Page 1

แบบเสนอโครงงาน (Project Proposal) 1. ชื่อโครงงาน โปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 2. ชือ่ ผูจัดทําโครงงาน 2.1. นาย ระดับชั้น เลขที่ 2.2. นาย ระดับชั้น เลขที่ 2.3. นาย ระดับชั้น เลขที่ 2.4. นางสาว ระดับชั้น เลขที่ 2.5. นางสาว ระดับชั้น เลขที่ 3. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ครูนิรุติ สิทธุวานนท 4. ระยะเวลาดําเนินงาน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ 2557 5. แนวคิด ที่มา และความสําคัญ ในแตภาคการศึกษาสุดทายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตองดําเนินการสมัครเขาศึกษาตอ ระดับอุดมศึกษา ขอมูลสวนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญในการพิจารณาการรับเขาศึกษาตอ คือผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน (ระดับชั้น ม.4-5 และม.6 ภาคเรียนที่ 1) ในการคิดคํานวณหาผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน มีขั้นตอนที่คอนขางซับซอนและเกี่ยวของกับตัวเลขจํานวนมาก อาจกอใหเกิดการคํานวณผิดพลาดได ดังนั้นกลุมของขาพเจาจึงไดจัดทําขอเสนอโครงการพัฒนาโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตองของการคิดคํานวณผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อใชประกอบการสมัครเขาศึกษา ตอระดับอุดมศึกษาตอไป 6. วัตถุประสงค 6.1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 6.2. เพื่อหาประสิทธิภาพโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 6.3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชที่มีตอโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนที่สรางขึ้น 7. หลักการและทฤษฎี 7.1. วิธีการคิดคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ดังนี้ =

(S1 × U1) + (S2 × U2) + ⋯ + (Sn × Un) ∑


โดย GPA S1,S2 …. Sn U1,U2….Un ∑

คือ คือ คือ คือ

ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ผลการเรียนแตละรายวิชา หนวยกิตแตละรายวิชา ผลรวมของหนวยกิตทุกรายวิชา

7.2. การออกแบบโปรแกรมสวนติดตอผูใช (Graphic User Interface) 8. วิธีดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน วัสดุอุปกรณ งบประมาณ ศึกษาคนควาวางแผน คอมพิวเตอร ทําแบบเสนอโครงงาน คอมพวเตอร ออกแบบโปรแกรม คอมพิวเตอร พัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร ทดลองใช คอมพิวเตอร รายงานและนําเสนอ รูปเลมรายงาน,บอรด นําเสนอ 9. ขั้นตอนการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป กิจกรรม ม.ค. 57 ศึกษาคนควาขอมูลวางแผน ม.ค. 57 ทําแบบเสนอโครงงาน ก.พ. 57 ออกแบบโปรแกรมและพัฒนาโปรแกรม ก.พ. 57 ทดลองใช ปรับปรุง และเสนอผลงาน

ผูรับผิดชอบ ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน

ผูรับผิดชอบ ทุกคน ทุกคน ทุกคน ทุกคน

10. ผลที่คาดวาจะไดรับ 10.1. ไดโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน 10.2. โปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนที่สรางขึ้นมีคุณภาพดี 10.3. ผูใชโปรแกรมคํานวณผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนมีความพึงพอใจในระดับดี 11. เอกสารอางอิง 11.1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ 11.2. หลักการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการเรียนรูแกนกลาง พ.ศ. ๒๕๕๑ 12. ผลการพิจารณาโครงงาน  อนุมัติ  ควรปรับปรุง ลงชื่อ

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

(นายนิรุติ สิทธุวานนท) วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557

แบบเสนอโครงงาน (Project proposal)  
แบบเสนอโครงงาน (Project proposal)  

แบบนำเสนอโครงงาน (Project Proposal) รายวิชา ง30205 การเขียนโปรแกรม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง

Advertisement