English 1

Page 1

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect Tense รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 รหัสวิชา อ31101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดทาโดย คุณครูพรสุดา วิชัยรัตนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6


คานา เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect Tense รายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมสาหรับการสอนในยุคสมัยนี้ เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่ความสาเร็จในด้านวิชาการ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect Tense รายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดทา ขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ผ่านการ วิเคราะห์และหลอมรวมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง Present Perfect Tense รายวิชา อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย และบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป นางพรสุดา วิชัยรัตนกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


Mind map 'สรุป' หัวใจ จ Present Perfect Tense e Present Perfect Tense พูดถึงเรื่อง Tense ไม่วา่ จะ Tense อะไรก็ตาม ต้องรู้ concepts 3 เรือ่ งนี้ ▶ Usage (การใช้) ....ใช้ตอนไหนกับสถานการณ์ยังไง ▶ Form (โครงสร้างประโยค) ....บอกเล่า (+) ....ปฏิเสธ (-) ....คาถาม (?) ▶ Time markers (คาบอกเวลา) ....หรือ Key words ที่จะช่วยบอกเรา ....ว่านี่ต้องใช้ Tense อะไรสรุปให้อีกครั้ง :) Present Perfect Tense ▶ Usage (การใช้) หลักๆ Present Perfect Tense ใช้กับสถานการณ์ 3 แบบ 1. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดตั้งแต่ 'อดีต' ดาเนินมาเรื่อยๆจนถึง 'ปัจจุบัน' เช่น We have studied here for three years. ....พวกเราเรียนที่นี่มา 3 ปีแล้ว ....(เรียนมาตั้งแต่ ม.1 จนตอนนี้ ม.3 ก็ยังเรียนอยู่) She has lived in Bangkok since 1989. ....She อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่ปี 1989 แล้ว .....(ปัจจุบัน she ก็ยังอยู่ไม่ได้ย้ายไปไหน) 2. เพิ่งจบหรือเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆ เช่น They have just arrived. ....พวกเค้าเพิ่งมาถึง ...(ยังเหนื่อยอยู่เลย วางของ เพิ่งหย่อนตูดนั่งได้แป๊บเดียว) I have just eaten. ....ฉันเพิ่งกินข้าวมา ....(กินเสร็จเมื่อกี๊ ยังอิ่มอยู่เลยเนี่ย) 3. ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดซ้าๆหลายๆครั้ง หรือกับประสบการณ์ชีวิตว่าผ่านอะไรมาแล้วบ้าง ทาอะไรมาแล้วกี่ครั้ง เช่น I have watched this movie many times. ....ฉันดูหนังเรื่องนี้มาหลายรอบแล้ว He has called me twice. ....เค้าโทรหาฉันมา 2 รอบแล้ว --------------------------------------


▶ Form (โครงสร้าง) บอกเล่า (+) S+has/have+V.3 I have met him already. ปฏิเสธ (-) S+has/have+not+V.3 She has not finished her homework yet. คาถาม (?) Has/Have + S+ V.3? Have you found it yet? -------------------------------------▶ Key word since (ตั้งแต่) ตามด้วย 'จุดของเวลา' เช่น since yesterday, since last month, since I was young for (เป็นเวลา) ตามด้วย 'ระยะเวลา' เช่น for 20 minutes, for 2 months - already, just, yet - ever, never, once, twice, many times, several times --------------------------------------


Exercise e Present Perfect Exercise 1: Conjugate the Verbs 1. Sheila _____ (not live) in this country for a very long time. She _____ (have) problems with the language since she arrived. 2. How long _____ they _____ (employ) Peter in his position? He _____ (not be) with the company for a very long time. 3. _____ he ever _____ (fly) in a rocket to the moon? Of course he _______ never ______ (be) on a rocket! He’s not an astronaut. 4. I’m afraid I ______ already _____ (eat) lunch, but I’m tired. ______ you _____ (have) a cup of coffee yet? 5. My father _____ (wear) that jacket for more than twenty years. He ______ (not take) it off since last week! 6. Alice _______ (be invite) to the party yet. ______ you ______ (ask) her? 7. The policeman _____ (ride) his horse for over ten years. They _____ (be) together for a very long time. 8. I ______ just ______ (go) to the bank, so I have some money. ______ they _____ (eat) yet? 9. Peter _____ (not study) Russian for very long. I don’t think he ______ (speak) a word of the language outside the classroom. 10.Either my brother or I _______ (leave) the computer at home, or _____ you _____ (see) it? 11.Mary ______ always _____ (want) to live abroad. In fact, she _____ (be) a resident of Ireland for two years. 12.Jane _____ (not know) him for very long. They ______ (date) for only three weeks. 13.______ you ever ______ (feel) as much in love as Mary _____ (demonstrate) these past few weeks with her new husband?


14.The mayor ______ (give) a new order to close the city down because the government _____ (be worried) about crime for a long time. 15.I ______ often _____ (wonder) whether he ______ (prepare) enough for his life as a emergency doctor. 16. How long _____ John ______ (hope) to become engaged with Susan? I know they ______ (be in love) for a very long time. 17.My dog ______ (not be wash) in a long time. I need to take him to the groomers. He ______ (begin) to stink! 18.Peter says she ______ (prepare) well for the test. I know she ______ (study) every day for the past three weeks. 19.The boys ______ (not be) in trouble for almost two weeks. I can’t believe it! 20.I _____ (believe) in the power of positive thinking since I got into an accident twenty years ago. Present Perfect Exercise 2: Put the Sentences Together Put the following words into the correct order and write sentences or questions using the present perfect tense. You may need to provide a few words to complete the sentences. 1. long / be able / Greek / you / how / speak ? 2. 2010 / not / write / mother / letter / she / since 3. never / they / vacation / go / Hawaii 4. just / eat / Tom / breakfast / be / not / hungry / so 5. want / you / ever / move / country / foreign / begin / and / again / ? 6. drive / not / Annie / car / ten years / for 7. Alex / often / Rome / be / how / ? 8. already / you / finish / homework / ? 9. she / examine / not / yet / subject 10.over / for / wear / shoes / ten / they / years


_____________________________________ Department of Foreign Languages Debsirin Samutprakan School _____________________________________


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.