Page 1

เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ภาษาจีน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จัดทาโดย คุณครูสุวรรณา ฮวง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

1


คานา เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา ภาษาจีน 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก เรียนได้ศึกษาและ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างทางไวยากรณ์ในการสื่อสารภาษาจีน การสื่อสาร และประโยคสนทนาเบื้องต้นในภาษาจีน ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นัก เรียนและผู้สนใจตาม สมควร

ครูสุวรรณา ฮวง

2


การทักทายในภาษาจีน 1.你好 (Nǐ hǎo) อ่านว่า หนี่ห่าว แปลว่า สวัสดี 2.您好 (Nín hǎo) อ่านว่า หนินห่าว แปลว่า สวัสดี(ใช้สาํ หรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่าค่ะ) (你好 หนี่ห่าวและ 您好 หนินห่าว สามารถใช้ได้ทุกเวลาค่ะ) 3.早安 (Zǎo ān) อ่านว่า เจ่าอาน แปลว่า อรุ ณสวัสดิ์ 4.早上好 (Zǎoshang hǎo) อ่านว่า เจ่าซ่างห่าว แปลว่า สวัสดีตอนเช้า 5.晚安 (Wǎn'ān) อ่านว่า หวานอาน แปลว่า ราตรี สวัสดิ์ 6.晚上好 (Wǎnshàng hǎo) อ่านว่า หว่านซ่างห่าว แปลว่า สวัสดีตอนเย็น 7. 欢迎你 (Huānyíng nǐ) อ่านว่า ฮวนอิ๋งหนี่ แปลว่า ยินดีตอ้ นรับ

การขอบคุณในภาษาจีน 1.谢谢 (Xièxiè) อ่านว่า เซี่ยเซี่ย แปลว่า ขอบคุณ 2.多谢 (Duōxiè) อ่านว่า ตัวเซี่ย แปลว่า ขอบคุณมาก 3.太感谢你 (Tài gǎnxiè nǐle) อ่านว่า ไท่ ก่าน เซี่ย หนี่ แปลว่า ขอบพระคุณมากๆ 4.我很感谢 (Wǒ hěn gǎnxiè) อ่านว่า หว่อ เหิ่ น ก่าน เซี่ย แปลว่า ฉันขอขอบคุณจริ งๆ การตอบรับการขอบคุณในภาษาจีน 1.不用谢 (Bùyòng xiè) อ่านว่า ปู๋ โย่งเซี่ย แปลว่า ไม่จาํ เป็ นต้องขอบคุณหรอก 2.不客气 (Bù kèqì) อ่านว่า ปู๋ เค่อชี่ แปลว่า ไม่ตอ้ งเกรงใจ 3.别客气 (Bié kèqì) อ่านว่า เปี๋ ยเค่อชี่ แปลว่า ไม่ตอ้ งเกรงใจ 4.没关系 (Méiguānxì) อ่านว่า เหมยกวานซี แปลว่า ไม่เป็ นไร 5.没什么 (Méishénme) อ่านว่า เหมย เสิ น เมอ แปลว่า ไม่เป็ นไร 3


数字 ตัวเลข ตัวเลขจีน

พินอิน

คาอ่ าน

ตัวเลข

líng

หลิง

0

ศูนย์

อี

1

หนึ่ง

èr

เอ้อ

2

สอง

sān

ซาน

3

สาม

ซื่อ

4

สี่

อู่

5

ห้า

liù

ลิ่ว

6

หก

ชี

7

เจ็ด

ปา

8

แปด

jiǔ

จิ่ว

9

เก้า

shí

สื อ

10

สิ บ

十一

shíyī

สื ออี

11

สิ บเอ็ด

十二

shíèr

สื อเอ้อ

12

สิ บสอง

二十

èrshí

เอ้อสื อ

20

ยีส่ ิ บ

二十一

èrshíyī

เอ้อสื ออี

21

ยีส่ ิ บเอ็ด

二十二

èrshíèr

เอ้อสื อเอ้อ

22

ยีส่ ิ บสอง 4


三十

sānshí

ซานสื อ

30

สามสิ บ

四十

sìshí

ซื่อสื อ

40

สี่ สิบ

五十

wǔshí

อู่สือ

50

ห้าสิ บ

六十

liùshí

ลิ่วสื อ

60

หกสิ บ

七十

qīshí

ชีสือ

70

เจ็ดสิ บ

八十

bāshí

ปาสื อ

80

แปดสิ บ

九十

jiǔshí

จิ่วสื อ

90

เก้าสิ บ

一百

yìbǎi

อีไป่

100

หนึ่งร้อย

一千

yìqiān

อีเซียน

1,000

หนึ่งพัน

一万

yíwàn

อีวา่ น

10,000

หนึ่งหมื่น

十万

shíwàn

สื อว่าน

100,000

หนึ่งแสน

人体结构 ส่ วนต่างๆของร่ างกาย ตัวจีน

พินอิน

คาอ่ าน

คาแปล

头发

tóu fà

โถ่วฟ่ า

ผม

tóu

โถว

หัว ,ศรี ษะ

xiōng

โซง

หน้าอก

肚子

dùzi

ตู-้ จื่อ

ท้อง 5


yāo

เยา

shǒu

โส่ ว

มือ

liǎn

เหลี่ยน

หน้า

面颊

miànjiá]

เมี้ยมเจี๋ย

แก้ม

腋窝

yèwō

เย้หวอ

รักแร้

臀部

túnbù

ถุ่นปู้

สะโพก

乳头

rǔ tóu

หยูโ่ ถ่ว

หัวนม

眼睛

yǎnjīng

หย่านจิง

ตา

睫毛

jiémáo

เจี่ยเหมา

ขนตา

เอว

คาศัพท์ ภาษาจีน ตัวจีน

คาอ่ าน

คาแปล

唇膏 chúngāo

ฉุน เกา

ลิปสติก

口红 Kouhong

โข่วหง

ลิปสติก

指甲 Zhǐ jia yóu 油

จื๋อ เจี่ย โหยว

นํ้ายาทาเล็บ

发油 Fà yóu

ฝ้ า โหยว

นํ้ามันใส่ ผม

เฝิ่ น

แป้ ง

สานเฝิ่ น

แป้ งฝุ่ น

พินอิน

fěn

散粉 sanfen

6


粉饼 fan bing

เฝิ่ นปิ่ ง

แป้ งอันแข็ง

粉盒 Fěn hé

เฝิ่ นผาน

ตลับแป้ ง

粉扑 Fěn pū

เฝิ่ น พู

พัฟทาหน้า

香水 Xiāng shuǐ

เซียงสุ่ ย

นํ้าหอม

青春 QīngchūnDòuyònpǐn 痘用 品

ชิงชุน โต้ว ย้ง ผิน่

เครื่ องสําอางค์สาํ หรับผูท้ ี่เป็ นสิ ว

无酒 Wú jiǔjīng 精

อู๋ จิ่ว จิง

ไม่มีสารแอลกอฮอล์

抗老 Kàng lǎofang zhòu 防皱

คัง่ เหล่า ฝางโจ้ว

ยับยั้งรอยย่นบนใบหน้า

清洁 Qīng jiéyòng 用

ชิง เจี๋ย ย้ง

ใช้สาํ หรับทําความสะอาด

混合 Hùn héxìngpí fū 性皮 肤

หุน้ เหอ ซิ่ง ผี ฟู

ผิวผสม

敏感 mǐn gǎnxìngpífū 性皮 肤

หมิน ก่าน ซิ่ง ผี ฟู

ผิวแพ้ง่าย

中性 Zhōng xìngpí fū 皮肤

จงซิ่งผีฟู

ผิวธรรมดา

干性 Gàn xìngpífū 皮肤

กาน ซิ่ง ผี ฟู

ผิวแห้ง

油性 Yóu xìngpífū 皮肤

โหยว ซิ่ง ผี ฟู

ผิวมัน 7


精华 Jīng huá yè 液

จิง ฮวา เย้

สารสกัดเข้มข้น

紧肤 Jǐn fū

จิ่นฟู

ผิวกระชับ

保湿 Bǎo shīyòng 用

เป่ า ซือ ย้ง

รักษาความชุ่มชื้น

光泽 Guāng zé

กวาง เจ๋ อ

กระจ่างใส

抑制 Yì zhìyóuzhī 油脂

อี้ จื้อ โหยว จือ

ควบคุมความมัน

无油 Wú yóu

อู๋ โหยว

ไม่มีน้ าํ มัน

สี่

ล้าง

防水 Fang shuǐ

ฝาง สุ่ ย

กันนํ้า

粉底 Fendi

เฝิ่ นตี่

ครี มรองพื้น

腮红 saihong

ไซหง

ที่ปัดแก้ม

睫毛 Jiemaogao 膏

เจี๋ยเหมาเกา

มาสคาร่ า

唇彩 chun cai

ฉุ่นไฉ่

ลิปกลอส

面霜 main shuang

เมี่ยนซวง

ครี มทาหน้า

护手 hushoushuang 霜

ฮู่ โช่วชวง

ครี มทามือ

润肤 runfuru 露

ยุน่ ฟูลู่

body lotion

化妆 huazhuangshui 水

ฮัว่ จวงสุ่ ย

โทนเนอร์

8


磨砂 mosha

หมอซา

สครับ

牛奶 Niunai shen ti 美白 runfuru 身体

หนิวหน่าย เซนที๋ ยุน่ ฟูลู่ โลชัน่ นํ้านมทาผิว

ปรโยคที่ใช้ ในการขายภาษาจีน 您要什么? [Nín yào shénme?] คุณต้องการอะไร คําอ่าน หนินเยย้า เซนเมอมะ 您买什么? [Nín mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร คําอ่าน หนิน หม่าย เซนเมอมะ 您想买什么? [Nín xiǎng mǎi shénme?] คุณต้องการซื้ออะไร คําอ่าน หนิน เสี่ ยง หม่าย เซนเมอมะ 让我先看看。 [Ràng wǒ xiān kàn kàn] ขอฉันดูก่อน คําอ่าน ล่างหว่อเซียนคั้นๆ 怎么卖? [Zěnme mài?] ขายอย่างไรครับ คําอ่าน เจ๋ นเมอะม้าย 这个怎么卖? [Zhège zěnme mài?] อันนี้ขายอย่างไรครับ คําอ่าน เจอะเก้อ เจ๋ นเมอะม้าย 有没有…? [Yǒu méiyǒu...?] มี…ไหมครับ คําอ่าน โย่ว เหมย โยว่..... 给我看看那…行吗? [Gěi wǒ kàn kàn nà... Xíng ma?] ผมขอดู….นั้นหน่อยได้ไหม คําอ่าน เก๋ ย หว่อ คันคันหน้า.....สิ งมา 多少钱?duōshǎo qián?

ราคาเท่าไหร่

คําอ่าน ตัว เส่า เฉี ยน

9


สินค้าขายดี

สครับเซ็นทิโอ มิล์ค พลัส ไบรท์ แอนด์ ไวท์ 牛奶美白 Q10 面部磨砂 磨砂 หมอซา สครับ

มาส์ กเซ็นทิโอ มิล์ค พลัส ไบรท์ แอนด์ ไวท์ 牛奶美白 Q10 面膜 niunai maibai Q10 mainmo หนิวหน่ายเหมยบายคิวเทนเมี้ยนหมอ

เซนทิโอ มิล์ค พลัส ไวท์เทนนิ่ง มิล์ค บาธ ครีม 牛奶亮白沐浴乳 niunai liang bai muyu ru หนิวหน่าย เหลี่ยงบ๋ าย มู๋ยลู ้ ู่ 沐浴

มู๋ลู่ อาบนํ้า

เซนทิโอ มิล์ค พลัส ไวท์เทนนิ่ง บอดี้ โลชั่น เอสพีเอฟ 25 พีเอ ++ 牛奶美白身体润肤露 10


หนิวหน่าย เหมยบ๋ ย เซนที๋ ลุ๋นฟู๋ ลู่ โลชัน่ นํ้านม

เซนทิโอ มิล์ค พลัส สกิน รีไฟน์ นิ่ง แอนด์ ไวท์เทนนิ่ง สครับ 牛奶去角质磨砂啫喱 去角质 qu jiao zhi ชวูเ่ จ่าซรื อ สคับเจล

แลนซ์ เลย์ อันเดอร์ อาร์ ม ครีม 腋下美容乳霜 yexia meirong ru shuang เย้เสี้ ย เหมย ลู่ ซวง

แลนซ์ เลย์ ไวท์เทนนิ่ง นิปเปิ้ ล ครีม 美容乳头霜 meirong ru tou shuang เหมย ร้ง หยู่ โถว่ ซวง 11


แลนซ์ เลย์ ลาจ-ฟาส บัส เอ็นลาจเม้ นท์ ครีม 快速美容丰胸霜 kuaisu meirong feng xiong shuang ไคว่ซู่ เหมยร้ง เฟิ ง เฟิ ง ซรอง ซวง

แลนซ์ เลย์ เฟด-ฟาส เตรช มาร์ ค ครีม 去妊娠紋霜 qu rensnhen wen shuang ชวู่ เหริ นเซิน เหวน ซวง

แลนซ์ เลย์ ไดเอท คอฟฟี่ พลัส 减肥瘦身燃脂美颜咖啡 咖啡减肥 ่่kafei jianfei คาเฟย เจี่ยนเฟ่ ย กาแฟลดความอ้วน

12


13

Profile for สุวรรณา ฮวง

Chinese 1  

Chinese 1  

Profile for kruchen
Advertisement