลานี้มีจํานวนมาก ดังนั้นจึงมี การรวมเครื่องมือที่ทําหนาที่คลายๆ กันไวในปุมเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยม อยูบริเวณมุมดานลางดังภาพ 2 เพื่อบอกใหรูวาในปุมนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยูดวย

11


12

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 เครื่องมือใน Tool Panel Move ใชสําหรับเลือกพื้นที่บนภาพเปนรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี หรือเลือกเปนแถว คอลัมน ขนาด 1 พิเซล Marquee ใชสําหรับยายพื้นที่ที่เลือกไวของภาพ หรือยายภาพในเลเยอรหรือยายเสนไกด Lasso ใชเลือกพื้นที่บนภาพเปนแนวเขตแบบอิสระ Magic Wand ใชเลือกพื้นที่ดวยวิธีระบายบนภาพ หรือเลือกจากสีที่ใกลเคียงกัน Crop ใชตัดขอบภาพ Slice ใชตัดแบงภาพเพื่อบันทึกไฟลภาพยอยๆ ที่เรียกวาสไลซ (Slice) สําหรับนําไป สรางเว็บเพจ Eyedropper ใชเลือกสีจากสีตางๆ บนภาพ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Healing Brush ใชตกแตงลบรอยตําหนิในภาพ Brush ใชระบายลงบนภาพ Clone Stamp ใชทําสําเนาภาพ โดยกอปปภาพจากบริเวณอื่นมาระบาย หรือระบายดวย ลวดลาย History Brush ใชระบายภาพดวยภาพของขั้นตอนเดิมที่ผา นมา หรือภาพของสถานะเดิมที่ บันทึกไว Eraser ใชลบภาพบางสวนที่ไมตองการ Gradient ใชเติมสีแบบไลระดับโทนสีหรือความทึบ Blur ใชระบายภาพใหเบลอ Bern ใชระบายเพื่อใหภาพมืดลง

13


14

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Dodge ใชระบายเพื่อใหภาพสวางขึ้น Pen ใชวาดเสนพาธ (Path) Horizontal Type ใชพิมพตัวอักษรหรือขอความลงบนภาพ Path Selection ใชเลือกและปรับแตงรูปทรงของเสนพาธ Rectangle ใชวาดรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงสําเร็จรูป Hand ใชเลื่อนดูสวนตางๆ ของภาพ Zoom ใชยอหรือขยายมุมมองภาพ - Set Foreground Color, Set Background Color ใชสําหรับกําหนดสี - Foreground Color และ Background Color เปดแสดงหนากระดาษ แบบ Full screen


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Panel Panel (พาเนล) เปนวินโดวยอยๆ ที่ใชเลือกรายละเอียด หรือคําสั่งควบคุมการ ทํางานตางๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเ ปนจํานวนมาก เชน พาเนล Color ใชสําหรับเลือกสี, พาเนล Layers ใชสําหรับจัดการกับเลเยอร และพาเนล Info ใชแสดงคาสีตรงตําแหนงที่ชี้เมาส รวมถึงขนาด/ตําแหนงของพื้นที่ที่เลือก การเปด-ปดพาเนล หากสวนของพาเนลไปเกะกะพื้นที่ที่เรากาลังสรางภาพ เราสามารถปดพาเนล ไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง การปดพาเนลตามแนวนอน จะทําใหพาเนลนั้นถูกลดขนาดลงไปเปนปุมอยูชิดขอบของจอภาพ ซึ่งกระทําได โดยการที่ปุมหัวลูกศรคูตรงมุมบนขวาของพาเนลนั้น และใหปุมนี้อีกครั้งเมื่อตองการเปด พาเนลออก

15


16

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การออกจากโปรแกรม เลือกคําสั่ง File > Edit คลิกที่ปุม Close ของหนาตางโปรแกรม คลิก ที่ไอคอน Photoshop ที่มุมบนซายของหนาตางโปรแกรม แลวเลือก คําสั่ง Close Double คลิก ที่ไอคอน Photoshop กดปุม Alt+F4 บนแปนพิมพ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

การเปดหนากระดาษใหม 1. คลิกเมนูคําสั่ง File 2. เลือกคําสั่ง New หรือกด Ctrl + N 3. จะปรากฏหนาตาง New

Name

ตั้งชื่อใหกับงาน

Preset

ชองสําหรับเลือกพื้นที่ ที่โปรแกรมกําหนดมาให

Width

ความกวาง ซึ่งมีหนวยตางๆ เชน Pixel , เซนติเมตร , นิ้ว

Height

ความสูง ซึ่งมีหนวยตางๆ เชน Pixel , เซนติเมตร , นิ้ว

Resolution คาความละเอียด ( ซึ่งความละเอียดบนหนาจอ = 72 ) color mode

เลือกชนิดของระบบสี

17


18

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเปดไฟลภาพ โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 สามารถเปดไฟลภาพไดหลายประเภท เชน GIF, TIF, BMP, JPG, PDF หรือไฟลภาพที่มีรูปแบบเฉพาะของกลองดิจิตอลรุน ตางๆ การเปดไฟลภาพทําไดหลายวิธี ดังนี้ การเปดไฟลภาพดวยคําสั่ง Open (ใชสําหรับการเปดไฟลภาพรูปแบบปกติ) 1. คลิก ที่เมนู File 2. เลือกคําสั่ง Open หรือกด Ctrl + O 3. จะปรากฏหนาตางเพื่อหาไฟลขนึ้ 4. คลิกชอง Look in: เพื่อเลือกตําแหนงไดรฟหรือโฟลเดอรทเี่ ก็บไฟลภาพ 5. คนหาและเลือกไฟลที่ตองการเปด 6. เลือกไฟลภาพที่ตองการ 7. ปุม Open เพื่อเปดไฟลภาพ จะไดไฟลภาพที่เราตองการ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเปดไฟลภาพดวยคําสั่ง Open As คําสั่ง Open As ใชสําหรับเปดไฟลภาพ โดยหนาตางจะแสดงไฟลทุกไฟลที่มี อยู แตจะสามารถเปดไดเฉพาะไฟลที่ตรงตามรูปแบบที่เลือกไวเทานั้น โดยการเมนูคําสั่ง File > Open As หรือกดคียลัด < Alt + Shift + Ctrl + O > การเปดไฟลภาพดวยคําสั่ง Open as Smart Object จะทําการแปลงไฟลภาพปกติใหกลายเปนวัตถุที่ยอขยายได และไมสูญเสียความ ละเอียดของภาพ โดยการเมนูคําสั่ง File > Open as Smart Object การเปดไฟลภาพดวยคําสั่ง Open Recent ใชสําหรับเปดไฟลภาพที่เคยถูกเปดมากอนหนา โดยโปรแกรมจะจดจําไฟลภาพที่ เคยเปดไว และสามารถเรียกเปดไฟลภาพเหลานั้นกลับมาใชงานไดถึง 10 ไฟล โดยไม ตองทําการคนหาไฟลที่จะเปดใหมใหเสียเวลา โดยการเมนูคําสั่ง File > Open Recent การเปดไฟลภาพดวย Adobe Bridge Adobe Bridge CS6 เปนซอฟตแวรเสริมจากการติดตั้งโปรแกรม ชวยใหเปดไฟล ภาพ ไปใชงานไดงายขึ้น โดยหนาจอจะแสดงภาพตัวอยางของไฟลภาพทั้งหมด และ สามารถคนหาไฟลจากไดรฟตาง ๆ เหมือนกับการดูไฟลใน Windows Explorer ของ ระบบปฏิบัติการวินโดวส โดยการเมนูคําสั่ง File > Browse in Bridge

19


20

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การบันทึกไฟล เมื่อมีการสรางรูปภาพหรือมีการจัดการใด ๆ เกี่ยวกับรูปภาพแลว สิ่งที่จําเปน ตอไปก็คือการบันทึกไฟล (Save) เราสามารถเลือกบันทึกไฟลไดหลากหลายรูปแบบ เชน PSD, TIFF, JPG, GIF หรือ BMP เปนตน เพื่อนําไปใชงานในขั้นตอไป การบันทึกไฟลจะกระทําไดดังนี้ 1. เมื่อสรางรูปภาพหรือจัดการแกไขเสร็จแลว เลือกคําสั่ง File > Save As 2. ในชอง Save on เลือกไดรฟ/โฟลเดอร ที่ตองการจัดเก็บรูป 3. ตั้งชื่อไฟลงานในชอง File name 4. ในชอง Format เลือกชนิดของไฟลรูปภาพ วาจะบันทึกเปนสกุลใด 5. ในสวนของ Save Options นั้นจะเปนที่ที่บันทึกคุณสมบัติพิเศษของไฟล 6. คลิก ปุม Save ในการบันทึกรูปภาพเราควรจะบันทึกรูปภาพในแบบ PSD ของ Photoshop ไวดวยทุกครั้ง เพราะจะชวยใหเราสามารถกลับมาแกไขไดอีก ทําใหสะดวกและรวดเร็ว โดยไมตองกลับมาเริ่มทําใหม การบันทึกไฟลชนิดนี้จะมีการเก็บลําดับขั้นตอนการทํางาน ไวอยางครบถวน รวมทั้งการจัดการวางซอนของทุกองคประกอบ ที่เรียกวา เลเยอร (Layer) ในขณะที่การบันทึกไฟลชนิดอื่นๆ ไมสามารถเก็บรายละเอียดเหลานี้ไวได อีก ทั้งเลเยอรทั้งหลายแหลก็จะถูกยุบรวมกันหมดเปนเลเยอรเดียว ทําใหไมสามารถกลับมา แกไขการทํางานไดอีกเลย


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Save Options

คําสั่งใน Save Options As a Copy บันทึกเปนไฟลสําเนาโดยเหมือนไฟลขณะนั้นทุกประการโดยจะมี คําวา Copy ตอทายไวเสมอ Alpha Channels ใชบันทึก Channel ของรูปภาพ Layers ใชบันทึกเลเยอรหรือลาดับการทํางาน Notes ใชบันทึกหมายเหตุ Spot Colors ใชบันทึกสีพิเศษ Thumbnail ใชบันทึกภาพตัวอยางขนาดเล็กเพื่อแสดงตัวอยางไฟลเปนภาพ Use Lower Case Extension ใชบันทึกสกุลไฟลแบบตัวอักษรตัวพิมพเล็ก

21


22

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ไฟลรูปภาพที่นิยมใชกันไดแก Photoshop PSD (*.PSD ; *.PDD) เปนไฟลหลักของ Adobe ที่เก็บไดทั้งรูปภาพแบบ Vector และ Raster ใชได กับหลากหลายระบบ Joint Photographic Experts Group (*.JPG ; *.JPEG ; *.JPE) เปนไฟลที่มีคุณภาพดี รองรับ 16.8 ลานสี มีหลักการบีบอัดไฟลที่ดีมาก ทําใหมี ขนาดเล็ก CompuServ GIF (*.GIF) Graphics Interchange Format เปนไฟลที่ออกแบบมาใหใชในเว็บเพจ เปนไฟล 8 บิต รองรับได 256 สี ไฟลมี ขนาดเล็กมากจึงโอนยายและแสดงผลไดรวดเร็ว Portable Network Graphics (*.PNG) เปนไฟลที่ออกแบบมาเพื่อแทนที่ไฟล GIF เพื่อใชในอินเตอรเน็ต รองรับ 16.7 ลานสี มีดวยกัน 2 แบบคือ PNG-8 ที่เปนแบบ 8 บิตเทียงเทากับไฟล GIF กับ PNG-24 ที่ เปนแบบ 24 บิตเทียบเทากับ JPEG Bitmap (*.BMP ; *.RLE ; *.DIB) เปนไฟลกราฟกของระบบ Windows ไฟลมีขนาดใหญไมมีการบีบอัด และ ระบบอื่นๆ ไมคอยรองรับ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

เลเยอร Layer คืออะไร? เลเยอร (Layer) เปนที่อยูของภาพ ขอความ หรือวัตถุตางๆ ที่เราสรางขึ้น หรือ นํา เข า มาใช ในโปรแกรม Photoshop วั ตถุ ทุ ก ชิ้ น จะต องอยู บ นเลเยอร ห นึ่ ง เสมอ ไมสามารถอยูเดี่ยวๆ โดยไมมีเลเยอรไดและ Photoshop CS6 ไดเพิ่มชองสําหรับ คนหาเลเยอร (Layer Searching) ที่จะทําใหการคนหาเลเยอรทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น การเกิดภาพหรือชิ้นงานในโปรแกรม Photoshop จะเกิดจากการซอนทับกัน ของเลเยอร วัตถุในเลเยอรบนจะซอนทับวัตถุที่อยูในเลเยอรลางๆ จนกลายเปนภาพ ผลลัพธขึ้นมา การทํางานของเลเยอรจึงเปรียบเทียบไดกับแผนใสที่ซอนทับกันจนเกิดเปน ภาพตางๆ ถาแผนใสดานลางเปนภาพ หรือตัวอักษร ในขณะทีแผนใสดานบนเปนภาพ โปรงใสก็จะมองเห็นทะลุไปยังภาพขางลางได ซึ่งการทํางานของเลเยอรจะมีพาเล็ต Layer Palette ควบคุมการทํางานทุก อยางของเลเยอรไว ไมวาจะเปนการจัดเรียงลําดับของเลเยอร การสรางเลเยอรขึ้นใหม ดังนั้นกอนที่ผูเรียนจะทํางานกับเลเยอรผเู รียนจะตองเรียกใชพาเล็ต Layer กอน โดยให เมนูคําสั่ง Window เมาสที่ชื่อพาเล็ต Layers หลังจากนั้นจะปรากฏ Layer Palette บนโปรแกรมดังรูป

23


24

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําอธิบายปุมคําสั่งในเลเยอร ล็อคสวนโปรงใสทําใหไมสามารถทําสิ่งใดในสวนที่โปรงใสได ล็อคเลเยอรทําใหไมสามารถปรับสี เติมสี สวนใดๆ ของเลเยอรได ล็อควัตถุไวทําใหไมสามารถเคลื่อนยายหรือปรับเปลี่ยนได ล็อคทุกอยางทําใหไมสามารถทําอะไรกับเลเยอรนั้นได กําหนดการเชื่อมโยงระหวางเลเยอร กําหนดลูกเลน (Style Effects) ใหกับเลเยอร กําหนด Layer Mask ใหกับเลเยอร จัดกลุมเลเยอร (Layer Group) ตกแตงวัตถุในเลเยอรดวยเทคนิค Adjustment สรางเลเยอรขึ้นมาใหม ลบเลเยอรทไี่ มใชงาน


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การสรางเลเยอร วิธีที่ 1 คลิก icon Create a new Layer

ซึ่งอยูดานลางของ Layer Panel

ก็จะไดเลเยอรเพิ่มขึ้น

วิธีที่ 2 คลิก Layer ที่แถบ Menu bar เลือก New เลือก Layer ตั้งชื่อ และกด Enter

25


26

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การคัดลอกเลเยอร การคัดลอกเลเยอรจากชิ้นงานหนึ่งไปยังอีกชิ้นงานหนึ่ง ทําไดหลายวิธี คลิก เลเยอรที่ตองการทําการคัดลอก ใชโปรแกรมเมนู Edit เลือก Copy หรือ กดปุม Ctrl + C Tab ของชิ้นงานที่เราตองการจะใหเลเยอรนั้นมาวางไวแลวคลิกเลือก Edit เลือก Paste หรือกดปุม Ctrl + V คลิก เลเยอรที่ตองการทําการคัดลอก ขวาที่เมาส เลือก Duplicate Layer จะ ไดหนาตางตามภาพดานลาง ใสชื่อในชอง Destination ใหเปนชื่อชิ้นงานที่เราตองการ นําเลเยอรนี้ไปไว คลิก เลเยอรที่ตองการทําการคัดลอกคางไว แลวลากไปยังอีก Tab ของอีกชิ้น หนึ่งโดยตรง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การคัดลอกเลเยอรในชิ้นงานเดียวกัน คลิก ที่เลเยอร ใชโปรแกรมเมนู Layer เลือก Duplicate Layer จะมี หนาตางเหมือนภาพที่ดานบนเชนกัน แตชอง Destination ไมตองกําหนดชื่อชิ้นงาน คลิก ที่เลเยอร ใชโปรแกรมเมนู Layer เลือก New เลือก Layer via Copy (คียลัด Ctrl + J) คลิก ที่เลเยอรนั้น และกดคีย Alt พรอมกับลากเลเยอรไปยังตําแหนงใน Panel ที่ตองการวาง ปลอยเมาส

27


28

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การลบเลเยอร 1. คลิก ที่เลเยอรที่ตองการลบจากนั้น 2. คลิกเมาสคางไวแลวลากไปทิ้งยังสัญลักษณถังขยะ เลเยอร เลเยอรที่ไมตองการก็จะถูกลบทิ้งไปจากพาเล็ต Layer

ที่อยูดานลางของ

การยายตําแหนงเลเยอร ขั้นตอนการทําคลายกับการคัดลอก เพียงเปลี่ยนคําสั่งจาก Edit - Copy เปน Edit Cut หรือ Ctrl X ในกรณีที่ยายคนละชิ้นงาน แตถาชิ้นงานเดียวกันเพียงคลิกที่ เลเยอร และทําการเลื่อนไปยังตําแหนงบน Panel ที่ตองการเทานั้น


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การแสดงหรือซอนเลเยอร เมื่อเราเปดใชเลเยอรตางๆ ของรูปภาพแลว เราสามารถที่จะซอนเลเยอรที่ไม ตองการใช โดยเหมือนกับลบเลเยอรนั้นทิ้ง แตแทที่จริงแลวเราไมไดลบทิ้งเพียงแตซอน ไว เ ท า นั้ น ถ า เราต อ งการใช ก็ ใ ห เ ราคลิ ก ยกเลิ ก การซ อ น เพื่ อ ให เ ลเยอร นั้ น แสดง ตามปกติ โดยคลิกเมาสที่รูปดวงตาที่อยูดานหนาของเลเยอรใหรูปดวงตานั้นหายไป รูปภาพที่อยูบนเลเยอรนั้นก็จะไมแสดงบนหนากระดาษทําการแลว และเมื่อตองการใช งานเลเยอรนั้นอีกครั้งก็ใหคลิกรูปดวงตาอีกครั้งเพื่อแสดงเลเยอร

29


30

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การล็อคเลเยอร การล็อคเลเยอร คือ การล็อคไมใหกระทําสิ่งใดๆ กับเลเยอร โดยในการ ล็อคเลเยอรของโปรแกรม Photoshop มีรูปแบบตางๆ อีก 4 ตัวเลือก ซึ่งรูปแบบของ การล็อคนี้จะอยูที่พาเล็ต Layer ตรงคําสั่ง Lock โดยวิธีการใชล็อคเลเยอรนั้นคือคลิกเมาสเลเยอรที่ตองการล็อค จากนั้นคลิก ตรงสัญลักษณของการล็อคแตละชนิดก็จะสามารถใชการล็อคตามที่เลือกได โดยสังเกต วาเลเยอรที่เลือกจะใชการล็อคนั้นจะมีรูปกุญแจอยูตรงทายของเลเยอร และสัญลักษณ ของการล็อคที่เลือกก็จะเปนปุมบุมลงไป ดังรายละเอียดของรูปแบบการล็อค ดังนี้ Lock Transparent Pixels ล็อคสวนโปรงใสทําใหไมสามารถทําสิ่งใดในสวนที่โปรงใสได Lock Image Pixels ล็อคเลเยอรทําใหไมสามารถปรับสี เติมสี สวนใด ๆ ของเลเยอรได Lock Position ล็อควัตถุไวทําใหไมสามารถเคลื่อนยายหรือปรับเปลี่ยนได Lock All ล็อคทุกอยางทําใหไมสามารถทําอะไรกับเลเยอรนั้นได


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การตั้งชื่อเลเยอร หรือ เปลี่ยนชื่อเลเยอร ตามปกติเมื่อสรางเลเยอรขึ้นมาใหม โปรแกรมจะตั้งชื่อมาใหเปนคําวา Layer ตามดวยลําดับเลข ซึ่งถาเราทํางานกับเลเยอรจํานวนมากๆ อาจจะสับสนไดวา เลเยอร ไหนเปนอะไร มีวัตถุอะไรอยูในเลเยอรนั้น ดังนั้น เพื่อปองกันการสับสน เราสามารถ กําหนดชื่อใหมใหกับเลเยอร รวมถึงกําหนดสีของเลเยอรไดดวย ดังขั้นตอนตอไปนี้ 1. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อบนเลเยอรนั้น 2. พิมพชื่อเลเยอร 3. กด Enter สําหรับ Photoshop CS6 เมื่อพิมพชื่อเลเยอรหนึ่งเสร็จแลว สามารถกด Tab เพื่อเลื่อนไปยังเลเยอรอื่นเพื่อทําการพิมพชื่อไดเลย ไมตองมาทําซ้ําขั้นตอนเดิม ทําให ประหยัดเวลาไดมาก

31


32

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปลดล็อคเลเยอร Background 1. ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร จะมีหนาตางดังภาพขึ้นมา

2. ตั้งชื่อเลเยอรใหม หรือใชชื่อเลเยอร 3. กด Ok จากนั้นเลเยอรนนั้ ก็จะปลดล็อคเปนเลเยอรธรรมดา การรวมเลเยอร การรวมเลเยอร คือ การกําหนดใหเลเยอรหนึ่งไปรวมกับอีกเลเยอรหนึ่งหรือ รวมเลเยอรทั้งหมดในพาเล็ต Layers ใหกลายเปนเพียงเลเยอรเดียว ซึ่งการรวมเลเยอรมี หลายรูปแบบ ดังนี้ Merge Down การรวมเลเยอรสองเลเยอรเขาดวยกัน Merge Down เปนคําสั่งที่กําหนดใหเลเยอรที่กําลังทํางานอยูรวมกับอีก เลเยอรหนึ่งที่อยูดานลางโดยชื่อของเลเยอรที่แสดงผลหลังจากรวมเลเยอรแลวจะ เปนชื่อเลเยอรที่อยูทางดานลาง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Merge Visible การรวมเลเยอรที่แสดงผลทั้งหมด Merge

Visible เปนการรวมเลเยอรที่ปรากฏสัญลักษณรูปดวงตา

ทั้งหมดในพาเล็ต Layers เขาดวยกันใหเหลือเพียงหนึ่งเลเยอรเทานั้น โดยเลเยอร ที่ผานการรวมนั้นจะจัดเก็บไวใน เลเยอร Background สวนเลเยอรอื่นๆที่ซอน ไวจะไมถูกนํามารวม วิธีการรวมเลเยอร 1. เลเยอร ที่ กํ า ลั ง ทํ า งาน หรื อ เป ด ใช ง านอยู จ ะปรากฏสั ญ ลั ก ษณ 2. เลือกเมนูคําสั่ง Layers บนเมนูบาร จากนั้นเลือกคําสั่ง Merge Visible หรือคลิกเมาสทางขวาตรงเลเยอรที่คลิกเลือกจากนั้นคลิกคําสั่ง Merge Visible เลเยอร ทั้งหมดที่เปดใช จะถูกรวมเขาดวยกันเปนเลเยอรเดียวกันชื่อวา Background Flatten Image การรวมเลเยอรทั้งหมด Flatten Image เปนการรวมเลเยอรทั้งหมดที่อยูในพาเล็ต Layers ซึ่ง รวมทั้งเลเยอรที่ซอนอยูทั้งหมด วิธีการรวมเลเยอร 1. คลิกเมาสที่เลเยอร จากนั้นคลิกเลือกเมนูคําสั่ง Layer บนเมนูบาร จากนั้นเลือกคําสั่ง Flatten Image หรือคลิกเมาสทางขวาตรงเลเยอรที่คลิกเลือก จากนั้นคลิกคําสั่ง Flatten Image เลเยอรทั้งหมด จะถูกรวมเขาดวยกันเปนเลเยอร เดียวกันชื่อวา Background 2. ถามีเลเยอรใดที่ซอนอยูโปรแกรมจะมีไดอะล็อคซบล็อกซยืนยันการรวมเล เยอรทั้งหมดรวมทั้งที่ซอนอยูดวย ถาตองการรวมทั้งหมดใหคลิกที่ OK

33


34

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การจัดกลุมใหกับเลเยอร การจัดกลุมใหกับเลเยอร เปรียบเสมือนการสรางแฟมเอกสาร เพื่อจัดเก็บ เลเยอรแตละชนิดเขาไวดวยกัน โดยจําแนกเปนประเภทหรือกลุมงานของเลเยอรเพื่อให เกิดความสะดวก วิธีการสรางกลุมใหกับเลเยอร มีดังนี้ 1. ในพาเล็ต Layers คลิกปุม New Layer Group

จะปรากฏ

เลเยอรใหมที่มีโฟลเดอรสีเหลืองอยูดานหนาเลเยอรและจะมีชื่อวา Group 1 2. ถาตองการเปลี่ยนชื่อกลุมใหดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อ Group 1 แลวพิมพชื่อใหม ที่ตองการแลวกดปุม Enter 3. การเพิ่มเลเยอรใหมในกลุม ใหคลิกเมาสที่ไอคอน

จะปรากฏเลเยอร

ใหมที่อยูใน Layer Animal คือ Layer 1 4. การดูเลเยอรตางๆ ที่อยูในกลุมของ Layer ใหคลิกเมาสที่สัญลักษณ ซึ่งจะพบกับเลเยอรที่อยูในกลุมเลเยอรที่สรางไว ถาเปนสัญลักษณ

หมายถึงเปดให

เห็นเลเยอรที่อยูขางในกลุม 5. ถาตองการนําเลเยอรที่อยูดานนอกกลุมของเลเยอรยายเขาไปอยูในกลุม ใหคลิกเมาสที่เลเยอรที่สรางไวแลว จากนั้นลากเมาสที่เลเยอรนั้นแลวนําไปวางที่กลุม เลเยอรที่ตองการยายเขาไป จะเห็นวาเลเยอรที่ตองการยายนั้นเขาไปอยูในกลุมเลเยอร สังเกตไดจากตัวอยางของรูปภาพจะเขยิบเขาไปดานในกลุม 6. ถาตองการยายเลเยอรออกจากกลุมเลเยอร ใหผูเรียนคลิกเมาสที่เลเยอรที่ ตองการยาย จากนั้นคลิกเมาสคางไวแลวนํามาวางบนเลเยอรใดก็ไดที่อยูดานนอกของ กลุม Layer


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Layer Style Layer Style เปนเครื่องมือสําคัญที่ใชสําหรับตกแตงรูปภาพในเลเยอรใหมี ลักษณะพิเศษทีส่ วยงามมากยิ่งขึ้น เชน การกําหนดแสงเงา , กําหนดความหนาลึกของ ภาพแบบ 3 มิติ โดย Layer

Style

จะถูกสรางขึ้นมาใหมซอนทับผสานลงไปกับ

รูปภาพในเลเยอรหลัก โดยในขณะที่รูปภาพตนฉบับยังคงมีรายละเอียดเหมือนเดิม โดย มีวิธีการใชงาน Layer Style ดังนี้ 1. คลิกเมาสที่เลเยอรที่ตองการใสเอฟเฟกต จากนั้นคลิกเมาสที่ปุม

บน

พาเล็ต Layers จากนั้นคลิกเลือกรูปแบบของเอฟเฟกตที่ตองการ หรือ ดับเบิ้ลคลิก ที่เลเยอร ซึ่งจะปรากฏไดอะล็อกซบล็อกซของ Layer Style หรือ คลิกเมนู Layer > Layer Style > Drop Shadow...

35


36

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 2. สามารถกําหนดรายละเอียดตางๆ ของ Layer Style ไดจากทางขวามือ โดยดานซายมือจะเปนรูปแบบของ Layer Style


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่งตางๆ ใน Layer Style Drop Shadow สรางเงาไวหลัง Object Inner Shadow สรางเงาไวเหนือ Object Outer Glow สรางการฟุงกระจายรอบนอก Object Inner Glow สรางการฟุงกระจายรอบใน Object Bevel & Emboss สรางขอบ Object ใหดูเปน 3 มิติ Satin สรางพื้นผิวลงบนอ Object อบเจ็คดูเหมือนลายผา Color Overlay ใสสีทับลงบน Object Gradient Overlay ไลเชดสีลงบน Object ออบเจ็ค Pattern Overlay ใสพื้นผิวลงใน Object Stroke ใสเสนขอบใหกับ Object

37


38

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

การเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่ เปนการกําหนดขอบเขตพื้นที่การทํางานบนภาพ เพื่อทําการ ตกแตง ลบ แกไข หรือเลือกตัดเฉพาะพื้นที่ที่ตองการ คําสั่งพื้นฐานที่ใชสําหรับเลือกพื้นที่ การทํางาน ไดแก การควบคุมการเลือกพื้นที่ ในการควบคุมการเลือกพื้นที่ ทําไดโดยการกําหนดคาตัวเลือกบนแถบตัวเลือก ดังแสดงในภาพ

A : New Selection กําหนดใหสรางพื้นที่ที่เลือกใหมทุกครั้งที่ใชงานเครื่องมือ B : Add to Selection ใชเพิ่มพื้นที่ที่เลือกใหกวางขึ้น หรือใชสําหรับเลือกพื้นที่ มากกวาหนึ่งจุด หรือกดปุม < Shift > ในขณะใชเครื่องมือ C : Subtract from Selection ใชสําหรับลดพื้นที่ที่เลือกใหแคบลง โดยการตัดพื้นที่ นอกจุดที่คลิกหรือลากเมาส หรือกดปุม < Alt > ขณะใชเครื่องมือ D : Intersect with Selection ใชสําหรับเลือกพื้นที่เฉพาะจุดที่คลิกเมาส หรือลาก เมาสทับในจุดเดิม หรือกดปุม< Alt + Shift > ขณะใชเครื่องมือ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การยกเลิกการเลือกพืน้ ที่ หลังจากทําการเลือกพื้นที่ จะไมสามารถทํางานกับพื้นที่รอบนอกที่ไมถูกเลือก ได จึงตองยกเลิกการเลือกพื้นที่กอน โดยการคลิกเมนูคําสั่ง Select > Deselect หรือกด คียลัด < Ctrl + D > ดังแสดงในภาพ

การสลับด้ านการเลือกพืน้ ที่ เปนการสลับดานพื้นที่ที่เลือก ใชในกรณีที่ตองการเลือกพื้นที่ที่อยูตรงกันขาม กับบริเวณ ที่เลือกไว โดยการคลิกเมนูคําสั่ง Select > Inverse หรือกดคียลัด < Shift + Ctrl + I > ดังแสดง ในภาพ

39


40

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การยายการเลือกพื้นที่ ใชในกรณีที่ตองการยายตําแหนงของพื้นที่ที่เลือก มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1.คลิกเครื่องมือเลือกพื้นที่ บนกลองเครื่องมือ 2. นําเมาสไปวางภายในบริเวณพื้นที่ที่เลือก (เสนประ) คลิกเมาสคางไวแลว ลากยายไปยังตําแหนงใหมที่ตองการ การปรับขนาดการเลือกพื้นที่ ใชเพื่อปรับขนาดของภาพ หรือปรับบางสวนของภาพที่เลือกไว มีขั้นตอนการ ทํางานดังนี้ 1. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Transform Selection จะปรากฏจุดสี่เหลี่ยม ลอมรอบเสนประในบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว 2. นําเมาสไปวางไวที่มุมของจุดสี่เหลี่ยม โดยใหตัวชี้เมาสเปลี่ยนเปนลูกศร คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อปรับขนาดพื้นที่ที่เลือกตามตองการ 3. กดปุม Enter เพื่อตกลง กลุมเครื่องมือที่ใชในการตัดภาพ ในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่รูปทรงพื้นฐานดวยเครื่องมือ Marquee เปนการเลือกพื้นที่ในลักษณะที่ตองการขอบเขตตายตัว หรือการตัดตอภาพทีไ่ ม ซับซอนมากนัก ใหอยูในรูปทรงพืน้ ฐานหรือรูปทรงเรขาคณิต ไดแก สี่เหลีย่ ม วงกลม วงรี หรือเสนตรง เครื่องมือในกลุมนี้ ไดแก การเลือกพื้นที่แบบสี่เหลี่ยมดวยเครื่องมือ Rectangular Marquee เครื่ อ งมื อ Rectangular

Marquee

ใช สํ า หรั บ การเลื อ กพื้ น ที่ รู ป ทรง

สี่เหลี่ยมผืนผาหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Rectangular Marquee บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ หมายเหตุ : กดปุม Shift ขณะลากเมาเพื่อตองการเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส : การกําหนดคา Feather บนแถบตัวเลือกกอนทําการเลือกพื้นที่ เมื่อตองการใหบริเวณขอบภาพดูนุมนวลขึ้น หรือขอบภาพมีลักษณะฟุงกระจาย การเลือกพื้นที่รูปทรงวงกลมดวยเครื่องมือ Elliptical Marquee เครื่องมือ Elliptical Marquee ใชสําหรับการเลือกพื้นที่รูปทรงวงรีหรือ วงกลม มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Elliptical Marquee บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ หมายเหตุ : กดปุม Shift ขณะลากเมาเพื่อตองการเลือกพื้นที่รูปทรงวงกลม

41


42

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่เสนตรงแนวนอนดวยเครื่องมือ Single Row Marquee และเสนตรง แนวตั้งดวยเครื่องมือ Single Column Marquee การเลือกพื้นที่เสนตรงแนวนอนดวยเครื่องมือ Single Row Marquee และ พื้นที่เสนตรงแนวตั้งดวยเครื่องมือ Single Column Marquee ใชในกรณีที่ตองการ กําหนดขอบเขตพื้นที่เพียงแค 1 พิกเซล โดยสวนใหญจะนําไปใชเพื่อสรางเสนกรอบ หรือ เลือกทํางานกับพื้นที่แคบๆ เทานั้น ตัวอยางการเลือกพื้นที่เสนตรงแนวนอนดวยเครื่องมือ Single Row Marquee มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Single Row Marquee บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Lasso เปนการเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระ หรือเลือกบริเวณพื้นที่ที่มีความซับซอน เพื่อให สามารถทํางานกับขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงลงไปได เครื่องมือในกลุมนี้ ไดแก การเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Lasso เครื่องมือ Lasso ใชสําหรับเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระ โดยจะควบคุมการเลือก พื้นที่คอนขางยาก เพราะตองลากเมาสกําหนดขอบเขตเอง จึงตองอาศัยความชํานาญใน การใชเมาสบังคับขอบเขตพื้นที่การทํางานที่ตองการ ตัวอยางการเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระ ดวยเครื่องมือ Lasso เพื่อใชตกแตงสีบริเวณแกมทั้งสองขาง มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Lasso บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกปุม Add to Selection บนแถบตัวเลือก เพื่อกําหนดพื้นที่ที่เลือก มากกวา 1 จุด 4. กําหนดคา Feather: เพื่อใสความฟุงกระจายใหกับขอบภาพที่เลือกไว 5. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Polygonal Lasso เครื่องมือ Polygonal Lasso ใชสําหรับเลือกพื้นที่รูปทรงหลายเหลี่ยม หรือรูป ดาว เชน รูปทรงกลอง หรือรูปทรงที่เห็นเสนขอบชัดเจน มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Polygonal Lasso บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสที่จุดเริ่มตน จากนั้นเลื่อนเมาสไปยังตําแหนงถัดไป คลิกเพื่อ กําหนดจุดตอไป จนกระทั่งจุดสุดทายมาบรรจบกับจุดเริ่มตน โดยจะปรากฏเสนประ บริเวณพื้นที่ที่เลือกไว หมายเหตุ : สามารถใชปุม Backspace ลบจุดที่เลือกที่ละจุดได

43


44

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Magnetic Lasso เครื่องมือ Magnetic Lasso ใชสําหรับเลือกพื้นที่ที่มีความแตกตางระหวาง เสนขอบกับพื้นหลังอยางชัดเจน เครื่องมือนี้เปรียบเสมือนแมเหล็ก ทําหนาที่ดูดเสนประ ของพื้นที่ที่เลือก ใหติด เขากับแนวขอบภาพ โดยเครื่องมือจะทําการวิเคราะหหาความ แตกตางจากคาสีเอง ในการกําหนดคาเครื่องมือบนแถบตัวเลือก ตัวอยางการเลือกพื้นที่รูปทรงอิสระดวยเครื่องมือ Magnetic Lasso มีขั้นตอน การทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Magnetic Lasso บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสที่จุดเริ่มตน จากนั้นเลื่อนเมาสไปตามเสนขอบภาพบริเวณที่ ตองการเลือกพื้นที่ คลิกเพื่อกําหนดจุดตอไป จนกระทั่งจุดสุดทายมาบรรจบกับจุดเริ่มตน โดยจะปรากฏจุดแองเคอรรอบพื้นที่ที่เลือกไว


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่ตามคาสีของภาพที่ถูกเลือก การเลือกพื้นที่ตามคาสีดวยเครื่องมือ Magic Wand เครื่องมือ Magic Wandใชสําหรับการเลือกพื้นที่ที่มีการไลโทนสีแบบตอเนื่อง หรือภาพที่มีโทนสีใกลเคียงกัน และมีขอบเขตที่คอนขางชัดเจน มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Magic Wand บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมาสบริเวณพื้นที่ที่ตองการเลือก จะปรากฏเสนประลอมรอบพื้นที่ที่ เลือก กดปุม < Shift > และคลิกเมาส เมื่อตองการเลือกพื้นที่เพิ่มเติม การเลือกพื้นที่ตามคาสีดวยเครื่องมือ Quick Selection เครื่องมือ Quick Selection ใชสําหรับเลือกพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว เหมาะกับ พื้นที่ ที่มีขอบเขตสีสันคอนขางชัดเจน หรือดูแตกตางกับพื้นหลังพอสมควร กากําหนดคา เครื่องมือบนแถบตัวเลือกมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเครื่องมือ Quick Selection บนกลองเครื่องมือ 3. กําหนดคาเครื่องมือบนแถบตัวเลือกตามความตองการ 4. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่

45


46

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกพื้นที่ดวยโหมด Quick Mask การเลือกพื้นที่ดวยโหมด Quick Mask เปนการเลือกพื้นที่โดยใชสี เพื่อแยก ความแตกตางระหวางพื้นที่ที่เลือก และพื้นที่ที่ไมถูกเลือก การทํางานจะมีลักษณะคลาย กับการสรางหนากาก (Mask) เพื่อบังพื้นที่สวนที่ไมตองการเลือกเอาไว โดยบริเวณที่เลือก จะมีสี แดง ซึ่ง หมายถึง บริเ วณที่ หามทําการปรับแตงภาพ หลัง จากที่เข าใช งานโหมด Quick Mask ตองใชเครื่องมือ Brush ในการควบคุมขอบเขตของพื้นที่ที่เลือก และหาก ตองการกลับเขาสูโหมดการทํางานปกติ ใหคลิกเลือกโหมด Standard มีขั้นตอนการ ทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกโหมด Quick Mask บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเครื่องมือ Brush บนกลองเครื่องมือ 4. คลิกเมาสคางไวแลวลากระบายขอบเขตพื้นที่ เพื่อบังพื้นที่สวนที่ไมตองการ เลือกเอาไว โดยบริเวณที่ระบายจะมีสีแดงปรากฏคลายกับการสรางหนากาก ซึ่งเปน บริเวณที่ไมสามารถปรับแตงภาพได 5. คลิกโหมด Standard เพื่อกลับเขาสูโหมดการทํางานปกติ จะปรากฏ เสนประรอบบริเวณพื้นที่ที่ไมไดทําการระบายขอบเขตเอาไว (พื้นที่ตรงกันขามกับพื้นที่ ที่เลือก) หมายเหตุ : กดคียลัด <Q> เพื่อสลับการทํางานระหวางโหมด Quick Mask กับ โหมด Standard


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Refine Edge คําสั่ง Refine Edge ใชสําหรับปรับแตงขอบภาพบริเวณพื้นที่ที่เลือกไว โดย สามารถปรับแตงขอบภาพทั่วๆไป และขอบภาพที่มีรายละเอียดที่ซับซอน เชน พื้นที่เสน ผมหรือขนสัตว หนาตางในการปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Refine Edge การปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Refine Edge ขั้นตอนแรกตองทําการ เลือกพื้นที่ใหภาพในแบบคราวๆ ไวกอน หลังจากนั้นจึงใชคําสั่ง Refine Edge เพื่อ ปรั บ แต ง จนได พื้ น ที่ ที่ ส มบู ร ณ ขึ้ น ตั ว อย า งการปรั บ แต ง ค า การเลื อ กพื้ น ที่ ด ว ยคํ า สั่ ง Refine Edge มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเลือกพื้นที่ ในที่นี้เลือกใชเครื่องมือ Quick Selection 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก บริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ 4. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Refine Edge บนแถบตัวเลือก 5. คลิกเลือก View : เพื่อกําหนดรูปแบบการแสดงภาพ ในที่นี้เลือก On Layer เพื่อใหแสดงขอบภาพที่เลือกเปนแบบโปรงใส 6. ปรับคา Radius: เพื่อกระจายขอบภาพที่เลือก ไปยังบริเวณที่มีสีใกลเคียงกัน 7. ปรับคา Smooth: เพื่อลดรอยหยักใหกับขอบภาพที่เลือกใหดูเรียบขึ้น 8. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

47


48

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงคาการเลือกพื้นที่ดวยคําสั่ง Modify คําสั่ง Modify ใชสําหรับปรับแตงคาการเลือกพื้นที่บริเวณขอบภาพที่เลือกไว ประกอบดวยคําสั่งตางๆ ไดแก การกําหนดความหนาขอบภาพที่เลือกดวยคําสั่ง Border คําสั่ง Border ใชปรับความหนาขอบภาพที่เลือก โดยจะปรากฏเสนคูบริเวณที่ เลือกพื้นที่ และพื้นที่ภายในเสนคูสามารถเติมสีหรือคัดลอกไปใชในการตกแตงสวนอื่นๆ มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดบริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ โดยใชเครื่องมือ Quick Selection 3. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Modify > Border 4. กําหนดคา Width: ใน Border Selection เพื่อกําหนดความหนาให ขอบภาพ ที่เลือกพื้นที่ไว ในที่นี้เลือกเปน 10 pixels 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง การกําหนดความโคงมนขอบภาพที่เลือกดวยคําสั่ง Smooth คําสั่ง Smooth ใชปรับขอบภาพที่เลือก บริเวณที่เปนเหลี่ยมมุมใหโคงมน หรือ บริเวณที่เปนรอยหยักใหดูนุมนวลขึ้น มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดบริเวณที่ต องการเลือกพื้นที่ ในที่นี้เ ลือกบริเวณดอกไม โดยใช เครื่องมือ Quick Selection บนกลองเครื่องมือ 3. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Modify > Smooth 4. กําหนดคา Sample Radius: ใน Smooth Selection เพื่อกําหนดความ โคงมนขอบภาพที่เลือกไว ในที่นี้เลือกเปน 7 pixels 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การขยายพื้นที่ของภาพที่เลือกดวยคําสั่ง Expand คําสั่ง Expand ใชสําหรับขยายพื้นที่ของภาพที่ไดเลือกไว ตามจํานวนพิกเซลที่ กําหนด มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดบริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ โดยใชเครื่องมือ Quick Selection 3. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Modify > Expand 4. กําหนดคา Expand By: ใน Expand Selection เพื่อขยายขอบภาพที่เลือก 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง การลดพื้นที่ขอบภาพที่เลือกดวยคําสั่ง Contract คําสั่ง Contract ใชสําหรับลดพื้นที่ขอบภาพที่เลือก ชวยแกปญหาขอบสีของ พื้นหลังที่ติดมา มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดบริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ โดยใชเครื่องมือ Quick Selection 3. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Modify > Contract 4. กําหนดคา Contract By: ใน Contract Selection เพื่อลดพื้นที่ขอบภาพที่ เลือกไว 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

49


50

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเพิ่มความฟุงกระจายขอบภาพที่เลือกดวยคําสั่ง Feather คํา สั่ง Feather ใช ปรั บ เพิ่ มความฟุ งกระจายขอบภาพที่ เลื อก เพื่อ ความ กลมกลืนระหวางสวนที่เลือกพื้นที่กับสวนที่ไมไดเลือกพื้นที่ มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดบริเวณที่ตองการเลือกพื้นที่ โดยใชเครื่องมือ Quick Selection 3. คลิกเมนูคําสั่ง Select > Modify > Feather หรือกดคียลัด< Shift + F6 > 4. กําหนดคา Feather Radius: ใน Feather Selection เพื่อเพิ่มความฟุง กระจายใหกับขอบภาพที่เลือกไว 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับรูปทรงใหกับภาพ การปรับรูปทรงใหกับภาพไมวาจะเปนการปรับขนาดภาพ การหมุนภาพ การ บิดภาพ การปรับทิศทางภาพ การเอียงภาพ หรือการยืดภาพ ซึ่งเปนการปรับเปลี่ยน เพื่อใหไดรูปทรงตามที่ตองการ หรือตองการใหรูปทรงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้ การหมุนภาพดวยคําสั่ง Image Rotation โดยปกติภาพทั่วไปมักแสดงเปนแนวนอน หากตองการปรับเปลี่ยนทิศทางการ หมุนของภาพไปยังทิศทางใหม ทําไดโดยคลิกเมนูคําสั่ง Image > Image Rotation และ เลือกคําสั่งที่ตองการ ซึ่งประกอบดวย 6 คําสั่ง คือ - คําสั่ง 180º

- คําสั่ง 90º CW

- คําสั่ง 90º CCW

- คําสั่ง Arbitrary

- คําสั่ง Flip Canvas Horizontal

- คําสั่ง Flip Canvas Vertical

51


52

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับรูปทรงใหกับภาพดวยคําสั่ง Transform เปนการปรับรูปทรงใหภาพตามคําสั่งที่โปรแกรมกําหนดไว เชน การหมุนภาพ การเอียงภาพ หรือการบิดภาพ เปนตน ทําไดโดยคลิกเมนูคําสั่ง Edit > Transform และ เลือกคําสั่งที่ตองการ ปรับรูปทรง ซึ่งประกอบดวย 6 คําสั่ง คือ - คําสั่ง Scale

- คําสั่ง Rotate

- คําสั่ง Skew

- คําสั่ง Distort

- คําสั่ง Perspective

- คําสั่ง Wrap

การปรับรูปทรงแบบอิสระใหกับภาพดวยคําสั่ง Puppet Warp เปนคําสั่งที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับคําสั่ง Free Transform แตสามารถดัด รูปทรงใหกับภาพไดอิสระกวา มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. ดับเบิลคลิกเลเยอรภาพที่ตองการปรับรูปทรงในพาเนล Layers และกดปุม Enter เพื่อตกลง เพื่อทําการปลดล็อคภาพ (หากเลเยอรภาพที่ทําการปรับแตง มีภาพ กุญแจปรากฏอยู จะไมสามารถปรับแตงภาพได) 3. คลิกเมนูคําสั่ง Edit > Puppet Warp 4. คลิกเมาสบริเวณที่ตองการปรับรูปทรง สรางจุดยึด (Pin) เพื่อล็อคภาพที่ เลือกไมใหเคลื่อนที่ 5. คลิกเมาสคางไวบริเวณจุดยึดที่สรางขึ้นแลวลาก เพื่อดัดรูปทรงใหโคงงอ 6. กดปุม Enter เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

สวนประกอบหลักๆ ที่มองเห็นเมื่อเปดไฟลรูปภาพขึ้นมาดู คือ แสง, เงา, และสี รูปที่ถายมาจากกลองดิจิตอลหรือรูปที่สแกนมา เรื่องของแสงเงาอาจจะไมสมบูรณนัก สามารถปรั บ แต ง ภาพเหล า นี้ ใ ห ส วยงามสมจริ ง ด ว ยการใช คํ า สั่ ง ต า งๆ ในโปรแกรม Photoshop ซึ่งมีอยูมากมายใหเราไดเลือกใชใหเหมาะสมกับภาพนั้นๆ การปรับแตงสีและแสงใหกับภาพ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. เลือกสวนของภาพที่ตองการปรับแตง (Selection) 3. หากไมเลือกพื้นที่ในการปรับแตง เมื่อปรับแตงจะปรับทั้งภาพ 3. เลือกคําสั่ง Image > Adjustments จากแถบ Menu bar

53


54

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงดวยพาเนล Adjustments 1. เปดใชพาเนล Adjustments 2. คลิกเลือกปุมตางๆ ในการปรับแตง 3. ปรับแตงคาในพาเนล Properties 4. โปรแกรมจะทําการสรางเลเยอรขึ้นใหมเพื่อในการปรับแตงภาพ เรียกวา Adjustments Layer

Adjustments Layer


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับสีและแสงแบบอัตโนมัติ คําสั่ง Auto Levels เปนคําสั่งที่ใชปรับความมืดและความสวางใหกับภาพแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะปรับสี ในแตละแชนเนลอยางเปนอิสระตอกัน จึงอาจทําใหภาพเกิดสีเพี้ยนได ดังนั้นควรใชกับ ภาพที่มีโทนสีไมตางกันมากเพื่อนลดความเพี้ยนของสี ซึ่งมีวิธีการใชคําสั่ง คือ คลิกที่เมนู Image > Adjustment> Auto Levels คําสั่ง Auto Contrast เป น คํ า สั่ ง ที่ ใ ช ห รั บ ความต า งของความมื ด และความสว า งให กั บ ภาพแบบ อัตโนมัติ ซึ่งจะไมแยกแชนเนลจึงทําใหภาพที่ไดมคี วามสวางและคมชัดกลมกลืนกัน โดยมี วิธีการคือคลิกที่เมนู Image > Adjustment > Auto Contrast คําสั่ง Auto Color เปนคําสั่งที่ใชปรับสีและความตางระหวางความมืดและความสวางใหกับภาพ แบบอัตโนมัติซึ่งชวยแกปญหาสีเพี้ยน โดยมีวิธีการคือ คลิกที่เมนู Image > Adjustment > Auto Color การปรับแตงความมืดความสวางใหกับภาพ Brightness / Contrast, Level, Curve, และ Exposure คําสั่งในชุดนี้จะใช ในการปรับสีและแสงใหกับภาพ โดยแตละคําสั่งจะมีวิธีการปรับคาที่แตกตางกัน เชน Brightness / Contrast และ Exposure จะปรับดวยคาตัวเลข, Level จะปรับดวย กราฟระดับของปริมาณแสงและสีในแบบ Histogram ในขณะที่ Curve จะปรับอยาง ละเอียดดวยเสนกราฟ เปนตน

55


56

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Brightness/Contrast คําสั่ง Brightness/Contrast ใชสําหรับปรับแตงคาพิกเซลในภาพ ใหเกิดความมืด ความสวาง และความคมชัด โดยคา Brightness ใชปรับคาความมืดสวาง สวนคา Contrast ใชปรับความคมชัดใหกบั ภาพ มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Brightness/Contrast หรือ คลิกปุม Brightness/Contrast บนพาเนล Adjustments 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อกําหนดคา ดังนี้ - Brightness ปรับความมืดสวางใหกับภาพ - Contrast ปรับความคมชัด 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Curves คําสั่ง Curves ใชสําหรับปรับแตงสีและแสงเงาใหกับภาพ ในลักษณะของเสน Curves มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Curves หรือกดคียล ัด < Ctrl + M > หรือคลิกเครื่องมือ Curves บนพาเนล Adjustments 3. คลิกเมาสคางไวแลวลากบนเสน Curves โดยลากไปยังตําแหนงที่ตองการ เพื่อปรับแตงคาความมืดสวางใหกับภาพ 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

57


58

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Levels คําสั่ง Levels ใชสําหรับปรับความสวางของภาพ โดยสามารถปรับระดับสีของภาพ ใหเขมขึ้นหรือจางลงไปได โดยอาศัยการเพิ่มสีดําหรือสีขาวในภาพ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Levels 3. จะปรากฏหนาตาง Level ที่ตําแหนง Input ใหคลิกเมาสคางและลากปุม เพื่อปรับคาระดับสีของภาพ สวน Output ใชสําหรับระดับสีของภาพ โดยดูการ เปลี่ยนแปลงของสีจากรูปภาพจนไดระดับความสวางที่พอใจ 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Exposure คําสั่ง Exposure ใชสําหรับปรับปรับของภาพ โดยสามารถปรับแสงของภาพให สวางหรือมืดขึ้น ทํางานคลายกับการปรับรูรับแสงของกลอง 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Exposure 3. จะปรากฏหนาตาง Exposure โดยมีคาํ สั่งตางๆ ดังนี้ -

Exposure : ปรับคาการชดเชยแสง ทางบวกหรือทางลบ

-

Offset

-

Gamma Correction : ปรับแสงสีขาว หรือสีดําใหภาพ

: ปรับความเขมของเงา

4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

59


60

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Color Balance เปนคําสั่งที่ใชปรับความสมดุลใหกับภาพหรือใชเปลี่ยนสีภาพก็ได เหมาะกับ การปรับแกภาพเกาใหดูใหมขึ้น หรือใชสรางเอฟเฟกซใหกับภาพ เปนตน ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Color Balance 3. คลิกที่ Preserve Luminosity เพื่อล็อกคาความสวางไวไมใหเปลี่ยน 4. คลิกที่ Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการปรับสีและแสง 5. คลิกเมาสดานซายคางไวแลวลากไปในโทนสีที่ตองการปรับเปลี่ยน โดยจะ กําหนดโทนสีต รงขา มกั น คื อ สีฟ า (Cyan) ตรงข ามกั บสี แดง (Red), สีม วงแดง (Magenta) ตรงขามกับสีเขียว(Green)และสีเหลือง(Yellow) ตรงขามกับสีน้ําเงิน (Blue) 6. คลิกเลือกโทนการปรับสีและแสงเงาที่ตัวเลือก Tone Balance คือ -

Shadows การปรับในโทนมืด

-

Midtones การปรับในโทนปานกลาง

-

Highlight การปรับในโทนสวาง 7. คลิกปุม OK เพื่อตกลงฃ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงสีใหภาพ คําสั่ง Vibrance เปนคําสั่งปรับสีในสวนที่สีออกกลางๆ ไมคอยสดหรือไมคอยมีสีใหดูสดใสขึ้น สวนสีที่สดอยูแลวจะไมคอยถูกปรับ ซึ่งตางจาก Saturation ที่ปรับความสดใสใหกับทุกสี ในภาพซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Vibrance จะปรากฏหนาตาง Vibrance 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อกําหนดคา ดังนี้ - Vibrance: การเพิ่มความอิ่มตัว หรือความสดของสีที่เปนสีหลักในภาพ - Saturation: การเพิ่มความสดใหสีในภาพโดยรวม

61


62

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Hue/Saturation เปนคําสั่งที่ใชปรับสีและแสงเงาใหกับรูปภาพ ซึ่งสามารถเลือกสีภาพที่จะปรับ หรือเลือกปรับเปนสีใดสีหนึ่งก็ได ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดขอบเขตเพื่อเปลี่ยนสีภาพ โดยการเลือกพื้นที่ในบริเวณทีต่ องการ 3. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Hue/Saturation หรือคียลัด < Ctrl + U >หรือคลิกปุม Hue/Saturation บนพาเนล Adjustments 4. คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อกําหนดคา ดังนี้ - Hue: ปรับสีใหมใหกับภาพ - Saturation: ปรับความสดของสี - Lightness: ปรับความสวางของสี 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Selective Color เปนคําสั่งที่ใชปรับเพิ่มหรือลดคาของสีที่โหมดสี CMYK ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Selective Color 3. คลิกที่ Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการปรับสี 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

63


64

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Channel Mixer ใชปรับเพิ่มหรือลดสีในแตละแชนแนลของภาพ นอกจากจะปรับสีภาพแลวยังมี คุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถทําภาพซีเปยและภาพโทนสีเดียว (Monochrome) รวมถึง ภาพ Grayscale ไดอีกดวย ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Channel Mixer 3. คลิกที่ Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการปรับสี 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงภาพดวยแสงและเงา คําสั่ง Shadows/Highlights คําสั่ง Shadows/Highlights ใชสําหรับแกไขภาพถายยอนแสง โดยจะเพิ่มความ สวางใหกับภาพในบริเวณที่มืด และจะลดความสวางใหกับภาพในบริเวณที่สวางเกินไป ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Shadows/Highlights 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อปรับคาความมืดสวางใหกับภาพ ดังนี้ - Shadows ปรับคาความมืดใหกับภาพ - Highlights ปรับคาความสวางใหกับภาพ 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

65


66

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Variations คําสั่ง Variations ใชสําหรับปรับแตงสีและแสงเงาใหกับภาพ มีลักษณะคลาย กับการยอมสีภาพดวยวิธีคลิกเลือกภาพตัวอยางที่โปรแกรมแสดงออกมา ซึ่งจะมีการ เปลี่ยนสีและแสงเงาไปทีละระดับ เชน ภาพถายที่มีสีแดงมากเกินไป หากคลิกเพิ่มสีที่อยู ในโทนสีตรงกันขามคือสีฟา จะทําใหภาพมีสีที่สมดุลมากขึ้น มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Variations 3. คลิกเลือกชวงแสงเงาใหกับภาพ ดังนี้ - Shadows ปรับแตงสวนเงาของภาพ - Midtones ปรับแตงสวนที่สวางปานกลางของภาพ - Highlights ปรับแตงสวนสวางของภาพ - Saturation ปรับแตงความอิ่มตัวของสี 4. คลิกเลือกโทนสีที่ตองการ โดยสามารถคลิกเลือกโทนสีเดิมซ้ําไดหลายครั้ง 5. คลิกเลือกปรับเพิ่มหรือลดความสวางใหกับโทนสีที่เลือก ดังนี้ - Lighter ปรับความสวาง - Current Pick แสดงภาพที่ปรับแตงจากการเพิ่มหรือลดความสวาง - Darker ลดความสวาง 6. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

หมายเหตุ : คําสั่ง Variations จะจดจําคาสุดทายของการปรับแตงไวเสมอ ดังนั้นหากเปดภาพใหมขึ้นมาใชงาน จะตองทําการยกเลิกคาเดิมของภาพกอน โดยคลิก เลือก Original บนหนาตาง Variations

67


68

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงภาพดวยเทคนิคพิเศษ คําสั่ง Gradient Map เปนคําสั่งที่ใชปรับสีภาพแบบการไลน้ําหนักโทนสีจากสีใน Gradient Map ซึ่ง มีขั้นตอนดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Gradient Map 3. คลิกที่เมนู Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการปรับสี 4. คลิกที่ลูกศรในตัวเลือก Gradient Used for Grayscale Mapping จากนั้น คลิกเลือกสีที่ตองการ 5. คลิกเลือกรูปแบบการทํางานที่ตัวเลือก Gradient Options -

Dither

กําหนดใหการไลสีมีความกลมกลืน

-

Reverse

กําหนดกลับดานทิศทางการไลสี

6. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Photo Filter คําสั่ง Photo Filter เปนคําสั่งที่เลียนแบบการทํางานของฟลเตอรสําหรับถายภาพ ใชสําหรับควบคุมโทนสีหรืออุณหภูมิสีของภาพใหดูสวยงามขึ้น มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Photo Filter หรือคลิกปุม Photo Filter บนพาเนล Adjustments 3. คลิกเลือกรูปแบบของ Filter ตามตองการ ในที่นี้เลือก Filter: Orange 4. คลิกเมาสคางไวแลวลาก กําหนดคา Density: เพื่อปรับระดับความเขมของสี ในที่นี้เลือกกําหนดความเขมของสีเปน 95% 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

69


70

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Posterize คําสั่ง Posterize เปนคําสั่งที่ลดจํานวนสีในแตละแชลเนลลง จึงทําใหภาพมี การตัดกันของสีที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image -> Adjustment -> Posterize จะปรากฏหนาตาง 3. คลิกที่ Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการแปลงสี 4. ปอนตัวเองที่ตองกี่ลดสีลงในแตละแชนเนลในชอง Levels 5. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงภาพใหเปนภาพขาวดํา คําสั่ง Desaturate คําสั่ง Desaturate ใชสําหรับเปลี่ยนภาพสีเปนภาพขาวดําแบบ Grayscale โดย โปรแกรมจะปรั บค า สี ใ ห กั บ ภาพโดยอั ต โนมั ติ แต ยัง คงระดั บ ความสว า งของภาพไว มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนู Image > Adjustments > Desaturate หรือกดคียลัด < Shift + Ctrl + U >

71


72

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Black & White คําสั่ง Black & White ใชในการปรับเปลี่ยนจากภาพสีใหเปนภาพขาว-ดํา โดย มีตัวเลือกใหเราปรับแตงแตละสีใหเปนระดับสีเทาที่เราตองการ ซึ่งมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Black & White 3. คลิกเมาสคางไวแลวลาก เพื่อปรับคาความมืดสวางใหกับภาพตามสีตางๆ 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Threshold คําสั่ง Threshold เปนคําสั่งแปลงภาพใหเปนสีขาวดํา โดยจะแทนที่พิกเซลที่ มีความมืดเปนสีดําและแทนพิกเซลที่มีความสวางเปนสีขาว ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustment > Threshold จะปรากฏหนาตาง 3. คลิกที่เมนู Preview เพื่อใหแสดงตัวอยางการแปลงสี 4. คลิกปุม OK เพื่อตกลง

73


74

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การปรับแตงภาพดวยการแทนสีและปรับสี คําสั่ง Replace Color คําสั่ง Replace Color ใชสําหรับเปลี่ยนสีใหกับภาพเฉพาะจุด มีขั้นตอนการ ทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. กําหนดขอบเขตการเปลี่ยนสีโดยการเลือกพื้นที่บริเวณที่ตองการ 3. คลิกเมนูคําสั่ง Image > Adjustments > Replace Color 4.

คลิก เลื อ กช อ ง Image

เพื่ อให แ สดงภาพสี จากต น ฉบั บ (หากเลื อ ก

Selection จะแสดงเปนภาพขาวดํา) 5. คลิกเมาสในบริเวณที่ตองการเปลี่ยนสีภาพ โดยแสดงสีที่เลือกในชอง Color 6. คลิกเลือกชอง Result เพื่อเลือกสีใหม หรือคลิกเมาสคางไวแลวลากเพื่อ กําหนดคาสีใหม โดยสีใหมที่เลือก จะถูกนําไปแทนที่สีเดิมในบริเวณที่คลิกเลือกไว 7. คลิกปุม Add to Sample เพื่อเลือกสีที่ตองการแทนที่เพิ่ม โดยการคลิก บริเวณที่ตองการเปลี่ยนสีเพิ่มเติม และสีบริเวณที่ถูกเลือกจะถูกแทนที่ดวยสีใหมที่เลือกไว 8. คลิกเมาสคางไวแลวลาก ปรับคา Fuzziness เพื่อขยายขอบเขตของสีที่จะ แทนที่เพิ่มขึ้น 9. คลิกปุม OK เพื่อตกลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

75


76

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

ฟลเตอร Filter คืออะไร ? ฟลเตอร (Filter)

คือ คําสั่งพิเศษ หรือ คําสั่งสําเร็จรูปที่ตกแตงภาพให

สวยงามภายในคําสั่งเดียว โดยจะชวยลดความยุงยากในการตกแตงภาพที่มีขั้นตอน มากมายใหนอยลง เชน การสรางแสงใหกับภาพ ถาทําตามขั้นตอนจะตองสรางทีละ ขั้นตอน คือ สรางเลเยอรใหม , คัดลอกภาพลงเลเยอร ลงสี แลวจึงปรับคา Opacity แต ถาเราใชคําสั่งสําเร็จรูปที่มีอยูพรอมแลวใน Photoshop ก็จะลดขั้นตอนตามที่กลาวมา ใหสามารถทํางานไดในขั้นตอนหรือคําสั่งเดียว โดยการทํางานของ Filter จะมีหลักการทํางานคลายกับฟลเตอรของกลอง ถายภาพ คือการใชเอฟเฟกตซอนลงบนภาพทําใหเกิดภาพที่มีลักษณะหลากหลายและ แปลกตาออกไป กฏการใชงานฟลเตอร ลักษณะของการตกแตงภาพดวยการใชฟลเตอรนั้น เปนเหมือนกับการซอน ภาพดวยแผนฟลมบางๆที่ชวยเปลี่ยนใหภาพปกติแปลกตาออกไป เหมือนกับการถายภาพ ดวยการใสฟลเตอรใหกับเลนสของกลองสี หรือรูปแบบที่ออกมานั้นจะทําใหภาพตาง ออกไปจากความเปนจริง ซึ่งการทํางานของฟลเตอรมีกฏงายๆ ดังนี้ 1. ฟลเตอรสามารถทงานไดกับเลเยอรที่ถูกเลือก (Active) , เลเยอรที่มองเห็น (Visible) หรือเฉพาะพื้นที่ที่เลือกได 2. ฟลเตอรไมสามารถใชกับภาพในโหมดสี Bitmap และ Indexed Color 3. มีบางฟลเตอรใชไดเฉพาะภาพในโหมดสี RGB


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 วิธีการใชงาน Filter การเรียกใช Filter มี 2 วิธี คือ กําหนด Filter จากคําสั่งที่เมนูบาร วิธีการเรียกใชคําสั่ง คือ คลิกเมนูคําสั่ง Filter จะปรากฏชื่อฟลเตอรให เลือกในตอนทายของคําสั่ง ซึ่งบางคําสั่งจะมีการปรับแตงเองแตบางคําสั่งจะเขาไปสู หนาตาง Filter Gallery

77


78

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กําหนด Filter จาก Filter Gallery เปนหน าตางที่ใช Filter

สํ าเร็จ รูป โดยสามารถเลือกใชฟลเตอรไ ด

หลากหลาย โดยดูเพียงหนาตางเดียว ซึ่งไมตองเรียกใชคําสั่งเหมือนกับการใชจากเมนู บาร วิธีการเรียกใชคําสั่ง คือ คลิกเมนูคําสั่ง Filter เลือกคําสั่ง Filter Gallery … จะปรากฏหนาตาง Filter Gallery สําหรับ การปรับแตงรูปภาพ ดังรูป


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การทํางานของฟลเตอร กลุมการทํางานของ Filter สามารถแบงออกเปนลักษณะตาง ๆ ดังนี้ กลุม Artistic กลุม Artistic ใชสําหรับปรับภาพใหเหมือนภาพวาดดวยสี

79


80

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Blur กลุม Blur ใชสําหรับปรับภาพใหเบลอหรือปรับความคมชัดลง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Brush Strokes กลุม Brush Strokes ใชสําหรับปรับแตงภาพธรรมดา ใหมีลักษณะคลายกับ ภาพวาดดวยแปรงหรือการวาดเขียนที่เนนลายเสน

81


82

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Distort กลุม Distort ใชสําหรับปรับแตงภาพใหมีรูปรางผิดเพี้ยนไปจากเดิม

กลุม Noise กลุม Noise ใชสําหรับปรับเพิ่มลดเม็ดสีใหกับภาพ หรือใชปรับสีของพิกเซลให กลมกลืนกัน


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Render กลุม Render ใชสําหรับสรางเอฟเฟกตตางๆ ใหกับภาพโดยใชแสงและพื้นหลัง ของภาพ มาประมวลผลเพื่อสรางเปนภาพใหม เชน กอนเมฆ หมอกควันหรือแสงไฟ

กลุม Sharpen กลุม Sharpen ใชสําหรับปรับความคมชัดใหกับภาพ

83


84

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Pixelate กลุม Pixelate ใชสําหรับปรับแตงพิกเซลของภาพ โดยจะรวมพิกเซลที่อยู ใกลเคียงกันเขาเปนชองเซลลหรือเม็ดสีเล็กๆ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Sketch กลุม Sketch ใชสําหรับปรับแตงภาพใหมีลักษณะคลายภาพรางดวยดินสอ หรือปากกา โดยจะนําสีจากพื้นหนาและพื้นหลังมาใชงาน

กลุม Texture กลุม Texture ใชสําหรับใสพื้นผิวลงไปบนภาพ ใหมลี ักษณะคลายกับการวาด ลงบนผืนผาใบ หรือเปนกระจกโมเสก

85


86

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Stylize กลุม Stylize ใชสําหรับสรางเอฟเฟกตแบบตางๆ ใหกับภาพ โดยใชการแทนที่ สี เหมาะกับการนําไปใชรวมกับเทคนิคอื่นๆ เชน การทําภาพนูนต่าํ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 กลุม Video กลุม Video ใชสําหรับปรับแตงภาพที่จับภาพ (Capture) จากสัญญาณวิดีโอ หรือโทรทัศน หรือปรับแตงภาพใหเหมาะสมกับจอโทรทัศน กลุม Other กลุม Other ใชสําหรับปรับความคมชัด (Contrast) ใหกับภาพ เลือ่ นภาพ ปรับขอบภาพ สวนใหญจะนําไปใชรวมกับเทคนิคอื่นๆ กลุม Digimarc กลุม Digimarc ใชสําหรับสรางลายน้ํา (Watermark) ใหกับภาพ เพื่อแสดง ความเปนเจาของในภาพนั้นๆ

87


88

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่ง Lens Correction Lens Correction คือการใชเทคนิคพิเศษบนภาพถายโดยอางอิงคุณสมบัติ ของเลนสถายภาพ อาทิ การเนนภาพนูนหรือเวา , ใสมิติระยะใกลหรือไกลของรูปภาพ ในตําแหนงที่ตองการ หรือแมแตการจัดวางรูปภาพในตําแหนงหรือมุมมองที่แตกตางจาก รูปภาพปกติ

คําสัง่ Lens Correction

ภาพต้ นฉบับ

ภาพที่ได้ เมื่อใช้ คาํ สัง่ Lens Correction


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 คําสั่งการแกสัดสวนของภาพดวย Liquify Liquify เปนคําสั่งที่ใชในการทําเอฟเฟกตใหกับรูปภาพไดหลากหลาย เชน การทําภาพบิดเบื้ยว , ภาพปูดบวมและทําภาพเงาสะทอนบนกระจกโดยขั้นตอนการใช Liquify ใน Photoshop CS6 มีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. เปดไฟลภาพที่ตองการ 2. คลิกเมนูคําสั่ง Filter เลือกคําสั่ง Liquify จะปรากฏไดอะล็อกซบล็อกซ สําหรับการ ปรับแตงรูปภาพ เครื่องมือตางๆภายในคําสั่ง Liquify บิดภาพดวย Forward Warp Tool ปรับแตงภาพดวยการหมุนภาพ Twirl Clockwise Tool บีบภาพดวย Pucker Tool ขยายพื้นที่ภาพดวย Bloat Tool เลื่อนพื้นที่ภาพดวย Push Left Tool สรางภาพสะทอนดวย Mirror Tool บิดภาพใหเปนคลื่นดวย Turbulance Tool กูสวนที่ผิดพลาดใหกลับสูส ภาพเดิมดวย Reconstruct Tool

89


90

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

ชนิดของแบบอักษร (Font type) แบบอักษรที่สามารถใชไดใน Photoshop จะมีอยูกัน 3 แบบ คือ 1. PostScript แบบอักษรแบบ PostScript หรือ แบบอักษรแบบ Type 1 เปนแบบอักษรที่ ถูกออกแบบมานานแลวเพื่อใชกับเครื่องพิมพแบบ PostScript สวนใหญจะถูกแทนที่ดวย แบบอักษรแบบ Open Type 2. True Type แบบอักษรแบบ TrueType ถูกพัฒนาโดยบริษัท Apple เพื่อใชแทนอักษร แบบ PostScript แบบอักษรแบบ TrueType นี้จะถูกสรางจากเสนพาธแบบเว็คเตอร ทําใหเมื่อยอ-ขยายขนาดอักษรจะยังคมชัดอยูเสมอ แตปจจุบันจะถูกแทนที่ดวยอักษร แบบ Open Type เชนกัน 3. Open Type แบบอักษรแบบ Open Type ถูกพัฒนาโดยบริษัท Adobe เพื่อใชแทนอักษร แบบ PostScript และ TrueType โดยทาการรวมคุรลักษณะของแบบอักษรทั้งสองเขา ดวยกัน


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การพิมพขอความดวยเครื่องมือ Type Photoshop มีเครื่องมือในการพิมพขอความอยู 4 อันดวยกัน แบงเปน เครื่องมือ Type 2 อัน และ Type Mask อีก 2 อัน เครื่องมือ Type Horizontal Type tool

และ Vertical type tool

จะทําการใส

ขอความเปนแบบเว็คเตอรลงในเลเยอรที่โปรแกรมสรางขึ้นเรียกวาType Layer ซึ่งเรา อาจพิมพขอความในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได ซึ่งการใสขอความลงในเลเยอรเชนนี้จะทํา ใหเราสามารถกลับไปแกไขหรือตกแตงไดโดยงาย เครื่องมือ Type Mask Horizontal Type Mask tool

และ Vertical Type Mask Tool

จะใชขอความที่เราพิมพลงไปสรางเปนSelection mask ซึ่งสามารถแปลงไปเปน vector หรือ pixel mask หรือใชเปน selection ปกติได

91


92

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 Options bar ของเครื่องมือ Type เมื่อเราเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือ Type ในสวนของ Options bar จะใหเรากําหนดคาตางๆ ในการพิมพ ดังนี้

Orientation ใชในการเปลี่ยนสลับระหวางขอความในแนวนอนกับแนวตั่ง Font Family เลือกแบบอักษร Style เลือกลักษณะตัวอักษร เชน ตัวหนา , ตัวเอน เปนตน Font Size เลือกขนาดตัวอักษร Anti-Aliasing เลือกลักษณะการปรับขอบตัวอักษรที่แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจเปน - None ไมตองปรับขอบ - Sharp ปรับขอบใหคมชัด - Crisp ปรับขอบใหคมชัดกวา Sharp - Strong ปรับขอบใหคมชัดที่สดุ - Smooth ปรับขอบใหเนียนเรียบ Alignment เลือกการจัดวางขอความ เชน ชิดซาย, กึ่งกลาง, หรือชิดขวา เปนตน Color เลือกสีตัวอักษร Warp ใสเอฟเฟคใหกับตัวอักษร เปด-ปดพาเนล Character/Paragraph เพื่อกําหนดคา


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การพิมพขอความ การพิมพขอความดวย Horizontal Type tool Horizontal Type tool เปนตัวพิมพแบบธรรมดา แนวนอน 1. คลิกที่เครื่องมือ

Horizontal Type tool

2. เลือกแบบอักษร, ขนาด, ลักษณะ, สีตัวอักษร, และแนวการจัดวาง ในสวน ของ Options bar 3. คลิกตัวชี้ของเมาสลงบนพื้นที่สรางงาน โปรแกรมจะทําการสรางเลเยอรขึ้น ใหมเพื่อเก็บขอความ 4. เริ่มพิมพขอความได หากตองการขึ้นบรรทัดใหม ใหกด Enter 5. คลิกที่เครื่องมืออื่นเมื่อพิมพเสร็จ

93


94

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การพิมพขอความดวย Vertical Type tool Vertical Type tool เปนการพิมพขอความในแนวดิ่งจากบนลงลางทีละตัว 1. คลิกที่เครื่องมือ

Vertical Type tool

2. เลือกแบบอักษร, ขนาด, ลักษณะ, สีตัวอักษร, และแนวการจัดวาง ในสวน ของ Options bar 3. คลิกตัวชี้ของเมาสลงบนพื้นที่สรางงาน โปรแกรมจะทําการสรางเลเยอรขึ้น ใหมเพื่อเก็บขอความ 4. เริ่มพิมพขอความได หากตองการขึ้นบรรทัดใหมใหกด Enter 5. คลิกที่เครื่องมืออื่นเมื่อพิมพเสร็จ

การพิมพขอความดวย Horizontal Type Mask tool Horizontal Type Mask tool เปนการพิมพขอความในแนวนอน แตจะถูก สราง เปนเสน Selection แทน การพิมพขอความแบบนี้จะไมเกิดเลเยอรใหมเหมือนกับ การพิมพแบบอื่น 1. คลิกที่เครื่องมือ

Horizontal Type Mask tool

2. กําหนดคาตางๆ ใน Options bar 3. คลิกตัวชี้ของเมาสลงบนพื้นที่สรางงาน 4. เริ่มพิมพขอความได หากตองการขึ้นบรรทัดใหม ใหกด Enter 5. คลิกที่เครื่องมืออื่นเมื่อพิมพเสร็จ จะปรากฏเปน เสน Selection


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การพิมพขอความดวย Vertical Type Mask tool Vertical Type Mask tool เปนการพิมพขอความในแนวดิ่ง แตจะถูกสรางเปน เสน Selection แทน การพิมพขอความแบบนี้จะไมเกิดเลเยอรใหมเหมือนกับการพิมพ แบบอื่น 1. คลิกที่เครื่องมือ

Vertical Type Mask tool

2. กําหนดคาตางๆ ใน Options bar 3. คลิกตัวชี้ของเมาสลงบนพื้นที่สรางงาน 4. เริ่มพิมพขอความได หากตองการขึ้นบรรทัดใหม ใหกด Enter 5. คลิกที่เครื่องมืออื่นเมื่อพิมพเสร็จ จะปรากฏเปนเสน Selection การเลือกขอความเพื่อการปรับแก เลือกเครื่องมือ

Horizontal Type tool แลวกระทําอยางใดอยางหนึ่ง

การเลือกบางตัวอักษร เลื่อนตัวชี้ของเมาสไปในขอความ เมื่อตัวชี้เปนรูปใหลากคลุมตัวอักษรที่ตองการ

การเลือกทีละคํา คลิกที่ขอความ และดับเบิลคลิกที่คําที่ตองการ

95


96

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การเลือกทีละบรรทัด คลิกที่ขอความ แลวคลิก 3 ครั้งที่ใดก็ไดในบรรทัดที่จะเลือก

การเลือกทีละยอหนา คลิกภายในยอหนานั้น แลวคลิก 4 ครั้งติดตอกัน

การเลือกขอความทั้งหมดในเลเยอร คลิกในขอความ แลวคลิก 5 ครั้งติดตอกัน หรือ ดับเบิลคลิกที่รูปตัว T ของเลเยอรนั้นใน พาเนล Layers


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การจัดรูปแบบขอความ การจัดรูปแบบขอความนั้น สามารถําไดโดยการคลิกเลือกกําหนดคาตางๆ ใน Options bar หรือเปดใชพาเนล Character จากเมนู Window ซึ่งในพาเนลนี้จะมี ตัวเลือกตาง ๆ ในการกําหนดคาอยางครบครัน การจัดรูปแบขอความทําไดโดยคลิกที่ เครื่องมือ Type tool แลวเลือกสวนของขอความที่จะจัดรูปแบบ จากนั้นเลือกคาตางๆใน Options bar หรือพาเนล Character หรือ

97


98

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 การบิดขอความเปนรูปราง โปรแกรม Photoshop สามารถบิดรูปรางของขอความใหเปนรูปรางในแบบ ตางๆ ที่โปรแกรมกําหนดไวให ซึ่งมีขั้นตอนการทํางานดังนี้ 1. พิมพขอความที่ตองการ 2. คลิกที่ปุม

Create warped text ใน Options bar

3. ในสวนของ Style เลือกแบบของรูปราง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

99


100

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 4. ตั้งคาสําหรับแตละรูปราง ซึ่งอาจเปน - Horizontal ใชกําหนดใหบิดตัวอักษรแนวนอน - Vertical ใชกําหนดใหบิดตัวอักษรแนวตั้ง - Bend ใชกําหนดปริมาณดานตัวอักษรที่บิด - Horizontal Distortion ใชกําหนดใหบิดสัดสวนแนวนอน - Vertical Distortion ใชกําหนดใหบิดสัดสวนแนวตั้ง


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

101


102

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

หลักการออกแบบงานกราฟก 1. หลักการใชสี

2. การใชภาพประกอบ

4. ความสมดุล

5. จังหวะ

3.

7.การเนน

อั ก ษรและตั ว พิ ม พ 8. เอกภาพ

หลักการใชสี 1. สีกลมกลืน (สีเดียวกัน สีใกลเคียง สีวรรณะเดียวกัน) 2. สีแตกตางกัน (สีตัดกัน สีคนละวรรณะ) วรรณะของสี สีออกเปน 2 วรรณะ เพื่อสรางอารมณที่แตกตางกันออกไปเมื่อใชงานรวมกันไดอีกคือ สีวรรณรอน (Warm Tone Color) และ สีวรรณเย็น (Cool Tone Color)


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

103

สีทีอยูในวรรณะรอน (Warm Tone Color) ได แ ก สี เ หลื อ งส ม สี ส ม สี แ ดง และสี ม ว งแดง สี ก ลุ ม นี้ เ มื่ อ ใช ใ นงานจะรู สึ ก อบอุ น รอนแรง สนุกสนาน

Warm Colors สีที่อยูในวรรณะ (Cool Tone Color) ไดแก สีเขียว สีฟา สีมวงคราม สีกลุมนี้เมื่อใชงานจะไดความรูสึก สดชื่น เย็นสบาย

ความรูสึกเกี่ยวกับสี สีแดง รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ตื่นเตน เราใจ มีพลัง ความรัก อันตราย สีสม รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง ความเปรี้ยว สีเหลือง แจมใส ความสดใส ความราเริง ชีวิตใหม ความสดใหม ความสุกสวาง สีเขียว สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น การพักผอน การผอนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย


104

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 สีน้ําเงิน สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอบ มีศักดิ์ศรี สีชมพู อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส วัยรุน ความนารัก สีมวง มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ ความรัก ความเศรา ความผิดหวัง สีฟา ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง อิสระเสรี สีเทา เศรา อาลัย ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา ความสงบ ความเงียบ การใชภาพประกอบ การใชภาพตกแตง ขนาดของภาพ การบังภาพ การคัดเลือกภาพ/การจัดเรียงภาพ การจัดภาพขนาดเล็กใหรวมเปนกลุมใหรวมเปนกลุม การเราความสนใจ/ทําใหภาพมีความตอเนื่อง ทําใหสวนสําคัญของภาพเปนที่นาสนใจ/ใชคําอธิบายประกอบภาพ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 อักษรและตัวพิมพ การเลือกใชตัวอักษรใหมีความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบ ผูออกแบบควรได พิจารณาถึงรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร รูปรางลักษณะของตัวอักษร การกําหนด ระยะหางและพื้นที่วาง การกําหนดสี และการจัดวางตําแหนงใหมีความสมดุลเหมาะสม ขอความที่เนนตองตางจากขอความอื่นๆ จัดชองวางบรรทัดใหเหมาะสม อานงาย จัดขนาดตัวอักษรตามความสําคัญของขอความ หัวขอที่ใชตัวอักษรขนาดใหญตองเวนชองไฟใหรูสึกไมติดขัด จัดสีขอความใหอานงาย ความสมดุล ดุลยภาพแบบสมมาตร และ ดุลยภาพแบบอสมมาตร จังหวะ การซ้ํากันขององคประกอบ เปนการซํ้าที่เปนระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มี ชวงหางเทาๆกัน มาเปนระเบียบทีส่ ูงขึ้น ซับซอนขึ้น จนถึงขั้นเกิดเปนศิลปะ การเนน การกระทําใหเดนเปนพิเศษกวาธรรมดา ในงานศิลปะจะตองมี สวนใดสวนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสําคัญกวาสวนอื่นๆ งานที่ไมมจี ุดสนใจ หรือจุดเนน จะทําใหดู นาเบื่อ เอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบศิลปทั้งดานรูปลักษณะ และดาน เนื้อหาเรื่องราว เปนการประสานหรือจัดระเบียบของสวนตางๆใหเกิดความเปนหนึ่งเดียว

105


106

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

ศิลปะการพิมพหรือสิ่งพิมพ ( Graphic ) เปนเรื่องของการสงขาวสารทางสายตา ซึ่งมีความสัมพันธและมีความจําเปนตอ ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น ตั ว อั ก ษร สั ญ ลั ก ษณ เครื่ อ งหมาย ป า ยโฆษณา โปสเตอร หนังสือพิมพ หนังสือ สัญญาณจราจร เปนตน ศิลปะแขนงนี้ เรียกวา " นิเทศศิลป " " การออกแบบสิ่งพิมพ หรือ Graphic Design " Graphic Design คือ การออกแบบเพื่อการเผยแพร เปนงานออกแบบที่มุง ชักชวน เรียกรอง หรือเผยแพร ผลิตภัณฑ บริการ และความคิดตางๆ ซึ่งเปนงานใน ลักษณะการพิมพ งานออกแบบบรรจุภัณฑ งานโฆษณา ภาพถายภาพยนตร วีดิทัศน โทรทัศ น นิท รรศการ เปน ตน การออกแบบสิ่ งพิ มพ เปนส วนหนึ่ งของการออกแบบ สื่อสาร ( Communication Design ) สิ่งที่ควรคํานึงถึงอยางมาก คือ ผูออกแบบจะตอง มีทักษะเกี่ยวกับการทํางาน มีแนวคืดที่กาวหนาทันสมัย ทั้งความรูและประสบการณ รวมทั้งเทคนิคตางๆ หลักการดําเนินงานการออกแบบ ผูออกแบบควรมีห ลัก การและขอควรคํา นึง ถึงก อนการเริ่ม ทํางาน เพื่อ การ แกปญหาที่ถูกตอง รัดกุม และวางแผนการดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตลอดจน สามารถดําเนินตามกระบวนการโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 โปสเตอร (poster) โปสเตอร คือ เปนแผนภาพโฆษณา หรือประกาศบอกขาวสาร นับไดวาโปสเต อร เ ป น ช อ งทางการสื่ อ สารที่ สํ า คั ญ มาก ถึ ง แม น ในโลกเทคโนโลยี อ อนไลน ก็ ยั ง มี ความสําคัญ โปสเตอรถูกใชใหเปนประโยชนในกิจกรรมนานาประการ เชน สงเสริม การศึกษา สงเสริมการทองเที่ยว การกีฬา และดนตรีโดยเฉพาะโปสเตอรขนาดเล็กใชได ทั้งเปนสื่อสําหรับการโฆษณา และเปนเครื่องประดับตกแตงหอง หลักการออกแบบโปสเตอร 1. ความเปนเอกภาพ (Unity) เปนการทําใหสาระ และองคประกอบทุกสวน มีความสัมพันธคลองจองกัน เปน การสรางจุดรวมสายตา และการ เนนใหองคประกอบนั้น มีความโดดเดนยิ่งขึ้น 2. ดุลยภาพ หรือ ความสมดุล (Balancing) เปนสิ่งที่จะชวยใหผูดูเกิดความรูสึกผอนคลาย ดูเปนระเบียบ เหมาะกับงานที่ เปนทางการเปนการออกแบบใหผูดูรูสึกวา มีความเทากัน ไมเอียง หรือหนักไปในดาน ในดานหนึ่ง ความสมดุลในการออกแบบกราฟฟก เปนเรื่องของความงาม ความนาสนใจ การจัดการสมดุลในดานรูปแบบและสี มีอยู 2ลักษณะคือ 2.1 สมดุลแบบซายขวาเทากัน (Formal of Symmetrical Balance) 2.2 สมดุลซายขวาไมเทากัน (Formal of Asymmetrical Balance)

107


108

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6

3. สัดสวน (Proportion) เปนความพอเหมาะพอดีทางดานสัดสวน และรูปราง เปนการเนนเรื่องความ สัมพันธระหวางสัดสวนกับการจัดตําแหนง สัดสวนโครงสี สัดสวนกับพื้นที่วาง สัดสวน ของตัวอักษร ขอความ และรูปภาพประกอบ ตลอดจนความ เขมของแสงและเงา การจัด สัดสวนในรูปแบบตางๆ จะ มีผลใหเกิดความนาสนใจและชวนมองยิ่งขึ้น 4. ความมีจุดเดน (Emphasis) เปนการสรางจุดสนใจ ใหผูดูไดรับขอมูลหลักตามที่ตั้งเปาหมายไว ผูออกแบบ จะกํา หนดวา สวนใดจะเปน สวนสําคัญ เปนสวนที่ตองการเนนใหเห็นชัดเจน สวนใดเป นสวนประกอบเสริม หรือเปนสวนสําคัญรอง การออกแบบภาพและการกําหนดตัวอักษร ในการออกแบบโปสเตอร มีสวนประกอบที่เห็นไดชัดเจน คือ เรื่องของภาพ และขอความ นอกเหนือการคัดเลือกภาพ และการคิดขอความ ใหนาสนใจแลว การ ออกแบบภาพ และการกําหนดตัวอักษรก็เปนสิ่งสําคัญที่มีสวนทําใหโปสเตอรเกิดความน าสนใจ ตัวอักษร หรือขอความหัวเรื่อง จะเปนตัวบรรยายขอมูลสาระใหรับรู ดังนั้นการ กําหนดตัวอักษรจึงตองเนนที่ ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ การกําหนดโครงสี


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 ขนาดของตัวอักษร โดยทั่วไปมี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ สําหรับพาดหัว (Heading) ขนาดกลาง สําหรับขอความรองพาดหัว (Sub heading) ขนาดเล็ก สําหรับขอความรายละเอียด (Copy) หลักการออกแบบ ขนาดของตัวอักษร ตองอานไดชัดเจน พิจารณาขนาดสัดสวนของตัวอักษรที่สัมพันธกับ ระยะหางระหวางสายตา กับสิ่งที่มองเห็น ขนาดมาตรฐานของตัวอักษรที่ระยะหางระหวาง สายตา 20 นิ้ว ควรมีขนาด สูงประมาณ1/8 นิ้ว รูปแบบตัวอักษร การออกแบบตัวอักษรตองคํานึงถึงความสวยงามแปลกตา ชัดเจน สอดคลอง กับลักษณะของขอความ จีงจะทําใหโปสเตอรนาสนใจมากขึ้น รูปแบบของตัวอักษร อาจ ไดมาจากการจินตนาการรูปแบบใหมขึ้นมา หรือใชตัวอักษรทีอ่ อกแบบไวแลว

109


110

คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 หลักการพิจารณาเกี่ยวกับการใชสี การใชสีในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธควรคํานึงถึงสีที่สื่อถึงหนวยงาน สถาบัน ใชสีใหเหมาะกับวัยของผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายตามวัตถุประสงคของ โครงการประชาสัมพันธ การใชสีตัวอักษรบนพื้นควรคํานึงถึงกฎการใชสี 80 : 20 การเลือกใชสีกับงานสิ่งพิมพ 1.สีโทนรอน ( Warm Tone ) เชน แดง เหลือง สม มวงแดง ชมพู ใหความรูสึก รอนรุนแรง กระคุนอารมณ ดึงดูดสายตา สะดุดตา เหมาะกับงานที่ตองการความตื่นเตน เราใจ สนุกสนาน รุนแรง วัยรุน 2. สีโทนเย็น ( Cool Tone ) เชน เหลือง เขียว น้ําเงิน ฟา มวงน้ําเงิน ให ความรูสึกสด ชื่นแจมใส มีชีวิตชีวา ความรมรื่น การพักผอน ความเจริญเติบโต ความ ปลอดโปร งเหมาะกั บงานที่ต องการ แสดงความร มรื่น สดใส ความมี ชีวิ ตชี วา ความ สะอาดความโลงโปรง สื่อถึงการพักผอนอยางแทจริง 3.สีออน ( Tint ) เปนสีที่ผสมดวยสีขาวมากๆ เชน ครีมออน มวงออน ชมพู ออน ฟาออน ใหความรูสึกนุมนวลออนหวาน อบอุน ความเปนเด็ก สะอาดมีอนามัย เหมาะกับงานที่ตองการแสดงความสะอาด ความบริสุทธิ์ ไรเดียงสา ซื่อตรง นุมนวล


คูมือการใชงานโปรแกรม Photoshop CS6 4. สีเขม ( Shade ) เปนสีที่ผสมดวยสีดํา ใหความรูสึกสุภาพ เปนผูใหญ นาเชื่อถือมีหลักการสงา มั่นคง เหมาะกับงานที่ตองการความเชื่อถือ งานที่เปนทางการ เปนจริงเปนจัง 5.สีเอิรธโทน ( Earth Tone ) เชน น้ําตาล ครีม เขียวขี้มา โอค เทา เหลือง ให ความรู สึ กสงบ เศรา หดหู ตาย เก า โบราณ อนุ รัก ษ นิย มเหมาะกั บ งานรณรงค ง าน อนุรักษตางๆ งานแสดงชวงเวลา อายุ 6.สีขาว-ดํา ( Black & White ) ใหความรูสึกเรียบงาย ตรงไปตรงมา ลึกลับ ( ขึ้นอยูกับการจัดวาง ) ประหยัด เหมาะกับงานที่ตองการสื่อสาร แบบตรงไปตรงมาหรือ เนนความรูสึกอยางหนึ่งอยางใดโดยเฉพาะ 7.สีเงิน,สีทอง ( Silver , Gold ) ใหความรูสึกศรัmธา ศาสนา อลังการ ยิ่งใหญ มีคุณคาเหมาะกับงานที่ตองการเสนอเรื่องราวความศรัทธา เรื่องที่เนนคุณคาทางจิตใจ ความเชื่อ ศาสนา

111


คู่มือ photoshop cs6  
คู่มือ photoshop cs6  
Advertisement