Page 1

Október - Číslo 138

Staro-nový zborový vodca Ako prebiehali nábory Opäť niečo nové zo skautskej praxe Nové záţitky z ďalekej Indie ... a veľa ďalších článkov

Časopis 13. skautského zboru v Bratislave Petrţalke

Čo sa dialo na tábore v Rakši


OBSAH

TRESKO-PLESK

2

3 - Príhovor

17 - Skautská prax

Pár slov na úvod od šéfredaktora TreskoPlesku.

Čo znamenajú a ako vyzerajú pochodové značky sa dočítaš tu.

4 - Príhovor

18 - Odborkiáda

Príhovor našeho staro -nového zborového vodcu Sváka.

Pre tých, čo sa chcú dozvedieť o odborkách viac.

6 - Akcia

20 - Retro

Nevieš čo sa robí na sneme? Tak sa to dozvieš na strane 6.

Tuti si zaspomína na jesenný tábor v roku 2005.

8 - Akcia

21 - Zábava

Ak si nebol na tábore alebo si chceš zaspomínať, tak čítaj tu.

Pre tých, čo sa nudia v škole (cez prestávky samozrejme).

13 - Akcia

24 - Letom svetom

Druhý táborový týţdeň z pohľadu našich vĺčat.

Tento raz nám vyrozpráva zo svojho ţivota niečo Jajo.

15 - Akcia

25 - Letom svetom

Ak ťa zaujíma ako prebiehali nábory, tak si prečítaj toto.

Zase nejaké nové záţitky z Indie od pána.Ba

16 - Who is Who

27 - Timin Plesk

Súťaţ o ceny. Dokáţes uhádnuť kto je na obrázku?

Timina rubrika o kultúre v Bratislave a jej okolí.


3

TRESKO-PLESK

PRÍHOVOR

VŢDYCKY HOVOR VŠECKO A máme tu opäť ďalší školský/skautský rok. Tento rok začal rôznymi zmenami a inováciami. Zmeny nastali vo vedení nášho zboru a dievčenského oddielu. Inovácia prišla s novými členmi, ktorých došlo celkom dosť z náboru. Uvidíme, ako sa im u nás zapáči, ale snáď zapáči. Nebol som účastníkom tohtoročného zborového snemu, ale ako som tak čítal z neho zápisnicu a počúval reakcie ľudí, čo tam boli, tak mám pocit, ako keby sme chytali nový dych a určití ľudia chcú ešte viac dať zo svojho ţivota do skautingu. Čo je veľmi dobre, lebo iba vďaka takýmto ľuďom môţe náš zbor ďalej napredovať a deti preţiť tie super chvíle, čo skauting môţe ponúknuť. Jednou z vecí, čo ma veľmi potešili je, ţe sa plánuje obnoviť akcia "Výstup na Eiger." Väčšina z Vás nevie, o čo ide, ale je to super vec, a ak to vyjde, tak by ste sa určite mali zúčastniť. Ale to je ešte ďaleko, v bliţšej dobe máme pred sebou napríklad obnovenú Šarkaniádu, ktorá sa bude tieţ určite tešiť obľube účastníkov. Čaká nás napríklad aj veľmi fajn jesenný tábor v Slovenskom Raji, kde je nádherne a dávno sme tam uţ neboli. Proste ja to vidím veľmi pozitívne na najbliţšie mesiace. Dúfam, ţe to aj tak bude. Čo sa týka Treskoplesku, tak zatiaľ veľké zmeny nenastali. Články a rubriky budú overené z minulého roka. Zatiaľ jedinou novinkou pre Vás môţe byť rubrika "Zub času", kde vţdy uvidíte jednu fotku, ktorá uţ má starší dátum a je niečím zaujímavá. K nej sa budem vţdy snaţiť napísať daný príbeh, ktorý sa k nej viaţe, aby ste videli, ako sme si kedysi ţili. Viac vám uţ teraz nepoviem, asi iba to, ţe šup šup do čítania nového čísla.

Tuti


PRÍHOVOR

TRESKO-PLESK

4

DO MESTA SA VRÁTIL ZÁKON Situácia, ktorá sa udiala na zborovom sneme vo Vrátnej, je ţivým dôkazom, ţe v ţivote je moţné naozaj všetko. Keď som v máji 2008 skladal funkciu, odovzdával zbor Lucii a odchádzal do zabudnutia, nikdy by mi nenapadlo, ţe po cca 3,5 roku sa vrátim späť a hneď ako zborový vodca. Celý ten čas, čo som bol na „dovolenke―, prešiel ako voda a v posledných pár mesiacoch som si čoraz viac uvedomoval, ţe v mojom ţivote chýba nejaká zmysluplná činnosť, niečo, čo by ma bavilo a dávalo mi aspoň trocha radosti zo ţivota. Keď som odchádzal, bol som trocha znechutený a isté veci ma mrzeli, no za ten čas ma ţivot naučil, ţe viacero vecí treba brať ozaj s nadhľadom a odstupom a nie sú také strašné, so všetkým sa dá ţiť, viacerým veciam sa dá prispôsobiť, ale tvár si samozrejme treba udrţať. Vraciam sa o niečo starší, múdrejší, šedivejší, ale o to krajší a príťaţlivejší J Keď som šiel na snem, hovoril som si, ţe ak ostane nejaká funkcia, tak si ju vezmem, niečo nenáročné, ale zmysluplné. A ako sa stalo a bolo to ozaj zaujímavé, som späť tam kde som to nechal J V podstate som tomu aj troška rád, lebo ak chcem niečo robiť, chcem to robiť naplno a to táto funkcia zaručuje. Po troch týţdňoch vodcovania sa pomaly dostávam uţ do reálneho obrazu čo ako je, čo treba doladiť, resp. opraviť. Čo je podstatné a nech vyznie ako hlavná myšlienka môjho povolebného príhovoru je, ţe do mesta sa vrátil zákon J Za tie tri týţdne som v skratke mohol tieţ vidieť, ţe chalanský oddiel je v pozitívnom rozvoji, čo ma veľmi príjemne prekvapilo a dúfam, ţe to tak pôjde aj naďalej. Dievčatá sú teraz v kríze, ale


5

TRESKO-PLESK

PRÍHOVOR

comeback zaznamenáva aj Keyka, čo dúfam je predzvesť rozmachu aj oddielu dievčenského. Človek by nadnesene moţno povedal, ţe sa vracajú staré zlaté časy, no ja by som to tak nenazval. Nepozerajme sa uţ dozadu a neporovnávajme, ale otvorme dvere novým dobrým časom, lebo tie staré uţ neoţivíme a dnešným deckám nič nehovoria...netvrdím, ţe sa netreba drţať nejakých ideálov, ale treba brať veci reálnejšie, lebo nikdy v ţivote nezaţijeme niečo dvakrát, ale môţeme zase zaţiť niečo nové a tieţ dobré a pekné. Jednu vec z minulosti však predsa len oprášim, a to je moje ukončovanie článkov prihováracieho typu, takţe sa s Vami nateraz lúčim opäť s modrou oblohou v pozadí a teším sa na všetky spoločné akcie a chvíle. Váš staronový zborový vodca

Sváko Príde zamestnanec za svojim šéfom a pýta sa ho: "Pán riaditeľ, mohli by ste mi dať voľno? Manţelka chce, aby som jej pomohol pri upratovaní." Riaditeľ: "Nie." A zamestnanec mu hovorí: "Ďakujem pán riaditeľ, ja som vedel, ţe sa na vás dá spoľahnúť."

☻ Psychiater vyšetruje pacienta a pýta sa ho: - Čo by sa stalo, keby som vám odrezal jedno ucho? - Nepočul by som. Psychiater si robí poznámky a pokračuje. - A čo by sa stalo, keby som vám odrezal aj druhé ucho? - Nevidel by som. - Ako to? - čuduje sa psychiater. - Spadli by mi okuliare


AKCIA

TRESKO-PLESK

6

ZBOROVÝ SNEM - VRÁTNA Náš tohtoročný snem sa začal najprv cestou vlakom do Ţiliny a odtiaľ autobusom do Terchovej. Ešte v Bratislave na stanici stihol Ančovička dať ţobrákovi 10 Eur. :) Keď sme do Terchovej došli, uţ sa začalo stmievať. Kubo a Ferdy šli po kľúče k majiteľovi chaty 3 km z centra Terchovej, lenţe chata bola vo Vrátnej, 6 km presne opačným smerom. My ostatní sme išli do Lidl-u, potom sme ich počkali, keďţe sme presne nevedeli, kadiaľ máme ísť. Keď sme došli do Vrátnej, bola uţ úplná tma a my sme si mysleli, ţe uţ sme na konci našej cesty na chatu. Ďaleko od chaty sme ale neboli, čakali nás uţ len serpentíny vedúce cez mnoţstvo chatiek, z ktorých sme sa pri kaţdej druhej pýtali: „To uţ je tá naša?― Naša chata bola aţ pri konci serpentín, ale keď sme sa tam doplazili, tak nás čakala odmena v podobe oddychu po mierne namáhavej ceste. :) Vo štvrtok, keď sme boli uţ vyspatí a oddýchnutí, sme sa vybrali na túru do Tiesňav. Po ceste nás vítala skala v tvare modliaceho sa mnícha. Bola to menej náročná túra, ale dobrá a s nádhernými výhľadmi. Ale aj po tejto túre sme boli mierne unavení, keďţe sme ešte nemali nohy rozcvičené na túry. Ešteţe sme nemuseli so sebou ťahať veľké batohy, iba malé, v ktorých sme mali obed a pitie. Keď sme došli na chatu, Lukáš nám navaril ako aj nasledujúce dni výbornú večeru. Aj ostatné túry boli super, v piatok sme boli na hrebeňovke Poludňový Grúň - Chleb - Veľký Kriváň, aj keď väčšina z nás na Veľkom Kriváni nebola, pretoţe nás dosť zmohlo prudké stúpanie na Poludňový Grúň. Dole sme sa zviezli lanovkou, pri dolnej stanici nás čakali Chamurapi a Timi. Hľadali


7

TRESKO-PLESK

AKCIA

sme tam Geocache-ku na symbolickom cintoríne, kde sme sa aj ohadzovali šiškami, ktorých tam nebolo málo. Trasa sobotňajšej túry bola buď samotné Jánošíkove diery alebo Jánošíkove diery – Horné diery – Malý Rozsutec – Veľký Rozsutec. Na Malom Rozsutci sme zaţili polhodinové čakanie na výstup kvôli úseku, kde sa bolo treba drţať reťaze a nejako sa to tam zaseklo, pretoţe sa tadiaľ vystupovalo hore aj zliezalo dole. Hore sme sa odfotili a chvíľu sme si oddýchli. Keď sme zliezali dole, uţ pri reťazi takmer nikto nebol. V sedle Medzirozsutce sme sa naobedovali a vybrali sme sa na Veľký Rozsutec. Uţ keď sme obedovali, vedeli sme, ţe posledný autobus zo Štefanovej nestihneme. Z Veľkého Rozsutca bol úţasný výhľad, tak sme chvíľu pozorovali okolitú krajinu, Kubo s Chamom hľadali cache-ku a potom sme sa vybrali dole. V Štefanovej sme si dali Kofolu a zavolali sme Timi, nech po nás príde s autom. Keďţe celú trasu sme išli siedmi, viezli sme sa aj s Timi v Mitsubishi ôsmi. Ančo a Adam K. sa viezli v kufri, ale myslím, ţe z toho aj celkom mali radosť. :D Snemovalo sa v piatok a v sobotu, odhlasoval sa zborový vodcaSváko, zástupca je Kubo, oddielový 17.-ky je Chamo a 23.-ky Keya, zborové mikiny by zatiaľ mali byť červené klokanky a zvyšok si môţete pozrieť na maili v zápisnici (dúfam, ţe sa nikto neurazí za to, ţe som neuviedol do akej pozície bol zvolený, nechce sa mi to tu celé vypisovať). Celkovo by som to zhodnotil tak, ţe túry boli perfektne naplánované a počasie nám veľmi prialo.

Viktor


AKCIA

TRESKO-PLESK

8

LETNÝ TÁBOR RAKŠKA 2011 Od Tutiho som dostal veľmi lákavú ponuku, napísať niečo o tábore, ktorý sa konal posledné leto. Vraj mu dôvodom bolo to, ţe sa dopočul o mojom dlhotrvajúcom voľnom čase, ale ako väčšina z nás vieme, Tuti je srandista, a tak píšem tento článok veľmi tesne pred uzávierkou, pretoţe aspoň ja som sa o mojom voľnom čase nestihol dozvedieť nič. V podstate jemne pochybujem, ţe písať práve o tohtoročnom tábore by som mal práve ja. Som totiţ novým členom slovenského skautingu a práve tento tábor bol výnimočný niekoľkými udalosťami, o ktorých veľa povedať neviem. No o to viac ma teší, ţe vám o ňom môţem povedať aspoň niečo. Všetko sa začalo celkom nevinne, ako to uţ býva istý čas pred táborom, sa chystal program, o ktorom som nemal ani poňatia, no všetko, čo je tajné sa nejakým spôsobom dostáva na povrch práve spôsobom, akým som sa dopočul o veci práve ja: „Peťooo tento tábor bude o Hviezdnej bráne, ale nikomu to nehovor.― Osoba, ktorá mi prezradila túto novinku, naozaj nezadrţovala svoje nadšenie, a tak sa o tomto dozvedelo viac ľudí ako sa malo. Touto osobou bola moja drahá sestrička Hehe a som jej vďačný za túto informáciu, pretoţe bola tieţ dôvod prečo som sa rozhodol prísť tentokrát na celý tábor. Ale ešte silnejším dôvodom bolo spojenie dvoch rivalov, a to 13. a 113. zboru. Aktívne som sa začal zapájať aţ pri balení dôleţitých vecí z klubovne. Pre mňa osobne je to dosť zloţité, keďţe som ani nevedel, čo všetko budeme potrebovať, ale rýchlo som pochopil, ţe skoro všetko. A tak prepravné bedne sa začali plniť dôleţitými vecami


9

TRESKO-PLESK

AKCIA

ako bol napríklad sirup, ktorý ešte stále zdobí našu klubovňu a iné. Aj keď ako transport sme pouţívali veľký kamión, stále som mal určité pochybnosti, či dokáţeme previezť úplne všetko, a to bez ujmy. Jeden dôleţitý balík označený krycím názvom ―fredţail― nám robil starosti, ale nakoniec všetko dobre dopadlo. Lúka, ktorá rok čo rok robieva prechodný domov veľkému počtu skautov, bola ešte neupravená a všetci vedeli, ţe nás čaká veľmi veľa roboty neţ budeme môcť postaviť prvé stany. Ale predčatu tvorilo veľa bojovných pováh, ktoré aj napriek silným úderom náhodne padajúcich väčších predmetov (ţe Vanish) stále odolávali a nebojácne vybaľovali, prekladali, zakrývali a stále dokola celý deň a kúsok noci. Romantické chvíle prvej noci pohladili dušu kaţdého z nás a vliali do nej veľa očakávaní a ešte viac síl urobiť z tohto tábora práve ten najlepší. V prvý deň začali prichádzať členovia budúcich SG tímov a všetci sa vítali a čudovali, ţe predčata toho spravila tak málo. Dlho však nikto nemusel čakať a Chamurapi sa chytil iniciatívy a sofistikovaným spôsobom dokázal kaţdému prideliť robotu. Nakoniec netrvalo ani tri dni a náš tábor bol kompletný. Jedna z prvých nocí bola nezabudnuteľná tým, ţe sa objavila Hviezdna brána (spomínané fredţail). A zaţiť na vlastné oči prvú červiu dieru a k tomu ešte v noci, keď na bráne svietia všetky symboly, urobí dojem aj na kaţdého odporcu sci-fi. Prvými rakšianskými cestovateľmi sa tak stala Lucia, Chamurapi a moja maličkosť. V tom momente to nebola ţiadna výskumná expedícia, len sa nám nechcelo veriť, ţe ono to naozaj funguje. Od ďalších dní sme zaţívali mnoţstvá brífingov, 3D projekcií a nečakaných zvratov na kaţdej jednej planéte, kde sme sa naučili novým pohľadom na existenciu ţivých bytostí. Práca, ktorá nás čakala, nebola jednoduchá a nič nešlo bez komplikácií, keď sa stratil istý člen výskumu Francis M.. A to nebol jediný problém, hneď prvý deň pri slávnostnom zahájení nášho SG programu bol ukradnutý recept na blíţiacu sa večeru. Nebudem vám písať, čo to bolo za večeru, pretoţe nechcem tento článok robiť príliš stra-


AKCIA

TRESKO-PLESK

10

šidelný. No akonáhle sa o tom dozvedela základňa, tak nebolo člena ţiadneho tímu, ktorý by sa nesnaţil získať recept späť za kaţdú cenu, a tak čoskoro bol opäť v našich rukách, a tak galaxia bola zachránená prvýkrát. Recept večere sa vrátil na tajné miesto do oblasti číslo 51, kde je dúfam uloţený doposiaľ, a tak aj v bezpečí môţe počkať do ďalšieho tábora. Starosti nám však robil nezvestný Francis M. Situácia však nebola úplne stratená, pretoţe na jednotlivých planétach sme nachádzali zmienky o tom, ţe je len o krok pred nami. Meno planéty, ktorá ma oslovila najviac bolo Vinči. Táto pokroková planéta plná geniálnych vyspelých bytostí skrývala ozajstné kúzlo. Škoda, ţe som na nej nemohol ostať. Naše tímy sa stretli zo sympatickým Leonardom da Vincim, ktorý psychicky nezvládol situáciu, keď videl akí schopní sú naši ľudia vo vynaliezaní uţitočných predmetov, a tým ho predčili v jeho jedinej pýche. Rozhodol sa preto skoncovať s celou realitou a jeho zbraň Machina Magnifica začala ohrozovať všetko to, čo sa doposiaľ dialo, čo sa dialo práve teraz a čo sa len diať bude. Našťastie táto strašná zbraň, ako väčšina jeho vynálezov, nefungovala a všetci sa spokojne mohli vrátiť na základňu. I keď Leonardo ušiel ranený na pýche a niekoľkými ranami gumkostreľom, myslím, teda vlastne mám pocit, ţe sa nevzdá tak ľahko a nie je to poslednýkrát, čo sme ho videli. Dúfam pochopí, ţe vynaliezavosti skautov sa nemôţe rovnať ani on. Avšak zaráţala ma jeho podoba s mojou osobou podľa popisu, keďţe som ho vtedy nemal šancu vidieť, sa vraj aţ neuveriteľným spôsobom podobá mne. Škoda, ţe sa nezachoval aspoň kúsok DNA, aspoň by som mohol kľudnejšie spať, keby som zistil, či má vôbec niečo spoloč-


11

TRESKO-PLESK

AKCIA

né so mnou. Nedá sa zabudnúť ani na Prašuliu, kde ekonomický systém ovláda celkovú ideológiu ľudí. Našinca aţ zaráţalo, čo sa na tejto planéte dá kúpiť. Nebolo však lacné nič, kto bol nešikovný, nemohol si dovoliť ani raňajky. Proste na tejto planéte boli peniaze stelesnením najvyššej bytosti a Prašuliaci, ako sa nazývali obyvatelia planéty, neváhali nám túto skutočnosť pripomínať okamţite v prípadoch, keď sme nemali ani floka. Cesta na základňu bola veľmi drahá a nemohli si ju dovoliť všetky tímy. Druţina plamienok odhalila svoj potenciál v podnikaní a skoro zrušila rovnováţny ekonomicky balans na planéte. Ostatné tímy boli nútené predať naše tajné skautské technológie výroby gumkostreľov, aby sa mohli vrátiť domov, a tak sa pravdepodobne na Prašúlií postupne zabudne na pacifizmus a peniaze sa budú získavať spôsobom, akým sa peniaze a moc získavala na našej planéte po stáročiach, a to gumkostreľovými vojnami. Aj z tohto dôvodu je ovplyvňovanie mimozemskej technológie veľmi nebezpečný biznis. Nikto nemôţe zabudnúť na planétu Génos, kedy veľa členov jednotlivých tímov bolo predaných do otroctva a označených za lowbornov, kde sme museli istý čas trpieť rozkazovačnosť a márnivosť našich nových pánov, ktorí sa nazývali highbornami. Existovala tu aj zvláštna skupina miešancov, ktorí však svoju vôľu presadzovali len veľmi ťaţko za pomoci svojej pokrvnosti zo strany highbornov. Tunajšie bytosti nepripúšťali ţiaden náš názor ani ţiadnu moţnosť nášho prejavu. Stretli sme sa s obyvateľmi tejto niţšej triedy a zistili, ţe ich boţstvo predpokladá skorý


AKCIA

TRESKO-PLESK

12

pád tejto krutovlády a nejakým spôsobom predpokladalo aj príchod našich tímov na Génos. Začala sa krvavá revolúcia, kedy sa prehodili obe strany a lowborni rýchlym ťahom získali kontrolu nad celou populáciou highbornov Miešanci opäť ostali nepovšimnutí a ich názory stále nikoho nezaujímali. Vlády sa chopila Japa, keďţe vytvorenie demokratického systému neprichádzalo v tak krátkej dobe v úvahu a veľmi veľkorysým spôsobom uzmierila oba rody. Stále však v tých, kto si zaţil toto utláčanie, prebýva jasná iskra vďačnosti za slobodu, v ktorej môţeme ţiť my. Čo sa ďalej stalo na Génose netušíme, kontakty medzi našimi národmi skončili rovnako rýchlo ako začali. Okrem troch menovaných planét sa navštívilo ešte ďalšie veľké mnoţstvo, avšak choroba ktorú som si privliekol z Génosu, mi nedovolila zúčastňovať sa ďalších akcií, a tak som zatiaľ pôsobil ako podpora na základni. Kaţdý z tímov ma dokázal nadchnúť svojou originálnou bojovnosťou a taktikami. Som rád, ţe sme mohli spolu navštíviť svety, o ktorých sa veľa ľuďom ani nesníva, zaţívať spolu dobrodruţstvá a nebezpečie. Verím, ţe tento tábor zanechal čosi v kaţdom z nás, niečo, čo bude schopný produktívne pouţiť v budúcom ţivote. Vesmír nie je posledná hranica, presne tak isto ako Zem nie je placatá a naše vynálezy ako aj hviezdna brána nám postupne budú ukazovať ďalšie a ďalšie hranice našej reality. To, ako sa postavíme k tomu, čo príde závisí len na nás, veď kaţdý z nás vytvára budúcnosť. Preto je načase ju postaviť čo najlepšie. Tábor v Rakši bol naozaj niečím výnimočným a odniesol som si veľa spomienok odhaľujúce skutočnosť, ţe na mojich priateľov sa môţem kedykoľvek spoľahnúť. A prajem všetkým čitateľom, nech zaţijú v ţivote plno takých pekných záţitkov, aké sme zaţívali my na tomto tábore.

Erny PS: Francis M. sa našiel ţivý a zdravý.


13

TRESKO-PLESK

AKCIA

VLČIACKY TÁBOR , TÝŢDEŇ DRUHÝ Celý tábor sa niesol v duchu Star Gate. SGtímy sa kaţdý deň presúvali na inú planétu, aby tam hľadali nejaké stopy po zlom vedcovi, ktorý nebol aţ tak úspešný, čiţe si jeho meno moc nepamätám. Zatiaľ čo. skautské SGtímy hľadali nejaké stopy, naše vlčiacko-včielkarské tímy sa pokúšali zistiť niečo o jeho skrytej základni. Prvý deň sa mali zoznámiť zo základňou, a keďţe zlý vedec zničil časť základne, museli si ju zrekonštruovať tým, ţe si urobili postele a gumkostrely. Potom sa vybalili a išli spať. Po pracovitom dni zistili, ţe aj hviezdni vojaci potrebujú odpočívať, a tak jediný deň kľudu a hier. V ten dni sa mohli zahrať veľa športov, hier, ale aj zoznámiť sa s zvyšnými ľuďmi, čo ostali na tábore, ale aj zo svojimi kolegami s iných SGtímov. V tento deň prvýkrát podstúpili breefing, lebo uţ na druhý deň sa chystali na ich prvú planétu, kde mali hľadať nejaké stopy. Po oboznámení s planétou sme si pre nich prichystali taký malý kvíz, po ktorom sa uţ išlo spať. Pondelok – prvý deň na cudzej planéte, ktorá bola plna dţungľových pralesov, hmyzu a neprirodzených jedál a tvorov. Spoznali sme aj kmeň indiánov a pre ich šamana sme museli pašovať usušených hadíkov a iné zvieratka. Ochutnali sme jedlo zo setnovho hrncu (vyhrabeme dieru, dáme do nej mäso a zemiaky obalené v alobale a po pridaní horúcich kameňov a vody dieru zasypeme), SGtímy si museli taktieţ postaviť bunkre, aby sa mohli v prípade nude schovať pred nebezpečím. Sneţná planéta čakala na tímy hneď ďalší deň. Tu okrem zlého počasia sa museli pasovať aj zo zvláštnymi hrami na počesť mieru medzi tamojšími kmeňmi. Keďţe Hviezdna brána bola veľmi


AKCIA

TRESKO-PLESK

14

ďaleko od dediny, kde sa konali hry, museli sa tam dostať pomocou buzol. Keď sa počasie upokojilo a SGtímy uţ konečne boli v dedine, ako reprezentanti Zeme sa zúčastnili na rôznych disciplínach: skok na lyţiach, bobovanie, ale aj beh na lyţiach a následne streľba na terč. A na záver bola veľká bojovka na zahájenie bojov medzi dedinami. Večer, keď uţ boli mrazy aj pre naše prístroje neznesiteľné, vrátili sme sa späť na Zem. V stredu nás čakala planéta Kurant, planéta znepriatelených kmeňov. Hneď po príchode na planétu na nás zaútočili Strawberiovia, ale naštastie nás pred nimi zachránil jeden z Assaiov – to boli tí mierumilovnejší domorodci. Doviedol nás aţ na horu jeho predkov, no cesta hore bola náročná, museli sme ísť cez hniezdo griffinov, cez les slepých očí, vyhýbať sa chladnej láve, ale nakoniec sme to úspešne dali. Na hore predkov tímy hľadali dáky artefakt. Po úspešnom nájdení sme sa vrátili k Hviezdnej bráne, no tam uţ na nás čakali zlí strawberiovia. Po urputnom boji plnom vystrelených gumičiek sme ich zahnali a mohli sa vrátiť na Zem. Posledný deň tábora sme sa uţ konečne mohli vydať na vedcovu tajnú základňu, no to ale cez špeciálne stanoviská, na ktorých sme dostali presnú pozíciu jeho základne. Na jeho základni prebehol veľký boj, pri ktorom sme sa museli spojiť, inač boli jeho ochranci nesmrteľní. Po ich poráţke sme dostali planý poplach na zničenie Zeme, a tak sme ich nenávratne zničili. Úspešný boj proti zlému vedcovi sme ukončili oslavou a vyhodnotením najsnaţivejších SG tímov a po rozobraní tábora sme sa vydali na cestu domov, plní záţitkov aj očakávaní.

Ančo


15

TRESKO-PLESK

AKCIA

NÁBOROVÝ VÝLET Hľadanie nových členov na náboroch na školách do nášho zboru dopadlo úspešne, ale potrebovali sme, aby u nás ostali aj naďalej, a to išlo len tak, ţe sme im pripravili typ hier a zábavy, ktorú väčšina z nich ešte nezaţila - tak sme urobili náborový výlet zo Záhorskej Bystrice na Kačín. Stretli sme sa pod Novým mostom odkiaľ sme išli autobusom do Záhorskej Bystrice. Tam sme začali cestu po stopách Keltov, aby sme našli keltský poklad. Vyšli sme si do lesa, kde začali prvé hry. Najprv sme hrali hru s pastiermi a ovcami, kde si musel pastier za kaţdú cenu ustráţiť svoju ovcu a potom prišla lukostreľba, ktorá preverila našu presnosť, a to ako veľmi sa dokáţeme podobať Keltom. Lukostreľba sa všetkým veľmi páčila, ale po nej sme sa opäť pustili za hľadaním pokladu. Prešli sme kúsok a znovu prišiel čas preveriť naše schopnosti. Tentoraz sme sa pokúsili čo najrýchlejšie uviazať tri uzly. Po ďalšom prejdenom kúsku sme boli konečne na Kačíne. Tu na nás čakala ďalšia hra, ktorá preverila naše schopnosti, a to asi najviac rýchlosť a bojovnosť. Po tejto hre nás uţ čakala iba posledná skúška k nájdeniu pokladu. Pri tejto hre sme sa snaţili loptou zhodiť fľaše, pričom pod jednou sa nachádzali indície k pokladu. Prešli sme poslednou skúškou, všetci mali rovnaké indície a bolo potrebné uţ len nájsť poklad. Asi po 5 minútach sme našli truhličku, v ktorej bol poklad. Poklad boli vzácne kamene keltských bohov. Tento poklad sme si férovo rozdelili a s pocitom úspechu odišli domov.

Timo


WHO IS WHO

TRESKO-PLESK

16

HÁDAJ, KOHO VIDÍŠ

Pokračujeme s našou minuloročnou súťaţou. Koho vidíte na obrázku? Správne odpovede posielajte na treskoplesk@13zbor.sk. Na konci roka vyţrebujeme výhercu, ktorý poslal aspoň jednu správnu odpoveď. Samozrejme, čím viac správnych odpovedí, tým väčšia šanca na výhru. Tak pozorne sledujte kaţdý mesiac. A pre tých, čo si ešte pamätajú, tak v poslednom čísle, ktoré vyšlo pred letom, ste mohli spoznať na karikatúre Chamurapiho.


17

TRESKO-PLESK

SKAUTSKÁ PRAX

SKAUTSKÁ PRAX - SÚŤAŢ V predchádzajúcom čísle sme si v našej rubrike Skautská prax predstavili pochodové značky. A dnes vám k predošlému článku prinášame sľúbenú súťaţ. Ak ste si zapamätali pochodové značky z minulého čísla, nemali by ste mať s vyriešením nasledujúcej úlohy ţiadny problém ;) ... tak šup, šup pre pero a hor sa riešiť zadanie. Vašou úlohou je k pochodovej značke doplniť správny popis: teda to, čo znázorňuje, a to za pomoci abecedy... jednoducho povedané, pospájajte číslice (teda obrázky) s písmenami (teda popiskami) ;). Napr. 1A, 2- B, 3-C a podobne. Správnu odpoveď potom posielajte do 31.10.2011 na adresu treskoplesk@13zbor.sk.

A - Choď stále týmto smerom B – Vrátim sa sem C – Postupuj skryto D - Zastav sa, rozhliadni, D—hľadaj značku

E – Odkaz 5 krokov v tomto E—smere F – Pozor, nebezpečenstvo G – Vráť sa H – Tadeto nechoď I – Odboč v pravo

Keya


SKAUTSKÁ PRAX

TRESKO-PLESK

18

ODBORKIÁDA A ako v kaţdom článku asi čítate, tak aj ja spomeniem, ţe opäť tu máme nielen nový školský rok, ale aj nový skautský rok. September uţ je za nami, ale v letných šatách sa dá po vonku chodiť, sem -tam zaletí myseľ aj na tie dni tábora, ktoré sú uţ neúprosne za nami. Tábor je síce preč, ale košele niektorých z vás pokrývajú získané nášivky. Týmto spôsobom by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa prekonali a splnili nejakú tú odborku, či sa pričinili o Rytierske stuţky alebo Biely štít. Ak si smutný a hovoríš si, ţe si premárnil čas a musíš čakať celý rok na to, aby si splnil nejakú výzvu či odborku, mám pre teba úţasnú správu. Začína sa nový skautský rok a zároveň prichádzajú nové príleţitosti!!! Tak ich nepremeškaj a vyber si aj ty, čo ťa baví, v čom si najlepší a ukáţ to nám ostatným. Práve cez rok je čas na splnenie odboriek, ktoré sa na tábore nedali zrealizovať alebo si ich nestihol dokončiť. Nepamätáš si, čo všetko daná odborka obsahovala? Rozmyslel si si to a chcel by si si vybrať inú, ale nevieš ako? Tak na našej vynovenej stránke nájdeš odpovede na svoje otázky! Stránka www.13zbor.sk je tu pre Teba a v sekcii odborky nájdeš všetko, čo potrebuješ! Čo myslíš, aký to je pocit získať nejakú odborku? Zaţil si to, páčilo sa ti to? Tak poď a získaj ďalšiu! Ak nie, tak vyskúšaj. Ako povedala Delly zo 113. zboru: „Aký je to pocit? Hm, páči sa mi to. Je to super vedieť, ţe ste niečo ťaţké dokázali. Ani som nevedela, ţe to dokáţem.― Ten pocit, keď si našívate nášivku na košeľu je super, hlavne ak vás to stálo námahu a môţete byť na seba právom hrdí. Tak lovu zdar aj v tomto novom školsko-skautskom roku! A ešte pre niektorých na inšpiráciu, pre iných na zaspomínanie či zamyslenie, i pre tých, čo uţ zabudli, aké to bolo...


19

TRESKO-PLESK

SKAUTSKÁ PRAX

Ďaleko na vyprahnutom juhozápade stoji indiánska dedina a za ňou sa týči z púšte vysoká hora. Vyliezť na jej vrchol znamenalo veľký čin, a tak všetci chlapci z dediny túžili pokúsiť sa zdolať ho. Jedného dňa im náčelník povedal: „Chlapci, dnes sa môžete pokúsiť na horu vyliezť. Vyjdite hneď po raňajkách a choďte tak ďaleko, ako budete vládať a potom sa vráťte. Z miesta, kam sa až dostanete, mi ale každý prineste vetvičku.“ Vydali sa na cestu plní nádeje a každý cítil, že sa dostane až na vrchol. Ale čoskoro sa vrátil prvý chlapec a podal náčelníkovi kaktusový list. Náčelník sa usmial a povedal: „Milý chlapče, ty si sa nedostal ani k úpätiu hory, neprešiel si ani púšť.“ Neskoršie sa vrátil druhý chlapec a v ruke šalviovú stonku. „Došiel si až k úpätiu hory, ale nahor si neliezol.“ povedal náčelník. Ďalší chlapec mal vetvičku Lindy. „Dobre,“ povedal náčelník, „ty si sa dostal až k prameňom.“ Neskôr prišiel ďalší chlapec s tŕnitou halúzkou. Keď ju náčelník uvidel, usmial sa a povedal: „Ty si šplhal hore. Dostal si sa až k prvému kamenitému zrazu.“ Popoludní dorazil chlapec a v ruke zvieral cédrovú smietku. „Podal si dobrý výkon, došiel si do polovice hory.“ pochválil ho starec. O hodinu neskôr prišiel chlapec s borovicovou vetvičkou. Tomu náčelník povedal: „ Výborne! Ty si sa vyšplhal až k tretiemu pásmu, mal si za sebou tri štvrtiny výstupu.“ Slnko už pomaly zapadalo, keď sa vrátil posledný chlapec. Bol to vysoký krásny chlapec vznešenej povahy. Prichádzal k náčelníkovi s prázdnymi rukami, ale oči mu žiarili. „Dostal som sa tam, kde neboli žiadne stromy, nevidel som žiadne vetvičky, ale videl som žiariace more.“ povedal. Starcova tvar sa rozžiarila a hrdým hlasom povedal: „Vedel som to! Vedel som to hneď, ako som ťa uvidel, že ty sa dostal až na vrchol. Nepotrebuješ žiadnu vetvičku, je to napísané v tvojich očiach, zvoní to v tvojom hlase. Pocítil si nadšenie chlapče, videl si nádheru hory.“

Maťa


RETRO

TRESKO-PLESK

20

ZUB ČASU

Keď sa k nám po pár rokoch vracia Sváko, tak mi nedá ho neprivítať touto fotkou. Bola vyrobená v roku 2005 na Jesennom tábore na Orave. Jeden večer, keď sme sa mali veľmi fajn a robili sme rôzne blbosti, neviem komu uţ napadlo, ale niekomu napadlo, ţe nech si Sváko nageluje vlasy. Na toto sa podujala Kero, ktorá sa ochotne zhostila úlohy a pod ruku sme sa jej potom dostali ešte aj ja s Jajom. A tu vidíte aký bol výsledok:) Rozprávajú sa dve babky: - Vieš o tom, ţe dnes zrazilo auto nášho kominára? Druhá babka hovorí: - To je strašné, ako tí vodiči jazdia. Človek si nemôţe byť istý ani na streche!

☻ - Idú 4 blondínky pod jedným dáţdnikom a všetky sú suché. Ako je to moţné? - Neprší.


21

TRESKO-PLESK

NA VOĽNÉ CHVÍLE Osemsmerovka

ZÁBAVA


ZÁBAVA Maľovaná krížovka

TRESKO-PLESK

22


23

TRESKO-PLESK

Sudoku (trochu inak, ale stále o tom istom)

Hlavolam

Doplňte správne číslo do voľného políčka!

ZÁBAVA


LETOM SVETOM

TRESKO-PLESK

24

AKO SI TERAZ ŢIJEM Toho roku bolo konečne super leto. Začalo 29.6. 2011, koncertom Polemicu v DK Lúky Viglašská 1, na ktorý so mnou išlo kopec skvelých ľudí. Janka s Grúňo, Maťka s Brčkom, Janka s Dráčikom, Soňa s priateľom, Pajo, Tuti, Chamo a spoluţiak zo základnej a strednej školy, ktorému prischla prezývka Shaolin, za čo im všetkým veľmi ďakujem. Koncert bol ako vţdy výborný, o rok sa dúfam zídeme zase! Koncom júna som s rodičmi cestoval na chalupu, ktorú, ako mnohí viete, máme pri Martine v krásnej dedinke Slovany. Bolo nám tam tak dobre, ţe domov sme sa, veľmi neradi, ale museli vrátiť 13.septembra. Však uţ teraz sa tam teším opäť. Na chalupe ma bola navštíviť aj jedna skautka z Martina, rozprávali sme si záţitky zo skautu, vyštudovala medicínu a píše o mne nejakú veľkú prácu, lebo ako "pokomatický" človek som vraj veľmi zaujímavý objekt!!! Moţno raz budem slávny, veď uvidíme!? Okrem toho som sa osvedčil aj ako dobrý natierač. Na chalupe som natieral temer všetko - verandu, dreváreň, dvere, stĺpiky, pletivo, bránu aj bráničky... A mal som tam aj svojho zajačika, moju lásku Tedinku! Boli sme na mnohých výletoch, spoznáva niekto z Vás symbol Skiparku vo Valčianskej doline - Yetiho? Po návrate domov do Bratislavy sme sa vrhli na bicyklovanie. Ţivot je predsa len krásny! Aţ sa stretnem s kamarátmi, ktorých poznám z tej horšej stránky môjho ţivota, "pohavarkoví chalani", tak Vám napíšem aj o nich, ako sa im vodí a tak, moţno Vás zaujme ţivot o akom sa Vám ani nesnívalo a mnohí si uvedomíte, ţe ten Váš je krásny a bezstarostný. Však stačí sekunda a všetko je preč, ţivot sa zosype ako domček z kariet a zostane jedno obrovské prázdno! Ďakujem všetkým, ktorí na mňa nezabúdate, mám Vás rád ako veľmi dobrých priateľov!!!

Jajo


25

TRESKO-PLESK

LETOM SVETOM

PÁN.BA SPOZNÁVA INDIU Opäť vam prinášame ďalšie zážitky pána.Ba z ďalekej Indie... Pracovný deň sa nesie v indickom štýle. Príchod do práce. Pozdraví sa celá firma: Eleunaru? (How are you?) Begunanu (Very well). Pánko Ind nám prinesie na tácke thai- veľmi sladký čierny čaj s mliekom, zatiaľ čo sa 15 minút štartuje posledná 486ka. Najkrajšou časťou dňa je prestávka pred alebo po obede. Zdúchneme a zbehneme asi 300 metrov k pouličnému predavačovi kokosov, ktoré sú ešte stále obalené hrubou zelenou šupou. Kamoš najprv odsekne vrch orechu, strčí tenkú slamku dnu a počká kým vysrkáme mlieko. Potom ho rozsekne napoly a vydlabe duţinu, ktorá sa schrúme po ceste späť do kancelárie. Obed sa objednáva vopred a prinesie do kantíny, ktorá je skoro vţdy plná. Včera som prvýkrát jedol po indicky - rukami. Malíček sa skrčí a tri zvyšné prsty sa pouţívajú ako naberačka, zatiaľ čo palec pomáha vsúvať jedlo do úst. Človek má masalu a kari za nechtami zvyšok dňa. Nudné popoludnie, ktoré dokonale spasí spiatočná cesta autorikšou. Berieme iba zdielanu za 10 (25centov) rupee a vezieme sa asi 20 min späť do centra. Ehm Ferrari nesiaha jazde v autorikši ani po kolesá. Včera sa nám podarilo chytiť jednu vytunovanú. Veľká repro sústava na zadných sedadlách a vysvietený predok. Keď vodič pustil Fiftyho, nič nemohlo zastaviť môj explodujúci úsmev a vyťahané lícne svaly. Ľudia sa miešajú na uliciach s obrovskými truckmi, drzými rikčami, rýchlymi motorkami, zraniteľnými bicyklami a zatemnenými


LETOM SVETOM

TRESKO-PLESK

26

autami v neuveriteľnú rieku svetiel, hluku a smogu. Nič nezastavi tok indický... Dnes ráno však pán.Ba počíta záţitky a necháva sa unášať vlnami sentimentu a radosti. Pocit dlho neochutnaný, nakoľko je málo času na spánok, nie to ešte pre seba. Potrebný tento čas občas, o to však cennejší. 6 týţdňov prelialo sa mnou ako príliv indický a prinieslo so sebou neustále rastúce mnoţstvo explodujúcich záţitkov a pestrofarebných ľudí. Mnohí skvelí odišli a s nimi aj kus mojej ―Indie‖, mnohí ďalší sú na ceste sem, aby k nej niečo pridali. Prvotný úţas ustúpil a priniesol so sebou šok kultúrny, fackajúci ma raz za čas celkom silno. Kolegovia v práci ukázali svoje povahy prapodivné. Krik sa rozliehal ulicou neraz, keď som reval na taxikára či rikša šoféra. Naplo ma neraz pri obchádzaní hnijúcich kôp neodnášajúceho sa odpadu. India predo mnou odkrýva viac a viac svoje zuby a biele nie sú. Iba niektoré. Tak to býva, príliv vyplavuje na breh odpad morský. No najmä zdvíha hladinu a prináša čerstvú vodu. A tak to je i v prípade mojom. Mám pocit, ţe za tých 6 týţdňov som si na záţitky odţil viac ako hociaký beţný Ind za tri reirkinačné ţivoty. Prebdené noci, kluby plné ľudí plných ţivota, pozvania neznámych, úsmevy jednoduchých, cestovania nekonečné, skúsenosti ţivotopisné, explózie euforické, svadby moslimské, konferencie mobilné. Intenzívne od prvého dňa pokračujúc dennodenne na doraz, ţmýkajúc nektár sladkastý. To je zatiaľ môj záţitok indický.

pán.Ba


27

TRESKO-PLESK

TIMIN PLESK

TIMIN PLESK Leto a prázdniny skončili. Pred pár dňami začala jeseň a škola. Pre mňa boli cez leto dôleţité festivaly a dni strávené mimo Bratislavy ako napríklad skautský tábor. O tom ale snáď píše niekto iný, ja spomeniem len pár vecí z tých festivalov. Na Pohode boli pre mňa krásne dve veci. Koncert speváčky Lisy Hannigan a vystúpenie holandského tanečného divadla. Tanec, ktorý predvádzali, bol prepletený ich hlasmi. Hovorili o sebe, svojej rodine a tancovaní. Dávali do toho seba a vo mne zostal pocit, ţe aj ja to dokáţem. Nie moţno tak dobre tancovať, ale robiť niečo zo seba o sebe a dobre. Tanečné divadlo z Pohody prepojím s tanečným divadlom vo filme. Jeden z filmov, ktoré cez prázdniny vo mne niečo zanechali, bola totiţ Pina. Je to filmová spomienka na reţisérku takého tanečného divadla. Tento 3D film som ja videla v Trenčianskych Tepliciach na festivale a ide práve do našich kín. Október. Asociačne mi ako prvé napadlo pivo, ale okrem pivného festivalu sú v októbri aj iné kultúrne akcie. V Bratislave končí BIB, budú Jazzové dni (21.-23.). Okrem toho má šiesteho koncert Le Payaco, skupina čo mala po rokoch pauzy svoj prvý koncert na Pohode. 22-25. je festival gregoriánskeho chorálu. Bude sa konať vo viacerých kostoloch v Bratislave. Ján Kaplický má výstavu v Danubiane, galérii pri Čunove. 10.a 11. je v Inchebe druhý ročník medzinárodnej výstavy psov. A filmy! Ekotopfilm, z ktorého treba povyberať to málo dobrého. Je ako obvykle v Auparku od 17. do 21. októbra. Pre mňa najlepšie na koniec, Jihlava. Najväčší európsky festival dokumentárnych filmov. Koná sa na konci októbra, 25.aţ 30. Príďte, ja tam budem.

Timi


Narodeniny Danka Erny Miloš Jajo Double

09.10. 12.10. 21.10. 26.10. 27.10. Meniny

Natália Tereza Lukáš Kristián Simona

06.10. 15.10. 18.10. 19.10. 30.10. Akcie

Bozin VIII - Pomsta zebier Korlátka Oddielovka 17-ky Šarkaniáda Jesenný tábor

01.10. - 02. 10. 07.10. - 09. 10. 14.10. 22.10. 28.10. - 01. 11.

Na tomto čísle sa podieľali: Sváko, Erny, Timo, Viktor, Keya, Timi, Tuti, Ančo, Maťa, Jajo, Adam K. a net. :-) Špeciálna vďaka patrí pánovi Ciglanskému za tlač, lebo aj vďaka nemu TP existuje a Majke, lebo vďaka nej v ňom nie sú chyby. :-) Toto číslo vyšlo v náklade 50 kusov e– mail: treskoplesk@gmail.com Uzávierka novembrového čísla: 30. 11. 2011 Príspevky posielajte mailom na našu e-mailovú adresu alebo odovzdávajte osobne hocikomu z redakčnej rady.

Tresko-Plesk - október 2011  

Časopis 13. skautského zboru v Bratislave Petržalke

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you