Page 1

Acupuncture

By Dr.Thaninthorn Anuntasororuk (Doctor of Acupuncture and Chinese Medicine) Beijing University of Chinese Medicine โดย แพทย์หญิง ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ แพทยศาสตร์บัณฑิต เฉพาะทางด้านการฝังเข็ม มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนปักกิง่


การฝังเข็ม (Acupuncture) คืออะไร การฝังเข็ม คือการใช้เข็มฝัง ลงไปบนตาแหน่งจุดต่างๆของร่ างกาย ตามหลักการแพทย์แผนจีน เพื่อกระตุน้ ระบบประสาทและฮอร์โมน รวมถึง ระบบอื่นๆของอวัยวะภายในร่ างกาย ตาแหน่งต่างๆ ส่งผลไปถึงการรักษา อาการ


ประวัติความเป็ นมาของการฝังเข็ม

• การฝั ง เข็ ม มี ป ระวัติ ศ าสตร์ ย าวนานกว่ า

5000 ปี • ประเทศไทยมีการรั ก ษาด้ วยการฝั งเข็มมา เป็ นเวลากว่า 10 ปี


การฝังเข็มกับองค์การอนามัยโลก (WHO)

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รบั รองการรักษา ด้วยการฝั งเข็มใน 28 กลุ่ม อาการ


ลักษณะของเข็ม

เข็มมีขนาดเล็กและบางมาก สามารถ ยืดหยุน่ ได้ เป็ นเข็มตัน ปลายตัด ผ่าน การฆ่าเชื้ อ ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ ง มีท้งั เข็มที่ทาจากทอง เงิน และเข็มสแตนเลท


การฝังเข็มเจ็บหรือไม่

ขณะที่เข็มผ่านผิวหนัง จะมีอาการเจ็บ อยู่บา้ งแต่ไม่มาก และเมื่อเข็มแทงเข้าไปลึ ก ถึ ง ตาแหน่ งของจุ ด ฝั ง เข็ ม จะมี อ าการปวด ตื้ อๆ หรือปวดหน่ วงๆ


ชนิดการรักษาด้วยการฝังเข็ม การฝังเข็มร่างกาย (Body Acupuncture)

การฝังเข็มที่ศีรษะ (Scalp Acupuncture)

การฝังร่วมกับการกระตุน้ ไฟฟ้ า (Electro Acupuncture)

การฝังเข็มบนใบหู (Ear Acupuncture)


การฝังเข็มรักษาโรคอะไรบ้าง การฝังเข็ม สามารถรักษาโรคระบบภายใน ที่มีความผิดปกติ เช่น อาการปวด อาการ ของโรคเรื้ อรัง โรคตามระบบต่างๆ อีกทั้งยังสามารถชะลอวัย ฟื้ นฟูสุขภาพผิว เพื่อความงาม และการลดน้ าหนัก


หลักการฝังเข็มรักษาโรค

การฝังเข็ม รักษาโรคนั้นเป็ น กระบวนการกระตุน้ พลังแฝงภายในร่างกาย ให้ขบั เคลื่อนระบบปรับสภาวะที่ผิดปกติเข้าสู่ ภาวะปกติ


หลักการฝังเข็มรักษาโรค

เข็มจะเปรียบเสมือนสัญญาณที่ กระตุน้ ให้ระบบประสาทส่วนกลางของสมอง รับรูข้ อบบริเวณของโรคนั้นๆอีกทั้งยังส่ง กระแสให้กล้ามเนื้ อผ่อนคลาย การไหลเวียน โลหิตทัว่ ระบบมีภาวะสมบูรณ์เป็ นปกติ


หลักการฝังเข็มรักษาโรค เซลล์ เนื้ อเยือ่ กล้ามเนื้ อ ระบบ เลือดและเส้นประสาทบริเวณนั้นๆจะถูก กระตุน้ ให้สร้างขึ้ นใหม่ในทันทีที่มีการ รักษาด้วยกายฝังเข็ม อีกทั้งยังกระตุน้ ฮอร์โมนและเซลล์เม็ดเลือดขาว ให้ เดินหน้าสู่ระบบการรักษาร่างกายด้วย พลังงานที่สะสมของตัวเราเอง


หลักการฝังเข็มเพื่อความงาม จากภายในสู่ภายนอก

ความงามของผิวพรรณ นั้นไม่อาจได้มา โดยเพียงแต่การดูแลจากภายนอกเพราะ ผิวหนังนั้นสะท้อนและแสดงปฏิกิริยาต่อ ความเป็ นไปของร่ างกายเราเสมอ ทั้งทาง กายภาพ สัมปชัญญะ และอารมณ์


หลักการฝังเข็มเพื่อความงาม จากภายในสู่ภายนอก การดูแลผิวพรรณให้แลดูสวยงาม ปราศจากริ้ วรอยแลดูอ่อนเยาว์และเรี ยบเนียน นั้นมีส่วนสัมพันธ์กบั สภาวะภายในร่ างกาย ของเราเสมอ การฝังเข็มเพือ่ ความงาม จะมี หลักการปรับสมดุลของระบบร่ างกาย ใช้ การ ฝังเข็มกระตุ้นจุดตามเส้ นลมปราณทีเ่ ชื่อมโยง ส่ งผลกับอวัยวะภายใน


หลักการฝังเข็มเพื่อความงาม จากภายในสู่ภายนอก เมือ่ ระบบอวัยวะภายในทางานสมบูรณ์ แล้ วก็จะส่ งผลให้ ร่างกายมีสุขภาพทีด่ แี ละ แสดงออกมาทางรู ปร่ างและหน้ าตาผิวพรรณ ทีเ่ ปล่ งปลัง่ ดูมชี ีวติ ชีวา ทีเ่ ราเรียกได้ ว่า ขบวนการความงามทีส่ วยจากภายใน ได้ ท้งั สุ ขภาพโดยรวมทีด่ ขี นึ้ และผิวพรรณทีด่ ูมสี ง่ า ราศี


ปัญหาผิวพรรณทีก่ ารฝังเข็มช่ วยได้ ดี -สิว,ฝ้ า -หน้ าตาหมองคลา้ -ร่ องแก้ มลึก แก้ มหย่ อนคล้ อย -รู ขมุ ขนกว้ าง -หนังตาตก -สิวอักเสบ สิวหนอง -ใต้ ตาคลา้ ถุงใต้ ตา -การชะลอความชรา กระชับใบหน้ า


หลักการฝังเข็มเพือ่ ความงาม หลักการฝังเข็มเพือ่ ลดริ้วรอย ลดฝ้ า รวมถึงช่ วยให้ ใบหน้ ากระชับขึน้ นั้น เกิดขึน้ จากการทีฝ่ ังเข็มเข้ าไปตามบริเวณเฉพาะ เพือ่ กระตุ้นให้ ผวิ หน้ าสร้ างคอลลาเจน อีลาสติน เพิม่ ความยืดหยุ่น ความชุ่มชื้นและการ ไหลเวียนของโลหิต รวมถึงระบบนา้ เหลืองให้ สารอาหารทีส่ ะสมอยู่ภายในร่ างกายเข้ ามาเติม เต็ม


หลักการฝังเข็มเพือ่ ความงาม

หลักการฝังเข็มเพือ่ ความงามนั้นยัง เปรียบเสมือนเราได้ ออกกาลังผิว ยิง่ เสียกว่ าการ นวดหน้ าใดๆ ทั้งนีจ้ งึ สามารถทาให้ หน้ าเต่ งตึง จนถึงกับดูเด็กลง ร่ องลึกๆจะตืน้ ขึน้ ฝ้ าจะ จางลง ผิวพรรณถูกฟื้ นฟูอย่ างเป็ นธรรมชาติ


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

เชื่อว่าสาหรับหลายๆท่านคงอยากมี บุคลิกภาพและสัดส่วนที่ดูดีเมื่อเวลาเห็น ตัวเองในกระจก ในภาพถ่าย หรื อการทักทาย จากบุคคลภายนอก


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

รวมไปถึงเวลาเลือกใช้เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายที่หลายๆแบบจะผลิตมุ่งเน้นขนาดไปในทาง ที่สวมใส่แล้ว ดูดี มีรสนิ ยมเผื่อในเวลาเข้าสังคม งานสังสรรค์ พบปะผูค้ นภายนอก การมี รู ปร่ างสัดส่วนที่ดีน้ นั สร้างเสริ มบุคลิกและความมัน่ ใจให้แก่ตวั ท่านเองไม่มากก็นอ้ ย


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

การดูแลรูปร่ างและสัดส่ วนให้ แลดูดีน้ นั มีส่วนสัมพันธ์กบั สภาวะภายใน ร่ างกายของเราเสมอ เช่น การเลือกของ รับประทาน การออกกาลังกายเสริ มสร้าง กล้ามเนื้อ การมีภาวะจิตใจที่สดใสเบิกบาน อารมณ์ดี


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

หากเมื่อใดที่ร่างกายเกิดความผิดปกติสมดุลในการรับประทาน อาหารหรื อการใช้ชีวติ ประจาวันที่เคร่ งเครี ยด ขาดภาวะสมดุลทั้งร่ างกาย และจิตใจเกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อสุขภาพและรู ปร่ างโดยรวมเป็ นสาเหตุ หนึ่งของภาวะสัดส่วนและน้ าหนักที่มากเกิน


ทราบได้ อย่ างไรว่ าเรามีภาวะนา้ หนักเกิน สาหรับผูท้ ี่ยงั ไม่มนั่ ใจว่าเราจัดอยูใ่ นภาวะน้ าหนักเกินหรื อไม่ อาจ คานวณคร่ าวๆได้จากค่า IBM (Body Mass Index)ซึ่งเป็ นสูตรสากลในการ วัดดัชนีสดั ส่วนของรู ปร่ าง

ค่ าดัชนีมวลกาย IBM = นา้ หนัก (กก.) / ส่ วนสู ง (เมตร)² มีน้ าหนักน้อย = <18.5 น้ าหนักปกติ = 18.5-24.9 25-29.9 = น้ าหนักตัวมากเกิน โรคอ้วน BMI = 30 หรื อสูงกว่า


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย หลักการฝังเข็มเพื่อการลด สัดส่วนนั้นมุ่งเน้นเพื่อการปรับโครงสร้าง ชั้นไขมันและกล้ามเนื้อเพื่อรู ปร่ างที่ได้ สัดส่วนลักษณะเฉพาะบุคคลโดยมี หลักการดังนี้


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

การฝังเข็มส่ งผลให้ กระตุ้นสารคัด หลัง่ ภายในร่ างกาย เช่ น อินซู ลนิ เพือ่ ปรับ สมดุลการเผาผลาญ เมตาบอลิซึม ของชั้น ไขมันและนา้ ตาลให้ ดขี นึ้


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

การฝังเข็มมีผลกับสมองส่ วนการรับรู้เรื่องการหิวให้ น้อยลงจึงทาให้ ร้ ูสึกไม่ อยากอาหาร


หลักการการฝังเข็มกับการปรับสั ดส่ วนสรีระร่ างกาย

ในทางการแพทย์ ยงั เป็ นการเสริม สุ ขภาพเนื่องจากมีการช่ วยปรับระบบไหลเวียน ของเสียในร่ างกายทีก่ ระจุกอยู่ตามส่ วนต่ างๆมี การลาเลียงและขับออกมากขึน้ เช่ นเดียวกับการ ดีทอ็ ก


การเตรียมตัวก่อนการฝังเข็มโดยทัว่ ไป -ปรึ กษาแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฝังเข็ม -บอกประวัติการเจ็บป่ วยและแจ้งให้แพทย์ ทราบถึงโรคประจาตัว -ควรรับประทานอาหารรองท้องก่อนการเข้า รับการบาบัด -สวมใส่เสื้ อผ้าที่สบาย ไม่รัดตึง -ผ่อนคลายอารมณ์


ต้ องฝังเข็มต่ อเนื่องอย่างไรบ้ าง การฝังเข็มแต่ ละครั้งจะใช้เวลา ประมาณ 20-30 นาที จานวนเข็มตั้งแต่ 15-30 เข็ม ในช่ วงระยะแรกเนื่องจากเป็ นการ กระตุ้นให้ ร่างกายปรับสภาพจึงควรหมัน่ มาทา การฝังเข็มอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง สามารถมี ระยะห่าง 1-2 วัน จากนั้นจึงเว้นระยะเป็ นเดือน ละ 1-2 ครั้ง ตามสภาพร่ างกายและความรุ นแรง ของอาการ


ข้ อควรระวังในการเข้ ารับการฝังเข็ม

-หญิงตั้งครรภ์ 3เดือนขึน้ ไป -ผู้ป่วยโรคฮีโมฟี เลีย ซึ่งเป็ นโรคเลือดออกแล้ ว หยุดยาก


ปัจจัยต่ างๆทีส่ ่ งผลให้ เกิดผลช้ าเร็วจากการฝังเข็ม -อายุของผู้เข้ ารับการรักษา หากอายุนอ้ ยผิวจะใช้เวลากลับมาฟื้ นฟูได้เร็ ว -สุ ขภาพโดยรวมของผู้เข้ ารับการรักษา หากร่ างกายอ่อนแอ สุขภาพเสื่ อมโทรม ขาด การบารุ งรักษามานาน ก็จะใช้ระยะเวลารักษา เพิ่มขึ้น -การควบคุมร่ างกายและจิตใจของผู้เข้ ารับการ รักษา หากผูเ้ ข้ารับการรักษามีวนิ ยั และความมุ่งมัน่ ร่ วมมือกับแพทย์ก็จะเกิดผลในการรักษาอย่างดี


การดูแลตัวเองหลังการฝังเข็ม -รับประทานอาหารให้ ครบ5หมู่ -ออกกาลังกาย -นั่งสมาธิ


การดูแลตัวเองหลังการฝังเข็ม

-อย่ าทางานหักโหมหรือเครียด -หลีกเลีย่ งการรับประทานอาหารทีไ่ ม่ เกิด ประโยชน์ -หลีกเลีย่ งเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์


ขอบพระคุณทุกท่ าน ขอให้ ทุกท่ านมีสุขภาพทีด่ ี อารมณ์ แจ่ มใสเบิกบาน


พญ.ธนินท์ ธร อนันต์ สรรักษ์ (หมอ ออม) แพทยศาสตร์บณ ั ฑิตเอกฝังเข็ม-ยาจีน มหาวิทยาลัยแพทย์จีนปั กกิ่ง Beijing University of Chinese Medicine

แมนดารินคลินิก 02-476-4600 WWW.MANDARIN-CLINIC.COM

ศาสตร์การแพทย์จีน เฉพาะทางฝังเข็ม  
ศาสตร์การแพทย์จีน เฉพาะทางฝังเข็ม  

แพทย์หญิง ธนินท์ธร อนันต์สรรักษ์ แพทยศาสตร์บัณฑิต เฉพาะทางด้านการฝังเข็ม

Advertisement