Kittipich emagazine 02

Page 1

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์

ชื่อ-สกุล นายกิตติพิชญ์ พวงภู่ สาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ www.debsirinsp.ac.th


คานา ( ขนาดตัวอักษรไม่ควรต่ากว่า 24 )


สารบัญ พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................1 พิมพ์ชือบท (ระดับ 2) .............................................................................2 พิมพ์ชือบท (ระดับ 3) ..........................................................................3 พิมพ์ชื่อบท (ระดับ 1) .........................................................................4 พิมพ์ชือบท (ระดับ 2) .............................................................................5 พิมพ์ชอบท ื (ระดับ 3) .............................................................................6 แหล่งที่มาของข้ อมูล ผู้จดั ทา

เนื้อหา ( ขนาดตัวอักษรไม่ควรต่ากว่า 24 ) และควรใช้กล่องข้อความในการใส่ตวั อักษรและรูปภาพ ปกหลังควรสร้าง แล้วก่าหนดเส้นขอบให้ไม่มีสีแล้ววางทับเลข หน้า ตกแต่งปกหน้า ปกหลัง ใส่พื้นหลังแต่ละหน้าได้ จ่านวนหน้ารวมปกหน้าปกหลัง ต้องเป็นเลขคู่


~ 1~

หัวข้อขนาด 28 เนื้อหาขนาดไม่ต่ากว่า 24 [

]


~ 2~


~ 3~


~ 4~


~ 5~


~ 6~


~ 7~


~ 8~


~ 9~


~ 10~

ที่มาของข้อมูล ขอขอบคุณ -


~ 11~

นายกิตติพิชญ์ พวงภู่ พร้อมประวัติการศึกษา ผลงานที่โดดเด่น รายละเอียดทีจ่ าเป็น


~ 1~

ปกหลัง